Anda di halaman 1dari 3

TEORI HIERARKI KEPERLUAN ABRAHAM MASLOW

Maslow memperkenalkan lima hierarki keperluan semula jadi manusia yang ditujukan kepada

tingkah laku manusia. Keperluan tersebut ialah keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang,

penghargaan kendiri dan keperluan kesempurnaan kendiri. Menurut Maslow juga, manusia di

dorong oleh keperluan yang rendah atau bawah yang perlu dipenuhi telebih dahulu sebelum

dapat meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, keluarga yang berpendapatan

rendah seperti klien saya iaitu Tok Tijah lebih banyak menumpukan usaha untuk memenuhi

keperluan asas seperti mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang selesa berbanding dari

mendapatkan keperluan lain.

Apabila keperluan-keperluan asas ini tidak dapat memenuhi kehendak mereka, isu-isu

lain sering diabaikan seperti pendidikan anak-anak dan tahap kesihatan keluarga. Jika dikaitkan

dengan Teori Hierarki Maslow ini, ternyata pendidikan anak-anak tidak banyak diberikan

perhatian oleh ibu bapa sehinggalah keluarga tersebut menikmati status ekonomi yang

memuaskan. Oleh itu, adalah sukar bagi anak-anak untuk memberi perhatian yang lebih terhadap

pelajaran sedangkan pada masa yang sama memikirkan apa yang perlu dimakan untuk

mengelakkan kelaparan, tempat belajar yang tidak kondusif dan tidak mempunyai duit untuk

membeli makanan dan minuman semasa ke sekolah. Keghairahan anak-anak yang masih muda

ini untuk belajar hanya tinggal impian dan seterusnya kejayaan yang diingini tidak akan

kesampaian. Keadaan ini dialami oleh keluarga Tok Tijah dimana anak lelakinya hanya

bersekolah di tingkatan tiga sahaja walaupun mempunyai peluang yang cerah untuk meneruskan

pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini demikian kerana keluarga ini tidak mempunyai

wang yang secukupnya untuk menyara perbelanjaan persekolahan anaknya. Keadaan ini

diibaratkan seperti “Yang kaya akan bertambah kaya dan Yang miskin akan bertambah miskin”.
Selain itu, Maslow juga menerangkan mengenai lima tahap keperluan manusia seperti yang telah

saya nyatakan di atas. Tahap keperluan manusia yang pertama iaitu fisiologi merupakan

keperluan manusia yang paling asas untuk hidup. Manusia memerlukan air, udara, makanan dan

tempat tinggal bagi memenuhi kehendak pertama dan utama ini. Pada masa ini, keperluan lain

tidak sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini dipenuhi. Keadaan ini dapat dirujuk

kepada permasalahan yang berlaku kepada keluarga Tok tijah dimana mereka hanya mampu

untuk memenuhi keperluan ini sahaja. Hal ini demikian kerana, anak sulung Tok Tijah

mempunyai lima orang anak yang masih bersekolah dan keadaan ini menyebabkan beliau

menghadapi masalah kewangan untuk menyara keluarga beliau. Oleh itu keperluan fisiologi

adalah menjadi keutamaan beliau berbanding keperluan lain.

Tahap kedua pula melibatkan keperluan keselamatan. Keselamatan di sini bermaksud

individu akan cuba berusaha bagi menjamin penerusan hidupnya dengan mendapatkan kerja

yang sesuai supaya mampu mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang sesuai. Sebagai contoh,

klien saya mempunyai rumah yang agak usang dan memerlukan rumah yang baru bagi menjamin

keselamatannya. Hal ini demikian kerana rumah yang selesa dan sempurna diperlukan untuk

menjamin kestabilan hidupnya.

Tahap ketiga ialah keperluan sosial atau kasih sayang. Setelah mencapai keperluan pada

tahap yang pertama dan kedua, individu kini beralih kepada keperluan yang tidak kurang penting

dalam hidupnya iaitu keinginan kepada interaksi sosial. Keadaan ini dapat digambarkan melalui

pengalaman saya ketika menemubual klien saya iaitu Tok Tijah di mana mereka mempunyai

perasan malu kepada persekitaran iaitu malu untuk menyertai sesuatu aktiviti sosial yang

dianjurkan oleh komuniti dan malu kepada rakan-rakan serta jiran-jiran. Keadaan ini berlaku

disebabkan, mereka merasa sangat merendah diri disebabkan oleh kemiskinan yang dialami oleh
mereka dan tanggapan masyarakat terhadap mereka. Oleh itu keperluan ini harus dipenuhi oleh

setiap manusia kerana manusia sememangnya tidak boleh wujud bersendirian.

Tahap keempat pula ialah keperluan penghargaan kendiri. Dalam tahap ini individu

mungkin sudah mempunyai pekerjaan dan status yang agak kukuh. Oleh itu, mereka inginkan

pula rasa tanggungjawab yang sesuai, pengiktirafan dan sentiasa ingin kepada pencapaian yang

lebih baik. Mereka akan berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai hal ini supaya timbul

perasaan dihargai sama ada di tempat kerja atau di rumah. Namun begitu, apabila individu tidak

dapat mencapai apa yang diingini menyebabkan mereka akan rasa kekurangan harga diri, dan

seterusnya akan timbul perasaan rendah diri, tidak bermaya dan tidak bersemangat dalam

kehidupan harian.

Tahap yang terakhir ialah tahap kesempurnaan kendiri. Dalam tahap ini, individu

sepatutnya telah dapat merasakan apa yang sepatutnya dicapai. Ini merupakan tahap pemenuhan

diri di mana individu telah berupaya mempunyai perasan puas terhadap apa yang telah dicapai

selama ini. Perasaan ini hanya dapat dirasai oleh individu yang telah dapat memenuhi kesemua

tahap-tahap keperluan sebelum ini dengan baik.

Anda mungkin juga menyukai