Anda di halaman 1dari 19

c 

c 
 


 
!"# $% &%
'' ( )")* !"( 
$*$ 
Ê
ÊÊ
Ê 
 ÊÊÊ
Ê Ê 
ÊÊ Ê Ê ÊÊ Ê ÊÊÊ
 
Ê Ê Ê Ê ÊÊ Ê Ê Ê
Ê
Ê

 Ê! "#Ê Ê$%&Ê

Ê Ê

÷ 
   
   
  
   
         
 
   
   
u Ê
$%&%Ê' Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê(Ê
YY
 
Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê(Ê
Y  Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê(Ê
Y  
 Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ÊÊ
(%&%Ê) Ê* +Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê,Ê
Y! Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê,Ê
   Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê-Ê
 "
 
Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê.Ê
#$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê/Ê
%&%Ê0+ Ê12
 Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$(Ê
Y
 
Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$(Ê
Ä ÊÊ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$Ê
Ä Ä 
Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$Ê
Ä %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$Ê
,%&%Ê34 Ê5 +Ê2
 Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$6Ê
   Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$6Ê
   Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$6Ê
 Ä 
  Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$6Ê
   Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$6Ê
  

  Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$6Ê
6%Ê'5
+Ê12
 Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$7Ê
7%&%Ê* Ê  Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$-Ê
!  

 "
 Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$-Ê
! # 
 "
 Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$-Ê
! Ä  "
 Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$-Ê
! $
 % & "
 Ê%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$-Ê
! '

( "
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ê$.Ê
Ê

Ê Ê
Y Ê Ê
Y Y 

÷   % 
  
    
  

 

 
 &÷& ' ÷ 
 

÷ ( 
 
  '
 )&÷&
  

& 
*÷& 
+ ),-
.
)  


  '
   
  
Ê

Y  
!

 
  
 

 
//  
 .       
 
 
    )
 

  & 
 
%

 ÷     
  
  
 
   

 0  


÷  ' 
 
  
 
    
   
     
  
 


÷  
  1  
%   
 
  )  )

 
 ) 
     
 
  
%)
  ' 
   
 

 
 
   
 '   %  
  
) 
   
 %   
  '   
  
   


 
!

) 
   ' . 

    ÷      


 

   
 Y  
2223÷ 222 
 
4222 
& 

//Y  ( 4   '
 
)5$
 " 6
7  

45

 5   2


6)
8 

Ê Ê
‰ Ê
 Ê Ê
÷   

 

 
 '  
÷  
   
 
 &÷&  ÷   

  
 
 
 
  
 
 
    


 
÷ 
 
   
 
 ' 5 


   
   )    
 '   
 
 
  
÷ 

  
  
 ' 
  9 ÷   &÷&  
    
:   

  
 ' 
 
)  ) Ê

Y 

÷ 
 

 ; 
    &÷& 

 
 
 7
     
) 
 
   
 
 

 ÷ 
 

 


 &÷& 

 
 
 
  . 
 
 
)  
  
 %  
 
   
 
 
 
 ÷   %  
 
  

 

 
  ; 

„Ê  Ê

%
 , % 
÷
, 


%
 ,& 
5 

%
 ,.
÷ 


O ÊO
 Ê
;1Ê 

1 
++Ê
'+ 9;1Ê
:

;5%Ê

+Ê' Ê +Ê


+

+ Ê+ ' "
;5
ÊÊ 0 Ê;5%Ê Ê
 
 
8 Ê

 9 +:Ê


  

Ê

÷  


  &÷&; 

 
  ' 

 
   
 ÷     

 
 
  
 

 
   
 

 
 
  
 
!
  
) 
 
 
  

) 
 
  

 % 

 
 
  
  

   

  


 ÷  
 
   
  
  ÷  
  

  &÷&;
   

 '  

 
&÷&÷ 
 &÷&

 

 
 
) 
  <  
 
 
 
   &÷& ,
  )
 

    
  


  
Ê
YÊ ÷  
   
   
 '     &÷& 

 
   % 
 
  
 Ê ' 


 
   
 
  =

Ê > 

 
 
 
  


Ê > 

 
 
  
 

Ê ÷
  
    9 
 )   
  

 Ê ÷  
   
 
  
  ;  
 
 &÷&
 
!
 
) 
 &÷&

 
  
 
 
  ;
% 

#Ê 5 
 
  
  
 
 

   ;
 
  )  
 

 )   
 
 
 
  &÷&" 
 
)  

 
   
  

?Ê 
 
   
 ' 
 
 @
   

%  
 
YÊ & =< 5
 
  
      
  

Ê &÷&1
 =<÷     
 
 
 
 

 )

÷  

A )  
 
   ;    
 &÷&
 
 ÷  
  
  ÷  

 
 '   
 
    
   ) 


 

 &÷& 
 
 
 
#BC  
  
 
"
     
 

YÊ $ 
 ' 
 
 =<$ 
 '  &÷&
 

 
 
=<$   
 ' 

"
 
=<5
 
 
 

! =<5
 
&÷&  
 

Ê $  

  =<$ 
 '  &÷&
 

 
 
=<÷ % 

    

"
 
=<

 
 
 
 
 &÷&

! =<&÷&  

 
 
  


Ê ÷  

 ; 


 =<&÷&
 

  ;  

 
 
= < ÷   
  
  
    ;
  


"
 
=< %  

! =<$  '  


  ;
 
 
  
&÷&

Ê Ê
Ä Ê Ê
 Y 

÷ 
 
    
 

Ê Ê Ê  =÷ 


< 
  
 
 

 
  ) 
  
 )  
 
 
 
  
 

% = 
% ) % 
 % ÷ 
 

 
  ' 
 

 ; 
  

   %   ÷    
 
    
 
  ÷ 
  
 
     
 
 
 
 
   
   

 
 
   


 
) 
  
 

  
 
)  
 
      ;
 

   ÷ 
 
  

 
  ( ' 
  
   
 

 
  
 @  
÷ @
  Y/  
% 
   
   
 
 
 ÷ 

 
   
  

 
 
 
Ê Ê 
 =÷ 
   
 
 

 

 
 
  
 
 


 


 ÷ 
   
 
 
 =   )
  
   5) 
   
  
 

  
 ÷  
 
 
 
   
    
Ê  Ê
 Ê  = ÷     
   
   
 

 
 
  
 

 ÷    % 
D 
 
 
 

   
 5
  
    
 
  
     
       
 
5 

 
 
  
 
 9

  

 Ê Ê
$     
 
 
    

 
 

   

÷ 
  
%
 
   
 
  ' 
  

 ÷         
  
 ÷ ( 
 
  
 
   
    "
%
 
 

 
 
  
 
   ) 
 
 
 "
 
  
 
 
    

 
 

 " 
   
  
 
 ) ) 
 D

 1
)  1
) 
) 

 1 

 

  

  
 
  ' )   
 
  (  

   
  

 % 
 
 


 !
  
 
 
  ' )  
 
&÷&  
 % 
 

 
)  
 

 !
  
 
  
  &÷&  
    
  
 

  
!  
 ' 
  
  ÷  
 
  
  
 '  A
 )  

  
 
  %  ' A )  
 
  %    
 
   % "
%


 
 
 
  
    
 


 )  )    
  "
% 
   
 
 
   
  
 
)
 
 
 
   " % 

  
  
 
   @
 )
  
 
 

  
  
  
  
   
  
  

Ê Ê
· Ê Ê ÊÊ

 Y 
 
÷ 
  5
 
 ) 


 

(  
1  )
 

 
 
!
 
 %  
 


  
 
÷ 
 
 %  
  
; '  

 
 
7    )
 
 

1 < <


÷  
 
     
  )
 
 
1
 
1
 

 ! "#$
 
YÊ > 
  
  ' ) 
 
   

 '   ;
 

Ê 
 
  ; )
   
Ê " 

 
)
  
  ;

;
 

Ê "  

 
)  
  
  ; 


  )  
)   
  
E

 
 

Ê Ê
* Ê ÊÊ
  
 % 
 ) 
 =

YÊ 5 
  %      
 
) 
 ) 

 ) 
  
 
 / 

Ê "   % )  '  
) 
  
? 

  
Ê ,    = FFG (
  
  YY= /  Y= /

#Ê & 

Y/)//)/// 
 


?Ê & 

Y/)///

 
 

9Ê 
   
 
   
=F/ 
) 

  
 
 
 
CÊ  
 9 
;  


  

Ê Ê
 Ê Êu Ê
5 
 
 
     
 
 
 
 
    
  )
 % 
 ÷ 

 
 
 
) 
 
 
 
  )  
 ) 

   ) )

5 

 

 
( 
)  
D 
 ( 
 
,
 
) 
 
 
  
 
 
     % 
 
  


 
 
 

  
 Ê


    ÷ .
    )   


 
  

 =

Y ! "#$%

÷ 
      
  
  
  
  
    
 
  
 ' 
  
  ' 
 
   

 
#
$%

÷    
   
     
   

  
    &÷& )     
 

 
*
 

  
$%


 
 '     
 

  %
  &÷&* .
 )    
    
 


 &
# #

#
$%

÷  
 
  
    
  )  
 
% 
  
 
  
 

  

 
' (
%

÷ 
   

  
  
  
    
  (
        

    '