SELAYANG PANDANG SKIM PENCEN

BAHAGIAN PENCEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
1

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN
PENSIONS ONLINE WORKFLOW ENVIRONMENT (POWER)

AGENSI KERAJAAN

AGENSI SWASTA

UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA HANYA PESARA DAN PENERIMA YANG LAYAK SAHAJA MENIKMATI FAEDAH PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN DIBAYAR DENGAN JUMLAH YANG TEPAT MENGIKUT FORMULA DAN KELAYAKAN YANG DITETAPKAN DI BAWAH AKTA PENCEN 2 (UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN PENCEN)

PERJALANAN PENTADBIRAN PENCEN
KENAIKAN PANGKAT

MULA

PERLANTIKAN

PENGESAHAN DALAM JAWATAN / PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

PERLANTIKAN KE JAWATAN LAIN

PERTUKARAN BALU KURSUS HILANG KELAYAKAN PENCEN ANAK
3

BERSARA

MATI

DIPINJAMKAN

T A M A T

Skim Pencen Sektor Awam di Malaysia
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Perkhidmatan Awam Badan Berkanun & Kuasa Tempatan Hakim Anggota Pentadbiran & Ahli Parlimen Setiausaha Politik Angkatan Tentera
4

Objektif Skim Pencen 
Penghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan dedikasi  Mengadakan bentuk saraan hidup selepas bersara dari perkhidmatan  Mengadakan skim pampasan terhadap bencana  Mengikat supaya terus berkhidmat dalam Sektor Awam

5

Undang-Undang Pencen
Perlembagaan Persekutuan Akta Pencen 1980 (Akta 227) Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (AKta 239) Akta Penyelarasan Pencen 1980 (AKta 238) Akta Saraan Hakim 1971 Akta Saraan Ahli Parlimen 1980

6

Undang-Undang Pencen (Samb.)

Peraturan-Peraturan Pencen 1980 Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990 Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Pencen, Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) 1982
7

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Perlindungan Hak-Hak Pencen Hak147.(1) Undang-undang yang dipakai bagi apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain elaun sepertinya dalam perkara ini disebut sebagai ´awardµ yang diberi kepada seorang anggota mana-mana perkhidmatan awam, atau kepada balunya, anaknya, orang tanggungannya atau wakil dirinya, ialah undang-undang yang berkuatkuasa pada hari yang berkaitan atau apa-apa undang-undang kemudiannya yang tidak kurang baiknya kepada orang yang diberi award itu. 8 (Akta 227, Perkara 147 (1)

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

PENCEN BUKAN HAK MUTLAK
Faedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang anggota. Tiada anggota pun yang boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen (Seksyen 3(1), Akta 227 atau Akta 239)
9

Panduan dan Jenis Borang Persaraan

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2003
PEKELILING BERKAITAN URUSAN PENCEN :(GCR) PEK. PERKHIDMATAN:1. BIL.5/2004 2. BIL.7/2003

Muat turun Borang Melalui Laman Web jpapencen.gov.my
10

PERANAN ASAS BAKAL PESARA (2 tahun sebelum bersara)
1. 2. 3.

Menyemak Maklumat Asas:- Kad Pengenalan Diri:Ejaan Nama:T.Lahir Semak Rekod Perkhidmatan dan Rekod Cuti yang kemaskini Hantar Borang Maklumat Asas Persaraan ² umur 55/56/58 tahun JPA.BP.SPPP.B07a - Maklumat Asas Bakal Pesara bagi Awam dan BBKT; atau JPA.BP.SPPP.B07b - Maklumat Asas Bakal Pesara bagi Penswastaan Agensi Awam; dan JPA.BP.SPPP.B04 ² Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan - (Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang) 11

‡ ‡

‡

JENISJENIS-JENIS PERSARAAN 1. Persaraan wajib
(Seksyen 10(1) Akta 227 atau Akta 239) Bersara wajib apabila mencapai umur 55/56/58 tahun Jika terdapat kes Mahkamah atau tindakan tatatertib yang masih belum selesai ketika mencapai umur 55/56/58 tahun « ...yang mungkin berkeputusan pegawai itu sabitkan; atau « dibuang kerja; (perkhidmatan pegawai itu dianggap sebagai dilanjutkan atas cuti tanpa gaji)

12

JENISJENIS-JENIS PERSARAAN

2. Persaraan Pilihan Sendiri
(Seksyen 12(1) Akta 227 atau Akta 239)

Permohonan Melalui Ketua Jabatan:Umur hendaklah melebihi 40 tahun Tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasukira Disokong oleh Ketua Jabatan dan Dikemukakan 6 bulan dari tarikh bersara
13

3. PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN (Seksyen 10(5)(a), Akta 227 atau Akta 239) LAYAK BAGI PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN DALAM JAWATAN. KEPUTUSAN PERSARAAN ATAS SEBAB KESIHATAN ADALAH BERGANTUNG KEPADA KEPUTUSAN LEMBAGA PERUBATAN.
KEADAAN BOLEH DIHADAPKAN KELEMBAGA PERUBATAN [GOF-19 (1974)] [GOFA) SEMUA CUTI SAKIT TAHUNAN TELAH HABIS DAN MASIH TIDAK SIHAT. B) C) PEGAWAI PERUBATAN BERPENDAPAT TIDAK ADA HARAPAN SEMBUH. MENGAMBIL CUTI 45 HARI SETAHUN, 3 TAHUN BERTURUT-TURUT.

D) KESIUMAN OTAK DAN KESIHATAN TUBUH BADAN DIRAGUI. E) F) PEGAWAI PERUBATAN MENGESAHKAN SAKIT TIBI, KUSTA ATAU BARAH. TERCEDERA SEMASA BERTUGAS DAN BUKAN DENGAN KECUAIANNYA.

PENCEN HILANGUPAYA BOLEH DIPERTIMBANGKAN JIKA BENCANA AKIBAT TUGAS RESMI DAN BUKAN KECUAIAN DIRI DENGAN SYARAT TIADA PAMPASAN DIBAYAR. 14

JENISJENIS-JENIS PERSARAAN
«.Samb Samb

4.

Bersara atas sebab Penghapusan Jawatan (Seksyen 10(5)(b), Akta 227 atau Akta 239) Bersara atas sebab Penyusunan Semula Organisasi (Seksyen 10(5)(c), Akta 227 atau Akta 239) Bersara atas sebab anggota telah ditamatkan demi Kepentingan Awam (Seksyen 10(5)(d), Akta 227 atau Akta 239)

5.

6.

15

JENISJENIS-JENIS PERSARAAN
«.Samb Samb

7. Bersara atas kepentingan negara.
(Seksyen 11(a)(i) Akta 227, Seksyen 11(b)(i) Akta 227, atau Seksyen 11(a) Akta 239)

8. Bersara demi Kepentingan Perkhidmatan Awam atau Perkhidmatan Badan Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan.
(Seksyen 11(a)(ii) Akta 227, Seksyen 11(b)(ii) Akta 227, atau Seksyen 11(b) Akta 239)

9. Bersara Setelah Dilantik untuk berkhidmat Dalam Pertubuhan.
(Seksyen 12A Akta 227 atau Seksyen 13 Akta 239)

16

JENISJENIS-JENIS PERSARAAN
«.Samb Samb

10.

Bersara berhubung dengan kewarganegaraan anggota dengan Negara Lain (mulai atau selepas 15.5.1986) (Seksyen 10(5)(e), Akta 227 atau Akta 239) Bersara kerana memberi maklumat palsu bagi maksud lantikan ke perkhidmatan (mulai pada atau selepas 12.4.1991) (Seksyen 10(5)(f), Akta 227 atau Akta 239)

11.

17

OPSYEN DI BAWAH PERATURAN 10 (2), Peraturan-Peraturan Pencen 1980 / Peraturan-Peraturan Pencen PihakPihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990 Lantikan sebelum 15.1.75 di Semenanjung Malaysia atau 1.7.78 di Sabah dan Sarawak

Opsyen dibuat dalam Borang JPA.BP.SPPP.B04 untuk memilih samada pencen dan ganjaran dikira berdasarkan pemilihan 10(2)(a) atau 10(2)(b):18

«. Samb.

Opsyen (a):

keseluruhan perkhidmatannya yang boleh dimasukira ATAU

Opsyen (b):

hanya tempoh sepanjang mana ia tidak mencarum kepada kumpulan wang simpa`nan

( Para 8, Borang - JPA.BP.SPPP.B04 ) 19

PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 
Disahkan dalam jawatan tetap;  Telah genap tiga tahun dalam tempoh perkhidmatan yang boleh diambilkira; dan  Memilih skim pencen.
20

¶Anggota berpencen yang bersara atau dibersarakan di bawah undang-undang pencen layak menerima faedah-faedah persaraan·
21

FAEDAH PERSARAAN DI BAWAH UNDANGUNDANG PENCEN GANJARAN (Sekaligus) Seksyen 4(1) Akta 227 Atau Akta 239

PENCEN (Bulanan) Seksyen 4(1) Akta 227 Atau Akta 239

KEMUDAHAN RAWATAN & PERUBATAN BAB ´Fµ (1974) DAN PEK. PERKHIDMATAN 21/2009

GANTIAN CUTI REHAT (Sekaligus) Seksyen 4(2) Akta 227 atau Akta 239
22

Penentuan Gaji Yang Akhir Diterima Gaji hakiki bulanan yang terakhir diterima, termasuk elaun berpencen (Seksyen 2 Akta 227 atau Akta 239) Bagi pegawai yang bersara sebelum disahkan dalam jawatan terakhirnya, gaji akhir yang digunapakai ialah dalam jawatan terdahulu dalam mana ia telah disahkan (Seksyen 6(2) Akta 227 atau Seksyen 5(2) Akta 239)

23

GANJARAN
7.5% x bulan perkhidmatan x gaji akhir
CONTOH : Tempoh perkhidmatan = 320 bulan Gaji Akhir Ganjaran = RM 3,396.14 sebulan = 7.5% x 320 x RM3,396.14 = RM81,507.36

24

FORMULA PENCEN
1/600 x bulan perkhidmatan x gaji akhir
(Tertakluk kepada maksima 360 bulan perkhidmatan) Contoh: Tempoh perkhidmatan = 320 bulan Gaji Akhir @ Pencen = RM 3,396.14 = 1/600 x 320 x RM3,396.14 = RM 1,811.27
25

AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT

1/30

x gaji akhir Dan Imbuhan Tetap Tertakluk kepada maksimum 150 hari Contoh: Cuti rehat yang dikumpul Gaji akhir dan Imbuhan Tetap Award Wang Tunai = 120 hari = RM 3,814.14 = 1/30 x 120 x RM3,814.14 = RM 15,256.56
26

x

cuti rehat dikumpul

PENCEN TERENDAH Untuk tempoh perkhidmatan yang tidak kurang dari 25 tahun RM 720.00 sebulan
27

PENCEN MINIMUM

‡Bersara Atas Sebab Kesihatan (ASK). ‡Pegawai berpencen yang meninggal dunia dalam perkhidmatan yang kurang dari 120 bulan atau 10 tahun.
28

PENCEN HILANG UPAYA
Sebagai tambahan kepada pencen perkhidmatan, Pencen Hilangupaya boleh diberi kepada pegawai yang dikehendaki bersara akibat dari Menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi atau kemalangan dalam perjalanan. Mendapat penyakit kerana jenis tugasnya itu menyebabkan dirinya terdedah.
Dengan syarat bencana / penyakit itu bukan berpunca dari kecuaian atau salahlaku pegawai itu.
29

PENCEN HILANG UPAYA
Darjah Kecacatan
Kadar (sebahagian daripada gaji akhir)

Tercacat sedikit Tercacat Tercacat pada Mata Musnah sama sekali

1/8 1/4 3/8 1/2
30

PENGANTUNGAN PENCEN
Pembayaran pencen boleh digantung selama tempoh pesara dilantik semula sebagai pegawai tetap dalam perkhidmatan awam
31

PENARIKAN BALIK, PENAHANAN & PENGURANGAN PENCEN
Pemberian pencen dan ganjaran boleh ditarik balik, ditahan atau dikurangkan jika didapati pemberian itu adalah akibat daripada tidak mengetahui fakta-fakta matan yang sengaja disembunyikan yang boleh menyebabkan anggota itu

dibuang kerja
32

PEMBERHENTIAN PENCEN
Pencen diberhentikan dengan serta merta jika pesara/penerima pencen: 1. diisytiharkan } bankrap }Elaun tanggungan 2. dihukum }boleh dipertimbangkan penjara/mati } 3. memperolehi kewarganegaraan lain (berkuatkuasa ke atas anggota yang dilantik pada atau selepas 16.5.1986) 33

PEMOTONGAN PENCEN
Pemotongan ke atas pencen hanya boleh dibuat bagi :menjelaskan hutang Kerajaan tuntutan nafkah atas perintah mahkamah
34

PENYELARASAN PENCEN
Pesara atau penerima pencen layak menerima penyelarasan pencen berikutan setiap semakan gaji kakitangan awam, (Seksyen 1(3), Akta 238) (Akta Penyelarasan Pencen 1980)
35

PENCUKAIAN
Bayaran Ganjaran dan Gantian Cuti Rehat tidak dikenakan cukai pendapatan. Pencen yang dibayar kepada anggota yang bersara wajib pada umur 55/56/58 tahun dikecualikan daripada cukai pendapatan. Manakala bayaran pencen yang diterima oleh pesara sebelum mencapai umur 55 tahun dikenakan cukai pendapatan
36

PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS BEKAS ANGGOTA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 
Borang

BAT ¶D· 132 Pindaan 1/95

Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) (jika berkenaan); 
Surat 

Penyata

persetujuan pembayaran balik

ganjaran, saguhati atau caruman majikan di Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) (jika berkenaan); Salinan Kad Pengenalan
37

BUKU REKOD PERKHIDMATAN (AM 274)
(a) REKOD PERKHIDMATAN Ialah catatan butir-butir apa yang telah berlaku ataupun sejarah/ peristiwa semasa seseorang pegawai atau pekerja itu berkhidmat sehinggalah beliau bersara atau mati dalam perkhidmatan. (b) REKOD CUTI Ialah catatan cuti yang telah diambil mengikut kelayakan yang dibenarkan untuk diambil oleh seseorang pegawai/ pekerja semasa beliau berkhidmat. 1. Untuk menentukan seseorang pegawai atau pekerja apabila tamat perkhidmatan boleh dibayar faedah seperti di bawah Seksyen 9 Akta Pencen 1980 (Faedah-faedah kepada seseorang pegawai berpencen). Rekod perkhidmatan atau cuti menentukan jumlah ganjaran dan pencen mengikut tempoh perkhidmatan dan gaji akhir.
38

2.

BUKU REKOD PERKHIDMATAN
BUTIR-BUTIR YANG PERLU DI SEMAK
A) BUTIR-BUTIR PERIBADI 1. Nama pegawai/pekerja -dicatat dengan huruf besar dengan menggunakan dakwat kekal dan ejaan hendaklah tepat mengikut KP 2. Nombor kad pengenalan lama dan baru -dicatat nombor dan warna dengan betul dan juga huruf abjad, jika ada Kad Pengenalan lama 7 digit dan baru 12 digit.

39

Tarikh lahir
- Dengan berkuatkuasa P.P. Bil.13 Tahun 2002 tarikh lahir yang diiktiraf untuk tujuan perkhidmatan dan persaraan seseorang pegawai awam adalah tarikh lahir yang tercatat di dalam Sijil Kelahiran atau K.P yang di keluarkan oleh JPNM. Jika mempunyai tanda (*) pada nombornya, tarikh lahir sebenar adalah berdasarkan pengesahan bertulis JPNM. Tarikh kuatkuasa 21.11.2002
40

Kenyataan Perkhidmatan Induk.

Tiap-tiap Jabatan hendaklah menyimpan satu kenyataan perkhidmatan induk bagi tiap-tiap pegawai dalam Jabatannya yang mesti di simpan di ibu pejabat. Bagi pegawai-pegawai dalam perkhidmatan gunasama, kenyataan-kenyataan perkhidmatan induk ini hendaklah di simpan oleh Ketua Perkhidmatan mereka. Semua kenyataan dalam kenyataan perkhidmatan induk mestilah lengkap dan serupa dengan yang disimpan di pejabat tempat pegawai itu sedang bertugas.

41

TANGGUNGJAWAB PESARA 1. Maklumkan Bhg. Pencen JPA jika berlaku: Pertukaran alamat / akaun bank  Perubahan status perkahwinan / penceraian
2.

Jika keluar negeri melebihi 3 bulan, kemukakan permohonan untuk pengecualian mematuhi syarat bermastautin di Malaysia

3. Pastikan Jabatan akhir kemukakan Kenyataan Perkhidmatan / Cuti yang kemaskini kepada Bhg. Pencen, jika ada perubahan gaji akhir akibat pergerakan gaji / kenaikan pangkat untuk penghitungan semula faedah 42 persaraan

FAEDAH-FAEDAH TERBITAN DI BAWAH SKIM PENCEN

TIGA FAEDAH TERBITAN:‡ GANJARAN TERBITAN (Seksyen 14 Akta 227 atau Seksyen 15 Akta 239) PENCEN TERBITAN (Seksyen 14 & 15 Akta 227 atau Seksyen 15 & 16 Akta 239) PENCEN TANGGUNGAN (Seksyen 18 Akta 227 atau Seksyen 20 Akta 239)
43

‡

‡

GANJARAN TERBITAN
Faeadah yang dibayar secara lum sum kepada orang-orang tanggungan anggota yang mati dalam perkhidmatan /wakil yang sah disisi undang berdasarkan tempoh perkhidmatan dan gaji akhir anggota tersebut sepertimana yang diperuntukan oleh undang-undang pencen berkenaan.

44

FORMULA PENGIRAAN TERBITAN KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN

7.5% x Tempoh Perkhidmatan x gaji akhir

45

SIAPA YANG LAYAK GANJARAN TERBITAN?
BALU atau DUDA ANAK IBU atau BAPA tanggungan
Jika ketiadaan penerima-penerima di atas Ganjaran Terbitan boleh diberi kepada wakil diri yang sah disisi undang-undang 46

KADAR BAYARAN GANJARAN TERBITAN KEPADA TANGGUNGAN

BALU/DUDA/ANAK 9/10

IBU/BAPA 1/10 Kadar penuh jika tiada balu/duda/anak atau KWSP (Syir Kerajaan) (mana yang lebih berfaedah)

Kadar penuh jika tiada ibu/bapa

47

Kelayakan Ganjaran Terbitan/Pencen Terbitan Kepada Duda
Mengikut Peraturan-Peraturan Pencen 1980, Duda layak sekiranya isterinya iaitu pegawai perempuan yang mati itu telah berada dalam perkhidmatan pada atau selepas 1.7.1980
48

TAFSIRAN BALU ATAU DUDA
Mengikut Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Pencen 1980, balu atau duda ertinya isteri atau suaminya yang masih hidup kepada seseorang pegawai yang mati yang mana Perkahwinannya diiktirafkan di Malaysia sebagai suatu perkahwinan yang sah dibawah mana-mana Undang-undang bertulis, ugama adat atau kelaziman. 49

PERKAHWINAN BUKAN BERUGAMA ISLAM
Perkahwinan orang bukan berugama Islam selepas 1.3.1982 hendaklah didaftarkan di Bahagian Perkahwinan dan Perceraian di Jabatan Pendaftaran Negara, dibawah Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976. Sekiranya tidak didaftarkan perkahwinan tersebut tidak sah.
50

PENCEN TERBITAN
Pencen bulanan yang terbit disebabkan oleh kematian anggota /pesara sektor awam, dibayar kepada orang-orang tanggungan anggota / pesara sepertimana yang diperuntukkan oleh Undang-Undang pencen berkenaan.

51

FORMULA PENGIRAAN PENCEN TERBITAN
1/600 x Tempoh Perkhidmatan x Gaji Akhir (Tertakluk kepada PT maksima 360 bulan perkhidmatan) Sekiranya Perkhidmatan kurang daripada 10 tahun perkiraan Pencen Terbitan adalah 1/5 x gaji akhir dibayar kepada balu/duda/anak
52

PEMBAHAGIAN SYIR PENCEN TERBITAN

BALU / DUDA ANAK

= 2 SYIR = 1 SYIR
53

SIAPA YANG LAYAK ?
PENCEN TERBITAN

BALU

DUDA

ANAK Anak berumur di bawah 21 tahun (melainkan anak cacat otak atau hilang upaya jasmani secara kekal dan tidak berupaya menanggung dirinya sendiri tiada had umur) tidak berkahwin, termasuk anak tiri tanggungan, anak 54 tidak sah taraf dan anak angkat.

TAKRIF ANAK
Anak ertinya ialah anak seorang pegawai atau pesara yang mati iaitu anak di bawah umur 21 tahun dan masih belum berkahwin, termasuk :anak kandung anak yang lahir selepas kematian pegawai anak tiri tanggungan anak tak sah taraf anak angkat anak cacat

55

‡ ANAK ANGKATanak yang diambil sebagai anak angkat oleh pegawai di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan pengangkatan tersebut atau di bawah mana-mana adat atau kelaziman dengan bukti yang memuaskan mengenai pengangkatan tersebut; dan ANAK CACATAnak yang tidak kira apa jua umurnya dan yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri yang mana kecacatan tersebut dialami sebelum anak itu mencapai umur 21 tahun. (Seksyen 56 2(b) Akta Pencen 1980)

Pembayaran Pencen Terbitan dan Pencen Tanggungan kepada anak cacat adalah seumur hidup. (Seksyen 2 (b), Akta Pencen 1980)

57

Pembahagian Syir Pencen Terbitan Balu/Duda Anak : : 2 syir 1 syir

Contoh

Pesara meninggal dunia pada 21.1.1999 dan pencen yang diterimanya ialah RM 1000 sebulan. Gemulah meninggalkan 2 orang balu dan 5 orang anak. Balu I mempunyai 3 anak dan Balu II mempunyai 2 anak. Pembahagian syir adalah seperti berikut :Balu I : 3 anak : Jumlah : 2 syir 3 syir 5 syir Balu II : 2 anak : Jumlah : 2 syir 2 syir 4 syir
58

Jumlah keseluruhan syir : 9 syir

PERKIRAAN
Jika amaun pencen sebanyak RM 1000.00 sebulan pengiraan seperti berikut:(i) Balu I dan 2 anak = 4/9 x RM 1,000.00 = RM 444.44 sebulan (ii) Balu II dan 3 anak = 5/9 x RM 1,000.00 = RM 555.56 sebulan

Jumlah

= RM 1,000 sebulan
59

KELAYAKAN PENCEN TERBITAN BAGI PERKAHWINAN DALAM PERSARAAN UNTUK BALU/DUDA & ANAK

Pencen Terbitan Di bayar atas baki tempoh 12 1/2 tahun dari tarikh persaraan/kematian pesara
60

KAHWIN SELEPAS BERSARA
KES 1
Bersara Kahwin Jun 1990 Disember 1990 Kematian Januari 1992 Disember 2002

Tanggungan akan menerima pencen terbitan atas baki tempoh 12 1/2 tahun

Pencen terbitan dihentikan

61

KAHWIN SELEPAS BERSARA

KES 2
Bersara Kahwin Jun 1980 Januari 1982 Disember 1992 Kematian Januari 1993

Tempoh 12 1/2 tahun selepas bersara

Tanggungan tidak layak mendapat pencen terbitan kerana tempoh 12 1/2 tahun telah luput
62

PENCEN TERBITAN AKAN DIBERHENTIKAN JIKA

ANAK BERKAHWIN ATAU MENCAPAI UMUR 21 TAHUN MANA YANG TERDAHULU

ANAK YANG BELAJAR DI PUSAT PENDIDIKAN TINGGI (MENUJU IJAZAH PERTAMA) APABILA TAMAT BELAJAR ATAU BERKAHWIN 63

FAKTOR PECAHAN BAYARAN PENCEN TANGGUNGAN
(Peraturan 19(2) Peraturan-Peraturan Pencen 1980)

Balu

Anak

Ibu/bapa

1/4 1/4 -

1/24 1/12 1/12
(daripada gaji akhir)

1/8 1/4 1/8 1/4 64

Kadar bayaran Pencen Tanggungan tidak susut setelah 12 1/2 tahun dari tarikh persaraan.

PENCEN TANGGUNGAN
Boleh diberi sebagai faedah tambahan kepada tanggungan pegawai yang meninggal dunia «.. Mati dalam tempoh 7 tahun dari tarikh ia menanggung bencana dan disebabkan oleh penyakit yang berpunca dari tugas resminya. kemalangan dalam perjalanan atau akibat menanggung bencana dalam tugas resmi mendapat penyakit yang disebabkan oleh tugas resmi

65

APAKAH GANTIAN CUTI REHAT?
Gantian Cuti Rehat adalah
Award wang tunai yang diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang tidak berpeluang untuk menghabiskan cuti rehat atas disebabkan kepentingan perkhidmatan

66

GANTIAN CUTI REHAT ¶AWARD GCR· Seksyen 4(2) Akta 227 atau Akta 239 DASAR CUTI REHAT ‡Adalah menjadi tujuan Kerajaan bahawa cuti rehat diambil tiap-tiap tahun oleh pegawaipegawai untuk tujuan kecekapan dan juga untuk kepentingan pegawai-pegawai itu sendiri. Ketua Jabatan hendaklah menyediakan seberapa boleh, jadual giliran bercuti bagi kakitangan di bawah jagaannya. ‡... Para 2(a) Perintah Am Bab ¶C· 1974
67

PERUNTUKAN BAYARAN GANTIAN CUTI REHAT
Bayaran Gantian Cuti Rehat (GCR) bagi anggota perkhidmatan Kerajaan Persekutuan akan dibayar dari peruntukan Tanggungan Kerajaan Persekutuan mengikut Seksyen 4(2) Akta 227 Bayaran GCR untuk anggota perkhidmatan Kerajaan Negeri, Badan Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan yang menerima pakai skim tersebut adalah dibayar dari peruntukan anggaran belanjawan mengurus masing-masing. 68

Pengumpulan Cuti

i Cuti Rehat terhad 15 hari setahun atau 1/2 (setengah) dari kelayakan tahunan i Award wang tunai hanya maksimum 150 hari.

69

PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN

‡Bermakna perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk cuti sekolah bergaji penuh) tetapi tidak termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta, barah dan cuti belajar. ‡... Para 1(ix) Perintah Am Bab ¶C· 1974
70

SIAPA LAYAK
Pegawai Perkhidmatan Awam yang gaji dibayar dari KWDP; Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri & BBKT; Bersara atau mati dalam perkhidmatan; Pegawai Tetap Perkhidmatan Awam (termasuk dalam tempoh percubaan) Pegawai Sementara Perkhidmatan Persekutuan

71

PERKHIDMATAN YANG TIDAK MELAYAKKAN
Bermakna sebarang tempoh yang tidak layak diambilkira bagi pengiraan kelayakan cuti seseorang pegawai. Tempoh-tempoh berikut adalah tempoh yang tidak melayakkan bagi pengiraan cuti rehat seseorang pegawai iaitu:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cuti tanpa gaji Cuti separuh gaji Cuti haji Cuti sakit tibi Cuti sakit kusta Cuti sakit barah Cuti belajar

72

PERKHIDMATAN YANG TIDAK LAYAK
‡ ‡ ‡ ‡ Pegawai Kontrak; Pegawai Sambilan; Pegawai Meletak Jawatan; Pegawai Dibuang Kerja Akibat Tindakan Tatatertib,
73

CUTI TERLEBIH AMBIL

´Sebarang cuti rehat yang terlebih diambil semasa dalam perkhidmatan awam boleh ditolak daripada jumlah cuti yang terkumpul bagi award wang tunaiµ ...Para 4.1.3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1993

74

AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT

1/30

x gaji akhir Dan Imbuhan Tetap Tertakluk kepada maksimum 150 hari Contoh: Cuti rehat yang dikumpul Gaji akhir dan Imbuhan Tetap Award Wang Tunai = 120 hari = RM 3,814.14 = 1/30 x 120 x RM3,814.14 = RM 15,256.56
75

x

cuti rehat dikumpul

Contoh Pengambilan Cuti Haji
1. Kelayakan setahun = Cuti Haji Kelayakan sebenar = 30 hari 40 hari

= 30 ± [40/360 X 30] hari = = = 30 - 3.33 hari 26.67 hari 27 hari
76

Imbuhan Tetap
‡ ‡ ‡ ‡ Imbuhan Tetap Khidmat Awam; Imbuhan Tetap Perumahan: Imbuhan Tetap Keraian; dan Imbuhan Tetap Khas Jawatan Utama/Gred Khas.

77

CUTI DALAM SETAHUN
GRED/ KATEGORI DI BAWAH 10 TAHUN PERKHIDMATAN GENAP 10 TAHUN PERKHIDMATAN DAN LEBIH

Gred Khas ke atas dan I - VI VII - VIII IX - XI

30 hari

35 hari

25 hari 20 hari

30 hari 25 hari
78

KEMUDAHAN RAWATAN DAN PERUBATAN UNTUK PESARA / KELUARGANYA DI BAWAH PERINTAH AM 8 & 9 BAB ³ F ´ (1974)
79

Pihak yang layak :

1. 2. 3.

Pesara Isteri atau Suami Pesara Anak Pesara : a. di bawah umur 18 tahun; b. di antara 18 - 21 tahun, jika masih belajar; atau c. tidak kira umur jika daif disebabkan kelemahan / kecacatan otak atau jasmani. 4. Balu atau duda, dan anak gemulah pegawai atau pesara (hanya ahli keluarga pesara hasil perkahwinan semasa dalam perkhidmatan)
80

Kemudahan yang layak diterima DALAM NEGERI P.A.´Fµ 8 (a) ´«kemudahan rawatan dan perubatan seperti seorang Pegawai Kerajaan atau keluarganya yang dibekalkan dalam Bab ini.µ P.A.´Fµ 8 (b) Kelayakan Wad adalah mengikut kelayakan akhir sebelum bersara, atas bayaran 1/2% gaji akhir atau pun secara percuma bagi yang menerima pencen RM180 sebulan atau kurang.
81

-

LUAR NEGERI

P.A. ³F´ 7 Rawatan luar negeri dengan kelulusan Jemaah Pegawai, berlandaskan pengesahan Lembaga Perubatan bahawa pesara memerlukan rawatan yang tidak boleh diperolehi dalam negeri dan perakuan Ketua Pengarah Kesihatan bahawa tidak ada rawatan sedemikian pada Kerajaan. Pengiring boleh dipertimbangkan oleh Jemaah Pegawai.
82

BAYARAN BALIK PERUBATAN
Tuntutan-balik perbelanjaan bagi pembelian ubat, alat dan rawatan yang diperolehi atas perbelanjaan sendiri berasaskan preskripsi/ surat Pegawai Perubatan Kerajaan atau Doktor Hospital Universiti tetapi disahkan tidak dapat dibekalkan oleh Hospital Kerajaan atau Universiti itu :

(a) Ubat yang disenaraikan dalam Senarai Ubat manamana Hospital Kerajaan (termasuk Hospital ATM) atau Hospital Universiti. Sekiranya tidak dalam Senarai Ubat, perlu memperolehi kebenaran khas dari Kementerian Kesihatan.
83

Tuntutan-balik bagi ubat, alat dan perkhidmatan (sambungan) (b) Haemodialysis tiga kali seminggu @ maksimum RM200.00 sekali. Bagi pesara yang menggunakan CAPD, pembelian alat dan bekalan gunahabis serta ubat. Rawatan kepakaran dan kecemasan di hospital swasta.

(c)

84

DOKUMEN TUNTUTAN BAYARAN BALIK PERUBATAN

Dokumen-dokumen penting bagi maksud memperolehi kemudahan di Hospital Kerajaan/Universiti (a) Kad Pesara dan Kad Pengenalan (b) Surat Pengenalan Khas bagi isteri yang dikahwini selepas bersara dan anak-anak hasil perkahwinan sedemikian
85

DOKUMEN TUNTUTAN BAYARAN BALIK PERUBATAN (c) Preskripsi atau pengesahan Pegawai Perubatan mengenai keperluan ubat, alat atau rawatan (preskripsi atau surat hendaklah bertarikh pada atau sebelum tarikh pembelian atau perolehan itu). Keperluan ini boleh diketepikan dalam keadaan kecemasan. (d) Resit pembelian ubat, alat atau perolehan rawatan.

86

KAD PESARA
DIKELUARKAN OLEH BHG PASCA PERKHIDMATAN JPA KEPADA PESARA/PENERIMA PENCEN DOKUMEN PENGENALAN PESARA YANG AMAT PENTING KERANA TERDAPAT KEISTEMEWAANNYA TERSENDIRI (BEKAS ANGGOTA KERAJAAN):KERAJAAN):UBATAN PERCUMA, CAJ HOSPITAL DAN WAD DI HOSPITAL KERAJAAN YANG DIKENAKAN - MINIMA BERSAMAAN DENGAN GAJI AKHIR PESARA (KELAYAKAN WAD) TAMBANG KERETAPI / KAPAL TERBANG YANG RENDAH (BERGANTUNG KEPADA TAWARAN DAN KOUTA)

87

Tempoh Penghantaran dan Dokumen Persaraan ( Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2003 )
Untok mengelakkan kelewatan menerima bayaran faedah persaraan. 88

PERTANYAAN & PERHUBUNGAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN

KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN ARAS 2 - 5, BLOK C2, PARCEL C PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62510 PUTRAJAYA Talian Am JPA: 03-88853000 / 4000 Pusat Panggilan setempat

03-88854906

Laman Web JPA: http://www.jpa.gov.my Laman Web Bahagian Pencen: jpapencen.gov.my
89

PERBANDINGAN SKIM BERPENCEN DAN SKIM KWSP
SKIM BERPENCEN (Akta 227/239/238) Masa Dalam Perkhidmatan :1.Kena Caruman sebelum diberi taraf berpencen 2.Diberi pelepasan C/Pendapatan ke atas caruman - RM5000/3.Caruman Kerajaan + Pekerja dihentikan selepas P.T.B. 4.Boleh keluarkan dibawah Skim Pekerja Berpencen/SPPP ##syer kerajaan kepunyaan kerajaan. 5.Sekiranya menamatkan perkhidmatan Tanpa bersara Caruman dalam akaun sebagai faedah persaraan Semasa Persaraan & Mati Dalam Perkhidmatan :Ganjaran perkhidmatan @7.5% x TP x G.A(1/10 kpd/ibu/bapa) Pencen Perkhidmatan @1/600 x TP X GA ( terhad ½ GA) GCR @ 1/30 x JC x GA+Imbuhan Tetap(1/10 kpd. Ibu/bapa) Kemudahan Rawatan & Perubatan termasuk keluarga(anak bawah 18) Bersara ASK (TP kurang 120 bulan) @ 1/5 x GA Tambahan pencen *Pencen hilang upaya * Urusan Jenazah RM1000/- Mati Dalam Perkhidmatan. * kemalangan dlm tugas - ex-gratia/pampasan
90

SKIM BERPENCEN (Akta 227/239/238) Mati Dalam Persaraan : Pencen Terbitan (seumur hidup kpd.penerima + anak bawah 21 tahun atau belajar IPT kali pertama + BIPP ( jika ada) susut lepas 12 ½ tahun dari TB/TM - anak cacat seumur hidup

Tambahan  ‡ Pencen Tanggungan kerana kemalangan dlm.tugas;Balu/Duda (yang cacat otak atau hilang upaya jasmani secara kekal dan tiada upaya menanggung diri sendiri) Anak ( terhad kepada 6 orang sahaja) Ibu/bapa (yang bergantung penuh atau sebahagian besar nafkah dari pegawai yang mati ) Kemudahan Rawatan dan Perubatan ± penerima pencen

‡ ‡ ‡

91

SKIM KWSP (Akta 452) Dalam Perkhidmatan :1. 2. 3. 4. Kena Caruman hingga persaraan Diberi pelepasan C/Pendapatan ke atas caruman - RM5000/Menyertai skim pelaburan KWSP-minimum RM55000.00 Pengeluaran bagi tujuan:Bina/beli Rumah;Pendidikan; ¼ - 50 tahun - penuh - 55 tahun Boleh berhenti bila-bila masa dan caruman kerajaan diuntukkan kepada pencarum + cantum caruman jika dapat tawaran lain

4.

92

SKIM KWSP (Akta 452) A. Mati Dalam Perkhidmatan:1. 2. 3. Caruman Kerajaan + Faedah Caruman pekerja + faedah GCR @ 1/30 x Jum.Cuti x Gaji Akhir+Imbuhan Tetap @ Bantuan lain - (tertakluk kepada pihak KWSP) a. Pemberian hilang upaya RM5000 sekali gus b. Pemberian Bantuan kematian RM2500.00 sekali B. MATI DALAM PERSARAAN - TIADA gus

93

PERBANDINGAN PENDAPATAN DIANTARA SKIM PENCEN DENGAN SKIM KWSP

JAWATAN

G.AKHIR

GANJARAN

20 THN PENCEN 90,288 135,432 180,312 423,324

KWSP

PAP PTR PT AKT

752.40 1,128.60 1,502.60 3,527.70

16,929 25,393 33,808 79,373

50,000 80,000 150,000 300,000

94

Skim Pencen Sektor Awam sekarang adalah antara yang terbaik kerana 1. Non Contributory di pihak pekerja 2. Skim Pencen Keluarga 3. Penyelasaran Pencen 4. Kemudahan rawatan perubatan
95

TERIMA KASIH

Thank You

96