CUTI

PENYAMPAI :

ROKIAH MD TOP
BHG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

1

LATARBELAKANG 

Perintah Am Bab C (1974) ± 1974) Peruntukan Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut diFasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1 Januari, 1974 dan beberapa peruntukan ini telah dipinda melalui pekeliling dari semasa ke semasa.
TOT Bayu Beach Resort 2009 2 

4/22/2011

TAFSIRAN DI BAWAH PERINTAH AM BAB C 1974 DAN PEKELILINGPEKELILINGPEKELILING BERKAITAN

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

3

CUTI 

Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. kerja.
Perintah Am Bab C - 1 (i)
TOT Bayu Beach Resort 2009 4

4/22/2011

CUTI REHAT 

Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember.
Perintah Am Bab C ± 1 (ii)

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

5

CUTI SAKIT 
 

Cuti bergaji penuh atas sebab-sebab perubatan. sebabperubatan. Perlukan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain laindoktor yang diterima, dan diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh. sembuh.
Perintah Am Bab C ± 1 (iii)
TOT Bayu Beach Resort 2009 6

4/22/2011

SIJIL SAKIT 

Sijil akuan sakit dikeluarkan oleh
i.

yang

ii.

iii.

seorang pegawai perubatan Kerajaan atau sebuah Lembaga Perubatan (Perintah Am Bab F) atau seorang ahli Panel Doktor yang diluluskan oleh Kerajaan. Kerajaan.
Perintah Am Bab C ± 1 (iv)

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

7

KETUA JABATAN 
Ketua

Setiausaha (KSU) kepada Kementerian, Ketua Jabatan, Ketua sesuatu Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan. berkenaan.
Perintah Am Bab C ± 1 (v)

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

8

KUASA TERTENTU 

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri, mana yang berkenaan 

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 1985 ± Perwakilan kuasa dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam kepada KetuaKetuaKetua Setiausaha Kementerian (19 perkara perkhidmatan) Perintah Am Bab C ± 1 (vi)

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

9

PERKHIDMATAN MELAYAKKAN 

perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masamasa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk gurucuti sekolah bergaji penuh)
TOT Bayu Beach Resort 2009 10

4/22/2011

PERKHIDMATAN MELAYAKKAN 

Tempoh perkhidmatan TIDAK TERMASUK  cuti separuh gaji,  cuti tanpa gaji,  cuti haji,  cuti sakit tibi, kusta dan barah dan  cuti belajar. belajar.
Perintah Am Bab C ± 1 (ix)
TOT Bayu Beach Resort 2009 11

4/22/2011

SANAK SAUDARA 

adik beradik, ibu bapa dan lainlainlain saudara mara yang rapat kepada pegawai. pegawai.
Perintah Am Bab C 1 (x)

(Laporan JKKMGSA 1991) 1991)

Lain-lain saudara mara yang rapat: Lainrapat: 

4/22/2011

Ibu bapa mertua Datuk dan nenek pegawai
TOT Bayu Beach Resort 2009 12

AHLI KELUARGA TERDEKAT 
Suami/isteri

yang sah,  Anak-anak dan Anak Ibu/bapa kandung anggota berkenaan
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2002
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 13

CUTI BUKAN HAK
Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam.
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 14

TUJUAN CUTI 
Untuk

meningkatkan kualiti perkhidmatan masalah peribadi 

Menyelesaikan

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

15

5 KATEGORI CUTI
1. 2.

3. 4. 5.

Cuti kerana perkhidmatan Cuti atas sebab kesihatan/ perubatan Cuti menunaikan haji Cuti tanpa rekod Cuti kerana berkursus
TOT Bayu Beach Resort 2009 16

4/22/2011

CUTI KERANA PERKHIDMATAN 

3 jenis cuti 1. Cuti rehat ± PAC 7 


Cuti rehat khas ± PP 3/2005 Perintah Am 50 (a) Bab C ± Cuti penggal

2.

Cuti separuh gaji ± PAC 13
(a) (ii)/PAC 51 (a) (ii)

3.

Cuti tanpa gaji ± PAC 14 (b)
& (c)
TOT Bayu Beach Resort 2009 17

4/22/2011

CUTI REHAT 

Dasar cuti rehat ± pegawai digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri. sendiri. Kuasa melulus Ketua Jabatan
TOT Bayu Beach Resort 2009 

ialah
18

4/22/2011

KADAR CUTI REHAT
ERA GAJI SUFFIAN MULAI
1 JANUARI 1970 - 30 JUN 1977
Maksima tangga gaji Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih

Melebihi RM1250 sebulan $600 hingga $1200 sebulan $250 hingga $600 sebulan Dibawah $250

25 20 15 12

30 25 20 15
19

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

KADAR CUTI REHAT
ERA JAWATANKUASA KABINET MULAI 1 JULAI 1977 - 31 DISEMBER 1991
Kelas Perkhidmatan Di bawah Genap 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatan dan lebih

Bahagian I Bahagian II Bahagian III Bahagian IV
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009

30 25 20 17

35 30 25 20
20

KADAR CUTI REHAT
ERA SISTEM SARAAN BARU MULAI 1 JANUARI 1992 ² 31 OKTOBER 2002

Gred/ Kategori SSB

Di bawah 10 tahun perkhidmatan

Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih

Gred Khas dan ke atas Kategori I - VI Kategori VII - VIII Kategori IX ² XI

30 30 25 20

35 35 30 25
21

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

KADAR CUTI REHAT
ERA SISTEM SARAAN MALAYSIA MULAI 1 NOVEMBER 2002
Gred Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih

Pengurusan Tertinggi Gred 54 - 31 21 - 30 1 - 20
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009

30 30 25 20

35 35 30 25
22

KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK MULAI 1 SEPTEMBER 2005
Gred Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih

Pengurusan Tertinggi Gred 31 - 54 Gred 21 - 30 Gred 1 - 20

30 30 25 20

30 30 30 25

‡Lantikan baru mulai 1 September 2005 ‡Tarikh kuatkuasa mulai 1 September 2005 ‡Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 2005
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 23

KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK MULAI 1 JANUARI 2009 (PP BIL. 14 TAHUN 2008)
Gred Di bawah 10 tahun perkhidmatan Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih

Pengurusan Tertinggi Gred 31 - 54 Gred 21 - 30 Gred 1 - 20
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009

25 25 25 20

25 25 25 25
24

NAIK TANGGAGAJI/LEBIH 10 TAHUN KHIDMAT  

Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang mempunyai tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA µC¶ 8 (a) maka semua tempoh yang ia telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu. itu. Perkiraan yang sama juga hendaklah dibuat bagi tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. pertama.
Perintah Am Bab C 8 (b)
TOT Bayu Beach Resort 2009 25

4/22/2011

KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA DILANTIK SELEPAS 1 SEPTEMBER 2005 (LANTIKAN PERTAMA) PP 20/2005 JAWATAN TARIKH DILANTIK KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK

PPT N27 PPT N32
Tempoh perkhidmatan Genap 10 tahun & lebih

1 Oktober 2005 1 Disember 2012 1 Oktober 2015

25 hari 30 hari 30 hari

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

26

KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA DINAIKKAN PANGKAT
JAWATAN TARIKH DILANTIK DAN DINAIKKAN PANGKAT KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK

PT N9 PT N7
Tempoh perkhidmatan Genap 10 tahun & lebih
4/22/2011

1 November 1992 1 Disember 1998 1 November 2002

20 hari 25 hari 30 hari

TOT Bayu Beach Resort 2009

27

FORMULA PENGIRAAN CUTI REHAT
(BULAN BERKHIDMAT)  11

bulan x 35 hari 12 bulan = 32.08 32 hari bulan x 35 hari 12 bulan = 17.50 18 hari
TOT Bayu Beach Resort 2009 28 

6

4/22/2011

FORMULA PENGIRAAN CUTI REHAT
(HARI BERKHIDMAT)  330

hari x 35 hari 360 hari = 32.08 32 hari hari x 35 hari 360 hari = 17.50 18 hari
TOT Bayu Beach Resort 2009 29 

180

4/22/2011

CUTI REHAT PENGETUA DAN GURU BESAR 

Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2001 Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 2001 Kategori/Gred mengikut peraturan semasa.
TOT Bayu Beach Resort 2009 30  

4/22/2011

PERKIRAAN KADAR CUTI REHAT KEPADA ANGGOTA YANG MENUNAIKAN FARDHU HAJI
360 hari ± 40 hari / 360 hari x KCR

Kadar Cuti Rehat (KCR) 35 hari 30 hari 25 hari 20 hari
4/22/2011

Kadar CR Sebenar Tahun Bercuti Haji 31 hari 27 hari 22 hari 18 hari

Kadar sebenar GCR 15 hari 13 hari 11 hari 9 hari
31

TOT Bayu Beach Resort 2009

PERKIRAAN KADAR CUTI REHAT KEPADA ANGGOTA YANG MENGAMBIL CUTI TANPA GAJI, SEPARUH GAJI, TIBI/KUSTA/BARAH DAN CUTI BELAJAR 360 hari ± (bil cuti diambil) hari / 360 hari x KCR
Kadar Cuti Rehat (KCR) Jenis Cuti Diambil pada tahun semasa Bilangan Hari Cuti Diambil Kadar CR Sebenar Tahun Bercuti tersebut 9 hari 15 hari 0 hari 19 hari
32

35 hari 30 hari 25 hari 20 hari
4/22/2011

Cuti Belajar Bergaji Penuh Cuti Separuh Gaji Cuti Barah Cuti Tanpa Gaji
TOT Bayu Beach Resort 2009

270 hari 180 hari 360 hari 10 hari

BAKI CUTI REHAT DI BAWA KE TAHUN HADAPAN
1992 - SEKARANG 

Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan, ke tahun perkhidmatan, ketiga. ketiga. Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga itu. itu.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Lampiran D7 Perenggan

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

33

2001 Tahun pertama KCR layak + 30 hari (baki thn sblm) Tempoh cuti diambil 20 hari

2002 Tahun Kedua (Tahun 1) 30 + 10) (10) hari 5 hari 30 + ( 5 ) hari

2003 Tahun Ketiga (Tahun 2) 30 + 20+ (20+5)hari 2 hari 30+( 30+( 20 ) hari

2004 Tahun Keempat (Tahun 3) 30+ 30+ 15+20)hari (15+20)hari 10 hari 30+(15) 30+(15) hari

Baki di 10 hari bawa ke tahun hadapan GCR Cuti Luput
4/22/2011

-

10 hari

15 hari 3 hari

15 hari 10 hari
34

TOT Bayu Beach Resort 2009

Adakah pegawai kontrak layak cuti rehat dan apakah peraturannya? 

Layak kepada pegawai kontrak yang tidak menikmati kemudahan cuti penggal. penggal. Kadar Cuti Rehat mengikut kelayakan pegawai tetap yang setaraf yang berkhidmat tidak kurang 10 tahun. tahun. Bagi pesara KCR berdasarkan kelayakan sebelum bersara. bersara. Baki cuti tidak diambil akan luput apabila kontrak mereka tamat. tamat.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 Perenggan 54.1
TOT Bayu Beach Resort 2009 35   

4/22/2011

CUTI REHAT KHAS 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005. 2005. Cuti sambilan diganti dengan cuti rehat khas yang berkuat 2004. kuasa mulai 1 Mac 2004. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar. kalendar.
TOT Bayu Beach Resort 2009 36  

4/22/2011

CUTI REHAT KHAS 

Pengarah/Pengetua/Guru Besar boleh meluluskan CRK kepada PPP yang berkenaan asalkan tidak mengganggu atau menggugat pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah/institusi pelajaran berkenaan.
TOT Bayu Beach Resort 2009 37

4/22/2011

CUTI REHAT KHAS 

Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan yang dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada perkhidmatan melayakkan). melayakkan). Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. hadapan. Jumlah yang boleh dikumpulkan hari. terhad kepada 150 hari.
TOT Bayu Beach Resort 2009 38  

4/22/2011

URUSAN PERMOHONAN GANTIAN CUTI REHAT 

Kebenaran daripada Ketua Jabatan untuk mengumpul cuti rehat khas mengikut Lampiran A-PP 7/2003 Urusan permohonan GCR hendaklah menggunakan JPA.BP.UMUM. 02. JPA.BP.UMUM.B02.Pin seperti di Lampiran B ² PP 7/2003
TOT Bayu Beach Resort 2009 39 

4/22/2011

CUTI REHAT KHAS 

Pegawai yang layak 

Semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran dan pengajian tinggi Guru sandaran terlatih (GST) Guru kontrak
TOT Bayu Beach Resort 2009 40  

4/22/2011

CUTI REHAT KHAS 

Pegawai yang tidak layak 

Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab C Pengetua sekolah menengah dan guru besar sekolah rendah yang menikmati kemudahan cuti rehat Guru sandaran (GSTT)
TOT Bayu Beach Resort 2009  

4/22/2011

tidak

terlatih
41

PENGIRAAN CRK 

Formula pengiraan CRK 
10/12 10/ 
=

x 7 hari

5.83 hari = 6 hari 

1/12 
=

x 7 hari

0.58 = 1 hari

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

42

CUTI REHAT KHAS  

JPA bersetuju semua guru yang layak CRK mengumpul GCR 6 hari bagi tahun 2004 termasuk yang telah menggunakan kesemua cuti sambilan pada tahun tersebut. tersebut. Tertakluk guru berkhidmat sepenuhnya tahun tersebut
(mulai 1 Mac 2004 ² 31 Dis 2004). 2004)
TOT Bayu Beach Resort 2009 43

4/22/2011

BERAPAKAH KADAR CURI REHAT YANG LAYAK PADA TAHUN 2007 KEPADA PPPS YANG TELAH BERKHIDMAT MELEBIHI 10 TAHUN?
1 JANUARI ± 31 MEI 2007 Berkhidmat sebagai guru di sekolah (yang layak CRK)

1 JUN ± Dinaikkan pangkat 31 DISEMBER 2007 sebagai guru besar/pengetua atau bertugas di PPD/JPN (layak menikmati CR)
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 44

KADAR YANG LAYAK
1 JANUARI ± 31 MEI 2007 1 JUN ± 31 DISEMBER 2007 JUMLAH LAYAK Layak CRK = 2.91 @ 3 hari (5/12 bln x 7 hari) Layak Cuti Rehat = 20.41 @ 20 hari (7/12 bln x 35 hari) 23 hari

Nota : GCR ‡CRK layak 3 hari, ‡Cuti Rehat layak 10 hari sahaja ‡Pastikan menggunakan lampiran A yang berasingan menurut PP 7/2003
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 45

Cuti penggal sekolah boleh dipanggil bertugas 
 

Guru layak cuti penggal sebagai menggantikan cuti rehat. rehat. KJ boleh memanggil guru untuk menjalankan tugas selain daripada tugas mengajar biasa dalam cuti penggal. penggal. Tempohnya tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti penggal dalam satu-satu tahun itu. satuitu.
Perintah Am 50 (a) Bab C
TOT Bayu Beach Resort 2009 46

4/22/2011

CUTI SEPARUH GAJI    

Peruntukan Perintah Am Bab C 13(a)(ii) 13(a)(ii) (bukan guru) dan 51(a)(ii) (guru). 51(a)(ii) (guru). Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 ± Perenggan 3 Lampiran D7 sebabsebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai itu Kadar cuti ± 30 hari bagi tiap-tiap genap tiaptahun perkhidmatan yang melayakkan tetapi tidak boleh melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan. perkhidmatan.
TOT Bayu Beach Resort 2009 47

4/22/2011

KUASA MELULUS CUTI SEPARUH GAJI 

Menurut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Bil. Tahun 1985 & surat Kementerian bilangan KP(PP)0046/SJ¶A¶/(30) KP(PP)0046/SJ¶A¶/(30) bertarikh 24 Disember 1973 ± Ketua Jabatan ialah Pengarah JPN. JPN. Penurunan kuasa urusan pengendalian dan pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan ± Ketua Jabatan bermaksud JPN/PPD/Sekolah PTJ JPN/PPD/Sekolah (Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 1 Tahun 2009) 2009) PAC 13 (d) ± Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti separuh gaji ini tidak lebih daripada 14 hari dalam satu-satu tahun. satutahun.
TOT Bayu Beach Resort 2009 48  

4/22/2011

Cara Catatan Cuti Separuh Gaji di dalam Kenyataan Perkhidmatan
Kebenaran Butir-butir Butirperubahan atau lain-lain hal lainmengenai pegawai
Diluluskan cuti separuh gaji kerana menjaga anak sakit selama 14 hari mengikut peruntukan Perintah Am Bab C 51 (d) mulai «. hingga««« hingga«««

Nama jawatan, peringkat dan/atau kelas

Tarikh mulai daripada

JPN«... Bth «...

PPPBS

«« hingga ««..

cuti KP(PP)5090 Diluluskan separuh gaji kerana /««. («.) bth «««.. menjaga anak sakit selama «« hari mengikut peruntukan Perintah Am Bab C 51 (a)(ii) mulai «. hingga««« hingga«««

PPPBS

«« hingga ««..

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

49

Cara perkiraan kadar kelayakan kemudahan cuti separuh gaji berdasarkan perkhidmatan melayakkan
Tarikh lantik tetap :

1 November 2000

Mohon cuti separuh 1 Februari 2008 gaji mulai : Tempoh perkhidmatan : Layak cuti separuh gaji : Layak maksimum :

7 tahun 3 bulan 7 x 30 hari = 210 hari 180 hari sahaja
50

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

Cara perkiraan kadar kelayakan kemudahan cuti separuh gaji berdasarkan perkhidmatan melayakkan
Tarikh lantik tetap Mohon cuti separuh gaji mulai Tempoh perkhidmatan Pernah CTG menurut Pekeliling Perkhidmatan 1/1992 Tempoh perkhidmatan melayakkan Tempoh cuti separuh gaji yang layak dinikmati
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009

1 November 2000 1 Februari 2008 7 tahun 3 bulan 3 tahun 7 tahun ± 3 tahun = 4 tahun 4 x 30 hari = 120 hari
51

CUTI TANPA GAJI    

atas sebab-sebab persendirian yang sebabmustahak. mustahak. PAC 14 (b) ± Urusan sendiri di dalam Malaysia PAC 14 (c) ± Urusan sendiri di luar Malaysia Kuasa melulus ialah Ketua Jabatan (JPN/PPD/Sekolah (JPN/PPD/Sekolah PTJ)

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

52

CUTI TANPA GAJI 

Jumlah cuti yang boleh diluluskan tiapialah sebanyak 30 hari bagi tiaptiap genap tahun perkhidmatan. perkhidmatan. Had maksimum 360 hari Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. melayakkan.
TOT Bayu Beach Resort 2009 53 4/22/2011

CUTI TANPA GAJI   

Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. melayakkan. Boleh mengulang semula kemudahan CTG jika telah menggunakan secara maksimum dimana kadar kelayakan CTG dikira mulai tarikh akhir CTG diluluskan secara maksimum. maksimum. Perlu direkod dalam Kenyataan Perkhidmatan
TOT Bayu Beach Resort 2009 54

4/22/2011

Adakah pegawai kontrak layak menikmati kemudahan cuti tanpa gaji dan apakah peraturannya? 

Boleh dipertimbangkan tidak lebih 30 hari setelah genap tiga (3) tahun perkhidmatan. perkhidmatan. Hanya bagi tujuan : 

Menunaikan fardhu haji (bagi pegawai Islam yang tidak layak mendapat cuti haji)

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

55

Perintah Am 14 A Bab C
(a) Tiada gaji bagi tempoh tak hadir bekerja tanpa cuti Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lainapalainlain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu. itu.
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 56

CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN MENURUT
PEK. PERKHIDMATAN BIL 29 TAHUN 2009 

Pegawai Lantikan Tetap. Pasangan Tetap. adalah suami/isteri yang sah. suami/ sah. Mengikut pasangan bertugas/berkursus bertugas/ sama ada di dalam atau luar negeri bagi tempoh melebihi tiga (3) bulan. bulan. Pasangan terdiri daripada pegawai kerajaan, kerajaan, perbadanan awam atau syarikat swasta. swasta.   

Pasangan yang menjalankan tugas terutama yang melibatkan kepentingan jawatan tertentu (Anggota Pentadbiran seperti Menteri dan Timbalan Menteri). Menteri)
TOT Bayu Beach Resort 2009 57

4/22/2011

CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN
PEK PERKHIDMATAN BIL 29 TAHUN 2009 

Tempoh Cuti:Cuti: 
 

± Tempoh pasangan bertugas/berkursus. bertugas/berkursus. Bukan Pegawai Awam ± Tempoh mak. 3 mak. tahun. tahun. Cuti berikutnya hanya boleh dipohon setelah pegawai kembali berkhidmat selama 1 tahun. tahun. Kuasa Melulus ialah JPN/Pengarah JPN/Pengarah Bahagian/ Bahagian/ Bahagian. Bahagian. Pengarah Setiausaha

Pegawai Awam  

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 dibatalkan mulai 30 Disember 2009. 2009.
TOT Bayu Beach Resort 2009 58

4/22/2011

CUTICUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
Perintah Am 15 Bab C 


Sijil sakit perlu untuk mendapat cuti sakit. sakit. Ketua Jabatan boleh beri cuti sakit apabila seseorang pegawai itu disahkan tidak sihat untuk menjalankan tugas-tugas jawatannya tugasoleh PPK/ LP/Panel Doktor. Doktor. Pengesahan itu hendaklah di atas sijil sakit yang diterima mengikut Perintah Am Bab C 1 (xi). (xi).
TOT Bayu Beach Resort 2009 59 

4/22/2011

CUTICUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN 

Perintah Am 15 Bab C - penerimaan sijil sakit swasta melebihi 2 hari dalam satu sijil oleh KJ telah dipinda melalui PP 2/2006. 2006. PP 2/2006 - Ketua Jabatan boleh menerima sijil sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor/hospital swasta (tanpa perlu disahkan Pegawai Perubatan Kerajaan) bagi cuti sakit yang tidak melebihi :  

15 hari (pesakit luar) 180 hari (pesakit dalam/tinggal dalam wad) dalam satu tahun kalendar. kalendar. tarikh kuatkuasa mulai 27 April 2006. 2006.
TOT Bayu Beach Resort 2009 60

4/22/2011

CONTOH MEREKOD CUTI SAKIT
Tempoh Kebenaran Jenis Cuti Tahun Daripada Hingga Gaji Penuh 3 Berapa Hari Separuh Gaji Tiada Bergaji Pesakit luar Kali pertama HalHal-hal Lain

JPN......

Cuti Sakit (K)

2007

4.4.2007

6.4.2007

JPN.....

Cuti Sakit (S)

2007

1.7.2007

10.7.2007

10

-

-

JPN......

Cuti Bersalin

2007

11.7.2007

8.9.2007

60

-

-

JPN.....

Cuti Rehat

2007

5.10.2007

6.10.2007

2

-

Pesakit dalam

JPN....

Cuti Sakit (S)

2007

11.11.2007

15.11.2007

5

-

-

JPN....

Cuti Barah

2007

16.11.2007

31.12.2007

46

-

-

Cuti Sakit hendaklah dicatat dengan pen dakwat merah
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 61

JENISJENIS-JENIS CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cuti sakit Cuti sakit lanjutan Cuti kerantina Cuti bersalin Cuti kecederaan Cuti tibi, kusta barah
TOT Bayu Beach Resort 2009

dan
62

4/22/2011

CUTI SAKIT
Perintah Am 17 (a) Bab C 

Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti sakit tidak melebihi 90 hari pada satusatu-satu masa atau 90 hari dalam satu-satu tahun satuKuasa dan selebihnya Tertentu boleh memberi tidak lebih daripada 90 hari lagi. lagi.
TOT Bayu Beach Resort 2009 63

4/22/2011

KUASA MELULUS CUTI SAKIT
Tempoh cuti sakit
90 hari

Kuasa Melulus

Peruntukan Kebenaran Perintah Am

Ketua Jabatan ² Perintah Am 17 Pengarah JPN, Institut (a) Bab C Perguruan & Politeknik Kuasa Tertentu ² KSU Kementerian (urusetia BPSM, KPM) Perintah Am 17 (a) Bab C

90 hari tempoh cuti rehat yang melayakkan/25 hari (guru)
4/22/2011

Ketua Jabatan ² Perintah Am 17 Pengarah JPN, Institut (b)/53 (ii) Bab C Perguruan & Politeknik
64

TOT Bayu Beach Resort 2009

CUTI SAKIT LEBIH 45 HARI SETAHUN 

Seseorang pegawai yang telah mengambil cuti sakit yang berjumlah tiap45 hari atau lebih dalam tiap-tiap tahun bagi masa tiga tahun berturut-turut boleh dikehendaki berturutKetua Jabatannya untuk diperiksa tahap kesihatannya oleh sebuah Lembaga Perubatan (tidak kira sama ada ia telah melaporkan dirinya masih sakit lagi atau tidak) .
Perintah Am 18 Bab C
TOT Bayu Beach Resort 2009 65

4/22/2011

Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti rehat di dalam Malaysia? Malaysia?  

Layak selama masa yang dia diakui oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat untuk bertugas. bertugas. Boleh menyambung cuti rehatnya semula

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

66

Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti rehat di luar Malaysia? Malaysia? 

Tidak layak kecuali jatuh sakit pada tarikh ia patut balik dan memenuhi syarat
Pegawai dimasukkan ke hospital. hospital. Permohonan disokong oleh satu sijil atau sijil-sijil dari PPK negeri sijilberkenaan yang menyatakan jenis sakit, tarikh masuk hospital dan jangkaan keluar. keluar. Balik ke Malaysia sebaik sahaja dia sihat. sihat.

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

67

Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti separuh gaji/tanpa gaji ? 

Di dalam Malaysia tidak layak. layak. Di luar Malaysia layak jika jatuh sakit tersebut menyebabkan beliau tidak dapat balik ketika beliau patut balik. balik.
Perintah Am 20(b) Bab C
TOT Bayu Beach Resort 2009 68 

4/22/2011

Apakah tindakan yang wajar diambil oleh Ketua Jabatan jika anggotanya masih lagi sakit melebihi 180 hari dalam satu-satu tahun satuitu dan KJ telah meluluskan kesemua cuti tambahan yang dilayaki menurut Perintah Am 17 (b)/53(ii) Bab C? (b)/53(ii)
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 69

CUTI SAKIT LANJUTAN   

Rujuk ke Lembaga Perubatan mengikut Perintah Am 19 Bab F atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995 ² Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan. Kesihatan. Cuti sakit lanjutan diberi secara separuh gaji 90 hari dengan perakuan Lembaga Perubatan bahawa anggota ada harapan sembuh. Kuasa melulus ialah KSU Kementerian (urusetia BSM, KPM)

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

70

CUTI SAKIT LANJUTAN  

Cuti sakit secara tanpa gaji bersamaan elaun bantuan separuh gaji (dengan syarat telah dirujuk ke Lembaga Perubatan) akan diberikan kepada anggota yang diperakukan LP ada harapan untuk sembuh dan kesemua cuti sakit, cuti tambahan/rehat dan cuti sakit lanjutan secara separuh gaji telah diberikan. diberikan. Cuti sakit & cuti sakit lanjutan dibenarkan diulang lagi ke tahun berikutnya (jumlah keseluruhan ialah 2
tahun sahaja). sahaja).

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

71

CUTI SAKIT, CS LANJUTAN & KUASA MELULUS Tempoh
90 hari 90 hari 25 hari (guru) /cuti rehat yang layak (bukan guru) 90 hari

Peruntukan
PAC 17 (a) PAC 17 (a) PAC 53 (ii)/ PAC 17 (b) PAC 22/Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/91 Lampiran D7 Perenggan 5 PAC 22/PP 9/91 Lampiran D7 Perenggan 5

Kuasa Melulus
KJ (JPN) KT (KPM) KJ (JPN)

Catatan
Bergaji penuh Bergaji penuh Bergaji penuh

KT (KPM)

i. Separuh Gaji atau ii.Tanpa Gaji

70 hari/95 hari

KT (KPM)

i. Elaun bantuan = ½ gaji ii. Tanpa gaji
72

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

RINGKASAN CUTI SAKIT KEPADA GURU YANG TELAH DIRUJUK KE LEMBAGA PERUBATAN (ADA HARAPAN SEMBUH) 

Bergaji penuh Bergaji penuh Bergaji penuh   

Separuh gaji
Tanpa gaji bersamaan dengan elaun bantuan separuh gaji
73 

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

RINGKASAN CUTI SAKIT KEPADA BUKAN GURU YANG TELAH DIRUJUK KE LEMBAGA PERUBATAN (ADA HARAPAN SEMBUH) 

Bergaji penuh Bergaji penuh Bergaji penuh   

Separuh gaji
Tanpa gaji bersamaan dengan elaun bantuan separuh gaji
74

Dengan andaian tiada baki cuti rehat
4/22/2011 

TOT Bayu Beach Resort 2009

Bagaimana dengan anggota yang tiada harapan sembuh? 

CUTI PERUBATAN KHAS diberikan mulai tarikh berikutan keluarnya Laporan Lembaga Perubatan yang menyampaikan pendapat bahawa pegawai yang berkenaan tidak berupaya menjalankan kewajipan-kewajipan kewajipanjawatannya disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuh yang mungkin menjadi kekal hingga tarikh sehari sebelum tarikh persaraan diputuskan oleh JPA. JPA.

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

75

CUTI PERUBATAN KHAS   

Diberi kepada anggota yang tiada cuti rehat atau sebaik sahaja anggota menghabiskan cuti rehatnya. rehatnya. Dibayar gaji pokok dan imbuhanimbuhanimbuhan tetap berdasarkan jawatanjawatan-jawatan hakikinya. hakikinya. Tarikh kuatkuasa mulai 1 Disember 1995. 1995.
TOT Bayu Beach Resort 2009 76

4/22/2011

Adakah pegawai kontrak layak diberikan kemudahan cuti sakit bergaji penuh dan berapakan tempohnya? 
   

Layak. Layak. Jumlah keseluruhan hendaklah tidak lebih 15 hari dalam setahun. setahun. Jika masih memerlukan masa untuk pulih, boleh dipertimbangkan oleh KJ untuk tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak melebihi 75 hari setahun dengan mengemukakan sijil sakit. sakit. Tempoh tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak memutuskan tempoh kontrak, walau bagaimanapun, tidak layak dibayar emolumen. emolumen. Tempoh ini tidak diambilkira sebagai tempoh perkhidmatan. perkhidmatan. Sekiranya masih tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan melebihi tempoh 75 hari setahun tamatkan perkhidmatan. perkhidmatan.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 TOT Bayu Beach Resort 2009 77 Perenggan 54.2

4/22/2011

BILA LEMBAGA PERUBATAN PERLU DITUBUHKAN?
i. ii.

iii. iv. v.

Didapati masih tidak sihat setelah menghabiskan semua cuti sakit biasanya. biasanya. Pegawai perubatan berpendapat bahawa pegawai tiada harapan untuk sihat bagi menjalankan tugasnya. tugasnya. Cuti sakit melebihi 45 hari bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. berturut-turut. Kesiuman otak atau kesihatan pegawai diragu-ragukan. diragu-ragukan. Pegawai telah tercedera semasa bertugas. bertugas. Disahkan mengidap penyakit tibi, kusta atau barah. barah. Rawatan di luar negara. negara.
TOT Bayu Beach Resort 2009 78

vi. vii.

4/22/2011

CUTI KERANTINA 

Pegawai dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar negeri di tahan di manamanamana stesen kerantina oleh pihak berkuasa kesihatan pelabuhan atau lapangan terbang atau di dalam sebuah kapal/kapal terbang yang ada berlaku wabak penyakit merebak. merebak.
TOT Bayu Beach Resort 2009 79

4/22/2011

CUTI KERANTINA    

Wabak penyakit merebak di luar Malaysia. Malaysia. Anggota itu sendiri disyaki pembawa penyakit merebak. merebak. Wabak penyakit merebak di kawasan rumahnya. rumahnya. Layak cuti sakit bergaji penuh. penuh.
TOT Bayu Beach Resort 2009 80

4/22/2011

CUTI BERSALIN 

Layak untuk anggota wanita yang dilantik tetap sahaja. sahaja. Guru Sandaran yang tarikh perlantikan dikebelakangkan melangkaui tempoh bersalin boleh diberi cuti bersalin (tarikh kuatkuasa mulai 1 Oktober 1993)  

Mulai 1 Januari 2000 - tempoh persalinan yang berlaku sepenuhnya dalam keseluruhan tempoh cuti penggal akan diberi kemudahan cuti penggal dan bukan cuti bersalin bergaji penuh. penuh. jika tempoh persalinan jatuh dalam penggal persekolahan walaupun sehari dianggap telah menggunakan cuti bersalin Perintah Am 25 Bab C
TOT Bayu Beach Resort 2009 81 

4/22/2011

Peraturan Cuti Bersalin
Peraturan Tempoh pemulihan Bilangan Kelayakan Tarikh kuatkuasa Catatan

PAC 1974 PP 5/1984 PP 9/1991

42 hari 42 hari 42 hari

3 5 5

1 Januari 1974 1 Jun 1984 1 Jan 1992 1 Mei 1998 3 Sept. 2007

Peruntukan 25 dan 26 Perubahan dari 3 kali kepada 5 kali Cuti tanpa gaji menyusukan anak 90 hari Tempoh bersalin berubah kepada 60 hari Cuti tanpa gaji menjaga anak 5 tahun (1825 hari) hari)

PP 2/1998

60 hari

5

PP 15/2007

60 hari

5

4/22/2011

82

CUTI BERSALIN 

Kemudahan cuti bersalin bagi kelahiran kali ke enam ± guru wanita diberi 14 hari cuti separuh gaji dalam penggal bergaji penuh persekolahan, persekolahan, dalam cuti penggal dan selebihnya tanpa gaji (tempoh keseluruhan tidak boleh melebihi had maksimum 60 hari). hari) 

Tiada cuti sakit dalam tempoh 60 hari dari tarikh bersalin kecuali sakit tibi, kusta atau barah. tibi, barah.
TOT Bayu Beach Resort 2009 83

4/22/2011

CUTI BERSALIN 

Cuti tanpa gaji menyusukan anak (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Perenggan 58.1) 58. mestilah bermula pada hari ke 43 bagi tempoh tidak lebih daripada 90 hari. hari. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 (berkuatkuasa mulai 1 Mei 1998), 1998), telah membatalkan peruntukan ini kerana kemudahan cuti tanpa gaji ini mula diberikan pada hari ke 61 tetapi tidak lebih daripada 90 hari. hari.
TOT Bayu Beach Resort 2009 84 

4/22/2011

CUTI BERSALIN 

Anggota boleh pilih menggunakan kemudahan cuti tanpa gaji menjaga anak mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 ini bagi kemudahan kali ke enam. enam. Cuti ini tidak jejas cuti separuh gaji dan tanpa gaji Bab C. Rekod cuti bersalin Kenyataan Cuti. Cuti. dalam  

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

85

CUTI BERSALIN
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2007  

  

Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Menjaga Anak (CMA) sehingga 1,825 hari (5 tahun) tahun) secara tanpa gaji. gaji. Boleh diambil secara sekali gus atau sebahagian. sebahagian. Tempoh kemudahan CMA bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh cuti bersalin (hari ke 61). 61) Bagi yang tiada kemudahan cuti bersalin, bersalin, kemudahan CMA bermula pada tarikh melahirkan anak Kemukakan permohonan kepada KJ jika ingin melanjutkan tempoh CMA dengan syarat tempoh yang dipohon tidak terputus daripada tempoh yang diluluskan. diluluskan.

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

86

CUTI BERSALIN  

Pegawai yang telah menggunakan kemudahan CMA di bawah PP 9/91 dan PP 2/98 akan ditolak daripada jumlah kelayakan menurut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007 Lampiran A. Contohnya :1,825 hari (270) hari

Kelayakan menurut PP 15/07 Kemudahan terdahulu (PP 9/91 dan PP 2/98) - 90 hari x 3 kali Baki kelayakan
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009

1,555 hari
87

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14/2007  

Permohonan CMA - Kuasa melulus KSU jika pegawai berkhidmat di KPM manakala di JPN, Ketua Jabatan. Pegawai yang telah diluluskan CMA boleh dipanggil untuk kembali melaporkan diri bertugas pada bilabilabila masa dan pegawai dikehendaki mematuhinya.
TOT Bayu Beach Resort 2009 88

4/22/2011

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007 

Dalam tempoh CMA ± 
 

     
4/22/2011

Larangan melakukan pekerjaan luar Pegawai dalam tempoh percubaan boleh mengikuti induksi dan peperiksaan jabatan bagi tujuan pengesahan jawatan dengan tanggungan sendiri. sendiri. Boleh menduduki peperiksaan atau kursus PTK dengan tanggungan sendiri PGT secara isyarat (3 kali) sahaja Tempoh perkhidmatan tidak diambilkira bagi tujuan pengiraan faedah persaraan Hilang kekananan Tidak boleh diambilkira sebagai tempoh notis peletakan jawatan Boleh dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat jika memenuhi syarat Catat di dalam Rekod Perkhidmatan pegawai
TOT Bayu Beach Resort 2009 89

CUTI BERSALIN
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2009 (1 Mei 2009) 

Penambahbaikan Cuti Bersalin 

boleh menggunakan kemudahan Cuti Bersalin lebih awal pada bila-bila masa dalam tempoh bila14 hari dari tarikh dijangka bersalin; bersalin; dokumen sokongan daripada hospital/klinik hospital/klinik Kerajaan atau swasta; swasta; tempoh termasuk di dalam jumlah 60 hari Cuti Bersalin yang diperuntukkan; diperuntukkan;  

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

90

CUTI BERSALIN
Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/2010 

Layak mendapat Cuti Bersalin Bergaji Penuh sebanyak 300 hari sepanjang tempoh perkhidmatan; perkhidmatan; Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 kelahiran; hari bagi setiap kelahiran; dan Pegawai boleh memilih untuk menggunakan Cuti Bersalin lebih awal dari tarikh bersalin iaitu pada bila-bila bilamasa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin. bersalin. Tarikh kuat kuasa mulai 15 Okt. 2010. Okt. 2010.
TOT Bayu Beach Resort 2009 91   

4/22/2011

CUTI BERSALIN
Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/2010
Cuti Bersalin Bergaji Penuh (CBGP) kurang 90 hari, pegawai dikehendaki memenuhi hari, tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari seperti berikut: berikut: Bukan Guru: )  menghabiskan kesemua baki CBGP yang dilayaki; dan dilayaki;  mengambil Cuti Rehat yang layak; dan layak;  mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji; Gaji; atau  Menggunakan CMA (tanpa gaji) sehari (tanpa gaji) selepas tamat tempoh CBGP.
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 92

CUTI BERSALIN PP 14/2010
Sambungan««. Sambungan««.

Bagi Guru: a. Semasa penggal sekolah, sekolah,  menghabiskan kesemua baki CBGP yang dilayaki; dilayaki;  mengambil Cuti Bersalin Separuh Gaji sehingga 14 hari; dan hari;  mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji; Gaji; atau  menggunakan CMA (tanpa gaji) sehari (tanpa gaji) selepas tamat tempoh CBGP. b. Semasa cuti penggal sekolah, sekolah,  menghabiskan kesemua baki CBGP yang dilayaki; dan dilayaki;  bagi tempoh yang selebihnya dianggap dalamBayu Beach Resort 2009 Penuh. TOT Cuti Bergaji Penuh.

4/22/2011

93

CUTI BERSALIN PP 14/2010
Telah menggunakan kelayakan maksima 300 hari, hari, pegawai dikehendaki memenuhi tempoh CB di antara 60 hari sehingga 90 hari seperti berikut: berikut: Bukan Guru: 

mengambil Cuti Rehat mengikut kelayakan mulai dari tarikh bersalin; dan bersalin; mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji; Gaji; atau menggunakan CMA (tanpa gaji) mulai (tanpa gaji) dari tarikh bersalin. bersalin.  

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

94

CUTI BERSALIN PP 14/2010
Sambungan««. Sambungan««. Bagi Guru: a. Semasa penggal sekolah, sekolah, 

mengambil Cuti Bersalin separuh Gaji sehingga 14 hari; dan hari; mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji; atau Gaji; menggunakan CMA (tanpa gaji) mulai dari tarikh (tanpa gaji) bersalin. bersalin. b. Semasa cuti penggal sekolah, guru yang bersalin sekolah, dianggap dalam Cuti Bergaji Penuh. Penuh.

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

95

CUTI BERSALIN PP 14/2010
Sambungan «.. 

Cuti Bersalin Separuh Gaji dan Cuti Bersalin Tanpa Gaji tidak akan menjejaskan kelayakan Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji Bab C. Pegawai lantikan kontrak (contract of service) tidak layak CMA. CMA. Tiada cuti sakit dalam tempoh Cuti Bersalin kecuali Cuti Tibi, Kusta dan Tibi, Barah atau tempoh dimasukkan ke wad kerana sakit lain. lain. Kelahiran anak selepas 22 minggu mengandung, mengandung, layak Cuti Bersalin. Bersalin. Rekod cuti bersalin dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti. Cuti.
TOT Bayu Beach Resort 2009 96    

4/22/2011

KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN 


Cuti tanpa rekod Layak kepada anggota lelaki yang telah dilantik tetap sahaja. Tarikh kuatkuasa 1 Januari 1992 (SSB). 5 kali sepanjang perkhidmatan. 3 hari termasuk cuti am ± Perenggan 58.2 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991
TOT Bayu Beach Resort 2009 97  4/22/2011

CUTI ISTERI BERSALIN 

7 hari mulai 1.1.2003 ± Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2002 Bermula pada hari bersalin/lepas waktu pejabat keesokkannya. keesokkannya. Termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am. Tertakluk kepada perkhidmatan. perkhidmatan. kepentingan    

Dipanjangkan juga kepada PPP bertugas dalam penggal persekolahan atau yang diarah bertugas semasa cuti penggal persekolahan
TOT Bayu Beach Resort 2009 98

4/22/2011

CUTI KECEDERAAN 

Cedera semasa menjalankan tugas. tugas. Layak cuti sakit mengikut Perintah Am 17 Bab C. Jika masih belum sembuh, layak cuti kecederaan bergaji penuh sehingga ia pulih. pulih.
TOT Bayu Beach Resort 2009 99  

4/22/2011

CUTI KECEDERAAN 

Perlukan perakuan kecederaan kerana bertugas daripada Lembaga Perubatan (Perintah Am 19 Bab F). Ketua Jabatan uruskan bayaran pampasan Ex-Gratia mengikut ExPekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 2001. 2001. Kuasa melulus ialah KSU Kementerian (BPSM, KPM sebagai
urusetia). urusetia).
TOT Bayu Beach Resort 2009 100  

4/22/2011

CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH 

Mendapat rawatan perubatan percuma termasuk wad. Kusta/Barah - cuti sakit bergaji penuh tidak lebih daripada 24 bulan. Tibi - cuti sakit bergaji penuh bulan. tidak lebih daripada 12 bulan. Jenis penyakit setaraf dengan perakuan Lembaga Perubatan.   

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

101

KUASA MELULUS CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH
Ketua Jabatan luluskan cuti sakit tibi (12 bulan/360 hari)/kusta/barah(24 bulan/ 720 hari) gaji penuh. Sijil sakit diperlukan. Ketua Jabatan luluskan cuti tambahan 25 hari (guru)/tempoh cuti rehat yang dilayaki (bukan guru).

KSU Kementerian luluskan cuti tibi/ kusta/barah (12 bulan) secara separuh gaji
Ketua Jabatan rujuk ke Lembaga Perubatan dan kemukakan keputusan ada harapan sembuh ke BPSM, KPM
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 102

CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH
Rawatan di yayasan bukan kerajaan (Hospital Swasta) perlu mendapatkan kelulusan kuasa tertentu (KSU Kementerian) dengan syarat perbelanjaan ditanggung sendiri. sendiri.

Perintah Am 31(a) Bab C
4/22/2011 TOT Bayu Beach Resort 2009 103

CUTI HAJI 

Bergaji penuh kepada pegawaipegawai Islam untuk menunaikan fardhu haji di Mekah. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am. Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Tanpa Gaji.
Perintah Am 34 Bab C
TOT Bayu Beach Resort 2009 104  

4/22/2011

CUTI HAJI 

SyaratSyarat-syarat Cuti Haji mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1984  Telah berkhidmat tidak kurang 4 tahun  Telah disahkan dalam jawatan Anggota yang berjawatan sementara dan telah berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji. haji.
TOT Bayu Beach Resort 2009 105 

4/22/2011

CUTI HAJI 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Lampiran D7 Perenggan 6 telah meminda kemudahan cuti haji ini di mana anggota tidak perlu lagi berkhidmat 4 tahun untuk melayakkan cuti haji. haji. Anggota yang telah disahkan dalam jawatan boleh menikmati kemudahan ini. ini.
TOT Bayu Beach Resort 2009 106 

4/22/2011

CUTI HAJI PEGAWAI KONTRAK 

Diluluskan sekali sahaja kepada pegawai warganegara yang beragama Islam yang belum pernah menunaikan fardhu haji sepanjang tempoh perkhidmatan dengan syarat mereka telah berkidmat secara kontrak tidak kurang lima (5) tahun. tahun. Tempoh 40 hari Pesara layak menikmati kemudahan cuti haji jika belum pernah menggunakan kemudahan ini sebelum bersara. bersara.

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

107

CUTI BERKURSUS 

Pegawai yang dipilih atau dibenarkan oleh Kerajaan untuk mengikuti apa jua jenis kursus, latihan atau pengajian. pengajian. Gaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji. gaji. Diploma, ijazah asas, lepasan ijazah atau kursus lanjutan. lanjutan.
Perintah Am 36 Bab C
TOT Bayu Beach Resort 2009 108  

4/22/2011

CUTI BERKURSUS 

Boleh diberi bagi jangkamasa berikut :  

Tempoh kursus (termasuk cuti akademi dan rehat yang jatuh dalam masa kursus itu). itu). Tempoh perjalanan ke tempat belajar dan perjalanan balik (mengikut jalan yang paling dekat). dekat). Tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat dielakkan yang disebabkan oleh urusanurusanurusan perjalanan tempatan. tempatan.
TOT Bayu Beach Resort 2009 109

4/22/2011

CUTI BERKURSUS 

Cuti akademi menghapuskan cuti rehat Anggota tidak layak mendapat kemudahan cuti rehat ketika mengikuti kursus yang kurang daripada 12 bulan.  

Kursus yang melebihi 12 bulan - anggota dianggap sebagai telah menghabiskan semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sebelum pergi berkursus.
TOT Bayu Beach Resort 2009 110

4/22/2011

CUTI BERKURSUS 

Perintah Am Bab C Tahun 1974 ± Peruntukan 38 Ketua Jabatan luluskan CR tidak melebihi 14 hari kepada pegawaipegawaipegawai yang baru menamatkan kursus latihan atau pengajian yang memakan masa melebihi 12 bulan. bulan. Cuti rehat ini akan ditolak dari cuti rehat yang ia berkelayakan dapat setelah berkhidmat semula. semula.
TOT Bayu Beach Resort 2009 111  

4/22/2011

CUTI BERKURSUS 

Perintah Am Bab C Tahun 1974 ± Peruntukan 38 dipinda oleh Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Lampiran D7 Perenggan 7. 

Ketua Jabatan luluskan CR tidak melebihi 7 hari jika anggota masih mempunyai baki cuti rehat sebelum pergi berkursus. berkursus.
TOT Bayu Beach Resort 2009 112

4/22/2011

CUTI BERKURSUS 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1997 ± Kuasa meluluskan kursus jangka pendek yang tempoh tiga bulan atau kurang diberikan kepada Ketua Setiausaha Kementerian. Takrifan kursus ± apa-apa kursus atau latihan yang berupa akademik atau praktik termasuk lawatan sambil belajar, seminar dan bengkel yang bercorak latihan. 

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

113

CUTI TANPA REKOD
PERINTAH AM BAB C 1974
1. 2. 3.

Cuti gantian Cuti latihan pasukan sukarela Cuti menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan, cuti lain-lain kursus, lainkuasa melulus latihan seberang laut. Cuti menghadiri latihan syarikat kerjasama. Cuti untuk masuk peperiksaan. Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas. Cuti mengambil bahagian dalam olahraga sukan. Cuti tugas khas perubatan
TOT Bayu Beach Resort 2009 114

4. 5. 6. 7.

8.

4/22/2011

CUTI TIDAK BEREKOD PEKELILING 

Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan ² PP 16/1966 16/ SPP 11/1980 ² CTB bagi pegawai-pegawai 11/ pegawaikerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan perwakilan sukanRancangan pertukaran belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa Majlis Bersama Kebangsaan/Jabatan Kebangsaan/ Program rakan muda   4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

115

CUTI TIDAK BEREKOD PEKELILING 

Kemudahan Cuti Isteri Bersalin ² Perenggan 58.2 58. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991. 1991. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1986 ² Peraturan memberikan kebenaran tidak hadir kerja atas sebab-sebab kecemasan am. sebabam. Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen) sebagai saksi pihak bukan Kerajaan ² Surat JPA(S)223/ JPA(S)223/8/3-3 Sk.4/(11) bertarikh 26 Julai Sk. /(11) 1994. 1994. Cuti kematian ahli keluarga terdekat ² Pekeliling Perkhidmatan 9 Bilangan 2002. 2002. Kursus Intensif pengajian secara PJJ
TOT Bayu Beach Resort 2009 116    

4/22/2011

CUTI GANTIAN 

Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu. 

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

117

CUTI GANTIAN 

Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional Syarat  Arahan dikeluarkan oleh KJ untuk tugas lebih masa  Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. mingguan.
TOT Bayu Beach Resort 2009 118 

4/22/2011

CUTI GANTIAN 

Corak-corak kerja lebih masa menurut CorakPekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 ² Lampiran D26 Perenggan 24 :1. Kerja-kerja kecemasan Kerja2. Kerja mustahak tak boleh tangguh kepada hari berikutnya (memudaratkan perkhidmatan jika ditangguh) 3. Kerja-kerja yang dikehendaki dibuat Kerjaoleh anggota melebihi bidang tugas biasanya 4. Kerja-kerja yang perlu diuruskan Kerjadalam jangkamasa terhad. terhad.
TOT Bayu Beach Resort 2009 119

4/22/2011

CUTI GANTIAN 

Bagi pegawai yang diarah membuat perjalanan maka hari yang digunakan untuk perjalanan tidak melayakkan untuk diberi cuti gantian ² (Perintah Am 20 Bab G). Kuasa melulus Ketua Jabatan. 9 jam kerja lebih masa bersamaan 1 hari cuti gantian.
TOT Bayu Beach Resort 2009 120 4/22/2011

CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA 

Pegawai hendaklah ahli pasukan sukarela seperti di Lampiran A. Ketua Jabatan boleh lulus tidak melebihi 30 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. balik. Cuti selebihnya tolak cuti rehat jika tiada kemukakan ke Bahagian Sumber Manusia, KPM untuk pertimbangan/ kelulusan. kelulusan.
TOT Bayu Beach Resort 2009 121  

4/22/2011

SENARAI PASUKAN SUKARELA MENURUT PERINTAH AM 41 BAB C 1974
1. 2.

Askar Wataniah Pasukan Simpanan Sukarela Tentera laut Di Raja Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Udara Di Raja Simpanan Sukarela Polis Pertahanan Awam
TOT Bayu Beach Resort 2009 122

3.

4. 5.
4/22/2011

CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA 

Dihadkan bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau di luar negeri. negeri. Perlukan surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan. diperlukan. Kelulusan cuti tertakluk kepentingan perkhidmatan. perkhidmatan. kepada   

Catatkan kelulusan dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti. Cuti.

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

123

CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN 

Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/ persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B. Ketua Jabatan boleh lulus tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Cuti balik. selebihnya guna Cuti Rehat/tanpa gaji. gaji. Aktiviti dalam Malaysia sahaja. sahaja.
TOT Bayu Beach Resort 2009 124  

4/22/2011

NAMA PERTUBUHAN/PERSATUAN PERINTAH AM BAB C PERUNTUKAN 42 (a)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kadet Laut Pasukan Kadet Persekutuan Pasukan Latihan Udara Persekutuan Pertubuhan Pengakap Pertubuhan Pandu Puteri Briged Budak Lelaki Briged Budak Perempuan St John Ambulan
TOT Bayu Beach Resort 2009 125

4/22/2011

NAMA PERTUBUHAN/PERSATUAN PERINTAH AM BAB C PERUNTUKAN 42 (a)

9. 10. 11. 12.

13.

14.

Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Persatuan Perancang Keluarga PEMADAM Persatuan Penyelamat Kelemasan Di Raja Cawangan Malaysia Persatuan Membantu Orang-orang OrangDalam Penyeliaan Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID)
TOT Bayu Beach Resort 2009 126

4/22/2011

NAMA PERTUBUHAN/PERSATUAN PERINTAH AM BAB C PERUNTUKAN 42 (a)

15. 16.

17. 18. 19. 20.

Pertubuhan Orang-orang Buta OrangInstitut Dakwah Dan Latihan Islam, Jabatan Perdana Menteri, Malaysia Jabatan Perpaduan Negara, Jabatan Perdana Menteri Persatuan Pengguna-pengguna PenggunaPersatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia PUSPANITA

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

127

NAMA PERTUBUHAN/PERSATUAN PERINTAH AM BAB C PERUNTUKAN 42 (a)

21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
4/22/2011

Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Unit Penyelarasan Pelaksanaan (JKKK) Pasukan Kadet Polis Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) PERKIM Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (N.C.W.O) (N. Majlis Keselamatan Negeri, Jabatan Menteri Persatuan Stem Malaysia Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri. Menteri. MERCY
TOT Bayu Beach Resort 2009 128

CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN 

Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/ persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B dan ahli persatuan kebajikan dan sukan di Jabatan Kerajaan yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan dan diiktiraf oleh KPPA. KPPA. KJ boleh lulus tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. balik. Cuti selebihnya guna Cuti Rehat/tanpa gaji. gaji.
TOT Bayu Beach Resort 2009 129 

4/22/2011

CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN 


Aktiviti dalam Malaysia sahaja. sahaja. Dibenarkan untuk berikut sahaja: sahaja: 
    

aktiviti

Kursus latihan Khemah latihan tahunan Mesyuarat agung tahunan Mesyuarat luar biasa Seminar Aktiviti sukan

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

130

CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN  

 

Aktiviti sukan anjuran Persatuan Kebajikan dan Sukan Jabatan Kerajaan hendaklah diadakan pada hari-hari cuti harimingguan atau cuti am dan tidak menggunakan waktu pejabat (Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 1993). 1993) Terhad kepada pertubuhan/persatuan yang tersenarai sahaja. sahaja. Kemudahan ini tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. perkhidmatan. Catatkan dalam KP & KC (BRP)

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

131

CUTI LAIN-LAIN KURSUS LAINPERINTAH AM 42 (b) BAB C 


Perintah Am 42 (b) Bab C PegawaiPegawai-pegawai yang dikehendaki menghadiri  Kursus di sekolah latihan semangat  Latihan pimpinan belia yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Sukan.  Kursus Kesatuan Sekerja yang diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia
TOT Bayu Beach Resort 2009 132

4/22/2011

CUTI LAIN-LAIN KURSUS LAINPERINTAH AM 42 (b) BAB C 

Ahli Kesatuan Sekerja yang menghadiri Persidangan Perwakilan, di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa yang diadakan di Malaysia. Malaysia. Ahli kesatuan sekerja yang menghadiri mesyuarat agung tahunan/luar biasa di peringkat Kebangsaan. Kebangsaan. Kursus kesatuan sekerja yang akan dihadiri perlu terlebih dahulu diluluskan Kementerian Sumber Manusia. Manusia.
TOT Bayu Beach Resort 2009 133  

4/22/2011

CUTI MENGHADIRI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA    

Ahli syarikat kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama. Kerjasama. PegawaiPegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama. Kerjasama. Kursus Latihan, seminar dan mesyuarat Latihan, Syarikat Kerjasama sahaja. sahaja. Aktiviti syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Negeri, Koperasi dan kepenggunaan. kepenggunaan.

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

134

CUTI MENGHADIRI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA 


Tempoh 2 bulan (utk kursus shj) Akuan tahun. tahun. memegang jawatan 2 

Ketua Jabatan luluskan aktiviti dalam Malaysia sahaja KSU luluskan Malaysia.
Catatkan dalam Perkhidmatan aktiviti 

luar 

Kenyataan

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

135

CUTI UNTUK MASUK PEPERIKSAAN 

Peperiksaan yang membaiki peluang pegawai berkenaan. berkenaan.

boleh hidup Pada hari peperiksaan sahaja. sahaja. Kelulusan catatkan dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti. Cuti.
TOT Bayu Beach Resort 2009 136

4/22/2011

CUTI UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN
Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau antarabangsa. antarabangsa. Ketua Jabatan luluskan Cuti Tidak Berekod yang tidak melebihi 30 hari. hari. Ahli majlis/jawatankuasa pertandingan pegawaipegawai-pegawai yang menjadi ahli manamanamana majlis atau jawatankuasa pertandingan negeri/antarabangsa ² Pengurus pasukan & pengadil dan jurulatih penyeliaan pasukan. pasukan.   

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

137

CUTI UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN 

Ketua Setiausaha Kementerian akan luluskan cuti kepada anggota yang dikehendaki menyertai sukan melebihi 30 hari dalam sesuatu tahun ataupun pertandingan sukan di luar negara. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 1980. Catatkan kelulusan cuti dalam KP dan KC
TOT Bayu Beach Resort 2009 138  

4/22/2011

Cuti bagi pegawai yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan ²
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 1966 

Mengambil bahagian dalam lawatan/ lawatan/ pertunjukan kebudayaan yang dianjurkan atau dibiaya oleh Kementerian Penerangan, Penerangan, Komunikasi, Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan & Kementerian Belia dan Sukan. Sukan. Jumlah cuti penganjur. penganjur. berdasarkan surat dari  

Kuasa meluluskan cuti tanpa rekod dalam Malaysia ialah Ketua Jabatan. Jabatan. Luar Malaysia ² KSU Kementerian Catatkan kelulusan cuti dalam KP dan KC
TOT Bayu Beach Resort 2009 139 


4/22/2011

RANCANGAN PERTUKARAN BELIA ANTARABANGSA 

Kelulusan dikeluarkan oleh KPPA dari semasa ke semasa. Kuasa melulus Kementerian. Kementerian. ialah KSU  

Tempoh layak berdasarkan surat kelulusan dari Kementerian Belia dan Sukan. Sukan. Tertakluk kepada demi kepentingan perkhidmatan dan catatkan dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan Pegawai. Pegawai.
TOT Bayu Beach Resort 2009 140 

4/22/2011

CUTI TANPA REKOD ² URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 tahun 2002. 2002. Tujuan untuk menziarahi jenazah dan urusan pengkebumian ahli keluarga terdekat Maksud ahli keluarga terdekat : suami atau isteri, anak-anak serta ibu isteri, anakdan bapa kandung kepada anggota berkenaan. 3 hari sahaja mulai tarikh kematian atau hari berikutnya jika ahli keluarga meninggal selepas waktu pejabat. Tarikh kuatkuasa 1 Januari 2003. 2003.    

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

141

KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD
JURULATIH PROGRAM KHIDMAT NEGARA 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2004. 2004. Dilantik sebagai jurulatih Program Latihan Khidmat Negara. Mengikuti kursus untuk jurulatih. jurulatih. Menjalankan tugas sebagai jurulatih  4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

142

KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD
JURULATIH PROGRAM KHIDMAT NEGARA 

Tarikh kuatkuasa mulai 1 Oktober 2003. 2003. Tempoh yang boleh diluluskan oleh Ketua Jabatan ialah berdasarkan tempoh sebenar program, tambahan sehari sebelum dan selepas (perjalanan). perjalanan) 

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

143

ISTERI/SUAMI YANG DIKEHENDAKI MENGIRINGI PEGAWAI 

Majlis rasmi menurut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 10 Tahun 1991 bertarikh 27 September 1991 ::

Menyertai lawatan rasmi di peringkat Persekutuan yang melibatkan DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong/DYMM Sultan/TYT Yang Agong/DYMM Dipertua Negeri/YAB Menteri Besar/Ketua Menteri Negeri/YAB Besar/ Hanya Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha Kementerian, YB SUK Negeri, Ketua Kementerian, Negeri, Jabatan di peringkat Persekutan, Negeri dan Persekutan, Daerah (atau wakil masing-masing) yang masing-masing) dititah/diarah dititah/ dan dikehendaki membawa isteri/suami bagi menyertai lawatan rasmi di isteri/ peringkat Persekutuan, Negeri dan Daerah. Daerah.
TOT Bayu Beach Resort 2009 144 

4/22/2011

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod (Cuti Kursus Sambilan) Sambilan) kepada Pegawai/Kakitangan yang Pegawai/ mengikuti pengajian secara sambilan/program PJJ sambilan/program 


Kemudahan bukan satu hak mutlak; mutlak; Perlukan kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan: Jabatan:  Guru BPG  Bukan Guru BPSM Pegawai yang dilantik tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan; perkhidmatan; Kursus yang diikuti perlu mempunyai pengiktirafan kelayakan oleh Kerajaan Malaysia; Menghadiri kursus intensif secara sepenuh masa (kuliah, tutorial, seminar/bengkel/kolokium, kuliah, seminar/bengkel/kolokium, latihan amali/latihan industri); amali/ industri);
TOT Bayu Beach Resort 2009 145   

4/22/2011

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod (Cuti Kursus Sambilan) Sambilan) kepada Pegawai/Kakitangan yang Pegawai/ mengikuti pengajian secara sambilan/program PJJ sambilan/program 

Tempoh dibenarkan 30 hari sahaja, selebihnya sahaja, guna cuti rehat/CRK atau tanpa gaji; rehat/CRK gaji; Pengajian di semua IPTA dan IPTS yang berdaftar dengan Kementerian Pengajian Tinggi; Tinggi; Mengikut pengajian dalam apa juga bidang di peringkat diploma atau ijazah pertama atau ijazah lanjutan di mana-mana IPTA dan belum manamempunyai kelayakan berkenaan kecuali guru kerana pengajian yang dibenarkan hanya bidang yang diluluskan oleh BPG sahaja; sahaja; Kemudahan cuti kursus sambilan boleh digunakan maksimum 2 kali pengajian sepanjang tempoh perkhidmatan; perkhidmatan;
TOT Bayu Beach Resort 2009 146   

4/22/2011

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod (Cuti Kursus Sambilan) Sambilan) kepada Pegawai/Kakitangan yang Pegawai/ mengikuti pengajian secara sambilan/program PJJ sambilan/program 

Kemudahan cuti kursus sambilan yang tidak digunakan dalam tahun semasa tidak boleh dibawa ke tahun hadapan; hadapan; Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2009 berkuatkuasa 29 Mei 2009 membatalkan surat edaran JPA(L)S.4.06/3Klt.3(14) bertarikh 17 September 1997; dan Rekod dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Cuti. Cuti.  

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

147

SEKIAN, TERIMA KASIH

4/22/2011

TOT Bayu Beach Resort 2009

148