Anda di halaman 1dari 148

CUTIROKIAH MD TOP
 
àMANUSIA
à 
àMANUSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

|  
  
ë ë 
m j  

 ±
Peruntukan Cuti — 
 —
 
  —
 —
 — 
  ! 

" #$  % —!
 ! &
&

m 

!
 — V
V 
V — '' 

 
 — ' —! 
'   — 
 ! !&
|  
  
 
 


 
V
 ë
ë

ë
ë

ë
ë
 
 

|  
  %m  !'  


'  


— 
!  
 —
'  
 
 —
—   £
£ 
£


  
 
u

u
P 
 A B
C - 1 (
|  
  |


 

  ) ' 
 
—  
 £


£


y
 
y

—!
 


*— 

+
  , ! &
P 
 A B
C ± 1 (

|  
  (
m

  ) ' 

 
  ' 
&
' 
&
m 
 Ô  Ô —
 ' ' 

. ) 
 
 
— —  !* —
m —   

 —  —
'

 !

 !
uu
Perintah Am Bab C ± 1 (iii)
|  
  -


ë 

m Ô 
 
— 
 
&  £  £ 
 

& 
 ë  
#  ! "$ 

&    


 — 

 . )
. )&&
P 
 A B
C ± 1 (
|  
  /
  

m . 
  
 #.1$
 '— . !  * . 

+* . 
 


 —!* ! 

!  
 uu

P 
 A B
C ± 1 (

|  
  0
 
m . 
  
 —!!

 
 . ) *
!  
Ôurat Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 5 tahun 1985  

 — . 
  
 —! ! '— . 
. 

. 
  
 . !  #
' ' —!$
P 
 A B
C ± 1 (
|  
  

 
ë  
m ' —! — ! 
  !   
! —'
  
' — — —
!! 
*

!
 —
  (dan
bagi guru
guru--guru termasuk
cuti sekolah bergaji penuh)
|  
  

  ë  

m m  — TIDAK


— TIDAK
TERMASUK
cu u 
cu 
cu 
cu 
 u 

 
cu


P 
 A B
C ± 1 (
|  
  
  
m —  — * 
' — 

 
— ! '
 '— ' &
P 
 A B
C 1 (

#2' +..3 $


$
2 
 
— ! '
'
· O
 

· 
 — 

|  
  
ë
ë 
 
m 
!   *
m 
—
m 
'—
 
  
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2002

|  
  %


  
Cuti adalah satu
keistimewaan atau
kemudahan yang
diberikan oleh Kerajaan
kepada anggota
Perkhidmatan Awam.

|  
  |
 


m !ntuk meningkatkan
kualiti perkhidmatan
m Menyelesaikan masalah
peribadi

|  
  (
- V. Cuti kerana perkhidmatan


2. Cuti atas sebab kesihatan/
perubatan
3. Cuti menunaikan haji
4. Cuti tanpa rekod
5. Cuti kerana berkursus

|  
  -


 

 
m %) 

&

 
 PAC 7
C 
 
 ± PP 3/2005
P 
 A 50 (
 B
C ± C 
£ 

&

 '
 ) 
 PAC 13
(a) (ii)/PAC 51 (a) (ii)
%&

 ' ) 
 PAC 14 (b)
& (c)
|  
  /


 

m  
 
' — 
! ! 
 


 
)
 '
— ! '  
' 
 — &
m .
 ! 

 
°
 
|  
  0
 

 
 

 ë

V  
V   V

   £
 V V 
£ 
 
Melebihi RM1250 25 30
sebulan
$600 hingga 20 25
$1200 sebulan
$250 hingga 15 20
$600 sebulan
Dibawah $250 12 15

|  
  
 

 
   

ë

V ë
V V 
 VV

°   


 
    
 
  
 

  

àahagian I 30 35
àahagian II 25 30
àahagian III 20 25
àahagian IV 17 20
|  
  
 

 

   ë

V  
V V 

½red/ Kategori Di bawah ½enap


SSB V tahun V tahun
perkhidmatan Perkhidmatan
dan lebih
½ ed Khas dan ke
atas
30 35
Katego i I - VI
30 35
Katego i VII - VIII
25 30
Katego i IX ² XI
20 25
|  
  
 

 

  ë 
ë

V  

   £
V V 
£ 
 
jengu usan 30 35
Te tinggi
½ ed 54 - 31 30 35
21 - 30 25 30
1 - 20 20 25
|  
  
  

    
 
ë 
 ë

V  -
   £
V V 
£ 
 
jengu usan 30 30
Te tinggi
½ ed 31 - 54 30 30
½ ed 21 - 30 25 30
½ ed 1 - 20 20 25
è 
u u  
 -
è uu u  
 -
èj  j  u -
|  
  %
  

    
 
ë 
 ë

V  


ë V  
   £
V V 
£ 
 

jengu usan 25 25
Te tinggi

½ ed 31 - 54 25 25
½ ed 21 - 30 25 25
½ ed 1 - 20 20 25
|  
  |

  
ë
V
 
 
m  '  

 £ 


)
 ! !'
  )  
 ! ! — —  

! 
 
  ! 

— — —! PA µC¶ 8 (a) ! !

 !'    —! — 
 )  — ! ! 
—! 
 
 — '  
' —! —!  ) 
 ! !  
&&


m   ! )
 —
— 
 
   

 £ £ 


£  ' !
' !&&
j 
  
|  
  (
  

  

ë 
ë 
 ë V
  - ë 
  
-

+4 .5 .,


1
,2. 53
2.
/  ( 
(
% , ! % 

m  % 
 — 
 
 (
 

|  
  -
  

  

ë 

 
 

+4 .5 .,


1
,2., 53
,.. 2.
3.
 6 !  

/ , ! ( 
0
 £ 6 ! % 
£ 
 £ V 
  

|  
  /
 ë 
 


 
 ë 
 

m uË 
m D uË V 
|  
  0
 ë 
 


 


 

m 
D 
uË 
m 
D
 uË V 
|  
  


  
  

m 
    —!
. !  )
  V
m  

!
 V
V
 V
m . 3 —! 

' 
 !&
|  
  %

  


  
  
  


D !
! " #D ° 

.—

 .—
 .—
    
#.
$ 
 
 3

5)
%( % ( 

% / % 


(   
 0  
|  
  %

  

  
  
ë


  
     

ë 

D !
! $ 
—  % #D ° 
Kadar Cuti Jenis Cuti Bilangan Kadar CR
Rehat Diambil pada Hari Cuti Sebenar
(KCR) tahun semasa Diambil Tahun
Bercuti
tersebut
- 
uti àelaja 270 ha i 9 ha i
àe gaji jenuh
 
uti Sepa uh 180 ha i 15 ha i
½aji
- 
uti àa ah 360 ha i 0 ha i

 
uti Tanpa ½aji 10 ha i 19 ha i

|  
  %
 


 

  
V  

m Anggota dibenarkan mengumpul


baki cuti rehatnya yang ia
berkelayakan dalam tempoh 2
perkhidmatan,, ke tahun
tahun perkhidmatan
. Cuti tahun pertama
 .
yang tidak dapat dihabiskan
dalam tahun ketiga akan £
pada tahun akhir 
 itu
itu..
P P

B

9
T
 1991 L
£
D7
P 

|  
  %%
2 V p p 2 4
Tahun Tahun Tahun Tahun
pertama Kedua Ketiga Keempat
(Tahun V) (Tahun 2) (Tahun 3)
K
R layak +  ^ + % + 3 +
w V ha i
V (p +-Õha i ((
(++p Õha i


Tempoh cuti 20 ha i -  V 
diambil

àaki di V ^ + - %+( p Õ


%+( Õ 30+(
30+(15
15$$ ha i
bawa ke ha i ha i
tahun
hadapan
½
R - V  ( 15 ha i


uti Luput  V 
|  
  %|
 £  
c  £
£ 
m ëayak '— '  
 — ! ! !
— 

' &
&
m °adar Cuti Rehat ! 
  
'  '  7 
 —! — 
 


&&
m pesara .
 —
   
! 
 &&
m Baki cuti — — !  
'
 ' 
 !  !
!&&
j j 
  
 j  
|  
  %(


 

m Pekeliling Perkhidmatan
2005&&
Bilangan 3 Tahun 2005

 ! — —     


 !
 1 M
 2004
2004..

m .— 7 
 —! 


 —
 —&&
|  
  %-


 

m Pengarah/Pengetua/Guru
Besar boleh meluluskan
CR° kepada PPP yang
berkenaan asalkan 
 u u
 u 
 

jj di sekolah/institusi
pelajaran berkenaan.

|  
  %/


 
m

    — —'
—  — 


 — 
!'
 ' ! 
 # — '—
' —! ! $
! $&&
m

    — —'
—  — — 
 
 —'
—'&&
m +
!  — 
!'

 — '— 150 &
|  
  %0
   
 


 
m Kebena an da ipada Ketua
Jabatan untuk mengumpul
cuti ehat khas mengikut
ë
  
m ! usan pe mohonan ½
R
hendaklah menggunakan
Jj àj !M!Mà02
àj!M!M 02jin sepe ti
di ë
   
|  
  %


 
m P

 y
 
y


 !
 '  ! ) —
— 
 '  


 !  —  
 

' ) — ' )  

3

—  #3$

3|  
  |


 
m P

 y
 
 
y


   —  
 !
— 
  ! 

' 

  ! 

 
  !  
—

   —
 ! ! !
— 

 
3

— — 
#3$
|  
  |

 


m Go mula pengi aan


RK

10/
10/12 x 7 ha i
m= 583 ha i = 6 ha i

1/12 x 7 ha i
m= 058 = 1 ha i

|  
  |


 

m Jj be setuju semua gu u
yang layak
RK mengumpul
½
R 6 ha i bagi tahun 2004
te masuk yang telah
menggunakan kesemua cuti
sambilan pada tahun te sebut
sebut
m Te takluk gu u be khidmat
sepenuhnya tahun te sebut
(mulai 1 Mac 2004 ² 31 Dis 2004
2004ÕÕ
|  
  |%
.5.,
15
32.,51/
.,325
.5,25518

&'(&O !
&'(&O!  —!  
)*O

—  # 
 # 
 
.$

('!
('! , ' 
OÔ*)+*  


 ' 


 
— , +
# ! ! 
$

|  
  ||
°&&,&'-&,&°
+1
+1 2 
.9&
2 
.9& : :

%/ 
(5/12 bln x 7 hari)
+1
+1 2 

 9&|
 9&|
%, :
: 
/ (7/12 bln x 35 hari)

+1252. % 

 

è
  
è
  V 
è  £  

|  
  |(

 £   
£ 

m 3

 
 '   
!  
 
 &&
m .+ ! ! 
! ) 
  — '—

 ! )  —!

' &
&
m !'  — !  '

— '— )
!
 ' 
—! 
 


&&
j  - 

|  
  |-


  

m 

 Perintah Am Bab C 13 13(a)(ii)
(a)(ii)
(bukan guru) dan 51(a)(ii) #

$&
51(a)(ii)

$&
m Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9
tahun 1991 Perenggan 3 ëampiran D7
m    
—
 
 ' '— ' 

m .—
 %  ' ' ' '

 £

y
 
y


 ' — !  0 
 ') ' —!&
—!&

|  
  |/
 ë ë


  

m 

 Ôurat Pekeliling Perkhidmatan Bil Bil.. 5
Tahun 1985 & surat °ementerian bilangan
°P(PP)0046
°P(PP) 0046/Ô
/Ô ¶A¶/(
¶A¶/(30
30))  24 Disember
1973 . 
 +   +
+&&

m 

 


 ' — —
' !  

 —  —! 
. 
 + !
— + ,  +
#
    —! .  

$$


m PAC 13 (d) . 
 + !  '
)   £ V 
—! 


&&
|  

 
  |0 £ 
  
.  
 
 !)*  !
 
' 
 
 '  — '—
 
  — 
 
!  ' 

+;&&& , 


 ;; 
;&&& '
) 
! )  
;;&&
 ! | 
! 
 ' 


  ! 
(
#—$ !
 ;&
 ;;;
;;;
.#$( , 


 ;; 
;;&#;&$ '
) 
;;&&
 ;;;&& ! )  
 ! ;; 
! 
 ' 


  ! 
(
#$# $ !
 ;&
 ;;;
;;;

|  
  |

 £  
 c £ 
 £ 
 

  ' 1 November 2000


 
 '
 1 Februari 2008
) !
 
 !' 7 tahun 3 bulan
' —!
2 
 '
 7 x 30 hari = 210 hari
) 
2 ! !
! 180 hari sahaja

|  
  (

 £  
 c £ 
 £ 
 

  ' 1 November 2000

 
 '
 ) !
 1 Februari 2008

 !' ' —! 7 tahun 3 bulan

 
3! 

 3 tahun
    —! 
 !' ' —! 7 tahun ± 3 tahun =
!  4 tahun
 !' 
 '
 )  4 x 30 hari = 120
 — ! hari
|  
  (


  

m  
  ' —  
!
 &&
!
 
m PAC 14 (b) 1
 — — —!
 
m PAC 14 (c) 1
 — — 

 
m .
 ! 

 . 
 +
#+ ,  +$

|  
  (


  

m +
!
  — 


    ''
 ' ' 
 ' —!&
—!&

m 5— ! !
! 

m  


! ! 
 ' ) -

 ' —! 
! &&
! 

|  
  (%


  

m 
 ' )  
! — ! 
 —
  — ! '
— ! !
! —  
' —! ! 
! &&
m ! 
 !
 !
— 

3 )  ! 
 
! !
! — ! —  
3
—  !
  
3 — 


 ! !
!&
!
!&
m 
— — —! . 
 —!

|  
  (|
 £  
  c £
 £ £ 

m  — ' !  —


 %   '
 #%$ 
 ' —!&
—!&
m  
)
 
 
  #
' !  — 
! —'
 ) $

|  
  ((
  !14
 ! A 

$% T £ 
 £
 
ika seseorang pegawai itu tidak
hadir bekerja bagi sesuatu tempoh
tanpa sesuatu sebab yang pada
pendapat °etua abatan adalah

 
y,


,
maka pegawai itu tidaklah berhak
mendapat apa
apa--apa gaji atau lain
lain--
lain emolumen bagi tempoh tidak
hadir bekerja itu
itu..
|  
  (-


  

 
  
 
  
ë  
m Pegawai ëantikan T
£ T
£.. Pasangan
adalah suami
suami//isteri yang sah
sah..

m engikut pasangan bertugas


bertugas//berkursus
sama ada di dalam atau luar negeri bagi
tempoh melebihi tiga (3) bulan
bulan..

m Pasangan terdiri daripada pegawai


kerajaan,, perbadanan awam atau
kerajaan
syarikat swasta
swasta..

m Pasangan yang menjalankan tugas


terutama yang melibatkan kepentingan
jawatan tertentu (Anggota Pentadbiran
seperti enteri dan Timbalan enteri
enteri)).
|  
  (/


  

 
 
 
  
ë  
m Tempoh Cuti
Cuti::-
Pegawai Awam ± Tempoh pasangan
bertugas//berkursus
bertugas berkursus..
Bukan Pegawai Awam ± Tempoh mak mak.. 3
tahun..
tahun
Cuti berikutnya hanya boleh dipohon setelah
pegawai kembali berkhidmat selama 1
tahun..
tahun

K

M  ialah Pengarah
PN/Pengarah
PN/Pengarah Bahagian
Bahagian// Ôetiausaha
Bahagian..
Bahagian

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun


2005 dibatalkan mulai 30 Disember 2009
2009..
|  
  (0
   
Perintah Am 15 Bab C
m Ôijil sakit perlu untuk mendapat cuti sakit
sakit..
m °etua abatan boleh beri cuti sakit apabila
seseorang pegawai itu disahkan tidak sihat
untuk menjalankan tugas
tugas--tugas jawatannya
oleh PP°/ ëP/Panel Doktor
Doktor..
m Pengesahan itu hendaklah di atas sijil sakit
yang diterima mengikut Perintah Am Bab C
1 (xi)
(xi)..

|  
  (
   
m Perintah Am 15 Bab C - penerimaan sijil sakit
swasta melebihi 2 hari dalam satu sijil oleh °
telah dipinda melalui PP 2/2006.
2006.

m PP 2/2006 - °etua abatan boleh menerima sijil


sakit yang dikeluarkan oleh seseorang
doktor/hospital swasta (tanpa perlu disahkan
Pegawai Perubatan °erajaan) bagi cuti sakit
  
 
- (pesakit luar)
 (pesakit dalam/tinggal dalam wad)
m dalam satu tahun kalendar
kalendar..

m tarikh kuatkuasa mulai 27 April 2006


2006..

|  
  -
'm)**° (mOÔ&°Om
m + 
.
.
° 
m

 Ô 
 m — - 
 — 
/
 +

/'uuuuuu
Ô $°% "u"u Du"u . .

/ 
/'uuuuu
Ô $Ô% u u u u . .° 
/'uuuuuu
+  u u uu D . .
 

/'uuuuu
 uu Duu . .

/ 
/'uuuu
Ô $Ô% uu uu . .
—

/'uuuu
+ Duu uu "D . .

C S
 

 

 
£ 

 

|  
  -   

1. Cuti sakit
2. Cuti sakit lanjutan
3. Cuti kerantina
4. Cuti bersalin
5. Cuti kecederaan
6. Cuti tibi, kusta dan
barah
|  
  -

Perintah Am 17 (a) Bab C


m ° u 
 boleh
meluluskan cuti sakit tidak
melebihi  
uu atau 90
u
hari dalam satu
satu--satu tahun
dan selebihnya °u
 u boleh memberi
 
 
 lagi
lagi..

|  
  -%
 ë ë
Tempoh cuti Kuasa Melulus Peruntukan
sakit Kebenaran
Perintah Am
90 ha i   ² je intah m 17
jenga ah Jj Institut (aÕ àab

je gu uan & joliteknik


°u  u 
R 
  

w w 

tempoh cuti   ² je intah m 17


ehat yang jenga ah Jj Institut (bÕ/53 (iiÕ àab

melayakkan/25 je gu uan & joliteknik


ha i (gu uÕ
|  
  -| ë
-

 

m Ôeseorang pegawai yang telah


mengambil cuti sakit yang berjumlah
45 hari atau lebih dalam 

u
  u

uu
uuuu boleh dikehendaki
°etua abatannya untuk diperiksa
tahap kesihatannya oleh sebuah
ëembaga Perubatan w  

 
  

    .
Perintah Am 18 Bab C
|  
  -(
—  ! —'

   — 
 
 — 
 8
8

m selama masa yang


dia diakui oleh Pegawai
Perubatan sebagai tidak
sihat untuk bertugas
bertugas..
m Boleh menyambung cuti
rehatnya semula

|  
  --
—  ! —'

   — 
 
 — 
 
â â
  cu jatuh sakit
pada tarikh ia patut balik dan
memenuhi syarat
Pegawai dimasukkan ke hospital
hospital..
Permohonan disokong oleh satu sijil
atau sijil
sijil--sijil dari PP° negeri
berkenaan yang menyatakan jenis
sakit, tarikh masuk hospital dan
jangkaan keluar
keluar..
Balik ke alaysia sebaik sahaja dia
sihat..
sihat
|  
  -/
—  ! —'

   — 
 
 '
 ) ' ) 8
m Di alaysia 
..


m Di u alaysia layak jika


jatuh sakit tersebut
menyebabkan beliau tidak
dapat balik ketika beliau
patut balik
balik..

j  
 

|  
  -0
 ! "# $%
!
 &  ' 
% ##&"
 #
 
 
 u
uu u
 ! ' 
 

 ( 
 "#
! "
 j 

 w 
w
w â

|  
  - ë  
m O% ë
#  

# j  
!
 j  j 
 u - 
j 
  j !  
"  u
 u
m u u !  ( 
 u  !#
 ë
#  $
##&  
uu
m °u uu  

 w  

|  
  / ë  
m  (  #%
 
 u
u
 u w    #
 $
 j  ! 
 ! ##& "# !  ë
!   
 !

 ( (

 ! ( 
% (   #% 
! u
 u
m  ) ( %

 u # 
 " w#
     
  # 
 # 

|  
  /
ë   ë ë

Tempoh Peruntukan Kuasa Catatan


Melulus
90 ha i j
17 (aÕ KJ (JjÕ àe gaji penuh
90 ha i j
17 (aÕ KT (KjMÕ àe gaji penuh
25 ha i (gu uÕ /cuti j
53 (iiÕ/ KJ (JjÕ àe gaji penuh
ehat yang layak j
17 (bÕ
(bukan gu uÕ

90 ha i j
22/jekeliling KT (KjMÕ i Sepa uh ½aji atau
je khidmatan àil iiTanpa ½aji
9/91 Lampi an
D7 je enggan 5
70 ha i/95 ha i j
22/jj 9/91 KT (KjMÕ i Elaun bantuan = ½
Lampi an D7 gaji
je enggan 5 ii Tanpa gaji

|  
  /

 


  
 ë 
  ë 
     

m  ) ' 

m  ) ' 

m  ) ' 

m £ 

m £  !— 


  £ 
|  
  /%

 


  
  ë 
  ë 
    

m  ) ' 

m  ) ' 

m  ) ' 

m £ 

  m £  !— 


 
c 
  £ 
|  
  /|
 !—  
 — ' !
8

m " j#$" % ° 


! 
   
 " ë & ë
#
  "#
"

! $ #$ "#
 !  "

% $% 
$% $% 
%$" !  & 
 
   "#

#
%! ##
   
 
  ! & '
'uu

|  
  /(


  
m   ! ##& "#
! (  
% ##&
# 
( "u
"u
m " #% && !   ! 
%$%$ "
%$ "uu
m  
 
& 
 -u
-u

|  
  /-
— '  —  
 !
— 
  ) ' 
—
 ' !' 8
m ë"u
ë"u
m '
  ! ! 
*  ! 

uu
m '


 
  
& ! 
# & ' !
! #   !

  *  !#

#
 % u
u
m 
& ! ! #  
 !

 
&
& $ #
 ! "
! " 
& 


& 
uu 
& !
!
  # 
& !
u
 !
u
m "
 ! ! # 
 
  
& * 
 
 !

 !
uu

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008


|  
  Perenggan 54.2 //
2231
21,115.8
u !   

# 
 ( "
"uu
u #$   ! $
#$  uu 
#
% #"
#"uu
 u  
 - #

&   
  u
 u
' ° u (  #$
! # #u
! # #u
u #$  c  

uu
uu
' &  "  uu
' $) u u
u

|  
  /0


 


#$ ! 
 % 
  " ! 
# ! !
  & 
  
   #
 # ! ! 

    #


"# !  $ 
"
 
uu

|  
  /


 


m Ñ "
  !
 "u
 "u
m ##& ! !"

$ "
 
uu
m Ñ "
  !
$ 
"

"uu
m ë" ( 

 u
u
|  
  0


 ë

m ë     
 
 £ 2 
m ½ 
   £ 
 M  M
 2 
  2  
 2 *( +

m Mulai V  0 tempoh persalinan


yang berlaku sepenuhnya dalam
keseluruhan tempoh cuti penggal akan
diberi kemudahan cuti penggal dan bukan
cuti bersalin bergaji penuh.
penuh.

m jika tempoh persalinan jatuh dalam


penggal persekolahan walaupun sehari
dianggap telah menggunakan cuti bersalin
P 
 A 25 B
C
|  
  0
 


  
/
 m + m  

 °0 
 
 


/| | % +
  

(—
/| -

( 0| | ( +


 
 — %
0|  '—(

 | ( +

 ' ) 
 ! 


 
 0 - (  !'  
0 
 '— -

( / -
- 
 ( % '&

 ' )
/ ! )  (

 #0(
#0( 
 $

|  0


 ë


m °
— 
  
   ! 


 — V c


 £ — 
 11
  £ 
— 
 — 0
£ $  


—  — 

D %u

m c —  D


 —   

 1 
 

uu

|  
  0%


 ë


 ' ) ! 

 
$P P

B


9 
 1991 P 
58 58..1%
!  !
 '—  |%
 !' —  — '— 
 &
m P P

B


2 T
 1998 w%  
  
'  ! ! ' 


&&'
&&
  !
— 
 ' )
 !
 —  '—  -
 ' —  — '—  &

|  
  0|


 ë


m &   
— 
 
  
P 
P

B

2 T

1998  
— 
 uu


m
 — 
 
 
—  + u

m — 
  —
°0 
u

|  
  0(


 ë

ë
ë
 
  
ë  V-  

m Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti


Menjaga Anak (CMA) sehingga V,825 hari (5
tahun)) secara tanpa gaji.
tahun gaji.
m Boleh diambil secara sekali gus atau
sebahagian..
sebahagian
m Tempoh kemudahan CMA bermula pada
tarikh selepas tamatnya tempoh cuti
bersalin (hari ke 6V)
6V).
m Bagi yang tiada kemudahan cuti bersalin
bersalin,,
kemudahan CMA bermula pada tarikh
melahirkan anak
m Kemukakan permohonan kepada KJ jika
ingin melanjutkan tempoh CMA dengan
syarat tempoh yang dipohon tidak terputus
daripada tempoh yang diluluskan.
diluluskan.

|  
  0-


 ë

m Pegawai yang telah menggunakan
kemudahan CMA di bawah PP 9/9V dan
PP 2/98 akan ditolak daripada jumlah
kelayakan menurut Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan V5 Tahun 2 
ampiran A.
m Contohnya :0

Kelayakan menurut V,825 hari


PP V5/ 
Kemudahan terdahulu #/$ 
(PP 9/9V dan PP 2/98)
0  <%
Baki kelayakan *((( 

|  
  0/

    —!
 | /
m ! 

 ! 
 .
! 


.1) '  —!— 
.!— +*. 

+&
m    —  — ' 

 ! 
! '—  
'— 

 !—' — — 
! !
 &

|  
  00

    —!
  |
|


 /
m ,! !'

· 2 ! 
 ' ) 

·  —! !' ' 
 ! 


 — ' '  ) 
)

'  ) —  
  — &
· ! —
—
 ' '  


 .
—  
  — 
· 3 
3   #% $
$ )
 )
· !' ' —! — — !  
)

'  7 — ' 
· 5  
· — — !    !' 
'  )
· — ' ! 

  ' ) 
! ! 
 
·
 — —! —  —! ' 

|  
  0


 ë

 ë
ë
 
 

ë  -  V 

m ! 

  

· ! 
 !
— 

  
  '— 
 ! —! !'
| 
| —  — )  =
=

· —
!  — '— '  
. ) 

==

· !' !
 — —! )
! -
-   —
— ' 


' 

==

|  
  


 ë

 
 VV
m 2 ! —'

   )
 
   ')
 !' ' —!=
—!=
m  —  7  


! 
 —  !'


  — D  
  '  
== —
m  ! ! 


! 


   
—    
'— 
 
! —! !' | — 
— )  
&&
m  
 
 !
 
 uu 
uu
|  
  


 ë

 
 VV

   ) 
#
3$
#
3$ 
 *
*'
' — — ! ! 

 !'

  — -


- 

  
 '  

 3

 $
m !   !
 
3
 —
—  =
=—
—
m ! ! 

   
 ==—
—
m ! ! 

  ' 3) =
m 

# ' ) $

#' $ 
 
 ' ! !'
3&

|  
  


 ë

VV
!
 
;;&
;;&
 3


& !
& ! '  
 **
m !   !
 
3
 —
—  =
m ! ! 

   '
3)
  || 
 =
=—
—
m ! ! 

  ' 3) =
m ! 

# ' ) $

#' $ 
 
 ' ! !'
3&
 !
 '  
& !
&  **
m !   !
 
3
 —
—  = =—
—
m  !'     — '
|  —!

  ) 


   
&& %


 ë

VV
 ! 
  ! ! %
 *
*'
' — — ! ! 
 !'

—

 — -
- 
  
 
 ' 


  3


m ! ! 

  ! 

  !
 —   
=
=—
—
m ! ! 

  ' 3) =
m ! 

# ' ) $

#' $!

!

—   
&
&

|  
  |


 ë

VV
!
 
;;&
;;&
 3


& !
& ! '  
 **

m ! ! 

   '
3)  
| 
| =
=—
—

m ! ! 

  ' 3) =


=m ! 

#' ) $

#' $!

!
 — 
 &
&

 !
 '  
& !
&  *
*

  
 
— ' —!

  ) 

 
&&

|  
  (


 ë

VV
!
 ;&&

   '
3) —


  ' 3) — 
  

 '

3) —

 ' 3) 


&
m /   #  7
 6 $ — 


&&
m —
  —! !'


  


  * .
 —
 
 !' — !
 —
   &
&
m .   ' ! 

! —
 * 

  
&&
m —
  —! . 
 —! — . 

 &
|  
  -
 
 ë

m

 ' —
m 2 '—  
  £ )&
m  

+
 
#$&
m ( ') ' —!&
m %  !

 !
! P 

58.2 P P

B. 9
T
 1991

|  
  /
 ë

m / !
 &&% Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2002
m !
 '—   '

' )  
 &&
m !
 !
  — 
 ' !&
m 
 '— '  
' —!&
—!&
m , ') )
 '— 
 
 —! ' 
'  
 — 
 
 !
 ' 
'  
|  
  0 

m
—  ! ! )

&
&
m 2 
  ! 

Perintah Am 17 Bab C&
m + ! 
! !
*
 
 — 
 £  
£&&
 £
|  
   
m 
 ' 
 — 
  
 — '—
ë  
#Perintah Am 19 Bab F$&
m . 
 +

 
'!' EE--G

! 

P P 
B

7 T
 2001
2001..
m .
 ! 

 .1
. !  (BPÔ, °P sebagai
urusetia)..
urusetia)
|  
  


  
m Mendapat awatan pe ubatan
pe cuma te masuk wad
m - cuti sakit be gaji
penuh tidak lebih da ipada 

m  - cuti sakit be gaji penuh
tidak lebih da ipada V 

m Jenis penyakit seta af dengan
pe akuan Lembaga je ubatan

|  
  
 ë ë

  
  


  
#
 %- $ 
 #|

/ $ ) ' 
& ) — ' 
&

  


 ! 
( #

$ !' 
  
—  #


$&

   


  

 #
$ c
 £ 

  
)
 2 ! 
 
— !
 '

—
' !
 *.

|  
  


  

 —  

 ) #5' $ ' 

! —' 

 

 
#.1 . !  $
—   ' )
— 
 — &

j  + 

|  
  %
m  ) ' 
 '—' 
' !

! 
 
7—
 ) —  &
m !'  ) !


 
)
 ! 
— '
!&
m   


 

 
 . 

  '
3) &
j  + 

|  
  |
m  

 5) ! 

 
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4
tahun 1984
m   —! —
 
|

m  — —!)

m   


  —   —!
 — 
 — '— - 
 
 
 
 ) &

|  
  (
m Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9


tahun 1991 ëampiran D7 Perenggan
6  ! ! — !
— 

) — !  
£   


 ! 
 ) &

m   


—! ) ! !
 !
—  &

|  
  -

 
m Diluluskan sekali sahaja kepada pegawai
) yang beragama Islam
yang belum pernah menunaikan fardhu
haji sepanjang tempoh perkhidmatan
dengan syarat mereka telah berkidmat
secara kontrak tidak kurang lima (5)
tahun..
tahun
m Tempoh 
m j  menikmati kemudahan
cuti haji belum pernah menggunakan
kemudahan ini sebelum bersara
bersara..

|  
  /


 

m  — ' 

—  . )


! 
 ' )
 )  

*
 
' ) &
&
m 3) ' 
* '
) 

' ) &
m , '!* )> * '
)> 


 )

)
&&
j  +, 

|  
  0


 

m —  ) !


 
 
 £ # !


— ! —  )

—! ! 

 
$

$&&
 £ £  !'
 ) — ' ) 
#! 
 ) ' — $&
— $&
 £  — 

  — —' — 
 —   ' ) !'
 !'&&
|  
  


 
m

 — ! ! '


 

m   ! —'


 !
— 
   
! 
 

 

— '— 
&

m   V


  — '  
 !   !


    
! —'  
! '  

&

|  
  


 

m Perintah Am Bab C Tahun 1974 ±


Peruntukan 38

m . 
 + 


 —
!  |  '— ' 
'  
! !


  
' ) 
! ! ! !  


&&

   — —    —'
   —! !
&
 !
&

|  
  


 

m Perintah Am Bab C Tahun 1974 ±


Peruntukan 38 — ' — 
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9
tahun 1991 ëampiran D7 Perenggan
7&

m   


 —
!   )  !
! !'
 
   
!
'  


 

&&

|  
  


 
m Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1
Tahun 1997 ± .
 ! 

 


) ' —  !'   —   '— . 

 
 . !  &
m 7 

 '' 

 

  
' — ! 

'  !
 !  )*
 ! —    
 &

|  
  %


 

 
V

1
uti gantian
2
uti latihan pasukan suka ela
3
uti menghadi i latihan atau khemah tahunan
pe tubuhan/pe satuan cuti lain-
lain-lain ku sus
kuasa melulus latihan sebe ang laut
4
uti menghadi i latihan sya ikat ke jasama
5
uti untuk masuk pepe iksaan
6
uti menghadi i mesyua at pe satuan ikhtisas
7
uti mengambil bahagian dalam olah aga
sukan
8
uti tugas khas pe ubatan

|  
  | 
ë
ë

m
uti mengambil bahagian dalam lawatan
kebudayaan ² +
+
R++
m  R ²
Tà bagi pegawai
 pegawai--pegawai
ke ajaan yang dipilih untuk mengambil
bahagian dalam sukan
sukan--sukan pe wakilan
m Rancangan pe tuka an belia anta abangsa
dikelua kan oleh Jj da i semasa ke semasa
m Majlis àe sama Kebangsaan
Kebangsaan/
/Jabatan
m j og am akan muda

|  
  ( 
ë
ë

m Kemudahan
uti Iste i àe salin ² je enggan 58
582
jekeliling je khidmatan àilangan 9 Tahun 1991
1991

m  # !


 #  R+ ²
je atu an membe ikan kebena an tidak hadi
ke ja atas sebab
sebab--sebab kecemasan am
am

m Disapina untuk hadi di mahkamah (lua stesenÕ


sebagai saksi pihak bukan Ke ajaan ² 
'w 
'w 
 u
uw
w  + ' 
RRuu
RR

m
uti kematian ahli kelua ga te dekat ²  #
 !
 R # 

m Ku sus Intensif pengajian seca a jJJ

|  
  -


 

m Seseo ang pegawai yang tidak
be kelayakan mendapat baya an
ke ana   atau
  
boleh dibe i cuti gantian ke ana
dipanggil be tugas lebih masa pada
ha i beke ja biasa ha i cuti am atau
ha i kelepasan mingguan

m
uti gantian hendaklah 
  
£ be tugas lebih masa itu

|  
  /


 

m Layak kepada pegawai dalam kumpulan
sokongan yang tidak mendapat baya an
lebih masa dan pegawai dalam
pengu usan te tinggi dan kumpulan
pengu usan dan p ofesional
m Sya at
ahan dikelua kan oleh KJ untuk
tugas lebih masa
Tugas lebih da ipada masa beke ja
biasa atau masa kecemasan ha i cuti
am atau ha i kelepasan mingguan
mingguan
|  
  0


 

m
o ak-
ak-co ak ke ja lebih masa menu ut
 # !
 # R 
RR ² ë
 + ## :-
1 Ke ja
ja--ke ja kecemasan
2 Ke ja mustahak tak boleh tangguh
kepada ha i be ikutnya
w

!  !
 %
!##
3 Ke ja
ja--ke ja yang dikehendaki dibuat
oleh anggota melebihi bidang tugas
biasanya
4 Ke ja
ja--ke ja yang pe lu diu uskan
dalam jangkamasa te had
had

|  
  


 


m àagi pegawai yang dia ah


membuat pe jalanan maka ha i
yang digunakan untuk
pe jalanan tidak melayakkan
untuk dibe i cuti gantian ²
w 
 , u
m Kuasa melulus Ketua Jabatan
m 9 jam ke ja lebih masa
be samaan 1 ha i cuti gantian
|  
  


ë 

  ë
m jegawai hendaklah ahli pasukan
suka ela sepe ti di ampiran A
m Ketua Jabatan boleh lulus 
   dan 2 ha i
bagi pe jalanan pe gi dan balik
balik
m
uti selebihnya tolak cuti ehat
jika tiada kemukakan ke àahagian
Sumbe Manusia KjM untuk
pe timbangan/ kelulusan
kelulusan
|  
  
1.1.2
115|
/|

& 4 
& 
 !'
 
 
, )
%& 
 !'
 
 1—, )
|& !'
 
(&  !
|  
  


ë 

  ë

m Dihadkan bagi tujuan menghadi i


latihan atau khemah tahunan sahaja
samada di dalam atau di lua nege ii
m je lukan su at a ahan asmi da i
  
yang menyatakan tempoh dipe lukan
lukan
m Kelulusan cuti te takluk kepada
kepentingan pe khidmatan
khidmatan
m
atatkan kelulusan dalam Kenyataan
je khidmatan dan Kenyataan
uti

uti

|  
  %


 

ë 
 
  
   

m jegawai hendaklah ahli pe tubuhan/


pe satuan dibena kan oleh Kjj
sepe ti di ë£ 
m Ketua Jabatan boleh lulus 
  V dan 2 ha i bagi
pe jalanan pe gi dan balik
balik
uti
selebihnya guna
uti Rehat/tanpa
gaji
gaji
m ktiviti dalam Malaysia sahaja
sahaja
|  
  |
115 1
5
11.|#$

1 Kadet Laut
2 jasukan Kadet je sekutuan
3 jasukan Latihan !da a je sekutuan
4 je tubuhan jengakap
5 je tubuhan jandu jute i
6 à iged àudak Lelaki
7 à iged àudak je empuan
8 St John mbulan

|  
  (
   

 
   

9 je satuan àulan Sabit Me ah Malaysia


10 je satuan je ancang Kelua ga
11 jEM D M
12 je satuan jenyelamat Kelemasan Di
Raja
awangan Malaysia
13 je satuan Membantu O ang- ang-o ang
Dalam jenyeliaan
14 Majlis jenasihat Kebangsaan
Mengenai Integ asi Wanita Dalam
jembangunan (
IWIDÕ
|  
  -
   

 
   

15 je tubuhan O ang


ang--o ang àuta
16 Institut Dakwah Dan Latihan
Islam Jabatan je dana Mente i
Malaysia
17 Jabatan je paduan ega a
Jabatan je dana Mente i
18 je satuan jengguna
jengguna--pengguna
19 je satuan àagi Mencegah
jenyakit Tibi Malaysia
20 j!Sj IT

|  
  /
   

 
   

21 Jawatankuasa Kemajuan dan


Keselamatan Kampung !nit
jenyela asan jelaksanaan (JKKKÕ
22 jasukan Kadet jolis
23 je satuan Kelua ga jolis (jERKEjÕ
24 jERKIM
25 Majlis Kebangsaan je tubuhan
Wanita Malaysia (
(
WOÕ
26 Majlis Keselamatan ege i Jabatan
Mente i
27 je satuan Stem Malaysia
28 ài o Tatanega a Jabatan je dana
Mente i
i
29 MER

|  
  0


 

ë 
 
  
   

m jegawai hendaklah ahli pe tubuhan/


pe satuan dibena kan oleh Kjj
sepe ti di ampiran B dan ahli
pe satuan kebajikan dan sukan di
Jabatan Ke ajaan yang be dafta
dengan pendafta pe tubuhan dan
diikti af oleh Kjj 

m KJ boleh lulus tidak melebihi 14 ha i


dan 2 ha i bagi pe jalanan pe gi dan
balik
uti selebihnya guna
uti
balik
Rehat/tanpa gaji
gaji
|  
  


 

ë 
 
  
   

m ktiviti dalam Malaysia sahaja


sahaja
m Dibena kan untuk aktiviti
be ikut sahaja
sahaja::
m Ku sus latihan
m Khemah latihan tahunan
m Mesyua at agung tahunan
m Mesyua at lua biasa
m Semina
m ktiviti sukan

|  
  %


 

ë 
 
  
   

m ktiviti sukan anju an je satuan


Kebajikan dan Sukan Jabatan Ke ajaan
hendaklah diadakan pada ha ii--ha i cuti
mingguan atau cuti am dan tidak
menggunakan waktu pejabat w 
 # 
 #  RR
RR u
m ! !   
"#  %u
%u
m 
!   !
 # !

 !
uu
m ! 
 ) wO

|  
  %


ë


ë
 

  

m je intah m 42 (bÕ àab

m jegawai-pegawai yang dikehendaki


jegawai-
menghadi i
 ! &  
#
ë 
  "#
!% & 
  
! 
uu
  % "#
!  & 
 

 
|  
  %


ë


ë
 

  

m ° u  "##!  !# $ !
 # # !  #
"# !! -u
-u

m   % "#


#! 

" ##  !
 # °
u

u

m   % "# !! 


   ! uu
°  u
 -uu
-uu

|  
  %%


 

ë 

 
 

m  "  %


 "#


 

## %$ ! ! 

"  % %
uu
m #$ #$ "#
%! 
#$
"  %

 %
uu
m  ë
ë 
 !
" 
"  %
 %
%uu
m "  %
 !  & 
° u j °  
j & % 

uu
°(   uu

|  
  %|


 

ë 

 
 

m 
&  w  %
m 

## %$ 
uu

m ° u 
  
 - %
m °"  u
-u
m ! 
"
 !


|  
  %(


 
 
 

m  "# & 
 # !
#$ 
 uu
m !   %
%uu
m  ( ! 

" !
 !
" 
uu

|  
  %-


  
ë 

 ë ë   

m j ) u ! # -# 


  #
#uu

m '   ! &!


"#  
 + 
uu

m 
% %$ !#
#$ #$ "#
%! 

#$%  %$
 !# #  # 
#  ) #! ! % 
" 
uu

|  
  %/


  
ë 

 ë ë   

m Ketua Setiausaha Kemente ian


akan luluskan cuti kepada anggota
yang dikehendaki menye tai sukan
melebihi 30 ha i dalam sesuatu
tahun ataupun pe tandingan sukan
di lua nega a

m   # ! #  R

m
atatkan kelulusan cuti dalam Kj
dan K

|  
  %0

 £  £ 
   
 
j  j  , ,,

m Mengambil bahagian dalam lawatan


lawatan/
/
pe tunjukan kebudayaan yang dianju kan
atau dibiaya oleh Kemente ian jene angan
angan
Komunikasi Kesenian dan Kebudayaan &
Komunikasi
Kemente ian àelia dan Sukan
Sukan

m Jumlah cuti be dasa kan su at da i


penganju 

m Kuasa meluluskan cuti tanpa ekod dalam


Malaysia ialah Ketua Jabatan
Jabatan

m Lua Malaysia ² KS! Kemente ian

m
atatkan kelulusan cuti dalam Kj dan K

|  
  %
 
   
ë
  
m Kelulusan dikelua kan oleh Kjj da i
semasa ke semasa

m Kuasa melulus ialah KS!


Kemente ian
ian
m Tempoh layak be dasa kan su at
kelulusan da i Kemente ian àelia dan
Sukan
Sukan
m Te takluk kepada demi kepentingan
pe khidmatan dan catatkan dalam
àuku je khidmatan Ke ajaan
jegawai
jegawai
|  
  |


  
  
 ë

ë  

m Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 tahun


2002&&
2002
m 
)


! > ) > —


'  
! 

 u
 
m 
— u  

—
u   
  
u

u

 u '— 
—

—
 &
m +  )!
  ! 

  
 )  
 !  
 '
' )&
m  

1 2003&
 

1 anuari 2003&

|  
  |
 

 
 ë 
 
  

m Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1


2004&&
Tahun 2004

m ,   )

 !
!2
2 
. —! &

m  
  )

 &
&

m ) 
  )|  
  |
 

 
 ë 
 
  

m  

 !
  
%&&
%
m !'  — 

 
. 
 +  —
 !'  ' !* ! 
  
! —  '
#' )
' )$$&

|  
  |% 
 


m ) ! ! 

 
   
 —    
  / ' ! 
/ ' ! 
m   ! — '   


 !  ,  —
 —
 , ' 
  , 
 
, ' 
     . 
  

m 5 . 
  
  * . 

 
 . !  *
* 1.  * . 

+ — '   
*
 
*  —
, #
 ! ! $ 
—  — — — — ! !
 
! !  ! —
'   

*  — , 
, &&

|  
  ||
 
 £ 

  
 
 £ 
 
 £  c
 £
 £ 
m . !
— 
 
 !

!
=
=
m 
   
 — '— . 

+
+
· 3

 3
· 
 3

 
m  ——  ' —  — 
—! ' —!
—!==
m .

 —
— 
 ' 
! !'
 
'  7   . )  =
m  — 

  7  ' 
!
#
 *

 *
 * !   
!*

!*
 !  —
 $=
|  
  |(
 
 £ 

  
 
 £ 
 
 £  c
 £
 £ 
m !' —  %
% 
 )
 )*
* 
  


 
.
' ) =

.

m  ) — !
 
—
—  
 —7 —  . !   )  =
m  
 ' ) —! ' )
 — —
'  — '!

'!
)> ' ! 
)>
)
 — !
!! 
—
— 
!
! !'
     ' )  ——   —
 —
— 

 3
3 )
 )==
m . !
— 
 

 ! 
—
 ! !
! ' 
' )  ')
 !' ' —!
—!==

|  
  |-
 
 £ 

  
 
 £ 
 
 £  c
 £
 £ 

m . !
— 
 

 !  —
—
 —! 
 ! — — 
 
 —'
—'==

m 
    —!  // 


 

 ! !
! ! 

— +#2$&|&- %.&%#|$
%.&%#|$ 
  /
 ' ! /=
 ' ! /=—
—

m — —! .   —! —

 &

|  
  |/


|  
  |0