Anda di halaman 1dari 18

PEMBELAJARAN KANAK-KANAK DI DALAM SUBJEK SAINS

MENGIKUT TEORI KONSTRUKTIVISME

1.0 Pengenalan

Pendidikan dilihat sebagai satu ruang yang menyediakan pelbagai peluang


untuk memperkembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang individu.
Menurut Syarifah Alwiah (1987), guru merupakan individu yang paling penting
dalam menentukan kejayaan pelajar. Guru menjadi tonggak inspirasi dan
motivasi dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang bermakna.
Pembelajaran yang bermakna itu bergantung kepada pendekatan yang
digunakan oleh guru untuk mengajar iaitu sama ada melalui pendekatan
tradisional atau pendekatan konstruktivisme.

Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru sebagai


pemberi maklumat dan pelajar hanya mendengar dan menerima segala
maklumat yang di sampaikan oleh guru Di dalam pendekatan tradisional ini,
pelajar memainkan peranan yang pasif. Pengajaran secara tradisional ini
mengakibatkan kreativiti pelajar tidak dapat berkembang dan membuatkan
seseorang itu terlalu bergantung kepada guru. Pemikiran yang kreatif dan
kritis tidak dapat di asah. Walau bagaimanapun, pendekatan konstruktivisme
yang menekankan tentang pembinaan pengetahuan berdasarkan
pengalaman dan pengetahuan sedia ada untuk memahami dan menguasai
pengetahuan baru dilihat dapat memberi pembelajaran yang bermakna
kepada kanak-kanak. . Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:

1. Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.


2. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
3. Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea asal
dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea.

Guru perlu mengambil kira struktur kognitif yang telah sedia ada pada kanak-
kanak. Apabila maklumat yang ingin disampaikan disesuaikan dan diserap

1
untuk dijadikan sebahagian daripada pemahaman mereka, struktur baru
mengenai sesuatu bentuk ilmu pengetahun dapat dibina. Rutherford dan
Ahlgren mengatakan bahawa kanak-kanak mempunyai idea mereka yang
tersendiri tentang hampir semua perkara tetapi tidak pengetahuan mereka itu
semuanya betul. Sekiranya salah faham dan miskonsepsi ini dibiarkan dan
tidak ditangani dengan baik, kefahaman atau kepercayaan asal mereka akan
kekal.

John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan


bahawa pendidik yang cekap haruslah melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara
berterusan dan menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap
aktiviti P&P.

Pada masa kini, teori konstruktivisme di dapati lebih releven dan sesuai untuk
diaplikasikan dalam P&P kerana dapat membantu kanak-kanak dalam
memahami sesuatu perkara dengan lebih mudah sejajar dengan Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang menekankan kepada empat prinsip
iaitu pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh,
pendidikan seumur hidup dan pendidikan yang sama untuk semua murid.

Walau bagaimanapun, pada tahun 14 Oktober 2010, Surat Pekeliling Ikhtisas


mengenai Perlaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap
Satu telah dikeluarkan untuk di laksanakan mulai tahun 2011. Bagi matlamat
kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan
mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi
menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap
saintifik dan nilai murni. Antara pendekatan dan pembelajaran sains yang
disarankan ialah pendekatan inkuiri, konstruktivisme dan pendekatan sains,
teknologi dan masyarakat. Apa yang ingin di tekankan di dalam KKBI ini
adalah pendekatan melalui Teori Konstruktivisme di dalam subjek Sains.

Melalui temubual yang telah di jalankan dan juga perbincangan bersama ahli
kumpulan yang lain, dapat di simpulkan bahawa guru percaya latar belakang

2
murid yang membawa kepada pengalaman sedia ada mereka menjadi faktor
utama yang memberi kesan kepada pembelajaran sains kanak-kanak. Selain
daripada itu, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembelajaran sains
kanak-kanak ialah:

1. Penyampaian dan pendekatan guru


2. Keadaan persekitaran murid
3. Penglibatan murid di dalam aktiviti yang dijalankan

Menerusi perbincangan antara ahli kumpulan juga dapat di senaraikan


beberapa jenis pengalaman sains yang dikenal pasti oleh guru, antaranya:

1. Perbincangan di dalam kelas


2. Eksperimen
3. Simulasi
4. Aplikasi sains dalam kehidupan harian

3
2.0 Faktor Utama dan Jenis Pengalaman Yang Memberi Kesan Terhadap
Pembelajaran Sains Melalui Pendekatan Teori Konstruktivisme

2.1 Pengalaman Sedia Ada Murid

Menurut Arends, R.I.(1998), pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh


ditakrifkan sebagai murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara
aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Lev
Vygotsky, seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa perkembangan
konsep kanak-kanak berkembang secara berperingkat, logikal dan rasional
dengan bantuan orang lain. Penglibatan dengan orang lain memberikan
peluang kepada kanak-kanak untuk menilai dan meningkatkan pengetahuan
diri memandangkan mereka terdedah kepada pemikiran orang lain dan
berkongsi membina pemahaman baru (Gauvin, 2001).

Menurut Bransford (1979), idea dan pandangan tentang kebolehan seseorang


mempelajari sesuatu perkara baru melalui pengetahuan sedia ada bukanlah
sesuatu yang baru tetapi melalui kajian terkini yang dijalankan, pembelajaran
berasaskan pengalaman ini adalah penting kepada pembelajaran. Walaupun
pengetahuan sedia ada penting untuk menjadikan pembelajaran lebih
berkesan, pendidik hendaklah mengaktifkan atau menghubungkaitkan
pengetahuan kanak-kanak itu untuk digunakan dalam proses memahamkan
sesuatu konsep yang baru agar titik keseimbangan dapat dicapai. Menurut
temubual yang dijalankan, kanak-kanak tidak selalunya dapat melihat
perkaitan antara perkara baru yang dipelajarinya dengan perkara yang
mereka sudah sedia maklum tetapi guru dapat meningkatkan pemahaman ini
dengan memberi perhatian kepada apa yang cuba disampaikan oleh murid
dan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai langkah permulaan dalam
memahami konsep sains.

Seterusnya di dalam bilik darjah, guru boleh membantu pelajar untuk


mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada itu dengan
membincangkan apa yang bakal di pelajari oleh mereka sebelum memulakan

4
pengajaran agar pelajar dapat mengingat semula pengetahuan mereka
supaya boleh dikaitkan dengan topik pada hari tersebut. Sebagai contoh,
pelajar Tahun Satu yang belajar tentang haiwan, guru memulakan pengajaran
dengan bertanya haiwan apa yang berada di sekeliling mereka dan kemudian
lebih spesifik dengan bertanyakan haiwan apa yang ada di hutan dan di air.
Kita dapat lihat bahawa guru menggunakan pendekatan deduktif sebagai
salah satu cara untuk menarik minat dan fokus pelajar. Pada waktu ini, guru
boleh membetulkan tanggapan murid yang salah tentang haiwan apa yang
hidup di air dan di darat kerana kebiasaanya pengetahuan murid tidak
lengkap atau pun salah. Guru tidak semestinya perlu tahu apa pengetahuan
yang murid sudah kuasai tetapi sebaliknya guru perlu mengkaji dan meneroka
pengetahuan sedia ada mereka supaya salah faham dan pengetahuan yang
salah dapat di kenal pasti.

Guru yang efektif dapat membantu murid dalam membuat perhubungan


antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru dan menguasai konsep
tersebut. Ini dapat dicapai melalui dengan memberi bahan atau aktiviti yang
dapat menolong murid sebagai usaha untuk memberi sokongan kepada
usaha mereka dan meningkatkan kefahaman mereka. Sebagai contoh, dalam
topik haiwan, guru boleh membuat aktiviti mewarna iaitu memberi kertas yang
mempunyai gambar pelbagai haiwan dan meminta murid mewarnakan
haiwan-haiwan yang habitatnya di air sahaja atau di darat sahaja.

2.2 Perbincangan Di Dalam Bilik Darjah

Menerusi aktiviti tersebut, secara tidak langsung guru dapat menerapkan


perbincangan di dalam bilik darjah sebagai pengalaman sains yang dapat
membantu murid mengasah kemahiran berfikir. Berfikir merupakan satu
proses menghubungkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada
diri seseorang individu bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan
alam sekelilingnya. Mempertingkatkan daya berfikir merupakan salah satu
objektif sistem pendidikan negara. Kemahiran berfikir boleh digolongkan
kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara
kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum

5
menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya
imaginasi yang tinggi, berupaya menjana idea yang inovatif dan asli serta
boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada kepada lebih berkualiti.

Perbincangan merupakan satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar
dalam persekitaran pembelajaran. Situasi akan terbentuk di mana guru
membentuk suasana dan menjadi pemudah cara untuk pertukaran pelbagai
idea dalam kalangan murid. Sepertimana yang dinyatakan oleh Bond (2001)
bahawa dalam perbincangan, pelajar merupakan pihak yang aktif kerana
perbincangan bukan sahaja dapat merangsang interaksi antara murid secara
bermakna tetapi dapat menggalakkan pelbagai teknik pembelajaran yang
merangkumi kandungan, kemahiran, sikap dan proses-proses pembelajaran.
Walau bagaimanapun, berdasarkan sesi temubual yang di jalankan, terdapat
beberapa elemen penting yang perlu di ambil berat oleh guru apabila ingin
menggunakan teknik perbincangan, antaranya ialah:

(a) Matlamat dan objektif


Perbincangan di dalam kumpulan kecil dijalankan untuk menghasilkan
pembelajaran yang berbentuk proses dan bukan hasil akhir. Perkara ini
berasaskan kepada kehendak di mana murid perlu melibatkan diri dalam
perkembangan kemahiran dan sikap dalam perbincangan kumpulan.
(b) Pemilihan topik dan aplikasi
Topik yang dipilih boleh terdiri daripada tugasan atau pengajaran secara
berterusan di dalam bilik darjah. Perbincangan boleh berkisar tentang
pelbagai topik, subjek, pelbagai tahap perkembangan dan peringkat
umur murid. Apa yang penting, topik yang dipilih perlulah relevan dan
dapat merangsang minat kanak-kanak. Kebiasaannya, isu-isu
berkontroversi dan dilemma moral merupakan topik yang amat baik
untuk perbincangan.

Dalam aktiviti perbincangan guru akan berperanan sebagai fasilitator, di mana


beliau akan membimbing pelajar dengan kemahiran, menyediakan bahan dan
peluang kepada murid untuk menentukan pengalaman pembelajaran. Penting
untuk seorang guru itu untuk bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang

6
lain bagi mendengar, memerhati dan menggalakkan setiap murid untuk
melibatkan diri di dalam kumpulan (Brown et al., 1996). Selain itu, dalam
setiap kumpulan kecil itu juga mestilah ada seorang ketua dan pencatat.
Peranan ketua dan pencatat boleh digilirkan antara ahli kumpulan.
Penglibatan murid di dalam aktiviti dapat memberi keberkesanan kepada
aktiviti kumpulan ini dan ia juga bergantung kepada bagaimana guru dapat
menyediakan peluang kepada murid untuk mengambil bahagian dalam
pelbagai peranan.

Perbincangan merupakan suatu pengalaman yang membawa manfaat


kepada kanak-kanak terutama jika kumpulan tersebut terlibat dalam tugasan
yang memerlukan penyelesaian masalah dan membuat keputusan.
Perbincangan dalam kumpulan kecil juga dapat membantu murid yang kurang
memberikan perhatian kepada pelajaran untuk melibatkan diri. Di samping itu,
murid yang pasif dan lemah akan berpeluang untuk mengecapi kejayaan jika
diberikan peluang. Contohnya seorang yang lemah membaca boleh diasah
jika diberikan peluang untuk bercakap di akhir perbincangan.

2.3 Penyampaian Dan Pendekatan Guru

Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran sains seharusnya


berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan dan kecerdasan
pelbagai murid serta sumber dan prasarana yang ada di sekolah. Di samping
berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang
pengajarannya, guru juga berperanan sebagai seorang fasilitator dalam
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian
jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu
dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, pendidikan Sains di Malaysia bermatlamat untuk
memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi penumpuan kepada
perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan
serta dapat menguasai ilmu sains dan teknologi.

Menurut Vygotsky, Zon Perkembangan Terdekat (ZPD) merujuk kepada

7
tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh murid tetapi dapat
menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. Bagi
membantu murid menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD, teknik
scaffolding diperkenalkan (Noriati A. Rasid, Boon Pong Ying dan Sharifah
Fakhriah Syed Ahmad, 2009). Scaffolding bermaksud proses membimbing
dan membantu pembelajaran yang menekankan kepada peringkat bimbingan
dan sokongan yang dilakukan mengikut keperluan murid. Bimbingan akan
dikurangkan apabila murid dapat menguasai peringkat demi peringkat. Di
akhirnya, guru tidak lagi membimbing apabila murid berjaya melakukannya
dengan sendiri.

Antara teknik penyampaian dan pendekatan yang boleh dilakukan guru


mengikut scaffolding ialah penjelasan verbal, soal jawab, prompting, cueing
dan tanda isyarat yang lain. Selain daripada itu, Ormrod (2008)
mencadangkan guru mengaplikasikan scaffolding seperti berikut:
1. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi
persoalan mengapa dan bagaimana yang diutarakan oleh murid.
2. Murid diminta untuk membuat jangkaan terhadap perkara yang bakal
berlaku apabila membuat uji kaji atau eksperimen.
3. Analogi digunakan untuk membantu murid mengaitkan konsep dan
idea baru dalam menghubungkan pengetahun sedia ada murid.
4. Meminta murid membuat refleksi atau memberi pandangan dan
mengaitkan dengan isi pelajaran.

Melalui temubual yang telah dijalankan, guru juga mengambil pendekatan


demonstrasi sebagai salah satu teknik pengajaran. Demonstrasi merupakan
satu cara untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti
mengikut prosedur. Demonstrasi melibatkan seseorang individu menunjuk
cara di hadapan bilik darjah untuk menerangkan sesuatu aktiviti, konsep auat
prosedur. Murid-murid yang lain akan memerhati, mendengar penerangan
dan melihat sebelum aktiviti yang sama dilakukan oleh mereka. Semasa
proses demonstrasi dijalankan, komunikasi lisan berlaku tentang sesuatu
maklumat daripada guru kepada murid. Proses ini turut melibatkan
penggunaan visual untuk memerhatikan proses, maklumat dan idea.

8
Namun begitu, guru yang ingin menggunakan demonstrasi dalam pengajaran,
perancangan dan persediaan yang teliti perlu dilakukan. Jika tidak,
pengajaran akan gagal mencapai objektif. Demonstrasi juga akan menjadi
kurang berkesan jika murid tidak diberikan peluang untuk mempraktikkan apa
yang telah ditunjukkan. Selain daripada itu, pembelajaran juga akan menjadi
kurang bermakna sekiranya guru tidak dapat menerangkan dengan
sistematik.

2.4 Eksperimen

Sebagai mana yang telah diterangkan di atas, demonstrasi dilihat dapat


membantu murid membina pengetahuan seperti yang dicadangkan di dalam
teori pembelajaran konstruktivisme. Salah satu pendekatan demonstrasi yang
penting dalam subjek sains adalah eksperimen. Eksperimen merupakan satu
kaedah yang penting dalam memberi kanak-kanak pengalaman sains yang
perlu dijalankan dalam mata pelajaran sains. Murid perlu menguji hipotesis
secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu.
Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran
berfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

Apabila kanak-kanak dapat melihat, memegang dan menggunakan sesuatu


bahan, ia dapat menimbulkan sikap inkuiri yang membawa kepada
penemuan. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat, menyoal dan
menyiasat sesuatu kejadian yang berlaku. Pembelajaran yang dilalui secara
penemuan ini berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui
oleh murid sendiri. Melalui aktiviti bereskperimen, murid akan menyiasat
sesuatu fenomena dan dapat mencapai kesimpulannya sendiri yang dapat
menstruktur satu pengetahuan baru. Guru kemudiannya membimbing dan
menjadi fasiliatator untuk murid memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-
penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dapat
dikembangkan semasa proses ini.

Pengetahuan itu dapat diaplikasikan dengan persekitaran mereka. Dalam

9
kajian yang telah dijalankan, pengkaji telah menggunakan satu model yang
dikenali sebagai Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham yang telah
dihasilkan oleh Needham di United Kingdom pada tahun 1987. Needham
telah mencadangkan model pengajaran dan pembelajaran ini dalam
"Children's Learning in Science Project" di University of Leeds untuk
meningkatkan pemahaman pelajar tentang sesuatu konsep sains serta
menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam bilik darjah. Model
Konstruktivisme Lima Fasa Needham ini digunakan oleh guru dalam aplikasi
eksperimen melalui:

a) Fasa 1: Orientasi
Guru menyediakan suasana pembelajaran untuk menimbulkan minat pelajar
terhadap pelajaran. Sebagai contoh, eksperimen dijalankan di dalam makmal
sains supaya suasana pembelajaran yang lebih kondusif boleh ditimbulkan.

b) Fasa 2: Pencetusan idea


Sebelum sesuatu aktiviti atau eksperimen dijalankan, guru perlu mengadakan
aktiviti seperti perbincangan dalam kumpulan kecil, menggunakan kaedah
peta konsep serta membuat laporan dengan menghubungkaitkan
pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang akan mereka belajar.

c) Fasa 3: Penstrukturan semula idea


Apabila suasana dan idea telah dibina, aktiviti atau memberi tugasan
berstruktur diberikan untuk membolehkan pelajar mencabar dan menguji idea
asal mereka atau idea daripada rakan, dan membina struktur pengetahuan
sendiri yang lebih bermakna dan berkesan. Sewaktu ini, kemahiran bahasa
akan membantu pelajar membuat pengubahsuaian atau penyusunan semula
idea secara teratur.

d) Fasa 4: Penggunaan idea


Pelajar akan mengaplikasikan pengetahuan baru dengan menyelesaikan
masalah dalam situasi baru. Ini mewujudkan pemahaman yang baru dan
menggalakkan inkuiri dalam kalangan pelajar. Pada fasa ini, murid diminta

10
untuk menulis laporan eksperimen berdasarkan apa yang telah dilakukan
atau membincangkan persoalan-persoalan yang timbul.

e) Fasa 5: Refleksi
Pelajar membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru dan
merenung kembali proses pembelajaran yang menyebabkan perubahan
kepada idea mereka. Pelajar juga boleh membuat refleksi untuk melihat
sejauh mana idea asal mereka telah berubah. Guru boleh menggunakan
kaedah penulisan kendiri, perbincangan kumpulan dan catatan peribadi
pelajar untuk meneliti tahap pemahaman pelajar.

Penggunaan Model Konstruktivisme 5 Fasa Needham ini jika diaplikasikan di


dalam P&P dapat membantu murid supaya lebih memahami sesuatu konsep
daripada menghafal. Guru juga dapat menilai pemahaman murid dengan
lebih cepat tanpa perlu bergantung kepada memberi kerja rumah kepada
mereka. Walau bagaimanapun, untuk mengaplikasikan teori ini agak sukar
untuk diguna pakai di sekolah dalam dunia pendidikan yang sebenar kerana
kekangan waktu dan guru juga perlu menghabiskan isi kandungan mata
pelajaran.[ CITATION Sub05 \l 1033 ]

2.5 Simulasi

Simulasi merupakan situasi pembelajaran yang membolehkan pelajar berlatih


menggunakan kemahiran, belajar mengenai prinsip atau melaksanakan
sesuatu tindakan dalam keadaan terkawal seperti menyerupai situasi
sebenar. Kelebihan menggunakan simulasi sebagai satu teknik mengajar
dalam subjek sains antaranya ialah pembelajaran berlaku dalam keadaan
selamat dan menyeronokkan. Kedua, pelajar boleh diselia dengan rapi
supaya pembelajaran menjadi lebih berkesan, berbanding sekiranya mereka
berada dalam situasi sebenar. Walau bagaimanapun, terdapat tiga prinsip
dalam melaksanankan simulasi iaitu:
.
1. Guru perlu memilih suatu situasi berunsur masalah dan terangkan

11
dengan jelas
2. Tetapkan peranan-peranan berdasarkan watak-watak dan pililh
pelajar yang sesuai untuk berlakon
3. Tetapkan had masa untuk sesi simulasi.

Antara aktiviti simulasi yang dapat dilakukan ialah penggunaan internet untuk
menerangkan dan membantu murid membayangkan sesuatu konsep.
Sebagai contoh perubahan siang dan malam. Komputer dan internet dapat
membantu murid melihat dan memahamkan situasi kompleks dengan lebih
mudah. Selain itu, main peranan, permainan atau penggunaan model juga
dapat dilakukan di bawah konsep simulasi. Main peranan dapat dilakukan
dengan murid melakonkan sesuatu watak atau peranan secara spontan
berdasarkan beberapa syarat. Melalui aktiviti permainan, murid bermain untuk
mempelajari sesuatu proses atau prinsip. Model pula digunakan untuk
mewakili objek atau keadaan sebenar.

Walau bagaimanapun, dalam membuat pelbagai aktiviti ini, adalah penting


untuk guru berhati-hati dan mengambil kira factor perbezaan budaya di
kalangan murid dan menghormati perbezaan tersebut. (Brown, Collins &
Duguid, 1989). Guru perlu membantu murid untuk melihat perbezaan budaya
ini sebagai satu kekuatan bukannya sesuatu yang lain daripada rakan kelas
yang lain. Kanak-kanak akan berasa terasing sekiranya perbezaan budaya
mereka diabaikan oleh guru sewaktu P&P berlangsung.

12
3.0 Penutup

Perkembangan dunia teknologi yang pesat bukan sahaja mengubah budaya


dan cara hidup masyarakat kita tetapi juga telah mengubah dunia pendidikan
di Malaysia. Guru tidak lagi menggunakan teknik “chalk and talk” dalam
pengajaran tetapi telah mengubah perspektif mereka dan tanpa disedari
mereka telah pun menggunakan kaedah konstruktivisme dalam P&P mereka.

Melalui temubual yang telah dijalankan dan juga perbincangan antara ahli
kumpulan, dapat disimpulkan bahawa guru pada masa kini semakin sedar
mengenai kepentingan penerapan nilai-nilai konstruktivisme di dalam P&P
subjek Sains. Walaupun guru tidak biasa dengar mengenai istilah
konstruktivisme tetapi cara pendekatan yang digunakan mengamalkan ciri-ciri
tersebut.

Ini dapat dilihat apabila guru mengutamakan kepada pembelajaran


berpusatkan murid dan murid belajar melalui proses membuat atau beraktiviti
seperti eksperimen dan lakonan. Guru juga menggunakan pengalaman sedia
ada murid untuk menstruktur pengetahuan baru agar titik keseimbangan
dapat dicapai sewaktu sesi pembelajaran berlangsung. Ini akan memberikan
pengalaman sains dari aspek perbincangan, kemahiran saintifik dan juga
kemahiran berfikir. Pengetahuan sedia ada murid perlu diaktifkan agar
mereka dapat menghubungkan konsep yang baru dengan apa yang sudah
mereka ketahui sebelumnya.

Kesimpulannya, kanak-kanak akan lebih mudah untuk memahami subjek


Sains sekiranya mereka dilibatkan secara aktif dalam proses P&P dan guru
dapat membantu murid dengan menggunakan Model Konstruktivisme 5 Fasa
dan juga teknik-teknik yang lain yang dirasakan sesuai mengikut perbezaan
individu dalam kelas dan juga pengetahuan sedia ada murid supaya
pembelajaran bermakna dapat dicapai.

13
Refleksi

Pada mula penerimaan kerja kursus ini di peroleh, saya berasa sangat
susah untuk membuatnya. Hal ini kerana saya tidak dapat gambaran
bagaimana dapat saya melakukan temubual dengan guru dan teori
konstruktivisme yang sebenar kerana telah banyak teori yang telah di pelajari.
Setelah bertanya kepada beberapa orang rakan saya serta di beri
penerangan beberapa kali oleh pensyarah, barulah saya dapat
membayangkan bentuk tugasan yang di kehendaki dan bagaimana penulisan
tugasan yang akan dibuat.

Saya mulakan dengan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan


tajuk kertas kerja yang diberi. Saya mencari dan cuba memahamkan konsep
dan teori konstruktivisme dah aplikasinya di dalam bilik darjah. Sewaktu
menjalankan PBS, kesukaran untuk mendapatkan guru yang mempunyai
masa untuk di temu bual juga membuatkan tugasan ini semakin mencabar
kerana guru-guru di sekolah tersebut sibuk dengan aktiviti pertandingan bola
baling, choir dan sukan merentas desa. Di hari terakhir PBS, akhirnya saya
mendapat kerjasama dari Cikgu Azinawati untuk meluangkan sedikit masa
untuk di temu bual.

Setelah menyiapkan tugasan ini,saya mendapati banyak perkara yang


sangat berguna saya pelajari. Saya lebih mengetahui tentang bagaimana
aplikasi konstruktivisme di dalam bilik darjah dan sebenarnya guru secara
tidak sedar juga telah mempraktikkan teori ini dalam P&P mereka. Selain itu,
kerja kursus ini juga mengajar saya untuk sentiasa memberi komitmen yang
tinggi dan kerjasama yang padu antara ahli kumpulan agar sesuatu yang
susah menjadi senang. Segala ilmu membuat kertas kerja ini sangatlah
berguna untuk saya sebagai guru pelatih agar dapat membantu saya
mengaitkan teori pembelajaran dengan aplikasinya di dunia perguruan yang
sebenar.

Sekian,terima kasih.

14
Bibliografi

Arends, R. I. (1998). Learning to teach (4th ed.). Boston: McGraw Hill.

Bransford, J.D. (1979). Human cognition: learning, understanding and


remembering. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.

Brown, J.S., Collins, A., Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture
of learning. Educational researcher (Washington, DC), vol. 18, no. 1.

Brown, A.L., et al. (1996). Distributed expertise in the classroom. In: Salomon,
G., ed. Distributed cognitions: psychological and educational considerations,
halaman 188–228.

Bond. T.E. (2001). “Giving them free rein: Connections in studentled book
groups”. Reading Teacher, 54(6), halaman 574-584.

Elizabeth Murphy. (2011, April 6). Di akses daripada


http://www.ucs.mun.ca/~emurphy/stemnet/cle3.html

Educational Practices (2011, April 6). Di akses daripada


http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07
e.pdf

Gauvain. M. (2001). The social context of social cognitive development. New


York: Guilford Press.

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. (2011, April 8). Kurikulum Standard Sekolah
Rendah Diakses daripada http://akademik.kedah.edu.my/index.php?
option=com_content&view=article&id=111:kssr&catid=1:latest-news

Model Konstruktivisme 5 Fasa. (2011, April 8) Diakses daripada


http://www.teachersrock.net/konstruktivisme.htm

Noriati A. Rasid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009).
Siri Pendidikan Guru: Murid dan Alam Belajar. Selangor: Oxford Fajar Sdn.
Bhd.

15
Saunders, W. L. (1992). The constructivist perspective: Implications and
teaching strategies for science. School Science and Mathematics, 92(3), 136-
141.

Sharifah Alwiah Alsagoff. (1987). Psikologi Pendidikan 1: Konsep-konsep


asas psikologi, psikologi pendidikan dan perkembangan. Kuala Lumpur:
Heinemann (Malaysia).

Stella Vosniadou (2011, April 8). International Academy of Educatation: How


Children Learn. Diakses daripada
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001254/125456e.pdf

Subadrah Nair, Malar a/p Muthiah. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 20,
21–41, 2005

16
LAMPIRAN

17
xq

18

Anda mungkin juga menyukai