Anda di halaman 1dari 10

DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN

2.1 Individual with Disabilities Education Act (IDEA), 1997

Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses
asas psikologi melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau
penulisan di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikr,
bertutur dan membaca yang tidak sempurna. Ini tidak termasuk mereka yang bermasalah
pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan penglihatan, pendengaran dan motor,
kerencatan akal, gangguan emosi atau kekurangan dalam persekitaran, budaya atau ekonomi.

1. Murid yang berkelakuan nakal

Kelakuan nakal melibatkan kepada tingkah laku murid. Nakal merujuk bagaimana
individu itu berkelakuan lincah, tidak duduk diam atau sentiasa melakukan sesuatu yang
tidak menyenangkan atau disenangi oleh orang lain di sekelilingnya. Berkelakuan nakal
meliputi banyak aspek seperti suka membuat bising di dalam bilik darjah, murid tidak
duduk diam di tempatnya, murid suka berjalan-jalan di dalam bilik darjah ketika guru
tiada di dalam kelas dan menganggu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermain-
main semasa proses pembelajaran berlaku.
Murid yang berkelakuan nakal ini lebih banyak memberi kesan kepada kawan-kawan
di dalam kelasnya seperti menggangu proses pengajaran dan pembelajaran ,
mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan murid-murid lain di dalam kelas dan
menyukarkan guru mengajar dengan aktif.

Murid-murid yang berkelakuan nakal ini biasanya sudah tidak makan saman dengan
teguran, amaran atau dendaan. Perbuatannya hanya berhenti buat sementara waktu sahaja
apabila didenda , ditegur atau dimarah. Apabila sudah tidak ditegur atau dimarah atau
diingatkan oleh guru, kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya.

Ada sesetengah murid menggunakan taktik tidak hadir ke sekolah sebagai alasan
daripada dimarahi, didenda atau dikenakan hukuman oleh guru kerana bersikap nakal di
dalam kelas. Tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa alasan atau sebab yang kukuh dianggap
melanggar peraturan sekolah dan boleh dikenakan denda.
Burt ( 1953 ), dalam penyelidikannya di London menyatakan lebih dari 11% kes
kemunduran kanak-kanak di sekolah dalam bidang pelajaran adalah disebabkan
kedatangan yang tidak mencukupi atau kedatangan tidak menentu kerana berbagai sebab.

Cara mengatasi tingkahlaku bermasalah murid berkelakuan nakal ini boleh di atasi
menggunakan teori mazhab behavioris.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------

 Guru-guru perlu memberi perhatian serius terhadap murid-murid yang bermasalah


seperti di atas.
 Kenal pasti serta selidik faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid berkelakuan
nakal.
 Kelakuan mereka hendaklah dipantau dari masa ke semasa. Guru sentiasa memberi
tumpuan terhadap kelakuan murid tersebut agar tidak menganggu proses pengajaran
dan pembelajaran di dalam kelas.
 Guru-guru hendaklah memberi amaran berulangkali agar mereka tidak mengulangi
kesalahan yang dilakukan.
 Sekiranya murid berubah kepada tingkah laku positif, guru-guru perlu mengambil
inisiatif memberikan penghargaan terhadap perubahan yang telah murid lakukan
secepat mungkin.
Contoh: Murid tersebut menyalin nota yang diberi oleh guru. Guru harus
memuji perbuatan murid pada waktu ketika itu juga. Ini akan
memberikan peneguhan di dalam diri murid itu. Ia juga dapat
meningkat semangat ingin berubah kerana perubahan tingkah lakunya
mendapat perhatian dari guru.

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya
interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia
mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk
perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara
yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.
Menurut teori ini yang terpenting adalah masuk atau input yang berupa stimulus dan keluaran
atau output yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon
dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak bisa diamati. Faktor lain yang juga
dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement)
penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan
ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila
penguatan dikurangi (negative reinforcement) respon pun akan tetap dikuatkan.

Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam
lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Teori Skinnerlah
yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-
program pembelajaran seperti Teaching Machine, pembelajaran berprogram, modul dan
program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon
serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement), merupakan program-program
pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner.

Token Economy
Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan
ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit, markah, peratus.
Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin
murid.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU (DEFINISI EKONOMI TOKEN)


Program Ekonomi Token merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik. Murid diberi
token apabila menunjukkan tingkahlaku yang diingini.Program ini dipanggil sebagai sistem
ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan, iaitu token yang diterima mempunyai nilai
ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan
kepada murid.
Token Economies merupakan suatu wujud pengubahsuaian perilaku yang dirancang untuk
meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan pengurangan perilaku yang tidak diingini
dengan pengguna Tokens (tanda-tanda). Individu menerima token cepat selepas
mempertunjukkan perilaku yang diinginkan. Token itu dikumpulkan dan yang dipertukarkan
dengan suatu objek atau kehormatan yang penuh arti.
Secara ringkasnya Token Ekonomi merupakan sebuah system reinforcement untuk perilaku
yang dikendalikan dan diubah, seseorang mesti dihadiahi / diberikan penguatan untuk
meningkatkan atau mengurangkan perilaku yang diinginkan.
TUJUAN
Tujuan yang utama suatu Token Economies untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki
dan perilaku pengurangan yang tidak diingini. Sering kali Token Economies digunakan di
dalam tatacara dalam sebuah institusi (seperti rumah sakit jiwa atau fasilits pemulihan) untuk
mengatur perilaku dari individu yang boleh tak dapat diramalkan atau agresif.Bagaimanapun,
tujuan yang lebih utama dari Token Economies untuk mengajar tingkah laku yang sesuai dan
ketrampilan-ketrampilan sosial yang boleh digunakan dalam satu persekitaran yang alami
(wajar).
Pendidikan khas (untuk anak-anak dengan pembangunan atau belajar cacat-cacat,
hiperaktivitas, kurangnya perhatian, atau kekacauan-kekacauan tingkah laku), pendidikan
regular / umum, perguruan tinggi, pelbagai jenis-jenis dari rumah-rumah kumpulan,
bahagian-bahagian tentera , rawatan rumah, program panti rehabilitasi, tatacara-tatacara
jabatan, keluarga (perkahwinan dan pelbagai kesulitan ibubapa), dan rumah sakit juga boleh
menggunakan Token Economies. Token Economies boleh digunakan secara individu atau di
dalam kumpulan-kumpulan.

URAIAN / PENJELASAN
Beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam Token Economies:
Tokens: Semua hal yang boleh dikira dan kelihatan boleh digunakan sebagai suatu
token. Token diutamakan yang disukai, menarik, mudah untuk dibawa / dibahagikan, dan
juga sukar untuk dipalsu.Biasanya menggunakan bahan termasuk cip poker, pelekat-pelekat,
objek jumlah, kelereng atau wang permainan. Ketika individu paparkan perilaku yang
dikehendaki, dia dengan segera diberi suatusejumlah tokens. token tidak memiliki nilai yang
bererti. Namun token dikumpul dan kemudian dipertukarkan untuk suatu objek yang penuh
erti, kehormatan-kehormatan atau aktiviti. Individu boleh juga kehilang token (pampasan /
denda) kerana menunjukkan perilaku yang tidak diingini.

Suatu target perilaku jelas dan nyata: Individu yang mengambil bahagian di suatu Token
Economies perlu untuk mengetahui persisnya apa yang mereka harus lakukan supaya
menerima token Kelakuan yang tidak diingini dan yang diingini dijelaskan sebelum masa
yang ditetapkan di dalam terminologi yang sederhana dan khusus. Banyaknya token
diberikan atau yang diambil untuk masing-masing perilaku tertentu juga ditetapkan dan
dijelaskan dahulu.
Motif-motif Penguat / Back-up Reinforcers: Motivasi penguat adalah object yang penuh erti,
kehormatan-kehormatan, atau individu menerima aktiviti sebagai pertukaran dengan token
yang mereka peroleh.Token dapat berupa mainan-mainan, masa tambahan, atau tamasya /
aktiviti diluar. kejayaan dari suatu token economy bergantung pada pesona (tawaran
menarik / kenikmatan) dari motif-motif penguat.Individu akan hanya termotivasi untuk
mendapatkan token jika mereka mengetahui bentuk penghargaan di masa depan yang
diwakili oleh tanda-tanda yang mereka terima. Suatu token economy yang dirancang akan
baik dengan penggunaan motif-motif penguat yang dipilih oleh individu sendiri berbanding
oleh yang dipilih kakitangan.

Suatu sistem yang digunakan untuk menukarkan token: perlu untuk difasilitasi suatu masa
dan tempat untuk menukarkan motif-motif penguat. Token menghargai dari tiap motif
penguat ditentukan berdasarkan pada nilai kewangan, permintaan, atau nilai terapik. Sebagai
contoh, jika motif penguat itu adalah mahal atau sangat menarik, nilai token harus yang lebih
tinggi. Jika nilai token diatur / tetapkan terlalu rendah, maka individu akan lebih sedikit yang
termotivasi untuk mendapatkan token. Dan sebaliknya, jika nilai itu diatur terlalu tinggi,
individu akan merasa takut atau ragu dalam mendapatkan token. Adalah penting untuk
masing-masing individu boleh memeperoleh sekurang-kurangnya beberapa token.

Suatu sistem untuk merakam data: Sebelum treatmen mula, maklumat (data am) dikumpulkan
tentang masing-masing perilaku yang dilakukan oleh individu.Laman perilaku kemudian
dirakam di lembar data seharian. Maklumat ini digunakan untuk mengukur kemajuan
individu dan keberkesanan dari token economy. Maklumat mengenai pertukaran dari token
juga perlu untuk dirakam / catat.

Implementasi konsistensi token economy oleh kakitangan: Dalam suatu proses token
economy untuk berjaya, semua fasilitator yang terlibat harus memberi penghargaan perilaku-
perilaku yang sama, dengan menggunakan jumlah yang sesuai dari token, mengelakkan motif
penguat dibahagikan dengan bebas, dan mencegah token dari pemalsua, mencuri, atau
diperolehi secara tidak adil. Tanggung-jawab kakitangan dan peruntukan-peruntukan token
economy harus dijelaskan di suatu manual bertulis.kakitangan juga perlu dinilai pada waktu
tertentu dan diberi peluang itu untuk bertanya atau berpendapat.
PELAKSANAAN
1. Kenalpasti tingkahlaku sasaran (peraturan)
2. Kenalpasti bahan token. (Cth: cip, cop bintang dll)
3. Kenalpasti ganjaran yang akan diperolehi. (Cth: bekas pensel)
4. Kenalpasti kadar nilai ganjaran (menu ganjaran) (Cth: 10 bintang dapat sebatang pensel.)
5. Murid-murid dijelaskan tentang penerimaan dan penarikan balik token.

KRITERIA PEMILIHAN TOKEN

1. Disukai oleh murid.


2. Mencukupi bila diperlukan.3. Praktis - tidak menyusahkan.
4. Dalam bentuk yang boleh dihimpunkan, dilihat, disentuh dan dibilang.
5. Tidak mudah diperolehi di tempat lain.
6. Tahan lama

KEBAIKAN SISTEM EKONOMI TOKEN

1. Dapat mengawal tingkahlaku murid.


2. Menjadi motivasi kepada murid untuk memajukan diri.
3. Tidak mengganggu pembelajaran murid-(diberi selepas pembelajaran)

JADUAL PEMBERIAN TOKEN

1. Menyiapkan tugasan yang diberi guru 3 Token


2. Menghantar tugasan tepat pada masanya 3 Token
3. Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 2 Token
4. Tugasan yang dibuat sentiasa kemas dan betul 2 Token
5. Tidak menganggu rakan sepanjang pengajaran guru dalam kelas 1 Token

JADUAL PENARIKAN BALIK TOKEN

1. Bergaduh di dalam kelas 4 Token


2. Tidak hadir ke sekolah 3 Token
3. Masuk ke dalam kelas lewat 2 Token
4. Menjerit ketika menjawab soalan 2 Token
5. Tertinggal alat tulis di dalam kelas 1 Token

JADUAL SEWAAN ALATAN

1. Pensel warna 4 Token


2. Pemadam 3 Token
3. Pembaris 2 Token
4. Gunting 2 Token
5. Pengasah pensel 1 Token
6. Pensel 1 Token

Penutup.

Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak
selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah. Kelas yang terlalu ramai, alat kelengkapan
yang tidak mencukupi, suasana di dalam kelas yang tidak teraputik, alat bantu mengajar yang
tidak cukup, gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi
kemudahan asas. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu
kelancaran perjalanan kelas. Oleh itu, pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh
terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategi-
strategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan
prestasi murid-murid dan akademik di sekolah.

Sebagai ibu bapa, kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan
sempurna kepada anak-anak. Ibu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain
dari wang ringgit dan keperluan asas mereka.

Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk
memilih apa yang mereka suka, mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan
tentang perkara-perkara yang mereka minati. Ibu bapa juga perlu mengamalkan sikap
memberi ganjaran atau peneguhan setiap kali anak-anak berjaya. Sentiasa memberi galakan
dan motivasi.
Penyelidikan tindakan telah banyak memberi pengetahuan kepada pengkaji
berkenaan
murid-murid berkeperluan khas dengan lebih mendalam. Pengkaji juga merasakan
bahawa pengetahuan dalam melaksanakan penyelidikan tindakan adalah penting
dan
perlu dilaksanakan bagi individu yang bergelar guru. Pengkaji berpendapat bahawa
sesuatu permasalahan boleh dikaji dengan lebih mendalam. Malah, strategi untuk
menyelesaikan masalah tersebut juga boleh diketahui dengan melaksanakan
penyelidikan tindakan.
Kajian ini telah membuahkan kejayaan bagi pengkaji dalam mengurangkan tingkah
laku
negatif responden. Kaedah token ekonomi ternyata membuatkan responden
berusaha
dengan gigih untuk menunjukkan tingkah laku positif disamping mengumpul token
bintang supaya token tersebut dapat ditebus kepada ganjaran yang disukainya.
Pengkaji
juga mendapati bahawa, tingkah laku responden semasa sesi pembelajaran dalam
bilik
darjah semakin mudah dikawal dengan menggunakan token ekonomi.Kesan positif
juga
turut dapat dilihat apabila token ekonomi dihentikan pada minggu terakhir. Ini
kerana,
walaupun sistem token ekonomi telah dihentikan kadar kekerapan tingkah laku
negatif
responden didapati masih berkurang. Pengkaji juga berpendapat bahawa responden
mula
membiasakan diri dengan perubahan positif melalui token ekonomi, dan telah
berusaha
untuk menjadikan perubahan tingkah laku itu sebagai rutin harian.
Walaubagaimanapun, pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan
token
ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. Kelemahan yang
ketara
dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. Semasa
pemerhatian dibuat, pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa
iaitu
mengajar dan memerhati tingkah laku. Perkara ini boleh menyebabkan
ketidakadilan
dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas
pandang
akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi
pembelajaran.
Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian
token
supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah
laku
positif yang mereka tunjukkan. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih
sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai
sepenuhya.

Oleh demikian, tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan
teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di
dalam bilik darjah. Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan
mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di sekolah.
Walaubagaimanapun, pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token
ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. Kelemahan yang ketara
dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. Semasa
pemerhatian dibuat, pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu
mengajar dan memerhati tingkah laku. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan
dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang
akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran.
Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token
supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku
positif yang mereka tunjukkan. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih
sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai
sepenuhya.

RUJUKAN

Abdul Rahim Marzuki, Amir Omar, dan Rosni Abdullah. (2006). P e r l a k s a n a a n


program ekonomi token dalam menguruskan tingkah laku bermasalah murid
pendidikan khas, 1, 22-23.
Santhi Periasamy, Lew Moi Mooi dan Jeya Velu. (2009). Institut Pendidikan Guru
Kampus Ilmu Khas. Jurnal Penyelidikan Tindakan Pelajar , 1, 1 - 83.