Anda di halaman 1dari 29

c

c
cc
c
c c  c c

cc
c


 cc

c c 
 c  c c

 cc

c c cc ccc

  ccc

 cc c
cc  c c

cc c

c
c ccc
c

à à
m  
 
1.0 Pengenalan 2±3
2.0 2.1 Tajuk : Perceraian dalam Perkahwinan Menurut Islam 4
2.2 Definisi dan hukum perceraian 4
2.3 Perceraian dari sudut pandangan Islam 4±6
2.4 Talak : Jalan penyelesaian terakhir 7 ± 16
2.5 Fasakh : Membendung kemudaratan dalam rumah tangga 17 ± 19
2.6 Khuluk : Bukti keadilan Islam terhadap wanita 20 ± 21
2.7 Kesan-kesan perceraian dalam perkahwinan 22
2.8 Langkah-langkah mengatasi masalah perceraian 23
3.0 Penutup 24
4.0 Bibliografi 25
5.0 Lampiran 26 ± 28
c


c
c
c
u  


Ϣ˶ ϴ˶Σή͉ ϟ̝ Ϧ
˶ ˰˴ϤΣ͉ήϟ̝ Ϳ
˶ ̝ Ϣ˶ δ˶Α
Marcapada ini, persoalan mengenai keluarga Islam memerlukan suatu kajian yang mendalam dan
terperinci disebabkan oleh keadaan keruntuhan rumah tangga umat Islam khususnya di Malaysia yang
semakin membimbangkan saban hari. Keruntuhan sesebuah institusi rumah tangga bukan sahaja berpunca
daripada kegagalan peribadi seseorang dalam rumah tangga, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor
lain. Kajian dalam kerja kursus ini akan menumpukan tentang fenomena krisis rumah tangga yang
berlaku dalam kalangan masyarakat umat Islam.

Saya tertarik untuk memilih tajuk ini sebagai tajuk kerja kursus disebabkan perasaan ingin tahu yang
sangat mendalam untuk mengkaji dan mengupas isu yang kian meruncing dalam kalangan masyarakat
umat Islam khususnya. Fokus kajian kerja kursus pada kali ini akan menghuraikan dan membincangkan
tentang bagaimana perceraian boleh berlaku dalam perkahwinan, iaitu melalui talak, fasakh dan khuluk.
Kajian ini akan memperincikan tentang definisi, hukum, kesan-kesan, hikmah dan huraian tambahan
mengenai cara perceraian melalui talak, fasakh dan khuluk. Sesuatu perceraian sudah pasti akan
meninggalkan pelbagai kesan, bukan sahaja ke atas keluarga yang terlibat, malah masyarakat itu sendiri.
Perceraian dalam sesebuah keluarga juga akan mempengaruhi masa depan seseorang anak dalam keluarga
tersebut dan menjadi salah satu faktor dominan keruntuhan moral dan disiplin generasi kini.

Mudah-mudahan dengan usaha yang kecil ini akan mendapat taufik dan hidayat daripada Allah S.W.T
dan menjadi titik permulaan ke arah usaha untuk meleraikan persoalan-persoalan yang menimpa
masyarakat umat Islam di negara ini. Tiada gading yang tiada retak. Oleh hal yang demikian, segala
kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam kajian ini diharapkan mendapat pembetulan untuk
mendapat keredhaan daripada Allah S.W.T.

c
c
c
Pulau Pandan jauh ke tengah,
Gunung daik bercabang tiga;
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang jua.

Pantun empat kerat di atas jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya untuk kita menghargai budi dan
jasa yang telah diberikan oleh orang lain. Tiada kata seindah biasa, melainkan ucapan jutaan terima kasih
dan penghargaan saya kepada ibu bapa saya, Mohamad Mansor bin Ahmad dan Noraini binti Samsudin
yang banyak membantu saya dalam penghasilan kerja kursus ini. Selain itu, kepada guru Pendidikan
Islam saya, Ustaz Abdul Jamir bin Md Saad yang telah menyumbang idea sepanjang menghasilkan kerja
kursus ini. Penghargaan ini juga saya panjangkan kepada rakan-rakan saya yang turut membantu dan
berkongsi buah fikiran untuk menghasilkan kerja kursus ini. Akhir sekali, terima kasih saya ucapkan
kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan kerja kursus
Pendidikan Islam ini.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
2 u 


 à
 à  à


2 2 àà à à
Perceraian dari segi  ialah membuka ikatan, melepaskan ikatan, pembebasan dan seumpamanya.
Dari segi  pula ialah membuka ikatan perkahwinan dengan melafazkan perkataan talak atau cerai
atau seumpamanya.
c

2  à à àPerkahwinan adalah sunnatullah, iaitu hukum alam di dunia. Perkahwinan dilakukan oleh manusia,
haiwan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Firman Allah S.W.T :

ϥ
˴ Ϯ˵ϤϠ˴ό˴ϳ Ύ˴ϟ Ύ͉Ϥϣ˶ ϭ˴ Ϣ˶Ϭδ
˶ ϔ˵ ϧ˴΃ Ϧ˶ϣϭ˴ ν
˵ έ˴΄ϟ̝ Ζ
˵ Β˶ Ϩ˵Η Ύ͉Ϥϣ˶ Ύ˴ϬϠ͉˵ Ν
˴ ϭ˴ ί˴΄ϟ̝ ϖ
˴ Ϡ˴Χ
˴ ϯ˶άϟ͉̝ Ϧ
˴ ˰˴ΤΒ˵γ

³p   
  
 
  
 

 
   


 

  
  
   
(Surah Yaasin , Ayat 36)

Para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahawa segala sesuatu kebanyakannya terdiri daripada dua
pasangan, begitu juga dengan manusia. Misalnya air yang kita minum (terdiri daripada molekul hidrogen
dan oksigen), ada cas positif dan negatifnya, dan lain-lain lagi.

Perkahwinan merupakan salah satu naluri manusia, kerana dengan adanya perkahwinan, tumbuh rasa
saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga wujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan suatu model keluarga yang diimpikan
oleh setiap individu. Perkahwinan merupakan kehidupan bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam
peraturan perundangan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang termaktub
dalam Fasal 1 Undang-Undang Nombor 1 Tahun 1974.

Konsep ikatan perkahwinan dalam Islam adalah berasaskan kasih sayang, hormat menghormati,
hubungan dan interaksi yang baik bukan sekadar antara suami isteri malah dengan kedua-dua pihak
keluarga pasangan. Oleh itu, perkahwinan dan perceraian hendaklah dilakukan dengan cara yang paling

c
c
c
makruf dengan mengikut peraturan tertentu. Oleh sebab perkahwinan/pernikahan bertujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, bererti dalam rumah tangga itu seharusnya mempunyai
hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarganya berdasarkan prinsip saling
menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan penuh rasa kasih
sayang.

Sebuah rumah tangga yang damai berasaskan kasih sayang merupakan idaman bagi setiap pasangan
suami isteri. Walaubagaimanapun, tidak semua pasangan mampu mengharungi alam rumah tangga
menurut syariat Islam yang mereka akhirnya gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Sebelum sampai ke peringkat menceraikan isterinya, Islam menetapkan agar seseorang itu mestilah
melalui beberapa langkah perdamaian. Hal ini disebabkan Islam menganjurkan cara perceraian yang
membawa falsafah yang mendalam agar ianya tidak berlaku. Firman Allah S.W.T :

΍ή˱ ϴ˴Χ Ϫ˶ ϴ˶ϓ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ̝ Ϟ


˴ ό˴ Π˴ϳϭ˴ Ύ˰˱ϴ˴η ˸΍Ϯϫ˵ ή˴ Ϝ˴Η ϥ˴΃ ϰ˴δό˴ ϓ˴ Ϧ
͉ ϫ˵ Ϯ˵ϤΘ˵ ϫ˶ήϛ˴ ϥ˶Έϓ˴ ϑ
˶ ϭ˵ήό˴Ϥϟ̝˶Α Ϧ
͉ ϫ˵ ϭ˵ήη
˶ Ύ˴ϋϭ˴ ΍ή˱ ϴ˶Μ˴

‘
  

   

 
 
   

  
 
  
 

    
 

 
 
  

   
  
 
 
   
  
   
 

(Surah An-Nisa ; Ayat 19)

c
Melihat senario masa kini, secara realitinya µperceraian ekspres¶ bukan lagi kes terpencil, sebaliknya
sudah banyak kes seperti ini yang berlaku. Lebih membimbangkan, ia membabitkan pasangan pengantin
baru yang masih muda. Baru sahaja memasuki alam perkahwinan tetapi hanya kerana salah faham dan
perselisihan kecil, mudah saja talak dilafazkan dan berlaku perceraian. Ada juga pihak melahirkan
kegusaran kerana ada yang menjadikan trend berkahwin, semata-mata untuk mendapatkan gelaran janda
kerana menganggap gelaran itu ada pasaran tersendiri, kononnya lebih mahal berbanding anak dara. c
c
Senario µcerai ekspres¶ atau berkahwin dalam tempoh singkat terutama di kalangan pasangan muda,
sememangnya membimbangkan dan membawa kesan tertentu. Keadaan ini berlaku kerana pasangan tiada
matlamat jelas dalam perkahwinan yang dibina, sebaliknya mendirikan rumah tangga sekadar memenuhi
tuntutan. Misalnya, orang lain berkahwin, dirinya juga ingin berbuat demikian dan ada pula yang
mendirikan rumah tangga kerana tidak mahu menanggung dosa bersekedudukan, tanpa memahami apa

c
c
c
sebenarnya erti serta tanggungjawab yang harus dipikul. Persediaan tidak ada untuk menjadi suami atau
pun isteri. Walaupun mahu berkahwin, ada yang langsung tidak mahu mencari atau menambah ilmu,
seolah-olah perkahwinan itu dilakukan atas dasar suka-suka saja. Mungkin ada yang beranggapan dirinya
sudah bersedia bergelar suami atau isteri tetapi untuk ke arah itu tiada persediaan dibuat. Bagi mendirikan
rumah tangga, pasangan perlulah membuat persediaan yang baik dan ia tidaklah semestinya sempurna.c
c
Antara faktor lain berlaku µcerai ekspres¶ ialah faktor persekitaran masyarakat pada masa kini iaitu
memberikan idea bahawa bercerai adalah jalan atau pilihan paling mudah untuk menyelesaikan kemelut
rumah tangga. ersekitaran tidak membantu memberikan sokongan supaya pasangan terbabit berdamai
atau memberikan alternatif lain, sekali gus menjadi lebih mudah rumah tangga dibina hancur berkecai.
Begitu juga restu dan keredaan ibu bapa penting sebelum berkahwin. Mengenai kesan perceraian pada
usia muda, ada yang negatif tetapi pada masa sama boleh dilihat dari sudut positif. Bagi lelaki misalnya,
barangkali ada yang melihat individu terbabit belum ada kualiti menjadi tunggak utama keluarga. c
c
Lelaki mungkin sedikit impak negatif, malah walaupun ada yang sudah bergelar duda, masih lagi sentiasa
menganggapnya dirinya bujang. Lebih-lebih lagi, jika perkahwinan itu tidak dikurniakan anak. Bagi
wanita, khususnya yang muda, gelaran janda boleh memberikan konotasi yang tidak elok. Pasangan
bercerai ada anak lagi timbul banyak masalah yang perlu diselesaikan seperti hak penjagaan dan nafkah.
Bagaimanapun, bercerai ketika usia masih muda ada kala mungkin lebih baik jika dibandingkan bercerai
apabila mencecah usia yang meningkat dan mungkin sudah bercucu. c
c
Kegagalan membina rumah tangga pada usia masih muda juga boleh memberikan pengajaran dan
pengalaman kepada individu berkenaan. Mungkin perkahwinan seterusnya individu terbabit lebih
bersedia. Apa pun, dalam membina rumah tangga janganlah berpegang pada budaya µtry and error¶ kerana
perkahwinan adalah sepanjang hayat dan itulah konsep sebenarnya.

Menurut syariat Islam, perceraian boleh berlaku dalam tiga cara, iaitu melalui  ,  dan .

c
c
c
2 
 
 
à à 

Perkataan talak adalah suatu perkataan yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat, iaitu zaman
sebelum kedatangan Islam ke alam ini. Masyarakat jahilliah telah menggunakan perkataan talak ini untuk
membubarkan ikatan perkahwinan mereka. Talak menurut  ialah cerai atau melepaskan ikatan.
Menurut  pula talak bermaksud merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai atau yang
mengandungi makna seumpamanya. 

Contoh lafaz talak ialah seperti kata suami kepada isterinya, ³ 

 ¿ atau ³ 


 ¿.

Talak   oleh syarak sebagai jalan terakhir kepada penyelesaian krisis rumah tangga. Talak
merupakan perkara harus yang dibenci oleh Allah S.W.T kerana ia meruntuhkan institusi kekeluargaan.
Sabda Rasullah S.A.W :

΃Α˴ ˸ϐξ
˴ ˵΍ϟΤ˴ϼϝ
˴ ˵·ϟϰ ΍Ϳ ϋ˴ΰ͉ ϭΝ
˴Ϟ
˴ ͉˷΍ϟτ͉ϼϕ

  
   !  "#   
 

 
!$  
(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadis di atas jelas memberikan kita penjelasan bahawa perceraian merupakan suatu perkara yang paling
dibenci oleh Allah S.W.T. Agama Islam tidak mengalakkan umatnya bercerai berai, kerana ia akan
mengakibatkan implikasi yang negatif kepada pasangan itu sendiri, anak-anak, keluarga mahupun
masyarakat amnya.

Talak adalah hak suami kerana dialah yang bertanggungjawab melangsungkan perkahwinan, memberi
nafkah dan yang wajib membayar maskahwin, mut¶ah dan nafkah. Di samping itu juga, lelaki adalah
orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disengani oleh perempuan kerana lelaki tidak akan
tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau terdapat kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya,
kaum wanita lebih cepat marah, kurang tabah sehingga mudah untuk meminta cerai hanya kerana sesuatu
sebab yang tidak masuk akal. Disebabkan hal demikian, maka kaum wanita tidak diberi hak untuk
menjatuhkan talak.

c
c
c
Ulama-ulama Islam telah membahaskan secara terperinci mengenai hukum talak di mana hukum talak
adalah berbeza mengikut keadaan dan situasi individu. Hukum talak adalah berdasarkan kepada nas-nas
daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil daripada Al-Quran adalah seperti firman Allah S.W.T :

Ύ˴ϓΎ˴Ψϳ˴ ϥ˴΃ Ύ͉ϟ·˶ Ύ˰˱ϴ˴η Ϧ


͉ ϫ˵ Ϯ˵ϤΘ˵ ϴΗ˴ ΍˴˯ Ύ͉Ϥϣ˶ ˸΍ϭ˵άΧ
˵ ΄˴Η ϥ˴΃ Ϣ˵ ϟ˴ Ϟ
͊Τ
˶ ϳ˴ Ύ˴ϟϭ˴ Ϧ
˳ ˰˴δΣ˶ΈΑ˶ ΢
˵ ϳ˶ήδ˴Η ϭ˴΃ ϑ
˳ ϭ˵ήό˴ϤΑ˶ ϙ
˵ Ύ˴δϣ˶Έϓ˴ ϥ
˶ Ύ˴Ηή͉ ϣ˴ ϖ
˵ ˰˴Ϡτ
͉ ϟ̝
Ύ˴Ϡϓ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ Ω˵ ϭ˵ΪΣ
˵ Ϛ
˴ Ϡ˶Η Ϫ˶ Α˶ Ε˴ΪΘ˴ ϓ̝ Ύ˴Ϥϴ˶ϓ Ύ˴Ϥ˶ ϴ˴Ϡϋ
˴ Ρ
˴ Ύ˴ϨΟ
˵ Ύ˴Ϡϓ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ Ω˴ ϭ˵ΪΣ
˵ Ύ˴Ϥϴ˶Ϙϳ˵ Ύ͉ϟ΃˴ Ϣ˵Θϔ˶Χ ϥ˶Έϓ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ Ω˴ ϭ˵ΪΣ
˵ Ύ˴Ϥϴ˶Ϙϳ˵ Ύ͉ϟ΃˴
ϥ
˴ Ϯ˵ϤϠ˶˰͉ψϟ̝ Ϣ˵ ϫ˵ Ϛ
˴ ˶ ˰˴ϟ˸ϭ΄˵ϓ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ Ω˴ ϭ˵ΪΣ
˵ Ϊ͉ ό˴ Θ˴ ϳ˴ Ϧ˴ϣϭ˴ Ύ˴ϫϭ˵ΪΘ˴ ό˴Η

³$ 
  
    
 

 
 

 
 
  

  

 
    
   
  
  
   
  
     
      


 
 
 %    &  
  


 
 
      '

 
  

 
   
 

 

 

 

  
 

   
 
    

   

' 
  

 
 
 
    


( ¿
(Surah Al-Baqarah ; Ayat 229)

M 
 
Wajib Apabila seseorang tidak dapat melaksanakan kewajipan seperti memberi nafkah
atau akan melakukan kezaliman terhadap isteri sehingga mengancam
keselamatannya. Juga, apabila berlaku perselisihan faham antara suami isteri,
seperti lahir tanda-tanda nusyuz melalui percakapan, di mana kebiasaannya isteri
menjawab panggilan suami dengan lemah lembut, tetapi tiba-tiba isteri menjawab
dengan suara yang keras, atau melalui perbuatan seperti apabila diajak tidur dengan
baik oleh suami, tiba-tiba isteri datang dengan perasaan benci. Jika tidak dapat
dinasihati lagi maka talak yang dijatuhkan itu hukumnya wajib. Dalam keadaan
yang lain iaitu jika suami telah bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya selama
empat bulan, dan setelah berlaku tempohnya serta telah dinasihatkan oleh hakim
supaya menyetubuhi atau menceraikannya tetapi beliau enggan berbuat demikian,
maka hakim akan menceraikannya
Sunat Boleh berlaku dalam dua keadaan :
 : Apabila isteri memiliki akhlak yang buruk seperti menjatuhkan maruah

c
c
c
suami sehingga berlaku pertengkaran dan tidak menunaikan tanggungjawab
terhadap agama dan tiada cara lain untuk memperbaikinya kecuali dengan talak
 : Sekiranya suami cuai dalam menunaikan tanggungjawabnya sama ada
dalam dalam pergaulannya dengan isterinya atau lain-lain. Firman Allah S.W.T :

Ϣ˵ϜϨ͋ϣ ϝ
˳ Ϊ˴ϋ ϯ˴ϭΫ˴ ˸΍ϭ˵Ϊ˶ η˴΃ϭ˴ ϑ
˳ ϭ˵ήό˴ϤΑ˶ Ϧ
͉ ϫ˵ Ϯ˵ϗέ˶ Ύ˴ϓ ϭ˴΃ ϑ
˳ ϭ˵ήό˴ϤΑ˶ Ϧ
͉ ϫ˵ Ϯ˵Ϝδ
˶ ϣ˴΄ϓ˴ Ϧ
͉ Ϭ˵ Ϡ˴Ο
˴ ΃˴ Ϧ
˴ ϐ˴ϠΑ˴ ΍˴ΫΈ˶ϓ˴

Ϧ
˵ ϣ˶ Ά˵ϳ ϥ
˴ Ύ˴ϛ Ϧ˴ϣ Ϫ˶ Α˶ φ
˵ϋ˴ Ϯ˵ϳ Ϣ˵ ϟ˶ Ϋ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ˶ Γ˴ Ϊ˴ ˰˴Ϭθ
͉ ϟ̝ ˸΍Ϯ˵Ϥϴ˶ϗ΃˴ϭ˴ Ϧ˴ϣϭ˴ ή˶ Χ
˶ ΄˴ϟ̝ ϡ˶ Ϯ˴ϴϟ̝˴ϭ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝˶Α

ΎΟ
˱ ή˴ Ψ˴ϣ Ϫ˵ ϟ͉ Ϟ˴όΠ˴ϳ Ϫ͉Ϡϟ̝ ϖ
˶ Θ͉ϳ˴

‘ 
     
   

  

 
  
  

 

 
 
 
 
 
   
 
   

 
 
   
 
   
 
      

 
 
 
    
 

   
   
  
  &     
 
) 
 


 

) 
  


 
 
 
    

 


(Surah Al-Talaq ; Ayat 2)
Makruh Talak yang dilafazkan pada masa rumah tangga masih aman dan tenteram, atau
ketika hubungan suami isteri masih baik, atau ketika suami tidak merasa benci
terhadap isterinya kerana kepatuhannya kepada agama. Selain itu, menceraikan
isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang baik dan solehah juga hukumnya
makruh
Haram Boleh berlaku dalam dua keadaan :
 : Apabila talak dilafazkan pada waktu yang diharamkan seperti isteri
dalam haid, nifas, hamil atau talak yang bertujuan menganiayainya
 : Isteri yang suci dari haid dan telah disetubuhi oleh suaminya kemudian
diceraikan ketika keadaannya masih belum nyata sama ada sedang mengandung
atau tidak. Demikian juga, perceraian yang dilakukan oleh suami yang sedang sakit
kerana mahu menghalangnya daripada menerima pusaka

 terdiri daripada orang yang mencerai (suami), orang yang dicerai (isteri)dan lafaz cerai.

c
c
c
Ulama fiqah berpendapat bahawa suami yang sudah sampai umur (baligh) dan waras akal fikirannya
(siuman) berhak menjatuhkan talak atas isterinya. Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud :

³     
 &  
¿
(Riwayat Tirmidzi dan Hadis Mauquf Riwayat Bukhari)

Persoalannya, bagaimana pula jika talak itu dilakukan dalam keadaan marah, mabuk, dipaksa, bergurau
dan sebagainya? Dalam hal ini, ulama fiqh mempunyai pendapat berbeza mengenai talak yang diucapkan
oleh orang yang sedang marah, mabuk, kerana terpaksa dan bergurau.

Talak kerana marah


Perasaan marah merupakan sifat semula jadi yang dimiliki oleh setiap insan. Ia boleh timbul kerana
pelbagai sebab. Perasaan marah akan mempengaruhi tindakan seseorang. Adakalanya perasaan marah
boleh membawa kebaikan serta manfaat kepada seseorang. Walaubagaimanapun, kebiasaannya perasaan
marah ini akan membawa bencana dan akibat buruk kepada pelakunya apabila kemarahan tidak boleh
dikawal. Perasaan marah yang wujud dalam diri seseorang terbahagi kepada tiga peringkat :

   
  

Kemarahan peringkat ini tidak sampai ke peringkat hilang akal yang waras. Ucapan yang
keluar adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh pelakunya. Individu tersebut sedar
tentang apa yang diucapkan dan mengetahui akibat yang akan timbul. Talak yang
dilafazkan dalam keadaan demikian adalah sah, dan para ulama bersetuju bahawa talak
tersebut diterima

  
   

Kemarahan pada tahap ini boleh mengubah fikiran yang waras sehingga menjadi seperti
orang gila, iaitu ucapannya terkeluar tanpa kehendaknya. Keadaannya seperti di luar alam
sedar, maka lafaz talak yang keluar dari mulutnya ketika dalam keadaan demikian tidak
menyebabkan jatuh talak kerana ketika itu keadaannya adalah seperti orang gila

c
c

   
  

Kemarahan antara peringkat yang pertama dengan kedua. Pada peringkat ini, kemarahan
meningkat ke paras yang luar dari kebiasaannya, tetapi tidak sampai ke peringkat gila.
Talak yang dilafazkan pada situasi ini adalah sah mengikut pendapat ulama fiqh. Ibn al-
Qayyim pula berpendapat, talak yang dilafazkan dalam keadaan ini adalah tidak sah.
Mazhab Hanafi berpendapat bahawa kemarahan yang sampai ke peringkat di luar
daripada kebiasaan seseorang sehingga pertuturan dan tindak tanduknya tidak boleh
diambil kira, maka lafaz talak yang diucapkannya adalah tidak sah (sekalipun apa yang
keluar itu atas kehendak hatinya dan beliau memahami maksudnya)

Mengikut kaedah yang diterima oleh mazhab-mazhab, bahawa kemarahan yang tidak sampai mengubah
fikiran dan tidak pula sampai ke taraf orang gila, maka lafaz talak yang diucapkannya itu tidak ragu-ragu
lagi adalah sah, begitu juga talak yang diucapkan oleh mereka yang berada di dalam keadaan sederhana
marahnya. Tetapi sekiranya kemarahan yang sampai ke peringkat hilang kewarasan fikiran, maka talak
yang diucapkan itu tidak sah. Dalam menentukan tindak tanduk seseorang, Ibn al-Qayyim berpendapat
bahawa Allah S.W.T tidak mengambil kira keterlanjuran yang dilakukan oleh hamba-Nya yang dalam
keadaan terlalu gembira, hingga tersasul dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam
keadaan terlalu marah. Rasulullah S.A.W bersabda :

³$  
 


  
 


 
 
  
¿
(Riwayat Abu Hurairah r.a)

Talak dikira jatuh apabila ia dilafazkan. Tidak akan dikira sama ada ia dilafazkan dalam keadaan reda
atau marah, atau bergurau atau bersungguh-sungguh.

Talak orang yang mabuk


Orang mabuk ialah orang yang hilang akal, dengan itu beliau mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh
diterima oleh akal dan tanpa arah serta tidak dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk.
Talak yang dilafazkan oleh suami yang mabuk akan diambil kira dari segi hukum syarak, dan jatuh
talaknya disebabkan beliau mabuk kerana perbuatan dan pilihannya sendiri. Tetapi sekiranya seseorang
itu memakan sesuatu untuk tujuan berubat tetapi tiba-tiba beiau mabuk lalu menjatuhkan talak ke atas

c
c
c
isterinya, maka tidak jatuh talak ke atasnya. Mabuk juga sama keadaannya dengan gila kerana keduanya
menghilangkan akal sedangkan akal inilah yang menyebabkan seseorang sedar akan kewajipan terhadap
agama. Firman Allah S.W.T :

ϰ͉ΘΣ
˴ Ϟ
˳ ϴ˶Βγ
˴ ϯ˶ήΑ˶ Ύ˴ϋ Ύ͉ϟ·˶ Ύ˱ΒϨ˵ Ο
˵ Ύ˴ϟϭ˴ ϥ
˴ Ϯ˵ϟϮ˵ϘΗ˴ Ύ˴ϣ ˸΍Ϯ˵ϤϠ˴ό˴Η ϰ͉ΘΣ
˴ ϯ˴ή˰˴Ϝγ
˵ Ϣ˵Θϧ˴΃ϭ˴ Γ˴ Ϯ˴Ϡμ
͉ ϟ̝ ˸΍Ϯ˵Αή˴ Ϙ˴Η Ύ˴ϟ ˸΍Ϯ˵Ϩϣ˴ ΍˴˯ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉̝ Ύ˴ ϳ͊΄˴˰˴ϳ
˯˱ Ύ˴ϣ ˸΍ϭ˵ΪΠ
˶ Η˴ Ϣ˴Ϡϓ˴ ˯˴ Ύ˴δϨ͋ϟ̝ Ϣ˵ Θ˵ δ˴Ϥ˰˴ϟ ϭ˴΃ ς
˶ ˶ Ύ˴ϐϟ̝ Ϧ
˴ ϣ͋ Ϣ˵ϜϨ͋ϣ ˲ΪΣ
˴ ΃˴ ˯˴ Ύ˴Ο ϭ˴΃ ή˳ ϔ˴ γ
˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ ϭ˴΃ ϰ˴οή͉ϣ Ϣ˵ΘϨ˵ϛ ϥ˶·ϭ˴ ˸΍Ϯ˵Ϡδ
˶ Θ˴ ϐ˴Η
Ϣ˵Ϝϫ˶ Ϯ˵ΟϮ˵ Α˶ ˸΍Ϯ˵Τδ
˴ ϣ̝˴ϓ ΎΒ˱ ϴ͋σ
˴ ΍Ϊ˱ ϴ˶όλ
˴ ˸΍Ϯ˵ϤϤ͉ ϴ˴ Θ˴ ϓ˴ ΍˱έϮ˵ϔϏ
˴ ΍̒Ϯϔ˵ ϋ
˴ ϥ
˴ Ύ˴ϛ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ̝ ϥ
͉ ·˶ Ϣ˵Ϝϳ˶Ϊϳ˴΃ϭ˴

³!  


 
 

    
 
 

 

   
  
   
 
 
 
  
      
    
 *
      

 
  
 
 
   
  + 
  

  
   
   
 

  

 
   
  
 
  &  
     
  
  
 

 


 p # + p #


(Surah An-Nisa ; Ayat 43)

Talak paksa
Terpaksa didefinisikan sebagai tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai pilihan. Mengikut
Mazhab Syafie, talak yang dilafazkan secara paksa tidak jatuh, iaitu apabila memenuhi syarat-syarat
berikut :
1)c Tidak ada niat untuk menceraikannya ketika talak dilafazkan. Jika disertakan dengan niat, maka talak
itu adalah sah
2)c Orang yang memaksa itu hendaklah mampu melakukan ugutannya dengan segera, seperti ugutan
yang datang daripada mereka yang berkuasa. Jika tidak, maka talak yang dilafazkan itu adalah sah
3)c Ugutan itu pasti akan dilaksanakan jika paksaan itu enggan dipatuhi
4)c Orang yang dipaksa tidak mampu mempertahankan dirinya daripada ugutan tersebut, sama ada
dengan melarikan diri atau dengan meminta pertolongan orang lain
5)c Paksaan itu bukan atas perkara yang dibenarkan oleh syarak
6)c Orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain melainkan daripada apa yang dipaksa ke atasnya

Antara paksaan yang tidak menyebabkan jatuh talak ialah ugutan yang menakutkan seperti ugutan akan
dimasukkan ke dalam penjara, atau akan dipukul dengan teruk atau akan dirosakkkan harta bendanya.

c
c
c
Talak bergurau
Ulama-ulama dari Mazhab Syafie dan Hanafi berpendapat bahawa talak yang diucapkan dengan bergurau
dianggap jatuh talaknya sama seperti nikah yang dilakukan dengan bergurau, hukum nikah tersebut juga
adalah sah. Tetapi Imam Ahmad dan Imam Malik pula berpendapat bahawa talak yang dilafazkan dalam
keadaan bergurau adalah tidak sah. Mereka berpendapat lafaz talak yang nyata itu perlu kepada niat.
Imam-Imam Al-Sadiq, Al-Baqir dan Al-Nasir juga berpendapat seperti demikian. Firman Allah S.W.T :

˲Ϣϴ˶Ϡϋ
˴ ˲ϊϴ˶Ϥγ
˴ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ̝ ϥ
͉ Έ˶ϓ˴ ϖ
˴ ˰˴Ϡτ
͉ ϟ̝ ˸΍Ϯ˵ϣΰ˴ ϋ
˴ ϥ˶·ϭ˴

³
   ( 
 
 
 
 
  

 
p p

 p 

(Surah Al-Baqarah ; Ayat 227)

Ayat ini menunjukkan bahawa seseorang yang hendak melafazkan talak mestilah disertakan degan azam
iaitu ketetapan di dalam hati. Sedangkan orang yang bergurau tidak mempunyai sebarang azam ketika
melafazkan talak, oleh sebab demikian talak tersebut adalah tidak sah.

Y   
Y    

Talak Sunni Talak yang bersesuaian dengan peraturan syarak iaitu suami menceraikan isteri
dengan talak satu atau dua ketika isterinya suci daripada haid, nifas dan tidak
disetubuhi semasa suci tersebut. Firman Allah S.W.T :

Ϫ˴ Ϡ͉ϟ̝ ˸΍Ϯ˵ϘΗ͉̝˴ϭ Γ˴ Ϊ͉ ό˶ ϟ̝ ˸΍Ϯ˵μΣ˴΃ϭ˴ Ϧ


͉ ˶ Η˶ Ϊ͉ ό˶ ϟ˶ Ϧ
͉ ϫ˵ Ϯ˵ϘϠ͋τ
˴ ϓ˴ ˯˴ Ύ˴δϨ͋ϟ̝ Ϣ˵ Θ˵ Ϙ͉Ϡσ
˴ ΍˴Ϋ·˶ ϰ
͊ Β˶ Ϩ͉ϟ̝ Ύ˴ ϳ͊΄˴˰˴ϳ
Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ Ω˵ ϭ˵ΪΣ
˵ Ϛ
˴ Ϡ˶Ηϭ˴ Δ˳ Ϩ˴ ϴ͋Β˴ ϣ͊ Δ˳ θ
˴Τ˶ ˰˴ϔΑ˶ Ϧ
˴ ϴ˶Η΄˴ϳ ϥ˴΃ Ύ͉ϟ·˶ Ϧ
˴ Ο˵ήΨ˴ϳ Ύ˴ϟϭ˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ Η˶ Ϯ˵ϴΑ˵ Ϧ˶ϣ Ϧ
͉ ϫ˵ Ϯ˵Οή˶ Ψ˵Η Ύ˴ϟ Ϣ˵ Α͉έ˴
Ϫ˵ δ
˴ ϔ˴ϧ Ϣ˴ Ϡ˴χ
˴ Ϊ˴Ϙϓ˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ Ω˴ ϭ˵ΪΣ
˵ Ϊ͉ ό˴ Θ˴ ϳ˴ Ϧ˴ϣϭ˴ ΍ή˱ ϣ˴΃ Ϛ
˴ ϟ˶ Ϋ˴ Ϊ˴ ό˴Α Ι
˵ Ϊ˶ Τ˵ϳ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ̝ Ϟ
͉ ό˴ ϟ˴ ϯ˶έΪ˴Η

³! ) ,  


 
 
 
 
 
    
           
 


 
   

   &   $

 *

  
 
      


 
   
 
 

  

     
     
 
 


  


    

   

 
  


c
c
c
 
 
 
  

   ( 
  
 #    

  

  

 
    
 

(Surah At-Talak ; Ayat 1)
Talak Bid¶i Talak yang menyalahi peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isterinya ketika
haid, nifas atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi oleh suaminya. Begitu juga
apabila suami menceraikan isterinya dengan talak tiga sekali gus
Talak Raj¶i Talak satu atau dua yang belum tamat tempoh idahnya. Suami boleh merujuk
kembali isterinya semasa idah tanpa perlu kepada akad dan mahar yang baru
Talak Ba¶in Talak yang tidak boleh dirujuk semula kecuali dengan akad nikah yang baru. Talak
ba¶in terbahagi kepada dua iaitu :
(a)c    
 ± iaitu talak yang tidak membolehkan suami merujuk
isterinya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Contoh talak
jenis ini ialah talak melalui khuluk, fasakh dan ila¶

(b)c    ± iaitu talak tiga yang mengharamkan bekas suami


mengahwini semula bekas isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin
dengan lelaki lain dan diceraikan selepas berlaku persetubuhan dan selepas
idah. Setelah selesai idahnya dengan suaminya yang kedua, maka beliau
boleh berkahwin dengan bekas suaminya yang pertama. Firman Allah
S.W.T :

Ρ
˴ Ύ˴ϨΟ
˵ Ύ˴Ϡϓ˴ Ύ˴ϬϘ˴ Ϡ͉σ
˴ ϥ˶Έϓ˴ ϩ˵ ή˴ ϴ˴Ϗ Ύ˱Οϭ˴ί ΢ ˴ Ϝ˶ Ϩ˴Η ϰ͉ΘΣ
˴ Ϊ˵ ό˴Α Ϧ˶ϣ Ϫ˵ ϟ˴ Ϟ ͊Τ ˶ Η˴ Ύ˴Ϡϓ˴ Ύ˴ϬϘ˴ Ϡ͉σ
˴ ϥ˶Έϓ˴
Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ Ω˴ ϭ˵ΪΣ
˵ Ύ˴Ϥϴ˶Ϙϳ˵ ϥ˴΃ Ύ͉Ϩχ
˴ ϥ˶· Ύ˴όΟ˴ ΍˴ήΘ˴ ϳ˴ ϥ˴΃ Ύ˴Ϥ˶ ϴ˴Ϡϋ˴ ϡ˳ Ϯ˴Ϙϟ˶ Ύ˴ Ϩ˵ ϴ͋Β˴ ϳ˵ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ̝ Ω˵ ϭ˵ΪΣ ˵ Ϛ ˴ Ϡ˶Ηϭ˴
ϥ
˴ Ϯ˵ϤϠ˴ό˴ϳ

³   
      
   

   
    
  

  &
 

 
 
      

  
 
     

   
    
   &
  
   

 
 

 
 

 
  
 
 


  

 

  
¿
(Surah Al-Baqarah ; Ayat 230)

c
c
c
Talak Taklik Talak yang bermaksud perceraian yang dilafazkan yang disandarkan kepada sesuatu
syarat. Talak taklik terbahagi kepada dua iaitu :
(a)c    ± iaitu talak yang dilafazkan dalam keadaan biasa seperti
suami berkata kepada isteri, ³ 
  

 
(
  
   

  ¿. Talak ini akan berlaku
apabila isteri keluar rumah tanpa kebenaran suaminya

(b)c      ± bentuk taklik ini biasanya diamalkan di


sesetengah negeri di Malaysia. Contoh lafaz taklik secara khuluk ialah,
³p
  

    
  
  


  
 &   
 
+  
    
     

  
 
    


 

   

 
  
  
 
 
   
 

   p  


 
     p-..  
    

  ¿

Bilangan talak yang diharuskan dalam Islam ialah sebanyak 


kali. Ini berdasarkan firman Allah S.W.T
:

Ϧ
˳ ˰˴δΣ˶ΈΑ˶ ΢
˵ ϳ˶ήδ˴Η ϭ˴΃ ϑ
˳ ϭ˵ήό˴ϤΑ˶ ϙ
˵ Ύ˴δϣ˶Έϓ˴ ϥ
˶ Ύ˴Ηή͉ ϣ˴ ϖ
˵ ˰˴Ϡτ
͉ ϟ̝

³$ 
  
    
 

 
 

 
 
  

  

 ¿
(Surah Al-Baqarah ; Ayat 229)

Hikmah Islam menetapkan bilangan talak sebanyak tiga kali ialah untuk memberi kesempatan dan
peluang bagi kedua belah pihak mencari jalan penyelesaian untuk berbaik-baik semula. Di samping itu, ia
memadai untuk menentukan keputusan yang muktamad dalam hubungan suami isteri.

M  talak dalam perceraian memberi peluang memulakan hidup baru. Talak memberi peluang
kepada pasangan yang bercerai untuk memulakan hidup baru dengan pasangan lain yang lebih sesuai.
Selain itu, mengurangkan tekanan akibat perselisihan. Perceraian dapat mengurangkan tekanan perasaan

c
c
c
suami atau isteri akibat daripada masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga. Suami atau
isteri akan berasa tenang apabila masalah yang dialami dapat diselesaikan dengan cara yang baik menurut
syarak. Di samping itu juga, ia bersesuaian dengan fitrah manusia kerana keharusan talak dalam syariat
Islam merupakan rahmat dan menepati fitrah manusia yang ingin bebas daripada sebarang masalah.
Andainya terdapat syarat yang melarang talak, kemungkinan manusia akan mengambil jalan lain yang
bertentangan dengan agama dan nilai masyarakat seperti melakukan kezaliman terhadap isteri atau terlibat
dalam maksiat. Talak juga memberi kesedaran beragama. Talak dapat memberi kesedaran kepada suami
isteri bahawa pentingnya penghayatan ajaran agama dalam keluarga. Rumah tangga yang bahagia adalah
berasaskan nilai-nilai yang murni dan pengamalan harian yang baik.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
2    
 
Pada dasarnya, suami adalah orang yang berhak menjatuhkan talak ke atas isterinya. Namun begitu,
syarak telah memberi kuasa kepada kadi bagi menjatuhkan talak ketika suami enggan berbuat demikian
atas sebab mahu menzalimi dan menunjukkan sikap perseteruan ke atas isterinya. Tugas kadi ialah
menghindarkan perbuatan zalim suami terhadap isteri.

Walaubagaimanapun, kadi tidak dapat melaksanakan tugas melainkan setelah mendapat aduan dari pihak
yang terlibat. Aduan itu haruslah datang dari pihak isteri yang meminta suaminya menceraikannya kerana
mahu melepaskan dirinya daripada kezaliman. Apabila hubungan suami isteri sampai ke peringkat
mencabuli batas-batas kerukunan rumahtangga menurut hukum syarak, maka kadi bolehlah menggunakan
kuasanya untuk membubarkan perkahwinan mereka.

Fasakh dari segi  ialah batal. Menurut  pula fasakh bermaksud pembatalan ikatan
perkahwinan dengan kuasa kadi disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah atau
disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam rumah tangga.

Hukum meminta fasakh adalah  bagi suami atau isteri untuk menjaga kemaslahatan kedua-dua
pihak. Pembatalan perkahwinan melalui fasakh adalah hak suami dan isteri. Perpisahan melalui cara
fasakh adalah dikira talak ba¶in sughra dan idahnya ialah tiga kali suci haid.

Fasakh boleh berlaku dengan beberapa sebab sebagaimana terdapat di Fasal 49 (1) undang-undang Amla
seperti berikut :

1.c Suami telah mencuaikan pemberian nafkah atau tidak memberi nafkah untuknya selama tiga bulan
2.c Suami telah dihukum penjara selama tiga tahun atau lebih dan hukuman itu telah menjadi muktamad
3.c Suami tidak menjalankan kewajipan-kewajipannya sebagai seorang suami terhadap isterinya selama
satu tahun dengan tiada sebab yang munasabah
4.c Suami mati pucuk pada masa berkahwin dan terus-menerus begitu
5.c Suami gila atau mengidap penyakit merana yang akan mengambil masa yang panjang untuk
menyembuhkannya atau tiada harapan sembuh dan jika diteruskan perhubungan suami isteri akan
menjejaskan kesihatan isteri
6.c Suami berlaku kejam terhadap isteri seperti :
a.c Selalu memukul isteri atau menjadikan kehidupannya sengsara disebabkan oleh kelakuannya
yang kejam sekalipun tanpa menggunakan kekerasan
b.c Bercampur gaul dengan perempuan-perempuan lucah atau hidup dalam kehinaan

c
c
c
c.c Mencuba memaksa isteri supaya hidup lucah
d.c Menghalang isteri daripada melaksanakan perintah agama
e.c Tinggal dan bersekedudukan dengan perempuan lain yang bukan isterinya
f.c Jika suami mempunyai isteri lebih dari satu, suami tersebut tidak melayannya dengan adil
sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam
7.c Sesuatu sebab yang lain yang diakui sah untuk cerai fasakh di bawah hukum Islam

Di samping itu, sekiranya suami hilang melebihi tempoh enam bulan, isteri boleh menuntut fasakh
menurut pendapat Mazhab Hanbali berdasarkan amalan yang diamalkan oleh Saidina Umar Al-Khattab.
Mazhab Maliki pula mensyaratkan tempoh setahun manakala Mazhab Syafie pula selama tempoh empat
tahun. Selain itu juga, apabila salah seorang sama ada suami atau isteri murtad, maka perkahwinan akan
terbubar kerana beragama Islam merupakan syarat sah perkahwinan.

Proses menuntut fasakh akan berlaku sekiranya suami atau isteri mempunyai sebab yang mengharuskan
fasakh. Seterusnya, isteri akan membuat tuntutan fasakh melalui mahkamah. Pihak mahkamah akan
menyiasat dan alasan yang dikemukakan oleh pihak isteri. Jika sabit kesalahan dan tiada jalan
penyelesaian untuk perdamaian, maka mahkamah akan membubarkan perkahwinan mereka.

Berikut adalah perbezaan antara talak dengan fasakh :


  
Melucutkan ikatan perkahwinan antara suami Pembatalan perkahwinan melalui mahkamah atau
dengan isteri kuasa kadi
Merupakan hak suami sahaja Merupakan hak suami dan isteri
Talak boleh gugur tanpa sebab Fasakh gugur dengan sebab, contohnya murtad
Boleh rujuk dalam tempoh idah Tidak boleh rujuk dalam tempoh idah
Isteri berhak mendapat nafkah dalam tempoh idah Isteri tidak berhak mendapat nafkah dalam
tempoh idah
Melalui kuasa suami Melalui kuasa kadi atau makamah
Mempunyai bilangan (sehingga talak tiga) dan Tiada bilangan dan tidak mengurangkan bilangan
mengurangkan bilangan talak talak

Antara  fasakh ialah suami dan isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh idah. Mereka hanya boleh
berkahwin semula dengan akad nikah dan mahar yang baru. Selain itu juga, isteri tidak berhak mendapat
nafkah semasa dalam tempoh idah. Tambahan pula, rumah tangga akan runtuh dan anak-anak akan

c
c
c
kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa. Bertitik tolak dari situ juga, kebajikan anak-anak akan terabai
dan mereka akan mengalami gangguan emosi yang teruk.

M  diharuskan fasakh ialah memberi peluang kepada isteri untuk membuat tuntutan pembatalan
perkahwinan. Selain itu, dapat menyelamatkan akidah dan nilai-nilai baik isteri dan anak-anak ekoran
daripada suami yang murtad, fasik dan mengabaikan perintah agama. Fasakh juga merupakan jalan
terbaik bagi perkembangan emosi dan mental anak-anak apabila mereka terjebak dengan masalah
keluarga. Sementelahan pula, untuk mengelakkan kemudaratan yang ditanggung oleh suami atau isteri
jika perkahwinan diteruskan. Seterusnya, sebagai peringatan kepada suami agar sentiasa
bertanggungjawab dalam melaksanakan hak-hak isteri dan keluarga.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
2 
 à à
à
 à 
Khuluk menurut  ialah mencabut atau menanggalkan. Menurut  pula, khuluk ialah isteri
membebaskan diri daripada ikatan perkahwinan dengan membayar gantirugi atau memulangkan kembali
mahar dan apa-apa yang diterima daripada suaminya. Khuluk adalah hak isteri untuk membebaskan diri
daripada suaminya.

Sebab-sebab pembubaran perkahwinan dengan cara ini dinamakan khuluk ialah kerana Allah S.W.T telah
menyifatkan kaum wanita sebagai pakaian kepada kaum lelaki dan kaum lelaki pula sebagai pakaian
kaum wanita seperti firman-Nya :

Ϧ
͉ Ϭ˵ ϟ͉ ˲αΎ˴Βϟ˶ Ϣ˵Θϧ˴΃ϭ˴ Ϣ˵Ϝϟ͉ ˲αΎ˴Βϟ˶ Ϧ
͉ ϫ˵ Ϣ˵Ϝ˶ Ύ˴δϧ˶ ϰ˴ϟ·˶ Κ
˵ ϓ˴ ή͉ ϟ̝ ϡ˶ Ύ˴ϴμ
͋ ϟ̝ Δ˴ Ϡ˴ϴ˴ϟ Ϣ˵ ϟ˴ Ϟ
͉Σ
˶

³  
           

   
      
 
   
  ¿

(Surah Al-Baqarah ; Ayat 187)

Oleh sebab isteri tidak memiliki kuasa talak, sedangkan kadangkala timbul perasaan benci terhadap
suaminya dan ingin melepaskan diri daripadanya, tetapi atas sebab-sebab tertentu suami enggan
melepaskannya, maka dengan itu Islam telah membuka pintu kepada isteri melakukan tebus talak kepada
suaminya dalam bentuk wang (harta benda) sebagai gantian kepada apa yang telah beliau belanjakan.

Hukum khuluk adalah . Isteri diharuskan melakukan khuluk apabila berasa tidak sesuai dengan
suaminya dan bimbang akan berlaku penderhakaan terhadap suaminya jika perkahwinan diteruskan.
Perpisahan melalui khuluk boleh dilakukan sama ada isteri dalam keadaan suci atau semasa haid.
Perpisahan melalui khuluk dikira sebagai talak ba¶in sughra dan isteri wajib beridah tiga kali haid.

Syarat-syarat yang membolehkan seseorang melakukan khuluk ialah :


1)c Suami itu hendaklah seorang yang berakal dan baligh. Khuluk tidak sah dilakukan oleh orang yang
cacat akal atau masih kecil
2)c Isteri itu hendaklah seorang yang sah dijatuhkan talak ke atasnya, sama ada beliau masih seorang
isteri atau dalam idah raj¶i
3)c Isteri itu hendaklah bersetuju membayar tebus talak kepada suaminya kerana talak yang akan
dilafazkan itu
4)c Isteri itu hendaklah melakukan khuluk dengan kerelaan hatinya

c

c
c
Contoh lafaz khuluk ialah apabila isteri menuntut khuluk, suami berkata kepada isteri, ³  


 

 
 p /...¿. Lalu isteri menjawab, ³ ¿  isteri berkata kepada
suaminya, ³6 
 

 
  
 p /...¿. Jawab suami, ³  


 

 
  ¿.

Khuluk yang dipaksa oleh orang lain hukumnya tidak sah kerana ia sama seperti hukum talak. Walau
bagaimanapun, jika suami dan isteri bersetuju untuk menyelesaikan secara khuluk, tetapi suami
kemudiannya enggan melafazkannya, kadi dengan kuasa yang ada padanya dan melihat kepada
munasabah tuntutan isteri, boleh bertindak menyelesaikan tuntutan isteri.

Berikut adalah perbezaan antara fasakh dengan khuluk :


  
Pembatalan perkahwinan dengan kuasa kadi atas Isteri membuat tuntutan membebaskan diri
sebab atau perkara-perkara yang berlaku dalam daripada suaminya dengan bayaran gantirugi atau
rumah tangga atau syarat yang tidak dipenuhi memulangkan mahar/pemberian kepada suami
semasa akad melalui kadi atau mahkamah
Merupakan hak suami dan isteri Merupakan hak isteri sahaja
Tiada bayaran tebusan Ada bayaran tertentu sama ada tebus talak atau
memulangkan mahar/pemberian

Antara  khuluk ialah akan berlaku keruntuhan sesebuah institusi keluarga dalam Islam. Selain itu
juga, suami dan isteri tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Isteri juga
tidak berhak mendapat nafkah semasa dalam idah. Institusi keluarga dalam Islam akan runtuh seterusnya
anak-anak akan terjejas daripada mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa.

Antara  disyariatkan khuluk ialah untuk mengelakkan berlaku penderhakaan terhadap suami jika
mereka terpaksa meneruskan ikatan perkahwinan sedangkan isteri tidak menyukainya. Di samping itu,
untuk menghindarkan sifat ego suami yang menyalahgunakan kuasanya sebagai ketua keluarga untuk
bertindak sesuka hati. Khuluk juga diharuskan untuk mengubati penyakit yang berlaku antara suami isteri
dalam sesebuah rumah tangga kerana ditakuti masing-masing tidak dapat menunaikan tanggungjawab
terhadap satu sama lain. Hikmah seterusnya ialah sebagai penghormatan kepada isteri supaya boleh
bertindak mengikut undang-undang syarak untuk melepaskan diri daripada ikatan perkahwinan yang tidak
disukainya. Selain itu, untuk memberi keinsafan dan pengajaran kepada suami untuk membetulkan
kesilapan yang dilakukannya.

c
 c
c
2   à
 à
Perceraian dalam perkahwinan juga membawa kesan-kesan yang lain. Islam tidak menggalakkan
perceraian kerana ia akan mengakibatkan implikasi dan permasalahan yang besar disebabkan oleh
perpisahan tersebut. Pelbagai permasalahan akan timbul apabila berlaku perceraian antara suami dan
isteri. Sebahagian contoh daripada kesan-kesan perceraian yang lain adalah :

Dua Tanggungan
Bagi pasangan yang telah berpisah, mereka juga akan dibebani dengan tanggungjawab dan peranan yang
bertambah kerana terpaksa menjadi ibu/bapa tunggal dan harus mencari nafkah. Hal ini akan
membebankan mereka disebabkan tanggungan yang harus dipikul secara berseorangan yang mungkin
pada suatu ketika memberikan tekanan yang mendalam dalam diri mereka. Implikasinya, mereka
mungkin akan mengabaikan tanggungjawab untuk menyara kehidupan anak-anak mereka. Hal ini amatlah
bertentangan dengan syariat Islam yang menegah kita daripada mengabaikan tanggungjawab yang telah
diamanahkan oleh Allah S.W.T.

Kesan emosi terhadap pasangan


Setiap pasangan yang menghadapi pergolakan rumah tangga pasti akan merasakan tekanan-tekanan
perasaan seperti marah, sedih, rasa bersalah, putus asa dan sebagainya. Tekanan perasaan ini bukan hanya
menganggu emosi dan jiwa individu tersebut, tetapi ia juga akan mewujudkan implikasi dan kesan yang
negatif terhadap keluarga, dan mereka yang terdekat.

Kesan Terhadap Anak


Dalam perceraian, anak-anak menjadi mangsa terutama jiwa dan perasaan mereka. Mereka kurang
mendapat kasih sayang, perhatian dan bimbingan daripada ibu bapa. Pasangan yang ingin berpisah perlu
memberikan tumpuan yang mendalam terhadap kesan-kesan yang berlaku kepada anak-anak mereka.
Rumah tangga yang runtuh akan menyebabkan anak-anak akan kehilangan kasih sayang daripada ibu
bapa. Bertitik tolak dari situ, kebajikan anak-anak akan terabai dan mereka akan mengalami gangguan
emosi yang teruk.

c
c
c
2 

  à 
 à

 à

Antara langkah-langkah yang perlu dan boleh diambil perhatian oleh pihak yang berkenaan untuk
mengatasi masalah perceraian dalam perkahwinan ialah :

1)c Pihak bertanggungjawab mestilah berusaha mencari jalan tentang bagaimana mahu menarik minat
pasangan-pasangan yang dilanda masalah dalam rumah tangga supaya tertarik untuk mendapatkan
khidmat nasihat dari Pejabat Qadi. Kajian menunjukkan 72.45% pasangan yang telah bercerai adalah
terdiri daripada mereka yang tidak mendapat khidmat nasihat dari Pejabat Qadi sebelum membuat
keputusan untuk bercerai. Adalah dirasakan bahawa jumlah kes perceraian boleh dikurangkan
sekiranya mereka menerima khidmat nasihat dari pihak yang berkenaan sebelum tindakan untuk
bercerai dibuat.
2)c Pihak berkenaan juga hendaklah memperbanyakkan penerangan, baik secara lisan, seperti
mengadakan penerangan-penerangan ke kampung-kampung dan melalui khutbah-khutbah Jumaat
atau disampaikan melalui bahan-bahan bacaan seperti risalah-risalah dan buku-buku yang menyentuh
tentang hak dan tugas setiap ahli dalam sesebuah keluarga. Risalah-risalah seperti ini diberi percuma
kepada masyarakat, terutamanya kepada pasangan-pasangan yang akan mendirikan rumah tangga.
3)c Prosedur yang terdapat dalam Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 Seksyen
44 mengenai persengketaan rumah tangga sesuai dijadikan asas dalam menangani sebarang hal
berkaitan masalah dalam rumah tangga.
4)c Pihak bertanggungjawab hendaklah berusaha menegah para isteri yang diceraikan yang masih dalam
idah daripada keluar melarikan diri dari rumah yang didiami bersama suaminya sebelum berlaku
perceraian. Perbuatan tersebut telah menjadi suatu budaya dalam kalangan masyarakat Islam masa
kini.
5)c Perceraian sebenarnya boleh dikurangkan apabila kedua-dua belah pihak, iaitu suami dan isteri benar-
benar memahami hak dan tanggungjawab masing-masing dalam memelihara hubungan dalam rumah
tangga. Dalam konteks ini, sekiranya pasangan suami isteri sentiasa memahami antara satu sama lain,
nescaya akan wujud persefahaman dan kebahagiaan dalam rumah tangga seterusnya institusi
perkahwinan dapat dikekalkan.

c
c
c
  

Sebuah rumah tangga yang harmoni berasaskan kasih sayang merupakan idaman bagi setiap pasangan
suami isteri. Walaubagaimanapun, tidak semua pasangan mampu mengharungi alam rumah tangga
menurut syariat Islam yang mereka akhirnya gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan dan digalakkan oleh
agama Islam. Islam hanya membenarkan perceraian, jika kedua pasangan suami isteri telah berusaha
bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang
bagi mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka
laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan
pasangan tersebut untuk bercerai.

Perceraian mungkin dilihat sebagai jalan penyelesaian masalah dan boleh merungkaikan kemelut rumah
tangga yang berantakan serta tidak boleh diselamatkan lagi. Namun, apa yang menyedihkan jika
perceraian atau perpisahan pasangan suami isteri itu berlaku pada usia perkahwinan masih muda lagi dan
belum pun setahun rumah tangga itu dibina. Kesannya, tentu ada dan tidak mustahil sebahagiannya impak
negatif, sama ada kepada pasangan mahu pun keluarga kedua-dua pihak. Lebih teruk, jika pasangan itu
dikurniakan anak, keadaan tentu lebih merumitkan. Belum pun sempat anak itu mengecapi hidup
berkeluarga yang lengkap, ada ayah dan ibu, sudah berlaku kehancuran rumah tangga.

Melihat senario yang berlaku pada hari ini, isu perceraian dalam kalangan umat Islam masih lagi berada
pada tahap yang membimbangkan. Pasangan suami isteri pada masa sekarang seolah-olah menganggap
tindakan untuk bercerai adalah jalan penyelesaian kepada semua masalah. Akibat daripada mentaliti dan
tahap pemikiran yang rendah inilah, ramai suami isteri mengambil keputusan untuk bercerai biarpun
perkara tersebut sangat dibenci oleh Allah S.W.T. Pasangan suami isteri seharusnya mempersoalkan
kewajaran tindakan yang diambil oleh mereka. Mereka seharusnya meneliti kesan yang mungkin timbul
akibat daripada perceraian yang berlaku.

Setiap pasangan yang berkahwin seharusnya mempunyai sikap amanah dan bertanggungjawab dalam
mengharungi bahtera perkahwinan. Elemen amanah dan tanggungjawab ini hanya dapat dilaksanakan
oleh kedua-dua pasangan suami isteri dengan baik dan sempurna, sekiranya mereka menjadikan dasar
ikatan atau perjanjian yang suci ini dengan bersumberkan iman dan taqwa kepada Allah S.W.T. Selagi
kedua pasangan ini menjadikan sumber pegangan mereka berpandukan dengan ajaran Islam, insyaAllah
tujuan dan matlamat perkahwinan yang didambakan akan berkekalan hingga ke akhir hayat mereka.

c
c
c
 à
à à

Buku Ilmiah

Ustaz Abdul Aziz. Kursus & Bimbingan Perkahwinan. Kuala Lumpur : Darul Nu¶man, Cetakan Keenam
1998

Salleh Ismail. Pembubaran Perkahwinan Mengikut Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam. Kuala
Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Pertama 2003

Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Hamidi. 47 Kesilapan Serius dalam Perkahwinan. Kuala Lumpur : Berlian
Publications, Cetakan Pertama 2004

Maimon Husin , Apendi Sahi , Zulhazmi Omar , Mohammad Zaini Yahaya. Nexus Vista Pendidikan
Islam. Petaling Jaya : Sasbadi Sdn Bhd, Cetakan 2009

Akhbar

Nor Affizar Ibrahim. Cerai Ekspres. Berita Harian. 28 September 2010

Internet

jelita249.blogspot.com/.../perceraian-menurut-hukum-islam-dan-uu.html

http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/AbtDivorce_EffectsOfDivorce_M.aspx

http://ms.wikipedia.org/wiki/Perceraian_dalam_Islam

www.quranexplorer.com/quran/

Al-Quran

Surah Al-Baqarah ; Ayat 187 , 227 , 229 , 230

Surah An-Nisa ; Ayat 19 , 43

Surah Yaasin ; Ayat 36

Surah At-Talaq ; Ayat 1 , 2

c
c
c
 
à 


÷  : Contoh surat cerai

c
c
c

÷  : Salah sebuah bangunan Mahkamah Syariah yang antaranya berperanan memberi khidmat
nasihat, kaunseling dan perkhidmatan runding cara untuk pasangan suami isteri yang menghadapi
masalah dalam rumah tangga

cc

÷  : Penyanyi dan juga penceramah bebas, Ustaz Abdul Khayy yang telah menfailkan tuntutan
cerai ke atas isteri pertama beliau

c
c
c

÷  : Perceraian bukan sahaja melibatkan rakyat biasa malah turut berlaku dalam kalangan kerabat
diraja seperti berita mengenai perceraian Azrinaz Mazhar Hakim (rakyat Malaysia) yang telah diceraikan
oleh Sultan Brunei setelah beberapa tahun mendirikan rumah tangga


÷  : Simbolik gambar yang menunjukkan anak-anak yang menjadi mangsa perceraian ibu bapa

c
c

Anda mungkin juga menyukai