Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KERTAS 1 MIKROEKONOMI DAN MAKROEKONOMI TINGKATAN 6 RENDAH 2011

KEMAHIRAN AKTIVITI
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN NILAI
BERFIKIR DICADANGKAN
18 Minggu Orientasi

19 A) BAHAGIAN PENGENALAN Pelajar dapat:

1. Definisi Ilmu Ekonomi Mendefinisikan ilmu ekonomi 1. Mendefinisikan Rasional Tunjukcara

2. Sumber ekonomi 2. Menghuraikan konsep sumber 2. Menghuraikan Bersyukur Pelajar membuat


ekonomi peta konsep
3. Kehendak manusia 3. Menerangkan kehendak 3. Menerangkan Rajin
manusia dengan kelas-kelas pelajar membuat
4. Masalah asas ekonomi barang. 4.Menghubungkait Berbakti nota ringkas
4. Menerangkan konsep pelajaran dengan (power point)
5. Keluk kemungkinan pengeluaran kekurangan, pilihan dan kos persekitaran. Adil
20 (PPC) lepas serta masalah asas melukiskan gambar
ekonomi 5. Menjelaskan rajah
5. Menjelaskan konsep PPC Rasional
6. Sistem ekonomi 6.Membandingkan
6.1 Ekonomi pasaran bebas, 6. Mendefinisikan setiap sistem Bersyukur Mastery design
perancangan pusat dan ekonomi eknomi
campuran Menghuraikan ciri, kebaikan Rajin Pelajar membuat peta
6.2 Bagaimana menyelesaikan dan kelemahannya konsep
masalah asas ekonomi Membandingkan cara Berbakti
6.3 Ekonomi Islam penyelesaian masalah asas Pelajar membuat nota
ekonomi Adil ringkas( power point)
Menghuraikan ciri ekon Islam

MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAI AKTIVITI

1
BERFIKIR DICADANGKAN

21 7 Aliran pusingan pendapatan. 7. Menghuraikan carta aliran 1.Menghubungkait 1. Rasional 1. Tunjukcara


pusingan pendapatan dan pelajaran dengan
menjelaskan pelaku ekonomi persekitaran. 1. Melukis
gambar rajah

8 Analisis ekonomi 8. Menerangkan tajuk dalam 2. Melukis carta 2. Patriotik


analisis mikro, makro dan 3. Pembentangan
ekonomi Malaysia hasil kerja
kumpulan

9 Pengkaedahan analisis dalam ilmu 9. Membina jadual, rajah dan 3. Menyelesaikan 3. Kekemasan
ekonomi menggunakan persamaan masalah.
matematik bagi menyelesaikan
masalah ekonomi

BAHAGIAN 2 :MULAI 21.6.2010 SEHINGGA 03.09.2010

2
KEMAHIRAN AKTIVITI
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN NILAI
BERFIKIR DICADANGKAN

22 1. PERMINTAAN DAN Pelajar dapat:


PENAWARAN 1. Mendefinasikan & menerang 1.Menghubungkait 1. Rasional 1. Pembelajaran
1.1 Permintaan -kan hukum permintaan serta pelajaran dengan Aktif
1.1.1 Hukum permintaan dalam bentuk persamaan. persekitaran.
a. Persamaan permintaan
2. Menggunakan rumus untuk
b. Jadual permintaan menerangkan permintaan. 2. Melukis carta 2. Kekemasan 2. Persembahan
3. Menerangkan hubungan harga Hasil Kerja
dengan kuantiti melalui jadual
3. Menyelesaikan 3. Sederhana 2. Membuat nota
23 c. Keluk permintaan 4. Membina keluk permintaan dan masalah poket
menerangkan faktor keluk
negatif 4. Membezakan 3. Membuat peta
c. Permintaan individu dan konsep
permintaan pasaran 5. Membezakan antara permintaan
individu dan permintaan pasaran. 5. Menghuraikan
Menerbitkan keluk permintaan
pasaran daripada keluk
1.1.2 Faktor permintaan permintann individu

1.1.3 Perubahan kuantiti diminta dan 6. Menghuraikan faktor permintaan


perubahan permintaan
7. Membezakan perubahan kuntiti
diminta dengan perubahan
permintaan

KEMAHIRAN AKTIVITI
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN NILAI
BERFIKIR DICADANGKAN

3
24/25 3.2 Penawaran

3.2.1 Hukum penawaran 1. Mendefinasikan dan menerang 1.Menghubungkait 1. Rasional 1. Pembelajaran


-kan hukum penawaran serta pelajaran dengan Aktif
a. Persamaan penawaran dalam bentuk persamaan. persekitaran.
b. Jadual penawaran 2. Menggunakan rumus untuk
c. Keluk penawaran menerangkan penawaran
d. Penawaran firma dan 3. Menerangkan hubungan harga 2. Melukis carta 4. Bijak 2. Persembahan
penawaran pasaran dengan kuantiti melalui jadual Hasil Kerja
4. Membina keluk penawaran
1.1.2 Faktor penawaran 5. Membezakan antara penawaran 3. Menyelesaikan 5. Rajin 3. Perbincangan
firma dan penawaran pasaran masalah
6. Menerbitkan keluk pasaran 4. Nota poket
daripada keluk penawaran firma 4. Membezakan
1.3 Keseimbangan pasaran 7. Menghuraikan faktor 5. Peta konsep
penawaran dan membezakan
perubahan kuantiti ditawarkan 5. Menghuraikan
dengan perubahan penawaran
8. Menentukan dan menghuraikan
kesimbangan pasaran serta
menggunakan rumus

2. KEANJALAN PERMINTAAN
26/27 DAN PENAWARAN

2.1 Keanjalan permintaan Pelajar dapat: 1. Kerja kumpulan


2.Analisis
2.1.1 Keanjalan permintaan harga 1. Mendefinisikan keanjalan 1. Mendefinisi 1. Amanah perubahan harga
permintaan harga 2. Bersih berdasarkan
2.1.2 Faktor keanjalan permintaan 2. Menghitung dan mentafsirkan 2. Menghitung 3. Cekap laporan
harga nilai keanjalan suratkhabar dan
3. Membezakan cara menghitung 3. Membeza majalah
2.1.3 Hubungan keanjalan keanjalan titik dan lengkuk.
permintaan harga dengan 4. Menghitung darjah kelima-lima 4. Menghuraikan 1.Amanah
jumlah hasil jenis keanjalan 2.Bersih 1.Kerja kumpulan
5. Membezakan darjah keanjalan 6. Mengelaskan Cekap 2.Analisis

4
2.1.4 Keanjalan permintaan silang untuk kelima-lima jenis perubahan harga
keanjalan. berdasarkan
2.1.5 Keanjalan permintaan 6. Mengelaskan barang mengikut laporan
pendapatan keanjalan. suratkhabar dan
7. Membezakan tiga jenis bentuk majalah
2.2. Keanjalan penawaran (ss) keanjalan permintaan. 2. Nota Poket
8. Mendefinasikan keanjalan 3. Pota Konsep
2.2.1 Keanjalan penawaran harga penawaran
9. Merumus, menghitung dan
2.2.2 Faktor keanjalan penawaran mentafsirkan nilai keanjalan ss
10. Menentukan darjah keanjalan ss
11. Menguraikan faktor penawaran

28 UJIAN SELARAS BERFOKUS 2


MULAI 03.06.10 HINGGA 06.08.10
MAKROEKONOMI:
29 9. Pengenalan Pelajar dapat:
9.1 Definisi dan skop analisis 1. Menerangkan konsep 1.Mendefinisikan 1. Rasional 1. Tunjukcara
makroekonomi makroekonomi dan
9.2 Petunjuk makroekonomi membezakan daripada 2. Aktiviti
mikroekonomi Kumpulan
2. Menerangkan petunjuk 2. Menerangkan 2. Rajin
9.3 Dasar makroekonomi makroekonomi dan *Mencari
9.3.1 Matlamat dasar makroekonomi kepentinggannya maklumat
9.3.2 Bentuk dasar makroekonomi 3. Menerangkan definisi, 11. Menjelaskan 3. Berbakti
matlamat dan bentuk dasar - data
makroekonomi pendapatan
- data keluaran
- data
30 perbelanjaan

10. Perakaunan Pendapatan Negara 4. Menjelaskan beberapa konsep 12. Menghitung 4. Jujur Mencari:
10.1 Konsep pendapatan negara pendapatan negara Data :
10.2 Kaedah penghitungan 5. Menghitung pendapatan negara Pendapatan
31 pendapatan Negara mengikut 3 kaedah 5. Menghuraikan 5. Patriotik Negara

5
Keluaran
10.3 Data Keluaran Negara 6. Menerangkan kaedah Negara
Malaysia penghitungan dan menunjukkan
32 data Keluaran Negara Malaysia Perbelanjaan
7. Menghuraikan masalah Negara
10.4 Masalah dalam penghitungan penghitungan pendapatan
pendapatan negara 8. Menghuraikan kelemahan *Membentang data
10.5 Kelemahan dalam membandingkan pendapatan mengikut kaedah
menggunakan data pendapatan 9. Menjelaskan kegunaan data mengira
negara pendapatan negara pendapatan
10.6 Kegunaan data pendapatan
negara
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2:MULAI 04.09.10 HINGGA 12.09.10
BAHAGIAN 3 :MULAI 13.09.10 HINGA 19.11.10

6
33
3. Penentuan Keseimbangan Pelajar dapat:
Pendapatan Negara
3.1 Konsep keseimbangan pendapatan 1. Menerangkan konsep 1.Mendefinisikan 1. Rasional 1. Tunjukcara
34 negara keseimbangan pendapatan
Negara 2. Aktiviti
Kumpulan
2. Menerangkan maksud ekonomi 2. Menerangkan 2. Rajin
dua sektor dan menjelaskan Pembelajaran Aktif
3.2 Keseimbangan pendapatan negara aliran pusingan pendapatan,
35 bagi ekonomi dua sektor suntikan dan bocoran 3. Berbakti * Mencari
maklumat
4. Jujur
3. Menerangkan perbelanjaan 3. Menjelaskan - data
penggunaan dan tabungan isi pendapatan
rumah dan pelaburan 5. Patriotik - data keluaran
4. Menerangkan keseimbangan 4. Menghitung - data
pendapatan negara tercapai perbelanjaan
3.2.1 Pengganda - peta konsep
5. Menerangkan maksud, faktor, 5.Menghuraikan - nota poket
proses dan rumus pengganda

36/37/38
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAI AKTIVITI

7
BERFIKIR DICADANGKAN
39 3.3 Keseimbangan pendapatan Negara 6.. Menerangkan maksud ekonomi Membentang data
tiga sektor dan menjelaskan 1.Mendefinisikan mengikut kaedah
Bagi ekonomi tiga sektor aliran pusingan pendapatan, mengira
suntikan dan bocoran 2.Menerangkan pendapatan

7.Menerangkan maksud dan fungsi 3.Menjelaskan * Membentang


serta kesan bagi jenis cukai dan jadual
perbelanjaan kerajaan 4.Menghitung pengiraan dan
rajah
6. 8. Menerangkan keseimbangan 5menghurakan keseimbangan
pendapatan dicapai melalui
AE=AS dan suntikan = bocoran peta konsep
7. Menerangkan rumus pengganda
tiga sektor dan penggunaannya nota poket

40 1. Menerangkan kesan 1..Menerangkan Bertanggung- Pembelajaran Aktif


3.4Analisis keseimbangan pendapatan perubahan harga ke atas AE jawab 1. Membina rajah
negara dalam keadaan harga berubah secara berwarna
2. Mendefinisikan dan
menerbitkan keluk AD 2. Membuat peta
2..Mendefinisikan 2..Berjimat- minda faktor
cermat peralihan keluk
3. Membezakan AD dan AE AD dan AS
3. .Pembentangan
4. Menerangkan mengapa keluk
AD bercerun negatif dan 4.Pelajar
faktor peralihan keluk AD 3..Membezakan 3..Adil menyediakan bahan
pembentangan dalam
bentuk powerponit
5. Mendefinisikan keluk AS mengikut tajuk yang
diberikan
6. Menerangkan mengapa keluk
AS bercerun positif dan faktor 4. Menjelaskan 4..Berdisiplin
peralihan keluk AS
MINGGU
7. AKTIVITI
TAJUK HASIL PEMBELAJAAN KEMAHIRAN NILAI DICADANGKAN
BERFIKIR

8
41/42 Pembelajaran Aktif
5.1 Keseimbangan AD=AS Menerangkan keseimbangan 1..Menerangkan 1. Membina rajah
pendapatan dicapai dengan analisis 1..Bertanggung- secara berwarna
AD=AS 2..Mendefinisikan jawab 2. Membuat peta
8. Menjelaskan konsep lebihan minda faktor
AD dan AS 3..Membezakan 2..Berjimat- peralihan keluk
9. Menerangkan perubahan cermat AD dan AS
keseimbangan pendapatan 3. .Pembentangan
negara akibat daripada 3..Adil 4. Pelajar
perubahan AD, perubahan AS menyediakan
dan perubahan serentak AD bahan
serta AS 4. Menjelaskan 4..Berdisiplin pembentangan
10. Pelajar menyediakan bahan dalam bentuk
pembentangan Makroekonomi ‘Power Point’
dalam bentuk ‘ Power Point mengikut tajuk
yang diberikan.

CUTI AKHIR TAHUN


MULAI 20.11.2010