Anda di halaman 1dari 12

1.

0 PENGENALAN

Sejarah di definisikan sebagai satu pengetahuan tentang masa lalu yang di peroleh

melalui ingatan seseorang, cacatan, laporan atau secara amnya melalui sumber-sumber

sejarah. Menurut definisi lain, sejarah merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang

mempunyai teori dan konsep, kaedah dan falsafah yang tersendiri dalam mancari dan

menentukan sifat kebenarannya. Manakala definisi ilmiah mengikut kamus dewan ialah

bersifat ilmu pengetahuan, keilmuan dan akademik. Ramai ahli sejarah yang telah

mengemukakan pandapat masing-masing mengenai sejarah. Di antaranya ialah E.H. Carr

dengan pernyataannya “kajian sejarah adalah kajian sebab musabab (causation)”. Namun

begitu terdapat juga pandapat-pendapat dari sarjana sejarah yang lain seperti R.C.

Collingwood yang akan saya kupaskan dalam penulisan ini.

2.0 BIDANG YANG RASIONAL TENTANG PEMIKIRAN MANUSIA

Dalam kajian sejarah tidaklah hanya sekadar menghurai dan mengungkapkan fakta

sahaja, tetapi ia juga menggambarkan pendedahan motif, niat, dorongan, kaedah dan

pengaruh yang mencetuskan keadaan itu. Pemikiran sejarah kepada satu peringkat telah

menghuraikan motif dan sebab sesuatu pelaku yang mengatasi kejadian yang dikaji

sepertimana yang dihuraikan oleh E.H. Carr “kajian sejarah adalah satu kajian sebab

musabab.”1 Maksud utama kerasionalan manusia adalah satu tindakan yang dilakukan

1
R. Suntharalingam, Pengenalan kepada sejarah, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1985, hal. 57.

1
hasil dari pemikiran relektif atau tindakan akal yang bebas. Pengkajian sejarah juga

adalah dari segi pemikiran manusia yang bebas daripada sebarang paksaan atau ancaman.

Ia juga diertikan sebagai pemikiran tulen manusia. Perbezaan yang wujud dalam

bidang keilmuan sejarah dengan ilmu sains tulen adalah kajian sejarah terhadap sifat

manusia yang mencetuskan kejadian-kejadian sejarah yang tidak sama dengan sifat

kejadian alam semulajadi. Hasil tindakan manusia yang membawa kepada satu kesan

akan memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada pengguna sejarah.

3.0 KAJIAN YANG SISTEMATIK

Dalam bidang pengkajian sejarah telah wujud pengkaedahannya sendiri yang mana pada

dasarnya berasaskan kajian dan penyelidikan secara saintifik. Tokoh yang terkenal dalam

bidang sejarah, E.H. Carr memberikan pendapatnya. “seseorang sejarawan itu berhak

untuk bergantung kepada apa yang dipanggil sains bantu.”2 Dalam pengkajian sejarah

telah wujud penggunaan kajian secara saintifik untuk membuktikan kesahihan sesuatu

bukti itu. Menurut Carr lagi, “alat bantu bagi ahli sejarah ialah arkeologi, epigrafi,

numismatic, kronologi dan sebagainya.”3 Antara contoh adalah pembuktian artifak yang

dijumpai adalah benar dan telah diuji melalui ujian kimia. Selain itu, pelbagai teknik

kajian saintifik telah diguna pakai dalam kajian sejarah yang sesuai dengan tuntutan

pensejarahan moden dan ciri-ciri ilmiah berasaskan kepada kajian dan penyelidikan.

2
E.H. Carr, Apakah sejarah?, (terj. Abdul Rahman Hj. Ismail), Kuala Lumpur:DBP, 1985, hal.5.
3
Ibid, hal. 5-6.

2
4.0 FAKTA YANG BERASASKAN BUKTI DAN SUMBER

Salah satu faktor sejarah dikatakan sebagai satu bidang sains adalah kerana ia berasaskan

bukti dan sumber. Seperti yang dinyatakan oleh Carr berpendapat “sejarah adalah satu

dialog antara perkara yang telah berlaku pada masa lalu dengan masa kini. Ia juga

meliputi interaksi antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya.”4 Selain itu juga, Carr

berpendapat bahawa “seseorang ahli sejarah tanpa faktanya tidak berpendirian dan tidak

berguna, fakta mati dan tidak bermakna.”5 Ia bermaksud bahawa sesuatu fakta yang

diutarakan haruslah berasaskan kajian dan pentafsiran terlebih dahulu. Sejarah juga

adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diteliti dan dipastikan kesahihannya.

5.0 KAJIAN YANG MENERIMA SEADANYA

Maksudnya disini setiap hasil yang diperoleh tidak akan balik semula kepada tempat asal

tetapi bergerak kehadapan kepada penemuan-penemuan baru melalui prinsip dan fakta,

teori dan amalan. Semua pemikiran memerlukan andaian awal berdasarkan pemerhatian

yang dibuat yang memungkinkan pemikiran sains itu berlaku.

Menurut pandangan E.H. Carr pula ialah “ramai ahli sejarah melihat proses

sejarah sebagai satu proses ke arah kemajuan. Ini dihuraikan oleh Carr, tambahnya lagi,

kemajuan dalam sejarah bukanlah satu permulaan atau suatu akhiran berasaskan kepada

pemindaan kemahiran yang diperoleh daripada satu generasi kepada generasi yang lain.”6

4
Arba’yah Mohd Noor, Ilmu Sejarah dan Pensejarahan, Kuala Lumpur:DBP, 2002, hal.4.
5
E.H. Carr, Apakah Sejarah? (terj. Abdul Rahman Hj. Ismail), Kuala Lumpur:DBP,1985, hal.57.
6
R. Suntharalingam, Pensejarahan Barat, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1987, hal.143.

3
6.0 KRITIKAN-KRITIKAN

Adalah tidak dapat dinafikan bahawa hakikat perbezaan dalam pentafsiran sejarah antara

sejarawan memang berlaku. Menurut pandangan E.H. Carr “pencanggahan sebenar

terhadap bidaah abad kesembilan belas yang mengatakan bahawa sejarah terdiri daripada

pengumpulan fakta yang tidak dapat disangkal serta bersifat objektif” 7 Dengan pendapat

ini E.H. Carr berpendapat bahawa golongan ahli sejarah yang berfahaman positivis

adalah satu bidaah dan karut semata-mata. Ahli sejarah positivis seharusnya tidak hanya

melihat soal objektiviti sejarah sahaja. Sejarah bukan sahaja tidak mampu mempamerkan

realiti masa lampau bahkan melahirkan gambaran yang bercanggah

Bahan-bahan dan sumber yang telah dikutip hendaklah diuji dan dipastikan

kesahihan dan kebenarannya. E.H. Carr menyatakan “fakta-fakta sejarah tidak pernah

sampai dalam keadaan yang ‘murni’, oleh kerana ia tidak wujud dan tidak mungkin

wujud dalam keadaan yang murni. Ia sentiasa dihias melalui pemikiran si pencatat” 8 Ia

juga adalah salah satu implikasi yang wujud dalam percanggahan pendapat antara

sejarawan.

Antara sumber yang tidak lengkapadalah sumber lisan yang di perolehi. Ini kerana

kebanyakan sumber lisan yang diperoleh. Ini kerana kebanyakan sumber lisan yang

diperolehi adalah perlu mengambil kira keadaan seseorang saksi menyampaikan

buktinya. Sikap kesangsian terhadap cetusan yang diberikan oleh saksi tentang masa

lampau memerlukan kaedah yang berkesan dengan pengasingan kebenaran dan

7
E.H. Carr, Apakah Sejarah? (terj. Abdul Rahman Hj. Ismail), Kuala Lumpur:DBP,1985, hal.10
8
Ibid, hal. 19.

4
pendustaan. Selain itu wujud juga bukti-bukti yang secara terang bercanggah dengan

fakta yang diketengahkan.

Ahli sejarah seharusnya membuat keputusan dengan berdasarkan bukti yang

dianggap tepat. Sumber yang berasaskan sastera juga adalah mencurigakan. Ini kerana

kebanyakkan sumber sejarah dirujuk kepada karya-karya lama yang seiring dengan

zaman yang dikaji. “hubungan karya tersebut mengandungi unsur sastera dan telah

dicampuradukkan dengan beberapa cerita dongeng dan khayalan bagi menyedapkan jalan

cerita.”9. Ini menggambarkan bahawa sesuatu sumber itu belum pasti lagi kebenarannya.

Perbezaan pendapat sering sahaja menimbulkan perbalahan antara tokoh-tokoh

sejarah, pendebatan ini tidak pernah selesai. R.C. Collingwood banyak memberikan

kritikan-kritikan. Antaranya ialah “Thucydides sebagai bersikap anti sejarah kerana,

antara lainnya tidak meneruskan harapan Herodotus untuk mendapatkan pengetahuan

yang saintifik tentang tindakan-tindakan manusia yang telah lalu, tetapi hanya

memaparkan tindakan yang mutakhir, iaitu yang sezaman dengannya sahaja.”10

Walaupun Profesor J.B. Bury telah mengkritik pensejarahan Rom, namun

Collingwood dapat mengesan “suatu perubahan asli dalam pensejarahan Rom iaitu

kejayaan merencanakan idea yang cemerlang berkenaan sejarah awal Rom yang lengkap.

Ini merupakan suatu idea yang berpisah dari konsep sejarah sezaman yang diusahakan

oleh ahli-ahli sejarah Yunani.”11

9
Arba’yah Mohd Noor, Ilmu Sejarah dan Pensejarahan, Kuala Lumpur:DBP, 2002, hal.37.
10
Muhd Yusuf Ibrahim, et al., Sejarawan dan pensejarahan:Ketokohan dan Karya, Kuala
Lumpur:DBP,1988 hal. 52.
11
R. Suntharalingam, Pensejarahan Barat, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1987, hal.35

5
R.C. Collingwood dalam pensejarahan Yunani ada mengkritik, katanya “watak-watak

terdiri daripada dewa dewi disamping manusia, serta tidak menurunkan tarikh dan bukti

tentang kejadian yang dikisahkan. Sebagai contoh. Beliau merujuk kepada puisi

babylonia yang berjudul Poem on the Creation yang dihasilkan pada abad yang ke 7

s.m.”12

Menurutnya lagi, “puisi itu mengabaikan gaya prosa dan membangkitkan watak-

watak yang terdiri dari dewa dewi serta tidak dicatatkan tarikh kejadian yang

diceritakan.”13 Thucydides juga tidak terlepas daripada menerima kritikan dari

Collingwood, katanya “Thucydides telah menyimpang dari landasan sejarah yang

dipelopori oleh Horodotus. Katanya lagi, “Thucydides bukanlah bapa sejarah, bahkan

bapa sejarah psikologi.”14

Dalam pensejarahan Kristian juga tidak terlepas sari menerima kritikan ahli-ahli

sejarah. Menurut Collingwood “ahli-ahli sejarah Kristian sepanjang zaman pertengahan

tidak menghendaki sesuatu kajian yang tepat dan saintifik tentang fakta-fakta sejarah

yang sebenarnya, tetapi apa yang mereka mahukan ialah pengkajian yang tepat dan

saintifik tentang sifat-sifat ketuhanan itu.”15 “dalam usaha mengenali rancangan tuhan

yang melibatkan pula percubaan untuk menelah masa akan dating, ahli-ahli sejarah

Kristian, mengikut Collingwood, cenderung untuk mendapatkan intipati sejarah itu dari

luar sejarah itu sendiri. Pendeknya pensejarahan Kristian adalah terlalu lemah di dalam

pengkaedahan kritik.”16

12
R. Suntharalingam, Pensejarahan Barat, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1987, hal, 2.
13
Ibid, hal, 2.
14
Ibid, hal, 31.
15
Ibid, hal, 94.
16
Ibid, hal, 94-95.

6
Selain itu juga menurut Collingwood, di dalam pernyataannya “ahli-ahli sejarah Kristian

telah mengambil sikap yang bukan ilmiah dan mudah percaya serta menerima tradisi

yang membabi buta.”17 Ini bermaksud sejarah Kristian dikatakan berpisah daripada

lunas-lunas penaksiran bukti, keberatan untuk menguji bukti-bukti yang dipandang suci.

Mereka hanya ghairah menonjolkan mukjizat-mukjizat manusia suci mereka sahaja dan

ini jelas menunjukkan mereka mencampuradukan fakta dan mitos.

7
17
R. Suntharalingam, Pensejarahan Barat, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1987, hal, 95.
7.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, sejarah mula perkenalkan sejak zaman Herotus lagi sehingga beliau

dianggap sebagai bapa sejarah. Bermula dari itu juga ramai ahli sejarah mula

menonjolkan kebolehan mereka menghasilkan sejarah yang benar-benar dapat

menggambarkan sesuatu fakta dan ketamadunan manusia. Sehinggalah pada zaman

pensejarahan moden. Ramai ahli-ahli sejarah yang mendebatkan hujah mereka mengenai

sejarah. Antaranya ialah R.C. Collingwood dan E.H. Carr. Kedua-dua tokoh ini banyak

memperhebatkan usaha bagi menangani anasir-anasir yang boleh menggugat kesahihan

sesuatu fakta sejarah itu.

R.C. Collingwood terkenal dengan pendapatnya bahawa sejarah adalah suatu

sains khusus atau sains pemikiran, lantaran itu juga beliau juga ada memberikan satu

pernyataan yang dianggap bias, tetapi beliau tetap berpegang teguh dengan hujahnya,

antara hujahnya ialah beliau mengatakan ahli sejarah semestinya dikalangan orang yang

berpendidikan tinggi. Kenyataannya dikeluarkan adalah atas pandangan beliau “sejarah

ialah sains pemikiran.

Manakala bagi ahli sejarawan yang bernama E.H. Carr pula menegaskan sejarah

sebuah proses interaksi yang berterusan. Maksudnya disini, sejarah tidak akan putus

kerana akan ada pengganti ahli sejarah yang akan menyambung tugas-tugas ahli

sejarawan yang terdahulu. Tegasnya lagi, kehidupan manusia memang tidak boleh lari

dari sejarah.

8
LAMPIRAN

9
E.H. Carr

10
E.H. Carr

BIBLIOGRAFI

11
Carr, E.H., 1985, Apakah Sejarah? (terj. Abdul Rahman Haji Ismail), Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur.

Muhd. Yusuf Ibrahim, et al., 1988, Sejarawan dan Pensejarahan:Ketokohan dan Karya,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Suntharalingam, R., 1987, Pensejarahan Barat, Fajar Bakti, Kuala Lumpur.

Suntharalingam, R., 1985, Pengenalan Kepada Sejarah, Marican dan Sous (M) Sdn Bhd,
Kuala Lumpur.

Arba’iyah Mohd Noor, 2002, Ilmu Sejarah dan Pensejarahan, Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur.

Muhd. Yusuf Ibrahim, 1997, Ilmu Sejarah:Falsafah, Pengertian dan Kaedah, Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

12

Anda mungkin juga menyukai