Anda di halaman 1dari 10

MODUL PENGAJARAN

TENTANG KAEDAH
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAGI
PELAJARAN JAWI

TAJUK:
SUKU KATA TERBUKA
&
TERTUTUP
KAEDAH IMLAK

KAEDAH KAEDAH
PERMAINAN
LATIH TUBI

APLIKASI
KAEDAH
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARA
N (P&P)
PELAJARAN
JAWI

KAEDAH KAEDAH
SOAL JAWAB PANDANG
SEBUT
KAEDAH
PENERANGAN
KAEDAH PENGAJARAN JAWI

1-KAEDAH PERMAINAN

Definisi Kekuatan Kelemahan


-Murid tidak merasa bosan -Murid yang cergas sahaja
atau jemu. dapat menerima pengajaran
Permainan adalah satu
guru.
kaedah pengajaran yang -Penglibatan daripada semua
murid. -Sedikit membebankan guru
dapat mengembangkan
menyediakan BBM.
daya kreativiti dan -Melatih murid berinteraksi
dengan bebas sesama -Tidak semua tajuk
memupuk minat terhadap
mereka. matapelajaran dapat
Jawi. digunakan dalam kaedah
-Guru dapat mengenal dengan Ini.
mudah kemampuan dan
kelemahan mereka. -Memerlukan peruntukan
kewangan.
-Guru tidak membelakangkan
semasa proses P&P
berjalan.

2-KAEDAH LATIH TUBI

Definisi Kekuatan Kelemahan


-Mencapai taraf penguasaan -Menghadkan kebebasan
kemahiran di samping berfikir murid.
-Teknik latih tubi adalah
menjamin kekekalannya.
aktiviti pengulangan fakta- -Murid tidak dapat
-Mengingat fakta-fakta penting menghasilkan kreativiti
fakta atau kecekapan
sendiri.
yang dipelajari. -Mendapat bimbingan secara
langsung daripada guru. -Memerlukan guru yang mahir
dalam menjalankan kaedah
-Keyakinan diri murid ini semasa mengajar.
bertambah.
-Perancangan yang teliti
-Penglibatan semua murid sebelum pengajaran.

-Menambah minat murid.


3-KAEDAH IMLAK

Definisi Kekuatan Kelemahan

-Murid dapat menggunakan -Memerlukan guru yang mahir


kemahiran mendengar dalam kaedah ini.
-Imlak(dictate) bermaksud
dengan jelas.
Pembacaan dengan suara -Perancangan dan
-Penglibatan daripada semua persediaan yang teliti.
yang lantang sesuatu
murid.
(perkataan,frasa,ayat) -Murid yang mempunyai
-Mengukuhkan ejaan. masalah pendengaran
Untuk ditulis oleh orang lain
tidak dapat mengikuti
-Melatih pendengaran pada dengan baik.
sebutan intonasi perkataan
dan ayat.

-Membantu murid dalam


bentuk membuat nota-nota
ringkas.

-Guru tidak membelakangkan


murid semasa proses P&P
berjalan.

4-KAEDAH SOAL JAWAB

Definisi Kekuatan Kelemahan

-Dapat mengembangkan -Murid yang cerdas sahaja


-Soal jawab adalah sejenis
sifat ingin tahu dalam diri bertanya kepada guru.
aktiviti pembelajaran yang murid.
-Murid cepat bosan kerana
melibatkan interaksi antara
-Menanam sifat keyakinan tidak banyak aktiviti.
guru dan murid dalam dan berani bertanya dalam
diri pelajar.
proses Pengajaran dan
Pembelajaran (P&P) -Melibatkan semua murid.
5-KAEDAH PENERANGAN

Definisi Kekuatan Kelemahan

-Murid dapat menggunakan -Murid dapat menerima


kemahiran mendengar pengajaran guru.
-Kaedah penerangan ialah
dengan jelas.
kaedah yang melibatkan -Murid mempunyai masalah
-Penglibatan semua murid. pendengaran akan
pemusatan guru iaitu
tertinggal.
komunikasi sehala.
-Murid yang lemah cepat
bosan dan mula buat
aktiviti sendiri.

6-PANDANG SEBUT

Definisi Kekuatan Kelemahan

-Mendapat bimbingan -Memerlukan guru yang


secara langsung daripada mahir dalam kaedah ini.
-Kaedah pandang sebut
guru.
adalah murid dapat -Perancangan dan
-Semua murid terlibat. persediaan yang teliti.
menyebut huruf,frasa,ayat
yang dipaparkan oleh -Murid berani mencuba. -Murid yang lemah rasa
rendah diri.
guru.
-Keyakinan diri murid
Bertambah.

-Mengasah potensi murid.

-Menambah minat
membaca Al-Quran.
KAEDAH SEBELUM SEMASA SELEPAS

Guru menyediakan -Guru membahagikan -Guru menerangkan


murid kepada semula suku kata
bahan-bahan
beberapa kumpulan. terbuka dan tertutup.
permainan seperti
-Murid-murid diminta -Guru memberikan
objek ikan dikerat
oleh guru untuk hadiah kepada
dua,batang mencantumkan kepada kumpulan
ekor ikan dan yang memenangi
PERMAINAN pancing,kad suku
kepala ikan bagi permainan.
(AL-LA’IB) kata terbuka dan membentuk
perkataan.
tertutup dan lembaran
kerja -Kumpulan yang
berjaya memancing
dan menyusun
suku kata terbuka
dan tertutup
menjadi perkataan
dengan pantas dikira
sebagai pemenang.

-Guru membaca -Guru memastikan


-Guru menyediakan
setiap perkataan murid dapat
beberapa kad suku kata terbuka mengenal perkataan
dan tertutup suku kata terbuka dan
imbasan berkaitan
beberapa kali sambil tertutup.
perkataan-perkataan murid mengulang
apa yang dikatakan -Guru meminta
LATIH TUBI suku kata terbuka
guru. murid-murid
(AL-MULAZAMAH)
dan tertutup. mengulangkaji semula
-Guru meminta murid tajuk suku kata
membaca perkataan terbuka dan tertutup di
suku kata terbuka rumah.
dan tertutup secara
kuat berulang kali.

-Murid membaca
setiap perkataan
suku kata terbuka
dan tertutup secara
individu.
PROSES PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KAEDAH SEBELUM SEMASA SELEPAS

Guru menyediakan -Guru membahagikan -Guru menerangkan


murid kepada semula suku kata
bahan-bahan
beberapa kumpulan. terbuka dan tertutup.
permainan seperti
-Murid-murid diminta -Guru memberikan
objek ikan dikerat
oleh guru untuk hadiah kepada
dua,batang mencantumkan kepada kumpulan
ekor ikan dan yang memenangi
PERMAINAN pancing,kad suku
kepala ikan bagi permainan.
(AL-LA’IB) kata terbuka dan membentuk
perkataan.
tertutup dan lembaran
kerja -Kumpulan yang
berjaya memancing
dan menyusun
suku kata terbuka
dan tertutup
menjadi perkataan
dengan pantas dikira
sebagai pemenang.

-Guru membaca -Guru memastikan


-Guru menyediakan
setiap perkataan murid dapat
beberapa kad suku kata terbuka mengenal perkataan
dan tertutup suku kata terbuka dan
imbasan berkaitan
beberapa kali sambil tertutup.
perkataan-perkataan murid mengulang
apa yang dikatakan -Guru meminta
LATIH TUBI suku kata terbuka
guru. murid-murid
(AL-MULAZAMAH)
dan tertutup. mengulangkaji semula
-Guru meminta murid tajuk suku kata
membaca perkataan terbuka dan tertutup di
suku kata terbuka rumah.
dan tertutup secara
kuat berulang kali.

-Murid membaca
setiap perkataan
suku kata terbuka
dan tertutup secara
individu.

KAEDAH SEBELUM SEMASA SELEPAS

-Guru memanggil -Guru membetulkan


Guru menyediakan Beberapa orang sekiranya terdapat
beberapa kad Murid secara bergilir kesalahan ejaan.
Untuk menulis
imbasan berkaitan Perkataan suku kata
perkataan-perkataan Terbuka dan tertutup -Guru meminta murid-
Di papan tulis. murid perbaiki
IMLAK suku kata terbuka terhadap kesalahan
dan tertutup. -Guru membaca ejaan yang dilakukan
satu perkataan suku
KAEDAH SEBELUM SEMASA SELEPAS

-Murid-murid diminta
memerhati dan -Guru merumus dan
Guru menyediakan
memberi perhatian menyimpulkan
beberapa kad kepada carta secara keseluruhan
PENERANGAN mengenai cara-cara berkaitan perkataan
imbasan berkaitan
menulis suku kata suku kata terbuka dan
perkataan-perkataan terbuka dan tertutup tertutup.
bagi perkataan
suku kata terbuka
berikut:
dan tertutup.
a-Rumah(ejaan jawi)
b-Buku(ejaan jawi)
c-Jam(ejaan jawi)

-Pelajar membaca
sambil menulis
seperti apa yang
tertera dalam carta.

-Guru menjelaskan
cara dan kaedah
penulisan dengan
betul secara satu
persatu.

-Guru memaparkan -Guru merumus dan


Guru menyediakan
perkataan,ayat dan menyimpulkan
beberapa kad frasa kepada murid- secara keseluruhan
murid. berkaitan perkataan
imbasan berkaitan
suku kata terbuka dan
PANDANG ayat,perkataan dan -Murid menyebut tertutup.
SEBUT setiap ayat,frasa
frasa suku kata
dan perkataan
terbuka dan tertutup. dengan betul.

-Guru membetulkan
sekiranya terdapat
kesalahan pada
sebutan murid.

KAEDAH PENGAJARAN JAWI


Masalah penguasaan jawi dalam kalangan murid-murid menjadi isu hangat yang

sering diperkatakan.Dalam pelajaran Jawi,menguasai setiap kemahiran mengenal huruf

jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid.Oleh itu,kaedah-kaedah pengajaran yang

baik merupakan satu cara dalam usaha kita untuk memperolehi kejayaan yang

cemerlang di dalam bidang pembelajaran.Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada

satu formula yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik

untuk menghadapi pelajarn melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu

sendiri.

Antara kaedah-kaedah yang sesuai digunakan dalam pelajaran Jawi ialah kaedah

permainan.Sepertimana yang kita ketahui,permainan sudah menjadi sebati dalam

kehidupan seharian kanak-kanakI