RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3C : 1 APRIL 2008 : SELASA :Kemahiran Geografi/ Graf :Graf

bar majmuk

HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual (ii)melukis dan melengkapkan graf bar majmuk PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME malaysia LANGKAH Set Induksi Langkah 1 AKTIVITI Menyusun maklumat dan data dalam jadual PEKERJAAN PENDUDUK MENGIKUT JANTINA : Aplikasi(KB), Logikal Matematik(KP)

: Berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di negara

CATATAN Bil PEKERJAAN LELAKI PEREMPUAN 1 2 3 Jumlah Langkah 1. bina paksi x dan paksi y 2. tentukan skala paksi dengan melihat angka dalam jadual 3. memindahkan maklumat ke dalam graf 4. melengkapkan graf dengan tajuk dan sub tajuk

Langkah 2

Melukis graf bar majmuk berdasarkan maklumat

penutup

Peringatan- graf penting dalam kerja kursus Geografi anda

REFLEKSI

Logikal Matematik(KP) : Berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di negara Murid mengeluarkan buku catatan tentang maklumat kajian geografi tempatan Cara menghuraikan maklumat oleh guru menyusun maklumat mengikut format yang betul sesi soal jawab umum REFLEKSI 3A 3C . 4. 2. 3C : 11 APRIL 2008 : JUMAAT :Pemantauan kerja kursus HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)menyusun maklumat dan data yang betul (ii)menghuraikan maklumat yang diperoleh dengan cara yang betul PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME malaysia Aktiviti 1.RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TAJUK : 3A. 3. : Aplikasi(KB).

carta dan rajah dengan betul (ii)menjawab soalan berdasarkan rajah . 3C : 31 MAC 2010 : SELASA :Kemahiran Geografi :mentafsir graf/carta/rajah/ HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)membaca graf. carta dan rajah PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME LANGKAH Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 penutup REFLEKSI :merumus(KB).RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3E. dan membuat satu soalan tentang graf soaljawab Soaljawab carta paid an rajah latihan Penekanan bagaimana ia ditanya dalam Pmr .carta dan rajah. (iii) Mentafsir graf. interpersonal(KP) : Bangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia CATATAN AKTIVITI Simbol jalan raya -murid melihat graf.

: Bangga dengan kepelbagaian komposisi penduduk negara malaysia CATATAN AKTIVITI Guru bertanya tentang bentuk-bentuk graf Perbingan tentang jadual berdasarkan boring kaji selidik Murid menyiapkan carta pai dengan bantuan guru Peringatan kepada murid Carta pai penting dalam penghasilan kerja kursus REFLEKSI .RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3C : 4 APRIL 2008 :KHAMIS :Kemahiran Geografi/ carta :carta pai HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)melukis dan melengkapkan carta pai (iii)menjawab soalan secara lisan berdasarkan carta pai PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME LANGKAH Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 penutup : BCB. Logikal Matematik(KP).

: 3 APRIL 2007 : KHAMIS :Kemahiran Geografi/rajah :Rajah HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)melukis dan melengkapkan rajah aliran (ii)membaca rajah aliran (iii)mentafsir dan merumus rajah aliran PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME LANGKAH Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 penutup : Visual ruang (KP). Murid membaca buku teks tentang rajah aliran Murid bersoal jawab Murid mengumpul maklumat tentang tajuk Murid membina rajah aliran Rumusan pelajaran REFLEKSI .RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3A. konteksual : Bangga dengan pelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia CATATAN Proses tanam padi/ lada AKTIVITI Murid meramal gambar yg berikutnya dalam rajah aliran.

3C : 11 APRIL 2008 : ISNIN :PEMANTAUAN KERJA KURSUS GEOGRAFI 2007 :TEKNIK MEMBUAT DAPATAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)membuat bahagian dapatan kajian dengan betul.RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3A. REFLEKSI 3A 3C . PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME : Visual ruang (KP). MELIHAT PERKEMBANGAN KERJA KURUSU MURID 2. MENERANGKAN CARA MENGHURAIKAN DATA-DATA TERKUMPUL. konteksual : Bangga dengan pelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia AKTIVITI 1.