RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3C : 1 APRIL 2008 : SELASA :Kemahiran Geografi/ Graf :Graf

bar majmuk

HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual (ii)melukis dan melengkapkan graf bar majmuk PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME malaysia LANGKAH Set Induksi Langkah 1 AKTIVITI Menyusun maklumat dan data dalam jadual PEKERJAAN PENDUDUK MENGIKUT JANTINA : Aplikasi(KB), Logikal Matematik(KP)

: Berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di negara

CATATAN Bil PEKERJAAN LELAKI PEREMPUAN 1 2 3 Jumlah Langkah 1. bina paksi x dan paksi y 2. tentukan skala paksi dengan melihat angka dalam jadual 3. memindahkan maklumat ke dalam graf 4. melengkapkan graf dengan tajuk dan sub tajuk

Langkah 2

Melukis graf bar majmuk berdasarkan maklumat

penutup

Peringatan- graf penting dalam kerja kursus Geografi anda

REFLEKSI

RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TAJUK : 3A. 4. 2. Logikal Matematik(KP) : Berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di negara Murid mengeluarkan buku catatan tentang maklumat kajian geografi tempatan Cara menghuraikan maklumat oleh guru menyusun maklumat mengikut format yang betul sesi soal jawab umum REFLEKSI 3A 3C . : Aplikasi(KB). 3C : 11 APRIL 2008 : JUMAAT :Pemantauan kerja kursus HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)menyusun maklumat dan data yang betul (ii)menghuraikan maklumat yang diperoleh dengan cara yang betul PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME malaysia Aktiviti 1. 3.

carta dan rajah PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME LANGKAH Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 penutup REFLEKSI :merumus(KB). interpersonal(KP) : Bangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia CATATAN AKTIVITI Simbol jalan raya -murid melihat graf. carta dan rajah dengan betul (ii)menjawab soalan berdasarkan rajah . (iii) Mentafsir graf. dan membuat satu soalan tentang graf soaljawab Soaljawab carta paid an rajah latihan Penekanan bagaimana ia ditanya dalam Pmr .carta dan rajah.RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3E. 3C : 31 MAC 2010 : SELASA :Kemahiran Geografi :mentafsir graf/carta/rajah/ HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)membaca graf.

RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3C : 4 APRIL 2008 :KHAMIS :Kemahiran Geografi/ carta :carta pai HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)melukis dan melengkapkan carta pai (iii)menjawab soalan secara lisan berdasarkan carta pai PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME LANGKAH Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 penutup : BCB. : Bangga dengan kepelbagaian komposisi penduduk negara malaysia CATATAN AKTIVITI Guru bertanya tentang bentuk-bentuk graf Perbingan tentang jadual berdasarkan boring kaji selidik Murid menyiapkan carta pai dengan bantuan guru Peringatan kepada murid Carta pai penting dalam penghasilan kerja kursus REFLEKSI . Logikal Matematik(KP).

RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3A. konteksual : Bangga dengan pelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia CATATAN Proses tanam padi/ lada AKTIVITI Murid meramal gambar yg berikutnya dalam rajah aliran. Murid membaca buku teks tentang rajah aliran Murid bersoal jawab Murid mengumpul maklumat tentang tajuk Murid membina rajah aliran Rumusan pelajaran REFLEKSI . : 3 APRIL 2007 : KHAMIS :Kemahiran Geografi/rajah :Rajah HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)melukis dan melengkapkan rajah aliran (ii)membaca rajah aliran (iii)mentafsir dan merumus rajah aliran PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME LANGKAH Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 penutup : Visual ruang (KP).

MENERANGKAN CARA MENGHURAIKAN DATA-DATA TERKUMPUL.RANCANGAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN TARIKH HARI TEMA TAJUK : 3A. REFLEKSI 3A 3C . MELIHAT PERKEMBANGAN KERJA KURUSU MURID 2. konteksual : Bangga dengan pelbagaian aktiviti ekonomi di Malaysia AKTIVITI 1. 3C : 11 APRIL 2008 : ISNIN :PEMANTAUAN KERJA KURSUS GEOGRAFI 2007 :TEKNIK MEMBUAT DAPATAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :(i)membuat bahagian dapatan kajian dengan betul. PENDEKATAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME : Visual ruang (KP).