Anda di halaman 1dari 2

S 

S

‘
‘
• 
ñ 
‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘
ñ S 
‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘
 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
S  ñ 
‘  ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘‘ ‘ ‘  ‘‘
‘  ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ݑ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘Ý‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
S  ñ 
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘
‘
ñ
 
ñ ñ ñ  ñ ñ 
ݑ
‘ ‘ ‘‘ ‘Ý‘
‘ ‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ¦ 
ݑ
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘¦ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘¦  ‘

¦  
ñ ñ ñ  ñ 
‘

c ‘

‘
S Sñ

ñ ñ S ¦  
Ý ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘¦   ‘
‘
 ñ S ¦  
Ý ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘
‘
ñ S  ñ ¦  
Ý ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ PRAISE HIS NAME! (sopranos only)

ñ

ñ S ñ ‘¦  
‘
ñ S ñ ñ S ñ ‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘¦ ‘
‘
ñSññSñ‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘¦ ‘
‘
ñ ñ 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘¦ ‘
‘
ñ ñ 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘¦‘

 

S  
‘  ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘¦ ‘
‘
S  
‘  ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘¦ ‘
‘
S  ñ 
‘  ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘¦‘
‘

è ‘