Anda di halaman 1dari 75

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN

KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 1 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1


pembelajaran ini murid-murid2.1. Bercerita dengan menggunakan i Bercerita secara spontan mengenai sesuatu
TEMA : Kesihatan dapat ; kata, frasa,ayat serta sebutan dan perkara dengan nada intonasi dan gaya yang
1. Bercerita tentang intonasi yang baik dan jelas. sesuai.
sesuatu perkara ii Menyatakan pendapat tentang sesuatu
TAJUK : Gaya semula dengan kejadian yang didengar dengan.
Hidup Sihat menggunakan menggunakan bahasa yang betul.
perkataan sendiri.
Penulisan : Syarahan 2. Menulis jawapan 7.2. Membaca dan mengenal pasti Aras 1
Badan Sihat Mindah pemahaman perkataan pelbagai jenis ayat dan i Mengecam diksi , istilah , dan ayat yang
Cerdas berdasarkan bahan gaya bahasa yang terdapat dalam memberikan kesan dengan menyatakan
bacaan. teks sastera dan bukan sastera yang sebab.
BT (B) m/s 31 3. Memb ina ayat dapat membawa kesan tertentu.
tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan
tajuk. Fokus Sampingan
8.2. Membina dan menulis ayat tunggalAras 1
dan ayat majmuk dalam sesuatu i Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
penulisan teks tentang sesuatu tajuk . berdasarkan tajuk.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Imbuhan awalan
Ayat Tu nggal
Ayat majmuk
2. Kosa kata
Pemakanan , amalan , menyerap

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains dan kesihatan
2. Nilai : Bertanggungjawab , rasional
dan kesyukuran.

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
- kecerdasan pelbagai/naturalis
-kontekstual

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 2 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 2


pembelajaran ini murid-murid2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, i Menceritakan sesuatu peristiwa dengan
TEMA : Kesihatan dapat ; frasa,ayat serta sebutan dan intonasi penuh penghayatan menggunakan bahasa ,
yang baik dan jelas. gaya , dan intonasi yang baik.
1. Bercerita tentang
TAJUK : Gaya Hidup sesuatu perkara
Sihat semula dengan
menggunakan
perkataan sendiri 7.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 2
Penulisan : Dialog 2. Mengemukakan perkataan pelbagai jenis ayat dan i Memilih ayat yang memberikan kesan dalam
Badan Sihat Minda hujah yang baik dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks , prosa , dan puisi dengan menyatakan
Cerdas sopan dalam teks sastera dan bukan sastera yang alasan.
pernyataan yang dapat membawa kesan tertentu.
BT (B) m/s 31 diberi.
3. menggunakan tanda
baca yang betul Fokus Sampingan
dalam penulisan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggalAras 2
dan ayat majmuk dalam sesuatu i Membina perenggan dengan menggunakan
penulisan teks tentang sesu atu tajuk. ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.1 Mengambil imlak teks yang Aras 1


diperdengarkan i Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan
tanda baca yang betul.
Aras 2
i Mengambil imlak teks dengan ejaan dan
tanda baca yang betul.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Tanda baca
2. Kosa kata
Rekreasi , diabetes , berjoging

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains dan kesihatan
2. Nilai : Bertanggungjawab ,
kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :-membuat
kesimpulan
- BCB
- Kontekstual

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 3 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 3


pembelajaran ini murid-murid i Mengulas tentang sesuatu kejadian yang
TEMA : Kesihatan dapat : 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, di dengan menggunakan bahasa yang betul.
frasa , ayat serta sebutan dan
1. Memberikan intonasi yang baik dan jelas.
TAJUK : Klinik pendapat tentang
Veterinar sesuatu pernyataan 7.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 3
dan membuat perkataan pelbagai jenis ayat dan i Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang
Penulisan : Kad rumusan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam memberikan kesan dengan mengemukakan
Ucapan bahan yang dibaca. teks sastera dan bukan sastera yang alasan.
Tahniah dapat membawa kesan tertentu.
2. Memb ina ayat
BT (B) m.s 92 majmuk keterangan Fokus Sampingan
dengan gramatis. 8.2 Membina dan menulis ayat majmukAras 3
dalam sesuatu penulisan teks tentang
i Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat
sesuatu tajuk. untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk.
3. Mengambil imlak
9.1 Mengambil imlak teks yang Aras 3
diperdengarkan. i Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan
ejaan dan tanda baca yang betul.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Tanda baca
Kata hubung
Ejaan
3. Kosa kata
Veterinar , komersial , wad , antiseptik

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains dan kesihatan
2. Nilai : Baik hati , kasih sayan g

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir : - kreatif –
menghubung kait
- kontekstual
- KMD

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 4 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama


pembelajaran ini murid-murid
TEMA : Sukan dan dapat ; 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Aras 1
rekreasi utama dan isi sampingan daripada i Membaca dan mengecam isi – isi penting
1. Menyoal untuk teks. daripada pelbagai bahan bacaan.
melengkapkan
TAJUK : sesuatu keterangan. 6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 1
Kuala Lumpur ‘98 2. Menjawab soalan untuk mendapatkan maklumat yangi Membaca tajuk – tajuk kecil daripada teks
Dalam Kenangan yang bertumpu dan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran umum
bercapah .
Penulisan : 3. Memberikan ii Membaca perenggan pertama dan perenggan
Ucapan Tahniah pendapat tentang terakhir dalam sesuatu teks bagi
sesuatu pernyataan mendapatkan maklumat umum.
BT (A) m.s 14 daripada bahan
bacaan. Fokus Sampingan
4. Menulis kad ucapan 8.3 Menulis perkataan dan ayat denganAras 1
dalam tulisan tulisan berangkai yang kemas. i Menulis perkataan dalam tulisan berangkai
berangkai dengan kemas dan cantik.

Aras 2
i Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan
kemas dan cantik

Aras 3
i Menulis ayat dalam perenggan dengan
menggunakan tulisan berangkai de2ngan kemas
dan cantik.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan


Aras 1
ayat huraian berdasarkan sesuatu i Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi
perkara. utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata sendi nama
Peribahasa
2. Kosa kata
Terserlah , atlet , moto , kontin jen

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kesihatan dan P. Jasmani
2. Nilai : Berdisiplin , kerjasama ,
bertanggungjawab

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :- kritis
- kontekstual
- kemahiran Belajar – mencatat , menulis

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 5 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama


pembelajaran ini murid-murid
TEMA : dapat ; 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Aras 2
Sukan dan rekreasi utama dan isi sampingan daripada i Membaca dan mengenal idea yang terdapat
1. Bersoal jawab untuk teks. dalam teks.
menentukan isi -isi
TAJUK : penting cerita yang 6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 2
Kera Taman Di Hutan didengar untuk mendapatkan maklumat yangi Membaca bahagian pengenalan atau prakata
Jerai 2. Menyatakan menyeluruh sesebuah buku.
pengajaran yang
Penulisan : terdapat daripada
Karangan peribahasa cerita Kera Taman Di Fokus Sampingan
Hutan Jerai. 8.4 Membina dan menulis ayat topik danAras 2
BT (B) m.s 25 3. Menulis maklumat ayat huraian berdasarkan sesuatu i Menyatakan isi – isi sampingan dan
yang diterima perkara. menghuraikan isi sampingan supaya menjadi
mengikut susunan ayat yang gramatis.
yang sesuai.
9.3 Menyusun maklumat secara kohesiAras 1
daripada nota atau catatan hasil i Menulis dan menyusun maklumat mengikut
daripada bahan yang didengar atau kronologi
dibaca.
Aras 2
i Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan
topik yang dikemukakan mengikut
keutamaan.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata bilangan
Ayat dengan kata bilangan
Peribahasa
3. Kosa kata
Menangani , bergayut , kepuk
berkeroncong , hadrat

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kajian Tempatan dan Sains
2. Nilai : Bekerjasama ,
bertanggungjawab dan bertolak
ansur

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :- kritis –membuat
Urutan , menyusun
- BCB
- KMD
- Kontekstual

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 6 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama


pembelajaran ini murid-murid
TEMA : Kesihatan dapat ; 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Aras 3
utama dan isi sampingan daripada i Menghuraikan isi utama dan isi sampingan
1. Menyoal untuk teks. yang terdapat dalam teks.
TAJUK : melengkapkan
Kuala Lumpur 98 sesuatu keterangan.
Dalam Kenangan 2. Menjawab soalan 6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 3
yang bertumpu dan untuk mendapatkan maklumat yangi Membaca sinopsis, bibliografi, indeks, dan
Penulisan: bercapah . menyeluruh. glosari sesebuah buku untuk mendapatkan
Surat kiriman tidak 3. Memberikan gambaran umum.
rasmi pendapat tentang
sesuatu pernyataan
BT ( B) m.s 67 daripada bahan
bacaan.
4. Menulis kad ucapan Fokus Sampingan
dalam tulisan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan Aras 3
berangkai. ayat huraian berdasarkan sesuatu i Membina isi u tama dan isi sampingan supaya
perkara. menjadi perenggan yang koheran .

ii Menghuraikan penggunaan penanda wacan a


yang sesuai untuk menghubungkaitkan ayat
topik dengan ayat huraian.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesiAras 3


daripada nota atau catatan hasil i Menentukan kesesuaian susunan maklumat
daripada bahan yang didengar atau dengan mengemukakan alas an.
dibaca.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata hubung
Ayat majmuk
3. Kosa kata
Bayu , habitat , merdu , sayu ,
mengintai

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Geografi dan sains
2. Nilai : Bertanggungjawab dan kasih
sayang

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :- kontekstual
- BCB
- KMD- menjangka akibat

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 7 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1


pembelajaran ini murid-murid1.2 Menyoal dengan menggunakan i) Mengemukakan soalan
TEMA : dapat ; pelbagai teknik tanpa kata Tanya
Perdagangan 1) Menyoal ii) Mengajukan soalan
rakan-rakan yang menggunakan kata
TAJUK : dgn Tanya dan tanpa kata
Minuman Istimewa menggunaka Tanya untuk
n pelbagai mendapatkan huraian
Penulisan teknik dan penerangan.
surat rasmi 2) Menjawab iii) Memberikan jawapan
memesan barang soalan yang tepat dengan alas
bertumpu an yang munasabah
dan
bercapah 10.3 Menulis ringkasan isi sesuatu bahan
Aras 1
3) Menyatakan yang dibaca. i) Membezakan isi penting dengan
maklumat isi-isi sampingan untuk
penting dan membuat ringkasan.
membuat
rumusan Fokus Sampingan Aras 1
daripada 7.2 Membaca dan mengenal pasti i) Mengecam diksi, istilah dan ayat
rencana perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya yang memberikan kesan dengan
yang dibaca bahasa yang terdapat dalam teks sastera menyatakan sebab.
4) Menulis dan bukan sastera yang dapat membawaAras 2
ringkasan isi kesan tertentu kepada pembaca i) Memilih ayat yang memberikan
bahan yang kesan dalam teks,prosa dan puisi
dibaca dengan menyatakan alas an.

Aras 1
i) Mengambil imlak ayat dengan
9.1 Mengambil imlak teks yang ejaan dan tanda baca yang betul
diperdengarkan

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Morfologi : Kata ganda berentak
Sintaksis : Ayat dengan penggandaan
berentak

2. Penjodoh bilangan
biji, tangkai, sisir

3. Kosa kata
Nira, paku-pakis
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kajian Tempatan
2. Nilai : Kesyukuran, kebersihan dan
kesederhanaan

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir : Membanding beza

- BCB
Perbincangan
Kontekstu al : Menghubung kait

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
KELOMPOK : 8 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1
pembelajaran ini murid-murid2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, i) Bercerita secara spon tan meng enai sesuatu
TEMA : Perdagangan dapat ; frasa ayat serta sebutan dan intonasi yang
perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang
Kita 1 Melaporkan peristiwa dan baik. sesuai.
suasana ditengah laut yang ii) Menyatakan pendapat tentang sesuatu
didengar dengan betul dan kejadian yang didengar dengan menggunakan
TAJUK : Nelayan ringkas. bahasa yang betul
Kita
2. Membina dan menulis ayat Aras 2
tunggal dan ayat majmuk i) Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh
Penulisan dengan baik penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan
Melengkapkan cerita intonasi yang baik.
3. Menyatakan pemahaman
tentang bahan rencana yang 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 1
dibaca dan membuat rumusandan ayat majmuk dalam suatu penulisani Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan tersebut teks tentang sesuatu tajuk berdasarkan tajuk.

Aras 2
i Membina perenggan dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk

Aras 3
i Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat
untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk
Fokus Sampingan Aras 1
i Membaca perkataan , rangkai kata ayat tunggal
5.1.Membaca kuat perkataan dan ayat dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi
dengan sebutan dan intonasi yang betulyang betul
dan memahami perkara yang dibaca.
ii Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat
yang dibaca

http://www.skmaklagam.com
Aras 2
i Membaca pelbagai jenis ayat dengan
memberikan penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca

Aras 3
i Membaca teks dengan sebutan dan intonasi
yang betul
ii Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 9 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 3.


pembelajaran ini murid- 1.2 Menyoal pelbagai teknik kepada i) Berbual secara bertata susila tentang
TEMA : murid dapat ; rakan dan guru. sesuatu perkara dengan menggunakan
Perdagangan 1 Menyoal pelbagai teknik pelbagai aras.
kepada rakan dan guru.
10.3 Menulis ringkasan isi sesuatu Aras 2
TAJUK : Minuman 2. Menjawab soalan bahan yang dibaca. i) Menyatakan isi penting yang telah
Istimewa. bertumpu dan merapah. diringkaskan daripada bahan yang dibaca.

3. Menyatakan maklumat Aras 3


Penulisan penting dan membuat i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa
Surat Kiriman rumusan daripada rencana dalam bentuk perenggan.
Ucapan terima kasihyang dibaca.
Fokus Sampingan Aras 2
4. Menulis ringkasan isi i) Memilih ayat yang memberi k esan dalam
bahan yang dibaca. 7.2 Membaca dan mengenal pasti teks prosa dan puisi
perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya
bahasa yang terdapat dalam teks Aras 3
sastera dan bukan sastera yang dapat i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat
membawa kesan tertentu kepada yang memberi kesan dengan mengemukakan
pembaca. alasan.

9.1 Mengambil imlak teks yang Aras 2


diperdengarkan. i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan
tanda baca yang betul.

Aras 3
Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan
ejaan dan tanda baca yang betul

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
a. Morfologi – Kata ganda separa
b. Sintaksis - Ayat dengan
penggandaan separa
2. Penjodoh bilangan
Setangkai, sebuah
3. Kosa kata
Komersial, buruh, tukil, mengadap
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kajian Tempatan
2. Nilai : Kesyukuran
Kesederhanaan

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir: Menghubung kait
- BCB: Membaca luncuran
- TKP: verbal linguistik
- Kontekstual

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 10 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1


pembelajaran ini murid-murid3.1 menyampaikan maklumat tentang (i) mengkategorikan isi penting
TEMA : dapat ; sesuatu perkara @ tajuk dengan berdasarkan topic.
Semangat kejiranan 1. Melafazkan puisi menggunakan kata, istilah, frasa, ayat (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh
dengan betul yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. dengan jelas
TAJUK : mengikut sebutan,
Hidup Sep akat rima, dan irama yang 10.1 menghasilkan pelbagai genre ( prosa
Aras 1
Membawa Berkat sesuai. dan puisi ) termasuk e;mel yang mudah, (i) Mengenal pasti isi daripada
2. membina ayat secara menarik dan bermakna. pelbagai sumber berdasarkan tajuk.
Penulisan: kreatif dengan (ii) Membina draf karangan yang
BT (A) ms 19 perkataan sendiri lengkap.
- Pidato 3. menulis karangan
prosa berdasarkan Aras 2
petikan puisi yang (i) melakukan transformasi maklumat
diberi dalam teks kepada pelbagai genre
4. meletakkan tanda
baca yang betul pada Fokus Sampingan Aras 1
tempat yang sesuai. 8.2 membina dan menulis ayat tunggal (i) membina ayat runggal dan ayat
dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan majmuk berdasarkan tajuk
teks tentan g sesuatu tajuk.
Aras 2
(i) membina perenggan dengan
10.2 mengedit dan memurnikan hasil menggunakan ayat tunggal dan
penulisan. ayat majmuk

Aras 1
(i) mengenalpasti dan membetulkan
kesilapan ejaan, perkataan, frasa
dan tanda baca dalam teks

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
-morfologi – kata penguat
-sintaksisi – ayat penyata
2. Penjodoh bilangan
- pasang - helai - batang
3. Kosa kata
– harmoni – budaya - meronda
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kajian Tempatan
2. Nilai : i- Bekerjasama
ii- Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
i- Kritis – membanding beza
- menyusun mengikut keutamaan
ii- Kontekstual – menghubungkait

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 11 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 2


pembelajaran ini murid-murid3.1 menyampaikan maklumat tentang (i) menganalisis data
TEMA : dapat ; sesuatu perkara @ tajuk dengan berdasarkan sesuatu perkara
Semangat kejiranan 1.menyusun maklumat penting menggunakan kata, istilah, frasa, ayat
mengikut urutan. yang tepat dan laras bahasa yang sesuai
TAJUK : 2. menulis karangan secara
Puteri Legenda kreatif berdasarkan isi-isi Aras 2
10.1 menghasilkan pelbagai genre ( prosa
penting dari petikan dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, (ii) menulis karangan menggunakan
Penulisan: menarik dan bermakna. bahasa yang kreatif.
BT ( A ) ms 82
- menyambung cerita
Fokus Sampingan
.8.2 membina dan menulis ayat tunggalAras 3
dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan (i) menggunakan pelbagai jenis dan
teks tentan g sesuatu tajuk. ragam ayat untuk membina teks
berkaitan sesutau tajuk.
10.2 mengedit dan memurnikan hasil Aras 2
penulisan (i) mengenalpasti dan
membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan struktur
ayat

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
a-morfologi –kata kerja transitif
b.sintaksis- ayat majmuk
2. Penjodoh bilangan
- kaki - gugus
3. Kosa kata
-purnama - lentik - legenda
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sejarah / agama
2. Nilai : a- Bertanggungjawab
b- Keadilan
c- Toleransi

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :membanding beza
- menyusun
mengikut keutamaan
- BCB- membaca / mencatat-

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 12 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 3


pembelajaran ini murid-murid3.1 menyampaikan maklumat tentang (ii) mengkategorikan isi penting
TEMA : dapat ; sesuatu perkara @ tajuk dengan berdasarkan topik.
Semangat Kejiranan 1. menganalisa menggunakan kata, istilah, frasa, ayat (iii) Mengemukakan isi yang diperoleh
data yang yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. dengan jelas
TAJUK : diberi secara
Puteri Legenda berurutan. 10.1 menghasilkan pelbagai genre ( prosa
Aras 3
2. membuat dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, (i) menghasilkan prosa dan puisi
PENULISAN: kesimpulan menarik dan bermakna. secara terancang, tertib dan kemas
-Laporan secara dengan menggunakan bahasa yang
BT ( B) ms 39 kreatif tepat, indah dan menarik..
3. menulis
karangan
prosa Fokus Sampingan Aras 3
mengikut 8.2 membina dan menulis ayat tunggal (ii) menggunakan pelbagai jenis dan
format. dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan ragam ayat untuk membina teks
teks tentan g sesuatu tajuk. berkaitan sesuatu tajuk.

10.2 mengedit dan memurnikan hasil


penulisan. Aras 3
(i) mengedit dan membetulkan
kesatuan idea dalam penulisan

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
a.morfologi –kata hubung
b.sintaksisi-ayat majmuk
2. Penjodoh bilangan
- sekujur - butir
3. Kosa kata
-pakar - lokasi - pedalaman
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kajian tempatan
2. Nilai : a. Keberanian
b. Semangat bermasyarakat

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
-Kreatif – meramal
- membuat hipotesis
- BCB - mencatat
- mendengar

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 13 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1


pembelajaran ini murid-murid 1.2 Bertanya dan menjawab tentang i. Mengemukakan soalan tanpa
TEMA : dapat ; sesuatu perkara secara bertatasusila kata tanya.
Keselamatan 1. Mengemukakan soalan BT B ms. 37 ii. Mengajukan soalan yang
m/s 33 (B) tanpa kata Tanya. menggunakan kata tanya dan
2. Membaca perkataan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
TAJUK :NURI rangkai kata , ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul tanpa kata tanya untuk
MENYELAMATKAN tunggal dan ayat dan memahami perkara yang dibaca. mendapatkan huraian dan
HUTAN majmuk dengan sebutanBT B ms. 34, 35, 36. penerangan.
dan intonasi yang betul.
PENULISAN: 3. Menulis pelbagai jenis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat Aras I
Berita ayat . tunggal dan ayat majmuk. i. Membaca perkataan, rangkai/kata
BT B ms 38 ayat tunggal dan ayat majmuk
dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
ii. Memahami perkataan, rangkai kata
dan ayat yang dibaca.

Aras I
i. Menulis pelbagai jenis ayat.

Fokus Sampingan Aras I


1.1 Berinteraksi dengan pihak lain i. Berinteraksi dengan pihak lain
berkaitan sesuatu topik. berkaitan sesuatu topik.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
i. Kata hubung
2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu:Kajian Tempatan
2. Nilai :i. Bekerjasama
ii. Semangat Bermasyarakat.

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
i. Mengumpul dan mengelas.
ii. Membuat urutan.

- BCB

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJ ARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 14 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 2


pembelajaran ini murid-murid 1.2 Perkara 2 Bertanya dan menjawab i. Mengemukakan soalan yang
TEMA :Keselamatan dapat ; tentang sesuatu secara bertatasusila releven tentang topik yang
1. Mengemukakan BT B ms. 37 dibincangkan.
m/s 33 soalan yang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat ii. Memberikan penjelasan terhadap
releven dengan dengan sebutan dan intonasi yang betul jawapan yang diberikan.
TAJUK :Nuri topik yang dan memahami perkara yang dibaca.
Menyelamatkan dibincangkan. BT B ms. 34, 35, 36.
Hutan 2. Membaca 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat
Aras 2
pelbagai jenis ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Membaca pelbagai jenis ayat
LAPORAN: dengan BT B ms 38 dengan memberikan penekanan
Nuri Menyelamat memberikan pada intonasi berdasarkan tanda
Pesawat Terhempas penekanan pada baca.
intonasi
berdasarkan tanda
baca. Aras 2
3. Membina ayat i. Membina ayat majmuk dengan
majmuk dengan menggunak an kata hubung.
mengggunakan
kata hubung.
Fokus Sampingan Aras 2
1.1 Berinteraksi dengan pihak lain i. Menggunakan gelaran dan kata
berkaitan sesuatu topic. panggilan yang sesuai dalam
perbualan.

Aras

Aras

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
i. Kata hubung
ii. Kata majmuk
iii. Peribahasa
2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains dan Teknologi
2. Nilai : i. Bekerjasama
ii. Semangat Bermasyarakat.

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
i. Menilai
ii. Menghubung kait.
- BCB

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 15 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 3
pembelajaran ini murid-murid1.2 Bertanya dan menjawab tentang i. Berbual secara bertatasusila
TEMA :Keselamatan dapat ; sesuatu perkara secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan
i. Berbual secara BT B ms. 37 menggunakan soalan pelbagai aras
bertata susila 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
TAJUK :Nuri tentang sesu atu dengan sebutan dan intonasi yang betulAras 3
Menyelamatkan perkara dengan dan memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks dengan sebutan dan
Hutan. menggunakan BT B ms. 34, 35, 36. intonasi yang betul.
soalan pelbagai 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat ii. Menghuraikan maksud ayat yang
aras. tunggal dan ayat majmuk. dibaca
Biografi: ii. Menghuraikan BT B ms 38
Aku Juruterbang maksud ayat Aras 3
yang dibaca. i. Membina ayat tunggal dan ayat
iii. Memb ina ayat majmuk dengan perluasan subjek
tunggal dan ayat dan predikat.
majmuk dengan
perluasan subjek
dan predikaty. Fokus Sampingan Aras 3
1.1 Berinteraksi dengan pihak lain i. Menerima teguran dengan hati
berkaitan sesuatu topic. yang terbuka dalam perbualan

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
i. Ayat Tunggal
ii. Ayat Majmuk

2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains dan Teknologi
2. Nilai : i. Bekerjasama
ii. Keberanian

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir
i. Mengan alisis
ii. Menilai
- BCB

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 16 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1


pembelajaran ini murid-murid1.2 Bertanya dan menjawab tentang i Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.
TEMA : dapat ; sesuatu perkara secara bertatasusila BTii BMengajukan soalan yang menggunakan kata
Nilai d an Disiplin i. Mengajukan ms 4 tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan
soalan yang huraian dan penerangan.
TAJUK : menggunakan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai iii Memberikan jawapan yang tepat dengan alas
Sungai Kita Dahulu kata tanya dan sumber untuk mendapatkan maklumat an yang mun asabah.
dan Sekarang tanpa kata tanya bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
untuk maklumat daripada internet BT B ms 4Aras 1
Penulisan: mendapatkan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayati Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan
Fakta – Pencemaran huraian dan tunggal dan ayat majmuk. yang betul, ejaan dan pengguaaan perkataan
Sungai penerangan yang tepat.
ii. Memberikan
jawapan yang Aras 1
tepat dengan alas i Menulis pelbagai jenis ayat.
an yang
munasabah.
iii. Merujuk kamus Fokus Sampingan Aras 1
untuk mencari 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat i Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal
makna, sebutan dengan sebutan dan intonasi yang betuldan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi
yang betul, ejaan dan memahami perkara yang dibaca. yang betul.
dan penggunaan ii Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat
perkataan yang yang dibaca.
tepat.
iv. Menulis pelbagai
jenis ayat.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
i. Kata penegas
ii. Peribahasa
iii. Kata Ganda
2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains dan Teknologi
2. Nilai :
i. Bekerjasama
ii. Semangat bermasyarakat

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
- Meramal
- BCB

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 17 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 2


pembelajaran ini murid-murid1.2 Bertanya dan menjawab tentang i. Mengemukakan soalan yang
TEMA : dapat ; sesuatu perkara secara bertatasusila BT B relevan tentang topic yang
Nilai d an Disiplin i. Mengemukakan ms 77 dibincangkan.
soalan yang 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai ii. Memberi penjelasan terhadap
TAJUK : relevan tentang sumber untuk mendapatkan maklumat
Berbakti kepada tanah topic yang bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk jawapan yang diberikan.
dibincangkan. maklumat daripada internet BT B ms 4
ii. Memeberikan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayatAras 2
Penulisan: penjelasan tunggal dan ayat majmuk. i. Merujuk media elektronik untuk
Surat Kiriman Rasmi terhadap mendapatkan maklumat bagi tajuk
-Lawatan Sambil jawapan yang yang sedang dikaji.
Belajar ke Pusat diberikan.
Ternakan. iii. Merujuk medi Aras 2
elektronik un tuk i. Membina ayat majmuk dengan
mendapatkan menggunakan kata hubung.
maklumat bagi
tajuk yang Fokus Sampingan Aras 2
sedang dikaji. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat i. Membaca pelbagai jenis ayat
iv. Memb ina ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan memberikan penekanan
majmuk dan memahami perkara yang dibaca. pada intonasi berdasarkan tanda
menggunakan baca.
kata hujung. Aras

Aras

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
i. Kata Penegas
ii. Peribahas
iii. Kata Ganda

2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains dan Teknologi
2. Nilai :
i. Bekerjasama
ii. Semangat bermasyarakat

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
i. Meramal
- BCB

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 18 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 3


pembelajaran ini murid-murid i. berbual secara bertatasusila tentang
TEMA : dapat ; 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara dengan
Nilai d an Disiplin i. Berbual secara sesuatu perkara secara bertatasusila BT B menggunakan soalan pelbagai aras.
bertatasusila ms 4
TAJUK : tentang sesuatu 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 3
Maktab Tentera Diraja perkara dengan sumber untuk mendapatkan maklumat i. Merujuk personalia dan pelbagai
menggunakan bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk sumber untuk mendapatkan
Penulisan: soalan pelbagai maklumat daripada internet BT B ms 4 maklumat.
Keperihalan aras. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat ii. Melayari internet un tuk
-Ekspedisi ke Taman ii. Merujuk tunggal dan ayat majmuk. mendapatkan maklumat berkaitan
Negara personalia dan sesuatu topic.
pelbagai sumber
untuk Aras 3
mendapatkan i. Membina ayat tunggal dan ayat
maklumat. majmuk dengan perluasan subjek
iii. Melayari internet dan predikat.
untuk
mendapatkan Fokus Sampingan Aras 3
maklumat 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat i. Membaca teks dengan sebutan dan
berkaitan sesuatu dengan sebutan dan intonasi yang betul intonasi yang betul.
topic. dan memahami perkara yang dibaca. ii. Menghuraikan maksud ayat yang
iv. Membina ayat dibaca.
tunggal dan ayat
majmuk dengan
perluasan subjek
dan predikat.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
i. Kata Hubung Berpasangan
ii. Ayat Tunggal
iii. Ayat Majmuk

2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Pendidikan dan Kerjaya
2. Nilai :
i. Keberanian
ii. Bekerjasama
iii. Berhemah Tinggi
Kemahiran Bernilai Tambah
- Kemahiran berfikir :
i. Membuat gambaran mental
ii. Menilai
- BCB

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

KELOMPOK : 19 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras (1)


pembelajaran ini murid-murid1.5 Memberikan penjelasan tentang i-Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat
TEMA : dapat ; sesuatu perkara yang tersurat dan dan tersirat berdasarkan intonasi.
PATRIOTISME 1-Menyatakan maksud tersirat dengan menggunakan kata ,
pernyataan yang tersurat dan ungkapan , dan ayat yang sesuai. Aras (1)
TAJUK : tersirat berdasarkan intonasi. 6.5 Membaca pantas secara imbasan i-Membaca dan mencari fakta yang relevan
P.RAMLEE 2-Membaca bahan bacaan untuk mendapatkan maklumat dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.
SENIMAN AGUNG secara ektensif. khusus.
3-Mengemukakan isi penting
Penulisan: dengan jelas.
Biografi 4.Menulis pelbagai jenis ayat.Fokus Sampingan Aras(1)
- Tokoh Murid 7.3 Membaca dan menghayati pelbagaii-menyatakan isi sesuatu teks untuk
bahan sastera dan bukan sastera yang
meningkatkan minat membaca .
berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca. Aras (1)
8.1 Membina dan menulis perkataan , i-menulis pelbagai jenis ayat
ayat, tunggal dan ayat majmuk.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata ganda
Ayat majmuk
2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata
Dekad, biduan, peon ,menyerlahkan ,
komedi,studio, nusantara,melonjak
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan
Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Seni / budaya
2. Nilai : bertanggung jawab
Rasional ,kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
menghubungkait
- BCB: Perbincangan secara
berkumpulan
Teori kecerdasan pelbagai:
Kecerdasan kinestetik

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 20 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras (2)
pembelajaran ini murid-murid1.5 Memberikan penjelasan tentang i-menjelaskan maksud diksi,frasa.
TEMA : dapat ; Ungkapan, dan ayat dalam sesuatu
sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
PATRIOTISME 1-Menjelaskan maksud diksi,dengan menggunakan kata , ungkapan ,pengucapan.
Frasa, dan ayat dalam sesuatudan ayat yang sesuai.
TAJUK : pengucapan . 6.5 Membaca pantas secara imbasan
JALUR GEMILANG 2-Membaca bahan bacaan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras (2)
i-membaca dan mengimbas fakta yang
MENGELILINGI untuk mendapat maklumat.
DUNIA 3-Menyusun dan relevan daripada pelbagai bahan untuk
menyampaikan maklumat mengukuhkan maklumat.
Penulisan: menggunakan laras bahasa
Menyambung Cerita. yang sesuai. Aras
4-Membina ayat majmuk
dengan menggunakan kata Fokus Sampingan Aras (2)
hubung. . 7.3 Membaca dan menghayati pelbagaii-menyatakan ringkasan atau sinopsis
bahan sastera dan bukan sastera yang teks pelbagai bahan yang dibaca
berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca. Aras (2)
8.1 Membina dan menulis perkataan , i-membina ayat majmuk dengan
ayat, tunggal dan ayat majmuk. menggunakan kata hubung

Aras

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata hubung
Kata kerja pasif
Ayat pasif
2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata: solo, rekod,
satelit,facsimile,e-mel, telekomunikasi,
Teleks
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: geografi, pelayaran ,Matematik
2. Nilai : bertanggungjawab
Berdikari, kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir
:huraian/menjelaskan
- BCB: mengingar
-Teori Kecerdasan pelbagai:
(kecerdasan muzik)

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 21 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras (3)
pembelajaran ini murid-murid1.5 Memberikan penjelasan tentang i-Menyatakan pengajaran yang terdapat
TEMA : dapat ; sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
dalam bahan seca ra a nalitis
PATRIOTISME dengan menggunakan kata , ungkapan ,Aras(3)
1-Menyatakan pengajaran dan ayat yang sesuai. i-Membaca dan mengumpul maklumat
yang terdapat dalam bahan 6.5 Membaca pantas secara imbasan secara imbasan untuk membuat kesimpulan
TAJUK : bacaan secara analitik untuk mendapatkan maklumat khusus.
2-Membuat rumusan Aras
NEGARA KITA menggunakan laras bahasa
TANGGUNGJAWAB secara tepat dan padat Fokus Sampingan Aras (3)
KITA 3-Membina ayat tunggal dan . 7.3 Membaca dan menghayati pelbagaii-mengenalpasti perkara yang menarik
ayat majmuk dengan peluasanbahan sastera dan bukan sastera yang dalam teks yang dibaca untuk
Penulisan: subjek dan predikat berkualiti untuk meningkatkan dan meningkatkan minat membaca
Peribahasa memperkukuh minat membaca. ii-merumuskan isi-isi menarik dalam
8.1 Membina dan menulis perkataan ,
ayat, tunggal dan ayat majmuk. teks yang dibaca

Aras (3)
i-membina ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan perluasan subjek dan
predikat

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata nama
Kata nama khas
Ayat Tunggal
Ayat Majmuk
2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata:warisan, serik, dibelenggu,
alpa, mustahil
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kajian Tempatan
2. Nilai : Tanggungjawab
Keberanian, Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah


KB-menghubungkait
-KMD -membuat ramalan
- BCB: membaca (luncuran)

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 22 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras (1)
pembelajaran ini murid-murid1.5 memberikan penjelasan i)menyatakan maksud penyataan yang
TEMA : SAINS dapat ; tentang sesuatu pekara yang tersurat dan tersirat berdasarkan
DAN TEKNOLOGI 1-Menyatakan isi penting tersurat dan tersirat dengan intonasi.
laporan yang didengar. menggunakan kata,ungkapan dan
2- mencari maklumat
TAJUK : GERHANAtambahan melalui pelb agai ayat yang sesuai. Aras (1)
i)membaca dan membuat andaian
MATAHARI sumber. 7.1 membaca dan menerangkan
CINCIN 3-menyatakan pendapat yang maksud kandungan teks yang tentang sesuatu perkara yang tersirat
bernas melalui p erbincangan.tersurat dan tersirat. berdasarkan maklumat yang tersurat.
Penulisan: ii)menyatakan andaian yang dibuat
Dialog secara ringkas.

Aras

Fokus Sampingan Aras (1)


6.6 membaca dan membuat i)menyusun maklumat daripada pelbagai
ramalan berdasarkan sesuatu ceritabahan yang dibaca untuk membuat
atau maklumat yang diberikan. ramalan.
9.1 mengambik imlak teks yang ii)membuat andaian berdasarkan fakta
diperdengarkan. atau maklumat yang diperoleh.
.
Aras (1)
i)mengambil imlak teks dengan ejaan
dan tanda baca yang betul.

Aras

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata pemeri
2. Kosa kata
Gerhana,negative, redup

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: sains
2. Nilai : kerjasama

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir : Kreatif
- Kemahiran Teknologi Maklumat

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 23 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras (2)
pembelajaran ini murid-murid1.5 memberikan penjelasan i)menjelaskan maksud diksi
TEMA : SAINS dapat ; tentang sesuatu pekara yang frasa,ungkapan dan ayat dalam sesuatu
DAN TEKNOLOGI 1. memberikan makna tersurat dan tersirat dengan pengucapan.
pada menggunakan kata,ungkapan dan
perkataan/rangkaikka
TAJUK : DUNIA DI ta. ayat yang sesuai. Aras (2)
7.1 membaca dan menerangkan i)menjelaskan maksud tersurat dan
HUJUNG JARI 2. membaca dan
memahami bahan maksud kandungan teks yang tersirat berdasarkan bahan grafik dan
teks bukan sastera. tersurat dan tersirat. bukan grafik.
3. mengambil imlak
Penulisan: dengan ejaan dan
Syarahan tanda baca yang
betul.
Fokus Sampingan Aras (2)
6.6 membaca dan membuat i)membuat ramalan berdasarkan idea
ramalan berdasarkan sesuatu ceritayang berkaitan dengan cerita dan isu
atau maklumat yang diberikan. yang diberi dalam perenggan awal
9.1mengenal pasti maklumat dan bahan yang di baca.
mencatat nota daripada bahan
yang di baca. Aras (2)
i)menterjemah maklumat dalam bentuk
lakaran kerangka.

Aras

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata kerja tak transitif
Ayat penyata.

2. Kosa kata
Alat, cakera padat,sidang video,
komunikasi.

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: sains dan kajian tempatan
2. Nilai : rasional,kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran Teknologi maklumat
- Kemahiran Kontekstual

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 24 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras (3)
pembelajaran ini murid-murid1.5 memberikan penjelasan i)menyatakan pengajaran yang terdapat
TEMA : SAINS DANdapat ; tentang sesuatu pekara yang dalam bahan secara analitis.
TEKNOLOGI 1. membina ayat-ayat tersurat dan tersirat dengan
soalan. menggunakan kata,ungkapan dan Aras (3)
2. memcari makna i) membuat kesimpulan tentang maksuk
TAJUK : TENAGA perkataan baru ayat yang sesuai.
7.1 membaca dan menerangkan tersurat dan tersirat berdasarkan bahan
SURIA dengan merujuk
kamus, media maksud kandungan teks yang grafik dan bukan grafik.
elektronik. tersurat dan tersirat.
Penulisan: 3. menyatakan isi Aras
Fakta penting daripada
petikan.
Fokus Sampingan Aras (3)
6.6 membaca dan membuat i)membaca synopsis,bibliografi,indek
ramalan berdasarkan sesuatu ceritadan glosari sesebuah buku untuk
atau maklumat yang diberikan. memdapatkan gambaran umum.
9.1 mengambik imlak teks yang
diperdengarkan. Aras (3)
i)mengambil imlak teks pelbagai laras
dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Aras

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata seru
Kata hubung

2. Kosa kata
Sumber,suria,komersial,potensi

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: sains
2. Nilai : bekerjasama,kesihatan fizikal
mental.

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kajian Masa Depan
- Kemahiran Belajar

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 25 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1
pembelajaran ini murid-murid2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, i. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu
TEMA : CERITA dapat ; frasa, ayat seta sebutan dan intonasi yang
perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang
DAN TAULADAN Bercerita secara spontan bai]k dan jelas. sesuai.
perkara dengan intonasi dan
gaya yang sesuai. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggalii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu
TAJUK : dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisankejadian yang di]dengar menggunakan bahasa
2. Membina ayat tunggal teks tentan g sesuatu tajuk. yang betul.
MENGEMBARA DI dengan ayat majmuk
DASAR LAUT berdasarkan tajuk. Aras 1
. i. membina ayat tunggal dan ayat majmuk
3. Membacadan mengecam berdasarkan tajuk.
isi-isi penting drp pelbagai
bahan bacaan. Aras
4.Menghasilkan pelbagai
genre. Fokus Sampingan Aras 1
Penulisan: 6.3 Membaca da n mengenalpasti isi i.Membaca dan mengecam isi-isi penting
Cereka utama dan isi sampingan daripada daripada pebagai bahan bacaan.
“Sesat di hutan” teks.
6.4 Aras 1
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa Mengenal pasti isi daripada pelbagai
dan puisi) termasuk e-mel yan g mudah sumber berdasarkan tajuk.
,menarik, dan bermakna i. Membina draf karangan yang
lengkap

SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata hubung
Ayat majmuk pancangan

2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata: Khazanah,menyelinap
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan
Pengisian Kurikulum
1. Ilmu:Kajian Tempatan
2. Nilai : Kasih sayang,kesyukuran
Kemahiran Bernilai Tambah
- Kemahiran berfikir : Menjana idea
- BCB: Mengingat

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 26 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 2
pembelajaran ini murid-murid2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, i-Menceritakan sesuatu peristiwa
TEMA : dapat ; frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang
dengan penuh penghayatan menggunakan
CERITA DAN 1-Menceritakan sesuatu baik dan jelas. bahasa ,gaya, intonasiyang baik .
TAULADAN peristiwa dengan penuh
TAJUK : penghayatan menggunakan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggalAras 2
PUTERI LAGENDA bahasa ,gaya, dan intonasi dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan i-Membina perenggan dengan menggunakan
yang baik. teks tentan g sesuatu tajuk. ayat tunggal dan ayat majmuk.

Penulisan: 2-Membina perenggan dengan Aras


Peribahasa menggunakan ayat tunggal
“Sepandai-pandai dan ayat majmuk. Fokus Sampingan Aras 2
tupai] melompat .6.3 Membaca dan mengenalpasti isi i-Membaca dan mengenalpasti idea yang
,akhirnya jatuh ke 3-Membaca dan mengenal isiutama dan isi sampingan daripada teks terdapat dalam teks.
tanah juga. utama dan isi sampingan
daripada teks. .10.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 2
(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang i-Melakukan tranformasi maklumat dalam teks
4-Melakukan tranformasi mudah ,menarik, dan bermakna. kepada pelbagai genre.
maklumat dalam teks kepada
pelbagai genre. ii-Menulis karangan menggunakan bahasa yang
kreatif.

Aras

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata perintah
Ayat perintah

2. Penjodoh bilangan
3. Kosa kata:
Lagenda, belidah,taji, harmoni
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sejarah, Sastera
2. Nilai : Keadilan,bertolak-ansur
bertanggungjawab

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :Menilai
- BCB : Mengaplikasikan,memindahkan

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 27 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 3
pembelajaran ini murid-murid 1. Mengulas tentang sesuatu kejadian yang
TEMA : CERITA dapat ; 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,didengar dengan menggunakan bahasa yang
DAN TAULADAN 1. Mengulas tentang sesuatu frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang betuk
kejadian yang didengar baik dan jelas.
dnganmenggunakan bahasa Aras 3
TAJUK : yang betul. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal1. Menggunakan pelbagai jenisa dan ragam ayat
MAHSURI dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan
untuk mmbina teks berkaitan sesuatu tajuk
2.Menggunakan pelbagai jenis teks tentan g sesuatu tajuk.
dan ragam ayat untuk Aras
Penulisan: membina teks berk aitan
Menulis puisi sesuatu tajuk. Fokus Sampingan Aras 3
berkaitan tajuk . 6.3 Membaca dan mengenalpasti isi 1. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan
3.Membaca synopsis sesebuahutama dan isi sampingan daripada teks.yang terdapat dalam teks
buku untuk mendapatkan
gambaran umum. .10.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 3
(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang 1.Menghasilkan prosa dan puisi secara
4. Menghasilkan prosa dan mudah ,menarik, dan bermakna
puisi secara terancang ,tertib terancang,tertib dan kemas dengan
dan kemasdengan menggunakan bahasa yang tepat ,indah dan
menggunakan bahasa yang menarik
tepat ,indah dan menarik.
Aras

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Kata : Kata seru
Ayat : Ayat seru
2. Peribahasa.Berani] kerana benar
3. Kosa kata Syahadan,bendahara,tahta
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sejarah,Kajian Tempatan
2. Nilai : Keadilan,
keberanian,kejujuran

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :membuat
kesimpulan
- Kecerdasan - kenistetik

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 28 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama ARAS 1
pembelajaran ini murid-murid dapat ; i. Mengemukakan soalan tanpa kata
TEMA : 1.2 Bertanya dan menjawab tanya.
KOMUNIKASI 1. Mengemukkan soalan tanpa tentang sesuatu perkara scara ii. Mengajukan soalan yang
kata tanya. bertatasusila. menggunakan kata tanya dan tanpa
kata tanya untuk mendapatkan
TAJUK : 2. Mengemukan soalan dengan 6.3 Membaca dan mengenal huraian dan penerangan.
DUNIA DI HUJUNG kata tanya. pasti isi utama dan isi iii. Memberikan jawapan yang tepat
JARI 3. Membaca dan megecam isi-isi sampingan daripada teks. dengan alasan munasabah.
penting.
4. Merujuk kamus untuk mecari Aras 1
Penulisan: maklumat.
i. Membaca dan mengecam isi-isi
Fakta penting daripada pelbagai bahan
“ Kepentingan bacaan.
Komputer”.

Fokus Sampingan Aras 1


6.1 Membaca dan merujuk i. Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan
pelbagai sumber untuk yang betul, ejaan dan penggunan kata yang
mendapatkan maklumat bagi tepat.
tajuk yang sedang dikaji
termasuk maklumat daripada
internet.
Aras 1
8.6 Membina wacana yang
sempurna bagi keseluruhan i. Meng gun akan pengurusan grafik bagi
karangan. mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat
kerangka penulisan.

http://www.skmaklagam.com
.
SISTEM BAHASA

1.Tatabahasa
a. Morfologi-kata kerja
b. Sintaksis- ayat Tanya
2. Kosa kata – alaf, cakera padat
komunikasi
3. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu- Sains dan Teknologi
2. Nilai- berpandangan jauh,
keberanian, berdikari

Kemahiran Bernilai Tambah


1.Kajian masa depan –
mengendali perubahan,membuat
ramalan
ICT-Komunilasi

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 29 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 2
pembelajaran ini murid-murid1.2 Bertanya dan menjawab tetang i. Mengemukakan soalan yang releven tentang
TEMA : dapat ; sesuatu perkara secara bertatasusila. topic yang dibincangkan.
KOMUNIKASI 1. Mengmu kakan soaln yang ii. Memberikan penjelasan terhadap jawapan
releven tentang topic. 6.3 Membaca dan mengenal pasti idea yang diberikan.
2. Memberi penjelasan yang terdapat di] dalam teks.
TAJUK : SATELIT terhadap jawapan. Aras 2
Membaca dan mengenal pasti] i. Membaca dan mengenal pasti idea yang
idea yang terdap at di] dalam terdapat di dalam teks.
teks.
4. Menyatakan perbezaan
PENULISAN: penggnaan laras bahasa. Fokus Sampingan Aras 2
TAJUK: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai i. Merujuk media elektronik untuk mendapatkan
MELAPORKAN sumber untuk mendapatkan maklumat maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.
LAWATAN KE bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
PUSAT SAINS maklumat daripada internet. Aras 2
NEGARA i. Menggunakan kata, frasa,dan ayat
8.6 Membina wacana yang sempurna bagiyang menarik untuk membina pelbagai jenis
keseluruhan karangan. perenggan isi.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
a. Moforlogi- kata hubung
b. Sintaksis- ayat majmuk
3. Kosa kata- satelit, pencawang, MSC
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains danteknologi
2. Nilai : Kesyukuran, keberanian

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
- BCB-perbincangan secara kumpulan
- ICT- komunikasi

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU

KELOMPOK : 30 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 3


pembelajaran ini murid-murid1.2 Bertanya dan menjawab tetang sesuatu i. Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu
TEMA : dapat ; perkara secara bertatasusila. perkara dengan menggunakan soalan pelbagai
KOMUNIKASI 1. Berbual secra bertatasusila. aras.
2. Menghuraikan isi utama dan 6.3 Membaca dan mengenal pasti idea
isi sampingan. yang terdapat di] dalam teks. Aras 3
3. Merujuk personalia dan i. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan
TAJUK : pelbagai sumber untuk yang terdapat di dalam teks.
TELEKOMUNIKASI mendapatkan maklumat.
MASA KINI 4. Melayari internet untuk
mendapatkan maklumat.
Fokus Sampingan Aras 3
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai i. Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk
PENULISAN sumber untuk mendapatkan maklumat mendapatkan maklumat.
TAJUK: KEBAIKAN bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk ii. Melayai internet untuk mendapatkan
DAN KEBURUKAN maklumat daripada internet. maklumat berkaitan sesuatu topic.
PENGUNAAN
TELEFON BIMBIT 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi
keseluruhan karangan.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
a. Morfologi-kata k erja
b. Sintaksis-ayat aktif dan ayat
pasif
2. Kosa kata-telefon bimbit,jarring,
SMS,telefon selular
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kontekstual –menghubung kait
pengetahuan dengan alam sekitar

2. Nilai :

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
Kontekstu al –menghubung kait
pengetahuan dengan alam sekitar

- BCB
ICT- mengeksis maklumt dalam internet

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 31 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1
pembelajaran ini murid-murid1.5 Memberikan penjelasan tentang i Meyatakan maksud pernyataan yang tersurat
TEMA : dapat ; sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
dan tersirat berdasarkan intonansi
KEBUDAYAAN dengan menggunakan kata, ungkapan,
1. Melafazkan pantun dengandan ayat yang sesuai Aras 2
TAJUK : intonansi dan gaya yang ii Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan
Rumah Tradisional sesuai. dan ayat dalam sesuatu pengucapan.
Melayu
m/s 21 2. Melaporkan dan mencatat 4.3 Mengemukakan hujag untuk Aras 1
dapatan perbincangan. menyokong atau menentang pendirian iii Menyokong atau membangkang sesuatu
PENULISAN: dengan memberikan alas an yang sesuaitajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah
Surat kiriman rasmi 3. Membina ayat berbilang secara sopan. yang rasional.
subjek dan predikat.
Fokus Sampingan Aras 1
4. Mulis surat kiriman 3.2 Menghuraikan maklumat dengan i Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan
mengikut format yang betul. alasan yang meyakinkan. memberikan alas an yang rasional

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan Aras 1


pendapat tentang sesuatu perkara secarai Mengamati inti pati perbincangan
terperinci, tepat dan tersusun. untuk menyuarakan pandangan yang
menyakinkan.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 1


sumber untuk mendapatkan maklumat i Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan
bagi tajuk yang sedang dikaji termasukyang betul, ejaan dan penggunaan perkataan
maklumat daripada internet. yang tepat.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa

Kata
U Kerja berimbuhan
a) MorfologiU MeN eqn
berapitan MeN
U b) Sintaksis
Ayat tunggal dengan frasa kerja transitif

2. Kosa kata:
Jerjak. kambi, kerrawang, jenang, kekuda,
kisi-kisi, tetupai, panel, ambang.

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Kajian Tempatan, Matematik
Sains, Sosial
2. Nilai: Bekerjasama, Semangat
bermasyarakat, Rasional

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
• Mengsistesif
- Membuat gambaran mental
• Teori Kecerdasan Pelbagai
• Kecerdasan visual ruang

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 32 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1
pembelajaran ini murid-murid4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan ii Menyuarakan pandangan yang meyakinkan
TEMA : dapat ; pendapat tentang sesuatu perkara secara
KEBUDAYAAN terperinci, tepat dan tersusun.
1. Bersoal jawab dalam bentuk
TAJUK : temu ramah mudah. 4.3 Mengemukakan hujah untuk
Aras 2
Pendeta Bahasa menyokong atau menentang pendirian i Menegaskan hujah untuk menyokong atau
m/s 51 2. Menyatakan isi penting dengan memberikan alas an yang sesuaimenentang sesuatu tajuk perbahasan dengan
yang terdapat dalam laporan secara sopan. memberikan alas an yang konkrit.
PENULISAN: yang diperdengarkan.
Aras 3
Karangan Jenis Fakta i Mengemukakan soalan untuk mematahkan
3. Menulis dalam bentuk hujah lawan dengan sopan.
tulisan berangkai dengan
kemas. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 2
sumber untuk mendapatkan maklumat i Merujuk media elektronik untuk mendapatkan
4. Menulis karangan berformat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasukmaklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.
laporan dengan betul. maklumat daripada internet.

Fokus Sampingan Aras 1


.5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat i Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal,
dengan sebutan yang intonasi yang betul
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi
dan memahami perkara yang dibaca. yang betul.
Aras 2
i Membaca pelbagai jenis ayat dengan
memberikan penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.

Aras 3
i Membaca teks dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

http://www.skmaklagam.com
Aras 2
i Mengembangkan idea berdasarkan dapatan
3.2 Menghuraikan maklumat dengan dengan mengemukakan bukti yang sahih.
alasan yang meyakinkan.
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
U a) Morfologi
- Kata ganda separa
- Kata ganda penuh
- Kata ganda berentak
U b) Sintaksis
- Ayat penyata dengan kata ganda
- Ayat pancangan relatif

2. Kosa kata
- Perbendaharaan kata: formal, akademik,
Bernas, akur, kerjaya, ikhtisas
3. Sebutan/Intonasi
4. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu : Kajian Tempatan
2. Nilai : Rajin, Kesyukuran Rasional

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
• Membanding beza
-Kreatif
• Membuat inferens

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 33 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1
pembelajaran ini murid-murid4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan i Mengamati inti pati perbincangan un tuk
TEMA : dapat ; pendapat tentang sesuatu perkara secaramenyuarakan pandangan yang meyakinkan.
KEBUDAYAAN terperinci, tepat dan tersusun ii Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.
1. Bersoal jawab dalam bentuk
TAJUK : temu ramah mudah. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 2
Muzik Tradisional sumber untuk mendapatkan maklumat i Mengenal pasti penggunaan kata, frasa,
Melayu 2. Menggunakan ayat yang bagi tajuk yang sedang dikaji termasukrangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu
m/s 69 sesuai untuk mengemukakan maklumat daripada internet genre.
hujah. Aras 3
PENULISAN : 3. Mencari maklumat i Memberikan pandangan tentang ciri-ciri
Karangan Jenis berpandukan gambar. penulisan genre.
Wawancara
4. Menulis karangan Fokus Sampingan Aras 3
wawancara dengan baik. 1.5 Memberikan penjelasan tentang i Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam
sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
bahan secara analisis
dengan menggunakan kata, ungkapan dan
ayat yang sesuai.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alas


Aras 3
an yang meyakinkan i Mengulas fakta tentang sesuatu topic dengan
mengemukakan bukti yang wajar.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
U a) Morfologi
Kata kerja pasif
Kata hubung pancangan
U b) Sintaksis
Ayat pasif
Ayat majmuk pancangan
2. Peribahasa
3. Kosa kata :
Warisan, tradisional, fungsi, istiadat,
tatacara, kepetahan, tabir, memalu
gendang, pupus.
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu : Seni Muzik, Kraf tangan
2. Nilai : Kerajinan, kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
• Mencirikan
- Teori Kecerdasan Pelbagai
• Kecerdasan muzik

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 34 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
pembelajaran ini murid-murid
TEMA : Cerita dapat ; 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1
Teladan sesuatu perkara atau tajuk dengan i Mengkategorikan isi penting berdasarkan
1. Menyusun isi – isi menggunakan kata , istilah , frasa , tajuk.
penting berdasarkan ayat yang tepat dan laras bahasa ii Mengemukakan isi yang diperoleh dengan
TAJUK : tajuk yang sesuai. jelas.
Cerita Rakyat 2. Mengemukakan isi –
isi penting dengan Aras 2
Penulisan : jelas i Mengan alisis d ata berdasark an sesuatu
Buku Skrap 3. Membuat rumusan perkara
dengan menggunakan ii Menyusun dan menyampaikan maklumat
laras bahasa yang dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.
betul.
4. Bercerita secara Aras 3
spontan dengan i Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan
nada , intonasi dan sesuatu perkara
gaya yang sesuai. ii Membentangkan kesimpulan berdasarkan
perkara yang diteliti dengan menggunakan
bahasa secara tepat dan padat.

Fokus Sampingan Aras 1


2.1 Bercerita dengan menggunakan katai Bercerita secara spontan mengenai sesuatu
, frasa , ayat serta sebutan dan perkara dengan nada , intonasi , dan gaya
intonasi yang baik dan jelas. yang sesuai.
ii Menyatakan pendapat tentang sesuatu
kejadian yang didengar dengan menggunakan
bahasa yang betul
Aras 2
i Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh
penghayatan menggunakan bahasa , gaya dan
intonasi yang baik.

http://www.skmaklagam.com
Aras 3
i Mengulas tentang sesuatu kejadian yang
didengar dengan menggunakan bahasa yang
betul

SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Peribahasa
Ayat majmuk

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Agama dan moral
2. Nilai : Kasih sayang , keberanian

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir : - mencirikan
- KMD – membuat ramalan

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
KELOMPOK : 35 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1
TEMA : pembelajaran ini murid-murid i. Menyampaikan hasil pemerhatian yang
PERMAINAN dapat ; 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengandilakukan dengan menggunakan laras bahasa
BAHASA menggunakan bahasa yang sesuai dan yang sesuai.
1. Menyampaikan hasil tepat.
pemerhatian yang Aras 2
TAJUK : dilakukan dengan i. Mempersembahkan hasil kerja d engan jelas,isi
ALAM SEKITAR menggunakan laras yang padat dan laras bahasa yang sesuai.
bahasa yang sesuai.
Aras 3
2. Memb ina ayat i. Membentangkan tindakan susulan bagi
tunggal dan ayat menyelesaikan sesuatu tugasan
majmuk.
Fokus Sampingan Aras 1
.8.2 Membina dan menulis ayat tunggali. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan
berdasarkan tajuk.
teks tentan g sesuatu tajuk.
Aras 2
i. Membina perenggan dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 3
i. Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat
untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
- kata hubung
- jenis ayat
2. Penjodoh bilangan
- batang,buah
3. Kosa kata
- ekosistem
- ekologi

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains dan Kajian Tempatan
2. Nilai : Bekerjasama dan Patriotisme

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir : Menjana idea
- TKP : Verbal Linguistik

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 36 Pada akhir pengajaran dan Fokus Aras 1
pembelajaran ini murid-muridUtama i.Mengkategorikan isi pentang berdasarkan topik
TEMA : dapat ; 3.0 Menyampaikan maklumat kepada .
Sains dan Teknologi pihak lain dengan pengucapan yang ii. mengemukakan isi yang diperoleh dengan
1. Mengkategorikan isi- mudah,betul,menarik dan berkesan. jelas.
TAJUK : isi penting
Bebas berdasarkan topik. Aras 2
i. Meng analisis data berdasarkan sesuatu
2. Mengemukakan isi perkara.
yang diperoleh
dengan jelas. Aras 3
i. Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan
3. Menyampaikan sesuatu perkara.
pengucapan umum
tentang sesuatu tajuk Fokus Sampingan Aras 1
dengan menggunakan5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat i. Membaca perkataan ,rangkai kata,ayat tunggal
diksi, ayat , sebutan, dengan sebutan dan intonasi yang betuldan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi
intonasi,dan gaya dan memahami perkara yang dibaca.. yang betul.
yang sesuai.
Aras 2
i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan
memberikan penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.

Aras 3
i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
- Semua jenis ayat

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: Sains
2. Nilai : Rasional

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir : Menjana Idea,
Mendengar,membaca dan menulis.

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK
MINGGU
KELOMPOK : 37 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama Aras 1
pembelajaran ini murid-murid8.2 Membina dan menulis ayat tunggal(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
TEMA : dapat ; dan ayat majmuk dalam sesuatu berdasarkan tajuk.
Permainan Bahasa penulisan teks dalam sesuatu tajuk.
a) Membina pelbagai Aras 2
TAJUK : ragam ayat (i) Membina perenggan dengan menggunakan
Syarahan b) Mengadakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
perbahasan kelas
tentang tajuk Aras 2
“kekuatan yang (i) Membahaskan kekuatan yang terkandung
terkandung dalam 11.1 Menyatakan pandangan tentang dalam sesebuah karya.
karya …” perkara yang menarik dalam sesebuah
c) Melahirkan pendapat karya.
secara berhemah
d) Menulis karangan Fokus Sampingan
perbahasan 1.4 Menyatakan permintaan secara Aras 3
berterus terang dan meyakinkan (i) Melahirkan rasa hati dengan berterus terang
dengan menggunakan intonasi dan secara berhemah.
unsur para linguistik yang sesuai
untuk menguatkan permintaan.

Aras 1
8.6 membina wacana yang sempurna (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian
bagi keseluruhan karangan dengan format.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
Struktur ayat, perkataan Kata
hubung,

2. Kosa kata
Pencadang, pembangkang , yang arif,
yang dihormati
4
Pengisian Kurikulum
1. Ilmu: KT , Sains
2. Nilai : Hormat-menghormati,
kerjasama

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir : kreatif
- BCB
- Kontekstual

http://www.skmaklagam.com
KELOMPOK
OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU

KELOMPOK : 38 Pada akhir pengajaran dan


Fokus Utama Aras 1
pembelajaran ini murid- 11.3 Mengulas karya sastera yang i Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera.
TEMA : murid dapat ; mudah secara umum dari aspek tema
CERITA DAN dan persoalan, watak dan Aras 2
TELADAN 1. Memberikan pendapatperwatakan, nilai dan pengajaran dan
i Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah
berdasarkan tajuk. gaya bahasa. karya sastera.

TAJUK : 2. Menyatakan moral Aras 3


Cerita Rakyat yang terdapat dalam i Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.
petikan.

Fokus Sampingan Aras 1


7.2 Membaca dan mengenal pasti i Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan
perkataan, pelbagai jenis ayat dan kesan dengan menyatakan sebab.
gaya bahasa yang terdapat dalam teks
sastera dan bukan sastera yang dapat
Aras 2
membawa kesan kepada pembaca. i Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa
dan puisi dengan menyatakan alas an.

Aras 3
i Mengklasifikasikan berbagai jenis ayat yang
memberikan kesan dengan mengemukakan kesan.

http://www.skmaklagam.com
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
U a) Morfologi
- Kata hubung dan penanda wacana
U b) Sintaksis
- Ayat majmuk.

2. Penjodoh bilangan
Kaki, pasang

3. Kosa kata
4. Sebutan/Intonasi
5. Ejaan

Pengisian Kurikulum
1. Ilmu:
2. Nilai :

Kemahiran Bernilai Tambah


- Kemahiran berfikir :
• Menciri
- KMD
• Menjangka akibat
- TKP
• Kecerdasan verbal linguistik
- Kontektual
• Menghubung kait

http://www.skmaklagam.com