SIDANG EDITOR Buku Abstrak Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

Ketua Editor Sidek Hj. Ab. Aziz

Sidang Editor
Mohd. Majid Konting Mansor Ahmad Zaidan Abdul Wahab Mohd. Kamil Yusof Rusli Abdullah Hamidah Meseran Mohd. Farid Jaafar Marzanah A. Jabar Fatimah Sidi Nor Azirawani Man

Editor Teknikal
Juraidah Mohamad Amin Hasmah Abdul Wahab Lailawati Bakar Saiful Ramadzan Hairani Muhammad Asrul Abd. Salam Muhammad Khairuddin Yusuf

v

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

KANDUNGAN
Kata Aluan Menteri Pengajian Tinggi Kata Aluan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kata Aluan Naib Canselor Universiti Putra Malaysia Kata Aluan Pengerusi CTLHE07 Sidang Editor Penghargaan Kandungan Abstrak Persidangan 1) 2) Polisi dan Tadbir Urus IPTA Institusi Pengajian Tinggi Penjana Pembangunan Modal Insan Kelas Pertama Penyeliaan Berkesan Teaching and Learning Quality in Higher Education : UKM Experience The Types of Graduate Needed in an Increasingly Globalised World ICT: Democratising Education SCORM 2004: Developing Content for Adaptive e-Learning Environment A01- Program Pembangunan Modal Insan Dalaman Universiti Pendidikan Sultan Idris (BITARA): Konsep, Pelaksanaan dan Persepsi Amalan Staf Bukan Akademik A02 - Agenda Pembangunan Universiti Awam di Malaysia dalam Usaha Memperkasa Modal Insan Negara A03 - Pembangunan Modal Insan: Aplikasi dalam Konteks Peningkatan Produktiviti dan Daya Saing IPTA / IPTS A04 - Penggabungjalinan dan Penyerapan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah untuk Melahirkan Modal Insan di IPTA A05 - Consolidation of Human Capital Values through Finishing School Approach A06 - Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar Tahun Akhir yang Mengambil Mata Pelajaran Fizik di Fakulti Pendidikan UTM, Skudai i ii iii iv v vi vii viii viii

3) 4)

ix x

5)

x

6) 7)

xi xi

8)

1

9)

1

10)

2

11)

3

12)

4

13)

5

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

14)

A07 - A Review on the Ways and Strategies in Developing Soft Skills A08 - Memupuk Kemahiran Modal Insan Guru Sejarah bagi Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran A09 - PLEaSE Strategies for Soft Skills Development A10 - Memperkasakan Kemahiran Insaniah Melalui Portfolio Berstruktur A11 - Pengurusan Stress ke Arah Peningkatan Modal Insan: Faktor dan Kaedah Mengatasinya A12 - Delivering Quality Training Programmes in Appraisal, Testing, Repair and Maintenance of Reinforced Concrete Structures in Tropical Climates A13 - Penerapan Hasil Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah dalam Kurikulum Pengajian Tinggi A14 - Moral dan Etika Profesional Pelajar Baharu UPM Semester 1, 2007 / 2008 A15 - Penaksiran Kemahiran Insaniah Awalan dalam Kalangan Pelajar A16 - Penggubalan Instrumen Penilaian Kemahiran Insaniah Akhiran A17 - Pengalaman Universiti Putra Malaysia Membangunkan Kemahiran Insaniah (KI) dalam Kalangan Pelajar IPT A18 - Teamwork Skills among Undergraduate Students in UPM B01 - Senibina Rangka Kerja dan Algoritma Bagi Sistem Pemilihan Kursus Ko-Kurikulum B02 – The Learning Outcome of Universiti Malaysia Sabah Medical Students in a Rural Community Health Promotion Programme (EC1773) in Keningau Sabah B03 - The Outcomes Analysis of the Co-Curricular Health Promotion Program (EC1773) of First Year Medical Student, School of Medicine, UMS B04 - Japanese Language Program at the Faculty of Languages and Linguistics B06 - Facing the Crossroad of Market Driven or Scientific Vision: New Higher Education Curriculum Construction to Improve the Relevance of University’s Graduates

5

15)

6

16) 17)

7 8

18)

8

19)

9

20)

10

21)

10

22)

11

23)

12

24)

13

25) 26)

13 14

27)

14

28)

16

29)

16

30)

17

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

31) 32)

B07 - Penulisan Karangan di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah B08 - Islam Hadhari dalam Kurikulum Pembelajaran Kursus Umum Universiti (TITAS dan Hubungan Etnik): Satu Kajian di UPM B09 - Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi dalam Pendidikan Kejuruteraan: Kerangka Konseptual Hasilan Pembelajaran dan Prestasi B10 - Peranan Kokurikulum di Politeknik dalam Memenuhi Keperluan Pihak Industri di Malaysia C01 - Hubungan Pengajaran Pensyarah dan Minat Pelajar dengan Kefahaman Konsep Moral: Kajian di UUM C02 - Impak Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris di Institusi Pengajian Tinggi C03 - A Contextual Approach, using Problem-Based, to the Teaching and Learning Statistics in the Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) C04 - Enhancing Environmental Engineering Curricula through Intensification of Field Course C05 - Penilaian Kemahiran Teknikal Berasaskan Model Kompetensi bagi Sumber Guna Tenaga Menerusi Pendekatan Pendidikan Teknikal dan Vokasional di Malaysia C07 - Penggunaan Kamus Arab-Melayu dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab C09 - Teachers’ Use of Questions in ESL Classrooms C11 - Knowledge and Interest on Traditional Medicine among UiTM Pharmacy Students C12 - Persepsi Pelajar terhadap Aktiviti di dalam Kelas Bahasa Arab: Tinjauan di USIM C13 - Gaya Pembelajaran, Kemahiran Generik dan Motivasi Pelajar Merentasi Bidang Sains Tulen, Kejuruteraan dan Sains Sosial di UTM C14 - Multiple Intelligence: The Reliability of MyMICA in Identifying Teaching and Learning Strategy C16 - Tahap Kefahaman Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen dan Kemahiran Mengeksperimen di Kalangan Pelajar Tahun Dua Program Pendidikan Fizik Merentas Jantina

18 19

33)

19

34)

20

35)

21

36)

21

37)

22

38)

23

39)

24

40)

25

41) 42)

25 26

43)

27

44)

27

45)

28

46)

29

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

47)

C17 - Pendekatan Pembelajaran Bahasa Arab Pelajar China di Xi’an International Studies University (XISU): Suatu Tinjauan di USIM C18 - Mind Map for the Teaching and Learning of Electrical Machine C19 - The Importance of Law in Sports and Physical Education from A Pedagogic Perspective C20 - Pengajaran Kursus Pemikiran Kritis Berteraskan Al-Qur’an di Peringkat Pengajian Tinggi: Satu Cadangan C22 - New Classroom Setting for Problem-Based Learning: A Success Story C23 - Engaging Learning through Student-Centered Learning (SCL) Approach C24 - Facilitator and Learner’s Understanding on Roger’s Core Conditions of a Person Centered Counseling (And Learning) in the Student Centered Learning Environment C25 - Facilitating Graduate Level-Learning: A Case Study of the “Newfoundland Strategy” C26 - The Impact of using OBE in Physics Courses at PreUniversity Level C27 - Tema-tema dalam Pembelajaran Bersepadu: Implikasi kepada Pengajaran dan Pembelajaran C28 - Implementation of Personal & Professional Development (PPD) Module in Medical Education: Outdoor Camps as Curriculum Teaching Learning Activities C29 - Implementation of Outcome-Based Education Delivery System at Pre-University Level C30 - Outcome-Based Curriculum: Its Implementation in the Teaching of English Language Proficiency Courses C31 - Implementation of Active Oriented Teaching and SelfReliance Learning for the Technical-Vocational Education and Training C32 - Cikgu, Gambarajah Ini Menyusahkan Saya! C33 - A PBL Approach for Acquiring Global Project Experiences in Architectural / Engineering / Construction

30

48)

31

49)

31

50)

32

51)

33

52)

33

53)

34

54)

35

55)

36

56)

37

57)

37

58)

38

59)

39

60)

40

61) 62)

40 41

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

63)

C34 - The Impact of Coorperative Learning Method in Increasing Student’s Academic and Soft Skill Performance. An Exploratory Study in UMS C35 - Pembelajaran Kolaboratif: Bekerja Sebagai “Satu Kumpulan” atau “Bekerja dalam Kumpulan”? C36 - Analisis Gaya Pembelajaran Pelajar Baru Universiti Malaysia Terengganu C37 - Pelaksanaan Kaedah SCL dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Kenegaraan Malaysia di Universiti Putra Malaysia dan Kesannya ke atas Gred Pencapaian Pelajar C39 - Writing a Case as a Teaching Tool C41 - Online Interaction: Quantitative versus Qualitative Approach C42 - A Study of Visual Ability Based on Gender Differences with First -Year UiTM Chemistry Students C43 - Managing Diversity Training for Medical Students C45 - Predicting Successful Completion of MBA Study Using eMiner C46 - Persepsi Pelajar terhadap Pembelajaran Akses Kendiri melalui Penggunaan Laman Web dan Kesannya terhadap Mata Pelajaran Sejarah C47 - Amalan Pelaksanaan Pengujian dan Penilaian Bilik Darjah di Sekolah Rendah Daerah Kinta Perak C49 - Persepsi dan Kesediaan Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) di Sekolah: Satu Tinjauan Awal ke atas Tiga Kumpulan Pelajar di UUM C50 - Ketepatan Penggunaan Kata Pinjaman Arab dalam Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar di IPTA C51 - Reka Bentuk Kajian Pembangunan Panduan Kursus Modul Fizik untuk Sains Kejuruteraan C52 - A Mixed Method Study on the Socio-Psychological Aspects of Human Behavior on Accountants’ Ethical Code Design and Formulation C53 - Board Game: Nun-Forecaster Fast Forward into the Corporate Future – What Lies Ahead of You? C54 - Instilling Moral Values in Report Writing Course

42

64)

42

65)

43

66)

44

67) 68)

44 45

69)

45

70) 71)

46 47

72)

47

73)

48

74)

49

75)

49

76)

50

77)

51

78)

52

79)

53

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

80)

C55 - Explication of Tacit Knowledge in Higher Education Instituitional Research through the Criteria of Professional Practice Action Research Approach: A Focus Group Case Study at an Australian University C56 – Program Peningkatan Profesional: Pemantap Pegawai Akademik Institusi Pengajian Tinggi C57 - Implementation of Outcome-Based Education (OBE) in Universiti Putra Malaysia: A Focus on Student Learning Outcomes (SLO) D01 - Sistem Latihan Robotik Menggunakan Kawalan PLC D02 - To IMC or not to IMC? Technology and Innovation in Teaching and Learning From the Integrated Marketing Communication Perspective (IMC) D03 - Gaya Kognitif FI-FD Pelajar melalui Perisian Animasi Grafik D04 - Pendekatan e-Digital Sebagai Teknik Pengajaran Efektif dan Mesra Pembelajaran D05 - Blending Online Forum Discussions with Face-To-Face Teaching D06 - Information Technology (IT) Skills Development in Undergraduate Accounting Programme: Influential Factors D07 - Project-Based Approach Incorporating IT Component D09 - Effective Pedagogy in Teaching Computer Networking for Non-Technical Students D10 - Advancing Self-Regulated Learning Strategies through Interactive e-Learning Community (iELC) D11 - Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Maklumat dalam Pembelajaran Bahasa Melayu bagi Pelajar-pelajar Luar Negara D12 - Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis di Kalangan Pelajar Program Pendidikan di IPT Awam D13 - Ke Arah Pembentukan Model Pemantauan Prestasi Pengurusan Projek Perisian D14 - Faktor-faktor Penerimaan Pembelajaran Secara e-Learning di Kalangan Mahasiswa Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia D15 - Keberkesanan PowerPoint dari Segi Pedagogi di IPT

54

81)

54

82)

55

83) 84)

57 57

85)

58

86)

58

87)

59

88)

60

89) 90)

61 61

91)

62

92)

62

93)

63

94)

64

95)

65

96)

66

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

97)

D16 - Expert System for Self Learning in Geotechnical Engineering D17 - Using Technology to Enhance Student Learning in Physics D18 - Knowledge Management & the LMS: Perceptions, Expectations and Use of the Learning Care Learning Management System in Teaching Soft Skills D19 - Teaching Methodology: Use of Dual Coding in Vocabulary Teaching? D21 - Development of 3D Sketching in CAVE Virtual Reality Environment towards the Development of Competent Building Professional Graduates D22 - Web 2.0 in e-Learning: Using Wikis and Social Bookmarking to Facilitate Collaborative Writing D23 - Pembelajaran dalam Talian di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Isu dan Cabaran D24 - Persepsi Pensyarah Terhadap Penggunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran D25 - Students Attitude towards Computer Simulation in Introductory Accounting Course D26 - Development Ontology-Driven Automatic Question Answering System on Electronic Learning Management System D27 - Sistem Latihan Menservis Peralatan Elektrik Domestik D28 - Kesediaan dalam Melaksanakan Pembelajaran dalam Talian di Institusi Pendidikan Teknikal dan Vokasional Malaysia D29 - Interactive Multimedia Animation in Semiconductor Devices D30 - Community of Online as a Community of Practice (CoP) D31 - Keusahawanan di Jari Anda: Aplikasi Pengajaran dan Pembelajaran Keusahawanan Berbantukan Komputer D32 - Penggunaan Media Internet dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab: Satu Tinjaun Terhadap Perkamusan Arab D33 - Visual Reflection Towards Risk in Studying Fraud D34 - Percieved Efficacy of Dynamic Mathematical Softwares of Mathematics Teacher Trainees

66

98) 99)

67 68

100)

69

101)

69

102)

70

103)

71

104)

71

105)

72

106)

73

107) 108)

74 74

109)

75

110) 111)

75 76

112)

77

113) 114)

77 78

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

115)

D35 - University Campus Interactive Television (UCiTV) Sebagai Sokongan Kepada e-Pembelajaran Di UTHM E02 - Effective Supervision of Undergraduate Research in the Forest Science and Technology E03 - Komunikasi Terbuka dalam Program Mentoring dan Kesannya ke Atas Pembangunan Pelajar E04 - Quality Supervision of Ph.D Program at International Islamic University Malaysia: A Rasch Measurement Analysis E05 - Highlighting Significance of Research Findings: Implications of a Genre-Based Study for Student Supervision F01 - Assessment in Problem-Based Learning F02 - Alternative Practical Assessment Method in Physics Practical for Foundation Students F03 - Developing an Instrument to Measure and Provide Remedial Devices on Study Orientation Skills and Its Relationship Towards the Academic Performance of Undergraduates F04 - Alternative Assessment Method of Physics Practical for Foundation Students F05 - Penggubalan Instrumen Penilaian Pengajaran Pensyarah di Universiti Putra Malaysia F06 - Understanding Teaching Effectiveness and Student Evaluation of Teaching: Issues, Challenges and Recommendations G01 - Program Pendidikan di IPT: Amalan Pengajaran Pembelajaran dan Tahap Kesediaan Mengajar Guru Pelatih G02 - Collaborative Knowledge Management Application to Support Teaching and Learning Environment G03 - Applying Performance Measurement in Higher Education G04 - Automated Access Control and Time Attendance System for Students Using Radio Frequency Identification (RFID) G05 - Teaching Higher-Order Thinking Skills at Institutions of Higher-Learning: Lessons to be Learned From A Formal Initiative G06 - Penilaian Pelaksanaan Skim Book Plan

79

116)

80

117)

81

118)

81

119)

82

120) 121)

84 84

122)

85

123)

86

124)

87

125)

87

126)

89

127)

89

128) 129)

90 90

130)

91

131)

92

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

132)

G07 - Penggubalan Instrumen Kajian Exit Survey Pelajar Tahun Akhir 08 - Penilaian Perkhidmatan Makmal G09 - Skim Book Plan Memperkasakan Kaedah Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (SCL) di Universiti Putra Malaysia H01 - Quality of Clinical Supervision during Practicum H02 - Community Pharmacy Attachment Programme: Scoring Comparison between Two Cohort H03 - Penguasaan Kemahiran Generik dalam Program Latihan Industri H04 - Industrial Training and Its Contribution towards Skills Development of Accounting Students: UPM Experience H05 - Engaging Students in Realistic Learning Environments through Innovative University-Industry Partnerships H06 - Pembangunan Kemahiran Insaniah melalui Latihan Industri Pelajar Kejuruteraan Elektronik H07 - Penilaian Prestasi Penyelia di Organisasi terhadap Pelajar Latihan Industri Sains Komputer: Penemuan dan Penambahbaikan H08 - Pengajian Tinggi Berteraskan Kerjaya. Satu Kajian Kes Pengajian Kejururawatan di Malaysia H09 - Pelaksanaan Latihan Industri di UPM I01 - Managing Stakeholder in Knowledge-Based Organizations I02 - Enhancing Shared Governance in Malaysian Public Universities I03 - Exploring the Dimensions and Measurements of Service Quality in Higher Education Research J01 - UTM’s Experiences Regarding Smart Partnership on Education and Training: Issues and Challenges J02 - Engaging Alumni: Seizing the Opportunities – Supporting the Vision K01 - Of Our Graduating Students: Are they All Set to Assume a Leadership Role? K02 - Analisis Nada dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin sebagai Bahasa Ketiga di Kalangan Pelajar Bumiputera

93

133) 134)

94 94

135) 136)

96 96

137)

97

138)

98

139)

99

140)

99

141)

100

142)

101

143) 144) 145)

102 104 104

146)

105

147)

106

148)

106

149)

108

150)

108

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

151) 152) 153) 154)

K04 - Developing Undergraduates’ Thinking Skills K05 - Career Guidance Decision Support System (CareGuiDess) K06 - Pembiayaan Pendidikan Tinggi K08 - Pendidikan Guru: Harapan Menjadi Usahawan Selepas Tamat Pengajian Program Pendidikan Guru K09 - First Year Experience Initiatives at Universiti Teknologi Malaysia K10 - Teori Pembangunan Insan Sains Baik dalam Sistem Pendidikan Sains Kebangsaan K11 - The Changing Agenda of Professional Development for Academic Staff in Public Universities: New Directions and Challenges K12 - Assertiveness: Concept and Its Roles in Developing Better Interpersonal Skills among Malaysian Undergraduate Students K13 - Predicting Entry Participation into Programme Based Student Societies: The Case Study of Students from a University in Northern Peninsular Malaysia K14 - Dilema Bahasa Inggeris dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains K15 - Pembinaan Negara Bangsa melalui Pendidikan: Kajian Perbandingan Malaysia dan Indonesia K16 - Peranan Kebimbangan dalam Menghadapi Peperiksaan di Kalangan Pelajar Sekolah di Negeri Perak K17 - Self-Confidence Among Primary and Secondary Schools Students- An Observation K18 - A Study on the Effect of Education System at Public Institutions of Higher Learning in Malaysia on Graduates’ SelfReadines K19 - Project Oriented and Problem Based Learning – The New Paradigm in Teaching and Learning K20 - e-Pembelajaran atau e-Pendidikan: Ke mana Arah Kita? K21 - Effects of Role Overload, Role Ambiguity and Role Conflict on Strain: Moderating Effects of Perceived Organizational Support, Peer Support and Self-Efficacy among Malaysian Public University Academics

109 110 110 111

155)

112

156)

113

157)

113

158)

114

159)

114

160)

115

161)

115

162)

116

163)

117

164)

117

165)

118

166) 167)

118 119

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

168) 169)

K22 - Empati Sejarah dan Penjanaan Modal Insan K23 - Persepsi, Sikap dan Motivasi Mahasiswa Universiti Putra Malaysia Terhadap Bahasa Inggeris: Satu Tinjauan Umum K24 - Penafsiran Makna: Neslo Tarik K25 - e-Learner & Its Demographics in Klang Valley, Malaysia K26 - Kolokasi: Aspek Penting dalam Penguasaan Bahasa Arab: Satu Kajian di Kalangan Pelajar IPTA K27 - Penilaian Terhadap Penawaran Kursus-kursus Umum di IPTA dan IPTS di Malaysia K28 - Inculcating Innovation to Universiti Teknologi Petronas’ Undergraduates through the Engineering Design Exhibition (EDX) K30 - Creativity Perception Differences between Males and Females of Undergraduate Students: A Pilot Study K31 - Are We Unwilling to be Creative? K32 - Pengajaran di Universiti Penyelidikan KI01 - Strategi Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Putra Malaysia KI02 - Pelaksanaan Kemahiran Insaniah (KI) di Universiti Malaysia Kelantan KI03 - Pembangunan Kemahiran Insaniah Pelajar di Universiti Malaysia Sabah KI04 - Penerapan dan Penilaian Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Mahasiswa Universiti Malaysia Perlis KI05 - Status Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) KI06 - Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Malaysia Pahang KI07 - Laporan Program Ketrampilan Graduan untuk Pelajarpelajar Semester Akhir Program Diploma dan Ijazah Universiti Darul Iman Malaysia (UDM), Tahun 2007 KI08 - Pembangunan Sistem Penilaian Kompetensi Pelajar Pengalaman Universiti Kebangsaan Malaysia

120 120

170) 171) 172)

121 122 122

173)

123

174)

124

175)

124

176) 177) 178)

125 126 127

179)

128

180)

128

181)

129

182)

129

183)

130

184)

131

185)

132

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

186)

KI09 - Soft Skills and the Pre Employment Programme: Focus on the University of Malaya KI10 - University of Malaya’s Experience in the Implementation of Soft Skill Development: From Awareness to Finishing School KI11 - Status Pelaksanaan Kemahiran Insaniah (KI) di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) KI12 - Penerapan Kemahiran Insaniah di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia KI13 - Pelaksanaan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk Institusi Pengajian Tinggi KI14 - Pelaksanaan Program Kemahiran Insaniah (Soft Skills) di Universiti Malaysia Sarawak

133

187)

133

188)

134

189)

135

190)

136

191)

137

Indek Pengarang

xiii

ABSTRAK PLENARI

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

POLISI DAN TADBIR URUS IPTA
Hassan Said Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Institut Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

ABSTRAK - Pengajian tinggi mempunyai peranan penting untuk merealisasikan wawasan negara seperti yang terkandung dalam Wawasan 2020 dan Teras Misi Nasional dalam RMKe-9. Penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) pada 27 Mac 2004 bertujuan memperkukuh landasan pembangunan pengajian tinggi negara sesuai dengan acuan pembangunan modal insan dalam konteks sosioekonomi negara dan global. KPT bertanggungjawab ke atas hal ehwal pengajian tinggi yang merangkumi IPTA, IPTS, politeknik dan kolej komuniti. Matlamat KPT menjelang tahun 2020 adalah untuk memastikan sistem penyampaian pengajian tinggi dilaksanakan dengan berkesan dan cemerlang bagi memenuhi aspirasi negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Bagi melaksanakan tanggungjawab KPT mengenai hal ehwal pengajian tinggi, kerajaan telah menubuhkan/menempatkan beberapa jabatan/agensi berkaitan di bawahnya. Dalam usaha memperkemaskan jentera pentadbiran dan tadbir urus, KPT telah dan akan menggubal beberapa perundangan mengenai sistem pengajian tinggi. Akta-akta ini dijadikan landasan untuk memastikan program pengajian tinggi dapat dilaksanakan secara teratur dan sistematik ke arah pencapaian matlamat. Dalam usaha untuk menambah baik fungsi dan peranan KPT, pendekatan yang lebih fleksibel disediakan kepada IPT supaya sistem tadbir urus dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan pantas. Di samping itu, sistem penyampaian pengajian tinggi yang cekap, telus dan berkesan penting bagi memastikan visi pengajian tinggi dapat dicapai secara berterusan. Ini bermakna fungsi KPT akan beralih daripada memberikan penekanan terhadap kawal selia undang-undang (regulator) kepada fungsi pemudah cara (facilitator) agar persekitaran yang lebih kondusif dapat diwujudkan untuk perkembangan dan kecemerlangan pengajian tinggi.

INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI PENJANA PEMBANGUNAN MODAL INSAN KELAS PERTAMA
Nik Mustapha R. Abdullah Naib Canselor Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia

ABSTRAK - Kerajaan Malaysia menerusi Teras Kedua Misi Nasional, 2006-2020 telah menggariskan iltizam untuk meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama. Kejayaan masa hadapan negara bergantung kepada kualiti modal insan

viii

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

yang dimiliki, bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga keperibadian warganya. Saluran utama penjanaan modal insan, Institut Pengajian Tinggi (IPT) di negara ini perlu memberikan perhatian khusus kerana melaluinya akan lahir generasi muda yang berpendidikan, berkemahiran, kreatif, inovatif, bersikap progresif dan berfikiran kritis. Kini IPT tempatan sedang giat melaksanakan pelbagai inisiatif dan usaha penambahbaikan secara komprehensif ke atas sistem penyampaian sistem pendidikan dan latihan. Penambahbaikan ini bertujuan meningkatan kualiti sistem pengajaran dan pembelajaran di peringkat Universiti untuk melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing. Kerajaan juga berhasrat mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan, di samping menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti di semua peringkat pendidikan. Inisiatif Hasil Pembelajaran merupakan langkah awal yang diambil bagi menyediakan pelajar kepada pengalaman pendidikan yang lengkap yang dapat dimanfaatkan setelah mereka ini bergelar graduan khususnya ketika menempuh alam pekerjaan. Melalui inisiatif ini hasil pembelajaran yang kritikal akan ditentukan dalam membentuk program dan kursus. Dengan cara tersebut IPT mampu menghasilkan pelajar yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang mantap di samping membolehkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran diukur melalui pemantauan terhadap kualiti produk atau graduan yang dilahirkan. Selain itu, IPT turut berhasrat untuk menjana graduan yang memiliki kemahiran yang menyeluruh dan seimbang bukan sahaja dari sudut kualiti intelektual bahkan juga dari segi kemahiran insaniah yang merangkumi pelbagai aspek insani seperti sikap dan akhlak. Kertas ini akan mengupas senario terkini pendidikan global dan tempatan, faktor-faktor keperluan dan kepentingan pembangunan modal insan minda kelas pertama. Tanggung jawab dan peranan IPT dalam pembangunan modal insan kelas pertama turut dihuraikan.

PENYELIAAN BERKESAN
Dzulkifli Abdul Razak Naib Canselor Universiti Sains Malaysia vc@usm.my

ABSTRAK - Penyeliaan adalah sebahagian daripada fungsi pengurusan yang di anggap penting. Melalui aktiviti penyeliaan berbagai proses tadbir urus sesebuah organisasi itu akan dapat dimantapkan lagi. Malah ada yang menganggap bahawa fungsi penyeliaan merangkumi bukan saja hal-hal pentadbiran, tetapi penting juga dari aspek pendidikan serta sokongan. Oleh demikian keberkesanan penyeliaan menjadi bertambah penting lagi dalam menentukan prestasi diperingkat individu mahupun organisasi.

ix

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Pembentangan ini akan cuba menghuraikan lagi aspek-aspek yang berkaitan dalam memastikan penyelian dapat dilakukan sebaik mungkin.

TEACHING AND LEARNING QUALITY IN HIGHER EDUCATION : UKM EXPERIENCE
Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRACT - Quality assurance is one of the essential elements in today’s businesses, including education industry, where it seems to be the foundation for producing quality human capital for the nation. Effective teaching and learning higher institutions in Malaysia has undergone tremendous change in teaching and learning to meet the challenge of today’s demand in human capital development based on the Malaysian Qualification Framework. This paper discusses the concept of quality teaching and learning based on UKM experience. To support quality teaching and learning, UKM has instituted Centre for Academic Advancement to enhance the quality of its human resources. Parallel to the National Strategic Planning for Higher Education, UKM has accepted the challenge to equip students who are adaptable to the needs of future employers through dynamic process of teaching and learning. UKM curriculum is following the Malaysian Qualification Framework in order to be accepted globally.

THE TYPE OF GRADUATES NEEDED IN AN INCREASINGLY GLOBALISED WORLD
Rafiah Salim Naib Canselor Universiti Malaya

ABSTRACT – This paper examines the impact of globalization on education. The increasing mobility of populations and the growth of communication technology requires a fundamental reexamination of curriculum and pedagogy. In a borderless world with much fluidity and mobility, graduates must be confident, must be mobile, must be multimodal savvy, must be proficient in more than one language and function to aglobalised internationally accepted standard. The rise of economic powers has impacted on the need for the teaching and learning of languages like Mandarin and Hindi. The emergence of economic power houses and the increasing dependence of countries and economies means that graduates of today must be capable of functioning across borders and be totally comfortable with diversity, interreligious dialogue and cross-cultural communication. Graduates of today must be aware and sensitive to the fact

x

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

that global trade and environmental issues require individuals to be flexible and adaptable.

ICT: DEMOCRATISING EDUCATION
Anuwar Ali Vice Chancellor Open University Malaysia

ABSTRACT - The advances in technology especially Internet Communication Technology (ICT) has broken down the barrier of distance in education in developing countries. It provides a cost effective means of delivery and enables e-learning which can create an education experience that is more responsive to learner needs and aspirations. Open University Malaysia has been capitalising on ICT in its blended pedagogy since its inception in 2000. In fact, it is one of the critical success factors of teaching and learning for OUM. In line with the continuous advancement in technology, OUM has continuously developed new ICT related initiatives to strengthen its delivery mode. The latest effort is the development of Learning Content Management System (LCMS.) While ODL institutions like OUM have been successful in using ICT in its teaching and learning, there are still some major issues and challenges that we have to overcome. These include narrowing the digital divide, encouraging learners to use ICT in their learning process, encouraging the effective use of technology in ODL environment and continuously developing new and innovative learning tools. By overcoming these challenges, we should be able to contribute towards the country’s global competitiveness and simultaneously achieving the government’s objective of making Malaysia as a regional centre of academic excellence.

SCORM 2004: DEVELOPING CONTENT FOR ADAPTIVE E-LEARNING ENVIRONMENT
David Asirvatham Multimedia University david.asirvatham@mmu.edu.my

ABSTRACT - Globalisation and increased market demands for knowledge have pushed the demand for education higher. This has created competition among educational institutes and training providers to look at different ways to improve teaching and learning. E-learning is one such tool that is widely investigated by many educational institutions to enhance teaching and learning and to reduce cost. E-learning can be a powerful tool if adaptive learning can be incorporated. SCORM 2004, which has been widely accepted as a de facto standard, supports adaptive e-learning. Many e-learning vendors and implementers throughout the world have

xi

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

adopted the SCORM specifications for their content and platform. This paper will focus on the SCORM standards and will address some of the issues related to content development for an adaptive e-learning environment.

xii

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

A

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

A01 - PROGRAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN DALAMAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (BITARA): KONSEP, PELAKSANAAN DAN PERSEPSI AMALAN STAF BUKAN AKADEMIK
Noor Shah Saad Universiti Perguruan Sultan Idris noorshah@upsi.edu.my

ABSTRAK - Kemajuan dan kecemerlangan sesebuah organisasi amat bergantung kepada prestasi pekerja-pekerja yang menganggotai organisasi tersebut. Kegemilangan sesebuah organisasi bukan terletak pada satu kompleks bangunan tetapi amat bergantung kepada bakat, kebolehan dan kemampuan manusia sebagai pekerja. Pembinaan ’modal insan’ di sesebuah organisasi merupakan aset dan pemacu kepada organisasi yang cemerlang atau sebaliknya. Bagi mencapai hasrat ini, UPSI telah memperkenalkan program pembinaan modal insan yang dikenali sebagai program BITARA UPSI. Program ini memberi kesedaran kepada staf universiti tentang enam nilai budaya kerja atau budaya korporat dan 24 penunjang atau diskriptor kepada staf akademik dan staf bukan akademik. Metodologi kajian melibatkan dua fasa. Fasa 1, data dikumpulkan melalui borang penilaian kursus yang diedarkan kepada setiap peserta pada setiap living (kumpulan) yang melibatkan seramai 287 orang (38.2 %) staf akademik dan seramai 465 orang (61.8 %) staf bukan akademik yang telah mengikuti kursus BITARA UPSI. Fasa 2, data dikumpulkan melalui dua set soal selidik iaitu untuk staf akademik dan staf bukan akademik. Soal selidik diedarkan kepada staf bukan akademik selepas enam bulan mengikuti kursus BITARA. Kertas kerja ini memberi tumpuan kepada persepsi tentang amalan enam nilai bersama (shared values) di kalangan staf bukan akademik sahaja. Analisis data dibuat secara statistik diskriptif tentang enam nilai bersama (shared values) BITARA UPSI yang diamalkan semasa pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan yang melibatkan aktiviti pengajaran pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan penerbitan.

A02 - AGENDA PEMBANGUNAN UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA DALAM MEMPERKASA KUALITI MODAL INSAN
Aziah Ismail, Sufean Hussin, Abdul Ghani Abdullah Universiti Sains Malaysia aziah@usm.my

ABSTRAK - Kemajuan dan kekayaan sesebuah negara bukan diukur berdasarkan kuantiti sumber alam yang dimiliki tetapi kualiti modal insan yang kreatif dalam mencanai usaha-usaha pembangunan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan (Sufean, 2000). Justeru, misi memperkasa kualiti modal insan negara telah dijadikan Teras Kedua Misi

1

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Nasional, 2006-2020 dengan iltizam untuk "meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi negara serta memupuk 'minda kelas pertama'. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh universiti awam di Malaysia serta variasi dan perbezaan dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut dalam usaha membantu memperkasa kualiti modal insan negara. Data bagi kajian ini dikumpul dengan menggunakan soal selidik yang melibatkan seramai 715 orang responden yang terdiri daripada pengurusan tertinggi universiti dan fakulti di sepuluh buah universiti awam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa universiti awam di Malaysia melaksanakan pelbagai agenda dalam memenuhi hasrat kerajaan untuk memperkasa kualiti modal insan. Antara agenda pembangunan yang sangat diutamakan ialah pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, pembangunan program pasca ijazah, kecemerlangan akademik, promosi program pasca ijazah, program kebajikan pelajar, dan kualiti pengurusan universiti. Selain itu, kajian juga mendapati tahap pelaksanaan bagi agenda-agenda tersebut adalah berbeza antara universiti awam dan fakulti yang menawarkan bidang ilmu yang berbeza. Berdasarkan dapatan kajian dapat dirumuskan bahawa universiti-universiti awam di Malaysia memainkan peranan yang aktif dalam membantu kerajaan memperkasa kualiti modal insan melalui pelaksanaan pelbagai agenda di institusi masing-masing.

A03 - PEMBANGUNAN MODAL INSAN: APLIKASI DALAM KONTEKS PENINGKATAN PRODUKTIVITI DAN DAYA SAING IPTA/IPTS
Abd Rahman bin Ahmad Human Resources Academy drarahman@hramalaysia.com

ABSTRAK - Perbincangan tentang Pembangunan Modal Insan telah menarik perhatian semua pihak apabila ianya telah dijadikan sebagai satu agenda rasmi pembangunan tenaga kerja dalam konteks Rancangan Malaysia Ke-9. Kertas ini bertujuan untuk membuka satu perspektif baru dalam usaha menjana dan meningkatkan kefahaman bagaimana Modal Insan yang terdapat di IPTA/IPTS dapat digembleng, dikembang, diurus dan dijuruskan kepada peningkatan produktiviti dan daya saing bagi meningkatkan tahap kecemerlangan. Tumpuan kertas ini adalah kepada aplikasi Modal Insan iaitu bagaimana empat aspek utama yang menjadi pengikat kepada kecemerlangan Modal Insan dapat dilaksanakan di dalam organisasi IPTA/IPTS. Aspek pertama, membangunkan Direktori Pembangunan Kompetensi di mana semua tenaga penggerak IPTA/IPTS perlu mempunyai kompetensi yang betul dan mencukupi dalam bidang penglibatan masing-masing. Aspek kedua ialah perlaksanaan konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat atau Pembelajaran Dalam Organisasi. Aspek ini adalah untuk memastikan budaya pembelajaran berlaku di semua peringkat di dalam organisasi. Aspek ketiga memberi penekanan kepada

2

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

penguasaan dan pengurusan ilmu pengetahuan. Aspek ini memberi penekanan bagaimana ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam dan di luar organisasi diambil atau diterima (dihimpun), disusunatur dan disebarkan kepada seluruh anggota organisasi untuk diguna, dijana dan dikongsikan dalam kerja-kerja harian atau untuk mencetuskan ilmu pengetahuan baru secara sistematik dan berterusan bagi meningkatkan tahap kreativiti dan inovasi. Aspek keempat ialah tentang Pembangunan Tahap Pengukuran Kecemerlangan atau membangunakan Indek Prestasi bagi menentukan tahap pencapaian yang dilakukan. Aspek ini merupakan satu aspek yang sangat penting dalam konteks untuk membuat pemantauan, pengawalan dan penilaian terhadap pembangunan dan perkembangan yang berlaku di dalam sesebuah organisasi. Di samping itu, kertas ini juga mengemukakan satu kerangka konseptual tentang hubungan keempat-empat aspek di atas dengan Pembangunan Modal Insan dalam konteks peningkatan produktivit dan daya saing organisasi IPTA/IPTS. Kerangka konseptual ini memperlihatkan melalui proses pembelajaran yang terancang setiap individu di dalam organisasi dapat dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan bagi menjalankan sesuatu pekerjaan berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya penarafan dapat dilakukan berdasarkan indek prestasi yang dibangunkan. Pada keseluruhannya kertas ini memberikan satu gambaran tentang Pembangunan Modal Insan di IPTA/IPTS yang memberi penekanan kepada Pembangunan Direktori Kompetensi, Pembelajaran Dalam Organisasi, Penguasaan dan Pengurusan Ilmu Pengetahuan dan Sistem Pengukuran Pencapaian.

A04 - PENGGABUNGJALINAAN DAN PENYERAPAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENSYARAH UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN DI IPTA
Najeemah Mohd Yusof Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang najineen@usm.my

ABSTRAK: Kertas kerja ini bertujuan membincangkan tentang pelaksanaan strategi penggabungjalinan dan penyerapan dalam kuliah yang disampaikan oleh pensyarah universiti. Apa yang dilihat ialah penyerapan ilmu dan nilai untuk melahirkan modal insan. Penerapan nilai perlu digabungjalinkan dengan ilmu supaya universiti dapat melahirkan insan yang berketerampilan. Kajian ini berbentuk tinjauan melalui soal selidik. Seramai 150 orang pensyarah pelbagai bidang dipilih secara rawak untuk memjawab soal selidik. Temu bual dan pemerhatian juga telah dilaksanakan untuk mendapat gambaran secara menyeluruh. Hasil kajian mendapati penyerapan ilmu dilaksanakan tetapi penggabungjalinan ilmu dengan nilai sangat kurang. Hanya pensyarah ilmu pendidikan menggabungjalinkan dan menerapkan ilmu dan nilai. Strategi ini perlu

3

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

supaya proses kemampanan ilmu (sustainability) wujud dalam senario pendidikan tinggi. Kita sebagai pensyarah perlu melahirkan modal insan yang bukan hanya berilmu tetapi mempunyai nilai murni yang baik. Kertas kerja ini juga mencadangkan beberapa langkah yang dapat diaplikasikan oleh pensyarah supaya penerapan dan penggabungjalinan ilmu dan nilai dapat dilaksanakan. Keywords : Penggabungjalinan, Penyerapan, Kemahiran, Nilai murni, Modal insan

A05 - CONSOLIDATION OF HUMAN CAPITAL VALUES THROUGH FINISHING SCHOOL APPROACH
¹Che An Abdul Ghani , ²Shattar Sabran ¹Faculty of Modern Languages and Communication ²Director of UPM Co-Curriculum Centre ¹chean@fbmk.upm.edu.my

ABSTRACT - Much has been said about the quality of our local graduates which do not meet the criteria sought by employers. For a country that has set the year of 2020 to be in the league of advanced countries, Malaysia does not have plenty of time to be lackadaisical. The country needs to be in the forefront in various science and technology disciplines and in humanitarian causes. We want to produce a well-rounded citizens who are intelligent, positive, creative and sensitive. Universities being the grooming centres to achieve these expectations have now, an additional task to produce high quality graduates. The graduates must be excellent academically and must also possess excellent human values. As such the term human quality was emphasized by the Ministry of Higher Learning to public universities in the country. This broad term encompasses skills such as communication, team work, life-long learning, leadership, professional ethics and values, critical thinking and entrepreneursip. Collectively, these skills are known as soft skills. Universiti Putra Malaysia has taken the first step to respond to the call by introducing the concept of Finishing School. This is a two-day program that incorporates the seven skills mentioned and was offered to students who are in the last month of their final semester. Numerous creative activities were carried out to stimulate students interest to open up and break their rigid personality. This is especially noticeable as the course was run in English. This paper will highlight the perspective of the facilitators who have observed the transformation of the participants from the beginning to the end of the course and the consolidation of the human capital values.

4

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

A06 - TAHAP KESEDIAAN KEMAHIRAN GENERIK PELAJAR TAHUN AKHIR YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN FIZIK DI FAKULTI PENDIDIKAN UTM, SKUDAI
Noreen Mohd Esam, Mohd Nihra Haruzuan Mohamad Said Mohd Fadzli Ali Universiti Teknologi Malaysia nihra@utm.my, p-fadzli@utm.my

ABSTRAK - Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti tahap kesediaan kemahiran generik bagi pelajar tahun akhir yang mengambil mata pelajaran Fizik sebagai persediaan sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar. Kajian ini berdasarkan kepada tujuh kemahiran generik yang telah digariskan dalam Atribut Graduan UTM iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja dalam kumpulan, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran menyesuaikan diri, pembelajaran sepanjang hayat, keyakinan diri dan etika. Responden kajian ini adalah terdiri daripada 79 orang pelajar tahun akhir yang mengambil mata pelajaran Fizik (SPP, SPF, SPM, SPN) di Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai bagi sesi pengajian 2006/2007. Pengkaji telah menggunakan borang soal selidik yang mengandungi 48 item berbentuk soalan objektif sebagai alat kajian bagi mendapatkan data. Nilai kebolehpercayaan alat kajian adalah α = .91. Data yang telah dikumpul dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kekerapan, peratusan dan min serta dipersembahkan dalam bentuk jadual. Hasil kajian menunjukkan majoriti responden berada pada tahap kesediaan yang tinggi berdasarkan kepada tujuh kemahiran generik yang dinilai. Daripada hasil kajian ini juga didapati bahawa pelajar sangat bersetuju untuk memperbaiki penguasaan Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kata kunci : Kemahiran Generik, P&P, Pendidikan Fizik, Tahap Kesediaan

A07 - A REVIEW ON THE WAYS AND STRATEGIES IN DEVELOPING SOFT SKILLS
Che Norlia Hassan, Ahmad Nurul Azam Md. Zain, Abdul Jalil Ali

ABSTRACT - This paper explores studies and research on the issues of soft skills and the most effective ways that can best prepare our future generation to become skills and competent workers and able to survive in the global market. Human capital is the most challenging factor that contributes to organizational excellence. Therefore initiatives need to be undertaken by educators to ensure that our future generation is well equipped with work place skills that will enable them to secure and retain employment. Surprisingly the lack of soft skills seems to be a world wide problem today. Our graduates today seen just cannot perform, not because of their intellectual incapability but because they lack soft skills. Graduates too are not trained for the transition from academia to industry. Therefore

5

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

our graduates require having soft skills to ensure that they have these marketable skills. In today’s business environment, soft skills such as leadership, communication, team building and entrepreneurial interest have become critical for hiring and promoting employees to key positions (Audibert and Jones, 2002). The literature indicated that educators therefore must ensure that their courses are structured; soft skills training need to have relevance to the tasks; and top management support and being role models are necessary. Partnership or collaborative effort of education and businesses/industries was found to be successful in providing students with the skills and experience needed for the workplace. There are several suggestions and strategies recommended for teaching, learning and assessment of soft skills-coaching, case studies, problembase learning, simulation, portfolio, internship, etc.

A08 - MEMUPUK KEMAHIRAN MODAL INSAN GURU SEJARAH BAGI PENGINTEGRASIAN ICT DALAM PENGAJARAN
Zaiton Ismail, Zahara Aziz, Nor Aisyah Buang Universiti Kebangsaan Malaysia zaiputra567@yahoo.com

ABSTRAK - Kajian ini bertujuan untuk meneroka inisiatif guru-guru Sejarah meningkatkan kemahiran ICT dan pengetahuan pedagogikal untuk melaksana pengajaran pengintegrasian internet di tiga buah sekolah sekitar Putrajaya. Kajian kualitatif ini mengaplikasikan pendekatan Teori Beralas (Grounded Theory) dalam proses pengumpulan dan penganalisisan data. Pengumpulan data melalui enam orang guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah dijalankan dalam jangka masa tujuh bulan. Data duruskan menggunakan perisian NVivo versi 2.0. Penyelidik melakukan kaedah perbandingan berterusan semasa menganalisis data. Kajian ini mendapati guru-guru Sejarah mempunyai tahap kemahiran ICT dari peringkat sederhana hingga tinggi dan terus berusaha untuk meningkatkan kemahiran masing-masing. Mereka berinisiatif tinggi memupuk modal insan bagi menguasai kemahiran ICT melalui pembacaan, kursus dan amali. Namun begitu, guru-guru Sejarah kurang memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat di internet untuk mendapatkan bahan pengajaran, kaedah dan rancangan pengajaran pengintegrasian ICT. Beban tugas di sekolah telah mengehadkan masa mereka untuk membuat persediaan pengajaran berintegrasikan ICT. Guru-guru Sejarah di sekolah yang dilengkapi prasarana ICT kelas pertama didapati tidak dapat melaksana memaksimumkan pengintegrasian ICT dalam pengajaran mereka. Tahap kemahiran guru-guru Sejarah untuk mengintegrasikan ICT dengan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah rendah. Guru-guru Sejarah mendambakan bengkel yang dapat meningkatkan kemahiran pedagogi pengintegrasian ICT khusus bagi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran. Oleh itu, pihak pengurusan sekolah perlu bertindak segera

6

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

untuk memupuk modal insan guru-guru Sejarah ke arah pembudayaan ICT di sekolah. Kata kunci: Pengintegrasian ICT, Integrasi internet, Aplikasi internet, Kaedah pengajaran Sejarah, Modal insan.

A09 - PLEaSE STRATEGIES FOR SOFT SKILLS DEVELOPMENT
Raja Maznah Raja Hussain Academic Development Centre (ADeC) University of Malaya rmaznah@um.edu.my

ABSTRACT - PLEaSE (Personalized Learning Environment and Students Engagement) echoes the plea of students to lecturers to engage them in their learning. This presentation reports on the Instructional Design (ID) for Soft Skills project where students were encouraged to personalize their learning through the use of Problem Oriented Project Based Learning (PoPBL) approach, at the same time engaging in activities that allow them to develop soft skills in a technology rich learning environment. The purpose of the ID project undertaken by Masters of Instructional Technology (MIT) students is to develop instructional solutions for use by university students and lecturers to facilitate learning of soft skills. This research project is part of an on-going action research on Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) in Higher Education to develop a Pedagogy of Engagement Integrating Technology (PoEIT) model (Raja Maznah, 2006). A Yahoo group website serves as the class group communication tool and a repository for file sharing. It was also a platform for communication and clarification of class assignments and/or lectures and a place for posting assignments in progress. Students were encouraged to explore, develop, reflect and construct their own knowledge and create their own learning content while the instructor plays the role of a coach and a facilitator of their learning. Individual reflections, process reports and group evaluations were submitted at the end of the course together with the products they have developed such as a training manual, a video and a learning portal. Students are found to be able to personalize their learning when they are given opportunities to work with real projects to solve real problems.

7

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

A10 - MEMPERKASAKAN KEMAHIRAN INSANIAH MELALUI PORTFOLIO BERSTRUKTUR
Idris Mohd Radzi Universiti Pendidikan Sultan Idris idris@upsi.edu.my

ABSTRAK - Salah satu ‘jalan keluar’ bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidakterampilan pelajar IPT menguasai kemahiran insaniah ialah dengan memastikan bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berpusatkan pelajar. Berdasarkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Malaysia beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran telah dicadangkan untuk mencapai objektif tersebut. Antaranya ialah pembelajaran berasaskan masalah, kajian kes, modul dan projek, di samping kaedah biasa yang digunakan oleh pensyarah seperti kuliah, tutorial dan makmal. Kertas ini mencuba membincangkan satu lagi kaedah yang boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di IPT, iaitu portfolio. Oleh sebab kaedah ini merupakan satu percubaan ke arah memperkasa kemahiran insaniah pelajar, beberapa konsep yang berkaitan dengan portfolio akan disentuh dalam kertas ini. Di samping itu, kertas ini juga menjelaskan proses pelaksanaan kaedah ini seperti yang telah dicuba kepada pelajar yang sedang mengambil kursus BMP 3043 Penilaian Dalam Bahasa Melayu daripada proses merancang, melaksana dan menilai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Untuk memastikan kaedah ini melalui proses penambahbaikan, satu soal selidk tentang keberkesanan kaedah ini diberi kepada pelajar. Laporan tentang pandangan pelajar yang terlibat dengan pelaksanaan kaedah ini sertakan pada bahagian akhir kertas ini untuk dinilai oleh semua pihak.

A11 - PENGURUSAN STRES KE ARAH PENINGKATAN MODAL INSAN: FAKTOR DAN KAEDAH MENGATASINYA
Baharom Mohamad, Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Liaw Yin Huat Jabatan Ikhtisas Pendidikan Fakulti Pendidikan Teknik (FPTek) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

ABSTRAK - Jika seseorang itu mempunyai simptom-simptom tekanan, ia bukanlah sesuatu perkara yang buruk kerana semua orang akan menghadapi masalah ini sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidupnya. Penulisan ini akan membincangkan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh para guru di negara ini, apakah yang dikatakan sebagai tekanan, bagaimanakah ia berlaku dan apakah cara untuk mengatasinya. Dalam kehidupan seharian kita, kita akan sering kali berada di dalam keadaan tekanan sama ada di rumah, di sekolah ataupun di pejabat. Tekanan guru-guru semakin menjadi-jadi di semakin hari dan semakin

8

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

membimbangkan. Ini disebabkan oleh faktor-faktor tekanan seperti beban tugasan yang diberikan, pengetahuan dan kemahiran mengajar individu dan keperluan pekerjaan tersebut. Tekanan kerja yang dihadapi oleh para guru adalah tidak terkawal jika ia tidak diatasi dengan segera. Malah ini akan memberi kesan sampingan kepada kesejahteraan fizikal, mental dan emosi guru dan seterusnya memberi kesan kepada mutu pendidikan negara. Apabila seseorang itu mengalami tekanan pekerjaan, terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh guru tersebut bagi mengurangkan tekanan yang dihadapi supaya ia tidak memudaratkan diri. Beberaspa kaedah dibincangkan dalam kertas kerja ini sebagai alternatif mengatasinya dalam konteks meningkatkan modal insan di kalangan guru-guru. Kata kunci: Simptom-simptom tekanan, Faktor-faktor tekanan, Cara-cara mengatasi tekanan.

A12 - DELIVERING QUALITY TRAINING PROGRAMMES IN APPRAISAL, TESTING, REPAIR AND MAINTENANCE OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES IN TROPICAL CLIMATES
Parnam Singh RNC Technology (M) Sdn Bhd 44 Jalan TPP 5/2 Taman Perindustrian Puchong Seksyen5, 47100 Puchong, Selangor

ABSTRACT - The need to develop innovative quality training programmes to meet the rapid and continual challenges of our infrastructure and built environment has been central to many educational innovations undertaken in Malaysia. If University education is an organized attempt to help people become intelligent and face open ended real life challenges, it must have an economic relevance to the society at large. In the recently concluded National Facilities Management Conference in Kuala Lumpur, our Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi reiterated on the need to cultivate a maintenance culture by the masses. How well are we prepared to contribute to this cause? This paper highlights the relevance of the need to innovate quality training programmes in order to empower personnel engaged in the upkeep of the nation`s infrastructure facilities with relevant skills to embrace a maintenance culture in overcoming challenges related to premature deterioration of our existing structures. Apart from discussing the relevance of the proposed training programmes, this paper also attempts to address issues pertaining to the benefits that can be derived from well structured training programmes and how these can contribute towards capacity building of human capital.

9

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

A13 - PENERAPAN HASIL PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KURIKULUM PENGAJIAN TINGGI
1

Mohd Majid Konting 2Zakaria Kasa 1 Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor 2 Timbalan Naib Cancelor Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjung Malim, Perak 1 majid@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Bagi memastikan pencapaian Wawasan 2020, kerajaan telah menegaskan peri pentingnya pembangunan modal insan dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Sebagai institusi yang diamanahkan secara langsung untuk membangunkan modal insan, institusi pendidikan termasuk institusi pengajian tinggi seharusnya proaktif untuk menyemak dan seterusnya mengubal semula kurikulum pengajian yang mereka tawarkan. Kertas ini membincangkan pendekatan penggubalan kurikulum khususnya dalam menerapkan hasil pembelajaran (LOs) dan kemahiran insaniah (KI) sebagaimana yang dikenal pasti oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Perbincangkan tertumpu kepada pengenal pastian LOs dan KI serta penyediaan matrik dan penjajaran kursus, pelajaran dan jam belajar pelajar berdasarkan LOs dan KI yang dikenalpasti. Isu-isu berkaitan dengan penggubalan kurikulum bagi penerapan LOs dan KI juga dibangkitkan.

A14 - KEMAHIRAN INSANIAH : MORAL DAN ETIKA PROFESIONAL PELAJAR BAHARU UPM SEMESTER 1, 2007/2008
Abdul Rahman Md Aroff, Asmawati Suhid, Rahil Mahyuddin Kamariah Abu Bakar Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK - Bagi memastikan pelajar di UPM menguasai kemahiran insaniah (KI) ‘Moral dan Etika Profesional’ (MEP), maka maklumat tentang KI ini dalam kalangan pelajar baharu di UPM diperlukan bagi memastikan program intervensi yang sesuai dapat dilakukan dengan berkesan. Untuk itu, satu kajian berkaitan telah dijalankan pada Minggu Orientasi Semester 1, 2007-08 UPM. Lebih khusus, kajian ini bertujuan meneliti sama ada terdapat perbezaan penguasaan KI MEP, dalam kalangan pelajar baharu itu, berdasarkan latar belakang mereka dari segi etnik, jenis kelayakan masuk, jurusan pengajian mereka di UPM, dan penglibatan mereka dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Kajian ini menggunakan instrumen penaksiran Kemahiran Insaniah (KI) Awalan yang berbentuk psikometrik. Instrumen ini mengandungi 15 item berkaitan dengan subelemen 1 dan

10

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

subelemen 2, iaitu dua subelemen MEP. Respon pelajar adalah berdasarkan tahap persetujuan mengikut skala Likert empat mata. Seramai 234 pelajar Tingkatan Enam, Kolej Matrikulasi dan Asasi Sains telah terlibat dalam kajian rintis, dan nilai indeks kebolehpercayaan instrumen bagi 15 item untuk elemen KI MEP itu ialah 0.78. Bagi kajian sebenar, jumlah 4281 pelajar baharu UPM kampus Serdang Semester 1, 2007-08 telah terlibat. Dapatan menunjukkan pelajar baharu UPM berkenaan mempunyai penguasaan KI MEP sederhana tinggi, iaitu min=3.23 bagi subelemen EM 1 dan min=3.13 bagi subelemen EM 2.

A15 - PENAKSIRAN KEMAHIRAN INSANIAH AWALAN DALAM KALANGAN PELAJAR
Mohd Majid Konting, Norfaryanti Kamaruddin, Nor Azirawani Man, Azura Adam Siti Norziah Abdullah Pusat Pembangunan Akademik (CADe) Universiti Putra Malaysia, 43300 UPM Serdang, Selangor majid@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia kini dalam usaha memastikan program pengajian yang ditawarkan membolehkan para pelajar menguasai Kemahiran Insaniah (KI), sejajar dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Daripada tujuh (7) elemen utama KI, terdapat 34 sub-elemen KI yang mana 16 daripadanya adalah Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan 18 yang lainnya adalah Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT). Memandangkan penguasaan KI memerlukan proses pembelajaran yang sistematik yang melibatkan pelbagai pihak, maklumat prestasi KI pelajar perlu diperoleh bagi memastikan program intervensi yang sesuai dapat dilakukan dengan berkesan sepanjang pengajian mereka. Satu set penaksiran peringkat awal kemasukkan, pertengahan dan akhir pengajian perlu dibangunkan. Selaras dengan keperluan ini, Universiti Putra Malaysia (UPM) telah membangunkan instrumen bagi menaksir tahap kemahiran insaniah pelajar pada peringkat awalan kemasukan. Instrumen ini digubal berasaskan persepsi pelajar baharu terhadap 16 subelemen Kemahiran Insaniah Mesti (KIM). Penggubalan instrumen bagi setiap satu daripada tujuh elemen dilakukan oleh sekumpulan pensyarah yang pakar dalam bidang-bidang berkaitan dari pelbagai fakulti di UPM. Instrumen ini dikaji rintis bagi menentusahkan kepada tiga (3) kelompok sampel iaitu pelajar tingkatan enam atas, pelajar matrikulasi dan pelajar asasi sains pertanian. Hasil kajian menunjukkan instrumen yang asalnya mengandungi 102 item berbentuk skala Likert 5 mata ini mempunyai indeks kebolehpercayaan Cronbach alpha keseluruhan 0.70. Instrumen ini dimurnikan dan 95 item digunakan dengan indeks kebolehpercayaan 0.94. Instrumen dengan 95 item ini digunakan untuk menaksir Kemahiran Insaniah pelajar baharu Sesi 2007/2008 yang dijalankan pada Minggu Suaikenal. Hasil kajian mendapati pelajar baharu mempunyai tahap KIM

11

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

keseluruhan yang sederhana tinggi (min = 3.07) dengan min setiap eleman antara 2.92 hingga 3.17. Ujian t-test dan ANOVA menunjukkan wujudnya perbezaan tahap penguasaan KI berdasarkan faktor kelayakan masuk, keanggotaan dalam persatuan dan unit beruniform di sekolah serta kelompok pengajian yang bakal mereka ikuti di UPM. Program intervensi yang sesuai dan berkesan perlu dilakukan secara bersepadu bagi memastikan mereka menguasai bukan sahaja Kemahiran Insaniah Mesti malah Kemahiran Insaniah Tambahan sebelum mereka bergraduat. Kata kunci: Kemahiran Insaniah (KI), Kemahiran Insaniah Mesti (KIM), Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT), Instrumen, Elemen KI.

A16 - PENGGUBALAN INSTRUMEN PENILAIAN KEMAHIRAN INSANIAH AKHIRAN
Mohd. Majid Konting, Nor Azirawani Man, Norfaryanti Kamaruddin, Azura Adam Siti Norziah Abdullah Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang majid@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Maklumat Kemahiran Insaniah (KI) dalam kalangan pelajar perlu diperoleh bagi memastikan program intervensi yang sesuai dapat dilakukan dengan berkesan sepanjang tempoh pengajian mereka di institusi pengajian tinggi. Penaksiran KI peringkat awal kemasukan, pertengahan dan akhir pengajian perlu dibangunkan. Selaras dengan keperluan ini, Universiti Putra Malaysia (UPM) sedang berusaha membangunkan instrumen bagi menaksir tahap kemahiran insaniah pelajar pada peringkat akhiran iaitu sebelum mereka bergraduat. Penggubalan instrumen psikometrik berdasarkan senario Kemahiran Insaniah ini sangat penting bagi memastikan instrumen yang dibangunkan sah, dipercayai, objektif, boleh ditadbir dan ditafsir dengan mudah. Kertas ini membincangkan proses penggubalan instrumen berkenaan yang telah melalui tiga fasa sejak dimulakan pada Semester Kedua 2005/06. Isu berkaitan dengan penggubalan instrumen ini juga dibentangkan. Kata kunci : Instrumen Kemahiran Insaniah Akhiran

12

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

A17 - PENGALAMAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MEMBANGUNKAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) DALAM KALANGAN PELAJAR IPT
Suhaida Abdul Kadir, Mohammad Shatar Sabran, Roshafiza Hassan Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK - Kertas kerja ini membincangkan pelaksanaan pembangunan kemahiran insaniah pelajar UPM yang dijalankan oleh Pusat Kokurikulum UPM. Berdasarkan kerangka pembangunan kemahiran insaniah yang dikemukakan oleh KPT, Pusat Ko-kurikulum UPM telah memberi tumpuan kepada program sokongan berfokuskan bukan akademik (kokurikulum) untuk membangunkan KI pelajar. Program sokongan yang dimaksudkan terdiri daripada Kursus Ketrampilan Graduan (Finishing School), Kursus Kokurikulum Berkredit dan Kursus Permulaan Graduan (Starting School). Kertas kerja ini membentangkan pengalaman Pusat Kokurikulum dalam melaksanakan program sokongan yang berkualiti. Pandangan pelajar terhadap pelaksanaan program sokongan tersebut juga dilaporkan.

A18 - TEAMWORK SKILLS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN UPM
Turiman Suandi, Ghazali Mohayidin, Mohd. Majid Konting, Norfaryanti Kamaruddin Nor Azirawani Man School of Graduate Studies Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor tj@putra.upm.edu.my

ABSTRACT - Student may meet all the desired standards and passes all the examinations or other written assignments. But it does not guarantee that she or he will be successful as citizens and human resource in the 21st century. Current concerns that the education system cannot adequately prepare graduates for life and at work place have prompted people across the world to explore new ways of designing education. In UPM and in many other institutions of higher learning, the move towards applying the student centred learning (SCL) approach in handling teaching and learning instructions has been widely excepted by a majority of lecturers. Many would agree that the sophisticated tools that they may put in our lecture rooms, or the curriculum that they have designed for students to meet the new standards will not be adequate to help them after they leave school, unless we put in extra effort to ensure that the elements of soft skills are considered seriously. One of the soft skills that employers look for in a candidate is the ability to work as a team. This paper is aimed determining the level of teamwork skills of undergraduate students in UPM. Keywords : Student learning outcomes, Teaching approaches, Student centred learning, Teamwork.

13

PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM

B

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

B01 - SENIBINA RANGKA KERJA DAN ALGORITMA BAGI SISTEM PEMILIHAN KURSUS KO-KURIKULUM
Mohammad Zukuwwan Zainol Abidin, Shanizan Herman Mohd Radzi Mohd Faizal Omar Jabatan Sains Pemutusan Fakulti Sains Kuantitatif, Universiti Utara Malaysia zuk@uum.edu.my

ABSTRAK - Kajian ini telah dijalankan untuk membantu pelajar dalam membuat pemilihan kursus ko-kurikulum di universiti. Sistem prototaip yang dibangunkan ini adalah merujuk kepada data yang diambil di Universiti Utara Malaysia (UUM). Sistem yang menggunapakai teknik Proses Hierarki Analitik (PHA) telah diuji pengiraannya dengan menggunakan perisian Ms Excel. Hasil pengiraan sistem adalah tepat dan berkesan bagi membantu pelajar dalam membuat pemilihan kursus ko-kurikulum yang bersesuaian. Di samping itu, algoritma dan rangka kerja umum serta komponen sistem yang terlibat juga dipersembahkan. Didapati bahawa rangka kerja ini sesuai diaplikasikan kepada mana-mana sistem yang menggunapakai PHP sebagai teknik dalam membangunkan perisian.

B02 - THE LEARNING OUTCOME OF UNIVERSITI MALAYSIA SABAH MEDICAL STUDENTS IN A RURAL COMMUNITY HEALTH PROMOTION PROGRAMME (EC1773) IN KENINGAU SABAH
Bella Puvok, Suliong Chin, Osman Ali School of Medicine Universiti Malaysia Sabah

ABSTRACT - The EC1773 is a community oriented co-curriculum programme which encompasses health promotion, disease prevention, assessment and targeting of population needs, environmental and social factors awareness where medical students who have completed year one were placed in the community and learned by doing rapid rural assessment (RRA) followed by interventions based on the RRA findings. They learned to provide health care services using previous theoretical knowledge that was presented to them prior to their placements. They were also encouraged to collaborate with the existing health services in the selected districts. This programme also provides early exposure for the students to the community in preparation for them to appreciate the value of community based medicine. Under this program, the author was to supervise three group of students, who were placed in three separate villages about 20 to 25km from the Keningau town. Prior meetings with the district officer and district health officer took place to identify three villages with health issues for the above purpose. These are Kampung Ambual (tuberculosis), Kampung Bandukan (malaria, dengue) and Kampung Bukit Merah (malaria and dengue). Each group of nine students lived in the village during the two

14

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

week program. They spent the first four days meeting key informants and the villagers to obtain information for the rapid rural appraisal. Some of the methods they used were semi structured interviews with key informants, self administered questionnaire, direct observation through house to house visits and village profile mapping. From there, they planned an appropriate programme which included health check ups as well as health talks to the local schools and the community. It is found that students have benefited from this health promotions programme in two major aspects. Firstly, they have learnt to apply the RRA as a tool of which it has tremendous value in assisting them to obtain primary and secondary data from the key informants and the villagers. As a result, the students, the students were able to map the profile of the village and identify the actual health issues as perceived by both the villagers and the students. They were then able to develop and implement health promotion activities to address these health issues effectively using the methodology in health promotion with which they have been forearmed. The three groups of students in the respective villages equally found these tools to be extremely effective in achieving the objectives of this programme to be most beneficial in raising their awareness of the health issues prevalent to them. In fact, the villagers have emphasized that similar programmes be conducted in the future on regular basis. The second outcomes of the health promotion programme is that, the students having undergone the two weeks of living and working together with their group members found that they have developed many desirable soft skills including improved communication and interactive skill among themselves and the villagers. In their attempts to achieve the objective of this programme, the students realized that working as a team contributed to many aspects of self improvement and provided them with a platform towards their development as proficient health care providers. In conclusion, the students have expressed that their experience through this health promotion programme has indeed been rewarding and that they have addressed their perceived fear and are now better prepared to face the challenges of working in any rural setting. Keywords : Rapid rural appraisal, Health promotion, Methodology

15

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

B03 - THE OUTCOME ANALYSIS OF THE CO-CURRICULAR HEALTH PROMOTION PROGRAM (EC 1773) OF FIRST YEAR MEDICAL STUDENT, SCHOOLOF MEDICINE, UMS
Khaing K. Myint, Freddie Robinson, D. Kamarudin D. Mudin, Osman Ali Sekolah Perubatan Universiti Malaysia Sabah Beg Berkunci 2073 88999 Kota Kinabalu

ABSTRAK - Community-Based Education (CBE) enhances the relevance of the curriculum in meeting the needs of the community and utilization of the community, as an environment for learning purposes(WHO, 1987). The medical school at University of Malaysia Sabah (UMS) has developed the health promotion programme as a compulsory co-curricular course (EC1773) for medical students. The objectives are to gain an understanding of community’s life-styles; to assess the needs of community and to improve community’s knowledge on health related issues. 75 first year medical students were involved in this program. They have been allocated to different rural villages through out Sabah. In this paper, we will compare the activities that has been conducted by 3 of the group. Ten of them (group 1) conducted a health promotion programme at Long-Pasia village of Sabah, The two other groups did their activities at Bum Bum and Sebatik island respectively. During the program they had done a rapid rural appraisal (RRA) and had organized various health education sessions, based on the evidence from the RRA. The outcome of the interview was evaluated by questionnaire. It was found that there was no significant improvement in health knowledge of the community. However, from the programme, the students learned how to enter the community and appreciate cultural diversity with respect to health. This programme has definitely fulfilled the objectives of an evidence-based community-orientated curriculum in the School of Medicine, UMS. Keywords: Community Based Education (CBE), Health Promotion, Rapid rural appraisal (RRA)

B04 - JAPANESE LANGUAGE PROGRAM AT THE FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS
Suraiya Mohd Ali Faculty of Languages and Linguistics University of Malaya

ABSTRACT - This is an attempt at studying the curriculum for the Japanese Language Bachelor program at the Faculty of Languages and Linguistics, University of Malaya which started in 1998. In particular, this study aims at assessing the present curriculum for Japanese language

16

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

proficiency in terms of its capacity to meet the objective of the curriculum of the program itself which is ‘reading and understanding academic texts in Japanese’. As one of the lecturers involved in this program, I have long been faced with the difficulty of matching the suitability of the language of academic texts to the level of Japanese language proficiency of the learners. The problem stems from the fact that insufficient time is allocated to learners for language training which therefore results in their difficulty to read and fully understand academic texts in Japanese . The effort to increase the time for language training is constrained by the framework of the overall curriculum of the university for its bachelor programs. The language proficiency remains at the intermediate level. Given the grouses from learners and lecturers, specific course contents have been revised and tested. Thus, the tool for the program is in the form of what is currently being used. The study is carried out by sampling the current course content through (1) pro-forma for both Japanese language proficiency courses and academic courses, (2) examination questions and (3) examination results. Sampling is conducted within one academic session (2005/2006), i.e. two semesters. Samples include Japanese language students from year one to year three. I have not being part of the teaching team during the period of investigation. Neither did I set nor mark any examination during the period. Thus, a measure of objectivity of study is observed. The positive results of this investigation suggest that the present curriculum for the Japanese Language Bachelor Program at the Faculty of Languages and Linguistics, University of Malaya, is valid.

B06 - FACING THE CROSSROAD OF MARKET DRIVEN OR SCIENTIFIC VISION: NEW HIGHER EDUCATION CURRICULUM CONSTRUCTION TO IMPROVE THE RELEVANCE OF UNIVERSITY’S GRADUATES
Sylvi Dewajani Faculty of Psychology Gadjah Mada University, Indonesia

ABSTRACT - Entering 21st century instigates the process of globalization. The world is facing unprecedented challenges arising from the convergent impacts of globalization, the increasing importance of knowledge as an engine of growth, and the ICT revolution. Globalization is a multidimensional process which are the conjoined of economic, cultural and political processes. These processes do have an impact on the university core functions of research and knowledge centre and also academic learning. There are at least three changes involved in the process of globalization in the university matters, which are: (1) to change the paradigm from local people to global system; (2) to change from social cohesion to democratic participation; and (3) changes from economic growth to human development. More specific, Wagner (2002) mentioned that globalization would mean that universities are catering to a multicultural studentship and many gradually abandon their old roles to only elicit

17

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

specific cultures and values. This argument invites abundant debates, whether universities should stem from the market demand or stick to the scientific vision. Many universities in Indonesia are facing this haziness in order to fight for their quality. There are more than 2800 universities spread over Indonesia within the year of 2007. More than 55% from 2800 universities facing complicated problem, especially deal with the low rate of incoming students and low graduate quality issues. Since 2003, most of the universities in Indonesia fight for surviving their life to be more attractive for the student. In the other hands, universities also strive to set-up good education management systems in order to produce high quality of graduate. Essentially, universities also try to construct a better curriculum that can fulfill the market needs. While battling to improve the quality of their education systems, most of the universities in Indonesia face the crossroad situation between focusing on the market demand and sticking to the scientific vision. Paper will present on the journey, analysis and strategy of some of the Indonesian universities in managing their quality. Most of the portrayal will be about the role of Indonesia Directorate General of Higher Education (DGHE, under the Indonesian Ministry of Educational Affairs) in regulating and managing the change to conquer the excellent universities. Additionally, the paper will also present some good practices of the best university in Indonesia.

B07 - PENULISAN KARANGAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH
Abu Bakar bin Yusuf, Omar Hisham bin Mohd. Baharin FSKPM Universiti Perguruan Sultan Idris

ABSTRAK - Kajian ini membincangkan tentang amalan penulisan karangan di kalangan pelajar sekolah rendah. Objektif kajian ini, adalah untuk melihat bagaimana pelajar menghasilkan penulisan karangan dan adakah terdapat perbezaan markah yang diperolehi hasil daripada amalan penulisan itu. Kajian ini dijalankan terhadap pelajar tahap dua di sekolah rendah. Pelajar dikehendaki menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberi. Kajian dilakukan dengan cara menganalisis hasil penulisan pelajar tersebut. Melalui analisis ini pengkaji dapat melihat amalan penulisan karangan pelajar dan tahap pencapaiannya. Dapatan kajian, menunjukkan bahawa terdapat perbezaan amalan penulisan dan pencapaian markah mengikut perbezaan cara menulis karangan.

18

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

B08 - ISLAM HADHARI DALAM KURIKULUM PEMBELAJARAN KURSUS UMUM UNIVERSITI (TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK): SATU KAJIAN DI UPM
Adlina Ab. Halim Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK - Islam Hadhari telah diperkenalkan oleh kerajaan sejak 2004 bertujuan untuk memberi kefahaman yang lebih komprehensif tentang Islam kepada setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Pendekatan Islam Hadhari ini adalah berpaksikan kepada sepuluh prinsip yang menekankan penghayatan nilai-nilai moral, etika, jasmani, spiritual dan lain-lain. Selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dan gemilang, pendekatan Islam Hadhari ini juga telah diserap ke dalam kurikulum pembelajaran di peringkat Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), iaitu melalui kursus TITAS dan Hubungan Etnik. Kedua-dua kursus ini merupakan antara senarai kursus-kursus umum universiti dan diwajibkan kepada seluruh pelajar di IPTA. Justeru, kertas ini bertujuan melihat senario pendekatan Islam Hadhari dalam kurikulum pembelajaran kursus Tamadun Islam dan Tamdun Asia (TITAS) dan Hubungan Etnik di UPM secara khususnya. Persampelan melibatkan satu ribu pelajar sebagai responden dan tahap kefahaman mereka tentang Islam Hadhari telah diukur melalui metod survei dengan menggunakan alat instrumen yang alphanya adalah 0.807 – 0.907. Dapatan kajian mencadangkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan di antara pengetahuan dan persepsi mereka tentang Islam Hadhari.

B09 - REKA BENTUK INSTRUKSIONAL DAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN KEJURUTERAAN: KERANGKA KONSEPTUAL HASILAN PEMBELAJARAN DAN PRESTASI
Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mhisyam@uthm.edu.my

ABSTRAK - Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi adalah nama baru bidang Teknologi Pendidikan. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk menjelaskan kerangka konseptual berkaitan Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi dalam Pendidikan Kejuruteraan. Ini adalah kerana terdapat beberapa isu berkaitan yang kurang difahami dan perlu dijelaskan. Kerangka konseptual ini hanyalah merupakan satu idea yang kemungkinan boleh dijadikan panduan dalam menjana hipotesis untuk penyelidikan seterusnya. Hasil analisis dan pembacaan menjelaskan bahawa terdapat beberapa komponen baru wujud selain daripada domain Teknologi

19

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Pendidikan yang sedia ada malah boleh diintegrasikan dalam Pendidikan Kejuruteraan. Ini adalah penting kerana di era sains dan teknologi dan globalisi ini konsep dan idea baru perlu diberi penekanan dalam mendalami ilmu berkaitan.

B10 - PERANAN KOKURIKULUM DI POLITEKNIK DALAM MEMENUHI KEPERLUAN PIHAK INDUSTRI DI MALAYSIA
Ahmad bin Esa, Mohd. Yusop bin Abd Hadi, Berhannudin bin Mohd Salleh Universiti Tun Hussein Onn ahmad@uthm.edu.my

ABSTRAK - Kokurikulum merupakan satu daripada komponen yang penting dalam pembangunan kurikulum di mana antara peranannya ialah mensosialisasikan, membina semangat cintakan negara dan membangunkan potensi diri di kalangan pelajar. Namun begitu, belum ada kajian berkaitan peranan kokurikulum dalam membangunkan pekerja yang berpotensi di industri. Satu daripada indikator potensi kebolehpasaran ialah menguasai kemahiran generik. Oleh itu, tujuan penyelidikan ini dijalankan ialah untuk mengenal pasti sama ada kokurikulum yang dilaksanakan di politeknik Malaysia, menerapkan kemahiran generik bagi menyediakan pelajar sebagai bakal pekerja yang berpotensi memenuhi keperluan pihak industri di Malaysia. Reka bentuk penyelidikan yang digunakan ialah penyelidikan deskriptif. Data diperoleh menerusi tiga instrumen iaitu soal selidik, temu bual dan jadual pemerhatian. Responden dipilih dalam kalangan pihak industri, pensyarah, pelajar dan graduan politeknik. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran generik secara signifikan telah berjaya diterapkan menerusi kokurikulum di politeknik. Dapatan juga menunjukkan graduan politeknik yang menguasai kemahiran generik setelah mempelajarinya menerusi kokurikulum dapat memenuhi keperluan pihak industri di Malaysia. Namun begitu, tahap penerapan kemahiran generik menerusi kokurikulum di politeknik masih rendah secara relatif dengan tahap keperluan kemahiran generik oleh pihak industri. Oleh itu, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk menangani masalah tersebut. Antaranya ialah mempelbagaikan lagi jenis kokurikulum yang ditawarkan kepada pelajar dan menerapkan kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan sebagai kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh pelajar menerusi kegiatan kokurikulum.

20

STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

C

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C01 - HUBUNGAN PENGAJARAN PENSYARAH DAN MINAT PELAJAR DENGAN KEFAHAMAN KONSEP MORAL : KAJIAN DI UUM
Mohamad Khairi Haji Othman, Abdull Sukor Shaari Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan Universiti Utara Malaysia m_khairi@uum.edu.my

ABSTRAK - Pengetahuan dan kefahaman moral akan menimbulkan kesedaran dan penghayatan kepada pelajar tentang pelbagai isu moral yang seterusnya menguasai dan mempengaruhi amalan dan tindakan seseorang (Abdul Rahim Abdul Rashid, 2001). Asmawati Suhid, Rahyl Mahyuddin dan Abdul Rahman Mad Aroff (2001) menjelaskan bahawa pensyarah merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi persepsi dan kefahaman pelajar tentang moral. Kertas kerja ini akan membincangkan hasil kajian yang berkaitan dengan hubungan pengajaran pensyarah dan minat pelajar dengan kefahaman konsep moral. Kajian ini dijalankan melalui kaedah tinjauan dengan mengedarkan soal selidik kepada 305 orang pelajar Universiti Utara Malaysia. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman moral dalam kalangan pelajar dan adakah terdapat hubungannya dengan pengajaran pensyarah dan minat pelajar. Hasil kajian mendapati secara keseluruhannya, kefahaman konsep moral responden kajian ini didapati adalah tinggi dan dimensi agama menunjukkan tahap kefahaman yang paling tinggi berbanding dimensidimensi lain. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengajaran pensyarah dan minat pelajar dengan kefahaman konsep moral dalam kalangan responden. Walaupun begitu, masih ada perkara yang perlu diperkemaskan bagi meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus berkaitan etika dan moral di IPTA khususnya untuk merealisasikan agenda negara dalam aspek pembangunan modal insan. Sehubungan itu, implikasi dan cadangan juga turut diperbincangkan dalam kertas kerja ini untuk dikongsi bersama.

C02 - IMPAK PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
Mohini Mohamed, Aziz Nordin Universiti Teknologi Malaysia mohainimohamed@yahoo.com

ABSTRAK – Memahami situasi pembelajaran sains dam matematik dalam Bahasa Inggeris dan membina satu rangkakerja atau prinsip dalam pembelajaran dan pengajaran merupakan satu isu yang mendesak dalam sistem pendidikan di peringkat pengajian tinggi. Dengan perlaksanaan pengajaran pembelajaran sains dan matematik dalam Bahsa Inggeris di

21

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

seluruh negara sejak 2003, pelajar yang terlibat dengan polisi ini kian bertambah di institusi pengajian tinggi. Adalah menjadi perkara penting untuk melihat pandangan para pensyarah dari institusi pengajian tinggi tentang perlaksanaan polisi ini. Satu kajian telah dilaksanakan untuk meninjau pandangan para pensyarah dari beberapa buah universiti di Malaysia. Adalah juga menjadi perkara utama untuk mengutip maklumat teoritikal dan praktikal dari pelbagai konteks supaya dapat memperkasakan para akademik untuk melihat lebih luas tanpa dibelenggui pelbagai kekangan demi menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan lebih berkesan. Dalam konteks Malaysia, walaupun pelaksanaan polisi ini sudah menjadi seolah-olah satu dilemma, adalah penting bagi para akademik untuk membebaskan diri dan melihat dengan lebih luas melepas dari hanya sebagai satu arahan kerajaan atau satu perspektif masyarakat sematamata.

C03 - A CONTEXTUAL APPROACH, USING PROBLEM-BASED, TO THE TEACHING AND LEARNING STATISTICS IN THE UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
Nafisah Kamariah Md Kamaruddin, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) nafisah@uthm.edu.my

ABSTRACT - The Mathematics Department, Centre for Science Studies in the Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) has adopted the contextual teaching and learning approach. In the contextual approach, by using problem-based method, students engage in the problem-solving investigation that integrates skills and concept from many content areas. Students will be working in teams to perform tasks and the lecturer will facilitate them. In the contextual approach, by using the problem-based method, students engage in the problem-solving investigation that integrates skills and concept from many content areas. Students will be working in teams to perform tasks and the lecturer will facilitate them. Vygfotsky emphasized that cognitive development results from a dialectical process whereby a child learns through the problem-solving experiences shared with someone else, usually a parent or teacher but sometimes a sibling or peer (Funderstanding, 2001). In addition, according to Vygotsky, when children were tested on tasks on their own, they rarely did as well as when they were working in collaboration with an adult. (Atherton J. S., 2005). He added that it was always the case that the adult was teaching them how to perform the task, but the process of engagement with the adult enabled them to refine their thinking or their performance to make it more effective (Atherton J. S. 2005). This is what the social contructivism empahazises on which meanings and understanding grow. The implementation of contextual approach in UTHM is already more than four years; however there is no proper module of teaching and learning mathematics contextually and there is no experimental research that has

22

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

been done to study whether this method is effective. Thus, this research is to study the effectiveness of the contextual approach. This study will be conducted on the second year technical education students taking statistics subject. In this research, a quasi-experimental research design is used. The research instruments will consist of 2 sets of questionnaires, 3 quizzes and a standard test. The 1st set of questionnaires which will consist of 5 main sections : Background, Teaching and learning approach, Video, Class activities, Statistics lab. The 2nd set of questionnaires will consist of 3 main sections: creativity, criticality and team working. Likert scale will be used as a form of measurement. Before the questionnaires are given to the respondents, a pioneer test will be done where ten degree students will be randomly selected to answer the questionnaires. The pioneer test is to find the value of the Alpha-Cronbach, that is to determine the validity of the questionnaires. . Solomon’s Four-Group Design will be used where the students will be divided into four groups: 2 control groups and 2 treated groups as shown in the attachment. This design allows the researcher to assess whether there is an interaction between the treatment and the pretest. This design combines two basic experimental designs.This research will produce a proper implementation of the contextual approach in the teaching and learning mathematics in higher learning institutions. Hence it will help students to learn mathematics and most importantly to apply it in their engineering subjects. Keywords : Social constructivism, Problem-based learning, Contextual, statistics

C04 - ENHANCING ENVIRONMENTAL ENGINEERING CURRICULA THROUGH INTENSIFICATION OF FIELD COURSE
Sumiani Yussoff, Onn Chiu Chuen Department of Civil, Faculty of Engineering University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia sumiani@um.edu.my

ABSTRACT – Environmental Engineers play an important role in maintenance of environmental health protection against environmental factors that may adversely impart the human health protection against environmental factors that may adversely impact the human health and impact the ecological balances that is essential to long term human and environmental quality. Introducing Environmental Engineering studnets to nature is the first step in helping them to understand the structure and function of nature ecology and the importance of these structures in urban development and helps in preventing environmental health concerns. For the first time an ecology field course was introduced in the environmental engineering curricula in University Malaya’s to enhance and improve its contents and impart towards achieving the OBE (Outcome Based

23

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Education) requirement. The program was conducted at the Universiti Malaya Ulu Gombak Field Studies Centre form 7th May 2007 to 13th May 2007 comprising of students of Environmental Engineering form Civil Engineering department,University Malaya. The program used the Problem Oriented Project Based Learning (POPBL) approach as the mode of teaching and learning. The program incorporated lectures, field studies, laboratory works, site visits and investigation, group oral presentations and written test. By the end of the course, the students will be able to describe important of sustainable land and forest management concepts and identify important ecosystem services and how ecological processes influence the function of our urban environments and apply ecological principals to the future development of a management plan in urban areas. Keywords : Environmental Engineering, Curricula, Field course, Problem oriented project based learning, Outcome based education.

C05: PENILAIAN KEMAHIRAN TEKNIKAL BERASASKAN MODEL KOMPETENSI BAGI SUMBER GUNA TENAGA MENERUSI PENDEKATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA
Kahirol bin Mohd. Salleh, Nor Lisa binti Sulaiman Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia kahirol@uthm.edu.my

ABSTRAK - Sumber guna tenaga teknikal merupakan salah satu elemen dalam menentukan status sesebuah negara sama ada ia diiktiraf sebagai negara maju, membangun mahupun mundur. Dalam merealisasikan matlamat menuju ke arah negara maju, Malaysia telah merencana, melaksana serta membangunkan sumber guna tenaga teknikal melalui Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) bagi memastikan status negara maju dicapai menjelang tahun 2020. Pelaksanaan Pendidikan berasaskan Kompetensi yang diperkenalkan dalam PTV merupakan pendekatan terbaru bagi melahirkan sumber guna tenaga teknikal yang bukan sahaja berkualiti dan mahir tetapi memiliki nilai kompeten yang tinggi dalam perlakuan dan pemikiran terhadap kerja teknikal. Bagi menilai kompetensi kerja sumber guna tenaga teknikal teknikal, beberapa model kompetensi boleh diaplikasikan sebagai sistem penilaian dan pentaksiran. Model for HRD Practice merupakan saranan dalam menentukan sistem penilaian dan pentaksiran yang boleh mengukur kompetensi individu dalam melaksanakan kerja berbentuk kemahiran teknikal.

24

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C07 - PENGGUNAAN KAMUS ARAB-MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
Tasnim binti Mohd Annuar Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Darul Iman Malaysia Kampus Kusza, Gong Badak 21300 Kuala Terengganu tasnim@udm.edu.my

ABSTRAK - Salah satu rintangan dalam mengajar bahasa Arab ialah memahamkan pelajar makna-makna perkataan dalam teks berbahasa Arab dan seterusnya memahamkan maksud yang disampaikan oleh setiap ayat bagi membolehkan pelajar memahami keseluruhan teks tersebut. Kecenderungan menterjemah perkataan Arab ke bahasa Melayu secara langsung merupakan satu kelemahan dalam pengajaran bahasa Arab. Di samping itu, ia menyebabkan pelajar tidak mampu berdikari untuk memahami pelajaran serta teks-teks lain yang berbahasa Arab tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Pelajar harus diberi tunjuk ajar bagi mendapat makna perkataan tanpa bergantung kepada terjemahan guru semata-mata. Oleh itu, Kertas kerja ini cuba meninjau sejauh mana kemampuan penggunaan kamus Arab-Melayu membantu proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dari sudut memahami teks berbahasa Arab. Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti kelemahan yang mungkin timbul dalam penggunaannya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan kamus Arab-Melayu dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dapat membantu pelajar memahami teks berbahasa Arab tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada terjemahan secara langsung daripada guru. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan seperti proses mencari perkataan yang mengambil masa mengganggu masa pengajaran dan pembelajaran yang diperuntukkan, ketiadaan perkataan yang dicari maknanya di dalam kamus Arab-Melayu serta kelemahan pelajar sendiri dalam menggunakan kamus bagi tujuan mencari makna tersebut.

C09 - TEACHERS’ USE OF QUESTIONS IN ESL CLASSROOMs
Kalyani a/p Rajoo Institue Perguruan Darulaman 06000 Jitra, Kedah Darul Aman kelly_rajoo@yahoo.com

ABSTRACT - Oral questions play a significant role in the language classroom. Despite arguments that classroom questions do not reflect questions that are asked in real conversations outside the classroom (Pica & Long, 1986), and whether language teaching methodologies need the sort of interaction produced by questions (Chaudron, 1988), language

25

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

teachers regard questions as an effective tool to initiate the target language and to help students’ learning by providing them opportunities to practice the target language. This paper presents the findings of a study on the use of oral questions by lecturers in the second language classroom in a teacher training college. Using data collected from two ESL classrooms, this paper discusses the use of referential and display questions which were then categorized as ‘open’ and ‘closed’ questions in eliciting students’ responses. It also discusses the importance of using probing questions to follow-up and extend the students’ responses. This paper concludes with recommendations for ESL teachers on ways of utilizing questions effectively in the language classroom.

C11 - KNOWLEDGE AND INTEREST ON TRADITIONAL MEDICINE AMONG UITM PHARMACY STUDENTS
Ibtisam Abdul Wahab Faculty of Pharmacy, UiTM 40450 Shah Alam, Selangor ibtisamabdulwahab@salam.uitm.edu.my

ABSTRAK – Traditional Medicine (TM) is an elective course for second year pharmacy undergraduates in the Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi MARA (UiTM). It was expected that most of the students have used or tried TM before. A survey was conducted to find out 1) which area of TM that students would like to learn and 2) their perception towards TM. A total of 117 students participated out of 119 registered students (response rate = 98.3%). They were 22 years on avarage (SD=1.0) ranging from 20-29 years (male=27, female=90). Majority of the students recognized TM as an “alternative medicine or alternative to medical services” (n-109). Equal perceptions were made to TM as “complementary traditional medicine”(n=35), “holistic medicine providing a more complete medical system” (n=34) and “ integrative medicine or integrated with clinical pathway” (n=34). Majority would like to study aromatherapy, herbal medicine, massage therapy, acupuncture, homeopathy, reflexology, yoga an tai chiqi gong (range n79-110). The topic of chiropractic was found to be the most unpopulor (n77). When the students were posed on the challenges faced in consuming TM, majority were due to the “lacking of internal expertise” (n=99), followed by “ lacking of evidence based studies” (n-73). :information from research” (n=68), “budgetary constraints” (n=53) and “physician resistence” (n=44). The students considered that having “state license” and “national certification in TM practice” (both n=81) were the minimum criteria for recruiting TM practitioner. Others include “ physician recommendations” (n=60). Almost equal perceptions on the minimum TM practitioner criteria were observed on the “educational standard 2 to 4 year degree”, professional association membership”, city/local license” and “pharmacy” (n51, 50, 49, 47 respectively), however “Nursing or other healthcare professional” turned to be the least (n=27).

26

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Findings generally indicated that various descriptions of TM will still allow the possible generations of “alternative medicine pharmacist” since the students were aware of their position in channeling the information on TM to the public. Keyword : Traditional medicine, Pharmacy.

C12 - PERSEPSI PELAJAR TERHADAP AKTIVITI DI DALAM KELAS BAHASA ARAB: TINJAUAN DI USIM
Lubna Abd Rahman, Wan Azura Wan Ahmad, Arnida A.Bakar Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) lubna@admin.kuim.edu.my

ABSTRAK - Pengajaran dan pembelajaran (P&P) bahasa merupakan perkara asas di sesebuah institusi pengajian. Ini bermakna P&P bahasa tidak sepatutnya diabaikan sama sekali walaupun bahasa tersebut adalah bahasa ibunda. P&P bahasa memerlukan kepelbagaian aktiviti bagi meransang minat pelajar, apatah lagi sekiranya bahasa yang dipelajari adalah bahasa kedua. Antara aktiviti yang lazimnya dilakukan adalah lakonan, perbualan, debat dan menonton video. Kertas kerja ini meninjau persepsi pelajar terhadap aktiviti yang dilaksanakan di dalam kelas bahasa Arab di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) serta meninjau keberkesanan aktiviti tersebut dalam menarik minat untuk mengikuti pembelajaran bahasa tersebut. Borang soal selidik dan temu bual dijadikan medium untuk memperolehi maklumat berkaitan tajuk ini. Responden kajian terdiri daripada 100 orang pelajar USIM yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Kertas kerja ini diharap dapat memberi input berguna kepada para pendidik bahasa Arab dan membantu mereka meningkatkan mutu dan strategi pengajaran serta mempelbagaikan aktiviti di dalam kelas agar dapat membantu pelajar mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan penuh minat dan berkesan.

C13 - GAYA PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN GENERIK DAN MOTIVASI PELAJAR MERENTASI BIDANG SAINS TULEN, KEJURUTERAAN DAN SAINS SOSIAL DI UTM
Abdul Rahim bin Hamdan, Mohamad Najib bin Ghaffar Azlina bt Kosnin, Jamaluddin bin Ramli, Mahani bt Mokhtar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia p-rahim@utm.my

ABSTRAK - Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti amalan gaya pembelajaran pelajar, kemahiran generik, motivasi belajar dan pencapaian

27

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

akademik pelajar-pelajar tahun tiga fakulti-fakluti dari disiplin Sains, Sains Sosial dan Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia. Seramai lima ratus orang pelajar telah dipilih secara rawak dari semua fakulti sebagai sampel kajian. Kajian ini juga mengenal pasti perbezaan amalan gaya pembelajaran pelajar, kemahiran generik, motivasi belajar dan pencapaian akademik pelajar. Kajian deskriptif berbentuk tinjauan ini menggunakan siri soal-selidik untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Perbandingan nilai min dan ujian-t digunakan sebagai asas dapatan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan gaya pembelajaran yang berorientasi pembelajaran dalaman adalah sederhana dan amalan gaya pembelajaran yang berorientasi pembelajaran luaran adalah tinggi. Bagi kemahiran generik pula didapati bagi aspek komunikasi, kemahiran kerja dalam kumpulan, pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran kepimpinan, beretika dan berintegriti adalah tinggi manakala bagi aspek kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran keusahawanan adalah sederhana. Pelajar mempunyai motivasi belajar secara intrinsik yang tinggi dan motivasi belajar ekstrinsik yang sederhana. Dari segi pencapaian pelajar didapati secara keseluruhannya sebahagian besar pelajar-pelajar berada pada aras kelas dua tinggi. Secara perbandingannya didapati pelajarpelajar yang datang dari disiplin yang berbeza mengamalkan gaya pembelajaran yang berbeza, kemahiran generik yang berbeza dan motivasi yang berbeza. Keadaan ini menunjukkan pelbagai langkah perlu diambil secara pro-aktif untuk menyeimbangkan dan meningkatkan keupayaan pelajar sebagai graduan yang kompeten dari pelbagai aspek untuk memenuhi cabaran globalisasi. Kata kunci: Gaya Pembelajaran, Kemahiran Generik, Motivasi dan Pencapaian Akademik

C14 - MULTIPLE INTELLIGENCE : THE RELIABILITY OF MYMICA IN IDENTIFYING TEACHING AND LEARNING STRATEGY
Siti Rahayah Ariffin, Rusminah Musliman No. 37, Jln. P9G1/4 Presint 9, 62250 Putrajaya rusminah70@yahoo.com.my

ABSTRACT - The purpose of this study is to examine the reliability and construct validity of Multiple Intelligence Checklist for Adult (MyMICA), that incorporates the theory and practice of Multiple Intelligences. The instrument was developed by a group of researchers from Malaysia led by Siti Rahayah Ariffin (2004). MyMICA which has 80 perception items using 5 point Likert Scale comprises nine constructs namely: (i) verbal-linguistics (vl), (ii) logical mathematic (lm), (iii) bodily-kinesthetic (kb), (iv) music (mz), (v) spatial (vr), (vi) interpersonal (ie), (vii) intrapersonal (ia), (viii) naturalist (na) and (ix) spiritual (kr). There were 526 respondents from secondary schools involved in this study. The data collected was analysed using

28

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

computer programme Winsteps version 3.63.0 which applied Rasch Model based on Item Response Theory (IRT) Models. The instrument reliability was examined by analysing item reliability index. The construct validity was examined by analysing the point-measure correlation index. The findings showed that the item reliability of 9 constructs were between 0.97 and 1.00. Construct validity analysis showed that every item in the constructs were correlated positively to measure a single underlying construct. Hence, MyMICA with a high reliability and construct validity is a vital tool in helping educators to discover the unique potential of each student as well as the areas of challenges. The awareness on the individual’s unlimited potential in the different area helps educators to realign their pedagogy in order to meet students’ individual needs. As a conclusion, MyMICA is a solution in helping educators accommodate different learning styles to better value the individual student.

C16 - TAHAP KEFAHAMAN KEMAHIRAN MEREKA BENTUK EKSPERIMEN DAN KEMAHIRAN MENGEKSPERIMEN DI KALANGAN PELAJAR TAHUN DUA PROGRAM PENDIDIKAN FIZIK MERENTAS JANTINA
Noor Anita binti Ali, Shaharom bin Noordin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia p-sharom@utm.my

ABSTRAK - Tahap kefahaman KPS di kalangan pelajar tahun dua Program Pendidikan Fizik di UTM Skudai telah mendapat perhatian penyelidik. Kajian ini menumpukan kepada dua kemahiran, iaitu kemahiran mereka bentuk eksperimen dan kemahiran mengeksperimen. Pemboleh ubah manipulasi yang terlibat dalam kajian ini ialah jantina dan program pengajian. Seramai 38 orang pelajar 2SPF dan 2SPP di Fakulti Pendidikan UTM Skudai terlibat dalam kajian ini. Alat kajian yang digunakan untuk mengukur tahap kefahaman kemahiran mereka bentuk eksperimen dan kemahiran mengeksperimen ialah Ujian Penilaian Kemahiran Mereka Bentuk Eksperimen Dan Kemahiran Mengeksperimen (UPKMBEM). Alat kajian mengandungi 40 item yang berbentuk objektif. Kebolehpercayaan alat kajian ini ialah α = .82. Analisis data bagi kajian ini menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk min, sisihan lazim, peratusan, maksimum dan minimum. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap kefahaman bagi kedua – dua kemahiran di kalangan pelajar tahun dua Program Pendidikan Fizik adalah baik (71.98%). Dapatan kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman bagi kemahiran mereka bentuk eksperimen dan kemahiran mengeksperimen merentas jantina. Tahap kefahaman merentas jantina adalah baik dengan (70.95%) bagi lelaki dan (72.50%) bagi perempuan. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman merentas program pengajian kerana kedua – dua tahap kefahaman adalah baik iaitu (72.23%) bagi 2SPF dan (71.75%)

29

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

bagi 2SPP. Secara keseluruhan, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kefahaman kemahiran mereka bentuk eksperimen dan kemahiran mengeksperimen di kalangan pelajar tahun dua Program Pendidikan Fizik di UTM Skudai berada pada tahap yang baik. Ini memberi gambaran bahawa penekanan KPS dalam P&P sains di UTM telah meningkatkan tahap kefahaman pelajar dalam KPS.

C17 - PENDEKATAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PELAJAR CHINA DI XI’AN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY (XISU): SUATU TINJAUAN DI USIM
Arnida A. Bakar, Lubna Abd. Rahman, Wan Azura Wan Ahmad Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai Negeri Sembilan arnida@admin.kuim.edu.my

ABSTRAK - Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menerima sepuluh orang pelajar perempuan luar negara daripada Xi’an International Studies University (XISU), China pada tahun ini. Para pelajar tersebut diberi peluang mengikuti pengajian selama setahun di USIM bersama pelajar tahun 3 Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU) yang mengambil jurusan Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi. Mereka telah pun mengikuti pengajian bahasa Arab sebelum ini di XISU iaitu selama dua tahun. Sepanjang tempoh tersebut mereka mampu bertutur bahasa Arab dan membaca teks Arab dengan begitu baik berbanding pelajar tempatan yang telah mempelajari bahasa Arab semenjak di bangku sekolah menengah lagi. Oleh yang demikian, kertas kerja ini mengkaji pendekatan pembelajaran bahasa Arab yang digunakan oleh pelajar China di universiti tersebut sehingga mampu menguasai bahasa Arab dengan baik dan efektif. Fokus utama kajian ini adalah tertumpu kepada pendekatan pembelajaran bagi kemahiran membaca dan bertutur. Borang soal selidik diedarkan dan temubual bersama responden turut diadakan bagi memperolehi maklumat yang diperlukan. Penyelidik mendapati bahawa pelajar-pelajar tersebut menunjukkan tahap penguasaan bahasa Arab yang begitu baik melalui kemahiran berkomunikasi dan membaca teks bahasa Arab. Di samping itu juga, mereka menunjukkan minat yang positif dan memberangsangkan terhadap pembelajaran bahasa Arab. Ini membuktikan pendekatan pembelajaran bahasa Arab yang diaplikasikan sepanjang tempoh dua tahun di Universiti Xi’an sangat berkesan.

30

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C18 - MIND MAP FOR THE TEACHING AND LEARNING OF ELECTRICAL MACHINE
Mohd Fakhizan bin Romlie Electrical & Electonic Engineering Department Universiti Teknologi Petronas fakhizan@petronas.com.my

ABSTRACT - It is a well known fact that mind mapping is a technique of developing notes and is a powerful tool in assisting and motivating students learning. Nevertheless, mind mapping is not a method used to deliver lectures for engineering subjects at the universiti Teknologi PETRONAS in Perak, Malaysia. The normal and comman practices is to use power point presentations, instead. As an alternative approach to the well accepted practice, FREEMIND, mind map software, is used as a teaching mode for Electrical Machines subject. Lecture notes are also prepared using FREEMIND. The author discovers that this mind mapping approach is a very helpful tool for lecturer to show linkages between topics in Electrical Machines course to students. Students will be able to grasp the ideas globally. Besides, the notes that are prepared by using the software are simple and make it easy for students to understand and remember the subject matter. The objective of this study is to investigate students responses and performance with the aid of mind map software. One hundred and fifty undergraduate students taking Electrical Machines are involved in the study. The data for the purpose of this study is collected over eight weeks of teaching and learning. Students are given clear instructions at the onset of the study, the outcome of this study shows that students have responded positively towards the implementation of FREEMIND in teaching and learning of the subject.

C19 - THE IMPORTANCE OF LAW IN SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION FROM A PEDAGOGIC PERSPECTIVE
Zaidi Hassim Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia jdsportslaw@yahoo.com.my

ABSTRACT - Legal education in Malaysia has undergone a dramatic transformation with many new additions to the traditional array of courses offered, for example Computer law, Space law and Sports law. Many legal educators do not regard sports law in Malaysia seriously but this subject has proliferated throughout the United States, United Kingdom and Australia. Sports law has evolved as a popular elective course in American and Canadian law schools and legal scholars have produced numerous books, treatises and articles exploring a wide variety of legal issues generated in the context of sports activities. This article will not only to

31

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

discuss the importance of introducing this course but also to reflect some pedagogic trends of teaching law in sports and physical exercise. It reflects some pedagogic trends (PBL, Holistic Approach etc) of teaching law for both educators and instructors in other institutions for example, Sports Academy in UPM, Sports Science and Sports Education programme in UM, UiTM, UTM and UPSI. It is expected that this article will be a basic reference for legal educators, teachers, professional instructors and sports enthusiasts to understand and apply legal concepts and legal terms associated with sports and physical education.

C20 - PENGAJARAN KURSUS PEMIKIRAN KRITIS BERTERASKAN AL-QUR’AN DI PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI: SATU CADANGAN
Mohd Fauzi Hamat Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya mfhamat@um.edu.my

ABSTRAK - Pemikiran kritis adalah satu kursus yang ditawarkan oleh kebanyakan Institusi Pengajian Tinggi di Negara kita sama ada IPTA atau IPTS. Penelitian awal penulis terhadap silibus yang diperkenalkan di beberapa IPTA dan IPTS di Negara kita menunjukkan bahawa modul kursus yang digunakan adalah berdasarkan orientasi pemikiran barat, khususnya yang dikemukakan Edward de Bono dan lain-lain pemikir Barat. Walaupun tidak dinafikan bahawa umat Islam perlu bersikap terbuka terhadap sebarang bentuk pemikiran manusia yang mengalir dalam dunia Islam atas alasan Islam menghargai budaya ilmu, namun ia kita perlu berwaspada terhadap kemungkinan adanya elemen-elemen yang tidak sejalan dengan pemikiran Islam yang berteraskan al-Quran dan al-Sunnah. Kertas ini cuba mengemukakan cadangan penulis tentang bentuk kursus pemikiran kritis berteraskan al-Quran yang boleh ditawarkan di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Elemen-elemen pemikiran kritis yang terkandung dalam bidang pengajian Usuluddin dan Syariah boleh dimasukkan dalam kandungan kursus tersebut. Pandangan tokoh-tokoh pemikir Islam berprolifik seperti al-Ghazali dan Ibn Khaldun tentang kaedah berfikir juga boleh dibincangkan dalam kursus berkenaan. Penulis berkeyakinan bahawa sekiranya bentuk pemikiran kritis yang berteraskan sumber wahyu ini ditawarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi di Negara kita, ia mampu memberi impak yang maksimun dalam mendidik mahasiswa menjadi individu yang mampu berfikir secara kritis setelah mereka mendapat pendedahan semasa mereka berada di menara gading. Di akhir kertas ini juga, penulis akan mengemukakan cadangan pro-forma kursus tersebut yang sesuai ditawarkan di IPTA dan IPTS Negara ini. Senarai bahan-bahan asas rujukan, teknik pengajaran dan beberapa syarat asas kelayakan guru yang mengajar subjek ini juga akan turut dikemukakan.

32

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C22 - NEW CLASSROOM SETTING FOR PROBLEM-BASED LEARNING: A SUCCESS STORY
Berhannudin bin Mohd Salleh, Izyan Wahida Zinuddin, Hussain Othman Abdullah Sulaiman, Mohd Yusop Ab Hadi, Ahmad Esa

ABSTRACT - Problem-based Learning (PBL) is widely practiced in the learning of medicine and engineering. At Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, several newly innovative designed classrooms have been set up at G3 block, UTHM for better results in the learning and teaching process. A study was carried out to identify the relationship between the outcomes from the learning sessions that use this newly designed classroom setting and seating arrangement in learning using PBL. This study looks into the level of interaction, teamwork as well as critical and analytical thinking among the respective students. 300 students were identified as respondents of the study and prior to this study all of them have had the experience of learning using PBL using the newly built PBL classrooms during 2005/2006 session. The instruments for this research are questionnaires, interviews as well as observations. The data from questionnaires have been analyzed using SPSS 11.0 Version. The finding then has been translated into two forms; descriptive quantitative which is using mean score and inference quantitative which is using Pearson coloration. The testimonies for interviews have been analyzed by coding the data according to the research questions. As for observation, the researchers’ own experience on teaching and learning using PBL have been used for purpose. The verdict of the research reveals that the value for the mean score for three levels of the learning outcomes (interaction, teamwork and critical and analytical thinking) is high. The finding also show that there is a strong positive relationship between the PBL practice (the classroom’s setting as well as the teaching and learning process) and the level of interaction, teamwork and critical and analytical thinking among students while learning in the PBL classrooms besides its approach.

C23 - ENGAGING LEARNING THROUGH STUDENT-CENTERED LEARNING (SCL) APPROACH
Normahdiah Sheik Said Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia norma@fbmk.upm.edu.my

ABSTRACT - Student- Centred Learning (SCL) teaching methodology is an approach that could create a more innovative and challenging dimensions in a learning environment. It is one of the best ways to produce independent and productive learners most universities aim to achieve. A Language in Multimedia course would be mundane and boring to students if students were taught about terminologies and concepts. With the advancement of

33

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

technology and the availability of vast technological facilities learning could be very interesting and engaging. Using Norma ™ Engagement Model (2007) as a base, the Language in Multimedia course was conducted by incorporating some engagement factors like simulation, construct and goals in the course design. This study was an observation of the successfulness of eliciting engagement through a student centered learning approach. The study was conducted in the span of one semester involving 92 undergraduates. The subjects were required to produce a multimedia presentation and organized an exhibition to publicize the outcome of their projects. The project needed the students to do role play as production teams and do a market survey research before embarking on constructing the production of the multimedia presentation. They were asked to do some fieldwork like writing formal letters, preparing interview scripts, design questionnaires and conduct interviews. There were tremendous amount of data manipulation, creativity and perseverance involved in the course of the project. The students learned many useful skills in this project such as, hand-on experience in developing courseware’s, establishing rapport with their clients and research respondents which in away helped to increase self efficacy. Other significant by-products of this approach are the participants produce concrete products for example brochure, flyer, compact disc, bulletin and storyboard. In addition, they also produced a documentation of the procedures involved in the preparation of the multimedia presentation plus a video clip of the development process “the making of...” These products produced are not only testimonials of their efforts but are also platform for the students to disseminate information to the public. This study has proved that having factors that engages learners like simulation and construct besides setting and achieving goals as stated in Norma ™ Engagement Model (2007) by applying A Student Centred Learning Approach can enrich and spear students’ enthusiasm.

C24 - FACILITATOR AND LEARNER’S UNDERSTANDING ON ROGER’S CORE CONDITIONS OF A PERSON CENTERED COUNSELING (AND LEARNING) IN THE STUDENT CENTERED LEARNING ENVIRONMENT
Mansor b Abu Talib Department of Human Development and Family Studies Faculty of Human Ecology Universiti Putra Malaysia

ABSTRACT - Student Centered Learning (SCL) focuses on the need, abilities, interest and learning styles of the students then those of others involve in the educational process. Being students centered engages instructors in a humanistic approach to education in which they function as facilitators of learning (Nuckles, 2000). In counseling and psychotherapy, Person Centered Counseling (PCC) center around the client as a person, not his or her problem. PCC belongs to the humanistic theory of counseling that focuses on the potential of individuals to actively choose and purposely

34

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

decide about matters related to themselves and their environments. Rogers (1977) emphasizes that people need to be assisted in learning how to cope with situations and to become a fully-functioning person. Roger believes that the principles of PCC could be applied outside counseling situation, thus the Person Centered Leaning (PCL) was developed. Relationship between facilitator and learner is the central criteria that signify SCL, PCC and PCL. Evidently, PCC strongly believe that significant positive change could not occur except in relationships. In addition, Rogers specified the necessary core conditions in PCC and PCL, i.e. realness, congruence, genuine or transparency in the client/facilitator, acceptance or respect towards the client/learner or unconditional positive regard, and the striving for empathic understanding of the client/learner. These three core conditions are the prerequisite in PCC and PCL for change and effective learning to take place. This paper discusses lived experiences of facilitators and learners in SCL on their understanding of Roger’s core conditions. It will give suggestion on methods and others ways to promote PCL as another approach in SCL.

C25 - FACILITATING GRADUATE LEVEL-LEARNING: A CASE STUDY OF THE “NEWFOUNDLAND STRATEGY”
Normah Haji Omar Universiti Teknologi MARA Malaysia normah645@salam.uitm.edu.my

ABSTRACT - This paper is an examination of the author's experiences facilitating for the first time, an advanced graduate course of a new and niche Master program at her university. The course: Financial Criminology and Investigative Techniques; the program – Master in Forensic Accounting and Financial Criminology. Whilst the students comprise mainly of experienced, working adults; the author (though academically qualified) has very limited practical experience in the subject matter. The “Newfoundland Strategy” focuses on students-driven learning initiatives, which incorporates self-reflected case study approach, group presentations, seminars, forums, video clippings, simulated case defense (in a moot court) and written case reports. Both the facilitating role of the author and the multiple initiatives assumed by the students had successfully created a positive and interesting in-class environment for the course. The purpose of this paper is to share insights about this strategy, so that other educators who are considering implementing similar pedagogy might understand the challenges and ultimately experience success in their endeavors.

35

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C26 - THE IMPACT OF USING OBE IN PHYSICS COURSES AT PRE-UNIVERSITY LEVEL
Balbir Singh Mahinder Singh, Hasnah M Zaid, Norani Muti Mohamad Foundation Studies Department Universiti Teknologi Petronas 31750 Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak Darul Ridzuan balbir@petronas.com.my

ABSTRACT - The Foundation Studies Department at Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) offers pre-university courses for students who have completed their SPM or any other equivalent qualifications. There are two Physics courses that are compulsory for the engineering stream students. In this paper, preliminary study was carried out to determine the impact of Outcome-based Education (OBE) on the students’ performance in both courses. For the January 2007 intake, the students were required to do Physics I based on OBE system. The July 2006 intake students who have earlier completed Physics I course based on the usual instructor-centred system, were required to do Physics II course delivered based on OBE approach. The students undergoing Physics II course initially resisted the OBE delivery method. Meanwhile the students taking Physics I adjusted to the new system readily, and performed much better in the course. There was a marked improvement in the final results of students doing Physics I, both in coursework and final exam. The distribution of marks was 60% for coursework and 40% for final exam for both courses. Statistical analysis carried out after both cohorts completed their respective courses, and comparisons between the performance in Physics I & II for the July 2006 intake are presented in this paper. The conclusion that is derived based on this study suggested that the transition towards OBE system really benefited both the July 2006 and Jan 2007 cohorts, and in term of performance, students in January 2007 cohort showed much better results. This new approach used at the pre-university level provides a good exposure to the students, as it is a national requirement for all engineeringbased degree programs offered in Malaysian universities to use OBE approach. Keywords : Outcome-based Education, Student-Centered, Education delivery system

36

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C27 - TEMA-TEMA DALAM PEMBELAJARAN BERSEPADU: IMPLIKASI KEPADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
¹Ling Siew Eng, ²Siti Rahayah bt. Ariffin, ²Saemah bt Rahman ¹Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif UiTM Kampus Sarawak ²Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia ¹lingse@sarawak.uitm.edu.my

ABSTRAK - Mod pembelajaran yang terkini dalam abab ke-21 merupakan mod pembelajaran bersepadu. Mod ini merupakan kombinasi terbaik daripada mod pembelajaran bilik darjah bersemuka tradisional dan pembelajaran dalam talian. Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan tema-tema di bawah mod pembelajaran bersepadu di Malaysia. Kertas ini membincangkan hasil kualitatif temu bual pengguna akhir dalam mod pembelajaran bersepadu serta implikasi tema-tema ini kepada pengajaran dan pembelajaran. 53 orang peserta temu bual yang terdiri daripada pelajar-pelajar universiti yang mendaftar kursus pembelajaran bersepadu serta fasilitator-fasilitator yang terlibat dalam bimbangan mod pembelajaran bersepadu terlibat dalam kajian ini. Senarai mengenai pembelajaran bersepadu hasil daripada data kualitatif dikategorikan ke dalam tema-tema umum. Tema-tema hasil kajian ini adalah kandungan kursus, teknikal, kefleksibelan, komuniti pembelajaran, motivasi, perkongsian, maklum balas, pelengkap dan agenda peribadi. Implikasi daripada kajian ini ialah para pendidik boleh menggunakan tema-tema ini dalam pengajaran dan pembelajaran, rekaan kurikulum pembelajaran bersepadu serta menggunakan tema-tema ini untuk membangunkan instrumen untuk mengukur tema-tema ini. Kata kunci: Pembelajaran bersepadu, Tema-tema, Pengajaran dan pembelajaran

C28 - IMPLEMENTATION OF PERSONAL & PROFESSIONAL DEVELOPMENT (PPD) MODULE IN MEDICAL EDUCATION : OUTDOOR CAMPS AS CURRICULUM TEACHING LEARNING ACTIVITIES
Harlina HS, Ruzanna Z, Juriza I, Rohaizak M, Zulkifli Z, Ismail S Siti Mariam B, Nabishah M, Lokman S Faculty of Medicine, UKM

ABSTRACT - Personal and professional development (PPD) among medical undergraduates has gained increasing popularity within medical schools across the world. The public demands better healthcare delivery from not only safe and competent medical practitioners, but also doctors who instil `five-star’ qualities within themselves – being leaders of the

37

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

community, outstanding managers, excellent role models, good communicators and decision makers. Skills of communication, critical thinking, decision-making, leadership and teamwork are among the important aspects of PPD to be inculcated within the future doctors. Since the introduction of the new integrated medical curriculum in the Faculty of Medicine UKM in the academic year 2005-2006, PPD module has been included throughout the five-year period, with the main objective to achieve the learning outcomes of the medical programmes. As a part of the teaching-learning method (TLM) for PPD, three outdoor camps have been scheduled for the medical students throughout the five-years training. Activities in the camp include small group discussions (SGD), interactive motivational lectures, role-play sessions, debate, reflection sessions, movie viewing, physical exercises, jungle trekking and games. Lecturers are trained to facilitate the group activities. Up to date, the faculty has organized four PPD camps with the cooperation of Division for University Students and Adolescents, Biro Tatanegara (BTN). In a post-camp assessment, 100% of students agreed that the camp activities provided them with the opportunity to enhance basic skills of communication, decision-making, critical thinking, leadership and teamwork. They also experienced strong bonding among themselves as well as with the lecturers. The details of the PPD camp activities are to be highlighted in the presentation.

C29 - IMPLEMENTATION OF OUTCOME-BASED EDUCATION DELIVERY SYSTEM AT PRE-UNIVERSITY LEVEL
Balbir Singh Mahinder Singh, Chong Fai Kait, Hasnah M Zaid Yusniza Yaakop Foundation Studies Department Universiti Teknologi Petronas

ABSTRACT - The Foundation Studies department at Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) offers pre-university courses for students who have completed their SPM or any other equivalent qualifications. The students are placed in the engineering and technology streams, based on their qualifications and performance in the interview sessions. Students from the engineering stream will be able to move into their respective engineering programmes, namely Petroluem, Chemical, Mechanical, Civil, Electrical and Electronics Engineering. Students from the technology stream will move into Information & Communication Technology and Information System programmes after completing their foundation studies. Starting from January 2007 semester, the foundation studies department has adopted the Outcome-based Education delivery system for both the engineering and technology streams. The move towards using OBE is inline with the national requirement for universities offering engineering education. The approach used in OBE shifts the focus from the instructor to the learner. It is basically a student-centred system, where the responsibility of learning is passed on to the students. The instructor needs to master the role of a

38

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

facilitator, and there must be a genuine shift towards using OBE based assessment tools. An internal curriculum review was conducted and the OBE curriculum designing method was used, whereby one major change made to all the courses were related to the weightage of coursework marks. Most of the courses were using the 40% coursework and 60% final exam format, and to adopt the OBE approach, this was changed to 60% coursework and 40% final exam format. The decision to place more emphasis on the continuous assessment, rather than one final exam was indeed a radical decision, as more tracking and monitoring effort to ensure the integrity of the courses had to be introduced. The immediate respond to this was to reduce the class size, from approximately 160 students per class to around 80 students per class. In this paper, statistical analysis of the overall students’ performance was carried out to gauge the effectiveness of the OBE implementation. One of the early yardsticks used to provide an overall view of the effectiveness of this new approach was the CGPA. It was noticed that percentage of students obtaining a CGPA of 3.00 and above increased by an average of 15%.

C30 - OUTCOME-BASED CURRICULUM: ITS IMPLEMENTATION IN THE TEACHING OF ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY COURSES
Shahrina bt. Md. Nordin, Subarna Sivapalan Universiti Teknologi Petronas Shahrina_mnordin@petronas.com.my

ABSTRACT - There is a major shift in the education sector as outcomebased education (OBE) has been widely adopted in a number of higher learning institutions in Malaysia. The education reform has inevitably involved many fields of study, among which is the field of second language teaching. The implementation of OBE requires a re-designing and redevelopment of teaching and learning practices which need to be in line with the OBE educational theoretical framework. This paper will thus first discuss what OBE curriculum is and how it is implemented into the framework of English language teaching in Universiti Teknologi Petronas. Upon its implementation, the approach currently emphasizes both on the product and the process of language learning. There has indeed been a line of research findings that support such an eclectic approach in English Language teaching. This paper thus, will also discuss the strength of such approach in the context of OBE. A set of questionnaires will be disseminated to Foundation (semester 2) students to get an insight on the effectiveness of such approach in teaching language proficiency. The results will be reported and discussed in the paper. The findings will also shed some light on some of the pedagogical implications. The paper will conclude with suggestions for future research.

39

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C31 - IMPLEMENTATION OF ACTIVE ORIENTED TEACHING AND SELF-RELIANCE LEARNING FOR THE TECHNICAL-VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
Ivan Hanafi State University of Jakarta

ABSTRACT - Technical-Vocational Education and Training (TVET) have an important role to provide high skilled labor to fulfill the need in industry. But, most of the existing graduates of TVET assessed are not yet earned up to the standard of job quality desired by industry. In fact, the industry feels less satisfied with the achievement of TVET graduates, whether in the quality of technical area or in the quality of personal. Therefore, an empirical research is necessary regarding the professional and effective model of TVE system to equip student for both technical skills and also prepare them to work according today’s work demand and working expectation. The purpose of this paper is to presents the findings of the implementation of Active Oriented Teaching (AOT) and Self-Reliance Learning (SRL) for the TVET to prepare skilled graduates at middle level of industrial workforce structure. Furthermore, this paper will be focused on teaching and learning strategies, including hands-on training approach, student-centered learning, and project-based learning. Most of them are inclined to more on to learning theory of Constructivism. Keywords: Education Teaching and learning strategy, Technical-Vocational

C32 - CIKGU, GAMBARAJAH INI MENYUSAHKAN SAYA!
Johari bin Surif, Nor Hasniza binti Ibrahim, Mohammad Yusof bin Arshad Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik Fakulti Pendidikan UTM

ABSTRAK - Artikel ini membincangkan kewujudan kerangka alternatif di kalangan pelajar yang disebabkan oleh kesukaran untuk menerangkan sesuatu gambarajah yang ditemui mereka dalam buku teks, buku rujukan atau penerangan guru di dalam kelas. Gambarajah yang tidak sejajar dengan konsep saintifik menyebabkan pelajar tidak dapat mentafsirkan sesuatu gambarajah dengan tepat sekaligus menyebabkan kerangka alternatif terbina dalam skema pemikiran mereka. Hal ini dapat dilihat melalui pelbagai contoh yang ditemui dalam buku teks atau buku rujukan yang digunakan pelajar khususnya dalam matapelajaran kimia. Artikel ini turut membincangkan implikasi yang mungkin berlaku dalam pengkonsepan pelajar dan bagaimana strategi pengajaran dan pembelajaran sains yang berkesan boleh dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan ini.

40

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C33 - A PBL APPROACH FOR ACQUIRING GLOBAL PROJECT EXPERIENCES IN ARCHITECTURAL, ENGINEERING, CONSTRUCTION EDUCATION
Rahinah Ibrahim Faculty of Design and Architecture Universiti Putra Malaysia rahinah@putra.upm.edu.my

ABSTRACT - A major concern in establishing a global project’s operation is ensuring the movement of knowledge amongst the team members for a timely and within the budget implementation. Already operating in the complex property development process, a global project team must also work in a situation where professional, cultural, spatial and technological differences would add the complexity. This paper presents a conceptual framework for an architectural-construction integration (A-CI) design studio curriculum in the context of an architectural graduate program. It aims to apply transdisciplinary principals to educate competent graduates in sustainable global design-build practice.The A-CI curriculum emulates the computer-integrated Project Based Learning Laboratory (PBL) model developed at Stanford University, with a focus on the early design phase of a project’s design development process. The A-CI curriculum builds on the PBL’s framework and principles, extending it to include the project financial and regulatory decision-making process along the planning and architectural design processes that integrate Modular Coordination dimensions for open building systems. The proposed extended model shares PBL’s advantages and cost-effectiveness of working collaboratively in a cross-disciplinary environment. The A-CI model will initially build bridges across disciplines by addressing different stakeholders’ issues in earlier development life-cycle phases. The paper will first present the literature review, followed by a description on the framework and principles of the PBL model before proposing how we extend the PBL model to integrate the early architectural design phase. Keywords: Architectural Curriculum, Transdisciplinary Learning, Project Based Learning, Sustainable Architecture

41

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C34 - THE IMPACT OF COORPERATIVE LEARNING METHOD IN INCREASING STUDEN’S ACADEMIC AND SOFT SKILL PERFORMANCE. AN EXPLORATORY STUDY IN UMS.
Caroline Geetha, Vivin Vincent Chandran Schoool of Business and Economics Universiti Malaysia Sabah 88999 Kota Kinabalu Sabah caroline@ums.edu.my

ABSTRACT - Many approaches to teaching have been urged by educators to develop academic achievement. Researchers belive that academic achievement can be obtained bt promoting student learning increase student retention and satisfaction and at the same time incorporate the much talked about soft skills in the form of oral communication and social skills. This will help the students to eventually create a positive race relation in line with the country vision. Previous studies have shown that students achievement both academically and socially can be obtained through interactive learning method or better known as the coorperative learning method. Since Universiti Malaysia Sabah is a peoples university that consists of multiethnic students, an investigation was carried out whether the performance and the attitude of the students can be improved by implementing the coorperating learning method. An exploratory study on 200 first year business and economic students was carried out. The course selected to carry out the investigation was a statistical based coursed called statistics for business and economics. The result revealed that regardless on the students ability they performed better academically and socially with coorperative learning method. It has also helped the students with low ability to improve their grades with the existence of students with high ability in their group.

C35 - PEMBELAJARAN KOLABORATIF: BEKERJA SEBAGAI “SATU KUMPULAN” ATAU “BEKERJA DALAM KUMPULAN”?
Wan Zah Wan Ali, Ahmad Fauzi Mohd.Ayub, Rosnaini Mahmud Mokhtar Hj.Nawawi, Rusli Abdullah Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia 43400 UPM, Serdang wanzah@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Pembelajaran kolaboratif adalah satu proses yang menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti yang diadakan secara langsung atau secara berurutan dengan beberapa orang rakan pelajar yang lain. Pembelajaran ini menekankan kepada konsep bahawa “setiap pelajar belajar dari pelajar yang lain”. Justeru, ia menggalakkan pelajar untuk

42

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

menyumbangan idea dan buah fikiran serta menghargai idea dan buah fikiran orang lain. Dasar pembelajaran kolaboratif ini membenarkan pelajar memegang peranan sebagai “knowledge provider” dimana pengetahuan itu dapat dikongsi dengan rakan dan pengajar agar sesuatu pengetahuan itu dapat difahami dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Disamping itu, pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks sebenar atau konteks yang kompleks. Satu faktor yang dominan bagi kejayaan sesuatu pembelajaran kolaboratif ialah interaksi sosial antara pelajar dalam kumpulan. Interaksi sosial yang berkesan akan mewujudkan struktur afektif yang bercirikan hubungan sosial, kesepaduan sosial dan rasa tanggungjawab terhadap komuniti. Ketiga-tiga ciri ini merupakan atribut ruang sosial yang membenarkan komunikasi berlaku secara terbuka serta memanfaatkan aktiviti kolaboratif dan perkongsian maklumat penting. Kajian ini bertujuan meninjau persepsi pelajar kursus Teknologi Pendidikan di Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia terhadap interaksi sosial dalam suasana pembelajaran kolaboratif. Kata kunci: Pembelajaran kolaboratif, Interaksi sosial

C36 - ANALISIS GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR BARU UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
Nur Amirah Amiruddin, Fauziah Abu Hasan Wan Abd Aziz Wan Mohd Amin Pusat Penjaminan Kualiti Universiti Malaysia Terengganu amirah@umt.edu.my

ABSTRAK - Pembelajaran merupakan suatu proses yang berterusan bagi seorang pelajar Terdapat 3 perkara yang menjadi ukuran kepelbagaian pelajar iaitu cara atau gaya belajar, pendekatan dan orientasi pembelajaran dan pembangunan intelektual (Felder: 2005) . Gaya pembelajaran adalah “ciri kognitif, afektif, dan psikologi kelakuan yang mempengaruhi bagaimana seorang pelajar melihat, berinteraksi bertindak balas terhadap persekitaran pembelajaran”. Terdapat pelbagai gaya pembelajaran yang menjadi amalan pelajar. Gaya pembelajaran yang dipilih adalah berdasarkan keselesaan dan kesesuaian diri seseorang pelajar terbabit. Gaya belajar ini mungkin bertukar mengikut masa, contohnya gaya belajar yang digemari semasa pelajar di sekolah rendah mungkin berbeza apabila mereka berada di sekolah menengah atau di peringkat universiti. Gaya belajar juga secara tidak langsung memberi kesan kepada gaya pengajaran guru atau pensyarah. Oleh itu, kajian ini memfokus kepada taburan indeks gaya pembelajaran pelajar baru Universiti Malaysia Terengganu. Kajian ini menggunakan instrumen daripada model gaya pembelajaran FelderSilverman (Index Learning Style). Secara keseluruhannya, pelajar baru UMT memiliki gaya pembelajaran reflective (67.8%), sensing (76.2%), sequential (72.4%), dan visual (88.5%).

43

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C37 - PELAKSANAAN KAEDAH SCL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS KENEGARAAN MALAYSIA DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DAN KESANNYA KE ATAS GRED PENCAPAIAN PELAJAR
Zarina Muhammad Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia zbm@putra.upm.edu.my

ABSTRAK - SCL atau kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar adalah kaedah pengajaran terkini yang diterapkan dan digunapakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran di UPM. Berbeza dengan kaedah berpusatkan pengajar, kaedah SCL yang bersifat focus on students, constructivism, active learning, ownership of the experience, dan encourage students to search and research dilihat mampu untuk mendapatkan hasil pembelajaran seperti yang disasarkan khususnya dalam menghasilkan pelajar yang berilmu, aktif, produktif, berkebolehan dan berketerampilan. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kaedah pengajaran berasaskan SCL yang digunakan oleh pengajar-pengajar kursus umum UPM khususnya pengajar kursus Kenegaraan Malaysia serta menilai keberkesanannya melalui pencapaian gred pelajar sebelum dan selepas pelaksanaan kaedah SCL.

C39 - WRITING A CASE AS A TEACHING TOOL
Zainal Abidin Mohamed Pengurusan dan Pemasaran Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia

ABSTRACT - The use of cases has been recognised as an effective mode of imparting knowledge. The effectiveness of this impartation process will not only depend on the lecturer (style, confidence, knowledge, experiences, and many more) but also on the quality of the case itself. Of course it requires that the case must meet the necessary qualities that enable it to impart the knowledge that it meant to deliver. Academicians, having gone through the process of writing umpteen times of lecture notes and seminar papers who strongly believe that writing a case would be another of those routine chores then they are in for some surprises. This paper will discuss and share some of the common defaults that academicians (not familiar with the art of case writing), make in writing a case. A short case sample will be used for illustrations.

44

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C41 - ONLINE INTERACTION: QUANTITATIVE VERSUS QUALITATIVE APPROACH
¹Mohd Fadzli bin Ali, ²Gordon Joyes ¹Department of Educational Multimedia, Faculty of Education Universiti Teknologi Malaysia ²School of Education, University of Nottingham Jubilee Campus, NG81BB United Kingdom, Gordon ¹p-fadzli@utm.my ²Joyes@nottingham.ac.uk

ABSTRACT - The dilemma of how to measure online group interaction has been the focus of many researchers who conducted the study of online learning. In fact, the measurement itself is still being debated whether it should be designed qualitatively or quantitatively. Brook & Oliver (2003) stated that the majority of literature that examines the online learning that occurs within asynchronous discussion has predominantly centred on the qualitative analysis. In many cases, studying online interaction would take both approaches which are known as mixed-method approach. The adoption of quantitative methodology is to complement the study. However, it is still a debate though. This paper will look at (1) some limitations of the quantitative approach in measuring online interaction namely the quasiexperimental design and (2) the use of mix-method approach in the study of online learning. Keywords: Online learning, qualitative approach, quantitative approach, quasi-experimental

C42 - A STUDY OF VISUAL ABILITY BASED ON GENDER DIFFERENCES WITH FIRST - YEAR UITM CHEMISTRY STUDENTS
Sharipah Ruzaina Syed Aris, Nesamalar V. Kantasamy Mashiah Domat Shaharudin, Badariah Abu Bakar Faculty of Applied Sciences Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Selangor

ABSTRACT - The study of chemistry involves dynamic processes as well as abstract relationships. In most schools as well as tertiary educational institutions, 2-dimensional models are frequently used to describe 3-dimensional chemistry concepts. It is therefore essential for chemistry students to use as well as develop this visualization skill. Visual ability has now become a prerequisite and essential aid in learning and understanding chemistry especially in tertiary educational institutions. This study examines the visual ability of first-year chemistry students based on gender differences in the Applied Sciences Faculty of (UiTM). Approximately 200 first-year University Teknology Mara (UiTM) chemistry students participated

45

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

in this visual study using Purdue Visual Rotation Test. This test assessed participants’ mental rotation ability in 2-dimensional space. Current study findings indicate clear gender differences in visual spatial ability among first-year University Technology MARA (UiTM) Chemistry students from the Applied Sciences Faculty. Keywords: Visual Ability, Purdue Visual Rotation Test, Gender Differences, Understanding chemistry

C43 - MANAGING DIVERSITY TRAINING FOR MEDICAL STUDENTS
Harlina HS, Ruzanna Z, Juriza I, Siti Mariam B, Nabishah M Lokman S Department of Medical Education Faculty of Medicine UKM

ABSTRACT - Medical doctors are required to provide equal treatment and care to all patients, regardless of their age, gender, ethnicity, religion, social position and financial standing. The basic precepts of medical ethics clearly illustrate the importance of medical practitioners to be fair, neutral and unbiased in treating their patients. In a multi-racial, multi-cultural country like Malaysia, it is extremely important for medical practitioners to have a sound understanding on diversified elements of their patients’ culture, religious convictions, values and attitudes - before they can proceed to treat their patients with respect and dignity. Faculty of Medicine UKM has included a sub-module of Managing Diversity under the module of Personal and Professional Development (PPD) in the new integrated curriculum for the medical programme since the academic year of 2005-2006. The submodule is first introduced to the second year medical students through an hour of interactive concept lecture, followed by a two-hour small group discussion (SGD) session. In this facilitated session, students are given three short games designed to explore the similarities and differences existing within the group. Students are also facilitated to discuss on topics such as prejudice, bias, stereotyping and discrimination. Further training is conducted during the outdoor camp activities held in the beginning of the third year, whereby the groups will debate on controversial topics related to the patients in the clinics and wards. In the clinical postings, the students’ professional conduct which include the skill on managing diversity is observed and assessed by their clinical supervisors. It is hoped that the introduction of such a module will facilitate the medical students to be more caring, sensitive and aware of the diversity existing around them, which should lead them to manage the differences appropriately. A group of highly culturally-competent medical practitioners would be able to be the agents of change for a more harmonious multicultural, multi-religious society of Malaysia.

46

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C45 - PREDICTING SUCCESSFUL COMPLETION OF MBA STUDY USING E-MINER
Izwan Nizal Mohd Shaharanee, Chooi-Leng Ang Fakulti Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah nizal@uum.edu.my

ABSTRACT - Data mining is the non-trivial discovery of meaningful, new correlations, patterns and trends, and the extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from large amounts of data. Companies are using this tool to further understand their customers, to design targeted sales and marketing campaigns, to predict what product customers will buy products and the frequency of purchase, and to spot trends in customer preferences that can lead to new product development. This paper reports on a study undertaken to explore the strategic application of data mining in higher education. It was a research that used E-miner, a data mining tool, to discover hidden knowledge and unexpected patterns from the Master of Business Administration (MBA) student database of a local public university. It attempted to identify which students are likely to perform satisfactorily in their study.

C46 - PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI MELALUI PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN KESANNYA TERHADAP MATA PELAJARAN SEJARAH
Ahmad Rafaai Ayudin, Norhasni Zainal Abidin Sek. Agama Menengah Hulu Langat nonieza@yahoo.com

ABSTRAK - Pembelajaran akses kendiri merujuk kepada usaha dan inisiatif dalam kalangan pelajar bagi mendapatkan maklumat dan sekaligus menjadi tapak pembelajaran. Pembelajaran bentuk ini menggerakkan pelajar menjadi pro-aktif dan produktif. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap pembelajaran melalui penggunaan laman web (website) dan kesannya terhadap mata pelajaran Sejarah. Seramai 105 pelajar Tingkatan 4 di Sekolah Agama Menengah Hulu Langat, Kajang Selangor telah dipilih sebagai responden. Manakala 3 orang guru mata pelajaran Sejarah terlibat dalam temubual bagi menjawab persoalan kajian. Data soalselidik dianalisis dengan menggunakan SPSS untuk mendapatkan statistik deskriptif dan temubual dianalisis secara manual. Adalah dikenalpasti pelajar-pelajar yang memperkayakan maklumat tambahan dengan bahan-bahan daripada laman web, menjadi lebih yakin, berpengetahuan dan lebih berminat dalam mata pelajaran Sejarah. Penemuan ini membuktikan pembelajaran Sejarah menerusi penggunaan laman web adalah sebagai kaedah berkesan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman pelajar terhadap bahan pelajaran

47

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

yang disampaikan oleh guru di dalam kelas dan mengurangkan kebosanan pelajar terhadap mata pelajaran yang melibatkan penghafalan fakta yang berterusan. Kata kunci: Laman Web, Pembelajaran, Pembelajaran Akses Kendiri, Sejarah, Teknologi

C47 - AMALAN PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN PENILAIAN BILIK DARJAH DI SEKOLAH RENDAH DAERAH KINTA PERAK
Omar Hisham bin Mohd Baharin, Abd Aziz bin Hj. Shukor Universiti Pendidikan Sultan Idris omarh@upsi.edu.my

ABSTRAK - Penilaian merupakan satu bidang yang penting bagi membantu mendapatkan maklumat prestasi murid dalam akademik ataupun bukan akademik. Di Malaysia bidang penilaian di sekolah telah diberi perhatian oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tetapi dari segi perlaksanaannya masih banyak yang perlu diperbaiki. Kajian ini akan memberi tumpuan kepada tiga aspek penilaian di bilik darjah iaitu untuk menilai perhatian yang diberi oleh guru-guru yang mengajar dalam mata pelajaran Sains, Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam mengendalikan pengujian di bilik darjah, mengendalikan latihan atau kerja rumah dan mengendalikan penyoalan di bilik darjah. Data telah dikumpul melalui kajian tinjauan dan temu bual dengan bantuan soal selidik dan protokol temu bual yang dibina oleh sekumpulan penyelidik. Soal selidik tersebut telah disahkan dan nilai alpha Cronbachnya ialah 0.92. Sampel kajian ini melibatkan 88 buah sekolah rendah di daerah Kinta. Sekolah-sekolah tersebut dipilih dengan menggunakan persampelan berstrata secara sistematik berdasarkan jenis sekolah. Data yang telah dipungut melalui pentadbiran soal selidik dianalisis dengan menggunakan pakej SPSS versi 11.5. Kaedah perangkaan yang akan digunakan ialah peratusan, min, ujian -t dan analisis varians sehala. Dapatan kajian di Malaysia menunjukkan majoriti responden berpandangan bahawa guru mata pelajaran memberi perhatian kepada aspek pengujian, kerja rumah dan penyoalan dalam melaksanakan penilaian di bilik darjah sama seperti yang disyorkan dalam Model Penilaian Winggins iaitu berfaedah, jelas, bebas, asli dan telus. Kecuali aspek kebebasan seperti memberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan tarikh dan masa ujian dijalankan dan aspek system pemarkahan di mana hasil kerja rumah murid tidak menyumbang kepada keputusan peperiksaan murid. Keadaan yang sama berlaku di Indonesia kecuali aspek kebebasan menentukan tarikh ujian bilik darjah ditentukan oleh guru dan bukan pihak pentadbir sekolah. Sehubungan itu beberapa syor berkaitan dengan penilaian bilik darjah dicadangkan supaya ia dapat dilaksanakan di sekolah.

48

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

C49 - PERSEPSI DAN KESEDIAAN MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN (PSK) DI SEKOLAH: SATU TINJAUAN AWAL KE ATAS TIGA KUMPULAN PELAJAR DI UUM
Nor Azlah Sham binti Rambely, Syahrul Faizaz binti Abdullah Jabatan Pengajian Umum Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan Universiti Utara Malaysia azlah@uum.edu.my

ABSTRAK - Kertas kerja ini merupakan satu tinjauan awal terhadap persepsi (pandangan pelajar dari sudut keyakinan, keseronokan dan kebimbangan) dan kesediaan (pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)) para pelajar Semester 3 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) dengan kepujian untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK) di sekolah. Tinjauan dilakukan secara kualitatif menggunakan kumpulan fokus. Para pelajar dibahagikan kepada tiga kumpulan fokus yang terdiri daripada satu kumpulan para pelajar arus perdana (pelajar lepasan SPM, STPM dan matrikulasi), satu kumpulan para pelajar Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) dan satu kumpulan merupakan gabungan kedua kelompok pelajar di atas. Tinjauan dilakukan secara kualitatif. Dalam pengutipan dan pengumpulan data kualitatif, pengkaji menggunakan teknik pemerhatian, temubual dan bukti dokumen. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan persepsi dan kesediaan mengajar mata pelajaran PSK di sekolah di antara dua kumpulan pelajar ini. Persepsi kumpulan pelajar arus perdana terhadap mata pelajaran PSK masih di tahap rendah dan mereka berada dalam keadaan belum bersedia (masih keliru) bagaimana untuk melaksanakan P&P di sekolah berbanding kumpulan PKPG yang mempunyai persepsi tinggi serta bersedia menggunakan pengalaman mengajar mereka untuk mengaplikasikan P&P PSK di sekolah. Pengkaji juga menyenaraikan beberapa cadangan supaya perbezaan persepsi dan kesediaan kedua kelompok pelajar ini boleh dikurangkan.

C50 - KETEPATAN PENGGUNAAN KATA PINJAMAN ARAB DALAM BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR DI IPTA
Pabiyah Hajimaming, Che Radiah Mezah Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK - Kata pinjaman bermaksud kata yang dipinjam secara langsung daripada bahasa asing atau kata yang diterjemahkan atau konsep makna yang ditiru daripada kata asing tersebut. Perkataan Arab yang dipinjamkan ke dalam Bahasa Melayu meliputi pelbagai aspek dan menyeluruh dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkataan Arab yang dipinjam ini telah melalui perubahan dari segi bunyi

49

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dan makna. Dari segi bunyi, didapati beberapa perkataan Arab yang dipinjam telah melalui beberapa proses penyesuaian seperti: pengguguran satu daripada dua huruf yang sama, penggantian huruf dengan huruf lain. Dari segi makna pula, didapati berlaku perubahan dalam proses penggunaannya. Di antara perubahannya ialah kata-kata yang dipinjam diberi makna baru sama ada berlainan atau berlawanan. Kata pinjaman itu juga membawa makna yang lebih sempit atau dikhususkan daripada makna asalnya. Perubahan dan penukaran makna yang drastik antara makna asal dan makna baru seperti ini ada kalanya mendatangkan masalah kepada pengguna. Hal ini juga akan menyebabkan pelajar bahasa Arab mengalami kesukaran dalam penggunaan mereka serta mengganggu kelancaran penggunaan bahasa Arab khususnya dalam penulisan mereka. Justeru, kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ketepatan penggunaan kata pinjaman Arab dalam bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di IPTA dan mengenal pasti ketepatan penggunaannya oleh pelajar dalam penulisan mereka serta mengklasifikasi bentuk penggunaannya. Diharapkan rumusan kajian ini dapat membantu semua pihak yang terlibat sama ada dari pihak pengajar mahu pun pelajar. Dari pihak pengajar, diharapkan hasil kajian ini dapat membantu tenaga pengajar bahasa Arab supaya memberi perhatian dan tumpuan yang lebih kepada pelajar terhadap aspek yang belum dikuasai oleh mereka. Ianya juga dapat membantu tenaga pengajar bahasa Arab untuk memilih bahan yang sesuai dalam pengajaran mereka. Manakala dari pihak pelajar pula, saranan yang sesuai akan diketengahkan untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam mengguna kata pinjaman Arab dengan betul dan tepat.

C51 - REKABENTUK KAJIAN PEMBANGUNAN PANDUAN KURSUS MODUL FIZIK UNTUK SAINS KEJURUTERAAN
¹Azlinda Abu Bakar, ²Khalijah Mohd. Salleh ¹Engineering Science Section Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute ²Pusat Pengajian Fizik Gunaan Fakulti Sains & Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK - Kepentingan Pendidikan Sains dalam meningkatkan perkembangan sosioekonomi dan taraf hidup masyarakat di negara ini telah tercatat dalam Penyata Jawatankuasa Perancangan Pelajaran Tinggi 1966: “Pentingnya ilmu sains dan teknologi dalam memajukan kedua-dua sumber (tenaga manusia dan alam) ini tidak boleh diperingankan. Satu asas yang kukuh dalam matapelajaran Sains dengan kadar tenaga manusia secukupnya membuat pengkhususan dalam berbagai-bagai lapangan sains adalah penting bukan sahaja untuk penyelidikan tetapi juga untuk pembangunan”. Secara khususnya pembelajaran sains dipengaruhi oleh antara lain tiga faktor utama, yakni kurikulum yang mantap, kesediaan

50

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

mahasiswa untuk belajar dan kesediaan pensyarah untuk membimbing. Ianya menjurus kepada matapelajaran Sains Kejuruteraan yang digunapakai oleh mahasiswa peringkat diploma di UniKL Malaysian Spanish Institute. Kertas ini bertujuan untuk usaha menambahbaik memerlukan pertama, menilai semula kemantapan dan kesesuaian kurikulum silabus Sains Kejuruteraan yang sedang digunapakai. Ia ditinjau dari dua sudut yang dipercayai mempengaruhinya yakni beban kandungan matapelajaran dan juga latar belakang pelajar (Ramsden dan Entwistle 1981). Kedua, kesediaan mahasiswa belajar dengan penuh minat dan dedikasi untuk belajar, di samping mempunyai sikap positif berinteraksi dan menyesuaikan diri. Kesediaan belajar ini juga bersangkutan dengan keupayaan pelajar memahami konsep sains dan mengunapakai teknik belajar yang cemerlang. Ketiganya, kesediaan pensyarah membimbing mahasiswa dengan memahami tahap kemahiran sains mahasiswa, memahami konsep sains dengan jelas dan menggunakan kaedah serta insfrastruktur yang bersesuaian untuk aktiviti pengajaran pembelajaran yang berkesan. Gambaran kajian penyelidikan ini memperlihatkan empat elemen utama dalam binaan modul fizik yakni institusi, silabus, mahasiswa dan pensyarah dan aktiviti kelas dalam suasana pembelajaran dan pengajaran yang berkesan.

C52 - A MIXED METHOD STUDY ON THE SOCIO- PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN BEHAVIOR ON ACCOUNTANTS’ ETHICAL CODE DESIGN AND FORMULATION
Sharifah Khadijah AlHaddad, Rozainun Abdul Aziz Ibrahim Kamal Abdul Rahman, Zubaidah Zainal Abidin Faculty of Accountancy Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam Selangor

ABSTRACT - The recurring series of corporate collapses was associated with members of the accounting profession and the use codes of ethics are said to address the crises. Since research constitutes part of learning and teaching, this paper demonstrates the application of mixed method approach to examine the extent to which the socio-psychological aspects of human behaviour have been considered in the design and formulation of the Accountants’ ethical code for the purpose of understanding compliance to code. By applying Ajzen’s (1988) theory of planned behaviour (TPB), and taking By-Laws of the Malaysian Institute of Accountants as a sample for this study, the consideration on the social and psychological aspects of human behaviour is construed based on the correspondence found between the contents of the code and the relevant constructs of the theory established within the social psychological discipline. Krippendorff’s (1980) contextual content analysis framework is used to distinguish elements of code that correspond to the theory. For this purpose deductive approach to

51

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

the coding process were conducted and items were established based on interpretations and definitions in other studies. The Expert Opinion Survey is sequentially conducted to validate the outcome of content analysis. Results provide evidence of the correspondence between relevant constructs of the theory and the By-Laws of MIA as indicated by the existence of the items in the text of By-Laws and validated by the expert survey. The description and interpretation indicated possible consideration made on the socio-psychological aspects of human behaviour in the design and formulation of ethical code. It is hoped that this approach will promote better approach in teaching and learning that can be applied across disciplines for the benefit of students and educators. C53 - NUN-FORECASTER - FAST FORWARD INTO THE CORPORATE FUTURE WHAT LIES AHEAD OF YOU?
Rozainun Abdul Aziz Faculty of Accountancy, Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam rozainun@salam.uitm.edu.my

ABSTRACT - This paper is presented to support our poster presentation which the approach is two-fold; firstly to introduce the board game, nunforecaster, and secondly, the spill-over from the game into proposing concepts in forecasting. Nun-forecaster is an educational board game, just like the most familiar ‘snake and ladder’. This idea symbolizes the importance of forecasting in business, also in our everyday life. The board game takes us through a journey of ups and downs as well as uncertainties where we are not sure what lies ahead. So, we are forced to accept events and circumstances here, nevertheless we must proceed till we finish. This game tests perseverance, patience and it educates us. The board game camouflages the academic value of forecasting, researched from an observation of a scenario in a U.K. university, which in this paper, we offer further concepts to be applied onto practice. This paper proposes the use of poster presentation, and discusses highlights of identifying events that lie ahead of a business. We use the board game and mathematical modelling to support forecasting function in order to narrow the gap between actual and forecast performance. An insight into the mathematical model proposed is given in concept with the hope that both academicians and practitioners will progress in achieving forecast accuracy. The model explains the use of probability distribution against point forecasts, the cost function and fundamentals of Bayesian methodology in approach. In this case, the emphasis is to index the cost of under and over-forecast of figures that the business predicts. The paper attempts to give explanations for and cost effects of imperfect forecasts, an oversight which frequently occurs to management. It is hoped that readers acknowledge this approach as an interesting method to attract ‘investors’ of teaching and learning fraternity for future purposes.

52

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Keywords : Board game, Forecasting, Mathematical model

C54 - INSTILLING MORAL VALUES IN REPORT WRITING COURSE
Hajah Siti Akmar Abu Samah Institute of Leadership & Quality Management Universiti Teknologi MARA sitiakma@salam.edu.uitm.my

ABSTRACT - The topic may raise eye-brows of its relevance, significance and approaches. Very often than not several soft skills initiatives have been put forward by the top leaders of the country of which are very commonly known as, for example, Rukun Negara, Pelan Integriti Negara (PIN), and the recent one – Kemahiran Insaniah. All these are targeted to the working population of the country. However, these are noble values that need to be instilled at a much tender age of our youths. Being teachers at tertiary level, do we play a part in this work of nurturing the nature. If we are not obligated to, is our teaching merely fact dissemination and completing the syllabus? If we have the sense of responsibility being citizens with these noble values, do we impart them to our students. And just how do we do that? In a small area of focus, teaching Report Writing entails much trust in the choice of topic, data collection, researching for literature, drafting and writing. These are the tasks that need to be carried out by the students. They are the process owner of their project and in conducting so, the trust worthiness sometimes may swerve to plagiarized work, cut-paste practice or copying from others in carrying out their assignment. Can we inculcate values in every juncture of progress that they make? This paper attempts to address so by providing pertinent teaching-learning strategies. Keywords: Moral values, Soft skills initiatives, Nurturing, Teaching-learning strategies

C55 - EXPLICATION OF TACIT KNOWLEDGE IN HIGHER EDUCATION INSTITUITIONAL RESEARCH THROUGH THE CRITERIA OF PROFESSIONAL PRACTICE ACTION RESEARCH APPROACH:

53

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

A FOCUS GROUP CASE STUDY AT AN AUSTRALIAN UNIVERSITY
Edward Wong Sek Khin Institute of Postgraduate Studies & Research Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia skwong@mail.utar.edu.my

ABSTRACT - In this paper, the author reports on a critical and reflective practitioner heuristic inquiry that investigates a focus group case study of doctoral candidates concerning the adoption and use of a Knowledge Management Processes. In addition, the author investigates the research process itself and his own professional academic practices. Of particular interest is the conversion of group’s, individual’s, and eventually his own tacit knowledge into explicit knowledge, whether in the organisational or personal domains. The paper aims to bring out inner dialogues and open discourse responses in one-on-one interviews within a phenomenological, reflective practitioner methodology. The author seeks to explain why the role within a phenomenological, reflective practitioner methodology is experiencing increased interest in the nature of critical Institutional Research. One area of controversy between critical Institutional Professional Research and the traditional Institutional Professional Research is the role of “reflective practice," which remains under-developed. In this paper, the importance of reflective practice employing the term "living thesis paradigm" as a means of developing expert research methods will be explored. Keywords: Action Research, Higher Education Knowledge Management, Reflective Practice, and Institutional Professional Research

C56 – PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONAL: PEMANTAP PEGAWAI AKADEMIK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
Mansor Ahmad, Juraidah Mohamad Amin, Turiman Suandi, Sidek Ab.Aziz, Lailawati Bakar, Yasminani Mohamad, Haryati Abdullah Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia mansorahmad@putra.upm.edu.my

ABSTRAK - Perubahan keperluan dan perkembangan dalam pasaran kerja kini menjadikan Institusi Pengajian Tinggi sebagai organisasi penjana tenaga kerja yang dinamik. Cabaran menghasilkan tenaga kerja professional yang berkualiti perlu ditangani oleh setiap entity dalam institusi khasnya tenaga pengajar atau pegawai akademik yang dipertanggungjawabkan secara langsung untuk membentuk, memimpin dan melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing. Pegawai akdemik institusi pengajian tinggi perlu memberi tekanan dan tumpuan dalam tiga aspek iaitu pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan professional. Persoalannya, bagaimanakah pegawai akademik mampu dan

54

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

terus maju untuk menghadapi cabaran dalam mendidik generasi akan datang, memberi sumbangan dalam penyelidikan dan perkhidmatan profesional. Pegawai Akademik Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menyahut cabaran ini dengan merangka satu pendekatan untuk menangani isu ini secara keseluruhan dan ia dikenali sebagai Program Peningkatan Profesional atau Continuing Profesional Development (CPD) hasil penjenamaan semula PUTRA SATRIA. Program pembangunan yang dirangka merupakan inisiatif bagi profesion akademik dan merangkumi ketiga-tiga aspek penting pegawai akademik universiti iaitu pembangunan dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesional. Sejumlah kursus telah disenaraikan dalam program yang ditawarkan oleh Pusat Pembangunan Akademik. Kursus dalam program ini boleh diguna pakai untuk Kursus Induksi, Penilaian Tahap Kecekapan dan Pemantapan Kerjaya pegawai akademik. Ia memberikan peluang kepada pegawai akademik untuk mengikuti program yang sesuai dengan tahap setiap individu dan dikendalikan oleh tenaga pakar dalaman universiti. Program ini memberikan satu alternatif kepada universiti dalam membangunkan tenaga pakar secara berterusan. Program sebegini perlu dilaksanakan oleh semua institusi pengajian tinggi Malaysia bagi menjamin pemilikan tenaga akademik yang cukup kompitent bagi mancapai hasrat melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing.

C57 - IMPLEMENTATION OF OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) IN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA: A FOCUS ON STUDENT LEARNING OUTCOMES (SLO)
Mohd Ghazali Mohayidin, Ghazali Mustafa, Turiman Suandi, Roselan Baki Norfaryanti Kamaruddin, Nor Azirawani Man, Azura Adam, Siti Norziah Abdullah Universiti Putra Malaysia

ABSTRACT - The move towards applying outcome-based education (OBE) in teaching and learning at tertiary education level has become one of the most important topics in recent years. Education authority is giving greater attention to evaluate outcomes of education projects. Apart from the three learning domains; namely, cognitive, psychomotor and affective, the Ministry of Higher Education (MoHE) has determined and listed eight learning outcomes for higher education institutions. These learning outcomes are important in providing wholesome quality education to students. The Centre for Academic Development at UPM has conducted a study starting from the second Semester of the 2005/2006 academic year to determine the extent to which these learning outcomes have been achieved. Results of the study will be used to develop effective intervention strategies that can be practiced to achieve the desired SLOs. This includes the development of: guidelines for identifying and defining SLOs, strategies for selecting suitable teaching approaches, guidelines for selecting

55

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

appropriate assessment techniques and development of policies and guidelines to implement OBE. Questionnaires were distributed to UPM lecturers and the data were analysed using descriptive statistics. The result shows the overall achievement according to different domains were as follows: cognitive domain was at level 4, psychomotor domain at level 4 and affective domain at level 3. The Ministry’s set of learning outcomes revealed the following result: The highest score went to the outcome of providing KNOWLEDGE to students, while the least achievable learning outcome was MANAGERIAL AND ENTREPRENEURIAL SKILLS. The results infer low order thinking skills were highly observable and soft-skills among students were lacking and this problem needs to be addressed quickly and effectively. Keywords: OBE, Teaching and learning domains, Learning outcomes,

56

TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

D

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D01 - SISTEM LATIHAN ROBOTIK MENGGUNAKAN KAWALAN PLC
Saifullizam Puteh, Noor Syawwal Ab Latip, Norfilzah Ghazali Universiti Tun Hussein Onn Malaysia saifull@uthm.edu.my

ABSTRAK - Sistem latihan robotik menggunakan kawalan programmable logic control (PLC) merupakan satu rekabentuk Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang digunakan di dalam topik pengenalan kepada robotik bagi mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Objektif sistem latihan ini ialah untuk mereka bentuk sistem latihan robotik dan PLC sebagai ABBM. Penghasilan sistem latihan ini merangkumi aspek kajian, penghasilan model dan pembangunan sistem latihan. Penggunaan model rekabentuk juga digunakan bagi menghasilkan sistem latihan yang lebih teratur dan sempurna. Metodologi menggunakan model ADDIE bagi modul dan model SDLC untuk rekabentuk. Sistem latihan ini merangkumi sebuah model robotik dan PLC yang disertakan dengan manual penggunaan dan ujikaji makmal. Sistem latihan robotik dan PLC ini diharapkan menjadi penggerak kepada pemahaman pelajar dalam mata pelajaran PKEE dan seterusnya menjadi penggerak di dalam perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia.

D02 - TO IMC OR NOT TO IMC? TECHNOLOGY AND INNOVATION IN TEACHING AND LEARNING FROM THE INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION PERSPECTIVE (IMC)
Nor Azura Adzharuddin Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi Universiti Putra Malaysia ctlhe07_paper@upm.edu.my

ABSTRACT - The Integrated Marketing Communication is one channel of persuasion which has been widely used in areas that involves the need to market products or services. The synergy that is gained through the IMC approach provides more benefit to consumers in understanding the messages wanted to be conveyed by marketers or advertisers. In today’s world of technology and innovation, the education industry must also not be left behind. This fairly means that there is also the urgency and the need among educators to innovate with the use of technology and combined with the creativity, to come out with the new idea, to apply the concept of IMC (Integrated Marketing Communication) in teaching and learning. So where does the technology come from? It comes through the process of conveying ‘messages’, ‘notes or lectures’ through the use of the Internet and integrated with other channels of communications. On the other hand, creativity comes from the ‘facts’ themselves, in how the ‘messages’, ‘lecture

57

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

notes’ are presented to our precious consumers, the students. So the question is whether the education industry should accept whether to IMC or not to IMC as part of the teaching and learning process in the higher institution of learning.

D03 - GAYA KOGNITIF FI-FD PELAJAR MELALUI PERISIAN ANIMASI GRAFIK
Ahmad Rizal Madar, Yahya Buntat Jabatan Pendidikan Kejuruteraan Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) rizalm@uthm.edu.my

ABSTRAK - Teknologi multimedia adalah salah satu bidang teknologi pengkomputeran terkini dan semakin pesat digunakan. Dengan adanya teknologi multimedia ini, penggunaannya seharusnya diperkenalkan dalam sistem pendidikan. Bidang kejuruteraan merupakan salah satu cabang sains yang melibatkan pengetahuan tentang matematik, prinsip teknikal, sains semulajadi yang diperolehi daripada pengalaman dan latihan untuk menghasilkan atau memperbaiki produk atau proses yang memberi manfaat kepada manusia. Lapangan ini memerlukan analisis yang sistematik dalam merekabentuk, menyelenggara dan membangunkan suatu sistem yang kompleks. Gabungan penggunaan perisian multimedia boleh membantu pelajar kejuruteraan dalam memahami konsep dan teori asas dalam bidang kejuruteraan. Setiap pelajar adalah berbeza gaya kognitifnya berbanding pelajar yang lain. Field Independent (FI) dan Field Dependent (FD) adalah suatu gaya kognitif yang merangkumi satu cara yang tetap dalam menghadapi alam sekitar secara analisis atau secara global Kertas kerja ini akan membincangkan berkaitan gaya kognitif FI-FD pelajar melalui perisian animasi grafik.

D04 - PENDEKATAN E-DIGITAL SEBAGAI TEKNIK PENGAJARAN EFEKTIF DAN MESRA PEMBELAJARAN
Mohd Nor Hajar Hasrol Jono, Azlan Abdul Aziz, Prasanna Ramakrisnan Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif Universiti Teknologi Mara hasrol@tmsk.uitm.edu.my

ABSTRAK - Kandungan berbentuk digital bukan lagi merupakan perkara asing dalam sistem pendidikan hari ini. Kejayaan aplikasi berbentuk digital yang dibantu dengan teknik multimedia serta kecanggihan infostruktur mampu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kandungan modul yang efektif dan tersusun. Bertolak daripada pengajaran aplikasi sekolah bestari yang kurang menyerlah disebabkan kelemahan

58

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

aspek pengisian yang efisien dan efektif, plan latihan kemahiran dan pembangunan bahan elektronik perlu dijayakan sebaiknya. Dalam realiti dunia pendidikan tinggi, keperluan pembelajaran berbentuk digital semakin relevan lantaran desakan masyarakat memiliki pendidikan tertiari yang meningkat dengan kapasiti kampus yang terhad. Hari ini, kita dapati mata pelajaran dan juga bahasa Inggeris merupakan satu kewajipan dan juga kepentingan kepada seseorang pelajar. Bahan pembelajaran berbentuk digital menjadi mod pembelajaran elektronik yang efektif dan ia berlangsung dalam bentuk yang pelbagai bagi memudahkan pembelajaran pelajar-pelajar pada masa kini. Konsep pembelajaran atas berbentuk digital sahaja mengadaptasi e-buku malah turut mengandungi animasi, audio, video dan juga antaramuka yang interaktif bagi menarik perhatian pelajar. Biar apapun, persoalan seterusnya adalah sejauh mana kandungan sistem tersebut dibangunkan dengan konsep yang mesra, efisien, efektif dan malah humanistik. Sekali lagi isu medium teknologi dan fasiliti, serta kapasiti guru/ pensyarah akan timbul dan memerlukan solusi segera dan berterusan. Kertas ini merupakan catitan perkongsian pengalaman pembangunan kandungan berkesan secara menyeluruh di UiTM dengan merujuk kepada beberapa model universiti bertaraf dunia.

D05 - BLENDING ONLINE FORUM DISCUSSIONS WITH FACE-TOFACE TEACHING
Chan Chang Tik INTI International University College Centre for Instructional and Technology Support Persiaran Perdana BBN, Putra Nilai 71800 Nilai, Negeri Sembilan chanct@intimal.edu.my

ABSTRACT - In this study involving 85 students and 3 lecturers we would like both parties to realize that even though they meet everyday in a faceto-face teaching online forum discussion is still significant. There are three important factors to consider for a successful implementation of online discussion. They are choice of forum topic, lecturer’s role and technical support. Lecturers should not participate actively in online discussions but they must choose an interesting topic to captivate the students into lively debate in a forum which is technically supported. The finding in this study shows that students have a wrong perception of the lecturer’s role in online discussion because they are very accustomed to letting the lecturer takes the lead in a face-to-face discussion. Further more, we have to give adequate attention to the technology supporting the system to avoid hiccups in our quest for successful online discussion. This suggestion is supported by Suanpang and Petrocz (2006) in their implementation of elearning in Thailand. Setting up a lecturer’s online forum can provide lecturers a platform to express their ideas in writing instead of orally as they are normally accustomed to. Online discussion is not a passing fad and

59

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

lecturers must not be adamant to change in order to provide our students with skills necessary to survive in the flat world.

D06 - INFORMATION TECHNOLOGY (IT) SKILLS DEVELOPMENT IN UNDERGRADUATE ACCOUNTING PROGRAMME: INFLUENTIAL FACTORS
¹Rosmila, ²Broad ¹Department of Accounting and Finance Faculty of Economics and Management, University Putra Malaysia ²School of Management, University of Southampton, SO17 3AS, UK. rosmila@econ.upm.edu.my

ABSTRACT - This research attempts to understand the process of enhancing IT skills development in undergraduate accounting programme using grounded theory methodology. It aims to gain an insight into the research area from the perspectives of accounting practitioners, accounting educators and accounting students including alumni. The primary data collection methods are focus group, personal interviews, documents reviews and observations. This paper discusses the findings on factors perceived to influent the development of IT skills in the programme. It suggests that university policy, employers’ expectation, other universities’ IT skills development, quality assurance review and professional examination exemption are the main external factors that influent the IT skills development. More to the point, the internal factors such as educators’ personal motivation and interest perceived to be more influential in the decision to include and develop IT skills in the teaching process. These findings make significant contributions towards IT skills development and innovation in accounting education. Keywords : Accounting education, Information Technology skill, Grounded theory

60

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D07 - PROJECT-BASED APPROACH INCORPORATING IT COMPONENT
Loh Yoke Len Centre for The Promotion of Knowledge and Language Learning Universiti Malaysia Sabah, Locked Bag 2073, Teluk Sepangar 88999 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia lyl@ums.edu.my

ABSTRACT - How can lecturers at institutes of higher learner incorporate the IT component effectively into their teaching? This paper offers an acquiescent means of achieving that through a project-based approach to teaching with a touch of IT based on an Intel Teach Program. A project entitled “Improving Oral English Proficiency Level among Secondary School Students” was assigned to fifty TESL first year students at UMS. Taking up roles as Curriculum Development officers, they carried out a series of tasks, such as designing a questionnaire, conducting a survey in schools, reporting findings, preparing a proposal, and conducting a classroom speaking activity. The IT support was utilised in creating student multimedia presentations, publications, web sites and evaluation tools. The Intel Teach Program also provided templates for planning the entire project and production of student and teacher support materials. This paper provides clear evidence that lecturers can make creative use of technology to impart knowledge to their students and engage them in learning.

D09 - EFFECTIVE PEDAGOGY IN TEACHING COMPUTER NETWORKING FOR NON-TECHNICAL STUDENTS
Nazre b. Abdul Rashid, Khairulanuar b. Samsudin, Rasyidi Johan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi UPSI, 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan nazre@ftmk.upsi.edu.my

ABSTRACT – The field of computer Networking is currently undergoing rapad advances that have affected the way it is being conducted in Ander graduate programs. Initially, this discipline was sufficiently imparted through a sinle course quite independent of other courses but of late, the teaching methodology may necesítate the integration of several courses as the subject matter is intertwined with other disciplines. Thus, teaching Computer Networking can be daunting particularly for the non-technical students. The situation is further aggravated as different teaching methods are used as the experts of computer Networking for the non-technical students base don the authors experince in teaching Computer Networking to the Bachelor in Education ( Information Technology) undergraduates at the Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.

61

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Keywords : Effective pedagogy, Computer Networking, Non-technical students

D10 - ADVANCING SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES THROUGH INTERACTIVE E-LEARNING COMMUNITY (IELC)
Vighnarajah, Wong Su Luan, Kamariah Abu Bakar Faculty of Educational Studies Universiti Putra Malaysia iolasus@gmail.com

ABSTRACT - The interactive e-learning community (iELC) discussion platform attempts to advance the World Wide Web (WWW) as an extension of teaching technology to develop better self-regulated learning strategies. The iELC assimilates both traditional and online classroom advantages. Hence, self-regulated learning strategies are practiced through synchronous discussion in classrooms and asynchronous discussion in iELC forums. This paper examines development of self-regulated learning strategies through participation in iELC discussion platform. Learners with effective self-regulated learning skills are better at managing their learning process. The Solomon-Four Group research design was employed for the study. Samples (n = 102) consisted of Form Four Physics KBSM students from regular national secondary schools in Kuala Lumpur. The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) was used to measure the samples’ use of self-regulated learning strategies. Two-way analysis of variance was conducted to explore the impact of two independent factors (iELC treatment and administration of pretest) on one dependent variable (self-regulated learning posttest mean scores). This paper highlights on the statistically significant main effect for the iELC treatment [F (1, 98) = 17.92, p=0.000], and this effect size was big (eta-squared= 0.16). This result indicates that participation in iELC discussion platform is able to significantly develop better self-regulated learning strategies compared to traditional classroom setting.

D11 - PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI PELAJAR-PELAJAR LUAR NEGARA
Ismail Suardi Wekke Ford Foundation International Fellowship Program Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia Iswekke@Antarbangsa.Net

ABSTRAK - Keperluan mewujudkan proses pembelajaran sangat penting untuk memenuhi cabaran dunia pendidikan dan pembentukan sumber manusia yang kreatif untuk menghasilkan graduan yang mampu berdaya

62

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

saing di pasaran global. Penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat dalam proses menyampaikan pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu strategi yang dapat meningkatkan pencapaian kemahiran pelajar. Kertas kerja ini akan membincangkan bagaimana teknologi komunikasi dan maklumat memberi peluang kepada individu untuk mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran Bahasa Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian dijalankan untuk mengenalpasti proses pembelajaran Bahasa Melayu bagi pelajar-pelajar dari luar negara dalam penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat. Kajian ini dijalankan ke atas pelajar-pelajar universiti yang mengambil kursus Bahasa Melayu untuk keperluan akademik dengan menggunakan kaedah temubual mendalam, pemerhatian dan soal selidik. Hasil analisis menunjukkan bahawa tahap penggunaan pelbagai kemudahan media teknologi komunikasi dan maklumat dalam kalangan pelajar sangat tinggi. Teknologi merupakan perkakasan yang berkesan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengaplikasian teknologi di dalam pembelajaran Bahasa Melayu direalisasikan dengan penggunaan secara terus untuk menyokong pengajaran yang berlangsung di dalam kelas. Pembelajaran terancang dilakukan dengan memaksimakan potensi teknologi bagi mempertingkatkan kemahiran berbahasa pelajar terutama keterampilan menulis. Dengan anjakan pendekatan pengajaran seperti ini, tidak hanya pensyarah yang berfungsi sebagai penyedia maklumat, tetapi juga pelajar-pelajar turut menyumbang dalam interaksi pembelajaran yang boleh menjangkau lebih daripada dinding-dinding bilik kuliah di universiti. Dengan menggunakan kecekapan teknologi boleh mengenalpasti maklumat daripada seluruh pelosok dunia dari hujung jari seseorang pelajar sahaja.

D12 - TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DI KALANGAN PELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DI IPT AWAM
Marlina Ali, Shaharom Noordin Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik, Fakulti Pendidikan, UTM p-marlina@utm.my

ABSTRAK - Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menentukan tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar program pendidikan disalah sebuah Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Seramai 109 orang pelajar program Pendidikan Fizik dari Universiti Teknologi Malaysia terlibat dalam kajian ini yang terdiri dari 26 orang pelajar lelaki dan 83 pelajar perempuan. Julat umur pelajar yang terlibat adalah di antara 19 hingga 28 tahun. Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA-A). Statistik deskriptif seperti min, sisihan piawai dan peratusan serta statistik inferensi seperti korelasi Pearson r digunakan dalam kajian ini. Keputusan kajian menunjukkan tahap kemahiran berfikir kritis pelajar program Pendidikan Fizik adalah sederhana. Di samping itu keputusan menunjukkan bahawa tahap kemahiran berfikir kritis merentas CPA juga adalah sederhana.

63

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Perbandingan keseluruhan kemahiran berfikir kritis terhadap CPA masingmasing adalah tidak bererti pada aras .05. Menerusi analisis korelasi Pearson r, menunjukkan semakin tinggi tahap kemahiran berfikir kritis semakin tinggi CPAnya.

D13 - KE ARAH PEMBENTUKAN MODEL PEMANTAUAN PRESTASI PENGURUSAN PROJEK PERISIAN
Mazlan bin Mohd Sappr Jabatan Sains Pemutusan, Fakulti Sains Kuantitatif lolan@uum.edu.my

ABSTRAK - Pembangunan perisian merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamik mengikut evolusi perisian dari semasa ke semasa. Pengurusan projek yang efektif adalah penting bagi memastikan kejayaan pembangunan perisian. Kumpulan pembangunan perisian mempunyai tanggungjawab dalam menyediakan sistem komputer yang menepati kualiti perisian dan keperluan pengguna akhir. Selalunya, sistem yang dihasilkan tidak memenuhi kehendak sebenar pengguna. Metrik perisian menyediakan penyelesaian bagi isu kualiti perisian melalui maklum balas kepada pengurus projek dalam memantau status projek. Kajian ini adalah berkenaan dengan pembentukan model pemantauan prestasi pengurusan projek perisian berasaskan metrik yang akan dijadikan panduan dalam memandu proses pembangunan perisian pada fasa keperluan, fasa reka bentuk dan fasa implementasi. Fokus kajian juga mengambil kira bagaimana pemantauan dilakukan ke atas budaya kerja staf IT semasa proses pembangunan. Bagi tujuan ini, alat bantu iaitu Staff Evaluation & Monitoring Program (StEMP) telah dibangunkan untuk memproses nilai metrik dan mempersembahkan maklumat seperti perbandingan masa suatu aktiviti dan masa yang diambil untuk pembetulan ralat. Seterusnya output ini akan digunakan untuk menyokong aktiviti pembuatan keputusan oleh kumpulan projek. Sebagai kesimpulannya kajian ini menerangkan bagaimana metrik-metrik dipilih dan bagaimana ia diimplementasikan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan pembangunan projek perisian. Kata kunci: Metrik perisian, Pemantauan, Prestasi staf, Kualiti, Penilaian

64

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D14 - FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN PEMBELAJARAN SECARA ELEARNING DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
Abdul Halim bin Abdullah, Mohini bte Mohamed Jabatan Pendidikan Sains & Matematik Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

ABSTRAK - E-learning merupakan salah satu kesan dalam sektor pendidikan akibat daripada kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi di abad ke-21 ini. Ia merupakan antara langkah penambahbaikan sistem pendidikan yang wujud pada hari ini. Namun untuk memastikan penerimaan sistem pembelajaran e-learning di kalangan pelajar di peringkat pengajian tinggi bukan usaha mudah kerana mereka sudah terbiasa dengan sistem pengajaran dan pembelajaran secara tradisional sejak dari peringkat sekolah rendah lagi. Jadi kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menentukan penerimaan sistem pembelajaran secara e-learning di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Seramai 300 orang mahasiswa terlibat dalam kajian berbentuk kuantitatif ini dan mereka memberikan respon berdasarkan kepada skala likert lima peringkat. Instrumen yang digunakan ialah set soal selidik yang terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A merupakan maklumat demografi pelajar dan Bahagian B terdiri daripada item-item yang mewakili empat faktor penerimaan e-learning iaitu karakter pensyarah, karakter pelajar, teknologi dan sokongan. Terdapat 51 item di dalam soal selidik tersebut iaitu 12 item (PEN1 hingga PEN12) untuk faktor karakter pensyarah, 22 item (PEL1 hingga PEL22) untuk faktor karakter pelajar, 12 item (TEKN1 hingga TEKN12) untuk faktor teknologi dan 5 item (SOK1 hingga SOK5) untuk faktor sokongan. Hasil dapatan menunjukkan bahawa faktor karakter pelajar merupakan faktor utama dalam menentukan penerimaan pembelajaran secara e-learning di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan UTM. Ini diikuti dengan faktor karakter pensyarah, faktor sokongan universiti dan faktor teknologi. Setelah diperinci, subfaktor motivasi, kemahiran menggunakan komputer dan ’mindset’ pelajar menjadi subfaktor utama dalam penerimaan e-learning dan kemudian diikuti oleh subfaktor yang mengkaji persepsi pelajar terhadap keberkesanan dan interaktiviti sistem e-learning, subfaktor kemampuan pelajar untuk berkolaborasi secara interaktif dan subfaktor cara dan kawalan pensyarah dalam elearning.

65

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D15 - KEBERKESANAN POWERPOINT DARI SEGI PEDAGOGI DI IPT
M. Z. Kamsah, J. Harun Centre for Teaching and Learning Universiti Teknologi Malaysia

ABSTRAK - Peranan perisian persembahan seperti PowerPoint dalam sesi pembentangan dan penyampaian samada dalam dunia perniagaan atau pendidikan telah lama bertapak. Sepuluh tahun dahulu, PowerPoint hanya sering digunakan di bilik-bilik mesyuarat atau beberapa bilik kuliah di IPT. Hanya beberapa orang pensyarah mempunyai keyakinan untuk menyediakan bahan kuliah dan menyampaikan syarahan dengan menggunakan perisian PowerPoint ini. Namun kini, penggunaan PowerPoint di IPT semakin meluas dengan hampir setiap bilik kuliah telah dilengkapkan dengan kemudahan komputer dan projektor LCD. Pensyarah yang tidak menggunakan PowerPoint dilihat sebagai ketinggalan dan penyampaian kuliah tanpa menggunakan PowerPoint dilihat sebagai membosankan. Walau bagaimanapun, penggunaan PowerPoint sematamata tanpa disokong dengan strategi dan pedagogi yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran pelajar, mungkin tidak menjamin kualiti hasil pembelajaran yang diharapkan. Oleh itu, kertas kerja ini akan mengupas peranan perisian PowerPoint dalam pengajaran dan pembelajaran di IPT dari sudut pedagogi khususnya dari segi (1) tindakbalas pelajar (2) hasil pembelajaran (3) gaya pembelajaran dan (4) kesan pelbagai media pada slaid PowerPoint.

D16 - EXPERT SYSTEM FOR SELF LEARNING IN GEOTECHNICAL ENGINEERING
Indra Sati Hamonangan Harahap Civil Engineering Department Universiti Teknologi Petronas indrasati@petronas.com.my

ABSTRACT - Currently integration of information technology (IT) into a learning process (teaching, training and tutorial) is a common practice. One of the examples of the application of IT is computer based training/tutorial (CBT). Critique of the use of CBT system to replace traditional instruction/tutorial method is based on lack of feedback from computer to users, no interaction between computer and users, and static knowledge contain within the software. Feedback from CBT system is limited to grading the user by counting the wrong answer from total question for a given test without providing any feedback as to why the answer is right or wrong. CBT system has a static knowledge unless the software is regularly updated. In contrast, in conventional approach, the instructor’s knowledge is expanding everyday. In CBT, interaction between the system and user is totally unavailable. Solutions contain in the software usually case based problems

66

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

with text book type solution. Extension of CBT into intelligent computer based training system (ICBT), by incorporating expert system (ES) technology into the system, make it possible to upgrade the system knowledge, and to some extend provide feedback to user. Interaction, to a limited extend, is also possible. In previous work a conceptual framework of ES has been proposed as a teaching aid in geotechnical engineering courses. The paper will present implementation of the framework in soil improvement domain. Firstly, the paper will briefly discuss the expert system and its application in education and training. Next the range of knowledge necessary possessed by user to solve soil improvement problem will be discussed, and finally, implementation of knowledge probing method used in the system will be discussed. The intended users are student taking course in soil improvement method. Keywords: Computer based training, Intelligent system, Soil improvement.

D17 - USING TECHNOLOGY TO ENHANCE STUDENT LEARNING IN PHYSICS
Zaidan Abdul Wahab, Zainal Abidin Sulaiman, Sidek Abd Aziz Mahdi Abdul Wahab Department of Physics Universiti Putra Malaysia

ABSTRACT - The availability of an ever-increasing number of web-based teaching and learning materials and techniques has open up more opportunities for teachers and educators to implement and incorporate these materials in their lectures. This paper will talk about selected samples of web-based curricular materials appropriate for courses at the introductory and intermediate level physics. Some examples of these web-based teaching materials and techniques which could /have been used in a typical physics class/subject will be discussed. We will explore how in specific physics topics or concepts, integrating these web-based materials has helped teachers to effectively deliver the lessons and facilitate in the learning. It is suggested that the use of ICT/web-based materials within collaborative learning environment of the Student Centered Learning approach could improve student learning of and attitudes toward physics.

67

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D18 - KNOWLEDGE MANAGEMENT & THE LMS: PERCEPTIONS, EXPECTATIONS AND USE OF THE LEARNING CARE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IN TEACHING SOFT SKILLS
¹Merza Abbas, ²Mazida Ahmad ¹Centre for Instructional Technology & Multimedia Universiti Sains Malaysia ²Faculty of Information Teknology Universiti Utara Malaysia ¹drmerza@yahoo.com

ABSTRACT - All public universities are required to ensure that their graduates possess the necessary soft skills upon graduation. The methods employed by the universities to teach soft skills can be classified into the direct method (based on special courses) or the indirect method (with the skills embedded in normal programme courses). Most older universities generally employ the embedded method for their undergraduate programmes, but like the newly established universities offer special soft skill courses for professional programmes such as engineering, architecture, and management. Despite all the efforts, however, the conceptualization and the teaching of soft skills are not based on adequate theories or models nor are the soft skills designed to be developed through the use learning management technologies such as LMS or LCMS that employ the embedded method. This paper interprets and conceptualizes the soft skills based on the Nonaka & Takeuchi (1995) knowledge management paradigm that involves processes of knowledge conversions between tacit and explicit knowledge through the stages of socialization, externalization, combination, and internalization, and explores the potentials of the Learning Management System in assisting in the development of soft skills from this perspective. The sample of the study consisted of 70 lecturers and 430 students who were actively engaged in teaching and learning activities with LMS support. The factors investigated were lecturer & student perceptions, expectations, and use of the LMS in teaching and learning activities using sets of online questionnaires adapted from Anantatmula & Kanungo (2005) and Chan, Tan & Tan (2002). The findings showed that the lecturers and students held different perceptions and expectations regarding the LMS and used the LMS differently by subject domains with regards to socialization, externalization, combination, and internalization, and the many of these differences were significant. It was also found that younger and less experienced lecturers used the system to emphasize or teach explicit knowledge while the older and more experienced lecturers emphasized the teaching of tacit knowledge. The findings suggest that nothing should be taken for granted and that more rigorous teaching-learning structures need to be embedded in any LMS.

68

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D19 - TEACHING METHODOLOGY: USE OF DUAL CODING IN VOCABULARY TEACHING?
¹Wan Zulkifli Wan Kassim, ²M. K. David ¹Department of Languages and Communication Faculty of Management and Economics Universiti Malaysia Terengganu ²Faculty of Languages and Linguistics University of Malaya ¹ wanzul@umt.edu.my, ²mayadavid@yahoo.com

ABSTRACT - It has been suggested that when dual coded information is transmitted in a language classroom it enhances learning. Learning in fact is more effective if the visual code used is dynamic. We argue therefore that both verbal and visual information should be used in language learning, especially in the learning of new lexical items. Drawing on Paivio’s Dual Coding theory and utilizing hypermedia technology, this experimental study investigates the rate of vocabulary learning of adult ESL readers when using hypermedia glosses. Two groups of subjects sat for a target-word pretest, then read an electronic text containing the target words glossed in two codes, verbal and visual. The target words were glossed with translation (verbal) and static images (visual) for group one, and translation (verbal) plus animated images (visual) for group two. The subjects completed an immediate vocabulary posttest, a one-week delayed posttest and feedback questionnaire. Volunteers from each group were interviewed to obtain responses to support and/or enhance the statistical findings. The results and the consequences for such a dual mode of teaching, especially the teaching of vocabulary will be discussed.

D21 - DEVELOPMENT OF 3D SKETCHING IN CAVE VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT TOWARDS THE DEVELOPMENT OF COMPETENT BUILDING PROFESSIONAL GRADUATES
Farzad Pour Rahimian, Rahinah Ibrahim Department of Architecture Faculty of Design and Architecture University Putra Malaysia rahinah@gmail.com

ABSTRACT - Electronic Design Automation (EDA) and Computer-Aided Architectural Design (CAAD) tools do not typically support collaborative work. This problem is magnified further when designers are geographically dispersed and with different time zones. The EDA and CAAD design semantic will become more difficult to capture and reuse from one design team to another. In this paper, we would like to study the use of Cave Automatic Virtual Environment (CAVE)—a Virtual Reality (VR) platform—in order to develop a new generation of architects who will be working in

69

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

geographically dispersed locations. The VR technology we utilize will have a real-time manipulation capability and can be used collaboratively for exploring alternative design options and simulating different stages of the building design process. This paper would like to illustrate how 3D sketching could be developed as a medium in the CAVE collaborative design environment. It will describe 1) the background literature of the proposed Student Collaboration Laboratory (SCL) program in an architecture school, 2) identify issues and challenges for multidisciplinary and geographically distributed architecture/engineering/ construction in project collaborations; 3) describe the 3D sketching in the design process; and 4) recommend how 3D sketching could be developed as a collaborative medium in a VR environment. The results of this paper can become a stepping-stone for future development of cutting-edge information technologies. Additionally, the SCL program will develop professional graduates who are competent in multi-disciplinary teamwork and equally competent in utilizing IT/ICT in delivering their building projects within time and within budget. Keywords : 3D visualization; 3D sketching; Multidisciplinary; Virtual collaboration; VR in design; CAVE technology

D22 - WEB 2.0 IN E-LEARNING: USING WIKIS AND SOCIAL BOOKMARKING TO FACILITATE COLLABORATIVE WRITING
Mohamed Noor Hasan Centre for Teaching and Learning University Technologi Malaysia

ABSTRACT - Web 2.0 is a term used to describe a set of tools and services that allow easy content publication by users and facilitate greater conversation and collaboration. Some of the tools that fall under this category include blogs, podcast, wikis, and social bookmarking. Application of such tools in the classroom can encourage collaborative work among the students, especially in the e-learning environment. This paper describes the author’s experience in implementing wikis and social bookmarking to facilitate collaborative writing among students in a blended learning environment. A wiki is a collaborative and authoring tool that allows students to easily add, remove and edit content in an article. The tracking facility allows a user to check what has been changed and by whom. A lecturer grading the paper can use the same tool to evaluate individual student contribution in producing the group paper. Students in the class were divided into groups and members of each group were required to edit the group’s wiki which is available within the learning management system. A social bookmarking software allows one to bookmark a web page or any online reference and add tags to categorize the bookmarks. The social aspect of the online bookmark allows students to see how other users have tagged similar links and help them discover new citations. By using the tool,

70

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

the group can build up the list of references related to their topic of interest. If used properly, these web 2.0 applications can have a positive impact in facilitating collaborative work among students.

D23 - PEMBELAJARAN DALAM TALIAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA: ISU DAN CABARAN
Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mhisyam@uthm.edu.my

ABSTRAK - Pembelajaran dalam talian (online learning) adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan rangkaian atau internet. Satu kajian telah dilakukan untuk meneroka, memahami dan menjelaskan tentang isu dan cabaran dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian (PDT) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kajian ini dilakukan kerana terdapat permasalah yang timbul dalam melaksanakannya terutamanya IPT yang mengendalikannya proses pengajaran dan pembelajaran secara tradisional tetapi juga menggunakan PDT sebagai salah satu kaedah. Metodologi penyelidikan kajian kes kualitatif digunakan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat beberapa komponen yang perlu diambil perhatian dalam melaksanakan PDT di IPT iaitu kemudahan, masa, kefahaman dan kemahiran, polisi dan peraturan, keaktifan, minat, strategi instruksional dan kandungan. Sekiranya komponen-komponen ini tidak diambil perhatian, pelaksanaan PDT di IPT kurang atau tidak berjaya.

D24 - PERSEPSI PENSYARAH TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN
¹Sidek Ab Aziz, ¹Hamidah Meseran, ²Aida Suraya Md Yunus ²Kamariah Abu Bakar ³Abdul Azim Abdul Ghani ¹Pusat Pembangunan Akademik (CADe) ²Fakulti Pengajian Pendidikan ³Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK - Satu prototaip sistem pengurusan pembelajaran (LMS) berdasarkan Model Reka Bentuk Pemprototaipan Pantas telah dibangunkan. Persepsi pensyarah mengenai keperluan LMS bagi menyokong pembudayaan e-pembelajaran dan menilai penggunaannya telah dijalankan. Persepsi pensyarah terhadap e-pembelajaran dari aspek sikap, kemahiran teknologi dan juga bidang kepakaran dikaji bagi mengetahui keperluan pensyarah untuk menggunakan prototaip LMS tersebut. Kajian mendapati pensyarah amat positif terhadap perubahan-

71

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

perubahan baru yang berlaku terutama pembangunan ICT di kampus. Persepsi pensyarah terhadap prototaip LMS yang dibangunkan mendapati mereka begitu positif dan bersetuju dengan reka bentuk antaramukaan dan navigasi dengan nilai skor min melebihi 3.50 bagi setiap item yang diberikan. Responden bersetuju dengan reka bentuk LMS yang mudah dengan teks dipersembahkan dengan jelasnya (min=4.10, sp=0.77), kejelasan ikon atau grafik (min=4.14, sp=0.64), arahan-arahan yang mudah untuk diikuti (min=4.10, sp=0.68) dan dapat meneroka LMS tersebut (min=4.10, sp=0.79) dengan mudahnya. Hasil kajian juga mendapati lebih 40 pensyarah (53%) yang mengamalkan kaedah SCL mengemaskinikan nota-nota kuliah sekurang-kurangnya sekali seminggu. Prototaip LMS telah berupaya menyediakan perkhidmatan sepertimana keperluan yang dikehendaki (min=3.35, sp=0.93) oleh pengguna. Bagi tujuan pengurusan bahan-bahan pengajaran menerusi LMS, responden juga bersetuju bahawa amat mudah untuk memuat-naik (min=3.69, sp=0.82) dan memuat-turun (min=3.70, sp=0.80) dokumen-dokumen pengajaran. Secara keseluruhan responden bersetuju bahawa prototaip LMS tersebut yang mengandungi bilangan modul yang minimum amat begitu mudah untuk digunakan (min=4.04, sp=0.79) bersesuaian dengan tahap kemahiran ICT pensyarah.

D25 - STUDENTS ATTITUDE TOWARDS COMPUTER SIMULATION IN INTRODUCTORY ACCOUNTING COURSE
¹Badriyah Mina, ²Arfah Salleh ¹Department of Accounting and Finance ²Graduate School of Management Universiti Putra Malaysia

ABSTRACT - This study adopts the technology acceptance model to examine the students attitude towards the use of computer simulation and their behavioral intentions in a first level accounting course. Participants of the study comprises students enrolled in Introductory Accounting during the first semester 2006/2007. The findings of the study show that attitude towards the simulation package is positively related to behavioral intentions, perceived usefulness, perceived ease of use, lecturer’s encouragement .However attitude is found to be negatively related to accounting anxiety. Plausible reasons and implications are discussed. Keywords: Computer simulation, Accounting, Students, Attitude

72

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D26 - DEVELOPMENT ONTOLOGY-DRIVEN AUTOMATIC QUESTION ANSWERING SYSTEM ON ELECTRONIC LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Ahmad Mukhlason, Ahmad Kamil Mahmood, Noreen Izha Arshad University Technology of Petronas ahmad_mukhlason@utp.edu.my

ABSTRACT - There are many open source electronic learning management systems available freely in internet at this moment i.e moodle, dokeos, atutor etc. But those existing e-learning management system are already contain a lot of structured information, which is still not presented in machine-readable way. One of the most used e-learning management system is moodle. Moodle is designed to support a style of learning called Social Constructionist Pedagogy. This style of learning is interactive. There are numerous learning resources in moodle not only web pages but also live chat, forum, online work shop, and poll with many kinds of document format i.e: html, .doc, .pdf, etc. The increasing number of available resources is a real problem in content management system, for example when the student search learning material about table normalization the system can not provide learning material about this topic precisely, there are some irrelevant document included. Therefore the necessity to manage knowledge by way of learning resources that machine-readable is very urgent. One of the most frequent and important activity in e-learning system are discussion or question & answer session. In the legacy e-learning system the question asked by student will be answered by the tutor/teacher or by the other student in discussion forum. The problem is when the same question asked frequently, definitely it is ineffective and inefficience case if the teacher must answer every question that may be have been answered in previous time. In this paper proposed model to empower moodle electronic learning management system with semantics. In order to add semantics in moodle an e-learning ontology built in. Then based on this ontology as knowledge base developed automatic question answering system. E-learning ontology built by using OWL (Web Ontology Language). Then OWL API (Application Programming Interface) is developed to integrate the ontology and the existing moodle environment on PHP platform. To implement automatic question answering system built linguistic and query classification module, relation similarity service, and inference engine. By using this ontology-driven automatic question answering system expected agile and precisely question answering system. Thus the more effectively and efficiently e-learning management system in moodle platform can be realized. Keywords: e-Learning, Semantic web, Ontology, OWL, Automatic question answering system

73

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D27 - SISTEM LATIHAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK
Saifullizam Puteh, Norfilzah Ghazali, Noor Syawwal Ab Latip Universiti Tun Hussein Onn Malaysia saifull@uthm.edu.my

ABSTRAK - Kajian ini bertujuan untuk membangunkan satu Sistem Latihan Menservis Peralatan Elektrik Domestik sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) bagi mata pelajaran Menservis Peralatan Elektrik Domestik yang diperkenalkan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Penghasilan memperbaiki elemen-elemen pembelajaran bagi meningkatkan kualiti bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan ABBM. Sistem latihan ini mempunyai kesesuaian dari segi penggunaannya. Penghasilan sistem latihan ini juga adalah sebagai inisiatif untuk membantu guru dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah penghasilan sistem latihan ini adalah merujuk kepada Model System Development Life Cycle (SDLC). Kajian ini telah berjaya menghasilkan ABBM yang terdiri daripada model mesin basuh separa manual, litar asas motor dan litar asas kapasitor berserta lembaran kerja yang mampu meningkatkan tahap kefahaman dan kemahiran yang disasarkan kepada pelajar. Selain itu SLMPD ini juga telah mendapat pengesahan daripada empat orang yang berkelayakan dan berpengalaman dalam mata pelajaran Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED).

D28 - KESEDIAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL MALAYSIA
Nazariah binti Ahmad, Mohamad Hisyam bin Mohd. Hashim Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia zanariah_besh@yahoo.com

ABSTRAK - Proses pengajaran dan pembelajaran di Malaysia adalah berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan. Ia sentiasa berubah seiring perkembangan teknologi pendidikan. Penggunaan pembelajaran berpandukan komputer (PBK) semakin berkembang sehingga wujudnya pembelajaran dalam talian (online-learning). Pendidikan teknik dan vokasional juga mempunyai potensi untuk menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian malah kaedah ini dapat digunakan sebagai pengukuhan bersama-sama dengan kaedah konvensional. Kertas kerja ini akan mengupas kesediaan pelaksanaan pembelajaran dalam talian di institusi pendidikan teknik dan vokasional Malaysia dalam melaksanakan Pembelajaran Dalam Talian. Kemungkinan beberapa strategi yang sesuai adalah diperlukan dalam melaksanakan kaedah ini. Diharapkan kertas kerja ini akan dapat mendalami ilmu ini untuk penyelidikan yang seterusnya.

74

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D29 - INTERACTIVE MULTIMEDIA ANIMATION IN SEMICONDUCTOR DEVICES
Suzaini Sihar, Sidek Ab Aziz, Zainal Abidin Sulaiman, Noorhana Yahya Physics Department Faculty of Science Universiti Putra Malaysia suzaini68@yahoo.com.my

ABSTRACT - The growing concern of teachers to improve their theoretical classes together with the revolution and methods brought about by the new information technologies combine to offer students a new attractive, efficient and agreeable form of learning. The case of ‘Fundamental of Semiconductor Devices’ is particularly special, since the main purpose of this project is to overcome the misconception of semiconductor devices and to develop an e-book of Semiconductor Devices. Graphical animated presentations were designed to provide a solution to overcome misconception. A pre-test and post-test were given to the students, to monitor their performance before and after using the software. The significant different between pre-test 1 and post-test 1 (pilot test) with sigma value for post-test 1 with confidence interval of 0.000 (<0.05). The results for post-test 3 (experimental treatment) also same as sigma value for posttest 1. Meanwhile, the students’ perception towards the courseware prototype is positive and agreed with the applicable presentation of interface in multimedia with the mean score value excess of 4.16 (sd=0.76) for each items given. The results indicate that the software is offering students a real life understanding of applicable concept. Students were receptive to learn in online environment which has appropriately designed and constructed.

D30 - COMMUNITY OF ONLINE AS A COMMUNITY OF PRACTICE (CoP)
Habibah Ab Jalil, Wong Su Luan, Sidek Ab Aziz Centre For Academic Development Universiti Putra Malaysia

ABSTRACT - With the help of social network analysis and the concept of ‘community of practice’, this paper reports on the patterns of interaction and participation of tutor and students discussion through computer-mediated communication (CMC). The descriptions are around the nature of participation; tutor-student and student-student interactions; the nature of assisted performance; and the social network in the particular tasks. This paper offers an analysis of interaction patterns between tutor-student and student-student in different nature of tasks. The analysis shows that the pattern of assisted performance by a peer or the tutor could depend one or more of these factors: type of task (the nature of task initiated), group

75

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

formation (either one whole big group or small working group) and the tutor management (the degree of tutor involvement in responding to students’ posting).

D31 - KEUSAHAWANAN DI JARI ANDA: APLIKASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEUSAHAWANAN BERBANTUKAN KOMPUTER
Hisyamuddin bin Hassan Department of Science and Technical Education Faculty of Educational Studies Universiti Putra Malaysia setulusnya@gmail.com

ABSTRAK - Kemajuan teknologi dan keupayaan aplikasi laman web semakin mendapat tempat bagi golongan pendidik untuk menggunakannya sebagai bahan pengajaran yang berkesan. Namun begitu, penggunaannya dalam bidang keusahawanan masih dipersoalkan dan dianggap belum berkembang secara pesat di negara ini. Isu seperti ini timbul disebabkan pendekatan pengajaran keusahawanan berbantukan komputer diperdebatkan sama ada boleh melengkapkan pelajar dengan kompetensi keusahawanan serta dapat memperkembangkan pengetahuan keusahawanan sedia ada pelajar. Kajian berbentuk kualitatif terhadap pelajar ijazah pertama jurusan pendidikan yang mengikuti kursus amali keusahawanan berpandukan komputer dan WWW dikaji. Medium pengajaran kursus amali tersebut menggunakan teknologi Sistem e-Pengajaran (eSPRINT versi 1.0) sebagai alat pengajaran utama, di samping perkhidmatan WWW sebagai sumber pembelajaran. Penilaian terhadap keberkesanan penggunaan kaedah tersebut dibuat di akhir pengajaran. Hasil kajian mendapati pengajaran keusahawanan berbantukan komputer membantu dalam membina sikap, pengetahuan dan efikasi keusahawanan pelajar. Secara tidak langsung pendekatan yang digunakan dapat meluaskan dimensi pemikiran dan kreativiti bakal guru melihat bagaimana penggunaan komputer dan WWW dapat menerapkan elemen keusahawanan. Hasil kajian ini mendorong penyelidik berkongsi pengetahuan bagaimana strategi pengajaran berbantukan komputer berupaya menerapkan elemen ilmu, sikap dan efikasi keusahawanan melalui beberapa contoh modul yang diperkenalkan.

76

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D32 - PENGGUNAAN MEDIA INTERNET DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB: SATU TINJAUN TERHADAP PERKAMUSAN ARAB
Abd Rauf Dato' Haji Hassan Azhari Fakulti Bahasa Moden dan komunikasi Universiti Putra Malaysia rauf@fbmk.upm.edu.my

ABSTRAK - Kertas kerja ini akan memfokuskan kepada kelebihan penggunaan internet sebagai salah satu media pengajaran bahasa Arab. Ianya bertujuan mengkaji secara diskriptif mengenai maklumat-maklumat jaring bahasa Arab. Melalui penguasaan internet, pelajar-pelajar di sekolah, IPTA dan IPTS hari ini dapat membuat rujukan mengenai pengkajian perkamusan malah mereka dapat mencari makna perkataan dan istilah sama ada dalam bahasa Arab. Dalam kajian ini, penulis akan mengutarakan beberapa laman web seperti laman web kamus Islam http://dictionary.al-islam.com/, kamus Umum dan sebagainya . Selain itu, penulis juga akan mengutarakan laman-laman web yang berkaitan dengan kamus istilah seperti kamus istilah sastera melalui laman webnya http://literary.sakhr.com/, kamus istilah komputer dan selainnya. Kertas kerja ini juga akan mengkaji mengenai ensaikopedia Arab yang terdapat dalam Internet melalui pelbagai bidang pengajian antaranya ensaiklopedia Sastera melalui laman webnya http://arabicpoems.com/, ensaikopedia feqh Islamiy http://feqh.al-islam.com/ dan ensaiklopedia sarjanawan Islam http://www.alnoor-world.com/scientists/. Selain itu, penulis juga akan membincangkan mengenai kelebihan dan keistimewaan setiap lamanlaman web Arab yang diberikan. Penulis yakin, kesemua maklumat yang terdapat dalam kertas kerja ini amat penting dalam mengembangkan pemikiran dan pembelajaran serta pengajaran bahasa Arab selari dengan perkembangan multimedia di era globalisasi ini.

D33 - VISUAL REFLECTION TOWARDS RISK IN STUDYING FRAUD
Rozainun Abdul Aziz Faculty of Accountancy Universiti Teknologi MARA

ABSTRACT - This poster presents a new approach of creativity as a method of teaching and learning in a classroom. The course we sample is risk management. The whole idea is to make our teaching presentation interesting by using visuals i.e. an instructive poster. Each ‘point’ on the poster means a thousand words. Risk management is seen to be an umbrella, shielding away entities from the unpredictable environment and weather i.e. malpractices, corporate failures and frauds which are now rampant across the world. A formal education and academic qualification is now a necessity in combating these hitches. This is accomplished by

77

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

exposing the ‘gate of thumbs’ as labeled and arranged under the umbrella, signifying a study of forensic accounting and financial criminology through various courses. Research is then undertaken to express and instigate feasible topic as a test of understanding. With a command of English to report, if ‘…it takes a thief…’, then in our case, it takes one function to deter fraud, i.e. risk management; and three levels to hook fraud, namely forensic accounting, varied courses related and research. Last but not least, this reflection in studying and managing fraud encapsulate integrity, belief and behaviour in a person, at work place, in organisations and also in life, through captions from The Late Tun Hussein Onn, Cowper and Hyms (1779), Jons (1791).

D34 - RECIEVED EFFICACY OF DYNAMIC MATHEMATICAL SOFTWARES OF MATHEMATICS TEACHER TRAINEES
Rohani Ahmad Tarmizi, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Kamariah Abu Bakar Institute for Mathematical Research Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang, Selangor Malaysia rht@educ.upm.edu.my

ABSTRACT - The use of technology in teaching mathematics have great potentials and make significant contributions to students’ learning specifically in developing skills in mathematical modeling through exploration, develop logical thinking and modify strategies and assumptions through immediate feedback, work with large sets of data and learn and memorize by manipulating graphic images. In this study an experiential learning utilizing mathematical softwares Autographs, Geometer Sketchpad and Graphing Calculator on Functions and Statistics was conducted involving students in Mathematics Teaching Methodology Course (EDU 3069). These students are trained to be mathematics teacher for the secondary level and are in their final year of study. The findings from this study indicated that integrating the use of Autographs, Geometer Sketchpad and Graphing Calculator in the learning activity benefited learners. Overall, this study has shown promising implications for the potential efficacy of the software in teaching mathematics at Malaysian secondary school level. These findings will also benefit various agencies viz-a-viz Ministry of Education, mathematics educators, teachers, curriculum developers through wider use of technology in teaching and learning.

78

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D35 - UNIVERSITY CAMPUS INTERACTIVE TELEVISION (UCiTV) SEBAGAI SOKONGAN KEPADA E-PEMBELAJARAN DI UTHM
Mohd Nor bin Ihkasan, Siti Nor Fazelah bte Mohd Nor, Mohd Hamim bin Sanusi Mohamad bin Mohamad Som Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mdnorihk@uthm.edu.my

ABSTRAK - e-pembelajaran di universiti sedang pesat melalui perubahan bagi menentukan pengajaran dan pembelajaran memenohi kehendak masa kini. Setelah berpengelaman menggunakan platfom Blackboard sebagai media e-pembelajaran, UTHM telah mengorak langkah untuk menggunakan video dalam talian bagi meningkat penggunaan bahan pengajaran. Perubahan terhadap teknologi video dalam pengajaran dan pembelajaran sehingga boleh dipaparkan dalam talian. Unit UCiTV (University Campus Interactive Televison) diwujudkan bagi merealisasikan pembangunan bahan mengajaran dalam bentuk video dalam talian atau dalam maksud Internet protocol Television (IPTV). Penggunaan teknologi e-learning On Demand Systen yang mampu memaparkan video pengajaran dan paparan powerpoint dapat diikuti oleh pelajar-pelajar berkaitan. Pembangunan UCiTV berkonsepkan IPTV mendapat sambutan yang memuaskan disamping program universiti juga dapat dipaparkan. Walaupun perkhidmatan UCiTV hanya didalam kampus sahaja secara intranet tetapi ia beroperasi 24/7 bagi siaran VOD (Video On Demand) dan program universiti dilaksanakan secara langsung. Konsep streaming video dapat memaparkan program dalam berbagai bentuk terutama VOD yang dapat ikuti secara ulangan. Hal ini membolehkan pengguna dapat menggunakan perkhidmatan lebih interaktif. Pembangunan video dari peringkat merakamkan program, dipaparkan, diurus dalam sistem pembelajaran (LMS) dan siarkan secara lansung dan juga VOD. Jaminan kualiti perkhidmatan UCiTV bergantung kepada isi kandungan, perkhidmatan penyenggaraan, kemudahan infostruktur rangkaian dan kecenderungan pengguna.

79

PENYELIAAN PELAJAR

E

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

E02 - EFFECTIVE SUPERVISION OF UNDERGRADUATE RESEARCH IN THE FOREST SCIENCE AND TECHNOLOGY
Kamaruzaman Jusoff Forest Geospatial Information & Survey Lab, Lebuh Silicon Faculty of Forestry, UPM kamaruz@putra.upm.edu.my

ABSTRACT – At least historically, undergraduate research supervision has predominantly been seen as part of the basic research function of academic staff. In many fields of study, success in research requires not only sophisticated experimental and analytical skills, but good mentoring and managerial skills as well. The logic underpinning this was in that is an academia has a doctorate degree, one can do research than one presumably can supervise it. So the belief was that, because academia had done research themselves, they were inherently capable of supervising others to do the same. In recent years, however, there has been a growing realisation that, while being a researcher might be necessary condition for successful supervision, it is not a sufficient one to be an effective undergraduate research supervisor, you need to be an effective researcher an effective supervisor. The implication is then that researchers need to have or acquire additional knowlage and skills relating to the undergraduate supervison side of the equation. This paper presents an observational study and perception based on the author true experiences exploring the most effective supervision of undergraduate students in the Faculty of Forestry, Universiti Putra Malaysia (UPM). Despite UPM emphasis is on postgraduate education to meet the demands of a research University, the guidelines given in this paper are not regulatory and should be seen as an accompaniment to UPM. Key performance index in the SSM assessment which tends to be of least significance and priority. Due to the need of ahighly calible first class honours undergraduates for the future pool of postgraduates and top notch academia in the Faculty an in UPM, the aim of this paper is therefore to provide a good practice guideline for supervision of undergraduates and final year project reports or theses to ensure consistency of approach for staff and students across the faculty and university. Key topics covered include building an effective undergraduate final year project or these supervisory relatinship, negotiating expectations, providiong good communication and feedback and providing motivation and guidance to them. This paper also reports undergraduates students motivations to pursue an undergraduate project, the challenges they face and strategies they must adopt to achieve academic excellence. This paper also present the result of the authors observation of undergraduates perceptions of their supervision as they undertake their final year research projects. Students reported that only a select few of their supervisors were supportive and sympathetic to their needs. Only a few of the faculty supervisors adopted the role of resource person, directing undergraduates

80

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

to references and contacts, discussing ideas and work undertaken. Most student had considerable freedom in the conduct of their final project work.

E03 - KOMUNIKASI TERBUKA DALAM PROGRAM MENTORING DAN KESANNYA KE ATAS PEMBANGUNAN PELAJAR
¹Azman Ismail, ²Rosni Bakar ¹Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia ²Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak

ABSTRAK - Kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji peranan campurtangan pemindahan latihan dalam perhubungan antara komunikasi terbuka dalam program mentoring dengan pembangunan pelajar. Kerangka konseptual kajian ini dibina berdasarkan kajian literatur yang berkaitan dengan program mentoring dan diuji kebenarannya berdasarkan kaedah kuantitatif. Dalam kajian ini, 250 borang soal selidik yang telah diisi dengan lengkap berjaya dikumpul daripada pelajar semester Julai 2005 yang menuntut di sebuah universiti awam di Malaysia Timur. Keputusan ujian hipotesis menggunakan analisis regresi pelbagai hala telah menunjukkan bahawa komunikasi terbuka di antara mentor dan mentee telah meningkat keupayaan mentee menguasai latihan dan ini boleh mendorong penambahbaikan psikososial dan prestasi pengajian mentee. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pemindahan latihan bertindak sebagai pembolehubah campurtangan (moderator variable) yang kuat dalam model program mentoring di organisasi kajian.

E04 - QUALITY SUPERVISION OF PH.D PROGRAM AT INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, MALAYSIA: A RASCH MEASUREMENT ANALYSIS
¹ Mikail Ibrahim, ² Siti Aishah Hassan ¹Faculty of Major Language Studies Universiti Sains Islam Malaysia ²Faculty of Educational Studies Universiti Putra Malaysia ¹ibidun18@yahoo.com, ²s_aishah@putra.upm.edu.my

ABSTRACT - This study attempts to examine Ph.D. level of satisfaction with the supervision process at the International Islamic University Malaysia. The study investigates supervision scale constructed by Van der Heide (1994) to examine the students’ satisfaction level. In addition, the evidence for the psychometric properties of the scale through investigation of scale dimensionality, construct validity, endorsibility, and estimation of item and person score reliability of the scales is provided. The participants were 94 Ph.D. students of the International Islamic University, Malaysia.

81

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Employing the quality supervision scale (QSS: developed by Van der Heide, 1994), data regarding qualities of effective supervision such as supervisor academic competency, research methods competency, attitude towards supervisee, faculty academic and moral supports and supervisees’ personal traits were collected. The Rasch model analysis was then employed to analyze the data for reliability, fit to the model, estimation of satisfaction levels and possibility of scale to function differentially across gender. Results suggested that generally students were satisfied with the supervision processes at the International Islamic University. In addition to that, the scale achieved the standard psychometrics properties by maintaining unidimensionality, reliability, and internal consistency. Furthermore, Rasch analysis revealed that, for gender, differences in overall satisfaction levels between males and females were marginal. The differential item functioning showed that only 5 of 29 items calibrated items function differently. This suggested that students’ levels of satisfaction were constant across gender. However, the study recommended that future studies should examine the satisfaction level across different disciplines since previous studies suggested that satisfaction differs across different domains.

E05 - HIGHLIGHTING SIGNIFICANCE OF RESEARCH FINDINGS: IMPLICATIONS OF A GENRE-BASED STUDY FOR STUDENT SUPERVISION
Jason Miin-Hwa Lim Universiti Malaysia Sabah jasonlim@ums.edu.my

ABSTRACT - Effectiveness of supervising undergraduate and postgraduate students in dissertation writing hinges largely on a range of factors comprising not merely a supervisor’s competence in an area of specialisation but also the supervisor’s language awareness required for guiding a candidate through a difficult process of writing the dissertation itself. The degree to which a dissertation is convincing to both supervisors and examiners may also depend on the rhetorical and linguistic strategies that a candidate is able to employ. Using a corpus of management research articles and the methods for analysing the research genre, this paper examines how experienced writers use various rhetorical and linguistic strategies to highlight the significance of their research in the terminal portions of their papers. The results indicate that strengths of a study may be highlighted sequentially, with the weaknesses of past research being mentioned first, followed by the strengths of the current research. The findings of this study have important implications for the teaching of English for research purposes (ERP) particularly as they indicate how second language learners may be taught to highlight the strengths of their studies based on the findings reported. Using the results of this genre-based

82

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

analysis, the researcher will discuss the extent to which supervisors may help augment the acceptability of a dissertation by introducing various schematic and linguistic strategies intended to highlight the strengths of a candidate’s research findings. Useful teaching materials can be developed subsequently to enhance novice writers’ skills in highlighting significance of their research findings.

83

PENAKSIRAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

F

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

F01 - ASSESSMENT IN PROBLEM-BASED LEARNING
Abdullah Sulaiman, Berhannudin Mohd Salleh, Hussein Othman Noraina Ismail

ABSTRACT - Problem Based Learning (PBL) is widely used in medicine and engineering and they come in different models. One aspect of PBL that is of very much importance is assessment. Assessment in PBL emphasizes on the final results of learning as well as the other skills intended to be mastered during the process of learning – the generic skills. This study is intended to explore and understand some aspects related to the assessment carried out by the lecturers who practice PBL at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Among the aspects studied are the principles of the assessment in PBL and the problems faced by the lecturers during the assessment process. This study is a qualitative survey research utilizing the methods of interviews and observations for collection of data. Seven lecturers have been selected to be the sample of the study using purposive sampling method. All seven are new to PBL and have only started using PBL very recently.. NVivo Version 2.0 Software is used to assist the researcher to organize the data so that it is easier to be analyzed and interpreted. The results show that the lecturers have conducted the assessment based on the stipulated assessment principles in PBL. Despite facing problems related to the subjectivity in assessment, timing and poor facilities PBL worked fine both for the lecturers and the students.

F02 - ALTERNATIVE PRACTICAL ASSESSMENT METHOD IN PHYSICS PRACTICAL FOR FOUNDATION STUDENTS
H. Mohd Zaid, B.S. Mahinder Singh Department of Electrical & Electronics Engineering Universiti Teknologi Petronas hasnamz@petronas.com.my

ABSTRACT - Laboratory, or practical, which involves the skills to conduct physics experiment and the ability to interpret data is an essential part of Physics. Previously, practical assessment has been done by evaluating lab reports that students have written. Students are asked to conduct experiments with a group of other students and they are to write a report giving details of the experiment in terms of theory, the procedures and the results that they obtain. However, the reliability of these reports are not be ascertained. Most of the theory part of the report is usually taken from the lab manual, and usually students can write very good reports without actually having a full understanding of the experiments. The high number of students in a group attached to one set of experiment also results in some students not actively participating in the laboratory work. We are proposing an alternative practical assessment method which involves evaluation of

84

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

students’ experimental skills while they are running the experiment, an oral presentation to demonstrate their understanding of the experiment and finally their written report. This method is also in line with the Outcome Based Education (OBE) program. In the assessment, 20 % of the total marks would come from doing the experiments itself. This involves the evaluation of the students’ experimental skills. Another 20 % would come from a demonstration of understanding the objective of the experiment. This is assessed via a short oral presentation, carried out the beginning of the experiment. In the presentation, the student should include the objective of the experiment, how the data would be collected, and what outcome of the experiment is expected. The feasibility of this method was demonstrated when it was conducted during the practical sessions and the results obtained support the effectiveness of the assessment.

F03 - DEVELOPING AN INSTRUMENT TO MEASURE AND PROVIDE REMEDIAL DEVICES ON STUDY ORIENTATION SKILLS AND ITS RELATIONSHIP TOWARDS THE ACADEMIC PERFORMANCE OF UNDERGRADUATES
Mohd.Ghani Awang, Suriya Kumar a/p Sinnadurai Muhammad Nubli Abdul Wahab

ABSTRACT - The purpose of this research is to measure the study orientation skills and providing remedial tools in correcting the faults in the respondents’ study orientation skills. The research also provides remedial tools in correcting students’ fault in their study orientation and also measure the relationship between study orientation skills and the academic performance among first year students of University Malaysia PAHANG. The measurement of study orientation skills is done by innovating a website based on a survey of study habits and attitudes questionnaire (SSHA); http://portal.ump.edu.my/survey.The students’ study orientation skills are analyzed and sorted into three groups; the higher achiever, normal achiever and lower achiever. The treatment tools comprise of the treatment website; http://portal.ump.edu.my, a textbook (Study Orientation Skills in Action, Ghani format of note-taking, DVD on the study orientation skills and lecture on study orientations skills subtopics. The assessment on the academic performance is based on grade point average (GPA) scores from the first semester and second semester results. The respondents are randomly selected from two groups of students that are 59 students from the Faculty of Computer Science & Information Technology and 59 students from the Faculty of Civil Engineering & Natural Resources. The research uses Quasi-experimental design with pre-test and post-test using compared group. The finding has shown that the study orientation skills (SOS) website is able to measure SOS effectively among the respondents in the two groups. There is a significant difference in SOS and academic performance between pre-test and post test scores of the respondents. The

85

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

results also show that there is a correlation between SOS and GPA scores in pre-test and post-test within and between each group.

F04 - ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD OF PHYSICS PRACTICAL FOR FOUNDATION STUDENTS
H. Mohd Zaid, M.S. Balbir Singh Department of Electrical & Electronic Engineering Universiti Teknologi Petronas Bandar Seri Iskandar, 31750 Tronoh, Perak,Malaysia hasnamz@petronas.com.my,

ABSTRACT - Laboratory work is an essential component in the education delivery at Universiti Teknologi Petronas. Previously, practical assessment has been done by evaluating lab reports that students have written. Students are asked to conduct experiments with a group of other students and they are to write a report giving details of the experiment in terms of theory, the procedures and the results that they obtain. However, the reliability of these reports cannot be ascertained. The theory part of the report is usually taken from the lab manual, and students write very good reports without actually having a full understanding of the experiments. The high number of students in a group attached to one set of experiment also results in some students not actively participating in the laboratory work. An alternative, more comprehensive, practical assessment method is proposed in this paper, which involves the evaluation of students’ experimental skills while they are conducting the experiment and an oral presentation to demonstrate their understanding of the experiment is made compulsory besides the need to submit the usual written report. This method is also in line with the Outcome Based Education (OBE) program. In the assessment, 20% of the total marks would come from doing the experiments itself. This involves the evaluation of the students’ experimental skills. Another 20% would come from a demonstration of understanding the objective of the experiment. This is assessed via a short oral presentation, carried out the beginning of the experiment. In the presentation, the student should include the objective of the experiment, how the data would be collected, and what outcome of the experiment is expected. The feasibility of this method was demonstrated when it was conducted during the practical sessions and the results obtained support the effectiveness of the assessment. Keywords: OBE, Assessment, Practical

86

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

F05 - PENGGUBALAN INSTRUMEN PENILAIAN PENGAJARAN PENSYARAH DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Mohd. Majid Konting, Nor Azirawani Man, Norfaryanti Kamaruddin Azura Adam, Siti Norziah Abdullah Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang majid@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan utama iaitu pelajar, Universiti Putra Malaysia (UPM) sentiasa berusaha menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pensyarahnya. Untuk tujuan tersebut, UPM telah melaksanakan penilaian pengajaran pensyarah setiap semester. Bersesuaian dengan penekanan terhadap pendekatan pengajaran berpusatkan pelajar, satu instrumen penilaian pengajaran pensyarah yang baharu digubal berdasarkan pandangan pakar dan pihak berkepentingan dari semua fakulti di UPM. Kertas ini melaporkan dapatan kajian tentang kesesuaian instrumen baharu penilaian pengajaran pensyarah yang digubal berdasarkan empat domain utama pengajaran iaitu Perancangan, Penyampaian, Penaksiran dan Profesionalisme pensyarah. Instrumen berskala Likert 5 mata yang mengandungi 20 item dan satu soalan terbuka dikaji rintis terhadap 5674 pelajar yang mengikuti 146 kursus yang dipilih sebagai sampel daripada 15 buah fakulti di UPM. Dapatan kajian menunjukkan instrumen ini mempunyai indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha keseluruhan 0.97, sementara indeks kebolehpercayaan bagi domain Perancangan ialah 0.81, Penyampaian 0.94, Penaksiran 0.88 dan Profesionalisme 0.91. Ciri-ciri kesesuaian instrumen bagi menilai pengajaran pensyarah dibincangkan dalam kertas ini. Kata kunci: Instrumen Penilaian Pengajaran Pensyarah.

F06 - UNDERSTANDING TEACHING EFFECTIVENESS AND STUDENT EVALUATION OF TEACHING: ISSUES, CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS
Baharin Abu, Haliza Jaafar, Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor Faculty of Education Universiti Teknologi Malaysia, Johor

ABSTRACT Researchers agree that teaching effectiveness is a multidimensional construct. Reviews of literature conducted by Aleamoni (1987) and Arreola (1995) highlighted that for student ratings form relates to teaching effectiveness and improvement, they must be objective, reliable and valid. Researchers and meta-analysts strongly agree that evidences gathered supports the assertion that student ratings are related to teaching

87

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

effectiveness (McKeachie, 1997; Baharin Abu, 2000; Abrami, Perry, Leventhal, 1982; Braskamp, Ory, Pieper, 1981; Centra, 1993; Feldman, 1976a & 1976b; Marsh & Roche, 1997) – provide constructive information to help guide the teaching improvement efforts of instructors and enhance the quality of teaching and learning in departments and institutions. Thus, student ratings form needs to measure a variety of different aspects of teaching (Baharin Abu, 2000; Abrami & d’Apollonia, 1990; Feldman, 1976b & 1989b; Kulik & McKeachie, 1975; Marsh, 1984; Marsh & Dunkin, 1992) and the form must distinguish among the various items and dimensions to ensure that university instructors or teachers receive just and discriminatory ratings on all of the appropriate dimensions (Centra, 1993; Braskamp & Ory, 1994). In addition, the greatest increases in teaching effectiveness were found when instructors received not only feedback on student ratings, but a combination of ratings feedback and consultation. Hence, this paper discusses that student ratings provide the most help and valid for developing teaching improvement and emphasizing effective or quality teaching when they are objectively employed and are combined with comprehensive initiatives including a variety of evaluation tools and systematic faculty development. Furthermore, understanding both students and staff views on effective university teachers, students and teaching effectiveness may contribute towards the quality of teaching and learning. The respondents were university lecturers and students from various positions and levels. Using verbatim data, questionnaires and research meta-analysis methods, the study and its findings examine both the issues and challenges on conceptualizing teaching effectiveness and justifying student evaluation of teaching. Additionally, a sample of an instrument on student evaluation of teaching is provided which is argued could help instructors self-evaluate, improved their teaching and learning interactions or it may also be adopted by the Malaysian higher education institutions. Some recommendations are further discussed. Keywords: Teaching effectiveness and improvement; Student ratings of instructor (SRI); Student evaluation of teaching (SET); Higher education institutions (HEIs); Faculty development; Learning motives, Orientations or approaches

88

PENGURUSAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

G

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

G01 - PROGRAM PENDIDIKAN DI IPT: AMALAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN TAHAP KESEDIAAN MENGAJAR GURU PELATIH
Abdull Shukor Shaari, Mohd Izam Ghazali, Mohd Hasani Dali Abu Hassan Othman Universiti Utara malaysia abdsukor@uum.edu.my

ABSTRAK - Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan pengajaran pembelajaran semasa menjalani latihan mengajar dan tahap kesediaan mengajar guru pelatih semester akhir. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan mengajar dan amalan pengajaran pembelajaran mengikut pengkhususan dan pencapaian mereka di universiti dan mengenal pasti persepsi mereka terhadap kemudahan fizikal dan mental yang disediakan dan terhadap keberkesanan program pendidikan yang telah diikuti. Kajian secara tinjauan ini menggunakan sampel seramai 171 guru pelatih pendidikan semester akhir di Universiti Utara Malaysia sesi Mei 2005/2006. Data dianalisis menggunakan kaedah ujian t dan ANOVA. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru pelatih menilai diri mereka mempunyai tahap kebolehan yang sederhana tinggi dalam amalan pengajaran pembelajaran dan mempunyai tahap kesediaan yang tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran dan tahap kesediaan mengajar guru pelatih mengikut pengkhususan tetapi terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kesediaan mengajar mengikut pencapaian.

G02 - COLLABORATIVE KNOWLEDGE MANAGEMENT APPLICATION TO SUPPORT TEACHING AND LEARNING ENVIRONMENT
Rusli Abdullah Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia rusli@fsktm.upm.edu.my

ABSTRACT - The power of Knowledge Management System (KMS) or application is no longer possesses any limitation. In fact, many KMS practitioners have claimed it as the most desired and demanded energizer to the organizations today, as the role it plays is absolutely important. This role of KMS could be determined by looking on the issues of how to ensure that the right knowledge could be disseminated to the right people at the right time. This paper is a partial of report of our research in KMS that analyzes the concept, system and architectural of collaborative KMS in teaching and learning environment of a learning organization (LO). In order to ensure the outcome of research analysis that has been done in a proper

89

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

way, a system prototype of the KMS with agent technology capability was developed and implemented at the selected domain that served LO community as a case study. This paper also discusses various issues involved in this field that will help any LO to increase their productivity and quality as well as to gain return on investment (ROI).

G03 - APPLYING PERFORMANCE MEASUREMENT IN HIGHER EDUCATION
¹Norlena Hasnan, ²Hartini Ahmad ¹Faculty of Management Technology ²Faculty of Business Administration University Utara Malaysia ¹norlena@uum.edu.my

ABSTRACT - Higher education institutes (HEI) are expected to excel in both in teaching and administration. The well performed institutes are those who able to attract and retaining students from diverse background plus with the strengths in research, knowledge transfer, linking to the local and regional economy and providing clear opportunities for the student to progress. However, in obtaining the ideal state of performance, there are tremendous challenges: internal and external faced by the institute administrators and educators that hindered the smooth journey in providing quality education. Given the increased competition and challenges, it is critical for HEI to have an appropriate framework to understand their efficiency and effectiveness, particularly in delivering knowledge. This paper aims to present generic performance framework that can be extended in identifying performance indicators. These performance indicators can be as guidelines to improve and monitor the academic and operational effectiveness. Concepts such as balanced scorecard model and performance prism are interpreted and discussed in the context of HEIs. Keywords: Performance measures, Higher education institutes and balanced scorecard

G04 - AUTOMATED ACCESS CONTROL AND TIME ATTENDANCE SYSTEM FOR STUDENTS USING RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)
Puvanan Nadaraja, Mohamad Naufal Mohamad Saad Electrical & Electronics Engineering Department Universiti Teknologi Petronas npuvanan@gmail.com

ABSTRACT - The utilization of new technological breakthroughs is essential in order to ensure a high level of success and efficiency when it

90

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

comes to people and data management in large organizations such as varsities and higher learning institutes. Access control and time attendance is one of the important elements in managing these organizations and the best way to implement and monitor the system is by using an auto identification method. This paper will focus on improving the current access control and time attendance system by using Radio Frequency Identification (RFID). RFID is a generic term for technologies that use radio waves to automatically identify people or objects. Using this technology the current access control and time attendance system in higher learning institutes can be automated and implemented in a systematic manner. The target group of this project would be students in higher learning institutes as the current access control and attendance system in varsities has become very tedious and messy. Therefore, the suggested technology will automate the system where access control and attendance taking process will be fully automated in order to increase the efficiency of the current system by avoiding potential errors. There are two essential pieces in this automated access control and time attendance system, which comprises hardware and software. RFID readers and semi passive RFID tags will be used as the hardware components to automatically track the attendance of the students in lecture halls and control their access to laboratories and academic buildings. The second part of the system would be a software program to monitor the presence and manage the access permission of students and used to produce reports based on the acquired input data.

G05 - TEACHING HIGHER-ORDER THINKING SKILLS AT INSTITUTIONS OF HIGHER-LEARNING: LESSONS TO BE LEARNED FROM A FORMAL INITIATIVE
Rajendran Nagappan Faculty of Cognitive Sciences and Human Development Sultan Idris University of Education nsrajendran@upsi.edu.my

ABSTRACT - Graduates of education systems are expected to perform multiple and varied tasks which require them to be critical enough to analyze problems, be creative enough to look for alternatives, and, most importantly, be practical enough to identify the most workable solution(s). They are expected to make decisions and solve problems in almost every occasion. This expectation has brought about the need to teach thinking skills, more specifically, higher-order thinking skills to students at all levels. As a result, the teaching of thinking skills has increasingly gained attention from educators, in general, in the last few decades. In Malaysia, official attempts started in the early 1990s to teach thinking skills in schools and teacher education colleges. With far-reaching implications brought about by the knowledge economy and the focus on human capital development, the need to teach thinking skills has become even more evident, significant and urgent. While scholars, in general, agree that the education system has not

91

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

responded adequately to this new role and responsibilities, attempts are being made in Malaysia at levels to incorporate the formal teaching of thinking to all students. This paper will discuss the issues, challenges and prospects in teaching thinking skills at institutions of higher learning. The focus of the paper would be on the attempts made at Universiti Pendidikan Sultan Idris to teach thinking skills and lessons learned from this initiative. This paper would dwell on the teaching and learning practices in relation to preparing teachers to teach higher-order thinking skills through school subjects. Data for this paper would be drawn from research conducted on infusing thinking skills into UPSI curriculum (Rajendran, 2004) and perceptions of students taking a course on thinking skills (Rajendran, 2007). This paper would also offer recommendations to better improve the teaching of higher-order thinking skills to students at institutions of higherlearning.

G06 - PENILAIAN PELAKSANAAN SKIM BOOK PLAN
Mohd. Majid Konting, Mansor Ahmad, Nor Edrin Adlina Ghozali Muhammad Asrul Abd. Salam, Ikhwan Ismail Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia majid@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Skim Book Plan diwujudkan di Universiti Putra Malaysia dengan tujuan untuk memudahkan pelajar baharu mengikuti program pengajian seawal pada semester pertama di universiti. Objektif utama skim ini adalah untuk (1) menyokong pendekatan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (Student-Centered Learning – SCL) yang mana pelajar terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran, (2) menggalakkan budaya membeli buku asli, dan (3) menerap kesedaran, pengiktirafan dan pemeliharaan kepentingan harta intelek para ilmuan dalam kalangan pelajar. Pelaksanaan skim ini melibatkan pelbagai pihak sebagai pengurus, pelaksana dan penjual buku serta bahan pembelajaran. Skim ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya pada sesi pengajian 2007/08. Namun belum ada kajian yang menyeluruh bagi mengesan kepuasan pelanggan dan keberkesanannya. Kertas ini membincangkan penggubalan satu soal selidik bagi mendapatkan pandangan pelajar terhadap pelaksanaan Skim Book Plan. Soal selidik berskala lima (5) mata mengandungi 30 item dengan indeks kebolehpercayaan 0.78 digubal berdasarkan lima (5) domain skim ini iaitu objektif skim, pengurusan skim, pelaksanaan di peringkat koperasi, pelaksanaan di peringkat fakulti dan kepuasan pelanggan.

92

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Soal selidik ini diedarkan kepada pelajar yang mengikuti skim ini pada Semester Pertama 2007/08 daripada 15 program bacelor daripada lima (5) fakulti. Dapatan daripada 1,211 pelajar tersebut menunjukkan mereka agak bersetuju (min = 2.70) dengan pelaksanaan skim. Perincian dapatan serta cadangan penambahbaikan dibincangkan dalam kertas ini. Kata kunci: Skim Book Plan.

G07 - PENGGUBALAN INSTRUMEN KAJIAN EXIT SURVEY PELAJAR TAHUN AKHIR
Mohd Majid Konting, Ghazali Mohayidin, Turiman Suandi, Siti Norziah Abdullah, Norfaryanti Kamaruddin, Nor Azirawani Man Azura Adam Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang majid@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Sebagai sebuah universiti yang mapan, UPM sentiasa peka terhadap perkhidmatan yang ditawarkan. Pandangan bakal graduan sebagai pihak berkepentingan sentiasa diambil kira bagi menambahbaik perkhidmatan yang diberikan. Untuk tujuan tersebut UPM pada setiap akhir sesi pengajian akan menjalankan kajian Exit Survey yang bertujuan untuk mengenal pasti tahap kepuasan bakal graduan terhadap aspek suasana pembelajaran di UPM yang merangkumi aspek pengajaran dan pembelajaran, pentadbiran dan kemudahan yang disediakan. Di samping itu, ianya juga untuk mengenal pasti tahap pencapaian ciri-ciri kualiti graduan UPM khususnya berdasarkan hasil pembelajaran Kementerian Pengajian Tinggi. Kertas ini menerangkan penggubalan instrumen bagi kajian Exit Survey untuk pelajar tahun akhir. Data dikumpul melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar melalui fakulti. Borang soal selidik ini mengandungi 100 item (97 soalan tertutup dan 3 soalan terbuka) yang dibahagikan kepada lima bahagian. Seramai 1823 bakal graduan pada Semester II 2006/2007 dijadikan sampel. Hasil kajian mendapati, pada keseluruhannya instrumen yang digubal sesuai untuk menilai perkhidmatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh UPM. Dapatan dibincangkan dengan terperinci dalam kertas ini. Kata Kunci: Instrumen Exit Survey

93

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

G08 - PENILAIAN PERKHIDMATAN MAKMAL
Mohd Majid Konting, Azura Adam, Siti Norziah Abdullah Nor Azirawani Man Norfaryanti Kamaruddin Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor majid@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Universiti Putra Malaysia (UPM) berusaha melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju melalui pembelajaran berterusan. Usaha ini diterapkan antaranya melalui latihan amali/ praktikal di makmal yang memainkan peranan penting bagi menyokong dan memperkasakan proses pembelajaran. Bagi memastikan perkhidmatan makmal memenuhi kehendak pengguna dan seterusnya menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, UPM dari semasa ke semasa membuat penilaian terhadap kemudahan fizikal dan tahap profesionalisme pembantu makmal. Kertas ini membincangkan penggubalan instrumen penilaian perkhidmatan makmal berdasarkan dua domain perkhidmatan makmal iaitu suasana fizikal makmal dan profesionalisme staf makmal. Instrumen yang mengandungi 20 item berskala Likert 5 mata digubal oleh sekumpulan pakar dan Timbalantimbalan Dekan serta dirintis kepada 1754 pelajar yang menggunakan makmal di tiga fakulti pada Semester II, 2005/06. Indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi keseluruhan item dalam instrumen ini adalah 0.96 dengan suasana fizikal makmal (10 item) 0.96 dan profesionalisme staf makmal (10 item) 0.94. Dapatan kajian penilaian perkhidmatan makmal Semester II 2006/07 dibentangkan dalam kertas ini.

G09 - SKIM BOOK PLAN MEMPERKASAKAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Mansor Ahmad, Haryati Abdullah, Sidek Ab. Aziz, Juraidah M. Amin Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia mansorahmad@putra.upm.edu.my

ABSTRAK - Matlamat pertama Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah untuk melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju melalui pembelajaran yang berterusan (life-long learning). Pelajar baharu harus membuat persediaan dan mempunyai kemudahan untuk memulakan pengajian di universiti. Bagi merealisasikan matlamat tersebut dan menyediakan kemudahan untuk pelajar, UPM mengambil langkah melaksanakan Program Skim Pembelian Buku Teks (Skim Book Plan) yang merupakan inisiatif UPM untuk memperkasakan kaedah Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (SCL) bermula pada Sesi 2005/2006. Di

94

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

bawah skim ini, pendahuluan diberikan kepada setiap pelajar ijazah pertama bagi program pengajian profesional yang terpilih bagi membeli buku rujukan dan peralatan pembelajaran. Kredit ini akan terus dimasukkan ke dalam kad matrik pelajar dan akan dipotong apabila transaksi dibuat di Kedai Buku Koperasi UPM. Oleh itu, pelajar dapat membeli buku teks pada awal semester (walaupun masih belum mendapat penajaan). Skim ini ditawarkan kepada pelajar semester pertama dan tiada penambahan nilai yang akan ditawarkan kepada pelajar. Kumpulan perintis skim ini melibatkan seramai 1022 orang pelajar dari 5 fakulti dan 14 program pengajian terpilih. Skim ini diteruskan pada pelajar kumpulan kedua untuk sesi 2006/2007 seramai 901 orang. Kumpulan ketiga skim ini disertai oleh 1863 orang pelajar dengan melibatkan 7 fakulti dan 24 program pengajian. UPM akan terus memperkemaskan skim ini agar lebih ramai pelajar UPM dapat memperoleh kebaikan daripada skim ini. UPM juga akan terus berusaha untuk merealisasikan matlamat dan memperkasakan SCL agar graduan UPM lebih berdikari dan berdaya saing dalam dunia yang lebih mencabar ini.

95

LATIHAN INDUSTRI DAN KLINIKAL

H

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

H01 - QUALITY OF CLINICAL SUPERVISION DURING PRACTICUM
Sri Ranjani Naidu a/p R.Appanan Lecturer- English Language Department Institut Perguruan Darulaman 06000 Jitra, Kedah Darul Aman sriranjaninaidu@yahoo.com

ABSTRACT - This qualitative study on the quality of supervision by English Language Lecturers from various Teacher Education Institutes during the KPLI (English Studies for primary schools) student teachers’ practicum revealed that three out of the five supervisors studied incorporated various stages of clinical supervision and incorporated various strategies such as questioning, probing, seeking clarification, suggesting and reasoning at the various stages of their clinical supervisory process. This indirectly enabled them to assume the roles of both evaluator and a variety of guidance or mentoring roles such as facilitators, advisors, motivators, counselors and importantly educators. Through these roles, they in turn, enabled student teachers to be aware of their strengths and shortcomings in their teaching besides enabling them to be reflective and self-evaluative. Conversely, the remaining two lecturers who did not adhere to the clinical supervisory stages had observed their supervisees’ lessons for the sole purpose of evaluation. Their supervision merely focused on giving prescriptive comments - both verbally and in writing - to evaluate the student teachers’ performance. As such the multi-pronged objectives of practicum supervision were not attained. This study thus recommends that at least some stages of the clinical supervision process be implemented, especially the preconference, post conference and feedback stages so that supervisors can employ various strategies and can assume various roles to some extent.

H02 - COMMUNITY PHARMACY ATTACHMENT PROGRAMME : SCORING COMPARISON BETWEEN TWO COHORT Ibtisam Abdul Wahab, Nor Amlizan Ramli Faculty of Pharmacy University Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan ABSTRACT - A three-week community pharmacy attachment program for the sixth semester, bachelor of pharmacy (Hons.) undergraduate was reorganized to provide the students with an early exposure of the technical and relevant pharmacy skills. Both 2005 and 2006 students were assigned at respectively, fifty-two and fifty-nine pharmacy outlet in peninsular Malaysia, including one in east Malaysia, annually. The aims of this study were to 1) evaluate 2006 students overall performance in this special training and 2) compare their average score with the earlier batch of the students. However, no major changes were implemented on the

96

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

organization of the 2006 program; only additional topics of the practice of the community pharmacy were discussed. Specific and validated forms with fifteen major criteria were created by the discussed. Specific and validated forms with fifteen major criteria were created by the community pharmacy secretariat for students to be assessed by pharmacist in charge in their respective training locations. The responses were scored from 1 to 5 (1=poor, 2=fair, 3=good, 4=very good, 5=excellent). On average, both cohorts obtained the highest score in terms of Punctuality (4.46±0.62;4.41 ±0.77), while lowest scores were given for aspects of Problem Solving Ability (3.64± 0.78;3.69±0.99) and Creativity (3.64±0.95;3.66±0.92, 2005 and 2006, respectively). Between these two batches, we noticed that their Willingness to share knowledge among the peers (3.77±1.04; 4.04±0.89) was emphasized. We concluded that the students were overall considered to be very good (4.00±0.11; 4.03±0.88) in the majority of the criteria assessed. Keywords : Community pharmacy, Training, Undergraduate

H03 - PENGUASAAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PROGRAM LATIHAN INDUSTRI
¹Halizah Awang Ishak Ramly ²Ishak Ramly ¹Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ²Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan ¹halizah@uthm.edu.my

ABSTRAK - Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keupayaan pelatih mengaplikasi kemahiran generik dalam Program Latihan Industri hasil daripada aplikasi Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) di Politeknik. Kajian melibatkan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam di 4 buah Politeknik dalam mata pelajaran Mekanik Struktur. Kajian berbentuk kuasi-eksperimen ini digunakan untuk menguji keupayaan pelajar mengaplikasi kemahiran generik dalam tempoh Program Latihan Industri pada semester 4 setelah pelajar-pelajar mengikuti pembelajaran melalui kaedah PBM pada semester 3. Pelajar-pelajar dipecahkan kepada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Hasil kajian menunjukkan pelajar-pelajar kumpulan rawatan berupaya mengaplikasi kemahiran generik sepanjang mengikuti Program Latihan Industri. Manakala pihak majikan yang terlibat berpendapat bahawa tahap penguasaan kemahiran generik pelajar adalah baik. PBM dapat meningkatkan penguasaan kemahiran generik pelajar dan bertepatan dengan keperluan majikan masa kini yang mementingkan elemen kemahiran generik dalam setiap bidang pekerjaan. Kajian mengesahkan bahawa pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran generik dari aspek berfikiran kreatif, komunikasi lisan, kerjasama kumpulan dan kemahiran membuat keputusan dalam bidang kejuruteraan awam. Majikan bukan sahaja memerlukan pekerja yang memiliki kemahiran

97

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

teknikal tetapi juga mempunyai kemahiran generik. Rumusannya, fasilitator perlu diberi bimbingan dalam pengendalian PBM bagi meningkatkan penguasaan kemahiran generik di dalam bidang teknikal. Kata kunci: Pembelajaran Berasaskan Masalah, Politeknik, Kemahiran Generik, Program Latihan Industri

H04 - INDUSTRIAL TRAINING AND ITS CONTRIBUTION TOWARDS SKILLS DEVELOPMENT OF ACCOUNTING STUDENTS: UPM EXPERIENCE
Asna Atqa Abdullah, Siti Manisah Ngalim, Nor Aziah Abu Kasim Badriyah Minai, Mazlina Mustapha Department of Accounting and Finance Faculty of Economics and Management Universiti Putra Malaysia

ABSTRACT - In today's challenging environment, competition amongst graduates to secure their desired position in the workplace is intense. It appears that those graduates who are equipped not only with the knowledge but also with the essential skills will gain competitive advantage in terms of increased employment prospects. Thus, it is vital for the students’ skills to be developed while they are at universities. In UPM, the accounting program is designed in such a way that students would undergo industrial training as an important component of the curriculum, in addition to the academic courses. This is because it is believed that it should contribute towards the application of knowledge as well as development of skills suitable for a workplace environment. This paper seeks to identify the contribution by the industrial training program towards development of intellectual, personal and interpersonal skills of accounting students from the perspective of the students themselves and industrial training firms. A total of 224 undergraduate students and 47 industrial training firms were surveyed using questionnaires. Data from both groups were compared and analysed. While the results showed that both groups agreed to the contribution of industrial training towards development of personal and interpersonal skills, they differ quite significantly on the contribution towards development of intellectual skills. Keywords: Skills, Industrial training, Accounting students

98

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

H05 - ENGAGING STUDENTS IN REALISTIC LEARNING ENVIRONMENTS THROUGH INNOVATIVE UNIVERSITY-INDUSTRY PARTNERSHIPS
¹Syed Ahmad Helmi Syed Hassan, ²Khairiyah Mohd. Yusof ¹Faculty of Mechanical Engineering ²Faculty of Chemical & Natural Resources Engineering Universiti Teknologi Malaysia ²khairiyah@fkkksa.utm.my

ABSTRACT - In adopting the outcome-based approach to design the curriculum of professional undergraduate programs, the outcomes of the program must be designed with the needs of the stakeholders in mind. For certain programs, like medicine, students are trained in the real working environment. For most programs, though, the learning environments that students go through are far removed from the reality of the profession that they are trained for. As such, there is a need for the stakeholders to be involved not only during the design of the curriculum, but also in assisting universities to provide a realistic learning environment for students. In Universiti Teknologi Malaysia, there are various innovations in bringing real (or at least, realistic) industrial experience into classrooms. Active learning techniques, such as cooperative learning, problem-based learning (PBL) and project-based learning, provide a natural platform for industries to be directly involved in students’ learning environment. The use of technology, such as e-learning, is also extremely useful in providing this realistic learning environment. All these innovations enable the infusion of generic skills training in the appropriate professional context while learning in the classrooms. This paper describes implementations that incorporate industrial involvements at different levels through active learning approaches. Examples of actual implementation and the outcomes obtained will also be presented. Keywords: Active learning, University-industry partnership, Cooperative learning, Problem-based learning

H06 - PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH MELALUI LATIHAN INDUSTRI PELAJAR KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
Nasoruddin Mohamad, Zarina Baharudin Zamani Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer Universiti Teknikal Malaysia Melaka nasoruddin@utem.edu.my

ABSTRAK - Kemahiran Insaniah merupakan suatu bentuk kemahiran yang bukan akademik. Ianya lebih bersifat ke arah nilai dan pembentukan diri seseorang. Ini termasuklah nilai-nilai etika, moral, kepimpinan, komunikasi, pemikiran kritis, pembelajaran berterusan dan keusahawanan. Peningkatan

99

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Kemahiran Insaniah boleh dibangunkan melalui pelbagai cara termasuklah aktiviti-aktiviti formal dalam kelas semasa sesi pembelajaran, kokurikulum, sukan, program khidmat masyarakat, persekitaran kampus dan juga latihan industri. Kertas kerja ini membincangkan dan memfokuskan pembangunan Kemahiran Insaniah kepada pelajar Kejuruteraan Elektronik melalui sesi latihan industri yang mereka hadiri. Latihan industri merupakan sesi latihan di mana para pelajar akan di tempatkan di industri atau tempat kerja yang sebenarnya. Tempoh masa 20 minggu diperuntukan untuk para pelajar menghadiri latihan industri tersebut. Mereka boleh memilih sama ada untuk menjalani latihan di sektor awam atau swasta. Dalam kajian ini para pelajar yang telah menghadiri latihan industri dikehendaki menjawab borang soal selidik mengenai Kemahiran Insaniah yang mereka perolehi semasa latihan industri dari persepsi mereka sendiri. Soal selidik juga dilakukan kepada para pensyarah yang mengajar mereka sebelum dan selepas mereka menghadiri latihan industri. Ini adalah untuk menilai perubahan sikap pelajar tersebut sebelum dan selepas latihan industri daripada pandangan dan persepsi para pensyarah yang pernah mengajar mereka. Seterusnya kesimpulan dibuat bagi menilai tahap pembangunan Kemahiran Insaniah yang dicapai oleh para pelajar ketika mereka menjalani latihan industri dan saranan-saranan bagi menambahbaikan pelaksanaan latihan industri ke arah pembangunan Kemahiran Insaniah. Kata kunci : Kemahiran Insaniah, Latihan Industri

H07 - PENILAIAN PRESTASI PENYELIA DI ORGANISASI TERHADAP PELAJAR LATIHAN INDUSTRI SAINS KOMPUTER: PENEMUAN DAN PENAMBAHBAIKAN
¹L. S. Affendey, ²R. Atan ¹Jabatan Sains Komputer ²Jabatan Sistem Maklumat Universiti Putra Malaysia ²suriani@fsktm.upm.edu.my

ABSTRAK - Kursus Latihan Industri adalah kursus elektif yang ditawarkan kepada pelajar Bacelor Sains Komputer semasa cuti semester. Setiap pelajar yang memilih untuk mengikuti kursus Latihan Industri dikehendaki menjalani latihan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat untuk keperluan bergraduat. Objektif Latihan Industri adalah untuk memberi pendedahan pengalaman bekerja dalam persekitaran teknologi maklumat selama 10 minggu di bawah seliaan seorang penyelia di organisasi yang terpilih. Peranan penyelia di organisasi adalah untuk membimbing, memberi pendedahan dan latihan serta mengawal-selia pelajar dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Penyelia perlu memberi maklum balas berkenaan dengan kebolehan teknikal dan nilai kendiri pelajar pada akhir tempoh Latihan Industri. Borang Penilaian Prestasi oleh Penyelia merupakan medium yang digunakan untuk mengumpul maklum

100

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

balas tersebut. Berdasarkan data yang diperolehi dari borang tersebut, satu analisis telah dijalankan untuk mengenal pasti tahap nilai kendiri pelajarpelajar Sains Komputer. Tahap nilai kendiri pelajar adalah merupakan perkara yang menjurus kepada aspek-aspek seperti disiplin, inisiatif dan kualiti peribadi pelajar tersebut. Hasil daripada analisis yang dijalankan akan dapat digunakan sebagai input dalam mengenal pasti keperluan untuk menambah baik Kemahiran Insaniah pelajar seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran penyelesaian masalah, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat serta etika dan moral profesional. Kesinambungan daripada hasil kajian yang diperolehi, kemahiran yang masih belum dikuasai oleh pelajar dapat diberi penekanan khusus dalam pengendalian kursus-kursus sedia ada, atau mengambil langkah yang lebih drastik dengan menggubal semula kurikulum sedia ada dengan mengambil kira aspek-aspek tersebut. Ini adalah sangat relevan dalam menuju ke arah peningkatan dalam kualiti modal insan. Kata kunci: Penilaian prestasi, Latihan Industri, Kemahiran Insaniah

H08 - PENGAJIAN TINGGI BERTERASKAN KERJAYA. SATU KAJIAN KES PENGAJIAN KEJURURAWATAN DI MALAYSIA
Vijaya Kumaran K.K.Nair Pengarah Singlebridge Edusolutions Sdn. Bhd Kuala Lumpur, Malaysia vknair@singlebridge.net

ABSTRAK - Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan, kerajaan dengan jelas telah menunjukkan arah tuju dan haluan sektor pendidikan negara serta peranan, tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh institusi pendidikan awam dan swasta. Sektor swasta yang memiliki institusi pengajian tinggi swasta diperlu memainkan peranan yang lebih proaktif bagi menjayakan perancangan kerajaan selaras dengan garis panduan arah tuju yang diwawasankan oleh Kerajaan. Antara peranan yang telah digariskan oleh kerajaan tersebut serta perlu digerak oleh sektor swasta adalah seperti penubuhan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta dan kampus-kampusnya dengan keutamaan diberikan kepada syarikatsyarikat yang diperbadankan di Malaysia, memperkenalkan lebih banyak program pengajian berkembar secara bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi dalam atau luar negara, memperluaskan skop penawaran, tahap dan bidang program-program pengajian jarak jauh yang dikendalikan oleh institusi pengajian tinggi dalam negara, memperbesarkan kampus sedia ada serta membuka kampus-kampus baru bagi mempertingkatkan kemampuan pengambilan lebih ramai pelajar serta menampung jumlah pelajar lebih ramai. Dari segi penawaran tenaga kerja, unjuran Kementerian Pelajaran Malaysia menunjukkan bahawa dalam tempoh lima tahun yang akan datang, lebih dari 500 ribu pelajar sekolah akan menamatkan

101

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

persekolahan mereka pada setiap tahun. Dari jumlah ini, sebanyak 17 peratus atau 70 ribu akan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Manakala jumlah yang lebih kurang sama akan memasuki pusatpusat latihan teknikal dan vokasional. Ini bermakna pada setiap tahun, lebih daripada 340 ribu lepasan sekolah akan memasuki pasaran buruh. Jika arah aliran ini terus kekal pada tahun-tahun yang akan datang, ia bermakna sehingga tahun 2010, seramai 1.7 juta lepasan sekolah akan berada di pasaran buruh. Justeru itu sudah sampai masanya kita menumpukan tenaga untuk mewujudkan pegajian tinggi yang berteraskan kerjaya (employability based education) yang dapat menampung keperluan modal insan negara.

H09 - PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI DI UPM
Hamidah Meseran, Mohd. Majid Konting, Sidek Aziz, Hasmah A. Wahab, Chan K. F., Saiful Ramadzan H. Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor hamidah@putra.upm.edu.my

ABSTRAK - Latihan Industri (LI) adalah program yang menempatkan pelajar universiti di sesebuah organisasi bagi menjalani latihan bekerja untuk tempoh tertentu. Objektif latihan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang persekitaran di tempat kerja sebelum pelajar menghadapi alam pekerjaan yang sebenar setelah tamat belajar. Matlamat LI adalah untuk memberi pengalaman sebenar kepada pelajar dengan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di Universiti dan mempertingkatkan kemahiran yang diperlukan oleh sesuatu profesion yang bakal diceburi. LI juga boleh membantu universiti dalam mengenalpasti kehendak industri dan mengukuhkan kurikulum universiti bersesuaian dengan kehendak industri. Seterusnya universiti dapat menjalin perkongsian pintar bersama industri untuk kepentingan bersama dalam membangunkan ekonomi negara. Pendekatan yang digunakan adalah membina hubungan yang baik dengan industri yang mengambil pelajar untuk menjalani LI di organisasi beliau. Hubungan yang baik ini dikenali sebagai jalinan akademia industri. Aktiviti yang terlibat dalam pengendalian LI ini adalah pembangunan pangkalan data industri yang boleh dicapai melalui internet. Pangkalan data industri adalah penting untuk dijadikan rujukan penyelia LI, pelajar dan pihak industri. Pihak industri boleh memilih sendiri pelajar yang memenuhi keperluan mereka dengan merujuk pangkalan data industri ini. Pelajar juga boleh memilih tempat LI yang akan dijalankan. Pangkalan data industri ini juga akan menjadi sumber pengumpulan maklumat LI untuk tujuan pemantauan dan laporan. Kajian ringkas telah dilakukan bagi membantu pembangunan pangkalan data industri Universiti Putra Malaysia (UPM). Kajian yang dibuat adalah dengan mengenalpasti beberapa Institusi Pengajian Tinggi IPT yang telah

102

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

mengendalikan LI dan seterusnya melakukan beberapa siri lawatan kerja untuk mengkaji kaedah pelaksanaan LI yang telah dilaksanakan oleh mereka. Kertas kerja ini akan mengkaji prosedur pengendalian LI, pelaksanaan LI, keperluan kepada penyelarasan dan pemantauan dan juga masalah dan kekangan yang dihadapi semasa pelaksanaan LI di UPM. Cadangan untuk penyelesaian akan dikemukakan bagi menambah baik kaedah pelaksanaan LI UPM. Kata kunci:- Jalinan Akademia Industri, Pangkalan Data Industri, Perkongsian Pintar

103

POLISI DAN TADBIR URUS

I

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

I01 - MANAGING STAKEHOLDER IN KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATIONS
Norlena Hasnan, Nor Hasni Osman, Nurul Azita Salleh Faculty of Technology Management Universiti Utara Malaysia

ABSTRACT - It is impossible for companies to stand alone without the stakeholders. The relationship can highly influence the strategy, consequently, and performance of companies. A well performed knowledge-based organization should able communicate the company’s strategic intent to the stakeholders. Recognizing that each stakeholder has its unique power and interest, it is wise to identify their concerns about the organization performance. The paper briefly describes the concept of stakeholder management in knowledge-based organizations. In addition, it highlights the threats and challenges on the organizations in aligning the stakeholder interest towards the organization desired goal and objectives. Keywords: Stakeholder, Knowledge-based organizations, Stakeholder mapping

I02 - ENHANCING SHARED GOVERNANCE IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES
¹Soaib bin Asimiran ²Sufean bin Hussin ¹Faculty of Educational Studies Universiti Putra Malaysia ²Faculty of Education University Malaya Kuala Lumpur

ABSTRACT - Governance is linked to the distribution and exercise of power and authority, legitimately to a group of individuals through relevant laws for purposes of ensuring the growth, development, and sustainability of the institution. In many ways, the process involves political activities. Politics illuminates acquisition and usage of power in varied situations and interpretation about the dynamic processes involving groups’ interactions, negotiations, persuasions and mediations is essential to explain the process of university governance. Adopting the qualitative paradigm, this paper discusses the findings from a study conducted on the exercised of powers and authorities by the University Board of Directors and university top management in the governance of public universities in Malaysia. Indepth interviews through semi-structured questionnaires and document analysis formed a major part of the study. Special reference was also made to the political model of university governance. The political model views universities as complex organizations resembling a miniature of political systems in which competing views and values are manifested over a wide

104

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

range of issues. Powers and authorities were eminent issues raised by those interviewed and it was pointed out that through shared governance, the process of governing the universities could lead to good university governance. The governance process which worked through functional representation created by virtue of the Constitution, Statute or regulations was described as the most suitable mechanism in governing the Malaysian public universities. The idea of having various representations was to have a system of check and balance and governance should result from cooperation, shared responsibility and mutual understanding among the various groups. We suggested a model of shared governance which draws on university’s strengths to drive institutional directions within the legalized framework set by the University Constitution.

I03 - EXPLORING THE DIMENSIONS AND MEASUREMENTS OF SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION RESEARCH
¹Arivalan Ramaiyah , ²Ahmad Nurulazam Md. Zain, ²Halim bin Ahmad ¹School of Business, Curtin University of Technology Miri Campus, Sarawak ²School of Educational Studies University Science Malaysia, Penang

ABSTRACT - Service quality has become a strategic option for many institutions of higher learning around the globe. The role of service quality has also become critical to the success of an organization. (Landrum, Prybutok & Zhang, 2005). Universities and Institutions of Higher Learning are striving to provide quality services to its students to gain competitive advantage and to develop and maintain its reputation. The dimension and the measurement of service quality are still debated among the academic researchers. The purpose of this study is to examine the different dimensions and measurement methods used and applied in the process of evaluating the service quality under the higher education context. To achieve the objectives of this paper, secondary data was collected from various academic sources in relation to the service quality dimensions and measurements. This study is expected to pave way for researchers who are interested to conduct further studies on the implications of service quality in Malaysian higher education environment.

105

PERKONGSIAN PINTAR

J

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

J01 - UTM’S EXPERIENCES REGARDING SMART PARTNERSHIP ON EDUCATION AND TRAINING: ISSUES AND CHALLENGES
Hamzah Abdul Jamal Ms Jayasubamani Arvi d/o S. Moganakrishnan Universiti Teknologi Malaysia

ABSTRACT - The paper highlighted UTM’s experiences in undertaking smart partnership programs especially in education and training on several fields with several companies locally as well as overseas. The paper outlines the issues encountered in forming collaboration of smart partnerships between the industries and the Universiti Teknologi Malaysia the education and training encompass programs from short courses and tour study modules right up to post graduate studies. The paper focuses on the need and the benefits of industries having smart partnerships with UTM and how UTM could enhance their staff capabilities in understanding the industries aspiration and targets. The close relationship due to this smart partnership will provide good platform to resolve many present and future challenges in a more systematic way. It is certainly a “win-win” working relationship and provides abundance of opportunity for both the industries and higher education institutes in general to garner their own resources so as to be more competitive globally. Numerous companies have benefited with this UTM smart partnership programs and it has enriched and enhanced capacity building and human capital quality in the private and government staffs. The paper elaborates on the changes that were brought to the education and training methods in applying the requirements of the industry along with the current education and training in order to create value added individuals relevant to the current industry needs. The highlights reveal the positive impact that is put on the students as they are ready to face the challenges of the real working world. The study also shows the benefits derived by partnering companies in different aspects, such as, cost saving, training needs and productivity. The “smart partnership” concept is revealed to be a successful concept to be introduced in the education field as it creates more qualified individuals that are industry savvy due to the early exposure to industry needs and a good concept to dwell upon for future undertakings to create relevant and positive impact in other aspects of education and training.

J02 - ENGAGING ALUMNI: SEIZING THE OPPORTUNITIES – SUPPORTING THE VISION
Rohani Ibrahim Director of Alumni Office Universiti Putra Malaysia

ABSTRACT - Moving from a normal local Institution of Higher Learning to that of Research University is a big leap and recognition for Universiti Putra

106

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Malaysia. Those involve in moving the university must strategically drive each component to achieve the aspiration to stay ahead in research that can lead to commercialization of products. Recounting the story of UPM growth, one sees just how far the university has come and the bright prospects that lie ahead. Since its establishment in 1931, UPM has produced more than 100,000 alumni of whom have contributed to the country’s growth in agriculture, economy and education. With the rise and growing numbers of graduate students local and international, UPM will need to ply a new approach in working with their alumni. The new students and wealth of knowledge today are the creation of future alumni, generation and dissemination of new knowledge, products, innovation, ideas and brands for the Alma mater. Tapping on the unique history of UPM that humbly started as an agriculture school, over the years UPM has gained its foothold as the producer for alumni in agriculture that help move the agriculture sector of this country. The remarkable transformation of UPM to other programs thus require a careful planning and cohesive effort and strategy to spur alumni to engage themselves to help the university in achieving its vision and for international alumni they are potentially among the university’s most influential ambassadors that help brand UPM globally. They need to be engaged to assist the Alma mater to forge forward.

107

ISU SEMASA DALAM PENDIDIKAN TINGGI

K

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

K01 - OF OUR GRADUATING STUDENTS : ARE THEY ALL SET TO ASSUME A LEADERSHIP ROLE?
Ahmad Yusairi Bani Hashim Faculty of Manufacturing Engineering Universiti Teknikal Malaysia Melaka Locked Bag 1200, Ayer Keroh 75450 Melaka, Malaysia

ABSTRACT – We have prospective employers complaint that our graduating students usually not ready to enter workforce. Taking for example students from a three year diploma program, whom ideally would hold a supervisor level post when hired. Can we say that the three academic years has nothing to do with preparing students for actual workforce life? Or three years are designed to allow students to discover themselves as well as being trained in respective specializations? Now that universities have made to produce human workforce, there is something else coming in that require universities to adhere and that is lacking. They want ours graduates to master some skills. In response to the many demands, we have aset of curriculum that have criteria, which theoretically answer those demands. When we have a class of graduating students, we shall question ourselves. Are they all set to assume a leadership role? Using selected set of questionnaire from a standard leadership diagnostic survey this work tries to learn from responses given by some fifty students. The students are from a three year Diploma of Manufacturing Engineering class of 2007, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). The results explain respondents right now; respondents’ work style preference; respondents’ leadership characteristics. Keywords : Leadership, Graduating students

K02 - ANALISIS NADA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN SEBAGAI BAHASA KETIGA DI KALANGAN PELAJAR BUMIPUTERA
Lee Ai Chat, Lau Suk Khin, Mok Soon Sim UiTM, Shah Alam sukhin835@yahoo.com

ABSTRAK - Kajian ini bertujuan untuk melihat kesilapan nada dalam pertuturan bahasa Mandarin yang dilakukan oleh pelajar Bumiputera di UiTM Shah Alam yang belajar bahasa Mandarin sebagai bahasa ketiga. . Kesilapan-kesilapan yang dikenal pasti adalah dari segi jumlah kekerapan dan jenis-jenis kesilapan sebutan nada. Kajian ini berkerangkakan kaedah analisis kesilapan. Sebanyak 50 ujian bacaan petikan bahasa Mandarin dalam Hanyu Pinyin telah dirakamkan, dan dianalisis jenis-jenis kesilapan sebutan nada yang dilakukan oleh pelajar. Soal selidik pelajar serta temu bual dengan pensyarah dan pelajar terpilih juga diadakan untuk

108

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesilapan-kesilapan tersebut berlaku. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar yang paling banyak melakukan kesilapan dalam menyebut nada kedua (59.5 %), diikuti oleh kesilapan nada sebutan keempat (52.8%), kesilapan sebutan nada ketiga (36.7%), dan kesilapan sebutan nada pertama (27.5%). Di samping itu, jenis-jenis kesilapan sebutan nada juga turut dianalisis dan dikira peratus kesilapannya secara terperinci. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa faktor-faktor yang menyebabkan kesilapan sebutan nada dalam pertuturan bahasa Mandarin ini boleh dikategorikan kepada faktor linguistik, faktor psikologi, dan faktor ekstralinguistik. Akhir sekali, cadangan-cadangan juga diutarakan untuk mengatasi masalah pembelajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa ketiga di kalangan pelajar Bumiputera.

K04 - DEVELOPING UNDERGRADUATES’ THINKING SKILLS
Munir Shuib School of Humanities Universiti Sains Malaysia Penang 11800, Malaysia munir@usm.my

ABSTRACT - As a strategy to develop its undergraduates’ thinking skills, Universiti Sains Malaysia offers a university course called ‘Thinking Techniques’. Since it was first offered, this course has attracted thousands of undergraduates. Many of them have expressed their satisfaction of following the course. Despite its popularity and favourable response, it is unclear to what extent the syllabus introduced in this course is consistent with the needs of undergraduates and the industry. This paper aims to report a study on undergraduates’ perception of their thinking skills and employers’ perceptions of the thinking skills needed at the workplace. This is meant to gauge aspects of thinking skills that undergraduates may need to focus on as well as those that the industry wants. Generally, the study found that many students perceived themselves as being weak in certain aspects of thinking which are seen as important by employers. The findings have significant implications towards the improvement of the ‘Thinking Techniques’ course in Universiti Sains Malaysia and similar courses offered in other universities.

109

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

K05 - CAREER GUIDANCE DECISION SUPPORT SYSTEM (CAREGUIDESS)
Mohd Noor Abdul Hamid, Fazailah Mohd Kamal, Juslihah Wook Fakulti Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok Kedah (mohdnoor; fazilah, muslihah)@uum.edu.my

ABSTRACT - This study focuses on developing internet-based career guidance Decision Support System for Decision Science student in University Utara Malaysia. Admittedly that information on decision support field is relatively new in Malaysia and lieu of that reason and plus the enthusiastic acceptance among participating candidates in several works provides a reason to be optimistic about the future use of the format. The analytical hierarchy process (AHP) technique has been adopted in the design of the system suggest the best potential job sector that suit the end user. Furthermore, the system takes into consideration all major factors that influence career choice and make it a reliable source for career guidance. In effort to provide such information, questionnaires have been distribute to all decision science graduate enquiring the details of their current job and the information obtained were used in the development of the system database. As a conclusion, the finding of this study is expectantly may assist decision science student in planning their future career. Keywords: Career guidance, AHP, Decision support system

K06 - PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI
¹Rosni Bakar , ¹Tunku Salha Tunku Ahmad, ²Morshidi Sirat ¹Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak ²Instititut Penyelidikan Pengajian Tinggi Negara (IPPTN) Universiti Sains Malaysia

ABSTRAK - Menyedari hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor penting untuk pembangunan ekonomi negara, isu mengenai pembiayaan pendidikan tinggi semakin diberi perhatian, tidak kira sama ada di negaranegara maju mahupun negara-negara sedang membangun. Persoalan yang sering ditimbulkan adalah “wajarkah tanggungjawab menyediakan dana pembiayaan pendidikan tinggi ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan, atau sekiranya tanggunjawab tersebut dikongsi bersama dengan pihak swasta, bagaimanakah peruntukan dana tersebut diagihkan supaya manfaatnya benar-benar diperolehi oleh mereka yang memerlukan”. Tumpuan bukan sahaja diberi kepada cara pengagihan dana untuk tujuan pinjaman pelajaran malah proses untuk mendapatkan kembali dana yang telah dikeluarkan juga turut diberi perhatian. Kebanyakan pihak bersetuju bahawa pengagihan pinjaman pelajaran untuk pendidikan tinggi sewajarnya

110

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dibuat berdasarkan merit dan keadilan iaitu hanya pelajar-pelajar yang benar-benar layak diberikan pinjaman. Namun, pengalaman di negaranegara seperti Australia, New Zealand, Amerika Syarikat, India, Thailand dan tidak terkecuali, Malaysia pelaksanaan skim pinjaman untuk membiayai pendidikan tinggi dibebani masalah dan kekangan yang agak sukar untuk diselesaikan. Antaranya ialah kegagalan dan keengganan peminjam untuk menjelaskan hutang mereka, sama ada secara sengaja atau tidak, telah menjejaskan keupayaan dan kecekapan pihak atau agensi yang mengeluarkan pinjaman berkenaan. Ini adalah kerana, dana yang sepatutnya dikumpul semula melalui pembayaran balik pinjaman tidak diperolehi menyebabkan rancangan pembiayaan pelajar-pelajar di masa hadapan terbantut. Kajian menunjukkan bahawa di beberapa negara, kadar pembayaran balik pinjaman pelajaran amat rendah dan pelbagai langkah telah diambil untuk mengurangkan masalah ini termasuklah tindakan perundangan kepada mereka yang ingkar. Di Malaysia, agensi yang diberi tanggungjawab untuk menyediakan skim pinjaman pelajaran untuk pendidikan tinggi dikenali sebagai Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN). Pembentangan ini akan membincangkan dengan lebih lanjut pelaksanaan skim pinjaman pelajar yang diuruskan oleh PTPTN, kekangan dan masalah yang dihadapi oleh agensi berkenaan serta cadangan-cadangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

K08 - PENDIDIKAN GURU: HARAPAN MENJADI USAHAWAN SELEPAS TAMAT PENGAJIAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU
Mohd Yusop bin Ab.Hadi, Ahmad bin Esa Jabatan Ikhtisas Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

ABSTRAK - Kecenderungan mengurangkan bilangan tajaan dan pemberian biasiswa kepada pelajar-pelajar di universiti mempunyai agenda dan matlamat tersendiri. Bagi menangani masalah pembiayaan pelajaran di institusi pengajian tinggi kesan daripada berkurangan pemberian biasiswa, kerajaan telah mewujudkan tabung PTPTN. Mereka yang tidak mendapat biasiswa atau pinjaman PTPTN akan mencari sumber-sumber lain untuk membiayai pengajian. Ketiadaan biasiswa dan pembiayaan pembelajaran melalui PTPTN atau sumber-sumber lain untuk pembiayaan pengajian tidak terkecuali berlaku di kalangan pelajar-pelajar yang mengikuti program pendidikan guru peringkat ijazah sarjana muda. Sebagaimana lazimnya pemegang biasiswa akan terikat dengan perjanjian untuk berkhidmat dengan penaja selepas tamat pengajian. Di kalangan peminjam PTPTN dan pembiayaan sendiri pula mereka tidak dijanjikan sebarang pekerjaan selepas tamat pengajian. Selepas tamat pengajian mereka akan berusaha sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan bidang pendidikan guru yang diikuti. Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana program yang diikuti oleh pelajar-pelajar dalam bidang pendidikan guru memberi harapan untuk menjadi usahawan selepas

111

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

mereka mendapat segolong ijazah. Secara keseluruhan dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan harapan menjadi usahawan selepas tamat pengajian program pendidikan guru antara pemegang biasiswa, pembiayaan pembelajaran melalui PTPTN atau sumber-sumber lain. Mereka meletakkan harapan dan keyakinan untuk mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian terutamanya sebagai pendidik di sekolah-sekolah kerajaan dan bukannya menjadi usahawan.

K09 - FIRST YEAR EXPERIENCE INITIATIVES AT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
M Z Kamsah Centre for Teaching and Learning Universiti Teknologi Malaysia

ABSTRACT - Many researches on first-year under-graduates agree that a number of things are going on in these students' lives during their first-year. First-year students are not only developing academically and intellectually, they are also establishing and maintaining personal relationships, developing an identity, deciding about career and lifestyle, maintaining personal health and wellness, and developing an integrated philosophy of life. In other words, many of the students are doing things which may seem minor many years later, but can be quite daunting when they are new. For example, many students are finding their way around a new place, learning a new set of rules and procedures, adapting to different classroom norms, learning how to learn, making new friends and altering or developing study habits. What these students bring with them to university is a whole set of assumptions and strategies about life and learning based on their prior experience. Unfortunately, prior experience rarely prepares them for academic and social life at the university. Some of the first year undergraduate students handle this transition with ease. But many others face adjustment difficulties, especially during the first few weeks of the first semester (and even longer, for some) not only because of the new challenges, but because their old strategies don't work and new support systems are unfamiliar. Sadly, too many of these students are reluctant to ask for help, or simply do not know where to seek it. The First Year Experience (FYE) project at Universiti Teknologi Malaysia has been ongoing since 2005. The overarching aim of the project is to implement specific, student-centred initiatives to create a learning environment which will improve first year students’ experiences at UTM. This paper will examine the First Year Experience project activities within UTM and specifically the six strategies carried out among different faculties. The six strategies are enhanced first year classroom experience, supplemental instruction and tutoring, peer mentoring, orientation, focused first-year advising and living-learning communities.

112

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

K10 - TEORI PEMBANGUNAN INSAN SAINS BAIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN
Nor Hayati Hj. Alwi Jabatan Pendidikan Sains & Teknikal Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia yatialwi@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Kertas kerja ini akan membincangkan teori pembangunan insan sains baik dalam kontek sistem pendidikan sains kebangsaan. Teori telah dijana dan disahkan secara falsafah melalui kaedah penyelidikan grounded theory. Teori yang terhasil merupakan sejenis teori yang dikategorikan sebagai grounded theory dan telah dijanakan secara induktif. Teori terdiri daripada tiga komponen utama yang dinamakan sebagai Sebab Musabab Pembangunan Insan Sains Baik, Dasar Teori, Mekanisma Pembangunan Insan Sains Baik dan Ciri-Ciri Insan Sains Baik. Teori yang dihasilkan pada tahap falsafah ini dapat digunakan sebagai asas reka bentuk kurikulum sains bersepadu yang diharapkan dapat membangunkan insan sains dengan akhlak yang mulia dan juga berupaya membawa kepada kesejahteraan kepada diri, masyarakat dan negara.

K11 - THE CHANGING AGENDA OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR ACADEMIC STAFF IN PUBLIC UNIVERSITIES: NEW DIRECTIONS AND CHALLENGES
Azam Othman, Muhamad Abu Bakar, Mohaida Mohin Centre of Professional Development International Islamic University

ABSTRACT - The purpose of this paper is to discuss the concept, challenges and directions of professional development for academic staff in the Malaysian Public Universities. In addition, this paper discusses the implications of the National Higher Education Action Plan 2007-2010 on professional development programmes in Public Universities. The discussion will focus on the concept and features of high quality of professional development. This paper argues that the training paradigm has limitations in preparing educational leaders to cope with turbulences and challenges of globalisation. To achieve the status of World class universities, academic administrators are required to lead and promote quality research, innovation and publication. Consequently, the professional developers need to adopt a paradigm shift: the new paradigm of professional development for academicians should enhance them to embark on critical thinking and continuous reflection on teaching, learning, research and publication. Furthermore, leading in challenging times requires continuous professional development that promotes experiential, critical, self-directed learning and life-long learning among academicians.

113

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Therefore, the modules or curriculum of professional development should be linked to research findings on learning and principles of adult learning. Blended mode of delivery (online and face-to-face interaction) could be integrated into professional development programmes.

K12 - ASSERTIVENESS: CONCEPT AND ITS ROLES IN DEVELOPING BETTER INTERPERSONAL SKILLS AMONG MALAYSIAN UNDERGRADUATE STUDENTS
Salleh Amat, Zuria Mahmud School of Education, UKM Bangi sallehba@ukm.my

ABSTRACT - Malaysian government has emphasized the importance of interpersonal skills for its undergraduate students. Through the Malaysian Qualification Framework, not only academic contents are being thought but also interpersonal skills are embedded during the teaching and learning process for each subject. Generally, interpersonal skills refer to the ability of a person to communicate and interact with others to reach some sort of agreements whether on social interactions or in business contexts. In general, the success in the workplace depends on one’s abilities to influence others to take a particular course of action. Communication skill is one of the most important skills that help individuals to influence others. And assertiveness is one of the most important aspects in better communication skills. This paper will specifically discuss the concept of assertiveness and its roles in developing better interpersonal skills among Malaysian undergraduate students. The roles of students’ personnel in helping undergraduate students.

K13 - PREDICTING ENTRY PARTICIPATION INTO PROGRAMME BASED STUDENT SOCIETIES: THE CASE STUDY OF STUDENTS FROM A UNIVERSITY IN NORTHERN PENINSULAR MALAYSIA
Mohd Hisham Ariffin, Hamlussalam Mohd Dali Nurul Afida Inaini bte. Janipha Faculty of Architecture, Planning and Surveying Universiti Teknologi MARA Shah Alam

ABSTRACT - The lack of soft skills in Malaysian university graduates have become an issue of concern. However, universities do provide cocurriculum and extra-curriculum activities that are meant to enhance their students soft skills. This paper provides the findings of a case study into the entry participation of students of a North Peninsular Malaysia university into such societies. Four participation motive factors, six participation barrier factors and two participation negotiator factors were obtained from the responses to the Mohd Hisham’s Participation Reason Scale (PRS),

114

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Participation Deterrent Scale (PDS) and Participation Negotiation Strategies Scale (PNSS) by a sample of the students in this university. A logistic regression equation using these twelve factors was obtained. Implications of these findings on the organization of the activities of student societies are discussed. Keywords: Participation motives, Participation barriers, Participation negotiators, University students societies.

K14 - DILEMA BAHASA INGGERIS DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS
Nor Hasniza Ibrahim, Johari Surif, Muhammad Yusof Arshad Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

ABSTRAK - Walaupun pengajaran sains dalam bahasa Inggeris telah dijalankan namun sejauhmana kesediaan bakal guru sains untuk mengimplimentasikannya masih lagi menjadi tanda tanya. Oleh yang demikian, artikel ini bertujuan membincangkan isu keberkesanan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran sains di kalangan bakal guru sains Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Kajian secara kualitatif dilaksanakan dengan meminta setiap responden mengutarakan pendapat masing-masing berkenaan pengajaran sains dalam bahasa Inggeris. Seramai 95 pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan telah terlibat dalam kajian ini. Dapatan yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah pengkodan. Hasil daripada kajian yang dijalankan didapati majoriti bakal guru sains sangat bersetuju pengajaran dan pembelajaran sains dilaksanakan dalam bahasa Inggeris dan mereka juga menyatakan kesediaan untuk melengkapkan diri dengan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan penguasaan pendekatan pengajaran sains yang pelbagai supaya berupaya meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains dan kefahaman pelajar terhadap konsep sains yang sebenar.

K15 - PEMBINAAN NEGARA BANGSA MELALUI PENDIDIKAN: KAJIAN PERBANDINGAN MALAYSIA DAN INDONESIA
Abu Bakar Yusuf, Amir Hassan Dawi, Mohmed Noor Mohmed Taib FSKPM Universiti Perguruan Sultan Idris

ABSTRAK - Kajian ini membincangkan tentang pembinaan negara bangsa melalui pendidikan yang dijalankan di sekolah-sekolah di Malaysia dan Indonesia. Objektif kajian ini adalah untuk melihat konsep pembinaan

115

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

negara bangsa daripada dari kedua-dua negara. Apakah kepentingannya, bagaimana dijalankan dan sambutan pelajar terhadap pembinaan negara bangsa. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual dan soal selidik tentang pembinaan negara bangsa yang dijalankan di kedua-dua negara. Dapatan kajian menunjukkan bagaimana konsep pembinaan negara bangsa dijalankan di sekolah, kepentingan pemahaman negara bangsa dan pendapat pelajar mengenai negara bangsa.

K16 - PERANAN KEBIMBANGAN DALAM MENGHADAPI PEPERIKSAAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH DI NEGERI PERAK
Bhasah bin Hj. Abu Bakar, Nor Aini Ismail, Mohamed Embong Koila a/p Kuppan Maheswary a/p PK Veeran, Azlin Mastura Ismail Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak

ABSTRAK - Ramai pelajar amat gerun dan berasa bimbang apabila diberitahu tentang ujian atau peperiksaan yang bakal diduduki. Mereka akan mula menumpukan banyak masa untuk menghadapi sesuatu ujian/ peperiksaan yang telah ditetapkan itu. Kita di Malaysia lazimnya begitu memberi penekanan yang kuat kepada peperiksaan, ini termasuklah pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Keputusan peperiksaan akan menjadi mercu tanda kejayaan dan menjadi sanjungan serta kebanggaan sekolah dan keluarga di samping dapat menentukan masa hadapan pelajar itu sendiri dalam bidang-bidang tertentu dan sekaligus merupakan faktor utama kepada kebimbangan. Penentuan yang begitu kuat diberikan kepada ujian/ peperiksaan bermula dari sekolah rendah lagi. Kajian ini cuba melihat unsur-unsur yang berkaitan dengan perkara yang terlibat dengan penyediaan diri bagi sesuatu ujian/ peperiksaan dan melihat setakat mana pula kesan dari peperiksaan ini mempengaruhi perkembangan mereka sebagai seorang pelajar di sekolah. Di samping kajian ini juga ingin mengenalpasti sumbangan faktor-faktor berkenaan dalam mempengaruhi kebimbangan pelajar dalam menghadapi peperiksaan.

116

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

K17 - SELF-CONFIDENCE AMONG PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS STUDENTS AN OBSERVATION
¹Bhasah Hj. Abu Bakar , ²Nadiyah Bhasah, ³Nadhirah Bhasah ¹Universiti Pendidikan Sultan Idris ²Universiti Industri Selangor ³Universiti Teknologi MARA

ABSTRACT - It was hypothesized that the more self-confidence a student was, the more likely he/she would succeed in his/her career. This study tries to expose the self-confidence among the primary and secondary school students in Klang Valley areas. As such, this study tries to identify the relationship between the students self-confidence with their personal characteristics. Several objectives are created to facilitate the study and to enhance the understanding of primary and secondary school students selfconfidence with their English language usage. At the same time, this study also tries to identify various external factors which may probably affect the performance of the participants in English language.

K18 - A STUDY ON THE EFFECT OF EDUCATION SYSTEM AT PUBLIC INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING IN MALAYSIA ON GRADUATES’ SELF-READINESS
Razak Salleha, Fadzilah Siraja, Nooraini Yusoffa Izwan Nizal Mohd. Shaharanee Md. Yusof Abu Bakarb, Rohana Janib Universiti Utara Malaysia razak289@uum.edu.my

ABSTRACT - This paper explores the relationship between the demographic variables and the effect of education system on the graduates undertaking programs at public institutions of higher learning in Malaysia (IPTA). The paper emphasizes particularly on the graduates’ self-readiness after completing their studies so as to indicate whether the public institutions have successfully instil some elements of self-readiness. For the data analysis purposes, samples from IPTA in Malaysia were collected and analysed to provide insight on self-readiness based on empirical evidence. The findings from the study reveal some information about the education system of public institutions of higher learning in Malaysia from the graduates’ perspectives. The information mined from the graduates’ data may lead to suggestion for improving the education system at IPTA’s in Malaysia.

117

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

K19 - PROJECT ORIENTED AND PROBLEM BASED LEARNING – THE NEW PARADIGM IN TEACHING AND LEARNING
Abdul Halim Sulaiman, Sumiani Yusoff and O. C. Chuen Universiti Malaya Lembah Pantai, Kuala Lumpur.

ABSTRACT - The main dilemma faced by modern education is how to adapt and respond quickly to sustain with the remarkable exponential growth of knowledge in a fast changing world. Within the inadequate timeframe, knowledge that students can acquire is limited, so when they finish at a university, they will know comparatively less of the current knowledge compared with the knowledge present when they actually started. Such situation makes policymakers call for more innovative educational systems. The myriad of demands and expectations of our currents graduates entails the process of analyzing possibility to change the old educational model toward a model that represents the modern collaborative society which is better than traditional one. It should reflect the society’s demands for interpersonal skills and life-long learning abilities, besides the technical knowledge.This paper will highlight and showcase the success of one of the models to fulfil the above-mentioned needs, which is the so-called Project Oriented Problem Based Learning (POPBL) Model. POPBL is defined as a curriculum development and instructional system that simultaneously develops both problem solving strategies and disciplinary knowledge bases and skills by placing students in groups for active role of problem solvers confronted with an ill-structured problem that mirrors real-world problems. The POPBL method involves the development of a project, which is mainly a singular task; and this task is based on real and more complex operations, for which there is initially a multitude of possible solutions and the outcome is unknown to the students. Keywords: Project oriented problem based learning, Paradigm shift, Teaching and learning, Interpersonal skills

K20 - e-PEMBELAJARAN ATAU e-PENDIDIKAN : KEMANA ARAH KITA?
¹Hamdan Abdul Maad , ²Zaini Abdullah , ³Mior Ahmad Termizi Mior Idris ¹Fakulti Teknolgi Maklumat dan Sains Kuantitatif Universiti Teknologi Mara ²UPSI ³Institut Perguruan Ipoh

ABSTRAK - Teknologi dicipta untuk memudahkan dan meningkatkan kualiti kehidupan manusia tanpa mengabaikan pembinaan dan pembangunan insan dan ihsan manusia. Sistem pendidikan negara kini

118

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

telah menjangkau era teknologi canggih di mana ianya sedang bergerak ke arah pusat ilmu di rantau timur yang termaju. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bukan lagi sesuatu yang menakutkan malah menjadi kemudahan asas dalam semua bentuk pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran, pencarian ilmu, penyebaran maklumat atau ilmu, pemindahan kepakaran dan sebagainya agak berbeza daripada skop pendidikan. Ada persamaan tetapi wujud juga perbezaan dalam konteks definisi, ciri dan falsafahnya yang tidak boleh diharmonikan. Pendidikan jauh lebih besar konteksnya dan mempunyai matlamat yang murni dan relevan dengan unsur tauhid. Pengajaran dan pembelajaran ilmu, pencarian ilmu atau penyebaran ilmu boleh berlaku di mana-mana tetapi pendidikan perlu dalam budaya dan persekitaran serta kontaknya yang tertentu untuk diserapi jiwa dan raga pelajar. Boleh dirumuskan bahawa pengajaran dan pembelajaran adalah subset kepada pendidikan manakala pada masa yang sama, pendidikan adalah teras pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya secara tidak langsung, apabila membicarakan soal e-pembelajaran , soal e-pendidikan juga terheret sama diperbincangkan! Ringkasnya, takrif e-pembelajaran yang tepat untuk diimplementasi dalam masyarakat pengajian tinngi di negara ini perlulah dilihat kepada beberapa aspek yang dibincangkan di atas. E-pembelajaran mempunyai kelebihannya tersendiri dalam konteksnya manakala konsep “e-pendidikan” masih belum tiba masanya untuk diaplikasi secara berkesan pada masa ini. Pada masa yang sama, konsep e-pembelajaran yang berlaku sekarang perlu diseiringkan dengan pendidikan secara tradisional dengan konsep persemukaan pengajar-pelajar. Inilah yang dirumuskan oleh banyak pihak agar konsep “blended learning” menjadi pilihan terbaik dengan fokus yang seimbang dan menepati konsep sesuatu subjek.

K21 - EFFECTS OF ROLE OVERLOAD, ROLE AMBIGUITY AND ROLE CONFLICT ON STRAIN: MODERATING EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, PEER SUPPORT AND SELF-EFFICACY AMONG MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY ACADEMICS
¹Mohd Kamel Idris, ²Micheal P. Odriscoll ¹Universiti Putra Malaysia ²University of Waikato

ABSTRACT - The purpose of the study was to conduct a test of moderating effect of perceived organizational support, peer support, and self-efficacy on the relationship between role stressors that consist of the role overload, role ambiguity and role conflict, and strain among the academics from five public universities in Malaysia. A longitudinal survey with a six-months time interval yielded 357 academics for time 1 and 210 academics for time 2. Controlling for related demographic variables, the researcher used hierarchical regression analyses to test for moderation effect. The analyses were conducted for role overload, role ambiguity, and role conflict simultaneously and revealed the main effects. In addition, three interaction

119

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

effects were found between: role overload and peer support. In conclusion, the results of the moderation analyses show that different kinds of role stressor need different kinds of moderator to buffer its effect on strain.

K22 - EMPATI SEJARAH DAN PENJANAAN MODAL INSAN
Siti Hawa Abdullah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia shawa@usm.my

ABSTRAK - Selain daripada modal dalam bentuk material, kejayaan dan masa hadapan sesebuah negara turut bergantung kepada eksploitasi modal insan yang dimiliki dari aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek. Sejajar dengan hasrat tersebut, Malaysia menggariskan supaya setiap warganegaranya berpendidikan, patriotik dan dapat menyumbang kepada kemajuan serta kesejahteraan negara. Hasrat tersebut adalah selaras dengan matlamat pendidikan Sejarah di sekolah dan institusi pendidikan guru. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai matlamat tersebut adalah melalui penekanan unsur empati sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana empati sejarah yang merupakan suatu unsur pemikiran dan pemahaman sejarah, insan berupaya menjana individu menjadi warga negara yang berfikiran terbuka, matang, bertoleransi dan patriotik. Penulisan ini akan membincangkan kepentingan dan cadangan pengajaran dan pembelajaran empati sejarah dalam kalangan bakal guru sejarah.

K23 - PERSEPSI, SIKAP DAN MOTIVASI MAHASISWA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TERHADAP BAHASA INGGERIS : SATU TINJAUAN UMUM
Mariani Mansor, Asnarulkhadi Abu Samah, Nor Kameela Tumiran Universiti Putra Malysia

ABSTRAK - Mulai awal Januari tahun 2003 pihak kerajaan telah mewajibkan semua mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolahsekolah dikendalikan dalam Bahasa Inggeris (BI). Ia telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat, iaitu bermula dengan pelajar sekolah rendah hinggalah ke peringkat tertiari. Sejajar dengan itu, Universiti Putra Malaysia (UPM) juga telah mengambil inisiatif mengimplimentasikannya. Mulai tahun 2004, semua kursus di UPM yang mempunyai elemen Sains dan Matematik wajib dikendalikan dalam BI, dan implementasinya itu telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat, sehinggalah ke hari ini. Keperihatinan di peringkat ini amat wajar kerana terdapat sebilangan besar warga mahasiswa yang kurang mahir dalam penguasaan BI, baik dalam pertuturan mahupun penulisan, dan ini telah menjejaskan

120

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

prestasi pencapaian akademik mereka. Kertas ini bertujuan untuk membincangkan sejauhmana persepsi, sikap dan motivasi mahasiswa Universiti Putra Malaysia (UPM) terhadap penggunaan BI dalam proses pembelajaran mereka. Seramai 321 orang mahasiswa [lelaki (n=74) dan perempuan (n=246)] daripada dua buah fakulti Sains Sosial di Universiti Putra Malaysia (UPM) telah terlibat dalam kajian ini. Untuk memenuhi objektif kajian, gabungan kaedah pengumpulan data secara survei menggunakan borang soal selidik dan perbincangan berkumpulan (Focus Group Discussion) telah digunakan. Kajian mendapati responden mempunyai persepsi yang tinggi tentang kepentingan penggunaan BI. Ironisnya, walaupun mereka menyedari tentang kepentingan BI ini, kajian juga mendapati bahawa lebih separuh daripada responden mempunyai sikap yang rendah terhadapnya. Sikap yang rendah ini disebabkan mereka menganggap BI sangat susah untuk difahami, yang mana akhirnya menyebabkan mereka menjadi tidak berminat dan bosan terhadap subjek berkenaan. Beberapa saranan tentang strategi intervensi dan pendayaupayaan untuk mahasiswa yang menghadapi masalah dalam Bahasa Inggeris juga turut dibincangkan.

K24 - PENAFSIRAN MAKNA : NESLO TARIK
Siti Rohana bt Mohd Thani, Sakina Sahuri bt Suffian Sahuri Universiti Malaya srohana@um.edu.my

ABSTRAK - Makna ialah pengertian yang diberi untuk memahami sesuatu perkataan atau benda. Dalam hal ini tumpuan diberi kepada makna-makna denotasi dan konotasi. Barthes (1980) seorang pakar semiotik berpendapat bahawa makna bermula dengan tumpuan pada peringkat denotasi dan menjurus kepada peringkat konotasi dan kedua-dua tumpuan tidak dapat dipisahkan. Menurut Bloomfield (1957), kata majmuk mempunyai makna yang lebih khusus daripada bentuk frasa dan beliau merujuk kepada aspek penerapan dan perbandingan dalam bahasa. Dari aspek pragmatik, Grice (1991) melihat makna tertumpu kepada maksim-maksim pertuturan di antara makna yang dimaksudkan oleh penutur dan makna yang dimaksudkan oleh pendengar. Pengertian makna mencerminkan perkembangan minda seseorang dan ia juga dipengaruhi oleh persekitaran. Demi untuk memupuk “minda kelas pertama”, peningkatan keupayaan dalam memahami pengertian makna perkataan adalah kritis. Kajian ini berdasarkan penggunaan perkataan majmuk yang dikumpul dari bahagian rencana Berita Harian. Penelitian dibuat dari keempat-empat aspek linguistik iaitu morfologi, semantik, semiotik dan pragmatik di antara Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

121

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

K25 - E-LEARNER & ITS DEMOGRAPHICS IN KLANG VALLEY, MALAYSIA
¹D. Wong, ²C. Ngamkroeckjoti ¹School of Management & IT Faculty of Management and Information Technology University College Sedaya International No. 1, Jalan Menara Gading UCSI Heights, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia ²Assumption University, Thailand Graduate School of Business, Assumption University 682 Ramkhamhaeng 24, Hua Mak Bangkok 10250, Thailand ¹dominicwong@ucsi.edu.my

ABSTRACT - E-learning is becoming very popular nowadays, it attracts different learners in particularly working adults and fulltime students. This study is aiming to analyse the relationship of demographics with learner type. In particulary, this paper will examine demographics effects like age, gender, occupation and education level on learners so that it may give some demographics information on them. Questionnaire were used to find out demograpgics of e-learners. Findings from the research show that demographics do have effects on type of learners, these demographic variables include gender, age, occupation and education level. From these results, it may imply that working adults are older, they are from various occupations and most of them are female and they enrolled in different degree levels. This may give some information of e-learner segment especially for working adults. Keywords: e-Learning, Demographics, Malaysia

K26 - KOLOKASI : ASPEK PENTING DALAM PENGUASAAN BAHASA ARAB : SATU KAJIAN DI KALANGAN PELAJAR IPTA
Ab.Halim Muhammad, Che Radiah Mezah Jabatan Bahasa Asing Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM, Serdang Selangor

ABSTRAK - Pengajaran dan pembelajaran bahasa asing secara sistematik dan meluas telah bermula dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, iaitu sejak bermulanya kemasukan pengaruh agama Islam ke rantau Melayu. Namun begitu, pencapaian dan kemampuan pelajar Melayu masih berada pada tahap yang belum boleh dibanggakan khususnya dalam penggunaan perkataan yang melibatkan aspek kolokasi. Secara umumnya, kajian ini memperlihatkan implikasi pedagogi untuk menarik perhatian pengajar bahasa Arab dengan penumpuan terhadap aspek yang belum

122

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dilakukan kajian secara khusus dan spesifik. Ini ialah kerana penguasaan aspek kolokasi bermakna bukan sahaja idea, fakta, pemikiran, pengetahuan dan maklumat dapat dijelaskan dengan betul, tepat dan berkesan tetapi hasil penulisan akan lebih berkualiti di mana kemahiran ini amat diperlukan di kalangan pelajar universiti. Kajian ini akan memaparkan penguasaan aspek ini di kalangan pelajar bahasa Arab di 4 buah IPTA di Malaysia. Ia merupakan kajian yang menggunakan ujian yang dirangka khusus berkaitan kolokasi yang kemudiannya dianalisis bagi mendapatkan maklumat tahap pencapaian pelajar sasaran mengikut kategori yang ditentukan di samping ulasan terperinci. Pendedahan awal ini diharapkan dapat memberi input dan gambaran sebenar tentang masalah bahasa Arab di samping membantu pengajar bahasa Arab menyemak dan menilai bentuk-bentuk latihan bahasa yang perlu diambil perhatian serta memperbaiki atau mengubahsuai kaedah pengajaran yang kurang berkesan kepada yang lebih bermakna. Berdasarkan kepada rumusan kajian, beberapa cadangan penambahbaikan dikemukakan khusus kepada pihak yang bertanggungjawab dalam proses dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.

K27 - PENILAIAN TERHADAP PENAWARAN KURSUS-KURSUS UMUM DI IPTA DAN IPTS DI MALAYSIA
Zarina Muhammad, Jayum Jawan, Zaid Ahmad, Normala Othman Azmawani Ab. Azid Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia zbm@putra.upm.edu.my

ABSTRAK - Pendidikan umum menjadi salah satu isu hangat di Malaysia khususnya dalam kerangka mereformasi kandungan pendidikan semasa. Ianya dilihat harus mencakupi persoalan ilmu pengetahuan yang penting dan serba meliputi yang tidak disajikan melalui disiplin pengkhususan. Oleh itu Institusi-institusi Pengajian Tinggi di Malaysia telah meletakkan beberapa kursus sebagai kursus umum yang wajib diambil dan wajib lulus oleh setiap pelajar universiti. Contoh komponen kursus umum yang disaran untuk dilaksanakan di IPTA dan IPTS tempatan adalah Bahasa, Pengajian Kenegaraan, Pendidikan Moral dan Pengajian ketamadunan. Kebelakangan ini kursus-kursus umum universiti sering berubah mengikut keperluan dan dijadikan sebagai wadah penyelesaian kepada masalah semasa yang timbul. Contohnya memasukkan kursus Tamadun Asia, Hubungan Etnik dan Pertanian dan Manusia dalam kurikulum umum universiti, mengecilkan skop Tamadun Islam dan mencantumkannya dengan Kursus Tamadun Asia menjadi TITAS dan terkini desakan agar dimasukkan pula kursus Islam Hadhari dan kursus-kursus berbentuk ‘soft skills’. Sehubungan itu, objektif kertas kerja ini adalah untuk mengenalpasti kursus-kursus umum yang ditawarkan di Institusi Pengajian Tinggi Awam

123

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dan Swasta di Malaysia dan membandingkan kursus-kursus umum di antara institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Malaysia. Bagi mencapai objektif di atas, analisis akan dilakukan terhadap kurikulum kursus umum 3 pusat pusat-pusat pengajian tinggi Awam dan dan 3 Swasta.

K28 - INCULCATING INNOVATION TO UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS’ UNDERGRADUATES THROUGH THE ENGINEERING DESIGN EXHIBITION (EDX)
Rahmat I Shazi Mechanical Engineering Dept Universiti Teknologi Petronas rahmats@petronas.com.my

ABSTRACT - The overall framework of the Engineering Design Exhibition (EDX) is discussed here. EDX is an internal Universiti Teknologi PETRONAS exhibition geared for primarily undergraduate students to showcase their projects. The participants come from all departments of UTP. The exhibits also compete for accolades, and the winning criteria is tuned in such a way that greater weightage is given to innovative projects. In this manner, the event becomes a platform for selection of projects to represent UTP in external competitions. The basic event structure, planning, execution and assessment methods are described in this paper.

K30 - CREATIVITY PERCEPTION DIFFERENCES BETWEEN MALES AND FEMALES OF UNDERGRADUATE STUDENTS: A PILOT STUDY
¹Rohani Abdullah, ²Habibollah Naderi ¹Department of Human Development & Family Studies Universiti Putra Malaysia Serdang43400, Malaysia ²Department of Educational Studies University of Mazandaran Street of Pasdaran, Babolsar, Iran ¹rohani_a@putra.upm.edu.my

ABSTRACT - This study was to investigate the difference in creativity of male and female students at Universities. The purpose was to investigate the difference between gender-role identity and creativity of students at Universities. The sample of 82 participants was females (N= 32) and males (N=50) Iranian students at Malaysia Universities. All students were given a Khatena – Torrance Creative Perception Inventory Test (KTCPI). This test is two parts: 1- creative something about myself (SAM) and 2- what kind of person are you? (WKOPAY).The aim of the present study was to

124

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

investigate a comparison of creativity between Female Students (FS) and Male Students (MS) by the test of creativity. The sampling method in this study was the simple randomization method. Descriptive method focusing on Average, analysis of covariance and Variance, and inference of research using T-test between two groups of students were the two analysis methods used in this study. The (KTCPI) as a questioner test includes 100 items about quantitative the two parts of creative something about myself ( 50 items) and 2- what kind of person are you?( 50 items). In general, the results were not found significant between female and male students in relation to creativity. Further research is needed to investigate whether identify factors in the university environment which influence the development of female and male’s creativity. Keywords: The (KTCPI), Female Students (FS), Male Students (MS), The (SAM), The (WKOPAY).

K31 - ARE WE UNWILLING TO BE CREATIVE?
Mimi Nahariah Azwani binti Mohamed Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

ABSTRACT - Creativity is an ability that is in demand in this fast developing world especially among the young generations. Graduates are expected to have certain traits, namely communication skills and creativity, to be able to compete and obtain jobs. But how could they acquire such skills or ability? Many believe that creativity is a gift and not everyone possesses this ability. Therefore, we may find university students coming up with the same ideas when it concerns problem solving and produce the statement “I am not creative”. However, there are those who believe that creativity is an ability that exist in every human being and can be enhanced. According to Csikszentmihalyi (1996), humans share 98 percent of genetic makeup with chimpanzees and creativity is the important factor that distinguishes humans from this animal. So, the question here is, do we really have the ability to be creative or are we simply unwilling to be creative? At present, people need to stay ahead in order to survive. Fresh graduates need to outshine to avoid being unemployed. Business companies strive to be ahead of other companies in order to still be in business. Farmers strive to produce more farming products in order to fulfil the needs of the fast growing population. All these require a person to be more creative than others. Hence, this paper focuses on, not only the ability of being creative that exist in all humans, but also the need to enhance this ability among the young generations and not to be unwilling to be creative.

125

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

K32 - PENGAJARAN DI UNIVERSITI PENYELIDIKAN
Zakaria Kasa1, Mohd Majid Konting2 1 Timbalan Naib Cancelor Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjung Malim, Perak 2 Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor 1 majid@educ.upm.edu.my

ABSTRAK - Sejajar dengan matlamat untuk membangunkan modal insan serta membina budaya penyelidikan, kerajaan telah memperkenalkan konsep universiti penyelidikan. Tujuannya adalah agar universiti di negara ini bukan sahaja mengeluarkan graduan yang berkualiti malah dapat menjana modal intelek, pengetahuan dan teknologi yang berinovasi. Penegasan terhadap penyelidikan dan penerbitan dijangka menganjak strategi, pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran di universiti. Pendekatan berpusatkan pelajar dijangka diperkasakan bagi mengimbangi pendekatan berpusatkan pensyarah yang selama ini diamalkan dengan meluas di universiti. Kertas ini membincangkan strategi, pendekatan, kaedah serta isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi selaras dengan tuntutan status sebagai universiti penyelidikan.

126

KEMAHIRAN INSANIAH

KI

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

KI01 : STRATEGI PERLAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Sidek Hj Ab Aziz, +Khatijah Yusof, *Raden Omar Raden Sohadi, Mohd Majid Konting, Mansor Haji Ahamad, 1Che Zan Kasah, 2Mohd Shatar Sabran 3 Rohani Ibrahim Pusat Pembangunan Akademik (CADe) 1 Bahagian Akademik, 2Pusat Kokurikulum, 3Pusat Alumni Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor

ABSTRAK - Kemahiran Insaniah (KI) atau soft skills merupakan kemahiran generik yang merentasi pelbagai domain pembelajaran merangkumi aspek keperibadian dan kemahiran berkumpulan. Aspek Keperibadian merangkumi pembelajaran sepanjang hayat, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah serta moral dan etika profesional. Manakala Aspek Kemahiran Berkumpulan merangkumi komunikasi, kerja berpasukan, pengurusan maklumat dan kepemimpinan. KI yang kebanyakannya berkaitan dengan kemahiran tertentu yang dikenal pasti amat kritikal dalam dunia pekerjaan yang bersifat global dengan perubahan teknologi yang begitu pantas. Oleh itu, setiap pelajar dan pegawai UPM mesti dibekal dan digilap dengan KI sebagai usaha untuk memastikan UPM sentiasa relevan sepanjang masa. Strategi perlaksanaan KI di UPM adalah berdasarkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia dengan sedikit sebanyak penambahbaikan. Di peringkat fakulti, penyemakan kurikulum dilaksanakan berteraskan hasil pembelajaran dan penerapan KI dengan pengendalian kursus secara pembelajaran berpusatkan pelajar (SCL). Tiga kaedah pembelajaran secara SCL yang diberi keutamaan termasuklah Kajian Kes (Case Studies, CS), Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Learning, PBL) dan pendekatan bermodul (Modular Approach) disarankan kepada setiap pensyarah untuk diimplementasikan pada kursus masing-masing di samping kaedah pembelajaran berpusatkan pendidik (TCL) yang interaktif. Setiap pelajar baru telah menjalani ujian psikometrik KI awalan bagi menilai tahap mereka bagi setiap elemen KI. Sesi ujian seterusnya adalah di peringkat pertengahan dan akhiran iaitu sebelum mereka bergraduat. Program Finishing School dan Starting School, ko-kurikulum berkredit serta aktiviti pelajar di kolej kediaman dianjurkan bagi memantapkan kemahiran insaniah dan seterusnya ketrampilan pelajar. Dapatan dan hasil dari penilaian program-program yang dilaksanakan akan dibincangkan.

 

127

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

KI02 - PELAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
Marwan b. Ismail, Mohd. Zain Mubarak, Nur Azuki Yusuff Universiti Malaysia Kelantan

ABSTRAK - UMK sebagai salah sebuah universiti awam turut terlibat dalam memenuhi penuh hasrat Kementerian Pengajian Tinggi dalam usaha melahirkan graduan berkualiti, berketrampilan dan mampu bersaing dalam pasaran kerja. Penekanan terhadap graduan yang mempunyai tahap kemahiran insaniah (KI) yang tinggi khususnya untuk menjayakan budaya keusahawanan sebagai tunjang utama yang mencirikan graduan universiti. Justeru KI telah menjadi matlamat penting dalam hasil pembelajaran aktiviti formal pengajaran dan pembelajaran melibatkan kursus kurikulum dan kokurikulum di samping aktiviti sokongan yang lain. Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah, penekanan khusus elemen KI dalam kokurikulum serta gabungan model mandiri dan terapan di dalam kursuskursus di universiti di harap dapat melahirkan graduan yang memenuhi ciriciri modal insan kelas pertama sebagai pemangkin pembangunan negara.

KI03 - PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH PELAJAR DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
Vincent Pang Pusat Perkembangan Akademik Universiti Malaysia Sabah pvincent@ums.edu.my

ABSTRAK - Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah memulakan pendidikan bercorak liberal sejak pembentukannya pada tahun 1994. Ini disuratkan dalam falsafah UMS: “Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif, berdisiplin, bersepadu dan seimbang dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan negara”. Aspek pembangunan insaniah disampaikan secara diffusion melalui kursus-kursus liberal di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa. Selain ini, Pusat Ko-kurikulum dan Pemajuan Pelalar juga menyumbang melalui penawaran kursus-kursus ko-kurikulum dan program-program pemajuan pelajar yang membangun pelajar dari segi emosi, jasmani dan rohani. Dengan pelancaran rasmi Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) pada tahun 1996, pembentukan kemahiran insaniah di UMS disusun semula untuk memberi fokus yang lebih ketara kepada tujuh kemahiran insaniah yang disyorkan oleh KPT: kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan penyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran keusahawanan, etika dan nilai profesionalisme, dan kemahiran kepimpinan.

 

128

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Kertas ini mempersembahkan pengalaman UMS dalam pembangunan kemahiran insaniah di kalangan pelajar.

KI04 - PENERAPAN DAN PENILAIAN KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS) MAHASISWA UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
Huzili bin Hussin Dekan Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan Universiti Malaysia Perlis huzili@unimap.edu.my

ABSTRAK - Kemahiran Insaniah (Soft Skills) dalam kalangan mahasiswa bukan lagi merupakan isu baru. Malah ia sudahpun menjadi isu global. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan telah menjadikan elemen Kemahiran Insaniah semakin diperlukan. Pembangunan modal insan yang berkualiti memerlukan pendekatan yang holistik dan bersepadu. Persoalannya, apakah dan bagaimanakah bentuk piawai yang harus dilakukan untuk menerap dan menilai elemen kemahiran Insaniah dalam kalangan Mahasiswa ?. Justeru, kertas kerja ini ditulis dengan tujuan untuk menjawab persoalan tersebut. Kaedah penerapan dan penilaian kemahiran insaniah di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) adalah adalah selari dengan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2006. Kertas kerja ini menghuraikan. tiga elemen utama yang menjadi asas kepada penerapan Kemahiran Insaniah di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) iaitu Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Akademik, Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Bukan Akademik dan Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Pembangunan Staf. Selain itu, kaedah penaksiran dan penarafan penguasaan pelajar dalam kemahiran insaniah juga dijelaskan sebagai panduan. Kata kunci : Kemahiran Insaniah, Terapan, Penaksiran, Penarafan

KI05 : STATUS PELAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
Aminah Ayob, Noor Shah Saad, Maria Salih Universiti Pendidikan Sultan Idris

ABSTRAK - Dalam usaha melahirkan graduan berminda kelas pertama, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah menyarankan setiap Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) melaksanakan Program Kemahiran Insaniah (KI)(Soft Skills) mulai tahun 2006. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah mengorak langkah dengan melaksanakan beberapa

 

129

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

program bagi mencapai hasrat tersebut. Beberapa siri bengkel Kemahiran Insaniah kepada sekumpulan fasilitator telah menghasilkan buku Panduan Pembangunan Kemahiran Insaniah UPSI. Buku panduan ini digunakan untuk membantu pensyarah di peringkat fakulti dalam menerap kesemua tujuh elemen KI melalui beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam rancangan instruksional bagi kursus masingmasing. Program Kemahiran Insaniah UPSI telah dijalankan dalam dua peringkat. Bagi peringkat pertama, KI telah diterap dan dinilai khusus kepada pelajar semester 7, sesi 2006/2007 melalui program English Language Support Programme (ELSP) dan seterusnya melalui program Ketrampilan Graduan yang disarankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Peringkat kedua pelaksanaan KI adalah kepada semua pelajar daripada semester 1 hingga semester 7 mulai Sesi 1, 2007/2008. English Language Support Programme (ELSP) merupakan satu program latihan dan bimbingan yang dijalankan selama 10 hari dan melibatkan tiga kohort pelajar seramai 2593 orang. Program ELSP ini bertujuan untuk membantu graduan mencapai tahap komunikasi yang berkesan dalam kemahiran bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris. Di akhir program ELSP setiap pelajar dianugerahkan dengan sijil kehadiran. Program Keterampilan Graduan dijalankan selama dua minggu dan melibatkan dua pakej. Pakej pertama adalah pendedahan kepada kursus keusahawanan dengan menggunakan Modul Kursus Asas Keusahawanan Siswa (KAKS). Setiap pelajar ini dianugerahkan sijil kehadiran oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pakej kedua menerap dan menilai enam elemen KI (tidak termasuk Kemahiran Keusahawanan) dan dijalankan selama enam hari melalui aktiviti ceramah dan bengkel. Setiap pelajar turut dianugerah sijil kehadiran oleh UPSI. Program KI ini akan diteruskan kepada semua pelajar dalam usaha UPSI melahirkan graduan yang berkualiti selaras dengan pendekatan UPSI baru.

KI06 - PELAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
Jamal Rizal bin Razali, Rashidi Abbas Pusat Perkhidmatan Akademik Universiti Malaysia Pahang

ABSTRAK - Teras falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah menghasilkan insan yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Semangat ini diterjemahkan oleh IPT di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, sama ada formal mahupun tidak formal. Kemahiran insaniah atau ”Soft Skills” diperkenalkan bertujuan untuk mengeksploit bakat yang ada di dalam diri setiap pelajar supaya lahir sebagai insan seimbang dari semua sudut. Selain itu, kemahiran insaniah sangat penting dimiliki oleh setiap pelajar sebagai pra-syarat untuk memasuki dunia pekerjaan. Di pihak majikan yang mementingkan efisiensi dan kos efektif, pihak industri

 

130

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

memerlukan seorang pekerja yang siapguna tanpa perlu diberi latihan terutama perkara-perkara yang dianggap oleh industri sudah diberikan semasa dalam proses pembelajaran. Atas dasar itu, UMP (KUKTEM ketika itu) telah memperkenalkan satu konsep yang dikenali sebagai ”Soft Skills” untuk diterapkan kepada para pelajar secara menyeluruh, sama ada melalui pendekatan formal mahupun tidak formal yang bertujuan untuk membina sahsiah dan ketrampilan diri pelajar agar menjadi seorang insan yang kamil. Terdapat 5 elemen yang diperkenalkan oleh UMP sebagai teras kepada penerapan kemahiran insaniah ini, iaitu Kepimpinan (Leadership), Kerjasama Berpasukan (Team working), Nilai Murni (Positive Values), Keupayaan Pembelajaran (Learning Capabilities) dan Kemahiran Berkomunikasi yang meliputi kemahiran berkomunikasi secara bertulis dan lisan (Written and Verbal Communication). Elemen-elemen ini diterapkan secara merentas (Embedded) di dalam semua kursus dan kehidupan pelajar itu di kampus dan secara berdiri sendiri (Stand Alone) yang disampaikan oleh pakar dari industri dan para pensyarah. Melalui penilaian menyeluruh yang berterusan, pelajar akan berpeluang mempertingkatkan dan seterusnya menguasai kemahiran insaniah ini. Kata kunci : Kemahiran insaniah, Merentas, Berdiri sendiri, Penilaian menyeluruh

KI07 - LAPORAN PROGRAM KETRAMPILAN GRADUAN UNTUK PELAJAR-PELAJAR SEMESTER AKHIR PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM), TAHUN 2007
Abd Rahim bin Ramli Pusat Pembangunan Akademik dan Kemahiran Insaniah Universiti Darul Iman Malaysia Kampus KUSZA, Gong Badak 21300 Kuala Terengganu

ABSTRAK - Program Ketrampilan Graduan telah dilaksanakan kepada seramai 293 orang pelajar tahun akhir program diploma dan ijazah sarjana muda secara sukarela dengan segala kos yuran, penginapan dan makan telah diberikan secara percuma oleh UDM. Program ini telah dijalankan selama 6 minggu ( 6 hari seminggu) dari 7 Mei 2007 – 17 Jun 2007 di bawah seliaan Pusat Pembangunan Akademik dan Kemahiran Insaniah (PPAKI) melibatkan seramai 50 orang fasilitator yang kebanyakannya tidak terlatih secara khusus. Mereka bertugas sambil belajar (TOT) dengan fasilitator yang telah mendapat kursus atau fasilitator jemputan dari luar UDM. Progaram ini melibatkan masing-masing selama 2 minggu untuk Modul Kemahiran Insaniah, Modul Keusahawanan dan Modul Bahasa Inggeris (Komunikasi dan Penulisan). Pada akhir sesi program ini pelajar diminta membuat pembentangan dan menjalankan sesi refleksi secara

 

131

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

berkumpulan untuk menunjukkan keupayaan mereka. Hasil penilaian dari soalselidik, kebanyakan peserta mengatakan mereka amat berpuashati dengan program yang dijalankan dan program ini telah banyak memberi manafaat , pengetahuan dan menambahkan keyakinan diri dalam komunikasi, etika dan moral profesional, kerja berpasukan dan kepimpinan, kemahiran berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah, keusahawanan dan Bahasa Inggeris. Mereka turut memberi cadangan untuk menambahbaik perjalanan program ini seperti mengadakan program sukan, tazkirah, termasuk mengadakan program ini di luar kampus.

KI08 - PEMBANGUNAN SISTEM PENILAIAN KOMPETENSI PELAJAR PENGALAMAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Siti Rahayah Ariffin, Noriah Mohd. Ishak Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK - Kertas kerja ini membincangkan cadangan pembangunan Sistem Penilaian Kompetensi Pelajar di UKM. Sistem tersebut dibina untuk mengukur prestasi pelajar dalam kemahiran generik seperti kemahiran praktikal, kepimpinan, komunikasi dan kerja berpasukan. Sistem yang dicadangkan merupakan satu sistem yang holistik dengan mengambilkira penilaian secara 360º, mengabungkan penilaian dari pelbagai punca termasuk penilaian kendiri pelajar, pensyarah, fellow kediaman dan Pusat Pengembangan Pelajar. Sistem ini bermula dengan proses diagnosis menggunakan MEQI yang dilakukan selepas pelajar memasuki UKM. Seterusnya pengukuran secara berterusan dilakukan setiap semester menggunakan satu sistem berasaskan web yang mengandungi beberapa kriteria berdasarkan KKM. Sistem ini merupakan satu pangkalan data yang boleh di akses oleh semua pihak berkepentingan termasuk pensyarah dan pelajar. Pangkalan data ini akan di pantau oleh pihak Pusat Perkembangan Pelajar dengan mengambilkira gabungan markah kemahiran generik yang dihasilkan oleh pihak kolej kediaman, fakulti, Pusat Pengajian Umum dan PPP. Satu set markah keseluruhan akan dihasilkan dari gabungan markah tersebut bagi setiap pelajar. Sistem ini dibina agar dapat menjejak kemahiran generik pelajar dari tahun satu sehingga tamat pengajian. Di akhir pengajian, pelajar akan di berikan Diploma Supplement yang mengandungi maklumat tahap kemahiran generik mereka. Diploma ini akan dianugerahkan bersama dengan skrol ijazah setelah tamat pengajian. Sistem ini mempunyai impak yang jelas ke atas pemantauan kemahiran generik pelajar. Melalui sistem ini, pihak universiti akan mendapat maklumat tentang intervensi yang sesuai bagi membantu pelajar menjadi lebih cemerlang. Untuk mengukuhkan sistem ini, ia akan digabungkan dengan system mentor-mentee atau penasihat akademik, di mana setaip pelajar akan diberikan seorang penasihat akademik yang akan menilai tahap kemahiran generik pelajar dari awal sehingga tamat pengajian.

 

132

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

KI09 - SOFT SKILLS AND THE PRE EMPLOYMENT PROGRAMME: FOCUS ON THE UNIVERSITY OF MALAYA
Maya Khemlani David Section for Co-curricular Activities External Faculty Electives and TITAS University of Malaya

ABSTRACT - As the world becomes more integrated through the process of globalization, the development of human capital and mind shift is a necessity and no longer a luxury. Higher Education has an important role to play in producing human capital to meet the challenges of our globalized world. Being cognizant of this the Malaysian government has identified soft skills to be critical skills in the current global job market especially in an era of information and technology boom (Ministry of Higher Education, Malaysia, 2006). These soft skills are leadership skills, team work, communicative skills, thinking and problem solving skills, life long learning, entrepreneurship skills, ethics and professionalism. In an unprecedented move to improve job opportunities for graduates, given the high unemployment rate of first time graduate job seekers in the country, the University of Malaya introduced a “Pre-Employment Programme” for graduating students which incorporated soft skills. The objective was to prepare our graduating students for the job market. The main focus of this programme was communicative skills as lacking such skills would prevent our young graduates from participating in public and community activities, thus affecting on the one hand their confidence and on the other, the respect of powerful others, especially gatekeepers. The details of this five week intensive programme which stretched from 9 am to 10 pm daily and the incorporation of many of the soft skills in the programme will be discussed. Keywords : Soft skills, University of Malaya, Pre-employment programme

KI10 - UNIVERSITY OF MALAYA’S EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF SOFT SKILL DEVELOPMENT: FROM AWARENESS TO FINISHING SCHOOL
Zurainee, M.N, *Baba, A.S Faculty of Medicine *Faculty of Science University of Malaya

ABSTRACT - In August 2006, when all IPTAs were given the task by the Ministry of Higher Education (MoHE) to start Soft Skill Development (SSD) program, University of Malaya (UM) has come up with a comprehensive approach involving students, lecturers, centre such as Information & Technology Centre (PTM), Academic Development Centre (ADeC),

 

133

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

residential colleges, academic section (SKR), and the co-curriculum section (SKET). UM has conducted its first SSD program during the second semester of 2006/07 session focusing on the final year students. The overall SSD program included awareness sessions, SS activities, evaluation of students’ performance, Finishing School (FS) program and presentation of SS certificate. Awareness program was the first activity conducted in November 2006 by having road shows introducing the SS concepts to academic staffs and students of all faculties and residential colleges. It was then followed by training of representatives from all faculties in December 2006 as facilitator. During the training, four modules (scenarios) were developed by the facilitators to suit majority of faculties in making execution of activities for the SSD at faculty level manageable and guided. In doing so, lecturers from various faculties were called for 3-daytraining sessions in February 2007on how to make use of these modules to execute SSD activities at every faculty. The trained lecturers were then performed the activity throughout the second semester and made evaluation on the students’ performance at the end of the semester. PTM was involved in the preparation of a system which enables faculties to submit overall results to be used in identification of students qualified to be given certificate or to be called for further evaluation in the FS program. In preparing for the FS program, a group of lecturers from various faculties were called for training in May 2007. Training was conducted by ADeC employing UM’s “Let’s Ch@t Soft Skill” module. The activities were designed in such a way that students who completed all activities of the program successfully were qualified to be awarded with certificate. FS took place during the long holiday in June 2007 for one week with 500 students attended the program.

KI11 - STATUS PELAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
Izaidin Abdul Majid Universiti Teknikal Malaysia Melaka

ABSTRAK - Kemahiran insaniah (generic skills) semakin dilihat penting di peringkat global pada masa kini. Terdapat permintaan yang tinggi terhadap kemahiran insaniah di tempat kerja. Para majikan umumnya cuba memastikan kejayaan perusahaan dan perniagaan mereka dengan cara mengambil dan mengekalkan pekerja-pekerja yang memiliki pelbagai kemahiran dan attribut insaniah bagi melengkapi kemahiran teknikal mereka. Selain itu, kemahiran insaniah adalah penting memandangkan bidang pekerjaan kini memerlukan seseorang pekerja itu menjadi lebih fleksibel, berinisiatif dan mampu melaksanakan pelbagai tugasan. Dalam hubungan ini, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) sebagai sebuah IPTA di Malaysia yang berteraskan teknikal dan ICT turut akur bahawa adalah amat relevan dan perlu untuk melengkapkan pakej graduannya

 

134

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dengan semua elemen KI supaya mereka akan lebih diterima dalam dunia kerjaya. Elemen-elemen kemahiran insaniah yang meliputi kemahiran berkomunikasi, pemikiran dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional dan kemahiran kepimpinan seperti yang digubal oleh pihak KPT telah cuba diterjemah dan digubal pelaksanaanya secara praktikal dalam proses P&P di UTeM. UTeM mengambil pendekatan bersepadu dalam melaksanakan pembangunan KI di kalangan pelajarnya. Namun demikian, pelaksanaannya masih lagi boleh dianggap sebagai berada di tahap penggubakan dan permulaan. Ketiga-tiga pendekatan seperti yang dicadangkan dalam Modul Pembangunan KI Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah diadaptasikan untuk dilaksanakan di UTeM. Pendekatanpendekatan tersebut termasuklah pembangunan KI berasaskan aktiviti formal P&P, pembangunan KI berteraskan program sokongan dan pembangunan KI berasaskan kehidupan kampus. Kertas kerja ini akan cuba membincangkan isu-isu tersebut dengan melihat tahap aplikasinya di UTeM.

KI12 - PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH DI KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
Hasanan b. Md. Nor Centre for Teaching and Learning (CTL) Universiti Teknologi Malaysia

ABSTRAK - Kemahiran insaniah dikalangan graduan merupakan isu yang sering diperkatakan oleh bukan sahaja pihak industri tetapi juga pemimpin negara, para akademik dan masyarakat awam. Penetapan kemahiran graduan yang meliputi aspek teknikal dan generik merupakan asas yang praktikal dan berkesan dalam reka bentuk, pembangunan dan perlaksanaan sesebuah program akademik. Selain kemahiran teknikal dalam pengkhususan masing-masing, kemahiran insaniah (kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerja secara berkumpulan, dll) merupakan atribut yang amat perlu dikuasai dan diamalkan oleh setiap graduan universiti, khususnya dalam usaha melahirkan modal insan yang berketrampilan. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan Pendidikan Berasaskan Hasil (Outcome Based Education – OBE) sangat menekankan pembentukan hasil pembelajaran yang meliputi keupayaan graduan menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam bidang khusus pengajian serta kemahiran insaniah yang boleh diguna pakai merentasi semua disiplin. Keperluan elemen kemahiran insaniah ini juga telah dinyatakan dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia, Bahagian Jaminan Kualiti.Universiti Teknologi Malaysia telah mengambil beberapa inisiatif bagi melengkapkan

 

135

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

bakal graduan dengan kemahiran-kemahiran insaniah yang dikenalpasti dan sering menjadi kritikan pihak industri dan masyarakat umum. Beberapa sesi perbincangan samada dikalangan pentadbir akademik atau antara pihak UTM dan industri telah dilakukan bagi merealisasikan program penerapan kemahiran insaniah di kalangan pelajar.

KI13 - PELAKSANAAN MODUL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH UNTUK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
Sidek Hj Ab Aziz, Raden Omar Raden Sohadi*, Azizah Tamsi, Mansor Ahmad, Mohd Majid Konting Pusat Pembangunan Akdemik (CADe) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor

ABSTRAK - Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Malaysia harus berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai penjana sumber manusia atau modal insan yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga memiliki semua ciri insan kamil. Terkini, isu lambakan siswazah dan penganguran menjadi intipati perbincangan dengan menuding kepada institusi pengajian tinggi terutamanya IPT awam yang tidak peka kepada permintaan industri dan kurikulum yang kurang relevan dan ketinggalan sehingga graduan yang dihasilkan tidak memenuhi ekspektasi majikan. Sehubungan itu juga, keupayaan graduan dalam menangani kehidupan berkerjaya selepas menamatkan pengajian dipersoalkan kerana kekurangan kemahiran berkomunikasi, tiada sikap persaingan yang positif, tidak mampu melihat masalah sebagai peluang dan cabaran, selain dari tidak proaktif. Oleh itu, perhatian perlu diberikan dengan menilai dari akar umbi perubahan dan inisiatif yang perlu dilakukan bagi meraih semula kredibiliti IPTA yang tercalar dalam menyumbangkan modal insan yang bermutu dalam pembentukan pembangunan negara. Graduan yang dikeluarkan oleh IPT bukan sahaja mampu mencurahkan sumbangan di peringkat nasional tetapi mampu mendapat tempat di pasaran kerja antarabangsa yang sekaligus mampu menangani masalah pengangguran siswazah. Kertas ini melaporkan hasil dari bengkel Kemahiran Insaniah yang diadakan dengan tujuan memberi pendedahan dan latihan bagi dilaksanakan di IPT masingmasing.

.

 

136

 
 

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007                  KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

KI14 - PELAKSANAAN PROGRAM KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS) DI UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK Othman Bojo Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak ABSTRAK - Menyedari betapa pentingnya pembangunan yang bersifat holistik bagi semua pelajarnya, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah mula memberi penekanan terhadap penglibatan pelajar dalam kursuskursus pembangunan generik dan aktiviti-aktiviti senggang sejak bermulanya sesi pada tahun 1993. Objektif pelaksanaannya adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan graduat yang berkemahiran serta mempunyai ketrampilan yang tinggi dan mampu bersaing di peringkat global. Pembangunan Kemahiran Insaniah (KI) diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan juga program sokongan. Penawaran berbagai kursus pembangunan generik dan pelengkap amat membantu pelajar dalam proses membina KI. Kaedah menerapkan elemen KI secara merentas kurikulum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilihat sebagai salah satu pendekatan yang amat efektif. Walau bagaimanapun keberkesanan pendekatan tersebut amat bergantung kepada kemahiran tenaga pengajar serta prasarana pengajaran yang kondusif. Pusat Pemajuan Pelajar (PPP) UNIMAS menawarkan berbagai modul dan program sokongan yang menjurus kepada pembangunan KI. Dalam usahanya meningkatkan bilangan penglibatan pelajar, PPP bekerjasama rapat dengan pihak kolej kediaman dan fakulti dan juga dengan persatuan dan kelab yang berdaftar. UNIMAS juga telah memperuntukkan setiap petang hari Rabu mulai jam 2.00 hingga 5.00 petang untuk aktiviti senggang. Di samping itu UNIMAS juga menggalakkan semua fakulti agar bertindak proaktif untuk menyediakan program-program KI yang bersesuaian dengan keperluan pelajar di fakulti masing-masing. UNIMAS pada dasarnya akan sentiasa mendukung hasrat kerajaan untuk melaksanakan program-program dan aktiviti KI bagi melahirkan modal insan yang kompeten serta bersifat holistik pembangunannya.

 

137

INDEK PENGARANG

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri kembangan, Selangor

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

A
A.S Baba Ab.Halim Muhammad Abd Aziz Hj. Shukor Abd Rahim Ramli Abd Rahman Ahmad Abd Rauf Dato' Haji Hassan Azhari Abdul Azim Abdul Ghani Abdul Ghani Abdullah Abdul Halim Abdullah Abdul Jalil Ali Abdul Rahim Hamdan Abdul Rahman Md Aroff Abdull Shukor Shaari Abdullah Sulaiman Abu Bakar Yusuf Abu Hassan Othman Adlina Ab. Halim Ahmad Esa Ahmad Fauzi Mohd.Ayub Ahmad Kamil Mahmood Ahmad Mukhlason Ahmad Nurulazam Md. Zain Ahmad Rafaai Ayudin Ahmad Rizal Madar Ahmad Yusairi Bani Hashim Aida Suraya Md Yunus 133 122 48 131 2 77

Ali Elkamel Aminah Ayob Amir Hassan Dawi Arfah Salleh Arivalan Ramaiyah Arnida A. Bakar Asmawati Suhid

60 129 115 72 105 27,30 10 98 120 113 1 21 136 58 116 27 50 81 123 11,12,55 87,93,94

71 1 65 5 27 10 21,89 33,84 18,115 89 19 20,33,111 42,78 73 73 5,105

Asna Atqa Abdullah Asnarulkhadi Abu Samah Azam Othman Aziah Ismail Aziz Nordin Azizah Tamsi Azlan Abdul Aziz Azlin Mastura Ismail Azlina Kosnin Azlinda Abu Bakar Azman Ismail Azmawani Ab. Azid Azura Adam

B
Badariah Abu Bakar Badriyah Mina 45 72,98 87 8 36,38,84,86

47 58 108

Baharin Abu Baharom Mohamad Balbir Singh Mahinder Singh Bella Puvok

71

14

xiii

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Berhannudin Mohd Salleh Bhasah Hj. Abu Bakar

20,33,84 116,117

Hajah Siti Akmar Abu Samah Halim Ahmad

53

105 87 97

C
C. Ngamkroeckjoti Caroline Geetha Chan Chang Tik Chan K. F. Che An Abdul Ghani Che Norlia Hassan Che Radiah Mezah Che Zan Kasah Chong Fai Kait 122 42 59 102 4 5 49,122 127 38

Haliza Jaafar Halizah Awang Ishak Ramly Hamdan Abdul Maad Hamidah Meseran Hamlussalam Mohd Dali Hamzah Abdul Jamal Harlina Hs Hartini Ahmad Haryati Abdullah Hasanan Md. Nor

118 71,102 114 106 37,46 90 54,94 135 102 36,38 76 33,84 129

D
D. Kamarudin D. Mudin D. Wong 16 122

Hasmah A. Wahab Hasnah M Zaid

E
Edward Wong Sek Khin 54

Hisyamuddin Hassan Hussain Othman

F
Fadzilah Siraja Farzad Pour Rahimian Fauziah Abu Hasan Fazailah Mohd Kamal Freddie Robinson 117 69 43 110 16

Huzili Hussin

I
Ibrahim Kamal Abdul Rahman Ibtisam Abdul Wahab Idris Mohd Radzi Ikhwan Ismail 51 26,96 8 92 66

G
Ghazali Mohayidin Ghazali Mustafa Gordon Joyes 13,55,93 55 45

Indra Sati Hamonangan Harahap Ishak Ramly Ismail S

97 37 62 40 134

H
H. Mohd Zaid Habibah Ab Jalil Habibollah Naderi 84,86 75 124

Ismail Suardi Wekke Ivan Hanafi Izaidin Abdul Majid

xiv

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Izwan Nizal Mohd Shaharanee Izyan Wahida Zinuddin

47,117

Ling Siew Eng Loh Yoke Len

37 61 37,46 27,30

33 Lokman S

J
J. Harun Jamal Rizal Razali Jamaluddin Ramli Jason Miin-Hwa Lim Jayum Jawan Johari Surif Juraidah Mohamad Amin Juriza I Juslihah Wook 66 130 27

Lubna Abd. Rahman

M
M. K. David M. Z. Kamsah 69 66,112 133 27 67 116 34 54,92,94 127,136 129 120 63 128 45

82 M.N Zurainee 123 Mahani Mokhtar 40,115 Mahdi Abdul Wahab 54,94 Maheswary Pk Veeran 37,46 Mansor Abu Talib 110 Mansor Haji Ahmad

K
Kahirol Mohd. Salleh Kalyani Rajoo Kamariah Abu Bakar Kamaruzaman Jusoff Khaing K. Myint Khairiyahmohd Yusof Khalijah Mohd. Salleh Khatijah Yusof Khor Cheng Seong Koila Kuppan Kumar Sinnadurai 24 25 10,62,71,78 80 16 61,99 50 127 60 116 85 Maria Salih Mariani Mansor Marlina Ali Marwan Ismail Mashiah Domat Shaharudin Maya Khemlani David Mazida Ahmad Mazlan Mohd Sappr Mazlina Mustapha Md. Yusof Abu Bakar Merza Abbas 54 100 108 108 8 Mior Ahmad Termizi Mior Idris Micheal P. Odriscoll Mikail Ibrahim Mimi Nahariah Azwani Mohamed

133 68 64 98 117 68 119 81 118,125

L
Lailawati Bakar L. S. Affendey Lau Suk Khin Lee Ai Chat Liaw Yin Huat

118

xv

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Moganakrishnan Mohaida Mohin Mohamad Mohamad Som Mohamad Hisyam Mohd Hashim Mohamad Khairi Haji Othman Mohamad Najib Ghaffar Mohamad Naufal Mohamad Saad Mohamed Embong Mohamed Noor Hasan Mohammad Yusof Arshad Mohammad Zukuwwan Zainol Abidin Mohd Fadzli Ali Mohd Faizal Omar Mohd Fakhizan Romlie Mohd Fauzi Hamat Mohd Hamim Sanusi Mohd Hasani Dali Mohd Hisham Ariffin Mohd Izam Ghazali Mohd Kamel Idris Mohd Majid Konting

106 Mohd. Yusop Abd Hadi 113 Mohd. Zain Mubarak 79 Mohd.Ghani Awang 8,19,71,74 Mohd.Ghani Awangsuriya 21 Mohini Mohamed Mohmed Noor Mohmed Taib Mok Soon Sim Mokhtar Hj.Nawawi 116 Morshidi Sirat 70 Ms Jayasubamani Arvi S 40,115 Muhamad Abu Bakar 14 Muhammad Asrul Abd Salam 5,45 14 31 32 79 89 114 89 119 10,11,12 13,87,92 93,94,102 126,127 136 5 Muhammad Nubli Abdul Wahab Munir Shuib 85 92 113 106 110 85 21,65 115 85 128 20,33,111

27 90

108 42

109

N
Nabishah M Nadhirah Bhasah Nadiyah Bhasah Nafisah Kamariah Md Kamaruddin Najeemah Mohd Yusof Nasoruddin Mohamad Nazariah Ahmad Nazre Abdul Rashid Nesamalar V. Kantasamy Noor Anita Ali Noor Shah Saad Noor Syawwal Ab Latip Nooraini Yusoffa 37,46 117 117 22

3 99 74 61 45 29 1,129 57,74 117

Mohd Nihra Haruzuan Mohamad Said Mohd Noor Abdul Hamid Mohd Nor Ihkasan Mohd Nor Hajar Hasrol Jono

110 79 58

xvi

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Nurul Azita Salleh Noorhana Yahya Nor Aini Ismail Nor Aisyah Buang Nor Amlizan Ramli Nor Aziah Abu Kasim Nor Azirawani Man 75 Nor Azura Adzharuddin 116 6 96 98 11,12,13 55,87,93 94 49 92 Parnam Singh Nor Hasni Osman Nor Hasniza Ibrahim Nor Hayati Hj. Alwi Nor Kameela Tumiran Nor Lisa Sulaiman Noraina Ismail Norani Muti Mohamad Noreen Izha Arshad Noreen Mohd Esam Norfaryanti Kamaruddin 104 Prasanna Ramakrisnan 40,115 113 120 24 84 Rahil Mahyuddin 36 Rahinah Ibrahim 73 Rahmat I Shazi 5 11,12,13 55,87,93,94 57,74 Rashidi Abbas Norhasni Zainal Abidin Noriah Mohd. Ishak Norlena Hasnan Normah Haji Omar Normahdiah Sheik Said Normala Othman Nur Amirah Amiruddin Nur Azuki Yusuff Nurul Afida Inaini Janipha 47 Rasyidi Johan 132 Razak Salleha 90,104 Rohaizak M 35 Rohana Janib 33 Rohani Abdullah 123 Rohani Ahmad Tarmizi 43 Rohani Ibrahim 128 Roselan Baki 114 Roshafiza Hassan Raja Maznah Raja Hussain Rajendran Nagappan Norfilzah Ghazali Puvanan Nadaraja

104 57 18,48

O
Omar Hisham Mohd. Baharin Onn Chiu Chuen Osman Ali Othman Bojo 23 14,16 137

Nor Azlah Sham Rambely Nor Edrin Adlina Ghozali

P
Pabiyah Hajimaming 49 9 58 90

R
R. Atan Raden Omar Raden Sohadi 100 127,136

10 41,69 124 7

91 130 61 117 37 117 124 78 106,127 55 13

xvii

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Siti Rahayah Ariffin Rosnaini Mahmud Rosni Bakar Rozainun Abdul Aziz Rusli Abdullah Rusminah Musliman Ruzanna Z 42 Siti Rohana Mohd Thani 81,110 Soaib Asimiran 51,52,77 42, 89 28 37, 46 Sri Ranjani Naidu R.Appanan Subarna Sivapalan Sufean Hussin Suhaida Abdul Kadir 37 57,74 102 121 Suliong Chin Sumiani Yussoff Suraiya Mohd Ali Suriya Kumar Sinnadurai Suzaini Sihar Syahrul Faizaz Abdullah Syed Ahmad Helmi Syed Hassan Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor Sylvi Dewajani

28,37,132 121 104 96

39 1,104 13 14 23 16 85 75 49 99

S
Saemah Rahman Saifullizam Puteh Saiful Ramadzan H. Sakina Sahuri Suffian Sahuri Salleh Amat Shaharom Noordin Shahrina Md. Nordin Shanizan Herman Mohd Radzi Sharifah Khadijah Alhaddad Sharipah Ruzaina Syed Aris Shattar Sabran

114 29,63 39 14

87

51

17

45

T
Tasnim Mohd Annuar 25 110 Tunku Salha Tunku Ahmad Turiman Suandi

4,13, 27 127 54,67,71,75 102,127 136 81 120 98 37,46 79

Sidek Abd Aziz

13,54,55,93

V
Vighnarajah Vijaya Kumaran K.K.Nair Vincent Pang Vivin Vincent Chandran 62 101 128 42

Siti Aishah Hassan Siti Hawa Abdullah Siti Manisah Ngalim Siti Mariam B Siti Nor Fazelah bte Mohd Nor Siti Norziah Abdullah

W
Wan Abd Aziz Wan Mohd Amin 43 Wan Azura Wan Ahmad 27,30

11,12,55 87,93,94

xviii

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Wan Mohd Rashid Wan Ahmad Wan Zah Wan Ali Wan Zulkifli Wan Kassim Wong Su Luan

22

42 69 62,75

Y
Yahya Buntat Yasminani Mohamad Yusniza Yaakop 58 54 38

Z
Zahara Aziz Zaid Ahmad Zaidan Abdul Wahab Zaidi Hassim Zainal Abidin Mohamed Zainal Abidin Sulaiman Zaini Abdullah Zaiton Ismail Zakaria Kasa Zarina Baharudin Zamani Zarina Muhammad Zubaidah Zainal Abidin Zulkifli Z Zuria Mahmud 6 123 67 31 44 67,75 118 6 10,126 99 44,123 51 37 114

xix

“...Teras Kedua Misi Nasional, 2006-2020 ialah meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi negara serta memupuk 'minda kelas pertama'. Kejayaan masa hadapan bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki, bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga keperibadian.”

.................

.....
Penaja Perdana
PUNCAK NIAGA

YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia

Puncak Niaga (M) Sdn Bhd

Penaja Utama

Anjung Visi Solution Sdn. Bhd

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Aniotek Sdn Bhd

Penaja Bersama

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Koperasi UPM Berhad

Mavisco (M) Sdn Bhd

............

Sekretariat CTLHE07 Pusat Pembangunan Akademik (CADe) Tingkat 4 , Bangunan Pentadbiran Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan T - 603 8946 6112 | F - 603 8946 6043 www.cade.upm.edu.my/ctlhe07/

...

.................... ..

.....

.........................................................................................