Anda di halaman 1dari 5

Al Islam 1

KITAB DO’A

I. PEMBUKAAN DO’A.

‫ﻢ‬‫ﻈِﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬‫ﻔِﺮ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫﴾ ﺍﹶﺳ‬١﴿


Astaghfirullahal ‘adziima. 3x

1. “Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.” 3x

ِ‫ﻢ‬‫ﺣِﻴ‬‫ﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮ‬‫ﺣ‬‫ﻢِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺍﻟﺮ‬‫﴾ ﺑِﺴ‬٢﴿


Bismillahirrahmanirrahiimi.

2. “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

‫ﻦ‬‫ ﺍﻟﹾﻌٰﻠﹶﻤِﻴ‬‫ﺏ‬‫ ﻟِﻠﱠﻪِ ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫﴾ ﺍﻟﹾﺤ‬٣﴿


Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiina.

3. “Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.”

‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ﺍﻓِﻰ ﻧِﻌ‬‫ﻮ‬‫ﺪﺍﹶً ﻳ‬‫ﻤ‬‫ﺎﻝٍِ ﺣ‬‫ﻠٰﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺣ‬‫ﻪِ ﻋ‬‫ﻛﺎﹶً ﻓِﻴ‬‫ﺒﺎﹶﺭ‬‫ﺒﺎﹶً ﻣ‬‫ﺮﺍﹶً ﻃﹶﻴ‬‫ﺪﺍﹶً ﻛﹶﺜِﻴ‬‫ﻤ‬‫﴾ ﺣ‬٤﴿
‫ﻠﹾﻄﹶﺎﻧِﻚ‬‫ﻢِ ﺳ‬‫ﻈِﻴ‬‫ﻋ‬‫ ﻭ‬‫ﻬِﻚ‬‫ﺟ‬‫ﻼﹶﻝِ ﻭ‬‫ﻐِﻰ ﻟِﺠ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ ﻛﹶﻤ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ ﺍﻟﹾﺤ‬‫ﺎﻟﹶﻚ‬‫ﻨ‬‫ﺑ‬‫ﺎﺭ‬‫ ﻳ‬‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﺰِﻳ‬‫ﻜﹶﺎﻓِﻰ ﻣ‬‫ﻳ‬‫ﻭ‬
Hamdan katsiiraan thayyiban mubaarakan fiihi ‘alaa kulli haaliin. Hamdan
yuwaafii ni‘amahu wayukaafii maziidahu. Yaa rabbana lakal hamdu kamaa
yanbaghii lijalaali wajhika wa ‘adziimi sulthaanika.

4. “Puji yang sempurna banyak, sempurna baik dan di berkahi atas segala keadaan,
pujian yang mencukupi segala ni’matNya dan meliputi segala kelebihanNya. Ya
Tuhan kami, kepunyaan Engkaulah puji-pujian sebagaimana pujian itu patut terhadap
Kemuliaan dan Keagungan Mu.”

BAITUSSALAM
Al Islam 2

ٍِ‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﺪِﻧ‬‫ﻴ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍٓﻝِ ﺳ‬‫ﻋ‬‫ﺪٍِ ﻭ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﺪِﻧ‬‫ﻴ‬‫ﻠﹶﻰ ﺳ‬‫ﻞﱢ ﻋ‬‫ ﺻ‬‫ﻢ‬‫﴾ ﺍﻟﻠﱠﻬ‬٥﴿
Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala aaali sayyidina
muhammadin.

5. “Ya Allah, berilah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami N.


Muhammad saw dan kepada keluarga N. Muhammad saw.”

‫ﻊ‬‫ﻤِﻴ‬‫ﺎ ﺟ‬‫ﺎﺑِﻬ‬‫ ﻟﹶﻨ‬‫ﻘﹾﻀِﻲ‬‫ﺗ‬‫ﺍﹾﻻٓﻓﹶﺎﺕِ ﻭ‬‫ﺍﻝِ ﻭ‬‫ﻮ‬‫ﻊِ ﺍﹾﻻﹶﻫ‬‫ﻤِﻴ‬‫ ﺟ‬‫ﺎ ﻣِﻦ‬‫ﺎﺑِﻬ‬‫ﻨ‬‫ﺠِﻴ‬‫ﻨ‬‫ﻼﹶﺓﹶً ﺗ‬‫﴾ ﺻ‬٦﴿
ِ‫ﺎﺕ‬‫ﺟ‬‫ﺭ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﻟﺪ‬‫ﺎ ﺍﹶﻋ‬‫ﺎ ﺑِﻬ‬‫ﻨ‬‫ﻓﹶﻌ‬‫ﺮ‬‫ﺗ‬‫ﺄﹶﺕِ ﻭ‬‫ﻴ‬‫ﻊِ ﺍﻟﺸ‬‫ﻤِﻴ‬‫ ﺟ‬‫ﺎ ﻣِﻦ‬‫ﺎ ﺑِﻬ‬‫ﻧ‬‫ﺮ‬‫ﻄﹶﻬ‬‫ﺗ‬‫ﺎﺕِ ﻭ‬‫ﺎﺟ‬‫ﺍﻟﹾﺤ‬
ِ‫ﺎﺕ‬‫ﻤ‬‫ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺪ‬‫ﻌ‬‫ﺑ‬‫ﺎﺓِ ﻭ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺤ‬‫ﺍﺕِ ﻓِﻲ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻊِ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ﻤِﻴ‬‫ ﺟ‬‫ﺎﺕِ ﻣِﻦ‬‫ﺎﻳ‬‫ﻰ ﺍﻟﹾﻐ‬‫ﺎ ﺍﹶﻗﹾﺼ‬‫ﺎ ﺑِﻬ‬‫ﻨ‬‫ﻠﱢﻐ‬‫ﺒ‬‫ﺗ‬‫ﻭ‬
Shalaatan tunjiina bihaa min jamii ‘il ahwaali wal aafaati, wa taqdhiilana bihaa
jamii ‘al haajaati, wa tuthahhiruna bihaa min jamii ‘isysyai’at, wa tarfa ‘una
bihaa a ‘laddarajaati, wa tuballighuna bihaa aqshal ghaayaati min jamii ‘il
khairaati fil hayaati wa ba’dal mamaati.

6. “Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada pemimpin kami N. Muhammad saw


semoga dengan berkah shalawat itu Engkau lepaskan kami dari segala bencana dan
musibah, Engkau kabulkan segala permohonan kami, Engkau bersihkan kami dari
segala kesalahan dan Engkau tingkatkan derajat kami, Engkau perkenankan tujuan
kami baik didalam hidup maupun sesudah mati kami.”

‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻠﱠﻠﹾﻨ‬‫ﺎ ﻫ‬‫ﻣ‬‫ﻢِ ﻭ‬‫ﻈِﻴ‬‫ﺍٰﻥِ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ‬‫ ﻣِﻦ‬‫ﺎﻩ‬‫ﺃﹾﻧ‬‫ﺎﻗﹶﺮ‬‫ ﻣ‬‫ﺍﺏ‬‫ﺻِﻞﹾ ﺛﹶﻮ‬‫ﺍﹶﻭ‬‫ﻞﹾ ﻭ‬‫ﻘﹶﺒ‬‫ ﺗ‬‫ﻢ‬‫﴾ ﺍﻟﻠﱠﻬ‬٧﴿
‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ﻪِ ﻭ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬‫ﺪٍِ ﺻ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﺪِﻧ‬‫ﻴ‬‫ﻠٰﻰ ﺳ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻨ‬‫ﻠﱠﻴ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﻣ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻧ‬‫ﻔﹶﺮ‬‫ﻐ‬‫ﺘ‬‫ﺎ ﺍﺳ‬‫ﻣ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺤ‬‫ﺒ‬‫ﺳ‬
ِ‫ﺓ‬‫ﻗﹸﺮ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻌِﻨ‬‫ﻔِﻴ‬‫ﺷ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺒِﻨ‬‫ﺒِﻴ‬‫ﺍﺕِ ﺣ‬‫ﺮ‬‫ﻀ‬‫ﺎﻣِﻠﹶﺔﹶً ﺍِﻟﹶﻰ ﺣ‬‫ﻛﹶﺔﹶً ﺷ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﺎﺯِﻟﹶﺔﹶً ﻭ‬‫ﺔﹶً ﻧ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﺭ‬‫ﺍﺻِﻠﹶﺔﹶً ﻭ‬‫ﺔﹶً ﻭ‬‫ﺪِﻳ‬‫ﻫ‬
‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ﻪِ ﻭ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬‫ﺪٍِ ﺻ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻻﹶﻧ‬‫ﻮ‬‫ﻣ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺪِﻧ‬‫ﻴ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻨِﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺍﹶﻋ‬
Allahumma taqabbal wa awshil tsawaaba maqara’naahu minal qur aanil ‘adziimi
wamaa hallalna wamaa sabbahna wamas taghfarna wamaa shallaina ‘alaa
sayyidina muhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallama

BAITUSSALAM
Al Islam 3

hadiyyatan waashilatan warahmatan naazilatan wabarakatan tsaamilatan ila


hadharaati habiibina wa syafii ‘ina wa qurrati a ‘yunina sayyidina wa maulaa na
Muhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallama.

7. “Ya Allah terimalah dan sampaikanlah pahala ayat Al Qur’an yang telah kami
baca, tahlil kami, tasbih dan istighfar kami, bacaan shalawat kami kepada junjungan
kami N. Muhammad saw sebagai hadiah yang bisa sampai, rahmat yang turun, dan
berkah yang merata kepada kekasih kami, penolong dan penyejuk mata kami,
junjungan dan pemimpin kami N. Muhammad saw (semoga Allah memberikan
rahmat dan kesejahteraan kepadanya).”

II. PENUTUP DO’A I.

‫ﺮ ًَﺍ‬‫ﻐِﻴ‬‫ﺎ ﺻ‬‫ﺎﻧ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬‫ﺎ ﺭ‬‫ﺎ ﻛﹶﻤ‬‫ﻤ‬‫ﻬ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ﺍﺭ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟِﺪِﻳ‬‫ﻟِﻮ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﺎ ﺫﹸﻧ‬‫ﻟﹶﻨ‬‫ ﺍﻏﹾﻔِﺮ‬‫ﺏ‬‫﴾ ﺭ‬١﴿


Rabbighfirlana dzunuubana waliwaalidiina warhamhumaa kama rabbayaana
shaghiiran.

1. “Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan sayangilah
mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil.”

‫ﺖ‬‫ ﺍﹶﻧ‬‫ﻚ‬‫ﺎ ﺍِﻧ‬‫ﻨ‬‫ﻠﹶﻴ‬‫ ﻋ‬‫ﺐ‬‫ﺗ‬‫ ﻭ‬- ‫ﻢ‬‫ﻠِﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﻌ‬‫ﻊ‬‫ﻤِﻴ‬‫ ﺍﻟﺴ‬‫ﺖ‬‫ ﺍﹶﻧ‬‫ﻚ‬‫ﺎ ﺍِﻧ‬‫ﻞﹾ ﻣِﻨ‬‫ﻘﹶﺒ‬‫ﺎ ﺗ‬‫ﻨ‬‫ﺑ‬‫﴾ ﺭ‬٢﴿
‫ﻢ‬‫ﺣِﻴ‬‫ ﺍﻟﺮ‬‫ﺍﺏ‬‫ﻮ‬‫ﺍﻟﺘ‬
Rabbana taqabbal minna innaka antas samii ‘ul ‘aliimu. Watub ‘alaina innaka
antat tawwaaburahiimu.

2. “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha
Mendengar, Maha Mengerahui. Dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah Yang
Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”
QS. Al Baqarah (2) ; 127-128.

ِ‫ﺎﺭ‬‫ ﺍﻟﻨ‬‫ﺬﹶﺍﺏ‬‫ﺎ ﻋ‬‫ﻗِﻨ‬‫ﺔﹶً ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺴ‬‫ﺓِ ﺣ‬‫ﻓِﻰ ﺍﹾﻻٰﺧِﺮ‬‫ﺔﹶً ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺴ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﻴ‬‫ﻧ‬‫ﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪ‬‫ﺎٓ ﺍٰﺗِﻨ‬‫ﻨ‬‫ﺑ‬‫﴾ ﺭ‬٣﴿
Rabbana aatina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban
naari.

BAITUSSALAM
Al Islam 4

3. “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikkan di dunia dan kebaikkan di akhirat, dan
lindungilah kami dari adzab neraka.”
QS.Al Baqarah (2) ; 201.

‫ﻠﱠﻢ‬‫ﺳ‬‫ﺒِﻪِ ﻭ‬‫ﺤ‬‫ﺻ‬‫ﻠٰﻰ ﺍٰﻟِﻪِ ﻭ‬‫ﻋ‬‫ﺪٍِ ﻭ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﺪِﻧ‬‫ﻴ‬‫ﻠﹶﻰ ﺳ‬‫ ﻋ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬‫ﺻ‬‫﴾ ﻭ‬٤﴿
Wa shalallahu ‘alaa sayyidina muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa
sallama.

4. “Semoga Allah memuliakan junjungan kami N. Muhammad saw dan keluarganya


serta para shahabatnya dan melimpahkan kesejahteraan atas mereka sekalian.”

‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺍﻟﹾﺤ‬‫ ﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻠِﻴ‬‫ﺳ‬‫ﺮ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻼﹶﻡ ٌُﻋ‬‫ﺳ‬‫ﻥﹶ ﻭ‬‫ﺼِﻔﹸﻮ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻤ‬‫ﺓِ ﻋ‬‫ ﺍﻟﹾﻌِﺰ‬‫ﺏ‬‫ ﺭ‬‫ﻚ‬‫ﺑ‬‫ﺎﻥﹶ ﺭ‬‫ﺤ‬‫ﺒ‬‫﴾ ﺳ‬٥﴿
‫ﻦ‬‫ ﺍﻟﹾﻌٰﻠﹶﻤِﻴ‬‫ﺏ‬‫ﻟِﻠﱠﻪِ ﺭ‬
Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yashifuuna wasalaamun ‘alal mursaliina
wal hamdu lillahi rabbil ‘aalamiina.

5. “Maha suci Tuhanmu, Tuhan Yang Maha Perkasa dari sifat yang mereka katakan.
Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh
alam.”
QS. Ash Shaaffaat (37) ; 180-182.

‫ﺔﹸ‬‫﴾ ﺍﹶﻟﹾﻔﹶﺎﺗِﺤ‬٦﴿
Al Faatihah.

III. PENUTUP DO’A II.

‫ﻢ‬‫ ﺍﻟﹾﻬ‬‫ﺔِ ﻳٰﺎﻓﹶﺎﺭِﺝ‬‫ﺓِ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺗِﺤ‬‫ﺑِﻌِﺰ‬‫ﺔِ ﻭ‬‫ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺗِﺤ‬‫ﺑِﺴِﺮ‬‫ﺔِ ﻭ‬‫ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺗِﺤ‬‫ﻖ‬‫ ﺑِﺤ‬‫ﻢ‬‫﴾ ﺍﻟﻠﱠﻬ‬٧﴿
‫ﺍﻓِﻊ‬‫ ﻳٰﺎ ﺩ‬‫ﻼﹶﺀِ ﻳٰﺎ ﺍﹶﻟﻠﱠﻪ‬‫ ﺍﻟﹾﺒ‬‫ﺍﻓِﻊ‬‫ ﻳٰﺎﺩ‬‫ﻢ‬‫ﺣ‬‫ﺮ‬‫ﻳ‬‫ ﻭ‬‫ﻔِﺮ‬‫ﻐ‬‫ﺎﺩِﻩِ ﻳ‬‫ ﻟِﻌِﺒ‬‫ﻦ‬‫ﻳٰﺎ ﻣ‬‫ ﻭ‬‫ﻢ‬‫ ﺍﻟﹾﻐ‬‫ﻳٰﺎﻛﹶﺎﺷِﻒ‬‫ﻭ‬
َ‫ﻼﹶﺀ‬‫ﺍﻟﹾﺒ‬‫ﻼﹶﺀَ ﻭ‬‫ﺎ ﺍﻟﹾﻐ‬‫ﻨ‬‫ ﻋ‬‫ﻓﹶﻊ‬‫ ﺍﺩ‬‫ﻢ‬‫ ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ‬.‫ﻢ‬‫ﺣِﻴ‬‫ﻼﹶﺀِ ﻳٰﺎ ﺭ‬‫ ﺍﻟﹾﺒ‬‫ﺍﻓِﻊ‬‫ ﻳٰﺎ ﺩ‬‫ﻤٰﻦ‬‫ﺣ‬‫ﻼﹶﺀِ ﻳٰﺎ ﺭ‬‫ﺍﻟﹾﺒ‬
‫ﻜﹶﺮ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺜﹶﺎﺀَ ﻭ‬‫ﺍﻟﹾﻔﹶﺤ‬‫ﺎﺀَ ﻭ‬‫ﺍﺑ‬‫ﺍﻟﹾﻮ‬‫ﻭ‬
BAITUSSALAM
Al Islam 5

‫ﺎ‬‫ﻠﹶﺪِﻧ‬‫ ﺑ‬‫ ﻣِﻦ‬‫ﻄﹶﻦ‬‫ﺎ ﺑ‬‫ﻣ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻬ‬‫ ﻣِﻨ‬‫ﺮ‬‫ﺎﻇﹶﻬ‬‫ ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﺍﻟﹾﻤِﺤ‬‫ ﻭ‬‫ﺍﺋِﺪ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟﺸ‬‫ﻠِﻔﹶﺔﹶ ﻭ‬‫ﺘ‬‫ﺨ‬‫ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻑ‬‫ﻮ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﺴ‬‫ﻭ‬
ٌُ‫ﺮ‬‫ﺀٍِ ﻗﹶﺪِﻳ‬‫ﻰ‬‫ﻠٰﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ‬‫ ﻋ‬‫ﻚ‬‫ﺔﹶً ﺍِﻧ‬‫ﺎﻣ‬‫ ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﻠِﻤِﻴ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻥِ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﻠﹾﺪ‬‫ ﺑ‬‫ﻣِﻦ‬‫ﺔﹶً ﻭ‬‫ﺎﺻ‬‫ﺧ‬
Allahumma bihaqqil faatihah wa bisirril faatihah wa bi ‘izzatil faatihah. Yaa
faarijal hami wa yaa kaashifal ghammi wa yaa man li ‘ibadihi yaghfiru wa
yarhamu. Yaa daafi ‘al bala’i yaa Allahu yaa daafi ‘al bala’i yaa rahmaanu yaa
daafi ‘al bala’i yaa rahiimu. Allahummad fa ‘ ‘annal ghala’a wal bala’a wal
waaba’a wal fahtsa’a wal munkara was suyuufal mukhtalifah wasy syadaa’ida wal
mihana maa zhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa khaashshah wamin
buldaanil muslimiina ‘aammah innaka ‘alaa kulli syai’in qadiirun.

7. “Ya Allah, dengan kebenaran Al Fatihah dan dengan rahasia yang terkandung
didalam Al Fatihah dan dengan keagungan Al Fatihah. Ya Allah Tuhan yang
melapangkan kedukaan dan yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang
Maha Kasih Sayang kepada hambaNya, Ya Allah Tuhan yang menjauhkan bala, Ya
Allah Tuhan Yang Maha Pengasih yang menjauhkan bala, Ya Allah Tuhan Yang
Maha Penyayang yang menjauhkan bala. Ya Allah Tuhan kami, hindarkanlah kami
dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang
bermacam-macam, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan yang tersembunyi
didalam negara kami khususnya, dan didalam negara kaum muslim pada umumnya,
sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu.”

ِ‫ ﺍﹶﻥ‬‫ﻢ‬‫ﻮٰﻫ‬‫ﻋ‬‫ ﺩ‬‫ﺍٰﺧِﺮ‬‫ﻠٰﻢ ٌُﻭ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻬ‬‫ ﻓِﻴ‬‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﺘ‬‫ﺤِﻴ‬‫ ﺗ‬‫ ﻭ‬‫ﻢ‬‫ ﺍﻟﻠﱠﻬ‬‫ﻚ‬‫ﺤٰﻨ‬‫ﺒ‬‫ﺎ ﺳ‬‫ﻬ‬‫ ﻓِﻴ‬‫ﻢ‬‫ﻮٰﻫ‬‫ﻋ‬‫﴾ ﺩ‬٨﴿
‫ﻦ‬‫ ﺍﻟﹾﻌٰﻠﹶﻤِﻴ‬‫ﺏ‬‫ ﻟِﻠﱠﻪِ ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺍﻟﹾﺤ‬
Da ‘waahum fiihaa subhaanakallahumma wa tahiyyatuhum fiihaa salaamun wa
aakhiru da ‘waahum anil hamdulillahi rabbil ‘aalamiina.

8. “Do’a mereka didalamnya ialah “Subhanakallahumma” (Maha Suci Engkau, Ya


Tuhan kami), dan salam penghormatan mereka ialah “Salaamun” (selamat dan
sejahtera). Dan penutup do’a mereka ialah “Al hamdulillahi rabbil ‘aalamiina”
(segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam).”
QS. Yunus (10) ; 10.

-----------

M. Abdullah

BAITUSSALAM

Anda mungkin juga menyukai