Disediakan Oleh: Nor Hayati Mohd Shaharim FASILINUS PPD Petaling Perdana

KAD LOMPAT .

.

.

.

.

.

.

.

blogspot.http://kelasinarbestari.com/ .

.

Masa BM-8 waktu M3-7 .LINUS (Konstruk 3-8) dan Perdana. Murid LINUS TEGAR hendaklah dihantar ke kelas Pemulihan Khas.` ` ` ` ` Berdasarkan data Saringan 3 (2010) kenalpasti murid LINUS TEGAR (konstruk 1-2).(<15 murid) Jika tiada LINUS TEGAR guru pemulihan boleh mengambil LINUS biasa (konstruk 3-5).

.` ` ` Pembelajaran dan pengajaran linus WAJIB menggunakan modul yang telah diberi (soft copy/hard copy) Jika dalam satu kelas terdapat tiga aras . SISTEM FAIL-Fail Tahun 1&2 adalah sama.guru linus hendaklah menulis hanya SATU RPH tetapi terdapat TIGA aktiviti yang berlainan mengikut aras murid tersebut.

Saringan membaca-April 2011 . Tarikh terkini untuk saringan 1 (Tahun 1) dan Saringan 4 (Tahun 2) adalah -Saringan Lisan-28 Feb-31 Mac 2011 .` ` ` ` ` Semua soalan saringan akan dibekalkan oleh PPD samada secara soft copy atau hard copy. Sentiasa peka dengan tarikh saringan(rujuk facebook/fasilinuspetalingperdana) untuk maklumat terkini.

iaitu Saringan 1. Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid Tahun 1 manakala Saringan 4 . Guru subjek iii. ` .` Tiga saringan LINUS. Saringan 5 dan Saringan 6 untuk murid Tahun 2 pada tahun 2011 Guru LINUS hendaklah berbincang dengan AJK bagaimana nak menjalankan Saringan tersebut samada: i. Guru kelas. Guru Pemulihan ii.

` ` ` Saringan LISAN hendaklah dijalankan selama sebulan mengikut keupayaan murid. .Jangan terlalu memaksa murid. Guru boleh mentadbir dalam apa cara sekalipun dengan syarat TIDAK MEMBERI JAWAPAN. Guru hendaklah mengisi markah dalam BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU(BPPI) Murid dikira TIDAK MENGUASAI jika terdapat lebih daripada SATU kesalahan.

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ¶ng¶ . Konstruk 3 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.` ` ` ` ` ` Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Konsturk 9 : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. . memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.` ` ` ` ` ` Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Kosntruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Konstruk 12: Keupayaan membaca.

Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk. Dicadangkan guru duduk bersebelahan dengan murid ketika pentaksiran literasi membaca dilaksanakan.` ` ` ` ` ` Akan dijalankan pada bulan April untuk Saringan 1 dan 4. . Pentadbiran dibuat secara kelas. Jika kesemua konstruk telah ditaksir. pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid. Masa selama seminggu.

` Cetak data tersebut(print screen) dan hantar ke PPD bersama letter head sekolah. ` Buat perbincangan semula dengan AJK untuk pelan strategik seterusnya sehingga Saringan kedua. ` Isi data dalam laman web NKRA.Guru diingatkan supaya berhati-hati semasa key-in data untuk mengelakkan kesilapan. ` .Kemaskini data borang BPPI.

SARINGAN 4 Tidak Menguasai Konstruk 1 ± Konstruk 2 (dibimbing oleh guru pemulihan khas) Program LINUS Tidak Menguasai manamana Konstruk 3 ± Konstruk 8 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 KELAS ARUS PERDANA .

` . 2011. ` Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan semua murid menguasai asas literasi.Murid-murid yang mengikuti Program LINUS akan menduduki Saringan 5 dan 6 pada Tahun 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful