Apa itu Wawasan

Satu wawasan (vision) jangka panjang sebagai arah dasar yang luas meliputi pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia keseluruhannya. ‡ Memberi panduan arah tujuan ‡ Memberi panduan sasaran negara (tahap negara maju sepenuhnya) ‡ Jangka masa

Mengapa perlunya satu µVISION¶
‡ Memberi µNational Focus¶ ‡ Mendapatkan konsesus nasional ‡ Menyediakan garis panduan bagi agenda pembangunan nasional

Mengapa tahun 2020 ?
‡ Pembangunan satu generalisasi dalam era dunia tanpa sempadan dan persaingan yang pesat ‡ Satu era pemisah pembangunan perindustrian dunia ‡ Bersama dalam ³Megatrend´ ‡ Jangkamasa yang munasabah dan praktikal

WAWASAN 2020
MAJLIS PERDAGANGAN MALAYSIA PADA 28FEBRUARI 1991 DI DALAM KERTAS KERJA: ³MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN"

CABARAN 1
MEMBENTUK SEBUAH NEGARA BANGSA YANG BERSATU PADU.

CABARAN 2
MELAHIRKAN SEBUAH MASYARAKAT MALAYSIA YANG BEBAS, TEGUH DAN MEMPUNYAI KEYAKINAN DIRI.

CABARAN 3

MEMBANGUNKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS YANG MATANG.

CABARAN 4
MEMBENTUK SEBUAH MASYARAKAT YANG KUKUH MORAL DAN ETIKANYA, DAN UTUH NILAI KEAGAMAANNYA.

CABARAN 5
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MATANG DAN BERSIFAT TOLERAN.

CABARAN 6
MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERSIFAT SAINS SERTA PROGRESIF.

CABARAN 7
MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERBUDI DAN BERBUDAYA PENYAYANG.

CABARAN 8
MENJAMIN PEMBENTUKAN SEBUAH MASYARAKAT YANG ADIL EKONOMINYA.

CABARAN 9
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAKMUR.

RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG 1 & 2
‡ Terdapat 4 jenis rancangan di Malaysia
± Rancangan jangka panjang - tempoh 10 tahun atau lebih. Rangka Rancangan Jangka Panjang 1 & 2. ± Rancangan jangka sederhana - tempoh 5 tahun. Rancangan Lima Tahun Malaysia. ± Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia. ± Rancangan jangka pendek - tempoh 1 tahun. Belanjawan tahunan.

Rancangan Pembangunan lima tahun setakat ini adalah seperti berikut :

2 RANCANGAN MALAYA

Rancangan Malaya
Pertama (1956-60) Rancangan Malaya Kedua (1961-65)

Rancangan Malaysia Pertama 1966-70 Rancangan Malaysia Kedua 1971-75 Rancangan Malaysia Ketiga 1976-80 Rancangan Malaysia Keempat 1981-85 Rancangan Malaysia Kelima 1986-90 Rancangan Malaysia Keenam 1991-95

Merangkumi Rancangan-rancangan Malaysia Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima.

Akan merangkumi dua Rancangan Malaysia Keenam dan Ketujuh

RRJP 1
‡ Matlamat utama ialah perpaduan negara berasaskan kepada pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. ‡ Merangkumi empat rancangan lima tahun : Rancangan Malaysia Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima. ‡ Menumpukan kepada Pertumbuhan Ekonomi Pesat iaitu 8 % setahun bagi tempoh (1971 90).

‡ DEB - menumpukan kepada pengagihan pertumbuhan ekonomi melalui: - membasmi kemiskinan dikalangan semua rakyat tanpa mengira kaum. - menyusun semula masyarat & menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi - fungsi ekonomi dan kawasan.

RRJP 2
‡ Merangkumi dua rancangan lima tahun: - Rancangan Malaysia Keenam (1991 - 95) - Rancangan Malaysia Ketujuh (1996 - 00) ‡ Berteraskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) pengganti kepada DEB. ‡ RRJP 2 dan DPN merupakan langkah pertama kearah pencapaian matlamat Wawasan 2020. ‡ Matlamat akhir - mencapai taraf negara maju dan perpaduan negara.

Teras Pembangunan RRJP 2
Mengekalkan pertumbuhan pesat ekonomi negara untuk MENCAPAI MATLAMAT: ‡ Pembangunan SEIMBANG ‡ Pembangunan EKONOMI yang diterajui oleh sektor swasta dengan disokong oleh sektor awam.

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP)
‡ mengatasi kelemahan dalam strategi perindustrian tahun 70-an ‡ meliputi tempuh 10 tahun(1986-1995) ‡ garis panduan untuk memandu negara menjadi sebuah negara industri

Kelemahan Sektor Industri 70 - 80 an
‡ Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan. ‡ Eksport terlalu bergantung kepada industri elektrik, elektronik dan tekstil sahaja. ‡ Mutu keluaran tidak dapat bersaing dengan keluaran luar negeri. ‡ Tidak ada rantaian antara sektor industri dengan lain - lain sektor. ‡ Industri - industri yang ditubuhkan kurang mempunyai nilai tambah.

CIRI - CIRI PERINDUSTRIAN NEGARA
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 50 an - getah dan bijih timah 60 an - gantian import 70 an - mempelbagaikan ekonomi 80 an - industri berat 90 an - peranan swasta / pelaburan asing.

MATLAMAT
‡ merangka secara terperinci ‡ menyediakan profil industri ‡ menyatukan industri ‡ merangka keperluan teknologi

‡ barangan getah ‡ barangan kelapa sawit ‡ pemprosesan makanan ‡ keluaran berasaskan kayu ‡ kimia dan petroleum ‡ barangan keluaran logam bukan besi ‡ keluaran galian bukan logam elektronik dan elektrik

1. peralatan pengangkutan 2. keluaran kejuruteraan dan mesin 3. keluaran berasaskan logam,besi dan keluli 4. tekstil dan pakaian

Menyusun semula sistem Mempelbagaikan eksport Menggalakkan penggunaan barangan tempatan Mencari pasaran baru Memperluaskan kegiatan industri Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan

Menggalakkan industri berat Menggalakkan pertumbuhan industri kecil Meningkatkan kemahiran dan teknologi