Anda di halaman 1dari 18

Reka Bentuk Pengajaran

Semua guru yang melaksanakan tugas dengan penuh komited perlu mengetahui apa yang

hendak dilakukan dan bagaimana merancang sesuatu pengajaran dan melaksanakanya. Reka

bentuk pengajaran adalah antara aspek yang penting dalam menghasilkan sebuah pengajaran

yang berkesan. Reka bentuk pengajaran sering dikaitkan dengan pembinaan pengajaran.

Kedua-dua aspek ini sebenarnya telah menjadi amalan harian guru-guru sekolah. Guru-guru

membuat reka bentuk pengajaran dan pembinaan pengajaran sebagai persediaan untuk

menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Kepentingan reka bentuk

pengajaran dan pembinaan pengajaran kepada guru amat ketara dapat menentukan hala tuju

mereka dalam menjalankan tugas mendidik dan melahirkan modal insan yang berkualiti.

Reka bentuk pengajaran adalah proses untuk menentukan komponen sistem instruksional,

ciri-ciri dan keperluan untuk pembelajaran. Dalam domain reka bentuk terdapat empat

bidang utama iaitu reka bentuk sistem instruksional, reka bentuk mesej, strategi instruksional

dan ciri-ciri pelajar. Reka bentuk sistem instruksional merupakan satu tatacara yang teratur atau

sistematik untuk menganalisis, mereka bentuk, membina, melaksana dan menilai bahan

instruksional, satu unit pelajaran, satu kursus atau satu kurikulum agar dapat membantu atau

menambahbaik pelajar belajar dan guru mengajar. Bidang kedua iaitu reka bentuk mesej

melibatkan perancangan untuk menentukan cara dan format media yang paling berkesan untuk

menyampaikan mesej kepada pelajar. Bidang ketiga iaitu strategi instruksional melibatkan

proses memilih dan menyusun aktiviti pembelajaran dalam sesuatu unit pelajaran seperti

urutan, kandungan, domain pembelajaran, kaedah dan media yang paling sesuai untuk

mengukuhkan proses pembelajaran. Bidang terakhir dalam domain reka bentuk ialah

menganlisis ciri-ciri pelajar seperti menentukan kemahiran, pengetahuan, sikap yang sedia

1
ada yang memberi kesan terhadap proses pembelajaran. Secara ringkasnya, reka bentuk

pengajaran ini sebenarnya bermula daripada proses reka bentuk sehingga proses membina

bahan pengajaran. Menurut Dick dan Reiser ( 1988 ), reka bentuk pengajaran ialah satu

proses untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran yang

dilakukan secara sistematik dan terancang. Manakala Richey ( 1986 ) pula menegaskan

bahawa reka bentuk pengajaran sebagai satu bidang sains untuk mencipta spesifikasi

pengajaran yang terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelengaraan bagi

suatu keadaan yang memudahkan pembelajaran. Ringkasnya reka bentuk pengajaran

merangkumi keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu dari proses mereka

bentuk, membina, menilai hinggalah kepada mengurus pembelajaran. Terdapat enam

perkara asas yang merangkumi keseluruhan proses pengajaran iaitu menentukan

keperluan murid, menentukan matlamat dan objektif, membina prosedur penilaian,

mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian, mencuba sistem pengajaran, dan

menilai keseluruhan sistem.

Terdapat beberapa peranan reka bentuk pengajaran antaranya ialah pertama

meningkatkan profesion perguruan dimana guru-guru lebih bersedia dan dapat

meningkatkan kecekapan mereka dalam teknologi pengajaran, kedua ialah kefahaman

keperluan iaitu guru lebih memahami keperluan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran serta mempunyai kefahaman dalam menentukan pengajaran dengan lebih

jelas dan efektif, ketiga iaitu penyelesaian masalah dimana pengetahuan yang luas dalam

kaedah pengajaran akan membantu guru menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam

pengajaran dan terakhir ialah fokus pengajaran iaitu supaya guru apabila masuk kedalam

kelas lebih fokus terhadap pengajaran mereka. Reka bentuk pengajaran ini dapat

2
membantu proses pembelajaran murid secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan

besar. Dalam perancangan reka bentuk pengajaran pertimbangan terhadap teori

pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan. Dalam reka bentuk pengajaran, keadaan

pembelajaran diambil untuk mendapatkan kesan yang bermakna dalam proses pengajaran.

Keadaan pembelajaran baik secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar yang

dirancang dengan teliti dapat membantu seseorang melicinkan proses pengajaran dan

pembelajaran di dalam bilik darjah.

Antara model-model reka bentuk pengajaran ialah model ASSURE, model Dick and

Carey, model ADDIE dan model Instructional design. Kesimpulanya, reka bentuk

pengajaran amat penting dalam pendidikan kerana pelaksanaan proses pengajaran

sememangnya memerlukan perancangan yang rapi dan sistematik sebelum di laksanakan

bagi memastikan kebersanan dalam proses P&P yang dijalankan dan membuktikan

bahawa tahap profesionalisme dalam bidang perguruan ini dapat pengiktirafan semua

pihak kerana setiap perkara yang dibuat berdasarkan proses yang sistematik. Penilaian

juga merupakan aspek yang sentiasa diberi penekanan supaya reka bentuk pengajaran

sentiasa dibuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Hal ini juga memastikan reka

bentuk pengajaran sentiasa seiring dengan perkembanagan pendidikan rasmi.

3
Model reka bentuk instruksional ADDIE

Model reka bentuk instrusional ADDIE ialah merupakan satu sistem prosedur bagi membentuk

program pendidikan atau modul pembelajaran secara konsisten dan dapat dipercayai. Dalam

Model reka bentuk instruksional ADDIE terdapat lima komponen utama yang boleh digunakan

untuk merancang pengajaran yang sistematik. Komponen utama dalam Model ADDIE ialah

Analysis (analisis), Design (reka bentuk), Development(perkembangan), Implementation

(pelaksanaan), dan Evaluation (penilaian). Dalam Model ADDIE, terdapat lima tahap atau unsur

bagi aktiviti saling berkaitan yang memandu amalan pembentukan program pengajaran atau

modul pembelajaran. Setiap unsur atau tahap ini tidak semestinya mengikuti satu pola berurutan,

tetapi memberitahu satu sama lain dalam satu sistem reka bentuk, yang mana output bagi sesuatu

tahap akan menjadi input kepada tahap yang berikutnya (lihat Rajah 3.1 ).

Analisis

Reka Bentuk

Penilaian Formatif

Perkembangan

Pelaksanaan

Penilaian Sumatif

Rajah 3.1. Model ADDIE bagi reka bentuk pengajaran

4
Tahap analysis(analisis) merupakan asas bagi semua tahap yang lain dalam reka bentuk

pengajaran. Istilah analisis merujuk analisis seting pengajaran dan pelajar, termasuk identifikasi

keperluan khusus pelajar dan tujuan pengajaran. Dengan kata lain, analisis membabitkan proses

mengenal pasti perkara yang perlu dipelajari. Pada tahap ini, masalah pengajaran, tujuan dan

objektif pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki

oleh sasaran pelajar dikenal pasti dengan teliti. Tahap analisis mungkin membabitkan

penggunaan teknik inkuiri atau kaedah kajian yang khusus seperti analisis atau taksiran

keperluan, analisis pelajar, analisis kandungan, analisis teknikal, analisis kerja, dan analisis

tugas. Antara lain, hasil atau output bagi tahap ini terdiri dari tujuan pengajaran dan satu senarai

tugas yang perlu diajar. Output tersebut akan menjadi input bagi tahap reka bentuk. Contohnya

guru perlu menganalisis sesuatu dengan berpandukan siapa kumpulan sasaran yang utama iaitu

pelajar dan berdasarkan kepada pelajar-pelajar contohnya didalam kelas, guru boleh

menganalisis pelajar berdasarkan dari perspektif ekonomi pelajar sama ada dari keluarga yang

berada, sederhana atau miskin, sosiobudaya iaitu berdasarkan latar belakang keluarga pelajar

samada pelajar dari keluarga yang kaya, sederhana atau kurang kemampuan, dari segi kelayakan

akademik pelajar iaitu pencapaian akademik pelajar sama ada lemah, baik atau sederhana dan

agama yang dianuti oleh pelajar mereka di sekolah. Selain itu, guru juga boleh memastikan

persekitan pembelajaran murid dalam keadaan selesa supaya pengajaran dan pembelajaran

berlaku dengan lancar.

. Tahap design( reka bentuk) pula membabitkan penggunaan output dari tahap analisis

untuk merancang strategi bagi membentuk pengajaran. Istilah reka bentuk merujuk reka bentuk

spesifikasi bagi konteks pembelajaran yang berkesan dan juga reka bentuk produk dan proses

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dengan kata lain, reka bentuk melibatkan

5
proses menjelaskan cara untuk mempelajari perkara tertentu. Pada tahap ini, objektif

pembelajaran dibentuk, pelajaran dirancang, butir ujian dibina, sumber pembelajaran dikenal

pasti, cara untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dikenal pasti pada tahap analisis

digariskan, dan asas pengajaran dikembangkan. Output bagi tahap reka bentuk akan menjadi

input kepada tahap perkembangan. Contoh bagi design(reka bentuk) ialah guru membuat

objektif pembelajaran berdasarkan topik yang ingin diajar supaya pada akhir pembelajaran guru

boleh nilai samada objektif pembelajaran berjaya dicapai atau tidak. Pada tahap ini juga, guru

boleh tentukan media dan kaedah yang sesuai, aktiviti yang sesuai dijalankan di dalam kelas dan

kaedah menyampaian yang sesuai kepada pelajar.

Seterusnya, tahap development( perkembangan ) dibentuk berlandaskan kedua-dua

tahap analisis dan reka bentuk. Istilah perkembangan merujuk pembinaan semua artifak pelajar

dan pengurusan yang relevan. Dengan kata lain, perkembangan membabitkan proses penjanaan

dan penghasilan bahan pembelajaran, dan tujuan utama bagi tahap ini adalah untuk menjana

rancangan dan bahan pelajaran. Pada tahap ini, rangka cerita dibentuk, kandungan ditulis, grafik

direka bentuk, unsur teknologi diintegrasikan, halaman maklumat dan pelajaran dibentuk, dan

semua media yang akan digunakan dalam pengajaran dan sebarang dokumentasi sokongan

dibentuk. Proses ini boleh melibatkan perkakasan komputer seperti kalkulator grafik dan alat

simulasi serta perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad dan pengajaran berasaskan

komputer. Guru boleh memilih media pengajaran yang sesuai sebagai alat bantu mengajar sama

ada guru ingin mengunakan slaid,animasi,audio, dan video. Tetapi perlu diingatkan semasa set

induksi apa sahaja bahan yang digunakan semasa set induksi tidak dianggap sebagai bahan bantu

mengajar. Bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar adalah dua perkara yang

berbeza,dimana bahan bantu mengajar ialah merupakan isi pengajaran atau maklumat manakala

6
alat bantu mengajar adalah merupakan peralatan atau media yang digunakan untuk

menyampaikan pengajaran.

Tahap implementation (pelaksanaan) pula membabitkan penyampaian atau

pelaksanaan pengajaran yang sebenar, sama ada pengajaran itu berasaskan bilik darjah, makmal

matematik, seting peribadi, mahupun berasaskan komputer. Istilah pelaksanaan merujuk

pelaksanaan artifak pembelajaran dan sistem yang dibentuk dalam konteks pembelajaran yang

diharapkan. Dengan kata lain, pelaksanaan membabitkan proses menjalankan program atau

modul pembelajaran dalam konteks dunia sebenar. Tujuannya adalah untuk menyampaikan atau

melaksanakan pengajaran dengan efisien dan berkesan. Tahap ini perlu menyokong pemahaman

pelajar tentang bahan yang disediakan, menyokong pelajar menguasai kemahiran tertentu,

membantu pelajar membina pengetahuan berdaya maju, menyediakan prosedur bagi melatih

fasilitator atau pelajar modul pembelajaran, dan mencuba pelajaran yang disediakan. Contohnya,

guru membuat perlaksanaan adalah berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian dimana didalam

RPH tersebut guru telah membuat terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan seperti aktiviti

didalam kelas,media yang akan digunakan dan sebagainya. Guru hanya membuat perlaksanaan

berdasarkan apa yang telah dirancangkan. Oleh sebab itu, penyediaan RPH amat penting dan

hendaklah disusun dengan baik serta diteliti sebelum memulakan kelas.

Akhir sekali, tahap evaluation (penilaian) membabitkan pengukuran keberkesanan dan

keefisienan pengajaran. Istilah penilaian merujuk kedua-dua penilaian formatif dan sumatif

tentang produk pembelajaran dan sistem yang dibentuk dan dilaksanakan. Dengan kata lain,

penilaian melibatkan proses menentukan kecukupan pelajaran atau modul yang disediakan.

Penilaian sepatutnya berlaku secara berterusan dalam seluruh proses reka bentuk pengajaran

seperti penilaian dalam setiap tahap, penilaian antara tahap, dan penilaian selepas pelaksanaan.
7
Penilaian formatif merupakan penilaian berterusan semasa membentuk sesuatu tahap dan antara

tahap. Tujuan penilaian ini adalah untuk memperbaiki pengajaran sebelum versi mutakhir

dilaksanakan. Penilaian sumatif pula berlaku selepas versi pengajaran mutakhir dilaksanakan.

Tujuan penilaian ini adalah untuk mentaksirkan keberkesanan keseluruhan pengajaran.

Lazimnya, data dari penilaian sumatif digunakan untuk membuat keputusan tentang pengajaran,

sama ada untuk meneruskan pengajaran atau tidak. Contohnya guru perlu membuat penilaian

selepas pengajaran dilakukan bagi memastikan objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran

dapat dicapai. Pentaksiran hendaklah dilakukan oleh guru pada tahap ini bagi memastikan proses

P&P yang dilakukan itu berjaya iaitu dengan membuat pentaksiran samada guru telah

menyelesaikan masalah yang dihadapi pelajar, kesan dan perubahan yang perlu dilakukan. Guru

hendaklah sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan sentiasa melakukan penambahbaikan

dari semasa ke semasa supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru berkesan dan berjaya serta

ianya dapat dicapai.

Nor Azillah Binti Aris

198469

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan

Tingkatan : 4 Cemerlang

Bilangan Pelajar : 25

Tarikh : 22 Mac 2011 (Selasa)

Masa : 7.30 am – 8.10 am

Tema : Pengenalan kepada perakauanan


8
Subtema : Bentuk organisasi

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, pelajar akan dapat:

(i) Menerangkan organisasi perniagaan serta ciri


perniagaan
(ii) Membandingkan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan

Bahan Bantu Mengajar : (i) Komputer & Skrin Putih

(ii) Buku Teks

Penerapan Nilai : (i) Keusahawanan

(ii) Amanah
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui sejarah perakaunan dan

falsafah perakaunan

LANGKAH ISI AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN/NILAI


PELAJARAN /BBM
DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Pengenalan a. Guru bercerita kepada


kepada pelajar tentang
(3 min.) organisasi organisasi perniagaan
yang tersenarai didalam
perniagaan
Bursa Saham Malaysia.
Langkah 1 Mengenali ciri- a. Pelajar ditunjukan
ciri setiap gambar dan diterangkan a. Komputer
(5 min.) organisasi setiap bentuk organisasi b. Skrin putih
perniagaan dan disoal c. Papan tulis
perniagaan.
guru organisasi
perniagaan yang terdapat
disekitar kawasan
sekolah serta ciri-ciri
bentuk organisasi
perniagaan.

Langkah 2 Membezakan a. Pelajar telah diterangkan


antara aspek- perbezaan setiap aspek a. Komputer
9
(2 min.) aspek dalam dalam organisasi b. Skrin putih
setiap organisasi perniagaan.
perniagaan.

Langkah 3 Soalan latihan a. Pelajar disoal oleh guru


dalam kelas untuk membezakan a. Gambarfoto
Penilaian jenis-jenis bentuk
dan organisasi perniagaan
Pengukuhan berdasarkan foto yang
diberikan.
(1 min.)

Langkah 4 Penutup a. Pelajar dikehendaki a. Buku teks


menyiapkan tugasan di
Penutup halaman 175 hingga 176
buku teks dan dihantar
(1 min.) pada 25 Mac 2011
b. Pelajar memberi tumpuan
sepanjang proses
P&P,guru mengucapkan
terima kasih dan memberi
salam sebelum
meninggalkan kelas.

Refleksi:

90% pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukakan dan pelajar memberi tumpuan

semasa guru mengajar. Secara keseluruhan proses P&P dianggap berjaya.

Ulasan Pensyarah:

10
Model Dick Dan Carey ( 1979 )

Model Dick dan Carey adalah model design instruksional yang dikembangkan oleh Walter Dick,

Lou Carey dan James O Carey. Model Dick dan Carey terdapat didalam Bukunya The

Systematic Design of Instruction edisi 6 tahun 2005. Perancangan Instruksional menurut sistem

pendekatan model Dick & Carey terdapat beberapa komponen yang terdapat di dalam proses

pengembangan dan perencanaan tersebut. Langkahnya ditunjukkan pada gambar rajah dibawah

ini. Model Dick dan Carey mengandungi Sembilan langkah iaitu kenal pasti matlamat

pengajaran, buat analisis pengajaran, kenal pasti ciri dan perlakuan peringkat masuk

murid, tulis objektif prestasi, bina item ujian rujukan kriteria, bina strategi pengajaran,

bina dan pilih bahan pengajaran, reka bentuk dan jalankan penilaian formatif dan langkah

yang terakhir ialah semak semula pengajaran. Dalam kesembilan langkah ini, hanya langkah

ketujuh sahaja yang akan digunakan dalam menyediakan bahan-bahan media dimana selaras

dengan Rancangan Pengajaran Harian diatas. Langkah ketujuh itu ialah bina dan pilih bahan

pengajaran. Bina dan pilih bahan pengajaran dimana bina bahan yang boleh membantu pelajar

mencapai objektif seperti modul buku panduan guru, transparensi, video, CD, bahan multimedia

berasaskan computer, laman web untuk e-learning dan sebagainya. Bahan dibina berasaskan

kepada peruntukan, kemudahan, pengalaman pelajar dan kemampuan guru dan sekolah.

11
Set Induksi

Sebelum memulakan pengajaran, guru akan melakukan set induksi selama 3-5minit. Berdasarkan

kepada model Dick dan Carey elemen ketujuh iaitu bina dan pilih bahan pengajaran . Contohnya

dalam subtopik bentuk organisasi, guru mengunakan teknik bercerita ( media personel )

mengunakan kemahiran berkomunikasi dimana guru itu adalah merupakan salah satu media.

Guru bercerita kepada pelajar tentang organisasi perniagaan yang terdapat didalam Bursa Saham

Malaysia. Teknik bercerita ini akan dapat menarik perhatian dimana pelajar akan berminat untuk

mendengar cerita yang disampaikan oleh guru terutama sekali apabila cerita yang disampaikan

oleh guru adalah merupakan sesuatu yang baru bagi diri mereka. Pada masa itu, guru adalah

merupakan media perantara ( media personel ) atau medium yang paling utama dimana guru

yang memainkan peranan penting dalam menarik perhatian pelajar dan menyampaikan maklumat

kepada pelajar dengan mengunakan media yang ada pada seorang guru itu seperti itonasi suara

yang jelas dan boleh difahami, gaya atau penampilan yang menarik serta motivasi. Ini seterusnya

akan menarik minat mereka untuk mengetahui secara mendalam pembelajaran yang ingin

disampaikanoleh guru. Organisasi perniagaan yang terdapat didalam Bursa Saham Malaysia
12
sebernarnya terdiri daripada pelbagai bentuk organisasi perniagaan seperti perkongsian,syarikat

berhad, koperasi, milikan tunggal dan sebagainya, jadi guru hanya ingin memberikan gambaran

kepada pelajar sebelum guru memulakan pengajaran dengan lebih lanjut lagi. Ada kajian yang

menunjukan bahawa, tumpuan seseorang dewasa akan menurun selepas 10 minit pertama mereka

terdedah kepada stimulus dan pada peringkat set induksi ini guru hendaklah bijak dan

memainkan peranan penting untuk menarik perhatian pelajar supaya minat dan fokus pelajar

tidak lari daripada perngajaran yang ingin disampaikan dan pelajar sentiasa memberikan

tumpuan dalam pembelajaran kerana jika tidak maka pembelajaran tidak dapat disampaikan serta

tidak berkesan dan hasil pembelajaran tidak dapat dicapai.

Langkah 1

Seterusnya isi pembelajaran iaitu mengenali ciri-ciri setiap organisasi perniagaan. Pelajar

ditunjukan gambar-gambar setiap bentuk organisasi perniagaan dengan mengunakan slaid yang

ditayangkan melalui skrin putih. Pelajar dapat melihat gambar contoh bagi setiap bentuk

organisasi perniagaan seperti kedai milikan tunggal ( Tukang jahit Aina ), perkongsiaan ( Pusat

Rawatan Idris & Daud), syarikat berhad (Waja Maju Berhad) dan koperasi ( Koperasi

Permodelan Felda ). Berdasarkan elemen ketujuh Dick dan Carey iaitu bina dan pilih bahan

pengajaran, guru memilih media tayang kaku iaitu dengan elemen visual sebagai bahan

pengajaran dimana gambar pada slaid yang ditayangkan di skrin putih itu adalah merupakan

salah satu elemen visual. Visual ialah bahan media pengajaran yang menggunakan imej yang

dapat dilihat, atau berdasarkan penglihatan. Kebiasaannya, penggunaan visual dalam pengajaran

dan pembelajaran digunakan dengan media pengajaran yang lain. Visual adalah media berbentuk

paparan interaktif. Visual membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan
13
lebih berkesan. Muhamad Hasan A.Rahman (2000), berdasarkan piramid kadar pemerolehan

pengetahuan menunjukkan penglihatan mencatatkan peratusan terbesar iaitu 83% berbanding

rasa, sentuhan, bau dan pendengaran. Ini menunjukkan bahawa visual membolehkan proses

pemerolehan maklumat berjalan dengan berkesan. Visual terbahagi kepada dua jenis iaitu visual

tayangan dan visual bukan tayangan. Guru menghasilkan kepingan slaid sendiri dengan

mengunakan Microsoft Powerpoint. Perlu diingatkan bahawa Powerpoint bukan bahan bantu

mengajar tetapi alat bantu mengajar ( aplikasi) manakala slaid adalah merupakan bahan bantu

mengajar( media tayang kaku). Setiap slaid yang ditayangkan mempunyai gambar setiap bentuk

organisasi perniagaan dan guru menerangkan kepada pelajar berdasarkan setiap gamabar bentuk

organisasi perniagaan tersebut sebagai contoh milikan tunggal, selepas guru menunjukan gambar

kepada pelajar guru menerangkan serba sedikit mengenai ciri-ciri perniagaan milikan tunggal

seperti Perniagaan Aina berdasarkan gambar pada slaid. Jadi para pelajar dapat gambaran yang

lebih jelas dan mudah faham terutamanya pelajar yang tidak pernah mempunyai pengalaman

melihat gambar tersebut. Selepas itu guru mengunakan kemahiran menyoal kepada para pelajar

dimana guru merupakan sebagai media personel. Guru menyoal kepada para pelajar mengenai

bentuk organisasi perniagaan yang terdapat disekitar sekolah mereka dan pelajar akan

menyenaraikan beberapa ciri-ciri bentuk organisasi perniagaan di papan tulis. Papan tulis adalah

merupakan salah satu media paparan. Papan tulis atau papan hitam yang digunakan dengan cara

yang betul dan sistematik akan dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang

berkualiti. Ia digunakan meluas dan guru haruslah mengambil kira peranan yang dapat

dimainkan oleh papan tulis sebelum memulakan sebarang pengajaran. Bagi Brown (1969), guru

yang berkebolehan dan cekap selalunya mengambil berat penggunaan papan tulis supaya ia

benar – benar efektif. Pelajar yang memahami ciri-ciri bentuk organisasi perniagaan akan dapat

14
menyenaraikan dipapan tulis dan dari situ guru dapat menilai samada pelajar memahami atau

tidak ciri-ciri bentuk organisasi perniagaan. Ini kerana kemahiran menyoal merupakan suatu

kemahiran yang amat kompleks. Sekiranya kemahiran ini digunakan dengan berkesan, tahap

prestasi pelajar akan meningkat dan proses pengajaran dan pembelajaran akan bertambah aktif

dan lebih merangsangkan. Guru menguji pengetahuan pelajar dengan mengunakan kemahiran

menyoal. Sebagai contoh nyatakan bentuk organisasi perniagaan yang terdapat disekitar sekolah

kamu?. Melalui peryoalan ini, guru dapat mengetahui samada pelajar memahami ciri-ciri bentuk

organisasi perniagaan yang telah diterangkan guru sebentar tadi. Jenis soalan yang dikemukan

boleh bertumpu atau bercapah.

Langkah 2

Seterusnya isi pembelajaran iaitu membezakan antara aspek-aspek perbezaan dalam setiap

organisasi perniagaan. Guru memilih untuk mengunakan media tayang kaku berserta elemen

animasi dimana guru menggunakan slaid sebagai bahan pengajaran manakala animasi untuk

memudahkan pelajar memahami perkaitan antara setiap aspek perbezaan dalam bentuk

organisasi perniagaan. Slaid yang ditunjukan kepada pelajar dengan mengunakan kata kunci

yang mudah difahami para pelajar, font tulisan yang jelas, latar belakang slaid yang tidak terlalu

kompleks serta warna tulisan yang bersesuian. Manakala animasi yang digunakan dalam slaid

tersebut adalah untuk memudahkan pelajar memahami serta membuat kaitan atau hubungan

perbezaan ciri organisasi perniagaan contohnya apabila guru ingin menerangkan aspek perbezaan

organisasi perniagaan, maka animasi ialah setiap aspek perbezaan dalam organisasi perniagaan

akan keluar satu persatu mengikut urutan dan hubung kait. Ini akan memudahkan pelajar

memahami dan melihat kaitan hubungan aspek perbezaan tersebut. Jika tiada animasi yang

dilakukan, contohnya aspek perbezaan itu ditunjukan secara keseluruhan bentuk organisasi
15
perniagaan maka pelajar tidak dapat melihat kaitan atau hubungan antara satu aspek perbezaan

organisasi perniagaan dengan yang lain.

Langkah 3

Seterusnya ialah soalan latihan dalam kelas dimana pelajar disoal oleh guru untuk membezakan

jenis-jenis bentuk organisasi perniagaan berdasarkan foto yang diberikan. Guru memilih media

bukan tayang iaitu gambar kaku dimana pelajar akan ditunjukan gambarfoto contohnya

Perniagaan Runcit Ali maka jenis bentuk organisasi perniagaan ialah milikan tunggal dan

seterusnya gambarfoto bagi setiap bentuk organisasi yang lain. Gambarfoto yang ditunjukan

mestilah sesuai dengan kumpulan sasaran iaitu peringkat para pelajar dimana gambarfoto yang

jelas dan tidak terlalu kompleks. Pelajar akan minat untuk menjawab soalan guru jika

gambarfoto yang menarik dan dapat memberi sesuatu yang baru didalam pengajaran guru. Ini

kerana jika teknik pengajaran yang sama pada setiap masa, maka pelajar akan mudah bosan dan

tidak memberi tumpuan kepada pengajaran. Kemahiran menyoal disini adalah untuk melihat

sejauh mana pemahaman pelajar terhadap pengajaran yang guru telah sampaikan. Contohnya

guru boleh menunjukan gambarfoto dan meminta pelajar angkat tanggan untuk menjawab

soalan nyatakan jenis perniagaan pada gambar ini dan jelaskan ciri-ciri perniagaan ini. Selepas

itu,berikan masa dalam 1 minit untuk pelajar berfikir dan barulah memanggil seorang pelajar

untuk menjawab soalan tersebut. Ini juga adalah merupakan salah satu daripada penilaian yang

dilakukan kepada para pelajar terhadap pemngajaran yang telah dilakukan. Jika pelajar faham

dan boleh menjawab soalan itu, maka bermakna pembelajaran yang disampaikan oleh guru

berkesan dan hasil pembelajaran adalah berjaya. Maklum balas juga boleh dilihat daripada

aktiviti pengukuhan ini.

16
Langkah 4

Bagi penutup, pelajar diarahkan untuk menyiapkan tugasan di halaman 175 dan 176 di dalam

buku teks. Media yang dipilih oleh guru ialah media cetak dimana buku teks adalah merupakan

salah satu daripada media cetak selain keratan akhbar dan majalah. Media cetak terdiri daripada

media yang mempunyai banyak teks, perkataan dan juga gambar yang dicetak. Terdapat pelbagai

media cetak yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti buku teks, buku

rujukan, modul pengajaran, majalah, surat khabar, jurnal, nota-nota yang dibuat oleh guru. Guru

memilih media cetak iaitu buku teks pada penutup kerana buku teks lebih memenuhi silibus dan

sukatan pelajaran berbanding buku-buku rujukan dan bagi subtopik tersebut iaitu bentuk

organisasi perniagaan selain untuk meningkatkan kefahaman para pelajar melalui latihan yang

diberikan.

Kesimpulan

Media pendidikan dan media pengajaran merupakan satu komponen bidang teknologi pendidikan

sahaja. Komponen tersebut berfungsi memperolehi, memproses dan menyusun kembali

maklumat pandang- dengar. Media boleh berupa alat, perkakas atau bahan grafik, fotografik,

elektronik atau mekanik. Komponen lain terdiri daripada isi kandungan matapelajaran,

matlamat dan objektif matapelajaran, penyusunan semua perkara tersebut mengikut kebolehan

murid dan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Semua komponen itu kemudiannya

hendaklah dinilai dan dibaiki oleh guru. Model Dick dan Carey pada elemen ketujuh iaitu bina

dan pilih media pengajaran yang memainkan peranan penting. Guru memainkan peranan penting

walaubagaimana pun media yang digunakan hanya bahan bantu mengajar dan bukanlah sesuatu

17
yang penting kerana walau apa sekalipun, guru yang memainkan peranan penting dalam

pengajaran didalam kelas contohnya walaupun pengajaran dibantu oleh slaid tetapi dalam slaid

hanya ada key words tetapi penerangan guru yang perlu berikan dan bergitulah sebaliknya.

18