Anda di halaman 1dari 12

Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,

SM All Saints, Kota Kinabalu

KERTAS KONSEP
BORANG

Disediakan Oleh :

Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,


SM All Saints,
Peti Surat 10520,
88805 Kota Kinabalu,
Sabah.

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS

1
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

1. LATAR BELAKANG

Kajian buli dan ponteng yang telah dibuat di pusat pengajian tinggi
membuktikan bahawa masalah disiplin di sekolah semakin meningkat.
Salah laku ini juga menyumbang kepada salah laku negatif yang lain
seperti bergaduh, merokok dan kesalahan lain di luar atau di dalam
sekolah.Amalan buruk yang dilakukan oleh pelajar ini patut dibendung .
Wujudnya jawatan Guru Bimbingan dan Kaunseling yang lebih dari
seorang di sekolah diharap dapat membantu menangani masalah disiplin
ini secara lebih profesional.

2. PERNYATAAN MASALAH

Perbuatan melanggar disiplin sekolah oleh pelajar sentiasa berlaku. Pihak


sekolah telah berusaha untuk mengubah tingkah laku yang negatif
dengan berbagai-bagai pendekatan. Peranan Guru Bimbingan dan
Kaunseling sememangnya telah diterima sebagai satu perkhidmatan yang
penting di sekolah. Bagi membantu pihak sekolah menangani masalah ini
secara lebih profesional data dan maklumat diperlukan untuk
membuktikan keberkesanan program yang telah dijalankan dan jumlah
murid yang telah berubah dan tingkah laku negatifnya kepada tingkah
laku positif.

3. MATLAMAT

Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling dapat menyediakan maklumat


dan data berkaitan dengan program-program yang telah dijalankan
kepada kumpulan sasaran dan mempunyai data bilangan murid yang
telah berubah tingkah lakunya dan memperolehi kecemerlangan hasil
daripada keberkesanan peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling di
sekolah.

4. OBJEKTIF

4.1 Membantu sekolah mengurangkan masalah salah laku dan


masalah sosial murid.
4.2 Guru Bimbingan dan Kaunseling dapat membantu menyelesaikan
masalah salah laku dan sosial murid secara berfokus dan
bermaklumat.
4.3 Meningkatkan kefahaman pihak pengurusan sekolah terhadap
peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam usaha menangani
masalah disiplin pelajar.
4.4 Membugarkan peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam
menangani disiplin pelajar.

5. RASIONAL

2
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah untuk melahirkan


insan yang seimbang serta dapat memperkembangkan potensi diri secara
menyeluruh.

6. FOKUS PELAN TINDAKAN

6.1 Mengesan semua kumpulan murid mengikut kategori yang


disenaraikan melalui pemerhatian, laporan disiplin, buku catatan,
soal selidik, maklumat rakan sebaya dll.
6.2 Semua kumpulan murid yang telah dikenalpasti ini ini hendaklah
disenaraikan mengikut 3 Bidang utama iaitu:

6.2.1 Bidang Akademik


6.2.2 Bidang Disiplin
6.2.3 Bidang Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ).

6.3 Fokus hendaklah melibatkan ke tiga-tiga bidang. Bidang Akademik


wajib iaitu untuk meliputi kumpulan Cemerlang dan Halus.
Kemudian pilih kumpulan sasaran dari 2 bidang yang berikutnya
mengikut keperluan sekolah. Jumlah pelajar yang terpilih dalam
setiap kumpulan minimum ialah 8 orang untuk setiap satu
kumpulan sasaran.

Contoh :

1. Bidang Akademik

Kumpulan Cemerlang – 8 orang pelajar


Kumpulan Galus - 8 orang pelajar

2. Bidang Disiplin

Kumpulan Ponteng/Buli/Dll - 8 orang pelajar

3. Bidang PPDa

Kumpulan Merokok - 8 orang pelajar

6.4 Ambil maklumat peribadi murid yang tersenarai dan difailkan.

6.5 Pelajar berkenaan hendaklah menjalani proses kaunseling individu


dan kelompok secara berterusan ( ada laporan dan catatan)

6.6 Pelajar berkenaan dilibatkan sama dalam program khas B & K


yang sesuai (ada laporan dan catatan)

3
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

6.7 Bincang / bentang laporan dan catatan kepada pengetua setiap


kali mesyuarat analisis peperiksaan dijalankan.

6.8 Hantar laporan kepada PPD pada setiap 5 hari bulan pada setiap
4 bulan sekali.

6.9 PPD hantar ke Unit HEM JPN sebelum 10 hari bulan pada setiap 4
bulan sekali.

7. SASARAN

7.1 BIDANG AKADEMIK

7.1.1 Kumpulan Cemerlang


7.1.2 Kumpulan Halus

* Borang A
* Borang Rumusan A

7.2 BIDANG DISIPLIN

7.2.1 Kumpulan Ponteng


7.2.2 Kumpulan Buli
7.2.3 Kumpulan Mencuri
7.2.4 Kumpulan Bergaduh
7.2.5 Kumpulan Lewat

* Borang A
* Borang Rumusan B

7.3 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

7.3.1 Kumpulan Merokok


7.3.2 Kumpulan Dadah / HIV / AIDS / Hidu Gam

* Borang A
* Borang Rumusan B

8.0 PENILAIAN DAN PEMANTAUAN

8.1 Pengetua dan Guru-Guru Penolong Kanan di sekolah.


8 .2 Pejabat Pelajaran Daerah
8.3 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
8.4 Jemaah Nazir Negeri Sabah

4
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

8.5 Kementerian Pelajaran Malaysia

PROSES KERJA PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS

5
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Catatan


Meluluskan /
Dirujuk
1. Mengesan murid berdasarkan
maklumat. 1. Pengarah
Pelajaran.
2. Senarai murid mengikut 2. Timbalan
BIDANG kemudian senarai Pengarah
mengikut kumpulan sasaran. Pelajaran
3. KS SPPK
3. Buat perjumpaan dengan murid 4. KU HEM
yang terlibat dan rasionalkan SPPK
mereka mengapa terpilih dalam 5. PPD (HEM)
Program Kaunseling Berfokus. 6. Pengetua
4. Dapatkan maklumat peribadi Isi Borang BDK 1 –
murid yang terlibat. untuk simpanan Guru
BK
5. Hantar maklumat awal pelajar Borang A
kepada PPD (HEM). Tarikh belum
ditentukan

6. Murid mengikuti proses Sepanjang tahun


kaunseling individu, kelompok
atau program khas.

7. Menyediakan laporan Borang Rumusan


keberkesanan A (Akademik ) dan
B (Disiplin dan PPDa)

8. Berbincang / bentangkan Borang Rumusan


laporan kepada pengetua. A dan B
9 Hantar laporan kepada PPD
( HEM ) Tarikh belum
ditentukan
10 Hantar Laporan kepada Unit
HEM JPN.

CARTA ALIRAN KERJA

6
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

PROGRAM PEMANTAPAN AKADEMIK DAN DISIPLIN BERFOKUS

MUL
A Berbincang antara Guru Bimbingan dan Kaunseling yang ada
di sekolah.

Berbincang dengan pengetua, guru disiplin dan semua guru.

Mengesan pelajar berdasarkan maklumat dari pelbagai sumber.

Kategorikan pelajar mengikut bidang dan kumpulan sasaran.

Kumpulkan pelajar dan berikan penerangan serta rasionalkan


mereka.

Edarkan Borang Profail Pelajar.

Hantar maklumat awal ke PPD (HEM) & Unit HEM JPN.

Pelajar menjalani proses kaunseling dan program khas

Sediakan laporan dan catatan.

TAMA
T Bentangkan laporan kepada pengetua dan hantar kepada PPD
(HEM)

7
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

Borang A

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS


SENARAI NAMA MURID SASARAN

1. NAMA SEKOLAH

2. DAERAH

3 NAMA PENGETUA/ GURU BESAR

4. NAMA GURU KAUNSELING/BIMBINGAN

5. BIDANG :

Bi Nama Penuh Tingkatan Catatan


l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bil Program yang dirancang Tarikh Catatan


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

T. Tangan T. Tangan

..............................................................
……………………………………..
( ) ( LORNA MATHEWS )
(Guru Kaunseling / Bimbingan) (Pengetua / Pentadbir)

8
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

Borang A
Contoh
mengisi borang
PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS
SENARAI NAMA MURID SASARAN

1. NAMA SEKOLAH

2. DAERAH

3 NAMA PENGETUA/ GURU BESAR

4. NAMA GURU KAUNSELING

5. BIDANG : AKADEMIK KUMPULAN : CEMERLANG

Bi Nama Penuh Tingkatan Catatan


l
1 Hasnah bt. Kamal 3RK 11 A
2 Kumar a/l Rajan 3A 9A
3 Ah Chong Cheen 3A 8A 1B
4 Zainal Abidin b. Zin 3A 9A
5 Kumaran a/l Raju 3A 8A1B
6 Ramlan b. Rosli 3A 7A 2C
7 Samsul Ariffin b.Rabu 3A 5A 4C
8 Kamarul Azhari b. Azhari 3A 6A 3B
9 Chee Ho Chern 3B 9A
10 Tan Kee Lee 3B 7A 2B
11
12

Bi PROGRAM KHAS yang dirancang Tarikh Catatan


l
1 Motivasi Bina Insan 1 5.6. 2007
2 Seminar Teknik Menjawab 15.8.200
7
3 Pecutan Terakhir 20.9.200
7
4
5
6
7
8
9
10

9
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

T. Tangan T. Tangan

..............................................................
……………………………………..
( ) ( LORNA MATHEWS )
(Guru Kaunseling / Bimbingan) (Pengetua / Pentadbir)

Borang A

Contoh mengisi borang

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS


SENARAI NAMA MURID SASARAN

1. NAMA SEKOLAH

2. DAERAH

3 NAMA PENGETUA

4. NAMA KAUNSELOR

5. BIDANG : DISIPLIN KUMPULAN : PONTENG

Bil Nama Penuh Tingkatan Catatan


1 Ahmad Kamal bin Arif 5B Ponteng, Buli & Gaduh
2 Kumar a/l Rajan 4A Ponteng,
3 Rani a/l Karapal 4C Gaduh, mencuri, ponteng
4 Lee Choy Lim 3D Mencuri, gaduh, ponteng
5 Suhaimi b. Darus 4D Bergaduh, buli, mencuri, ponteng
6 Lim Ah Guan 3B Ponteng, buli, bergaduh, mencuri
7 Savindra a/l Gopal 3E Ponteng. Bergaduh
8 Mohd Shukri b. Said 4E Ponteng , bergaduh
9 Lufti b. Abdullah 3E Ponteng, buli dan gaduh
10 Gunalan a/l Turaisinggam 5E Gaduh, mencuri, ponteng
11
12

Bi PROGRAM KHAS yang dirancang Tarikh Catatan


l
1 Program Jati diri 6.6.2006 Semua hadir.
2 Kebara Diri 8.6..2006
3 Mekar sejambak 9.10.200
6
4 Perjumpaan dengan Pengetua 17.9.200
6
5
6
7

10
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

8
9
10

T. Tangan T. Tangan

..............................................................
……………………………………..
( ) ( LORNA MATHEWS )
(Guru Kaunseling / Bimbingan) (Pengetua / Pentadbir)

BDK 1 MURID

BORANG PROFIL MURID


PROGRAM PEMANTAPAN KAUNSELING PELAJAR BERFOKUS

KATEGORI
GAMBAR TERKINI
NAMA GURU KELAS

TINGKATAN

1. PERIBADI

1.1 Nama : _______________________________________


1.2 Umur : ______________ 1.3 Jantina : ____________
1.4 No. Kad Pengenalan : _______________________________________
1.5 Tarikh Lahir : _______________________________________
1.6 Alamat Rumah : _______________________________________
_______________________________________
1.7 No Telefon Rumah : _______________________________________

2. BUTIRAN BAPA
2.1 Nama : _______________________________________
2.2 Umur : _______________________________________
2.3 Pendapatan Sebulan : RM ___________________________________
2.4 Alamat Pejabat : _______________________________________
_______________________________________
2.5 No. Telefon Pejabat : _______________________________________
2.6 No. Telefon Bimbit : _______________________________________

11
Unit Bimbingan Kaunseling & Kerjaya,
SM All Saints, Kota Kinabalu

3. BUTIRAN IBU
3.1 Nama : _______________________________________
3.2 Umur : _______________________________________
3.3 Pendapatan Sebulan : RM ___________________________________
3.4 Alamat Pejabat : _______________________________________
_______________________________________
3.5 No. Telefon Pejabat : _______________________________________
3.6 No. Telefon Bimbit : _______________________________________

4. BUTIRAN RAKAN / WARIS


4.1 Nama : _______________________________________
4.2 Umur : _______________________________________
4.3 Alamat Rumah : _______________________________________
_______________________________________
4.4 No. Telefon Rumah : _______________________________________
4.5 No. Telefon Bimbit : _______________________________________

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

Tandatangan : ……………………………… Tandatangan : ………………………..


Nama : ……………………………….. Nama : …………………….................
( GURU KAUNSELING ) (PENGETUA )

Tarikh : ………………………………. Tarikh : ……………………….

12