RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa

Jawa X/1 2 X 45 menit

A. Standar Kompetensi B. Kompetensi Dasar C. Indikator

: Ragam wacana lisan : Mendengarkan pengumuman : - mencatat isi atau pesan pokok yang terdapat dalam pengumuman yang disampaikan. - memberikan tanggapan secara lisan isi pengumuman

D. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat mencatat isi atau pesan pokok yang terdapat dalam pengumuman. 2. Siswa dapat memberikan tanggapan secara lisan isi pengumuman. E. Materi Pembelajaran Wara-wara yakuwe informasi ngenani salah sijine bab sing perlu dingerteni neng wong akeh utawa umum. Wara-wara kuwe kelebu tindak komunikasi utawa tindak pasrawungan setengahe masyarakat. Tindak komunikasi sing ngemot perkara-perkara sing wujude: sapa sing aweh pesen, sapa sing nampa pesen, apa pesene, kepriwe kahanane. Pengumuman mujudake salah sijine basa kang nduweni tenger: a. Basane komunikatif maksude ora ngayawara, cukup perlune bae. Tetembunge sing prasaja supaya gampang ditampa. b. Isine ringkes, maksude ngemot basa kang wigati (penting) bae, perangan(bageyan) sing ora penting ditinggal. c. Perangane (bageyane) jangkep(lengkap), maksude sanadyan ringkes nanging lengkap.sekang pengumuman mau bias mangsuli / njawab pitakonan: Apa (apa sing dadi isine wara-wara) Sapa (kang dadi inti wara-wara/ sapa kang diumumake) Kenangapa (nangapa bias diumumake) Ana ngendi wara-wara mau Kapan Kepriye lan liya-liyane. Urut-urutane wara-wara yakuwe : judul utawa irah-irahan, salam, katujokaken,pembuka, isine, pangarep-arep, wasana, salam penutup, tapak asma.

F. Metoda Pembelajaran : 1. Metode Pembelajaran : Tanya jawab, penugasan
G. Kegiatan Pembelajaran :

No 1.

Kegiatan Waktu Kegiatan Awal 5 Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang pengertian wara-wara dan urut-urutannya wara-wara. • Guru menyiapkan pengumuman Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik secara mandiri mulai mendengarkan pengumuman yang dibacakan oleh guru • Peserta didik berani mengemukakan tanggapan tentang pengumuman

2.

75

No

Kegiatan yang didengar. 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri menyebutkan judul pengumuman yang • • • •

Waktu

• •

didengar. Peserta didik secara mandiri menyebutkan isi pengumuman yang didengar Peserta didik secara mandiri menyebutkan dari siapa pengumuman yang didengar Peserta didik mengemukakan untuk siapa pengumuman tersebut secara lisan. Peserta didik menjelaskan urut-urutane wara-wara( judul, salam, katujokaken,pembuka , isi, pangarep-arep,wasana, salam penutup, tapak asma) Peserta didik menjelaskan pokok-pokok isi pengumuman (dari siapa, untuk siapa, dan apa isinya) Peserta didik menyampaikan kembali dengan ragam bahasa sendiri pengumuman yang didengar. Peserta didik menceritakan kembali secara lisan pengumuman yang didengar.

3.

2.3 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil pengumuman yang telah dibuatnya. • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pengumuman berupa uraian. 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur • Guru memberi tugas tidak terstruktur mencari pengumuman di radio / televisi / masjid. • Peserta didik menjelaskan pokok-pokok isi pengumuman ( dari siapa, untuk siapa, dan apa isinya) • Peserta didik menuliskan rangkuman dengan ragam bahasa sendiri pengumuman yang didengar.

10

Penilaian  Penilaian proses dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek-aspek keseriusan dan keantusiasan  Penilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas individu dengan ramburambu penilaian (1) Kesesuaian tanggapan peserta didik terhadap pengumuman yang telah dibaca oleh guru. (2) ketepatan menjelaskankan pokok-pokok isi pengumuman, (dari siapa,untuk siapa, dan apa isinya).

1. Jenis Tes 2. Bentuk Tes
3. Alat tes Wara-wara

: : :

subjektif tertulis

Assalamu’alaikum wr.wb. Wara-wara kiye diaturake sekang pengeras suara Mesjid Darussalam: Ngaturi prikasa dhumateng warga Rt 1 Rw 10 Ledhug bilih sedaya bapak saha ibu ingkang sampun lansia kasuwun kempal wonten: Papan : ngajeng Mesjid Darussalam desa Ledhug Dinten : Minggu Paing, surya kaping 13 Agustus 2010 Wanci : tabuh 07.00 WIB Saperlu : senam lansia Mekaten mugi ndadosaken kawuningan, maturnuwun. Wassalamu’alaikum wr.wb. a) Soal: 1. 2. 3. 4. 5. b) Kunci Jawaban 1. 3. 4. c) Norma Penilaian Benar skor 10 Skor penilaian 50 x 100 = 100 50 H. Alat , media, dan Sumber Belajar 1. Alat dan media pembelajaran : Wara-wara, LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1 2. Sumber Belaja : Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan kelas 1, buku Bahasa Jawa Apa bedane wara-wara karo pambyawara? Kanggo sapa wara-wara mau digawe? Apa isine wara-wara ing ndhuwur? Wara-wara diumumake sekang ngendi? Kapan goleh dikon kumpul? Wara-wara : pengumuman lan pambyawara : pranata adi cara Nganakake senam lansia kanggo bapak saha ibu warga Rt 1 Rw 10 Desa Ledhug Diaturake sekang pengeras suara Mesjid Darussalam Minggu Paing, surya kaping 13 Agustus 2010 tabuh 07.00 WIB

2. Kanggo bapak saha ibu warga Rt 1 Rw 10 Desa Ledhug 5.

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

A. Standar Kompetensi B. Kompetensi Dasar
Indikator

: : :

Ragam wacana lisan Mendengarkan berita - menuliskan pokok-pokok isi berita ke dalam kalimat  menyampaikan secara lisan ringkasan berita  menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi berita.  mengemukakan tanggapan atas isi berita.

C. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat menulis pokok-pokok isi berita. 2. Siswa dapat menyampaikan secara lisan ringkasan berita 3. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi berita. 4. Siswa dapat mengemukakan tanggapan isi berita. D. Materi Pembelajaran Pawarta kuwe kedadeyan sing diwartakna. Pawarta kuwe bias wujud lesan utawa tulisan . lesan tegese pawarta kuwe bias diwartakna neng wong liya kangggo pamiyarsa liwat swara. Tulisan pawarta kuwe biasane dipajang neng ariwarti utawa kalawarti. Ngrungokna warta sing apik lan efektif kudu bias mangsuli pitakonan: Apa,tegese apa sing diwartakna? Sapa, sapa kang diwartakna Nangendi, nangendi panggonan kedadeyane warta mau? Nangapa, nangapa warta mau ndadak diwartakna? Pendheke, menawa ngrungokna warta rasane kudu sing sareh, sabar, njinggleng marang warta sing lagi disiyarna. E. Metoda Pembelajaran : Metode Pembelajaran : Tanya jawab, penugasan F. Kegiatan Pembelajaran :

No 1.

Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang pengertian pawarta • Guru menyiapkan pawarta Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik secara mandiri mulai mendengarkan pawarta yang dibacakan oleh guru • Peserta didik berani menyampaikan secara lisan ringkasan berita tentang berita yang didengar. 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri menuliskan pokok-pokok isi berita ke dalam • •

Waktu 5

2.

75

kalimat yang didengar. Peserta didik secara mandiri menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi berita yang didengar Peserta didik secara mandiri menanggapi isi berita yang didengar

No

Kegiatan 2.4 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil pawarta yang telah didengarnya. • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pawarta berupa uraian. 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur • Guru memberi tugas tidak terstruktur mencari pawarta di radio / televisi / koran/ majalah. • Peserta didik menuliskan pokok-pokok isi pawarta (apa, sapa, nangendi,nangapa)

Waktu

3.

10

G. Penilaian
 Penilaian proses dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek-aspek keseriusan dan keantusiasan  Penilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas individu dengan ramburambu penilaian (1) Kesesuaian tanggapan peserta didik terhadap pengumuman yang telah dibaca oleh guru. (2) ketepatan menjelaskankan pokok-pokok isi pengumuman, (dari siapa,untuk siapa, dan apa isinya).
1.
Jenis Tes

2. Bentuk Tes
3. Alat tes

: : :

subjektif tertulis

Rungokna warta nang ngisor kiye! Para pamiyarsa, Sugeng ndlu sugeng pepanggihan malih kaliyan giyaran pawarta basa jawi radhiyo karemenan panjenengan punika. Ing ndalu punika badhe kaaturaken pawarta ringkes, mentes tuwin pantes. Wondene pawarta ingkang badhe katur, babagan pidana paukuman 3 wulan kangge ingkang paring arta dhateng tiyang ngemis. Pamerentah kitha Palembang, Sumatra Selatan boten ngeparengaken dhateng sedaya warganipun maringi arta datheng tiyang ngemis tuwin glandhangan ingkang wonten margi-margi ageng ing kitha ngriku. Pranatan wau boten naming ngeparengaken maringi arta, nanging ugi paring awisan supados boten paring tedha tuwin unjukan dhateng tiyang ngemis. Para warga ingkang kadenangan nerak angger-angger kasebut badhe dipunkunjara 3 wulan utawi dhenda ngantos Rp. 5.000.000,00. Miturut Kepala Dinas Sosial Palembang, Dasril Sairin ancas awisan kalawau kangge njaring kelompok ingkang sengaja ngeculaken tiyang ngemis wonten margi ageng kangge kepentingan komersial. Awit punapa ingkang dipunasilaken tiyang ngemis kalawau dipunsuwun dening tiyang ingkang tansaya kathah ing Palembang.

Tumprap masyarakat ingkang ngerasakaken maringi sadhekah prayogi langsung dhateng lembaga resmi pamarentah utawi langsung rawuh dhateng panti asuhan tuwin panti jompo. Ketua Komisi A DPRD Palembang, Aliman, nyengkuyung pranatan kasebut. Alesanipun kathahing glandhangan tuwin tiyang ngemis ing salebeting kitha njalari mbebayani kawilujenganipun piyambak awit kathahipun lalu lintas. Kejawi punika swasana kitha dados semrawut amargi tiyang ngemis lan glandhangan ingkang racakipun sami rebat dhucung ngoyak mobil ingkang liwat saperlu nyuwun arta.
a)
Soal: 1. Wayah kapan pawarta kuwe disiarna? 2. Liwat apa warta kuwe disiarana? 3. Apa sing dadi bakune isine pawarta wau? 4. Larangan apa sing diandharna nang pawarta mau? 5. Nang ngendi pawarta mau disiarna? 6. Apa dhasare pranatan mau? 7. Kejaba dhuwit, apa maning sing ora oleh diwekana marang tukang ngemis? 8. Apa ukuman kanggo wong sing nglnggar aturan/pranatan mau? 9. Apa tujuan ditokna pranatan kuwe? 10. Kepriwe carane ne kana sadhengah warga sing arep ngewekna bantuan? Ing wayah ndalu Liwat siyaran radhiyo Tiyang ngemis punika boten pikantuk dipunparingi manapa kemawon Pranatan wau boten naming ngeparengaken maringi arta, nanging ugi paring awisan supados mboten maringi tedha tuwin unjukan dhateng tiyang ngemis 5. Pamerentah kitha Palembang, Sumatra Selatan 6. Perda nomer 44/2002 ngengingi ketertiban umum 7. Boten maringi tedha tuwin unjukan datheng tiyang ngemis 8. Para warga ingkang kaderungan nerak angger-angger kasebut badhe dipunkunjara 3 wulan utawi dendha ngantos Rp. 5.000.000,00 9. Aksanipun kathahing glandhangan tuwin tiyang ngemis ing selebeting kitha njalari mbebeyani kawilujenganipun piyambak awit kathahipun lalu lintas. 10. Prayogi langsung dhateng lembaga resmi pamerentah utawi langsung rawuh dhateng panti asuhan tuwin panti jompo. 2. 3. 4. Benar skornya 10 Skor penilaian 10 x 10 = 100 I. Alat , media, dan Sumber Belajar Alat dan media pembelajaran : pawarta, LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1 2. Sumber Belaja : Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan kelas 1, buku Bahasa Jawa

b)

Kunci Jawaban 1.

c)

Norma Penilaian

1.

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

-

pengalaman yang disampaikan secara langsung C. Indikator : - menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Menceritakan tokoh-tokoh secara runtut. D. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita 2. Siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh dalam cerita. E. Materi Pembelajaran Crita pengalaman kuwe ateges crita sing wis tau dialami dening sing crita utawa sing nulis. Wujude meneka werna. Ana sing crita lucu , sedhih, nrenyuhake, nyebeli,,gawe kesuh,ngisinngisina lan liya-liyane. Ngrungokake crita pengalaman bias nambahi wawasan tumrape sing ngrungokna, bias dadi penglipur utawa kadhang bias nuwuhake rasa melas, trenyuh, utawa kepengin ngguyu merga lucu. Crita pengalaman bias wujud lisan lan tulisan. F. Metoda Pembelajaran : Metode Pembelajaran : Tanya jawab, penugasan G. Kegiatan Pembelajaran :

A. Standar Kompetensi B. Kompetensi Dasar

: :

Ragam wacana lisan Mendengarkan crita

No 1.

Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang crita pengalaman • Guru menyiapkan crita pengalaman Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik secara mandiri mulai mendengarkan crita pengalaman yang dibacakan oleh guru • Peserta didik berani menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita secara lisan tentang crita pengalaman yang didengar. • Peserta didik berani menceritakan tokoh yang ada dalam crita pengalaman tersebut. 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri menuliskan tokoh-tokoh dalam crita yang •
didengar. Peserta didik secara mandiri menceritakan tokoh dalam crita pengalaman secara runtut yang telah didengar.

Waktu 5

2.

75

2.5 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil crita pengalaman yang telah didengarnya. • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif

No

Kegiatan Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas menceritakan kembali crita pengalaman yang didengar.

Waktu 10

Penilaian
: subjektif : tulis dan lisan 3. Alat tes : a) Soal : critakna maning pengalamane peraga nganggo basamu dhewek ! LKS halaman 10-12 b) Kunci jawaban : kreativitas siswa

1.

Jenis Tes

2. Bentuk Tes

Baturraden Ria kesah dhateng Baturraden sampun kaping 3. Sepindah taksih SMP, jaman semanten kesah kalih kanca reket naminipun Sasti, naming saniki Sasti sampun mboten wonten dhateng Purwokerto malih amargi tumut keluarganipun dhateng luar kota. Kaping kalih Ria dhateng Baturraden SMA kelas 3 kalian kanca reket bentenipun niki jaler naminipun Andrian, dhateng pundi-pundi Ria kaliyan Andrian sareng-sareng. Sesampunipun lulus Andrian nerasaken kuliah teng Lampunglan Ria teng Purwokerto kemawon. Ngantos saniki Andrian mboten wonten kabaripun. Kaping 3 nipun Ria wonten program keakraban teng Baturraden , Ria ngalamun ngingetaken jaman rumiyin taksih kaliyan Sasti lan Andrian. Tomi dhateng ngajak ngobrol lajeng remen dhumatheng Ria, Ria kaget mirengaken tomi sanjang kados menika. Ria wedi mbok putus, kepenginipun langgeng amargi mitosipun ingkang dados pacar teng Baturraden saged pisah. Naming Tomi njelasaken ampun percaya mitos . akhire Ria nrima Tomi dados pacarnipun.

c)

Skor penilaian Skor 60 40 20 Bobot 5

No Kriteria Penilaian 1. Kesesuaian Isi a.Sesuai b.Kurang sesuai c.Tidak sesuai

Skor perolehan = skor maksimal x 100= 100 3 300 x 100 = 100 3

1.

H. Alat , media, dan Sumber Belajar Alat dan media pembelajaran : crita pengalaman, LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1

2. Sumber Belaja
kelas 1, buku Bahasa Jawa

: Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

-

: Mengungkapkan pikiran,pendapat,gagasan,dan perasaan secara lisan melalui berbicara, bertelepon, dan berdialog dalam rangka bahasa jawa dengan unggah-ungguh berbahasa yang sesuai. B. Kompetensi Dasar : Bercerita C. Indikator : - menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Menceritakan tokoh-tokoh secara runtut. D. Tujuan Pembelajaran : 3. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita 4. Siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh dalam cerita. E. Materi Pembelajaran Crita pengalaman kuwe ateges crita sing wis tau dialami dening sing crita utawa sing nulis. Wujude meneka werna. Ana sing crita lucu , sedhih, nrenyuhake, nyebeli,,gawe kesuh,ngisinngisina lan liya-liyane. Ngrungokake crita pengalaman bias nambahi wawasan tumrape sing ngrungokna, bias dadi penglipur utawa kadhang bias nuwuhake rasa melas, trenyuh, utawa kepengin ngguyu merga lucu. Crita pengalaman bias wujud lisan lan tulisan. F. Metoda Pembelajaran : Metode Pembelajaran : Tanya jawab, penugasan G. Kegiatan Pembelajaran :

A. Standar Kompetensi

No 1.

Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang crita pengalaman • Guru menyiapkan crita pengalaman Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik secara mandiri mulai mendengarkan crita lucu yang dibacakan oleh guru • Peserta didik mencari topic utama cerita secara lisan tentang crita lucu yang didengar. • Peserta didik berani menceritakan crita lucu atau pengalaman yang menarik. 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri mencari topik utama crita lucu. • Peserta didik secara mandiri menceritakan crita pengalaman atau lucu. 2.6 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil crita pengalaman atau lucuyang telah didengarnya. • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif

Waktu 5

2.

75

No

Kegiatan Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas untuk membuat crita pengalaman yang lucu.

Waktu 10

Penilaian
: : 3. Alat tes : a) Soal : Buatlah crita pengalaman yang lucu ! b) Kunci jawaban : kreativitas siswa

1.

Jenis Tes

2. Bentuk Tes

subjektif lisan

Nglongok –Barang-Ayu Aku numpak bis jurusan Tegal sekang terminal bis Purwokerto. Sawise bis mlayu madan suwe, kondektur mulai narik bayaran. Tekan SPBU Kalibogor kernete moni “nglongok-barang-ayu…nglongok – barang – ayu”. Kaya kuwe bola – bali. Sawise ulih tambahan penumpang bise mlaku maning. Neng pasar Karanglewas lan desa paggraji kernete tawa maning kaya mau. Aku sing wis suwe ora numpak bis jurusan ngulon, penasaran krungu istilah sing kaya kuwe. Ning bareng mandheg nang pasar Cilongok, kernrte mbengok “ nglongok pasar, nglongok pasar!” ana penumpang sing mudhun. Aku dadi dhong nek nglongok sekang tembung Cilongok. Terus tak terusaken dhewek: barang sekang tembung Ajibarang, ayu sekang tembung Bumiayu. Pas kernet mau liwat ngarepku, aku takon karo dheweke:” Mas, nek aku mudhun Prupuk apa istilahe?” dheweke semaur karo ngguyu: “ Nggih nglongok barang ayu empuk!!” Gerrrrrr penumpang padha ngguyu kabeh. Apa tumon nglongok barang ayu empuk… Cilongok, Ajibarang, Bumiayu, Prupuk? Dhasar basane kernet.

c)

Skor penilaian Skor 60 40 20 Bobot 5

No Kriteria Penilaian 1. Kesesuaian Isi a.Sesuai b.Kurang sesuai c.Tidak sesuai

Skor perolehan = skor maksimal x 100= 100 3 300 x 100 = 100 3

1.

H. Alat , media, dan Sumber Belajar Alat dan media pembelajaran : crita lucu, LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1

2. Sumber Belaja
kelas 1, buku Bahasa Jawa

: Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

: Mengungkapkan pikiran,pendapat,gagasan,dan perasaan secara lisan melalui berbicara, bertelepon, dan berdialog dalam rangka bahasa jawa dengan unggah-ungguh berbahasa yang sesuai. B. Kompetensi Dasar : menelepon C. Indikator : menelepon secara santun sesuai dengan keperluan dan situasinya. D. Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat menelepon secara santun E. Materi Pembelajaran Sing diarani unggah ungguh basa kuwe omongan karo wong liya . omongan karo sapa bae luwih apik nek nganggo unggah-ungguh basa. Manut panggonanae basa jawa kuwe ana loro basa ngoko karo basa krama . basa ngoko dibagi dadi loro ngoko lugu karo ngoko andhap/ alus. Basa krama ya ana loro yakuwe karma karo karma inggil. Basa penganggone Cirine Tuladhane Ngoko lugu - maring sepadha- Kabeh tembunge -kowe arep lunga padha ngangg0 tembung ngendi? - bocah karo bocah ngoko kabeh -kowe wis tuku buku - wong tua maring during? bocah Ngoko alus -wong sing padha Nganggo tembung- -sampeyan gelem tuwane tembung ngoko ning dhahar iwak wedhus? -wong tuwa maring ana sing ngangg -kowe sida tindak wong enom sing esih tembung karma. Semarang ora? diajeni Karma -wong sing nembe Nganggo tembung -sampeyan nembe wawuh karma kabeh mawon tindak pundi? -wong tua maring wong enom sing esih diajeni Karma alus/ inggil -bocah maring wong Nganggo tembung- Panjenengan kok tua. tembung krama inggil nembe kondur? Kula -wong enom maring kanggo wong liya, sampun wangsul wiwit wong tua. nggo awake dhewek wau. -wong tua maring nganggo basa karma. wong enom sing diajeni. Andhahan maring atasane.

A. Standar Kompetensi

F. Metoda Pembelajaran :
Metode Pembelajaran : Tanya jawab, penugasan

G. Kegiatan Pembelajaran : No 1. Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang tata cara bertelepon Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik secara mandiri memilih kosa kata yang tepat untuk bertelepon • Peserta didik berani mengungkapkan kalimat untuk bertelepon • Peserta didik berani memperkenalkan diri dalam bertelepon 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri menelepon secara santun sesuai dengan
keperluan dan situasinya dengan unggah-ungguh basa.

Waktu 5

2.

75

2.7 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tata cara bertelepon • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas membuat kandhahan dengan unggah-ungguh basa yang sesuai dengan keperluan dan situasinya.

10

Penilaian
1.
Jenis Tes 2. Bentuk Tes 3. Alat tes a) Soal : kreativitas siswa : subjektif : lisan : : Buatlah kandhahan dengan unggah-ungguh yang sesuai dengan situasi dan keperluannya.

b) Kunci jawaban

c)

Skor penilaian Skor 60 5 40 20 Bobot

No Kriteria Penilaian 1. Kesesuaian Isi a.Sesuai b.Kurang sesuai c.Tidak sesuai

Skor perolehan = skor maksimal x 100= 100 3 300 x 100 = 100 3
1.
H. Alat , media, dan Sumber Belajar Alat dan media pembelajaran : , LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1 2. Sumber Belaja : Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan kelas 1, buku Bahasa Jawa

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

A. Standar Kompetensi

D.

: Mengungkapkan pikiran,pendapat,gagasan,dan perasaan secara lisan melalui berbicara, bertelepon, dan berdialog dalam rangka bahasa jawa dengan unggah-ungguh berbahasa yang sesuai. B. Kompetensi Dasar : berdialog C. Indikator : mengungkapkan dan menanggapi pembicaraan atau Tanya jawab Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat mengungkapkan dan menanggapi pembicaraan atau Tanya jawab E. Materi Pembelajaran Sing diarani unggah ungguh basa kuwe omongan karo wong liya . omongan karo sapa bae luwih apik nek nganggo unggah-ungguh basa. Manut panggonanae basa jawa kuwe ana loro basa ngoko karo basa krama . basa ngoko dibagi dadi loro ngoko lugu karo ngoko andhap/ alus. Basa krama ya ana loro yakuwe karma karo karma inggil. Basa Penganggone Cirine Tuladhane Ngoko lugu - maring sepadha- Kabeh tembunge -kowe arep lunga padha ngangg0 tembung ngendi? - bocah karo bocah ngoko kabeh -kowe wis tuku buku - wong tua maring during? bocah Ngoko alus -wong sing padha Nganggo tembung- -sampeyan gelem tuwane tembung ngoko ning dhahar iwak wedhus? -wong tuwa maring ana sing ngangg -kowe sida tindak wong enom sing esih tembung karma. Semarang ora? diajeni Karma -wong sing nembe Nganggo tembung -sampeyan nembe wawuh karma kabeh mawon tindak pundi? -wong tua maring wong enom sing esih diajeni Karma alus/ inggil -bocah maring wong Nganggo tembung- Panjenengan kok tua. tembung krama inggil nembe kondur? Kula -wong enom maring kanggo wong liya, sampun wangsul wiwit wong tua. nggo awake dhewek wau. -wong tua maring nganggo basa karma. wong enom sing diajeni. Andhahan maring atasane.

F. Metoda Pembelajaran :
Metode Pembelajaran : Tanya jawab, penugasan

G. Kegiatan Pembelajaran : No 1. Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang tata cara berdialog Kegiatan Inti 2.1 Eksploras • Peserta didik berani menyampaikan teks secara lisan 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri membuat teks dialog secara santun sesuai
dengan keperluan dan situasinya dengan unggah-ungguh basa.

Waktu 5

2.

75

2.8 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tata cara berdialog • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas menjawab pertanyaan mengenai isi dialog.

10

Penilaian
1. a) Soal
1. 2. 4. 5. 1. 2. Jenis Tes : subjektif 2. Bentuk Tes : lisan 3. Alat tes : : dialog LKS semester 1 hal 21 Wangsulana pitakonan-pitakonan nang ngisor kiye!

3.

Menapa pernahipun Wiraukara kaliyan Sancaya? Menapa ingkang dipun rembag? Kengingnapa Sancaya ngginakaken krama? Menapa bentenipun ngoko lugu kaliyan ngoko andhap? Menapa bentenipun karma kaliyan karma alus?

b) Kunci jawaban

: Pernahipun Wiraukara kaliyan Sancaya menika anak kaliyan mantu Ingkang dipun rembag yaiku nyuwun priksa name Sriyatmi

3. Sancaya ngginakaken karma amargi Sancaya ngendika kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh lan maratuwanipun. 4. Bentenipun ngoko lugu kaliyan ngoko andhap menika.

Basa Ngoko lugu

Ngoko alus/ andhap

Penggenanipun - datheng sepadhapadha - lare kaliyan lare - tiyang sepuh datheng lare -tuyang ingkang sami sepahipun -tiyang sepauh dhateng tiyang enem ingkang taksih dipunajeni

Cirinipun sedhaya tembungipun tembung ngoko sedhaya

ngangge

Ngangge tembung-tembung ngoko nanging wonten ingkang ngangge tembung krama.

5. Bentenipun krama kaliyan karma alus menika
Basa krama Penggenanipun tiyang ingkang nembe kenal - tiyang sepuh datheng tiyang enem ingkang taksih dipunajeni -lare dhateng tiyang sepuh -tiyang enem dhateng tiyang sepauh -tiyang sepuh dhateng tiyang enem ingkang sipunajeni. Cirinipun sedhaya tembungipun krama

Krama alus/ inggil

Ngangge tembung-tembung krama inggil kangge tiyang sanesipun, kangge piyambak ngangge basa karma

c)

Skor penilaian 5 x 20 = 100

1.

H. Alat , media, dan Sumber Belajar Alat dan media pembelajaran : , LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1 2. Sumber Belaja : Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan kelas 1, buku Bahasa Jawa

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

a) b) c) d)

: Mengungkapkan pikiran,pendapat,gagasan,dan perasaan secara lisan melalui berbicara, bertelepon, dan berdialog dalam rangka bahasa jawa dengan unggah-ungguh berbahasa yang sesuai. B. Kompetensi Dasar : menyampaikan informasi dari berbagai sumber C. Indikator : mencatat pokok-pokok isi informasi. menyampaikan isi informasi memberikan tanggapan terhadap penyampaian ringkasan isi informasi. D. Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat menyampaikan informasi dari berbagai sumber. Siswa dapat mencatat pokok-pokok isi informasi. Siswa dapat menyampaikan isi informasi. Siswa dapat memberikan tanggapan terhadap penyampaian ringkasan isi informasi. E. Materi Pembelajaran Maos ekstensif tegese maca akeh. Sing diwaca seakeh-akehe ning wektune secepet-cepete. Mula nggone mahami isi wacan ora jero, adate sing penting-penting bae. Maca ekstensif ana 3 werna, yakuwe: 1) Maca lalar survey reading): sedurunge maca wacan adate sing arep macakepengin ngerti apa bae sing arep diwaca, pirang bab utawa kaca. Tujuane ben madan ana gambaran apa bae sing bakal diwaca. 2)Maca seklebetan (skimming) : maca seklebetan kuwe maca nganggo pandelengan cepet. Contone maca kaca judul, daftar isi, kata pengantar, utawane daftar indeks. Tujuane kanggo nggolet kesan umum wacan, nemokaken perkara-perkara sing penting sing lagi diperlokna. 3) Maca cethek (superficial reding) : maca cethek tegese maca sing tujuane mung nggolet kesenengan. Wacan sing diwaca biasane sing entheng-entheng, contone cerkak, novel, sing kanggo seneng-seneng utawa hiburan.

A. Standar Kompetensi

F. Metoda Pembelajaran :
Metode Pembelajaran : ceramah, Tanya jawab, penugasan

G. Kegiatan Pembelajaran : No 1. Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang maca ekstensif. • Guru menyiapkan teks Kegiatan Inti 2.1 Eksploras • Peserta didik mencatat pokok informasi dari teks tersebut 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri menemukan unsur pembangun informasi
• •

Waktu 5

2.

75

(sumber, setting, tema, dan sebagainya). Peserta didik secara mandiri berani mengkomunikasikan secara lisan isi informasi yang telah di baca. Pesereta didik memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan.

2.9 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil informasi dari narasumber. • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas siswa mencari uneg-uneg pada wacana,

10

Penilaian
1. a) Soal
1. 2. 3. 4. 5. Jenis Tes

2. Bentuk Tes
3.

Alat tes : wacana lks semester 1 hal 30 Goletna ung-uneg baku wacan nhuwur!

: : :

subjektif lisan

Uneg-uneg baku paragraph kesiji Uneg-uneg baku paragraph keloro Uneg-uneg baku paragraph ketelu Uneg-uneg baku paragraph kepapat Uneg-uneg baku paragraph kelima b) Kunci jawaban :

1. Crita wayang Indonesia kuwe njiot isine layang Ramayana karo Mahabarata sing asale sekang India. 2. Sarjana India asma Rama Prasad, dumadine Bharatayuda (perangane Pandhawa lan Kurawa) seprene wis luwih sekang 5.000 tahun. 3. Crita wayang Indonesia babone wayang Mahabharata lan Ramayana, ning ora mung asal nurun utawa njiplak apa anane isine buku loro kuwe. 4. Lakon crita wayang Indonesia kuwe akeh banget, lakon siji karo sijine kuwe katon beda, amarga beda peraga-peragane lan beda critane. 5. Ora mung lakone wayang bae sing ngemu pralambang utawa makna.

c)

Skor penilaian 5 x 20 = 100

1.

H. Alat , media, dan Sumber Belajar Alat dan media pembelajaran : , LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1 2. Sumber Belaja : Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan kelas 1, buku Bahasa Jawa

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

A. Standar Kompetensi : berbagai teknik membaca teks tertentu untuk berbagai tujuan. B. Kompetensi Dasar : membaca cepat berbagai teks non sastra dengan kecepatan membaca C. Indikator
120- 180 kata/ menit. : membaca cepat teks dengan lafal yang tepat. Menemukan ide pokok tiap paragraph. Menjawab pertanyaan bacaan. Membuat ringkasan dalam beberapa kalimat. Tujuan Pembelajaran : a) Siswa dapat membaca cepat teks dengan lafal yang tepat. b) siswa dapat menemukan ide pokok tiap paragraph. c) siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan. d) siswa dapat membuat ringkasan dalam beberapa kalimat

D. E.

a) b) c)

F. Materi Pembelajaran Maca rancang bias diarani kasil nek bisa ulih sethitik-thitike 120-180 tembung saben menite. Nek durung bisa nganti 120-180 tembung saben menit diarani durung kasil. Supaya bisa kasil carane: a) Maca neng njero batin kanthi ngeningake cipta (konsentrasi) kususe kanggo wacan sing arep diwaca. b) Aja ngobahna lambe c) Aja nganggo driji utawa barang liyane kanggo nudhingi tembung-tembung sing diwaca. d) Aja ngobah-ngobahna sirah mangiwe utawa manengen. e) Tembung-tembung sing wis diwaca aja dibaleni maning. f) Aja ngeja senajan neng njero batin aksara-aksara nang tembung-tembung sing diwaca Kanggo ningkatake keprigelan maca rancang, sebisa-bisa nguwasani ketrampilan dasar. Obahe mripat Maca frase utawa klompok tembung Ngerteni tembung-tembung kunci G. Metoda Pembelajaran : Metode Pembelajaran : ceramah, Tanya jawab, penugasan Kegiatan Pembelajaran

No Kegiatan 1. Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang membaca cepat • Guru menyiapkan teks kalawarti/ aliwarti Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi 2. • Peserta didik secara mandiri mulai membaca teks yang disiapkan oleh guru • Peserta didik mencari ide pokok dalam teks yang telah dibaca. • Peserta didik berani menjawab pertanyaan yang ada dalam teks. 2.2 Elaborasi

Waktu 5

75

No • 2.10 •

Kegiatan
Peserta didik secara mandiri membuat ringkasan dari teks kalawarti/aliwarti.

Waktu

Konfirmasi Guru memberikan umpan balik positif atas hasil membaca cepat yang telah dibacanya. • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas untuk membaca teks kemudian menjawab pertanyaan tanpa membaca kembali

10

Penilaian
1. a) Soal
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jenis Tes

2. Bentuk Tes
3.

Alat tes : wavcana LKS semester 1 hal 26 Wangsulana pitakonan-pitakonan nang ngisor kiye!

: : :

subjektif tulis dan lisan

Apa bae gunane wit jati? Oyod jati bisa digawe apa bae? Sekang godhong jati bisa dienggo apa? Kenangapa enthung jati akeh sing seneng? Apa bae masakane enthung jati? Kepriwe carane ngolah supaya enthung jati bisa awet? Sekangendi tekane enthung jati? Apa ganhenge entung jati karo manuk teri? Kepriwe bocah-bocah sing dolanan enthung jati nembang? Apa bedane enthung jati karo enthung johar? b) Kunci jawaban : 1. Kangge bahan bangunan, kanggo gedheg, kanggo kerajinan, .godhonge kanggo buntel 2. Meja, kursi, bubutan, lan liya-liyane dadi barang maen lan barang ekspor. 3. Enthung jati 4. Sebab rasane enak lan akeh ngandhut gizi 5. Sayur lodheh, sambel goring, bothok. 6. Diumbah resik, digodhog, utawa diedhang, diuyahi secukupe. 7. Sekang godhong jati 8. Sing dadi uler mau tembeleke manuk terik 9. Enthung-enthung endi elor endi kidul Enthung-enthung bangkalak bangkelidhung Kelidhung rowe-rowe, rambatane kayu gedhe Enthung-enthung endi elor endi kidul Enthung-enthung umahe jati kawung

c)

Skor penilaian 10 x 10 = 100

1.

H. Alat , media, dan Sumber Belajar Alat dan media pembelajaran : , LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1 2. Sumber Belaja : Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan kelas 1, buku Bahasa Jawa

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

A. Standar Kompetensi B. Kompetensi Dasar C. Indikator D. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat

: menulis gagasan dalam bentuk wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi : menulis wacana tentang budaya jawa : menulis wacana narasi sederhana : menulis wacana narasi sederhana

E. Materi Pembelajaran Wacana naratif kuwe wacana sing nyritakna prastawa utawa kedadeyan kaya-kaya wong sing maca nyesekni dhewek utawa ngalami dhewek prastawa mau. Wacana naratif ana loro, yakuwe narasi ekspositoris lan narasi sugestif. Narasi ekspositoris wacana sing mung menehi katrangan lugu apa anane. Upamane jaksa nyritakna kedadeyan tabrakan neng pengadilan. Narasi sugestif kuwe wacana sing ngracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pangangen-angene wong sing maca. Wong sing maca terus bisa njikot sari utawa makna anyar sing ora dibeberna kanthi cetha nang wacana mau, upamane dongeng. Bedane narasi ekspositoris karo narasi sugestif. Narasi ekspositoris Nambahi wawasn utawa pengerten Mbeberna katrangan bab prastawa Adhedhasar nalar suoaya padha sarujuk Basane informative, tembunge deskriptif Narasi sugestif Mbeberna makna kang sinanandi Nguripna pangangen-angen / imajinasi Nalar mung kanggo nggayuh isi Basa figuratif, tembunge konotatif

F. Metoda Pembelajaran
Metode Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran

: :

ceramah, Tanya jawab, penugasan

No Kegiatan 1. Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang wacana narasi • Guru menyiapkan teks narasi Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi 2. • Peserta didik secara mandiri mulai membedakan jenis-jenis wacana. • Peserta didik mendiskusikan karakteristik wacana narasi 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri membuat kerangka dari satu topik
• menjadi wacana narasi Peserta didik menulis wacana narasi sesuai dengan kronologi waktu dan peristiwa.

Waktu 5

75

2.11

Konfirmasi

No

Kegiatan • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil menulis wacana narasi sederhana. • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas untuk membuat wacana narasi ekspositoris

Waktu

10

Penilaian
1. Jenis Tes 2. Bentuk Tes
3. Alat tes a) Soal Buatkan wacana narasi sugestif/ ekpositoris : : : : subjektif tulis dan perbuatan

b)

Kunci jawaban

c) Skor penilaian No Kriteria Penilaian 1. Kesesuaian Isi a.Sesuai b.Kurang sesuai c.Tidak sesuai

Skor 60

Bobot 5

40 20

Skor perolehan = skor maksimal x 100= 100 3 300 x 100 = 100 3
1.
G. Alat , media, dan Sumber Belajar Alat dan media pembelajaran : , wacana narasi, LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1 2. Sumber Belaja : Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasan kelas 1, buku Bahasa Jawa

Mengetahui ……………………..2010 Kepala Sekolah

Ajibarang, Guru Mata Pelajaran,

Ir. Slamet Pangestu NBM. 851 404

Indah Puspita Sari, S.Pd NBM. ………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Mata Pelajaran Kelas / Semester Alokasi Waktu : : : : SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Bahasa Jawa X/1 2 X 45 menit

A. Standar Kompetensi B. Kompetensi Dasar C. Indikator

: menulis gagasan dalam bentuk wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi : menulis wacana tentang budaya jawa : - menyusun wacana deskripsi tentang benda atau manusia berdasarkan pengamatan atau pendengaran. - menyusun wacana deskripsi berdasarkan tema atau topik tertentu.

D.

Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat menyusun wacana deskripsi tentang benda atau manusia berdasarkan pengamatan atau pendengaran. 2) Siswa dapat menyusun wacana deskripsi berdasarkan tema atau topic tertentu.

1)

E. Materi Pembelajaran Nulis gancaran deskripsi padha bae karo nyritakake gegambaran utawa wewayangane barang, papan, panggonan, manungsa, kewan, kedadeyan apa bae sing bisa ditangkep karo panca indra. Bab- bab sing bisa digambarake tuladhane rupane, unine, rasane, ambune lan liya-liyane. Jenising deskripsi ana loro yaiku deskripsi ekspositoris lan deskripsi impresionisti utawa stimulatif. Deskripsi ekspositoris adhate wewayangan/gegambaran sing tinemu ngakal sing isine mung rerincen sing wigati lan disusun nganggo urut-urutan sing sistematis (urut). Jinis deskripsi sing keloro diarani impresionistis. Deskripsi kiye didhasari karo anggepan penulis marang barang utawa obyek sing digambaraken, sipate deskripsi impresionistis kuwe subjektif utawa manut anggepane penulis. F. Metoda Pembelajaran : Metode Pembelajaran : ceramah, Tanya jawab, penugasan Kegiatan Pembelajaran

No Kegiatan 1. Kegiatan Awal Motivasi: • Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang wacana deskripsi • Guru menyiapkan teks n Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi 2. • Peserta didik secara mandiri mulai membedakan jenis-jenis wacana. • Peserta didik mendiskusikan karakteristik wacana narasi 2.2 Elaborasi • Peserta didik secara mandiri membuat kerangka dari satu topik
• menjadi wacana narasi Peserta didik menulis wacana narasi sesuai dengan kronologi waktu dan peristiwa.

Waktu 5

75

2.12

Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil menulis wacana narasi sederhana. • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik

No

Kegiatan sebagai upaya menghargai perstasi • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Kegiatan Penutup • Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3.1 Kegiatan Terstruktur • Guru memberi tugas untuk membuat wacana narasi ekspositoris

Waktu

10