Anda di halaman 1dari 56

STPM/S913

PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(STPM)

BAHASA ARAB
Sukatan Pelajaran
dan Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan bagi peperiksaan tahun 2000 dan tahun-tahun seterusnya
sehingga diberitahu.

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

1
Kandungan
Sukatan Pelajaran 913 Bahasa Arab

Halaman

Matlamat 3

Objektif 3

Kandungan 3 − 31

Senarai Rujukan 32

Bentuk Peperiksaan 33

Soalan Contoh:

Bahasa Arab Kertas 1 (913/1) 34 − 40

Bahasa Arab Kertas 2 (913/2) 41 − 46

Ujian Lisan Bahasa Arab (913/3):


− Petikan 47 − 54
− Tajuk Perbualan 55 − 56

2
913 Bahasa Arab

Matlamat
Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk
(a) membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa Arab dengan baik selaras dengan intelek pelajar
pada peringkat prauniversiti, dan
(b) mempertingkatkan cita rasa dan kehalusan bahasa Arab pelajar melalui penghayatan karya-karya pilihan
yang mencerminkan kehalusan seni, budi, pemikiran, penyataan rasa, dan budaya Arab.

Objektif
Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk
(a) membina kebolehan menggunakan bahasa yang baik dari segi sebutan, ejaan, tatabahasa, kosa kata, dan
ungkapan;
(b) memperkukuh kemahiran menggunakan sistem tulisan Arab;
(c) membina kebolehan memahami bahan tulisan yang beraneka jenis, gaya, dan corak tentang berbagai-bagai
perkara;
(d) membina kebolehan merumuskan butiran penting dan mengungkapkan kembali butiran tersebut dengan
padat dan jitu;
(e) membina kebolehan mengalih bahasa sesuatu tulisan ke dalam bahasa yang lain dengan mengekalkan
butiran penting;
(f) membina kebolehan memperluas sesuatu idea atau perkara dengan cara yang tersusun, padat, dan
meyakinkan dengan menggunakan bahasa yang betul dan kemas;
(g) membina pengetahuan tentang sejarah dan kekeluargaan bahasa Arab serta perkembangan bahasa Arab
mutakhir;
(h) memahami konsep asas kesusasteraan dan mengenali serta menikmati pelbagai jenis dan sifat kesusasteraan
Arab;
(i) memahami suasana zaman, persekitaran sosial, latar masyarakat, dan pemikiran yang menghasilkan
kesusasteraan, dan mengambil iktibar nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang terungkap dalam
kesusasteraan;
(j) menguasai keindahan gaya bahasa sastera.

Kandungan
Kandungan sukatan pelajaran Bahasa Arab ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian bahasa dan
bahagian kesusasteraan.
(a) Bahasa Arab
(b) Kesusasteraan Arab

3
‫ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ا ( اﻟﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأرﻗﺎﻣﻬﺎ‬ ‫‪ 1‬ﻧﻈ ﺎم اﻷﺻ ﻮات واﻟﺨﻄ ﻮط‬
‫ب( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻄﻖ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ج( ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف‬ ‫‪2‬‬


‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫‪1‬‬ ‫*ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﻟﻲ اﻻﺳﻢ واﻟﻔﻌﻞ واﻟﺤﺮف‬ ‫‪ 2.1‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ‬ ‫*ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫*ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﻨﺲ‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫* ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺬآﺮ واﻟﻤﺆﻧﺚ إﻟ ﻰ ﺣﻘﻴﻘ ﻲ‬
‫اﻟﻮاﺿﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﺠﺎزي‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫*ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺆﻧﺚ إﻟﻰ ﻗﻴﺎﺳﻲ وﺳﻤﺎﻋﻲ ‪2‬‬
‫اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺪد‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﺳﻢ اﻟﺠﻤﻊ واﺳﻢ اﻟﺠﻨﺲ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫*ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ‬
‫*ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع‬
‫*ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬

‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫*أﺻﻮل اﻟﻜﻠﻤﺎت‬ ‫‪ 2.2‬اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺼﺮف‬


‫ﻣﺒ ﺴﻂ ﻣ ﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫*اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*اﻟﺤﺬف ﻓﻲ اﻟﻤﻮزون واﻟﻤﻴﺰان‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫*اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮزون واﻟﻤﻴﺰان‬
‫‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫*ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ إﻟ ﻰ ﺳ ﺎﻟﻢ وﻣ ﻀﻌﻒ ‪1‬‬ ‫‪ 2.3‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ‬
‫ﻣﺒ ﺴﻂ ﻣ ﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫وﻣﻬﻤﻮز‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻌﺘﻞ‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘ ﻞ إﻟ ﻰ ﻣﺜ ﺎل وأﺟ ﻮف وﻧ ﺎﻗﺺ‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫وﻟﻔﻴﻒ‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪4‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2.4‬اﻟﻤﺠ ﺮد واﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ *أﺑﻮاب اﻟﻤﺠﺮد‬
‫ﻣﺒ ﺴﻂ ﻣ ﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫*ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫*ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺻﻴﻎ اﻟﺰواﺋﺪ‬
‫‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2.5‬أوزان اﻟﺜﻼﺛ ﻲ واﻟﺮﺑ ﺎﻋﻲ *أﺑﻮاب اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺠﺮد‬
‫ﻣﺒ ﺴﻂ ﻣ ﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫*أوزان اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺠﺮد وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ‬ ‫واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ واﻟﺴﺪاﺳﻲ‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*أوزان اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫*أوزان اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ‬
‫‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2.6‬ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻔﻌ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺠﺎﻣ ﺪ *اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﺎﻣﺪة‬
‫ﻣﺒ ﺴﻂ ﻣ ﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫*اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﺼﺮف‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫‪.‬‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫‪2‬‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳ ﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2.7‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﻌ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﻌ ﺪي *أﻗﺴﺎم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪي‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫*أﺳﺒﺎب ﺗﻌﺪي اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻼزم‬ ‫واﻟﻼزم‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*أﺳﺒﺎب ﻟﺰوم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪي‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳ ﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2.8‬ﺑﻨ ﺎء اﻷﻓﻌ ﺎل ﻟﻠﻔﺎﻋ ﻞ أو *آﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل‪:‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ -‬اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ‪.‬‬ ‫*ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ‪ :‬ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ ﻟﻸﻓﻌ ﺎل‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺪﻳﺔ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫‪ 2.9‬اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﺆآ ﺪ وﻏﻴ ﺮ *ﺗﻮآﻴ ﺪ اﻷﻓﻌ ﺎل ﺑﻨ ﻮﻧﻲ اﻟﺘﻮآﻴ ﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠ ﺔ ‪1‬‬
‫ﻣﺒ ﺴﻂ ﻣ ﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫واﻟﺨﻔﻴﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆآﺪ‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*ﺣﺎﻻت ﺗﻮآﻴﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫*ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆآﺪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮآﻴﺪ‬
‫‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫*ﻗﻠﺐ اﻷﻟﻒ واﻟﻴﺎء واوا‬ ‫‪ 2.10‬اﻹﺑﺪال واﻹﻋﻼل‬
‫ﻣﺒ ﺴﻂ ﻣ ﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫*ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو ﻳﺎء‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء هﻤﺰة‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫*ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء أﻟﻔﺎ‬
‫‪.‬‬ ‫*اﻹﺑﺪال‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻹﻋﻼل ﺑﺎﻟﺘﺴﻜﻴﻦ‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳ ﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد‬ ‫‪1‬‬ ‫*أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﺎرف‬ ‫‪ 2.11‬اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﻜﺮة‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص أو ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺠﻴ ﺪ‬ ‫*ﻃﺎﺋﻔ ﺔ ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻀﻤﻴﺮ‪ :‬اﻟ ﻀﻤﻴﺮ‬
‫واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ وﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ‬
‫ﻳﺘﺠﻨ ﺐ اﻟﻤ ﺪرس ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫‪2‬‬ ‫*ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻠﻢ‬
‫ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻘﻴﻤ ﺔ‬ ‫*ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﺳﻢ اﻻﺷﺎرة‬
‫واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﻌﻘﺪة‪.‬‬ ‫*ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل‬
‫ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻤﺪرس إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻟﻤﻌﺮف ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ‬ ‫*اﻟﻤﻌﺮف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺪاء‬
‫ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﺤﻮي‪.‬‬
‫ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘ ﻞ‬ ‫‪4‬‬
‫ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺟﻤﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﺮة أو ﻣﻘﺎﻻ أو ﺣ ﻮارا‬ ‫‪5‬‬
‫ﻗ ﺼﻴﺮة ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺎ أﻣﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ 1‬ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫‪ 2.12‬اﻟﻤﺜﻨ ﻰ وﺟﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺬآﺮ *ﺷﺮوط اﻟﻤﺜﻨﻰ‬
‫ﻣﺒ ﺴﻂ ﻣ ﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟ ﺴﺎﻟﻢ وﺟﻤ ﻊ اﻟﻤﺆﻧ ﺚ *ﺷﺮوط ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺬآﺮ اﻟﺴﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬ ‫*ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﺴﺎﻟﻢ وﺟﻤﻊ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫*ﺟﻤﻊ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺆﻧﺚ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺟﻤﻌﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎ‬
‫‪.‬‬ ‫*ﺟﻤﻮع اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ‪:‬‬
‫‪ 2‬إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫ﺟﻤﻮع اﻟﻘﻠﺔ وﺟﻤﻮع اﻟﻜﺜﺮة‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫‪ 3‬إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ 4‬إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬
‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒ ﺴﻂ‬ ‫*ﻣﺼﺎدر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ‬ ‫‪ 2.13‬اﻟﻤﺼﺎدر وأﻧﻮاﻋﻬﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ‬ ‫*ﻣﺼﺎدر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ وﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳ ﻮم‬ ‫*ﻣﺼﺎدر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﺪاﺳﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ‪.‬‬ ‫*إﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر‬
‫إﺷ ﺮاك اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫*اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﻴﻤﻲ‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*ﻣﺼﺪر اﻟﻤﺮة واﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬

‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒ ﺴﻂ‬ ‫*اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﺻﻴﻎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ‬ ‫‪ 2.14‬اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ‬ ‫*اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻋﻤﻠﻪ‬
‫ﺳ ﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ وﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳ ﻮم‬ ‫*اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل وﻋﻤﻠﻪ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ‪.‬‬ ‫*اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ‬
‫إﺷ ﺮاك اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫*ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﺷﺮوﻃﻪ‪ ,‬ﺣ ﺎﻻت‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ وﻋﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫*اﺳﻢ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن‬
‫*اﺳﻢ اﻵﻟﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒ ﺴﻂ‬ ‫*اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ‬ ‫‪ 2.15‬اﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻓ ﻲ‬ ‫*اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻰ ﻳﺎء اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ‬
‫ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫*ﻣﺎ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﺟﻮﺑﺎ وﺟﻮازا‬
‫إﺷ ﺮاك اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬
‫‪ 2.16‬اﻟﻤﺒﻨ ﻲ واﻟﻤﻌ ﺮب ﻣ ﻦ *اﻟﻤﺒﻨ ﻲ ﻣ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل‪ :‬اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‪ ,‬واﻷﻣ ﺮ ‪ 1‬ﻳﻜﺘﻔ ﻲ اﻟﻤ ﺪرس ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻷﺳ ﺲ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬ ‫واﻟﻤ ﻀﺎرع اﻟﻤﺘ ﺼﻞ ﺑﻨ ﻮن اﻟﺘﻮآﻴ ﺪ أو ﻧ ﻮن‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳﻤﺎء‬
‫اﻹﻧﺎث‬

‫‪7‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﻳﺮآﺰ اﻟﻤﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫*ﻋﻼﻣﺎت ﺑﻨﺎء اﻷﻓﻌﺎل‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪرس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*اﻟﻤﻌﺮب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل‪:‬‬
‫ﻳﻜﺜ ﺮ اﻟﻤ ﺪرس ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤ ﺎذج‬ ‫‪4‬‬ ‫إﻋﺮاب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ‪:‬‬
‫واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ‬
‫ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻌﺘﻠﺔ اﻵﺧﺮ‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت(‬
‫ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﺮات أو ﻣﻘﺎﻻ أو‬ ‫‪6‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬
‫ﺣﻮارا ﻗﺼﻴﺮة ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫*اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟ ﻀﻤﺎﺋﺮ وأﺳ ﻤﺎء اﻹﺷ ﺎرة واﻷﺳ ﻤﺎء‬
‫اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻟﺔ وأﺳ ﻤﺎء اﻻﺳ ﺘﻔﻬﺎم وأﺳ ﻤﺎء‬
‫اﻷﻓﻌﺎل وﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻤﻨﺎدى‪ :‬ﻋﻠﻢ ﻣﻔﺮد وﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮدة‬
‫‪ -‬اﺳ ﻢ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﻨﺲ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻀﺎﻓﺎ‬
‫وﻻ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎف‪.‬‬
‫‪ -‬اﻷﻋﺪاد واﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال اﻟﻤﺮآﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻤﺒﻬﻤﺎت اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣ ﺎ ﺧ ﺘﻢ ﺑﻮﻳ ﻪ‪ ,‬وﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻋﻠ ﻰ وزن ﻓﻌ ﺎل‬
‫ﻋﻠﻤﺎ ﻷﻧﺜﻰ أو ﺳﺒﺎ ﻟﻬﺎ أو اﺳﻢ ﻓﻌﻞ‪.‬‬
‫*ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت(‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬
‫*اﻟﻤﻌﺮب ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء‪:‬‬
‫‪ -‬أﻧﻮاع إﻋﺮاب اﻻﺳﻢ‬
‫‪ -‬ﻋﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬
‫‪ -‬ﻋﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳ ﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد‬ ‫‪ 2.17‬اﻟﺠﻤﻠ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ )اﻟﻤﺒﺘ ﺪأ ‪ -‬اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص أو ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺠﻴ ﺪ‬ ‫اﻟ ﻀﻤﺎﺋﺮ‪ ،‬اﻷﻋ ﻼم‪ ،‬أﺳ ﻤﺎء اﻹﺷ ﺎرة‪،‬‬ ‫واﻟﺨﺒﺮ(‬
‫واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫اﻷﺳ ﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌ ﺮف ﺑ ﺎل‪،‬‬
‫اﻟﻤﻌ ﺮف ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‪ ،‬اﺳ ﻢ اﻟﻔﺎﻋ ﻞ‪ ،‬اﺳ ﻢ ‪ 2‬ﻳﺘﺠﻨ ﺐ اﻟﻤ ﺪرس ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻘﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻔﻌﻮل‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﻌﻘﺪة‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ 3‬ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻤﺪرس إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻟﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﺳﺪ ﻣﺴﺪ ﺧﺒﺮﻩ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻨﻜﺮة‪.‬‬
‫ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﺤﻮي‪.‬‬

‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ 4‬ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘ ﻞ‬ ‫‪ -‬اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﻔﺮد‪.‬‬
‫ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺟﻤ ﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺿ ﺮب‬ ‫‪ -‬اﻟﺨﺒﺮ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ 5‬ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﺮة أو ﻣﻘﺎﻻ أو ﺣ ﻮارا‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﺪد اﻟﺨﺒﺮ‬
‫ﻗ ﺼﻴﺮا ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺎ أﻣﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮ وﺟﻮﺑﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫ﻳﻜﺘﻔ ﻲ اﻟﻤ ﺪرس ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻷﺳ ﺲ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬آﺎن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ 2.18‬اﻟﻨﻮاﺳﺦ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬ ‫ﻋﻤ ﻞ آ ﺎن وأﺧﻮاﺗﻬ ﺎ وﻣ ﺎ ﺗﻔﻴ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻳﺮآﺰ اﻟﻤﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻨ ﻰ )آ ﺎن‪ ،‬ﺻ ﺎر‪ ،‬أﺻ ﺒﺢ‪ ،‬أﺿ ﺤﻰ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﻇﻞ‪ ،‬أﻣﺴﻰ‪ ،‬ﺑﺎت‪ ،‬ﻟﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺎ زال‪ ،‬ﻣ ﺎ اﻧﻔ ﻚ‪،‬‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪرس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺮح وﻣﺎ دام(‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬آﺎن اﻟﺘﺎﻣﺔ‬
‫ﻳﻜﺜ ﺮ اﻟﻤ ﺪرس ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤ ﺎذج‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -‬ﺣﺬف ﻧﻮن ﻣﻀﺎرع آﺎن‬
‫واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺎ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ‬
‫ﻳﺘ ﺪرب اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤ ﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫‪ -‬ﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ‬
‫اﻟﻤﻮاد‪.‬‬ ‫‪ -‬إن اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ‬
‫ﻳﻜﺘ ﺐ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻓﻘ ﺮات أو ﻣﻘ ﺎﻻ أو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -‬أﻓﻌﺎل اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫ﺣ ﻮارا ﻗ ﺼﻴﺮا ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑﺘﻬ ﺎ‬ ‫*أﻓﻌﺎل ﺗﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑ ﺔ )آ ﺎد ‪ -‬آ ﺮب –‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫أوﺷﻚ(‬
‫*أﻓﻌﺎل ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎء )ﻋﺴﻰ – ﺣﺮى –‬
‫اﺧﻠﻮﻟﻖ(‬
‫* أﻓﻌﺎل ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع )ﻃﻔﻖ ‪ -‬ﺟﻌﻞ –‬
‫أﺧﺬ – ﻋﻠﻖ – أﻧﺸﺄ – هﺐ – هﻠﻬﻞ(‬
‫‪ -‬إن وأﺧﻮاﺗﻬ ﺎ )إن – أن – ﻟﻜ ﻦ – آ ﺄن ‪-‬‬
‫ﻟﻴﺖ – ﻟﻌﻞ(‬
‫ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ‬
‫‪-‬ﻇﻦ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ‪:‬‬
‫*أﻓﻌﺎل اﻟﻘﻠﻮب‪:‬‬
‫أﻓﻌ ﺎل ﻳﻘ ﻴﻦ )ﻋﻠ ﻢ – رأى – وﺟ ﺪ – درى ‪-‬‬
‫أﻟﻔﻰ – ﺟﻌﻞ – ﺗﻌﻠﻢ )أﻋﻠﻢ((‬
‫‪ -‬أﻓﻌ ﺎل رﺟﺤ ﺎن )ﻇ ﻦ – ﺣ ﺴﺐ ‪ -‬ﺧ ﺎل –‬
‫زﻋﻢ – ﻋ ّﺪ – ﺣﺠﺎ – هﺐ(‬
‫*أﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘ ﺼﻴﻴﺮ )ﺟﻌ ﻞ ‪ -‬اﺗﺨ ﺬ‬
‫– ﺗﺨﺬ – ر ّد – وهﺐ – ﺻﻴّﺮ(‬

‫‪9‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﻳﻜﺘﻔ ﻲ اﻟﻤ ﺪرس ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻷﺳ ﺲ‬ ‫‪1‬‬ ‫*اﻟﻌﺪد‬ ‫‪ 2.19‬اﻟﻌﺪد‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬ ‫*ﺗﺬآﻴﺮﻩ وﺗﺄﻧﻴﺜﻪ‬
‫ﻳﺮآﺰ اﻟﻤﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫*ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫*اﻟﻌﺪد ﻋﻠﻰ وزن ﻓﺎﻋﻞ‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪرس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت‬ ‫‪3‬‬ ‫*آﻨﺎﻳﺎت اﻟﻌﺪد‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﺜ ﺮ اﻟﻤ ﺪرس ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤ ﺎذج‬ ‫‪4‬‬
‫واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬
‫ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫‪5‬‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬
‫ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﺮات أو ﻣﻘﺎﻻ أو‬ ‫‪6‬‬
‫ﺣﻮارا ﻗﺼﻴﺮا ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫ﻳﻜﺘﻔ ﻲ اﻟﻤ ﺪرس ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻷﺳ ﺲ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2.20‬أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤ ﺪح واﻟ ﺬم *ﻧﻌﻢ وﺑﺌﺲ‬
‫ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺑﻮاب‪.‬‬ ‫واﻻﺧﺘ ﺼﺎص واﻹﻏ ﺮاء *أﺳﻠﻮب اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﻳﺮآﺰ اﻟﻤﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫واﻟﺘﺤ ﺬﻳﺮ واﻟﺘﻌﺠ ﺐ *أﺳﻠﻮب اﻹﻏﺮاء واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫*أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺠﺐ‬ ‫واﻟﻨﺪﺑﺔ واﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪرس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت‬ ‫‪3‬‬ ‫*أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪﺑﺔ‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ‬
‫ﻳﻜﺜ ﺮ اﻟﻤ ﺪرس ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤ ﺎذج‬ ‫‪4‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫‪5‬‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ‪.‬‬
‫ﻳﻜﺘ ﺐ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻓﻘ ﺮات أو ﻣﻘ ﺎﻻ أو‬ ‫‪6‬‬
‫ﺣ ﻮارا ﻗ ﺼﻴﺮا ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫ﻳﻜﺘﻔ ﻲ اﻟﻤ ﺪرس ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻷﺳ ﺲ‬ ‫‪1‬‬ ‫*ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ وﻋﺎﻣﻠﻪ‬ ‫‪ 2.21‬اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬ ‫*ﺷﺮوط اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ‬
‫ﻳﺮآﺰ اﻟﻤﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫*ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﻈﺮف‬
‫واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫*اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪرس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎﻗﺎت‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫ﻳﻜﺜ ﺮ اﻟﻤ ﺪرس ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤ ﺎذج‬ ‫‪4‬‬
‫واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬
‫ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫‪5‬‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬
‫ﻳﻜﺘ ﺐ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻓﻘ ﺮات أو ﻣﻘ ﺎﻻ أو‬ ‫‪6‬‬
‫ﺣ ﻮارا ﻗ ﺼﻴﺮا ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫‪1‬‬ ‫*أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻄﻠﻖ‬ ‫‪ 2.22‬اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻄﻠﻖ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫*ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻄﻠﻖ‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺪر‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫‪1‬‬ ‫*اﻟﺤﺎل‬ ‫‪ 2.23‬اﻟﺤﺎل‬


‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫*ﺣﻜﻤﻪ وﻋﺎﻣﻠﻪ‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*أوﺻﺎﻓﻪ أو ﺷﺮوﻃﻪ‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺎﻣﺪة‬
‫اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*أﻧﻮاع اﻟﺤﺎل‪ :‬ﻣﻔﺮد وﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ وﺟﻤﻠﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬

‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫‪1‬‬ ‫*اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ‬ ‫‪ 2.24‬اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ‬


‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫*ﺣﻜﻤﻪ وﻋﺎﻣﻠﻪ‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*ﺷﺮوﻃﻪ‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*أﺣﻮاﻟﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ‬
‫اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫‪1‬‬ ‫*اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫‪ 2.25‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬


‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫*ﺷﺮوﻃﻪ‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*أﻗ ﺴﺎﻣﻪ‪ :‬ﺗﻤﻴﻴ ﺰ اﻟ ﺬات )اﻷﻋ ﺪاد وآﻨﺎﻳﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﻤﻘ ﺎدﻳﺮ وأﺷ ﺒﺎﻩ اﻟﻤﻘ ﺎدﻳﺮ وﻓ ﺮع اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ( ‪2‬‬
‫اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫وﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*ﺣﻜﻤﻪ وﻋﺎﻣﻠﻪ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬

‫‪11‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫‪1‬‬ ‫*اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫‪ 2.26‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫*أرآﺎن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*أدواﺗﻪ )إﻻ وﻏﻴﺮ وﺳﻮى و ﻣﺎﺧﻼ وﻣﺎﻋﺪا‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫وﻣﺎ ﺣﺎﺷﺎ وﻟﻴﺲ وﻻ ﻳﻜﻮن وﺑﻴﺪ(‬
‫اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻔﺮغ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﺎم‪ :‬اﻟﻤﺘﺼﻞ واﻟﻤﻨﻘﻄﻊ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬

‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫‪1‬‬ ‫*أدوات اﻟﺸﺮط‬ ‫‪ 2.27‬أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮط‬


‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫*أدوات اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺎزﻣﺔ وإﻋﺮاﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*أدوات اﻟﺸﺮط اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺰم‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻗﺘﺮان ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﺑﺎﻟﻔﺎء‬
‫اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸﺮط واﻟﻘﺴﻢ‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*ﺣﺬف اﻟﺸﺮط أو اﻟﺠﻮاب‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬

‫ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫*اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ 2.28‬اﻟﻨﺴﺒﺔ‬


‫ﻣﺒﺴﻂ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻤﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫*اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺐ‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫*اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﻮم ﺑﺘﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ‬
‫وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ‪.‬‬ ‫*اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮر‬
‫إﺷﺮاك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫*اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮص‬
‫اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫*اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺪود‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺎء ﻣﺸﺪدة‬
‫إﺟﺮاء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫*اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻓﻌﻴﻠﺔ وﻓﻌﻴﻠﺔ‬
‫*اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻜﺴﻮر اﻟﻌﻴﻦ‬
‫*اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآﺐ واﻟﻤﺜﻨﻰ واﻟﺠﻤﻊ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫*اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺤﺮة‬

‫‪12‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ 3‬اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ‬
‫ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎرة إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ا( ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫‪ 3.1‬اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼم‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ا ( اﻟﻘﺮاءة ﺑﻨﻄﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺼﻴﺢ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ب(ﻳﺮآﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻨﻐﻤﺎت واﻟﻨﺒﺮات‪.‬‬
‫‪ (1‬اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف‬ ‫ب(اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻨﻄﻖ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫‪ (2‬اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ‬ ‫ج( اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ﺟﻤﻠﺔ‬
‫‪ (3‬اﻟﻤﻔﺮدات‬ ‫آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات‬
‫‪ (4‬اﻷﺳﻠﻮب‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻮاد واﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬ ‫‪ 3.2‬اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬
‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ا ( اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﺛﺮوة ﻟﻐﻮﻳﺔ زﺧﻴﺮة ﻟﻐﺮض‪:‬‬
‫واﻟﻨﻀﺞ ﻓﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺣﺪاث واﻷﻓﻜﺎر‪.‬‬
‫ب( آﻤﺎل اﻟﻤﺤﺘﻮى وأهﻤﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ج( اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫‪ (3‬ﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻵراء‪.‬‬
‫اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺘﺮاآﻴﺐ‪.‬‬
‫د( اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﻼء وﺗﺮﺗﻴﺐ‬
‫آﻠﻤﺎت اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻩ( ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ‪.‬‬
‫و( اﻷﺳﻠﻮب‬
‫ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ 3.3‬اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﻔﻬﻢ‬
‫‪ (1‬اﻟﻘﺮاءة ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫‪ (2‬اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺘﺮاآﻴﺐ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻧﺤﻮﻳﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻓﻬﻢ رﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (4‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻋﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ (5‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻓﻜﺎر‪.‬‬
‫‪ (6‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺮأي‪.‬‬
‫‪ (7‬اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﺔ‬ ‫ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ 3.4‬اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ‬
‫‪ (1‬ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج‪ .‬اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻋﻦ ‪300‬‬
‫‪ (2‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ آﻠﻤﺔ‪ .‬وﺗﻌﺮض ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ‬
‫ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻨﻄﻮق واﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻘﻄﻌﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪ 90‬آﻠﻤﺔ ﺑﺪون اﻟﻤﺲ‬ ‫اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى‪.‬‬

‫‪13‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ (5‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺻﻮﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ‬
‫ﻣﺮآﺰ‪.‬‬
‫‪ (6‬ﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺑﺪون‬
‫اﻟﻤﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ (7‬اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻤﺎ‬
‫اﺳﺘﺮﺳﺎﻻ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬ ‫ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻼﻳﻮﻳﺔ‬ ‫‪ 3.5‬اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ‬
‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ا( اﻟﻔﻬﻢ‬ ‫ﺑﺪون اﻟﻤﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى‪.‬‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﺤﺘﻮى‬
‫اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ب( اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر‬
‫واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻬﻢ‬
‫ﺑﺪون اﻟﻤﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ‬
‫اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫ج( اﻷﺳﻠﻮب واﻟﻨﻤﻂ اﻟﻠﻐﻮي‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ‬
‫واﻷﻧﻤﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫د( ﺣﺴﻦ اﻹﻣﻼء واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺑﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‬
‫واﻟﻔﻘﺮات واﻟﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﺔ‬
‫اﻟﻠﻐﺔ وﻓﺼﺎﺣﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪14‬‬
‫ﻗﺴﻢ اﻷدب‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرس ﻋﺮض‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﻴﺰة ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ 1.1‬اﻟﺸﻌﺮ‬
‫ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر‬ ‫‪ (1‬ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ‪.‬‬
‫وﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ آﻞ‬ ‫‪ (2‬ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺼﻌﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ (4‬اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ إﺟﻤﺎﻻ‪.‬‬
‫واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺤﻔﻆ‬ ‫‪ (5‬اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫‪ (6‬اﻟﻨﺎﺣﻴﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ‪.‬‬
‫أﺑﻴﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ‬ ‫‪ (7‬اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻞ ﻋﺼﻮر وﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻻ‬
‫ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻄﺮا‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ‪.‬‬
‫‪ - 1‬دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺴﻼم ‪ :‬ﻟﺰهﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ‬ ‫‪ 1.1.1‬اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺳﺤﻴﻞ وﻣﺒﺮم‬ ‫ﻳﻤﻴﻨﺎ ﻟﻨﻌﻢ اﻟﺴﻴﺪان وﺟﺪﺗﻤﺎ‬
‫ﺗﻔﺎﻧﻮا ودﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻄﺮ ﻣﻨﺸﻢ‬ ‫ﺗﺪارآﺘﻤﺎ ﻋﺒﺴﺎ وذﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ‬
‫وذﺑﻴﺎن هﻞ أﻗﺴﻤﺘﻢ آﻞ ﻣﻘﺴﻢ‬ ‫أﻻ أﺑﻠﻎ اﻷﺣﻼف ﻋﻨﻰ رﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﻟﻴﺨﻔﻰ‪ ،‬وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﺘﻢ اﷲ ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫ﻓﻼ ﺗﻜﺘﻤﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻜﻢ‬
‫ﻳﺆﺧﺮ ﻓﻴﻮﺿﻊ ﻓﻲ آﺘﺎب ﻓﻴﺪﺧﺮ ﻟﻴﻮم اﻟﺤﺴﺎب أو ﻳﻌﺠﻞ ﻓﻴﻨﻘﻢ‬
‫وﻣﺎ اﻟﺤﺮب إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻢ وذﻗﺘﻢ وﻣﺎ هﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺮﺟﻢ‬
‫وﺗﻀﺮ إذا ﺿﺮﻳﺘﻤﻮهﺎ ﻓﺘﻀﺮم‬ ‫ﻣﺘﻰ ﺗﺒﻌﺜﻮهﺎ ﺗﺒﻌﺜﻮهﺎ ذﻣﻴﻤﺔ‬
‫وﻣﻦ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ دون ﻳﻔﺮﻩ وﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻖ اﻟﺸﺘﻢ ﻳﺸﺘﻢ‬
‫ﻋﺮﺿﻪ‬
‫وﻣﻦ ﻳﻚ ذا ﻓﻀﻞ ﻓﻴﺒﺨﻞ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻳﺴﺘﻐﻦ ﻋﻨﻪ وﻳﺬﻣﻢ‬
‫وإن ﻳﺮق أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺴﻠﻢ‬ ‫وﻣﻦ هﺎب أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ﻳﻨﻠﻨﻪ‬
‫وﻣﻦ ﻻ ﻳﺬد ﻋﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺴﻼﺣﻪ ﻳﻬﺪم وﻣﻦ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻳﻈﻠﻢ‬
‫وإن ﺧﺎﻟﻬﺎ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺗﻌﻠﻢ‬ ‫وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻣﺮئ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻠﻴﻘﺔ‬

‫‪ -2‬ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز‪ :‬ﻟﻸﻋﺸﻰ‬


‫ﻣﻨﺎ ﻏﻄﺎرﻳﻒ ﺗﺮﺟﻮا اﻟﻤﻮت‬ ‫وﺟﻨﺪ آﺴﺮى ﻏﺪاة اﻟﺤﻨﻮ‬
‫واﻧﺼﺮﻓﻮا‬ ‫ﺻﺒﺤﻬﻢ‬
‫ﻟﻠﻤﻮت ﻻ ﻋﺎﺟﺰ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﺧﺮف‬ ‫ﻟﻘﻮا ﻣﻠﻤﻠﻤﺔ ﺷﻬﺒﺎء ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ‬
‫ﻣﻮﻓﻖ ﺣﺎزم ﻓﻲ أﻣﺮﻩ أﻧﻒ‬ ‫ﻓﺮع ﻧﻤﺘﻪ ﻓﺮوع ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻗﺼﺔ‬
‫ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻨﺔ ﻻ ﻣﻴﻞ وﻻ آﺸﻒ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮارس ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻘﺎؤهﻢ‬
‫ﺟﻨﺎن ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺾ واﻟﺰﻋﻒ‬ ‫ﺑﻴﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻏﺪاة اﻟﺮوع‬
‫ﻳﺤﺴﺒﻬﻢ‬
‫ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا أﻧﻨﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﻴﻨﺼﺮﻓﻮا‬ ‫ﻟﻤﺎ رأوﻧﺎ آﺸﻔﻨﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﺟﻤﻨﺎ‬
‫ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬اﻟﺒﻘﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪي ﻳﺤﺼﺪهﻢ وﻻ ﺑﻘﻴﺔ إﻻ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﺎﻧﻜﺸﻔﻮا‬
‫ﻓﻲ ﻳﻮم ذي ﻗﺎر ﻣﺎ أﺧﻄﺄهﻢ اﻟﺸﺮف‬ ‫ﻟﻮا أن آﻞ ﻣﻌﺪ آﺎن ﺷﺎرآﻨﺎ‬
‫ﻣﻠﻨﺎ ﺑﺒﻴﺾ ﻓﻈﻞ اﻟﻬﺎم ﻳﻘﺘﻄﻒ‬ ‫ﻟﻤﺎ أﻣﺎﻟﻮا إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎب أﻳﺪﻳﻬﻢ‬
‫ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻟﻮا وآﺎد اﻟﻴﻮم ﻳﻨﺘﺼﻒ‬ ‫وﺧﻴﻞ ﺑﻜﺮ ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻚ ﺗﻄﺤﻨﻬﻢ‬

‫‪15‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ – 3‬ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻔﺮس واﻟﺼﻴﺪ‪ :‬ﻷﻣﺮي اﻟﻘﻴﺲ‬
‫ﻰ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻬﻤﻮم ﻟﻴﺒﺘﻠﻰ‬
‫ﻋﻠ ّ‬ ‫وﻟﻴﻞ آﻤﻮج اﻟﺒﺤﺮ أرﺧﻲ ﺳﺪوﻟﻪ‬
‫وأردف أﻋﺠﺎزا وﻧﺎء ﺑﻜﻠﻜﻞ‬ ‫ﻰ ﺑﺼﻠﺒﻪ‬‫ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻄ ّ‬
‫ﺑﺼﺒﺢ وﻣﺎ اﻹﺻﺒﺎح ﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺜﻞ‬ ‫أﻻ أﻳﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻻ اﻧﺠﻞ‬
‫ﺑﻜﻞ ﻣﻐﺎر اﻟﻔﺘﻞ ﺷﺪت ﺑﻴﺬﺑﻞ‬ ‫ن ﻧﺠﻮﻣﻪ‬‫ﻓﻴﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻴﻞ آﺎ ّ‬
‫ﺑﻤﻨﺠﺮد ﻗﻴﺪ اﻷواﺑﺪ هﻴﻜﻞ‬ ‫وﻗﺪ اﻏﺘﺪي واﻟﻄﻴﺮ ﻓﻲ وآﻨﺎﺗﻬﺎ‬
‫آﺠﻠﻤﻮد ﺻﺨﺮ ﺣﻄﻪ اﻟﺴﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻜﺮ ﻣﻔﺮ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺪﺑﺮ ﻣﻌﺎ‬
‫ﻋﻞ‬
‫وﻳﻠﻮى ﺑﺄﺛﻮاب اﻟﻌﻨﻴﻒ اﻟﻤﺜﻘﻞ‬ ‫ﻳﺰل اﻟﻐﻼم اﻟﺨﻒ ﻋﻦ ﺻﻬﻮاﺗﻪ‬
‫وإرﺧﺎء ﺳﺮﺣﺎن وﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﺘﻔﻞ‬ ‫ﻟﻪ أﻳﻄﻼ ﻇﺒﻰ وﺳﺎﻗﺎ ﻧﻌﻤﺔ‬
‫ﻋﺬارى دوار ﻓﻲ ﻣﻼء ﻣﺬﻳﻞ‬ ‫ﻓﻌﻦ ﻟﻨﺎ ﺳﺮب آﺄن ﻧﻌﺎﺟﻪ‬
‫دراآﺎ وﻟﻢ ﻳﻨﻀﺢ ﺑﻤﺎء ﻓﻴﻐﺴﻞ‬ ‫ﻓﻌﺎدى ﻋﺪاء ﺑﻴﻦ ﺛﻮر وﻧﻌﺠﺔ‬
‫ﺻﻔﻴﻒ ﺷﻮاء أو ﻗﺪﻳﺮ ﻣﻌﺠﻞ‬ ‫ﻓﻈﻞ ﻃﻬﺎة اﻟﻠﺤﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻀﺞ‬

‫‪ – 4‬ﻓﻰ اﻋﺘﺬار‪ :‬ﻟﻠﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﺒﻴﺎﻧﻰ‬


‫وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ أهﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ وأﻧﺼﺐ‬ ‫أﺗﺎﻧﻰ أﺑﻴﺖ اﻟﻠﻌﻦ أﻧﻚ ﻟﻤﺘﻨﻰ‬
‫هﺮاﺳﺎ ﺑﻪ ﻳﻌﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻰ وﻳﻘﺸﺐ‬ ‫ن اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻓﺮﺷﻦ ﻟﻰ‬ ‫ﻓﺒﺖ آﺄ ّ‬
‫وﻟﻴﺲ وراء اﷲ ﻟﻠﻤﺮء ﻣﺬهﺐ‬ ‫ﺣﻠﻔﺖ ﻓﻠﻢ أﺗﺮك ﻟﻨﻔﺴﻚ رﻳﺒﺔ‬
‫ﻟﻤﺒﻠﻐﻚ اﻟﻮاﺷﻰ أﻏﺶ وأآﺬب‬ ‫ﻟﺌﻦ آﻨﺖ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻰ وﺷﺎﻳﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻷرض ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﺮاد وﻣﺬهﺐ‬ ‫وﻟﻜﻨﻨﻰ آﻨﺖ اﻣﺮأ ﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫أﺣﻜﻢ ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ وأﻗﺮب‬ ‫ﻣﻠﻮك وإﺧﻮان إذا ﻣﺎ أﺗﻴﺘﻬﻢ‬
‫ﻓﻠﻢ ﺗﺮهﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﺮ ذﻟﻚ أذﻧﺒﻮا‬ ‫آﻔﻌﻠﻚ ﻓﻰ ﻗﻮم أراك اﺻﻄﻨﻌﺘﻬﻢ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻄﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﺎر أﺟﺮب‬ ‫ﻓﻼ ﺗﺘﺮآﻨﻰ ﺑﺎﻟﻮﻋﻴﺪ آﺄﻧﻨﻰ‬
‫ﺗﺮى آﻞ ﻣﻠﻚ دوﻧﻬﺎ ﻳﺘﺬﺑﺬب‬ ‫أﻟﻢ ﺗﺮ أن اﷲ أﻋﻄﺎك ﺳﻮرة‬
‫إذا ﻃﻠﻌﺖ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﻣﻨﻬﻦ آﻮآﺐ‬ ‫ﻓﺈﻧﻚ ﺷﻤﺲ واﻟﻤﻠﻮك آﻮاآﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺚ أى اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﻬﺬب؟‬ ‫وﻟﺴﺖ ﺑﻤﺴﺘﺒﻖ أﺧﺎ ﻻ ﺗﻠﻤﻪ‬

‫‪ – 5‬آﺮم وﻧﺠﺪة ‪ :‬ﻟﺤﺎﺗﻢ اﻟﻄﺎﻧﻰ‬


‫ﻳﻘﺎﺗﻞ اهﻮال اﻟﺴﺮى وﺗﻘﺎﺗﻠﻪ‬ ‫وداع دﻋﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺪو آﺄﻧﻤﺎ‬
‫ﺟﻨﻮن وﻟﻜﻦ آﻴﺪ أﻣﺮ ﻳﺤﺎوﻟﻪ‬ ‫دﻋﺎ ﺑﺎﺋﺴﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻨﻮن وﻣﺎﺑﻪ‬
‫ﺑﺼﻮت آﺮﻳﻢ اﻟﺠﺪ‪ ،‬ﺣﻠﻮ ﻧﺎﺋﻠﻪ‬ ‫ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺼﻮت أﻗﺒﻠﺖ ﻧﺤﻮﻩ‬
‫وأﺧﺮﺟﺖ آﻠﺒﻰ وهﻮ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ﻓﺄﺑﺮزت ﻧﺎرى ﺛﻢ أﺛﻘﺒﺖ ﺿﺆهﺎ‬
‫داﺧﻠﻪ‬
‫رﺷﺪت‪ ،‬وﻟﻢ أﻗﻌﺪ إﻟﻴﻪ أﺳﺎﺋﻠﻪ‬ ‫وﻗﻠﺖ ﻟﻪ‪ :‬اهﻼ وﺳﻬﻼ وﻣﺮﺣﺒﺎ‬
‫ﻟﻮﺟﺒﺔ ﺣﻖ ﻧﺎزل أﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ‬ ‫وﻗﻤﺖ إﻟﻰ ﺑﺮك هﺠﺎن‪ ،‬أﻋﺪﻩ‬
‫ﻣﻦ اﻷرض‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺨﻄﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺄﺑﻴﺾ ﺧﻄﺖ ﻧﻌﻠﻪ ﺣﻴﺚ أدرآﺖ‬
‫ﺣﻤﺎﺋﻠﻪ‬
‫ﺳﻨﺎﻣﺎ وأﻣﻼﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻰ آﺎهﻠﻪ‬ ‫ﻓﺠﺎل ﻗﻠﻴﻼ‪ ،‬واﺗﻘﺎﻧﻰ ﺑﺨﻴﺮﻩ‬
‫ﻓﺨﺮ وﻇﻴﻒ اﻟﻘﺮم ﻓﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻗﻪ وذاك ﻋﻘﺎل ﻻ ﻳﻨﺸﻂ ﻋﺎﻗﻠﻪ‬
‫آﺬﻟﻚ أوﺻﺎﻩ ﻗﺪﻳﻤﺎ أواﺋﻠﻪ‬ ‫ﺑﺬاك أوﺻﺎﻧﻰ أﺑﻰ وﺑﻤﺜﻠﻪ‬

‫‪16‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ -1‬اﻋﺘﺬار وﻣﺪح ‪ :‬ﻟﻜﻌﺐ ﺑﻦ زهﻴﺮ‬ ‫‪ 1.1.2‬اﻟﻌﺼﺮ‬
‫ﻻ أﻟﻬﻴﻨﻚ إﻧﻰ ﻋﻨﻚ ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫وﻗﺎل آﻞ ﺧﻠﻴﻞ آﻨﺖ ﺁﻣﻠﻪ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺪر اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻔﻌﻮل‬ ‫ﻓﻘﻠﺖ‪ :‬ﺧﻠﻮا ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻻ أﺑﺎﻟﻜﻢ‬
‫ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﺔ ﺣﺪﺑﺎء ﻣﺤﻤﻮل‬ ‫آﻞ اﺑﻦ أﻧﺜﻰ وإن ﻃﺎﻟﺖ ﺳﻼﻣﺘﻪ‬
‫واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺄﻣﻮل‬ ‫ﻧﺒﺌﺖ أن رﺳﻮل اﷲ أوﻋﺪﻧﻰ‬
‫ﻗﺮﺁن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻋﻴﻆ وﺗﻔﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﻬﻼ هﺪاك اﻟﺬى أﻋﻄﺎك ﻧﺎﻓﻠﺔ ال‬
‫أذﻧﺐ وإن آﺜﺮت ﻓﻰ اﻷﻗﺎوﻳﻞ‬ ‫ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻧﻰ ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻮﺷﺎة وﻟﻢ‬
‫أرى وأﺳﻤﻊ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻔﻴﻞ‬ ‫ﻟﻘﺪ أﻗﻮم ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻟﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﺎذن اﷲ ﺗﻨﻮﻳﻞ‬ ‫ﻟﻈﻞ ﻳﺮﻋﺪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ‬
‫ﻓﻰ آﻒ ذى ﻧﻘﻤﺎت ﻗﻴﻠﻪ اﻟﻘﻴﻞ‬ ‫ﺣﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﻳﻤﻴﻨﻰ ﻻ أﻧﺎزﻋﻪ‬

‫‪ – 2‬ﺗﺄﻳﺪ ودﻓﺎع‪ :‬ﻟﺤﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ‬


‫ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻨﻘﻊ ﻣﻮﻋﺪهﺎ آﺪاء‬ ‫ﻋﺪﻣﻨﺎ ﺧﻴﻠﻨﺎ إن ﻟﻢ ﺗﺮوهﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ أآﺘﺎﻓﻬﺎ اﻷﺳﻞ اﻟﻈﻤﺎء‬ ‫ﻳﺒﺎرﻳﻦ اﻷﺳﻨﺔ ﻣﺼﻌﺪات‬
‫ﺗﻄﻠﻤﻬﻦ ﺑﺎﻟﺨﻤﺮ اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫ﺗﻈﻞ ﺟﻴﺎدﻧﺎ ﻣﺘﻤﻄﺮات‬
‫وآﺎن اﻟﻔﺘﺢ واﻧﻜﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء‬ ‫ﻓﺈﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻋﻨﺎ اﻋﺘﻤﺮﻧﺎ‬
‫ﻳﻌﺰ اﷲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء‬ ‫وإﻻ ﻓﺎﺻﺒﺮوا ﻟﺠﻼد ﻳﻮم‬
‫وروح اﻟﻘﺪس ﻟﻴﺲ ﻟﻪ آﻔﺎء‬ ‫وﺟﺒﺮﻳﻞ أﻣﻴﻦ اﷲ ﻓﻴﻨﺎ‬
‫ﻳﻘﻮل اﻟﺤﻖ‪ ،‬إن ﻧﻔﻊ اﻟﺒﻼء‬ ‫وﻗﺎل اﷲ‪ :‬ﻗﺪ أرﺳﻠﺖ ﻋﺒﺪا‬
‫ﻓﻘﻠﺘﻢ‪ :‬ﻻ ﻧﻘﻮم وﻻ ﻧﺸﺎء‬ ‫ﺷﻬﺪت ﺑﻪ ﻓﻘﻮﻣﻮا ﺻﺪﻗﻮﻩ‬

‫‪ – 3‬ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻐﺎزى واﻟﻔﺘﻮح‬


‫وأﺗﺮك ﻣﺸﺪودا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﻗﻴﺎ‬ ‫آﻔﻰ ﺣﺰﻧﺎ أن ﻧﻠﺘﻘﻰ اﻟﺨﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎ‬
‫ﻣﺼﺎرع دوﻧﻰ ﻗﺪ ﺗﺼﻢ اﻟﻤﻨﺎدﻳﺎ‬ ‫إذ ﻗﻤﺖ ﻋﻨﺎﻧﻰ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﻏﻠﻘﺖ‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﺮآﻮﻧﻰ واﺣﺪا ﻻ أﺧﺎﻟﻴﺎ‬ ‫وﻗﺪ آﻨﺖ ذال ﻣﺎل آﺜﻴﺮ وإﺧﻮة‬
‫أﻋﺎﻟﺞ آﺒﻼ ﻣﺼﻤﺘﺎ ﻗﺪ ﺑﺮاﻧﻴﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﺷﻒ ﻧﻔﺴﻰ أﻧﻨﻰ آﻞ ﺷﺎرق‬
‫وﺗﺬهﻞ ﻋﻨﻰ أﺳﺮﺗﻰ ورﺟﺎﻟﻴﺎ‬ ‫وﷲ دارى ﻳﻮم أﺗﺮك ﻣﻮﺛﻘﺎ‬
‫وأﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮى ﻳﻮم ذاك اﻟﻐﻮاﻟﻴﺎ‬ ‫ﺣﺒﺴﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻮان وﻗﺪ‬
‫ﺑﺪت‬

‫‪ – 4‬ﻓﺨﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪ :‬ﻟﻌﺮوة ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﺨﻴﻞ‬


‫وﻣﺎ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻐﺶ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫ﺑﺮزت ﻷهﻞ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎ‬
‫ﺷﻬﺪت ﻓﻠﻢ أﺑﺮح أدﻣﻰ أآﻠﻢ‬ ‫وﻳﻮم ﺑﺎآﻨﺎف اﻟﻨﺨﻴﻠﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ‬
‫وﻣﺎ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻔﻮارس ﻳﺴﻠﻢ‬ ‫وأﺻﻤﻴﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎرﺳﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎرس‬
‫ﻣﺘﻰ ﻳﻨﺼﺮف وﺟﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﻮم‬ ‫وأﻳﻘﻨﺖ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻤﻠﻴﻴﻦ أﻧﻨﻰ‬
‫ﻳﻬﺰﻣﻮا‬
‫هﻢ ﺛﻴﺎﺑﻰ وﺣﺘﻰ ﺑﻞ اﺧﻤﺼﻰ‬ ‫ﻓﻤﺎرﻣﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﺰﻗﻮا ﺑﺮﻣﺎﺣـ‬
‫ﺑﺎﻟﺪم‬
‫إذا ﻟﻢ أﺟﺪ ﻣﺴﺘﺄﺧﺮا أﺗﻘﺪم‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إﻧﻰ اﻣﺮؤ ذو ﺣﻔﻴﻈﺔ‬

‫‪17‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ -1‬ﻓﻰ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ‪ :‬ﻟﻘﻄﺮى ﺑﻦ اﻟﻔﺠﺎءة‬ ‫‪ 1.1.3‬اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي‬
‫ﻣﻦ اﻷﺑﻄﺎل وﻳﺤﻚ ﻟﻦ ﺗﺮاﻋﻰ‬ ‫أﻗﻮل ﻟﻬﺎ وﻗﺪ ﻃﺎرت ﺷﻌﺎﻋﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﺬى ﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻄﺎﻋﻰ‬ ‫ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻮ ﺳﺄﻟﺖ ﺑﻘﺎء ﻳﻮم‬
‫ﻓﻤﺎ ﻧﻴﻞ اﻟﺨﻠﻮد ﺑﻤﺴﺘﻄﺎع‬ ‫ﻓﺼﺒﺮا ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮت ﺻﺒﺮا‬
‫ﻓﻴﻄﻮى ﻋﻦ أﺧﻰ اﻟﺨﻨﻊ اﻟﻴﺮاع‬ ‫وﻻ ﺛﻮب اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺜﻮب ﻋﺰ‬
‫ﻓﺪاﻋﻴﻪ ﻷهﻞ اﻷرض داع‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻮت ﻏﺎﻳﺔ آﻞ ﺣﻰ‬
‫وﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﻤﻨﻮن إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎع‬ ‫وﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﻂ ﻳﺴﺄم وﻳﻬﺮم‬
‫إذا ﻣﺎ ﻋﺪ ﻣﻦ ﺳﻘﻂ اﻟﻤﺘﺎع‬ ‫وﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮء ﺧﻴﺮ ﻓﻰ ﺣﻴﺎة‬

‫‪ – 2‬ﻣﺪح ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان واﺷﺎدة ﺑﺒﻨﻰ أﻣﻴﺔ‪ :‬ﻟﻸﺧﻄﻞ‪.‬‬


‫أﻇﻔﺮﻩ اﷲ‪ ،‬ﻓﻠﻴﻬﻨﺄ ﻟﻪ اﻟﻈﻔﺮ‬ ‫إﻟﻰ اﻣﺮئ ﻻ ﺗﻌﺪﻳﻨﺎ ﻧﻮاﻓﻠﻪ‬
‫ﺧﻠﻴﻔﺔ اﷲ‪ ،‬ﻳﺴﺘﺴﻘﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﻄﺮ‬ ‫اﻟﺨﺎﺋﺾ اﻟﻐﻤﺮة اﻟﻤﻴﻤﻮن ﻃﺎﺋﺮﻩ‬
‫ﻳﻐﺘﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻮآﻴﺪ ﻟﻪ ﻏﺮر‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ أﻣﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻤﺎ‬
‫ﻣﺎ إن ﻳﻮازى ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺒﺘﻬﺎ اﻟﺸﺠﺮ‬ ‫ﻓﻰ ﻧﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻳﻌﺼﺒﻮن ﺑﻬﺎ‬
‫ﺗﻌﻠﻮ اﻟﻬﻀﺎب‪ ،‬وﺣﻠﻮا ﻓﻰ أروﻣﺘﻬﺎ أهﻞ اﻟﺮﻳﺎء وأهﻞ اﻟﻔﺨﺮ إن‬
‫ﻓﺨﺮوا‬
‫إذا أﻟﻤﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﻜﺮوهﺔ ﺻﺒﺮوا‬ ‫ﺣﺸﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻋﻴﺎﻓﻮا اﻟﺨﻨﺎ أﻧﻒ‬
‫آﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻌﺘﺼﺮ‬ ‫ﻓﺈن ﺗﺪﺟﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎق ﻣﻈﻠﻤﺔ‬
‫ﻻﺟﺪ إﻻ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻘﺮ‬ ‫أﻋﻄﺎهﻢ اﷲ ﺟﺪا ﻳﻨﺼﺮون ﺑﻪ‬
‫وﻟﻮ ﻳﻜﻮن ﻟﻘﻮم ﻏﻴﺮهﻢ أﺷﺮوا‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺄﺷﺮوا ﻓﻴﻪ إذ آﺎﻧﻮا ﻣﻮاﻟﻴﻪ‬
‫وأﻋﻈﻢ اﻟﻨﺎس أﺣﻼﻣﺎ إذا ﻗﺪروا‬ ‫ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺪاوة ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺎد ﻟﻬﻢ‬
‫ﻗﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻓﻴﻦ او ﻗﺘﺮوا‬ ‫هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎرون اﻟﺮﻳﺎح إذا‬
‫ﺗﻤﺖ ﻓﻼ ﻣﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ آﺪر‬ ‫ﺑﻨﻰ أﻣﻴﺔ ﻧﻌﻤﺎآﻢ ﻣﺠﻠﻠﺔ‬

‫‪ – 3‬ﻣﺪح اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ‪ :‬ﻟﻠﻜﻤﻴﺖ‬


‫وﻻ ﻟﻌﺒﺎ ﻣﻨﻰ وذو اﻟﺸﻴﺐ ﻳﻠﻌﺐ‬ ‫ﻃﺮﺑﺖ وﻣﺎ ﺷﻮﻗﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺾ‬
‫أﻃﺮب‬
‫وﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﺑﻨﻰ ﺑﻨﺎن ﻣﺨﻀﺐ‬ ‫وﻟﻢ ﻳﻠﻬﻨﻰ دار وﻻ رﺳﻢ ﻣﻨﺰل‬
‫وﺧﻴﺮ ﺑﻨﻰ ﺣﻮاء واﻟﺨﻴﺮ ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫وﻟﻜﻦ إﻟﻰ أهﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻟﻨﻬﻰ‬
‫إﻟﻰ اﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺎﻟﻨﻰ أﺗﻘﺮب‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺮ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﺒﻬﻢ‬
‫ﺑﻬﻢ وﻟﻬﻢ أرﺿﻰ ﻣﺮارا‬ ‫ﺑﻨﻰ هﺎﺷﻢ رهﻂ اﻟﻨﺒﻰ ﻓﺈﻧﻨﻰ‬
‫وأﻏﻀﺐ‬
‫إﻟﻰ آﻨﻒ ﻋﻄﻔﺎﻩ أهﻞ وﻣﺮﺣﺐ‬ ‫ﺧﻔﻀﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻰ ﺟﻨﺎﺣﻰ ﻣﻮدة‬
‫ﻣﺠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻰ اذم وأﻗﺼﺐ‬ ‫وآﻨﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ هﺆﻻء وهﺆﻻء‬
‫ﺗﺮى اﻟﺠﻮر ﻋﺪﻻ‪ ،‬أﻳﻦ ﻻ أﻳﻦ‬ ‫ﻓﻘﻞ ﻟﻠﺬى ﻓﻰ ﻇﻞ ﻋﻤﻴﺎء ﺟﻮﻧﺔ‬
‫ﺗﺬهﺐ‬
‫ﺗﺮى ﺣﺒﻬﻢ ﻋﺎرا ﻋﻠﻰ وﺗﺤﺴﺐ‬ ‫ﺑﺄى آﺘﺎب أم ﺑﺄﻳﺔ ﺳﻨﺔ‬

‫‪18‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ – 4‬ﻓﻰ اﻟﻔﺨﺮ واﻟﻬﺠﺎء‪ :‬ﻟﻠﻔﺮزدق‬
‫ﺑﻴﺘﺎ دﻋﺎﺋﻤﻪ أﻋﺰ وأﻃﻮل‬ ‫إن اﻟﺬى ﺳﻤﻚ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻨﻰ ﻟﻨﺎ‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﻴﺘﺎ ﺑﻨﺎﻩ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﻠﻴﻚ وﻣﺎ ﺑﻨﻰ‬
‫وﻣﺠﺎﺷﻊ وأﺑﻮ اﻟﻔﻮارس ﻧﻬﺸﻞ‬ ‫ﺑﻴﺘﺎ زرارة ﻣﺤﺘﺐ ﺑﻔﻨﺎﺋﻪ‬
‫أﺑﺪا إذا ﻋﺪ اﻟﻔﻌﺎل اﻷﻓﻀﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﺘﺒﻰ ﺑﻔﻨﺎء ﺑﻴﺘﻚ ﻣﺜﻠﻬﻢ‬
‫ﺳﻔﻴﺎن أو ﻋﺪس اﻟﻔﻌﺎل وﺟﻨﺪل‬ ‫وإذا ﺑﺬﺧﺖ وراﻳﺘﻰ ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻬﺎ‬
‫وﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻨﺰل‬ ‫ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﺑﻨﺴﺠﻬﺎ‬
‫واﻷآﺮﻣﻮن إذا ﻳﻌﺪ اﻷول‬ ‫اﻷآﺜﺮون إذا ﻳﻌﺪ ﺣﺼﺎهﻢ‬
‫ورد اﻟﻌﺸﻰ إﻟﻴﻪ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻤﻨﻬﻞ‬ ‫إن اﻟﺰﺣﺎم ﻟﻐﻴﺮآﻢ ﻓﺘﺮﻗﺒﻮا‬
‫واﻟﺴﺎﺑﻐﺎت إﻟﻰ اﻟﻮﻏﻰ ﻧﺘﺴﺮﺑﻞ‬ ‫ﺣﻠﻞ اﻟﻤﻠﻮك ﻟﺒﺎﺳﻨﺎ ﻓﻰ أهﻠﻨﺎ‬
‫وﺗﺨﺎﻟﻨﺎ ﺟﻨﺎ إذا ﻣﺎ ﻧﺠﻬﻞ‬ ‫أﺣﻼﻣﻨﺎ ﺗﺰن اﻟﺠﺒﺎل رزاﻧﺔ‬
‫ﺛﻬﻼن ذا اﻟﻬﻀﺒﺎت هﻞ ﻳﺘﺤﻠﺤﻞ‬ ‫ﻓﺎدﻓﻊ ﺑﻜﻔﻚ إن أردت ﺑﻨﺎءﻧﺎ‬

‫‪ – 1‬ﻓﻰ اﻟﺮﺛﺎء ‪ :‬ﻷﺑﻰ اﻟﻌﻼء اﻟﻤﻌﺮى‬ ‫‪ 1.1.4‬اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ‬


‫ﻧﻮح ﺑﺎك وﻻ ﺗﺮﻧﻢ ﺷﺎد‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻓﻰ ﻣﻠﻘﻰ واﻋﺘﻘﺎدى‬
‫س ﺑﺼﻮت اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻰ آﻞ ﻧﺎد‬ ‫وﺷﺒﻴﻪ ﺻﻮت اﻟﻨﻌﻰ إذا ﻗﻴـ‬
‫ت ﻋﻠﻰ ﻓﺮع ﻏﺼﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺎد‬ ‫أﺑﻜﺖ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ أم ﻏﻨـ‬
‫ب ﻓﺄﻳﻦ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺎد‬ ‫ﺻﺎح هﺬى ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﺗﻤﻸ اﻟﺮﺣـ‬
‫ﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺟﺴﺎد‬ ‫ضإ ّ‬ ‫ﺧﻔﻒ اﻟﻮطء ﻣﺎ أﻇﻦ أدﻳﻢ اﻷر‬
‫د هﻮان اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد‬ ‫وﻗﺒﻴﺢ ﺑﻨﺎ وإن ﻗﺪم اﻟﻌﻬـ‬
‫ﻻ اﺧﺘﻴﺎﻻ ﻋﻠﻰ رﻓﺎت اﻟﻌﺒﺎد‬ ‫ﺳﺮ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻓﻰ اﻟﻬﻮاء روﻳﺪا‬
‫ﺿﺎﺣﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺰاﺣﻢ اﻷﺿﺪاد‬ ‫رب ﻟﺤﺪ ﻗﺪ ﺻﺎر ﻟﺤﺪا ﻣﺮارا‬
‫ﺟﺐ إﻻ ﻣﻦ راﻏﺐ ﻓﻰ ازدﻳﺎد‬ ‫ﺗﻌﺐ آﻠﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻤﺎ أﻋـ‬
‫أﻣﺔ ﻳﺤﺴﺒﻮﻧﻬﻢ ﻟﻠﻨﻔﺎد‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺒﻘﺎء‪ ،‬ﻓﻀﻠﺖ‬
‫ل إﻟﻰ دار ﺷﻘﻮة أو رﺷﺎد‬ ‫إﻧﻤﺎ ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻣﻦ دار أﻋﻤﺎ‬
‫اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻴﺶ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻬﺎد‬ ‫ﺿﺠﻌﺔ اﻟﻤﻮت رﻗﺪة ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ‬

‫‪ – 2‬زﺣﻒ ﻋﺮﺑﻰ ﻇﺎﻓﺮ‪ :‬ﻷﺑﻰ ﺗﻤﺎم‬


‫ﻓﻰ ﺣﺪﻩ اﻟﺤﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺪ واﻟﻠﻌﺐ‬ ‫اﻟﺴﻴﻒ أﺻﺪق إﻧﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ‬
‫ﻓﻰ ﻣﺘﻮﻧﻬﻦ ﺟﻼء اﻟﺸﻚ واﻟﺮﻳﺐ‬ ‫ﺑﻴﺾ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﻻﺳﻮد اﻟﺼﺤﺎﺋﻒ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻤﻴﺴﻴﻦ ﻻ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﻌﺔ‬ ‫واﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﺷﻬﺐ اﻷرﻣﺎح ﻻﻣﻌﺔ‬
‫اﻟﺸﻬﺐ‬
‫ﺻﺎﻏﻮﻩ ﻣﻦ زﺧﺮف ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ‬ ‫أﻳﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻞ أﻳﻦ اﻟﻨﺠﻮم وﻣﺎ‬
‫آﺬب‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﺒﻊ إذا ﻋﺪت وﻻ ﻏﺮب‬ ‫ﺗﺨﺮﺻﺎ وأﺣﺎدﻳﺜﺎ ﻣﻠﻔﻘﺔ‬
‫ﻋﻨﻬﻦ ﻓﻰ ﺻﻔﺮ اﻷﺻﻔﺎر أو‬ ‫ﻋﺠﺎﺋﺒﺎ زﻋﻤﻮا اﻷﻳﺎم ﻣﺠﻔﻠﺔ‬
‫رﺟﺐ‬
‫إذا ﺑﺪا اﻟﻜﻮآﺐ اﻟﻐﺮﺑﻰ ذو اﻟﺬﻧﺐ‬ ‫وﺧﻮﻓﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﻦ دهﻴﺎء ﻣﻈﻠﻤﺔ‬
‫ﻣﺎ دار ﻓﻰ ﻓﻠﻚ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻰ ﻗﻄﺐ‬ ‫ﻳﻘﻀﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻨﻬﺎ وهﻰ ﻏﺎﻓﻠﺔ‬

‫‪19‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ – 3‬إﺷﺎدة وﻣﺪح‪ :‬ﻟﻠﻤﺘﻨﺒﻰ‬
‫وﺗﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻜﺮام اﻟﻤﻜﺎرم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أهﻞ اﻟﻌﺰم ﺗﺄﺗﻰ اﻟﻌﺰاﺋﻢ‬
‫وﺗﻌﻈﻢ ﻓﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺻﻐﺎرهﺎ وﺗﺼﻐﺮ ﻓﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻈﺎﺋﻢ‬
‫ﺳﺮوا ﺑﺠﻴﺎد ﻣﺎﻟﻬﻦ ﻗﻮاﺋﻢ‬ ‫أﺗﻮك ﻳﺠﺮون اﻟﺤﺪﻳﺪ آﺄﻧﻬﻢ‬
‫ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ واﻟﻌﻤﺎﺋﻢ‬ ‫وإذا ﺑﺮﻗﻮا ﻟﻢ ﺗﻌﺮف اﻟﺒﻴﺾ ﻣﻨﻬﻢ‬
‫وﻓﻰ أذن اﻟﺠﻮزاء ﻣﻨﻪ زﻣﺎزم‬ ‫ﺧﻤﻴﺲ ﺑﺸﺮق اﻷرض واﻟﻐﺮب‬
‫زﺣﻔﻪ‬
‫ﻓﻤﺎ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺤﺪاث إﻻ اﻟﺘﺮاﺟﻢ‬ ‫ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ آﻞ ﻟﺴﻦ وأﻣﺔ‬
‫آﺄﻧﻚ ﻓﻰ ﺟﻔﻦ اﻟﺮدى وهﻮ ﻧﺎﺋﻢ‬ ‫وﻗﻔﺖ وﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮت ﺷﻚ ﻟﻮاﻗﻒ‬
‫ووﺟﻬﻚ وﺿﺎح وﺛﻐﺮك ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫ﺗﻤﺮ ﺑﻚ اﻷﺑﻄﺎل آﻠﻤﻰ هﺰﻳﻤﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻗﻮل ﻗﻮم أﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﺗﺠﺎوزت ﻣﻘﺪار اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻨﻬﻰ‬
‫ﺿﻤﻤﺖ ﺟﻨﺎﺣﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﺿﻤﺔ ﺗﻤﻮت اﻟﺨﻮاﻓﻰ ﺗﺤﺘﻬﺎ واﻟﻘﻮادم‬

‫‪ – 4‬ﻓﻰ اﻟﺰهﺪ ‪ :‬ﻷﺑﻰ اﻟﻌﺘﺎهﻴﺔ‬


‫وأﻇﻠﻚ اﻟﺨﻄﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ‬ ‫ﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﻗﺪ أزف اﻟﺮﺣﻴﻞ‬
‫ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻚ اﻷﻣﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ‬ ‫ﻓﺘﺄهﺒﻰ ﻳﺎ ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﻳﻨﺴﻰ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻴﻞ‬ ‫ﻓﻠﺘﻨﺰﻟﻦ ﺑﻤﻨﺰل‬
‫ﻣﻦ اﻟﺜﺮى ﺛﻘﻞ ﺛﻘﻴﻞ‬ ‫وﻟﻴﺮآﺒﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻻ اﻟﺬﻟﻴﻞ‬ ‫ﻗﺮن اﻟﻔﻨﺎء ﺑﻨﺎ ﻓﻤﺎ‬
‫ﺑﻚ اﻟﻬﻮى ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻤﻴﻞ‬ ‫إﻧﻰ أﻋﻴﺬك أن ﻳﻤﻴﻞ‬
‫ﻳﻌﺘﻠﻬﺎ اﻟﺒﺪن اﻟﻌﻠﻴﻞ‬ ‫واﻟﻤﻮت ﺁﺧﺮ ﻋﻠﺔ‬
‫ﻳﺘﻠﻮﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻴﻞ ﺟﻴﻞ‬ ‫وﻟﺮب ﺟﻴﻞ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ‬
‫ﻏﻨﺎؤهﺎ ﻋﻨﻰ ﻗﻠﻴﻞ‬ ‫وﻟﺮب ﺑﺎآﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫‪ -1‬اﻟﺠﺰﻳﺮة ‪ :‬ﻷﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫‪ 1.1.5‬اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬


‫ذهﺐ اﻷﺻﻴﻞ ﺣﻮاﺷﻴﺎ وﻣﺘﻮﻧﺎ‬ ‫وﺧﻤﻴﻠﺔ ﻓﻮق اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﺴﻬﺎ‬
‫واﻟﻤﺴﻚ ﺗﺮﺑﺎ‪ ،‬واﻟﻠﺠﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎ‬ ‫آﺎﻟﺘﺒﺮ أﻓﻘﺎ‪ ،‬واﻟﺰﺑﺮﺟﺪ رﺑﻮة‬
‫وﻣﺸﻰ اﻟﻨﺴﻴﻢ ﺑﻈﻠﻬﺎ ﻣﺄذوﻧﺎ‬ ‫وﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎ ﻣﻦ دوﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺄذﻧﺎ‬
‫ﻧﺜﺮا‪ ،‬وﻳﻜﺴﺮ ﻣﺮﻣﺮا ﻣﺴﻨﻮﻧﺎ‬ ‫وﺟﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻴﻞ ﻳﻘﺬف ﻓﻀﺔ‬
‫وﻳﻐﻴﺮهﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺴﺘﻌﻠﻴﻨﺎ‬ ‫ﻳﻐﺮى ﺟﻮارﻳﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺠﺌﻨﻬﺎ‬
‫ﻣﺜﻞ اﻟﻈﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻳﻬﻮﻳﻨﺎ‬ ‫راع اﻟﻈﻼم ﺑﻬﺎ أواﻧﺲ ﺗﺮﺗﻤﻰ‬
‫وﻳﻤﻠﻦ ﻓﻰ ﻣﺮأى اﻟﻌﻴﻮن ﻏﺼﻮﻧﺎ‬ ‫ﻳﺨﻄﺮن ﻓﻰ ﺳﺎح اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻮاﻟﻴﺎ‬
‫وﺳﺤﺒﻦ ﺛﻢ اﻵس واﻟﻨﺴﺮﻳﻨﺎ‬ ‫ﻋﻔﻦ اﻟﺬﻳﻮل ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮ وﻏﻴﺮﻩ‬

‫‪20‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ – 2‬ﻓﻰ ﺳﺮﻧﺪﻳﺐ ‪ :‬ﻟﻠﺒﺎرودى‬
‫وﻣﺎ اﻟﻄﻴﻒ إﻻ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﻪ اﻟﺨﻮاﻃﺮ‬ ‫ﺗﺄوب ﻃﻴﻒ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﺮة زاﺋﺮ‬
‫ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻰ زاﺧﺮ‬ ‫ﻓﻴﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﻴﻒ أﻟﻢ ودوﻧﻪ‬
‫ﻓﻜﻞ اﻣﺮئ ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ اﷲ ﺻﺎﺋﺮ‬ ‫ﻓﺎن ﺗﻜﻦ اﻷﻳﺎم ﻓﺮﻗﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﻷﺟﺴﺎم إﻻ ﻋﻘﺎﺋﺮ‬ ‫هﻰ اﻟﺪار ﻣﺎ اﻷﻧﻔﺎس اﻻ ﻧﻬﺎﺋﺐ‬
‫إذا أﺣﺴﻨﺖ ﻳﻮﻣﺎ أﺳﺎءت ﺿﺤﻰ ﻏﺪ ﻓﺈﺣﺴﺎﻧﻬﺎ ﺳﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺟﺎﺋﺮ‬
‫درى أﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺎم ﺗﻘﺎﻣﺮ‬ ‫ﻓﻤﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻧﺎﻗﺪ‬
‫وﻳﺸﺮق وﺟﻪ اﻟﻈﻦ واﻟﺨﻄﺐ‬ ‫وﻟﻰ أﻣﻞ ﻓﻰ اﷲ ﺗﺤﻴﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻰ‬
‫آﺎﺷﺮ‬
‫ﻓﻤﺎ هﻮ إﻻ ﻃﺎﺋﺶ اﻟﻠﺐ ﻧﺎﻓﺮ‬ ‫وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺬق ﺣﻠﻮ اﻟﺰﻣﺎن وﻣﺮﻩ‬
‫وﻻ ذﻧﺐ ﻟﻰ إن ﻋﺎرﺿﺘﻨﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻌﺰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮﻩ‬
‫اﻟﻤﻘﺎدر‬
‫ﻟﺼﺒﺤﻨﻰ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻏﺎﻣﺮ‬ ‫وﻟﻮ رﻣﺖ ﻣﺎ رام اﻣﺮؤ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ‬
‫ﺗﻌﺎب ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺪهﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺎﻳﺮ‬ ‫وﻟﻜﻦ أﺑﺖ ﻧﻔﺴﻰ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺳﻮءة‬
‫وﻻ اﻟﻤﺎل إن ﻟﻢ ﻳﺸﺮف اﻟﻤﺮء‬ ‫ﻓﻤﺎ اﻟﻔﻘﺮ إن ﻟﻢ ﻳﺪﻧﺲ اﻟﻌﺮض‬
‫ﺳﺎﺗﺮ‬ ‫ﻓﺎﺿﺢ‬
‫وأى ﺟﻮاد ﻟﻢ ﺗﺨﻨﻪ اﻟﺤﻮاﻓﺮ‬ ‫وأى ﺣﺴﺎم ﻟﻢ ﺗﺼﺒﻪ آﻼﻟﺔ‬
‫ﻏﻴﺎﺑﺘﻬﺎ‪ ،‬واﷲ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫وﻣﺎ هﻰ إﻻ ﻏﻤﺮة‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻨﺠﻠﻰ‬
‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮاﺋﺮ‬ ‫ﻓﻤﻬﻼ ﺑﻨﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ‬
‫ﻓﻤﺎ أول إﻻ وﻳﺘﻠﻮﻩ ﺁﺧﺮ‬ ‫وﻋﻤﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻳﻨﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ آﻠﻪ‬

‫‪ – 3‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪ :‬ﻹﻳﻠﻴﺎ أﺑﻰ ﻣﺎﺿﻰ‬


‫آﻴﻒ ﺗﻐﺪو إذا ﻏﺪوت ﻋﻠﻴﻼ‬ ‫أﻳﻬﺬا اﻟﺸﺎآﻰ وﻣﺎ ﺑﻚ داء‬
‫أن ﺗﺮى ﻓﻮﻗﻬﺎ اﻟﻨﺪى إآﻠﻴﻼ‬ ‫وﺗﺮى اﻟﺸﻮك ﻓﻰ اﻟﻮرود وﺗﻌﻤﻰ‬
‫ﻻ ﻳﺮى ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺷﻴﺌﺎ ﺟﻤﻴﻼ‬ ‫واﻟﺬى ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻤﺎل‬
‫ﻻ ﺗﺨﻒ أن ﻳﺰول ﺣﺘﻰ ﻳﺰوﻻ‬ ‫ﻓﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺒﺢ ﻣﺎ دﻣﺖ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﻌﺎر أن ﺗﻈﻞ ﺟﻬﻮﻻ‬ ‫أدرآﺖ آﻨﻬﻬﺎ ﻃﻴﻮر اﻟﺮواﺑﻰ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺼﺎﺋﺪون اﻟﺴﺒﻴﻼ‬ ‫ﺗﺘﻐﻨﻰ واﻟﺼﻘﺮ ﻗﺪ ﻣﻠﻚ اﻟﺠﻮ‬
‫أﻓﺘﺒﻜﻰ وﻗﺪ ﺗﻌﻴﺶ ﻃﻮﻳﻼ‬ ‫ﺗﺘﻐﻨﻰ وﻋﻤﺮهﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﺎم‬
‫ﻳﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻬﺠﻴﺮ ﻇﻼ ﻇﻠﻴﻼ‬ ‫ﻓﺎﻃﻠﺐ اﻟﻠﻬﻮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻷط‬
‫واﺗﺮك اﻟﻘﺎل ﻟﻠﻮرى واﻟﻘﻴﻼ‬ ‫وﺗﻌﻠﻢ ﺣﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫آﻨﺖ ﻣﻠﻜﺎ أو آﻨﺖ ﻋﺒﺪا ذﻟﻴﻼ‬ ‫أﻧﺖ ﻟﻸرض أوﻻ واﺧﻴﺮا‬

‫‪21‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ – 4‬اﻷرﻣﻠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ‪ :‬ﻟﻤﻌﺮوف اﻟﺮﺻﺎﻓﻰ‬
‫ﺗﻤﺸﻰ وﻗﺪ أﺛﻘﻞ اﻹﻣﻼق ﻣﻤﺸﺎهﺎ‬ ‫ﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺘﻨﻰ ﻣﺎ آﻨﺖ أﻟﻘﺎهﺎ‬
‫واﻟﺪﻣﻊ ﺗﺬرﻓﻪ ﻓﻰ اﻟﺨﺪ ﻋﻴﻨﺎهﺎ‬ ‫أﺛﻮاﺑﻬﺎ رﺛﺔ واﻟﺮﺟﻞ ﺣﺎﻓﻴﺔ‬
‫واﺻﻔﺮ آﺎﻟﻮرس ﻣﻦ ﺟﻮع‬ ‫ﺑﻜﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺎﺣﻤﺮت ﻣﺪاﻣﻌﻬﺎ‬
‫ﻣﺤﻴﺎهﺎ‬
‫ﻓﺎﻟﺪهﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ أﺷﻘﺎهﺎ‬ ‫ﻣﺎت اﻟﺬى آﺎن ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ وﻳﺴﻌﺪهﺎ‬
‫واﻟﻬﻢ أﻧﺤﻠﻬﺎ واﻟﻐﻢ أﺿﻨﺎهﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮت أﻓﺠﻌﻬﺎ واﻟﻔﻘﺮ أوﺟﻌﻬﺎ‬
‫واﻟﺒﺆس ﻣﺮﺁﻩ ﻣﻘﺮون ﺑﻤﺮاهﺎ‬ ‫ﻓﻤﻨﻈﺮ اﻟﺤﺰن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻤﻨﻈﺮهﺎ‬
‫ﻓﺎﻧﺸﻖ أﺳﻔﻠﻬﺎ واﻧﺸﻖ أﻋﻼهﺎ‬ ‫آﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﻗﺪ أﺑﻠﻰ ﻋﺒﺎءﺗﻬﺎ‬
‫ﺣﺘﻰ ﺑﺪا ﻣﻦ ﺷﻘﻮق اﻟﺜﻮب ﺟﻨﺒﺎهﺎ‬ ‫وﻣﺰق اﻟﺪهﺮ وﻳﻞ اﻟﺪهﺮ ﻣﺌﺰرهﺎ‬
‫آﺄﻧﻪ ﻋﻘﺮب ﺷﺎﻟﺖ زﺑﺎﻧﺎهﺎ‬ ‫ﺗﻤﺸﻰ ﺑﺄﻃﻤﺎرهﺎ واﻟﺒﺮد ﻳﻠﺴﻌﻬﺎ‬
‫آﺎﻟﻐﺼﻦ ﻓﻰ اﻟﺮﻳﺢ واﺻﻄﻜﺖ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻏﺪا ﺟﺴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮد ﻣﺮﺗﺠﻔﺎ‬
‫ﺛﻨﺎﻳﺎهﺎ‬

‫‪ – 5‬إﻟﻰ ﻃﻐﺎة اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ :‬ﻟﻠﺸﺎﺑﻰ‬


‫ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻈﻼم ﻋﺪو اﻟﺤﻴﺎﻩ‬ ‫أﻻ أﻳﻬﺎ اﻟﻈﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ‬
‫وآﻔﻚ ﻣﺨﻀﻮﺑﺔ ﻣﻦ دﻣﺎﻩ‬ ‫ﺳﺨﺮت ﺑﺄﻧﺎت ﺷﻌﺐ ﺿﻌﻴﻒ‬
‫وﺗﺒﺬر ﺷﻮك اﻷﺳﻰ ﻓﻰ رﺑﺎﻩ‬ ‫وﺳﺮت ﺗﺸﻮﻩ ﺳﺤﺮ اﻟﻮﺟﻮد‬
‫وﺻﺤﻮ اﻟﻔﻀﺎء وﺿﺆ اﻟﺼﺒﺎح‬ ‫روﻳﺪك ﻻ ﻳﺨﺪﻋﻨﻚ اﻟﺮﺑﻴﻊ‬
‫وﻗﺼﻒ اﻟﺮﻋﻮد وﻋﺼﻒ اﻟﺮﻳﺎح‬ ‫ﻓﻔﻰ اﻷﻓﻖ اﻟﺮﺣﺐ هﻮل اﻟﻈﻼم‬
‫وﻣﻦ ﻳﺒﺬر اﻟﺸﻮك ﻳﺠﻦ اﻟﺠﺮاح‬ ‫ﺣﺬار‪ ،‬ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺮﻣﺎد اﻟﻠﻬﻴﺐ‬
‫رءوس اﻟﻮرى وزهﻮر اﻷﻣﻞ‬ ‫ﺗﺄﻣﻞ هﻨﺎﻟﻚ أﻧﻰ ﺣﺼﺪت‬
‫وأﺷﺮﺑﺘﻪ اﻟﺪﻣﻊ ﺣﺘﻰ ﺛﻤﻞ‬ ‫وروﻳﺖ ﺑﺎﻟﺪم ﻗﻠﺐ اﻟﺘﺮاب‬
‫وﻳﺄآﻠﻚ اﻟﻌﺎﺻﻒ اﻟﻤﺸﺘﻌﻞ‬ ‫ﺳﻴﺠﺮﻓﻚ اﻟﺴﻴﻞ ﺳﻴﻞ اﻟﺪﻣﺎء‬

‫‪22‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرس ﻋﺮض‬ ‫ﺗﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ 1.2‬اﻟﻨﺜﺮ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﻴﺰة ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ‬ ‫)‪ (1‬ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ‬
‫ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر وﻋﻦ‬ ‫)‪ (2‬ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﺜﺮ‬
‫ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺜﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺼﻌﺒﺔ‪.‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ إﺟﻤﺎﻻ‪.‬‬
‫)‪ (5‬اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺜﺮ‪.‬‬
‫)‪ (6‬اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺜﺮ‪.‬‬
‫)‪ (7‬اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻨﺜﺮ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻗﺲ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪة اﻹﻳﺎدى‬ ‫‪ 1.2.1‬اﻟﻌﺼﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺘﻪ‪ ,‬ﻓﻲ ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺎهﻠﻲ‬
‫أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس‪ ,‬اﺳﻤﻌﻮا وﻋﻮا‪ ,‬ﻣﻦ ﻋﺎش ﻣﺎت‪ ,‬وﻣﻦ ﻣﺎت ﻓﺎت‪,‬‬
‫وآﻞ ﻣﺎ هﻮ ﺁت ﺁت‪ ,‬ﻟﻴﻞ داج‪ ,‬وﻧﻬﺎر ﺳﺎج‪ ,‬وﺳﻤﺎء ذات أﺑﺮاج‪ ,‬وﻧﺠﻮم‬
‫ﺗﺰهﺮ‪ ,‬وﺑﺤﺎر ﺗﺰﺧﺮ‪ ,‬وﺟﺒﺎل ﻣﺮﺳﺎة‪ ,‬وأرض ﻣﺪﺣﺎة ‪ ,‬وأﻧﻬﺎر ﻣﺠﺮاة‪ ,‬أن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﺨﺒﺮا وإن ﻓﻲ اﻷرض ﻟﻌﺒﺮا‪ ,‬ﻣﺎ ﺑﺎل اﻟﻨﺎس ﻳﺬهﺒﻮن وﻻ‬
‫ﻳﺮﺟﻌﻮن ؟ أرﺿﻮا ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﺄﻗﺎﻣﻮا؟ أم ﺗﺮآﻮا ﻓﻨﺎﻣﻮا؟ ﻳﻘﺴﻢ ﻗﺲ ﺑﺎﷲ‬
‫ﻗﺴﻤﺎ ﻻ إﺛﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬إن ﷲ دﻳﻨﺎ هﻮ أرﺿﻰ ﻟﻪ وأﻓﻀﻞ ﻣﻦ دﻳﻨﻜﻢ اﻟﺬي أﻧﺘﻢ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬إﻧﻜﻢ ﻟﺘﺄﺗﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﺮا‪ ,‬وﻳﺮوى أن ﻗﻴﺴﺎ أﻧﺸﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل‪:‬‬
‫ﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون ﻟﻨﺎ ﺑﺼﺎﺋﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺬاهﺒﻴﻦ اﻷول‬
‫ﻟﻠﻤﻮت ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎدر‬ ‫ﻟﻤﺎ رأﻳﺖ ﻣﻮاردا‬
‫ﻻ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻻ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻏﺎﺑﺮ‬
‫ﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺻﺎر اﻟﻘﻮم ﺻﺎﺋﺮ‬ ‫أﻳﻘﻨﺖ أﻧﻰ ﻻ ﻣﺤﺎ‬

‫‪ - 2‬ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﺸﺮف‬


‫ﻟﺬي اﻷﺻﺒﻊ اﻟﻌﺪواﻧﻲ‬
‫ﻳﻘﻮل ﻣﻮﺻﻴﺎ اﺑﻨﻪ أﺳﻴﺪا‪:‬‬
‫ﻳﺎ ﺑﻨﻰ‪ ,‬إن أﺑﺎك ﻗﺪ ﻓﻨﻰ وه ﻮ ﺣ ﻰ ‪ ,‬وﻋ ﺎش ﺣﺘ ﻰ ﺳ ﺌﻢ اﻟﻌ ﻴﺶ‪ ,‬وإﻧ ﻲ‬
‫ﻣﻮﺻﻴﻚ ﺑﻤﺎ إن ﺣﻔﻈﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻚ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ‪ ,‬ﻓﺎﺣﻔﻆ ﻋﻨﻲ‪:‬‬
‫أﻟﻦ ﺟﺎﻧﺒﻚ ﻟﻘﻮﻣﻚ ﻳﺤﺒﻮك ‪ ,‬وﺗﻮاﺿﻊ ﻟﻬﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮك ‪ ,‬وأﺑﺴﻂ ﻟﻬﻢ‬
‫وﺟﻬﻚ ﻳﻄﻴﻌﻮك ‪ ,‬وﻻ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺸﻲء ﻳﺴﻮدوك ‪ ,‬وأآﺮم ﺿﻌﺎرهﻢ‬
‫آﻤﺎ ﺗﻜﺮم آﺒﺎرهﻢ ﻳﻜﺮﻣﻚ آﺒﺎرهﻢ وﻳﻜﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮدﺗﻚ ﺻﻐﺎرهﻢ‪ ,‬واﺳﻤﺢ‬
‫ﺑﻤﺎﻟﻚ‪ ,‬واﺣﻢ ﺣﺮﻳﻤﻚ‪ ,‬واﻋﺰز ﺟﺎرك ‪ ,‬وأﻋﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻚ‪ ,‬وأآﺮم‬
‫ﺿﻴﻔﻚ‪ ,‬واﺳﺮع اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮﻳﺦ ‪ ,‬ﻓﺈن ﻟﻚ أﺟﻼ ﻻ ﻳﻌﺪوك ‪ ,‬وﺻﻦ‬
‫وﺟﻬﻚ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ ‪ ,‬ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺳﻮءددك‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺎ هﻮ إﻻ‬ ‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ 1.2.2‬اﻟﻌﺼﺮ‬
‫وﺣﻲ إﻟﻬﻲ وﻟﻴﺲ ﻧﺘﺎﺟﺎ‬ ‫اﻟﺒﻌﺚ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫أدﺑﻴﺎ ﻣﻦ أي وﺟﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫اﻟﻮﺟﻮﻩ‪ .‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن‬ ‫ن)‪َ (3‬آﱠﻠ ﺎ‬ ‫ﻦ اﻟ ﱠﻨ َﺒِﺈ اﻟْ َﻌﻈِﻴ ِﻢ)‪(2‬اﱠﻟﺬِي ُهﻢْ ﻓِﻴ ِﻪ ُﻣﺨْ َﺘِﻠ ُﻔ ﻮ َ‬ ‫ﻋِ‬ ‫ن)‪َ (1‬‬ ‫ﻋ ﱠﻢ َﻳ َﺘﺴَﺎ َءﻟُﻮ َ‬ ‫َ‬
‫ﺟﻤﺎﻟﻪ اﻷدﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل‬ ‫ل‬‫ﺠ َﺒ ﺎ َ‬ ‫ض ِﻣ َﻬ ﺎدًا)‪(6‬وَاﻟْ ِ‬ ‫ﻞ اﻟْ َﺄرْ َ‬ ‫ن)‪(5‬أَﻟَ ﻢْ َﻧﺠْ َﻌ ِ‬ ‫ﺳ َﻴﻌَْﻠﻤُﻮ َ‬ ‫ن)‪ُ (4‬ﺛ ﻢﱠ َآﱠﻠ ﺎ َ‬ ‫ﺳ َﻴﻌَْﻠﻤُﻮ َ‬‫َ‬
‫اﻷﺳﻠﻮب وﻏﻴﺮﻩ أﻣﺮ ﻻ‬ ‫ﻞ‬‫ﺳ ﺒَﺎﺗًﺎ)‪(9‬وَﺟَﻌَﻠْﻨَ ﺎ اﻟﱠﻠﻴْ َ‬ ‫ﺟ ﺎ)‪(8‬وَﺟَﻌَﻠْﻨَ ﺎ ﻧَ ﻮْﻣَ ُﻜﻢْ ُ‬ ‫ﺧَﻠﻘْ َﻨ ﺎ ُآﻢْ َأ ْزوَا ً‬ ‫َأوْ َﺗ ﺎدًا)‪َ (7‬و َ‬
‫ﻳﺸﻚ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺮﺁن‬ ‫ﺟ َﻌﻠْ َﻨ ﺎ‬
‫ﺷ ﺪَادًا)‪َ (12‬و َ‬ ‫ﺳ ﺒْﻌًﺎ ِ‬ ‫ﺷ ﺎ)‪َ (11‬و َﺑ َﻨﻴْ َﻨ ﺎ َﻓ ﻮْ َﻗ ُﻜﻢْ َ‬ ‫ﺟ َﻌﻠْ َﻨ ﺎ اﻟ ﱠﻨ َﻬ ﺎ َر َﻣﻌَﺎ ً‬
‫ِﻟﺒَﺎﺳًﺎ)‪َ (10‬و َ‬
‫اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ج ﺑِ ﻪِ ﺣ ًَّﺒ ﺎ‬ ‫ﺟ ﺎ)‪ِ(14‬ﻟ ُﻨﺨْ ِﺮ َ‬ ‫ت َﻣ ﺎ ًء َﺛﺠﱠﺎ ً‬ ‫ﺼﺮَا ِ‬ ‫ﻦ اﻟْ ُﻤﻌْ ِ‬ ‫ﺳﺮَاﺟًﺎ َوهﱠﺎﺟًﺎ)‪َ (13‬وَأ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ِﻣ َ‬ ‫ِ‬
‫ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺦ ِﻓ ﻲ‬ ‫ن ﻣِﻴﻘَﺎ ًﺗ ﺎ)‪(17‬ﻳَ ﻮْ َم ُﻳ ﻨْﻔَ ُ‬ ‫ﻞ َآ ﺎ َ‬ ‫ن ﻳَ ﻮْمَ اﻟْ َﻔ ﺼْ ِ‬ ‫ت َأﻟْﻔَﺎ ًﻓ ﺎ)‪ِ(16‬إ ﱠ‬ ‫ﺟﻨﱠﺎ ٍ‬ ‫َو َﻧﺒَﺎﺗًﺎ)‪َ (15‬و َ‬
‫ت‬‫ﺳ ﱢﻴ َﺮ ِ‬ ‫ﺴﻤَﺎ ُء َﻓﻜَﺎ َﻧ ﺖْ َأﺑْﻮَا ًﺑ ﺎ)‪َ (19‬و ُ‬ ‫ﺖ اﻟ ﱠ‬ ‫ﺤ ِ‬‫ﺟ ﺎ)‪َ (18‬و ُﻓ ِﺘ َ‬ ‫اﻟ ﺼﱡﻮ ِر ﻓَﺘَ ﺄْﺗُﻮنَ َأﻓْﻮَا ً‬
‫ﻦ‬
‫ﻄ ﺎﻏِﻴ َ‬ ‫ﺻ ﺎدًا)‪(21‬ﻟِﻠ ﱠ‬ ‫ﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ آَﺎﻧَ ﺖْ ِﻣﺮْ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ل ﻓَﻜَﺎﻧَ ﺖْ ﺳَ ﺮَاﺑًﺎ)‪ِ(20‬إ ﱠ‬ ‫ﺠ َﺒ ﺎ ُ‬‫ا ْﻟ ِ‬
‫ﺣﻤِﻴﻤًﺎ‬ ‫ﺷﺮَاﺑًﺎ)‪(24‬إِﻟﱠﺎ َ‬ ‫ن ﻓِﻴ َﻬﺎ َﺑ ْﺮدًا وَﻟَﺎ َ‬ ‫ﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ َأﺣْﻘَﺎﺑًﺎ)‪(23‬ﻟَﺎ َﻳﺬُوﻗُﻮ َ‬ ‫ﻣَﺂﺑًﺎ)‪(22‬ﻟَﺎ ِﺑﺜِﻴ َ‬
‫ﺣ ﺴَﺎﺑًﺎ)‪َ (27‬و َآ ﱠﺬﺑُﻮا‬ ‫ن ِ‬ ‫ﺟﻮ َ‬ ‫ﺟ ﺰَا ًء ِوﻓَﺎ ًﻗ ﺎ)‪ِ(26‬إ ﱠﻧ ُﻬ ﻢْ َآ ﺎﻧُﻮا َﻟ ﺎ َﻳﺮْ ُ‬ ‫ﻏ ﺴﱠﺎﻗًﺎ)‪َ (25‬‬ ‫َو َ‬
‫ﺷ ﻲْ ٍء أَﺣْ ﺼَﻴْﻨَﺎ ُﻩ ِآﺘَﺎ ًﺑ ﺎ)‪َ (29‬ﻓ ﺬُوﻗُﻮا َﻓَﻠ ﻦْ َﻧﺰِﻳ َﺪ ُآﻢْ ِإﱠﻟ ﺎ‬ ‫ﺑِﺂﻳَﺎ ِﺗ َﻨ ﺎ آِ ﺬﱠاﺑًﺎ)‪َ (28‬و ُآ ﻞﱠ َ‬
‫ﺐ‬
‫ﻋ َ‬ ‫ﻦ ﻣَﻔَ ﺎزًا)‪(31‬ﺣَ ﺪَاﺋِﻖَ وَأَﻋْﻨَﺎﺑً ﺎ)‪َ (32‬و َآﻮَا ِ‬ ‫ن ِﻟﻠْ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ ﻴ َ‬ ‫ﻋَ ﺬَاﺑًﺎ)‪ِ(30‬إ ﱠ‬
‫ﺟ ﺰَا ًء ﻣِ ﻦْ‬ ‫ن ﻓِﻴ َﻬ ﺎ َﻟﻐْ ﻮًا َوَﻟ ﺎ آِ ﺬﱠاﺑًﺎ)‪َ (35‬‬ ‫َأﺗْﺮَاﺑًﺎ)‪َ (33‬و َآﺄْﺳًﺎ ِدهَﺎﻗًﺎ)‪(34‬ﻟَﺎ َﻳﺴْ َﻤﻌُﻮ َ‬
‫ﺣﺴَﺎﺑًﺎ)‪(36‬‬ ‫ﻋﻄَﺎ ًء ِ‬ ‫ﻚ َ‬ ‫َر ﱢﺑ َ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫‪- 2‬‬
‫‪ -‬ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪:‬‬ ‫ا‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻘﻮى ﺧﻴﺮ وأﺣﺐ إﻟﻰ اﷲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ‪ ,‬وﻓﻰ آﻞ‬
‫ﺧﻴﺮ‪ ,‬اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ‪ ,‬واﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ وﻻ ﺗﻌﺠﺰ‪ ,‬وإن أﺻﺎﺑﻚ ﺷﻲء‬
‫ﻓﻼ ﺗﻘﻞ "ﻟﻮ آﺎن آﺬا آﺎن آﺬا" ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻗﻞ‪" :‬ﻗﺪر اﷲ وﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻌﻞ"‪ ,‬ﻓﺈن‬
‫"ﻟﻮ" ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن‪) .‬رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(‬
‫ب ‪ -‬ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪:‬‬
‫إن ﻗﻮﻣﺎ رآﺒﻮا ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﺎﻗﺘﺴﻤﻮا‪ ,‬ﻓﺼﺎر ﻟﻜﻞ رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺿﻌﺎ‪ ,‬ﻓﻨﻘﺮ رﺟﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﻔﺄس‪ ,‬ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ؟ ﻗﺎل‪ :‬هﻮ ﻣﻜﺎن أﺻﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ‬
‫ﺷﺌﺖ‪ ,‬ﻓﺈن أﺧﺬوا ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻧﺠﺎ وﻧﺠﻮا‪ ,‬وان ﺗﺮآﻮﻩ هﻠﻚ وهﻠﻜﻮا"‪) .‬رواﻩ‬
‫ﻣﺴﻠﻢ(‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻬﺪى اﻟﻨﺒﻮي‬ ‫‪- 3‬‬
‫ﺧﻄﺒﺔ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬
‫أﻳﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس! إن ﻟﻜ ﻢ ﻣﻌ ﺎﻟﻢ‪ ,‬ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻤﻜﻢ‪ ,‬وإن ﻟﻜ ﻢ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‪,‬‬
‫ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻜﻢ‪ ,‬إن اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻓﺘﻴﻦ‪ :‬ﺑﻴﻦ أﺟﻞ ﻗﺪ ﻣ ﻀﻰ ﻻ ﻳ ﺪرى ﻣ ﺎ‬
‫اﷲ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻪ‪ ,‬وﺑﻴﻦ أﺟﻞ ﻗﺪ ﺑﻘﻰ ﻻ ﻳﺪرى ﻣﺎ اﷲ ﻗﺎض ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻓﻠﻴﺄﺧﺬ اﻟﻌﺒ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ,‬وﻣﻦ دﻧﻴﺎﻩ ﻵﺧﺮﺗﻪ‪ ,‬وﻣﻦ اﻟ ﺸﺒﻴﺒﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻜﺒ ﺮ‪ ,‬وﻣ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻮت‪ .‬واﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻌﺘﺐ‪ ,‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ‬
‫ﻣﻦ دار إﻻ اﻟﺠﻨﺔ أو اﻟﻨﺎر‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﺧﻄﺒﺔ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ‬ ‫‪- 4‬‬
‫ﻗﺎل ﺑﻌﺪ أن ﺣﻤﺪ اﷲ وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬
‫أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس‪ ,‬إﻧﻲ ﻗ ﺪ وﻟﻴ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ وﻟ ﺴﺖ ﺑﺨﻴ ﺮآﻢ‪ ,‬ﻓ ﺈن رأﻳﺘﻤ ﻮﻧﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣ ﻖ ﻓ ﺄﻋﻴﻨﻮﻧﻰ ‪ ,‬وإن رأﻳﺘﻤ ﻮﻧﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺎﻃ ﻞ ﻓ ﺴﺪدوﻧﻰ‪ ,‬أﻃﻴﻌ ﻮﻧﻰ ﻣ ﺎ‬
‫أﻃﻌ ﺖ اﷲ ﻓ ﻴﻜﻢ‪ ,‬ﻓ ﺈذا ﻋ ﺼﻴﺘﻪ ﻓ ﻼ ﻃﺎﻋ ﺔ ﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ‪ ,‬أﻻ إن أﻗ ﻮاآﻢ ﻋﻨ ﺪي‬
‫اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﻟﻪ‪ ,‬وأﺿﻌﻔﻜﻢ ﻋﻨﺪي اﻟﻘ ﻮى ﺣﺘ ﻰ ﺁﺧ ﺬ اﻟﺤ ﻖ ﻣﻨ ﻪ‪,‬‬
‫أﻗﻮل ﻗﻮﻟﻲ هﺬا وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻲ وﻟﻜﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ هﺬا‬ ‫‪- 5‬‬


‫ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب‬
‫آﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب إﻟ ﻰ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص وه ﻮ ﻳﻮﻣﺌ ﺬ واﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺼﺮ‪:‬‬
‫"ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ أﻣﻴﺮ أﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌ ﺎص‪ ,‬ﺳ ﻼم اﷲ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ"‪ .‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻐﻨﻰ ﻓ ﺸﺖ ﻟ ﻚ ﻓﺎﺷ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻴ ﻞ وإﺑ ﻞ وﺑﻘ ﺮ وﻏ ﻨﻢ وﻋﺒﻴ ﺪ‪,‬‬
‫وﻋﻬ ﺪي ﺑ ﻚ ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ أن ﻻ ﻣ ﺎل ﻟ ﻚ‪ ,‬ﻓ ﺄﻧﻰ ﻟ ﻚ ه ﺬا؟ وﻟﻘ ﺪ آ ﺎن ﻋﻨ ﺪي ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻣﻦ هﻮ ﺧﻴ ﺮ ﻣﻨ ﻚ‪ ,‬وﻟﻜﻨ ﻰ ﻗﻠ ﺪﺗﻚ رﺟ ﺎء ﻏﻨﺎﺋ ﻚ‪ ,‬ﻓﺎآﺘ ﺐ‬
‫ﻟﻰ‪ :‬ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ هﺬا اﻟﻤﺎل؟ وﻋﺠﻞ‪.‬‬

‫ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص‪:‬‬


‫‪ ...‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪ :‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ أﺗﺎﻧﻲ آﺘ ﺎب أﻣﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳ ﺬآﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻓﺎﺷ ﻴﺔ‬
‫ﻣﺎل ﻓﺸﺎﻟﻲ‪ ,‬وأﻧﻪ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﻻ ﻣﺎل ﻟﻰ‪ ,‬وإﻧﻲ أﻋﻠﻢ أﻣﻴﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﻴﻦ‬
‫أﻧﻰ ﺑﺒﻠﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻴﻪ رﺧ ﻴﺺ‪ ,‬واﻧ ﻲ أﻋ ﺎﻟﺞ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺮﻓ ﺔ واﻟﺰراﻋ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺎﻟﺞ‬
‫و واﷲ ﻟ ﻮ رأﻳ ﺖ ﺧﻴﺎﻧﺘ ﻚ ﺣ ﻼﻻ‬ ‫أهﻠﻪ‪ ,‬وﻓﻰ رزق أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﻌﺔ‪,‬‬
‫ﻣﺎﺧﻨﺘﻚ‪.‬‬

‫ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب‪:‬‬


‫… أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻄﻴﺮك اﻟﻜﺘﺎب‪ ,‬وﺗﺸﻘﻴﻘﻚ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺷﻲء ‪,‬‬
‫وﻟﻜﻨﻜﻢ – ﻣﻌﺸﺮ اﻷﻣﺮاء – ﻗﻌﺪﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮن اﻟﻤﺎل‪ ,‬وﻟﻦ ﺗﻌﺪﻣﻮا ﻋﺬرا‪,‬‬
‫وإﻧﻤﺎ ﺗﺄآﻠﻮن اﻟﻨﺎر‪ ,‬وﺗﺘﻌﺠﻠﻮن اﻟﻌﺎر‪ .‬وﻗﺪ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ‪,‬‬
‫ﻓﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﺷﻄﺮ ﻣﺎﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺗﻬﺪﻳﺪ واﻧﺬار‪ :‬ﻟﻠﺤﺠﺎج‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪ 1.2.3‬اﻟﻌﺼﺮ‬


‫أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس! ﻣﻦ أﻋﻴﺎﻩ داؤﻩ ﻓﻌﻨﺪي دواؤﻩ‪ ,‬وﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎل أﺟﻠﻪ‬ ‫اﻷﻣﻮي‬
‫ﻓﻌﻠﻰ أن أﻋﺠﻠﻪ‪ ,‬وﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ رأﺳﻪ وﺿﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﺛﻘﻠﻪ‪ ,‬وﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎل‬
‫ﻣﺎﺿﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﻗﺼﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﻪ‪.‬‬
‫إن ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ﻃﻴﻔﺎ‪ ,‬وﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﺳﻴﻔﺎ‪ ,‬ﻓﻤﻦ ﺳﻘﻤﺖ ﺳﺮﻳﺮﺗﻪ ﺻﺤﺖ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ‪ ,‬وﻣﻦ وﺿﻌﻪ ذﻧﺒﻪ رﻓﻌﻪ ﺻﻠﺒﻪ‪ ,‬وﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻪ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻢ ﺗﻀﻖ‬
‫ﻋﻨﻪ اﻟﻬﻠﻜﺔ ‪ ,‬وﻣﻦ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﺑﺎدرة ﻓﻤﻪ ﺳﺒﻖ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﻔﻚ دﻣﻪ‪,‬‬
‫إﻧﻲ أﻧﺬر ﺛﻢ ﻻ أﻧﻈﺮ‪ ,‬وأﺣﺬر ﺛﻢ ﻻ أﻋﺬر‪ ,‬وأﺗﻮﻋﺪ ﺛﻢ ﻻ أﻋﻔﻮ‪,‬‬
‫إﻧﻤﺎ أﻓﺴﺪآﻢ ﺗﺮﻧﻴﻖ وﻻﺗﻜﻢ ‪ ,‬وﻣﻦ اﺳﺘﺮﺧﻰ ﻟﺒﺒﻪ‪ ,‬ﺳﺎء أدﺑﻪ‪ .‬إن اﻟﺤﺰم‬
‫واﻟﻌﺰم ﺳﻠﺒﺎﻧﻲ ﺳﻮﻃﻲ‪ ,‬وأﺑﺪﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻲ‪ ,‬ﻓﻘﺎﺋﻤﻪ ﻓﻲ ﻳﺪي ‪ ,‬وﻧﺠﺎدﻩ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻨﻘﻲ‪ ,‬وذﺑﺎﺑﻪ ﻗﻼدة ﻟﻤﻦ ﻋﺼﺎﻧﻲ‪ .‬واﷲ ﻻ ﺁﻣﺮ أﺣﺪآﻢ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﺎب‬
‫ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻤﺴﺠﺪ‪ ,‬ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ إﻻ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻨﻘﻪ‪.‬‬

‫‪25‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ - 2‬رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ‬
‫آﺘﺐ إﻟﻰ أهﻠﻪ وهﻮ ﻣﻨﻬﺰم ﻣﻊ ﻣﺮوان‪:‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪ ,‬ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎرﻩ واﻟﺸﺮور‪,‬‬
‫ﻓﻤﻦ ﺳﺎﻋﺪﻩ اﻟﺤﻆ ﺳﻜﻦ إﻟﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻣﻦ ﻋﻀﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﻬﺎ‪ ,‬ذﻣﻬﺎ ﺳﺎﺧﻄﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫وﺷﻜﺎهﺎ ﻣﺴﺘﺰﻳﺪا ﻟﻬﺎ‪ ,‬وﻗﺪ آﺎﻧﺖ أذاﻗﺘﻨﺎ أﻓﺎوﻳﻖ اﺳﺘﺤﻠﻴﻨﺎهﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﺟﻤﺤﺖ ﺑﻨﺎ‬
‫ﻧﺎﻓﺮة‪ ,‬ورﻣﺤﺘﻨﺎ ﻣﻮﻟﻴﺔ ﻓﻤﻠﺢ ﻋﺬﺑﻬﺎ وﺧﺸﻦ ﻟﻴﻨﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺄﺑﻌﺪﺗﻨﺎ ﻋﻦ اﻷوﻃﺎن‪,‬‬
‫وﻓﺮﻗﺘﻨﺎ ﻋﻦ اﻹﺧﻮان‪ ,‬ﻓﺎﻟﺪار ﻧﺎزﺣﺔ واﻟﻄﻴﺮ ﺑﺎرﺣﺔ‪ ,‬وﻗﺪ آﺘﺒﺖ واﻷﻳﺎم ﺗﺰﻳﺪﻧﺎ‬
‫ﻣﻨﻜﻢ ﺑﻌﺪا‪ ,‬وإﻟﻴﻜﻢ وﺟﺪا‪ ,‬ﻓﺈن ﺗﺘﻢ اﻟﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪ ,‬ﻳﻜﻦ ﺁﺧﺮ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻜﻢ‬
‫وﺑﻨﺎ‪ ,‬وان ﻳﻠﺤﻘﻨﺎ ﻇﻔﺮ ﺟﺎرح ﻣﻦ أﻇﻔﺎر ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻜﻢ ﻧﺮﺟﻊ إﻟﻴﻜﻢ ﺑﺬل اﻹﺳﺎر‬
‫واﻟﺬل ﺷﺮ ﺟﺎرﻧﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬي ﻳﻌﺰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻳﺬل ﻣﻦ ﻳﺸﺎء أن ﻳﻬﺐ‬
‫ﻟﻨﺎوﻟﻜﻢ أﻟﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻲ دار ﺁﻣﻨﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺑﺪان واﻷدﻳﺎن‪ ,‬ﻓﺎﻧﻪ رب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪ ,‬وأرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ - 3‬أﺑﻮ ﺣﻤﺰة اﻟﺸﺎري ﻳﺼﻒ أﺻﺤﺎﺑﻪ‬
‫" ﻳﺄ أهﻞ ﻣﻜﺔ ﺗﻌﻴﺮوﻧﻨﻲ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺗﺰﻋﻤﻮن أﻧﻬﻢ ﺷﺒﺎب‪ ،‬وهﻞ‬
‫آﺎن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ‪ ،‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ ،‬إﻻ ﺷﺒﺎب‪ ،‬ﺷﺒﺎب واﷲ‬
‫ﻣﻜﺘﻬﻠﻮن ‪ ،‬ﻋﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮ أﻋﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ أرﺟﻠﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻧﻈﺮ اﷲ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺁﻧﺎ ء اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺜﻨﻴﺔ أﺻﻼﺑﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﻧﻰ اﻟﻘﺮﺁن إذا‬
‫ﻣﺮ أﺣﺪهﻢ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ذآﺮ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻜﻰ ﺷﻮﻗﺎ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وإذا ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ذآﺮ اﻟﻨﺎر‬
‫ﺷﻬﻖ ﺷﻬﻘﺔ آﺄن زﻓﻴﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻲ أذﻧﻴﻪ‪ ،‬ﻗﺪ وﺻﻠﻮا آﻼل ﻟﻴﻠﻬﻢ ﺑﻜﻼل ﻧﻬﺎرهﻢ‬
‫أﻧﻀﺎء ﻋﺒﺎدة ﻗﺪ أآﻠﺖ اﻷرض ﺟﺒﺎهﻬﻢ وأﻳﺪﻳﻬﻢ ورآﺒﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺼﻔﺮة أﻟﻮاﻧﻬﻢ‬
‫ﻧﺎﺣﻠﺔ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ آﺜﺮة اﻟﺼﻴﺎم وﻃﻮل اﻟﻘﻴﺎم‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻨﺐ اﷲ‪،‬‬
‫ﻣﻮﻓﻮن ﺑﻌﻬﺪ اﷲ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺠﺰون ﻟﻮﻋﺪ اﷲ‪.‬‬

‫ﺻﺪاﻗﺔ وﺷﻮق ‪ :‬ﻻﺑﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.2.4‬اﻟﻌﺼﺮ‬


‫آﺘﺎﺑﻲ إﻟﻴ ﻚ‪ ,‬وأﻧ ﺎ ﺑﺤ ﺎل ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻨﻐ ﺼﻬﺎ اﻟ ﺸﻮق إﻟﻴ ﻚ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﻳﺮﻧ ﻖ‬ ‫اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ‬
‫ﺻﻔﻮهﺎ اﻟﺘﺮوع ﻧﺤﻮك‪ ,‬ﻟﻌﺪدﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻌ ﺪدت ﺣﻈ ﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻧﻌﻤ ﻪ ﺗﺎﻣ ﺔ‪ ,‬وﺣﻈﻴ ﺖ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺼﻼح وﻓﻰ ﺳﻌﻴﻲ ﺑﻨﺠﺎح‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ أن ﻳﺼﻔﻮﻟﻰ ﻋﻴﺶ‬
‫ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺪى ﻋﻨ ﻚ ‪ ,‬وﻳﺨﻠ ﻮ ذرﻋ ﻰ ﻣ ﻊ ﺧﻠ ﻮي ﻣﻨ ﻚ‪ ,‬وﻳ ﺴﻮغ ﻟ ﻲ ﻣﻄﻌ ﻢ‬
‫وﻣﺸﺮب ﻣﻊ اﻧﻔﺮادي دوﻧﻚ‪ ,‬وآﻴ ﻒ أﻃﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ وأﻧ ﺖ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻰ‬
‫وﻧﺎﻇﻢ ﻟﺸﻤﻞ أﻧ ﺴﻰ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺣﺮﻣ ﺖ رؤﻳﺘ ﻚ‪ ,‬وﻋ ﺪﻣﺖ ﻣ ﺸﺎهﺪﺗﻚ‪ ,‬وه ﻞ ﺗ ﺴﻜﻦ‬
‫ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ذات اﻧﻘﺴﺎم‪ ,‬وﻳﻨﻔﻊ أﻧﺲ ﺑﻴﺖ ﺑﻼ ﻧﻈﺎم‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻗﺮأت آﺘﺎﺑﻚ‪ ,‬ﺟﻌﻠﻨﻲ اﷲ ﻓﺪاءك‪ ,‬ﻓﺎﻣﺘﻸت ﺳﺮورا ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ‬
‫ﺧﻄﺘﻚ وﺗﺄﻣﻞ ﺗﺼﺮﻓﻚ ﻓﻲ ﻟﻔﻈﻚ‪ ,‬وﻣﺎ أﻗﺮﻇﻬﻤﺎ‪ ,‬ﻓﻜﻞ ﺧﺼﺎﻟﻚ ﻣﻘﺮظ‬
‫ﻋﻨﺪى‪ ,‬وﻣﺎ أﻣﺪﺣﻬﻤﺎ ﻓﻜﻞ أﻣﺮك ﻣﻤﺪوح ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮي وﻋﻘﺪي‪ ,‬وأرﺟﻮ أن‬
‫ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮك ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻓﻴﻚ‪ ,‬ﻓﺈن آﺎن آﺬﻟﻚ‪ ,‬وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻏﻄﻰ‬
‫هﻮاك‪ ,‬وﻣﺎ أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﺮي‪.‬‬

‫‪26‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺑﻦ‪ :‬اﻟﻤﻘﻔﻊ‬ ‫‪- 2‬‬
‫إذا ﺗﺮاآﻤ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻚ اﻷﻋﻤ ﺎل‪ ,‬ﻓ ﻼ ﺗﻠ ﺘﻤﺲ اﻟ ﺮوح ﻓ ﻲ ﻣ ﺪاﻓﻌﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻮم‪,‬‬
‫واﻟﺮوﻏﺎن ﻣﻨﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ راﺣﺔ ﻟ ﻚ إﻻ ﻓ ﻲ إﺻ ﺪارهﺎ‪ ,‬وإن اﻟ ﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻮ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺨﻔﻔﻬﺎ ﻋﻨﻚ‪ ,‬واﻟﻀﺠﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاآﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ‪.‬‬
‫ﻓﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺧﺼﻠﺔ‪ ,‬ﻗﺪر رأﻳﺘﻬﺎ ﺗﻌﺘﺮي ﺑﻌﺾ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وذﻟﻚ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﻓﻴﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻐﻞ‬
‫ﺁﺧﺮ‪ ,‬أو ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻜﺮﻩ اﻳﺘﺎءﻩ‪ ,‬ﻓﻴﻜﺪر ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﻜﺪﻳﺮا‪ ,‬ﻳﻔﺴﺪ‬
‫ﻣﺎ آﺎن ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﻣﺎ ورد ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ واﺣﺪا ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ورد ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺜﻞ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻓﻠ ﻴﻜﻦ ﻣﻌ ﻚ رأﻳ ﻚ وﻋﻘﻠ ﻚ‪ ,‬اﻟﻠ ﺬان ﺑﻬﻤ ﺎ‬
‫ﺗﺨﺘﺎر اﻷﻣﻮر‪ ,‬ﺛﻢ اﺧﺘﺮ أوﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺸﻐﻠﻚ‪ ,‬ﻓﺎﺷﺘﻐﻞ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻔ ﺮغ ﻣﻨ ﻪ‬
‫وﻻ ﻳﻌﻈﻤﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻮت ﻣﺎ ﻓﺎت‪ ,‬وﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب ‪ :‬ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬


‫اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻌﻢ اﻟ ﺬﺧﺮ واﻟﻌﻘ ﺪة واﻟﺠﻠ ﻴﺲ واﻟﻌﻤ ﺪة‪ ,‬وﻧﻌ ﻢ اﻟﻨ ﺸﺮة وﻧﻌ ﻢ‬
‫اﻟﺘﺮهﺔ وﻧﻌﻢ اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ واﻟﺤﺮﻓﺔ‪ ,‬وﻧﻌﻢ اﻷﻧﻴﺲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة‪ ,‬وﻧﻌ ﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫ﺑﺒﻼد اﻟﻐﺮﺑﺔ‪ ,‬وﻧﻌﻢ اﻟﻘﺮﻳﻦ واﻟﺪﺧﻴﻞ واﻟﺰﻣﻴﻞ وﻧﻌﻢ اﻟﻮزﻳﺮ واﻟﻨﺰﻳﻞ‪.‬‬
‫واﻟﻜﺘﺎب وﻋﺎء ﻣﻠﻲء‪ ,‬وﻇ ﺮف ﺣ ﺸﻲ ﻇﺮﻓ ﺎ‪ ,‬وإﻧ ﺎء ﺷ ﺤﻦ ﻣﺰاﺣ ﺎ‪,‬‬
‫إن ﺷﺌﺖ آﺎن أﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻞ‪ ,‬وإن ﺷﺌﺖ آﺎن أﺑﻠﻎ ﻣ ﻦ ﺳ ﺤﺒﺎن ﺑ ﻦ واﺋ ﻞ‪ ,‬وإن‬
‫ﺷﺌﺖ ﺳﺮﺗﻚ ﻧﻮادرﻩ وﺷ ﺠﺘﻚ ﻣﻮاﻋﻈ ﻪ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﻟ ﻚ ﺑ ﻮاﻋﻆ ﻣﻠ ﻪ وﺑﻨﺎﺳ ﻚ ﻓﺎﺗ ﻚ‬
‫وﻧﺎﻃﻖ أﺧﺮس‪ ,‬وﻣﻦ ﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﺐ أﻋﺮاﺑﻲ وروﻣﻲ هﻨ ﺪي‪ ,‬وﻓﺎرﺳ ﻲ ﻳﻮﻧ ﺎﻧﻲ‪,‬‬
‫وﻗ ﺪﻳﻢ ﻣﻮﻟ ﺪ وﺣﺒﻴ ﺐ ﻣﻤﺘ ﻊ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﻟ ﻚ ﻳﺠﻤ ﻊ ﻟ ﻚ اﻷول واﻵﺧ ﺮ‪ ,‬واﻟﻨ ﺎﻗﺺ‬
‫واﻟ ﻮاﻓﺮ‪ ,‬واﻟ ﺸﺎهﺪ واﻟﻐﺎﺋ ﺐ‪ ,‬واﻟﺮﻓﻴ ﻊ واﻟﻮﺿ ﻴﻊ‪ ,‬واﻟﻐ ﺚ واﻟ ﺴﻤﻴﻦ واﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫وﺧﻼﻓﻪ واﻟﺠﻨﺲ وﺿﺪﻩ؟‬
‫وﺑﻌﺪ ﻓﻤ ﺎ رأﻳ ﺖ ﺑ ﺴﺘﺎﻧﺎ ﻳﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ردن وروﺿ ﺔ ﺗﻨﻘ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﺮ‪,‬‬
‫ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺗﻰ وﻳﺘﺮﺟﻢ ﻋﻦ اﻷﺣﻴﺎء‪ ,‬وﻣﻦ ﻟﻚ ﺑﻤ ﺆﻧﺲ ﻻ ﻳﻨ ﺎم إﻻ ﻟﻨﻮﻣ ﻚ‬
‫وﻻ ﻳﻨﻄﻖ إﻻ ﺑﻤﺎ ﺗﻬﻮى‪ ,‬ﺁﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻷرض وأآﺘﻢ ﻟﻠﺴﺮ ﻣﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺴﺮ‬
‫وأﺣﻔﻂ ﻟﻠﻮدﻳﻌﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻮدﻳﻌﺔ‪ .‬وﻻ أﻋﻠﻢ ﺟﺎرا ﺁﻣﻦ‪ ,‬وﻻ ﺧﻠﻴﻄ ﺎ أﻧ ﺼﻒ‬
‫وﻻ رﻓﻴﻘﺎ أﻃﻮع وﻻ ﻣﻌﻠﻤﺎ أﺧﻀﻊ وﻻ ﺻﺎﺣﺐ أﻇﻬﺮ آﻔﺎﻳ ﺔ وﻋﻨﺎﻳ ﺔ وﻻ أﻗ ﻞ‬
‫اﻣﻼﻻ واﺑﺮاﻣﺎ وﻻ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاء وﻻ أﻋﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎ وﻻ أﺣ ﺴﻦ ﻣﺆاﺗ ﺎة وﻻ أﻋﺠ ﻞ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺄة‪ ,‬وﻻ ﺷﺠﺮة أﻃﻮل ﻋﻤﺮا‪ ,‬وﻻ أﻃﻴ ﺐ ﺗﻤ ﺮا‪ ,‬وﻻ أﻗ ﺮب ﻣﺠﺘﻨ ﻲ‪ ,‬وﻻ‬
‫أﺳﺮع ادراآﺎ وﻻ أوﺟﺪ ﻓﻰ آﻞ إﺑﺎن ﻣﻦ آﺘﺎب‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻟﻚ ﺑﺰاﺋﺮ إن ﺷﺌﺖ آﺎن زﻳﺎرﺗﻪ ﻏﺒﺎ‪ ,‬ووردﻩ ﺧﻤﺴﺎ‪ ,‬وإن‬
‫ﺷﺌﺖ ﻟﺰﻣﻚ ﻟﺰوم ﻇﻠﻚ‪ ,‬وآﺎن ﻣﻨﻚ آﺒﻌﻀﻚ‪ ,‬واﻟﻜﺘﺎب هﻮ اﻟﺠﻠﻴﺲ اﻟﺬي ﻻ‬
‫ﻳﻄﺮﻳﻚ واﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻠﻴﻚ‪ ,‬واﻟﺮﻓﻴﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚ واﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻻ‬
‫ﻳﺴﺘﺰﻳﺪك واﻟﺠﺎر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻄﺌﻚ واﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎ‬
‫ﻋﻨﺪك ﺑﺎﻟﻤﻠﻖ‪ ,‬وﻻ ﻳﻌﺎﻣﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﻜﺮ‪ ,‬وﻻ ﻳﺨﺪﻋﻚ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق‪.‬‬

‫‪27‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫اﻟﺸﺎﻋﺮ ‪ :‬ﻟﻠﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻰ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.2.5‬اﻟﻌﺼﺮ‬
‫أﻧ ﺖ ﺷ ﺎﻋﺮ‪ ,‬ﻳ ﺎﻣﻮﻻى‪ ,‬وﻗﻠ ﺐ اﻟ ﺸﺎﻋﺮ ﻣ ﺮأة ﺗﺘ ﺮأى ﻓﻴﻬ ﺎ ﺻ ﻮر‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‬
‫اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺎت ﺻ ﻐﻴﺮهﺎ وآﺒﻴﺮه ﺎ‪ ,‬دﻗﻴﻘﻬ ﺎ وﺟﻠﻴﻠﻬ ﺎ‪ ,‬ﻓ ﺈن أﻋﻮزﺗ ﻚ اﻟ ﺴﻌﺎدة ﻓﻔ ﺘﺶ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻚ‪ ,‬ﻓﻘﻠﺒﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻐﺮى ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻷآﺒﺮ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻤﺎء ﺟﻤﻴﻠﺔ‪ ,‬واﻟﺸﺎﻋﺮ هﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳ ﺪرك ﺳ ﺮ ﺟﻤﺎﻟﻬ ﺎ‪,‬‬
‫وﻳﺨﺘ ﺮق ﺑﻨﻈﺮاﺗ ﻪ أدﻳﻤﻬ ﺎ اﻷزرق اﻟ ﺼﺎﻓﻲ‪ ,‬ﻓﻴ ﺮى ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠ ﻮي‬
‫اﻟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮاﻩ وﻻ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ‪.‬‬
‫واﻟﺒﺤﺮ ﻋﻈﻴﻢ‪ ,‬واﻟﺸﺎﻋﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﻈﻤﺘ ﻪ وﺟﻼﻟ ﻪ‪ ,‬وﻳ ﺮى‬
‫ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺮﺟﺮاﺟ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﺤ ﺔ ﺻ ﻮر اﻷﻣ ﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻃﻮاه ﺎ‪ ,‬واﻟﻤ ﺪن اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎهﺎ‪ ,‬واﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﺑﺎدهﺎ‪ ,‬وهﻮ ﺑﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ ﻻ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ وﻻ ﻳﺘﺒ ﺪل وﻻ‬
‫ﻳﺒﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﻮر واﻷﻳﺎم‪.‬‬
‫واﻟﻠﻴﻞ ﻣﻮﺣﺶ‪ ,‬واﻟﺸﺎﻋﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺳ ﻜﻮﻧﻪ وهﺪوﺋ ﻪ أﻧ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺒﺎآﻴﻦ وزﻓﺮات اﻟﻤﺘﺄﻟﻤﻴﻦ وأﺻﻮات اﻟ ﺪﻋﺎء اﻟﻤﺘ ﺼﺎﻋﺪة إﻟ ﻰ ﺁﻓ ﺎق اﻟ ﺴﻤﺎء ‪,‬‬
‫وﻳ ﺮى ﺻ ﻮر اﻷﺣ ﻼم اﻟﻄﺎﺋﻔ ﺔ ﺑﻤ ﻀﺎﺟﻊ اﻟﻨ ﺎﺋﻤﻴﻦ‪ ,‬وﺧﻴ ﺎﻻت اﻟ ﺴﻌﺎدة أو‬
‫اﻟﺸﻘﺎء أو اﻟﻬﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ رؤوس اﻟﻤﺠﺪودﻳﻦ واﻟﻤﺤﺪودﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮى اﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ آﻞ ﺷﻲء ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺳﻤﻌﻪ وﺑﺼﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺰهﺮة اﻟﺬاﺑﻠﺔ‪ ,‬واﻟﻨﺒﺘﺔ اﻟﺤﺎﺋﻠﺔ‪ ,‬واﻟﻨﺤﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة‪ ,‬واﻟﻔﺮاﺷﺔ اﻟﺤﺎﺋﻤﺔ‪ ,‬و ﻓﻲ‬
‫ﻣﺪارج اﻟﻨﻤﺎل‪ ,‬وأﻓﺎﺣﻴﺺ اﻟﻘﻄﺎ‪ ,‬واﻟﻨﺆي اﻟﻤﺘﻬﺪم‪ ,‬واﻟﺠﺪث اﻟﺒﺎﻟﻰ‪ ,‬واﻟﺸﺒﺢ‬
‫اﻟﻤﺨﻴﻒ‪ ,‬واﻟﺨﻴﺎل‪ ,‬اﻟﺮاﺋﻊ‪ ,‬وﻓﻰ اﻟﻀﻔﺪﻋﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ‪,‬‬
‫واﻟﺪودة اﻟﻤﻤﺘﺪدة ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺼﺨﺮ‪ ,‬ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻟﻪ اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻌﻤﺔ داﺋﻤﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻨﻔﺬ وﻻ ﺗﺒﻠﻰ‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﺪاد‪ :‬ﻟﻠﻜﻮاآﺒﻰ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬


‫ﻳﻌﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻧﺸﻴﻄﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎض ﻧﻬﺎرﻩ‪ ,‬وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ ﺳﻮاد ﻟﻴﻠﻪ‪ ,‬إن ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺬذ‪ ,‬وان ﺗﻠﻬﻰ ﺗﺮوح‬
‫وﺗﺮﻳﺾ‪ ,‬ﻷﻧﻪ هﻜﺬا رأى أﺑﻮﻳﻪ وأﻗﺮﺑﺎءﻩ‪ ,‬وهﻜﺬا رأى ﻗﻮﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ,‬ﻳﺮاهﻢ رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء أﻏﻨﻴﺎء وﻓﻘﺮاء آﻠﻬﻢ داﺋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل‪ ,‬ﻳﻔﺘﺨﺮ‬
‫ﻣﻨﻬﻢ آﺎﺳﺐ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﻜﺪﻩ وﺟﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻠﻴﺎر إرﺛﺎ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ وﺟﺪﻩ‪ ,‬ﻧﻌﻢ‬
‫ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻋﻢ اﻟﺒﺎل ﻳﺴﺮﻩ اﻟﻨﺠﺎح‪ ,‬وﻻ ﺗﻘﺒﻀﻪ اﻟﺨﻴﺒﺔ‪ ,‬إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻋﻤﻞ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪ ,‬وﻣﻦ ﻓﻜﺮ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ‪ ,‬ﻓﻴﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا ﺑﺂﻣﺎﻟﻪ‪ ,‬إن ﻟﻢ ﻳﺴﺎرﻋﻪ‬
‫اﻟﺴﻌﺪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ وآﻴﻔﻤﺎ آﺎن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺬر ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وذوﻳﻪ ﺑﻤﺒﺤﺮد إﻳﻔﺎﺋﻪ‬
‫وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﻴﺎة أي اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬وﻳﻜﻮن ﻓﺮﺣﺎ ﻓﺨﻮرا‪ ,‬ﻧﺠﺢ أو ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﺑﺮىء‬
‫ﻣﻦ ﻋﺎر اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬أﻣﺎ أﺳﻴﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻴﻌﻴﺶ ﺧﺎﻣﻼ ﺧﺎﻣﺪا‪ ,‬ﺿﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻘﺼﺪ ﺣﺎﺋﺮا‪ ,‬ﻻ ﻳﺪرى آﻴﻒ ﻳﻤﻴﺖ ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ وأوﻗﺎﺗﻪ‪ ,‬وﻳﺪرج أﻳﺎﻣﻪ آﺄﻧﻪ‬
‫ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ أﺟﻠﻪ ﻟﻴﺴﺘﺘﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺮاب‪.‬‬

‫‪28‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ - 3‬رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺘﺎب ‪ :‬ﻟﺤﻔﻨﻲ ﻧﺎﺻﻒ‬
‫آﺘﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺴﻨﺪ‪ ,‬وﻻ أﺟﺸﻤﻪ اﻟﺠﻮاب ﻋﻨﻪ‪ ,‬ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺎﻻ‬
‫أﻧﺘﻄﺮﻩ ﻣﻨﻪ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ أﺳﺄﻟﻪ أن ﻳﻨﺸﻂ ﻟﻘﺮاﺋﺘﻪ وﻳﺘﺘﺮل إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻪ وﻟﻪ اﻟﺮأي‬
‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺰآﻴﻬﺎ وﻳﺤﻜﻢ ﻟﻬﺎ أو ﻋﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﺬآﺮي إذا آﺎن هﺠﺮهﻢ دﻻﻻ ﻓﺄﻣﺎ إن ﻣﻼﻻ ﻓﻼ ﻧﻔﻌﺎ‬
‫زرت اﻟﺴﻴﺪ‪ ,‬وﻳﻌﻠﻢ اﷲ أن ﺷﻮﻗﻲ إﻟﻰ ﻟﻘﺎﺋﻪ آﺤﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ‪,‬‬
‫وآﻠﻔﻲ ﺑﺸﻬﻮدﻩ آﺸﻐﻔﻲ ﺑﻮﺟﻮدﻩ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺪ‪ ,‬واﷲ‪ ,‬ﻋﻬﺪ اﻟﺘﻼق‪ ,‬وﻃﺎل أﻣﺪ‬
‫اﻟﻔﺮاق‪ ,‬وﺗﺼﺮم اﻟﺰﻣﺎن‪ ,‬وأﻧﺎ ﻣﻦ رؤﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎن‪ .‬ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻲ ‪ :‬أﻧﻪ ﺧﺮج‬
‫ﻟﺘﺸﻴﻴﻊ زاﺋﺮ‪ ,‬وهﻮ ﻋﻤﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﺣﺎﺿﺮ‪ ,‬ﻓﺎﻧﺘﻈﺮت رﺟﻮﻋﻪ‪ ,‬وﺗﺮﻗﺒﺖ ﻃﻠﻮﻋﻪ‪,‬‬
‫وﻟﻢ أزل أﻋﺪ اﻟﻠﺤﻈﺎت وأﺳﺘﻄﻴﻞ اﻷوﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﺑﺰﻏﺖ اﻷﻧﻮار‪ ,‬وارﺗﺞ‬
‫ﺻﺤﻦ اﻟﺪار‪ ,‬وﻇﻬﺮ اﻻﺳﺘﺒﺸﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ اﻟﺰوار‪ ,‬وﺟﺎء اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻮآﺒﻪ‪,‬‬
‫وﺟﻼل ﻣﺤﺘﺪﻩ وﻣﻨﺼﺒﻪ‪ ,‬ﻓﻘﻤﻨﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ‪ ,‬وهﻴﻨﻤﻨﺎ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ‪ ,‬ﻓﻤﺮ ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‬
‫وﺟﻮﻩ اﻟﻘﻮم ﺣﺘﻰ ﺣﺎذاﻧﻰ‪ ,‬وآﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ أن ﺗﺮاﻧﻲ‪ ,‬ﻓﻐﺎدرﻧﻰ وﻣﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻳﺴﺎري‪ ,‬وأﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺟﺎرى‪ ,‬وﺟﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻜﻼم‪ ,‬وﺗﻜﺮر اﻟﻘﻌﻮد‬
‫واﻟﻘﻴﺎم‪ ,‬وأﻧﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل أوهﻢ ﺟﺎرى أﻧﻰ ﻓﻲ دارى وأﻇﻬﺮ أن ﺷﺪة‬
‫اﻷﻟﻔﺔ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻜﻠﻔﺔ‪ ,‬وﻣﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻲ ﺛﻼث ﻣﺮات‪ ,‬وﻣﻦ‬
‫اﻟﻐﺮﻳﺐ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺪرك ﻣﺎ ﻓﺎت‪ ,‬وأﻏﺮب ﻣﻨﻪ أﻧﻪ اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫أرﺑﻌﺔ ودﻋﺎهﻢ إﻟﻰ ﺣﺠﺮة ﻓﺪﺧﻠﻮا ﻣﻌﻪ‪ ,‬ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﻘﻴﺎم‪ ,‬واﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ‬
‫اﻟﻜﻼم‪.‬‬

‫ﻟﻠﺪآﺘﻮر‬ ‫ﻳﻮم ﻣﺸﻬﻮد‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬


‫زآﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد‬
‫ﻻ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻇﻠﻤﺔ اﻟﻠﻴﻞ هﻲ اﻟﺘﻲ‬
‫أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻨﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺸﻬﻮد‪ ,‬ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ ,1967‬وﻟﻜﻨﻪ آﺎن اﻟﻀﻮء ‪ ,‬ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺻﺒﺢ ﺟﺪﻳﺪ‪ ,‬ﻓﻈﻠﻤﺔ اﻟﻠﻴﻞ إذا‬
‫اﺳﺘﺒﺪت ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﻬﺎ اﻧﺤﺮف ﻋﻦ ﺟﺎدة اﻟﺴﺒﻴﻞ‪ ,‬وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺪرك ﻟﻨﻔﺴﻪ‬
‫هﺪﻓﺎ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ‪ ,‬ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺸﻬﻮد ﺣﺪدﻧﺎ اﻟﻬﺪف واﺿﺤﺎ‪,‬‬
‫ورﺳﻤﻨﺎﻟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ‪ ,‬وآﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺣﺪدﻧﺎﻩ هﻮ أن ﻧﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء‪ ,‬وآﺎن‬
‫اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي رﺳﻤﻨﺎﻩ هﻮ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ‪ :‬اﻷﻣﺎﻧﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺪل اﻟﺴﺘﺎر‬
‫ﻋﻠﻰ آﺬب وﺿﻌﻒ‪ ,‬واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺰهﺎ اﻟﻨﻜﺴﺔ وﻻ ﺗﻔﺰﻋﻬﺎ اﻟﺤﺎدﺛﺎت‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ هﺒﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻏﺎدرة ﺛﻼث‪,‬‬
‫وﻣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺖ ﺑﺤﺎﻓﺘﻬﺎ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎء‪ ,‬وﺧﻔﻖ اﻟﺸﺮاع ﺑﻀﺮﺑﺎت‬
‫ﺷﺪاد‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ اﻟﺮﺑﺎن أن ﺷﺪد اﻟﻘﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاع‪,‬‬
‫ﻓﺎﻃﻤﺄﻧﺖ أﻧﻔﺲ اﻟﺮاآﺒﻴﻦ‪ ,‬ﻟﻢ ﺗﺠﺰع ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻔﺲ‪ ,‬وﺳﻜﻨﺖ اﻷﻓﺌﺪة ﻟﻢ ﻳﻬﻠﻊ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﻓﺆاد‪ ,‬واﺳﺘﻮوا ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻊ رﺑﺎﻧﻬﺎ‪ ,‬ﻳﺼﻠﺤﻮن ﺑﻜﻞ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻣﺎ أﺗﻠﻔﻪ‬
‫اﻟﻤﻮج وﻣﺎ أﻓﺴﺪﺗﻪ اﻟﺮﻳﺢ‪.‬‬
‫ﻻ‪ ,‬ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻴﺐ هﻮ ﻓﻲ أن ﺗﺰﻟﺰل اﻷرض وﻳﺸﻘﻖ اﻟﺒﻨﻴﺎن‪ ,‬ﻟﻜﻦ‬
‫اﻟﻌﻴﺐ هﻮ ﻓﻲ أن ﻳﻘﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﻄﻮب‪ ,‬ﺷﺎﺧﺼﺎ إﻟﻰ اﻷﻧﻘﺎض‬
‫ﺑﺒﺼﺮ زاﺋﻎ وذراع ﺷﻸ‪ .‬وآﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺗﺴﺎﻗﻄﺖ ﻣﻦ ارآﺎﻧﻪ ارآﺎن‪ ,‬ﺛﻢ‬
‫أﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺰم اﻟﻤﺼﻤﻢ أﻗﻮى رآﻴﺰة وأﺻﻠﺐ دﻋﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺴﻨﺪ ﻳﺎﻧﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻗﺪ‬
‫ﺗﻠﻒ أوراﻗﻬﺎ اﺗﻘﺎء اﻟﺒﺮد واﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﺘﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻟﺼﻴﻒ أﻗﻮى ﺟﺬوﻋﺎ‪,‬‬
‫وأﻋﺘﻰ ﻓﺮوﻋﺎ‪ ,‬وأوﻓﺮ آﺴﺎء‪.‬‬

‫‪29‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرس إﺛﺮاء‬ ‫اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ – اﻟﺒﻼﻏﺔ – اﻷﺳﻠﻮب‬ ‫‪ 2‬اﻟﺒﻼﻏﺔ‬
‫اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫اﻷﺳﻠﻮب ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﻟﻰ‪ :‬ﻋﻠﻤﻲ وأدﺑﻲ‬
‫ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻼﻳﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرس‬
‫ﺗﺮآﻴﺰ اهﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻀﺮوب‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرس رﺑﻂ‬
‫دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ودراﺳﺔ‬
‫اﻟﻨﺼﻮص‪.‬‬

‫‪ 2.1‬ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﻟﻰ ﺧﺒﺮي وإﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.1.1‬أﻧﻮاع‬
‫اﻟﻜﻼم‬
‫أﺿﺮب اﻟﺨﺒﺮ‬ ‫‪-‬‬
‫أﻏﺮاض اﻟﺨﺒﺮ‬ ‫‪-‬‬
‫ﺧﺮوج اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎهﺮ‬ ‫‪-‬‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﻟﻰ ﻃﻠﺒﻲ وﻏﻴﺮ ﻃﻠﺒﻲ‬ ‫‪-‬‬
‫أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﺒﻲ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ‬ ‫‪-‬‬

‫ﻧﻮﻋﺎ اﻟﺠﻤﻠﺔ )اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ( واﺳﺘﺨﺪام آﻞ ﻧﻮع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.1.2‬اﻟﺠﻤﻠﺔ‬


‫أﺟﺰاء اﻟﺠﻤﻠﺔ )اﻟﻤﺴﻨﺪ و اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ واﻟﻘﻴﻮد(‬ ‫‪-‬‬
‫أﺣ ﻮال آ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ )اﻟ ﺬآﺮ واﻟﺤ ﺬف‪ ,‬اﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ واﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ‪ ,‬اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ‬ ‫‪-‬‬
‫واﻟﺘﻨﻜﻴﺮ (‬

‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ وﻃﺮﻗﻪ وأﻗﺴﺎﻣﻪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.1.3‬اﻟﻘﺼﺮ‬


‫ﻣﻌﻨﻰ آﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.1.4‬اﻹﻳﺠﺎز‬
‫ﻣﻮاﺿﻊ آﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫واﻹﻃﻨﺎب‬
‫ﻣﻌﻨﻰ آﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.1.5‬اﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﻣﻮاﺿﻊ آﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫واﻟﻮﺻﻞ‬

‫‪30‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬
‫‪ 2.2‬ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن‬
‫اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.2.1‬اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ‬ ‫‪-‬‬
‫أﻏﺮاﺿﻪ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻀﻤﻨﻲ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 2.2.2‬اﻟﻤﺠﺎز‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺎرة‬ ‫‪-‬‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻴﺔ واﻟﻤﻜﻨﻴﺔ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ‬ ‫‪-‬‬

‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.2.3‬اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ‬


‫أﻧﻮاﻋﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 2.3‬ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ‬
‫اﻟﻄﺒﺎق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.3.1‬اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫‪-‬‬
‫ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‬ ‫‪-‬‬
‫أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪-‬‬

‫اﻟﺠﻨﺎس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.3.2‬اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت‬


‫اﻟﺴﺠﻊ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ‬
‫ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﻤﺪح ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺬم‬ ‫‪-‬‬
‫ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﺬم ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻤﺪح‬ ‫‪-‬‬

‫‪31‬‬
Senarai Rujukan

Bahagian bahasa:

1. Abdah al-Rajihi 1974. Tatbiq al-Sarfi. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

2. Abd al- ‘Al Salim Mukarram 1975. Tatbiqat Nahwiyyah wa Balaghiyyah. Kuwait:
Dar al-Buhuth al-Alamiyyah.

3. Abd al-Jawwad Sulaiman. Al-Rafiq fi al-Lughah al-Arabiyyah, Kaherah: Kosta


Thomas.

4. Ali al-Jarim dan Mustafa Amin. Al-Nahw al-Wadih. Mesir: Dar al-Ma’arif.

5. Ali al-Jarim dan Mustafa Amin. Mulakhkhas al-Nahw al-Wadih. Mesir: Dar al-
Ma’arif.

6. Fuad Nu’mah, Mulakhkhas Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah.

Bahagian kesusasteraan:

1. Ali al-Jarim dan Mustafa Amin. Al-Balaghah al-Wadihah. Mesir: Dar al-Ma’arif.

2. Ali al-Jarim dan Mustafa Amin. Dalil al-Balaghah al-Wadihah. Mesir: Dar al-
Ma’arif.

3. Ahmad al-Hashimi 1963. Jawahir al-Balaghah fi al-Ma’ani wa al-Bayan wa al-


Badi’.Kaherah: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

4. Al-Hamlawi, al-Syeikh Ahmad 1967. Shadha al-Urf. Mesir: Matba’ah Mustafa al-
Halabi.

5. Hassan Zayyat. Tarikh al-Adab al-Arabi. Kaherah: Lajnah al-Ta’lif.

6. Ibrahim. Al-Adab wa al-Nusus. Kaherah: Darul Ma’arif.

7. Jurji Zaidan. Tarikh al- Adab al-Lughah al-Arabiyyah. Kaherah: Matba’ah Mustafa
Babil al-Halabi.

8. Khalafallah. Al-Adab wa al -Nusus. Kaherah: Kosta Thomas.

9. Kumpulan Penulis. Al-Mujaz fi al-Adab al-Arabi. Kaherah: Darul Ma’arif.

32
Bentuk Peperiksaan

Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada tiga kertas, iaitu Kertas 1 (bahasa), Kertas 2
(kesusasteraan), dan Kertas 3 (ujian lisan). Calon dikehendaki mengambil ketiga-tiga kertas. Semua kertas
hendaklah dijawab dalam bahasa Arab.

Kertas 1 - Bahasa (3 jam)

Calon dikehendaki menjawab semua bahagian dalam kertas ini.


Bahagian Satu: Karangan
Enam tajuk esei akan dikemukakan. Calon dikehendaki menulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 250 patah kata.
Bahagian Dua: Terjemahan
Sebuah petikan teks bahasa Melayu moden yang panjangnya antara 50 hingga 60 patah kata akan
diberikan. Calon dikehendaki menterjemahkan petikan tersebut ke dalam bahasa Arab.
Bahagian Tiga: Kefahaman
Dua petikan teks akan dikemukakan. Calon dikehendaki menjawab soalan-soalan berdasarkan satu
daripada petikan teks itu.
Bahagian Empat: Meringkaskan Karangan
Sebuah petikan teks akan diberikan. Calon dikehendaki meringkaskan petikan tersebut tidak lebih
daripada 90 patah kata.
Bahagian Lima: Tatabahasa
Tiga soalan akan dikemukakan. Calon dikehendaki menjawab dua soalan sahaja.

Kertas 2 - Kesusasteraan (3 jam)

Kertas ini terdiri daripada tiga bahagian. Calon dikehendaki menjawab lima soalan, satu soalan daripada
Bahagian Satu, satu soalan daripada Bahagian Dua, dua soalan daripada Bahagian Tiga, dan satu soalan lagi
daripada Bahagian Satu atau Bahagian Dua.
Bahagian Satu: Puisi
Tiga soalan akan dikemukakan.
Bahagian Dua: Prosa
Tiga soalan akan dikemukakan.
Bahagian Tiga: Balaghah/Prama Sastera
Empat soalan akan dikemukakan.

Kertas 3 - Ujian Lisan


Kertas ini menguji kecekapan membaca dan bertutur, dan akan diadakan lebih awal dari tarikh
peperiksaan bertulis. Tempat dan masa ujian ini dijalankan akan ditetapkan oleh Ketua Penolong Pengarah
Pendidikan Penilaian dan Peperiksaan Negeri.

Ujian lisan ialah sebahagian daripada peperiksaan mata pelajaran Bahasa Arab. Seseorang calon yang
mengambil mata pelajaran Bahasa Arab diwajibkan mengambil ujian lisan ini, dan markah yang diperoleh
daripadanya akan dicampurkan dengan markah ujian bertulis untuk memperoleh markah keseluruhan bagi
mata pelajaran Bahasa Arab.

Seseorang calon yang tidak lulus dalam ujian lisan ini tidak akan diberi kelulusan penuh, sekalipun
mencapai darjah yang tinggi dalam ujian bertulis mata pelajaran ini.

33
SOALAN CONTOH

913/1 STPM

BAHASA ARAB
KERTAS 1
(3 jam)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

‫اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻮرﻗﺔ اﻷوﻟﻰ‬
(‫)ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت‬

:‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‬
.‫هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم‬
.‫اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺟﺎﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم‬
.‫اﻟﺪرﺟﺎت ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬
.‫اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak.


© Majlis Peperiksaan Malaysia

STPM 913/1 ‫]اﻗﻠﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬


34
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﻘﺎل‬

‫‪ - 1‬أآﺘﺐ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺌﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ]‪ [250‬آﻠﻤﺔ‪.‬‬


‫أ ‪ -‬ﺣﻀﺮت ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰﻓﺎف اﻟﺘﻰ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻰ ﻗﺮﻳﺘﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زواج أﺣ ﺪ أﺻ ﺪﻗﺎﺋﻚ‪ .‬ﺻ ﻒ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻔﻠﺔ ﻣﻊ ذآﺮ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻰ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬اﻟﻜﻮﻣﺒﻴ ﻮﺗﺮ ﺁﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻵﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة اﻟﺘ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤ ﺪارس‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‪ .‬اذآﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ وﻣﺴﺎوئ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬ﻋﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪان ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳ ﻴﺎ ﺗ ﺪهﻮرا اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎ وأﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺤﻴ ﺎة‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪث ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‪.‬‬
‫د ‪ -‬إن ﺗﻌ ﺪد اﻟﺰوﺟ ﺎت أﻣ ﺮ أﺑ ﺎح اﻹﺳ ﻼم اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﻪ‪ .‬ﺗﻜﻠ ﻢ ﻋ ﻦ ﻗ ﻀﻴﺔ ﺗﻌ ﺪد اﻟﺰوﺟ ﺎت ﻓ ﻰ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬ﺗﺤﺪث ﻋﻦ أزﻣﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻰ واﺟﻬﺘﻬ ﺎ ﺑﻼدﻧ ﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﺎ وآﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﻐﻠ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫و ‪ -‬اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘ ﻰ ﻧﻬ ﺘﻢ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻠ ﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﺘ ﻰ‬
‫اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻰ ﻳﻼدﻧﺎ‪.‬‬
‫]‪[30‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ‬

‫‪ - 2‬ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬


‫أ ‪ -‬ﻓﺮﺳﻜﻴﺘﺮان ﻣﻤﺎﻳﻨﻜﻦ ﻓﺮاﻧﻦ ﻳﻎ ﻓﻨﺘﻴﻎ داﻟﻢ ﻣﻨﻨﺘﻮآﻦ آﺠﻴﺄن ﻓﻼﺟﺮ داﻟﻢ ﻓﻨﺪﻳﺪﻳﻘﻦ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﻓﺮأوﺑﻬﻦ ﻓﻮﻟﻴﺘﻴﻖ داﻟﻢ ﺳﺒﻮاﻩ ﻧﻀﺎرا ﺑﻮﻟﻴﻪ ﻣﺜﺒﺒﻜﻦ ﺑﺮﻻآﻮث ﻓﺮأوﺑﻬﻦ ﻳﻎ ﺑﺴﺮ‬
‫داﻟﻢ آﻬﻴﺪوﻓﻦ ﻓﻨﺪودوق ﻧﻀﺎرا ﺗﺮﺳﺒﻮت‪.‬‬
‫ﺟـ ‪ -‬ﺳﺎي ﺳﺒﺎﺿﻰ ﺳﺌﻮرغ ﺑﺎف ﺳﺎﻏﺖ ﺑﺮﺑﻐﻀﺎ آﺮان اﻧﻖ آﺴﺎﻳﻐﻦ ﺳﺎى ﺗﻠﻪ ﺑﺮﺟﺎي دﻏﻦ‬
‫ﺧﻤﺮﻟﻎ داﻟﻢ ﻓﻔﺮﻳﻘﺴﺄن ﻳﻎ ﻻﻟﻮ‪.‬‬
‫د ‪ -‬آﻀﺎواﺗﻦ أﻳﺮ ﻳﻎ ﻣﻠﻨﺪا آﺎواﺳﻦ ﻟﻤﺒﻪ آﻠﻎ ﻣﺮوﻓﺎآﻦ ﺳﺎﺗﻮ ﺧﺎﺑﺮان هﻴﺒﺖ آﻔﺪ آﺮاﺟﺄن‬
‫داﻟﻢ ﻣﺜﺪﻳﺎآﻦ آﻤﻮدهﻦ أﻳﺮ آﻔﺪ ﻓﻨﺪودوق ﺗﻤﻔﺘﻦ‪.‬‬
‫]‪[10‬‬

‫‪913/1‬‬

‫‪35‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب‬

‫‪ - 3‬اﺧﺘﺮ اﺣﺪى اﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ ﺛﻢ أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬


‫أ ‪ -‬آﺎﻧﺖ اﻟﺸﻮرى واﻟﻤﺎرﺿﺔ ﻋﻨﺪ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ‪،‬‬
‫أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪ .‬ﻣﻦ أﺟﻞ هﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ‪ ،‬وﻳ ﺴﻤﻊ آ ﻼم اﻟﻨ ﺎس ﻋ ﻦ‬
‫ﺷ ﺪﺗﻪ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﺧ ﻼ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻣﻔﻜ ﺮا‪ .‬ودﺧ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣﺬﻳﻔ ﺔ وآ ﺎن ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻮﺟ ﺪﻩ‬
‫ﺣﺰﻳﻨﺎ ﺑﺎآﻰ اﻟﻌﻴﻦ‪ .‬ﻓﺴﺄﻟﻪ‪ :‬ﻣﺎذا ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ؟ ﻓﺄﺟ ﺎب ﻋﻤ ﺮ‪ :‬إﻧ ﻰ أﺧ ﺎف أن‬
‫أﺧﻄﺊ ﻓﻼ ﻳﺮدﻧﻰ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻰ‪ .‬ﻓﻘﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ‪ :‬واﷲ ﻟﻮ رأﻳﻨﺎك ﺧﺮﺟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻖ‪ .‬ﻟﺮددﻧﺎك اﻟﻴﻪ‪ .‬ﻓﻔﺮح ﻋﻤﺮ وﻗﺎل‪ :‬اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى ﺟﻌﻞ ﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻧﻨﻰ‬
‫إذا اﻋﻮﺟﺠﺖ‪.‬‬
‫وﺻ ﻌﺪ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻰ اﷲ ﻋﻨ ﻪ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ ذات ﻳ ﻮم ﻟﻴﺤ ﺪث اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻰ أﻣ ﺮ ﻣﻬ ﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺒﺪاء ﺧﻄﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺪ اﷲ ﻗﺎﺋﻼ‪ :‬اﺳ ﻤﻌﻮا ﻳ ﺮﺣﻤﻜﻢ اﷲ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ أﺣ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻬ ﺾ‬
‫ﻗﺎﺋﻼ‪ :‬واﷲ ﻻ ﻧﺴﻤﻊ … واﷲ ﻻ ﻧﺴﻤﻊ … ﻓ ﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤ ﺮ ﻓ ﻰ ه ﺪوء‪ :‬وﻟ ﻢ ﻳ ﺎ ﺳ ﻠﻤﺎن؟‬
‫ﻓﺄﺟﺎب ﺳﻠﻤﺎن‪ :‬ﻣﻴﺰت ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ‪ .‬أﻋﻄﻴﺖ آﻼ ﻣﻨﺎ ﺛﻮﺑﺎ واﺣﺪا‪ .‬وأﺧﺬت‬
‫أﻧﺖ ﺛﻮﺑﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻨﻈﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺎس ﺛﻢ ﻗﺎل‪ :‬أﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؟ ﻓﻨﻬﺾ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ‬
‫اﷲ‪ :‬هﺄﻧﺬا ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‪ .‬ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺮ‪ :‬ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺜﻮب اﻟﺜﺎﻧﻰ؟ ﻓﺄﺟ ﺎب ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﷲ‪ :‬أﻧ ﺎ ﻳ ﺎ أﻣﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﻴﻦ‪ .‬وﺧﺎﻃ ﺐ ﻋﻤ ﺮ ﺳ ﻠﻤﺎن واﻟﻨ ﺎس ﻣﻌ ﻪ وﻗ ﺎل‪ :‬اﻧﻨ ﻲ آﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻌﻠﻤﻮن رﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺟ ﺎء ﺛ ﻮﺑﻲ ﻗ ﺼﻴﺮا‪ ،‬ﻓﺄﻋﻄ ﺎﻧﻲ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺛﻮﺑ ﻪ ﻓﺄﻃﻠ ﺖ ﺑ ﻪ‬
‫ﺛ ﻮﺑﻰ‪ .‬ﻓﻘ ﺎل ﺳ ﻠﻤﺎن وﻓ ﻰ ﻋﻴﻨﻴ ﻪ دﻣ ﻮع اﻟﻔ ﺮح‪ :‬اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ … واﻵن ﻗ ﻞ‪ ،‬ﻧ ﺴﻤﻊ‬
‫وﻧﻄﻊ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫]‪[4‬‬ ‫ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ آﻼم اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﺷﺪﺗﻪ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫ﻣﺎذا ﻗﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻌﺪ أن ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﺰﻧﻪ وﺑﻜﺎﺋﻪ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻋﻤﺮ ﻋﻤﺎ أﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬
‫اﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻔﺮدات ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ‪ -‬ﻧﻬﺾ ‪ -‬ﺛﻮﺑﺎ ‪ -‬اﻟﻔﺮح‬
‫]‪[4‬‬ ‫اﻋﺮب اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺧﻂ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫‪913/1‬‬

‫‪36‬‬
‫ب ‪ -‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻘﺮﺷﻰ‪ ،‬واﺣﺪ ﻣﻦ آﺒﺎر ﻣﻔﻜﺮى اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺣﺪ‬
‫اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﺪ ﻓﻰ ﻏﺰة ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 150‬هﺠﺮﻳﺔ‪،‬‬
‫وﻧﺸﺄ ﻓﻰ ﺣﺠﺮ أﻣﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎ‪ ،‬وﺣﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ وهﻮ اﺑﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪ .‬وﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺄ وﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬
‫ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮﺁن وهﻮ اﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ‪ ،‬ودرس اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ‪ .‬ﺛﻢ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ‬
‫واﻟﺤﺪﻳﺚ‪ .‬وأﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف ﺣﺘﻰ ارﺗﻔﻊ ﻋﻦ آﻞ ﻋﺎﻟﻢ‬
‫ﻗﺒﻠﻪ‪.‬‬
‫أﺧﺬ ﻓﻘﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎز‪ .‬وﺣﻔﻆ ﻣﻮﻃﺎء اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺴﻤﻌﻪ ﻣﻨﻪ وأﺧﺬ ﻓﻘﻬﻪ ﺛﻢ رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻦ أهﻞ اﻟﺮاي ﻋﻠﻤﻬﻢ‬
‫ورأﻳﻬﻢ‪ .‬وآﺎن ذآﻴﺎ ﻗﻮي اﻟﺤﺠﺔ‪ .‬ﺳﻤﺎﻩ أهﻞ ﻣﻜﺔ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﻧﻪ آﺎن ﻳﻠﺰم أهﻢ‬
‫اﻟﺮأي وﺟﻮب اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻨﺔ‪ .‬وﻳﻔﺼﻞ ﻟﻠﻨﺎس ﻃﺮق ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪.‬‬
‫ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻣﺬهﺒﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﻳﺤﺘﺮﻣﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ‪ .‬وﺗﺮك‬
‫ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻈﻴﻢ وهﻰ آﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬اﻷم‪ ،‬ﻓﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات وﻓﻴﻪ ﻓﻘﻬﻪ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺴﻨﺪ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن‪ ،‬واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻓﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 204‬هﺠﺮﻳﺔ‪ .‬ﻋﻦ أرﺑﻊ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺳﺌﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ :‬آﻴﻒ وﺿﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ هﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ وآﺎن ﻋﻤﺮﻩ ﻳﺴﻴﺮا؟ ﻓﻘﺎل‪:‬‬
‫ﺟﻤﻊ اﷲ ﻟﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﻤﺮﻩ‪ .‬رﺿﻰ اﷲ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ‪ ،‬وﻧﻔﻊ اﷲ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻠﻤﻪ‬
‫وﺧﻠﻘﻪ وإﺧﻼﺻﻪ وﻗﻮة دﻳﻨﻪ‪.‬‬
‫‪ - 1‬أﻳﻦ وﻟﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ‪ ،‬وآﻴﻒ ﻧﺸﺄ وﻟﻤﺎذا ارﺗﻔﻊ ﻋﻦ آﻞ ﻋﺎﻟﻢ‬
‫ﻗﺒﻠﻪ؟ ]‪[4‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫‪ - 2‬ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ أهﻞ ﻣﻜﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ؟‬
‫‪ - 3‬ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻔﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ؟ واذآﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﺮك ﻟﻨﺎ ﻣﻦ‬
‫]‪[4‬‬ ‫اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت‪.‬‬
‫‪ - 4‬هﺎت أﺿﺪاد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫‪ -‬آﺒﺎر ‪ -‬ﺣﻔﻆ ‪ -‬ذآﻴﺎ ‪ -‬ﻳﺴﻴﺮا‬
‫]‪[4‬‬ ‫‪ - 5‬ﺷﻜﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ‪.‬‬

‫‪913/1‬‬

‫‪37‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ‬

‫]‪[10‬‬ ‫‪ - 4‬ﻟﺨﺺ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﻴﻦ )‪ (90‬آﻠﻤﺔ‪.‬‬


‫هﻞ ﻓﻜﺮت أﻳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻓ ﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت وأهﻤﻴﺘﻬ ﺎ؟ ه ﻞ ﻳ ﺼﻠﺢ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺑ ﺪوﻧﻬﺎ؟ وه ﻞ ﺗ ﺆدى‬
‫اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ؟… وﻗ ﺪ أﺟﻤ ﻊ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء واﻟﻤﺮﺑ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة‬
‫وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻳﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮة أو ﻋﺪة ﻣﺮات ﻃ ﻮال اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ‪ .‬ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﺗﺪور وﺗﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬
‫وﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت أﻧﻮاع آﺜﻴﺮة ‪ .‬ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟ ﺸﻔﻮﻳﺔ‪ .‬واﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪.‬‬
‫واﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟ ﺸﻔﻮﻳﺔ أﻗ ﺪﻣﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ وأآﺜﺮه ﺎ اﻧﺘ ﺸﺎرا‪.‬‬
‫وه ﻰ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻨﻄ ﻖ وﻣﻬ ﺎرة اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ واﻟﺨﻄﺎﺑ ﺔ‪.‬‬
‫وهﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆال أو أآﺜﺮ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ‪ .‬وهﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻳﻜ ﻮن أآﺜ ﺮ ﻧﺠﺎﺣ ﺎ ﻓ ﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻗﻠﻴ ﻞ اﻟﻌ ﺪد‪ .‬أو اﻟ ﺬى ﻳﻤ ﺘﺤﻦ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻄ ﻼب ﻳﻮﻣﻴ ﺎ وﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬
‫واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ هﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ او اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻘﺎل‪ .‬وه ﻰ اآﺜ ﺮ اﻻﺧﺘﺒ ﺎرات‬
‫اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻰ ﻣﺪارس اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵن‪.‬واﻟﻨ ﻮع اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ه ﻮ اﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ‪ .‬وﻟﻬ ﺎ أﺷ ﻜﺎل‬
‫ﻣﺘﻌ ﺪدة ‪ .‬ﻣﻨﻬ ﺎ اﺧﺘﺒ ﺎر اﻹﺟﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣ ﻦ إﺟﺎﺑ ﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة وأﺳ ﺌﻠﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴ ﻞ وﻏﻴﺮه ﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺰاﻳﺎهﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪ .‬ﻓﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠ ﻢ‬
‫ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻘ ﻮم ﺑﺘ ﺼﺤﻴﺢ اﻻﺧﻄ ﺎء أﺛﻨ ﺎء اﻻﺧﺘﺒ ﺎر ﺑﻌ ﺪ ﻇﻬﻮره ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ .‬وﺗﺠﻌ ﻞ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ‬
‫ﻣﻨﺘﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال‪ ،‬ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎع أﺟﻮﺑﺔ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻪ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪ .‬اﻧﻬ ﺎ ﺗﺒ ﻴﻦ ﻗ ﺪرة اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ أﻓﻜ ﺎرﻩ ﺣ ﻮل‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ‪ .‬وﺗﻈﻬ ﺮ ﻗ ﺪرة اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻘ ﺎط‬
‫اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫ﻓﻤﺰاﻳﺎ اﺧﺘﺒﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﺸﺨ ﺼﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠ ﻢ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻜﺜﺮة أﺳﺌﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎول أﺟﺰاء آﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻔﻀﻞ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴﺮه ﺎ‪ .‬ﻟﻤ ﺎ ﺗﻤﺘ ﺎز ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫دﻗﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﻓﻰ اﻻداء واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ‪ .‬وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ هﺬا اﻟﻐﺎء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻐ ﺎء ﺗﺎﻣ ﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺈن ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﻓﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫‪913/1‬‬

‫‪38‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫أﺟﺐ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ - 5‬أ ‪ -‬ﺣﻮل آﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﺤﺘﻪ ﺧﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل‪ ،‬وﻏﻴّﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ‪.‬‬
‫‪ - 1‬اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻰ أﻣﺎﻣﻚ هﻰ آﺘﺐ إﺳﻼﻣﻴﺔ آﺘﺒﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻮهﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2‬أرﺟﻮ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ هﺬﻩ اﻟﻐﺮﻓﺔ‪.‬‬
‫‪ - 3‬زارﻧﻰ أﺧﻰ ﻓﻰ ﺑﻴﺘﻰ‪.‬‬
‫]‪[7‬‬
‫ب ‪ -‬اﺳﺘﺨﺪم آﻞ آﻠﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ )ﺗﺰورﻧﻰ( ﻳﺎ أﺻﺪﻗﺎﺋﻰ ؟‬
‫‪ - 2‬هﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن )أﻟﻤﺴﻠﻢ( هﻢ أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺒﻠﺪ؟‬
‫‪ - 3‬زرت هﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺛﻼث )ﻣﺪرﺳﺔ(‪.‬‬
‫]‪[8‬‬

‫‪ - 6‬أ ‪ -‬اﺟﻌﻞ ﻣﻔﻌﻮل آﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﺤﺘﻪ ﺧﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻓﺎﻋﻼ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎب‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﺗﺨﺮج ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻳﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺧﺮﻳﺞ ﻓﻰ آﻞ ﻋﺎم‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‪.‬‬
‫]‪[6‬‬

‫ب ‪ -‬اﺷﺘﻖ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻰ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ واﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺎ آ ﻼ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻰ ﺟﻤﻠ ﺔ‬
‫ﻣﻔﻴﺪة‪.‬‬
‫]‪[9‬‬ ‫ﺑﺎع ‪ -‬اﺳﺘﺨﺮج ‪ -‬اﺳﺘﻤﻊ‬

‫‪ - 7‬أ ‪ -‬اﻣﻸ آﻞ ﻣﻜﺎن ﺧﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة )ر ك ب(‪:‬‬
‫‪ .…… - 1‬هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮة أﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﻻ أﺣﺐ ……‪ .‬اﻟﻘﻄﺎر‪.‬‬
‫‪ - 3‬إذا أردت أن ……‪ .‬اﻷﺗﻮﺑﻴﺲ ﻓﻌﻠﻴﻚ اﻧﺘﻈﺎرﻩ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ‪.‬‬
‫]‪[6‬‬

‫‪913/1‬‬

‫‪39‬‬
‫ب ‪ -‬اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﺼﺪرا رﺑﺎﻋﻴﺎ‪ ،‬واﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ وﻣﺜﻨﻰ ﻣ ﻊ ﺑﻴ ﺎن ﻣﻮﻗ ﻊ إﻋ ﺮاب‬
‫آﻞ‪:‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ … ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ ﺟﻨﻴﻨ ﺎ ﺛ ﻢ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻃﻔ ﻼ ﻓ ﺸﺎﺑﺎ ﻓﻜﻬ ﻼ … وﻻ ﻧﻐ ﺎﻟﻰ إذا ﻗﻠﻨ ﺎ إن اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺠﻨﻴﻨﻴ ﺔ ه ﻰ اﻷﺳ ﺎس ﻟ ﺼﺤﺔ‬
‫اﻷﻧﺴﺎن وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ .‬وهﻰ أهﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺧﺎرج اﻟﺮﺣﻢ‪.‬‬
‫]‪[9‬‬

‫‪913/1‬‬

‫‪40‬‬
SOALAN CONTOH

913/2 STPM

BAHASA ARAB
KERTAS 2
(3 jam)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

‫اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
(‫)ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت‬

:‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‬
.‫ﺗﺤﺘﻮى اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم‬
:‫اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻘﻂ‬
.‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ وﺳﺆاﻟﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
.‫اﻟﺪرﺟﺎت ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬
.‫اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak.


© Majlis Peperiksaan Malaysia

STPM 913/2 ‫]اﻗﻠﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

41
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪ :‬اﻟﺸﻌﺮ‬

‫‪ - 1‬ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ‪:‬‬

‫وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ أهﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ وأﻧﺼﺐ‬ ‫*‬ ‫أﺗﺎﻧﻰ أﻧﻴﺖ اﻟﻠﻌﻦ أﻧﻚ ﻟﻤﺘﻨﻰ‬
‫هﺮاﺳﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻳﻌﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻰ وﻳﻘﺸﺐ‬ ‫*‬ ‫ﻓﺒﺖ آﺄن اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻓﺮﺷﻦ ﻟﻰ‬
‫وﻟﻴﺲ وراء اﷲ ﻟﻠﻤﺮء ﻣﺬهﺐ‬ ‫*‬ ‫ﺣﻠﻔﺖ ﻓﻠﻢ أﺗﺮك ﻟﻨﻔﺴﻚ رﻳﺒﺔ‬
‫ﻟﻤﺒﻠﻐﻚ اﻟﻮاﺷﻰ أﻏﺶ وأآﺬب‬ ‫*‬ ‫ﻟﺌﻦ آﻨﺖ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻰ وﺷﺎﻳﺔ‬

‫ا ‪ -‬آﻴﻒ آﺎن اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻰ واذآﺮ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻠﻮب واﻟﻤﻌﺎﻧﻰ‪[6] .‬‬

‫]‪[4‬‬ ‫ب ‪ -‬اذآﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ‪.‬‬


‫]‪[6‬‬ ‫ج ‪ -‬اﺷﺮح اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﺮﺣﺎ أدﺑﻴﺎ‪.‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫د ‪ -‬ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻰ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﻳﻘﻮل اﻟﻔﺮزدق‪:‬‬
‫ﺑﻴﺘﺎ دﻋﺎﺋﻤﻪ أﻋﺰ وأﻃﻮل‬ ‫*‬ ‫إن اﻟﺬى ﺳﻤﻚ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻨﻰ ﻟﻨﺎ‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ‬ ‫*‬ ‫ﺑﻴﺘﺎ ﺑﻨﺎﻩ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﻠﻴﻚ وﻣﺎ ﺑﻨﻰ‬
‫وﻣﺠﺎﺷﻊ وأﺑﻮ اﻟﻔﻮارس ﻧﻬﺸﻞ‬ ‫*‬ ‫ﺑﻴﺘﺎ زرارة ﻣﺤﺘﺐ ﺑﻔﻨﺎﺋﻪ‬
‫أﺑﺪا إذا ﻋﺪ اﻟﻔﻌﺎل اﻷﻓﻀﻞ‬ ‫*‬ ‫ﻻ ﻳﺤﺘﺒﻰ ﺑﻔﻨﺎء ﺑﻴﺘﻚ ﻣﺜﻠﻬﻢ‬

‫]‪[5‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮى وأﺛﺮهﺎ ﻓﻰ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻰ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬
‫اﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ‬ ‫ب‪-‬‬
‫]‪[5‬‬ ‫ﺳﻤﻚ ‪ -‬دﻋﺎﺋﻢ ‪ -‬اﻟﻤﻠﻴﻚ ‪ -‬ﻣﺤﺘﺐ ‪ -‬اﻟﻔﻌﺎل‬
‫آﺎن أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮرة ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺒﺪوﻳﺔ‪ .‬وﺿﺢ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‪ .‬ﺛ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺮج‬ ‫ج ‪-‬‬
‫]‪[6‬‬ ‫اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت‪.‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫اذآﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫د ‪-‬‬

‫‪913/2‬‬

‫‪42‬‬
‫‪ - 3‬ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ‪:‬‬
‫ﻧﻮح ﺑﺎك وﻻ ﺗﺮﻧﻢ ﺷﺎد‬ ‫*‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻓﻰ ﻣﻠﺘﻰ واﻋﺘﻘﺎدى‬
‫س ﺑﺼﻮت اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻰ آﻞ ﻧﺎد‬ ‫*‬ ‫وﺷﺒﻴﻪ ﺻﻮت اﻟﻨﻌﻰ إذا ﻗﻲ‬
‫ت ﻋﻠﻰ ﻓﺮع ﻏﺼﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺎد‬ ‫*‬ ‫أﺑﻜﺖ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ أم ﻋﻨـ‬
‫ب ﻓﺄﻳﻦ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺎد‬ ‫*‬ ‫ﺻﺎح هﺬى ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﺗﻤﻸ اﻟﺮﺣـ‬

‫]‪[6‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻰ‪.‬‬ ‫ا ‪-‬‬


‫]‪[4‬‬ ‫اذآﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﻴﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة‪ ،‬وﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة؟‬ ‫ب‪-‬‬
‫]‪[6‬‬ ‫اﺷﺮح اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻮﺟﺰا‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫ﻋﻴﻦ اﻟﻄﺒﺎق ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ‪.‬‬ ‫د ‪-‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ‪ :‬اﻟﻨﺜﺮ‬
‫‪ - 4‬ﻳﻘﻮل اﻟﺨﻄﻴﺐ‪:‬‬
‫أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس‪ ،‬إﻧﻰ ﻗﺪ وﻟﻴﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻟﺴﺖ ﺑﺨﻴﺮآﻢ‪ ،‬ﻓﺈن رأﻳﺘﻤ ﻮﻧﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ ﻓ ﺄﻋﻴﻨﻮﻧﻰ ‪،‬‬
‫وإن رأﻳﺘﻤ ﻮﻧﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺎﻃ ﻞ ﻓ ﺴﺪدوﻧﻰ‪ ،‬أﻃﻴﻌ ﻮﻧﻰ ﻣ ﺎ أﻃﻌ ﺖ اﷲ ﻓ ﻴﻜﻢ‪ ،‬ﻓ ﺎذا ﻋ ﺼﻴﺘﻪ ﻓ ﻼ‬
‫ﻃﺎﻋﺔ ﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ‪ ،‬أﻻ إن أﻗ ﻮاآﻢ ﻋﻨ ﺪى اﻟ ﻀﻌﻴﻒ ﺣﺘ ﻰ ﺁﺧ ﺬ اﻟﺤ ﻖ ﻟ ﻪ‪ .‬وأﺿ ﻌﻔﻜﻢ ﻋﻨ ﺪى‬
‫اﻟﻘﻮى ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ‪ ،‬أﻗﻮل ﻗﻮﻟﻰ هﺬا وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻰ وﻟﻜﻢ‪.‬‬
‫]‪[6‬‬ ‫ا ‪ -‬ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم‪.‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺒﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟‬
‫]‪[6‬‬ ‫ج ‪ -‬اذآﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ‪.‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫د ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮج اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - 5‬ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻰ‪:‬‬
‫أﻧ ﺖ ﺷ ﺎﻋﺮ‪ ،‬ﻳ ﺎ ﻣ ﻮﻻى‪ ،‬وﻗﻠ ﺐ اﻟ ﺸﺎﻋﺮ ﻣ ﺮﺁة ﺗﺘ ﺮأى ﻓﻴﻬ ﺎ ﺻ ﻮر اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺎت ﺻ ﻐﻴﺮهﺎ‬
‫وآﺒﻴﺮه ﺎ‪ ،‬دﻗﻴﻘﻬ ﺎ وﺟﻠﻴﻠﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن أﻋﻮزﺗ ﻚ اﻟ ﺴﻌﺎدة ﻓﻔ ﺘﺶ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻰ أﻋﻤ ﺎق ﻗﻠﺒ ﻚ‪ .‬ﻓﻘﻠﺒ ﻚ‬
‫اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻐﺮى ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻷآﺒﺮ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻤﺎء ﺟﻤﻴﻠﺔ‪ ،‬واﻟ ﺸﺎﻋﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬى ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳ ﺪرك ﺳ ﺮﺟﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺨﺘ ﺮق ﺑﻨﻈﺮاﺗ ﻪ‬
‫أدﻳﻤﻬ ﺎ اﻷزرق اﻟ ﺼﺎﻓﻰ‪ ،‬ﻓﻴ ﺮى ﻓ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠ ﻮى اﻟﻨ ﺎﺋﻰ ﻣ ﺎ ﻻ ﺗ ﺮاﻩ وﻻ ﻳﻤﺘ ﺪ اﻟﻴ ﻪ‬
‫ﻧﻈﺮ‪.‬‬

‫‪913/2‬‬

‫‪43‬‬
‫واﻟﺒﺤ ﺮ ﻋﻈ ﻴﻢ ‪ ،‬واﻟ ﺸﺎﻋﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬى ﻳ ﺸﻌﺮ ﺑﻌﻈﻤﺘ ﻪ وﺟﻼﻟ ﻪ‪ ،‬وﻳ ﺮى ﻓ ﻰ ﺻ ﻔﺤﺘﻪ‬
‫اﻟﺮﺟﺮاﺟ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﺤ ﺔ ﺻ ﻮر اﻷﻣ ﻢ اﻟﺘ ﻰ ﻃﻮاه ﺎ‪ ،‬واﻟﻤ ﺪن اﻟﺘ ﻰ ﻣﺤﺎه ﺎ‪ ،‬واﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻰ‬
‫أﺑﺎدهﺎ‪ ،‬وهﻮ ﺑﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ وﻻ ﻳﺘﺒﺪل وﻻ ﻳﺒﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﻮر واﻷﻳﺎم‪.‬‬
‫ا ‪ -‬ﻣﺘﻰ ﺑﺪات اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ؟ ﺛﻢ ﺗﻜﻠ ﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺒﻌﺜ ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ وﺣﺮآ ﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻌ ﺼﺮ‬
‫]‪[6‬‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‪.‬‬
‫]‪[6‬‬ ‫ب ‪ -‬اذآﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ‪.‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻨﺺ ﺗﻈﻬﺮﻟﻨﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ‪ ،‬وﺿﺢ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫د ‪ -‬ﺑﻴﻦ اﻷوﺟﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻰ اﻟﻨﺺ‪.‬‬

‫‪ - 6‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫ن)‪(3‬آَﻠﱠﺎ ﺳَﻴَﻌْﻠَﻤُﻮنَ)‪ُ (4‬ﺛ ﱠﻢ‬ ‫ﻦ اﻟ ﱠﻨ َﺒِﺈ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ)‪(2‬اﱠﻟﺬِي ُهﻢْ ﻓِﻴ ِﻪ ُﻣﺨْ َﺘِﻠﻔُﻮ َ‬ ‫ﻋِ‬ ‫ن)‪َ (1‬‬ ‫ﻋ ﱠﻢ َﻳ َﺘﺴَﺎ َءﻟُﻮ َ‬
‫َ‬
‫ﺧَﻠ ْﻘ َﻨ ﺎ ُآﻢْ‬ ‫ل َأ ْو َﺗ ﺎدًا)‪َ (7‬و َ‬‫ﺠ َﺒ ﺎ َ‬‫ض ِﻣ َﻬ ﺎدًا)‪(6‬وَاﻟْ ِ‬ ‫ﻞ اﻟْ َﺄرْ َ‬ ‫ن)‪َ(5‬أَﻟ ﻢْ َﻧﺠْ َﻌ ِ‬ ‫ﺳ َﻴ ْﻌَﻠﻤُﻮ َ‬ ‫َآﱠﻠ ﺎ َ‬
‫ﺟ َﻌﻠْ َﻨ ﺎ اﻟ ﱠﻨ َﻬ ﺎ َر‬ ‫ﻞ ﻟِﺒَﺎﺳً ﺎ)‪َ (10‬و َ‬ ‫ﺟ َﻌﻠْ َﻨ ﺎ اﻟﱠﻠ ْﻴ َ‬ ‫ﺳ ﺒَﺎﺗًﺎ)‪َ (9‬و َ‬ ‫ﺟ َﻌﻠْ َﻨ ﺎ َﻧ ﻮْ َﻣ ُﻜﻢْ ُ‬ ‫ﺟ ﺎ)‪َ (8‬و َ‬ ‫َأزْوَا ً‬
‫ﻦ‬
‫ﺟ ﺎ)‪َ (13‬وَأﻧْ َﺰﻟْ َﻨ ﺎ ِﻣ َ‬ ‫ﺳ ﺮَاﺟًﺎ َوهﱠﺎ ً‬ ‫ﺟ َﻌ ْﻠ َﻨ ﺎ ِ‬
‫ﺷ ﺪَادًا)‪َ (12‬و َ‬ ‫ﺷ ﺎ)‪(11‬وَﺑَﻨَﻴْﻨَ ﺎ َﻓ ﻮْ َﻗ ُﻜﻢْ ﺳَ ﺒْﻌًﺎ ِ‬ ‫َﻣﻌَﺎ ً‬
‫ﻞ‬
‫ن َﻳ ﻮْ َم اﻟْ َﻔ ﺼْ ِ‬ ‫ت أَﻟْﻔَﺎﻓً ﺎ)‪ِ(16‬إ ﱠ‬ ‫ﺟﻨﱠﺎ ٍ‬ ‫ج ِﺑ ِﻪ ﺣَﺒًّﺎ َو َﻧﺒَﺎﺗًﺎ)‪َ (15‬و َ‬ ‫ت ﻣَﺎ ًء َﺛﺠﱠﺎﺟًﺎ)‪ِ(14‬ﻟ ُﻨﺨْ ِﺮ َ‬ ‫ﺼﺮَا ِ‬ ‫اﻟْ ُﻤﻌْ ِ‬
‫ﺴﻤَﺎ ُء َﻓﻜَﺎ َﻧ ﺖْ‬ ‫ﺖ اﻟ ﱠ‬ ‫ﺤ ِ‬‫ﺟ ﺎ)‪َ (18‬و ُﻓ ِﺘ َ‬ ‫ن َأﻓْﻮَا ً‬ ‫ﺦ ﻓِ ﻲ اﻟ ﺼﱡﻮرِ َﻓ َﺘ ْﺄﺗُﻮ َ‬ ‫ن ﻣِﻴﻘَﺎﺗً ﺎ)‪َ (17‬ﻳ ﻮْ َم ُﻳ ﻨْ َﻔ ُ‬ ‫َآ ﺎ َ‬
‫ﺻ ﺎدًا)‪(21‬ﻟِﻠﻄﱠ ﺎﻏِﻴﻦَ‬ ‫ﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ آَﺎ َﻧ ﺖْ ِﻣﺮْ َ‬ ‫ن َ‬‫ﺳ ﺮَاﺑًﺎ)‪ِ(20‬إ ﱠ‬ ‫ل َﻓﻜَﺎ َﻧ ﺖْ َ‬ ‫ﺠ َﺒ ﺎ ُ‬
‫ت اﻟْ ِ‬ ‫ﺳ ﱢﻴ َﺮ ِ‬‫َأﺑْﻮَا ًﺑ ﺎ)‪َ (19‬و ُ‬
‫ﺣﻤِﻴ ًﻤ ﺎ‬ ‫ﺷ ﺮَاﺑًﺎ)‪ِ(24‬إﱠﻟ ﺎ َ‬ ‫ن ﻓِﻴ َﻬ ﺎ َﺑ ﺮْدًا َوَﻟ ﺎ َ‬ ‫ﻣَﺂﺑً ﺎ)‪(22‬ﻟَ ﺎﺑِﺜِﻴﻦَ ﻓِﻴ َﻬ ﺎ َأﺣْﻘَﺎ ًﺑ ﺎ)‪َ(23‬ﻟ ﺎ َﻳ ﺬُوﻗُﻮ َ‬
‫ﺣ ﺴَﺎﺑًﺎ)‪َ (27‬و َآ ﱠﺬﺑُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَ ﺎ‬ ‫ن ِ‬ ‫ﺟﻮَ‬ ‫ﺟ ﺰَا ًء ِوﻓَﺎ ًﻗ ﺎ)‪(26‬إِﻧﱠ ُﻬ ﻢْ َآ ﺎﻧُﻮا َﻟ ﺎ َﻳﺮْ ُ‬ ‫ﻏ ﺴﱠﺎﻗًﺎ)‪َ (25‬‬ ‫َو َ‬
‫ﻦ‬
‫ن ِﻟﻠْ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ ﻴ َ‬
‫ﻋ ﺬَاﺑًﺎ)‪ِ(30‬إ ﱠ‬‫ﺷﻲْ ٍء أَﺣْ ﺼَﻴْﻨَﺎ ُﻩ آِﺘَﺎﺑً ﺎ)‪َ (29‬ﻓ ﺬُوﻗُﻮا َﻓَﻠ ﻦْ َﻧﺰِﻳ َﺪ ُآﻢْ ِإﱠﻟ ﺎ َ‬ ‫ِآ ﱠﺬاﺑًﺎ)‪َ (28‬و ُآﻞﱠ َ‬
‫ﺳ ﺎ دِهَﺎﻗً ﺎ)‪َ(34‬ﻟ ﺎ ﻳَ ﺴْﻤَﻌُﻮنَ ﻓِﻴﻬَ ﺎ‬ ‫ﺐ َأﺗْﺮَا ًﺑ ﺎ)‪َ (33‬و َآﺄْ ً‬ ‫ﻋ َ‬
‫ﻋﻨَﺎ ًﺑ ﺎ)‪َ (32‬و َآﻮَا ِ‬ ‫ﻖ َوَأ ْ‬ ‫ﺣﺪَا ِﺋ َ‬
‫َﻣﻔَﺎزًا)‪َ (31‬‬
‫ﺣﺴَﺎﺑًﺎ)‪(36‬‬ ‫ﻚ ﻋَﻄَﺎءً ِ‬ ‫ﺟﺰَا ًء ِﻣﻦْ َر ﱢﺑ َ‬ ‫َﻟ ْﻐﻮًا وَﻟَﺎ آِﺬﱠاﺑًﺎ)‪َ (35‬‬

‫]‪[6‬‬ ‫ﺑﻢ ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﻨﻘﺎد" اﻟﻘﺮﺁن؟ وﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ وﺿﺢ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ا ‪-‬‬
‫]‪[6‬‬ ‫اذآﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬
‫] ‪[4‬‬ ‫ﻟﻤﺎذا ﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻮرة؟ ﺛﻢ ﺑﻢ اﻣﺘﺎزت أﻳﺎت هﺬﻩ اﻟﺴﻮرة؟‬ ‫ج‪-‬‬
‫]‪[4‬‬ ‫أﺳﺘﺨﺮج ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة‪.‬‬ ‫د ‪-‬‬

‫‪913/2‬‬

‫‪44‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺒﻼﻏﺔ‬

‫‪ - 7‬أ ‪ -‬اﺟﻌﻞ آﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻵﺗﻴﺔ وﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﻓﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ‪:‬‬


‫]‪[8‬‬ ‫اﻟﺴﺮﻋﺔ ‪ -‬اﻟﺠﻤﺎل ‪ -‬اﻟﺒﻴﺎض ‪ -‬اﻟﻜﺜﺮة‬
‫ب ‪ -‬ﺑﻴﻦ ﺳﺮ ﺟﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺪح‬
‫]‪[6‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻚ ﺷﻤﺲ‪ ،‬واﻟﻤﻠﻮك آﻮاآﺐ إذا ﻃﻠﻌﺖ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﻣﻨﻬﻦ آﻮآﺐ‪.‬‬
‫‪ - 2‬وﻗﺎل اﻵﺧﺮ ﻳﺼﻒ أرﻣﻠﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ‪.‬‬
‫]‪[6‬‬ ‫ﺗﻤﺸﻰ وﻗﺪ أﺛﻘﻞ اﻹﻣﻼق ﻣﻤﺸﺎهﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺘﻨﻰ ﻣﺎ آﻨﺖ أﻟﻘﺎهﺎ‬

‫‪ - 8‬أ ‪ -‬ﻓﻰ ﺑﻴﺘﻰ أﺑﻰ ﺗﻤ ﺎم اﻵﺗﻴ ﻴﻦ ﻣﺤ ﺴﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ وﻟﻔﻈﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻴﻦ ﻣﺤ ﺴﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨ ﻮﻳﻴﻦ وﻣﺤ ﺴﻨﻴﻦ‬
‫ﻟﻔﻈﻴﻴﻦ‪:‬‬
‫ﻓﻰ ﺣﺪﻩ اﻟﺤﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺪ و اﻟﻠﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻴﻒ أﺻﺪق إﻧﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ‬
‫]‪[8‬‬ ‫ﺑﻴﺾ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﻻ ﺳﻮد اﻟﺼﺤﺎﺋﻒ ﻓﻰ ﻣﺘﻮﻧﻬﻦ ﺟﻼء اﻟﺸﻚ واﻟﺮﻳﺐ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﻋﺒﺮ آﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻷﺑﻴﺔ ﻣﺮة ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻰ وﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺄﺳﻠﻮب أدﺑﻲ‪:‬‬
‫]‪[3‬‬ ‫‪ - 1‬زرﻗﺔ ﻟﻮن اﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬
‫]‪[3‬‬ ‫‪ - 2‬ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ‪.‬‬
‫]‪[3‬‬ ‫‪ - 3‬آﺮوﻳﺔ اﻷرض‪.‬‬
‫]‪[3‬‬ ‫‪ - 4‬آﺮم ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻄﺎﺋﻰ‪.‬‬

‫‪ -‬ا ‪ -‬اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ "اﻟﻘﻤﺮ" ﻓﻰ أرﺑﻊ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﻰ اﻷوﻟﻰ ﻣﺸﺒﻬﺎﺑﻪ و ﻓﻰ‬ ‫‪9‬‬
‫]‪[12‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮرا و ﻓﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺸﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﻗﺎل اﻟﺤﺠﺎج‪" :‬أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻋﻴﺎﻩ داؤد ﻓﻌﻨﺪى دواؤﻩ‪ .‬وﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎل أﺟﻠﻪ ﻓﻌﻠﻰ‬
‫أن أﻋﺠﻠﻪ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ رأﺳﻪ وﺿﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﺛﻘﻠ ﻪ و ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻄﺎل ﻣﺎﺿ ﻰ ﻋﻤ ﺮﻩ‬
‫ﻗﺼﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﻪ‪ .‬إن ﻟﻠ ﺸﻴﻄﺎن ﻃﻴﻔ ﺎ‪ ،‬وﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن ﺳ ﻴﻔﺎ‪ .‬ﻓﻤ ﻦ ﺳ ﻘﻤﺖ ﺳ ﺮﻳﺮﺗﻪ‬
‫ﺻﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ وﺿ ﻌﻪ ذﻧﺒ ﻪ رﻓﻌ ﻪ ﺻ ﻠﺒﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﻌﻪ اﻟﻌﺎﻓﻴ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﻀﻖ ﻋﻨﻪ اﻟﻬﻠﻜﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﺑﺎدرة ﻓﻤﻪ ﺳﺒﻖ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﻔﻚ دﻣﻪ"‪.‬‬
‫ﻓﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﺤﺴﻨﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ وﻣﺤﺴﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‪ ,‬اذآﺮ أﻣﺮﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪[8].‬‬

‫‪913/2‬‬

‫‪45‬‬
‫‪ - 10‬ا ‪ -‬ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻤﺠﺎز؟ وأﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ ﺷﺄﻧﺎ ﻓ ﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ اﻷدﺑ ﻰ‪ ،‬وﺿ ﺢ‬
‫ذﻟﻚ‪[10] .‬‬
‫ب ‪ -‬اﺳﺘﺨﺮج "اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ" و "اﻟﻤﺠﺎز" ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎل اﻵﺗﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪ‪:‬‬
‫ﻧﻔﺲ أﺣﺐ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻰ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻈﻠﻠﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ‬
‫ﺷﻤﺲ ﺗﻈﻠﻠﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻈﻠﻠﻨﻰ و ﻣﻦ ﻋﺠﺐ‬
‫]‪[10‬‬

‫‪913/2‬‬

‫‪46‬‬
SOALAN CONTOH

913/3 STPM

BAHASA ARAB
KERTAS 3 UJIAN LISAN
Buku Satu

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

PETIKAN
UJIAN LISAN BAHASA ARAB
BUKU SATU

‫ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت‬
‫ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﻔﻬﻰ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak.


© Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 913/3 ‫]اﻗﻠﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
47
‫اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﺣ ﻆ أن اﻟﻤ ﺪارس ﻗ ﺪ ﻓ ﺸﻠﺖ ﻓ ﻲ ﺗﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺒﺎب ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﺨﻠﻘ ﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺮﺗ ﻀﻴﻪ‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓ ﻰ ﺧﻠ ﻖ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ .‬وﻟﻴ ﺴﺖ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ه ﻲ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﻔﺸﻞ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﺳﺮة وآﺬﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ أﻳﻀﺎ‪ .‬وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ هﻲ اﻷداة اﻟﺘ ﻲ‬
‫أوﺟﺪهﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺐء اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ هﺬا اﻟﺴﻠﻮك‪.‬‬

‫وهﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻴ ﻮب ﻗ ﺪ أﺻ ﻴﺐ ﺑﻬ ﺎ ﺷ ﺒﺎﺑﻨﺎ‪ :‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋ ﺪم اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺒﻂ اﻟ ﻨﻔﺲ ﻷن‬


‫اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗ ﺰودﻩ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨ ﺬ ﺻ ﻐﺮﻩ‪ .‬ورﺑﻤ ﺎ آ ﺎن ﺳ ﺒﺐ ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻬ ﺘﻢ ﺑﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻠﻤﻴ ﺬ ﻗ ﺪر اهﺘﻤﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﺘﻮﺻ ﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﻟﻴ ﻪ‪ .‬وﻣﻨﻬ ﺎ أﻳ ﻀﺎ أن ﺷ ﺒﺎﺑﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻴ ﻞ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺰل ﻟ ﻢ ﻳﺮﺑﻴ ﺎﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ وإﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ‪ .‬ه ﺬا‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن ﺷ ﺒﺎﺑﻨﺎ ﻻ ﻳﻬ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ ﻟﺪﻳ ﻪ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻞ اﻟﻤ ﺸﻜﻼت أو‬
‫اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ‪.‬‬

‫وﻻ ﺷﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻻ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﻋﻼج ه ﺬﻩ اﻟﻌﻴ ﻮب اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫اﻟ ﺸﺒﺎب‪ ،‬وأول ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن ﻧﻬ ﺘﻢ ﺑ ﻪ‪ :‬اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ اهﺘﻤﺎﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻘ ﻒ ﻋﻨ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻟﻨ ﺼﻮص‬
‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺰج ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﺑ ﻴﻦ ﻓ ﻀﻴﻠﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺪوة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ أﻣﺎم اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮﺑﻪ وﺻﻠﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺎس وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق‪.‬‬

‫‪913/3‬‬
‫‪48‬‬
‫اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫اﻹﻋ ﻼم ه ﻮ اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ واﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﺼﺎدﻗﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﺗﺨ ﺎذ ﻣﻮﻗ ﻒ ﺻ ﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫واﻹﻋ ﻼم ﻗ ﺪﻳﻢ‪ ،‬ﻋﺮﻓ ﻪ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣﻨ ﺬ أﻗ ﺪم اﻟﻌ ﺼﻮر‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﺤ ﻖ أن ﻳﻘ ﺎل‪ :‬إﻧ ﻪ ﺑﻈﻬ ﻮر اﻹﺳ ﻼم‪،‬‬
‫ﺑﺪأت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻬﺎ واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻰ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ وﺣﺘﻰ ﻟﻐﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓ ﺎﻹﻋﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ آ ﺎن ﻳﺘﺨ ﺬ ﺷ ﻜﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺑ ﺪأ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻳﺘﺨ ﺬ‬


‫اﻷﺷﻜﺎل اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬واﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﻇﻬﻮرﻩ دﻳ ﻦ دﻋ ﻮة‪ ،‬وﺣﻴ ﺎة ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة‬
‫واﻟﺴﻼم ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة‪ .‬وﻗﺪ آﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺪﻋﺎة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ وﻓﻘﻮا إﻟﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫وآﻠﻤ ﺔ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻳ ﺼﺢ أن ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻨ ﺪهﺎ رﺟ ﻞ اﻹﻋ ﻼم آﺜﻴ ﺮا‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ‬
‫اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪﻋﻮة‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ هﻨﺎ هﻮ‪ :‬إﻋ ﻼم اﷲ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ أو ﻧﺤﻮﻩ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ‪ :‬إﻟﻘﺎء اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﻳﻘ ﻒ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻷﺻ ﻞ واﻟﻤ ﻨﻬﺞ‪ .‬ﻓ ﺎﻟﻘﺮﺁن إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ آﻮﻧ ﻪ‬
‫دﺳﺘﻮرا ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺨﻄﻄﺄ ﻟﻬﺎ وﻣﺒﻴﻨ ﺎ ﻟﺤ ﺪود اﷲ وهﺎدﻳ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻨ ﺬ ﻧﺰوﻟ ﻪ أآﺒ ﺮ وأه ﻢ‬
‫وﺳ ﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻬ ﺬا ﺑ ﻼغ ﺟ ﺎء ﺑﻨﺒ ﺎء ﻣ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ وﺧﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻧﺎ‪ .‬وﻗ ﺪ اﺣﺘ ﺸﺪت ﻟ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣ ﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣ ﻀﺎرﻳﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻮﻣﻨ ﺎ ه ﺬا‪ .‬واﻟﻘ ﺮﺁن‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻋ ﻼم اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺷ ﻜﺎﻟﻪ‪ ،‬ه ﺬا ﻣ ﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫واﻹرﺷﺎد‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻠﺔ وآﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬

‫‪913/3‬‬
‫‪49‬‬
‫اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣﺨﻠ ﻮق ﻣ ﺪﻧﻲ ﺑﻄﺒﻌ ﻪ‪ ،‬وه ﻮ ﺿ ﻌﻴﻒ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ‪ ،‬ﻗ ﻮى ﺑﻐﻴ ﺮﻩ‪ .‬وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى أن اﻹﻧ ﺴﺎن‬
‫ﻣﻔﻄﻮر ﺑﻐﺮﻳﺰة اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﻣ ﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻰ ﺟﻨ ﺴﻪ‪ ،‬ﺑﺤ ﺒﻬﻢ وﻳﺤﺒﻮﻧ ﻪ‪ ،‬وﻳﺤﺘ ﺮﻣﻬﻢ‬
‫وﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻪ‪.‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻧ ﺴﺎن ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أدﺑ ﺎ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ‬
‫ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ رواﺑﻂ اﻷﺧﻮة وأواﺻﺮ اﻟﺼﺪاﻗﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﺎدات اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ هﻲ‬
‫إﻟﻘﺎء اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﻌﺎزي وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫واﻟﺘﻬﻨﺌ ﺔ ه ﻲ إﻟﻘ ﺎء اﻟﻜﻠﻤ ﺎت أو اﻟﺠﻤ ﻞ ﺑﻌﺒ ﺎرات ﻟﻄﻴﻔ ﺔ ‪,‬وأدﻋﻴ ﺔ ﻣ ﺄﺛﻮرة ﻣ ﻊ إﺑ ﺮاز اﻟﻔ ﺮح‬
‫واﻟﺴﺮور وﺑﺸﺎﺷﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻬﻨﺄ آﻤﺎ ﻳﻬﻨﻰء اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻤﻦ أرزﻗﻪ اﷲ ﺑﻤﻮﻟﻮد ﺟﺪﻳ ﺪ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪ :‬ﺑ ﺎرك اﷲ‬
‫ﻓﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮهﻮب أو ﺑﻮرك ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻴﺐ ﻣﻬﻨﺄ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎرك اﷲ ﻓﻴﻚ ورزﻗ ﻚ اﷲ ﻣﺜﻠ ﻪ‪ ،‬وآﻤ ﺎ ﻳﻬﻨ ﻰء‬
‫ﻟﻔﺎﻋﻞ ﺧﻴﺮ ﺑﺘﻬﻨﺌﺔ ﺣﺎرة ﺑﻌﺒﺎرة‪ :‬ﺑﺎرك اﷲ ﻟﻚ ﻓﻲ أهﻠﻚ وﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻴﺮد ﻣﻬﻨ ﺄ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪ :‬ﺟ ﺰاك اﷲ ﺧﻴ ﺮا‬
‫آﺜﻴﺮا‪.‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺰﻳ ﺔ ﻓﻬ ﻲ إﻟﻘ ﺎء ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻤ ﻞ ﺑﻌﺒ ﺎرات ﻟﻄﻴﻔ ﺔ وﻣ ﺴﺘﺤﺒﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻠﻘ ﻰ ﻟﻤ ﻦ ﺗ ﻮﻓﻲ ﻋﻨ ﻪ أو‬
‫ﺟ ﻪ اﻟﺘﻌ ﺎزي ﻟﻤ ﻦ‬‫ﻓﻘ ﺪوا ﻋﺰﻳ ﺰا ﻏﺎﻟﻴ ﺎ أو أﺻ ﻴﺐ ﺑﻤ ﺼﻴﺒﺔ ﻣ ﺎ‪ :‬إن ﷲ وإﻧ ﺎ إﻟﻴ ﻪ راﺟﻌ ﻮن آﻤ ﺎ ﻳﻮ ّ‬
‫أﺻﻴﺐ ﺑﻤﺮض أو ﺣﺎدﺛﺔ‪ :‬ﺷﻔﺎك اﷲ أو ﺷﻔﺎء ﻋﺎﺟﻼ ﺑﺈذن اﷲ – ﺻﺒﺮا ﻳﺎ أﺧ ﻲ‪ ،‬ﺳﺘﺘﺤ ﺴّﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺪة‬
‫ﻗﻠﻴﻠﺔ إن ﺷﺎء اﷲ‪ .‬ﻓﻴﺮد اﻟﻤﻌﺰى ﺑﻘﻮﻟﻪ‪:‬ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰاء أو ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮرك اﻟﻨﺒﻴﻞ‪.‬‬

‫‪913/3‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬

‫ﻋﻨﻴﺖ اﻷﻣﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺪارﺳ ﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻓ ﺮق ذﻟ ﻚ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻨ ﻴﻦ واﻟﺒﻨ ﺎت‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻌﻘ ﻞ‬
‫اﻟ ﺴﻠﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺴﻢ اﻟ ﺴﻠﻴﻢ‪ .‬وﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻣﻘﺘﺒ ﻞ ﻋﻤ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮة ﺟ ﺴﻤﻪ وﻋﻘﻠ ﻪ ﻟﻴﺠ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﺳﻌﺎدة ﻧﻔﺴﻪ وأﺳﺮﺗﻪ‪.‬‬

‫وﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﻨ ﺎس إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف ﻗ ﻮاهﻢ اﻟﺠ ﺴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻬ ﻢ وأﻋﻤ ﺎرهﻢ‪ .‬واﻟ ﺸﺎب أﺷ ﺪ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﺘﻜﻮن ﺟﺴﻤﻪ وﻋﻘﻠﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة أﺗﻢ ﻧﻔﻌﺎ واﻋﻈﻢ ﻓﺎﺋﺪة‪.‬‬

‫وﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺻﻠﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ‪ ،‬إذ هﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺐ اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺗﺤ ﺎد‬
‫ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﺎب وﺗﺨﻄﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت‪ ،‬وﺗﺮﺷ ﺪﻩ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﺤ ﻮ أﺑﻨ ﺎء ﺟﻨ ﺴﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﺎزون ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ‪.‬‬

‫وهﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن رﺟﻼ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟ ﺔ اﻟ ﺼﻌﺎب‪ ،‬ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم راﺋ ﺪﻩ واﻟ ﺼﺒﺮ‬
‫ﻋﺪّﺗﻪ وﺗﻌﻮدﻩ أن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺠﺴﻤﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﺬاﺋﻪ وراﺣﺘﻪ ورﻳﺎﺿﺘﻪ ﻟﻴﻌﺘﺎد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‪.‬‬

‫وﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ أﻧﻮاع آﺜﻴﺮة‪ ،‬ﻓﺘﻜ ﻮن ﺑﺮآ ﻮب اﻟﺨﻴ ﻞ واﻟﻠﻌ ﺐ ﺑﻜ ﺮة اﻟﻘ ﺪم وآ ﺮة اﻟ ﺴﻠﺔ واﻟ ﺴﺒﺎﺣﺔ‬
‫واﻟ ﺼﻴﺪ وﻧﺤﻮه ﺎ‪ .‬وآﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن أﻧﺪﻳ ﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿ ﺔ ﺳ ﺒﺒﺎ ﻓ ﻲ ارﺗﺒ ﺎط ﻗﻠ ﻮب اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﻴﻦ ﺑﺮﺑ ﺎط‬
‫اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻤﻮدة ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ آﻞ ﻧﺎد أﺳﺮة ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺁﺻﺮة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ آﻤ ﺎ ﺗﺠﻤ ﻊ اﻹﺧ ﻮة راﺑﻄ ﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻘﺮاﺑﺔ‪.‬‬

‫‪913/3‬‬
‫‪51‬‬
‫اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬

‫هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺘﺮى ﺑﻬﺎ آﻞ ﺷﻲء ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺰﻣﻦ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺑ ﻞ آ ﺎن اﻟﻨ ﺎس‬
‫ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻨـﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻔﻼح ﻳﻌﻄﻰ ﺣﺒﻮﺑﺎ أو أدوات ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺼﺎﻧﻊ ﻳﻘﺪم ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻃﻌﺎﻣﺎ أو ﺟﻠﻮدا‪.‬‬

‫وﻣ ﺎ زال ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮى ﻳﺄﺧ ﺬون اﻟ ﺼﺎﺑﻮن واﻟ ﺸﺎي ﻣ ﻦ دآ ﺎن اﻟﻘﺮﻳ ﺔ وﻳﻘ ﺪّﻣﻮن‬
‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪآﺎن اﻟﺒﻴﺾ أو اﻟﻘﻤﺢ أو اﻟﺬرة‪.‬‬

‫وﻟﻤﺎ اآﺘﺸﻒ اﻟﻨﺤﺎس‪ ،‬اﺗﺨﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺎس ﻧﻘﻮدا وﻟﻜﻨﻬﺎ آﺎﻧﺖ آﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ‪ ،‬ﺛﻘﻴﻠﺔ اﻟ ﻮزن‪ .‬وﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻓﺘﺮة‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮج اﻟﻨﺎس اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎﻃﻦ اﻷرض وﺻ ﻨﻌﻮا ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻧﻘ ﻮدا ﺻ ﻐﻴﺮة‪ ،‬رﺳ ﻤﻮا‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮرا‪ ،‬وآﺘﺒﻮا أﺳﻤﺎء اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮا ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻜﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻃﺒﻊ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻴﻨﻴﻮن أول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺮاﺑ ﻊ ﺷ ﻌﺮ اﻟﻤ ﻴﻼدي‪ ،‬وﻗ ﺪ زاره ﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ ووﺻﻒ ﻧﻘﻮدهﻢ ﻓﻘﺎل‪:‬‬

‫وأهﻞ اﻟﺼﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮن ﺑﺪﻳﻨﺎر وﻻ دره ﻢ‪ ،‬إﻧﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻌﻬﻢ وﺷ ﺮاؤهﻢ ﺑﻘﻄ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮرق‪ ،‬آ ﻞ‬
‫ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺪر اﻟﻜﻒ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن‪ ،‬وإذا ﺗﻤﺰﻗﺖ ﻓﻲ ﻳﺪ إﻧ ﺴﺎن ﺣﻤﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ دار ﻣﺜ ﻞ‬
‫ﻚ اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻨﺪﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻋﻮﺿﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪا‪.‬‬
‫ﺳّ‬

‫‪913/3‬‬
‫‪52‬‬
‫اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‬

‫آﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺼﻮر اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ‪ ،‬وآﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ اﺿ ﻄﺮ‬
‫ي ﺣﻘ ﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ اﺗﺨ ﺬوا روث اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت أﺳ ﻤﺪة ﻟﺰﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﻔﻼﺣ ﻮن إﻟ ﻰ ر ّ‬
‫ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻷرض‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺰﻳ ﺎدة ﻣﺤ ﺼﻮﻻﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺪأ ﻳﺘﻄ ﻮر ﺑﻌ ﺪ أن وﺿ ﻌﺖ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ زراﻋ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻷﺟ ﻞ‬
‫ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﺣﻔﺮ اﻟﺘﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي واﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫أن ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ أول دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻄﺎط إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻜ ﺎ وأورﺑ ﺎ واﻟﻴﺎﺑ ﺎن وﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ اهﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤ ﺰارﻋﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗ ﺎم‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑﺒﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ﻹﻧﺘ ﺎج أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟ ﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻨﻜﺴﺐ اﻟﻌﻤﻼت‪ ،‬ﻓﻴﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻧﻤﻮا آﺒﻴﺮا‪.‬‬

‫وﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻓﻮاﺋﺪ آﺜﻴﺮة‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺎدة ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ﻷﺑﻨ ﺎء اﻟ ﺸﻌﺐ وزﻳ ﺎدة‬
‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫‪913/3‬‬
‫‪53‬‬
‫اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬

‫إن اﻷﺳﻤﺎك ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺤﺮﻳ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻌ ﺮف اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أﻧﻬ ﺎ ﻟﺬﻳ ﺬة اﻟﻠﺤ ﻢ ﻣﻔﻴ ﺪة ﻟﻠﺠ ﺴﻢ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ اﻷﺳﻤﺎك ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ إﻻ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن‪.‬‬

‫ﻓﻤﻦ اﻷﺳﻤﺎك ﻧﻮع ﻳﺘﺴﻠﻖ اﻷﺷﺠﺎر وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﻴﺪ‪ ،‬ﻓﺈذا رأى ﻏﺪﻳﺮا ﻗﺮﻳﺒﺎ أﺧﺬ ﻳﻘﻔ ﺰ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫وهﻨ ﺎك أﺳ ﻤﺎك آﻬﺮﺑﻴ ﺔ إذا ﻟﻤ ﺴﺘﻬﺎ داﻓﻌ ﺖ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺑﻬ ﺰة آﻬﺮﺑﻴ ﺔ ﺗ ﻨﻔﺾ ﻳ ﺪك وﺗﺆﻟﻤ ﻚ‪,‬‬
‫وﺗﺒﻌﺪك ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻤﺎك ﻧ ﻮع ﻳﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ ﻗﻌ ﺮ اﻟﺒﺤ ﺎر ﺣﻴ ﺚ اﻟﻈ ﻼم اﻟ ﺪاﻣﺲ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺟ ﺴﻤﻬﺎ ﻣﻐﻄ ﻰ‬


‫ﺑﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻂ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﻌﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﺗﻨﻴﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﻄﺮق‪.‬‬

‫وهﻨ ﺎك ﺳ ﻤﻚ اﻟﻘ ﺮش وه ﻮ ﺳ ﻤﻚ ﺿ ﺨﻢ ﻳ ﻨﻘﺾ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺮﻳ ﺴﺘﻪ آﺎﻟ ﺴﺒﻊ اﻟﻜﺎﺳ ﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺰﻗﻬ ﺎ‬


‫ﺷ ﺮ ﻣﻤ ﺰّق‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺤ ﻮت ﻓﻬ ﻮ أﻋﻈ ﻢ أﺳ ﻤﺎك‬
‫ﺑﺄﻧﻴﺎﺑﻪ وهﻮ ﺧﻄﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ،‬إذا ﻇﻔ ﺮ ﺑ ﻪ ﻣﺰّﻗ ﻪ ّ‬
‫اﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬وهﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻤﺎك ﻳﺒﻴﺾ ﺑﻴﻀﺎ‪.‬‬

‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗ ﺎت آﻠﻬ ﺎ ﺗ ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ أن ﻣﺒ ﺪﻋﻬﺎ ﺧ ﺎﻟﻖ ﻋﻈ ﻴﻢ أﺣ ﺴﻦ آ ﻞ ﺷ ﺊ ﺧﻠﻘ ﻪ وﻳ ﺴّﺮ آ ﻞ‬


‫ﻣﺨﻠﻮق ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ‪ ،‬وهﻰ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ‪.‬‬

‫آﻠﻤ ﺎ ﺗﺄﻣﻠ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗ ﺎت اﷲ زاد إﻳﻤﺎﻧ ﻚ ﺑ ﻪ وﻋﺮﻓ ﺖ ﻣﻘ ﺪار ﻋﻈﻤﺘ ﻪ وآﻠﻤ ﺎ ازددت ﻋﻠﻤ ﺎ‬
‫وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت آﺎن ﺧﻮﻓﻚ ﻟﺮﺑﻚ أآﺜﺮ ورهﺒﺘﻚ أﺷﺪ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻋﻈﻢ ﺧ ﺸﻴﺔ ﷲ ﻷﻧﻬ ﻢ‬
‫أﻋﻈﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺂﻳﺎﺗﻪ وﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫‪913/3‬‬
‫‪54‬‬
SOALAN CONTOH

913/3 STPM

BAHASA ARAB
KERTAS 3 UJIAN LISAN

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

TAJUK PERBUALAN
UJIAN LISAN BAHASA ARAB
SENARAI SATU

© Majlis Peperiksaan Malaysia

STPM 913/3
55
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﻮب‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬


‫اﻟﻮﻗﺖ آﺎﻟﺴﻴﻒ‪ ,‬إن ﻟﻢ ﺗﻘﻄﻌﻪ ﻳﻘﻄﻌﻚ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬
‫اﻻدﺧﺎر ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬
‫أهﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬
‫اﻻﻧﺤﻼل اﻟﺨﻠﻘﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب وآﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬
‫اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻮﺿﻊ اﻷﻣﻞ ﻟﻜﻞ أﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺼﻼﺣﻬﻢ ﺻﻠﺤﺖ اﻷﻣﺔ وﺑﻔﺴﺎدهﻢ ﻓﺴﺪت اﻷﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪913/3‬‬

‫‪56‬‬

Anda mungkin juga menyukai