Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

LITERASI TAHUN 1

MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK

MINGGU 1 Pada akhir unit 1, murid berupaya: 1.0 Mengenal dan 1.1 Menamakan dan Guru
UNIT 1 membunyikan huruf membunyikan huruf memperkenalkan
KONSTRUK i. Menamakan dan membunyikan vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’. vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’. huruf vokal ’a’,’i’,’u’
1, 2, 3 huruf vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’.
ii. Menamakan dan menulis huruf 1.0 Mengenal dan menulis 1.1 Mengenal bentuk huruf a i u
kecil ‘a’, ‘i’, ‘u’, ‘b’, ’d’, ’l’, ’t’, ’h’, ’k’ huruf. kecil a-z. ayam ibu ular
dengan betul. 1.2 Menulis huruf kecil a-z. api ikan ubi
iii. Menamakan dan menulis huruf 1.3 Mengenal bentuk huruf
besar ‘A’, ‘I’, ‘U’, ‘B’, ’D’, ’L’, ’T’, besar A-Z.
’H’, ’K’ dengan betul. 1.4 Menulis huruf besar A-Z.

MINGGU 2 Pada akhir unit 1, murid berupaya:


UNIT 1
KONSTRUK i. Membunyikan suku kata KV 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan Contoh suku kata
1, 2, 3 gabungan huruf vokal dengan membunyikan suku kata ba bi bu
huruf konsonan. terbuka KV. da di du
ii. Menulis suku kata terbuka KV ha hi hu
gabungan daripada huruf 3.0 Membina dan menulis 3.1 Membina dan menulis ka ki ku
konsonan dengan vokal. suku kata. suku kata terbuka KV. la li lu
ta ti tu

Pada akhir unit 1, murid berupaya:


MINGGU 3 Contoh suku kata
UNIT 1 i. Membina dan membaca 4.0 Membaca perkataan. 4.1 Membaca perkataan terbuka KV+KV
KONSTRUK perkataan mengandungi suku yang mengandungi suku dahi mata buku
1, 2, 3 kata terbuka KV+KV. kata KV+KV. batu lidi kuda
kuku bahu dada
ii. Membina dan menulis perkataan 5.0 Membina dan menulis 5.1 Membina dan menulis lada tali labu
mengandungi suku kata terbuka perkataan. perkataan mengandungi
KV+KV. suku kata KV+KV.

1
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
Pada akhir unit 1, murid berupaya:
MINGGU 4
UNIT 1 i. Membina dan membaca 5.0 Membaca perkataan. i.1 Membaca perkataan Contoh suku kata
KONSTRUK perkataan mengandungi suku yang mengandungi suku terbuka KV+KV
1, 2, 3 kata terbuka KV+KV. kata KV+KV. raga lori sudu
ii. Membina dan menulis perkataan 5.0 Membina dan menulis dadu roti topi
mengandungi suku kata terbuka perkataan. 5.1 Membina dan menulis dagu nasi tebu
KV+KV. perkataan mengandungi kera rusa susu
suku kata KV+KV.
MINGGU 5 Pada akhir unit 2, murid berupaya:
UNIT 2
KONSTRUK i. Menama dan menulis huruf kecil e, 1.0 Mengenal dan menulis 1.1 Mengenal bentuk huruf
1, 2 o, c, m, n, r, dan s dengan betul. huruf. kecil a-z. e, o, c, m, n, r, s
1.2 Menulis huruf kecil a-z
ii. Menama dan menulis huruf besar E, O, C, M, N, R, S
E, O, C, M, N, R, dan S dengan 1.3 Mengenal huruf besar A-
betul. Z.

1.4 Menulis huruf besar A-Z.

iii. Membunyikan suku kata terbuka 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan ke, ra, tu, se, di
KV gabungan huruf konsonan dan membunyikan suku kata
huruf vokal yang telah dipelajari. terbuka KV.

iv. Membina dan menulis suku kata 3.0 Membina dan menulis 3.1 Membina dan menulis
terbuka KV gabungan daripada suku kata. suku kata terbuka KV.
huruf konsonan dan huruf vokal
yang telah dipelajari.

v. Membaca perkataan mengandungi 4.0 Membaca perkataan. 4.2 Membaca perkataan yang alu, ubi, ibu, uli, isi,
suku kata V+KV dan KV+KV+KV mengandungi suku kata ulu
dengan ejaan yang betul. terbuka V+KV.

2
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 6 Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
UNIT 2
KONSTRUK i. Membunyikan suku kata 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan
2, 3 terbuka KV gabungan huruf membunyikan suku kata
konsonan dan huruf vokal terbuka KV.
yang telah dipelajari.

ii. Membina dan menulis suku 3.0 Membina dan menulis 3.1 Membina dan menulis
kata terbuka KV gabungan suku kata. suku kata terbuka KV.
daripada huruf konsonan dan
huruf vokal yang telah
dipelajari.

iii. Membaca perkataan 4.0 Membaca perkataan. 4.2 Membaca perkataan yang
mengandungi suku kata V+KV mengandungi suku kata
dan KV+KV+KV dengan ejaan terbuka V+KV.
yang betul.

iv. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.2 Membina dan menulis
perkataan mengandungi suku perkataan. perkataan mengandungi suku
kata V+KV dan KV+KV+KV kata terbuka V+KV.
dengan ejaan yang betul.

MINGGU 7 Pada akhir Unit 2, murid berupaya:


UNIT 2
KONSTRUK v. Membunyikan suku kata 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan
2, 3 terbuka KV gabungan huruf membunyikan suku kata
konsonan dan huruf vokal terbuka KV.
yang telah dipelajari.

vi. Membina dan menulis suku


kata terbuka KV gabungan 3.0 Membina dan menulis 3.1 Membina dan menulis
daripada huruf konsonan dan suku kata. suku kata terbuka KV.
huruf vokal yang telah
dipelajari.

3
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK

vii.Membaca perkataan 4.0 Membaca perkataan. 4.2 Membaca perkataan yang


mengandungi suku kata V+KV mengandungi suku kata
dan KV+KV+KV dengan ejaan terbuka V+KV.
yang betul.

viii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.2 Membina dan menulis
perkataan mengandungi suku perkataan. perkataan mengandungi suku
kata V+KV dan KV+KV+KV kata terbuka V+KV.
dengan ejaan yang betul.

MINGGU 8 Pada akhir Unit 2, murid berupaya:


UNIT 2
KONSTRUK i. Membaca perkataan 4.0 Membaca perkataan. 4.3 Membaca perkataan
2, 3 mengandungi suku kata V+KV mengandungi suku kata kerusi, kereta, tomato,
dan KV+KV+KV dengan ejaan terbuka KV+KV+KV. kamera, rebana,
yang betul. menara, keladi, lelaki,
bateri
ii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.3 Membina dan menulis
perkataan mengadungi suku perkataan. perkataan mengandungi suku
kata V+KV dan KV+KV+KV kata terbuka KV+KV+KV.
dengan ejaan yang betul.

MINGGU 9 Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


UNIT 3
KONSTRUK i. menama dan menulis huruf kecil 1.0 Mengenal dan menulis 1.1 Mengenal huruf kecil a-z -van
1,4,5 f,v,w,x dan z dengan betul. huruf. (f,v,w,x dan z) -bas
1.2 Menulis huruf kecil a-z -kad
ii. menama dan menulis huruf besar (f,v,w,x dan z) -jam
F,V,W,X dan Z dengan betul. 1.3 Mengenal bentuk huruf -ayam
besar A-Z -ekor
(F,V,W,X dan Z) -adik
1.4 Menulis huruf besar A-Z -ular
(F,V,W,X dan Z) -ubat

4
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK

iii. membaca suku kata tertutup KVK 2.0 Membaca dan 2.2 Membaca dan
dengan betul. membunyikan suku kata membunyikan suku kata
tertutup KVK

iv. membina dan menulis suku kata 3.0 Membina dan menulis 3.2 Membina dan menulis
tertutup KVK dengan betul. suku kata suku kata tertutup KVK

MINGGU 10 Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


UNIT 3
KONSTRUK v. membaca perkataan KVK. 4.0 Membaca perkataan. 4.6 Membaca perkataan yang
1,4,5 mengandungi suku kata KVK

vi. membina dan menulis perkataan 5.0 Membina dan menulis 5.6 Membina dan menulis
KVK. perkataan. perkataan yang mengandungi
suku kata tertutup KVK

MINGGU 11 Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


UNIT 3
KONSTRUK vii. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.6 Membaca perkataan yang
1,4,5 mengandungi suku kata tertutup mengandungi suku kata
V+KVK. KVK

4.11 Membaca perkataan


yang mengandungi suku
kata tertutup V+KVK
vii. membina dan menulis perkataan 5.0 Membina dan menulis 5.6 Membina dan menulis
yang mengandungi suku kata perkataan perkataan yang
tertutup V+KVK. mengandungi suku kata
tertutup KVK.

5.11 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
V+KVK.

5
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 12 Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
UNIT 4
KONSTRUK i. Menama dan menulis huruf 1.0 Mengenal dan 1.1 Mengenal bentuk huruf g, j, p,q, y
1,3,4,5 kecil g, j, p, q dan y yang betul. menulis huruf. kecil a-z. G,J,P,Q,Y
ii. Menama dan menulis huruf 1.2 Menulis huruf kecil a-z.
besar G, J, P, Q dan Y dengan 1.3 Mengenal bentuk huruf
betul. kecil A-Z.
1.4 Menulis huruf besar A-Z.

iii. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 7.8 Membaca perkataan
mengandungi suku kata yang mengandungi suku gajah
KV+KVK dengan betul. kata terbuka dan tertutup cawan
KV+KVK. cicak
iv. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.7 Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi perkataan. perkataan yang
suku kata KV+KVK dengan mengandungi suku kata
betul. KV+KVK.

MINGGU 13 Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


UNIT 4
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.4 Membaca perkataan
1,3,4,5 mengandungi suku kata yang mengandungi suku lampu
KVK+KV dengan betul. kata KVK+KV. bomba
lembu
ii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.4 Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi perkataan. perkataan yang
suku kata KVK+KV dengan mengandungi suku kata
betul. KVK+KV.

MINGGU 14 Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


UNIT 4
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 8.8 Membaca perkataan pensel
4,5 mengandungi suku kata yang mengandungi suku bantal
KVK+KVK dengan betul. kata KVK+KVK. biskut
ii. Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis Membina dan menulis
suku kata KVK+KVK dengan perkataan. perkataan yang
betul. mengandungi suku kata

6
KVK+KVK.
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 15 Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
UNIT 4
KONSTRUK iii. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 9.8 Membaca perkataan
3,5 mengandungi suku kata yang mengandungi suku
KVK+KVK dengan betul. kata KVK+KVK.
iv. Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis Membina dan menulis
suku kata KVK+KVK dengan perkataan. perkataan yang
betul. mengandungi suku kata
KVK+KVK.
MINGGU 16 Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
UNIT 5
KONSTRUK 4 i. Mengeja dan membunyikan 2.0 Membaca suku kata 2.3 Membaca dan lang, ling, tang, keng,
suku kata KVKK dengan betul. membunyikan suku kata kong, bang
tertutup KVKK.
ii. Membina dan menulis suku 3.0 Membina dan menulis
kata KVKK dengan betul. suku kata. 3.3 Membina dan menulis
suku kata tertutup KVKK.
MINGGU 17 Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
UNIT 5
KONSTRUK 5 i. Mengeja dan menyembunyikan 4.0 Membaca perkataan 4.10 Membaca perkataan wang, bank, tong,gong,
perkataan daripada suku kata yang mengandungi suku zink,
KVKK dengan betul. kata KVKK.

ii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.8 Membina dan menulis
perkataan KVKK dengan betul. perkataan. perkataan yang
mengandungi suku kata
KVKK.
MINGGU 18 Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
UNIT 5 pi + sang =pisang
KONSTRUK 6 i. Mengeja dan membaca 4.0 Membaca perkataan 4.17 Membaca perkataan ca + cing = cacing
perkataan KV+KVKK dengan yang mengandungi suku pa + rang =parang
sebutan yang betul. kata KV+KVKK . tu + lang = tulang
bu + rung= burung
ii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.18 Membina dan menulis so + tong= sotong
perkataan daripada suku kata perkataan. perkataan yang le + sung =lesung
KV +KVKK dengan betul. mengandungi suku kata te + rung= terung
KV+KVKK. ba + wang = bawang

7
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 19 Pada akhir unit 6 murid berupaya :
UNIT 6
KONSTRUK 6
i. Mengeja dan membaca 4.0 Membaca perkataan 4.5 Membaca perkataan bangku, nangka bangsa,
perkataan yang mengandungi yang mengandungi suku kata tangga
suku kata tertutup dengan KVKK+KV.
betul.
ii. Membina perkataan yang 5.0 Membina dan menulis 5.5 Membina dan menulis
mengandungi suku kata perkataan perkataan yang mengandungi
tertutup . suku kata KVKK+KV.
iii. Menulis perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup dengan betul.

MINGGU 20 Pada akhir unit 6 murid berupaya :


UNIT 6
KONSTRUK 6 i. Mengeja dan membaca
perkataan yang mengandungi 4.0 Membaca perkataan 4.9 Membaca perkataan yang lombong, tendang,
suku kata tertutup dengan mengandungi suku kata kambing, lembing
betul. KVK+KVKK.
ii. Membina perkataan yang
mengandungi suku kata 5.0 Membina dan menulis 5.9 Membina dan menulis
tertutup . perkataan perkataan yang
iii. Menulis perkataan yang mengandungi suku kata
mengandungi suku kata KVK+KVKK.
tertutup dengan betul.

MINGGU 21 Pada akhir unit 6 murid berupaya :


UNIT 6
KONSTRUK 6 i. Mengeja dan membaca 4.0 Membaca perkataan 4.16 Membaca perkataan cangkul,mangkuk,
perkataan yang mengandungi yang mengandungi manggis,tongkat
suku kata tertutup dengan KVKK+KVK.
betul.
ii. Membina perkataan yang 5.0 Membina dan menulis 5.16 Membina dan menulis
mengandungi suku kata perkataan perkataan yang
tertutup . mengandungi suku kata
iii. Menulis perkataan yang KVKK+KVK.
mengandungi suku kata

8
tertutup dengan betul.
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 22 Pada akhir unit 6 murid berupaya :
UNIT 6
KONSTRUK 6 i. Mengeja dan membaca 4.0 Membaca perkataan. 4.13 Membaca perkataan pinggang,panggung,
perkataan yang mengandungi yang mengandungi suku kata tongkang,longkang,
suku kata tertutup dengan KVKK+KVKK. kangkung
betul.

ii. Membina perkataan yang 5.0 Membina dan menulis 5.16 Membina dan menulis
mengandungi suku kata perkataan. perkataan yang mengandungi
tertutup . suku kata KVKK+KVKK.
iii. Menulis perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup dengan betul.

MINGGU 23 Pada akhir unit 7 murid berupaya :


UNIT 7 DAFTAR KATA:
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan. 4.12 Membaca perkataan ulang
4, 5 ,6,7 mengandungi suku kata yang mengandungi suku abang
tertutup V+KVKK dengan betul. kata V+KVKK. asing
usang
ii. Membina dan menulis alang
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis 5.12 Membina dan menulis ulung
suku kata tertutup V+KVKK perkataan. perkataan yang orang
dengan betul. mengandungi suku kata udang
V+KVKK.

MINGGU 24 Pada akhir unit 7 murid berupaya : DAFTAR KATA:


UNIT 7 arnab Isnin
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan. 4.15 Mengeja dan membaca askar Islam
4, 5, 6 mengandungi suku kata perkataan yang ambil indah
tertutup VK+KVK dengan betul. mengandungi suku kata abjad intan
ii. Membina dan menulis VK+KVK. ombak ustaz
perkataan yang mengandungi 5.0 Menulis perkataan. 5.15 Membina dan menulis organ untuk
suku kata tertutup VK+KVK perkataan yang orkid umpan
dengan betul. mengandungi suku kata objek
VK+KVK. encik
empat
embun

9
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 25 Pada akhir unit 7 murid berupaya :
UNIT 7
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan. 4.14 Membaca perkataan DAFTAR KATA:
4, 5, 6 mengandungi suku kata yang mengandungi suku uncang
tertutup VK+KVKK dengan kata VK+KVKK. imbang
betul. insang
ii. Membina dan menulis 5.0 Menulis perkataan. 5.14 Membina dan menulis untung
perkataan yang mengandungi perkataan yang undang
suku kata tertutup VK+KVKK mengandungi suku kata emping
dengan betul. VK+KVKK. ambang

MINGGU 26 Pada akhir unit 7 murid berupaya :


UNIT 7 kedai helai
KONSTRUK 8 i. Membaca perkataan 4.0 Membaca perkataan. 4.18 Mengeja dan membaca ramai gerai
mengandungi diftong dengan perkataan yang pakai balai
betul. mengandungi diftong. misai petai
ii. Membina dan menulis hijau pisau
perkataan mengandung 5.0 Membina dan menulis 5.18 Membina dan menulis sepoi dawai
diftong dengan betul. perkataan. perkataan yang limau serai
mengandungi diftong. pulau tupai

MINGGU 27 Pada akhir unit 7 murid berupaya :


UNIT 7
KONSTRUK 8 i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan. 4.20 Membaca perkataan kuih suap
mengandungi vokal berganding yang mengandungi buih tuala
dengan betul. vokal berganding. duit main
ii. Membina dan menulis cuit kain
perkataan mengandungi vokal 5.0 Membina dan menulis 5.20 Membina dan menulis buah lain
bergandin dengan betul. perkataan. perkataan yang piala daun
mengandungi vokal
berganding.

MINGGU 28 Pada akhir unit 8 murid berupaya :


UNIT 8 -bunga
KONSTRUK 9 i. membaca suku kata tertutup yang 2.0 Membaca suku kata 2.5 Membaca dan -nganga
mengandungi digraf. membunyikan suku kata -singa
tertutup yang -wangi

10
mengandungi digraf. -nyanyi
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
ii. membina dan menulis suku kata 3.0 Membina dan menulis 3.5 Membina dan menulis
yang mengandungi digraf. suku kata suku kata tertutup yang
mengandungi digraf.
MINGGU 29 Pada akhir unit 8 murid berupaya :
UNIT 8
KONSTRUK 9 i. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.19 Membaca perkataan
mengandungi digraf dengan yang mengandungi -ungu
betul. digraf. -angsa
-tangan
ii. membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.19 Membina dan menulis -langit
perkataan yang perkataan perkataan yang -bangun
mengandungi digraf dengan mengandungi digraf.
betul dan kemas.
MINGGU 30 Pada akhir unit 8 murid berupaya :
UNIT 8
KONSTRUK 9 i. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.21 Membaca perkataan -stesen
mengandungi konsonan yang mengandungi -klip
bergabung dengan betul. konsonan bergabung. -stoking
ii. membina dan menulis -span
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis 5.21 Membina dan menulis -krayon
konsonan bergabung dengan perkataan perkataan yang -dram
betul. mengandungi konsonan
bergabung.
MINGGU 31 Pada akhir unit 8 murid berupaya :
UNIT 8
KONSTRUK i. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.22 Membaca perkataan -ber + lari = berlari
10 berimbuhan awalan dengan yang mengandungi kata -me + lukis = melukis
betul. imbuhan. -ter + jatuh = terjatuh
ii. membina dan menulis
perkataan yang berimbuhan 5.0 Membina dan menulis 5.22 Membina dan menulis
awalan dengan betul dan perkataan perkataan yang
kemas. mengandungi kata
imbuhan.

11
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 32 Pada akhir unit 8 murid berupaya :
UNIT 8
KONSTRUK i. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.23 Membaca perkataan -tiup + an = tiupan
10 berimbuhan akhiran dengan yang mengandungi kata -lari + an = larian
betul. imbuhan akhiran. -main + an = mainan
ii. membina dan menulis -tulis + an = tulisan
perkataan yang berimbuhan 5.0 Membina dan menulis 5.23 Membina dan menulis -lukis + an = lukisan
akhiran dengan betul dan perkataan perkataan yang
kemas. mengandungi kata
imbuhan akhiran.
MINGGU 33 Pada akhir unit 9 murid berupaya :
UNIT 9 -Tatabahasa
KONSTRUK i. Membaca rangkai kata dengan 6.0 Membaca rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata Kata nama am
11 sebutan yang betul.

ii. Membina dan menulis rangkai 7.0 Membina dan menulis 7.1 Membina dan menulis -duit syiling
kata dengan betul. rangkai kata rangkai kata bakul sampah

iii. Membaca ayat tunggal dengan 8.0 Membaca ayat 8.1 Membaca ayat tunggal -Tatabahasa
sebutan dan intonasi yang betul Kata Nama Am
Ayat Tanya
iv. Memahami ayat tunggal yang 8.2 Memahami ayat tunggal Ayat Tunggal
dibaca. yang dibaca Tanda Baca

baju hujan
jambu air
MINGGU 34 Pada akhir unit 9 murid berupaya :
UNIT 9 -tatabahasa
KONSTRUK i. Membaca rangkai kata dengan 6.0 Membaca rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata kata nama am
11 sebutan yang betul. ayat tanya
ayat tunggal
ii. Membina dan menulis rangkai 7.0 Membina dan menulis 7.1 Membina dan menulis tanda baca
kata dengan betul. rangkai kata rangkai kata
-duit syiling
iii. Membaca ayat tunggal dengan 8.0 Membaca ayat 8.1 Membaca ayat tunggal bakul sampah
sebutan dan intonasi yang betul
baju hujan
iv. Memahami ayat tunggal yang 8.2 Memahami ayat tunggal jambu air

12
dibaca. yang dibaca
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
KONSTRUK
MINGGU 35 Pada akhir unit 9 murid berupaya :
UNIT 9 -tatabahasa
KONSTRUK i. Membaca ayat tunggal dengan 8.0 Membaca ayat 8.1 Membaca ayat tunggal kata nama am
11 sebutan dan intonasi yang betul ayat tanya
ayat tunggal
ii. Memahami ayat tunggal yang 8.2 Memahami ayat tunggal tanda baca
dibaca. yang dibaca

iii. Membina ayat tunggal dengan 9.0-Membina dan menulis 9.1-Membina ayat tunggal tukul besi
betul. ayat tunggal berdasarkan pola ayat badak sumbu
iv. Menulis ayat tunggal dengan dasar
betul
9.2-Menulis ayat tunggal

13

Anda mungkin juga menyukai