Anda di halaman 1dari 11

FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU

JXEA 1104

KARYA KLASIK

CERITA LAGENDA PUTERI SAADONG

NAMA : SURIATI BINTI IBRAHIM

NO.MATRIK : JEA 080144

NAMA PENSYARAH : PROF.DR AMRAN BIN

MUHAMAD

SEMESTER : 1

SESI : 2008/2009

FAKULTI : AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

NAMA UNIVERSITI : UNIVERSITI MALAYA


PENGENALAN KEPADA CERITA LAGENDA

Cerita lagenda merupakan huraian atau pernyataan bercorak cerita yang

berlatarkan masa atau sejarah yang masih boleh diingati dan lebih bersifat tempatan.

Berbanding dengan cerita mitos, cerita lagenda tidak dianggap sebagai suci atau kudus

oleh masyarakat pemiliknya. Walau bagaimanapun, cerita ini dipercayai sebagai benar-

benar berlaku oleh masyarakat penciptanya dengan menyandarkan tanda-tanda alam

sebagai bukti kebenarannya.

Pada kebiasaannya cerita lagenda dimasukkan dengan unsure-unsur mitos. Hal ini

bertujuan untuk menaikkan taraf seseorang tokoh. Namun demikian tokoh-tokoh lagenda

biasanya masih dapat dibuktikan dengan kewujudannya di alamnya. Kadang-kadang

tokoh lagenda dikaitkan dengan tokoh yang terdapat dalam sejarah yang sebenar.

Tokoh-tokoh yang diperkatakan dalam cerita lagenda selalunya memiliki kuasa,

keistimewaan, kehandalan, kekuatan, kehebatan,serta sesuatu yang luar biasa dengan

sifat-sifat yang luar biasa. Sesungguhpun begitu, sifat-sifat sedemikian rupa tokoh-tokoh

lagenda ini tetap tidak dapat menjamin seseorang tokoh tersebut mengatasi hokum alam

semula jadi.

Secara umum, cerita lagenda dapat dibahagikan kepada lagenda tokoh iaitu

pemimpin, lagenda tokoh pahlawan, serta pendosa. Seterusnya lagenda nama tempat,

lagenda keagamaan (keramat), dan lagenda memorat, iaitu tentang pengalaman peribadi

terhadap hantu. (Mohd.Khalid Taib, 1991) Seterusnya contoh-contoh cerita lagenda

misalnya seperti tokoh Mahsuri di Langkawi, Tuk Janggut di kelantan, , Puteri Saadong,

serta Hang tuah yang dianggap sebagai wira kebangsaan masyarakat melayu, Nahkoda
Tanggang, Malim Kundang di Indonesia, Cerita Seri Rama yang berasal dari India.

PENGENALAN KEPADA FALSAFAH

Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani atau Greek purba.Dari sudut

etimologi atau asal usul perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu ‘Philos’ yang

bererti ‘Cinta’ dan ‘Sophia’ yang bermaksud ‘Kebijaksanaan’.Gabungan kata kedua-dua

falsafah ini dalam bahasa beerti ‘Cinta akan kebijaksanaan’ atau ‘Cinta akan hikmah atau

falasifah’.Namun,takrif ilmu falsafah seharusnya lebih mendalam serta terperinci

daripada pengertian yang begitu luas dan longgar ini.Secara umum falsafah boleh di

takrifkan sebagai mendalami sesuatu perkara sehingga ke akar umbi dengan melihat

sudut makna, hakikat di sebalik sesuatu yang dikaji dan bukan sekadar yang di luaran

sesuatu semata-mata.

Istilah ‘Philosophia’ digunakan pertama kali oleh Pythagoras dalam abad ke-7

S.M.Selain itu,Plato (428-347 S.M) juga seorang Yunani yang mula-mula memberikan

takrif falsafah dengan lebih terkhusus.Plato menegaskan ‘falsafah meneliti hakikat yang

mendasari sesuatu benda atau perkara di sebalik luarannya’.Falsafah juga boleh di

takrifkan sebagai suatu penyelidikan atau pengajiaan dan ilmu yang berasaskan renungan

dan penta’akulan untuk merumuskan sifat,hakikat dan kandungan alam wujud atau alam

semesta yang dilihat secara keseluruhan sebagai kesatuan berdasarkan penelitian dan

pengkajiaan terhadap data dan fakta yang di ambil daripada semua aspek alam semesta.

(B.A.G FULLER A History of Philosophy 1995:1).Ilmu falsafah juga mengambil data

dan bahan kajian daripada semua aspek alam semesta dalam pelbagai bidang ilmu sains.

Manakala takrifan falsafah menurut Hasbullah Bakry (1964:5 6) menyatakan erti

falsafah daripada tiga sudut pandangan, iaitu daripada sudut bahasa yang bererti mencari
kebenaran di sebalik sesuatu kejadian.Seterusnya daripada sudut pengertian praktis yang

bererti satu ilmu atau penyelidikan kajian secara mendalam dan daripada sudut

perbedaannya daripada ilmu-ilmu lain. Falsafah melihat semua ilmu termasuk ilmu

bahasa, matematik, fizik, dan sebagainya adalah secara keseluruhannta syumul.Melihat

hakikat kewujudan sesuatu ilmu atau hakikat ilmu itu untuk semua. Tokoh Ibnu khaldun

juga turut membicarakan tentang falsafah.

Falsafah juga merupakan pengetahuan kepada hakikat sekadar yang termampu

oleh insan Selain itu,falsafah juga merupakan proses penta’akulan anniyah,mahiyyah dan

illah.Falsafah juga merupakan falsafah proses mengasah,menajam,menghalusi akal budi

pekerti bagi mengangkat martabat insan kepada Tuhan.

Falsafah karya klasik yang ingin dikaji adalah cerita lagenda mengenai Puteri

Saadong. Terdapat unsur-unsur sejarah dalam cerita lagenda Puteri Saadong ini.Cerita ini

dianggap benar-benar berlaku oleh masyarakat pendukungnya. Bagaimanapun oleh

kerana proses masa dan ditambahkan dengan kepercayaan yang mendalam masyarakat

terhadap tokoh Puteri Saadong, maka terdapat banyaklah berlaku penokok tambahan

terutamanya dalam unsure-unsur luar biasa yang telah diberikan kepada tokoh Puteri

Saadong.

Terdapat juga unsur-unsur kehebatan mengenai ketokohan Puteri Saadong yang

dipaparkan dalam karya klasik ini.Kehebatan serta ilmu keluar biasaan yang dimiliki oleh

Puteri Saadong telah mengangkat darjat serta dipandang tinggi, mulia, dan disegani serta

digeruni oleh masyarakatnya


SINOPSIS

Raja Bersiung memerintah Kedah.Beliau gemar meminum darah dan

memakan daging manusia. Suatu hari baginda menyuruh orang menilik untuk

mengetahui siapa yang sedang mengandung ketika itu.Setelah ditilik, Raja Muyam iaitu

isteri Megat Hamat sedang mengandung tujuh bulan. Raja Muyam melahirkan seorang

anak lelaki dan Raja Bersiung menitahkan agar budak itu dibunuh. Wak Istana Raja tidak

sampai hati untuk membunuh budsk itu tetapi menghanyutkannya atas rakit. Budak itu

ditemui oleh sepasang suami isteri dan budak itu diberi nama Tok Lahir.

Setelah dewasa, Tok Lahir pun berkahwin dan mempunyai tujuh orang anak.Tok

Lahir telah mendapat seorang cucu yang bernama Puteri Saadong. Puteri Saadong pula

telah berkahwin dengan Raja Abdullah.Bagaimanapun, Raja Siam telah mengambil

Puteri Saadong untuk dijadikan sebagai isteri.Setelah berlaku beberapa peristiwa pelik

serta aneh ke atas Raja Siam.Puteri Saadong dihantar pulang atas nasihat seorang tok

nujum kerana Puteri Saadong itu tidak sesuai dengan Raja Siam.

Setelah pulang Puteri Saadong mencari suaminya semula iaitu Raja

Abdullah.Namum Raja Abdullah enggan menerima kembali Puteri Saadoong.Raja

Abdullah menikam Puteri Saadong tetapi Raja Abdullah berjaya dibunuh oleh Puteri

Saadong.Setelah itu Puteri Saadong keluar dari rumah dan pergi ke Kampung Lada

menemui Awang Selamat dan merantaulah mereka bersama.Puteri Saadong membina

istana di Bukit Marak, kemudian ke beberapa tempat dan akhirnya di Gunung Ayam.

Kemudian dikatakan Puteri Saadong telah tidak dapat dikesan lagi serta telah

menghaibkan dirinya daripada pandangan mata kasar manusia.


FALSAFAH KEZALIMAN PEMERINTAH DALAM PETIKAN KARYA
KLASIK PUTERI SAADONG

Terdapat falsafah mengenai kezaliman dalam petikan Cerita Lagenda

Puteri Saadong ini.Falsafah kezaliman ini mencakupi ilmu pengetahuan melalui

ilmu imbasan atau secara persepsi. Ilmu atau pengetahuan imbasan ialah

pengetahuan yang diperolehi manusia melalui tanggapan pancainderanya secara

sepintas lalu atau sekali imbas yang merupakan satu imbasan atau “impression”

yang terbentuk di dalam fikirannya secara sepintas lalu dan bersifat sementara

dengan pengukuran kebenarannya berasaskan deria atau pancaindera semata-

mata.Hal ini dapat dibuktikan apabila kepulangan Puteri Saadong yang serta

merta mencari suaminya telah dipandang hina dan negatif oleh suaminya sendiri

iaitu Raja Abdullah dengan sekali imbasan bahawa baginya isterinya Puteri

Saadong itu telah kotor kerana telah disentuh oleh Raja Siam.Namun pada

hakikatnya Puteri Saadong masih lagi suci. Namun tetap Raja Abdullah bertindak

kejam dan zalim dengan menghamburkan kata-kata fitnah kepada Puteri Saadong

bahawa Puteri Saadong adalah “ibu siam”, dan tetap tidak menerima Puteri

Saadong.

Terdapat aliran Empirisisme dalam falsafah kezaliman pemerintah dalam

petikan ini.Aliran Empirisisme dikaitkan dengan John Locke (1632-1704), David

Hume (1711-76) dan John Stuart Mill (1806-73) yang berpendapat bahawa ilmu

pengetahuan itu diasaskan atau diperolehi melalui pengalaman, iaitu dikaitkan

dengan perkara-perkara yang boleh diinderai dan dialami.Hal ini dapat dibuktikan

apabila pemerintah Raja Abdullah bertindak mempercayai inderawi atau

pandangan matanya yang melihat kepulangan Puteri Saadong dari Siam pasti
telah menjadi milik dan gundik Raja Siam yang kuat itu.Raja Abdullah langsung

tidak menggunakan fakulti akalnya untuk mendengar dahulu penjelasan Puteri

Saadong. Malah saksi yang dibawa pulang oleh Puteri saadong untuk

menceritakan perihal yang sebenar juga dibunuh oleh Raja Abdullah. Kezaliman

Raja Abdullah lebih terserlah apabila Raja Abdullah sanggup memancung

tengkuk Puteri Saadong tanpa rasa belas dan simpati terhadap isterinya.

Seterusnya falsafah mengenai kezaliman pemerintah Raja Siam. Terdapat

aliran Pragmatisme di dalam falsafah ini. Aliran Pragmatisme ini dikaitkan

dengan Pierce (1839-1914), William James (1842-1910), dan John Dewey (1859-

1952) yang berpendapat bahawa kegunaan, kelebihan dan manfaat yang praktikal

sebagai hasil bagi sesuatu fikiran, kegiatan dan perbuatan itulah yang menentukan

nilai dan kebenaran serta kebaikannya. Namun aliran ini yang ekstrim

membenarkan sebarang langkah, kaedah, serta strategi digunakan, asalkan

mendatangkan hasil yang baik, walaupun boleh mengorbankan sebarang prinsip

dan ideal, bahkan prinsip dan idealnya ialah keberuntungan dan keberhasilan pada

akhirnya (the end justifies the means). Hal ini jelas dengan gambaran Raja Siam

yang mempunyai kuasa dari segi politik.Raja Siam mempunyai kuasa mutlak ke

atas negeri kelantan setelah menakluk dan menjajah negeri itu. Tindakan Raja

Siam yang menindas rakyat taklukannya sehingga tekad dan sanggup memgambil

Puteri Saadong dan dibawa pulang ke Siam tanpa mengambil tahu perasaan hati

Puteri Saadong yang pada ketika itu telah pun berkahwin dengan sepupunya Raja

Abdullah. Raja Siam tidak mempedulikan semua itu kerana apa yang penting

baginya mampu memiliki Puteri Saadong walaupun dengan cara kekerasan.


FALSAFAH KESETIAAN DALAM PETIKAN KARYA KLASIK PUTERI
SAADONG

Terdapat falsafah mengenai kesetiaan di dalam petikan karya klasik Puteri

Saadong ini. Falsafah ini mengenai gambaran kepatuhan atau kesetiaan seorang

isteri iaitu Puteri Saadong terhadap suaminya Raja Abdullah. Puteri Saadong tidak

terjebak ke lembah maksiat dan tidak menduakan suaminya Raja Abdullah,

walaupun telah berbulan-bulan lamanya berada di negeri Siam.Apabila pulang ke

kelantan Puteri Saadong terus pergi menemui suaminya Raja Abdullah. Hal ini

menunjukkan betapa setianya Puteri Saadong terhadap suaminya. Puteri Saadong

tetap setia kepada suaminya dengan menjaga kehormatan dirinya daripada

dicemari oleh Raja Siam. Walaupun, digambarkan Raja Siam itu kuat serta

memiliki angkatan tentera yang ramai namun tetap Puteri Saadong dapat

melindungi dirinya daripada gangguan Raja Siam. Hakikat ini berlaku adalah

kerana epistemologi iaitu kajian tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh

Puteri Saadong. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Puteri Saadong ini

mencakupi pengetahuan jenis mistik.Ilmu mistik ialah ilmu tentang objek yang

abstrak atau transendental (yang melampaui inderawi) yang berdasarkan

paradigma pemikiran yang mistikal dan supralogikal, melalui kaedah latihan yang

bersifat jasmani dan rohani dan juga melalui ilham, kasyaf, wahyu, dengan nilai

kebenarannya berasaskan pengukuran rasa, kalbu atau hati. Kesaktian ilmu mistik

yang diamalkan serta dimiliki oleh Puteri Saadong telah menyelamatkan kesucian

diri Puteri saadong. Raja Siam tidak mampu untuk menyentuh serta

menghampiri Puteri Saadong setelah diludahi, kemaluan Raja Siam menjadi


berkudis dan melarat. Hakikat ini menyebabkan Raja Siam menghantar pulang

Puteri Saadong ke Kelantan.

Seterusnya falsafah kesetiaan mengenai gambaran kepatuhan dan taat

setia hamba rakyat terhadap raja atau golongan atasan. Terdapat aliran

Rasionalisme dalam falsafah kesetiaan ini. Aliran Rasionalisme dikaitkan dengan

Rene Descartes (1596-1650), Spinoza (1632-77) dan Leibniz (1646-1716), yang

menyatakan bahawa segala ilmu pengetahuan tentang alam diperolehi melalui

operasi fakulti akal dan bukan melalui pengalaman semata-mata dan bukan

melalui rasa atau hati kalbu. Hal ini dapat dilihat apabila Puteri Saadong pergi

menemui Awang Selamat iaitu hambanya untuk mengikut Awang Selamat setelah

dirinya dipulaukan dan di benci oleh ayahandanya sendiri.Ini menunjukkun

Awang Selamat seorang yang dipercayai oleh Puteri Saadong yang semestinya

mempunyai pengetahuan dengan fakulti akal yang tinggi. Awang Selamat

digambarkan setia kepada Puteri Saadong kerana sanggup mengikut juga kemana

pergi dan jatuhnya Puteri Saadong.Walaupun Awang Selamat terpaksa

meninggalkan kampung halamannya sendiri serta sanggup menempuh setiap

halangan dan kesusahan bersama Puteri Saadong. Hal ini jelas mengambarkan

betapa taat setianya seorang hamba rakyat kapada raja mereka.


KESIMPULAN

Terdapat beberapa falsafah yang dapat dikupas serta didalami dalam petikan yang

dikeluarkan daripada karya klasik cerita lagenda Puteri Saadong ini. Antara falsafah-

falsafahnya adalah kezaliman golongan pemerintah dan kesetiaan. Falsafah-falsafah ini

terus lagi menambahkan serta mengangkat lagi ketokohan Puteri Saadong yang disanjung

oleh masyarakatnya.Terdapat juga unsur sejarah yang wujud seperti Siam, Kelantan,

Bukit Marak, Padang Halban, Kedah dan sebagainya.

Walaupun, tokoh-tokoh dalam cerita lagenda selalunya digambarkan memiliki

kuasa keistimewaan yang luar biasa, kehebatan, kehandalan, dan terdapat unsure sifat-

sifat luar biasa, namun begitu, sifat-sifat itu tetap tidak mampu memberi ruang kepada

seseorang tokoh itu untuk mengatasi hukum tuhan dan hukum alam semulajadi.

BIBLIOGRAFI/ SUMBER RUJUKAN

Hashim Musa.2001. Falsafah, Logik, Teori,Nilai Dan Etika Melayu. Kuala Lumpur:
Akademi Pengajian Melayu

Awang Sariyan. 2007. Falsafah Dan Logika Melayu.


Selangor: Synergate Sdn. Bhd.

Wan Sulaiman Bin Wan Idris.1997.Kampung Penambang, Kota Bharu,


Kelantan.

Dewan Bahasa Dan Pustaka.2006. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur
LAMPIRAN PETIKAN

“Setelah bawa balik ke siam dan duduk dalam istana Raja Siam selama tujuh hari tujuh

malam, maka Raja Siam pun hendak bersetubuh dengan Puteri Saadong. Tetapi,

diludahinya Puteri Saadong kemaluan Raja Siam yang sudah berkudis, menjadi lebih

parah dam melarat.”

“Cis, ibu Siam! Aku tidak suka, aku tidak rela kamu balik ke rumah aku ini. Kamu bukan

bini aku. Kamu gundik Raja Siam.”.

“Alah, Abang Lah. Buat apa buat kepada hamba begini?

“Dergarlah dahulu hamba hendak cerita ini. Bukankah hamba balik dengan saksi ini?”.

Maka Raja Abdullah geram tengok saksi Puteri Saadong. Dia ambil pedang lalu pancung

Tuk Leban lalu matilah.”

“Raja Abdullah pun ambil pedang lalu pancung tengkuk Puteri Saadong. Tidak kena.

Lalu dia ambil keris luk tujuh lalu tikam tubuh Puteri Saadong kena di lambung sebelah

kiri dan tembus kepada sebelah kanan”

“Abang Mat, hamba hendak pergi sudahlah kerana orang habis tidak percaya kepada

hamba. Hamba hendak pergi ke mana jatuhnya Abang Mat”.

“Ah, Kalau begitu juga Nik, biarlah hamba pergi juga. Nik rebah kepada kiri, hamba

rebah kepada kiri. Nik rebah kepada kanan, hamba rebah kepada kanan.”