DASAR-DASAR NEGARA DAN JABATAN

Definisi DASAR NKRA MKRA CKRA MEB GTP PEMUDAH

DEFINISI DASAR

Suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak.

NKRA (National Key Result Area) MKRA (Ministerial Key Rasult Area) CKRA (Customs Key Result Area) MEB (Model Ekonomi Baru) GTP (Government Transformation Programme) PEMANDU (Performance Management and Delivery Unit)

NKRA (National Key Result Area) (Bidang Keberhasilan Utama Nasional) MKRA (Ministerial Key Rasult Area) (Bidang Keberhasilan Utama Kementerian) CKRA (Customs Key Result Area) (Bidang Keberhasilan Utama Kastam) MEB (Model Ekonomi Baru) GTP (Government Transformation Programme) (Program Transformasi Kerajaan) PEMANDU (Performance Management and Delivery Unit) (Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan) .

DEFINISI DASAR-DASAR KERAJAAN Satu pengisytiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa kesemasa untuk menyelesaikan / mendapatkan hasil / mencapai objektif. .

KENAPA DASAR KERAJAAN DI BUAT        Meningkatkan kecekapan Meningkatkan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan Mengatasi masalah Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik di praktikan .

KENAPA DASAR.DASAR KERAJAAN PERLU DIFAHAMI    Supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektif Mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasardasar berkenaan Terlibat secara langsung sebagai kakitangan awam (pelaksana dasar) dan rakyat (sasaran) .

JENIS DASAR UTAMA KERAJAAN    Dasar-Dasar Ekonomi Dasar-Dasar Sosial dan Etika Kerja Dasar-Dasar Luar .JENIS.

DASAR-DASAR EKONOMI          Dasar Pembangunan Nasional Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua Dasar Perindustrian Negara Dasar Pertanian Negara Dasar Penswastaan Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung Dan Luar Bandar Dasar Pengurangan Perbelanjaan Awam Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Daya Pengeluaran Negara .

Cekap Dan Amanah  Kepimpinan Melalui Teladan  .DASAR-DASAR SOSIAL DAN ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan  Dasar Kebudayaan Kebangsaan  Dasar Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pentadbiran  Dasar Pandang Ke Timur  Dasar Bersih.

Bebas Dan Berkecuali (ZOPFAN) Antartika Rancangan Kerjasama Teknik Malaysia (MTCP) .DASAR-DASAR LUAR    Konsep Kawasan Aman.

 kehidupan rakyat hari ini lebih baik dari semalam dan kehidupan mereka pada masa depan akan lebih baik daripada hari ini. 9 Mac 2010 . Kerajaan perlu mengkhidmati rakyat dengan memakmurkan kehidupan serta memelihara kebajikan mereka.  Menggerakkan ekonomi negara dan meletakkanya kembali ke atas landasan pertumbuhan yang sihat serta mampan Petikan Ucapan YAB Perdana Menteri Semasa Majlis MAPPA XI.

NILAI UNTUK WANG MALAYSIA 1 .TONGGAK UTAMA KERAJAAN WAWASAN 2020 MISI NASIONAL MEB GTP 10 RMK- KREATIVITI & INOVASI. KEPANTASAN INTEGRITI.

MODEL EKONOMI BARU (MEB) .

CABARAN JANGKA PENDEK  Di bawah cabaran jangka pendek ini terdapat tiga cabaran :  memastikan negara akan mengalami impak yang seminima mungkin kesan kegawatan kewangan dan ekonomi global yang sedang berlaku. membantu rakyat Malaysia bagi menangani keperitan hidup yang dialami 16   . dengan kadar paling pantas. keluar dari kemelut ekonomi dan kewangan yang ada.

CABARAN JANGKA PANJANG  Melakukan pembaharuan dan perubahan struktural kepada ekonomi Malaysia berasaskan kepada satu model yang baru berteraskan kreativiti dan inovasi. 17 .  Di bawah model baru ekonomi ini kerajaan akan membangunkan sektor perkhidmatan bagi menjadi peneraju pertumbuhan dan pembentukan kekayaan baru pada masa yang sama menggalakkan sektor pembuatan untuk bergerak ke rantaian nilai yang lebih tinggi.

Semak . Meningkatkan Sumber Pertumbuhan 8. Memastikan Kebolehmampanan Pertumbuhan Kualiti Memecahkan benteng kepentingan diri melalui pucuk pimpinan politik yang berazam tinggi Berpendapatan Tinggi Keterangkuman Hidup Rakyat Kemapanan Maklumbalas : Kaji Semula. Menyuburkan Kembali Sektor Swasta 2. Mewujudkan Ekonomi Domestik yang Berdaya Saing 4. Tindakan Alternatif yang Telus dan Mesra Pasaran Menyediakan rakyat ke arah perubahan 6. Mengukuhkan Sektor Awam 5. Membina Infrastruktur Berasaskan Pengetahuan 7. Membangunkan Tenaga Kerja Berkualiti dan MengurangkanKebergantungan kepada Pekerja Asing 3.MODEL EKONOMI BARU (MEB) TINDAKAN PEMUNGKIN HASIL INISIATIF PEMBAHARUAN STRATEGIK ‘Tolakan besar’ yang koheren untuk meransang transformasi dan pertumbuhan 1.

pemantauan dan penilaian yang berkesan bagi langkah dasar.MODEL EKONOMI BARU (MEB) Kerajaan yang Cekap dan Fokus Pelanggan Matlamat Dasar Menambahbaikkan proses pembuatan keputusan Langkah Dasar yang Mungkin Menggunakan pendekatan ‘menyeluruh kerajaan’ (whole of-government approach) untuk memberikan perkhidmatan berintegrasi Memperkasakan enititi negeri dan tempatan untuk menjalankan tugas mereka di peringkat setempat Menggalakkan input dan autoriti tempatan yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi untuk menyokong perbezaan dan keperluan wilayah Membangunkan proses untuk pelaksanaan. .

Matlamat Dasar Langkah Dasar yang Mungkin Menambahbaikkan penyampaian perkhidmatan Merubah kerajaan menjadi cekap. mengamalkan perundingan dan fokus penyampaian Meningkatkan kemahiran kakitangan bagi membolehkan mereka melaksanakan pelbagai tugas Memodenkan pengurusan sumber manusia untuk menyesuaikan kelayakan dengan pekerjaan Tidak bertolak ansur terhadap rasuah Mengurangkan ‘kos geseran’ Menangani struktur tadbir urus yang lemah Menggubal kod amalan baik Melaksanakan proses yang terbuka. cekap dan telus bagi perolehan kerajaan pada semua peringkat .

GTP) .PROGRAM TRANSORMASI KERAJAAN (GOVERNMENT TRANSFORMATION PROGRAMME .

MODENISASI SEKTOR AWAM  Memperkenalkan Program Transformasi Kerajaan (GTP) Program transformasi dibuat melalui enam bidang keberhasilan utama atau NKRA (National Key Result Area) dan Indeks Pertunjuk Prestasi Negara (NKPI)  22 .

NKRA PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Mengurangkan jenayah Membanteras rasuah Mempertingkatkan pencapaian pelajar Mempertingkatkan taraf kehidupan isirumah berpendapatan rendah Mempertingkatkan infrastruktur asas luar bandar Mempertingkatkan pengangkutan awam bandar .

000 pesalah jenayah kekerasan ke mahkamah pada tahun 2010 menyelesaikan 6.000 kes jenayah kekerasan yang tertunggak .INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Mengurangkan jenayah: • • • • mengurangkan jenayah jalanan sebanyak 20% menjelang Disember 2010 meningkatkan persepsi awam tentang keselamatan menghadapkan tambahan 2.

5 kepada 4. bilangan kes didakwa di bawah Akta Imigresen (60% daripada 53%) dan cukai dikutip semula bagi barangan diikrar di bawah harga sebenar (RM21 juta daripada RM9 juta) . bilangan saman PDRM dibayar ( 61% daripada 50%) dan JPJ (78% daripada 60%).9 menjelang Disember 2010 meningkatkan Global Corruption Barometer TI daripada 28% kepada 37% meningkatkan kes didakwa bagi pengedaran dan pemilikan dadah (80% daripada 75%).INDEKS KPI INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Membanteras rasuah - • • • meningkatkan skor CPI (Corruption Perception Index) daripada 4.

2 meningkatkan peratusan perbicaraan kes rasuah kepada 30% daripada 8.INDEKS KPI INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Membanteras rasuah: • • mengurangkan bilangan penemuan audit terhadap salah urus perolehan kerajaan kepada 10.5% setahun .6 daripada 11.

INDEKS KPI INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Mempertingkatkan pencapaian pelajar: • • meningkatkan kadar pendaftaran prasekolah untuk kanak 4 dan 5 tahun kepada 72% dan 87% daripada 67% Semua kanak-kanak mempunyai literasi asas (dalam Bahasa Malaysia) dan numerasi selepas tiga tahun pendidikan sekolah rendah .

INDEKS KPI INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Mempertingkatkan pencapaian pelajar: • • Membangunkan 20 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) menjelang tahun 2010 dan 100 SBT pada tahun 2012 Mempertingkatkan prestasi guru besar dan pengetua sekolah berdasarkan prestasi sekolah berasaskan skor komposit 70% gred purata sekolah dan 30% skor Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) .

INDEKS KPI INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Mempertingkatkan taraf berpendapatan rendah: kehidupan isirumah • • membasmi kemiskinan tegar dengan pada hujung 2010 mengurangkan insiden kemiskinan kepada 2.6% .8% daripada 3.

INDEKS KPI INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Mempertingkatkan taraf berpendapatan rendah: kehidupan isirumah • • membasmi kemiskinan tegar dengan pada hujung 2010 mengurangkan insiden kemiskinan kepada 2.8% daripada 3.6% .

000 isirumah tambahan menjelang tahun2012 menyediakan akses kepada bekalan elektrik 24 jam untuk lebih 140.000 isirumah tambahan pada tahun 2012 .INDEKS KPI INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Mempertingkatkan infrastruktur asas luar bandar: • • • • membina lebih daripada 7.000 rumah baru dan dibaik pulih untuk penduduk miskin dan miskin tegar luar bandar menjelang tahun 2012 memastikan akses kepada air bersih atau air dirawat kepada lebih 360.000 km jalan baru dan dinaik taraf menjelang 2010 menyediakan 50.

INDEKS KPI INDEKS KPI PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN Mempertingkatkan pengangkutan awam bandar: • meningkatkan peratusan penggunaan pengangkutan awam kepada 13% menjelang 2010 dan 25% pada tahun 2012 daripada 10% pada masa waktu puncak (7 pagi hingga 9 pagi) masa perjalanan dan keboleh percayaan • memperbaiki • Mempertingkatkan kebolehcapaian dan kesaling hubungan supaya peratusan penduduk yang tinggal dalam lingkungan .

RANCANGAN MALAYSIA KE 10 .

2015 Rangka kerja ekonomi makro bagi tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) Menggariskan hala tuju strategik RMKe-10 ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang tahun 2020 Menetapkan keberhasilan utama (KRA) serta perancangan dan pelaksanaan RMKe-10 berasaskan pendekatan outcome.RANCANGAN MALAYSIA KE 10   Rancangan pembangunan bagi tempoh 2010 . 34   .

GAGASAN 1 MALAYSIA .

kawasan geogarafi dan latar belakang 36 . labih produktif dan lebih berdaya saing dan kemuncaknya sebuah negara yang hebat. sebuah negara yang diharapkan agar setiap warga Malaysia melihat dirinya terlebih dahulu sebagai rakyat Malaysia.GAGASAN 1 MALAYSIA  Matlamat 1Malaysia adalah untuk menjadikan Malaysia lebih berdaya maju. dan kemudiannya barulah melihat dirinya berdasarkan bangsa. agama.

Pencapaian Diutamakan SATU MALAYSIA: • • • • Setiap rakyat yang memerlukan bantuan serta pertolongan akan dibantu Mempastikan tiada rakyat terpinggir daripada perhatian kerajaan Menekankan perpaduan Prinsip utama yang mendasari satu Malaysia adalah kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging) dalam satu keluarga besar 37 .GAGASAN 1 MALAYSIA Konsep Satu Malaysia. Rakyat Didahulukan .

GAGASAN 1 MALAYSIA Konsep Satu Malaysia. Kepuasan hati rakyat adalah tanda aras utama kejayaan sektor awam Kerajaan perlu memahami masalah rakyat dalam menjalani kehidupan seharian Pegawai-pegawai kerajaan perlu mendampingi dan mendekati rakyat 38 • • • • • . Rakyat Didahulukan . Pencapaian Diutamakan RAKYAT DIDAHULUKAN: Melihat rakyat sebagai klien yang terutama Rakyat berhak mendapat perkhidmatan yang terbaik dan menyenangkan.

Pencapaian Diutamakan PENCAPAIAN DIUTAMAKAN: Menguruskan sebuah negara yang kompleks seperti Malaysia memerlukan kerjasama semua pihak Paling utama ada kesefahaman diantara anggota pentadbiran sebagai penggubal dasar dengan anggota perkhidmatan awam sebagai jentera Menekankan konsep kepimpinan berteraskan pencapaian Mengukur pencapaian anggota kabinet menggunakan sistem Petunjuk Utama Prestasi (KPI) 39 • • • • .GAGASAN 1 MALAYSIA Konsep Satu Malaysia. Rakyat Didahulukan .

DASAR PEMBANGUNAN JABATAN .

System) 1996 .P. Core business. Partnership) 2001 . Resource) 2006 .2005 : C.R (Integriti. Integrity.2008 : I.T. Rakyat) 41 .DASAR PEMBANGUNAN • • • • 1991 .P (People.S (Physical. Mental.1995 : P.2000 : P. Teknologi.C.M.N. Process.R (Core business. Networking.I.

DASAR PEMBANGUNAN • Pembangunan Insan • Pembangunan Sistem • Pembangunan Output/Outcome 42 .

. pengiktirafan. peluang latihan. kelengkapan fizikal. jaminan kebajikan dan keselamatan. kenaikan pangkat. pembangunan kerjaya. Program Pembangunan Insan yang dirancang hendaklah memenuhi kepuasan warga jabatan dalam semua aspek seperti pengagihan tugas. berpengetahuan. berketerampilan dan mempunyai sikap yang positif dalam menjalankan tugas-tugas serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan global. penempatan. terancang dan berterusan untuk melahirkan warga Jabatan yang berwibawa.INDEKS KPI PEMBANGUNAN INSAN PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN JKDM perlu mempunyai program pembangunan insan yang lebih seimbang.

Aspek-aspek sistem seperti perundangan. Adalah menjadi cabaran kepada JKDM untuk memperbaiki dan menambahbaik mutu perkhidmatan kepada pelanggan. proses kerja. . prosedur. peralatan dan mesin serta teknologi perlu dikaji semula bagi mengurangkan karenah birokrasi.PEMBANGUNAN SISTEM Dalam konteks JKDM sistem yang dimaksudkan di sini boleh dikaitkan dengan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dan stakeholder. Pelanggan-pelanggan Jabatan memerlukan perkhidmatan yang cekap untuk memudahkan urusan mereka.

stakeholder. rakyat. Output/outcome perkhidmatan Kastam diharapkan dapat melangkaui standard kehendak pelanggan.PEMBANGUNAN OUTPUT/OUTCOME Outcome adalah output akhir iaitu kesan/impak daripada proses-proses yang dilakukan manakala Output adalah dihasilkan daripada tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses berkenaan Dalam konteks pembangunan output/outcome. . negara dan masyarakat global. output/outcome yang dihasilkan hendaklah sentiasa melebihi daripada yang ditetapkan sama ada dari segi kualiti dan juga keberkesanannya. .

VISI Menjadikan Perkhidmatan Kastam Malaysia Dihormati. Diiktiraf dan Bertaraf Dunia *Visi sedia ada Menjadikan Perkhidmatan Kastam Malaysia Bertaraf Dunia pada Tahun 2015 * Visi baru .

MISI Memungut Cukai Dan Duti Kastam Memberi Fasilitasi Kepada Sektor Perdagangan Dan Perindustrian Serta Memastikan Pematuhan Undang-undang Untuk Memelihara Kepentingan Ekonomi. Memelihara Keselamatan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat Melalui Perkhidmatan Pungutan Hasil. Fasilitasi Perdagangan Dan Perindustrian Serta Memastikan Pematuhan Undang-undang Secara Cekap Dan Berkesan * Misi baru *Misi sedia ada . Sosial Dan Keselamatan Negara Memacu Pertumbuhan Ekonomi.

2014 .PELAN STRATEGIK JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA 2010 .