Anda di halaman 1dari 6

Nama:………………………………………. Tingkatan : …………………….

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN DESA TEBRAU


JALAN HARMONIUM 22, TAMAN DESA TEBRAU,81100 JOHOR BAHRU

UJIAN BULAN MAC 2011


TINGKATAN LIMA
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
(1 JAM)
Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak

Arahan: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu:


Bahagian A : Soalan Objektif (30 Markah)
Bahagian B : Soalan Betul Salah (10 Markah)
Bahagian C : Soalan Subjektif (10 Markah)

JAWAB SEMUA SOALAN.

Bahagian A: Soalan Objektif – 30 Markah


Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih
jawapan yang paling sesuai.

1 Bimbingan orang mahir dalam sesuatu C Institut Perkembangan Pendidikan.


bidang seperti bidang muzik dan sukan D Pusat Pendidikan Berterusan.
merupakan contoh pendidikan
A Secara formal. 5 Encik Dayalan telah membahagikan
B Secara tidak formal. masanya untuk bekerja, bersama
C Jarak jauh. keluarga dan berehat. Tindakan yang
D Berterusan. dilakukan oleh beliau jelas menunjukkan
bahawa beliau mahir dalam
2 Pendidikan sepanjang hayat amat A Memahami situasi keluarganya.
penting dalam pembinaan B Menjaga hati keluarga.
A Kesejahteraan negara. C Mengurus masa.
B Pembangunan negara. D Menilai.
C Modal insan yang berkualiti.
D Jati diri. 6 Kanak-kanak seharusnya didedahkan
dengan pelbagai ______________sejak
3 Kemahiran ini perlu dikuasai agar kita dari kecil.
dapat memahami dan mengingati A Situasi
pelajaran dengan lebih efektif. B Kemahiran
A Kemahiran membaca. C Pembelajaran
B Kemahiran berfikir. D Keadaan
C Kemahiran ICT.
D Kemahiran pengurusan masa. 7 Apakah kelebihan orang yang pandai
menguruskan masa?
4 Universiti Putra Malaysia menawarkan A Semasa memperoleh kejayaan
program pendidikan sepanjang hayat dalam hidupnya.
melalui B Dapat melakukan banyak perkara
A Pusat Pendidikan Jarak Jauh. daripada orang lain.
B Pusat Pendidikan Luar. C Dapat menjalankan aktiviti
kehidupannya dengan tenang dan D Individu yang sentiasa berusaha
terkawal. mencari ilmu dapat melengkapkan
D Tidak memerlukan bantuan orang diri dengan kemahiran baru dan
lain dalam melakukan sesuatu pengetahuan terkini serta
perkara. membentuk keperibadian yang
baik.
8 Kita perlu berfikir dan bertindak
secara rasional terhadap sesuatu perkara. 11 Mengapakah memilih bidang yang
Sekiranya seorang murid menghadapi sesuai dan diminati sebagai bidang
masalah, tindakan rasional yang manakah kerjaya adalah penting bagi setiap
perlu dilakukan? individu?
A Pendam dalam hati. A Dapat terus mengasah bakat
B Cari jalan penyelesaian sendiri. dalam bidang tersebut.
C Berbincang dengan guru dan ibu B Dapat memberi komitmen yang
bapa tinggi dan sumbangan yang besar
D Cuba sedaya upaya melupakan untuk pembangunan negara.
masalah tersebut. C Tidak ada orang lain yang dapat
menandingi kehebatannya dalam
9 Apakah kaitan antara pendidikan bidang tersebut.
sepanjang hayat dengan pembangunan D Dapat mencapai kepuasan diri
negara? sendiri dalam melaksanakan
A Amalan pembelajaran sepanjang kerjaya tersebut.
hayat membantu membangunkan
sesebuah negara. 12 Antara berikut, perkara yang
B Negara yang maju memerlukan manakah harus dihindarkan dalam
rakyat yang berkemampuan untuk melengkapkan diri kita dengan ilmu
belajar dan berpendidikan tinggi. pengetahuan?
C Negara akan lebih maju dengan A Berusaha dengan lebih gigih lagi.
adanya pelbagai sumbangan idea B Sabar dan tabah dalam
dan kemahiran baru oleh menghadapi cabaran.
masyarakat yang berilmu. C Bertenang dan berdoa untuk
D Pembangunan negara akan menjadi berjaya dalam kehidupan.
lebih pesat apabila ramai individu D Berputus asa apabila tidak dapat
meneruskan pengajian dalam melaksanakan sesuatu perkara.
sesuatu bidang.
13 Apakah yang dimaksudkan dengan
10 Mengapakah pendidikan sepanjang pembelajaran kendiri?
hayat dikatakan dapat membentuk A Kemampuan untuk menguasai
individu yang cemerlang? bidang yang diceburi.
A Memupuk kesejahteraan hidup B Kebolehan membuat kesimpulan
dan meningkatkan kuasa individu. sendiri terhadap sesuatu isu dan
B Mendidik diri kita sepanjang masa permasalahan.
dan menjadikan kita sebagai C Kebolehan untuk meneruskan
individu yang berpengaruh serta pembelajaran walaupun terdapat
dikenali dalam masyarakat. pelbagai halangan.
C Pendidikan yang berterusan D Keinginan diri untuk
menjamin kekayaan pada masa mengembangkan minda ingin
hadapan dan tahu dan dahaga akan ilmu
menjadikan kita sebagai individu 14 Apakah yang dimaksudkan dengan
yang serba boleh. masyarakat?
A Kumpulan yang dapat bertindak merupakan antara isu kemanusiaan yang
dengan sendiri. berkaitan dengan
B Sekumpulan manusia yang hidup A Alam sekitar.
bersama di sesuatu tempat. B Politik.
C Golongan yang mampu mentafsir C Jenayah.
ilmu. D Jangkitan penyakit.
D Norma masyarakat.
20 Institut _________adalah asas
15 Kebolehan memahami perasaan pembentukan masyarakat harmoni.
orang lain atau berkongsi perasaan A Pendidikan
tersebut bermaksud B Kekeluargaan
A Menghargai nyawa. C Swasta
B Empati. D Kerajaan
C Jati diri.
D Cinta akan keamanan. 21 Antara berikut, yang manakah
merupakan golongan ahli masyarakat
16 ________________ bermaksud yang harus sentiasa kita bantu?
tindakan berasaskan kepada pemikiran A Berpendapatan rendah.
yang rasional. B Mempunyai penyakit yang agak
A Empati serius.
B Perikemanusiaan C Kurang berupaya dan tidak
C Kemanusiaan bernasib baik.
D Norma masyarakat D Ramai bilangan ahli keluarganya.

17 Nilai cinta akan negara bermaksud 22 Aktiviti yang dilakukan oleh


A Perasaan sayang dan bangga kumpulan remaja di atas menunjukkan
kepada negara serta meletakkan mereka
kepentingan negara melebihi A Tidak menyayangi nyawa.
kepentingan diri. B Melakukan kegiatan yang positif.
B Kepatuhan dan kesetiaan yang C Cekap mengendalikan motosikal.
berkekalan kepada raja dan negara. D Adalah kumpulan remaja yang
C Kerelaan melakukan atau membuat keputusan bijak.
menyerahkan sesuatu termasuk
nyawa sebagai tanda kebaktian 23 Antara berikut, yang manakah
untuk negara. berkaitan dengan individu yang
D Hidup berbaik-baik antara satu menghargai nyawa?
sama lain dengan mengutamakan A Eddy sentiasa bertolak ansur
kedamaian dan keharmonian. antara satu sama lain.
B Anson selalu membiarkan orang
18 Sambutan bersama golongan yang lain menindasnya tanpa
kurang bernasib baik dapat memupuk melakukan apa-apa.
________yang harus dimiliki oleh C Jamaluddin cepat marah dan tegas
manusia yang berperikemanusiaan. jika berlaku perbezaan pendapat
A Norma dengan rakannya.
B Nilai-nilai murni D Ismail selalu menunjukkan
C Simpati perasaan untuk mendapatkan
D Empati keadilan.

19 Perubahan iklim secara mendadak 24 Antara berikut, yang manakah boleh


dan pencairan ais di kutub utara mengancam nyawa manusia?
A Keruntuhan akhlak dan moral ahli 28 Apakah perkara-perkara yang harus
masyarakat. diberi perhatian oleh ibu bapa dalam
B Kemerosotan ekonomi dan mendidik dan mengasuh anak-anak?
kejatuhan nilai mata wang. A Pilih kasih terhadap anak-anak.
C Pertambahan kemasukan warga B Memahami keperluan dan
asing ke dalam negara. kehendak anak-anak.
D Penyakit-penyakit kritikal seperti C Mengongkong kebebasan anak-
Aids dan Selsema Burung. anak.
D Bersikap autokratik dalam
25 Bagaimanakah cara untuk menjaga mendidik anak-anak.
maruah negara?
A Meninggikan diri agar dihormati 29 Apakah akta yang berkaitan dengan
dan disegani oleh orang lain. upacara perkahwinan di Jabatan
B Sentiasa cuba untuk menyumbang Pendaftaran Negara atau Pejabat
sesuatu untuk pembangunan Perwakilan Malaysia di luar negara?
negara. A Akta Undang-undang
C Membangkang pembaharuan Perkahwinan dan Perceraian
yang dilakukan untuk negara. 1966.
D Menjaga diri dan tidak bergaul B Akta Membaharui Undang-
dengan kaum lain. Undang (Perkahwinan dan
Perceraian) 1976.
26 Sebagai seorang remaja, apakah C Akta Perkahwinan dan Perceraian
perkara yang dapat dilakukan untuk 1986.
memelihara maruah dan nama negara? D Akta Membaharui Undang-
A Elakkan diri daripada terlibat Undang (Perkahwinan dan
dengan gejala sosial seperti Perceraian) 1996.
penggunaan dadah.
B Bekerja sambilan selepas waktu 30 Restu ibu bapa perlu diperoleh
persekolahan untuk menambahkan sebelum dilangsungkan perkahwinan
pendapatan. supaya
C Menyebarkan maklumat penting A Wujudnya persefahaman antara
negara melalui internet kepada golongan ibu bapa dengan bakal
rakan di luar negara. menantu.
D Belajar bersungguh-sungguh B Pasangan boleh meminta bantuan
untuk menyambung pengajian di daripada mereka sekiranya dalam
luar negara dan menyertai gerakan keadaan terdesak.
anti kerajaan. C Ibu bapa tahu siapa yang patut
dipersalahkan jika berlaku
27 Ibu bapa yang cemerlang dapat perkara yang tidak diingini.
melahirkan anak-anak yang D Anak dan bakal menantu dapat
A Stabil. hidup dalam keadaan bahagia.
B Cemerlang.
C Ego.
D Sensitive.
Bahagian B: Soalan Betul Salah- 10 markah.
Arahan: Tandakan (√) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah tentang
sikap yang perlu diamalkan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat.

a) Tidak mudah mengaku kalah dan berputus asa

b) Mementingkan pendidikan formal berbentuk akademik sahaja sebagai jaminan untuk


Berjaya dalam kehidupan
c) Menggunakan ICT sebagai rujukan dan untuk menyebarkan maklumat terkini

d) Berkongsi pemikiran dan pendapat untuk tujuan memajukan Negara

e) Mengumpul harta yang banyak untuk memastikan kecemerlangan diri.

f) Berusaha memperbaiki kelemahan diri demi mencapai kejayaan dalam kehidupan.

g) Membahagikan masa dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah.

h) Membuat keputusan yang terburu-buru tanpa berfikir panjang

i) Daya saing kearah masyarakat minda kelas pertama.

j) Sentiasa mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada rakan yang lain

Bahagian C: Soalan Subjektif- 10 markah


Arahan : Jawab semua soalan

1 Apakah kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan sepanjang


hayat?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( 5 markah)
2 Bagaimanakan cara membina sebuah keluarga yang bahagia?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( 5 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh: Disemak Oleh:


Norazila Binti Che Ab Rahman Puan Nor Akhmam Bt Mohd Razali