Anda di halaman 1dari 5

IKliS,AH ,la'.'1TI dan k.·sann,ya, t.rh,: ~ I ,ap t.,kana,n darah bukaln 'c.'lrli,ta ibaru.1 Rasa,ny. 'sej~a_·= du1u I.

a,gil, ;'It:. I.ring n118,lnd'B'··'.:ar il11p~·,.[k makan___ .l ,. Dl' ., ,_ ... - '_- I . ,

I:ara.'ml [ber'le' :,i'h:a,nl 't'er·had.,p.:

, '

ke,s\t','hat'a' -.1 N:a_'_"'un' sep-,-.'rti

." r

mana p.~ln'y' kit d!iBb,e1c.es ',.'ng

kanlonn',',. Iba'leh! id'ikaw,a11,

"b iii! 1- h l -

z,e'llltu a:. Jiug.a. ,d,angan

. -

hli 'e1rtansli'il Kata, Gr,al-,I, p,ali,ng

Ipan··t·-- "ljn"'I' , 'la-··n·I".·n· 1TI· .. ·e·-··'-ng'.' "m" .lb-·IIIIi'1

I . " . _ . ': '.' ,.',', '~I' r- - '. . ", I; '. -.. _ . ,- I ,~ .. I_

_. 1_,- ~.,

:llaraln Iba,rla'bl"h',an.,

-

~

adl pada rnasa i'nUa'-~ ilka,' masin, tetur masln atau apa 5,3,]a y;anlg' rnakanan yan;g bergararn, seboleh-bcleh IC,Uba, die:la.kkan ..

~,agailmanapun ibarat nasi sudsh rneniadi bubur; bern ga,t-,

in,gat apablla sudah terkena IP,e,nyakirt tidak b'anya'-:, 'y,a:n,g boleh dilakukan, Selain perlu 'me,nga:W3_' pernakanan, pesaldt harus mengarnbil ubat s,e'pa'nl~anlg' haya't~ Sedangkan ia bo eh ,dii,ela1(ka.n~

Sebenarnya impak I _ ,ra,m ~e' -,'Ii; - daripada ltu.Tidak pula

dapat ,dlii:pastilk'an apakah masyarakat dl luar sedar betapa hipertensi lb"oIJ'I:h 'meny1eballb -,;_-,11, 6,/ - Pi I! ratus serangan strok dan ,~"9' paratus peny-akit ~an'tulnlg koronari. Ma],3.h ada sesetengah p1akalf perubatan IpelflcaY,I- 11~lram atau N,atrium Klorida ". :N,I'CI,) menjad i faktor rls lko terbesar '13, :-_8: m,e'nyumb;l_ I g !ke paid a, kematian dl seluruh dun~a dan peringkat g~"obaJ - I ,~5 bil,iioin rnenderita hipcrtensi dan 7 [uta pula rnenemul ajal akibatnlya~,

B:agi Dr~ Haizal Haren Kai'm:I'r~, Pa- ar P'eru'ndl~ng Kardi~olll:D!g,i dari Tropicana IM,e:di,c,a~ Centre, biarpun usai at, daripada ple~ba,ga'il ,dIll akukan ba\g,i mengawal SitU3S,i' in:~'1 statis,t'ik'n1f,dt, tldak pernah berk __ r-anB.an~, ,' .. ~'" alah di sesetengah negara~ la s,eo ah .. ,

10 ah diabaikan.

"Ambil Mr,~d:aysia, sebagai contoh, .K,ajjii,3J'n ya,n,R, d'l,t,erb,~,tb,n

dalam jurnal antarabangsa P'IU'b,UC, Health, prevalen hipertensi Id~ kalangan 'yang, berusia 310 tc~ hun dan ke atas rnenlngkat daripada 312,~'91 perarus pada tahun 119'96 ke 40,~S IpeFta'tu5, b'~gI tahlun 2100. _ ~ Hanya 34',Jl paratus Imdenyle,d!a:r'~ masalah yanll d~'hadapL

-'~'Manak_all,a 32~, ;-', peratus mengambil ubat hipe- tensi dar

·,anYI, 28i~6, peratus rnemastikan tekanan darah mereka

adalah t,e,rkawal-',· ,katanY'L3 y;ang rnem berttahu s'tat~ st,'ik agak m:enig:ejUl'tkanl darn p@rcaya wujud hubungan yan,g 'intim an-tara ,g:aur;a,lm dan hlpertensi.Tabukah anda pengambibl,nl garam secara

. erlebihan Im,'f!'lnja,ldii, punca :s,@'rai,ng;.· n tekanan darah tin. ~j Ib1agi -'iga berbandlng setlap ~ 10 inldiv'ldlu dilewasa~'

I<,;enya't-aan tersebue sekali li~a.g:~' I bukanlah sesuatu yang e'·gej'U1t '-- ~,1Ini kerana rnenurut Dr.Tee E SI'OJng', secara ·.esle:~u'ru,-ali1,~ pe~ngambH;aln ga-"d!'ml di k:a.il':aJn,!ta,n r,a·-,y,art negara ini adalah ti ngt IB,er'd'asa rkan ka] ian j'ulm'~ah pengamlbi an sara --I

~:lla,h 2,,575 mglseha'r~ _' mel,e,b,~lni I~ ,5 paratus ~'elb'i ,- tl i~,

Pe.ngam~'iill'atn galr,at1m ya'nrg disyorkan ole'l- Badaln Kssiha,talin 'unlija, (WHIO) adallal1l 'm:a.ks,im'ul.-,~ S, .. 6 g:ra!mlhari :Ita,·_ ,210001 -1,4IODlm\g nl21l'trilum 5,ekic3;r satlu :S,UdUI te'lh,~, S,e,dangkan :I.lnd':a ,erb'liasdl'nya Im,engamID,i'll· ya saJm,pa.ii 5 sudllUJ Im',ak:an i'ta,U' le,bi:h ~·ett'ilp' h:ariln'ya.~ 11[,u belum ~ag,:i d:itamlba'h Idenlganl penl,ga'mbi;lan ',Itram y',aLlng 'te:r'kandulnlg dallal- - m:akanan yang d'i1pro,se,s d':anl .etlka 3:1n,d,. ma-an di ~Iua- :ruma'h'~

Jadi !U!ml,em'angn'ya ,ju1mlla:h penl,gamlbiilanr gptJrlm ,o~eh

-~ -)tLlt Mat~Yis(,a £J!llrutam'aniya sanga't. b,e,r-~eb'ihan~ Dan ~5,ell=l,ert~ ang, Id1ijelasK,an taldlii'.1 Ipeng,amlibiihan ga,ram b,er'll,er."an bOlle· -.enye:lba,bkan te _",aln Idl,3.trah tli'--,~'~'~'~ ,P'e:nyak,~,t ,j'alntu'n"g lhin,gga ,--ra,k~,. am __ Iil., jlnltUlng: bUikanil,ah sa;tul-s,atu'_JY31 olr,g;an 'Y,Cin'g -'enerima k"e:5a,n~ Bu,ahl p'i--i,gg~n,g'~ k,s:,ir,os,akan Ip1e:r1u't. ,d:a'n

s~_'e;o' •. orosiis alntl-a ~Imlp'a.jk a,pabUa di,'B't, ,an,da telrie--ii'h ,garam1i' 'l"entunya tid:ak :a,da, 5'leolr,ilng pun dlaril,pa:da, I(ita yang I'ngln

. _'_uh slck'i'- .. IO,t1eh ,s'ebalb itu" C _.b'a 111 uln 'ulk Im,e:ingulran,gkan engamlb;i~,an' ram" Inii Ike:raJna lka'liian menldapati pen,gu-ra1nganl .. engamlbill'an ,ga.1ra,ml seblanlya, .'. 3 ,g,ralm/ha .. ri I{ 112010mg Natrium) .~ P'it m,anuiru'nka,nl I: III pe,ratu5 kes, Iba.lr,u ~,enya[kit ,j'a;nc,unl,g

-'~ 3"nl;l,a'n' janl'tulng (~ 31 'pera,tU5), strck (8, Iperatus) ,d;an k@,matii,n , pera.'tus)'iAd,aJbJ,1n diii'p·erc,'1y,ai sek.~'ranYI galram ,dikur~an,g-:an

-_. '~ngg~ s'ep'2ruh" ~I b,o,~e,hl me'lnY'l! aml:a"takan '2~S, juca _:<em,!tli2n

-~!b,at, strOik, dan se,llranganl jan'tung ,di' seiuruh dunia~

BE~LAPA, 'banlya'kkalhl gJram ')'3Ing dj'per,~ukaJ.l [lka m1er11,gik,ut . -jet. umum,L- ~en,g',ambra -, garam' -- - esti ,a hi :an'tara sembilan 'hingp, I 01 g:~',atm termasuk y,an'g: '_;ikenl:aU ,sebiag~~ ga-r~am

\tlejr'lu!'I~_lbunyr , mun perltayaJ:ah keb,anlya,kan kita b;iasanY,3]

me,~mllbn seca at ber eblhan i - arlpada amaun yang ,diperlukaun allah tubuh .. Bagi ~Inldivi',du ,dew;,s,3, yang' slhat, ga~'1,m' boleh d~singk;i'r' .. darl tubuh rnelalui Ig:inl,~,3J menerus] air

I

cencmg,

'Bagai nanapun, b'ayi yang menrga,mbiill makanan dewasa mu'n,gk~n '--r: ak berupaya Iml,enyiln'gkir'-~anl natrium ')'Iang; terkurnpul di badan 1,; Im,un,gkiln menj:adi punca masalah ~ginl,~:31~, kerosakan hal'" i aan 01 ak serta b'erkemu'n!IK','"i:n"an 'menre:D'abkan maut, ~nl kerana, bayi tldak memi:liI:ki keup';ayaa,n untuk memproses k'Uiant~t~ garam yang, b',a,nya ... kier,a~na g:in,~a_

... '- 'g: belum sempui na pl@mb'en·tu'kanny\a~

Kia bernasib balk kerana buah IPi~,nggan,g rnarnpu

met . proses secara e:'fis,ien amaun natrium yanl';' :ber~,eb,iJhanl ini, 11······a·~'at,n .. ··enllUln,j:. kkan _,,_,e,'ban)f',a:kan in :~'.,:id'u rnampu be'rto,:terans,i tsrhadap amaun pengarnbllsn natrium un uk j'ul~al" y,' ng besar iiai'tUi antara 250 Im,g/ha,lrii I· iiln,-':-~ 31,,01010 m,gl hari, B\'2,gla,"'ml:alnalpUin pengamb~~laln nan ium yan!,R rerlahi rendah boleh mencetuskan masa~a,hl baai p-! .. op U asi y·:alg,-' agak lemah,

rb, 1_ Ii " -- _'.-' ~,--, ' - - - - ••

ia ter m? ~,u- - k . ":Ii h !ii'

. .._ ._ _a~."_. G· !II'

Golongan t,u:a Ille-='ii'h sensitlf kepada kes:Jeillmbangan

elektr ollt dalam tubuh tetaoi pada masa sam'. boleh melngalamli' pen~-~lg,k2'tan tekanan darah secara t:irb,a''''l'd'bla~, 8'aga~'ma~'apun pe~_gambi:lan garam 'y,ang: terla U rendah boleh rnenyebabkan hiIPonatre:m,i:a ,- paras natrium t,erbl'~u rendah,

II a, juga, dIten,aJ~' !i'e,baaal 'mabuk air', J<Jeku'fang,an, natrium mengakibatkan Ig,o~ic'ngan tua menjadi lerna "_1" ple,ln'~Ii1,g atau

ke iru.

D'ulul ibu ~'3mlill dli' ·'·,as,'i:h'3.,'tkan un:tulk me,ngulrangkan g~-raml b'agi m@ngawal pen,in,gka.tan lberat :b'l,dan s:,e,m:as,a mre'n.ganldllJ'n,g~, 'Namlun ;'nUah maSc_Jniy,a Idi manl,a ke,du,a-d',ua. e_ie~mlen te:rs:,e,but san,ga't Ipel-·~I'ti;'ng'i' D,ie,!: kuran,g ,gar~am blg;i 'w,l.nita, __ an,-i boteh m@'n'~lnggikanl risiko, kle'lm'at~anl b1a.y'j; yanl, ,dl~kanld'UIi1"g, d:a.nl b'ayii

d-"'I-I "i' t .. " ~d' k -k b d 'Til d k Id- -

yalng . I' a~llllr~an tlill:a_ 'C'lj L __ Up .e--ji't ~}I'~I.n,,, J 'Ia" a bUI,-t.ii I~:. ~,n~k'i1l:~

m,e'nu,n:julk'k_an ,mlenl,glu"angka,n gali"!l.m ,ml'e'mlberii Ikiebalka . .n s,ebla_'iilknya, b'o't.~h' menl,da.tlng,~aln ke:iblu'rukan;o

IB!erikan S:UISIU ibu se>fa--~a eks-:~Iu'si'.' s,ehi'ngga enlillm b· .. ,_la:n~

S I b· ~ b-' ,j, ""b b ~' h- b- - - k

- iie epa,s .·aYII-,_elrU,SI13 l:nl:amLII I :'U ·ow'e:_:_ meml.'I,erlkan Im'l ~;ana'n

yan,l diilm'at:s:ak. d"i rUlmat'h 'tanp1dl di',camp'uf glr:a'ml;;,J~ka ~b,u mll@;m~'lih unltu -- mlenyed'~ilkan, makanenl Ib ~.ii yang !dlibe~i. 'pas,ti:kanr -anld,Ulngan natlrilu'ml :3 ,d: lala hi ire'ndla.h~,

S _ - - - - , iO' - b ii' k k II.......... k- IL.. 'I "'b- d ~

em1enrlc ra I, U ~,agll ;;ana,·': ... t\iln,a •... s,eo'a:ia~ ~ -,- ,- an~ a ,pe:r'lllIl

mllen,ge -I:ad"kan peng:a~mbi'~an s,n:ek dan m',akan.a,n rin': -,- n yan'g '~'in,ggii' n:3'tr'iuml P'ili'h,lah bU:lh-b,uah,sln' d:an mla,kalnan ya'ng'

'k k d"'~ d'~til';oii;, k

i'ur,ang pram IU:ll1ltu _' ' ... 11'12:- IKd,n S,lnlle/_..

J~ \;r I

Pusat Per: batan Uni"ve:r,s['[i Stanford dan Pusat Perubarta· _ Un~vers~'tI Columbia

an diterbitka dalarn New EI-g:lan,d

,JDU nal -"f -':::1 edlclne pada ja tuari lalu

u- enguranlgan gararr pada amaun

'anlg sangar kecil hingga sukar d kesan aleh deria rasa lidah 1- nda boleh rnernbe ikan kesan drarnatlk terhadap k.esihatan,"" kata ID -~ Kirsten' Bibbins-

Dornh ,~~Ol ketua penyelldik yang juga rneru t. k I . profesor rnadya dalarn bida ~g perubatan dan epiderniologi.

~~~~ "la sesuatu y;a,nlg m'e'ngle,j: tkan

apablls rnelihat impak -:1 'agnitlucllnya terh dap :O'p.UI 3.S;~ walaueun arnaut .

I I . - - .

pengurangan '~ya k--:lcil~ seper )i' rnam ::"an,g

digu ~Ial an dalarn model," katanya [Ia,gi"

Dalam model kajian y,~u'g • riial,ank'an I pengarnbilan garam dike rangkan sebanyak ti,ga grai [" sehari 1( I ,2,010 mg natrium )I~ Keputusan rnenuniukkan

pen'. runan II III peratus kes baru peny',· ikit jia!n",ul!1g~ serangan la!ntung ,~3eatus), strok (8 pelratu,s dan kernatiar (4- peratus),

'Menlg':_ran~,gkan, gararn adalah salah

satuoenemuan y',ang jarang dltemui dian rnernpu 'Iy',ai impL3,'k Y , ng besar te 'h,adap kesihata n dan pada masa rnenye amatkan banlyak w'alng~ Di '. ,-;,,: U y,a '-'Ig sarna,

rar II': i yangl berdebai rnengenal kos pen~~glaan eeslhatan, sedangkan Car3J1Y31· CUI ·.U =' .'t udah dan terbukti rnarnpu

di akl. xar oleh sernua _. egara,' kata Dr; Lee ':=0 dman, Tirnbalan Presi en ba~

If),~

Keslhatan Sains IP'e: -ul-_ ... atan dan Dekan Fak II-J Sa.ln: Kesihatan dan IP,e:rubataln Universiti ICOI'~IU'- bia,

. ejak :iIU;, sa intis telah me" urnuskan . dar disokong oleh bukti salntifik Leb,i'l tin,gg~ pengambii an. garai -!

- eblh '~-iingg'i1 prevalen hi -·e ~tlenlsi ekanan darah 'yang tiJngg,~ rnendorong ke pad a;

se -angan jan rung, penyaklt bua pl'inggang dan 5 .rok,

Baca,3'n tekanan darah . ii'nrggi yling dimaksudkan la ah 140/90 atau I,ebllih

's e"'car~l berte -. r-ul sa· n··~· A . ICii ka y" ~ no

I ~!. . .~~ Q _ ~ . - ~l. - ~ WI ~ ~~.' ,: a.~ lal!

berisiko rnenghidap tekanan da: ah 't,~;n,ggti lalah indlvidu ya,ng rnempunyai sejarar keluarga, wa ga emas dian elaki pertenga ·an "s~a,.,

Hakikatnya semua be, e-' d,t_eran:g

kerana tekanan da ah mle,nii'ng ··'at :sE!I'iriln1g dengan . isla sela in berkait der gan ' ... obesi ;: can alko _ O~I Saintls 'sehlngga'

[1<'· ,~ tidak berupay ~_ menjelaskan secara terperlnci bagaiml" 1 rnenlngkatkan tekanan da 'alii

"p,a yang boleh I-=-ije'la,sk','~

gararn y,llng berlebthan ··e· yehabka, rangkalan natrium (struktur yanlg'

mem ndahka . n~ triurn ke dalam dan lua _,

sel) bekerja terlalu keras dan Pl. r ahan-

ahan menjadi kurang efisien .. -roses

ini tidak boleh dibaikl.Iadi wal:aup'unl kita mengu rans k .. nl gararn ~,~ _.;__ a usia tua, buah pliingg: "ng It'ida .:, mamou Idl,gi me'lnyilng'kIr'kan amaun garam yl~ ng leblh daripada tubuh .. ~. ,nlp1d menl ngkatkan

tekanan darah,

Sekjranlya anda berhasrat untuk menlg,uraln,g,kan 'y3, tidak perl u ba~ y,ak~ cu .. uplah dengan rnengurangkan IS(;l'tu

sete _,g~ sud gararn seha i Langkah

lni rna - meny lamat ". I _"'- 0100

sec" 'ngan ~anttJn-.·. dan men·.·ela,matka"· 72-0001 nyawa setia tat1 ' .Berdasarkan kajia 1 terban itu .a . ala ter ebut setandi I.~' dlen,'~ In mengura ,gk,a - rokok sekali gus boler men'),e~ama'i~ kan :/', me- i ea

Sya.r~k.at da ripada berdepan dengan kos penjagaan keslha an sekltai 7, blllon seta 111lJI1 n.

. 0 i' '1B:', ···G·· bahan n-g r lin .,' ,- s g-~ .. am

_ _ p,. ",.'.. II Ii' .... . ..__." _ ,Q,

me - ~ Ipliu,nlY1ai ,sejl2 ""'ah y,an,g sangat kompleks Sewaktu sukar dlperolehi, harganya lbarat e nas. Pada rnasa sarna ia nn ut dlnilai seperti ag@ln kimia yanlg -=-igl~n._.I .. a,n u ··tuk . ernbersih, ml@w'a.rna,

melembutkan kullt dan meluntur; letapl apa yan',g lebih penting sejak ,~_' ,al 11ag

rna iusia mengena i ga_ am 13. II·. rupakan

sebian'ag;~'a,n darips da diet yang Ipentling' dan b, 'rb(ahj'" untuk ,cf,perrju? ··gka1n ..

Kinii teklno~ogi mlod1e.- m,-'rjiad'i'an gar,aim mluda ~ dian s,'eldia Idli:da;pat~ pad,a Ihag,dl y,ang mana s'e;mu,a Orating -.ol'B_1 mlem,i II il (iny·. Kesan, ~ya. rama~ Y3,n,g

5'eoi ~', -1~o,lah ti'dak 1.- - e g:_' 'argal n'ya,,~

Te" alp:i d,i kaJangan sa'in' :is Ilaiil_-.1 lPu~a cleri-Iny- i IMleir,eka teruSI ml,an,ghangat<.an kj'sl~ - ga a.m de--',gar- meml~.·e~rs,oa.[I.;a'n

_ - pa,lk·'lya kepada kesihatan.Ada 'k:aJlanya . erblncangan ..... an kontrove rsl seol ah ...

.. L· rnengancarn kepentingan garam dan

. E!'ng,eIJlr'"ukan pe'nggu,nl:a~

,S'eIJ;'in itu, terma gar,am dan rna. rium "" _ ga Iser'ing: diguna bertukar ganti, .

.. , rnandangkan natrium d~ka·i1tkan

···pn masalah kesihatan dan ju _ .. '~.

r, _ akan sebagai ,gara,m,~ Im1engukulr

ce ngamb'i:lan g,ara.m rnerupakan cara

, udah untuk ,mlelngetahuli kandungan 'ium yang: serlng, diambil, .,I-::a.mun

ran terbaru menlj:ad'~kaln natrium a m bentuk aln seperti natrium carbonat (serbuk ple1naik.) -, ,t'd,ak,

- cenrskan masalah keslhatan, /.'im tidak boleh hldup tanpa -- ,-- m, kata Allic:ia MI,o:ag'-S,talhlb"e~r.g"

-e ldlk pernakanan ,dli" Sekclah

- batan Univ'ers,iti Northwestern,

- ic ,go yllng j:u,ga. jurucakap ,bagi'

~ s, man D letitik Amel_; ika, , 'Tetapi

n yan,g kita perlukan curna

~ ~'.,I-,Ama'un minimum y'ang -·.-:'~I(an ialah sekltar S,OIIO mg

til

paras maksimurn lia~,a.h 2, 41001 m,g~

~~[:'IO;I"ma1na,plun pengarnbilan _ "BO'O mg

_ _ CIU kUIP s,'j hit"

'agai1m,ana klta mula mencampurkan

- k I' S· kim,.. 6'··' 0-' 010'-:"

pada lma,,_anallil~· ,.de~ltar .~~ .. ,,,

~'''''''_''''''''~ 18-,000 tahun lalu, nenek 'mcly:ang·

e ubah daripada rnengumpul

,,- nan dan mernburu halwan kepada

---- '8 am dan rnenternak haiwan, Un·[u~( 5 hidup mereka perlu menpw'et

-. en,y-m,pan makanan b:ag~ muslm .ng plal'nljan.g,~ "Anda boleh

- d ~ 'II'" t .... ,_,

.' -,erlngkan :slayuran dan ~. a[g~ngt, kata

- e,r~

api satu cara lain untuk men,gawet, -_ en,:u'nakan garam," Mena,lm.ba.hl

. ukan saja rnernbut ,_Iuh

~ " _ - la, ia memberikan dirnensi

_ . epada keseronokan menikrnatl ~ -- ... Garam rnenambah rasa.

- --eni_,-~gl(a.tlkan ras,a ml:anis yan,g1 dahlm m'akanan d'an 'm·,emb,antu

·.roses Iba.han s"emlu~,a, ja,di' lmenjadi

_, -b ~~

~ain,~ Keju arda1lah cJo,ntoh telr : .. ~Uli(

me'me,r~'ulkan pr.am 'uln·(luk

_ entu kat,nnya.i

[auhkan SQ'lt shaker,~,

G·aJn'tik·· n rasa masln dengan

~. manis atas rnakanan ya:n,g: dip,angga.ng" gl,nltUtarn bureer dengan kaya

ata.u ,iam ~ .

_ Tarnbahkan lebi -I buah-buahan dalarn

, diet, kerana kand .. -n!8,3nl natriumnya re dah,

Gunakan produk 'y,an!g baik c an rendah _atr~ulm ..

Berh·a-, l-ha .. _I!, Sesetengah pe,ngellU,a.r

-- mena'_',kan k;!ndungaln lernak apabila mengurangkan natrium dalarn produ k, Seserengah produk berasaskan ~'tloma'tol sll'f!pllert:ij ,SO,S; spageti '. a - SJUPI

sa~gat, .'[Inggi kandungan gararn,

- -eblihkan bar.- ·ang, putlh ba, ·anlg, besar dan lada pUlitilh,,~ Gau kan be .sama sd~'adl S,Q'S, k,enta,ng: Ilen'y@k dan t'e~u,_

g:o' _~en\g'!

-_ Gil~t.ikan gararn de- gan se - buk

'~Ipe,ras,~ ~ Cubalah campurkan ClII1:::a dan rernpah ratus dal m rnasakan .- nda,

B@ii buku masakan y,ang menckankan

..

resipi kura 'g garam atau me ayarl

I nte rn et,

Senttasa rnencuba untuk m,enlg1urangkin g,ar.alf'l1 dalam a_l,

,~ ka ,-, - da

. " -:. I . l . . ~ . I '

jua rnasa n ani ...

P\ertl.:Sral labe pada '_:_I akanan yJang m,&'nga -. d,ungi' n31- ri I rn, Pi '~h,~lh

yang' rendah natrium atau d~k,,_ rangkan,

IG,ARAM terdirl daripada sebai lan rnineral 'yang rnengandungl natrium dan ion klorida 1(INaC I, )~, ~ g natrium

bersarnaan den " 2j,S·S, Im,g N,aC I,~

manakala satu S,U"du kec:'1 ·atau 51 ,g, !;aram menpndun,gi 2.000 mg atdlu 88 mmol n:a.tr~u'm~ Selain· iitti natri'ulm jiU~3, bo~,ehdida.pati .,' at~al'm be·n'1[;uk ladnl s'le;p@jrt~

. olnoslodiu,m G,~utam'3,t 'N.,atrtlum INjitlrat

,dan Natt'iu:'m Belnlzoat.~

PI~ ·~a ." 'i '\13'8 --al_ '.-1

I ~ I,.bi· . ID'

-3 me,ruju_:, I~epaldla ga.r,a,ml ya'n,g rilnig~n

yan_I' mengan'ti'ka ;~. fun' i ga.ram s,lep,@,rtl Plot3.ss,iuml ~talupun magnles,iu.m,~

'5,· 'SI ,~ < 'au p:til cecail--l

So's ,iJdlal:ah b~h~n, yang bllerba'n'tuk ce,(:s.i'r ,dan t~a!dan,gl('ala. bolleh Idild:a,pat.i

alam bentuk yang solid l(kJiub) yang: ~hld.SIUS untuk p·enye,diaanl rnakanan atau dil:uni·~,kanl sebagal panambah perlsa bmg:i setiap masakan, 13. ternasuklah '50'SI s;,.t:Jlya SIOS tirarn, SOI,~ cili.sos ikan dan SOlS; ulda,nlg' ( cencalok).

'Me·re-<iIJ, me __ ggoda anda dengan

Iklan yan,g berwarna warnl! dan bungkusan yang rnenarlk, Hakikatnya, ·empin,g ~a.glu"n,g dan b"ij1i'rlnl 'ya.ng, slhat mren,_- nd .. n,gi antara 2,0:2 mig· h~n,gg3

26,7 mg natrium.

!Bukan Ike ··',e:p,elk i<en,[_3·""1 yalng harus dipersalahkan, Seballknya secubit garam yang dltabur menarnbahkan 50 'mig" kalau e·bih sedi klt, J 100 mig .. Jumlll3Jh natrium dalam piza saiz

standard dengan ke,i'u mozzarella atau cheddar boleh me~'~ebih'ii 4,~OOIO mg:~

Anda mUlngki'n rnerasakan 'ya,nl~

anda mengambil gar:am secara

ber lebl,ihan~' jangan blrnbang. B,a,gi' m,engu'rangka1nny,a!l pastfkan anda tidak mengarnbil [eruk, papad dan chutney, ElaJkkan merukmati sup

atau ,50S, keranasemua yanlg' produk 'yang dia·w'@t. mengandengigararn.

Di samping uu, jlka illng;in mleni'kml,a.,ti kekacang, buangkan g~ramny,a

tier - ejbilh dlu,1 lUI",

Sos berperlsa seperti kicap, sos cil,~l tomato dan S,10.5 tiram ~. ~ .~OIOO hinga 5,IOt)iOI miligrarn (mig)

StDI~kiliUlbl rnakanan ~ 3:;01010 ·m.g,~ Senap kiu .. 700 mg'

50S ~a.llad s'sp'erti mayones _, Ile:·bi~h

I 10001 mgJ

,,'_' '- '- '.

'Makan,ain da'~:am thil - sao t1lifJlgg~ ~ 5~··O-IO··" m'-:g

II .. ~_ .. "'> .1 .. ' I _!':_'.I~

17e~'ul- masi:n~· 500 Img

Ikan masiin - L5010 lm,g Buah-buahan ,ierluk ,(rna,s,iiln) ,~ ~! ,,0100

ma

IfJl

·--.-,d,a,ng: ',erin,~ - 410100' :"1,1

:B·eia,t:.an ...... I 00'0 m,g

- ( ) \ II~ '';J fJ., E,·, :lIt II 0, ~ ~"' __ ] ,': ~r '1' '1

penanda awail' kepada p,embenl'tukan penlyakJt, buah pin ,3_ ~ .. '"

Salntls Pera'nlc irs melapo rkan I peninigkatanl tekanan darah disertal

d blill . '" i

r engan 'pen,!am,'~' an Ig,araJm, Y,d1ng; tin '111,

im"l!ln'~lng,k_al'tk'iin rlslko keresakan buah p,llngg,anlg', y,(lng Idiuikur dengan penlngkatan amaun '1lllblu,miin dalarn protein (A.m,e_ -h:aln journal of -"YIIP,erte,nsh:u,,~ 2100'2)'~,

11t"'"1Ilt" -un"Y'"'ll bakte __ '0;1_ - -":ililn-- U b '0' . me h idu-p

sa '. [',0. .10.,.< ,rl_ a, 'Y,cw," bi .n J~I~ -I - ~I_- ,_'

dalarn persekitaran berasld dalam perut d:~ n ,di'k'@lta,hui Ime'rnja_,d~ punea serangan IU~51e'r peptik dan gasl't_~--~:t~SI'i

IB,er,d:asarlk'!ln World, Action on Salt and Health (WA,S'H),~ kaji:anl pada tahun '2,004 IO,olurnJ:a~ of H'YIPlerten':5iIDin.~.Vo,~,~ '22) dan 201018 (As Ii a P';a,ci'fi,t:, , lournal of Clilnii'call Nutr'itic,n,) rnelaporkan ,g,ar,I'm munak~'n mening katkan tumbesaran

b ",I

d,an tindak ba't.a's H~ ,PY'io,ri s,e:kall~: ,gus

Im1en;ing:kat'k.!ln rislko kanser perut, IB-kan ~tUI sa]a, kallan - en,yend~k jepun rnendapa t~ gar:a.m munlglkJi'n mernainkan pers nan dalam rnasalah kera ~'2"galn dan

iii !Ii 1Ii ~ ~

II·r· 'lI'I"-~Iil:"111 apisan peru rt

_, u,,«,_,;},~ _CI_.I~'a.~ .~ ",.,

iii!

_._ II ani ,- le,n\G,e '.,1

, '.

:am al ani .' ·=-en,gura'nlk.an .' '·I,.r,al-, '-1

,al'le!' 'i m:asJ···. '. Jr'· '-,~! ~ I, -: , I'~ sellu, .. [,1 .-

, .

dUI I 'Ii. t; ~Ial'-,~ ,d'ite'rbit: ··,an

dalll,am Th. L· ,-:-'irClel Chro1i:_'i'c

Kaltan antara pl!n,g;ambilla.n gararn dan kanser perut tela n dilaporkan ,d,a,laml beberapa kajian dan terturnpu ke:p',illdla pe'ran,an Helicobacter : -,-Io,ri _, sa,~u~

Mleman.,d,an,Kka.·_ tls::k:aJn-:,. darah '1t~na;'i1 rnerupakan faktor p'enr'y'um'ba,lnz terhadap serangan strok bukanlah sesustu yanlg' mlengej utkan apab lla kajian mllerniu1nj ukkan wU',jud hubungan antara [pElTgamb'i[llan

gao ram dan strok A·'~·,·ln··I~III·is··· '~~ O;-:-:""o"h~ D·"11'"' F' ~Ing'

-:. B Q ~I~. =. ~ ' .. _:i~J~' __ gIll .Il~ ~~, " IJ III '1;;. ...

- ."_:)

IH:,e, dan Pr'Dife'so'f Graham Mi,ac,Greg!D'r'

dari Unli:t, 'Iekanan Darah 'Uni'v'ers,~tl

St, 'G;,@orge London melaporkan pada tahun 2,002!1 mengurangkan pe :'gaml'bililan garam se,bs;n'y,ak enarn ,glram sA!rthlp ha 't' boleh me,ng:ur~' nlgkan risiko d~'s,e:ran,g' strok sebl~ nyak 2·4 eeratus ,d,an p,en'y,aki_, ,jantu1nlg' koronari 18 peratus, jika d~ta.fs,·i'rk,an pada ple,ln,g,u~'--,a,IIn,g,rin peringkat g:llolb:al iia~:lh sek ita r '2,,~SI j uta . "e! m a tlan,

Ii

Ple~n,gam:bi,113rn 1,3_ am 'y,an,g ti~,ggi turut rnernpunyai kaitan ,d e n g'.a In, kesihatan buah ,p,lingg3,ng" dengan ka.~~a.n memfokus kepada paras albumin. Mik.·r'oa~lb .. , rnln

h d-'~ bll ~ lah L. '"'I

.~·a·· tr apaeua sle,J,u,:m_,2'L_1 [~eCil amaun

albumln - protein yan,g' paling ba1n,yak dalam serum, 'bocor' daripada buah

" ~ dal ~'I ka

. ~'. \. I' '1- ,'. '., .,-" ". I .. " .... _. '.~ -"-;' .. -,'::- '- .. _:;; .... ~ ..

IP'llng-ang ',ie . ,I am urm, a. merupax, n