BAHAN AJAR

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kelas /Smt : X/I Kurikulum : 2006

DAFTAR ISI

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

MATERI

PENDAHULUAN

DAN HIKMAH IBADAH .MEMAHAMI SUMBER HUKUM ISLAM.STANDAR KOMPETENSI 5. HUKUM TAKLIF.

1. MENYEBUTKAN PENGERTIAN.KEDUDUKAN& FUNGSI AL-QUR¶AN.AL-HADITS DAN IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM .5.

AL-HADITS DAN IJTIHAD ALAN.ALSEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MAMPU MENJELASKAN FUNGSI ALAL-QUR AN.AL-HADITS DAN IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM AN.MAMPU MENYEBUTKAN PENGERTIAN AL-QUR AN.ALMAMPU MENJELASKAN FUNGSI AL-HADITS TERHADAP AL-QUR AN ALALMAMPU MENJELASKAN MACAM-MACAM AL-HADITS MACAMAL- .ALSEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MAMPU MENJELASKAN KEDUDUKAN AL-QUR AN.AL-HADITS DAN IJTIHAD ALAN.

SUMBER HUKUM ISLAM .

PENDAHULUAN Pengertian/ta·rif Sumber hukum Islam Macam ²Macam .

  PENGERTIAN Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang yang mempunyai kekuatanyang bersifat mengikat yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. .

MacamMacam-macam sumber hukum islam   o AL-QUR¶AN o AL-HADITS o IJTIHAD .

Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. secara istilah Al-Qur¶an adalah firman AlAllah swt.  Pengertian Al-Qur·an Al Secara bahasa Al-Qur¶an berarti Al³bacaan´. Melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. berangsur- .

  KEDUDUKAN AL-QUR¶AN AL‡ Sebagai sumber hukum Islam yang pertama ‡ Sebagai pedoman hidup .

Kandungan Al-Qur¶an Al- -Aqidah (keimanan) -Syari¶at -Ibadah -Sejarah .

perbuatan maupun ketetapannya. .Pengertian Al-Hadits AlSecara bahasa artinya kabar atau baru Secara istilah adalah segala tingkah laku Nabi baik perkataan.

MacamMacam-macam Hadits Qauliyah Al-Hadits Fi¶liyah Taaqririyah .

Hadits Qauliyah adalah hadits atas dasar segala perkataan Nabi Muhammad saw. .

Hadits fi·liyah adalah hadits atas dasar perilaku yang dilakkukan Nabi Muhammad saw. .

Terhadap apa yang dialakukan para sahabatnya. .Hadits taqririyah adalah hadits atas dasar persetujuan Nabi Muhammad saw.

Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur an AlPenguat hukum Penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur an ayatAlMenetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur an Al-   .

IJTIHAD Pengertian Bentuk Kedudukan .

Pengertian Ijtihad  Secara bahasa artinya bersungguhbersungguh-sungguh. mencurahkan tenaga Secara istilah menggunkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syari¶at dengan berdasarkan Al-qur¶an Aldan Hadits. .

Kedudukan Ijtihad Sebagai sumber hukum yang ketiga Untuk menyelesaikan persoalanpersoalanpersoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang teguh terhadap AlAlQur an dan Hadits. .

Bentuk Ijtihad Ijma Qiyas Istihsan Istishab Istidlal Urf Zara I Maslahah Mursalah .

  BACK .