BAHAN AJAR

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Kelas /Smt : X/I Kurikulum : 2006

DAFTAR ISI

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

MATERI

PENDAHULUAN

DAN HIKMAH IBADAH . HUKUM TAKLIF.STANDAR KOMPETENSI 5.MEMAHAMI SUMBER HUKUM ISLAM.

KEDUDUKAN& FUNGSI AL-QUR¶AN.1. MENYEBUTKAN PENGERTIAN.5.AL-HADITS DAN IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM .

ALSEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MAMPU MENJELASKAN FUNGSI ALAL-QUR AN.AL-HADITS DAN IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM AN.AL-HADITS DAN IJTIHAD ALAN.AL-HADITS DAN IJTIHAD ALAN.ALMAMPU MENJELASKAN FUNGSI AL-HADITS TERHADAP AL-QUR AN ALALMAMPU MENJELASKAN MACAM-MACAM AL-HADITS MACAMAL- .ALSEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM MAMPU MENJELASKAN KEDUDUKAN AL-QUR AN.MAMPU MENYEBUTKAN PENGERTIAN AL-QUR AN.

SUMBER HUKUM ISLAM .

PENDAHULUAN Pengertian/ta·rif Sumber hukum Islam Macam ²Macam .

  PENGERTIAN Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang yang mempunyai kekuatanyang bersifat mengikat yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. .

MacamMacam-macam sumber hukum islam   o AL-QUR¶AN o AL-HADITS o IJTIHAD .

  Pengertian Al-Qur·an Al Secara bahasa Al-Qur¶an berarti Al³bacaan´. secara istilah Al-Qur¶an adalah firman AlAllah swt. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. berangsur- . Melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur.

  KEDUDUKAN AL-QUR¶AN AL‡ Sebagai sumber hukum Islam yang pertama ‡ Sebagai pedoman hidup .

Kandungan Al-Qur¶an Al- -Aqidah (keimanan) -Syari¶at -Ibadah -Sejarah .

perbuatan maupun ketetapannya. .Pengertian Al-Hadits AlSecara bahasa artinya kabar atau baru Secara istilah adalah segala tingkah laku Nabi baik perkataan.

MacamMacam-macam Hadits Qauliyah Al-Hadits Fi¶liyah Taaqririyah .

.Hadits Qauliyah adalah hadits atas dasar segala perkataan Nabi Muhammad saw.

Hadits fi·liyah adalah hadits atas dasar perilaku yang dilakkukan Nabi Muhammad saw. .

Hadits taqririyah adalah hadits atas dasar persetujuan Nabi Muhammad saw. . Terhadap apa yang dialakukan para sahabatnya.

Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur an AlPenguat hukum Penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur an ayatAlMenetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur an Al-   .

IJTIHAD Pengertian Bentuk Kedudukan .

. mencurahkan tenaga Secara istilah menggunkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syari¶at dengan berdasarkan Al-qur¶an Aldan Hadits.Pengertian Ijtihad  Secara bahasa artinya bersungguhbersungguh-sungguh.

.Kedudukan Ijtihad Sebagai sumber hukum yang ketiga Untuk menyelesaikan persoalanpersoalanpersoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang teguh terhadap AlAlQur an dan Hadits.

Bentuk Ijtihad Ijma Qiyas Istihsan Istishab Istidlal Urf Zara I Maslahah Mursalah .

  BACK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful