Anda di halaman 1dari 24

SEKOLAH KEBANGSAAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 ( 2011 )

MINGGU TARIKH TEMA HASIL HURAIAN HASIL CATATAN


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
1 3- 7 JAN Dunia kami 1.1 Berbual tenteng Aras 1
sesuatu perkara i. Berbual tentang
berkaitan sesuatu perkara dgn
kehidupan menggunakan
seharian dgn bahasa yg sesuai.
menggunakan ii. Melafaskan ucapan
kata, ungkapan secara bertatasusila
ayat sebuatan dlm perbualan.
intonasi dan
nada yg sesuai Aras 1.
i. Mendengar dan
memahami arahan
1.3 Memberikan dan atau pesanan dgn
memahami teliti.
arahan serta ii. Menyatakan arahan
pesanan tentang atau pesanan dgn
sesuatu perkara. sebutan yg betul
dan jelas.

8.1 Membina dan


menulis perkataan, Aras 1.
ayat tunggal dan ayat i. Menulis perkataan
majmuk. dan ayat tunggal
dgn secara yg betul
dan tulisan yg
cantik.
5.1 membaca kuat Aras 2.
perkataan dan ayat
dgn sebutan dan i. Melengkapkan ayat
intonasi yg betul dan dgn perkataan yg sesuai.
memahami perkara
yg dibaca. Aras 1.
i.Menyebut perkataan yg
mengandungi difraph, diftong
vocal berganding dgn konsonsn
bergabung dgn betul.

ii. Membaca ayat


tunggal dlm teks yg
mendandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk berbilang
subjek.
iii. Memahami
perkataan, frasa dan
ayat,
5.2 Aras 1.
Membaca kuat teks i. Membaca teks
prosa dgn sebutan bukan sastera dgn
2 10- 14 jan DUNIA KAMI/ dan intonasi yg betul sebutan dan
SEKOLAH dan lancer serta intonasi yg betul
memahami perkara dan lancer.
yg dibaca. ii. Memjawab soalan
pemahaman
berdasarkan teks yg
1.3. Memberikan dan dibaca.
memahami arahan
pesanan tentang
sesuatu perkara,

Aras 2.
5.1 Membaca kuat ii, Menerima dan melaksanan
perkataan dan ayat arahan serta pesanan dgn betul
dgn sebutan dan
intonasi yg betul dan
memahami perkara
yg di baca. Aras 2.
i. membaca pelbagai
jenis ayat dgn
memberikan
penekanan pd
intonasi
berdasarkan ayat
ii. Memahami
perkataan , frasa
dan ayat

8.1. Aras 1.
Membina dan i. Menulis perkataan
menulis perkataan, dan ayat tunggal
ayat tunggal dan ayat dgn cara yg betul
majmuk. dan tulisan yg
cantik.

3 Dunia Aras 2.
kami/ 17 – 22 jan i. Melengkapkan ayat
sekolah dgn perkataan yg
sesuai.
1.2 ii. Menyusun
Bertanya dan perkataan utk
menjawab tentang membina ayat
sesuatu perkara tunggal dan ayat
secara bertatasusila. majmuk.
Aras 3.
i. Bersoaljawab tentang perkara
yg menarikberdaskan sesuatu
topic.

2.1. Aras 2.
Bercerita dgn I Menceritakan cerita yg
menggunakan kata, ditonton dgn menggunakan
frasa ayat serta sebutan dan intonasi yg betul
sebutan dan intonasi
yg baik dan jelas.

1.4. Aras 2.
Menyatakan i. membaca teks bukan sastera
4 24 – 28 KELUARGA permintaan secara dan teks sastera dgn sebutan
jan CERIA. berterus- terang dan dan intonasi yg betul dan lancer
meyakinkan dgn serta memahami perkara yg
menggunakan dibaca.
intonasi dan unsure
paralinguistic yg
sesuai utk
mengkuatkan
permintaan

Aras 2.
8.1 i. Melengkapkan ayat dgn
Membina dan perkataan yg sesuai.
menulis perkataan,
ayat tunggal dan ayat
majmuk.

Aras 1.
5.1 i. Memahami
Membaca kuat perkataan, frasa
perkataan dan ayat dan ayat.
dgn sebutan dgn Aras 2.
intonasi yg betul dan i. Membaca belbagai jenis ayat
memahami perkara dgn memberikan penekanan pd
5 31 Jan – KELUARGA yg dibaca. intonasi berdasarkan tanda
04 Feb. CERIA. baca.

6.1. Aras 2.
Membaca dan i. Merujuk kps kamus
merujuk pelbagai utk mencari makna
sumber utk perkataan yg betul
mendapatkan dan tepat.
maklumat bagi
tajauk yg sedang
dikaji termasuk
maklumat dari Aras 2.
internet. ii. Menyusun perkataan utk
membina ayat btunggal dan
8.1. ayat majmuk.
Membina dan
menulis perkataan,
ayat tunggal dan ayat
majmuk.

8.1. Aras 2.
Membina dan i. Melengkapkan ayat
menulis perkataan, dgn perkataan yg
ayat tunggal dan ayat sesuai.
majmuk.
Aras 2.
6 07 – 11 KELUARGA 8.3. i. Menulis ayat dgn
feb CERIA. Menulis perkataan menggunakan
dan ayat berangkai tulisan berangkai
yg kemas. dgn kemas dan
cantik.
5.1
Membaca kuat Aras 1.
perkataan dlm ayat ii. Memahami
dgn sebutan dan perkataan, frasa dan
intonasi yg betul dan ayat.
memahami perkara
yg dibaca.

2.1 Aras 3.
Bercerita dgn i. Bercerita tentang
menggunakan kata, sesuatu perkara
frasa ayat serta berdasarkan situasi
sebutan dan intonasi dgn menggunakan
7. 14 – 18 KAMI MURID yg baik dan jelas. perkataan dan
feb CEMERLANG. bahasa yg betul.

3.1 Aras 1.
Menyampaikan ii. Memaklumkan
maklumat tentang sesuatu maklumat
sesuatu perkara atau mengikut
tajuk dgn keutamaan
menggunakan kata, berdasarkan situasi.
istila, frasa ayat yg Aras 3.
tepat dan laras i. Menghuraikan
bahasa yg sesuai. maklumat yg
disampaikan dgn
menggunakan
bahasa yg sesuai.
Aras 2.
8.1 Membina dan i. Melangkapkan ayat dgn
menulis perkataan, perkataan yg sesuai.
ayat tunggal dan ayat
majmuk.

UJIAN BULAN FEBRUARI DAN PLBS SERTA PERBINCANGAN UJIAN.


KERTAS
( 8) 21– 25

9 28 Feb – PERBINCANG
05 Mac AN SOALAN DAN SEMAKAN KERTAS UJIAN

10 07 – 11 Bimbangan dan perbincanagan Rakan sebaya.


Mac

12 -20 CUTI PERTENGA HAN PENGGAL PERTAMA ( 9 HARI )


Mac
5.2. Aras 1.
11 21 – 25 KAMI MURID Membaca kuat teks i. Membaca teks
MAC CEMERLANG dgn sebutan dan bukan sastera dgn
intonasi yg betul dan sebutan dan
lancer serta intonasi yg betul
memahami perkara dan lancer.
yg dibaca.
Aras 2.
4.2. i. Memberikan
Mengemukakan komen dgn
komen yg sesuai menghubungkaitka
berdasarkan n pengalaman sedia
pemerhatian, ada.
pengalaman dan
maklumat yg
disampaikan oleh
pihak lain. Aras2.
i. Melengkapkan ayat
8.1. dgn perkataan yg
Membina dan sesuai.
menulis ayat tunggal ii. Menyatakan isi- isi
dan ayat majmuk penting teks yg
berdasarkan dibaca.
perkataan yg diberi.

8.2. Aras1.
Membina dan i. Membina ayat
12 28 MAC KAMU MURID menulis ayat tunggal tunggal dan ayat
– 2 APR CEMERLANG. dan majmuk dlm majmuk
sesuatu penulisan berdasarkan
teks tentang sesuatu perkataan yg diberi.
tajuk.

8.1.
Membina dan
menulis perkataan, Aras2.
ayat tunggal dan ayat i. Melengkapkan ayat
majmuk dgn perkataan yg
sesuai.
4.2. ii. Menyusun
Mengemukakan perkataan utk
komen yg sesuai membina ayat
berdasarkan tunggal dan ayat
pemerhatian, majmuk.
pengalaman dan
maklumat yg Aras 1.
disampaikan oleh i. Menulis perkataan
pihak lain. dan ayat tunggal
dgn cara yg betul
dan tulisan yg
cantik.

Aras 2.
ii. Menyusun
perkataan utk
membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

Aras 3.
i. Menggunakan kata
hubung yg sesuai
utj membina ayat
majmuk.

8.2 Aras 1.
Membina dan i. Membina ayat
menulis ayat tunggal tunggal dan ayat
dan ayat majmuk majmuk
KAMI MURID dlm sesuatu berdasarkan
13 04 – 08 CEMERLANG. penulisan teks perkataan yg diberi.
April tentang sesuatu
tajuk.
Aras 2.
i. Melengkapkan ayat
8.1. dgn perkataan yg
Membina dan sesuai.
menulis perkataan, ii. Menyusun
ayat tunggal dan ayat perkataan ayat dgn
majmuk. perkataan utk
membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

Aras 1.
i. Menulis perkataan
dan ayat tunggal
dgn cara yg betul
dan tulisan yg
cantik.
Aras 2.
ii. Menyusun
perkataan utk
membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
Aras 3.
i. Menggunakan kata
hubung yg sesuai
utk membina ayat
majmuk.

14 11 – 15 UJIAN BULAN APRIL


April

1.2. Aras 1.
Bertanya dan i. Memberi jawapan
menjawab tentang yg sesuai dgn
sesuatu perkara soalan yg
secara bertatasusila. dikemukakan.

15. 18 – 22 DESTINASI 2.1 . Aras 3.


April PELANCONGAN Bercerita dgn i. Bercerita tentang sesuatu
menggunakan kata, perkara berdasarkan sessuatu
frasa ayat serta situasi dgn menggunakan
sebutan dan intonasi bahasa yg betul.
yg baik dan jelas.
5.2. Aras 1.
Membaca kuat teks i. Membaca teks
16 25 – 29 DESTINASI prosa dan puisi dgn bukan sastera dan
April PELANCONGAN sebutan dan intonasi teks sastera dgn
yg betul dan lancer sebutan dan
serta memahami intonasi yg betul
perkara serta dan lancer.
memahami perkara
yg dibaca Aras 2.
ii. Menyatakan isi- isi
penting teks yg
dibaca.

8.1. Aras1.
Membina dan i. Menulis perkataan
menulis perkataan , dan ayat tunggal
ayat tunggal dan ayat dgn cara yg betul
17. 02 – 06 DESTINASI majmuk. dan tulisan yg
Mei PELANCONGAN. cantik.
10.1. Aras 2.
Menghasilkan i. Melengkapkan ayat
pelbagai genre dgn perkataan yg
termasuk e.mel yg sesuai.
mudah, menarik dan
bermakna. Aras 3.
i. Menulis karangan
berpandukan isi- isi
10.2. yg diberikan.
Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan. Aras 2.
i. Menilai dan
membetulkan
kesilapan ayat dlm
teks.

18 09 – 13 PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA.


MEI
1.1 Aras 1.
Berbual tentang i. Berbual tentang
sesuatu perkara sesuatu perkara dgn
berkaitan kehidupan menggunakan
seharian dgn bahasa yg sesuai.
menggunakan kata,
16 - 20 ungkapan , sebutan
19 MEI CINTAILAH intonasi dan nada yg Aras 2.
ALAM sesuai. i. Mengemukakan
SEKITAR soalan bertumpu
1.2. dan bercakap dgn
Bertanyakan dan menggunakan kata
menjawab tentang Tanya.
sesuatu perkara Aras 3.
secara bertatasusila. i. Bersoal jawab
tentang perkara yg
menarikh
3.1. berdasarkan sesuatu
Menyampaikan topic.
maklumat tentang
sesuatu perkara atau
tajuk dgn Aras 1,
menggunakan kata , ii. Memaklumkan
istilah, frasa ayat yg sesuatu maklumat
tepat dan laras mengikut
bahasa yg sesuai. keutamanaan
berdasarkan situasI.

4.1 Aras 1.
Mengemukakan i. Melahirkan
idea, pandangan dan perasaan
pendapat tentang berdasarkan topic
sesuatu perkara yg ditentukan.
secara terperinci,
20 23 – 29 CINTAILAH tepat dan tersusun.
MEI ALAM SEKITAR.
5.2. Aras 1.
Membaca kuat teks i. Membaca teks
prosa dan puisi dgn bukan sastera dan
sebutan intonasi yg teks sastera dgn
betul dan lancer serta sebutan dan
memahami perkara intonasi yg betul
yg dibaca. dan lancer.
Aras 2.
ii. Menyatakan
sesuatu perkara dgn
menggunakan ayat
yg betul.
2.2 Aras 2.
Melaporkan sesuatu i. Menyatakan
perkara dgn sesuatu perkara dgn
menggunakan bahasa menggunakan ayat
yg sesuai dan tepat. yg betul.

4.2. Aras 2
Mengemukakan i. Memberikan
komen yg sesuai komen dgn
berdasarkan menghubungkaitka
pengalaman dan n pengalaman
maklumat yg sedia ada.
disampaikan oleh
pihak lain. Aras 2.
i. Membaca ayat yg
7.1 diberikan
Membaca dan ii. .Menjelaskan
menerangkan maksud ayat yg
maksud kandungan diberikan.
teks yg tersurat dan
tersirat.

CUTI
28 Mei – PERTENGAHAN SEMESTER / PENGGAL ( 16 HARI )
12 Jun
1.3. Aras 1.
Memberikan dan i. Mendengar dan
21 13 – 17 CINTAILAH memahami arahan mamahami arahan
JUN ALAM SEKITAR serta pesanan tentang atau pesanan dgn
sesuatu perkara. teliti.
Aras 1.
8.1. i. Menulis perkataan
Membina dan dan ayat tunggal
menulis perkataan, dgn cara yg betul
ayat tunggal dan ayat dan tulisan yg
majmuk. cantik.
Aras 2.
i. Melengkapkan ayat
dgn perkataan yg
sesuai.
ii. Menyusun
perkataan utk
membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
Aras 3.
i. Menggunakan kata
hubung yg sesuai
utk membina ayat
majmuk.
2.1. Aras 1.
Berceritadgn i. Berbual tentang
22 20 - 24 MAKANAN menggunakan kata, sesuatu perkara dgn
JUN. UNTUK frasa, ayat serta menggunakan ayat
KESIHATAN sebutan dan intonasi yg betul.
yg baik dan jelas.
Aras 2.
i. Menceritakan cerita
2.2. yg didengar dan
Melaporkan sesuatu ditonton dgn
perkara dgn menggunakanan
menggunakan bahasa bahasa yg sesuai
yg sesuai dan tepat. dan tepat.

Aras 2.
3.1. i. Menyatakan
Menyampaikan sesuatu perkara dgn
maklumat tentang menggunakan ayat
sesuatu perkara atau yg betul.
tajuk dgn
menggunakan kata ,
istilah, frasa ayat yg Aras 3.
tepat dan laras i. Menghuraikan
bahasa yg sesuai. maklumat yg
disampaikan dgn
4.1. menggunakan
Mengemukakan bahasa yg sesuai.
komen yg sesuai
berdasarkan
pemerhatian, Aras1.
pengalaman dan i. Memerhatikan sesuatu
maklumat yg perkara berdasarkan
disampaikan oleh pemerhatian dan maklumat yg
pihak lain. diterima.

2.1 Aras1.
Bercerita dgn i. Menceritakan cerita
menggunakan frasa yg didengar dan
MAKANAN ayat serta sebutan ditonton dgn
23 27 JUN – UNTUK dan intonasi yg baik menggunakan
1 JUL. KESIHATAN dan jelas. sebutan dan
intonasi yg betul.

Aras 2.
i. Menceritakan cerita
yg ditonton dgn
menggunakan
sebutan dan
intonasi yg betul.
Aras 3.
2.2. i. Bercerita tentang
Melaporkan sesuatu sesuatu perkara dgn
perkara dgn menggunakan
menggunakan bahasa bahasa yg betul.
yg sesuai dan tepat.
Aras 3.
i. Menghuraikan
3.1. maklumat yg
Menyampaikan disampaikan dgn
maklumat tentang menggunakan
sesuatu perkara atau bahasa yg sesuai.
tajuk dgn
menggunakan kata ,
istilah, frasa ayat yg Aras 1.
tepat dan laras i. Memerhatikan
bahasa yg sesuai. sesuati perkara
berdasarkan
4.2. pemerhatian dan
Mengemukakan maklumat yg
komen yg sesuai diterima.
berdasarkan
pemerhatian,
pengalaman dan
maklumat yg
disampaikan oleh
pihak lain.

5.1.
Membaca kuat Aras 1.
perkataan dan ayat ii. Memahami
dgn sebutan dan perkataan, frasa dan
intonasi yg betul dan ayat.
memahami perkara
24 04 – 08 MAKANAN yg dibaca.
JULAI. UNTUK
KESIHATAN.
5.2. Aras 3.
Membaca kuat teks i. Membaca petikan
prosa dan puisi dgn dgn sebutan dan
sebutan dan intonasi intonasi yg betul
yg betul dan lancer dan menarik.
serta memahami
perkara yg dibaca.
Aras 1
6.1. ii. Menjawab soalan
Membaca dan pemahaman
merujuk pelbagai berdasarkan teks yg
sumber utk mendpt dibaca.
maklumat bagi tajuk Aras 2.
yg sedang dikaji iii. Menyatakan isi- isi
termasuk maklumat penting teks yg
drp. Internet. dibaca.
Aras 3.
7.1. i. Membaca teks
Membaca dan bukan sastera dng
menerangkan sebutan dan
kandungan teks yg intonasi yn betul
tersurat dan tersirat. serta gaya
penyampaian yg
sesuai.
8.1.
Membina dan Aras 3.
menulis perkataan, i. Merujuk pelbagai
ayat tunggal dan ayat sumber utk mencari
majmuk. maklumat berkaitan
dgn tajuk yg
dibincangkan.

Aras 1.
ii. Menyatakan
maksud perkataan
dan frasa dlm ayat
yg diberikan.

Aras 2.
i. Melengkapkan ayat
dgn perkataan yg
sesuai.

11 – 15
25 JULAI UJIAN BULAN JULAI

Aras1.
10.1. i. Melangkapkan
Menghasilkan perenggan dgn
pelbagai genre perkataan dan frasa
26 18-22 MAKANAN termasuk e-mel yg yg sesuai. MAK
JULAI UNTUK mudah, menarikh Aras 2. KESIH
KESIHATAN dan bermakna. i. Membina
perenggan
berdasarkan bahan
10.2. rangsangan.
Mengedit dan
memurnikan hasil Aras 2.
penulisan. i. Menilai dan membetulkan
kesilapan ayat.
2.1. Aras 2.
Bercerita dgn i. Menceritakan cerita
menggunakan kata, yg didengar dan
frasa ayat serta ditonton dgn
27. 25 – 29 KISAH DAN sebutan dan intonasi menggunakan
JULAI TELADAN yg baik dan jelas. sebutan dan
intonasi yg betul.
Aras3.
i. Bercerita tentang
sesuatu perkara
berdasarkan situasi
dgn menggunakan
bahasa yg betul.

Aras 1.
i. Memberitahu isi-
isi penting sesuatu
perkara dgn
2.2 menggunakan
Melaporkan seuatu perkataan dan frasa
perkara dgn yg jelas.
menggunakan bahasa Aras 2.
yg sesuai dan tepat. i. Menyatakan
sesuatu perkara dgn
menggunakan ayat
yg betul.

Aras 1.
ii. Memaklumkan
sesuatu maklumat
mengikut
keutamaan
berdasarkan situasi.
3.1 Aras2.
Menyampaikan i. Menyenaraikan isi
maklumat tentang berdasarkan perkara
sesuatu perkara atau yg didengar atau
tajuk dgn diperdengarkan.
menggunakan kata,
istilah, frasa ayat yg Aras 2.
tepat dan laras ii. Memberikan
bahasa yg sesuai. pendapat tentang
tajuk yg
dibincangkan
secara terperinci,
tepat dan tersusun.

Aras3.
4.1 Mengemukakan i. Menyampaikan
idea, pandangan dan pendapat dgn kata,
pendapat tentangf frasa serta ayat yg
sesuatu perkara jelas dan tepat.
secara terperinci,
tepat dan tersusun.

MINGGU TARIKH TEMA HASIL HURAIAN HASIL CATATA


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN N
3.1 Aras 1;
Meyampaikan i. Mengenal pasti
maklumat tentang frasa dan ayat yg
sesuatu perkara atau sesuai utk
tajuk dgn menyampaikan
menggunakan kata, maklumat.
istilah, frasa ayat yg
tepat dan laras bahasa
yg sesuai.

5.1 Aras 1.
Membaca kuat ii. Memahami
perkataan dan ayat dgn perkataan, frasa
sebutan dan intonasi dan ayat.
yg betul dan
memahami perkara yg
dibaca.
01-05 OGOS KISAH DAN
28 TAULADAN 5.2. Aras 1.
Membaca kuat teks iii. Menjawab soalan
prosa dan puisi dgn pemahaman
sebutan dan intonasi berdasarkan teks
yg betul dan lancer yg dibaca.
serta memahami Aras 3.
perkara yg dibaca. iv. Memberikan
penjelasan tentang
bhana saster dan
bukan sastera yg
dibaca.

Aras3.
6.1 i. Merujuk pelbagai
Membaca dan merujuk sumber utk
pelbagai sumber utk mencari
mendapatkan maklumat
maklumat bagi tajuk berkaitan tajuk yg
yg sedang dikaji dibaca.
termasuk maklumat
drp. Internet.

1.1 Aras 1.
Berbual tentang ii. Melafazkan
sesuatu perkara ucapan secara
berkaitan kehidupan bertatasusila dlm
seharian dgn perbualan.
menggunakan kata, Aras 3.
istilah, intonasi dan i. Menyatakan
nada yg sesuai. perasaan dan
teguran secara
berterus- terang
dgn bersopan dlm
perbualan.

1.2. Aras 3.
Bertanya dan i. Bersoal jawab
menjawab tentang tentang perkara yg
sesuatu perkara secara menarik
bertatasusila. berdasarkan
sesuatu topic.
29 08 – 12 KITA
OGOS PENGGUNA 1.3 Memberikan dan Aras 1.
BIJAK. memahami arahan i. Mendengar dan
serta pesanan tentang memahami arahan
sesuatu perkara. atau pesanan dgn
teliti
ii. Menyatakan
arahan atau
pesanan dgn
sebutan yg betul
dan jelas.
Aras 2.
i. Mengecam
perkataan
berbentuk arahan
serta pesanan.
Aras 3.
i. Memaklumkan arahan serta
pesanan yg diterima secara
jelas, tepat dan tersusun.

Aras 1.
ii. Memaklumkan
sesuatu maklumat
4.2 mengikut
Mengemukakan keutamaan
komen yg sesuai berdasarkan
berdasarkan situasi.
pemerhatian,
pengelaman dan
maklumat yg
disampaikan oleh
pihak lain. Aras 3.
i. Menyampaikan
pendapat dgn kata
3.1. , frasa serta ayat
Menyampaikan yg jelas dan tepat.
maklumat tentang
sesuatu perkara atau
tajuk dgn
menggunakan kata,
istilah, frasa ayat yg Aras 1;
tepat dan laraas bahasa i. Memerhatikan sesuatu
yg sesuai. perkara berdasarkan
pemerhatian dan maklumat yg
diterima.
4.1.
Mengemukakan idea,
pandagan dan pendapat
tentang sesuatu perkara
secara terperinci, tepat
dan tersusun.

5.1 Aras 1.
Membca kuat i. Membaca ayat
perkataan dan ayat dgn dlm teks yg
sebutan dan intonasi mengandungiayat
yg betul dan lancer tunggal dan ayat
serta memahami majmuk berbilang
perkara yg dibaca. subjek.
15 – 19 KITA
30 OGOS PENGGUNA 5.2
BIJAK. Membaca kuat teks Aras 1.
prosa dan puisi dgn ii. Menjawab soalan
sebutan dan intonasi pemahaman
yg betul dan lancer berdasarkan teks
serta memahami yg dibaca.
perkara yg dibaca.

6.1. Aras2.
Membaca dan merujuk i. Merujuk kpd
pelbagai sumber utk kamus utk
mendapatkan mencari makna yg
maklumat bagi tajuk betul dan tepat.
yg sedang dikaji
termasuk maklumat
drp. Internet.

7.1
Merujuk kpd kamus Aras3.
utk mencari makna i. Merujuk pelbagai
perkataan yg betul dan sumber utk
tepat. mencari
maklumat
berkaitan tajuk yg
dibincangkan.

20 – 28 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER/ PENGGAL (9 HARI )


OGOS
8.1 Aras3.
Membina dan menulis i. Menggunakan
perkataan, ayat tunggal kata hubung yg
dan ayat majmuk. sesuai utk
membina ayat
majmuk.
8.2.
Membina dan menulis Aras 1.
ayat tunggal dan ayat i. Membina ayat
majmuk dlm sesuatu tunggal dan ayat
penulisan teks tentang majmuk
sesuatu tajuk berdasarkan
perkataan yg
31 29 OGOS – KITA diberikan.
02 PENGGUNA
SEPTEMBE BIJAK
R 8.3.
Menulis perkataan dan Aras 3.
ayat dengan tulisan i. Menulis teks
berangkai yg kemas dengan
menggunakan
9.1 tulisan berangkai.
Mengambil imlak teks
yg diperdengarkan. Aras3.
i. Mengambil imlak
berdasarkan teks
yg
diperdengarkan
menggunakan
ejaan dan tanda
10.2 baca yg betul.
Mengedit dan
memurnikan hasil Aras 1.
penulisan. i. Mengenal pasti
dan membetulkan
kesilapan ejaan
perkataan dan
tanda baca dlm
ayat.
Aras2.
i. Menilai dan
membetulkan
kesilapan ayat.

1.3 Aras 1.
Bertanya dan i. Mengemukakan
menjawab tentang pelbagai soalan
sesuatu perkara secara utk mendapatkan
bertatasusila . respon.
ii. Memberikan
jawaban yg sesuai
dgn soalan yg
dikemukakan.

05 -09 FLORA DAN Aras 2.


32. SEPTEMBE FAUNA i. Mengemukakan
R 2.2 soalan bertumpu
Melaporkan sesuatu dan bercapah dgn
perkara dgn menggunakan
menggunakan bahasa kata Tanya (? )
serta sebutan dan
intonasi yg baik dan Aras 3.
jelas. i. Menyatakan
kesimpulan awal
tentang sesuatu
perkara dgn
mmenggunakan
kata , frasa dan
ayat yg tepat.

Aras 2.
i. Menceritakan
2.1. cerita yg didengar
Bercerita dgn atau ditonton dgn
menggunakan frasa menggunakan
ayat seta sebutan dan sebutan dan
intonasi yg baik dan intonasi yg baik.
jelas.
Aras 1.
i. Mengenal pasti
frasa dan ayat
sesuai utk
3.1 menyampaikanma
Menyampaikan klumat.
maklumat tentang ii. Memaklumkan
sesuatu perkara atau sesuatu maklumat
tajuk dgn mengikut
menggunakan kata keutamaan
frasa, istilah ayat yg berdasarkan
tepat dan sesuai. situasi.
Aras 1.
i.Melahirkan perasaan
berdasarkan topic yg
ditentukan.
4.1
Mengemukakan idea,
pandangan dan
pendapat tentang
sesuatu perkara secara
terperinci, tepat dan
tersusun.

5.1 Aras 2.
Membaca kuat i. Membaca
perkataan dan ayar dgn pelbagai jenis ayat
sebutan dan intonasi dgn sebutan dan
yg betul dan lancer intonasi yg betul
serta memahami dan memahami
perkara yg betul. perkara yg dibaca.

Aras1.
5.2 i. Membaca teks
Membaca kuta teks bukan sastera dan
prosa dan puisi dengan teks sastera dgn
sebutan dan intonasi sebutan dan
yg betul dan lancer intonasi yg betul
serta memahami dan jelas.
perkara yg betul. Aras 2.
ii. Menyatakan isi-
isi penting teks yg
dibaca.
Aras 3.
33 12 -16 FLORA DAN i. Membaca teks
SEPTEMBE FAUNA bukan sastera dan
R sastera dgn
sebutan dan
intonasi yg betul
serta gaya
penyampaian yg
betul.

7.1 Aras 1.
Membaca dan ii. Menyatakan
menerangkan maksud maksud perkataan
kandungan teks yg dan frasa dlm ayat
tersurat dan tersirat yg diberikan.
Aras 3.
i. Membaca ayat
dlm perenggan.
ii. Menghuraikan
maksud ayat dlm
perenggan.

6.1 Aras 3.
Membaca dan merujuk i. Merujuk pelbagai
pelbagai sumber utk sumber utk
mendptkan maklumat mencari
bagi tajuk yg sedang maklumat
dikaji termasuk berkaitan tajuk yg
maklumat drp. dibincangkan.
Internet.
Aras 1.
8.1 i. Menulis perkataan
Membina dan menulis dan ayat tunggal
perkataan, ayat tunggal dgn cara yg betul
dan ayat majmuk. dan tulisan yg
cantik.
Aras 2.
i. Melengkapkan
ayat dgn
perkataan yg
sesuai.
34 19 – 23 FLORA DAN 1.2 Aras 2.
SEPTEMBE FAUNA Bertanya dan ii. Menjawab soalan
R menjawab tentang secara
sesuatu perkara secara bertatasusila dgn
bertatasusila. menggunakan
ungkapan yg
10.1 sesuai.
Menghasilkan pelbagai Aras 3.
genre termasuk e-mel i. Menulis karangan
yg mudah, menarik berpandukan isi-
dan bermakna isi yg diberikan.

5.2
Membaca kuat teks Aras 1.
prosa dan puisi dgn ii. Memahami
sebutan dan intonasi perkataan, frasa
yang betul dan lancer dan ayat.
serta memahami iii. Menjawab soalan
perkara yg dibaca. pemahaman
berdasarkan teks
6.1 yg dibaca.
Membaca dan merujuk
pelbagai sumber utk
mendapatkan Aras 2.
maklumat bagi tajuk i. Membaca teks
yg sedang dikaji bukan sastera dan
35 26 – 30 KAMI ANAK termasuk maklumat sastera dgn
SEPTERMB MALAYSIA drp. Internet. sebutan dan
ER intonasi yg betul
5.1. serta gaya
Membaca kuat penyampaian yg
perkataan dan ayat dgn sesuai.
sebutan dan intonasi Aras 3.
yg betul dan lancer i. Membaca teks
serta memahami bukan sastera dan
perkara yg dibaca. teks saster dgn
sebutan dan
intonasi yg betul
serta gaya yg
sesuai.

Aras 2.
i. Merujuk kpd
kamus utk
mencari makna
perkataan.

8.1 Aras 1.
Membina dan menulis i. Menulis perkataan
perkataan ayat tunggal dan ayat tunggal
dan ayat majmuk. dgn cara yg betul
8.2 dan tulisan yg
Membina dan menulis cantik.
ayat tunggal dan ayat
majmuk dlm sesuatu Aras 1.
penulisan teks tentang ii. Menulis perkataan
sesuatu tajuk. dan ayat tunggal
dgn cara yg betul
8.3. dan tulisan yg
Menulis perkataan dan cantik.
ayat dgn tulisan
berangkai yg kemas.
Aras 2.
9.1. i. Menulis ayat dgn
Mengambil imlak teks menggunakan
yg diperdengarkan. tulisan berangkai
dgn kemas dan
36 03 -07 KAMI ANAK cantik.
OKTOBER MALAYSIA 10.2 Aras 3.
Mengedit dan i. Mengambil imlak
memurnikan hasil berdasarkan teks
penulisan. yg
diperdengarkan
ejaan dan tanda
bacaan.
Aras2.
i. Menilai dan
membetulkan
kesilapan ayat,
Aras 3.
i. Menilai dan
membetulkan
kesilapan ayat
dlm teks.

37 10 -14 ULANGKAJ
OKTOBER I PELAJARAN

17 – 21 ULANGKAJI PELAJARAN
38 OKTOBER
24- 28 PEPERIKSAA SEMESTER KEDUA ( AKHIR )
39 OKTOBER AN
40 31 OKT – SEMAKAN PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN
04 NOV. DAN
41 07 -11 NOV. SEMAKAN DAN PENGISIAN REKOD FROFAIL MURID
14 -18 NOV. SEMAKAN DAN PENGISIAN REKOD FROFAIL MURID
42
19 NOV – 2 CUTI AKHIR TAHUN 2011
JAN 2012