Anda di halaman 1dari 27

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

KEMAHIRAN MENULIS &


MENGARANG
Disediakan Oleh :
Rabi’ah Abdullah
Nadhilah Alias
PISMP PL 1 JAN ‘09 SEM 4
PENSYARAH : PN. ZALEHA TAMBI ADAM
DEFINISI
1) Penilaian
- Gay (1985) : satu proses yang dianggap
sistematik semasa mengumpul dan
menganalisis data bagi menentukan sama
ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu
telah
tercapai.
- Popham (1975) :
a) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah
mengandungi satu tafsiran yang formal tentang
nilai
fenomena pendidikan.
2) Pentaksiran
- proses yang meliputi pelbagai
kaedah untuk menentukan tahap
sesuatu ciri atau atribut yang
diperolehi seseorang individu
KONSEP
1) Penilaian
- Mengetahui keupayaan, kemahiran, atau
pengetahuan asas sedia ada murid dalam
perkara-perkara yang hendak diajar.
-Membanding pencapaian murid dengan rakan-
rakan sekelas atau dengan peringkat kelas yang
sama di sekolah.
- Mengenal pasti murid yang tinggi dan amat
lemah keupayaannya bagi menentukan kerja-
kerja pemulihan dan pengayaan.
KEPENTINGAN PENTAKSIRAN &
PENILAIAN TULISAN
• Pendidik dan pelajar menggunakan maklum balas dari
hasilan pentaksiran ini untuk memahami dan memberi
tumpuan bagi meningkatkan aspek berkaitan
pembelajaran mereka.

• Mengetahui apa yang murid tahu dan boleh buat.

• Mengetahui sejauh mana mereka telah menguasai apa


yang dipelajari.

• Membantu memperbaiki dan meningkatkan


pembelajaran murid.
KEPENTINGAN PENTAKSIRAN &
PENILAIAN EJAAN
• Memastikan murid menguasai kemahiran
asas dalam mengeja.
• Memastikan murid mengeja sesuatu
perkataan dengan betul.
• Memastikan murid dapat membuat
perbezaan di antara kedudukan huruf
besar dan huruf kecil dalam sesuatu
perkataan.
KEPENTINGAN PENTAKSIRAN &
PENILAIAN MENGARANG
• Menilai keberkesanan murid dalam
melahirkan idea.
• Memastikan murid dapat membuat
karangan dalam perenggan yang betul.
• Memastikan murid dapat menggunakan
bentuk penggunaan bahasa yang betul
berdasarkan sesuatu jenis karangan
tertentu.
• Memastikan murid menggunakan format
karangan yang betul.
JENIS PENILAIAN
PENILAIAN FORMATIF

 Semasa dan sepanjang proses p&p


menggunakan pelbagai kaedah, alat, teknik
dan sumber yang ada dalam mengelola,
merekod, menterjemah dan melaporkan
sesuatu
 Membuat pertimbangan menggunakan
pelbagai maklumat dan membuat penilaian
(bertulis ata verbal) bagaimana memperbaiki
dan meningkatkan pembelajaran murid
PENILAIAN FORMATIF

 Tidak membanding murid dengan murid


lain
 Tidak meletakkan murid pada suatu skala
nombor/abjad/band/skor/markah yang
menunjukkan kedudukan tinggi/rendah
 Hasil pentaksiran ialah maklum balas
(feedback)
PENTAKSIRAN SUMATIF
 Di hujung unit pembelajaran
 Membuat pertimbangan menggunakan
pelbagai maklumat dan membuat penilaian
(bertulis) tentang prestasi, pencapaian dan
keperluan murid untuk meneruskan
pembelajaran
 Maklumat dlm bentuk kualitatif dan/atau
kuantitatif mengikut standard yang ditetapkan
oleh sekolah
 Tidak membandingkan murid dengan murid
INSTRUMEN
KEMAHIRAN 2 : Nama huruf kecil.
Arahan Guru : Tulis huruf yang disebut oleh guru.

Edboy2001
KV+KV
KEMAHIRAN 2 : Melengkapkan perkataan dua suku kata awal
KV+KV
Arahan Guru : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar
di bawah
__ du

pa __

ma __

__ bu

Edboy2001
KVK
KEMAHIRAN 3 : Lengkapkan ayat.
Arahan Guru : Susun semula perkataan-perkataan yang
diberi supaya menjadi ayat yang betul.

cuci Abu van bapa

jam baru beli Suma

beli beg Rani lama

Nina pen guna biru

Edboy2001
PELAKSANAAN
PENILAIAN
KELAS

KUMPULAN

PELAKSANAAN

PENILAIAN

INDIVIDU
• PENILAIAN KELAS
- guru membuat penilaian kepada semua murid
dalam kelasnya secara serentak
- murid-murid yang mengikuti terdiri daripada
murid-murid yang sama taraf keupayaan atau
berbeza taraf kebolehan mereka
- murid-murid dapat membuat ujian yang sama,
dinilai dan diuji dalam perkara-perkara yang sama
- memberi peluang guru-guru mentadbir dan
mengendalikan kelas secara mudah
• PENILAIAN KUMPULAN
- penilaian secara kumpulan menjadikan penilaian
guru difokuskan kepada murid dalam satu-satu
kumpulan tertentu
- ujian yang digunakan adalah berbeza antara satu
kumpulan dengan satu kumpulan yang lain
- melibatkan murid-murid yang lebih kurang sama
taraf keupayaan mereka
- mereka ini diletakkan dalam satu kumpulan
berdasarkan keputusan penilaian
• PENILAIAN INDI VIDU
- mengamalkan cara penilaian yang menumpukan
perhatian terus kepada seseorang murid dengan
bahan penilaian yang dikhaskan kepadanya
- bahan penilaian individu diwujudkan dengan
mengambil kira perbezaan pencapaian serta kadar
kepantasan murid
- penilaian cara ini bertujuan supaya murid boleh
belajar mengikut keupayaan sendiri
TINDAKAN SUSULAN
• Tindakan susulan adalah sebahagian daripada proses
pembelajaran.

• Selepas menilai sama ada secara lisan, pemerhatian


atau secara portfolio guru boleh mengenal pasti
kekuatan dan kelemahan murid.

• Mereka akan diberi sama ada aktiviti pemulihan,


pengukuhan atau pengayaan.
• Murid yang memperlihatkan kebolehan menguasai
kemahiran dengan baik akan diberikan pengukuhan.

• Sebaliknya murid yang belum mencapai hasil


pembelajaran yang dihasratkan perlu diberi bimbingan
dan galakan agar kelemahan murid tidak terhimpun.

• Aktiviti pengayaan pula dirancang untuk memberi


peluang kepada murid menjalani aktiviti yang lebih
mencabar.
SEKIAN, TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai