Anda di halaman 1dari 12

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPSI INSTRUMEN KRITERIA

KEMAHIRAN MENDENGAR  Mengecam bunyi dengan teliti, mengajuk  Memberi respons


DAN BERTUTUR dan mengesan arah bunyi dengan betul. daripada bahan
rakaman
Mendengar dan memberikan
respons dengan cara  Mendengar dengan teliti dan memberikan  Main peranan
bertatasusila. respons secara lisan dengan tingkah laku
yang sesuai dan sopan.

 Berbual dan bersoal jawab dalam situasi  Perbualan


formal dan tidak formal menggunakan
BAND 1 kosa kata yang tepat.
(ARAS)
 Berbincang dan memberikan pendapat  Bercerita
berdasarkan rangsangan mudah berdasarkan gambar
menggunakan bahasa yang sesuai.

KEMAHIRAN MEMBACA  Menyebut huruf vokal dan konsonan.  Menamakan dan


membunyikan huruf
Menamakan huruf, vokal serta menama-
menyebut suku kata, kan huruf konsonan
membaca perkataan dan
ayat dengan betul serta  Menyebut suku kata terbuka dan tertutup  Mengeja dan
memahami bahan yang dengan jelas. mem- bunyikan suku
dibaca. kata
 Membaca perkataan dengan betul.
 Mengeja dan
mem- batang
perkataan

1
 Membaca ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
 Membaca ayat
 Membaca dan memahami petikan
 Menjawab soalan
pemahaman

KEMAHIRAN MENULIS  Menulis huruf dengan kaedah yang betul.  Menulis bentuk
huruf
Menulis ayat mudah  Menulis perkataan dengan betul.
mengikut peraturan  Menulis perkataan
penulisan.  Menggunakan tanda bacaan dengan
betul.  Meletakkan tanda
bacaan iaitu noktah
dan huruf besar dalam
ayat
 Salin ayat semula
dengan meletakkan
tanda baca yang betul
 Menulis ayat dengan betul dan kemas.
 Menulis ayat

2
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPSI INSTRUMEN KRITERIA

KEMAHIRAN MENDENGAR  Mendengar dengan teliti, memahami  Mendengar dan


DAN BERTUTUR dan menyebut maklumat yang didengar menyatakan semula
dengan jelas dan sopan. maklumat tersebut
Mendengar dan memberikan
respons tentang sesuatu
perkataan dengan  Berbincang tentang sesuatu perkara  Perbualan
bertatasusila. secara berpandu dan mengemukakan
pendapat dengan sopan.

 Menyatakan permintaan menggunakan  Main peranan


BAND 2 ungkapan yang sesuai dengan sopan.
(ARAS)
 Menyampaikan maklumat tentang  Bercerita
sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat dan tertib.

KEMAHIRAN MEMBACA  Membaca bahan dengan sebutan dan  Membaca petikan


intonasi dengan betul.  Merujuk kamus
Membaca, memahami,
mengenal pasti dan  Membaca dan memahami perenggan
mengimbas maklumat. dalam petikan dengan lancar.  Membaca
perenggan
 Membaca, mengingati dan
menyenaraikan maklumat dalam
perenggan.  Menjawab
pemahaman

3
KEMAHIRAN MENULIS  Menggunakan perkataan yang sesuai  Melengkapkan
dalam ayat. ayat
Menjana idea dan menulis
ayat dalam bentuk  Menggunakan tanda bacaan dengan
perenggan mengikut betul.  Meletakkan
peraturan penulisan. noktah, koma, tanda
soal dan huruf besar
pada perenggan
 Menyalin
perenggan semula
dengan meletakkan
tanda baca yang betul

 Mengunakan kata hubung yang sesuai


dalam ayat majmuk.  Membina ayat
majmuk
 Melahirkan idea dalam bentuk
perenggan.  Karangan
berpandu
 Menggunakan penanda wacana.
 Melengkapkan
petikan dengan
penanda wacana
 Menggunakan tulisan berangkai dalam
ayat dan perkataan dengan kemas dan  Tulisan berangkai
cantik.

4
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPSI INSTRUMEN KRITERIA

KEMAHIRAN MENDENGAR  Mendengar arahan dengan teliti dan  Memberi respons


DAN BERTUTUR memberikan maklumat yang sesuai terhadap arahan
menggunakan bahasa yang betul dengan
Mendengar dan memberikan beradab.
respons dengan menyampai-
kan pendapat secara ber-  Berbual tentang sesuatu perkara secara  Perbualan atau
tatasusila. formal dan tidak formal menggunakan berdialog
pelbagai jenis ayat dan kata ganti nama
diri yang sesuai dengan sopan.

 Mengemukakan teguran secara berhemah  Main peranan


menggunakan bahasa yang betul.

 Menyampaikan maklumat tentang  Bercerita dan


sesuatu perkara dengan menggunakan bersyarah
BAND 3 bahasa yang betul secara sopan.
(ARAS)

KEMAHIRAN MEMBACA  Membaca, memahami dan menyusun  Membaca petikan


maklumat yang tersurat.
Membaca, memahami,
menyusun dan  Membaca, memahami dan menyusun  Membaca petikan
memindahkan maklumat. maklumat yang tersirat.

 Membaca dan memahami pelbagai genre  Menjawab

5
untuk memindahkan maklumat. pemahaman

KEMAHIRAN MENULIS  Membina kerangka untuk  Merangka


menghasilkan penulisan dengan betul. karangan
Mengembangkan idea dalam
pelbagai genre mengikut  Menulis ayat topik dan ayat huraian.
peraturan penulisan.  Menulis ayat
 Menyusun idea mengikut urutan dalam
perenggan.  Menulis maklumat

 Menggunakan peribahasa yang sesuai


mengikut konteks.  Menulis
peribahasa
 Menggunakan ungkapan hormat dan
penghargaan dalam penulisan.
 Menulis karangan
berformat

6
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPSI INSTRUMEN KRITERIA

KEMAHIRAN MENDENGAR  Mendengar dengan teliti dan memberikan  Perbincangan isu


DAN BERTUTUR pendapat yang bernas dengan mengguna- semasa.
kan bahasa yang betul dan sopan.
Mendengar dan memberikan
respons serta menyampai-  Mendengar dengan teliti dan mengenal  Perbincangan
kan pendapat secara pasti kelemahan dan kekuatan serta bahan prosa dan puisi
bertatasusila. menyatakan pendirian yang jelas / komentar
menggunakan bahasa yang betul dan
sopan.

 Mempertimbangkan dan menyaring  Membuat ulasan


maklumat yang didengar serta berdasarkan bahan
mengemukakan idea secara rasional rangsangan.
menggunakan bahasa yang betul dengan
beradab.
BAND 4
(ARAS)  Menyokong atau menyangkal pendapat  Forum /
dengan mengemukakan bukti yang kukuh perbincangan
menggunakan bahasa yang betul dengan
beradab.

 Menghayati pelbagai genre.


 Persembahan

7
KEMAHIRAN MEMBACA  Membaca dan memberikan respons  Lakonan / drama /
terhadap kosa kata yang menggambarkan main peranan dan
Berupaya membaca, perasaan. MCQ
menganalisis dan membuat
inferens.
 Membaca dan menganalisis sebutan,  Pemahaman
nada dan jeda.

 Membaca dan membanding beza untuk  Pemahaman /


membuat sesuatu keputusan. ringkasan

KEMAHIRAN MENULIS  Menyusun idea mengikut keutamaan  Esei


untuk merangka karangan.
Berupaya menghasilkan
karya pelbagai genre  Melahirkan idea dalam perenggan  Esei
mengikut peraturan dengan menyatakan ayat topik, ayat
penulisan. huraian berserta contoh, dengan
memasukkan bahasa kiasan, peribahasa
dan bahasa halus ATAU melahirkan idea
dalam perenggan dengan jelas dan
tersusun.

 Menggunakan tatabahasa yang betul  MCQ / esei


dalam ayat.

 Memindahkan maklumat daripada  Esei / folio


grafik kepada teks, teks kepada grafik,
prosa kepada puisi dan puisi kepada
prosa.

8
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPSI INSTRUMEN KRITERIA

KEMAHIRAN MENDENGAR  Menghubungkaitkan idea yang didengar  Pembentangan


DAN BERTUTUR untuk membuat perbandingan dan
mengemukakan pendapat menggunakan
Mendengar dan memberikan bahasa yang betul dengan beradab.
respons terhadap pelbagai
rangsangan, menginter-  Membincangkan isu semasa yang relevan  Perbincangan /
pretasi dan membanding menggunakan bahasa yang sesuai secara ceramah
beza secara bertatasusila. beradab.

BAND 5  Membuat inferens daripada pelbagai  Pembentangan /


(ARAS) rangsangan yang didengar dan ulasan berdasarkan
mengemukakan pendapat secara bahan rangsangan
bersopan.

 Menghuraikan maklumat daripada  Ulasan


pelbagai bahan rangsangan yang berdasarkan bahan
didengar dengan mengemukakan sebab rangsangan /
dan akibat secara beradab. komentar

KEMAHIRAN MEMBACA  Membaca dan membuat kesimpulan  Soalan


daripada pelbagai perspektif. pemahaman KB

9
Berupaya membaca, menilai
maklumat dan menghayati  Membaca dan menganalisis untuk  Soalan
keindahan bahasa. menilai maklumat. pemahaman KB

 Membaca teks yang pelbagai untuk  Pemahaman /


mengesan kecondongan pendapat untuk MCQ
membuat keputusan.

 Membaca pelbagai bahan dan


mengesan kosa kata serta ungkapan  Folio
menarik untuk digunakan dalam situasi
baharu.

KEMAHIRAN MENULIS  Mengemukakan hujah yang bernas dan  Esei


mengolah idea berserta contoh yang
Berupaya menghasilkan sesuai dan menggunakan peribahasa,
karya kreatif dan kritis yang rangkai kata atau bahasa halus.
mempunyai kesatuan idea
yang utuh.  Menghubung kait maklumat untuk  Esei / jurnal
menghasilkan idea baru. (catatan harian)

 Mengedit karya sendiri.  Folio

10
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPSI INSTRUMEN KRITERIA

KEMAHIRAN MENDENGAR  Mengemukakan kritikan secara  Forum /


DAN BERTUTUR berhemah menggunakan laras bahasa perbincangan /
yang sesuai. perbahasan
Mendengar dan memberikan
respons untuk menyampai-  Melakukan perundingan secara  Mesyuarat/forum
kan hujah secara kritis dan berhemah menggunakan bahasa yang
kreatif, membuat penilaian betul untuk membuat keputusan secara
dan mempengaruhi khalayak berhemah.
secara bertatasusila.  Promosi barangan
 Menggunakan strategi yang sesuai / perkhidmatan / idea
BAND 6 untuk mempengaruhi pihak lain dengan
(ARAS) sopan.  Perbahasan / per-
bincangan
 Mempertahankan pendirian dengan
mengemukakan hujah yang bernas,
bahasa yang betul dan beradab.

KEMAHIRAN MEMBACA  Membaca dan membuat penaakulan  Rumusan


untuk membuat rumusan.
Berupaya membaca luas

11
dan menghasilkan karya  Membaca pelbagai bahan untuk  Jurnal
yang mempengaruhi melahir-kan idea baru.
khalayak.
 Membaca pelbagai genre untuk meng-  Esei / folio
hasilkan penulisan yang mempengaruhi
khalayak.

KEMAHIRAN MENULIS  Melahirkan idea yang bernas dengan  Esei


gaya penulisan yang mengesankan
Berupaya menghasilkan perasaan dan mengandungi penghayatan
karya yang boleh mem- nilai murni.
pengaruhi khalayak.
 Menyampaikan taksiran dan tafsiran  Jurnal / catatan
idea baru. harian

 Mengedit karya orang lain.


 Folio
 Mendapat pengiktirafan.
 Penerbitan /
aktiviti pertandingan

12

Anda mungkin juga menyukai