17 SEKAR PUPUH

1. Pucung Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan. Silih titipkeun nya diri. Budi akal-budi akal lantaran ti pada jalma 2. Gambuh Anak manuk teh nyaruh dina sayang aya sapuluh Ngagulung jeung disadana teh raricit Di jero sayang ngariung ngadagoan datang kolot

Ari beurang ngagarantung Pinuh dina dahan kai Disarada patembalan Nu kitu naon ngaranna Lamun tarucing ka teguh Ulah angkuh rasa aing Mun hidep hirup di dunya Lampah kudu ati-ati Hirup kumbuh jeung sasama Silih asah sislih asuh

Indungna hiberna jauh neang parab teh kacida ripuh Kulantaran anakna teh masih leutik 5. Maskumambang Hey barudak kudu mikir tileuleutik, Nakitu kanyaah indung najan ripuh tapi rido maneh kahutangan, ka kolot ti barang lahir, 3. Sinom nepi ka ayeuna pisan. Mun urang angkat ka lembang Maraneh teh kudu boga pikir Dina waktosna pakanci Sumawan rugina Seueur pisan pamandangan Ngan kolot anu gumati Eta teh gedong bareti Ngamemenan salawasna Baheula nau katulis Ay aoge ka celuk Jaman harita isola 6. Magatru Aya sato gawena asal ngapung Ayeuna katelah upi Heunteu gede tapi alit Ngabedega ... titinggal urang walanda Gawena hiber di luhur Hiberna sok nguriling 4. Kinanti Teu beunang di entong-entong Budak leutik bisa ngapung Coba teguh naan nu matana tilu Babaku ngapungna peuting Suku hiji hanteu ngalih, sisi jalan gawe nangtung Nguriling kakalayangan Gawe kucap kiceup ganti Neangan nu amis-amis Teguh kade ulah poho Sarupaning bungbuahan Naon bae nu kapanggih

7. Balakbak Aya monyet ting guntayang dina tangkal Jalu bikang jeung anakna sukan-sukan Ting celekroh.. ting celekroh ngakanan manggu nu asak, Kocap aya begog nu misah sorangan, Kulit manggu pirang-pirang dihakanan, Dipiceunan.. dipiceunan sabab pait karasana, Katenjoeun ku indungna dicontoan, Nu dihakan eusina anu barodas, Geus kitu mah.. geus kitu mah.. anakna ge jadi bungah,

nerekel rerecet. teu repeh garetek diseget molelel dipesek. amis teh nyerengeh.

8. Pangkur Ngulik seni kudu mapan Komo deui diulik seni tradisi Seni warisan kaluhur Seni teh cicireun bangsa Ngagambarkeun kanyaah ka seni buhun Seni hayu urang guat Hayu rawat sing abadi Komo lamun di sakolah rame pisan Da guru ge osok ngawih Etamah pasti geus tangtu Barudah mah pada bungah Da guruna resep Ngawih sekar pupuh Pucung kalih maskumambang Dangdang gula kalih mijil

9...... Kelas : .. Mijil Isuk-isuk aki neang cai waktu tara poho Da eta mah kawajiban bae kawajiban aki kaum tani Hasil na mucekil ambeh bisa nyangu 15...... Gurisa Ayeuna teh usum hujan hayu urang pepelakan Ayeuna teh usum hujan hayu urang pepelakan Rame-rame babarengan melak bawang jeung sayuran Tangkal kali perlu pisan keur nahana cai hujan Gunung pasir urang pelakan rupa-rupa tatangkalan Entong gundul pepelakan beh hejo ku dangdaunan Geunah tiis kana badan jeung endah ku pamandangan 10........... Asmarandana Mun ujang nyiar pangarti terus ka kota sakola Jadi murid nu rancage bener pinter reujeung damang Mikahemen sasama hormat kanu jadi guru Ganti ema jeung bapa nya kitu deui ka nyai Sing jujur terus ka sakola ka kota lain rek nyalse Ulah arek suka-suka pelesir suka jeung bungah Pan hidep keur nyiar elmu Sing tamat dina waktuna mun ujang nyiar pangarti Nama : .... Dangdagula Saban poe barudak arulin di buruan di pipireun imah Ka kuping kacida rame geus biasa ngabako Ting jorowok pating jarerit patarik-tarik sora Bari nunggu waktu baris anu rek di sorang Geus waktuna urang nying hareupan magrib barudak barubaran 17..... Ladrang Budak jalan-jalan enjing-enjing Ambeh sehat-ambet sehat tapi tara make topi Da cenah mah ngarah sarah kapanesan Barudak leupangna ngagigidig Gancang pisan-ganjcang pisan budak bari ngahariring Sekar pupuh kesenian urang sunda 11.. Juru demung Hanjakal badi hanjakal sok emut nu tos kalangkung Sok emut nu tos kalangkung ku sepuh nu ngaping Ku sepuh .... ku sepuh nu ngaping Rumaos abdi baheula teu nurut piwuruk sepuh 16..... Lambang Hayu urang ngawih sunda sekar pupuh tandak lambang Hayu urang ngawih sunda sekar pupuh tandak lambang Urang wajib nu miara sangkan seni bisa lana Mun urang loba ka bisa moal hese pagawean Mun urang loba ka bisa moal hese pagawean Mun urnag sagala tuna geus tangtu hirup balangsak Mun urang hirup balangsak moal kahontal cita-cita Mun urang hirup balangsak moal kahontal cita-cita Anu matak ti ayeuna masing pinter di sakola 14.. Durma Siap tameng prajurit nadah serangan Kabeh ati-ati tanaga pikiran Nyawa demi nagara ulah dijajah deui Terus merdeka berjuang tanpa pamrih 13. Wirangrong Ayeuna sakola deui sifatna teh jadi gawae Hate hoyong gaduh elmu da eta leres peryogi Rek rajin deui sakola kabitaeun ku baturna Isukna manehna indit nyandak buku henteu poho Katingalna mani segut anjeuna pabalik pikir Katingalna mani bungah ngaleut reujeung babaturan 12.. .......