Anda di halaman 1dari 28

ST.

RAT·EGI P'ENJAdAII BRITISH UNTUK MENGUASAI MALAYA1(1984)

Malaya adalah sebuah negeri yang ~:ay:a raya dengan sumber-sumber alam dan menempati kedudukan yang arnat . trategik di ja6ttmg; Asia Tenggara, Sela; Melaka yang berpanraikan Malaya dan Sumatera adalah jalur lalu lintas pelayaran yang amat penting sejak dahulu kala. Kerana faktQr-falklor ekenemi dan strategik irri Malaya telah menarlk perhatian dan menjadi rebutan kuasa-kuasa penjajah Barat

aiu Iepa aru sejak permulaan abad ke-If lagi. Penjajah Pottugis rnencerobohi Melaka peda tahua 151 L disnsuli oleh penjajah Belanda yan.g meogalahken Portugis pada tahun 1641. Pada tahun 1786. datang pula penjajah British, salah

stu kuasa penjajah yang paling tua dam paling Iicik di dunia, mencari tapak berpijak di tanahair kita,

Penjajab British telah menguasai Malaya dalam masa yang cukup panj3lng. Sejak tahun l186 bila ia mencapluk Pulau Pinang hinggalah tahun 1951 hila Malaya mencapai kemeroekaan, penguasaanaya memakan ma a 170 tahun lebih. Apabila meninjan kembali sejarah tanahair kita dalam tempeh ini, adalah pouting sekali untuk mengkaji strategi yang digunakan oleh penjajah British bagi mengua am selnruh

65

Malay,a, serta mengekalkan kekuasaaJilElya. Pengkajjan tentang strategi hnpedali Briti: h ini penting untuk membantu kita mengerti denganIebih mendalam kenapa Perang Pembebasan Nasional Anti-British dad rabun 1948 hingga tahun 1957 perlu dilsncarkan derru meneapei kemerdekaan penuh dan pembebasan sejatibagi tanahair dan rakyat,

Keseluruhan strategi inl boleh dilihat daripada eberapa egi:-

I

Strategi Untuk Menguasai N e;geri -N ele:rlM,e~ayu

S- . eb~lum, mengua ~i _Mala}'~. p,enjajab ~ri~i h. ted.ebih . _ dahulu telah menjajah India, Kompenl Hindia T1IDur miiik penjajah British yang berpangkalan di India k,etlkaitu sangat mernerlukan pangkalan-pangkalan yang sesuai di Selat Melaka untuk memboJebkannya menjalankan aktiviti perdagangan rernpah dan lain-lain dengan negara-negara Asia Tenggarn dan Thnur Jauh, Kompeni Hlndia Timur telah menghantar Kapten Francis Light yang membawa kapal perang ke Pulae Pinang yang berada di bawah pemerintahan Sultan Kedah dan dengan berbagai tipu helah termasuk ugutan, dia. telah memperdayakan baginda sultan. Pihak British dengan Iicik memperguaakan pertentangan entara

ultan dengan musuh mus ulil. Iuarnya khusu nya Kerajaan Siam untuk meJnatsa begiada supaya ber etuju mengikat perjmjian dengannya, Mengikut perjanjian i'lu,. Bntis h bersetuju memberi bantuan ' eejata untuk menentang Siam dan mu nh-musuh Iuar Iainnya dan membayar $30,OOOetahum

ST'RA TEal PENJAJAH B1t11l71S1iIllN1'U K MENG UASA! MAI.-IIoYA

kepada sul man sebagai pajak bag! mendapatkan Pt:llau Pinang,

Akflll]! tetapi setelah membuka dan menguasa] Pulau Pinang, British. bukan saja memungkiri janjiIlYaJ., bahkan telab: pergi lebih jamb dad lru, Ia telah rnengiaytiharkan Pulau Piinang dengan nama "Pulau Prince of Walesll pada. 11 Og05 hdlnl'l:ru 1.786 dan memasukkannya 'ice da.~i1im tanah jajahan takluk British, Tt 11 dak an. British Y''l'''P' k-~ -·,,"'ct ."" .... 'm- e telah

.. . .. "'" - -"e; - ur ..... ,e .. ll- 1: nl,!IJ!

membangkitkan kemarahan sultan dan orang-orang Melayu. Pihak sultan telah bersiap-siapunmk menyerang British bagi merebut kembali Pulau Pinang. Serangan itu dllancarkan pada rabun [791 .. Ini adalah perang anti-Bntish yang pertama dtlanearkan oleh oran.g-onng MelaYlIl, Akan tetapi, sultan tidak rneflgerallin -m.· assa rakvat see - -ol.· la HI' " da '··b:i·j

~ . . '~l-- ~_peILuny,agUl 3! Ie .IJiJ

bersaadar pada kekuatan laskar Iaur saja, Di pihak British pula, pasukan Kapten .light dii Pu~aliJ Pimang telah meudapas hantuan kapal-kapal petang British yang berpangkalan dl India, Dengan dernikian, dia dapat mengajahkan pasukanpasukan sultan. Dalam peperaagan itu, bukan saja British telsh dapae melnpertabankan k1edludukall:ny.a. ke atas Pulau

P'i- ;m_o: bahkan mereta '.; -;- ~ .' . l' -1- -, .. ' . _. S" '0"-'

_EI_ -~e' _1l1'!._. . • __ In,am ll.en.IS III II menguas.al ,tJl'lo81

Perai, Kerana BrHis.h berada pada kedudukan yang lebih unggul maka pada rabun t800 Sultan Kedall terpaksa menerima saw peIj3l1l!jia:11I baru yang (iebih mengihill3ikan yang memberikan pula Sebe:ral1lg Perai kepada British, Mengik:ut perja:l1jtian tersebut, pajak tahunan sebanyak $30,.000 unttlk Pulau Pinang telah diturrunka'll kepada $6.,000. Seberamg Perai diserahkan kepada BrItis.h dengallpajak sebanyak $4 .. 000, Dengan Itu Palau Pinang dtlil1l Seberang Perai telabmenjadi tam-am jajalUIi1lI la:ngsu:rn:g British dengan bayaran pajak .banya $]0,000 sa.ja setahun. Dari tapak inilah penjajah British [ems merancangkan untak menguasa] negeri-negerl Mel.ayu satu dernl sam,

61

Uatuk menguasai negerl-aegerl Mebyu, penjajab British telah melaksanekan strategi berikut>

Penama, British telah menggunakan pertentanganperteatangan di antara kerajaan-kerajaan negeri-negeri Melayu d{~l]gankeraj.aa:n~ker,aj:aaJ1 luar khasnya Kerajaan Siam yang ketika itu masih menguasal Kerajaan Kedah, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu dan Pahang.

Kedua mereka juga meuyusun atan menyokong pemberontakan-pembercatakan untuk menghalau keluar kekuatan Siam dii Kedah, Perak dan jus;a Selangor, Di Perak mi alnya, British [ebb menyusunpemberontakan dengan mendapat sokongan orang-orang Melayu dan ultan untuk melawan Siam athirnya, emua pa ukan Siam k.elufIT dari Perak ..

Ketlga, Brith b juga menggunakan pertentanganpertentangan di kalangan sulran-suhan raja'-l'ajl,a atau pemhesar-pernbesar negeri. Mereka menarik yan,g aUB untnk menentang yang lain, memperbebatkan penentangan-pestentangan di 3!IJtal'R mereka . upaya akhirnya mereka terpaksa tuaduk kepada British. Ini telan berlaku di Perak, Selanger, Negeri Sembihm dan Pahang,

Keempar, British yam,g bersekongtol dengan penjaj.a.1l Belanda yang .kidika itu menguasai Indonesia bagl memecah belah Malaya dan Indonesia mengikut kepentingao lingkungao pengaruh masiag-mastng untuk ama-sarna

. mengaasalnya.

Dari keempat-empat strategi ini, yang paling kerap digunakan British Ialah pertentangan-pertentangan di kalangan para ultan, raja-raja dan pembesar-pembesar negeri,

Setelah memperolehi Pulaa Piaang, pelljajah British mengalihkan pula perhatiannya UlUUk. mencari sebuah

S1TRA mOl PBN~AJAM B RrID'ISIi U'I'«IJK MENGUA SA I MALA 'fA

pangkalan yang lain ya:rn:g lebih stra.tegik kedudukanmya. Kali ini mereka mahu mencapluk palau Singapufa pula ... Pada mesa dill Johor, Singapura .. Pahang; Riau dan Lingga merupakan sebuah negara kesatuan dengan pusat pemeeintahannya bertempat di Riau. Pada tahun ! 81.2, Sultan Mahtaud Shah, SuEtaD Kerajaan Riau telah mangkar. lui memberi peluang kepada British unruk memasukkan

. .

jaromnya. Penggant] sultan sep'atutnya Tem.g:bl Husin, akI10

tetapi yang dilantik sebagai sultan yang barn ialah adikrty,a Tengku AbdliIRahmal1l .. Stamford Raffl.es, yang mewakifi kepemingan Kompeni Hindia Timur ketika itupun tak leng.alI~lel!l_gab ~agi. Dia lalu menghubungi Tenglru Husin dM"i 1:1': -1-;-11 ' 'fi.. . .' C (I A' beLl :I:!Inli.·~.-I· -- merueakan

l\.Jlalll me.l.wlU .l,eme.m,ggon!:> _1J~ruLma!n yang m p .. ~_

wakil Kerajaan Riau yang meatadbir Johor dan Singapura ketika itu. Da~amflllndlng:an til,ga pihakitu, Tengk:u Husl.11l dan Thmenggong Abdul Rahman pihak British berjanji akan mengangka; Tengku Hustn sebagai sultan bagi Johor dan Smgapura dengan sya:rat dia san,ggup beketjas ama dengae British dan memajakkan Pulau Singapura untuk dljadikan p,a.ngkalan Briti.s.h. Atas. persemju8Jl Tengku HUI.sm, pada 6 Februari 18 m 9\ diapun diisytihark!lll oleh British sebagai sultan bagi 50hOI dan Sing.a.pura .. Britishmembayarnya elaun sebanyak $5.,000 setahun manakals Temenggong Abdul Rahman $3,000 setmUD. Semenjak ita, Singapura din ]ohor terpisah daripada negara kesataan yang berpus,atkan Riau; Singapura dan Johor dimesukkan te dalam H.IlgkuIligan kekuasaan Inggeris mana.ka]a Riau pula di bawalil kekuasaan Belanda yang menj31j:all Indonesia. Akan te[api,pada talmo 1824, Britisb memyi.n.gkirkan Teogkll Hasin dam mengangkat pula aaaknya Raja Ali sebagai sultan. Tapi it!Jpun untuk sementara saja .. Kekuasaan Raja Ali kernudien diaJih kepada Temenggong Abdul Rahman. Sunggubpuili Johor secara

rasmi dimasukkan ke dalam pemadbjran "Negeri-Negeri Melayu Tidak-Bersekutu" pada taburs 1914" akan tetapi pengarulr .British telah mer-esap dii Johor sejak tahun 1819 lagi.

Penjajah British t~ldt dapat menguasai Negeri Pew pada tahen 1874, juga. d,engan rnenggunakan pereentanganpertentangan di kalamg:31n raja-raja Perak ,lodika hill. Pads. .25 Jula! 1871., Sultan Perak telah mmgkat. Mennrut istiadat raja-raja M,elayu,penggalltinyamesti1ah hadir di upacara pemakaman alraerhum sultan, barulah dia baleh dilantik sebaga] sultan y,ang baru, Bagi Nege:rbPeraki, pernggaotinya sepatutuya Raja Abdullah yang berada d] Teluk Jntan (d.u[u.nya Teluk Ansom), Akan tetapi, di kalangan raja-raia Perak biro Raja Albdullah, Raja Yusof danRaja Ismail terdapat pe;reblll,ta:n untuk menguasai Keraja.an Perak. Kerana itu Raja Abdullah tiaakl:Jeranim.en.gl:uuliri upaoara pemakaman yang dilakukan di Kuala Kangsar kerana bimba:m_g dia aken dih,alang oleh seterunya Ratja Yusof, Oleh kerana diatidak juga hadir serelah 40 hariberlaln, maka Raja Ismail yang hadir eli upacma pemakaman ltu -retail dllantik: sebaga] sultan yang barn,

Pada, masa itu juga. dl Perak retail berlasn pergadahen seeara besar-besaran ,Yang me.llba1ikan 4O,QOOorang anggota dua buah kongsigelap iaitu Gee HiD dam Hai San di k3iwasa:_n pericrnbcngan di Larut, Perak, Pergaduhan itu tefah menambah lagi kekacanan d,t lIIe3eri ltu, Penjajiah Brihs.h d~ngan lieiknyateleh menggunakan kekacauan te.rsebut untuk menangguk di air keruh. Gabenor British Andrew Clarke dari Sill,g:apor,a, telah datang dengan membawa kapal-kapal per21tilg ke Selat Dindnm.g, Perak, Dia mem.ujuk dan memaksa Raja Abdullah menandatangans apa yang disebut np'erjanjian Panskoru pada 20 Janaari 1814 kouen

70

ST1!lA'fOOIIi'ENl.A~Ml DRITISU iJNTIIJK MENGUASA'I M.ALAYA

untukmembautu menemeramkan keadaan dalam N egeri Perak, Mengikut perj3lnjiaD Iru, British bersetuju mengangkat Raja, AbduHah sebagai Sultan Perak demgal1 syaraJ dia samggup menerima s'eo.rang Residen British yang nasiihamya mesti direrima oleh sultan dalam segala bidang kecuali ,agama dan adat istiadet Melayu. [ames Birch telah dilatntik sebagai Itesidem Brillish yam,g pertama di sana ..

P,enjajah British telah mengganakan cara-cara yang sama unruk bertapak di SeIDangor. Pada tahun 18571, Sultan Seiango:rte.lah mangkat, Olen. keranaanaknya Raja Mahmud masih sangat kecil, m,a:ta dengan persetujuan majlis raja-raja" meaantu sum tall iajtu Raja Abdul Samad telah djlaatik sebagei sultan yang ba!J'U. Inllah kesempatan yang digunakan British untuk memssuki Selarngor: .. Pihak British telah menghubungi . balu sultan bernama Tengku Puan Basik dan menyatakan bahawa British bersediame.l1lyoko;ng Raja Mal:Jm.ud yang masih keci] itu menjadi sultan, Di bawah basutan British" akhimya Tengku Puan Baslk mengisytihad::an tuntutan bahawa anatTl('-]-h' ',~ ',·'t t.·· " d'''-b, . lkan '--"'!'d! '1Z'··It~·

... _. ' ... _ ... __ ya~,a_ sepa U Ily-a ha a: .<tm menJia .!. ",w:.~.a!ll

Selangor, Inl telah menlmbulkan kegemparan dl kalangan istana dan juga di kala:rn,gWl rakyat. Sejak itu tak pums-pums pegawai-pegawai Bdtisltl dari Singap'lllra dataag ke Selangor uoruk meutmbulkan pergob.kan yang lehih bebat dam meugenakan tekanan ke alas Su.Uan Ahmad sl!lpay,a menerirna penasfhat Inggerls. British secara khu sus meuggunakan menantu sultan bernama Tengku Kudin mcmja.di alatnya uatuk menguasei lebih lanjut Kerajaan Selangor, Campurrangan British itu ditentang keras oteh beberap,a anak raja. yMI.g patriotik khasnya Raja Mahadi yang memimpln rakyat Sebll.gor m.cl.aIllcarka.m penmgcerhadap' British dan bonekanya Tengku Kudin, Olen kerana kekuatan British Iebih .... nazul 1I16r8.110' p3itriO':"I~;t'. telah d"lp",a~<I"""l''',n'

., I. ~Q., ·1.lJ~1 IU· o~, _. _., Jr' Q""_ _ li..m. ~",u· .w '_.' _ ,,,wliLAu- +

71

Deugau demlkian penj.ajab: .British telln dapat melantik secrang kaki~angalUlya iaitu 1. G. Davidson menjsdi Residen British yang pertama di Selangor pada 30 Disember 1874.

Di Negeri Sembllan, British telah :menggumakatl pertentangen di kalangan datuk-daruk yang berkuasa menyebebkaa y,an,g satu hendak raenjaruhkan ya:ng lain. British telah menggenakaa keadaan itu untukmendirikan :kierajaam~keraJalan booekai sam.lepas sam. Olen kerana adanya perlawanen dari damk-da:tuk y.amg patrlodk, maka berlal~lah peraag melawan British yang dipimpln eleh Datak Bandar eli Sunga] Ujuug dan Yamnran Antahdi Seri MenanM .. Man. tetapi kerana Dam.uk Bandar te£ah goyang l.alLlmeo'gal.m.l1; maka pad.a m 6 Disember n 874, British telah memaksanya menandeaangani perjallji.1:IJIl dengan Inggeris dalem Ill'HIIn~ Datuk Bandar menyatakan kesediaan bekerjasama dengan Inggerls,

Pada tahun 1863, di Negeri Pahang telah berlaku per.aflg saudara antara Bendahara Ml1tabir den.gan abangnya Wan Ahmad kerana hendak menguasai Krerajaall Pahang. Penjajah Brirish telahmenggunakan pertelltamgall jfu 13111.1 mellghl:lJlltl:lJr Temen,ggomg Abu Bakar dari Joher untuk melilyokong Bendahara Mutahir dengan syarat Mutahlr sanggup me'J'llyerahkan kawasan Eadau dan sekitarnya termasuk Pulau Tieman ke dalam wHayah Negeri Johor .. Akan tetapl Wan Ahmad telah mendapat sokongan panglima

,perang yang handal iaitu Datek Babaman. Datnk Bahaman . sangat mm:.hir dalam masalah strategi perang dan dalam mengerahkan massa, Maka akhiroya Bendahara Mutahir telah dapat dikalahkan, dan Wan Ahmad dilantik meajad] Bendahara yan,g baru, Bl'itisb. tidak berpueus asa, Mereta telah menggllnakMl b.e,rbagai tmpu helah antuk memaksa Wan Ahmad bekerjasama dengan Brltish. Akhirnya. pada 8

72

SlltA1'EGIP,ENIAJ'AH BRmSH UN'!1UK M~NGUASAII MAL.AYA.

Oktober 1887, Bendahara Wan Ahmad telah tunduk lalu meugikar perji.anJian dengan British. Mengilrut perjanjian iur, British bersetuju mengittiraf Wan Ahmad sebagai Suhan Pahang dengan syaralrWan Ahmad menerima seorang ejen lnggeri yang menguasai segala hal-ehwal "rakyat Inggeris" yang, berada di Negeri Pahang. Hugh Clifford telab dilantik sebagai ejen Inggeri yang pertama di Pahang. Dengan demikian Pahang juga telah masuk Its dalam kekuasaan Inggeris.

Di Pantai Timur kekuatan Siam di Kelantan dan Terengganu beransur-ansur lemah, manakala Kedah pula dipecahbelahkan, Saw daerah Kedsh dirnasukkan ke dalam Perli dan satu dalam Setul di bawah kekuasaan Siam, Mehdllj Perjaejian Inggeris - Siam pacta tahun 1909, British telah menguasai keempat-empat negeri Kelantan, Terengganu, Kedab dan Penlis manakala sempadan antara Malaya dan Thailand juga telah ditetapkan.

Dengan demikian menjelaDg pecabnya Perang Duma Pertama pada tahun 1914, penjaj al1 Britiah telah dapat rnengua al seluruh Malaya,

n

Strate;gi Di Bidang Pentadbiraa Dan Pendidikan

Penjajah British menguasai sepenuhnya b~damg pentadbiran di Malaya. satu bidang ymg saagat penting bagl menunjangkan kekuasaan politik. Para sultan telah dllucutkan segala hak kekuasaan dalam pentadbiran kerajullIk:eCluaH dalam masalah agama dan ad at istiada orang Melayu dan

masalah mengbukum mati patrie t-patrio t. artri-Beitssh. Apabila sahaja tidak sesuai dengan kehendak British, sultan-sultan boleh diganti pada blla-bila rna a saja, Ini berlakn misalnya kepada Sultan Abdullah di Perak yang dibtllang negeri 1Ge Pulau Seychelles, Afrika setelah tamatnya Perang Perak pada t:ahuJ:l~876 kerana baginda menyokoag perang tersebut.

Di ' amping menggunakan strategi I, pecah dan perintah", British juga menggunakan strategi II atukan dan perintah II di bidang pen tadbiran. Mengikur sistem pentadbiran British" Malaya dibahagikan kepada L2 negeri bahagian deugan tiga bentuk pemerintahan yang berkuatknasa sehingga pecahnya Perang Dunia Kedua. Pertama, Negeri-Negeri Mda,YIl Berseketu (Federated Malay States, - FJv[S) yang terdiri daripada Sdangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang yang dihentuk pada 1 Julai tahnn 1896. Kepala penlerintahan tiap-tiap negeri ialah Residen British dengan seorang Reslden Jeneral sebagaipemerinteh pusat bertempar di Kuala Lumpur. Suatu majlis bernama M3Ijllis Persekutuan yang dikepalai Residen Jeneral telah dibentnk untuk mengurus bru-ehwall Negeri-Negeri Bet ekntu, Kedua Negeri~Ne:geri MelaiYiIl Ti:dak-BersdclltlJ (Unfedersjed Mala.y States - UFMS) terdiri daripada negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu yang terbentuk pada tahun 1909 ' etta Johor yang dimssukkan pada tahun 1914. Tiap-tiap negeri mempunyai ,seonn,g "British Advisor" (BA) atau "Peaasihat British" yang pada hakikatnya menguasai pentadblrau dan pemerintahan negeri-negeri, itu, Ketiga Negeri-Negeri Selat Strait Settlements -' ) terdiri daripeda tiga buah negeri iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka yang rerbentuk pada tahun I 826 dan diperintahkan secara Iaagsung oleh Gabenor British yang bertempat di Singapura.

74

S'JRJl.fEol PBNJAJAI-lIlRITISH UNTUK MENGUASAJ MALAYA

Dalam Perang Dunia Kedua, fasis Jepun menduduki Malaya elama tiga tabun lapan bulan, Pentadbiran tentera Jepun membahagikan Malaya mengiku; unit-unit wilayah eli bawah seerang Presideu, Singapura diberi llama baru iaitu Syonan (Cahaya Selatan) dan dijadikan perbandaran khas dengan diketuai oleh eorang Datuk Band!ar. Negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dibahagl kepada delapan wUayah. tiap-tiap satunya dlketuai oleh ' eorang pentadbir Jepun. Sementara itu, Sumatera (wilayah Indonesia) yang juga diduduki Jepan telah digabungkan di segi peutadbiran dengan Tanah Melayu.

Pada t5, Ogos j 945 di bawah hentaman Tentera AntiJepun Rakyat Malaya dan rakyat semua kaum yang diphnpin

- -

Parti KOIDIJIJllis Malaya serta kekuatan a:ntifasiseh.lrub dunja,

fasi: Jepun telah dilralahkml. Akan tetapi imperiali Briti h Y~llJlg menguasai semula Malaya sama sekali tidak mempeduljkan tuntutan rakyat untuk kemerdekaan .. Sebaliknya ia menYUSUD semula jentera kekuasaamaya bagi tujuan bertapak dengan lebibkul'Uh Iagi, British mula-mula melaksanaken aistem pentadbiran tentera (SMA - .BrHis,h Military Admin] tration) yang .kemudian digantikan dengan sistern Malayan nionatau Kesaman Malaya, Dl bawah 81 tern Malayan Union, aki-baki kua a-kuasa ultan dihapuskan epenuhnya dengan Malaya dltadbir olen Gabenor British yang bertanggungjawab kepada London manakala Singapura sengaja dipi ahkan datipada Semenanjung, Soa] kemerdekaan dan hak demokra i rakyat langsung tidak disentnh oleh Briti h. Oleh kerana terdapat tentangan hebat daripada rakyat hras berbagal kaum yang di UUIl oleh berbagai pertubuhan patriotik Melayu dan bukan-Melayu, imperialis British terpaksa membatalkaa perlembagaan Malayan Union. Pada I Februari 1948,

75

imperialis Briti h melak anakan ~ i rem .lIpel" ekutuan" bagi Tanah Melayu yang terdiri daripada I l bush negeri di Semenanjung rapi Singapura tetap diasingkan daripada persekutuan tersebut.

Di bawd slstem persekuman, di s3Jmpjmg terdapat kerajaan pusst terdapat pub kell':aja.an negeri bagi tiap-tiap negeri, Di egi pentadbiran, tiap-tiap negeri dlbehagikan pula kepada daerah (di Kelanran dipanggil "jajahan"), mukim dan kampung. Pentadbiran daerah rerletek di bawah Pejabat Daerah yang dilcetuai Pegawai Daerahmanakala diperingkat mukim ia dlbanui oleh Penghulu dan di peringka; kampung oleh Ketua Kampung, Dengan eara lni, pentadblran British meresap ampal ke dasar masy,nakam, di seluruh negara.

Seperi disebet di atas, berdasarkan perjanjian dengan Inggeris, kuasa sultan. telah dilucutkan kecuali dalam 081 agama dan adat lstiadat Melayu, Sebuah jentera pentadbiran agarna Islam Lelah dibentuk bernama Majlis Hal-Ehwal Agama di negeri rna ing-ma iug dengan pegawaipegawainya terdiri daripada Mufti, Kadi, Naib Kadi dan lainlain. Majlli ini dilantik oleh ultan dan bertanggungjawab la_ng ung kepada baginda sendiri,

Slstem pendidilkan m.l~.,eris, pula terbahagi kepada dna eliran ialaru aliran Inggeri dian aUrall vernakular yang menggunakan baha a masing-ma Ing kaurn tempatan, Aliran Inggeris bertujuan terutamanya melatih pentadbir-pentadbir tempatan yang terdiri daripada anak-anak raja dan bangs awan-bangsawan Ialnnya yang dididik di Makt.ab Melayu Kuala! Kangsar, Lulusan-Iulu an makrab tersebut diserapkan ke da1am jentera pentadbiran British sebagai pegawai pentadbir. Selaln itu, aliran Inggeris juga bemtuju.an melatih sejumlah tenaga yang berpendidikan Barat Ibagi menjajankan kerja-kerja perkhidmatan rendah seperti kerani,

16

kerja-kelja teknik dan lain-lain dl pejabat-pejabat kerajaan dBJili perusahaan-pemsahaan tertentu mil.ik bum lmperialls,

Seko1.3ih-sekOilah aliran \lemMu-lar IrHilbklha:snya. aliran Melayu terdiri dad dua bahagian: (a) Sekelah-sekolah umum - _ - ",.'1. 'm~em: 'b-- asmi buta huruf bas t membalehken murid-marid

OlltlLl\, ' __ ~ _ _ ,,_ _ _, __ ~ '" __ ,g1 m _

membaca, menufis dan. mengira. Falsafah pendidika.1l Inggeris bag! m1inlD ini ialah untuk memjadibn murid-mnrid jtl]~!petaru dan nelayan yang lebirh baik dmdpada bapa-bapa mereka sebelumaya". Mluid.-mu-riid yang Iuhu; daripada aekclah-sekolah i.ni kebanyakannya halik tie kampeng

'b- ~,,, ., ste ,,-, .. '1..- "" bek " -1..,- -,.," • - - --_-:ata~--nlata- askar

erWlnJ1, se engw,wya eAer]a se!JJa_g,aJ peon" ITL, 1 • ~""'"

atslrpUIl men,gamgguf. Sejumlah besar kanak-kanek pula tidakpun bersekolah. Sekolah 1m hanya. setakar per.imgikat rendah sahaja .. , (b) Sekolah-sekelah khas yang didiri.k.an penj ajah untuk· melatib gnfIJ~g:lIIru bagi mengaj ar di sekolah-sekolah umum tadi. S,ekolab~sekobh ini termasuk Mald~b Perguruan SU]tWl Idris di Tanjung Malim, Perak bagi melatih guru-guru lelaki serta Maktab Perguruan Duriau Daun, Mejaka b!JIgi gum-guru wanita,

Kerana tltlj uarmya yang sangat terbatas, jelaalah pen,Jaja.h British tidak berhasratmeningkatkan pendidikan M,elayu. Perkem_bangan bahasa dan kebudayaan MelayulenlS ditekan dengan hebae oleh penjajah, Sementara itu nasib sekelah-sekolah Cina dan Tamil dibiarkan begim saja oleh penjajah, Bahasa dan pendicdilkan Cina daa Tamil ditindas

den--"O',nb h; ebat, ~- aID,! -

MdallJj sistem pendidikan lrn.ggeris khasnya :imper..i..;aJis British telah berjaya meraupuk sejumlah anak-anak tempatan daripada g@ioIl!gan atasan yang berkiblatkan penjaj,afl. Sesetem.gab darilHtda mereka dihantar pula ke Eng£3iDd untuk mendapat pendidikan selanjutnya serta IJntl!lt lebiib me:ngkiblatkal'l mereka kepada BaraL

'17

m

S• .. '" . .' lip .~L 'D' Peri tah" . IJ,ra"egl ' ~ eCUI ,3n . ,erIDw,

Untuk jaengekalkan pelllglll3:,saanfl)l3 ke atas tanah-tanah jaJahan,pellljajah British juga bersaadar pada strategi "pecah dan perintah". Penjajah 1Britisb sangat berpengalaman dalam bidaug hili. Pengataman mereka mengadu domba sltlhi,bangsa,-!lukJU,ban,gsaw Afriika darn India telah mereka bawa ke Malaya, Pegawai-pegawai pentadbir British bukan semata-mata menumpukan perhatiankepada bidang politik, ekenomi dae peatadbirao, tetapi mere . .ka juga. secara halus mengkaj! ciri-ciei khusus masyarakat yang' dijajah. Pegawai-pegawai pentadbir penjajah di Malaya mis,a.~:mya Frank Swettenaam, R.J. WiJkiJnson.R.O. Wi.nstedtj, l.M. GuUick. M. Sheppard dan lain-lain sekaligus juga 'merupabn pengkaji-pengkaji .masyarakmt MeblYU yang; (:elimi .. Mereka mengk:aj:i: ciri-ciri khusus masyarakat feudal Melayu, sistem polittk dal1k.ebudayaa.o, adat resam, kepercayaan, agama, bahasa dan sebagainye deiligall tujU.BI11 membolehl:aIJ1IlY.a meuguasatalam pemiknan orang-orang M,eht,yu untuk memadahkan penjajahannya. British L. . d" .~. strate ..... ~'ia ,- .... 1:_ ~. II ~ >~ f' ',r"~ ~!i.m·em.!)el#~n"an nerpen apa1i S'~~':'_~'" ang paung seeamar INaJ!! .' ~_~""~~.

orang-orang Melayu di kawasan pedesaan dalam aktivUi pertanian tradisional dan rnemisehkan mereb dari kegiatan ekonom] kapital'is moden di bandar-bandar dan ka.wasrn~kawasa:n pembanguJllalllaiil1lnya.

Unnik mengembangkan sistem kapiralismenya khasnya bagi memenuhii.~eper1uaD tenaga buruh murah di lomhong-knnbong dan ester-estet, pemj<lJab Bdtish seeara besar-besaran membawa masuk buruh-buruh dad negeri

78

China dan India, Padatahun 1858 penjejah Brie,ish telah

I~h - - erian '/ - A -,- -,-; kerai aa'l't1 fe-d1a_m CI..: :iiII b ,- - --mensU\,,,,t peIJ --rnJlaD aengan "_ -"l----- _U _!,l[ mIL ernama

iiP'erjanjiaJil Kuli TienchilTlu• Melalui perjanjian im mereka rnemunggah secara besar-besaran buruh murah dari Chima untuk digunakan sebagai lembu peraban di lombongIDombong timah"fombong aran_g barn" pelabuhan dan Iasa-lain di Malaya. MeIiljelam.g tahun 'n920-an~ jUlmbh buruh dsri Chinatelah meningkat menjadl 250,000 a~:alJ satu suku juta orang. Penjajeh British juga telah membawa masuk buruhburuh India untuk bekerja di ester-estes getah, jalan rays,

• ..,1_- jl"e ~e~"1 " d. " .1. in-Is . Tanam setah a - Q All~u1. rue "

jl,~ N_X _lW!pl _ an ~ru __ am" .!.11L!l_an 1;>- _<;:Yj y __ .tl"" ~u _:am

di Malaya pada tahun 1877 telah berkembang meajadi perusahaan ester seeara besar-beseran mesjelaag abed ke-20 dengaa bertambah meluasnya pasaran getah. Deugau demikian keperluan'untuk tenaga bumh murah dari India jUg,;l semakin bertambah, Oleh itu kita dapati dalam tahuntahun 1920~an, terdapat kira-kira 346,000 .buruh India bekerja menjadl ktdi penjajah British di Malaya. Perkembangan kapitalisme di Malaya yang bersanderkau fudustr] pertombongan danperladangan im telah melahirkan kelas prolle~aria[ di Malaya

Melajui larsgkah-larrgkah ~.ersebut beransur-ansur tel,a:h terbennrk masy,arakatberbUang kaum di Malaya. Akan tetapi imperiaHs British sengaja mewujudkan fungsi-fuagsi ekonomi yang terbaha.gi-bahagi untuk masing-masing kaam, Untuk mengalihkan sasaran erang-orang Melayu, penjajab British. sengaja menggambarkan bahawa oraag-osang Cilla dan Indialah yang mengancam naslb bangsaMelayu di tanahaimya sendlri, manakala imperialis British digamba:d:.Ml sebagai payung peHndullg bagi kepentingan orang ,Melayu., Iai merupakan sebabagiau,! daripada strategi "pecah dan permtah" ya.m,g ~dah d~persi.a:~)kall l.eblh 21W'aJ. oleh IkUisb

DAJHJRA DAN KlEMERDcKAAN

'9

untuk membolehkennya menggunakan senjata mengadu domba berbagai kaunr tersebut hila keadaan memerlukau manti.

Apabila fasis Jepun menduduki Malaya, penjajah Briti hi lad Iintang puk,RlIlg dan mengibarkan benders putih, Parti Komuni Malaya, dan Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya yang diplmpinnya telah membangkitkan massa rakyat semua kaum melancarkan perlawanan terhadap fasis Jepun demi mernbela tanaheir, Akan tetapi setelah asis Jepun menyerah diri pada tahun 1945. imperial! British pun men,gikut jejak langkah Jepun dengan menghasut permo. uhan antara kaum dan, mencetuskan penyemhelihan

ecara besar-besaran antara Melayu dam Cina. Tapi UEHl,Ik menutupj komplotan jabs. ter ebut, mereka menodlJlh Parti Kemuui Malaya dan Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya sebagai bertanggungjawab aras pemhuauhan-pembunuhae itu, Imperialis British menglJ'asai seWLLJa Malaya pada bulan September 1945 dan meneruskan pcli i II pecah dan perintah'nya yang terkuruk ini,

IV

Strategi Uutuk Men.guasai Tanah

. Malay,a, sangat kaya, Hurarr-rimbanya yang Iua

niengandungi kayu-kayan yang amat berharga. Buminya kaya dengan bahan-bahan galian yang amat diperlukan oleh negara-negara industri, tanahnya pula ubur unmk berbagai jenl: tanam-tanaman. Keistimewaan lni . angat menarik perhatian tlllasa,-k'uas3J asing khasnya penjajab British. Tibk pusar penguasaan politfk dan pentadbiran kolorrial British di

:80

STRATEGI!,HNJAJAHBRlTlSH UNTUK:b.mNGUASAI MALAYA

M:alaya berkisar d,j atas masatah bagaimanamerampas bumi yang subur lagi kaya raya ini dan memusatkan di tangan mereka, Tirik punt perlawanan or31ng~orang Melayu Jdl3lSny:a kanm rani berkisar atas ma wah bagaimana merebut kembali kemerdekaan tanahair dati penguasaan British dan berjuang mernpertahankan hak mereka atas tanah yang merupakan tali nyawa rnereka ltu, Perang-perang patriotik kaom tani yang terkenal dalam sejarah tanahair kita sepetd Perang Naning eli Melaka Perang Mahadi di Seiangor, Perang Datuk Maharajalela dan. Datuk Sagor di Perak, Perang Datuk Bahaman dl Pahang Perang 100k Janggut di Kelantan dan Perang Haji Abdul Rahman di Terengganu telah dilancerkan untuk nrenentang penguasaan asing dan merebut kembali kemerdekaan tanahair, Di samping ituperang-perang itu juga dllancarkan mereta untuk melawan tindakan Impeeialts British yang merampas hak milik kaum tani alas tanah yang mereka usahakan turun-temurun itu,

Setelah penja.j,ah mengenakan penguasaan poliltitknya ice atas Malaya, lapun dengan rakusnya menguasai tanab tanaman, tanah Iombong dan tanah huran yang terbaik eli uegara ki ta. Untuk tujuan ini, imperial! Brjtish memperkenalkan sistern taneh yang barn iaiatu istem Torrens pada tahun [880-3111., Di bawah dorongan slstem taneh tersebut, tuan-tuan punya syarikat perlombongan saw demi satu rnernbuka lembong-lombong bijih di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang serta menguasai bidang-bidang tanah yang hias di kawasan-kawasan perlombongan itu. Di samping itu, kapit.alis-k,apitalis British juga telah rnembuka ladang-ladang getah secara besar-be aran di herbagai negeri khasnya Pantai Barat Semenanj ung. Pembukaan tamw secara besar-besaran untuk perladangan, perlombengan dan lain-lain ito telah berjalan begitu pesat

8]]

mengakibatkan dalam masa Hma dasuwarsa hingga Inellje~ lang kemerdekaan pad()J. tahun .ill957; selnas :5 juta ekar ta:l]JaIh telah diballglllutan di selUl[Llh negara,

Penindasan berdarah olen penjajalr British ke atas

Per.ang·.-n.eraJrtlOl p .. atnotik bum tanitelah me~~: b~UI~~1 • ~ I --I ·b-.-' F -~. _. ~ --~-- "~-~ rn _ Jl'.,a! jaJlaIli agI

mereta untuk merampas taaah-tanah yang Iuas khasnya di negeri-aegeri Pantai Berat bagi menanam PQtok.-potok getah a, Sebelum berkemballgnya.pe.rusahaan getah, mereka telah mengusahaken penanaman kopi, tebn, lada hiram dan lain-lain, Pada tahun ] 877, Bdtisb telah membawa benih-benih getah ke Malaya dan ·2,0 rahun kenmdian, ladang-£adaIll8 getah sudah rnulai makmur .. Perkemban.galll pesat perusahaan kereta dan peml[ota.au pasaran dunia akan getah yang semakin bertambah mellljelang akhlr abad loe-19 telah membawa keulIl.mngan besar kepada tuan-tuan punya ladamg gletah British. Ini telah mendorong kapitalis-kapitalis Broeah berlumba-h iba .~. ~ eb ·t; t- .... Ii- di sel ih M· .. ·i·.1 __ IY~-~ - -- --~---~~ _urn __ .mere l!! ,L(Ulru.1 I se I1m_ wlll.ya

bagi membukat ladang-ladang getah, Mereka telah mendapat galakan yang kuat daripada kernj.a.run penjajah, Sistefl.l ranah British teraog-teraagen meadiskriminasi dan meaindas kaum rani dan rakyrut peribumi lapisan lainoya, tapt memberikan segala keistimewaan kepada kaplitills Biiuish. Residen British yal1i memerintah di berbagai negeri dengan mudah saja meluillskanpemind'illbl:lll hak milik tanah kepada orang-omll.!?;: .Erop.a.bI bahkan pemerintah Inggeris se:ndiri mulai tahun 1890 tfdah menyediakan wang pinjaman kepada tuan-taan pUllya ladang besar bagi membuka htdsll.g-ladang getah, Kerajaan pelljajah juga secara khusus merizafken tanah-tamah yang berdekatan deng:m jalan keret.ap1i dam jalan my a uatuk ladang-ladang besar kepunyaan orang Eropah dan dengan tegas melarang tanah-ranah nlUi dimiliki olen penduduk tempatan, Sebagai contoh, di Selangor pada t.a.hufl 1905,

82

Residen Bnrisbtelabmengeluarkan perintah kepada semua pegawai daerah dalam mana di~eg;ask3in bahawa Utal'tptl iz.i1~ Reside», tanah-tarwl! yang b.etde~aUm jalaj'l, "Q)iCi kt!'raja.cu;l t:ldak bol;eh dipindahmWk kepod« seorasg peribHNlipun. JI Di bawah keadaan demfkian, maka tanab-taaah yang luas di negeri-negeri Pantai Barat delligam cepatnya berpindahmilik Ire: iada wan -c'. ~lJ ~ ladans b ... s",· .. B' . ~'Ush;

~ ·iL .~.~ pun.rCl ~.- ~ b "'..... n~_·,

Dl Panrei Timnr, sam eontoh perampasan tanah yang menjolok mata oleh kapitalis British y3Jng berlaku Iii. Negeri Kelantan pahl( dikemukakan secara khusus di sini. Pada 10 Oktober 1900 satu perjanjian telah dibuat antara Su]tan Kelantan dellgaJil R.W. Duff .. Duff menububkan sebush syarila:t dan menunnrt konsesl dati Sultan Kelantan dengan menggunakan per:joojiaD talhu'I1I 1900 itu. Dengan tipu helah denlikialll, Doff me:I1~,a.p3!t konsesi ke alas, hamplr separuh dari tanah-tanah d'i negeri itu iahlJl kawasan seluas kira-kira 3.000 bairn persegi di UhI Kel.3iIhtm yang terletak di antara Srm.,gai Galas dan Sungal Lebir urunk selama 4)0 tahim, Du'ff berjanji membayar kep.ada K,erajann Kelantan sebanyak $2,000 saja

, bila masuk .. ituk m:em)uI""""'" knr'~ dai ·m· embavar ·c"k-: ap3!3i ma~u __ WL". ~"~ .~.l "~e JOlI _~.H em_.J ~. 1JI"~iiU

. be .. _i'~ 5·'· '·~'.",A. rinad hasil-basll ~~ (!p:cl'3" ' h. w~·~" ~

se anyiUf.. perarus uan[L a _~. JL !!J. pen!;:>!; 'luran J\.a. 3J8an

itu. SatlU. perjanjiaill lain yang ditandataagani pads tahun 1903 teleh memberikan hak yang lebih luas kepada syarikat Dufil Mengiktlt perjanjian itu, Duff mempuny,ai hak mutlak alas perlOll'lbo:ng an , pertaniaa, pembalatam, hasllhujan, perairan, perhubungaa jali:IJ'IiJ. atau keretapi, pemajakan tanah untuk mendirlkan bangunn.n. pengutipan sewa dian lain-lain di kewasan-kewasan konsesi tersebut. Sultan euma berhak membancl penduduk di kawasan-kawasan konsesi itu dan mengutip cnkai rahunan $1,00 bagi seorang Melayu dan $3.00 bagi seora:lJig Cina yallg telah dewasa, at3!up'llfl $4.00 Ull'.lti;lk seorang Mebyu dan $12.00 untuk seoraml Cina d]

83

kawasan-kawasan tertentu.

Pada 15 Julai 19 J.5, satu surat peraansuhan telah diaam..dattangani antara .Kera:jaan Kelantan dengan Syarikat Duff Development, Kerana syatiket itu menghadapl kesulitan kewangan, iabersetuju memutangkan konsesi itu kepada Kerajaa~mj Kelantan deagan syarat Kerajaan Kelantan membayar "gantl rugl" :sebmyak $2,500 • .000.00., Selain :illl Syarikat Duff pula dibena:rkWli seterusnya memHiki "selama matahari terbif' beberapa bidang tanah, tiap-tiap satunya tak kurang dari 2,OO() ekar dellgam jumlah semuany.a tidak melebihl 50,,000 ekar dan bayaran cukai serlnggi-tingginya 25 sen saja seekar, Demlkianlah caranya sebuah syarikaj :British melalui perjallji:alll peniplJall telah membolot tanah yang Iuas di Negeri Kelantan dan mernaksa pula. Kerajaan Kelantan membayar ganti rugi apabda perjanjian itu dirmmsubkan. Pada tabnn 1909, SyaIikat Duff dan lima bmw lagi syarikat Inggeris telah membuka dan memiliki [allah seluas 28~256etar'. 20 tahun kemudlan bib!llgan s.yalflkat asing bertambah menjadi 14 baah dan juralah tanah yang dibakanya ialah 60,096 ekar, Sehlugga. tahum!957, semua 14 buah syadkat ini memitikiselnasan tanah y.ang sama yang merupakaa 20 peratus daripada tanah pertaaian di Kelantan .~ iaitu kira-kira satu perlima dari s,el111ruh taneh yang telah dik:erjakm IJ.Inrukpert&ruiam diKelrultan pada masa ltu ..

Penjajah BdtthsD telah mendirikan satu jenrera pentadbiran yang; moden seperti Peja.bat Daerah, Pejabat tan~]]. Jabetan U!rur, Jabaran Parit Dan Taliair dan lain-lain uut:uk menguasai taaah di MaJaya. P,enc,adbiran ranah mereka menetapkan.- .

(31) Taaeh-tanah edelah di bawahpe.ngllllllsal:lJD dan urusan pemerintahan koloelal British di liap~tiap buah aegeri dan bagi seti8lp penerokaan bam mesri mendapat keluhrsan

84

pemerintah,

(b) 'Ianah-tanals yang dib.ub. b'lmdaklaln diukur dan sempadannya di~elapkalll.

(c) Hak miUk ke atas taaah lrarus didaftarkan ..

(d) Satu sistem cukal disusun dalam mllUI, setiap bidang tanah dikenakan cukai dam ra .. kya (. diwajibkan membayar cukai-cukai itu kepada pemerinteh,

(e) Rakyaj luas kheanyakaurn tan) tidak Iagi mempunyai kebebasaa unnrk menereka tanah garap.ill secara beb 'as -e c -Fi-: dulu d3J'~~ern~"'k-ui tanah-tanah -- - ~ diteroka

__ . s_ peLt..!; _ _ _ _Il! nL"""e"'---'- Ml!UdU yanb j _= _

ltu sebagai milik mereta.

(t) SflJtu sistem huklllllUl!n dilaksanakan ke atss rakyat y 21:ng meJafllggar peramran-peratu ran tanah seperf enggan membayar cukai" meeeroka tanah secara be-bas dan lain-lain ..

Di samping itu British juga telah menjajankaa

- ..

gerakanmengukur dan menandabataskan tanah. Melalui

gerakan ini, mereka dapat m:emge~3il:ruuJi mum tanah dari segi kesuburan dan kekayaan sureber-sumber alam yang terkandung di perut bumi. Ini membolehkan mereka mengkelaskan tanah-taaah itu mengikut hasil-haeil datn kegunaannya seperti tanah-tanah galian (kaya dengae endapen-endapan bijih timah, emas, besi mengaeasn dan laln-Iatn): tanah-taaah pertanian uatuk taaam-tanaman industri, 1nltuk sawah, untuk dusua, kebun sayur dan lain-lain; tanah hutan untuk kayu-kayan dam. mergastua termasuk tanah huraa simpanan; eaaab-taaeh bandaran untuk perusehaan, pentadblran dan kediaman , tanah-tanah kampung; tanab-tanah pl1ya dan lain-lain sebagainya. Slstem meayiasat, meIl!gu_kuf dan menenmkan m.utu ranahitu pada l:nhJmya kelihatan rasionsl dan wajar, Sebenamya Illlilah can yang Iicik yang digunakan British untuk menguasai dam memilik] taaab-taneh yang paling subur dan. kaya di t:m.ah.3iH

,85

kita dan menyimgkmrkan bum tani daritanah-tanah mereka,

Sungguhpun pemilikan tanahnya sangat luas dan keuntuugannya melimpah ruah akin tetapi, Bfitjsh mengenakan kadar cukal yang paling ringan ke atas tanah-tanah yang dimiliki syarikat-syarikat British dan syaritat-sy,a,rik,al Eropah leinnya. Apabila Iadang-ladang getah British mula dibuka ia hanya dikenakan cukai $1..00 bagi setiap 100 ekar dalam tujun tahun pertama, kemudian 25 sen bagi satu ekar, Akall tetapi cukai bagi tanah-tanah rakyat khasnya kaum tani berlipat kali gsnda dan cnkai untuk e let British. Cukai unmk sawah pada umamnya $3.00 seem manakala bag. kebun kecil getah pula $6.00 seekar,

Sistem cukai yang demikian sangar menyakitkan hati rakyat. Tidak cukup de1:lgan cukai tanah, diadaken pula cukai-cnkai yang lain. Sebagal coutoh sistem cukai yang dilaksanakan dj Kelantan mulai talmo 1914 agak mewakili sistem cukai di lain-lam negeri di Malaya .. Di sana '. elain dati cu.kai tanah dan cukai binatang temakan, tan;ama:T1l r= tanaman juga turut dicukai. Pokok buah-buahan dliken.akan :3 sen

epohon, kelapa 3 en etaudan dan pohon sirih Sen sejunjung, Yang paling menyakitkan hati orang rarnai ialah pemaksaan eukai kepala eli mana setiap orang rakyat diwajibkan membayar $1.00 kepada peajajah British.

Penjajah Briti h tidak rnahu mellbatkan kaum tani Melayu di bidang ekonomi moden khasnya dalam peru ahaan getah atau perlombongan timah. Mereka berkeras maim mengikat kaum tani dalam aktiviti ekonomi tradlsional di kawasan pede aan, Mereta mahu kaum [ani teros-menerus menghasilkan tanaman bahan-bahan makanan yang mnrah unmk dihekalkan kepada buruh-bnruh Iadang dim Lombong serta penduduk kota yang semakia bertambeh. Akan tetapi polisi British yang merampas tanah-tanah terbaik bagi

86

S'rnATEGII'ENJMMI BRmSfllJtmJK MENGlJASAI MI\WW;\

membuka ladang dan bin-lain telah mengakibatkan kaam tani kehilangan ranah. Tanah-tanah yang ringgal 1I,1IlWk pertanian pula rendah mutunya dan tidak membawa penghasilan yang tinggi. lui benar-benartelah mengancam kehidupan kaum tani Iebih-lebih lagi setelah tahun ] 903 apabila perebutan lee ata tanah semakin memuacak, Kaum tani yang mendapati tanaman padi tidak maju mula berusaha rnembuka kebun-kebun kecil getah di tanah-ranah yang dulunya ditanarni bahan-baban makanan. Akan retapi, mereka meaghadepi tentangan hebat dari pihak berkuasa penjaj.ah yang .mahu rnemonopoli peru ahaan getah dl tangan mereka, Apabil a mereka tidak dapat menghalang pekebun-pekebun kecil itu mereka pun melaksanakan polisi diskriminasi terhadap pekebun-pekebun tersebut, Selain daripada melarasg kaum rani memsliki tanah di ~epi jalan raya arau keretapi, mereka eagaja mengenakan cukai tanah yang, tingg:i bagi kebun kecil getah (lebih 20 kall ganda dad cukai estet dan satu kali ganda dad cukai sawah padi bagi setiap ekar) membarasi volume eksport dari sektor pekebun kecil, menekan harga dan mengenakan cukai ek· port yang tinggi bag. pengeluaran ektor pekebun kecil getab .. Ditarnbah dengan Iarangan Ice alas penerokaan tanah sscara bebas yang duluDya dapat dilakukan kaurn taw, semua ini menyebabkan kaum lam merasa angst rerhimpit dian tidak puas Dati terhadap kaum penjajah.

Penjajah British menyedari bahawa ketidakpuasaa orang-orang MeJa.yl.l mengenai masalah tanarh mentiasa msrupakan tali api yang boleh menyala membakari kekuasaan penjajah, Sejak tahun-tahun 1:890-an lagi mereka telahpun membayangkan kebimbangan itu. Pada tahnn 1908, keempsr-empat Residen British di Negeri-Negeri MeEayu Ber ekututelah membincangkan seal tanah-tanah milik

87

oraag-eraag Melayu, Pada ulihun 1910, mereka mengusulkan tanah.-tamah Melayu jangan dipmdltnmJUk. dan dise,r:apkan ke dalam perusahaaagetah, ,Akfuim:YaJ pada 25 November ]9]3" Majlis Persekuruan yang dikendalikan peojajah British telah

I J '1. - liE _'1,._.. - T' .,.1. S" . M.II u D' I. I-

.me[bUS.l\an ._!Il~u:enanWLI lmpanan', e.~ayl!1 • ' 1 ualwau

enakmen ini, orang Meb)!!.! dit",krif sebagai orang yang "bertutur bahasa MelaylJl darn beragamalslam", tanah orang:~ eraog Melayu yang diwartakan sebagai "taneh simp an an Melayu tidal boleh d-ijIl11al, disewa atau diserehkankepada sesiapa juga ya,llg bukan-Melayu. Melalui sistem "Tanah Simpmrul Melayu" in:ilah pel1jajah Br.itish dengan llcik cuba meredakan kemarahau orang Melayu dan mengendurkan pertenrangan dengan mereka, Mereka mengg.anllbarkan diri mereka kenon sebaga] pellndung kepentingam orang Malay!]-, mel ind u ngl tan ah -ta ua 11 mereka y an g d j 'pIU sakai turun-temurun dad pencerobohen "bangsa-bengsa asingu khasnya orang Cina dan India. Sebenarnya mereka DJ3!h!J menutupi perampasan mereka ke atas tanah-tanah orang Melayu. Mereka juga mahu menutupi pemllikan yang terpuS3taKan tanah-tanah negara kita ditangaml kapitalis-kapitalis British dam lain-lain. Mereka. juga mabu mengekalkau erang-orang Melayu di kawasan pedesaan khasnya dik~wasMTI taaaman padi, memisahkan orang-orang MelaylJ darip.ada kegiatan ekOiftomJ modendi bandar-bandar dan di kawasan pembangunan lainaya, dsngan demikian menyekiu pertumbuhan kelas pl'Oletaria[ Melayu.

I KU8SSi politik dan hak para: sultan dUIlI pembesar ke

atas tanah, mengurip cukai dl negers l]]asing-'masing. serta m,empunyai tenteranya sendld te13ih diliapllskan oleh British, Kerana bantahan para! sultan dan pembesar, pelljllljah British terpaksa memberl elaun yang tstap setiap bulan serta bidang tanah yang agak Iuas ~H negerl m_as.illg~ma8ing kepada mereka, Ta]18Jh mereka jUllla. tidak djtBl'lalblUJ cukai. Akan

88

tetapi, keluasan taaah-tanah mereka juga beransur-aasur berkurartgaakerana pemecahan melaluijrembahagian harta pesaka dan lain-laln.

Sehingga 1970~arl1l,. bum kapitalia monopoU British merupakan taan tanah yang terbesar dengan memiliki tanah ytlJng pahmg: Iuas dan sebur di selumh negara kira, Selain itu, munenl juga tuan-tuan tanah tempatan. Pada tabuo 1920-an rumah-mmah agensi British yarn.g tertibat dalamperusahaan getah telah menguasai 1 ]/2 juta ekar taaah, tidak termas,Wt tanah-tenah yang mereta tehlih rampas tetapi belum lagi dibuka, Pengnasaaa mereta ke atas ranah membolehkan mereka menempati kedudukan yang terpenting dalam ekonomi Ilega:ra kita. Mengikut perangkaan yang tidat lelllgtap,pada tahun 1953, mereta telah memilIki 70% dad semua estet dl MaiaYf,· Kedludukam. British ke alas tanah tetap' unggul sekalipun selepas kemerd.ekaam .. Pada tallun196I, kapitalmonopoli asing dad Eropah khasnya, British menguasa] 65% danpada estetgeeah dan 9' tahan kemudian (~ahlJn [910) menlagkat semula kepada 76'%. Mengiku; somber Zorn dan Leigh-Hunt, pada rabun 1960, syarikarsyarikat monopoli asing memiliki 1,.685,850 ekar, Dari jumlah ini, 1;351,200 ekae dikuasei olehBritish.

Seperti k.iJa: Iihat eli atas, tiak bent pembangunan taneh dan pertanian yang dUaJks.anakan semasapenj aj alii British di Malaya iaJab tanaman industri khasnya getah untuk memenuhi.lGepedLl.al1~ke'lPeduan begara-negara industrl. Baram .. Akibat daripada strategi demikien, lebib daripada .60% kawasan tamah yang dibub diHanam dengam tanaman industri manakala kir21 .. kiea 14% saja (900 ribu ekM) ditanam deng3iD pad], Akibatn.y.a pengeluaran padi tidak meneukupi keperluan dalam negeri dan beras terpeksa cllimport dad IUM hingga ke ban ini,

Di sektor penanaman padi, kaum tani berada dalam

IDARURAT DAN UMJeRD"!U<AN

89

keada.an y.ang sangat terhimpit .. Akibat strategi tacah British, tanah-tanah pad; yang paling: mUDS dan subur dimilik:i olen tuan-tuan tanah .. Gejala ini saogat nyata di urara Malaya (iaitu Kedah, Perfi , Seberang Prai dan Kelantan) yang paling banyak menghasilkan padi; di sana terdapat 20.,000 kcfuarga man tanah menguasai 67% dan seluruh tanah pertanian, Di Kedah dan Peril saja terdapat 6.445 keiuarga tuan tomah menguasai 213 dan selnruh tanah pertanian di sana. Mengikut angka rasmi, dati semna tanah-tanah yang disewa oleh bum tani, 93% adalab di sekrer pengeluaran padL

Sebelum kemerdekaan, keluasan kebun-kebun kecil getah maIah kira-kira 1,606.0 0 ekar, Akan tetapi saiz etiap unit kebun keeil kira-kira 3.13 ekar. Saiz ini sangar kecil dan tid,at ekonomjk ... Ini berlaku di zamen penjajahan dan Juga benerusan sekarang di sektor kebun kecilgetah mahupun sekror penanaman padi. Mengilrut angka .. an.lka ra mi. 97% daripada seluruh moab awab di Semenanjung adalah terlalu keen dan tidak ekonomlk malah berada di bawah saie optima. ]3 ag~ ke bun kecil ,getab pula, 5 I % berada di bawah saiz optima,

Mengikut bancian pada tahun 1921. penduduk Malaya berjuI111ah kira-kira 3.27 jutt orang terdiri sebagai berikrut-

Melayu I ,627 10.8

Cina l,173354

India 471 628

Seperti dirrunjukkml di atas, strategm tanah British telah menjladikan kapitalis monopoli British sebag.illtuan tanah yang paling besar di negara kita sebelum tahun 1970-,an, manakala jumJlab tuan tanah ternpatan juga telah muncul khasnya di sektor pengeluaran padi. Namun jumlah terbesar rakyat adalah miskln dan menderita, Dl kalangan sehirub penduduk de a, jumlah yang agak besar terdiri darfpada

90

bum tani miskin dan buruh pertani an , sejumlah agak kecil terdiri daripada tarn sedang manakala sejumlah yang lebih keeU lagl terdiri daripada rani kaya dan man tanah. Tani mi kin, merupakan masse tani yang luas yang tidak bertanah atau kekurangan tanah. Mereka adalah bum semi - proletariat d:i kawasan pedesaan. Polarisasi kelss di anrara "ang k:aya dengan yangmiskin sudahpun hebat sejak zaman peajajaban lagi,

Penjajah British telah memaksakan i tern kokmialJ1Iy,a ke atas r,al'1'9It deiligalll, benet terhunus. Sungguhpu'f.II ditentang hebat oleh rakyat, t.api mereka berkeras unruk melak-

anakan si tern tersebut dan menggertak tunduk perlawaaan rakyat. Siapa yang menolak pembayaran cukai dikenakan hukuman yang keras. Seperti berlaku di Perak, Pahang, Kelantan dan lain Jain negeri ruraah-rumah rakyat yang menentang i tern eukai British dibakar, harta benda mereka termasuk tanah-tanah dirampas. Ada, yang ditangkap dan dihukum, ramai yang diu ir dad kampung halaman masing-' masi ng, bahkan tidak sediki t yang dibukum bunuh, Kekejaman-kekejaman berdarah itu diteru kan oleh panjajah British dalam tahun-tahun 19'50-ao sema a Perang Pembeba an Nasional Anti-British sedang msnggelora. Mereka meminoah paksa dari kampung halaman masingrna ing hampir 1 juta pendnduk tehanyakannya bum ram ke dalarn kira-kira 400 buah karnpung berkurung yang bertaburan di eluruh negeri, Langkah British in! bertujuan menghalang raky,a.t IUlS di kawasan pedesaan daripada terns menenrang penjajah dan I11enyokong perjuangan ersenjata oleh Tentera Pembebasan asional Malaya yang dipimpin oleh Patti Komunis Malaya,

Sekarang di bawah Dasar konemi BarLI yang mengembangkan modalbirokrat dan model komprador dalam berbagai bidang termasuk sekror perladangan, kita

91

dapari lembaga-lembaga modal birokrat yakni badan-badan berkanun) dan lain-lain kumpulaa modal tempatan dengan pe at menjadi tUM punya ladang yang terbesar di negara kit.!. Satu langkah pentlng ke arah ini ialah pengambllahhan Kumpulan S,ime Darby (miliJk: modal menopoli Britisb) yang menguasal Iadang-ladang oleh perbadanan modal birokrat serta pemindahan pendaftaran kumpulan itu ke Kuala Lumpur dan London pads tahun I 97 8. Pada tahun 1981. modal birokrat dan modal komprador tersebur mengambil alih pula ladang-ladang Guthrie dan Dunlop Estates - kelua an kedua-duanya berjumlah 250 000 ekar lebih. Iui dt. usuli dengan pengarnbilalihan Syarikat Harrison Estates (Ma]aysia) Berhad yang memiliki ladang seluas kira-kira 180,OOOeka:r pada 'tShUD 1982. Langkah-Iangkah pengamb ilalihan ini telah Iebih memperkukuhkan pengua aan modal birokrat dan modal komprador ke alas tanah, kha nya sektor perladangan negara kita ..

Dasar Ekonomi Bam yang bertujuan memba mi kemiskinan dan menyusun semnla rna yarakat telah mencapsi matlamatnya dalam melahirkan kela: -kela barn tersebut, ialtu kelas kapitall blrokrat dan kapjtal! komprador Melayu serta mellbatkan Iebjh ramal ahli-ahli profeslonal Melayu dalam sektos ekenomi meden .. Namua malJamat keadilan sosial khasnya membasmi kemiskinan behrm tercapai sepeauhnya. Dengan demikian jurang anrara yang kaya dengan yang miskin tetap wujud. Rakyat negara kita memang memerlukaa sam da ar ekonomi bam, namun da M im baru lab benar-benar dapat mencapai matlamat perkembangan ekonomi negara serta kemakmuran bersama.

Anda mungkin juga menyukai