Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Kuasa bud PA / Kuasa PA

SPD SPD

ppkd

Anggaran kas pemerintah daerah

DPA SKPD

Pnyusunan anggaran kas pemerintah daerah

Pengesahan rancangan DPA SKPD

Penyiapan SPD

ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

DPA SKPD DPA SKPD

DPA SKPD PENGAJUAN SPP LS, GU, UP, TU ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Rancangan SPD

Rancangan SPD

otorisas i

SPD SPD SPD

Prosedur Pengajuan SPP Perintah Pencairan Dana Penerbitan Surat Bendahara Pengeluaran PA / kuasa PA SP2D Kuasa BUD Pembuatan SPM SPM PPK SKPD PPKD SP2D Pengguna Anggaran SPM SP2D BANK SP2D Pembuatan SPP SPP Dan Dokumen Lain Penolakan SP2D Paling Lambat 1 hari kerja sejak SPM Diterima Penelitian Kelengkapa n Dana Cair DPA SKPD SSP dan Dokumen Lain SSP dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPD SP2D Surat Penolakan Penerbitan Penelitian SP2D SPP Pembuatan Surat Penolakan Penerbitan SP2D Tidak Leng kap Ya Penerbita n SP2D SP2D DPA SKPD Penerbitan SP2D paling Lambat 2 hari sejak Pembuatan SPM Diterima Surat Penolakan SPM SPP dan Dokumen Surat Lain Penolakan Penerbitan SPM SPD SP2D SP2D SP2D register Surat Penolakan Surat Penerbitan SP2D Penolakan Penerbitan SPM Surat Tidak Leng Penolakan Dari kap Penerbitan SPM Bank SPP dan Dokumen Surat Lain SP2D Penolakan Penerbitan SPM SP2D SP2D SP2D Otorisasi Pencatatata n Register SPP Dokumen Penatausah aan Pembuatan SPM Nota Debet Register Surat Penolakan Penerbitan SPM Rancang SP2D an SPM Register SP2D Register SPM Pencatata n SP2D SSP dan Dokumen Lain Rancanga n SPM Rancang an SPM Dokumen Otorisasi Penatausah aan SPD Penerbitan SP2D .