P. 1
RAB PP

RAB PP

|Views: 1,398|Likes:
Dipublikasikan oleh Hilda Isfanovi

More info:

Published by: Hilda Isfanovi on May 12, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS CIPTA KARYA
DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN & UPAH KERJA
Lokasi : WILAYAH I
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
A. BAHAN BANGUNAN
1 Pasir Urug m3 9449!"!!
# Pasir Pasa$g m3 11%&#!"!!
3 Pasir Cor m3 1913!!"!!
4 Ta$a' Urug m3 1!!43!"!!
( Ta$a' Urug Tama$ m3 93(!!"!!
% )*+a,a$ Rum-u. m# 3&(!!"!!
/ Ba.u B*,a' 1(0#! m3 133#1!"!!
& Ba.u -*1a' m*si$ 10# m3 #!#1&!"!!
9 Ba.u -*1a' m*si$ 101 m3 #!(#%!"!!
1! Ba.u -*1a' m*si$ !"( 2 1 m3 1&%/&!"!!
11 Ba.u -*1a' m*si$ #03 m3 19%!#!"!!
1# Ba.u -*1a' ,oka, 1!01( m3 14&394"4!
13 Ba.u -*1a' ,oka, (0/ m3 1(##!!"!!
14 Ba.u -*1a' ,oka, 30( m3 1((9&!"!!
1( Ba.u -*1a' ,oka, #03 m3 1%#14!"!!
1% Ba.u -*1a' ,oka, 10# m3 1%#14!"!!
1/ Ba.u -*1a' ,oka, 101 m3 1&%/&!"!!
1& Ba.u -*1a' ,oka, !"(01 m3 1&%/&!"!!
19 )rasak m3 14(#(("!!
#! Sir.u k,as C m3 1!!43!"!!
#1 Ba.a M*ra' +3 341"!!
## Ba.a1o +' 34%("!!
#3 Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 4! Kg kg 1!(3"!!
#4 Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 (! Kg kg 1!(3"!!
#( Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 Pu.i' kg 1&/!"!!
#% S*m*$ 7ar$a kg 1&/!"!!
#/ Ka-ur )am-i$g To$ (%3#!!"!!
#& Ka-ur Pasa$g 5 / kg 6 0 / kg 13#!!"!!
#9 S*m*$ M*ra' m3 11((!!"!!
3! B*si B*.o$ Po,os kg 9&4!"!!
31 B*si +*.o$ 4iam*.*r 1% mm 1# m ,3r 1#%!!!"!!
3# B*si +*.o$ 4iam*.*r 1# mm 1# m ,3r 9!!!!"!!
33 B*si +*.o$ 4iam*.*r 1! mm 1# m ,3r %3!!!"!!
34 B*si +*.o$ 4iam*.*r & mm 1# m ,3r 33%!!"!!
3( B*si +*.o$ 4iam*.*r % mm 1# m ,3r #/!!!"!!
3% B*si +*.o$ 4iam*.*r ( mm 1# m ,3r 1&!!!"!!
3/ B*si B*.o$ U,ir kg &3%!"!!
3& Ba3a Pro8i, 79 : Ka$a, kg 1!&%!"!!
39 Ba3a siku L kg 1!#3!"!!
4! Ba3a C kg 1!#3!"!!
41 B*si -*$gika. ko$s.ruksi 0 ku4a# ka;u kg 1!#3!"!!
4# Ba3a P,a. sim-u, Tr*ks.a$g+au. kg 1#49("!!
43 E,*k.ro4a kg (#&!!"!!
44 Ka<a. B*.o$ 5 +*$4ra. 6 kg 1!#!!"!!
4( B*si B*ug*,04ook a$gk*r kg 1#%%!"!!
4% Tra,is B*si Siku 0 P,a. kg 1!%(("!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
4/ B*si S.ri- m= 9#/("!!
4& B*si -,a. 5 4 > & 6 .*+a, # mm Kg 114!!"!!
49 +3 3(!!!"!!
(! +3 39!(!"!!
(1 +3 4(1!!"!!
(# +3 %3#(!"!!
(3 B' 99%!!"!!
(4 Buis +*.o$ U 1( 1m B' 1&!!!"!!
(( Buis B*.o$ U #! Cm B' #!3(!"!!
(% Buis B*.o$ U 3! Cm B' #3%(!"!!
(/ Buis +*.o$ U 4! 1m B' 3!!!!"!!
(& Buis +*.o$ U (! 1m B' 4(!!!"!!
(9 Mi$;ak Ca. 5 B 6 ,.r /4#("!!
%! Mi$;ak -*,umas +*gis.i$g ,.r #/(!"!!
%1 Ca. M*$i Ka;u kg 1%/(!"!!
%# Ca. M*$i B*si kg 1%/(!"!!
%3 Ca. Ka;u 0 1a. +*si kg (11(!"!!
%4 Ca. Di$4i$g kg 1#&1("!!
%( Ca. 7*a.'*rsi*,4 L.r 1!/#(!"!!
%% 7a.*r-roo8i$g L.r 13#!!!"!!
%/ P,amir Di$4i$g kg (##("!!
%& P,amir Ka;u kg 14&(!"!!
%9 7oo4 8i,,*r kg 19#(!"!!
/! S*$4i$g L.r #/(!!"!!
/1 M*,ami$ L.r 33!!!"!!
/# P*<ar$a L.r 44!!!"!!
/3 Ti$$*r L.r 93(!"!!
/4 ?*r$is L.r 31&!!"!!
/( D*m-u, Kg 1(%!!"!!
/% Mi$;ak 1a. 0 A84u$*r L.r 1!#!!"!!
// K*r.as )osok ,+r 33!!"!!
/& S-iri.us ,.r 1#9&!"!!
/9 So4a A-i kg 13/(!"!!
&! Kuas +' &#(!"!!
&1 C*r*,ak kg 133#!"!!
&# Po,i.ur ,.r 3!(!!"!!
&3 T*ak @i, ,.r 4#(!!"!!
&4 T**r0R*si4u ,.r 1&((!"!!
&( Ka1a B*$i$g 3 mm m# (1/!!"!!
&% Ka1a B*$i$g ( mm m# %&/(!"!!
&/ Ka1a +*$i$g .*+a, & mm m# 1!&!!!"!!
&& Ka1a Ra;+a$4 ( mm m# &14!!"!!
&9 Nako 4au$ ##!!!"!!
9! ),ass+,o1k +3 19#(!"!!
91 Ka;u M*ra$.i Pa-a$ sg, ukura$ m3 33##!!!"!!
9# Ka;u B*$gkirai Pa-a$ sg, ukura$ m3 %3#(!!!"!!
93 Ka;u Kam-*r Pa-a$ sg, ukura$ m3 /31(!!!"!!
94 Ka;u M*ra$.i Ba,ok sg, ukura$ m3 3#1#!!!"!!
9( Ka;u B*$gkirai Ba,ok sg, ukura$ m3 %1!(!!!"!!
9% Ka;u Kam-*r Ba,ok sg, ukura$ m3 /#!(!!!"!!
9/ Ka;u Krui$g Ba,ok sg, ukura$ m3 3&#&!!!"!!
9& Ka;u Pa-a$ Ta'u$ m3 #(&(!!!"!!
99 Ka;u Ta'u$ 5B*k*s.i$g6 m3 #%%!!!!"!!
1!! Ka;u Lis. 12( Cm 5Kam-*r6 m= ((!!"!!
1!1 Ka;u Aa.i Ba,ok Bo3o$*goro m3 19#(!!!!"!!
1!# Ka;u Aa.i Pa-a$ Bo3o$*goro m3 #!3(!!!!"!!
1!3 Ka;u Aa.i Ba,ok Loka, Ma,a$g m3 1111!!!!"!!
1!4 Ka;u Aa.i Pa-a$ Loka, Ma,a$g m3 1#%(!!!!"!!
1!( As+*s Da.ar 1>1 ,+r //!!"!!
1!% As+*s 4a.ar .*+a, 4 mm 54!>#!!6 L+r 1!&!!"!!
1!/ As+*s 4a.ar .*+a, ( mm 5(!>#!!6 L+r 13#!!"!!
Buis B*.o$ φ 1( Cm
Buis B*.o$ φ #! Cm
Buis B*.o$ φ 3! Cm
Buis B*.o$ φ 4! Cm
Buis B*.o$ φ (! Cm
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
1!& As+*s 4a.ar .*+a, % mm 5%!>#!!6 L+r 144!!"!!
1!9 P,a. as+*s .*+a, 4 mm 5 1"!! > 1"!! 6 L+r #!4!!"!!
11! P,a. as+*s .*+a, ( mm 5 1"!! > 1"!! 6 L+r #1%!!"!!
111 Har-,*k 5!"%>#"!!6 ,+r 1#/%!"!!
11# Tri-,*k 59!>#1!6 3 mm ,+r (11(!"!!
113 Tri-,*k 59!>#1!6 4 mm ,+r (94!!"!!
114 Tri-,*k 51#!>#4!6 4 mm ,+r %9!#("!!
11( Tri-,*k 51#!>#4!6 3 mm ,+r (//(!"!!
11% Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 % mm ,+r %(4(!"!!
11/ Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 9 mm ,+r 1!/#(!"!!
11& Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 1# mm ,+r 13%4!!"!!
119 Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 1& mm ,+r 1&(9!!"!!
1#! P,;<oo4 9 mm 51"## > #"446 L+r 1!%/!!"!!
1#1 P,;<oo4 4 mm 51"## > #"446 L+r 44!!!"!!
1## 9ormika ,+r 13%!/!"!!
1#3 U+i$ PC A+u2a+u 5#!>#!6 m# #(3!!"!!
1#4 U+i$ PC A+u2a+u 53!>3!6 m# 44!!!"!!
1#( U+i$ PC 7ar$a 5#!>#!6 m# #91(!"!!
1#% U+i$ PC 7ar$a 53!>3!6 m# 4(1!!"!!
1#/ K*ramik 1! > #! m# (1/!!"!!
1#& K*ramik 1( > 1( m# (1/!!"!!
1#9 K*ramik 1( > #! m# (1/!!"!!
13! K*ramik #! > #! m# (1/!!"!!
131 K*ramik #( > 3! m# (1/!!"!!
13# K*ramik 53!>3!6 Po,os m# (!(3!"!!
133 K*ramik 53!>3!6 Mo.i8 m# 94%!!"!!
134 K*ramik Di$4i$g 5 #!>#! Cm #!>#( Cm 6 m# (1/!!"!!
13( P,i$. K*ramik 1!0#!1!03! m= 4(%(!"!!
13% P,i$. K*ramik ar.is.ik (0#! m= 4(%(!"!!
13/ U+i$ 7a8*, 5#!>#!6 +' 13#!"!!
13& As+*s )*,om+a$g K*1i, 53!(>1!(6 ,+r %3#(!"!!
139 As+*s )*,om+a$g B*sar 5#4!>1!(6 ,+r &%3(!"!!
14! S*$g )*,om+a$g 53!!>9!6 BALS 3! ,+r //!!!"!!
141 S*$g g*,om+a$g B7) 3! 0 Ro,, 5 (! M > 9! CM 6 Ro,, 19#!!!!"!!
14# S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ 4! 1m m= #!3(!"!!
143 S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ (! 1m m= ##%%!"!!
144 S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ %! 1m m= #4/(!"!!
14( S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ /! 1m m= #/(!!"!!
14% S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ 9! 1m m= #91(!"!!
14/ T*ak<oo4 51#!>#4!>46 ,+r &%#!!"!!
14& T*ak<oo4 511!>#1!>46 ,+r /(3(!"!!
149 );-sum Boar4 5 1#! > #4! 6 9 mm ,+r 1!/#(!"!!
1(! );-sum & mm m# #4#!!"!!
1(1 );-sum % mm m# #!3(!"!!
1(# Lis. );-sum m= 1/%!!"!!
1(3 L*m Ka;u kg 9%#("!!
1(4 Paku +a,ok 0 -a-a$ kg 1!1/("!!
1(( Paku -a$1i$g B' //!"!!
1(% Paku *.*r$i.0-aku -a;u$g Kg 1/%!!"!!
1(/ Paku R*$g Kg 1!&!!"!!
1(& E$gs*, Pi$.u ukura$ 1# Cm B3 1!4(!"!!
1(9 E$gs*, -i$.u S.*, 31#!!"!!
1%! E$gs*, ARCH -i$.u B3 3#/(!"!!
1%1 E$gs*, A*$4*,a ukura$ % Cm S.*, 1/#(!"!!
1%# E$gs*, 3*$4*,a S.*, 1%&!!"!!
1%3 E$gs*, g*s*r 3*$4*,a : -*$gu$1i S*. ##!!!!"!!
1%4 E$gs*, H S.*, 9%!!"!!
1%( E$gs*, ku$i$ga$ ARCH as,i S.*, 33!!!"!!
1%% E$gs*, a$gi$ S.*, 1!#!!"!!
1%/ Ku$1i .a$am +iasa B' %3#(!"!!
1%& Ku$1i .a$am a$.ik B' 31%#(!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
1%9 Ku$1i .a$am 7C 0 KM B' 41#(!"!!
1/! Ku$1i s*,o. B' 93!!!"!!
1/1 Ku$1i .a$am 5 &!& 6 B' 9!!!"!!
1/# Ku$1i si,i$4*r B' 43#!!"!!
1/3 S,o. +*sar S.*, 1(4!!!"!!
1/4 )r*$4*, Pi$.u B3 9((!"!!
1/( )r*$4*, A*$4*,a B3 %((!"!!
1/% Hak A$gi$ Siku.a$ B3 1!/(!"!!
1// Hak A$gi$ Kai. B3 (9(!"!!
1/& S-i$' k$i- B' /#!!"!!
1/9 Door s.o- B' 13&!!"!!
1&! P*ga$ga$ -i$.u B' &4!!"!!
1&1 Kra$ Air 4iam*.*r 10#B B3 1&1(!"!!
1&# Kra$ Air 4iam*.*r 304B B3 311!!"!!
1&3 S.o- kra$ 10#B B3 #/(!!"!!
1&4 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r (0&B m= 1/!("!!
1&( Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 10#B 5 #! mm 6 m= #%3!"!!
1&% Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 304B 5 #( mm 6 m= 4#%("!!
1&/ Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1B 5 3# mm 6 m= 4//!"!!
1&& Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1 104B 5 4! mm 6 m= 9!(!"!!
1&9 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1 10#B 5 (! mm 6 m= 9/!!"!!
19! Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r #B 5 %3 mm 6 m= 1(9(!"!!
191 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r # 10#B 5 /( mm 6 m= ##(4!"!!
19# Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 3B 5 9! mm 6 m= 313/("!!
193 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 4B 5 11! mm 6 m= 4(&1("!!
194 B*si -i-a ga,Ca$is kg 1!#3!"!!
19( Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 10#B m= 1%&3!"!!
19% Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 304B m= #4#3("!!
19/ Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1B m= #9%(!"!!
19& Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1 104B m= 3//4("!!
199 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1 10#B m= 4!39!"!!
#!! Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r #B m= (4##!"!!
#!1 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r # 10#B m= /3#&("!!
#!# Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 3B m= &!/&!"!!
#!3 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 4B m= 11&(3("!!
#!4 K*$i P?C 10# B B' 13#!"!!
#!( K*$i P?C 304 B B' 19#!"!!
#!% K*$i P?C # B B' 43#!"!!
#!/ K*$i P?C 3 B B' %4#!"!!
#!& K*$i P?C 4 B B' 1!9#!"!!
#!9 K*$i P?C ( B B' 1(1#!"!!
#1! K,*m P?C B' 3/#!"!!
#11 Sak*,ar +3 19%(!"!!
#1# S.o- ko$.ak +3 19%(!"!!
#13 Lam-u TL 1 > #! +' /1(!!"!!
#14 Lam-u TL # > #! ,*$gka- r*8,*k.or +' &&!!!"!!
#1( Lam-u TL 1> 4! ,*$gka- r*8,*k.or +' 1!4(!!"!!
#1% Lam-u -i3ar 1! <a.. D 9i..i$g +' 13/(!"!!
#1/ Lam-u -i3ar 4! <a.. D 9i..i$g +' #3%(!"!!
#1& Lam-u Pi3ar 1( 7a.. +3 1!4(!"!!
#19 Lam-u TL 1>#! 7a..D8i..i$g +3 49(!!"!!
##! Lam-u TL 1>4! 7a..D8i..i$g +3 %#1(!"!!
##1 9i..i$g Lam-u -i3ar +3 1!4(!"!!
### E*kri$g +u,a. ,*$gka- +' %%!!"!!
##3 E*k*ri$g SPA %! Am- B' &1!!!"!!
##4 S*k*ri$g Kas 1 )rou- MCB U$i. (##(!"!!
##( S*k*ri$g Kas # )rou- MCB U$i. %/%(!"!!
##% S*k*ri$g Kas 3 )rou- MCB U$i. 1!!%(!"!!
##/ Ko.ak F*k*ri$g MCB +' ((!!!"!!
##& Ka+*, N)A (!! ?o,. 1>#"( mm m= #(&("!!
##9 Ka+*, NYY #>#"( mm m= 9&(%"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
#3! Ka<a. Harmo$ika m# 1&4#("!!
#31 Ka<a. Kasa 'armo$ika m# %&4/("!!
#3# B*.o$ Ros.*r0K*ra<a$g +' 3&(!"!!
#33 Ros.*r +a.a +' &#(!"!!
#34 )*$.*$g Loka, ?,am +3 4%/"(!
#3( )*$.*$g Loka, mo4*, Kara$g-i,a$g 5ko4ok6 +3 11#/"(!
#3% )*$.i$g k*ramik g,aFur +3 9(4#"(!
#3/ Bu+u$ga$ )*$.i$g k*ramik +3 14%!#"(!
#3& Bu+u$ga$ ,oka, mo4*, kara$g-i,a$g +3 %3(#"(!
#39 Bu+u$ga$ As+*s )*,om+a$g K*1i, +3 #(!(#"(!
#4! Bu+u$ga$ As+*s )*,om+a$g B*sar +3 #&3#("!!
#41 )*$.*$g Kara$g-i,a$g 5 Bam+* 6 +3 #&3#"(!
#4# Bu+u$ga$ Kara$g-i,a$g 5 Bam+* 6 +3 94/!"!!
#43 Bu+u$ga$ g*$.i$g ?,am -r*s +3 4!1("!!
#44 )*$.*$g +*.o$ +3 /1!!"!!
#4( Bu+u$ga$ g*$.*$g +*.o$ +3 1!(!!"!!
#4% Uri$oir +' 1(#3(!!"!!
#4/ K,os*. Ao$gkok Pors*,*$ +' 11(9#("!!
#4& C,os*. 3o$gkok .*raso B' 4(!!!"!!
#49 K,os*. Du4uk +' #1&3(!!"!!
#(! 7as.a8*, +' ##&#(!"!!
#(1 Bak Ma$4i 9i+*rg,as +' #((/(!"!!
#(# 9,oor 4rai$ +' #1&#("!!
#(3 ACo*r +' 9!/("!!
#(4 Pi-a 0 s,a$g s-ira, sa,ura$ kra$ S*. 3#4!!"!!
#(( Bak .*raso B' 93%!!"!!
#(% Bak 1u1i s.ai$,i*s s.**, B' #13!!!"!!
#(/ Bak 1u1i .*raso B' 1(3!!!"!!
#(& 7a.*r 4rai$ D A11*ssori*s B' 4&!!!"!!
#(9 S*a, .a-* 5TBA6 +' 13/("!!
#%! Iso,a.or +' /1("!!
#%1 Las 4oo8 +' /1("!!
#%# T 4os P?C +' %!(!"!!
#%3 PaCi$g S.o$* % 1m K3!! m# 44!!!"!!
#%4 PaCi$g S.o$* & 1m K3!! m# 4/%&("!!
#%( Ka$s.**$ %! 1m +' #&%!!"!!
#%% Ka$s.**$ 4! 1m +' 1%(!!"!!
#%/ Pagar -ro8i, m# ((!!!!"!!
#%& Pagar BRC m# 19(#(!"!!
#%9 Pi$.u a,umi$ium m# #(&(!!"!!
#/! Dau$ -i$.u P?C : kus*$ u$.uk KM07C u$i. %3#(!!"!!
#/1 Pi$.u +*si +a3a m# (#&!!!"!!
#/# A*$4*,a +*si m# 4/3!!!"!!
#/3 Door C,os*r +' #%&4!!"!!
#/4 Bau. kai. +a3a +' 94%"!!
#/( Bau. +' 1%(!"!!
#/% K,*m +' 13#!"!!
#// Roo8,ig. 9i+*rg,ass m# 3%&(!"!!
#/& Po,;1ar+o$a. m# 13!%!!"!!
#/9 Pagar BRC Uk"#4!! > 9!! ga,Ca$iF* u$i. 1&1(!!"!!
#&! Pagar BRC Uk"#4!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. #134!!"!!
#&1 Pagar BRC Uk"#4!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. #(9!//"(!
#&# Pagar BRC Uk"#4!! > 1/(! ga,Ca$iF* u$i. 3#4%%("!!
#&3 Pagar BRC Uk"#4!! > 19!! ga,Ca$iF* u$i. 3(#!!!"!!
#&4 Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1!!! ga,Ca$iF* u$i. 31#4!!"!!
#&( Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 3(#!!!"!!
#&% Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 4/(/(!"!!
#&/ Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" #(!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. /4&!!!"!!
#&& Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" #(!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. &!9&/("!!
#&9 Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" 3!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 933%#("!!
#9! Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" 3!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 1!(/3/("!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
#91 Pi$.u Doro$g Uk" 3!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 13!4&/("!!
#9# Pi$.u Doro$g Uk" 3!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 149!(!!"!!
#93 +.g (934("!!
#94 +.g /%&9!"!!
#9( +.g &34%#"(!
#9% +.g &9%(!"!!
#9/ +.g 1!#!#("!!
#9& +.g 1119#("!!
#99 +.g /!4%&"#!
3!! +.g &34%#"(!
3!1 +.g 9&31#"(!
3!# +.g 11!%&/"(!
3!3 +.g 1#%//("!!
3!4 +.g 1391(!"!!
3!( Ba.u a,am +o+os0-a,ima$a$0k,i$k*r m# &&!!!"!!
3!% Pro8i, A,umi$ium 4B m= %43(!"!!
3!/ Kar*. kus*$ a,umi$ium m= 3(/("!!
3!& S,imar A,umi$ium m= 41#(!"!!
3!9 Ka<a. 4uri -agar m= //!!"!!
31! Do,k*$ ka;u g*,am +.g 9!/("!!
311 )*4*g gu,u$g m# 3!/4("!!
31# Bam+u ,3r #!%&!"!!
313 T*k+,o1k m# &#(!!"!!
314 9a+r ko$s ra$gka a.a- +a3a Ei$1a,um* m# #%4!!!"!!
31( 9a+r ko$s ra$gka -,a8o$4 +a3a Ei$1a,um* m# /4#(!"!!
31% S*$g 8umira m# /4#(!"!!
31/ As-a, +*.o$ kg %344"&!
31& As-a, 1ura' kg (#!3"!!
319 Ka;u +akar m3 1#3#!!"!!
3#! Mi$;ak .a$a' L.r 3!&!"!!
3#1 9o.o1*,, 5 s*$sor 6 D Ko$.ak.or u$i. ((!!!!"!!
3## Ca,1i-,a$k !"1 > #"4 m m= 3!!!!"!!
3#3 Ca,1i-,a$k !"# > #"4 m m= 4(!!!"!!
3#4 Ca,1i-,a$k !"3 > #"4 m m= %%!!!"!!
B. TANAAN LAIN ! LAIN
1 C*mara U4a$g B*sar 5.i$ggi 3 m6 +.g #11/(!!"!!
# C*mara U4a$g Ta$ggu$g Ti$ggi #"( m6 +.g 1(1#(!!"!!
3 C*mara U4a$g K*1i, 5.i$ggi # m6 +.g 9!/(!!"!!
4 Ca+* Pu;a +.g 1&1(!!"!!
( Tum+ak Ro3o +.g 199%(!"!!
% Sika. Bo.o, +.g 1&1(!"!!
/ Rum-u. )a3a' Mi$i m# 3%3!!"!!
& Rogo I$o +.g 1#1!"!!
9 Yu,ia$a +.g 3%3!"!!
1! Pa,m 7as'i$g.o$ +.g #4#!!"!!
11 So$g o8 I$4ia +.g 3%3!!"!!
1# Tri Co,our +.g 1#1!!"!!
13 Lo.us +.g %!(!!"!!
14 Sam+a$g Dara +.g #4#!!"!!
1( Ara,*a +.g #4#!!"!!
1% Ka1a$g 2 ka1a$ga$ -o,;+ag 1&1("!!
1/ Baku$g -o,;+ag #1/&"!!
1& Ku1ir -o,;+ag #1/&"!!
19 Ka$a -o,;+ag #1/&"!!
#! ),o4ok Liar 5.i$ggi 1"( m6 +.g /9&%!"!!
#1 B,u* 9a$.a +.g 1#1!!"!!
## Sa<o K*1ik +.g 9!/(!"!!
#3 Na$as 7ar$a -o,;+ag &4/!"!!
#4 Ma'ko.a Duri -o,;+ag 3!#("!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1#!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1(!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1&!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > #!!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > ##(!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > #4!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1#!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1(!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1&!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > #!!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > ##(!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > #4!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
#( A*. Ero-a -o,;+ag 3!#("!!
#% C'a$a Ba$gkok -o,;+ag #4#!"!!
#/ Rum-u. S<iss m# 1#1!!"!!
#& Rum-u. Ai-a$g m# 11!!!"!!
#9 T*,o2T*,oa$ -o,;+ag 1#1!"!!
3! Pa$4a$us -o,;+ag 19&!"!!
31 Ea$FiC*ra -o,;+ag 33!!"!!
3# Ru<*,ia' T*gak -o,;+ag #4/("!!
33 Ru<*,ia' Ro+o' -o,;+ag 1%(!"!!
34 A$4a$g M*ra' -o,;+ag 44!!"!!
". UPAH TENAGA KERJA
1 Ma$4or @rg0Hr 4!!!!"!!
# K*-a,a Tuka$g Ka;u @rg0Hr 3/(!!"!!
3 Tuka$g Ka;u @rg0Hr 3(!!!"!!
4 K*-a,a Tuka$g Ba.u @rg0Hr 3/(!!"!!
( Tuka$g Ba.u @rg0Hr 3(!!!"!!
% K*-a,a Tuka$g Ca. @rg0Hr 3/(!!"!!
/ Tuka$g Ca. @rg0Hr 3(!!!"!!
& K*-a,a Tuka$g Lis.rik @rg0Hr 3/(!!"!!
9 Tuka$g Lis.rik @rg0Hr 3(!!!"!!
1! K*-a,a Tuka$g Pi-a @rg0Hr 3/(!!"!!
11 Tuka$g Pi-a @rg0Hr 3(!!!"!!
1# K*-a,a Tuka$g B*si @rg0Hr 3/(!!"!!
13 Tuka$g B*si @rg0Hr 3(!!!"!!
14 P*k*r3a @rg0Hr 3!!!!"!!
1( P*$3aga Ma,am @rg0Hr 3!!!!"!!
1% Tuka$g P,i.ur @rg0Hr 3(!!!"!!
1/ I$s.a,a.ir Lis.rik @rg0Hr 3(!!!"!!
1& P*m+a$.u .uka$g +a.u @rg0Hr 3!!!!"!!
19 P*m+a$.u .uka$g ka;u @rg0Hr 3!!!!"!!
#! P*m+a$.u .uka$g +*si @rg0Hr 3!!!!"!!
#1 P*m+a$.u .uka$g 1a. @rg0Hr 3!!!!"!!
## P*m+a$.u .uka$g ,is.rik @rg0Hr 3!!!!"!!
#3 P*m+a$.u .uka$g -i-a @rg0Hr 3!!!!"!!
#4 Masi$is @rg0Hr 4!!!!"!!
#( P*m+a$.u masi$is @rg0Hr 3(!!!"!!
#% M*ka$ik @rg0Hr 4!!!!"!!
#/ P*m+a$.u m*ka$ik @rg0Hr 3(!!!"!!
#& @-*ra.or @rg0Hr 3(!!!"!!
#9 P*$g*mu4i 0 su-ir @rg0Hr 4!!!!"!!
3! Tuka$g .a$am @rg0Hr 3(!!!"!!
31 P*$3aga A-i @rg0Hr 3(!!!"!!
D. SEWA ALAT
1 S*<a P*$ga4uk B*.o$ !(! m3 5 mi$ 3 3am 6 -*r 3am 1!!!!!"!!
# S*<a Pum- 7a.*r 5 mi$ 3 3am 6 -*r 3am 3(!!!"!!
3 S*<a ?i+ara.or Ro,,*r 5 mi$ ( 3am 6 -*r 3am 3(!!!"!!
4 S*<a A,a. Ba$.u 5 s*. 0 3 a,a. 6 -*r 3am (!!!!"!!
( S*<a Dum- Tru1k -*r 3am 9/(!!"!!
% S*<a Es1aCa.or -*r 3am 1(!!!!"!!
/ A,a. +a$.u -*r 3am 44&!!"!!
G Harga su4a' .*rmasuk PP$
KETERANGAN :
H Tam+a'a$ I.*m Baru
H P*ru+a'a$ Harga
Pasurua$ ( No-*m+*r #!!/
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
KEPALA DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN PASURUAN
Ir. BABANG ABIANYU
P*m+i$a U.ama Mu4a
NIP" (1! 11! 9//
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
Pekerjaan
Lokasi
Tahun Anggaran
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA
A SUB PEKERJAAN :
I PEKERJAAN PERSIAPAN Rp. 0.00
II PEKERJAAN TANAH Rp. 23,00.00
III PEKERJAAN P!N"ASI Rp. 0.00
I# PEKERJAAN $ET!N Rp. %,%%2,23&.'
# PEKERJAAN PASAN(AN ) PLESTERAN Rp. 32&,2*'.%
#I PEKERJAAN K+SEN, "A+N PINT+ ) JEN"ELA Rp. &,**,,00.00
#II PEKERJAAN RAN(KA ATAP ) PEN+T+P ATAP Rp. 0.00
#III PEKERJAAN LAN(IT-LAN(IT Rp. %,&&&,30..0
I/ PEKERJAAN 0AT Rp. 20,.&,032.30
/ PEKERJAAN LISTRIK Rp. 0.00
/I PEKERJAAN SANITASI Rp. &%.,2&.2
/II PEKERJAAN K+N0I ) PEN((ANT+N( Rp. &,3'&,&%'.0
/III PEKERJAAN PEN+T+P 1PAS. KERA2IK3 Rp. %,%',,.2.00
PEKERJAAN $ESI %',30*,22&.00
SUB TOTAL Rp. 56,108,420.45
B SUB PEKERJAAN:
SUB TOTAL Rp.
C PERENCANAAN & PENGAASAN Rp. !,000,000.00
" A"MINISTRASI Rp. 2,500,000.00
R#65,608,420.45
R#65,608,000.00
TERBILANG: $$$..
444..,4444200&
2enge5ahui67en8e5ujui
Ke5ua Ti7 Reha9i:i5asi (e;ung Seko:ah
S"N62I 4. Peren<ana,
s5e7pe: seko:ah = 5an;a 5angan
Na7a 5erang Na7a 5erang
NIP.
P%&'()'* #%(+,-,.(:
%. >i:e RA$-S"62I ini un5uk reha9i:i5asi Seko:ah "asar ;an 2a;rasah I95i;ai8ah
2. >i:e ini 5er;iri ;ari 9e9erapa ?orkshee5, a:@
PAN"UAN, /%0,-,
Pe5unjuk pengisian
HARGA BAHAN, /%0,-,:
"aA5ar harga 9ahan ;an upah 8ang ;iisi 9er;asarkan harga se5e7pa5.
Harga 9ahan su;ah 5er7asuk PPN se9esar %0B
RAB, /%0,-,:
Hasi: perhi5ungan Co:u7e pekerjaan ;an harga sa5uan pekerjaan
REKAPITULASI, /%0,-,:
Hasi: penju7:ahan 7asing-7asing pekerjaan
+n5uk su9 pekerjaan ;apa5 ;i5a79ahkan sesuai ;engan ke9u5uhan, 7isa:n8a@
- A. S+$ PEKERJAAN@ R.TE!RI
- $. S+$ PEKERJAAN@ R. PERP+STAKAAN
- 0. S+$ PEKERJAAN@ K26D0
- ". S+$ PEKERJAAN@ PA(AR SEK!LAH
A(.1,-. 2.0+. -.&'.( #%*%0)..(, &%03,0, 3.0, 14 450*-2%%&
% PEKERJAAN PERSIAPAN
2 PEKERJAAN TANAH
3 PEKERJAAN $ATA
* PEKERJAAN P!N"ASI
PEKERJAAN KAE+
& PEKERJAAN ATAP
' PEKERJAAN PLESTERAN
, PEKERJAAN LAN(IT-LAN(IT
. PEKERJAAN SANITASI
%0 PEKERJAAN $ESI
%% PEKERJAAN K+N0I "AN KA0A
%2 PEKERJAAN $ET!N
%3 PEKERJAAN PEN+T+P
%* PEKERJAAN PEN(E0ATAN
3. Pekerjaan ;iisi ;engan na7a pekerjaan, 7isa:n8a REHA$ILITASI (E"+N( S"N TE(AL (!N"!, KA$. 2ALAN(
Su9 pekerjaan ;iisi ;engan na7a su9 pekerjaan, 7isa:n8a REHA$ILITASI R. TE!RI
Lokasi, ;iisi ;engan a:a7a5 seko:ah
P.(3'.( #%(++'(..(:
%. Ten5ukan 7e5o;e kons5ruksi ) 9ahan kons5ruksi
2. 2asuk ?orkshee5 RA$
3. Pi:ih i5e7 pekerjaan 8ang sesuai
*. I5e7 8ang 5i;ak sesuai hapus ;a:a7 sa5u 9aris 1ro?3
. Apa9i:a a;a i5e7 pekerjaan 8ang 9e:u7 a;a
Ta79ahkan ;engan 7en8isipkan 9aris 1ro?3 5er:e9ih ;ahu:u 9aru 7asukkan i5e7 8ang ;iper:ukan
&. I5e7 5a79ahan sesuaikan ;engan ana:isa SNI
'. 2asuk ?orkshee5 HAR(A $AHAN
,. 2asukkan harga 9ahan pa;a ?orkshee5 harga 9ahan
.. I5e7 9ahan 8ang 5i;ak sesuai hapus ;a:a7 sa5u 9aris 1ro?3
%0. 2asuk ?orkshee5 REKAPIT+LASI
%%. Pi:ih i5e7 pekerjaan 8ang sesuai
%2. I5e7 pekerjaan 8ang 5i;ak sesuai hapus ;a:a7 sa5u 9aris 1ro?3
P%(6%&.*.(7#0,(&
% Pen<e5akan ;apa5 ;i:akukan apa9i:a se7ua i5e7 pekerjaan pa;a ?orkshee5 RA$, Rekapi5u:asi, ;an Harga 9ahan su;ah sesuai ;an 9enar
2 0e5ak6prin5 ?orkshee5 RA$, Rekapi5u:asi, ;an harga 9ahan se<ara :angsung.
3 Khusus <e5ak6prin5 ana:isa harga sa5uan@
%. Pin;ah se5iap ana:isa harga sa5uan pekerjaan 8ang 5erpakai ke;a:a7 ?orkshee5 0ETAK, ;engan <ara@
- <op8 <e:: ana:isa harga sa5uan ;ari i5e7 pekerjaan 8ang 5erpakai pa;a ?orkshee5-?orkshee5 ana:isa harga sa5uan pekerjaan
- pa;a ?orkshee5 0ETAK, pi:ih pas5e spesia: pi:ihan Ca:ue an; nu79er Aor7a5s
- a5ur 5a7pi:an ;an Aor7a5 <e::
2. 0e5ak6prin5 ana:isa harga sa5uan pa;a ?orkshee5 0ETAK
C.&.&.(:
% +n5uk se7ua pekerjaan 8ang 7enggunakan 9ahan 9aku ka8u harap ;isesuaikan an5ara jenis ka8u, ana:isa ;an RA$
2 Pekerjaan Kusen
Sesuaikan RA$ ;engan ana:isa 5erkai5 ;engan pe7i:ihan jenis ka8u
3 Pekerjaan A5ap
Sesuaikan RA$ ;engan ana:isa 5erkai5 ;engan pe7i:ihan jenis ka8u
Sesuaikan RA$ ;engan ana:isa 5erkai5 ;engan pe7i:ihan jenis penu5up a5ap
* Pekerjaan :angi5-:angi5
Sesuaikan RA$ ;engan ana:isa 5erkai5 ;engan pe7i:ihan jenis ka8u
Sesuaikan RA$ ;engan ana:isa 5erkai5 ;engan pe7i:ihan jenis penu5up :angi5-:angi5
Penghapusan a5au pena79ahan i5e7 harus ;a:a7 sa5u 9aris 1ro?3 agar 5i;ak 5erja;i kesa:ahan Aor7u:a
Pekerjaan ;iisi ;engan na7a pekerjaan, 7isa:n8a REHA$ILITASI (E"+N( S"N TE(AL (!N"!, KA$. 2ALAN(
Ta79ahkan ;engan 7en8isipkan 9aris 1ro?3 5er:e9ih ;ahu:u 9aru 7asukkan i5e7 8ang ;iper:ukan
Pen<e5akan ;apa5 ;i:akukan apa9i:a se7ua i5e7 pekerjaan pa;a ?orkshee5 RA$, Rekapi5u:asi, ;an Harga 9ahan su;ah sesuai ;an 9enar
Pin;ah se5iap ana:isa harga sa5uan pekerjaan 8ang 5erpakai ke;a:a7 ?orkshee5 0ETAK, ;engan <ara@
- <op8 <e:: ana:isa harga sa5uan ;ari i5e7 pekerjaan 8ang 5erpakai pa;a ?orkshee5-?orkshee5 ana:isa harga sa5uan pekerjaan
+n5uk se7ua pekerjaan 8ang 7enggunakan 9ahan 9aku ka8u harap ;isesuaikan an5ara jenis ka8u, ana:isa ;an RA$
Penghapusan a5au pena79ahan i5e7 harus ;a:a7 sa5u 9aris 1ro?3 agar 5i;ak 5erja;i kesa:ahan Aor7u:a
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS CIPTA KARYA
DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
Lokasi : WILAYAH III
Ta'u$ A$ggara$ : #$$%
N&. URAIAN PEKERJAAN SAT.
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 P*$gukura$ 4a$ -*masa$ga$ +ou<-,a$k m=
# M*m+*rsi'ka$ ,a-a$ga$ 4a$ -*ra.aa$ m#
3 Bo$gkara$ B*.o$ B*r.u,a$g m3
4 Bo$gkara$ Di$4i$g T*m+ok Ba.u M*ra' m3
II. PEKERJAAN TANAH
1 )a,ia$ .a$a' +iasa m3
# )a,ia$ .a$a' +iasa s*4a,am # m*.*r m3
3 )a,ia$ .a$a' k*ras m3
4 )a,ia$ .a$a' ,um-ur m3
( P*k*r3aa$ S.ri--i$g .*+i$g S*.i$ggi 1 m*.*r m3
% P*m+ua$ga$ Ta$a' S*3au' 1(! M*.*r m3
/ Uruga$ k*m+a,i m3
& P*ma4a.a$ Ta$a' m3
9 Uruga$ -asir m3
1! Uruga$ sir.u m3
11 Cu. : 9i,, m3
1# M*$gurug Sir.u -a4a. u$.uk -*$i$ggia$ ,a$.ai +a$gu$a$ m3
III. PEKERJAAN PASANGAN P&NDASI
1 Pasa$g -o$4asi +a.u +*,a' 1 P1 I 4 Ps m3
# Pasa$g -o$4asi +a.u +*,a' 1 P1 I ( Ps m3
3 Pasa$g -o$4asi +a.u ka,i 1 P1 I % Ps m3
4 Pasa$g -o$4asi +a.u koso$g 0 Aa$s.am-*$g m3
I'. PEKERJAAN PASANGAN BATA ( DINDING
1 Pasa$ga$ +a.a m*ra' .*+a, 1 +a.a 1 P1 I 3 Ps m#
# Pasa$ga$ +a.a m*ra' .*+a, 1 +a.a 1 P1 I 4 Ps m#
3 Pasa$ga$ +a.a m*ra' .*+a, 1 +a.a 1 P1 I ( Ps m#
4 Pasa$ga$ +a.a m*ra' .*+a, 1 +a.a 1 P1 I % Ps m#
( Pasa$ga$ +a.a m*ra' .*+a, J +a.a 1 P1 I 3 Ps m#
% Pasa$ga$ +a.a m*ra' .*+a, J +a.a 1 P1 I 4 Ps m#
/ Pasa$ga$ +a.a m*ra' .*+a, J +a.a 1 P1 I ( Ps m#
& Pasa$ga$ +a.a m*ra' .*+a, J +a.a 1 P1 I % Ps m#
9 Pasa$ga$ 4i$4i$g +a.a1o 1 P1 I 3 Ps m#
1! Pasa$ga$ 4i$4i$g ros.*r 0 .*ra<a$g 51# > 11 > #46 1m 1am-ura$ s-*si 1PCI3PP m#
11 Pasa$ga$ Ba.u A,am 5 Bo+os Pa,ima$a$ K,i$k*rCa$4i 6 m#
'. PEKERJAAN BET&N
1 M*m+ua. +*.o$ .um+uk 1 P1 I 3 Ps I ( Kr m3
# M*m+ua. +*.o$ 1 P1 I # Ps I 3 Kr m3
3 P*m+*sia$ 4*$ga$ +*si -o,os a.au +*si u,ir kg
4 M*masa$g -*r 1 kg 3ari$g ka<a. +a3a 0 <ir* m*s' kg
( Pasa$g +*kis.i$g u$.uk -o$4asi m#
% Pasa$g +*kis.i$g u$.uk s,oo8 m#
/ Pasa$g +*kis.i$g u$.uk ko,om m#
& Pasa$g +*kis.i$g u$.uk +a,ok m#
9 Pasa$g +*kis.i$g u$.uk P,a. ,a$.ai 0 4ag m#
1! Pasa$g +*kis.i$g u$.uk .a$gga m#
11 Pasa$g +*kis.i$g u$.uk Di$4i$g m#
1# Pasa$g +*kis.i$g u$.uk Lis. -,a$k m#
13 PASAN)AN BET@N MUTU K ##( m3
N&. URAIAN PEKERJAAN SAT.
14 PASAN)AN BET@N MUTU K 3!! m3
1( A. REKAPITULASI BET&N N&N STRUKTUR
1% M*m+ua. -o$4asi +*.o$ +*r.u,a$g D +*k*s.i$g H 1(! Kg m3
1/ M*m+ua. s,oo8 +*.o$ +*r.u,a$gD +*k*s.i$g H #!! kg m3
1& M*m+ua. ko,om +*.o$ +*r.u,a$gD +*k*s.i$g H 3!! kg m3
19 M*m+ua. ko,om +*.o$ +*r.u,a$gD +*k*s.i$g H 1(! kg m3
#! M*m+ua. +a,ok +*.o$ +*r.u,a$gD+*k*s.i$g H #!! kg m3
#1 M*m+ua. 4i$4i$g +*.o$ +*r.u,a$gD+*k*s.i$g H 1(! kg m3
## M*m+ua. 4i$4i$g +*.o$ +*r.u,a$gD+*k*s.i$g H #!! kg m3
#3 M*m+ua. ko,om -rak.is +*.o$ +*r.u,a$g 511 > 116 1m m=
#4 M*m+ua. ri$g +a,ok +*.o$ +*r.u,a$g 51! > 1(6 1m m=
#( B. REKAPITULASI BET&N STRUKTUR
#% ). BET&N UTU K ##*
#/ 1 M3 BET@N SL@@9 3!04! m3
#& 1 M3 BET@N SL@@9 #!03! m3
#9 1 M3 BET@N SL@@9 1(0#! m3
3! 1 M3 BET@N SL@@9 1(03! m3
31 1 M3 BET@N P@ER m3
3# 1 M3 BET@N STRAUS m3
33 1 M3 BET@N K@L@M #!0#! m3
34 1 M3 BET@N K@L@M 3!03! m3
3( 1 M3 BET@N K@L@M #(03! m3
3% 1 M3 BET@N K@L@M 4!04! m3
3/ 1 M3 BET@N BAL@K #!03! m3
3& 1 M3 BET@N BAL@K 3!04! m3
39 1 M3 BET@N BAL@K 3!0(! m3
4! 1 M3 BET@N BAL@K #!04! m3
41 1 M3 BET@N LISTPLANK m3
4# 1 M3 BET@N DINDIN) m3
43 1 M3 BET@N PLAT LANTAI m3
44
4( #. BET&N UTU K +$$
4% 1 M3 BET@N SL@@9 3!04! m3
4/ 1 M3 BET@N SL@@9 #!03! m3
4& 1 M3 BET@N SL@@9 1(0#! m3
49 1 M3 BET@N SL@@9 1(03! m3
(! 1 M3 BET@N P@ER m3
(1 1 M3 BET@N STRAUS m3
(# 1 M3 BET@N K@L@M #!0#! m3
(3 1 M3 BET@N K@L@M 3!03! m3
(4 1 M3 BET@N K@L@M #(03! m3
(( 1 M3 BET@N K@L@M 4!04! m3
(% 1 M3 BET@N BAL@K #!03! m3
(/ 1 M3 BET@N BAL@K 3!04! m3
(& 1 M3 BET@N BAL@K 3!0(! m3
(9 1 M3 BET@N BAL@K #!04! m3
%! 1 M3 BET@N LISTPLANK m3
%1 1 M3 BET@N DINDIN) m3
%# 1 M3 BET@N PLAT LANTAI m3
%3 Pasa$g -agar +*.o$ -ra1*.ak 5 ( > (! > #13 6 1m m=
'I. PEKERJAAN PLESTERAN
1 P,*s.*ra$ 1 P1 I 3 Ps .*+a, 1( mm m#
# P,*s.*ra$ 1 P1 I ( Ps .*+a, 1( mm m#
3 P,*s.*ra$ 1 P1 I % Ps .*+a, 1( mm m#
4 P,*s.*ra$ Ci-ra.0Am-;a$ga$ 1 P1 I # Ps m#
( P,*s.*ra$ S*.rika$ A4uka$ 1 P1 I # Ps m#
% B*$a$ga$ 4a$ Ko,2ko,a$ m=
/ M*masa$g A1ia$ m#
'II. PEKERJAAN KAYU
1 M*m+ua. 4a$ m*masa$g 1 mK kus*$ -i$.u 4a$ kus*$ 3*$4*,a ka;u 3a.i m3
# M*m+ua. 4a$ m*masa$g 1 mK kus*$ -i$.u 4a$ kus*$ 3*$4*,a ka;u kam-*r m3
3 M*m+ua. 4a$ m*masa$g 1 mK kus*$ -i$.u 4a$ kus*$ 3*$4*,a ka;u m*ra$.i m3
4 M*m+ua. 4a$ m*masa$g 1 mL 4au$ -i$.u -a$*, ka;u 3a.i m#
( M*m+ua. 4a$ m*masa$g 1 mL 4au$ -i$.u -a$*, ka;u kam-*r m#
% M*m+ua. 4a$ m*masa$g 1 mL -i$.u 4a$ 3*$4*,a ka1a ka;u 3a.i m#
/ M*m+ua. 4a$ m*masa$g 1 mL -i$.u 4a$ 3*$4*,a ka1a ka;u kam-*r m#
& M*m+ua. 4a$ m*masa$g 1 mL -i$.u 4a$ 3*$4*,a ka1a ka;u m*ra$.i m#
9 Pasa$g 4au$ -i$.u -,;<oo4 ra$gka- ra$gka .*r.u.u- ka;u kam-*r m#
N&. URAIAN PEKERJAAN SAT.
1! Pasa$g 4au$ -i$.u -,;<oo4 ra$gka- ra$gka .*r.u.u- ka;u m*ra$.i m#
11 Pasa$g 4au$ -i$.u -,;<oo4 ra$gka- ra$gka *ks-os* ka;u kam-*r m#
1# Pasa$g 3a,usi ma.i ka;u kam-*r m#
13 M*masa$g 1 m# T*ak<oo4 ra$gka- ra$gka ka;u kam-*r m#
14 Pasa$g -i$.u .*ak<oo4 ra$gka- ra$gka ka;u kam-*r m#
1( Pasa$g -i$.u .*ak<oo4 : 8ormika ra$gka ka;u kam-*r m#
1% M*masa$g 1 m3 ko$s.ruksi ku4a 2 ku4a ko$C*$sio$a, +*$.a$g % m ka;u kam-*r m3
1/ M*masa$g 1 m3 ko$s.ruksi ku4a 2 ku4a ko$C*$sio$a, +*$.a$g % m ka;u m*ra$.i m3
1& M*masa$g 1 mK ko$s.ruksi ku4a2ku4a *>-os* ka;u Aa.i m3
19 M*masa$g 1 mK ko$s.ruksi ku4a2ku4a *>-os* ka;u kam-*r m3
#! Pasa$g ko$s.ruksi ku4a2ku4a ka;u m*ra$.i m3
#1 Pasa$g ko$s.ruksi ku4a2ku4a ka;u krui$g m3
## M*masa$g 1 mK ko$s.ruksi gor4i$g ka;u Kam-*r m3
#3 M*masa$g 1 mL ra$gka a.a- g*$.*$g k*ramik 5 ka;u krui$g 6 m#
#4 M*masa$g 1 mL ra$gka a.a- g*$.*$g +*.o$ 5 ka;u krui$g 6 m#
#( Pasa$g kaso D r*$g g*$.*$g ko4ok ka;u kam-*r m#
#% Pasa$g kaso D r*$g g*$.*$g ko4ok ka;u m*ra$.i m#
#/ Pasa$g kaso D r*$g g*$.*$g ko4ok ka;u Krui$g m#
#& Pasa$g kaso D r*$g g*$.*$g +*.o$ ka;u krui$g m#
#9 Pasa$g ra$gka ,a$gi. 2 ,a$gi. 5 1"!! > 1"!! 6 m ka;u m*ra$.i m#
3! Pasa$g ra$gka ,a$gi.2,a$gi. 51"!! > 1"!!6 m ka;u kam-*r m#
31 Pasa$g ra$gka m*.a,8uri$g m#
3# Pasa$g ra$gka ,a$gi.2,a$gi. 51"!! > 1"!!6 m ka;u M*ra$.i m#
33 Pasa$g ,is-,a$k ukura$ 53 > #!6 1m ka;u 3a.i m=
34 Pasa$g ,is-,a$k ukura$ 53 > #!6 1m ka;u kam-*r m=
3( Pasa$g ,is-,a$k ukura$ 53 > #!6 1m ka;u m*ra$.i m=
3% Pasa$g ,is-,a$g ukura$ 53 > 3!6 1m ka;u kam-*r m=
3/ Pasa$g ,is-,a$g ukura$ 5# > #!6 1m ka;u kam-*r m=
3& Pasa$g ,is-,a$g ukura$ 5# > #!6 1m ka;u m*ra$.i m=
39 Pasa$g ra$gka 4i$4i$g -*misa' 5%!>1#!61m ka;u kam-*r m#
4! Pasa$g ra$gka 4i$4i$g -*misa' ka;u M*ra$.i m#
41 Pasa$g 4i$4i$g -*misa' .*ak<oo4 ra$gka- ra$gka ka;u kam-*r m#
4# Pasa$g 4i$4i$g -*misa' .*ak<oo4 ra$gka- ra$gka ka;u kam-*r m#
43 Pasa$g ,is. -,a8o$4 2 ka;u m*ra$.i m=
'III. PEKERJAAN PAS. ATAP
1 Pasa$g g*$.*$g ,oka, mo4*, kara$g-i,a$g 5 ko4ok 6 m#
# Pasa$g g*$.*$g kara$g-i,a$g 5+am+*6 m#
3 Pasa$g g*$.*$g K*ramik 0 ),aFFur m#
4 Pasa$g )*$.i$g ,oka, ?,am Pr*ss m#
( Pasa$g a.a- g*$.*$g +*.o$ m#
% Pasa$g Bu+u$ga$ ,oka, mo4*, Kara$g-i,a$g 5 Ko4ok 6 m=
/ Pasa$g +u+u$g g*$.*$g Kara$g Pi,a$g m=
& Pasa$g +u+u$ga$ K*ramik m=
9 Pasa$g +u+u$g g*$.*$g ?,am -r*s m=
1! Pasa$g $ok g*$.*$g +*.o$ m=
11 Pasa$g a.a- as+*s g*,om+a$g B*sar m#
1# Pasa$g a.a- as+*s g*,om+a$g k*1i, m#
13 Pasa$g +u+u$g As+*s g*,om+a$g B*sar m=
14 Pasa$g +u+u$g As+*s g*,om+a$g K*1i, m=
1( Pasa$g a.a- s*$g g*,om+a$g BALS 3! 5 )or4i$g Ka;u 6 m#
1% Pasa$g a.a- s*$g g*,om+a$g BALS 3! 5 )or4i$g B*si C 6 m#
1/ Pasa$g a.a- $ok s*$g -,a. m=
1& Pasa$g Roo8,ig. 9i+*rg,ass 5 1&! > 19! 6 1m m#
19 Pasa$g Po,;1ar+o$a. m#
#! Pasa$g S*$g 9umira m#
I,. PEKERJAAN LANGIT!LANGIT
1 La$gi. 2 ,a$gi. as+*s s*m*$ .*+a, 4 mm ( mm % mm m#
# M*masa$g La$gi. 2 ,a$gi. .ri-,*ks ukura$ 5 1#! > #4! 6 1m .*+a, 3 mm m#
3 M*masa$g La$gi. 2 ,a$gi. .ri-,*ks ukura$ 5 1#! > #4! 6 1m .*+a, 4 mm m#
4 M*masa$g La$gi. 2 ,a$gi. .ri-,*ks ukura$ 5 1#! > #4! 6 1m .*+a, % mm m#
( La$gi. 2 ,a$gi. -,;<oo4 53! > %!6 1m .*+a, % mm m#
% La$gi. 2 ,a$gi. -,;<oo4 5%! > 1#!6 1m .*+a, 4 mm m#
/ La$gi. 2 ,a$gi. -,;<oo4 5%! > 1#!6 1m .*+a, % mm m#
& La$gi. 2 ,a$gi. .*ak<oo4 53! > %!6 1m .*+a, 4 mm m#
9 La$gi. 2 ,a$gi. .*ak<oo4 5%! > 1#!6 1m .*+a, 4 mm m#
1! Lis. ,a$gi. 2 ,a$gi. ka;u -ro8i, m=
11 La$gi. 2 ,a$gi. as+*s 51!! > 1!!6m T*+a, 4 mm ra$gka M*ra$.i m#
1# La$gi. 2 ,a$gi. -,;<oo4 4 mm D ra$gka ka;u M*ra$.i m#
N&. URAIAN PEKERJAAN SAT.
13 La$gi. 2 ,a$gi. g;-sum +oar4 .*+a, 9 mm m#
14 Lis. );-sum m=
1( K*ra$gka ,a$gi.2,a$gi. ka;u M*ra$.i m#
1% La$gi. 2 ,a$gi. g;-sum +oar4 .*+a, 9 mm D Ra$gka ka;u m*ra$.i m#
1/ La$gi. 2 ,a$gi. g;-sum +oar4 .*+a, 9 mm D Ra$gka M*.a,8uri$g m#
,. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
1 1 mL Pasa$g ,a$.ai u+i$ -1 a+u 2 a+u ukura$ #! > #! 1m m#
# 1 mL Pasa$g ,a$.ai u+i$ <ar$a ukura$ #! > #! 1m m#
3 1 m= Pasa$g -,i$. k*ramik ar.is.ik 1! > #! 1m m=
4 1 m= Pasa$g -,i$. k*ramik ar.is.ik ( > #! 1m m=
( 1 mL Pasa$g ,a$.ai k*ramik #! > #! 1m m#
% 1 mL Pasa$g ,a$.ai k*ramik 3! > 3! 1m 5 Po,os 6 m#
/ 1 mL Pasa$g ,a$.ai k*ramik 4! > 4! 1m 5 Mo.i8 6 m#
& 1 mL Pasa$g ,a$.ai mosaik 3! > 3! 1m Mo.i8 m#
9 1 mL Pasa$g 4i$4i$g k*ramik #( > 3! 1m m#
1! 1 mL Pasa$g 4i$4i$g k*ramik 1! > #! 1m m#
11 1 mL Pasa$g 4i$4i$g k*ramik #! > #! 1m m#
1# 1 mL Pasa$g 4i$4i$g k*ramik #! > #( 1m m#
13 1 m= P,i$. ka;u # > 1! 1m m=
,I. PEKERJAAN BESI & ALUINIU
P 1 M*$g*r3aka$ 1 1m P*$g*,asa$ 4*$ga$ ,as ,is.rik 1m
# M*masa$g 1 kg B*si -ro8i, kg
3 M*masa$g 1 kg Ra$gka ku4a2ku4a +a3a 79 kg
4 M*masa$g 1 kg Ra$gka ku4a2ku4a +a3a siku kg
( M*masa$g 1 kg Ra$gka ku4a2ku4a +a3a C kg
% M*masa$g 1 kg P,a. sim-u, ,a$4asa$ ika.a$ gor4i$g : Tr*ks.a$g kg
/ 9a+rikasi : P*masa$ga$ Ra$gka Pi-a )a,Ca$is kg
& Pasa$g -i$.u +*si +a3a m#
9 Pasa$g 3*$4*,a +*si m#
1! Pasa$g .*ra,is +*si s.ri- 5 # > 3 6 mm m#
11 Pasa$g ka<a. 'armo$ika m#
P 1# Pasa$g ka<a. kassa m#
13 Pasa$g 3*$4*,a $ako : .ra,is m#
14 Pasa$g .a,a$g 4a.ar s*$g BALS 3! m=
1( Pasa$g .a,a$g miri$g s*$g BALS 3! m=
1% Pasa$g .a,a$g 4a.ar 0 3urai s*$g BALS 3! ,*+ar 9! 1m m=
1/ M*masa$g Tia$g Pagar PM) #B Ti$ggi 1( M +.g
1& Pasa$g .a,a$g miri$g s*$g BALS 3! m=
19 Pasa$g .a,a$g J ,i$gkara$ D21! 1m s*$g +3,s 3! m=
#! Pasa$g .a,a$g J ,i$gkara$ D21( 1m s*$g -,a. BALS 3! ,*+ar 4( 1m m=
#1 Pagar Pro8i, m#
## Pasa$g -i$.u a,umi$ium m#
#3 Pasa$g ka<a. $;amuk m#
#4 -.a/a0g T1a0g Pagar BR"
#( Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1#!! m=
#% Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1(!! m=
#/ Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1&!! m=
#& Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > #!!! m=
#9 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > ##(! m=
3! Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > #4!! m=
31 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1#!! m=
3# Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1(!! m=
33 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1&!! m=
34 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > #!!! m=
3( Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > ##(! m=
3% Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > #4!! m=
3/ Pagar BRC uk" #4!! > 9!! ga,Ca$iF* m=
3& Pagar BRC uk" #4!! > 1#!! ga,Ca$iF* m=
39 Pagar BRC uk" #4!! > 1(!! ga,Ca$iF* m=
4! Pagar BRC uk" #4!! > 1/(! ga,Ca$iF* m=
41 Pagar BRC uk" #4!! > 19!! ga,Ca$iF* m=
4# Pi$.u Pagar BRC S<i$g Tu$gga, uk" 1!!! > 1!!! u$i.
43 Pi$.u Pagar BRC S<i$g Tu$gga, uk" 1!!! > 1#!! u$i.
44 Pi$.u Pagar BRC S<i$g Tu$gga, uk" 1!!! > 1(!! u$i.
4( Pi$.u Pagar BRC S<i$g )a$4a uk" #(!! > 1#!! u$i.
4% Pi$.u Pagar BRC S<i$g )a$4a uk" #(!! > 1(!! u$i.
4/ Pi$.u Pagar BRC S<i$g )a$4a uk" 3!!! > 1#!! u$i.
4& Pi$.u Pagar BRC S<i$g )a$4a uk" 3!!! > 1(!! u$i.
N&. URAIAN PEKERJAAN SAT.
49 Pi$.u Pagar BRC Doro$g uk" 3!!! > 1#!! u$i.
(! Pi$.u Pagar BRC Doro$g uk" 3!!! > 1(!! u$i.
(1 M*$g*r3aka$ Kus*$ A,umi$ium m=
(# M*$g*r3aka$ S,imar A,umi$ium m=
(3 Pasa$ga$ Ta,a$g P*m+u,u' Pi-a P?C 4B T;-* D m=
(4 Pasa$ga$ Ta,a$g P*m+u,u' Pi-a P?C 3B T;-* D m=
,II. PEKERJAAN PENGE"ATAN
1 M*$gikis 0 M*$g*rok -*rmukaa$ 1a. .*m+ok ,ama m#
# M*$1u1i +i4a$g -*rmukaa$ .*m+ok ;a$g -*r$a' 4i 1a. m#
3 M*$g*rok kara. 1a. ,ama -*rmukaa$ +a3a 4*$ga$ 1ara ma$ua, m#
4 M*$;a+u$ -*rmukaa$ .*m+ok ,ama m#
( M*$4*m-u, 4a$ m*$ggosok ka;u m#
% P*$g*1a.a$ +i4a$g ka;u ,ama m#
/ P*$g*1a.a$ +i4a$g ka;u +aru 5 1 ,a-is -,amir 6 1 ,a-is 1a. 4asar # La-is 1a. -*$u.u- m#
& P*$g*1a.a$ +i4a$g ka;u +aru 5 1 ,a-is -,amir 6 1 ,a-is 1a. 4asar 3 ,a-is 1a. -*$u.u-" m#
9 P*,a+ura$ +i4a$g ka;u 4*$ga$ .*ak oi, m#
1! P*,a+ura$ +i4a$g ka;u 4*$ga$ -o,i.ur m#
11 P*,a+ura$ +i4a$g ka;u 4*$ga$ 1a. r*si4u 4a$ .*r m#
1# P*,a+ura$ +i4a$g ka;u 4*$ga$ C*r$is m#
13 P*$g*1a.a$ .*m+ok +aru 5 1 ,a-is -,amir 1 ,a-is 1a. 4asar # ,a-is 1a. -*$u.u- 6 m#
14 P*$g*1a.a$ .*m+ok ,ama 5 1 ,a-is 1a. 4asar # ,a-is 1a. -*$u.u- 6 m#
1( P*g*1a.a$ -*rmukaa$ +a3a 4*$ga$ m*$i +*si m#
1% P*$g*1a.a$ -*rmukaa$ +a3a 4*$ga$ m*$i +*si 4a$ -*ra$1a' m#
1/ P*g*1a.a$ -*rmukaa$ +a3a 4*$ga$ 1a. 8i$is'i$g m#
1& P*,a-isa$ m*,ami$ 5 3> -*,a-isa$ 6 m#
19 P*$g*1a.a$ .*m+ok +aru 4g 1a. <*a.'*rsi*,4 5 1 ,a-is -,amir 1 ,a-is 1a. 4asar # ,a-is 1a. -*$u.u- 6 m#
#! P*$g*1a.a$ .*m+ok ,ama 4g 1a. <*a.'*rsi*,4 5 1 ,a-is 1a. 4asar # ,a-is 1a. -*$u.u- 6 m#
,III. PEKERJAAN KUN"I & KA"A
1 Pasa$g ku$1i .a$am a$.ik +'
# Pasa$g ku$1i .a$am +iasa +'
3 Pasa$g ku$1i .a$am kamar ma$4i +'
4 Pasa$g *$gs*, -i$.u +'
( Pasa$g *$gs*, 3*$4*,a ku-u 2 ku-u +'
% Pasa$g kai. a$gi$ +'
/ Pasa$g ku$1i s*,o. -i$.u +'
& Pasa$g ku$1i s*,o. 3*$4*,a +'
9 Pasa$g -*ga$ga$ -i$.u 0 4oor 'o,4*r +'
1! Pasa$g ka1a .*+a, 3 mm m#
11 Pasa$g ka1a .*+a, ( mm m#
1# Pasa$g ka1a .*+a, & mm m#
13 Pasa$g Nako D Ka1a ( mm 0 4au$
14 Pasa$g ku$1i s*,o. +*sar +'
1( Pasa$g Hak A$gi$ Siku.a$ s.*,
,I'. PEKERJAAN HALAAN
1 Pas" PaCi$g S.o$* % 1m K3!! m#
# Pas" PaCi$g S.o$* & 1m K3!! m#
3 Pas" Ka$s.**$ %! 1m m=
4 Pas" Ka$s.**$ 4! 1m m=
,'. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 Pasa$g I$s.a,asi Lis.rik .i.ik
,'I. PEKERJAAN SANITASI
1 M*masa$g 1 +ua' k,os*. 4u4uk 0 mo$o+,ok +'
# M*masa$g 1 +ua' k,os*. 3o$gkok -ors*,*$ +'
3 M*masa$g 1 +ua' uri$oir +'
4 M*masa$g 1 +ua' <as.a8*, +'
( M*masa$g 1 +ua' +ak ma$4i 9i+r*g,ass Co,um* !3! mK +'
% M*masa$g 1 m= -i-a +*.o$0 +*.o$ +uis 4iam*.*r #! 1m m=
/ M*masa$g 1 m= -i-a +*.o$0+*.o$ +uis 4iam*.*r 3! 1m m=
& M*masa$g 1 m= Sa,ura$ -i-a +*.o$0 +*.o$ +uis U #! 1m m=
9 M*masa$g 1 m= Sa,ura$ -i-a +*.o$0 +*.o$ +uis U 3! 1m m=
1! M*masa$g 1 +ua' +ak ko$.ro, -asa$ga$ +a.u +a.a ukura$ 53! > 3!6 1m .i$ggi 3( 1m +'
11 M*masa$g 1 +ua' +ak ko$.ro, -asa$ga$ +a.u +a.a ukura$ 54( > 4(6 1m .i$ggi (! 1m +'
N&. URAIAN PEKERJAAN SAT.
1# M*masa$g 1 +ua' +ak ko$.ro, -asa$ga$ +a.u +a.a ukura$ 5%! > %!6 1m .i$ggi %( 1m +'
13 M*masa$g 1 m= -i-a ga,Ca$is 4iam*.*r JB m=
14 M*masa$g 1 m= -i-a ga,Ca$is 4iam*.*r MB m=
1( M*masa$g 1 m= -i-a ga,Ca$is 4iam*.*r 1B m=
1% M*masa$g 1 m= -i-a ga,Ca$is 4iam*.*r 1JB m=
1/ M*masa$g 1 m= -i-a P?C 4iam*.*r JB A7 m=
1& M*masa$g 1 m= -i-a P?C 4iam*.*r MB A7 m=
19 M*masa$g 1 m= -i-a P?C 4iam*.*r 3B A7 m=
#! M*masa$g 1 m= -i-a P?C .i-* A7 4iam*.*r 4B m=
#1 M*masa$g 1 +' kra$ 4iam*.*r MB +'
## M*masa$g 1 +' kra$ 4iam*.*r JB +'
#3 M*masa$g 1 +' 9,oor Drai$ +'
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS CIPTA KARYA
DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
Harga Sat2a0
( Rp )
%!&1#"!!
(!!!"!!
#1333!"!!
#!133!"!!
#3(!!"!!
#&&!!"!!
31#&!"!!
3/&!!"!!
1/!!"!!
1/4&!"!!
/&33"33
1/!!!"!!
/4&/#"!!
/&!%4"!!
41&&/"!!
/&!%4"!!
3(9/9#"!!
334&/4"!!
31/34%"/(
1(%!4#"4#
1!&/49"!(
1!#(&&"9(
9&9#/"3!
9%%%1"(!
(19#("!&
493!/"#(
4/%(3"&/
4%(9!"%3
%%#4("3!
#3%4(1"!!
13&!&!"/(
(!1&(4"(!
(!!1!("(!
1#1&!"13
#3/9"%3
149#9/"(!
&1&(3"/(
1#314/"(!
1#/4/!"(!
#4%#9("!!
#1%!%%"#(
11!3!#"(!
11!3!#"(!
/(&&19"1!
( Rp )
/&3&4%"3(
31&#(3("#(
4!1%(&%"(!
%/4!/(4"!!
4(4&(3#"/(
(1191&%"(!
43%/14!"#(
4/###&%"(!
%!1%1"/%
%&!/#"#4
33/4%49"#3
43&#1%&"99
3/%(44/"&(
34!34#/"/4
311%#19"1!
###!434"1!
4#94111"%&
41(9#/#"&#
41&!!#4"1!
3(###9/"3(
4&3&33%"49
43&1499"%!
4(4&#99"1!
4/#449!"1!
31/&%%!"3(
34###%#"&(
44%33&&"//
3399%/%"4&
44!/19%"#4
3/9!4/("1!
34#&4(4"99
3141#4%"3(
##4(4%1"3(
431913&"93
41&43!!"!/
4#!(!(1"3(
3(4/3#4"%!
4&%33%3"/4
44!%(#%"&(
4(/33#%"3(
4/49(1/"3(
3#!3%&/"%!
344/#9!"1!
44&&41%"!#
#144("33
191!1"!%
1&414"!9
1%((&"3&
1#&&3"3&
3!!("!#
11&93"!!
1319#&3/"(!
9#!%!3/"(!
4#(#43/"(!
%#%&(!"!!
4!9!(!"!!
4!1&&("!!
#/1#!("!!
1/(3/3"!!
33#!!3"(!
( Rp )
#3#1/&"(!
34#(#&"(!
(!&#4#"(!
3&((!3"(!
311%4!"!!
44343&"(!
&43!(9("!!
3&&9/9("!!
14(#!19("!!
9494(9("!!
3&1&!3("!!
(19%33("!!
&1(4(#("!!
#1#!%#"(!
#9%(&/"(!
9#11/"(!
4#(&1"(!
%(%%/"(!
%(%%/"(!
4(19%"(!
94/3#"(!
(31&/"(!
4#/9%"(!
14(%&&"(!
&%&&#"(!
43/(&"1!
&&39/"(!
4(//#"(!
#%%!%"1!
#1//!!"!!
1!!%%!"(!
#9&&41"!!
#/%3!/"(!
#91#!&!"!!
3(!/!"!!
/!%#("!!
13&!4("!!
#!%9("!!
&33#3"(!
%!/!#"!!
/49!#"!!
&/4!#"!!
4&3&#"!!
#!((!"!!
4/34("!!
3&9&("!!
4&94#"(!
3919#"(!
3%4#&"!!
444!%"(!
1&43&"!!
3(43("!!
141!9/"(!
4#94("!!
1#!%4"(!
#/&4/"&&
#/&4/"&&
#/&4/"&&
(1%&9"(!
3!#&#"#(
(3(%9"/(
#1%&3"(!
##313"(!
9/44"(!
%!(43"(!
1134%!"(!
( Rp )
44&#!"!!
#!((/"!!
49919"!!
934&&"(!
1!%&%3"!!
(%!(#"3(
(33!%"!9
(1%1&"%!
(!/!("1(
&!&%!"4#
/9!1!"4#
1#341!"4#
14&11/"3(
&3#13"/!
&3#13"/!
&!413"/!
/9/13"/!
#(/3/"(!
1%&!&"/(
1%&!&"/(
1%&!&"/(
1%&!&"/(
#!//%"#(
149#/"(!
(%34%/"(!
(1#39/"(!
1&(13%"(!
41/!%"(!
939&4"!!
1/%3!1"!!
&3/4/"/!
11343#"#(
134#%1"/(
91!3("!!
11343#"#(
&%3!3"!!
4#/14"%!
(!4/!("!!
319&9("(!
939&4"!!
49((("9#
%&#(3"//
4/34!"3(
(!1/4"##
/11(!"%#
/3&&9"4%
(9(%3"##
%/4%3"/#
/3/&4"1#
/9!(1"1#
&%4#4"9#
1!4&(9"4#
&4(94"4!
1!3//%"4!
1!9&1/"%9
1(/4&%"!!
1%&!3%"1!
31%%!("!!
3(&1%!"!!
4&4&#("!!
&//13!"!!
1!&99#!"!!
1!4/!#("!!
13!&%9!"!!
( Rp )
134!1(!"!!
1(#&%9!"!!
1!191#"(!
91/#("!!
%3&(!"!!
4%!#("!!
(#3#"(!
4&(!"!!
4&(!"!!
4&(!"!!
/#41"!!
#4&(/"(!
3!3&&"/(
3&331"#(
#!9&/"(!
3/1/4"1!
9(4!"!!
11%/!"&(
11#11"(!
%3%#"(!
11399"1!
19#(#"%%
139#("!!
1114!!"%3
44#//"(!
3391/"(!
33&%/!"!!
/&&/("!!
(&1&/"(!
39!4#"(!
19/9("!!
11%9#"(!
1/39!"!!
1439!"!!
#%9/("!!
%19(#"(!
&!&#&"(!
1191#!"/(
344/&"9!
1(%&9!"!!
1%49#"(!
(%#9!"(!
/&&1/"(!
(/%19"(!
4(/(!"!!
((9!!"!!
#4#9#9/"(!
1/99%%"(!
#!!9&41"(!
4&93%%"(!
4%(#!!"!!
1%!!!1"/(
1&%/!%"/(
1134(3"9&
1#!%#&"9&
#1&(%9"41
1933(("!!
( Rp )
3!1419"!#
3##/4"!!
43/(1"/(
(#14("!!
/3!3("(!
/933"#(
1!!&/"/(
%4&%("#(
9#494"!!
3441&"13
#!91&"13
#(3/("!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 2'
PEERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS "IPTA KARYA
ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUAHAN
WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN #$$%
). ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PERSIAPAN
).) ) .3 P-0g242ra0 5a0 p-.a/a0ga0 6o27p8a04
).).) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u (0/ N R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"!#! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-#99"!!
!"!!/ MK Ka;u -a-a$ 30#! m*ra$.i N R-#&&#!!!"!! H R-#!1/4"!!
Aum,a' 516 H R-(3/3/"!!
).).# T-0aga
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) H Rp;$<%)#.$$
).# ) .= -.6-r/194a0 8apa0ga0 5a0 p-rataa0
).#.) T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
J2.8a9 > Rp*<$$$.$$
).+ ) .+ Bo0g4ara0 B-to0 B-rt28a0g
).+.) T-0aga
%"%%/ @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#!!!1!"!!
!"333 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-133#!"!!
J2.8a9 > Rp#)+<++$.$$
).? ) .+ Bo0g4ara0 D10510g T-.6o4 Bata -ra9
).?.) T-0aga
%"%%/ @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#!!!1!"!!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
J2.8a9 > Rp#$)<++$.$$
#. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN TANAH
#.). ) .@ Ga81a0 ta0a9 61a/a
#.).) T-0aga
!"/(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-##(!!"!!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
J2.8a9 > Rp#+<*$$.$$
#.#. ) .@ Ga81a0 ta0a9 61a/a /-5a8a. # .-t-r
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 2,
#.#.) T-0aga
!"9!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!!"!!
!"!4( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!!"!!
J2.8a9 > Rp#%<%$$.$$
#.+. ) .@ Ga81a0 ta0a9 4-ra/
#.+.) T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"!3# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#&!"!!
J2.8a9 > Rp+)<#%$.$$
#.?. ) .@ Ga81a0 ta0a9 82.p2r
#.?.) T-0aga
1"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!!"!!
!"!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!!"!!
J2.8a9 > Rp+A<%$$.$$
#.*. ) .# P-4-rBaa0 Str1pp10g t-610g S-t10gg1 ) .-t-r
#.*.) T-0aga
!"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!"!!
!"!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
J2.8a9 > Rp)<A$$.$$
#.;. ) .@ P-.62a0ga0 Ta0a9 S-Ba29 )*$ -t-r
#.;.) T-0aga
!"(1% @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(4&!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
J2.8a9 > Rp)A<?%$.$$
#.A. ) .@ Ur2ga0 4-.6a81
#.A.) T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-333"33
J2.8a9 > RpA<%++.++
#.%. ) .@ P-.a5ata0 Ta0a9
#.%.) T-0aga
!"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
J2.8a9 > Rp)A<$$$.$$
#.C. ) .@ Ur2ga0 pa/1r
#.C.) Ba9a0
1"#!! MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-%(4/#"!!
Aum,a' 516 H R-%(4/#"!!
#.C.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-94!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA?<%A#.$$
#.)$. ) .@ Ur2ga0 /1rt2
#.)$.) Ba9a0
1"#!! MK Sir.u N R-(/9/!"!! H R-%9(%4"!!
Aum,a' 516 H R-%9(%4"!!
#.)$.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 2.
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%<$;?.$$
#.)). ) .@ "2t & F188
#.)).) Ga81 ta0a9 5-0ga0 a8at 6-rat ( .+ )
!"!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
!"#3 @rg P*k*r3a .ak .*ram-i, N R-3!!!!"!! H R-%/&!"!!
!"!/! 3am S*<a 4um- .ru1k N R-9/(!!"!! H R-%&#("!!
!"!%/ 3am S*<a *s1aCa.or N R-1(!!!!"!! H R-1!!(!"!!
Aum,a' 516 H R-#393("!!
#.)).# P-0g2r2ga0 ta0a9 5-0ga0 p-.a5ata0 ( .+ )
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
!"(!! @rg P*k*r3a .ak .*ram-i, N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
!"!#1#( 3am S*<a a,a. +a$.u N R-44&!!"!! H R-9(#"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/9(#"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?)<%%A.$$
#.)#. -0g2r2g ) .+ S1rt2 pa5at 20t24 p-010gg1a0 8a0ta1 6a0g20a0
#.)#.) Ba9a0
1"#!! m3 Sir.u k*,as C N R-(/9/!"!! H R-%9(%4"!!
Aum,a' 516 H R-%9(%4"!!
#.)#.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%<$;?.$$
+. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN P&NDASI
+.). ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 6-8a9< ) PD : ? P/
+.).) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
1%3"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1%!39#"!!
!"(#! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3(/(!"!!
Aum,a' 516 H R-#&&(4#"!!
+.).# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/1#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+*C<AC#.$$
+.# ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 6-8a9< ) PD : * P/
+.#.) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
13%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-133&#4"!!
!"(44 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3/4!!"!!
Aum,a' 516 H R-#%3%#4"!!
+.#.# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/1#(!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 30
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++?<%A?.$$
+.+ ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 4a81< ) PD : ; P/
+.+.) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
11/"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11(1#&"!!
!"(%1 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3&(%&"/(
Aum,a' 516 H R-#4%!9%"/(
+.+.# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/1#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)A<+?;.A*
+.?. ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 4o/o0g ( Aa0/ta.p-0g
+.?.) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
!"43# MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#3(%9"9#
Aum,a' 516 H R-11(9%9"9#
+.?.# T-0aga
!"/&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#34!!"!!
!"39! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-13%(!"!!
!"!39 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-14%#"(!
!"!39 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1(%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!!/#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)*;<$?#.?#
?. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN DINDING
?.). ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : + P/
?.).) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
3#"9(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-3#4##"&!
!"!91 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%#(%"#(
Aum,a' 516 H R-&1/99"!(
?.).# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$%<A?C.$*
?.# ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : ? P/
?.#.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
#%"((! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#%1#("#!
!"!93 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%393"/(
Aum,a' 516 H R-/(%3&"9(
?.#.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$#<*%%.C*
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 3%
?.+ ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : * P/
?.+.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
##"#!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#1&44"&!
!"1!# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-/!1#"(!
Aum,a' 516 H R-/19//"3!
?.+.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC%<C#A.+$
?.? ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : ; P/
?.?.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
1&"(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1&#!4"!!
!"1## MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-&3&/"(!
Aum,a' 516 H R-%9/11"(!
?.?.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC;<;;).*$
?.* ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : + P/
?.*.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
14"3/! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1414!"!&
!"!4! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#/(!"!!
Aum,a' 516 H R-3&4(!"!&
?.*.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)<C#*.$%
?.; ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : ? P/
?.;.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
11"(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1131%"!!
!"!43 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#9(%"#(
Aum,a' 516 H R-3(&3#"#(
?.;.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 32
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?C<+$A.#*
?.A ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : * P/
?.A.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
9"%&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9(#("1#
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
Aum,a' 516 H R-341/&"&/
?.A.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?A<;*+.%A
?.% ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : ; P/
?.%.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
&"3#! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&1&%"&&
!"!49 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-33%&"/(
Aum,a' 516 H R-3311("%3
?.%.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;<*C$.;+
?.C ) .= Pa/a0ga0 510510g 6ataDo ) PD : + P/
?.C.) Ba9a0
1#"(!! B' Ba.a1o N R-3!&!"!! H R-3&(!!"!!
1!"4(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!#&#"&!
!"!3& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#%1#"(!
Aum,a' 516 H R-(139("3!
?.C.# T-0aga
!"3#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14&(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;;<#?*.+$
?.)$ ) .= Pa/a0ga0 510510g ro/t-r ( t-ra7a0g ()# F )) F #?) D.< Da.p2ra0 /p-/1 )P":+PP
?.)$.) Ba9a0
3!"!!! B' Ros.*r 0 .*ra<a$g N R-%9!!"!! H R-#!/!!!"!!
14"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-13//%"!!
!"!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
Aum,a' 516 H R-###9/%"!!
?.)$.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 33
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#+;<?*).$$
?.)) ) .= Pa/a0ga0 Bat2 A8a. ( Bo6o/< Pa81.a0a0< K8104-r<"a051 )
?.)).) Ba9a0
1"1!! m# Ba.u a,am N R-&#(!!"!! H R-9!/(!"!!
11"/(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11(%#"!!
!"!3( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#4!%"#(
Aum,a' 516 H R-1!4/1&"#(
?.)).# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+%<$%$.A*
*. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN BET&N
*.) ) .@ -.62at 6-to0 t2.624< ) PD : + P/ : * Kr
*.).) Ba9a0
#1&"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#14(1#"!!
!"(#! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/4&&!"!!
!"&/! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1(!!/("!!
Aum,a' 516 H R-4394%/"!!
*.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$)<%*?.*$
*.# ) .@ -.62at 6-to0 ) PD : # P/ : + Kr
*.#.) Ba9a0
#3#"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-##&#&&"!!
!"(#! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/4&&!"!!
!"/&! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-134((!"!!
Aum,a' 516 H R-43//1&"!!
*.#.# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$$<)$*.*$
*.+ ) Kg P-.6-/1a0 5-0ga0 6-/1 po8o/ ata2 6-/1 281r
*.+.) Ba9a0
1"!(! Kg B*si +*.o$ 5-o,os0u,ir6 N R-1!9#("!! H R-114/1"#(
!"!1( Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-#1("%3
Aum,a' 516 H R-11%&%"&&
*.+.# T-0aga
!"!!/ @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!"!!
!"!!/ @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#4("!!
!"!!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%"#(
!"!!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 3*
Aum,a' 5#6 H R-493"#(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<)%$.)+
*.? -.a/a0g p-r ) 4g Bar10g 4a7at 6aBa ( 71r- .-/9
*.?.) Ba9a0
1"#!! Kg Aari$g ka<a. +a3a 4i ,as N R-1!(!!"!! H R-1#%!!"!!
!"!(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-/1&"/(
Aum,a' 516 H R-1331&"/(
*.?.# T-0aga
!"!#( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!4//"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#+<AC;.#*
P-r 4g > Rp#<+AC.;+
*.* ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 po05a/1
*.*.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa ( 2 1! 1m N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"1!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-#&1/"(!
Aum,a' 516 H R-1##(&#"(!
*.*.# T-0aga
!"(#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(%!!"!!
!"#%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-91!!"!!
!"!#% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9/("!!
!"!#% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%/1("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?C<#CA.*$
*.; ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 /8ooG
*.;.) Ba9a0
!"!4( MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-1#9%9!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa ( 2 1! 1m N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"1!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-#&1/"(!
Aum,a' 516 H R-13%99#"(!
*.;.# T-0aga
!"(#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(%!!"!!
!"#%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-91!!"!!
!"!#% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9/("!!
!"!#% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%/1("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);+<A$A.*$
20t24 # F pa4a1 > Rp%)<%*+.A*
*.A ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 4o8o.
*.A.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"4!! Kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!1( MK M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-43#3!"!!
!"3(! L+r Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 516 H R-#1#3&/"(!
*.A.# T-0aga
!"%%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19&!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 3
!"33! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-339!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?;<#C*.$$
20t24 # F pa4a1 > Rp)#+<)?A.*$
*.% ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 6a8o4
*.%.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"4!! Kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!1& MK M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-(1&/%"!!
!"3(! L+r Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 516 H R-##1!33"(!
*.%.# T-0aga
!"%%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19&!!"!!
!"33! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-339!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#*?<C?).$$
20t24 # F pa4a1 > Rp)#A<?A$.*$
*.C ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 P8at 8a0ta1 ( 5ag
*.C.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"4!! Kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!1( MK M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-43#3!"!!
!"3(! L+r Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 516 H R-#1#3&/"(!
*.C.# T-0aga
!"%%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19&!!"!!
!"33! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-339!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?;<#C*.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 3&
*.)$ ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 ta0gga
*.)$.) Ba9a0
!"!3! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%!"!!
!"4!! Kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"1(! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-4##%"#(
!"!1( MK M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-43#3!"!!
!"3(! L+r Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 516 H R-1&#1(&"/(
*.)$.# T-0aga
!"%%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19&!!"!!
!"33! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-339!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#);<$;;.#*
*.)) ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 D10510g
*.)).) Ba9a0
!"!3! m3 Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%!"!!
!"4!! kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! ,. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!#! m3 M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-(/%4!"!!
!"3(! ,+ Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 5 1 6 H R-19/9//"(!
*.)).# T-0aga
!"3#!! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9%!!"!!
!"33!! 'ari Tuka$g Ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33! 'ari K*-a,a Tuka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!!%! 'ari Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-##%#/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp##$<;$*.$$
20t24 # F pa4a1 > Rp))$<+$#.*$
*.)# ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 L1/t p8a04
*.)#.) Ba9a0
!"!3! m3 Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%!"!!
!"4!! kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! ,. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!#! m3 M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-(/%4!"!!
!"3(! ,+ Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 5 1 6 H R-19/9//"(!
*.)#.# T-0aga
!"3#!! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9%!!"!!
!"33!! 'ari Tuka$g Ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33! 'ari K*-a,a Tuka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!!%! 'ari Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-##%#/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp##$<;$*.$$
20t24 # F pa4a1 > Rp))$<+$#.*$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 3'
Bahan :
!"&1!! m3 Ba.u -*1a' 10# N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"(4! m3 Pasir Cor N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
3(!"4! kg S*m*$ P C 5 4! kg 6 N R-9&4"!! H R-344/93"%!
Aum,a' 516 H R-(%##/&"%!
Sewa alat bantu :
Bia;a S*<a P*ra,a.a$
2 S*<a Co$1r*.* Mi>*r !(! m3 5 mi$ 3 3am 6
!"9/3 3am N 1!!!!!"!! H R-9/3!!"!!
2 S*<a Pum- 7a.*r 5 mi$ 3 3am 6
!"3#43 3am N 3(!!!"!! H R-113(!"(!
2 S*<a ?i+ara.or Ro,,*r 5 mi$ ( 3am 6
!"9/3 3am N 3(!!!"!! H R-34!(("!!
2 S*<a A,a. Ba$.u 5 s*. 0 3 a,a. 6
!"3#43 3am N (!!!!"!! H R-1%#1("!!
Aum,a' 5#6 H R-1(&9#!"(!
Upah :
!"/!! 'r Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!!"!!
!"41! 'r P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#3!!"!!
!"!#!( 'r Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&#!"!!
Aum,a' 536 H R-3/%#!"!!
J2.8a9 ()) : (#) : (+) > RpA*%<%)C.)$

Bahan :
!"/#9/ m3 Ba.u -*1a' 10# N R-1/#(!!"!! H R-1#(&/3"#(
!"4&%! m3 Pasir Cor N R-144!!!"!! H R-%99&4"!!
3(!"4! kg S*m*$ P C 5 4! kg 6 N R-9&4"!! H R-344/93"%!
Aum,a' 516 H R-(4!%(!"&(
Sewa alat bantu :
Bia;a S*<a P*ra,a.a$
2 S*<a Co$1r*.* Mi>*r !(! m3 5 mi$ 3 3am 6
!"9/3 3am N 1!!!!!"!! H R-9/3!!"!!
2 S*<a Pum- 7a.*r 5 mi$ 3 3am 6
!"3#43 3am N 3(!!!"!! H R-113(!"(!
2 S*<a ?i+ara.or Ro,,*r 5 mi$ ( 3am 6
!"9/3 3am N 3(!!!"!! H R-34!(("!!
2 S*<a A,a. Ba$.u 5 s*. 0 3 a,a. 6
!"3#43 3am N (!!!!"!! H R-1%#1("!!
Aum,a' 5 # 6 H R-1(&9#!"(!
Upah :
1"94( 'r Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%&!/("!!
!"3#4 'r P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9/#!"!!
!"1%#! 'r Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4&!"!!
Aum,a' 5 3 6 H R-&4#/("!!
J2.8a9 ()) : (#) : (+) > RpA%+<%?;.+*
) 8 PASANGAN BET&N UTU K ##*
) 8 PASANGAN BET&N UTU K +$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 3,
A. REKAPITULASI BET&N N&N STRUKTUR
*.)+ ) .@ -.62at po05a/1 6-to0 6-rt28a0g : 6-4-/t10g > )*$ Kg B-/1
*.)+.) Ba9a0
!"#!! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-(/%4!!"!!
1"(!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-##4#("!!
!"4!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-11#/!"!!
1(/"(!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-1/#!%&/"(!
#"#(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-3#343"/(
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
Aum,a' 516 H R-#911#3("#(
*.)+.# T-0aga
("3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(9!!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4((!!"!!
1"!(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
!"#%# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9&#("!!
!"#%( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#/13!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+<)%#<*+*.+
*.)? ) .@ -.62at /8ooG 6-to0 6-rt28a0g: 6-4-/t10g > #$$ Kg 6-/1
*.)?.) Ba9a0
!"#/! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-//&14!"!!
#"!!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-#99!!"!!
!"%!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-1%9!("!!
#1!"!!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-##94#(!"!!
3"!!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-431#("!!
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
Aum,a' 516 H R-3/1!4#9"!!
*.)?.# T-0aga
("%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%9(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"(%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(4%!!"!!
1"4!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-49!!!"!!
!"3#3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#11#"(!
!"#&3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-113#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3!%1(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<$);<*%;.*
*.)* ) .@ -.62at 4o8o. 6-to0 6-rt28a0g: 6-4-/t10g > +$$ Kg 6-/1
*.)*.) Ba9a0
!"4!! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!!"!!
4"!!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!!"!!
#"!!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3(!"!!
31("!!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-34413/("!!
4"(!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-%4%&/"(!
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"1(! MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-43#3!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 3.
3"(!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-43&/#("!!
#!"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-1%(!!!"!!
Aum,a' 516 H R-%3(914%"(!
*.)*.# T-0aga
/"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#11(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"%(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(//(!"!!
#"1!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-/3(!!"!!
!"4!3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(11#"(!
!"3(3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-141#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3&1%!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<A?$<A*?.$
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *0
*.); ) .@ -.62at 4o8o. 6-to0 6-rt28a0g: 6-4-/t10g > )*$ Kg 6-/1
*.);.) Ba9a0
!"3#! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-9###4!"!!
3"#!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-4/&4!"!!
1"%!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-4(!&!"!!
1(/"(!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-1/#!%&/"(!
#"#(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-3#343"/(
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"1#! MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-34(&4!"!!
#"&!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-3(!9&!"!!
3#"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-#%4!!!"!!
Aum,a' 516 H R-4#//1#!"#(
*.);.# T-0aga
("3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(9!!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4((!!"!!
1"!(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
!"#%( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-993/"(!
!"#%( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#/141#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<*?%<*+#.%
*.)A ) .@ -.62at 6a8o4 6-to0 6-rt28a0g:6-4-/t10g > #$$ Kg 6-/1
*.)A.) Ba9a0
!"3#! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-9###4!"!!
3"#!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-4/&4!"!!
1"%!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-4(!&!"!!
#1!"!!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-##94#(!"!!
3"!!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-431#("!!
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"14! MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-4!34&!"!!
#"&!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-3(!9&!"!!
1%"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-13#!!!"!!
Aum,a' 516 H R-4/&/1!4"!!
*.)A.# T-0aga
%"3(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19!(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"%(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(//(!"!!
1"4!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-49!!!"!!
!"333 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#4&/"(!
!"31& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#/#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-33#!&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<))C<)%;.*
*.)% ) .@ -.62at 510510g 6-to0 6-rt28a0g:6-4-/t10g > )*$ Kg 6-/1
*.)%.) Ba9a0
!"#4! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-%91%&!"!!
3"#!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-4/&4!"!!
1"%!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-4(!&!"!!
1(/"(!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-1/#!%&/"(!
#"#(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-3#343"/(
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *%
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"1%! MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-4%11#!"!!
#"&!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-3(!9&!"!!
#4"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-19&!!!"!!
Aum,a' 516 H R-4!9(&4!"#(
*.)%.# T-0aga
("3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(9!!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4((!!"!!
1"!(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
!"#%# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9&#("!!
!"#%( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#/13!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<+;A<)?$.+
*.)C ) .@ -.62at 510510g 6-to0 6-rt28a0g:6-4-/t10g > #$$ Kg 6-/1
*.)C.) Ba9a0
!"#(! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-/#!(!!"!!
3"!!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-44&(!"!!
1"#!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-33&1!"!!
#1!"!!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-##94#(!"!!
3"!!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-431#("!!
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"1!( MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-3!#%1!"!!
#"(!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-3133/("!!
14"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-11((!!"!!
Aum,a' 516 H R-441%1#9"!!
*.)C.# T-0aga
("%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%9(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"(%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(4%!!"!!
1"4!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-49!!!"!!
!"3#3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#11#"(!
!"#&3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-113#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3!%1(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<A##<#%;.*
*.#$ ) .3 -.62at 4o8o. pra4t1/ 6-to0 6-rt28a0g ()) F ))) D.
*.#$.) Ba9a0
!"!!# MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-(/%4"!!
!"!1! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-149"(!
3"!(# Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-3334#"!1
!"4(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-%4%&"/(
4"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-393%"!!
!"!!% MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&%4"!!
!"!!9 MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1((#"(!
Aum,a' 516 H R-(#!/%"/%
*.#$.# T-0aga
!"1&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-(4!!"!!
!"!#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!"!!
!"!#! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!"!!
!"!#! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-/!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *2
!"!!9 @rg Ma$4or R-4!!!!"!! H R-3%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&!&("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;$<);).A;
*.#) ) .3 -.62at r10g 6a8o4 6-to0 6-rt28a0g ()) F )*) D.
*.#).) Ba9a0
!"!!3 MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%"!!
!"!#! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-#99"!!
3"#/4 Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-3(/%#"99
!"!(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-/1&"/(
("(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(41#"!!
!"!!9 MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-1#9%"!!
!"!1( MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-#(&/"(!
Aum,a' 516 H R-(4/##"#4
*.#).# T-0aga
!"#9/ @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&91!"!!
!"!33 @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-11(("!!
!"!33 @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11(("!!
!"!33 @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-11(("!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-133(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;%<$A#.#?
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *3
B. REKAPITULASI BET&N STRUKTUR
). BET&N UTU K ##*
) + BET&N SL&&F +$(?$ );) Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1%1"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-19%1!!!"13
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-%(4&3!"!!
J2.8a9 > Rp+<+A?<;?C.#+
) + BET&N SL&&F #$(+$ #+$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#3!"#/& kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#&!4&1#"39
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp?<+%#<);%.CC
) + BET&N SL&&F )*(#$ )%$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1/9"%44 kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#1&&!91"#(
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp+<A;*<??A.%*
) + BET&N SL&&F )*(+$ )*$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
149"9## kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1&#%!/1"14
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp+<?$+<?#A.A?
) + BET&N P&ER )#$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1#!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-14%1%1("!!
%"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-149#9/"(! H R-&9(/&("!!
J2.8a9 > Rp+<));<#)C.)$
) + BET&N STRAUS )#$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1#!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-14%1%1("!!
J2.8a9 > Rp#<##$<?+?.)$
) + BET&N K&L& #$(#$ #$C Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#!9"3%/ kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#((!11#"(&
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<#C?<))).;%
) + BET&N K&L& +$(+$ )C% Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an **
19&"#9% kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#41(#/3"/#
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<)*C<#A#.%#
) + BET&N K&L& #*(+$ #$$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#!!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#43%!#("!!
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<)%$<$#?.)$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *
) + BET&N K&L& ?$(?$ )?; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
14%"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1//&#9&"#(
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp+<*##<#CA.+*
) + BET&N BAL&K #$(+$ #+$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#3!"#/& kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#&!4&1#"39
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-1#/4/!("!!
J2.8a9 > Rp?<%+%<++;.?C
) + BET&N BAL&K +$(?$ )%# Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1&#"3!% kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-###!(!("!!
11"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-14!#1/("(!
J2.8a9 > Rp?<+%)<?CC.;$
) + BET&N BAL&K +$(*$ )C; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
19%"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#3&/3!4"(!
11"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-14!#1/("(!
J2.8a9 > Rp?<*?%<#CC.)$
) + BET&N BAL&K #$(?$ #$$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#!!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#43%!#("!!
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-1(#9%4%"!!
J2.8a9 > Rp?<A#?<?C$.)$
) + BET&N LISTPLANK C$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
9!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1!9%#11"#(
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-11!3!#"(! H R-13#3%3!"!!
J2.8a9 > Rp+<)A%<;;$.+*
) + BET&N DINDING ))$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
11!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1339&13"/(
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-11!3!#"(! H R-13#3%3!"!!
J2.8a9 > Rp+<?##<#;#.%*
) + BET&N PLAT LANTAI )+; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
13("%4! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1%(#11#"1%
&"33 m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-#4%#9("!! H R-#!(#4(/"(1
J2.8a9 > Rp?<?;+<+%%.AA
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *&
#. BET&N UTU K +$$
) + BET&N SL&&F +$(?$ );) Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1%1"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-19%1!!!"13
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-%(4&3!"!!
J2.8a9 > Rp+<+CC<;A;.?%
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *'
) + BET&N SL&&F #$(+$ #+$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#3!"#/& kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#&!4&1#"39
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp?<?$A<)C;.#?
) + BET&N SL&&F )*(#$ )%$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1/9"%44 kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#1&&!91"#(
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp+<AC$<?A*.)$
) + BET&N SL&&F )*(+$ )*$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
149"9## kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1&#%!/1"14
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp+<?#%<?*?.CC
) + BET&N P&ER )#$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1#!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-14%1%1("!!
%"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-149#9/"(! H R-&9(/&("!!
J2.8a9 > Rp+<)?)<#?;.+*
) + BET&N STRAUS )#$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1#!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-14%1%1("!!
J2.8a9 > Rp#<#?*<?;).+*
) + BET&N K&L& #$(#$ #$C Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#!9"3%/ kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#((!11#"(&
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<+)C<)+%.C+
) + BET&N K&L& +$(+$ )C% Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
19&"#9% kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#41(#/3"/#
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<)%?<+$$.$A
) + BET&N K&L& #*(+$ #$$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#!!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#43%!#("!!
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<#$*<$*).+*
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *,
) + BET&N K&L& ?$(?$ )?; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
14%"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1//&#9&"#(
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp+<*?A<+#?.;$
) + BET&N BAL&K #$(+$ #+$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#3!"#/& kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#&!4&1#"39
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-1#/4/!("!!
J2.8a9 > Rp?<%;+<+;+.A?
) + BET&N BAL&K +$(?$ )%# Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1&#"3!% kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-###!(!("!!
11"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-14!#1/("(!
J2.8a9 > Rp?<?$;<*#;.%*
) + BET&N BAL&K +$(*$ )C; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
19%"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#3&/3!4"(!
11"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-14!#1/("(!
J2.8a9 > Rp?<*A+<+#;.+*
) + BET&N BAL&K #$(?$ #$$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#!!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#43%!#("!!
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-1(#9%4%"!!
J2.8a9 > Rp?<A?C<*)A.+*
) + BET&N LISTPLANK C$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
9!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1!9%#11"#(
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-11!3!#"(! H R-13#3%3!"!!
J2.8a9 > Rp+<#$+<;%A.;$
) + BET&N DINDING ))$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
11!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1339&13"/(
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-11!3!#"(! H R-13#3%3!"!!
J2.8a9 > Rp+<??A<#C$.)$
) + BET&N PLAT LANTAI )+; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
13("%4! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1%(#11#"1%
&"33 m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-#4%#9("!! H R-#!(#4(/"(1
J2.8a9 > Rp?<?%%<?);.$#
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *.
;. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PLESTERAN
;.) ) .= P8-/t-ra0 ) PD : + P/< t-6a8 )* ..
;.).) Ba9a0
/"//% Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/%(1"(&
!"!#3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1(&1"#(
Aum,a' 516 H R-9#3#"&3
;.).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)<??*.++
;.# ) .= P8-/t-ra0 ) PD : * P/< t-6a8 )* ..
;.#.) Ba9a0
("1&4 Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(1!1"!%
!"!#% MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1/&/"(!
Aum,a' 516 H R-%&&&"(%
;.#.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C<)$).$;
;.+ ) .= P8-/t-ra0 ) PD : ; P/< t-6a8 )* ..
;.+.) Ba9a0
4"41% Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-434("34
!"!#/ MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1&(%"#(
Aum,a' 516 H R-%#!1"(9
;.+.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%<?)?.$C
;.? ) .= P8-/t-ra0 "1prat(A.pHa0ga0 ) PD : # P/
;.?.) Ba9a0
4"3#! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-4#(!"&&
!"!!% MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-41#"(!
Aum,a' 516 H R-4%%3"3&
;.?.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-11&9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<**%.+%
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 0
;.* ) .= P8-/t-ra0 S-tr14a0 A524a0 ) PD : # P/
;.*.) Ba9a0
4"3#! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-4#(!"&&
!"!1% MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-11!!"!!
Aum,a' 516 H R-(3(!"&&
;.*.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/(3#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<%%+.+%
;.; ) .3 B-0a0ga0 5a0 Ko8!4o8a0
;.;.) Ba9a0
%"4&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-%3/%"3#
!"!#1 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1443"/(
Aum,a' 516 H R-/&#!"!/
;.;.# T-0aga
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#!!"!!
5 A 6 Aum,a' 516 D 5#6 H R-1#!#!"!/
P-r 3 J2.8a9 A ( ? > Rp+<$$*.$#
;.A ) .= -.a/a0g AD1a0
;.A.) Ba9a0
3"#(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-319&"!!
Aum,a' 516 H R-319&"!!
;.A.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&%9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<%C+.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %
A. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN KAYU
A.) -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .@ 42/-0 p10t2 5a0 42/-0 B-05-8a 4aH2 Bat1
A.).) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u 3a.i N R-11!&&!!!"!! H R-1#19%&!!"!!
1"#(! Kg Paku 1! 1m N R-149(!"!! H R-1&%&/"(!
1"!!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-1!3(!"!!
Aum,a' 516 H R-1###(&3/"(!
A.).# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
#!"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+<)C#<%+A.*$
A.#. -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .@ 42/-0 p10t2 5a0 42/-0 B-05-8a 4aH2 4a.p-r
A.#.) Ba9a0
1"#!! MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-&#&!!!!"!!
1"#(! Kg Paku 1! 1m N R-149(!"!! H R-1&%&/"(!
1"!!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-1!3(!"!!
Aum,a' 516 H R-&3!9!3/"(!
A.#.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
1&"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-%3!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&9/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<#$;<$+A.*$
A.+ -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .@ 42/-0 p10t2 5a0 42/-0 B-05-8a 4aH2 .-ra0t1
A.+.) Ba9a0
1"#!! MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-33#%4!!"!!
1"#(! Kg Paku 1! 1m N R-149(!"!! H R-1&%&/"(!
1"!!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-1!3(!"!!
Aum,a' 516 H R-33((43/"(!
A.+.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
1&"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-%3!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&9/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<#*#<?+A.*$
A.? -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= 5a20 p10t2 pa0-8 4aH2 Bat1
A.?.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-49#&!!"!!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
Aum,a' 516 H R-49/9/("!!
A.?.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#&&/("!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 2
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;#;<%*$.$$
A.* -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= 5a20 p10t2 pa0-8 4aH2 4a.p-r
A.*.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-#/(!!!"!!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
Aum,a' 516 H R-#&!1/("!!
A.*.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#&&/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?$C<$*$.$$
A.; -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= p10t2 5a0 B-05-8a 4aDa< 4aH2 Bat1
A.;.) Ba9a0
!"!#4 MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-#9(%&!"!!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
Aum,a' 516 H R-#9&/&("!!
A.;.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?$)<%%*.$$
A.A -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= p10t2 5a0 B-05-8a 4aDa< 4aH2 4a.p-r
A.A.) Ba9a0
!"!#4 MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1%(!!!"!!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
Aum,a' 516 H R-1%&1!("!!
A.A.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A)<#$*.$$
A.% -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= p10t2 5a0 B-05-8a 4aDa< 4aH2 .-ra0t1
A.%.) Ba9a0
!"!#4 MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-%91%&"!!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
Aum,a' 516 H R-/##/3"!!
A.%.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A*<+A+.$$
A.C ) .= Pa/a0g 5a20 p10t2 p8H7oo5 ra0g4ap< ra0g4a t-rt2t2p 4aH2 4a.p-r
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an 3
A.C.) Ba9a0
!"!#( MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1/1&/("!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"(!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
1"!!! L+r P,;<oo4 .*+a, 4 mm ukr"59!>##!6 1m N R-(/&!("!! H R-(/&!("!!
Aum,a' 516 H R-#3(3!3"(!
A.C.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++#<$$+.*$
A.)$ ) .= Pa/a0g 5a20 p10t2 p8H7oo5 ra0g4ap< ra0g4a t-rt2t2p 4aH2 .-ra0t1
A.)$.) Ba9a0
!"!#(! MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-/#!(!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"(!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
1"!!! L+r P,;<oo4 .*+a, 4 mm ukr"59!>##!6 1m N R-(/&!("!! H R-(/&!("!!
Aum,a' 516 H R-13(4/&"(!
A.)$.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#+#<)A%.*$
A.)) ) .= Pa/a0g 5a20 p10t2 p8H7oo5 ra0g4ap< ra0g4a -4/po/- 4aH2 4a.p-r
A.)).) Ba9a0
!"!#(% MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1/%!!!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
1"!!! L+r P,;<oo4 .*+a, 4 mm ukr"59!>##!6 1m N R-(/&!("!! H R-(/&!("!!
Aum,a' 516 H R-#394#&"(!
A.)).# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+?#<*#%.*$
A.)# ) .= Pa/a0g Ba82/1 .at1 4aH2 4a.p-r
A.)#.) Ba9a0
!"!%! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-41#(!!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-414/4#"(!
A.)#.# T-0aga
!"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-93(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$%<#?#.*$
A.)+ -.a/a0g ) .# T-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an *
A.)+.) Ba9a0
!"!3!! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-#!%#(!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4mm ukura$ 59!>##!61m N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
Aum,a' 516 H R-#&#4!3"(!
A.)+.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+%*<*$+.*$
A.)? ) .= Pa/a0g p10t2 t-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
A.)?.) Ba9a0
!"!19% MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-134/(!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"3!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
Aum,a' 516 H R-#1494!"!!
A.)?.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+))<;?$.$$
A.)* ) .= Pa/a0g p10t2 t-a47oo5 & Gor.14a< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
A.)*.) Ba9a0
!"!#(! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1/1&/("!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"&!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-&#&!"!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
!"(!! L+r 9ormi1a N R-13((#!"!! H R-%//%!"!!
Aum,a' 516 H R-3#!9%3"(!
A.)*.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##4/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??+<?+%.*$
A.); -.a/a0g ) .+ 4o0/tr24/1 425a ! 425a 4o0I-0/1o0a8< 6-0ta0g ; .< 4aH2 4a.p-r
A.);.) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u kam-*r N R-%9!!!!!"!! H R-/(9!!!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku +iasa 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-/&3/(9("!!
A.);.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<?+$<*C*.$$
A.)A -.a/a0g ) .+ 4o0/tr24/1 425a ! 425a 4o0I-0/1o0a8< 6-0ta0g ; .< 4aH2 .-ra0t1
A.)A.) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u m*ra$.i N R-#//#!!!"!! H R-3!49#!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku +iasa 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-3#9%/9("!!
A.)A.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+<%%C<AC*.$$
A.)% -.a/a0g ) .@ 4o0/tr24/1 425a!425a -Fpo/-< 4aH2 Jat1
A.)%.) Ba9a0
1"#!! MK Ka;u 3a.i +a,ok N R-11!&&!!!"!! H R-133!(%!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-13((319("!!
A.)%.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
#!"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?<*#$<)C*.$$
A.)C -.a/a0g ) .@ 4o0/tr24/1 425a!425a -Fpo/-< 4aH2 4a.p-r
A.)C.) Ba9a0
1"#!! MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-&#&!!!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-&(#/(9("!!
A.)C.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
#!"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<?C?<*C*.$$
A.#$ ) .@ Pa/a0g 4o0/tr24/1 425a!425a 4aH2 .-ra0t1
A.#$.) Ba9a0
1"1!! MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-3!49#!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
!"&!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-119%!"!!
Aum,a' 516 H R-3##(!3("!!
A.#$.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+<%)%<$+*.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &
A.#) ) .@ Pa/a0g 4o0/tr24/1 425a!425a< 4aH2 4r210g
A.#).) Ba9a0
1"1!! MK Ka;u krui$g +a,ok N R-4!#(!!!"!! H R-44#/(!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
!"&!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-119%!"!!
Aum,a' 516 H R-4%!333("!!
A.#).# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<)C;<++*.$$
A.#+ -.a/a0g ) .@ 4o0/tr24/1 gor510g< 4aH2 Ka.p-r
A.#+.) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u kam-*r N R-%9!!!!!"!! H R-/(9!!!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
3"!!! Kg Paku 1# 1m N R-149(!"!! H R-44&(!"!!
Aum,a' 516 H R-//9&/#("!!
A.#+.# T-0aga
#"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/#!!!"!!
/"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#(#!!!"!!
!"/#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#/!!!"!!
!"1#! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4&!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3((&!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<)*?<*#*.$$
A.#?
A.#?.) Ba9a0
!"!14 MK Kaso2kaso 5 (>/ 6 1m N R-4!#(!!!"!! H R-(%3(!"!!
!"!3% MK R*$g 5 #>3 6 1m N R-4!#(!!!"!! H R-1449!!"!!
!"#(! Kg Paku ( 1m 4a$ 1! 1m N R-149(!"!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-#!49&/"(!
A.#?.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)#<$;#.*$
A.#*
A.#*.) Ba9a0
!"!14 MK Kaso2kaso 5 (>/ 6 1m N R-4!#(!!!"!! H R-(%3(!"!!
!"!(/ MK R*$g 5 3>4 6 1m N R-4!#(!!!"!! H R-##94#("!!
!"#(! Kg Paku ( 1m 4a$ 1! 1m N R-149(!"!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-#&9(1#"(!
A.#*.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C;<*%A.*$
-.a/a0g ) .9 ra0g4a atap g-0t-0g 4-ra.14< ( 4aH2 4r210g )
-.a/a0g ) .9 ra0g4a atap g-0t-0g 6-to0 ( 4aH2 4r210g )
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '
A.#; ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 4o5o4 4aH2 4a.p-r
A.#;.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-&#&!!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-&(!4#"(!
A.#;.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC#<))A.*$
A.#A ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 4o5o4 4aH2 .-ra0t1
A.#A.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-3((!%"(!
A.#A.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?#<*%).*$
A.#% ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 4o5o4 4aH2 Kr210g
A.#%.) Ba9a0
!"!14 MK Ka;u Krui$g N R-4!#(!!!"!! H R-(%3(!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-(&(9#"(!
A.#%.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;*<;;A.*$
A.#C ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 6-to0 4aH2 4r210g
A.#C.) Ba9a0
!"!14 MK Ka;u krui$g +a,ok N R-4!#(!!!"!! H R-(%3(!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-(&(9#"(!
A.#C.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;*<;;A.*$
A.+$ ) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t ! 8a0g1t ( ).$$ F ).$$ ) .< 4aH2 .-ra0t1
A.+$.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Aum,a' 516 H R-34/(9"!!
A.+$.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DL%%1ko3 !!!!! !"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!43/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?*<)C;.*$
A.+) ) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t!8a0g1t ().$$ F ).$$) .< 4aH2 4a.p-r
A.+).) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-&#&!!"!!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Aum,a' 516 H R-&4#9("!!
A.+).# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!43/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC?<A+#.*$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .
A.+# ) .= Pa/a0g ra0g4a .-ta8G2r10g
A.+#.) Ba9a0
1"!!! m# M*.a,8uri$g N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#!"!!! O A11*ssori*s H R-%!!!"!!
Aum,a' 516 H R-3%!!!"!!
A.+#.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*+<)%A.*$
A.++ ) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t!8a0g1t ().$$ F ).$$) .< 4aH2 -ra0t1
A.++.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Aum,a' 516 H R-34/(9"!!
A.++.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&!3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?#<AC;.*$
A.+? ) .3 Pa/a0g 81/p8a04 242ra0 (+ F #$) D.< 4aH2 Bat1
A.+?.) Ba9a0
!"!1!& MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-133!(%"!!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Aum,a' 516 H R-134((1"!!
A.+?.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1113/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?*<;%%.*$
A.+* ) .3 Pa/a0g 81/p8a04 242ra0 (+ F #$) D.< 4aH2 4a.p-r
A.+*.) Ba9a0
!"!1!& MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-/4#(!"!!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Aum,a' 516 H R-/(/4("!!
A.+*.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1113/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%;<%%#.*$
A.+; ) .3 Pa/a0g 81/p8a04 242ra0 (+ F #$) D.< 4aH2 .-ra0t1
A.+;.) Ba9a0
!"!1!& MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-311#("%!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Aum,a' 516 H R-3#%#!"%!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &0
A.+;.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1113/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?+<A*%.)$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &%
A.+A ) .3 Pa/a0g 81/p8a0g 242ra0 (+ F +$) D.< 4aH2 4a.p-r
A.+A.) Ba9a0
!"!11 MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-/(%#("!!
!"!(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-/%3/#"(!
A.+A.# T-0aga
!"11! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-33!!"!!
!"##! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-//!!"!!
!"!## @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-&#("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#!#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%%<+CA.*$
A.+% ) .3 Pa/a0g 81/p8a0g 242ra0 (# F #$) D.< 4aH2 4a.p-r
A.+%.) Ba9a0
!"!!4& MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-33!!!"!!
!"!(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-33/4/"(!
A.+%.# T-0aga
!"11! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-33!!"!!
!"##! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-//!!"!!
!"!## @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-&#("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#!#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?*<AA#.*$
A.+C ) .3 Pa/a0g 81/p8a0g 242ra0 (# F #$) D.< 4aH2 .-ra0t1
A.+C.) Ba9a0
!"!!4& MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-13&33"%!
!"!(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-14(&1"1!
A.+C.# T-0aga
!"11! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-33!!"!!
!"##! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-//!!"!!
!"!## @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-&#("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#!#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#;<;$;.)$
A.?$ ) .= Pa/a0g ra0g4a 510510g p-.1/a9 (;$F)#$)D.< 4aH2 4a.p-r
A.?$.) Ba9a0
!"!#& MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-193#!!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-19(44#"(!
A.?$.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-###(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)A<A$$.$$
A.?) ) .= Pa/a0g ra0g4a 510510g p-.1/a9 4aH2 -ra0t1
A.?).) Ba9a0
!"!19( MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-(4!(4"!!
!"!!/ MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-#!1/4"!!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &2
Aum,a' 516 H R-/(/#3"!!
A.?).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#493/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$$<;;$.*$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &3
A.?# ) .= Pa/a0g 510510g p-.1/a9 t-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
A.?#.) Ba9a0
!"!#& MK Ba,ok ka;u kam-*rukr$ 5%>1#6 1m N R-%9!!!!!"!! H R-193#!!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
!"&%! L+r T*ak<oo4 51#!>#4!>46 N R-&4!!!"!! H R-/##4!"!!
!"(%! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-&9!1"!!
Aum,a' 516 H R-#/%(&3"(!
A.?#.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-###(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C%<%?).$$
A.?+ ) .= Pa/a0g 510510g p-.1/a9 t-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
A.?+.) Ba9a0
!"!19( MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-134((!"!!
!"!!/ MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-4&1#("!!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
!"&!! L+r T*ak<oo4 51#!>#4!>46 N R-&4!!!"!! H R-%/#!!"!!
Aum,a' 516 H R-#(13/!"!!
A.?+.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#493/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A;<+$A.*$
A.?? ) .3 Pa/a0g 81/t p8aGo05 ! 4aH2 .-ra0t1
A.??.) Ba9a0
1"!(! M= Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-#91!%!!"!!
Aum,a' 516 H R-#91!%!!"!!
A.??.# T-0aga
!"!#1 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%3!"!!
!"!#1 @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/3("!!
!"!!# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/("!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14&!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#<C)#<$%$.$$
%. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PENUTUP ATAP
%.) ) .= Pa/a0g g-0t-0g 8o4a8 .o5-8 4ara0gp18a0g ( 4o5o4 )
%.).) Ba9a0
#("!!! B' )*$.*$g ko4ok N R-1!93"!! H R-#/3#("!!
Aum,a' 516 H R-#/3#("!!
%.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-//4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+*<$A$.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &*
%.# ) .= Pa/a0g g-0t-0g 4ara0gp18a0g (6a.6-)
%.#.) Ba9a0
#3"!!! B' )*$.*$g Kara$g Pi,a$g 5 Bam+* 6 N R-#/%!"!! H R-%34&!"!!
Aum,a' 516 H R-%34&!"!!
%.#.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/14("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA$<;#*.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &
%.+ ) .= Pa/a0g g-0t-0g K-ra.14 ( G8aJJ2r
%.+.) Ba9a0
14"!!! B' )*$.i$g k*ramik N R-93(!"!! H R-13!9!!"!!
Aum,a' 516 H R-13!9!!"!!
%.+.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/14("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+%<$?*.$$
%.? ) .= Pa/a0g G-0t10g 8o4a8 '8a. Pr-//
%.?.) Ba9a0
#("!!! B' )*$.i$g ?,am -r*ss N R-(1&"!! H R-1#9(!"!!
Aum,a' 516 H R-1#9(!"!!
%.?.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-//4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<;C*.$$
%.* ) .= Pa/a0g atap g-0t-0g 6-to0
%.*.) Ba9a0
11"!!! +' )*$.*$g +*.o$ N R-%%!!"!! H R-/#%!!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-/3!4&"(!
%.*.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!#/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%+<+#+.*$
%.; ) .3 Pa/a0g B2620ga0 8o4a8 .o5-8 Kara0gp18a0g ( Ko5o4 )
%.;.) Ba9a0
("!!! B' )*$.*$g +u+u$g ,oka, mo4*, Kr"Pi,a$g N R-%1%!"!! H R-3!&!!"!!
&"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/&/#"!!
!"!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
Aum,a' 516 H R-4!&/#"!!
%.;.# T-0aga
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19&3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;$<A$#.$$
%.A ) .3 Pa/a0g 62620g g-0t-0g Kara0g P18a0g
%.A.) Ba9a0
("!!! B' )*$.*$g +u+u$g Kara$g Pi,a$g N R-9!!!"!! H R-4(!!!"!!
&"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/&/#"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &&
!"!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
Aum,a' 516 H R-((!/#"!!
%.A.# T-0aga
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19&3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA?<C$#.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &'
%.% ) .3 Pa/a0g 62620ga0 K-ra.14
%.%.) Ba9a0
4"!!! B' )*$.*$g +u+u$g k*ramik N R-143/("!! H R-(/(!!"!!
&"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/&/#"!!
!"!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
Aum,a' 516 H R-%/(/#"!!
%.%.# T-0aga
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19&3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%A<?$#.$$
%.C ) .3 Pa/a0g 62620g g-0t-0g '8a. pr-/
%.C.) Ba9a0
("!!! B' )*$.*$g +u+u$g ?,am -r*s N R-3%9%"!! H R-1&4&!"!!
&"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/&/#"!!
!"!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
Aum,a' 516 H R-#&((#"!!
%.C.# T-0aga
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19&3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%<+%#.$$
%.)$ ) .3 Pa/a0g 0o4 g-0t-0g 6-to0
%.)$.) Ba9a0
3"(!! B' Nok g*$.*$g +*.o$ N R-99!!"!! > R-34%(!"!!
!"!(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! > R-/4/"(!
1!"&!! Kg S*m*$ a+u2a+u N R-9&4"!! > R-1!%#/"#!
!"!3# m3 Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
1"!!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/("!!
Aum,a' 516 H R-2
%.)$.# T-0aga
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!#! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#!((!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<**$.$$
%.)) ) .= Pa/a0g atap a/6-/ g-8o.6a0g B-/ar
%.)).) Ba9a0
!"4!! L+r As+*s g*,om+a$g +*sar N R-&#(!!"!! H R-33!!!"!!
%"!!! +' Paku Pa$1i$g N R-11(!"!! H R-%9!!"!!
Aum,a' 516 H R-399!!"!!
%.)).# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/44("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?A<+?*.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &,
%.)# ) .= Pa/a0g atap a/6-/ g-8o.6a0g 4-D18
%.)#.) Ba9a0
!"4!! L+r As+*s g*,om+a$g k*1i, N R-%1%!!"!! H R-#4%4!"!!
%"!!! +' Paku Pa$1i$g N R-11(!"!! H R-%9!!"!!
Aum,a' 516 H R-31(4!"!!
%.)#.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/44("!!
Aum,a' 516 D 5#6 H R-3&9&("!!
%.)+ ) .3 Pa/a0g 62620g A/6-/ g-8o.6a0g B-/ar
%.)+.) Ba9a0
1"!!! m= Bu+u$g as+*s )*,om+a$g +*sar N R-34(!!"!! H R-34(!!"!!
%"!!! B' Paku s*kru- 0 -a$1i$g N R-11(!"!! H R-%9!!"!!
Aum,a' 516 H R-414!!"!!
%.)+.# T-0aga
!"!&4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#(#!"!!
!"1#( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!!4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/(4#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%<C?#.*$
%.)? ) .3 Pa/a0g 62620g A/6-/ g-8o.6a0g K-D18
%.)?.) Ba9a0
1"!!! m= Bu+u$g as+*s )*,om+a$g k*1i, N R-#4/(!"!! H R-#4/(!"!!
%"!!! B' Paku s*kru- 0 -a$1i$g N R-11(!"!! H R-%9!!"!!
Aum,a' 516 H R-31%(!"!!
%.)?.# T-0aga
!"!&4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#(#!"!!
!"1#( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!!4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/(4#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+C<)C#.*$
%.)* ) .= Pa/a0g atap /-0g g-8o.6a0g BJLS +$ ( Gor510g KaH2 )
%.)*.) Ba9a0
!"4!! L+r S*$g g*,om+a$g BALS 3! N R-/491!"!! H R-#99%4"!!
!"!#! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-#99"!!
Aum,a' 516 H R-3!#%3"!!
%.)*.# T-0aga
!"1#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%1%("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<?#%.$$
%.); ) .= Pa/a0g atap /-0g g-8o.6a0g BJLS +$ ( Gor510g B-/1 " )
%.);.) Ba9a0
!"4!! L+r S*$g g*,om+a$g BALS 3! N R-/491!"!! H R-#99%4"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an &.
%"!!! B' Paku s*kru- 0 -a$1i$g N R-11(!"!! H R-%9!!"!!
Aum,a' 516 H R-3%&%4"!!
%.);.# T-0aga
!"!&4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#(#!"!!
!"1#( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!!4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/(4#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??<?$;.*$
%.)A ) .3 Pa/a0g atap 0o4 /-0g p8at
%.)A.) Ba9a0
!"3!! L+r S*$g -,a. BALS 3! N R-34(!!"!! H R-1!3(!"!!
!"!4! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-(9&"!!
Aum,a' 516 H R-1!94&"!!
%.)A.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/49!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%<?+%.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '0
%.)% ) .= Pa/a0g RooG81gt F16-rg8a// ( )%$ F )C$ ) D.
%.)%.) Ba9a0
!"%!! L+r Roo8,ig'. 9i+*rg,ass N R-4%!!!"!! H R-#/%!!"!!
!"!(! Kg Paku +iasa 10#B 2 1B N R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-#&34/"(!
%.)%.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!%/ @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#34("!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+*<?+*.$$
%.)C ) .= Pa/a0g Po8HDar6o0at
%.)C.) Ba9a0
1"!!! m# Po,;1ar+o$a. N R-1#&4!!"!! H R-1#&4!!"!!
%"!!! +' Bau. kai. N R-93("!! H R-(%1!"!!
Aum,a' 516 H R-134!1!"!!
%.)C.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!%/ @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#34("!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?)<$CA.*$
%.#$ ) .= Pa/a0g S-0g F2.1ra
%.#$.) Ba9a0
!"4!! L+r S*$g 9umira N R-/1(!!"!! H R-#&%!!"!!
%"!!! +' Paku Pa$1i$g N R-11(!"!! H R-%9!!"!!
Aum,a' 516 H R-3((!!"!!
%.#$.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/44("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?#<C?*.$$
C. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN LANGIT!LANGIT
C.) ) .= La0g1t ! 8a0g1t a/6-/ /-.-0 < t-6a8 ? ..< * ..< ; ..
C.).) Ba9a0
1"1!! m# P*,a. as+*s .*+a, 3( mm K R-/4/("!! H R-&###"(!
!"!1! Kg Paku K R-149(!"!! H R-149"(!
Aum,a' 516 H R-&3/#"!!
C.).# T-0aga
!"!3! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-9!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!# @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<$;?.*$
C.# ) .= -.a/a0g La0g1t ! 8a0g1t tr1p8-4/ 242ra0 ( )#$ F #?$ ) D.< t-6a8 + ..
C.#.) Ba9a0
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '%
!"3/( L+r Tri-,*ks K R-(%/!("!! H R-#1#%4"3&
!"!3! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-#1/1#"&&
C.#.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!4 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%13("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A<%?A.%%
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '2
C.+ ) .= -.a/a0g La0g1t ! 8a0g1t tr1p8-4/ 242ra0 ( )#$ F #?$ ) D.< t-6a8 ? ..
C.+.) Ba9a0
!"3/( L+r Tri-,*ks K R-(%/!("!! H R-#1#%4"3&
!"!3! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-#1/1#"&&
C.+.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!4 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%13("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A<%?A.%%
C.? ) .= -.a/a0g La0g1t ! 8a0g1t tr1p8-4/ 242ra0 ( )#$ F #?$ ) D.< t-6a8 ; ..
C.?.) Ba9a0
!"3/( L+r Tri-,*ks K R-(%/!("!! H R-#1#%4"3&
!"!3! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-#1/1#"&&
C.?.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!4 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%13("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A<%?A.%%
C.* ) .= La0g1t ! 8a0g1t p8H7oo5 (+$ F ;$) D.< t-6a8 ; ..
C.*.) Ba9a0
!"3%! L+r P,;<oo4 4= > &= > % mm K R-1#(3(!"!! H R-4(1#%"!!
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-4((/4"(!
C.*.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)<;%C.*$
C.; ) .= La0g1t ! 8a0g1t p8H7oo5 (;$ F )#$) D.< t-6a8 ? ..
C.;.) Ba9a0
!"3/( L+r P,;<oo4 4= > &= > 4 mm K R-%3#(!"!! H R-#3/1&"/(
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-#41%/"#(
C.;.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<#%#.#*
C.A ) .= La0g1t ! 8a0g1t p8H7oo5 (;$ F )#$) D.< t-6a8 ; ..
C.A.) Ba9a0
!"3/( L+r P,;<oo4 4= > &= > % mm K R-1#(3(!"!! H R-4/!!%"#(
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '3
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-4/4(4"/(
C.A.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*+<*;C.A*
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '*
C.% ) .= La0g1t ! 8a0g1t t-a47oo5 (+$ F ;$) D.< t-6a8 ? ..
C.%.) Ba9a0
!"3%! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm K R-4#!!!"!! H R-1(1#!"!!
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-1((%&"(!
C.%.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)<;%+.*$
C.C ) .= La0g1t ! 8a0g1t t-a47oo5 (;$ F )#$) D.< t-6a8 ? ..
C.C.) Ba9a0
!"3/( L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm K R-4#!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-1%19&"(!
C.C T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp##<+)+.*$
C.)$ ) .3 L1/t 8a0g1t ! 8a0g1t 4aH2 proG18
C.)$.) Ba9a0
1"!(! M Lis. ka;u -ro8i, K R-(/(!"!! H R-%!3/"(!
!"!1! Kg Paku K R-149(!"!! H R-149"(!
Aum,a' 516 H R-%1&/"!!
C.)$.# T-0aga
!"!(! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1(!!"!!
!"!(! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1/(!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!3 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3((/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<A??.*$
C.)) ) .= La0g1t ! 8a0g1t a/6-/ ()<$$ F )<$$).< T-6a8 ? ..< ra0g4a -ra0t1
C.)).) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok K R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"!%! Kg Paku +iasa K R-149(!"!! H R-&9/"!!
1"1!! L+r As+*s 1!! > 1!! m K R-/4/("!! H R-&###"(!
Aum,a' 516 H R-4#3&3"(!
C.)).# T-0aga
!"1&! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-(4!!"!!
!"3#! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-11#!!"!!
!"!3# @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1#!!"!!
!"!!9 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-3%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&1%!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;$<*?+.*$
C.)# ) .= La0g1t ! 8a0g1t p8H7oo5 ? .. : ra0g4a 4aH2 -ra0t1
C.)#.) Ba9a0
!"!#3 MK Ka;u m*ra$.i +a,ok K R-#//#!!!"!! H R-%3/(%"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '
!"!%! Kg Paku +iasa #B 2 (B K R-149(!"!! H R-&9/"!!
!"39! L+r P,;<oo4 4= > &= > 4 mm K R-%3#(!"!! H R-#4%%/"(!
Aum,a' 516 H R-&93#!"(!
C.)#.# T-0aga
!"#/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-&1!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!4! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1(!!"!!
!"!13( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-(4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#414!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))+<?;$.*$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '&
C.)+ ) .= La0g1t ! 8a0g1t gHp/2. 6oar5< t-6a8 C ..
C.)+.) Ba9a0
!"3%4 L+r );-sum +oar4 51#! > #4! > 96 mm K R-1!4(!!"!! H R-3&!3&"!!
!"11! Kg Paku 0 Paku skru- K R-149(!"!! H R-1%44"(!
Aum,a' 516 H R-39%&#"(!
C.)+.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"!(! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1/(!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(13/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??<%#$.$$
C.)? ) .3 L1/t GHp/2.
C.)?.) Ba9a0
1"1!! m Lis. );-sum K R-1%(!!"!! H R-1&1(!"!!
!"!1! Kg Paku K R-149(!"!! H R-149"(!
Aum,a' 516 H R-1&#99"(!
C.)?.# T-0aga
!"!3! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-9!!"!!
!"!3! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1!(!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!3 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-##(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<**A.$$
C.)* ) .= K-ra0g4a 8a0g1t!8a0g1t 4aH2 -ra0t1
C.)*.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok K R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"!(! Kg Paku +iasa K R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-34!11"(!
C.)*.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"#9! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1!1(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!& @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1(9!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?C<C)C.$$
C.); ) .= La0g1t ! 8a0g1t gHp/2. 6oar5< t-6a8 C .. : Ra0g4a 4aH2 .-ra0t1
C.);.) Ba9a0
!"3%4 L+r );-sum +oar4 51#! > #4! > 96 mm K R-1!4(!!"!! H R-3&!3&"!!
!"1/! Kg Paku 0 Paku skru- K R-149(!"!! H R-#(41"(!
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok K R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
Aum,a' 516 H R-/3&43"(!
C.);.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!13 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19%4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC+<?%%.*$
C.)A ) .= La0g1t ! 8a0g1t gHp/2. 6oar5< t-6a8 C .. : Ra0g4a -ta8G2r10g
C.)A.) Ba9a0
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ''
!"3%4 L+r );-sum +oar4 51#! > #4! > 96 mm K R-1!4(!!"!! H R-3&!3&"!!
1"!!! m# M*.a,8uri$g N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#!"!!! O A11*ssori*s H R-%!!!"!!
Aum,a' 516 H R-/4!3&"!!
C.)A.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!&! @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3#&#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$;<%;+.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ',
)$. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
)$.) ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 pD a62 ! a62 242ra0 #$ F #$ D.
)$.).) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ a+u 2 a+u N R-#4%4!"!! H R-#4%4!"!!
1!"4!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!#33"%!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
Aum,a' 516 H R-3/9%/"3(
)$.).# T-0aga
!"#/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&1!!"!!
!"13! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4((!"!!
!"13! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/("!!
!"!14 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&!&("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*;<$*#.+*
)$.# ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 7ar0a 242ra0 #$ F #$ D.
)$.#.) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ <ar$a #! > #! 1m N R-#%&4!"!! H R-#%&4!"!!
&"/%! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&%19"&4
!"!#3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1(&1"#(
!"9!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#(&/"(!
Aum,a' 516 H R-39%#&"(9
)$.#.# T-0aga
!"#/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&1!!"!!
!"13! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4((!"!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!13( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13%//"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*+<+$;.$C
)$.+ ) .3 Pa/a0g p810t 4-ra.14 art1/t14 )$ F #$ D.
)$.+.) Ba9a0
1"!! M= P,i$. k*ramik ar.is.ik 1! > #! 1m N R-431#!"!! H R-431#!"!!
1"%( Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1%#3"%!
!"!!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!"!!
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-4(#(1"1!
)$.+.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!4( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)<;)%.;$
)$.? ) .3 Pa/a0g p810t 4-ra.14 art1/t14 * F #$ D.
)$.?.) Ba9a0
1"!! M= P,i$. k*ramik ar.is.ik ( > #! 1m N R-431#!"!! H R-431#!"!!
!"&(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&3%"4!
!"!!## MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1(1"#(
!"!&! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#3!"!!
Aum,a' 516 H R-4433/"%(
)$.?.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an '.
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!4( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$<A$*.)*
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,0
)$.* ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 #$ F #$ D.
)$.*.) Ba9a0
1"!!! m# K*ramik #! > #! 1m N R-49(!!"!! H R-49(!!"!!
11"3&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1119/"9#
!"!4# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#&&/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%/&9/"9#
)$.*.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(9(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#9%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%$<%;$.?#
)$.; ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 +$ F +$ D. ( Po8o/ )
)$.;.) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ k*ramik 3! > 3! 1m N R-4&!!!"!! H R-4&!!!"!!
11"3&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1119/"9#
!"!4# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#&&/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%%39/"9#
)$.;.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1%! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(%!!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpAC<$)$.?#
)$.A ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 ?$ F ?$ D. ( ot1G )
)$.A.) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ k*ramik 4! > 4! 1m N R-9#4!!"!! H R-9#4!!"!!
11"3&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1119/"9#
!"!4# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#&&/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-11!/9/"9#
)$.A.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1%! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(%!!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#+<?)$.?#
)$.% ) .= Pa/a0g 8a0ta1 .o/a14 +$ F +$ D.< ot1G
)$.%.) Ba9a0
1"!!! m# Mosaik 3! > 3! 1m N R-9#4!!"!! H R-9#4!!"!!
14"1(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-139#3"%!
!"!39 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#%&1"#(
#"!!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-(/(!"!!
Aum,a' 516 H R-114/(4"&(
)$.%.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,%
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?%<))A.+*
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,2
)$.C ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 #* F +$ D.
)$.C.) Ba9a0
1"!!! m# K*ramik #( > 3! 1m N R-49(!!"!! H R-49(!!"!!
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%4#!1"#!
)$.C.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19!1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%+<#)+.A$
)$.)$ ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 )$ F #$ D.
)$.)$.) Ba9a0
1"!!! m# K*ramik 1! > #! 1m N R-49(!!"!! H R-49(!!"!!
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%4#!1"#!
)$.)$.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19!1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%+<#)+.A$
)$.)) ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 #$ F #$ D.
)$.)).) Ba9a0
1"!!! m# K*ramik #! > #! 1m N R-49(!!"!! H R-49(!!"!!
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%4#!1"#!
)$.)).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"##!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-//!!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%#1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%$<?)+.A$
)$.)# ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 #$ F #* D.
)$.)#.) Ba9a0
1"!!! m# K*ramik #! > #( 1m N R-49(!!"!! H R-49(!!"!!
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%4#!1"#!
)$.)#.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"#!!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!3(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,3
Aum,a' 5#6 H R-1((1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpAC<A)+.A$
)$.)+ ) .3 P810t 4aH2 # F )$ D.
)$.)+.) Ba9a0
!"!!#4 MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1%(!!"!!
!"!(! Kg Paku skru- 3(B N R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-1/#4/"(!
)$.)+.# T-0aga
!"1#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&49!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#*<A+A.*$
)). ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN BESI DAN ALUUNIU
)).# -.a/a0g ) 4g B-/1 proG18
)).#.) Ba9a0
1"1(! Kg B*si -ro8i, N R-1!9#("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-1#(%3"/(
)).#.# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<%$%.A*
)).+ -.a/a0g ) 4g Ra0g4a 425a!425a 6aBa WF
)).+.) Ba9a0
1"1(! Kg B*si +a3a 79 N R-1!9#("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-1#(%3"/(
)).+.# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<%$%.A*
)).? -.a/a0g ) 4g Ra0g4a 425a!425a 6aBa /142
)).?.) Ba9a0
1"1(! Kg B*si +a3a siku N R-1!9#("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-1#(%3"/(
)).?.# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<%$%.A*
)).* -.a/a0g ) 4g Ra0g4a 425a!425a 6aBa "
)).*.) Ba9a0
1"1(! Kg B*si +a3a C N R-1!9#("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-1#(%3"/(
)).*.# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,*
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<%$%.A*
)).; -.a/a0g ) 4g P8at /1.p28 < 8a05a/a0< 14ata0 gor510g & Tr-4/ta0g
)).;.) Ba9a0
1"1(! Kg B*si P,a. ,a$4asa$ Tr*ks.a$g N R-143/("!! H R-1%(31"#(
Aum,a' 516 H R-1%(31"#(
)).;.# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<AA;.#*
)).A ) Kg Fa6r14a/1 & P-.a/a0ga0 Ra0g4a P1pa Ga8Ia01/
)).A.) Ba9a0
1"1!! Kg B*si )a,Ca$is N R-9/9!"!! H R-1!/%9"!!
!"!#! Kg E,*k.ro4a N R-49(!!"!! H R-99!"!!
!"!&! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#!/!"!!
Aum,a' 516 H R-13&#9"!!
)).A.# T-0aga
!"!!3( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!("!!
!"!1!1 @rg Tuka$g +*si 0 ,as N R-3(!!!"!! H R-3(3"(!
!"!1%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!9&"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?<C#A.*$
)).% ) .= Pa/a0g p10t2 6-/1 6aBa
)).%.) Ba9a0
1"!!! ML Pi$.u +*si +a3a N R-(1/(!!"!! H R-(1/(!!"!!
Aum,a' 516 H R-(1/(!!"!!
)).%.# T-0aga
!"%(! @rg Tuka$g +*si ko$s.ruksi N R-3(!!!"!! H R-##/(!"!!
!"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19(!!"!!
!"!%( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#43/"(!
!"!3# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4(9%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*;+<?;A.*$
)).C ) .= Pa/a0g B-05-8a 6-/1
)).C.) Ba9a0
1"!!! ML A*$4*,a +*si N R-44!!!!"!! H R-44!!!!"!!
Aum,a' 516 H R-44!!!!"!!
)).C.# T-0aga
1"!(! @rg Tuka$g +*si ko$s.ruksi N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
1"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
!"1!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-393/"(!
!"!!(#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#1!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/#39/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)#<+CA.*$
)).)$ ) .= Pa/a0g t-ra81/ 6-/1
)).)$.) Ba9a0
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,
11"(!! M= B*si s.ri- # > 3 N R-9#/("!! H R-1!%%%#"(!
Aum,a' 516 H R-1!%%%#"(!
)).)$.# T-0aga
1"#!! @rg Tuka$g ,as N R-3(!!!"!! H R-4#!!!"!!
1"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4"!!
Aum,a' 5#6 H R-/&4/4"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%*<)+;.*$
)).)) ) .= Pa/a0g 4a7at 9ar.o014a
)).)).) Ba9a0
1"1!! ML Ka<a. 'armo$ika N R-#!1#("!! H R-##13/"(!
!"!#! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-#99"!!
!"!!1& MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!! H R-1#3/("!!
Aum,a' 516 H R-34&11"(!
)).)).# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%&9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?)<A$;.*$
)).)# ) .= Pa/a0g 4a7at 4a//a
)).)#.) Ba9a0
1"1!! ML Ka<a. kassa N R-%/%(!"!! H R-/441("!!
!"!#! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-#99"!!
!"!!1& MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!! H R-1#3/("!!
Aum,a' 516 H R-&/!&9"!!
)).)#.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%&9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC+<C%?.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,&
)).)+ ) .= Pa/a0g B-05-8a 0a4o & tra81/
)).)+.) Ba9a0
1"1!! ML A*$4*,a $ako 5ra$gkaDka1a (mm6 N R-%//%!"!! H R-/4(3%"!!
1!"!!! Bua' Paku skru- 1 1m 2 #"( 1m N R-11(!"!! H R-11(!!"!!
/"!!! m= B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-/%4/("!!
Aum,a' 516 H R-1%#(11"!!
)).)+.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13/9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A;<+$).$$
)).)? ) .3 Pa/a0g ta8a0g 5atar< /-0g BJLS +$
)).)?.) Ba9a0
1"!!! m= S*$g -,a. ukura$ /! BALS 3! N R-#99!!"!! H R-#99!!"!!
!"!1( Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-##4"#(
!"!!9% MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"! H R-#/%%/"#!
!"#(! Kg 9,i$1o.* 0 m*$i +*si N R-#(&/("!! H R-%4%&"/(
Aum,a' 516 H R-%4#%!"#!
)).)?.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-194&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%+<A?A.A$
)).)* ) .3 Pa/a0g ta8a0g .1r10g< /-0g BJLS +$
)).)*.) Ba9a0
1"!! m= S*$g -,a. ukura$ 9! BALS 3! N R-34(!!"!! H R-34(!!"!!
!"!1( Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-##4"#(
!"!19 MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"! H R-(4/(&"!!
!"3!! Kg 9,i$1o.* 0 m*$i +*si N R-#(&/("!! H R-//%#"(!
Aum,a' 516 H R-9/#44"/(
)).)*.# T-0aga
!"!4! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))+<?+#.#*
)).); ) .3 Pa/a0g ta8a0g 5atar ( B2ra1< /-0g BJLS +$ 8-6ar C$ D.
)).);.) Ba9a0
1"!(! m= S*$g -,a. N R-34(!!"!! H R-3%##("!!
!"!1( Kg Paku 1 1m 2 #( 1m N R-149(!"!! H R-##4"#(
!"!19 m3 Pa-a$ ka;u krui$g N R-4!#(!!!"!! H R-/%4/("!!
Aum,a' 516 H R-11#9#4"#(
)).);.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,'
Aum,a' 5#6 H R-#133/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+?<#;).A*
)).)A ) Bata0g -.a/a0g T1a0g Pagar PG #L T10gg1 )<*
)).)A.) Ba9a0
1"(!! m= B*si Pi-a )a,Ca$is m*4ium #B N R-(4##!"!! H R-&133!"!!
Aum,a' 516 H R-&133!"!!
)).)A.# T-0aga
!"!% 'ari Tuka$g N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"#(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9/!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC)<$+*.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,,
)).)% ) .3 Pa/a0g ta8a0g .1r10g< /-0g BJLS +$
)).)%.) Ba9a0
1"!! m= S*$g -,a. ukura$ 9! BALS 3! N R-34(!!"!! H R-34(!!"!!
!"!1( Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-##4"#(
!"!19 MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"! H R-(4/(&"!!
!"3!! Kg 9,i$1o.* 0 m*$i +*si N R-#(&/("!! H R-//%#"(!
Aum,a' 516 H R-9/#44"/(
)).)%.# T-0aga
!"!4! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))+<?+#.#*
)).)C ) .3 Pa/a0g ta8a0g E 810g4ara0 D!)$ D.< /-0g 6B8/ +$
)).)C.) Ba9a0
!"3!! L+r S*$g -,a. 3= > %= +3,s 3! N R-34(!!"!! H R-1!3(!"!!
!"1!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-149("!!
!"!19 MK Ka;u +or$*o -a-a$ N R-#&&#!!!"! H R-(4/(&"!!
!"(!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-(4%#"(!
Aum,a' 516 H R-/#!%("(!
)).)C.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14#3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%;<+$+.$$
)).#$ ) .3 Pa/a0g ta8a0g E 810g4ara0 D!)* D.< /-0g p8at BJLS +$ 8-6ar ?* D.
)).#$.) Ba9a0
1"!(! L+r S*$g -,a. N R-19/1#"!! H R-#!%9/"%!
!"!1! Kg Paku 1 1m 2 #"( 1m N R-149(!"!! H R-149"(!
!"(!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-(4%#"(!
Aum,a' 516 H R-#%3!9"%!
)).#$.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%4!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?#<A)?.;$
)).#) ).# Pagar ProG18
)).#).) Ba9a0
1"!!! m# Pagar Pro8i, N R-49(!!!"!! H R-49(!!!"!!
Aum,a' 516 H R-49(!!!"!!
)).#).# T-0aga
!"!% 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"#(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9/!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$?<A$*.$$
)).## ) .= Pa/a0g p10t2 a82.1012.
)).)%.) Ba9a0
1"!!! ML Pi$.u a,umi$ium N R-#4/(!!"!! H R-#4/(!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ,.
Aum,a' 516 H R-#4/(!!"!!
)).)%.# T-0aga
1"!(! @rg Tuka$g +*si ko$s.ruksi N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
1"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
!"1!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-393/"(!
!"!!(# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!&"!!
Aum,a' 5#6 H R-/#39("(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)C<%C*.*$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .0
)).#+ ) .= Pa/a0g 4a7at 0Ha.24
)).#+.) Ba9a0
1"1!! ML Ka<a. $;amuk N R-%/%(!"!! H R-/441("!!
!"!#! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-#99"!!
!"!!1& MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!! H R-1#3/("!!
Aum,a' 516 H R-&/!&9"!!
)).#+.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%&9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC+<C%?.$$
)).#? ) 3 -.a/a0g T1a0g Pagar BR"
)).#?.) T-0aga
!"!% 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"#(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"4% +' K,*m N R-1#3/"(! H R-(%%"/&
!"91/ +' Bau. N R-14&("!! H R-13%1"/(
J2.8a9 H Rp))<;++.*#
!"4% +.g N R-&#&!!"!! H R-3/9##"4! Rp?C<***.C#
!"4% +.g N R-1#3%#("!! H R-(%%#!"#( Rp;%<#*+.AA
!"4% +.g N R-//9%#"(! H R-3(/!%"&3 Rp?A<+?$.+*
!"4% +.g N R-&41(!"!! H R-3&(4!"/! Rp*$<)A?.##
!"4% +.g N R-1#99(!"!! H R-(9(1/"1! RpA)<)*$.;#
!"4% +.g N R-13(93!"!! H R-%##(("94 RpA+<%%C.?;
!"4% +.g N R-1!4%(!"!! H R-4/9#9"/! Rp*C<*;+.##
!"4% +.g N R-1#19!!"!! H R-((&3!"#! Rp;A<?;+.A#
!"4% +.g N R-13(/!!"!! H R-%#1(!"%! RpA+<A%?.)#
!"4% +.g N R-14/#!!"!! H R-%/41/"%! RpAC<$*).)#
!"4% +.g N R-1%33!!"!! H R-/4/91"4! Rp%;<?#?.C#
!"4% +.g N R-#!3((!"!! H R-93##("9! Rp)$?<%*C.?#
)).#* ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F C$$ ga8Ia01J-
)).#*.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-193#!!"!! H R-&!(%4"4!
Aum,a' 516 H R-&!(%4"4!
)).#*.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%?<*C?.?$
)).#; ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F )#$$ ga8Ia01J-
)).#;.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-#39#!!"!! H R-99/4%"4!
Aum,a' 516 H R-99/4%"4!
)).#;.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$+<AA;.?$
)).#A ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F )*$$ ga8Ia01J-
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1#!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1(!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1&!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > #!!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > ##(!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > #4!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1#!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1(!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1&!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > #!!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > ##(!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > #4!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .%
)).#A.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-#(3%&/"(! H R-1!(/&/"%9
Aum,a' 516 H R-1!(/&/"%9
)).#A.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$C<%)A.;C
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .2
)).#% ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F )A*$ ga8Ia01J-
)).#%.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-3%&!!!"!! H R-1(34(%"!!
Aum,a' 516 H R-1(34(%"!!
)).#%.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)*A<?%;.$$
)).#C ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F )C$$ ga8Ia01J-
)).#C.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-3933!!"!! H R-1%4!!%"1!
Aum,a' 516 H R-1%4!!%"1!
)).#C.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);%<$+;.)$
)).+$ ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g T20gga8 24. )$$$ F )$$$
)).+$.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-3!%9!!"!! H R-3!%9!!"!!
Aum,a' 516 H R-3!%9!!"!!
)).+$.# T-0aga
!"!% 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"#(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9/!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+);<;$*.$$
)).+) ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g T20gga8 24. )$$$ F )#$$
)).+).) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-34%(!!"!! H R-34%(!!"!!
Aum,a' 516 H R-34%(!!"!!
)).+).# T-0aga
!"!& 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#%%!"!!
!"3!! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-11%%!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+*%<);$.$$
)).+# ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g T20gga8 24. )$$$ F )*$$
)).+#.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-4/!#(!"!! H R-4/!#(!"!!
Aum,a' 516 H R-4/!#(!"!!
)).+#.# T-0aga
!"1 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-33#("!!
!"3/( 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-11#(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14(/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%?<%#*.$$
)).++ ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g Ga05a 24. #*$$ F )#$$
)).++.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-&41##("!! H R-&41##("!!
Aum,a' 516 H R-&41##("!!
)).++.# T-0aga
!"#3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-&1(("!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .3
!"9#( 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#//(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3(9!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%AA<)+$.$$
)).+? ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g Ga05a 24. #*$$ F )*$$
)).+?.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-1!(11!!"!! H R-1!(11!!"!!
Aum,a' 516 H R-1!(11!!"!!
)).+?.# T-0aga
!"#( 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-&&#!"!!
1"!!! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3&&#!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<$%C<C#$.$$
)).+* ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g Ga05a 24. +$$$ F )#$$
)).+*.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-1!!%#(!"!! H R-1!!%#(!"!!
Aum,a' 516 H R-1!!%#(!"!!
)).+*.# T-0aga
!"#/ 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-9#/("!!
1"!(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!//("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<$?A<$#*.$$
)).+; ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g Ga05a 24. +$$$ F )*$$
)).+;.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-1#%(!!!"!! H R-1#%(!!!"!!
Aum,a' 516 H R-1#%(!!!"!!
)).+;.# T-0aga
!"#& 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-994!"!!
1"1#( 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-33/(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<+$%<;C$.$$
)).+A ) 201t P10t2 Pagar BR" Doro0g 24. +$$$ F )#$$
)).+A.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-1#993/("!! H R-1#993/("!!
Aum,a' 516 H R-1#993/("!!
)).+A.# T-0aga
!"#/ 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-9#/("!!
1"!(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!//("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<+?$<)*$.$$
)).+% ) 201t P10t2 Pagar BR" Doro0g 24. +$$$ F )*$$
)).+%.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-14&(!!!"!! H R-14&(!!!"!!
Aum,a' 516 H R-14&(!!!"!!
)).+%.# T-0aga
!"#& 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-994!"!!
1"1#( 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-33/(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<*#%<;C$.$$
)).+C ) .3 -0g-rBa4a0 K2/-0 A82.1012.
)).+C.) Ba9a0
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .*
1"!!! m Pro8i, A,umi$ium #B > (B N R-%#1(!"!! H R-%#1(!"!!
#"!!! m Kar*. kus*$ a,umi$ium N R-33!!"!! H R-%%!!"!!
Aum,a' 516 H R-%&/(!"!!
)).+C.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"!3! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1!(!"!!
!"!!3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#"(!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-331%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$)<C)#.*$
)).?$ ) .3 -0g-rBa4a0 S81.ar A82.1012.
)).?$.) Ba9a0
1"!!! m= S,imar A,umi$ium N R-4!/!!"!! H R-4!/!!"!!
1"!!! m= Kar*. kus*$ a,umi$ium N R-33!!"!! H R-33!!"!!
Aum,a' 516 H R-44!!!"!!
)).?$.# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4//#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC)<A#*.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .
)).?) ) .3 Pa/a0ga0 Ta8a0g P-.62829 P1pa P'" ?L THp- D
)).?).) Ba9a0
1"!!! m= Pi-a P?C 4B T;-* D N R-(4%#("!! H R-(4%#("!!
1"!!! +3 K,*m P?C N R-1/#("!! H R-1/#("!!
Aum,a' 516 H R-(%3(!"!!
)).?).# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;+<%*$.$$
)).?# ) .3 Pa/a0ga0 Ta8a0g P-.62829 P1pa P'" +L THp- D
)).?#.) Ba9a0
1"!!! m= Pi-a P?C 3B T;-* D N R-3%&!!"!! H R-3%&!!"!!
1"!!! +3 K,*m P?C N R-1/#("!! H R-1/#("!!
Aum,a' 516 H R-3&(#("!!
)).?#.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;<$#*.$$
)#. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PENGE"ATAN
)#.) ) .= -0g141/ ( -0g-ro4 p-r.24aa0 Dat t-.6o4 8a.a
)#.).) Ba9a0
!"!(! kg So4a a-i N R-1#%(!"!! H R-%3#"(!
Aum,a' 516 H R-%3#"(!
)#.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4%!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<#+#.*$
)#.# ) .= -0D2D1 615a0g p-r.24aa0 t-.6o4 Ha0g p-r0a9 51 Dat
)#.#.) Ba9a0
!"!(! kg Sa+u$ N R-(!!!"!! H R-#(!"!!
Aum,a' 516 H R-#(!"!!
)#.#.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4%!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<%*$.$$
)#.+ ) .= -0g-ro4 4arat Dat 8a.a p-r.24aa0 6aBa 5-0ga0 Dara .a02a8
)#.+.) Ba9a0
!"!(! kg Sa+u$ N R-(!!!"!! H R-#(!"!!
Aum,a' 516 H R-#(!"!!
)#.+.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4%!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<%*$.$$
)#.? ) .= -0Ha620 p-r.24aa0 t-.6o4 8a.a
)#.?.) Ba9a0
!"!(! kg Sa+u$ N R-(!!!"!! H R-#(!"!!
Aum,a' 516 H R-#(!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .&
)#.?.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4%!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<%*$.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .'
)#.* ) .= -05-.p28 5a0 .-0ggo/o4 4aH2
)#.*.) Ba9a0
!"!&! Kg D*m-u, 3a4i N R-143/("!! H R-11(!"!!
!"!#! Kg Mi$;ak 1a. N R-&!(!"!! H R-1%1"!!
1"!!! ,+r K*r.as gosok N R-3!&!"!! H R-3!&!"!!
Aum,a' 516 H R-4391"!!
)#.*.# T-0aga
!"!4! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!"!!
!"!4! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-14!!"!!
!"!!4 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#&(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<#?).$$
)#.; ) .= P-0g-Data0 615a0g 4aH2 8a.a
)#.;.) Ba9a0
!"1(! Kg P,amir N R-143/("!! H R-#1(%"#(
!"1/! Kg Ca. 4asar N R-(1/(!"!! H R-&/9/"(!
!"1/! Kg Ca. -*$u.u- N R-(1/(!"!! H R-&/9/"(!
Aum,a' 516 H R-19/(1"#(
)#.;.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!/( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#&1"#(
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(1!%"#(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?<%*A.*$
)#.A ) .= P-0g-Data0 615a0g 4aH2 6ar2 ( ) 8ap1/ p8a.1r )< ) 8ap1/ Dat 5a/ar< # Lap1/ Dat p-02t2p
)#.A.) Ba9a0
!"#!! Kg Ca. m*$i N R-1%#!!"!! H R-3#4!"!!
!"1(! Kg P,amir N R-143/("!! H R-#1(%"#(
!"1/! Kg Ca. 4asar N R-(1/(!"!! H R-&/9/"(!
!"#%! Kg Ca. -*$u.u- # ka,i N R-(1/(!"!! H R-134(("!!
Aum,a' 516 H R-#/%4&"/(
)#.A# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!9 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-31("!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#/4!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<+%%.A*
)#.% ) .= P-0g-Data0 615a0g 4aH2 6ar2 ( ) 8ap1/ p8a.1r )< ) 8ap1/ Dat 5a/ar< + 8ap1/ Dat p-02t2p.
)#.%.) Ba9a0
!"#!! Kg Ca. m*$i N R-1%#!!"!! H R-3#4!"!!
!"1(! Kg P,amir N R-143/("!! H R-#1(%"#(
!"1/! Kg Ca. 4asar N R-(1/(!"!! H R-&/9/"(!
!"3(! Kg Ca. -*$u.u- 3 ka,i N R-(1/(!"!! H R-1&11#"(!
Aum,a' 516 H R-3#3!%"#(
)#.%.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!( @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-3%/("!!
!"!!4 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an .,
Aum,a' 5#6 H R-%!#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+%<++).#*
)#.C ) .= P-8a62ra0 615a0g 4aH2 5-0ga0 t-a4 o18
)#.C.) Ba9a0
!"3%! L.r T*ak oi, N R-4#!!!"!! H R-1(1#!"!!
Aum,a' 516 H R-1(1#!"!!
)#.C.# T-0aga
!"!4! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!"!!
!"!%3 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"!%3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#3%#"(!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(&%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<C%A.*$
)#.)$ ) .= P-8a62ra0 615a0g 4aH2 5-0ga0 po81t2r
)#.)$.) Ba9a0
!"1(! L.r Po,i.ur N R-(4!(!"!! H R-&1!/"(!
!"3/# L.r Po,i.ur 3a4i N R-(4!(!"!! H R-#!1!%"%!
#"!!! L+r Am-,as N R-3!&!"!! H R-%1%!"!!
Aum,a' 516 H R-343/4"1!
)#.)$.# T-0aga
2 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H
!"!%! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!1% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#&!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+A<)A?.)$
)#.)) ) .= P-8a62ra0 615a0g 4aH2 5-0ga0 Dat r-/152 5a0 t-r
)#.)).) Ba9a0
!"3(! L.r R*si4u a.au .*r N R-1&!!!"!! H R-%3!!"!!
Aum,a' 516 H R-%3!!"!!
)#.)).# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3#4!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<*?$.$$
)#.)# ) .= P-8a62ra0 615a0g 4aH2 5-0ga0 I-r01/
)#.)#.) Ba9a0
!"1(! L.r ?*r$is N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!(! Kg D*m-u, N R-143/("!! H R-/1&"/(
!"1!! L+r Am-*,as N R-3!&!"!! H R-3!&"!!
!"!1! B' Kuas N R-%1%!"!! H R-%1"%!
Aum,a' 516 H R-((&&"3(
)#.)#.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"!%3 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"!!%3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#3%"#(
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!41"#(
Aum,a' 5#6 H R-%!&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<;A$.%*
)#.)+ ) .= P-0g-Data0 t-.6o4 6ar2 ( ) 8ap1/ p8a.1r< ) 8ap1/ Dat 5a/ar< # 8ap1/ Dat p-02t2p )
)#.)+.) Ba9a0
!"1!! Kg P,amir N R-(/(!"!! H R-(/("!!
!"1!! Kg Ca. 4asar N R-1#%(!"!! H R-1#%("!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an ..
!"#%! Kg Ca. -*$u.u- #> N R-1#%(!"!! H R-3#&9"!!
Aum,a' 516 H R-(1#9"!!
)#.)+.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"!%3 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"!!%3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#3%"#(
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!41"#(
Aum,a' 5#6 H R-%!&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<#)).*$
)#.)? ) .= P-0g-Data0 t-.6o4 8a.a ( ) 8ap1/ Dat 5a/ar< # 8ap1/ Dat p-02t2p )
)#.)?.) Ba9a0
!"1#! Kg Ca. 4asar N R-1#%(!"!! H R-1(1&"!!
!"1&! Kg Ca. -*$u.u- #> N R-1#%(!"!! H R-##//"!!
Aum,a' 516 H R-3/9("!!
)#.)?.# T-0aga
!"!#& @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&4!"!!
!"!4# @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-14/!"!!
!"!!4# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(/"(!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#(%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<+;#.*$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %00
)#.)* ) .= P-g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 5-0ga0 .-01 6-/1
)#.)*.) Ba9a0
!"1!! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#(&/"(!
!"!1! B' Kuas N R-%1%!"!! H R-%1"%!
Aum,a' 516 H R-#%49"1!
)#.)*.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&/(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<+CC.)$
)#.); ) .= P-0g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 5-0ga0 .-01 6-/1 5a0 p-ra0Da9
)#.);.) Ba9a0
!"1!! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#(&/"(!
!"!1! B' Kuas N R-3!&!"!! H R-3!"&!
!"!!# MK P*ra$1a' ka;u N R-(/&!("!! H R-11("%1
Aum,a' 516 H R-#/33"91
)#.);.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"##( @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-/&/("!!
!"!##( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-&43"/(
!"!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%(1&"/(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C<#*#.;;
)#.)A ) .= P-g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 5-0ga0 Dat G101/910g
)#.)A.) Ba9a0
!"1!! Kg Ca. +*si N R-(1/(!"!! H R-(1/("!!
Aum,a' 516 H R-(1/("!!
)#.)A.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&/(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+<C#*.$$
)#.)% ) .= P-8ap1/a0 .-8a.10 ( +F p-8ap1/a0 )
)#.)%.) Ba9a0
!"(!! kg 7oo4 8i,,*r N R-31!(!"!! H R-1((#("!!
!"&/( L.r S*$4i$g N R-4&&/("!! H R-4#/%("%3
!"(!! L.r M*,ami$ N R-4&&/("!! H R-#443/"(!
!"#(! L.r P*<ar$a N R-4#3(!"!! H R-1!(&/"(!
!"1#( L.r Ti$$*r N R-#3!!!"!! H R-#&/("!!
#"!!! L+r Am-,as N R-3!&!"!! H R-%1%!"!!
Aum,a' 516 H R-1!#3(!"%3
)#.)%.# T-0aga
!"1#( Hari A,a. +a$.u N R-(!!!!"!! H R-%#(!"!!
!"!%! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!1% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9!(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)))<?$$.;+
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %0%
)#.)C ) .= P-0g-Data0 t-.6o4 6ar2 5g Dat 7-at9-r/1-85 ( ) 8ap1/ p8a.1r< ) 8ap1/ Dat 5a/ar< # 8ap1/ Dat p-02t2p )
)#.)C.) Ba9a0
!"1!! Kg P,amir N R-(/(!"!! H R-(/("!!
!"1!! Kg Ca. 4asar N R-1!4(!!"!! H R-1!4(!"!!
!"#%! Kg Ca. -*$u.u- #> N R-1!4(!!"!! H R-#/1/!"!!
Aum,a' 516 H R-3&19("!!
)#.)C.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"!%3 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"!!%3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#3%"#(
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!41"#(
Aum,a' 5#6 R-%!&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??<#AA.*$
)#.#$ ) .= P-0g-Data0 t-.6o4 8a.a 5g Dat 7-at9-r/1-85 ( ) 8ap1/ Dat 5a/ar< # 8ap1/ Dat p-02t2p )
)#.#$.) Ba9a0
!"1#! Kg Ca. 4asar N R-1!4(!!"!! H R-1#(4!"!!
!"1&! Kg Ca. -*$u.u- #> N R-1!4(!!"!! H R-1&&1!"!!
Aum,a' 516 H R-313(!"!!
)#.#$.# T-0aga
!"!#& @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&4!"!!
!"!4# @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-14/!"!!
!"!!4# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(/"(!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#(%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++<C)A.*$
)+. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN KUN"I DAN KA"A
)+.) ) 69 Pa/a0g 420D1 ta0a. a0t14
)+.).) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i .a$am a$.ik N R-313(!!"!! H R-313(!!"!!
Aum,a' 516 H R-313(!!"!!
)+.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#(1/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++%<;A$.$$
)+.# ) 69 Pa/a0g 420D1 ta0a. 61a/a
)+.#.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i .a$am +iasa N R-%!(!!"!! H R-%!(!!"!!
Aum,a' 516 H R-%!(!!"!!
)+.#.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&3/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%<%A*.$$
)+.+ ) 69 Pa/a0g 420D1 ta0a. 4a.ar .a051
)+.+.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i .a$am kamar ma$4i N R-4!#(!"!! H R-4!#(!"!!
Aum,a' 516 H R-4!#(!"!!
)+.+.# T-0aga
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %02
!"!!( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!"!!
!"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!#(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/93/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*%<)%A.*$
)+.? ) 69 Pa/a0g -0g/-8 p10t2
)+.?.) Ba9a0
1"!!! B' E$gs*, -i$.u N R-3#/(!"!! H R-3#/(!"!!
Aum,a' 516 H R-3#/(!"!!
)+.?.# T-0aga
!"!1( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+C<$?#.*$
)+.* ) 69 Pa/a0g -0g/-8 B-05-8a 42p2 ! 42p2
)+.*.) Ba9a0
1"!!! B' E$gs*, 3*$4*,a N R-1(%!!"!! H R-1(%!!"!!
Aum,a' 516 H R-1(%!!"!!
)+.*.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-419("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C<AC*.$$
)+.; ) 69 Pa/a0g 4a1t a0g10
)+.;.) Ba9a0
1"!!! B' Kai. a$gi$ R-(4!!"!! H R-(4!!"!!
Aum,a' 516 H R-(4!!"!!
)+.;.# T-0aga
!"!1( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<;C#.*$
)+.A ) 69 Pa/a0g 420D1 /-8ot p10t2
)+.A.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i s*,o. -i$.u 0 gr*$4*, -i$.u N R-9!!!"!! H R-9!!!"!!
Aum,a' 516 H R-9!!!"!!
)+.A.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&39!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A<+C$.$$
)+.% ) 69 Pa/a0g 420D1 /-8ot B-05-8a
)+.%.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i s*,o. 3*$4*,a0gr*$4*, 3*$4*,a N R-%!!!"!! H R-%!!!"!!
Aum,a' 516 H R-%!!!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %03
)+.%.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&39!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?<+C$.$$
)+.C ) 69 Pa/a0g p-ga0ga0 p10t2 ( 5oor 9o85-r
)+.C.) Ba9a0
1"!!! B' Door 'o,4*r N R-%!!!"!! H R-%!!!"!!
Aum,a' 516 H R-%!!!"!!
)+.C.# T-0aga
!"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/("!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#!9/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#;<CA*.$$
)+.)$ ) .= Pa/a0g 4aDa< t-6a8 + ..
)+.)$.) Ba9a0
1"1!! ML Ka1a N R-(!%!!"!! H R-((%%!"!!
Aum,a' 516 H R-((%%!"!!
)+.)$.# T-0aga
!"!1( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;)<C*#.*$
)+.)) ) .= Pa/a0g 4aDa< t-6a8 * ..
)+.)).) Ba9a0
1"1!! ML Ka1a N R-%//%!"!! H R-/4(3%"!!
Aum,a' 516 H R-/4(3%"!!
)+.)).# T-0aga
!"!1( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%$<%#%.*$
)+.)# ) .= Pa/a0g 4aDa< t-6a8 % ..
)+.)#.) Ba9a0
1"1!! ML Ka1a N R-1!#!!!"!! H R-11##!!"!!
Aum,a' 516 H R-11##!!"!!
)+.)#.# T-0aga
!"!1%( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49("!!
!"1%( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(//("!!
!"!1%( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%1&"/(
!"!!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#"!!
Aum,a' 5#6 H R-%9#!"/(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))C<)#$.A*
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %0*
)+.)+ ) Da20 Pa/a0g Na4o : KaDa * ..
)+.)+.) Ba9a0
1"!!! 4au$ Nako N R-1&/!!"!! H R-1&/!!"!!
!"14! m# Ka1a ( mm N R-%//%!"!! H R-94&%"4!
Aum,a' 516 H R-#&1&%"4!
)+.)+.# T-0aga
!"!1( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+?<?A%.C$
)+.)? ) 69 Pa/a0g 420D1 /-8ot 6-/ar
)+.)?.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i s*,o. +*sar N R-14&(!!"!! H R-14&(!!"!!
Aum,a' 516 H R-14&(!!"!!
)+.)?.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&39!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)*;<%C$.$$
)+.)* ) St-8 Pa/a0g Ha4 A0g10 S142ta0
)+.)*.) Ba9a0
1"!!! S.*, Hak a$gi$ ,urus R-1!#!!"!! H R-1!#!!"!!
Aum,a' 516 H R-1!#!!"!!
)+.)*.# T-0aga
!"!1( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<?C#.*$
)?. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN HALAAN
)?.) ) .= Pa/. PaI10g Sto0- ; D. K+$$
)?.).) Ba9a0
1"!!! m# PaCi$g S.o$* % 1m N R-434#&"!! H R-434#&"!!
Aum,a' 516 H R-434#&"!!
)?.).# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#&%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*;<#C$.*$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %0
)?.# ) .= Pa/. PaI10g Sto0- % D. K+$$
)?.#.) Ba9a0
1"!!! m# PaCi$g S.o$* & 1m N R-(313!"!! H R-(313!"!!
Aum,a' 516 H R-(313!"!!
)?.#.# T-0aga
!"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#(%&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%<%)A.*$
)?.+ ) .3 Pa/. Ka0/t--0 ;$ D.
)?.+.) Ba9a0
1"%/! +' Ka$s.**$ %! 1m N R-#&3(!"!! H R-4/344"(!
Aum,a' 516 H R-4/344"(!
)?.+.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!#/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*A<;)C.*$
)?.? ) .3 Pa/. Ka0/t--0 ?$ D.
)?.?.) Ba9a0
#"(!! +' Ka$s.**$ 4! 1m N R-1419!"!! H R-3(4/("!!
Aum,a' 516 H R-3(4/("!!
)?.?.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!#/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?*<A*$.$$
)*. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN LISTRIK
)*.) ) T1t14 Pa/a0g I0/ta8a/1 L1/tr14
)*.).) T-0aga
!"(!! 'ari Tuka$g Lis.rik N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
Aum,a' 516 H R-1/(!!"!!
)*.).# Ba9a0
&"!!! m= Ka+*, N)A 1 > #"( mm N R-#&/("!! H R-#3!!!"!!
4"!!! m= Pi-a P?C (0&B N R-1/!("!! H R-%&#!"!!
("!!! +' Iso,a.or N R-%%!"!! H R-33!!"!!
4"!!!! +' Las 4oo8 N R-%%!"!! H R-#%4!"!!
#"!!!! +' T 4os P?C N R-((!!"!! H R-#%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3&4!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp**<C$$.$$
);. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN SANITASI
);.) -.a/a0g ) 62a9 48o/-t 52524 ( .o0o68o4
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %0&
);.).) Ba9a0
1 B' K,os*. 4u4uk 0 mo$o+,ok N R-#1(%!!!"!! H R-#1(%!!!"!!
%O Harga k,os*. P*r,*$gka-a$ N R-1#93%!"!! H R-1#93%!"!!
Aum,a' 516 H R-##&(3%!"!!
);.).# T-0aga
3"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-99!!!"!!
1"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3&(!!"!!
!"!!1 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/"(!
!"1%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14393/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#<?#C<#CA.*$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %0'
);.# -.a/a0g ) 62a9 48o/-t Bo0g4o4 por/-8-0
);.#.) Ba9a0
1"!!! B' K,os*. 3o$gkok -ors*,*$ N R-114!!!"!! H R-114!!!"!!
%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(9!4"!!
!"!1! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%&/"(!
Aum,a' 516 H R-1#!(91"(!
);.#.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"3(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#("!!
!"1!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)AC<C;;.*$
);.+ -.a/a0g ) 62a9 2r10o1r
);.+.) Ba9a0
1"!!! B' Uri$oir N R-14&(!!!"!! H R-14&(!!!"!!
3!O Harga uri$oir P*r,*$gka-a$ N R-44((!!"!! H R-44((!!"!!
%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(9!4"!!
!"!1! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%&/"(!
Aum,a' 516 H R-193/!91"(!
);.+.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
1"!!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!!"!!
!"1!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/(!"!!
!"1!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/#/(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#<$$C<%?).*$
);.? -.a/a0g ) 62a9 7a/taG-8
);.?.) Ba9a0
1"!!! B' 7as.a8*, N R-34(!!!"!! H R-34(!!!"!!
1#O Harga k,os*. P*r,*$gka-a$ N R-414!!"!! H R-414!!"!!
%"!!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-(9!4"!!
!"!1! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%&/"(!
Aum,a' 516 H R-39#991"(!
);.?.# T-0aga
1"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!!"!!
1"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(!/(!"!!
!"1(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#("!!
!"1!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%3/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%C<+;;.*$
);.* -.a/a0g ) 62a9 6a4 .a051 F16r-g8a// Io82.- $<+$ .@
);.*.) Ba9a0
1"!!! B' Bak 8i+r*g,ass N R-#4/(!!"!! H R-#4/(!!"!!
1&O Harga +ak P*r,*$gka-a$ N R-44((!"!! H R-44((!"!!
Aum,a' 516 H R-#9#!(!"!!
);.*.# T-0aga
1"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-(4!!!"!!
#"/!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-94(!!"!!
!"(4! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#!#(!"!!
!"11! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-44!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/31(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;*<#$$.$$
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %0,
);.; -.a/a0g ) .3 p1pa 6-to0( 6-to0 621/< 51a.-t-r #$ D.
);.;.) Ba9a0
!"1&! MK )a,ia$ .a$a' N R-#3(!!"!! H R-4#3!"!!
!"!4( MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#4(("#!
1"!!! M# Pas" 1 Ba.a m*ra' 1I3 N R-1!&/49"!( H R-1!&/49"!(
1"!!! +' N R-3/3/("!! H R-3/3/("!!
Aum,a' 516 H R-1(#&!9"#(
);.;.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/19#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);$<$$).A*
);.A -.a/a0g ) .3 p1pa 6-to0(6-to0 621/< 51a.-t-r +$ D.
);.A.) Ba9a0
!"1&! MK )a,ia$ .a$a' N R-#3(!!"!! H R-4#3!"!!
!"!4( MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#4(("#!
1"!!! M# Pas" 1 Ba.a m*ra' 1I3 N R-1!&/49"!( H R-1!&/49"!(
1"!!! +' N R-(1/(!"!! H R-(1/(!"!!
Aum,a' 516 H R-1%/1&4"#(
);.A.# T-0aga
!"3&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-114!!"!!
!"19! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%%(!"!!
!"!19 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/1#"(!
!"!19 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19(##"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%;<A$;.A*
);.% -.a/a0g ) .3 Sa82ra0 p1pa 6-to0( 6-to0 621/ U #$ D.
);.%.) Ba9a0
!"1&! MK )a,ia$ .a$a' N R-#3(!!"!! H R-4#3!"!!
!"!4( MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#4(("#!
1"!!! M# Pas" 10# Ba.a m*ra' 1I3 N R-(19#("!& H R-(19#("!&
1"3(! m# P,*s.*r 1I3 N R-#144("33 H R-#&9(1"#!
1"!!! +' Buis +*.o$ U #! 1m N R-1&/!!"!! H R-1&/!!"!!
Aum,a' 516 H R-1!%#%1"4&
);.%.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/19#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))+<?*+.C%
);.C -.a/a0g ) .3 Sa82ra0 p1pa 6-to0( 6-to0 621/ U +$ D.
);.C.) Ba9a0
!"1&! MK )a,ia$ .a$a' N R-#3(!!"!! H R-4#3!"!!
!"!4( MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#4(("#!
1"!!! M# Pas" 10# Ba.a m*ra' 1I3 N R-(19#("!& H R-(19#("!&
1"3(! m# P,*s.*r 1I3 N R-#144("33 H R-#&9(1"#!
1"!!! +' Buis +*.o$ U 3! 1m N R-#(&/("!! H R-#(&/("!!
Aum,a' 516 H R-11343%"4&
);.C.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
Buis +*.o$ φ #! 1m
Buis +*.o$ φ 3! 1m
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %0.
!"!/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/19#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#$<;#%.C%
);.)$ -.a/a0g ) 62a9 6a4 4o0tro8 pa/a0ga0 6at2 6ata 242ra0 (+$ F +$) D.< t10gg1 +* D.
);.)$.) Ba9a0
!"14( MK Ba.u +a.a N R-3!&"!! H R-44"%%
44"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-43#9%"!!
!"!/! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-4&1#"(!
!"!/! MK Ba.u k*riki, N R-1/#(!!"!! H R-1#!/("!!
1"%!! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-1/4&!"!!
!"!%! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&%4!"!!
Aum,a' 516 H R-&%34&"1%
);.)$.# T-0aga
3"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9%!!!"!!
1"!1( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3((#("!!
!"!!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%"#(
!"!1% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13###1"#(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)%<*;C.?)
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %%0
);.)) -.a/a0g ) 62a9 6a4 4o0tro8 pa/a0ga0 6at2 6ata 242ra0 (?* F ?*) D.< t10gg1 *$ D.
);.)).) Ba9a0
!"#(! MK Ba.u +a.a N R-3!&"!! H R-//"!!
//"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/(/%&"!!
!"13! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-&93/"(!
!"!#! MK Ba.u k*riki, N R-1/#(!!"!! H R-34(!"!!
#"%!! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-#&4!("!!
!"!9! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-1#9%!"!!
Aum,a' 516 H R-1#9(9/"(!
);.)).# T-0aga
1"4#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#%!!"!!
!"4/3 @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1%((("!!
!"!4/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1/%#"(!
!"!/1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3/(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C+<+**.$$
);.)# -.a/a0g ) 62a9 6a4 4o0tro8 pa/a0ga0 6at2 6ata 242ra0 (;$ F ;$) D.< t10gg1 ;* D.
);.)#.) Ba9a0
!"3/1 MK Ba.u +a.a N R-3!&"!! H R-114"#/
114"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1/%"!!
!"1&4 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#%(!"!!
!"!33 MK Ba.u k*riki, N R-1/#(!!"!! H R-(%9#"(!
4"&(! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-(#9&%"#(
!"1#! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-1/#&!"!!
Aum,a' 516 H R-#!!&99"!#
);.)#.# T-0aga
#"1%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%4&!!"!!
!"/#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#(#!!"!!
!"!/# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#/!!"!!
!"1!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-43#!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ga,i N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!!(#!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$)<?)C.$#
);.)+ -.a/a0g ) .3 p1pa ga8Ia01/ 51a.-t-r EL
);.)+.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a ga,Ca$is N R-1%&3!"!! H R-#!19%"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-(&9!"(! H R-(&9!"(!
Aum,a' 516 H R-#%!&%"(!
);.)+.# T-0aga
!"!(4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%#!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!#/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+#<#A?.$$
);.)? -.a/a0g ) .3 p1pa ga8Ia01/ 51a.-t-r ML
);.)?.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a ga,Ca$is N R-#4#3("!! H R-#9!&#"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-&4&#"#( H R-&4&#"#(
Aum,a' 516 H R-3/(%4"#(
);.)?.# T-0aga
!"!(4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%#!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %%%
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!#/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?+<A*).A*
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %%2
);.)* -.a/a0g ) .3 p1pa ga8Ia01/ 51a.-t-r )L
);.)*.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a ga,Ca$is N R-#9%(!"!! H R-3((&!"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1!3//"(! H R-1!3//"(!
Aum,a' 516 H R-4(9(/"(!
);.)*.# T-0aga
!"!(4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%#!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!#/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*#<)?*.$$
);.); -.a/a0g ) .3 p1pa ga8Ia01/ 51a.-t-r )EL
);.);.) Ba9a0
1"#!! 1# M= Pi-a ga,Ca$is N R-4!39!"!! H R-4&4%&"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1413%"(! H R-1413%"(!
Aum,a' 516 H R-%#%!4"(!
);.);.# T-0aga
!"1!& @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3#4!"!!
!"1&! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%3!!"!!
!"!1& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%/("!!
!"!!(4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#1%"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!431"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA+<$+*.*$
);.)A -.a/a0g ) .3 p1pa P'" 51a.-t-r EL AW
);.)A.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a P?C N R-#&/("!! H R-34(!"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1!!%"#( H R-1!!%"#(
Aum,a' 516 H R-44(%"#(
);.)A.# T-0aga
!"!3% @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!&!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#"!!
Aum,a' 5#6 H R-34//"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<C++.#*
);.)% -.a/a0g ) .3 p1pa P'" 51a.-t-r ML AW
);.)%.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a P?C N R-4#%("!! H R-(11&"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-149#"/( H R-149#"/(
Aum,a' 516 H R-%%1!"/(
);.)%.# T-0aga
!"!3% @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!&!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#"!!
Aum,a' 5#6 H R-34//"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$<$%A.A*
);.)C -.a/a0g ) .3 p1pa P'" 51a.-t-r +L AW
);.)C.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a P?C N R-3%&!!"!! H R-441%!"!!
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %%3
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1#&&!"!! H R-1#&&!"!!
Aum,a' 516 H R-(/!4!"!!
);.)C.# T-0aga
!"!&1 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#43!"!!
!"13( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4/#("!!
!"!13( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(!%"#(
!"!!41 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%4"!!
Aum,a' 5#6 H R-/&#("#(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;?<%;*.#*
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %%*
);.#$ -.a/a0g ) .3 p1pa P'" t1p- AW 51a.-t-r ?L
);.#$.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a P?C N R-(4%#("!! H R-%(((!"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1911&"/( H R-1911&"/(
Aum,a' 516 H R-&4%%&"/(
);.#$.# T-0aga
!"!&1 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#43!"!!
!"13( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4/#("!!
!"!13( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(!%"#(
!"!!41 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%4"!!
Aum,a' 5#6 H R-/&#("#(
J2.8a9 ()) : (#) > RpC#<?C?.$$
);.#) -.a/a0g ) 69 4ra0 51a.-t-r ML
);.#).) Ba9a0
1"!!! B' Kra$ air 4iam*.*r 304B N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"!#( B' S*a, .a-* N R-1/#("!! H R-43"13
Aum,a' 516 H R-3!!43"13
);.#).# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+?<?)%.)+
);.## -.a/a0g ) 69 4ra0 51a.-t-r EL
);.##.) Ba9a0
1"!!! B' 4iam*.*r 10#B N R-1%(!!"!! H R-1%(!!"!!
!"!#( B' S*a, .a-* N R-1/#("!! H R-43"13
Aum,a' 516 H R-1%(43"13
);.##.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<C)%.)+
);.#+ -.a/a0g ) 69 F8oor Dra10
);.#+.) Ba9a0
1"!!! B' 9,oor 4rai$ 5 S1r**$ : ACour6 N R-#1!!!"!! H R-#1!!!"!!
Aum,a' 516 H R-#1!!!"!!
);.#+.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#*<+A*.$$
"ATATAN :
A$a,is i$i m*$ggu$aka$ A$a,isa Bia;a Ko$s.ruksi Ba$gu$a$ )*4u$g 4a$ P*ruma'a$ SNI Ta'u$ #!!#
Dinas Cipta Karya Kab. Pasuruan Analisa Tahun 2008
Ha:a7an %%
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS CIPTA KARYA
DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN & UPAH KERJA
Lokasi : WILAYAH III
Ta'u$ A$ggara$ : #$$%
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
A. BAHAN BANGUNAN
1 Pasir Urug m3 (4(%!"!!
# Pasir Pasa$g m3 %&/(!"!!
3 Pasir Cor m3 144!!!"!!
4 Ta$a' Urug m3 (/9/!"!!
( Ta$a' Urug Tama$ m3 &&!!!"!!
% )*+a,a$ Rum-u. m# 33!!!"!!
/ Ba.u B*,a' 1(0#! m3 //!!!"!!
& Ba.u -*1a' m*si$ 10# m3 1/#(!!"!!
9 Ba.u -*1a' m*si$ 101 m3 1/#(!!"!!
1! Ba.u -*1a' m*si$ !"( 2 1 m3 1/#(!!"!!
11 Ba.u -*1a' m*si$ #03 m3 1/#(!!"!!
1# Ba.u -*1a' ,oka, 1!01( m3 11(!!!"!!
13 Ba.u -*1a' ,oka, (0/ m3 11(!!!"!!
14 Ba.u -*1a' ,oka, 30( m3 11(!!!"!!
1( Ba.u -*1a' ,oka, #03 m3 11(!!!"!!
1% Ba.u -*1a' ,oka, 10# m3 11(!!!"!!
1/ Ba.u -*1a' ,oka, 101 m3 139(9%"%!
1& Ba.u -*1a' ,oka, !"(01 m3 139(9%"%!
19 )rasak m3 13/(!!"!!
#! Sir.u k,as C m3 (/9/!"!!
#1 Ba.a M*ra' +3 3!&"!!
## Ba.a1o +' 3!&!"!!
#3 Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 4! Kg kg 9&4"!!
#4 Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 (! Kg kg 9&4"!!
#( Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 Pu.i' kg 1%(!"!!
#% S*m*$ 7ar$a kg #&/("!!
#/ Ka-ur )am-i$g To$ %3#(!!"!!
#& Ka-ur Pasa$g 5 / kg 6 0 / kg 1#!!!"!!
#9 S*m*$ M*ra' m3 149(!!"!!
3! B*si B*.o$ Po,os kg 1!9#("!!
31 B*si +*.o$ 4iam*.*r 1% mm 1# m ,3r 1((#(!"!!
3# B*si +*.o$ 4iam*.*r 1# mm 1# m ,3r 9//(!"!!
33 B*si +*.o$ 4iam*.*r 1! mm 1# m ,3r &9/!!"!!
34 B*si +*.o$ 4iam*.*r & mm 1# m ,3r %9!!!"!!
3( B*si +*.o$ 4iam*.*r % mm 1# m ,3r 34(!!"!!
3% B*si +*.o$ 4iam*.*r ( mm 1# m ,3r #3!!!"!!
3/ B*si B*.o$ U,ir kg 11(!!"!!
3& Ba3a Pro8i, 79 : Ka$a, kg 1!9#("!!
39 Ba3a siku L kg 1!9#("!!
4! Ba3a C kg 1!9#("!!
41 B*si -*$gika. ko$s.ruksi 0 ku4a# ka;u kg 13&!!"!!
4# Ba3a P,a. sim-u, Tr*ks.a$g+au. kg 143/("!!
43 E,*k.ro4a kg 49(!!"!!
44 Ka<a. B*.o$ 5 +*$4ra. 6 kg 143/("!!
4( B*si B*ug*,04ook a$gk*r kg 13&!!"!!
4% Tra,is B*si Siku 0 P,a. kg 1!9#("!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
4/ B*si S.ri- kg 1!9#("!!
4& B*si -,a. 5 4 > & 6 .*+a, # mm Kg 1!9#("!!
49 Buis B*.o$ 8 1( Cm +3 3!!!!"!!
(! Buis B*.o$ 8 #! Cm +3 3/3/("!!
(1 Buis B*.o$ 8 3! Cm +3 (1/(!"!!
(# Buis B*.o$ 8 4! Cm +3 %1%!!"!!
(3 Buis B*.o$ 8 (! Cm B' 9%!!!"!!
(4 Buis +*.o$ U 1( 1m B' 1(!!!"!!
(( Buis B*.o$ U #! Cm B' 1&/!!"!!
(% Buis B*.o$ U 3! Cm B' #(&/("!!
(/ Buis +*.o$ U 4! 1m B' #/!!!"!!
(& Buis +*.o$ U (! 1m B' 4#!!!"!!
(9 Mi$;ak Ca. 5 B 6 ,.r &!(!"!!
%! Mi$;ak -*,umas +*gis.i$g ,.r #&1/("!!
%1 Ca. M*$i Ka;u kg 1%#!!"!!
%# Ca. M*$i B*si kg #(&/("!!
%3 Ca. Ka;u 0 1a. +*si kg (1/(!"!!
%4 Ca. Di$4i$g kg 1#%(!"!!
%( Ca. 7*a.'*rsi*,4 L.r 1!4(!!"!!
%% 7a.*r-roo8i$g L.r 1#1!!!"!!
%/ P,amir Di$4i$g kg (/(!"!!
%& P,amir Ka;u kg 143/("!!
%9 7oo4 8i,,*r kg 31!(!"!!
/! S*$4i$g L.r 4&&/("!!
/1 M*,ami$ L.r 4&&/("!!
/# P*<ar$a L.r 4#3(!"!!
/3 Ti$$*r L.r #3!!!"!!
/4 ?*r$is L.r 3!!!!"!!
/( D*m-u, Kg 13&!!"!!
/% Mi$;ak 1a. 0 A84u$*r L.r 13&!!"!!
// K*r.as )osok ,+r 3!&!"!!
/& S-iri.us ,.r 13&!!"!!
/9 So4a A-i kg 1#%(!"!!
&! Kuas +' %1%!"!!
&1 C*r*,ak kg 1#%(!"!!
&# Po,i.ur ,.r (4!(!"!!
&3 T*ak @i, ,.r 4#!!!"!!
&4 T**r0R*si4u ,.r 1&!!!"!!
&( Ka1a B*$i$g 3 mm m# (!%!!"!!
&% Ka1a B*$i$g ( mm m# %//%!"!!
&/ Ka1a +*$i$g .*+a, & mm m# 1!#!!!"!!
&& Ka1a Ra;+a$4 ( mm m# &!!&!"!!
&9 Nako 4au$ 1&/!!"!!
9! ),ass+,o1k +3 1/#(!"!!
91 Ka;u M*ra$.i Pa-a$ sg, ukura$ m3 #&&#!!!"!!
9# Ka;u B*$gkirai Pa-a$ sg, ukura$ m3 %9!!!!!"!!
93 Ka;u Kam-*r Pa-a$ sg, ukura$ m3 %&/(!!!"!!
94 Ka;u M*ra$.i Ba,ok sg, ukura$ m3 #//#!!!"!!
9( Ka;u B*$gkirai Ba,ok sg, ukura$ m3 %9!!!!!"!!
9% Ka;u Kam-*r Ba,ok sg, ukura$ m3 %9!!!!!"!!
9/ Ka;u Krui$g Ba,ok sg, ukura$ m3 4!#(!!!"!!
9& Ka;u Pa-a$ Ta'u$ m3 #14(!!!"!!
99 Ka;u Ta'u$ 5B*k*s.i$g6 m3 #3!!!!!"!!
1!! Ka;u Lis. 12( Cm 5Kam-*r6 m= (/(!"!!
1!1 Ka;u Aa.i Ba,ok Bo3o$*goro m3 1&/!!!!!"!!
1!# Ka;u Aa.i Pa-a$ Bo3o$*goro m3 19#(!!!!"!!
1!3 Ka;u Aa.i Ba,ok Loka, Ma,a$g m3 11!&&!!!"!!
1!4 Ka;u Aa.i Pa-a$ Loka, Ma,a$g m3 1#3#!!!!"!!
1!( As+*s Da.ar 1>1 ,+r /4/("!!
1!% As+*s 4a.ar .*+a, 4 mm 54!>#!!6 L+r 11(!!"!!
1!/ As+*s 4a.ar .*+a, ( mm 5(!>#!!6 L+r 1#%(!"!!
1!& As+*s 4a.ar .*+a, % mm 5%!>#!!6 L+r 13&!!"!!
1!9 P,a. as+*s .*+a, 4 mm 5 1"!! > 1"!! 6 L+r 19#!!"!!
11! P,a. as+*s .*+a, ( mm 5 1"!! > 1"!! 6 L+r #!4!!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
111 Har-,*k 5!"%>#"!!6 ,+r 1#%(!"!!
11# Tri-,*k 59!>#1!6 3 mm ,+r 49(!!"!!
113 Tri-,*k 59!>#1!6 4 mm ,+r (/&!("!!
114 Tri-,*k 51#!>#4!6 4 mm ,+r %9!!!"!!
11( Tri-,*k 51#!>#4!6 3 mm ,+r (%/!("!!
11% Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 % mm ,+r &1%(!"!!
11/ Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 9 mm ,+r 1#!/(!"!!
11& Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 1# mm ,+r 1&%3!!"!!
119 Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 1& mm ,+r #1#/(!"!!
1#! P,;<oo4 9 mm 51"## > #"446 L+r 1#(3(!"!!
1#1 P,;<oo4 4 mm 51"## > #"446 L+r %3#(!"!!
1## 9ormika ,+r 13((#!"!!
1#3 U+i$ PC A+u2a+u 5#!>#!6 m# #4%4!"!!
1#4 U+i$ PC A+u2a+u 53!>3!6 m# 4#9!!"!!
1#( U+i$ PC 7ar$a 5#!>#!6 m# #%&4!"!!
1#% U+i$ PC 7ar$a 53!>3!6 m# 44!!!"!!
1#/ K*ramik 1! > #! m# 49(!!"!!
1#& K*ramik 1( > 1( m# 49(!!"!!
1#9 K*ramik 1( > #! m# 49(!!"!!
13! K*ramik #! > #! m# 49(!!"!!
131 K*ramik #( > 3! m# 49(!!"!!
13# K*ramik 53!>3!6 Po,os m# 4&!!!"!!
133 K*ramik 53!>3!6 Mo.i8 m# 9#4!!"!!
134 K*ramik Di$4i$g 5 #!>#! Cm #!>#( Cm 6 m# 49(!!"!!
13( P,i$. K*ramik 1!0#!1!03! m= 431#!"!!
13% P,i$. K*ramik ar.is.ik (0#! m= 431#!"!!
13/ U+i$ 7a8*, 5#!>#!6 +' 13&!"!!
13& As+*s )*,om+a$g K*1i, 53!(>1!(6 ,+r %1%!!"!!
139 As+*s )*,om+a$g B*sar 5#4!>1!(6 ,+r &#(!!"!!
14! S*$g )*,om+a$g 53!!>9!6 BALS 3! ,+r /491!"!!
141 S*$g g*,om+a$g B7) 3! 0 Ro,, 5 (! M > 9! CM 6 Ro,, 1&!!!!!"!!
14# S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ 4! 1m m= 19/1#"!!
143 S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ (! 1m m= #3!!!"!!
144 S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ %! 1m m= #%4(!"!!
14( S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ /! 1m m= #99!!"!!
14% S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ 9! 1m m= 34(!!"!!
14/ T*ak<oo4 51#!>#4!>46 ,+r &4!!!"!!
14& T*ak<oo4 511!>#1!>46 ,+r /#%!!"!!
149 );-sum Boar4 5 1#! > #4! 6 9 mm ,+r 1!4(!!"!!
1(! );-sum & mm m# #!3(!"!!
1(1 );-sum % mm m# 1/%!!"!!
1(# Lis. );-sum m= 1%(!!"!!
1(3 L*m Ka;u kg 1!3(!"!!
1(4 Paku +a,ok 0 -a-a$ kg 149(!"!!
1(( Paku -a$1i$g B' 11(!"!!
1(% Paku *.*r$i.0-aku -a;u$g Kg 1/#(!"!!
1(/ Paku R*$g Kg 143/("!!
1(& E$gs*, Pi$.u ukura$ 1# Cm B3 11(!!"!!
1(9 E$gs*, -i$.u S.*, 3!!!!"!!
1%! E$gs*, ARCH -i$.u B3 3#/(!"!!
1%1 E$gs*, A*$4*,a ukura$ % Cm S.*, 1(%!!"!!
1%# E$gs*, 3*$4*,a S.*, 1(%!!"!!
1%3 E$gs*, g*s*r 3*$4*,a : -*$gu$1i S*. ##!!!!"!!
1%4 E$gs*, H S.*, 9!!!"!!
1%( E$gs*, ku$i$ga$ ARCH as,i S.*, 31%#("!!
1%% E$gs*, a$gi$ S.*, 9!!!"!!
1%/ Ku$1i .a$am +iasa B' %!(!!"!!
1%& Ku$1i .a$am a$.ik B' 313(!!"!!
1%9 Ku$1i .a$am 7C 0 KM B' 4!#(!"!!
1/! Ku$1i s*,o. B' 9!!!!"!!
1/1 Ku$1i .a$am 5 &!& 6 B' /&!!"!!
1/# Ku$1i si,i$4*r B' 4#!!!"!!
1/3 S,o. +*sar S.*, 14&(!!"!!
1/4 )r*$4*, Pi$.u B3 9!!!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
1/( )r*$4*, A*$4*,a B3 %!!!"!!
1/% Hak A$gi$ Siku.a$ B3 1!#!!"!!
1// Hak A$gi$ Kai. B3 (4!!"!!
1/& S-i$' k$i- B' %!!!"!!
1/9 Door s.o- B' 1#!!!"!!
1&! P*ga$ga$ -i$.u B' %!!!"!!
1&1 Kra$ Air 4iam*.*r 10#B B3 1%(!!"!!
1&# Kra$ Air 4iam*.*r 304B B3 3!!!!"!!
1&3 S.o- kra$ 10#B B3 #4/(!"!!
1&4 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r (0&B m= 1/!("!!
1&( Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 10#B 5 #! mm 6 m= #&/("!!
1&% Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 304B 5 #( mm 6 m= 4#%("!!
1&/ Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1B 5 3# mm 6 m= (/(!"!!
1&& Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1 104B 5 4! mm 6 m= 9!(!"!!
1&9 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1 10#B 5 (! mm 6 m= 1#%(!"!!
19! Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r #B 5 %3 mm 6 m= 1&4!!"!!
191 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r # 10#B 5 /( mm 6 m= #(3!!"!!
19# Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 3B 5 9! mm 6 m= 3%&!!"!!
193 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 4B 5 11! mm 6 m= (4%#("!!
194 B*si -i-a ga,Ca$is kg 9/9!"!!
19( Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 10#B m= 1%&3!"!!
19% Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 304B m= #4#3("!!
19/ Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1B m= #9%(!"!!
19& Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1 104B m= 3//4("!!
199 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1 10#B m= 4!39!"!!
#!! Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r #B m= (4##!"!!
#!1 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r # 10#B m= /3#&("!!
#!# Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 3B m= &!/&!"!!
#!3 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 4B m= 11&(3("!!
#!4 K*$i P?C 10# B B' 1#!!"!!
#!( K*$i P?C 304 B B' 1&!!"!!
#!% K*$i P?C # B B' 4#!!"!!
#!/ K*$i P?C 3 B B' %9!!"!!
#!& K*$i P?C 4 B B' 1!&!!"!!
#!9 K*$i P?C ( B B' #3!!!"!!
#1! K,*m P?C B' 1/#("!!
#11 Sak*,ar +3 1&!!!"!!
#1# S.o- ko$.ak +3 1&!!!"!!
#13 Lam-u TL 1 > #! +' %%!!!"!!
#14 Lam-u TL # > #! ,*$gka- r*8,*k.or +' &#(!!"!!
#1( Lam-u TL 1> 4! ,*$gka- r*8,*k.or +' 99!!!"!!
#1% Lam-u -i3ar 1! <a.. D 9i..i$g +' 11!!!"!!
#1/ Lam-u -i3ar 4! <a.. D 9i..i$g +' ##!!!"!!
#1& Lam-u Pi3ar 1( 7a.. +3 99!!"!!
#19 Lam-u TL 1>#! 7a..D8i..i$g +3 4(1!!"!!
##! Lam-u TL 1>4! 7a..D8i..i$g +3 %!(!!"!!
##1 9i..i$g Lam-u -i3ar +3 93(!"!!
### E*kri$g +u,a. ,*$gka- +' ((!!"!!
##3 E*k*ri$g SPA %! Am- B' /&!!!"!!
##4 S*k*ri$g Kas 1 )rou- MCB U$i. 49(!!"!!
##( S*k*ri$g Kas # )rou- MCB U$i. %%!!!"!!
##% S*k*ri$g Kas 3 )rou- MCB U$i. 99!!!"!!
##/ Ko.ak F*k*ri$g MCB +' (#&!!"!!
##& Ka+*, N)A (!! ?o,. 1>#"( mm m= #&/("!!
##9 Ka+*, NYY #>#"( mm m= 9&(%"!!
#3! Ka<a. Harmo$ika m# #!1#("!!
#31 Ka<a. Kasa 'armo$ika m# %/%(!"!!
#3# B*.o$ Ros.*r0K*ra<a$g +' %9!!"!!
#33 Ros.*r +a.a +' //!!"!!
#34 )*$.*$g Loka, ?,am +3 (1&"!!
#3( )*$.*$g Loka, mo4*, Kara$g-i,a$g 5ko4ok6 +3 1!93"!!
#3% )*$.i$g k*ramik g,aFur +3 93(!"!!
#3/ Bu+u$ga$ )*$.i$g k*ramik +3 143/("!!
#3& Bu+u$ga$ ,oka, mo4*, kara$g-i,a$g +3 %1%!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
#39 Bu+u$ga$ As+*s )*,om+a$g K*1i, +3 #4/(!"!!
#4! Bu+u$ga$ As+*s )*,om+a$g B*sar +3 34(!!"!!
#41 )*$.*$g Kara$g-i,a$g 5 Bam+* 6 +3 #/%!"!!
#4# Bu+u$ga$ Kara$g-i,a$g 5 Bam+* 6 +3 9!!!"!!
#43 Bu+u$ga$ g*$.i$g ?,am -r*s +3 3%9%"!!
#44 )*$.*$g +*.o$ +3 %%!!"!!
#4( Bu+u$ga$ g*$.*$g +*.o$ +3 99!!"!!
#4% Uri$oir +' 14&(!!!"!!
#4/ K,os*. Ao$gkok Pors*,*$ +' 114!!!"!!
#4& C,os*. 3o$gkok .*raso B' (/(!!"!!
#49 K,os*. Du4uk +' #1(%!!!"!!
#(! 7as.a8*, +' 34(!!!"!!
#(1 Bak Ma$4i 9i+*rg,as +' #4/(!!"!!
#(# 9,oor 4rai$ +' #1!!!"!!
#(3 ACo*r +' &&!!"!!
#(4 Pi-a 0 s,a$g s-ira, sa,ura$ kra$ S*. 3!!!!"!!
#(( Bak .*raso B' 9!!!!"!!
#(% Bak 1u1i s.ai$,i*s s.**, B' #3!!!!"!!
#(/ Bak 1u1i .*raso B' 1(!!!!"!!
#(& 7a.*r 4rai$ D A11*ssori*s B' 4%!!!"!!
#(9 S*a, .a-* 5TBA6 +' 1/#("!!
#%! Iso,a.or +' %%!"!!
#%1 Las 4oo8 +' %%!"!!
#%# T 4os P?C +' ((!!"!!
#%3 PaCi$g S.o$* % 1m K3!! m# 434#&"!!
#%4 PaCi$g S.o$* & 1m K3!! m# (313!"!!
#%( Ka$s.**$ %! 1m +' #&3(!"!!
#%% Ka$s.**$ 4! 1m +' 1419!"!!
#%/ Pagar -ro8i, m# 49(!!!"!!
#%& Pagar BRC m# 1941(!"!!
#%9 Pi$.u a,umi$ium m# #4/(!!"!!
#/! Dau$ -i$.u P?C : kus*$ u$.uk KM07C u$i. %!(!!!"!!
#/1 Pi$.u +*si +a3a m# (1/(!!"!!
#/# A*$4*,a +*si m# 44!!!!"!!
#/3 Door C,os*r +' #%(1!!"!!
#/4 Bau. kai. +a3a +' 93("!!
#/( Bau. +' 14&("!!
#/% K,*m +' 1#3/"(!
#// Roo8,ig. 9i+*rg,ass m# 4%!!!"!!
#/& Po,;1ar+o$a. m# 1#&4!!"!!
#/9 Pagar BRC Uk"#4!! > 9!! ga,Ca$iF* u$i. 193#!!"!!
#&! Pagar BRC Uk"#4!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. #39#!!"!!
#&1 Pagar BRC Uk"#4!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. #(3%&/"(!
#&# Pagar BRC Uk"#4!! > 1/(! ga,Ca$iF* u$i. 3%&!!!"!!
#&3 Pagar BRC Uk"#4!! > 19!! ga,Ca$iF* u$i. 3933!!"!!
#&4 Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1!!! ga,Ca$iF* u$i. 3!%9!!"!!
#&( Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 34%(!!"!!
#&% Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 4/!#(!"!!
#&/ Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" #(!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. &41##("!!
#&& Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" #(!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 1!(11!!"!!
#&9 Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" 3!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 1!!%#(!"!!
#9! Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" 3!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 1#%(!!!"!!
#91 Pi$.u Doro$g Uk" 3!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 1#993/("!!
#9# Pi$.u Doro$g Uk" 3!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 14&(!!!"!!
#93 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1#!! +.g &#&!!"!!
#94 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1(!! +.g 1#3%#("!!
#9( Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1&!! +.g //9%#"(!
#9% Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > #!!! +.g &41(!"!!
#9/ Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > ##(! +.g 1#99(!"!!
#9& Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > #4!! +.g 13(93!"!!
#99 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1#!! +.g 1!4%(!"!!
3!! Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1(!! +.g 1#19!!"!!
3!1 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1&!! +.g 13(/!!"!!
3!# Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > #!!! +.g 14/#!!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
3!3 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > ##(! +.g 1%33!!"!!
3!4 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > #4!! +.g #!3((!"!!
3!( Ba.u a,am +o+os0-a,ima$a$0k,i$k*r m# &#(!!"!!
3!% Pro8i, A,umi$ium 4B m= %#1(!"!!
3!/ Kar*. kus*$ a,umi$ium m= 33!!"!!
3!& S,imar A,umi$ium m= 4!/!!"!!
3!9 Ka<a. 4uri -agar m= /4#("!!
31! Do,k*$ ka;u g*,am +.g &#(!"!!
311 )*4*g gu,u$g m# #9%4("!!
31# Bam+u ,3r 1&4&!"!!
313 T*k+,o1k m# &#(!!"!!
314 9a+r ko$s ra$gka a.a- +a3a Ei$1a,um* m# #%4!!!"!!
31( 9a+r ko$s ra$gka -,a8o$4 +a3a Ei$1a,um* m# 143/(!"!!
31% S*$g 8umira m# /1(!!"!!
31/ As-a, +*.o$ kg /4/("!!
31& As-a, 1ura' kg %((("!!
319 Ka;u +akar m3 #3!!!!"!!
3#! Mi$;ak .a$a' L.r 34(!"!!
3#1 9o.o1*,, 5 s*$sor 6 D Ko$.ak.or u$i. ((!!!!"!!
3## Ca,1i-,a$k !"1 > #"4 m m= #&/(!"!!
3#3 Ca,1i-,a$k !"# > #"4 m m= 43#4!"!!
3#4 Ca,1i-,a$k !"3 > #"4 m m= %4#!!"!!
3#( Ka<a. <ir* m*s' kg 1!(!!"!!
B. TANAAN LAIN ! LAIN
1 C*mara U4a$g B*sar 5.i$ggi 3 m6 +.g #11/(!!"!!
# C*mara U4a$g Ta$ggu$g Ti$ggi #"( m6 +.g 1(1#(!!"!!
3 C*mara U4a$g K*1i, 5.i$ggi # m6 +.g 9!/(!!"!!
4 Ca+* Pu;a +.g 1&1(!!"!!
( Tum+ak Ro3o +.g 199%(!"!!
% Sika. Bo.o, +.g 1&1(!"!!
/ Rum-u. )a3a' Mi$i m# 3%3!!"!!
& Rogo I$o +.g 1#1!"!!
9 Yu,ia$a +.g 3%3!"!!
1! Pa,m 7as'i$g.o$ +.g #4#!!"!!
11 So$g o8 I$4ia +.g 3%3!!"!!
1# Tri Co,our +.g 1#1!!"!!
13 Lo.us +.g %!(!!"!!
14 Sam+a$g Dara +.g #4#!!"!!
1( Ara,*a +.g #4#!!"!!
1% Ka1a$g 2 ka1a$ga$ -o,;+ag 1&1("!!
1/ Baku$g -o,;+ag #1/&"!!
1& Ku1ir -o,;+ag #1/&"!!
19 Ka$a -o,;+ag #1/&"!!
#! ),o4ok Liar 5.i$ggi 1"( m6 +.g /9&%!"!!
#1 B,u* 9a$.a +.g 1#1!!"!!
## Sa<o K*1ik +.g 9!/(!"!!
#3 Na$as 7ar$a -o,;+ag &4/!"!!
#4 Ma'ko.a Duri -o,;+ag 3!#("!!
#( A*. Ero-a -o,;+ag 3!#("!!
#% C'a$a Ba$gkok -o,;+ag #4#!"!!
#/ Rum-u. S<iss m# 1#1!!"!!
#& Rum-u. Ai-a$g m# 11!!!"!!
#9 T*,o2T*,oa$ -o,;+ag 1#1!"!!
3! Pa$4a$us -o,;+ag 19&!"!!
31 Ea$FiC*ra -o,;+ag 33!!"!!
3# Ru<*,ia' T*gak -o,;+ag #4/("!!
33 Ru<*,ia' Ro+o' -o,;+ag 1%(!"!!
34 A$4a$g M*ra' -o,;+ag 44!!"!!
". UPAH TENAGA KERJA
1 Ma$4or @rg0Hr 4!!!!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
# K*-a,a Tuka$g Ka;u @rg0Hr 3/(!!"!!
3 Tuka$g Ka;u @rg0Hr 3(!!!"!!
4 K*-a,a Tuka$g Ba.u @rg0Hr 3/(!!"!!
( Tuka$g Ba.u @rg0Hr 3(!!!"!!
% K*-a,a Tuka$g Ca. @rg0Hr 3/(!!"!!
/ Tuka$g Ca. @rg0Hr 3(!!!"!!
& K*-a,a Tuka$g Lis.rik @rg0Hr 3/(!!"!!
9 Tuka$g Lis.rik @rg0Hr 3(!!!"!!
1! K*-a,a Tuka$g Pi-a @rg0Hr 3/(!!"!!
11 Tuka$g Pi-a @rg0Hr 3(!!!"!!
1# K*-a,a Tuka$g B*si @rg0Hr 3/(!!"!!
13 Tuka$g B*si @rg0Hr 3(!!!"!!
14 P*k*r3a @rg0Hr 3!!!!"!!
1( P*$3aga Ma,am @rg0Hr 3!!!!"!!
1% Tuka$g P,i.ur @rg0Hr 3(!!!"!!
1/ I$s.a,a.ir Lis.rik @rg0Hr 3(!!!"!!
1& P*m+a$.u .uka$g +a.u @rg0Hr 3!!!!"!!
19 P*m+a$.u .uka$g ka;u @rg0Hr 3!!!!"!!
#! P*m+a$.u .uka$g +*si @rg0Hr 3!!!!"!!
#1 P*m+a$.u .uka$g 1a. @rg0Hr 3!!!!"!!
## P*m+a$.u .uka$g ,is.rik @rg0Hr 3!!!!"!!
#3 P*m+a$.u .uka$g -i-a @rg0Hr 3!!!!"!!
#4 Masi$is @rg0Hr 4!!!!"!!
#( P*m+a$.u masi$is @rg0Hr 3(!!!"!!
#% M*ka$ik @rg0Hr 4!!!!"!!
#/ P*m+a$.u m*ka$ik @rg0Hr 3(!!!"!!
#& @-*ra.or @rg0Hr 3(!!!"!!
#9 P*$g*mu4i 0 su-ir @rg0Hr 4!!!!"!!
3! Tuka$g .a$am @rg0Hr 3(!!!"!!
31 P*$3aga A-i @rg0Hr 3(!!!"!!
D. SEWA ALAT
1 S*<a P*$ga4uk B*.o$ !(! m3 5 mi$ 3 3am 6 -*r 3am 1!!!!!"!!
# S*<a Pum- 7a.*r 5 mi$ 3 3am 6 -*r 3am 3(!!!"!!
3 S*<a ?i+ara.or Ro,,*r 5 mi$ ( 3am 6 -*r 3am 3(!!!"!!
4 S*<a A,a. Ba$.u 5 s*. 0 3 a,a. 6 -*r 3am (!!!!"!!
( S*<a Dum- Tru1k -*r 3am 9/(!!"!!
% S*<a Es1aCa.or -*r 3am 1(!!!!"!!
/ A,a. +a$.u -*r 3am 44&!!"!!
Pasurua$ P*+ruari #!!&
MEN)ETAHUI I
KEPALA DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN PASURUAN
KABA)" TATA USAHA
Ir. BABANG ABIANYU
P*m+i$a U.ama Mu4a
NIP" (1! 11! 9//
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS CIPTA KARYA
DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN & UPAH KERJA
Lokasi : WILAYAH III
Ta'u$ A$ggara$ : #$$%
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
A. BAHAN BANGUNAN
1 Pasir Urug m3 (4(%!"!!
# Pasir Pasa$g m3 %&/(!"!!
3 Pasir Cor m3 144!!!"!!
4 Ta$a' Urug m3 (/9/!"!!
( Ta$a' Urug Tama$ m3 &&!!!"!!
% )*+a,a$ Rum-u. m# 33!!!"!!
/ Ba.u B*,a' 1(0#! m3 //!!!"!!
& Ba.u -*1a' m*si$ 10# m3 1/#(!!"!!
9 Ba.u -*1a' m*si$ 101 m3 1/#(!!"!!
1! Ba.u -*1a' m*si$ !"( 2 1 m3 1/#(!!"!!
11 Ba.u -*1a' m*si$ #03 m3 1/#(!!"!!
1# Ba.u -*1a' ,oka, 1!01( m3 11(!!!"!!
13 Ba.u -*1a' ,oka, (0/ m3 11(!!!"!!
14 Ba.u -*1a' ,oka, 30( m3 11(!!!"!!
1( Ba.u -*1a' ,oka, #03 m3 11(!!!"!!
1% Ba.u -*1a' ,oka, 10# m3 11(!!!"!!
1/ Ba.u -*1a' ,oka, 101 m3 139(9%"%!
1& Ba.u -*1a' ,oka, !"(01 m3 139(9%"%!
19 )rasak m3 13/(!!"!!
#! Sir.u k,as C m3 (/9/!"!!
#1 Ba.a M*ra' +3 3!&"!!
## Ba.a1o +' 3!&!"!!
#3 Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 4! Kg kg 9&4"!!
#4 Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 (! Kg kg 9&4"!!
#( Por.,a$4 C*m*$. 5PC6 Pu.i' kg 1%(!"!!
#% S*m*$ 7ar$a kg #&/("!!
#/ Ka-ur )am-i$g To$ %3#(!!"!!
#& Ka-ur Pasa$g 5 / kg 6 0 / kg 1#!!!"!!
#9 S*m*$ M*ra' m3 149(!!"!!
3! B*si B*.o$ Po,os kg 1!9#("!!
31 B*si +*.o$ 4iam*.*r 1% mm 1# m ,3r 1((#(!"!!
3# B*si +*.o$ 4iam*.*r 1# mm 1# m ,3r 9//(!"!!
33 B*si +*.o$ 4iam*.*r 1! mm 1# m ,3r &9/!!"!!
34 B*si +*.o$ 4iam*.*r & mm 1# m ,3r %9!!!"!!
3( B*si +*.o$ 4iam*.*r % mm 1# m ,3r 34(!!"!!
3% B*si +*.o$ 4iam*.*r ( mm 1# m ,3r #3!!!"!!
3/ B*si B*.o$ U,ir kg 11(!!"!!
3& Ba3a Pro8i, 79 : Ka$a, kg 1!9#("!!
39 Ba3a siku L kg 1!9#("!!
4! Ba3a C kg 1!9#("!!
41 B*si -*$gika. ko$s.ruksi 0 ku4a# ka;u kg 13&!!"!!
4# Ba3a P,a. sim-u, Tr*ks.a$g+au. kg 143/("!!
43 E,*k.ro4a kg 49(!!"!!
44 Ka<a. B*.o$ 5 +*$4ra. 6 kg 143/("!!
4( B*si B*ug*,04ook a$gk*r kg 13&!!"!!
4% Tra,is B*si Siku 0 P,a. kg 1!9#("!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
4/ B*si S.ri- kg 1!9#("!!
4& B*si -,a. 5 4 > & 6 .*+a, # mm Kg 1!9#("!!
49 Buis B*.o$ 8 1( Cm +3 3!!!!"!!
(! Buis B*.o$ 8 #! Cm +3 3/3/("!!
(1 Buis B*.o$ 8 3! Cm +3 (1/(!"!!
(# Buis B*.o$ 8 4! Cm +3 %1%!!"!!
(3 Buis B*.o$ 8 (! Cm B' 9%!!!"!!
(4 Buis +*.o$ U 1( 1m B' 1(!!!"!!
(( Buis B*.o$ U #! Cm B' 1&/!!"!!
(% Buis B*.o$ U 3! Cm B' #(&/("!!
(/ Buis +*.o$ U 4! 1m B' #/!!!"!!
(& Buis +*.o$ U (! 1m B' 4#!!!"!!
(9 Mi$;ak Ca. 5 B 6 ,.r &!(!"!!
%! Mi$;ak -*,umas +*gis.i$g ,.r #&1/("!!
%1 Ca. M*$i Ka;u kg 1%#!!"!!
%# Ca. M*$i B*si kg #(&/("!!
%3 Ca. Ka;u 0 1a. +*si kg (1/(!"!!
%4 Ca. Di$4i$g kg 1#%(!"!!
%( Ca. 7*a.'*rsi*,4 L.r 1!4(!!"!!
%% 7a.*r-roo8i$g L.r 1#1!!!"!!
%/ P,amir Di$4i$g kg (/(!"!!
%& P,amir Ka;u kg 143/("!!
%9 7oo4 8i,,*r kg 31!(!"!!
/! S*$4i$g L.r 4&&/("!!
/1 M*,ami$ L.r 4&&/("!!
/# P*<ar$a L.r 4#3(!"!!
/3 Ti$$*r L.r #3!!!"!!
/4 ?*r$is L.r 3!!!!"!!
/( D*m-u, Kg 13&!!"!!
/% Mi$;ak 1a. 0 A84u$*r L.r 13&!!"!!
// K*r.as )osok ,+r 3!&!"!!
/& S-iri.us ,.r 13&!!"!!
/9 So4a A-i kg 1#%(!"!!
&! Kuas +' %1%!"!!
&1 C*r*,ak kg 1#%(!"!!
&# Po,i.ur ,.r (4!(!"!!
&3 T*ak @i, ,.r 4#!!!"!!
&4 T**r0R*si4u ,.r 1&!!!"!!
&( Ka1a B*$i$g 3 mm m# (!%!!"!!
&% Ka1a B*$i$g ( mm m# %//%!"!!
&/ Ka1a +*$i$g .*+a, & mm m# 1!#!!!"!!
&& Ka1a Ra;+a$4 ( mm m# &!!&!"!!
&9 Nako 4au$ 1&/!!"!!
9! ),ass+,o1k +3 1/#(!"!!
91 Ka;u M*ra$.i Pa-a$ sg, ukura$ m3 #&&#!!!"!!
9# Ka;u B*$gkirai Pa-a$ sg, ukura$ m3 %9!!!!!"!!
93 Ka;u Kam-*r Pa-a$ sg, ukura$ m3 %&/(!!!"!!
94 Ka;u M*ra$.i Ba,ok sg, ukura$ m3 #//#!!!"!!
9( Ka;u B*$gkirai Ba,ok sg, ukura$ m3 %9!!!!!"!!
9% Ka;u Kam-*r Ba,ok sg, ukura$ m3 %9!!!!!"!!
9/ Ka;u Krui$g Ba,ok sg, ukura$ m3 4!#(!!!"!!
9& Ka;u Pa-a$ Ta'u$ m3 #14(!!!"!!
99 Ka;u Ta'u$ 5B*k*s.i$g6 m3 #3!!!!!"!!
1!! Ka;u Lis. 12( Cm 5Kam-*r6 m= (/(!"!!
1!1 Ka;u Aa.i Ba,ok Bo3o$*goro m3 1&/!!!!!"!!
1!# Ka;u Aa.i Pa-a$ Bo3o$*goro m3 19#(!!!!"!!
1!3 Ka;u Aa.i Ba,ok Loka, Ma,a$g m3 11!&&!!!"!!
1!4 Ka;u Aa.i Pa-a$ Loka, Ma,a$g m3 1#3#!!!!"!!
1!( As+*s Da.ar 1>1 ,+r /4/("!!
1!% As+*s 4a.ar .*+a, 4 mm 54!>#!!6 L+r 11(!!"!!
1!/ As+*s 4a.ar .*+a, ( mm 5(!>#!!6 L+r 1#%(!"!!
1!& As+*s 4a.ar .*+a, % mm 5%!>#!!6 L+r 13&!!"!!
1!9 P,a. as+*s .*+a, 4 mm 5 1"!! > 1"!! 6 L+r 19#!!"!!
11! P,a. as+*s .*+a, ( mm 5 1"!! > 1"!! 6 L+r #!4!!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
111 Har-,*k 5!"%>#"!!6 ,+r 1#%(!"!!
11# Tri-,*k 59!>#1!6 3 mm ,+r 49(!!"!!
113 Tri-,*k 59!>#1!6 4 mm ,+r (/&!("!!
114 Tri-,*k 51#!>#4!6 4 mm ,+r %9!!!"!!
11( Tri-,*k 51#!>#4!6 3 mm ,+r (%/!("!!
11% Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 % mm ,+r &1%(!"!!
11/ Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 9 mm ,+r 1#!/(!"!!
11& Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 1# mm ,+r 1&%3!!"!!
119 Mu,.i-,*k 51#!>#4!6 1& mm ,+r #1#/(!"!!
1#! P,;<oo4 9 mm 51"## > #"446 L+r 1#(3(!"!!
1#1 P,;<oo4 4 mm 51"## > #"446 L+r %3#(!"!!
1## 9ormika ,+r 13((#!"!!
1#3 U+i$ PC A+u2a+u 5#!>#!6 m# #4%4!"!!
1#4 U+i$ PC A+u2a+u 53!>3!6 m# 4#9!!"!!
1#( U+i$ PC 7ar$a 5#!>#!6 m# #%&4!"!!
1#% U+i$ PC 7ar$a 53!>3!6 m# 44!!!"!!
1#/ K*ramik 1! > #! m# 49(!!"!!
1#& K*ramik 1( > 1( m# 49(!!"!!
1#9 K*ramik 1( > #! m# 49(!!"!!
13! K*ramik #! > #! m# 49(!!"!!
131 K*ramik #( > 3! m# 49(!!"!!
13# K*ramik 53!>3!6 Po,os m# 4&!!!"!!
133 K*ramik 53!>3!6 Mo.i8 m# 9#4!!"!!
134 K*ramik Di$4i$g 5 #!>#! Cm #!>#( Cm 6 m# 49(!!"!!
13( P,i$. K*ramik 1!0#!1!03! m= 431#!"!!
13% P,i$. K*ramik ar.is.ik (0#! m= 431#!"!!
13/ U+i$ 7a8*, 5#!>#!6 +' 13&!"!!
13& As+*s )*,om+a$g K*1i, 53!(>1!(6 ,+r %1%!!"!!
139 As+*s )*,om+a$g B*sar 5#4!>1!(6 ,+r &#(!!"!!
14! S*$g )*,om+a$g 53!!>9!6 BALS 3! ,+r /491!"!!
141 S*$g g*,om+a$g B7) 3! 0 Ro,, 5 (! M > 9! CM 6 Ro,, 1&!!!!!"!!
14# S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ 4! 1m m= 19/1#"!!
143 S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ (! 1m m= #3!!!"!!
144 S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ %! 1m m= #%4(!"!!
14( S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ /! 1m m= #99!!"!!
14% S*$g P,a. BALS 3! Ukura$ 9! 1m m= 34(!!"!!
14/ T*ak<oo4 51#!>#4!>46 ,+r &4!!!"!!
14& T*ak<oo4 511!>#1!>46 ,+r /#%!!"!!
149 );-sum Boar4 5 1#! > #4! 6 9 mm ,+r 1!4(!!"!!
1(! );-sum & mm m# #!3(!"!!
1(1 );-sum % mm m# 1/%!!"!!
1(# Lis. );-sum m= 1%(!!"!!
1(3 L*m Ka;u kg 1!3(!"!!
1(4 Paku +a,ok 0 -a-a$ kg 149(!"!!
1(( Paku -a$1i$g B' 11(!"!!
1(% Paku *.*r$i.0-aku -a;u$g Kg 1/#(!"!!
1(/ Paku R*$g Kg 143/("!!
1(& E$gs*, Pi$.u ukura$ 1# Cm B3 11(!!"!!
1(9 E$gs*, -i$.u S.*, 3!!!!"!!
1%! E$gs*, ARCH -i$.u B3 3#/(!"!!
1%1 E$gs*, A*$4*,a ukura$ % Cm S.*, 1(%!!"!!
1%# E$gs*, 3*$4*,a S.*, 1(%!!"!!
1%3 E$gs*, g*s*r 3*$4*,a : -*$gu$1i S*. ##!!!!"!!
1%4 E$gs*, H S.*, 9!!!"!!
1%( E$gs*, ku$i$ga$ ARCH as,i S.*, 31%#("!!
1%% E$gs*, a$gi$ S.*, 9!!!"!!
1%/ Ku$1i .a$am +iasa B' %!(!!"!!
1%& Ku$1i .a$am a$.ik B' 313(!!"!!
1%9 Ku$1i .a$am 7C 0 KM B' 4!#(!"!!
1/! Ku$1i s*,o. B' 9!!!!"!!
1/1 Ku$1i .a$am 5 &!& 6 B' /&!!"!!
1/# Ku$1i si,i$4*r B' 4#!!!"!!
1/3 S,o. +*sar S.*, 14&(!!"!!
1/4 )r*$4*, Pi$.u B3 9!!!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
1/( )r*$4*, A*$4*,a B3 %!!!"!!
1/% Hak A$gi$ Siku.a$ B3 1!#!!"!!
1// Hak A$gi$ Kai. B3 (4!!"!!
1/& S-i$' k$i- B' %!!!"!!
1/9 Door s.o- B' 1#!!!"!!
1&! P*ga$ga$ -i$.u B' %!!!"!!
1&1 Kra$ Air 4iam*.*r 10#B B3 1%(!!"!!
1&# Kra$ Air 4iam*.*r 304B B3 3!!!!"!!
1&3 S.o- kra$ 10#B B3 #4/(!"!!
1&4 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r (0&B m= 1/!("!!
1&( Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 10#B 5 #! mm 6 m= #&/("!!
1&% Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 304B 5 #( mm 6 m= 4#%("!!
1&/ Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1B 5 3# mm 6 m= (/(!"!!
1&& Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1 104B 5 4! mm 6 m= 9!(!"!!
1&9 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 1 10#B 5 (! mm 6 m= 1#%(!"!!
19! Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r #B 5 %3 mm 6 m= 1&4!!"!!
191 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r # 10#B 5 /( mm 6 m= #(3!!"!!
19# Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 3B 5 9! mm 6 m= 3%&!!"!!
193 Pi-a P?C K,as S 1#"( 4iam*.*r 4B 5 11! mm 6 m= (4%#("!!
194 B*si -i-a ga,Ca$is kg 9/9!"!!
19( Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 10#B m= 1%&3!"!!
19% Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 304B m= #4#3("!!
19/ Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1B m= #9%(!"!!
19& Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1 104B m= 3//4("!!
199 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 1 10#B m= 4!39!"!!
#!! Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r #B m= (4##!"!!
#!1 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r # 10#B m= /3#&("!!
#!# Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 3B m= &!/&!"!!
#!3 Pi-a Air )I 5 M*4 BSA 6 4iam*.*r 4B m= 11&(3("!!
#!4 K*$i P?C 10# B B' 1#!!"!!
#!( K*$i P?C 304 B B' 1&!!"!!
#!% K*$i P?C # B B' 4#!!"!!
#!/ K*$i P?C 3 B B' %9!!"!!
#!& K*$i P?C 4 B B' 1!&!!"!!
#!9 K*$i P?C ( B B' #3!!!"!!
#1! K,*m P?C B' 1/#("!!
#11 Sak*,ar +3 1&!!!"!!
#1# S.o- ko$.ak +3 1&!!!"!!
#13 Lam-u TL 1 > #! +' %%!!!"!!
#14 Lam-u TL # > #! ,*$gka- r*8,*k.or +' &#(!!"!!
#1( Lam-u TL 1> 4! ,*$gka- r*8,*k.or +' 99!!!"!!
#1% Lam-u -i3ar 1! <a.. D 9i..i$g +' 11!!!"!!
#1/ Lam-u -i3ar 4! <a.. D 9i..i$g +' ##!!!"!!
#1& Lam-u Pi3ar 1( 7a.. +3 99!!"!!
#19 Lam-u TL 1>#! 7a..D8i..i$g +3 4(1!!"!!
##! Lam-u TL 1>4! 7a..D8i..i$g +3 %!(!!"!!
##1 9i..i$g Lam-u -i3ar +3 93(!"!!
### E*kri$g +u,a. ,*$gka- +' ((!!"!!
##3 E*k*ri$g SPA %! Am- B' /&!!!"!!
##4 S*k*ri$g Kas 1 )rou- MCB U$i. 49(!!"!!
##( S*k*ri$g Kas # )rou- MCB U$i. %%!!!"!!
##% S*k*ri$g Kas 3 )rou- MCB U$i. 99!!!"!!
##/ Ko.ak F*k*ri$g MCB +' (#&!!"!!
##& Ka+*, N)A (!! ?o,. 1>#"( mm m= #&/("!!
##9 Ka+*, NYY #>#"( mm m= 9&(%"!!
#3! Ka<a. Harmo$ika m# #!1#("!!
#31 Ka<a. Kasa 'armo$ika m# %/%(!"!!
#3# B*.o$ Ros.*r0K*ra<a$g +' %9!!"!!
#33 Ros.*r +a.a +' //!!"!!
#34 )*$.*$g Loka, ?,am +3 (1&"!!
#3( )*$.*$g Loka, mo4*, Kara$g-i,a$g 5ko4ok6 +3 1!93"!!
#3% )*$.i$g k*ramik g,aFur +3 93(!"!!
#3/ Bu+u$ga$ )*$.i$g k*ramik +3 143/("!!
#3& Bu+u$ga$ ,oka, mo4*, kara$g-i,a$g +3 %1%!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
#39 Bu+u$ga$ As+*s )*,om+a$g K*1i, +3 #4/(!"!!
#4! Bu+u$ga$ As+*s )*,om+a$g B*sar +3 34(!!"!!
#41 )*$.*$g Kara$g-i,a$g 5 Bam+* 6 +3 #/%!"!!
#4# Bu+u$ga$ Kara$g-i,a$g 5 Bam+* 6 +3 9!!!"!!
#43 Bu+u$ga$ g*$.i$g ?,am -r*s +3 3%9%"!!
#44 )*$.*$g +*.o$ +3 %%!!"!!
#4( Bu+u$ga$ g*$.*$g +*.o$ +3 99!!"!!
#4% Uri$oir +' 14&(!!!"!!
#4/ K,os*. Ao$gkok Pors*,*$ +' 114!!!"!!
#4& C,os*. 3o$gkok .*raso B' (/(!!"!!
#49 K,os*. Du4uk +' #1(%!!!"!!
#(! 7as.a8*, +' 34(!!!"!!
#(1 Bak Ma$4i 9i+*rg,as +' #4/(!!"!!
#(# 9,oor 4rai$ +' #1!!!"!!
#(3 ACo*r +' &&!!"!!
#(4 Pi-a 0 s,a$g s-ira, sa,ura$ kra$ S*. 3!!!!"!!
#(( Bak .*raso B' 9!!!!"!!
#(% Bak 1u1i s.ai$,i*s s.**, B' #3!!!!"!!
#(/ Bak 1u1i .*raso B' 1(!!!!"!!
#(& 7a.*r 4rai$ D A11*ssori*s B' 4%!!!"!!
#(9 S*a, .a-* 5TBA6 +' 1/#("!!
#%! Iso,a.or +' %%!"!!
#%1 Las 4oo8 +' %%!"!!
#%# T 4os P?C +' ((!!"!!
#%3 PaCi$g S.o$* % 1m K3!! m# 434#&"!!
#%4 PaCi$g S.o$* & 1m K3!! m# (313!"!!
#%( Ka$s.**$ %! 1m +' #&3(!"!!
#%% Ka$s.**$ 4! 1m +' 1419!"!!
#%/ Pagar -ro8i, m# 49(!!!"!!
#%& Pagar BRC m# 1941(!"!!
#%9 Pi$.u a,umi$ium m# #4/(!!"!!
#/! Dau$ -i$.u P?C : kus*$ u$.uk KM07C u$i. %!(!!!"!!
#/1 Pi$.u +*si +a3a m# (1/(!!"!!
#/# A*$4*,a +*si m# 44!!!!"!!
#/3 Door C,os*r +' #%(1!!"!!
#/4 Bau. kai. +a3a +' 93("!!
#/( Bau. +' 14&("!!
#/% K,*m +' 1#3/"(!
#// Roo8,ig. 9i+*rg,ass m# 4%!!!"!!
#/& Po,;1ar+o$a. m# 1#&4!!"!!
#/9 Pagar BRC Uk"#4!! > 9!! ga,Ca$iF* u$i. 193#!!"!!
#&! Pagar BRC Uk"#4!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. #39#!!"!!
#&1 Pagar BRC Uk"#4!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. #(3%&/"(!
#&# Pagar BRC Uk"#4!! > 1/(! ga,Ca$iF* u$i. 3%&!!!"!!
#&3 Pagar BRC Uk"#4!! > 19!! ga,Ca$iF* u$i. 3933!!"!!
#&4 Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1!!! ga,Ca$iF* u$i. 3!%9!!"!!
#&( Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 34%(!!"!!
#&% Pi$.u S<i$g Tu$gga, Uk" 1!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 4/!#(!"!!
#&/ Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" #(!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. &41##("!!
#&& Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" #(!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 1!(11!!"!!
#&9 Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" 3!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 1!!%#(!"!!
#9! Pi$.u S<i$g )a$4a Uk" 3!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 1#%(!!!"!!
#91 Pi$.u Doro$g Uk" 3!!! > 1#!! ga,Ca$iF* u$i. 1#993/("!!
#9# Pi$.u Doro$g Uk" 3!!! > 1(!! ga,Ca$iF* u$i. 14&(!!!"!!
#93 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1#!! +.g &#&!!"!!
#94 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1(!! +.g 1#3%#("!!
#9( Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > 1&!! +.g //9%#"(!
#9% Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > #!!! +.g &41(!"!!
#9/ Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > ##(! +.g 1#99(!"!!
#9& Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 1"(B > #4!! +.g 13(93!"!!
#99 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1#!! +.g 1!4%(!"!!
3!! Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1(!! +.g 1#19!!"!!
3!1 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > 1&!! +.g 13(/!!"!!
3!# Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > #!!! +.g 14/#!!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
3!3 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > ##(! +.g 1%33!!"!!
3!4 Tia$g -*$g'u+u$g Uk" 8 #"!B > #4!! +.g #!3((!"!!
3!( Ba.u a,am +o+os0-a,ima$a$0k,i$k*r m# &#(!!"!!
3!% Pro8i, A,umi$ium 4B m= %#1(!"!!
3!/ Kar*. kus*$ a,umi$ium m= 33!!"!!
3!& S,imar A,umi$ium m= 4!/!!"!!
3!9 Ka<a. 4uri -agar m= /4#("!!
31! Do,k*$ ka;u g*,am +.g &#(!"!!
311 )*4*g gu,u$g m# #9%4("!!
31# Bam+u ,3r 1&4&!"!!
313 T*k+,o1k m# &#(!!"!!
314 9a+r ko$s ra$gka a.a- +a3a Ei$1a,um* m# #%4!!!"!!
31( 9a+r ko$s ra$gka -,a8o$4 +a3a Ei$1a,um* m# 143/(!"!!
31% S*$g 8umira m# /1(!!"!!
31/ As-a, +*.o$ kg /4/("!!
31& As-a, 1ura' kg %((("!!
319 Ka;u +akar m3 #3!!!!"!!
3#! Mi$;ak .a$a' L.r 34(!"!!
3#1 9o.o1*,, 5 s*$sor 6 D Ko$.ak.or u$i. ((!!!!"!!
3## Ca,1i-,a$k !"1 > #"4 m m= #&/(!"!!
3#3 Ca,1i-,a$k !"# > #"4 m m= 43#4!"!!
3#4 Ca,1i-,a$k !"3 > #"4 m m= %4#!!"!!
3#( Ka<a. <ir* m*s' kg 1!(!!"!!
B. TANAAN LAIN ! LAIN
1 C*mara U4a$g B*sar 5.i$ggi 3 m6 +.g #11/(!!"!!
# C*mara U4a$g Ta$ggu$g Ti$ggi #"( m6 +.g 1(1#(!!"!!
3 C*mara U4a$g K*1i, 5.i$ggi # m6 +.g 9!/(!!"!!
4 Ca+* Pu;a +.g 1&1(!!"!!
( Tum+ak Ro3o +.g 199%(!"!!
% Sika. Bo.o, +.g 1&1(!"!!
/ Rum-u. )a3a' Mi$i m# 3%3!!"!!
& Rogo I$o +.g 1#1!"!!
9 Yu,ia$a +.g 3%3!"!!
1! Pa,m 7as'i$g.o$ +.g #4#!!"!!
11 So$g o8 I$4ia +.g 3%3!!"!!
1# Tri Co,our +.g 1#1!!"!!
13 Lo.us +.g %!(!!"!!
14 Sam+a$g Dara +.g #4#!!"!!
1( Ara,*a +.g #4#!!"!!
1% Ka1a$g 2 ka1a$ga$ -o,;+ag 1&1("!!
1/ Baku$g -o,;+ag #1/&"!!
1& Ku1ir -o,;+ag #1/&"!!
19 Ka$a -o,;+ag #1/&"!!
#! ),o4ok Liar 5.i$ggi 1"( m6 +.g /9&%!"!!
#1 B,u* 9a$.a +.g 1#1!!"!!
## Sa<o K*1ik +.g 9!/(!"!!
#3 Na$as 7ar$a -o,;+ag &4/!"!!
#4 Ma'ko.a Duri -o,;+ag 3!#("!!
#( A*. Ero-a -o,;+ag 3!#("!!
#% C'a$a Ba$gkok -o,;+ag #4#!"!!
#/ Rum-u. S<iss m# 1#1!!"!!
#& Rum-u. Ai-a$g m# 11!!!"!!
#9 T*,o2T*,oa$ -o,;+ag 1#1!"!!
3! Pa$4a$us -o,;+ag 19&!"!!
31 Ea$FiC*ra -o,;+ag 33!!"!!
3# Ru<*,ia' T*gak -o,;+ag #4/("!!
33 Ru<*,ia' Ro+o' -o,;+ag 1%(!"!!
34 A$4a$g M*ra' -o,;+ag 44!!"!!
". UPAH TENAGA KERJA
1 Ma$4or @rg0Hr 4!!!!"!!
No. JENIS BAHAN Sat. Harga ( Rp )
# K*-a,a Tuka$g Ka;u @rg0Hr 3/(!!"!!
3 Tuka$g Ka;u @rg0Hr 3(!!!"!!
4 K*-a,a Tuka$g Ba.u @rg0Hr 3/(!!"!!
( Tuka$g Ba.u @rg0Hr 3(!!!"!!
% K*-a,a Tuka$g Ca. @rg0Hr 3/(!!"!!
/ Tuka$g Ca. @rg0Hr 3(!!!"!!
& K*-a,a Tuka$g Lis.rik @rg0Hr 3/(!!"!!
9 Tuka$g Lis.rik @rg0Hr 3(!!!"!!
1! K*-a,a Tuka$g Pi-a @rg0Hr 3/(!!"!!
11 Tuka$g Pi-a @rg0Hr 3(!!!"!!
1# K*-a,a Tuka$g B*si @rg0Hr 3/(!!"!!
13 Tuka$g B*si @rg0Hr 3(!!!"!!
14 P*k*r3a @rg0Hr 3!!!!"!!
1( P*$3aga Ma,am @rg0Hr 3!!!!"!!
1% Tuka$g P,i.ur @rg0Hr 3(!!!"!!
1/ I$s.a,a.ir Lis.rik @rg0Hr 3(!!!"!!
1& P*m+a$.u .uka$g +a.u @rg0Hr 3!!!!"!!
19 P*m+a$.u .uka$g ka;u @rg0Hr 3!!!!"!!
#! P*m+a$.u .uka$g +*si @rg0Hr 3!!!!"!!
#1 P*m+a$.u .uka$g 1a. @rg0Hr 3!!!!"!!
## P*m+a$.u .uka$g ,is.rik @rg0Hr 3!!!!"!!
#3 P*m+a$.u .uka$g -i-a @rg0Hr 3!!!!"!!
#4 Masi$is @rg0Hr 4!!!!"!!
#( P*m+a$.u masi$is @rg0Hr 3(!!!"!!
#% M*ka$ik @rg0Hr 4!!!!"!!
#/ P*m+a$.u m*ka$ik @rg0Hr 3(!!!"!!
#& @-*ra.or @rg0Hr 3(!!!"!!
#9 P*$g*mu4i 0 su-ir @rg0Hr 4!!!!"!!
3! Tuka$g .a$am @rg0Hr 3(!!!"!!
31 P*$3aga A-i @rg0Hr 3(!!!"!!
D. SEWA ALAT
1 S*<a P*$ga4uk B*.o$ !(! m3 5 mi$ 3 3am 6 -*r 3am 1!!!!!"!!
# S*<a Pum- 7a.*r 5 mi$ 3 3am 6 -*r 3am 3(!!!"!!
3 S*<a ?i+ara.or Ro,,*r 5 mi$ ( 3am 6 -*r 3am 3(!!!"!!
4 S*<a A,a. Ba$.u 5 s*. 0 3 a,a. 6 -*r 3am (!!!!"!!
( S*<a Dum- Tru1k -*r 3am 9/(!!"!!
% S*<a Es1aCa.or -*r 3am 1(!!!!"!!
/ A,a. +a$.u -*r 3am 44&!!"!!
BIDANG BANGUNAN
C. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN SANITASI
C.) -.a/a0g ) 62a9 48o/-t 52524 ( .o0o68o4
C.).) Ba9a0
1 B' K,os*. 4u4uk 0 mo$o+,ok N R-#1(%!!!"!! H R-#1(%!!!"!!
%O Harga k,os*. P*r,*$gka-a$ N R-1#93%!"!! H R-1#93%!"!!
Aum,a' 516 H R-##&(3%!"!!
C.).# T-0aga
3"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-99!!!"!!
1"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3&(!!"!!
!"!!1 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/"(!
!"1%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14393/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#<?#C<#CA.*$
C.# -.a/a0g ) 62a9 48o/-t Bo0g4o4 por/-8-0
C.#.) Ba9a0
1"!!! B' K,os*. 3o$gkok -ors*,*$ N R-114!!!"!! H R-114!!!"!!
%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(9!4"!!
!"!1! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%&/"(!
Aum,a' 516 H R-1#!(91"(!
C.#.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"3(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#("!!
!"1!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)AC<C;;.*$
C.+ -.a/a0g ) 62a9 48o/-t Bo0g4o4 t-ra/o
C.+.) Ba9a0
1"!!! B' K,os*. 3o$gkok .*raso N R-(/(!!"!! H R-(/(!!"!!
/"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%"!!
%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(9!4"!!
!"!1! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%&/"(!
Aum,a' 516 H R-%%#4/"(!
C.+.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
1"(!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!!"!!
!"3!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#(!"!!
!"11! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-44!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9&1(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);?<+CA.*$
C.? -.a/a0g ) 62a9 2r10o1r
C.?.) Ba9a0
1"!!! B' Uri$oir N R-14&(!!!"!! H R-14&(!!!"!!
3!O Harga uri$oir P*r,*$gka-a$ N R-44((!!"!! H R-44((!!"!!
%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(9!4"!!
!"!1! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%&/"(!
Aum,a' 516 H R-193/!91"(!
C.?.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
1"!!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!!"!!
!"1!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/(!"!!
!"1!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/#/(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#<$$C<%?).*$
C.* -.a/a0g ) 62a9 7a/taG-8
C.*.) Ba9a0
1"!!! B' 7as.a8*, N R-34(!!!"!! H R-34(!!!"!!
1#O Harga k,os*. P*r,*$gka-a$ N R-414!!"!! H R-414!!"!!
%"!!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-(9!4"!!
!"!1! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%&/"(!
Aum,a' 516 H R-39#991"(!
C.*.# T-0aga
1"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!!"!!
1"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(!/(!"!!
!"1(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#("!!
!"1!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%3/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%C<+;;.*$
C.; -.a/a0g ) 62a9 6a4 .a051 F16r-g8a// Io82.- $<+$ .@
BIDANG BANGUNAN
C.;.) Ba9a0
1"!!! B' Bak 8i+r*g,ass N R-#4/(!!"!! H R-#4/(!!"!!
1&O Harga +ak P*r,*$gka-a$ N R-44((!"!! H R-44((!"!!
Aum,a' 516 H R-#9#!(!"!!
C.;.# T-0aga
1"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-(4!!!"!!
#"/!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-94(!!"!!
!"(4! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#!#(!"!!
!"11! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-44!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/31(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;*<#$$.$$
C.A -.a/a0g ) 62a9 6a4 .a051 6at2 6ata Io82.- $<+$ .@
C.A.) Ba9a0
!"4!! MK Ba.u +a.a N R-3!&"!! H R-1#3"#!
1#!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11&!&!"!!
!"3!! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%#("!!
3%!"!!! B' Pors*,*$ 511 > 116 1m N H R-2
%"!!! Kg S*m*$ $a. N R-#&/("!! H R-1/#(!"!!
Aum,a' 516 H R-1(%!/&"#!
C.A.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
3"!!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!!"!!
!"3!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#(!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3!&#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;?<+#%.#$
C.% ) -.62at ) 62a9 6a4 6-to0 Io82.- ) .@ a1r
C.%.) Ba9a0
!"9!! MK B*.o$ 1 I 1J I #J N R-2 H R-2
1&!"!!! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-19%%(!!"!!
&"!!! MK Ka;u 1*.aka$ N R-2 H R-2
("!!! ML U+i$ -ors*,*$ N R-2 H R-2
1!O Harga .o.a, +a'a$ P*r,*$gka-a$ N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-19%%(!!"!!
C.%.# T-0aga
3"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!(!!!"!!
4"(!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!!"!!
!"9!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/(!"!!
!"9!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3%!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-33##(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#<#C%<A*$.$$
C.C -.a/a0g ) 62a9 6a4 G16r-g8a// Io82.- ) .@ a1r
C.C.) Ba9a0
1"!!! B' Bak 8i+*rg,ass N R-#4/(!!"!! H R-#4/(!!"!!
1#O Harga +ak P*r,*$gka-a$ N R-#9/!!"!! H R-#9/!!"!!
Aum,a' 516 H R-#//#!!"!!
C.C.# T-0aga
3"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!!"!!
4"(!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!!"!!
!"9!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/(!"!!
!"9!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3%!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-31/#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*C?<?*$.$$
C.)$ -.a/a0g ) .3 p1pa 6-to0( 6-to0 621/< 51a.-t-r #$ D.
C.)$.) Ba9a0
!"1&! MK )a,ia$ .a$a' N R-#3(!!"!! H R-4#3!"!!
!"!4( MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#4(("#!
1"!!! M# Pas" 1 Ba.a m*ra' 1I3 N R-1!&/49"!( H R-1!&/49"!(
1"!!! +' N R-3/3/("!! H R-3/3/("!!
Aum,a' 516 H R-1(#&!9"#(
C.)$.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/19#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);$<$$).A*
C.)) -.a/a0g ) .3 p1pa 6-to0(6-to0 621/< 51a.-t-r +$ D.
C.)).) Ba9a0
!"1&! MK )a,ia$ .a$a' N R-#3(!!"!! H R-4#3!"!!
!"!4( MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#4(("#!
1"!!! M# Pas" 1 Ba.a m*ra' 1I3 N R-1!&/49"!( H R-1!&/49"!(
Buis +*.o$ φ #! 1m
BIDANG BANGUNAN
1"!!! +' N R-(1/(!"!! H R-(1/(!"!!
Aum,a' 516 H R-1%/1&4"#(
C.)).# T-0aga
!"3&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-114!!"!!
!"19! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%%(!"!!
!"!19 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/1#"(!
!"!19 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19(##"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%;<A$;.A*
C.)# -.a/a0g ) .3 Sa82ra0 p1pa 6-to0( 6-to0 621/ U #$ D.
C.)#.) Ba9a0
!"1&! MK )a,ia$ .a$a' N R-#3(!!"!! H R-4#3!"!!
!"!4( MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#4(("#!
1"!!! M# Pas" 10# Ba.a m*ra' 1I3 N R-(19#("!& H R-(19#("!&
1"3(! m# P,*s.*r 1I3 N R-#144("33 H R-#&9(1"#!
1"!!! +' Buis +*.o$ U #! 1m N R-1&/!!"!! H R-1&/!!"!!
Aum,a' 516 H R-1!%#%1"4&
C.)#.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/19#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))+<?*+.C%
C.)+ -.a/a0g ) .3 Sa82ra0 p1pa 6-to0( 6-to0 621/ U +$ D.
C.)+.) Ba9a0
!"1&! MK )a,ia$ .a$a' N R-#3(!!"!! H R-4#3!"!!
!"!4( MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#4(("#!
1"!!! M# Pas" 10# Ba.a m*ra' 1I3 N R-(19#("!& H R-(19#("!&
1"3(! m# P,*s.*r 1I3 N R-#144("33 H R-#&9(1"#!
1"!!! +' Buis +*.o$ U 3! 1m N R-#(&/("!! H R-#(&/("!!
Aum,a' 516 H R-11343%"4&
C.)+.# T-0aga
!"14! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/19#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#$<;#%.C%
C.)? -.a/a0g ) 62a9 6a4 4o0tro8 pa/a0ga0 6at2 6ata 242ra0 (+$ F +$) D.< t10gg1 +* D.
C.)?.) Ba9a0
!"14( MK Ba.u +a.a N R-3!&"!! H R-44"%%
44"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-43#9%"!!
!"!/! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-4&1#"(!
!"!/! MK Ba.u k*riki, N R-1/#(!!"!! H R-1#!/("!!
1"%!! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-1/4&!"!!
!"!%! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&%4!"!!
Aum,a' 516 H R-&%34&"1%
C.)?.# T-0aga
3"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9%!!!"!!
1"!1( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3((#("!!
!"!!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%"#(
!"!1% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13###1"#(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)%<*;C.?)
C.)* -.a/a0g ) 62a9 6a4 4o0tro8 pa/a0ga0 6at2 6ata 242ra0 (?* F ?*) D.< t10gg1 *$ D.
C.)*.) Ba9a0
!"#(! MK Ba.u +a.a N R-3!&"!! H R-//"!!
//"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/(/%&"!!
!"13! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-&93/"(!
!"!#! MK Ba.u k*riki, N R-1/#(!!"!! H R-34(!"!!
#"%!! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-#&4!("!!
!"!9! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-1#9%!"!!
Aum,a' 516 H R-1#9(9/"(!
C.)*.# T-0aga
1"4#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4#%!!"!!
!"4/3 @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1%((("!!
!"!4/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1/%#"(!
!"!/1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3/(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C+<+**.$$
C.); -.a/a0g ) 62a9 6a4 4o0tro8 pa/a0ga0 6at2 6ata 242ra0 (;$ F ;$) D.< t10gg1 ;* D.
Buis +*.o$ φ 3! 1m
BIDANG BANGUNAN
C.);.) Ba9a0
!"3/1 MK Ba.u +a.a N R-3!&"!! H R-114"#/
114"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1/%"!!
!"1&4 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#%(!"!!
!"!33 MK Ba.u k*riki, N R-1/#(!!"!! H R-(%9#"(!
4"&(! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-(#9&%"#(
!"1#! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-1/#&!"!!
Aum,a' 516 H R-#!!&99"!#
C.);.# T-0aga
#"1%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%4&!!"!!
!"/#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#(#!!"!!
!"!/# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#/!!"!!
!"1!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-43#!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ga,i N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!!(#!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$)<?)C.$#
C.)A -.a/a0g ) .3 p1pa ga8Ia01/ 51a.-t-r EL
C.)A.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a ga,Ca$is N R-1%&3!"!! H R-#!19%"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-(&9!"(! H R-(&9!"(!
Aum,a' 516 H R-#%!&%"(!
C.)A.# T-0aga
!"!(4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%#!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!#/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+#<#A?.$$
C.)% -.a/a0g ) .3 p1pa ga8Ia01/ 51a.-t-r ML
C.)%.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a ga,Ca$is N R-#4#3("!! H R-#9!&#"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-&4&#"#( H R-&4&#"#(
Aum,a' 516 H R-3/(%4"#(
C.)%.# T-0aga
!"!(4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%#!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!#/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?+<A*).A*
C.)C -.a/a0g ) .3 p1pa ga8Ia01/ 51a.-t-r )L
C.)C.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a ga,Ca$is N R-#9%(!"!! H R-3((&!"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1!3//"(! H R-1!3//"(!
Aum,a' 516 H R-4(9(/"(!
C.)C.# T-0aga
!"!(4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%#!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!#/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*#<)?*.$$
C.#$ -.a/a0g ) .3 p1pa ga8Ia01/ 51a.-t-r )EL
C.#$.) Ba9a0
1"#!! 1# M= Pi-a ga,Ca$is N R-4!39!"!! H R-4&4%&"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1413%"(! H R-1413%"(!
Aum,a' 516 H R-%#%!4"(!
C.#$.# T-0aga
!"1!& @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3#4!"!!
!"1&! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%3!!"!!
!"!1& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%/("!!
!"!!(4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#1%"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!431"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA+<$+*.*$
C.#) -.a/a0g ) .3 p1pa P'" 51a.-t-r EL AW
C.#).) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a P?C N R-#&/("!! H R-34(!"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1!!%"#( H R-1!!%"#(
Aum,a' 516 H R-44(%"#(
C.#).# T-0aga
!"!3% @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!&!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#"!!
Aum,a' 5#6 H R-34//"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<C++.#*
C.## -.a/a0g ) .3 p1pa P'" 51a.-t-r ML AW
C.##.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a P?C N R-4#%("!! H R-(11&"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-149#"/( H R-149#"/(
Aum,a' 516 H R-%%1!"/(
C.##.# T-0aga
!"!3% @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!&!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#"!!
Aum,a' 5#6 H R-34//"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$<$%A.A*
C.#+ -.a/a0g ) .3 p1pa P'" 51a.-t-r +L AW
C.#+.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a P?C N R-3%&!!"!! H R-441%!"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1#&&!"!! H R-1#&&!"!!
Aum,a' 516 H R-(/!4!"!!
C.#+.# T-0aga
!"!&1 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#43!"!!
!"13( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4/#("!!
!"!13( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(!%"#(
!"!!41 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%4"!!
Aum,a' 5#6 H R-/&#("#(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;?<%;*.#*
C.#? -.a/a0g ) .3 p1pa P'" t1p- AW 51a.-t-r ?L
C.#?.) Ba9a0
1"#!! M= Pi-a P?C N R-(4%#("!! H R-%(((!"!!
3(!O Harga -i-a P*r,*$gka-a$ N R-1911&"/( H R-1911&"/(
Aum,a' 516 H R-&4%%&"/(
C.#?.# T-0aga
!"!&1 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#43!"!!
!"13( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4/#("!!
!"!13( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(!%"#(
!"!!41 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%4"!!
Aum,a' 5#6 H R-/&#("#(
J2.8a9 ()) : (#) > RpC#<?C?.$$
C.#* -.a/a0g ) 69 6a4 D2D1 p1r10g /ta108-// /t--8
C.#*.) Ba9a0
1"!!! B' Bak 1u1i s.ai$,*ss s.**, N H R-2
1"!!! S*. 7a.*r 4rai$ D as*sori*s N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
C.#*.# T-0aga
!"!3! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#(&("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<*%*.$$
C.#; -.a/a0g ) 69 6a4 D2D1 p1r10g t-ra/o
C.#;.) Ba9a0
1"!!! B' Bak 1u1i .*raso N H R-2
1"!!! B' 7a.*r 4rai$ D as*sori*s N H R-2
#!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-19%&!"!!
!"!(! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-343/"(!
Aum,a' 516 H R-#311/"(!
C.#;.# T-0aga
!"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/("!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#!9/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??<$C#.*$
C.#A -.a/a0g ) 69 4ra0 51a.-t-r ML
C.#A.) Ba9a0
1"!!! B' Kra$ air 4iam*.*r 304B N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"!#( B' S*a, .a-* N R-1/#("!! H R-43"13
Aum,a' 516 H R-3!!43"13
BIDANG BANGUNAN
C.#A.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+?<?)%.)+
C.#A -.a/a0g ) 69 4ra0 51a.-t-r EL
C.#A.) Ba9a0
1"!!! B' 4iam*.*r 10#B N R-1%(!!"!! H R-1%(!!"!!
!"!#( B' S*a, .a-* N R-1/#("!! H R-43"13
Aum,a' 516 H R-1%(43"13
C.#A.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<C)%.)+
C.#% -.a/a0g ) 69 SDr--0 & AIo2r
C.#%.) Ba9a0
1"!!! B' 9,oor 4rai$ 5 S1r**$ : ACour6 N R-#1!!!"!! H R-#1!!!"!!
Aum,a' 516 H R-#1!!!"!!
C.#%.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#*<+A*.$$
BIDANG BANGUNAN
);. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN LISTRIK
);.) ) T1t14 Pa/a0g I0/ta8a/1 L1/tr14
);.).) T-0aga
!"(!! 'ari Tuka$g Lis.rik N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
Aum,a' 516 H R-1/(!!"!!
);.).# Ba9a0
&"!!! m= Ka+*, N)A 1 > #"( mm N R-#&/("!! H R-#3!!!"!!
4"!!! m= Pi-a P?C (0&B N R-1/!("!! H R-%&#!"!!
("!!! +' Iso,a.or N R-%%!"!! H R-33!!"!!
4"!!!! +' Las 4oo8 N R-%%!"!! H R-#%4!"!!
#"!!!! +' T 4os P?C N R-((!!"!! H R-#%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3&4!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp**<C$$.$$
BIDANG BANGUNAN
)*. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN HALAAN
)*.) ) .= Pa/. PaI10g Sto0- ; D. K+$$
)*.).) Ba9a0
1"!!! m# PaCi$g S.o$* % 1m N R-434#&"!! H R-434#&"!!
Aum,a' 516 H R-434#&"!!
)*.).# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#&%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*;<#C$.*$
BIDANG BANGUNAN
)). ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN KUN"I DAN KA"A
)).) ) 69 Pa/a0g 420D1 ta0a. a0t14
)).).) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i .a$am a$.ik N R-313(!!"!! H R-313(!!"!!
Aum,a' 516 H R-313(!!"!!
)).).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#(1/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++%<;A$.$$
)).# ) 69 Pa/a0g 420D1 ta0a. 61a/a
)).#.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i .a$am +iasa N R-%!(!!"!! H R-%!(!!"!!
Aum,a' 516 H R-%!(!!"!!
)).#.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&3/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%<%A*.$$
)).# ) 69 Pa/a0g 420D1 ta0a. 4a.ar .a051
)).#.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i .a$am kamar ma$4i N R-4!#(!"!! H R-4!#(!"!!
Aum,a' 516 H R-4!#(!"!!
)).#.# T-0aga
!"!!( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!"!!
!"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!#(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/93/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*%<)%A.*$
)).+ ) 69 Pa/a0g 420D1 /18105-r
)).+.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i si,i$4*r N R-4!#(!"!! H R-4!#(!"!!
Aum,a' 516 H R-4!#(!"!!
)).+.# T-0aga
!"!!( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!"!!
!"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/&4/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*%<$CA.*$
BIDANG BANGUNAN
)).? ) 69 Pa/a0g -0g/-8 p10t2
)).?.) Ba9a0
1"!!! B' E$gs*, -i$.u N R-3#/(!"!! H R-3#/(!"!!
Aum,a' 516 H R-3#/(!"!!
)).?.# T-0aga
!"!1( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+C<$?#.*$
)).* ) 69 Pa/a0g -0g/-8 B-05-8a 42p2 ! 42p2
)).*.) Ba9a0
1"!!! B' E$gs*, 3*$4*,a N R-1(%!!"!! H R-1(%!!"!!
Aum,a' 516 H R-1(%!!"!!
)).*.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-419("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C<AC*.$$
)).* ) 69 Pa/a0g -0g/-8 a0g10
)).*.) Ba9a0
1"!!! B' E$gs*, a$gi$ N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)).*.# T-0aga
!"!1! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-419("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<)C*.$$
)).; ) 69 Pa/a0g 4a1t a0g10
)).;.) Ba9a0
1"!!! B' Kai. a$gi$ R-(4!!"!! H R-(4!!"!!
Aum,a' 516 H R-(4!!"!!
)).;.# T-0aga
!"!1( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<;C#.*$
)).; ) 69 Pa/a0g 5oor D8o/-r
)).;.) Ba9a0
1"!!! B' Door 1,os*r H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)).;.# T-0aga
!"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/("!!
!"!!#(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#!9/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<CA*.$$
BIDANG BANGUNAN
)).A ) 69 Pa/a0g 420D1 /-8ot p10t2
)).A.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i s*,o. -i$.u 0 gr*$4*, -i$.u N R-9!!!"!! H R-9!!!"!!
Aum,a' 516 H R-9!!!"!!
)).A.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&39!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A<+C$.$$
)).% ) 69 Pa/a0g 420D1 /-8ot B-05-8a
)).%.) Ba9a0
1"!!! B' Ku$1i s*,o. 3*$4*,a0gr*$4*, 3*$4*,a N R-%!!!"!! H R-%!!!"!!
Aum,a' 516 H R-%!!!"!!
)).%.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&39!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?<+C$.$$
)).% ) 69 Pa/a0g p-ga0ga0 p10t2 ( 5oor 9o85-r
)).%.) Ba9a0
1"!!! B' Door 'o,4*r N R-%!!!"!! H R-%!!!"!!
Aum,a' 516 H R-%!!!"!!
)).%.# T-0aga
!"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/("!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#!9/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#;<CA*.$$
RENCANA ANGGARAN BIAYA : RAB ;
PEKERJAAN :
SUB PEKERJAAN :
L O K A S I :

N5. J%(,- P%*%0)..( S.&'.( <51'=% H.0+. S.&'.( J'=1.2 H.0+.
R#. R#.
I PEKERJAAN PERSIAPAN
% Pengukuran ;an pas. $ou?p:ank 7% &0,,%2.00 0.00
2 Pe79ua5an kan5or se7en5ara 72 ,&,*.*.&0 0.00
3 Pe79ua5an gu;ang 72 ,3%,'*'.00 0.00
* Pe79ua5an ru7ah jaga 72 .',,02'.00 0.00
Pe79ersihan ;an pera5aan :ahan 72 ,000.00 0.00
& Pe79ongkaran :s 0.00
' Pe79ersihan pas<a pekerjaan :s 0.00
J'=1.2
P II PEKERJAAN TANAH
P % (a:ian 5anah 73 %.000 23,00.00 23,00.00
2 (a:ian 5anah keras 73 3%,2,0.00 0.00
3 +rug pasir 9a?ah pon;asi 73 '*,,'2.00 0.00
* Pe7a;a5an 5anah 73 %',000.00 0.00
+rugan sir5u 73 ',,0&*.00 0.00
& +rug 5anah ke79a:i 73 ',,33.33 0.00
III PEKERJAAN PON"ASI
% Pas. $a5u kosongan 73 %&,0*2.*2 0.00
2 Pas. Pon;asi 9a5u ka:i 73 3%',3*&.' 0.00
3 73 *3',*2..00 0.00
* Pas. Pon;asi 5iang pan<ang F *0/*0 <7 73 '&,.%,.3. 0.00
Pas. Pon;asi 5iang pan<ang F 3/3 <7 73 .*,**.2% 0.00
P I< PEKERJAAN BETON
% Pek. Lan5ai kerja
a. $e5on 73 0%,,*.0 0.00
2 Pek. Pon;asi Aoo5p:a5
a. $e5on 73 00,%0.0 0.00
9. $ekis5ing 72 0.00
<. Pe79esian kg %2,%,0.%3 0.00
P 3 Pek. $a:ok s:ooA
P a. $e5on 73 %.000 00,%0.0 00,%0.0
P 9. $ekis5ing 72 *.000 %22,,2.0 *.0,330.00
P <. Pe79esian kg %0.000 %2,%,0.%3 %2%,,0%.2
* Pek. $a:ok :a5ei
a. $e5on 73 00,%0.0 0.00
9. $ekis5ing 72 0.00
<. Pe79esian kg %2,%,0.%3 0.00
Pek. ko:o7 9e5on
a. $e5on 73 00,%0.0 0.00
9. $ekis5ing 72 %23,%*'.0 0.00
<. Pe79esian kg %2,%,0.%3 0.00
& Pek. 9a:ok ring
a. $e5on 73 00,%0.0 0.00
9. $ekis5ing 72 0.00
<. Pe79esian kg %2,%,0.%3 0.00
' Pek. 9a:ok
a. $e5on 73 00,%0.0 0.00
9. $ekis5ing 72 %2',*'0.0 0.00
<. Pe79esian kg %2,%,0.%3 0.00
, Pek. 9a:ok ge?e:
a. $e5on 73 00,%0.0 0.00
9. $ekis5ing 72 0.00
<. Pe79esian kg %2,%,0.%3 0.00
J'=1.2
Pas. Pon;asi su7uran F % 7
P < PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN
P % Pas. "in;ing % 9a5a, %@3 72 3.000 %0,,'*..0 32&,2*'.%
2 Pas. "in;ing % 9a5a, %@& 72 .&,&&%.0 0.00
3 Pas. "in;ing %62 9a5a, %@3 72 %,.2.0, 0.00
* Pas. "in;ing %62 9a5a, %@& 72 *&,.0.&3 0.00
Pas. "in;ing ros5er 72 23&,*%.00 0.00
& P:es5eran % @ 3, 5e9a: % 77 72 2%,**.33 0.00
' P:es5eran % @ &, 5e9a: % 77 72 %,,*%*.0. 0.00
, P:es5eran % @ 3, 5e9a: 20 77 72 2,,*03.3& 0.00
. P:es5eran % @ &, 5e9a: 20 77 72 2*,33,.'. 0.00
%0 P:es5eran % @ 3, 5e9a: 2 77 72 3%,23,.2 0.00
%% P:es5eran % @ 3, 5e9a: 30 77 72 3&,*.2.3 0.00
J'=1.2
P <I PEKERJAAN KUSEN, "AUN PINTU & JEN"ELA
% Kusen pin5u ;an jen;e:a, ka8u ka7per 73 .,20&,03'.0 0.00
P 2 Pas. pin5u pani: ka7per 72 %&.000 *0.,00.00 &,**,,00.00
3 Pas. Pin5u ) jen;e:a ka<a ka7per 72 2'%,20.00 0.00
* Pas. jen;e:a ja:usi 72 .3,*2.00 0.00
Pas. pin5u ;o9e: p:8?oo;, rangka ka7per 72 332,003.0 0.00
& Pas. pin5u ;o9e: 5eak?oo;, rangka ka7per 72 3%%,&*0.00 0.00
' Pasang ka<a 3 77 72 &%,.2.0 0.00
, Pasang ka<a 77 72 ,0,,2,.0 0.00
J'=1.2
<II PEKERJAAN RANGKA ATAP & PENUTUP ATAP
A&.# +%(&%(+
% Ku;a-ku;a ;an (or;ing ,6%2 73 0.00
2 +suk 6', Reng 263 7eran5i 72 *2,,%.0 0.00
3 Pasangan Lisp:ank ka7per 7G *,''2.0 0.00
* Penu5up a5ap (en5ing ko;ok 72 3,0'0.00 0.00
Pasang (en5ing $u9ungan 9u:a5 7G &0,'02.00 0.00
A&.# .-/%-7-%(+ +%15=/.(+
% Ku;a-ku;a ;an (or;ing ,6%2 73 0.00
2 Pasangan Lisp:ank ka7per 7G *,''2.0 0.00
3 Penu5up a5ap as9es ge:o79ang 2,*/0,, 72 0.00
* Pasang as9es $u9ungan 7% 0.00
Penu5up a5ap seng ge:o79ang 2,*/0,, 72 0.00
& Pasang seng $u9ungan 7% 0.00
J'=1.2
P <III PEKERJAAN LANGIT>LANGIT
L.(+,&>1.(+,& %&%0(,& 1.00?1.00
% Pas. Rangka %.00/%.00, 7eran5i 72 *2,'.&.0 0.00
2 Pas. Langi5-:angi5 as9es 72 %2,0&*.0 0.00
P 3 Pas. Lis5 p:aAon 7% %'%.000 .,'**.0 %,&&&,30..0
L.(+,&>1.(+,& #1@4553 A0?60
% Pas. rangka 30/&0, 7eran5i 72 ,*,023.0 0.00
2 Pas. :angi5-:angi5 p:8?oo;, 5e9a: *77 72 0.00
3 Pas. Lis5 p:aAon 7% .,'**.0 0.00
J'=1.2
P I? PEKERJAAN CAT
P % 2e:a9ur ka8u ;engan 5eer 72 33.%&' .,*0.00 3,%.',*.2.23
P 2 2en;e7pu: ;an gosok ka8u :a7a 72 33.%&' ',2*%.00 2,*2&,.*3.2
3 Penge<a5an ka8u :a7a 72 2*,,'.0 0.00
P * Penge<a5an ;in;ing :a7a 72 %2.',0 &,3&2.0 ',.,.,.00.2
P Penge<a5an P:aAon :a7a 73 332.*00 &,3&2.0 2,%%*,,..00
Po:i5ur ka8u 72 3',%'*.%0 0.00
P & Penge<a5an "in;ing 9aru 72 2...'00 %%,2%%.0 3,3&0,0,&.
P ' Penge<a5an P:aAon 9aru 72 %&&.00 %%,2%%.0 %,,&&,'%*.'
, Penge<a5an Ka8u 9aru 72 30,3,,.' 0.00
J'=1.2
? PEKERJAAN LISTRIK
% Pas. Ins5a:asi 5i5ik :a7pu T5k 0.00
2 Pas. Ins5a:asi S5op Kon5ak 55k 0.00
3 Pas. Sake:ar 5ungga: 9h &%,&00.00 0.00
* Pas. sake:ar gan;a 9h ,2,00.00 0.00
Pas. La7pu TL 20 ? 9h %%,00.00 0.00
& Pas. :a7pu pijar % ? 9h %*,3'.00 0.00
' Pas. 20$ 9h ,*,000.00 0.00
J'=1.2
P ?I PEKERJAAN SANITASI
% Pas. 0:ose5 jongkok 9h %'.,.&&.0 0.00
2 Pas. 0:ose5 ;u;uk 9h 2,*2.,2.'.0 0.00
3 Pas. +rinoir 9h 2,00.,,*%.0 0.00
* Pas. Das5aAe: 9h *,.,3&&.0 0.00
Pas. $ak <u<i s5ain:ess 9h %2,,.00 0.00
& Pas. $ak Ai9erg:ass 0,3 73 9h *&,200.00 0.00
' Pas. Sa:uran 9e5on F 20 7% 0.00
, Pas. Sa:uran 9e5on F *0 7% 0.00
. Pas. Ins5a:asi pipa (I %62H 7% 32,2'*.00 0.00
%0 Pas. Ins5a:asi pipa (I 36*H 7% *3,'%.' 0.00
%% Pas. Ins5a:asi pipa pC< %62H 7% ',.33.2 0.00
%2 Pas. Ins5a:asi pipa pC< 36*H 7% %0,0,'.' 0.00
%3 Pas. Ins5a:asi pipa pC< 3H 7% &*,,&.2 0.00
%* Pas. Ins5a:asi pipa pC< *H 7% .2,*.*.00 0.00
% Pas. ACur 9h 2,3'.00 0.00
P %& Pas. Kran air %62G-36*G 9h %,.000 3*,*%,.%3 &%.,2&.2
J'=1.2
P ?II PEKERJAAN KUNCI & PENGGANTUNG
P % Pas. Kun<i 5ana7 2 pu5ar 9h 2.000 33,,&'0.00 &'',3*0.00
P 2 Pas. Kun<i si:in;er 1k76?<3 9h 2.000 ,,0.'.0 %%&,%..00
3 Pas. Engse: jen;e:a 3H 9h %.,'..00 0.00
P * Pas. engse: pin5u *H 9h 2*.000 3.,0*2.0 .3',020.00
P Pas. (ren;e: pin5u 9h 3.000 %',3.0.00 &0,,&0.00
P & Pas. (ren;e: jen;e:a 9h .000 %*,3.0.00 '.%,*0.00
P ' Pas. Hak angin 9h .000 %%,&.2.0 &*3,0,'.0
P Pasang kun<i 5ana7 9iasa 33.000 ',,,'.00 2,&02,,'.00
J'=1.2
P ?III PEKERJAAN PENUTUP :PAS. KERAMIK;
P % Pas. +9in a9u-a9u 20620 72 2*.000 *.,%2%.,, %,%',,.2.00
2 Pas. 5eraso 30630 72 30,*2,.' 0.00
3 Pas. Kera7ik :an5ai 20620 72 %,3*'.3 0.00
* Pas. Kera7ik :an5ai 262 72 %2,','.0 0.00
Pas. Kera7ik :an5ai 30630 72 '.,0%0.*2 0.00
& Pas. Kera7ik ;in;ing 30630 72 '.,0%0.*2 0.00
' Pas. Kera7ik ;in;ing 2062 72 '.,'%3.'0 0.00
, Pas. Kera7ik ;in;ing 20620 72 ,0,*%3.'0 0.00
. Pas. Porse:in ;in;ing %%6%% 72 *,*2.0 0.00
J'=1.2
P ?I< PEKERJAAN BESI
P % 2e7asang Tiang Je7uran 7 %'..000 Rp.%,03.00 %&,2.,2&.00
P 2 2e7asang per % kg jaring ka?a5 9aja 6 ?ire 7esh Kg *2.*00 Rp23,'.&.2 %,00,,.&%.00
&,%0,,*20
RENCANA ANGGARAN BIAYA : RAB ;
TOTAL B,.@.
R#.
0.00
23,00.00
0.00
*.0330
%,%%2,23&.'
32&,2*'.%
&,**,,00.00
0.00
%,&&&,30..0
20,.&,032.30
0.00
&%.,2&.2
&,3'&,&%'.0
%,%',,.2.00
%',30*,22&.00
&,%0,,*20
BIDANG BANGUNAN
)?. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PENGE"ATAN
)?.) ) .= -0g141/ ( -0g-ro4 p-r.24aa0 Dat t-.6o4 8a.a
)?.).) Ba9a0
!"!(! kg So4a a-i N R-1#%(!"!! H R-%3#"(!
Aum,a' 516 H R-%3#"(!
)?.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4%!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<#+#.*$
)?.) ) .= -0D2D1 615a0g p-r.24aa0 t-.6o4 Ha0g p-r0a9 51 Dat
)?.).) Ba9a0
!"!(! kg Sa+u$ N R-(!!!"!! H R-#(!"!!
Aum,a' 516 H R-#(!"!!
)?.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4%!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<%*$.$$
)?.) ) .= -0g-ro4 4arat Dat 8a.a p-r.24aa0 6aBa 5-0ga0 Dara .a02a8
)?.).) Ba9a0
!"!(! kg Sa+u$ N R-(!!!"!! H R-#(!"!!
Aum,a' 516 H R-#(!"!!
BIDANG BANGUNAN
)?.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4%!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<%*$.$$
)?.) ) .= -0Ha620 p-r.24aa0 t-.6o4 8a.a
)?.).) Ba9a0
!"!(! kg Sa+u$ N R-(!!!"!! H R-#(!"!!
Aum,a' 516 H R-#(!"!!
)?.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4%!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<%*$.$$
)?.) ) .= -0g-ro4 4arat ata2 Dat 8a.a p-r.24aa0 6aBa 5-0ga0 pa0Dar pa/1r (/a068a/t10g) 5-0ga0
)?.).) Ba9a0
4!"!!! Kg Pasir si,ika N H R-2
1!"!!! L.r BBM N R-4/!!"!! H R-4/!!!"!!
Aum,a' 516 H R-4/!!!"!!
)?.).) P-ra8ata0
Hr S*<a kom-r*sor+,as.i$g -o. N H R-2
s*,a$g 4a$ $oFF,* H
Aum,a' 5#6 H R-2
)?.).# T-0aga
1"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4&!!!"!!
1"%!! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-(%!!!"!!
!"&!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!!!"!!
!"(!!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1(4!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) : (+) > Rp#$)<$$$.$$
)?.) ) .= -05-.p28 5a0 .-0ggo/o4 4aH2
)?.).) Ba9a0
!"!&! Kg D*m-u, 3a4i N R-143/("!! H R-11(!"!!
!"!#! Kg Mi$;ak 1a. N R-&!(!"!! H R-1%1"!!
1"!!! ,+r K*r.as gosok N R-3!&!"!! H R-3!&!"!!
Aum,a' 516 H R-4391"!!
)?.).# T-0aga
!"!4! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!"!!
!"!4! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-14!!"!!
!"!!4 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#&(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<#?).$$
)?.# ) .= P-0g-Data0 615a0g 4aH2 8a.a
)?.#.) Ba9a0
!"1(! Kg P,amir N R-143/("!! H R-#1(%"#(
!"1/! Kg Ca. 4asar N R-(1/(!"!! H R-&/9/"(!
!"1/! Kg Ca. -*$u.u- N R-(1/(!"!! H R-&/9/"(!
Aum,a' 516 H R-19/(1"#(
)?.#.# T-0aga
t10g4at 4-6-r/19a0 Sa #B
BIDANG BANGUNAN
!"!/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!/( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#&1"#(
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(1!%"#(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?<%*A.*$
)?.+ ) .= P-0g-Data0 615a0g 4aH2 6ar2 ( ) 8ap1/ p8a.1r )< ) 8ap1/ Dat 5a/ar< # Lap1/ Dat p-02t2p
)?.+.) Ba9a0
!"#!! Kg Ca. m*$i N R-1%#!!"!! H R-3#4!"!!
!"1(! Kg P,amir N R-143/("!! H R-#1(%"#(
!"1/! Kg Ca. 4asar N R-(1/(!"!! H R-&/9/"(!
!"#%! Kg Ca. -*$u.u- # ka,i N R-(1/(!"!! H R-134(("!!
Aum,a' 516 H R-#/%4&"/(
)?.+.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!9 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-31("!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#/4!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<+%%.A*
)?.? ) .= P-0g-Data0 615a0g 4aH2 6ar2 ( ) 8ap1/ p8a.1r )< ) 8ap1/ Dat 5a/ar< + 8ap1/ Dat p-02t2p.
)?.?.) Ba9a0
!"#!! Kg Ca. m*$i N R-1%#!!"!! H R-3#4!"!!
!"1(! Kg P,amir N R-143/("!! H R-#1(%"#(
!"1/! Kg Ca. 4asar N R-(1/(!"!! H R-&/9/"(!
!"3(! Kg Ca. -*$u.u- 3 ka,i N R-(1/(!"!! H R-1&11#"(!
Aum,a' 516 H R-3#3!%"#(
)?.?.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!( @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-3%/("!!
!"!!4 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%!#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+%<++).#*
)?.* ) .= P-8a62ra0 615a0g 4aH2 5-0ga0 t-a4 o18
)?.*.) Ba9a0
!"3%! L.r T*ak oi, N R-4#!!!"!! H R-1(1#!"!!
Aum,a' 516 H R-1(1#!"!!
)?.*.# T-0aga
!"!4! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!"!!
!"!%3 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"!%3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#3%#"(!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(&%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<C%A.*$
)?.; ) .= P-8a62ra0 615a0g 4aH2 5-0ga0 po81t2r
)?.;.) Ba9a0
!"1(! L.r Po,i.ur N R-(4!(!"!! H R-&1!/"(!
!"3/# L.r Po,i.ur 3a4i N R-(4!(!"!! H R-#!1!%"%!
#"!!! L+r Am-,as N R-3!&!"!! H R-%1%!"!!
Aum,a' 516 H R-343/4"1!
)?.;.# T-0aga
2 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H
!"!%! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!1% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%!!"!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#&!!"!!
BIDANG BANGUNAN
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+A<)A?.)$
)?.A ) .= P-8a62ra0 615a0g 4aH2 5-0ga0 Dat r-/152 5a0 t-r
)?.A.) Ba9a0
!"3(! L.r R*si4u a.au .*r N R-1&!!!"!! H R-%3!!"!!
Aum,a' 516 H R-%3!!"!!
)?.A.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3#4!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<*?$.$$
) .= P-8a62ra0 615a0g 4aH2 5-0ga0 I-r01/
)?.%.) Ba9a0
!"1(! L.r ?*r$is N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!(! Kg D*m-u, N R-143/("!! H R-/1&"/(
!"1!! L+r Am-*,as N R-3!&!"!! H R-3!&"!!
!"!1! B' Kuas N R-%1%!"!! H R-%1"%!
Aum,a' 516 H R-((&&"3(
)?.%.) T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"!%3 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"!!%3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#3%"#(
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!41"#(
Aum,a' 5#6 H R-%!&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<;A$.%*
)?.% ) .= P-0g-Data0 t-.6o4 6ar2 ( ) 8ap1/ p8a.1r< ) 8ap1/ Dat 5a/ar< # 8ap1/ Dat p-02t2p )
)?.%.) Ba9a0
!"1!! Kg P,amir N R-(/(!"!! H R-(/("!!
!"1!! Kg Ca. 4asar N R-1#%(!"!! H R-1#%("!!
!"#%! Kg Ca. -*$u.u- #> N R-1#%(!"!! H R-3#&9"!!
Aum,a' 516 H R-(1#9"!!
)?.%.) T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"!%3 @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"!!%3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#3%"#(
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!41"#(
Aum,a' 5#6 H R-%!&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<#)).*$
)?.C ) .= P-0g-Data0 t-.6o4 8a.a ( ) 8ap1/ Dat 5a/ar< # 8ap1/ Dat p-02t2p )
)?.C.) Ba9a0
!"1#! Kg Ca. 4asar N R-1#%(!"!! H R-1(1&"!!
!"1&! Kg Ca. -*$u.u- #> N R-1#%(!"!! H R-##//"!!
Aum,a' 516 H R-3/9("!!
)?.C.# T-0aga
!"!#& @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&4!"!!
!"!4# @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-14/!"!!
!"!!4# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(/"(!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#(%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<+;#.*$
) .= -8a62r t-.6o4 5-0ga0 4a84ar12.
)?.)$.) Ba9a0
!"1!! Kg Ka,karium N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)?.)$.# T-0aga
!"!4! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"!!( @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-1/("!!
!"!!!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&"/(
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1493"/(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<?C+.A*
) .= P-.a/a0ga0 Wa88 Pap-r
)?.)$.) Ba9a0
1"#!! m# 7a,, -a-*r N H R-2
!"#!! Kg P*r*ka. N R-1!3(!"!! H R-#!/!"!!
Aum,a' 516 H R-#!/!"!!
)?.)$.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!!# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/("!!
!"!!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-///("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<%?*.$$
)?.)$ ) .= P-g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 5-0ga0 .-01 6-/1
)?.)$.) Ba9a0
!"1!! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#(&/"(!
!"!1! B' Kuas N R-%1%!"!! H R-%1"%!
Aum,a' 516 H R-#%49"1!
)?.)$.# T-0aga
!"!#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&/(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))<+CC.)$
BIDANG BANGUNAN
) .= P-0g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 8ap1/ /-0g (ga86a01) /-Dara .a02a8 /1/t-. ? 8ap1/ Dat
4o0I-0/1o0a8 5-0ga0 t-6a8 #$$ 2.
)?.)).) Ba9a0
!"1!! Kg M*$i 5r*a4 ,*a46 A N H R-2
!"1!! Kg M*$i 5r*a4 ,*a46 B N H R-2
!"!4! Kg A,umi$ium C N H R-2
!"!4! Kg A,umi$ium B N H R-2
!"!1! L.r P*$g*$1*r N H R-2
!"!!# MK P*ra$1a' ka;u N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)?.)).# T-0aga
!"!!% @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!"!!
!"!!% @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#1!"!!
!"!##( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-&43"/(
!"!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1(33"/(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<*++.A*
) .= P-0g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 8ap1/ /-0g (ga86a01) /-Dara .a02a8 /1/t-. ) 8ap1/ Dat
.2ta491r 5-0ga0 t-6a8 #$$ 2.
)?.)).) Ba9a0
!"3!! Kg Ca. N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)?.)).# T-0aga
!"!!% @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!"!!
!"!%! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!1#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#9/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#<CA$.$$
) .= P-0g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 8ap1/ /-0g (ga86a01) /-Dara .a02a8 /1/t-. + 8ap1/ Dat
4o0I-0/1o0a8 5-0ga0 t-6a8 #$$ 2.
)?.)).) Ba9a0
!"11! Kg Ca. 4asar N H R-2
!"1/! Kg Ca. a$.ara N H R-2
!"!&! Kg Ca. -*$u.u- N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)?.)).# T-0aga
!"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
!"&!! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#&!!!"!!
!"3!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#(!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%##(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;#<#*$.$$
) .= P-0g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 8ap1/ /-0g (ga86a01) /-Dara /-.prot (a1r8-// /praH) 5-0ga0
/1/t-. ) 8ap1/ Dat 5a/ar .2ta491r 5-0ga0 t-6a8 #$$ 2.
)?.)).) Ba9a0
!"3!! Kg Ca. 4asar N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)?.)).# T-0aga
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"/!! @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-#4(!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(#!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*#<$$$.$$
)?.)) ) .= P-0g-Data0 p-r.24aa0 6aBa 5-0ga0 .-01 6-/1 5a0 p-ra0Da9
BIDANG BANGUNAN
)?.)).) Ba9a0
!"1!! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#(&/"(!
!"!1! B' Kuas N R-3!&!"!! H R-3!"&!
!"!!# MK P*ra$1a' ka;u N R-(/&!("!! H R-11("%1
Aum,a' 516 H R-#/33"91
)?.)).# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"##( @rg Tuka$g 1a. N R-3(!!!"!! H R-/&/("!!
!"!##( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-&43"/(
!"!!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%(1&"/(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C<#*#.;;
BIDANG BANGUNAN
)$. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN BESI DAN ALUINIU
)$.) -0g-rBa4a0 ) D. P-0g-8a/a0 5-0ga0 8a/ 81/tr14
)$.;.) Ba9a0
!"!4! Kg Ka<a. ,as ,is.rik N R-1!!!!"!! H R-4!!"!!
!"!3! Li.*r So,ar N R-43!!"!! H R-1#9"!!
!"!!4 Li.*r Mi$;ak -*,umas N R-#&1/("!! H R-11#"/!
Aum,a' 516 H R-%41"/!
)$.;.# T-0aga
!"!!4 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!"!!
!"!!# @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-/!"!!
!"!!!# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/"(!
!"!!!# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&"!!
Aum,a' 5#6 H R-#!("(!
)$.;.+ A8at
!"!1/! Aam S*<a A,a. N R-(!!!!"!! H R-&(!"!!
Aum,a' 536 H R-&(!"!!
J2.8a9 ()):(#):(+) > Rp)<;CA.#$
)$.) -.a/a0g ) 4g B-/1 proG18
)$.).) Ba9a0
1"1(! Kg B*si -ro8i, N R-1!9#("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-1#(%3"/(
)$.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<%$%.A*
)$.) -.a/a0g ) 4g Ra0g4a 425a!425a 6aBa WF
)$.).) Ba9a0
1"1(! Kg B*si +a3a 79 N R-1!9#("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-1#(%3"/(
)$.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<%$%.A*
)$.) -.a/a0g ) 4g Ra0g4a 425a!425a 6aBa /142
)$.).) Ba9a0
1"1(! Kg B*si +a3a siku N R-1!9#("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-1#(%3"/(
)$.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<%$%.A*
)$.) -.a/a0g ) 4g Ra0g4a 425a!425a 6aBa "
BIDANG BANGUNAN
)$.).) Ba9a0
1"1(! Kg B*si +a3a C N R-1!9#("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-1#(%3"/(
)$.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<%$%.A*
)$.) -.a/a0g ) 4g P8at /1.p28 < 8a05a/a0< 14ata0 gor510g & Tr-4/ta0g
)$.).) Ba9a0
1"1(! Kg B*si P,a. ,a$4asa$ Tr*ks.a$g N R-143/("!! H R-1%(31"#(
Aum,a' 516 H R-1%(31"#(
)$.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<AA;.#*
)$.) -.a/a0g )$$ 4g P-4-rBaa0 P-ra41ta0
)$.).) Ba9a0
1"!!! L.r So,ar N R-43!!"!! H R-43!!"!!
!"1!! L.r Mi$;ak P*,umas N R-#&1/("!! H R-#&1/"(!
Aum,a' 516 H R-/11/"(!
)$.).# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!!1 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%/3/"(!
)$.).+ S-7a A8at
!"!!& Aam S*<a A,a. N R-2 H R-2
Aum,a' 536 H R-2
J2.8a9 ()):(#):(+) > Rp)+<%**.$$
)$.) ) Kg Fa6r14a/1 & P-.a/a0ga0 ra0g4a atap 6aBa WF ( Ka0a8
)$.).) Ba9a0
1"1!! Kg B*si -ro8i, 79 N R-1!9#("!! H R-1#!1/"(!
!"!#! Kg E,*k.ro4a N R-49(!!"!! H R-99!"!!
!"!&! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#!/!"!!
Aum,a' 516 H R-1(!//"(!
)$.).# T-0aga
!"!!3( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!("!!
!"!1!1 @rg Tuka$g +*si 0 ,as N R-3(!!!"!! H R-3(3"(!
!"!1%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!9&"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<)A;.$$
)$.# ) Kg Fa6r14a/1 & P-.a/a0ga0 ra0g4a atap 6aBa /142
)$.#.) Ba9a0
1"1!! Kg B*si siku L N R-1!9#("!! H R-1#!1/"(!
!"!(! Kg E,*k.ro4a N R-49(!!"!! H R-#4/("!!
!"!&! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#!/!"!!
Aum,a' 516 H R-1%(%#"(!
BIDANG BANGUNAN
)$.#.# T-0aga
!"!!3( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!("!!
!"!1!1 @rg Tuka$g +*si 0 ,as N R-3(!!!"!! H R-3(3"(!
!"!!3( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(9&"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A<);).$$
)$.+ ) Kg Fa6r14a/1 & P-.a/a0ga0 ra0g4a atap 6aBa "
)$.+.) Ba9a0
1"1!! Kg B*si C N R-1!9#("!! H R-1#!1/"(!
!"!#! Kg E,*k.ro4a N R-49(!!"!! H R-99!"!!
!"!&! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#!/!"!!
Aum,a' 516 H R-1(!//"(!
)$.+.# T-0aga
!"!!3( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!("!!
!"!1!1 @rg Tuka$g +*si 0 ,as N R-3(!!!"!! H R-3(3"(!
!"!1%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!9&"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<)A;.$$
)$.? ) Kg Fa6r14a/1 & P-.a/a0ga0 P8at /1.p28 <8a05a/a0<14ata0 gor510g & Tr-4/ta0g
)$.?.) Ba9a0
1"1!! Kg B*si P,a. ,a$4asa$ Tr*ks.a$g N R-143/("!! H R-1(&1#"(!
!"!#! Kg E,*k.ro4a N R-49(!!"!! H R-99!"!!
!"!&! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#!/!"!!
Aum,a' 516 H R-1&&/#"(!
)$.+.# T-0aga
!"!!3( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!("!!
!"!1!1 @rg Tuka$g +*si 0 ,as N R-3(!!!"!! H R-3(3"(!
!"!1%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!9&"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C<CA).$$
)$.* ) Kg Fa6r14a/1 & P-.a/a0ga0 Ra0g4a P1pa Ga8Ia01/
)$.*.) Ba9a0
1"1!! Kg B*si )a,Ca$is N R-9/9!"!! H R-1!/%9"!!
!"!#! Kg E,*k.ro4a N R-49(!!"!! H R-99!"!!
!"!&! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-#!/!"!!
Aum,a' 516 H R-13&#9"!!
)$.*.# T-0aga
!"!!3( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!("!!
!"!1!1 @rg Tuka$g +*si 0 ,as N R-3(!!!"!! H R-3(3"(!
!"!1%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!9&"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?<C#A.*$
)$.; ) .= Pa/a0g p10t2 6-/1 6aBa
)$.;.) Ba9a0
1"!!! ML Pi$.u +*si +a3a N R-(1/(!!"!! H R-(1/(!!"!!
Aum,a' 516 H R-(1/(!!"!!
)$.;.# T-0aga
!"%(! @rg Tuka$g +*si ko$s.ruksi N R-3(!!!"!! H R-##/(!"!!
!"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19(!!"!!
!"!%( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#43/"(!
!"!3# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4(9%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*;+<?;A.*$
BIDANG BANGUNAN
)$.; -.62at ) .= p10t2 6-/1 p8at 6aBa t-6a8 # .. ra0g4ap< ra0g4a 6aBa /142
)$.;.) Ba9a0
1("!!! Kg B*si siku L 3!"3!"3 N H R-2
3#"&!! Kg B*si -,a. +a3a N H R-2
!"!(! Kg Ka<a. ,as N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)$.;.# T-0aga
1"!(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
1"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
!"1!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-393/"(!
!"!(# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/4#%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA?<#;A.*$
)$.A ) .= Pa/a0g B-05-8a 6-/1
)$.A.) Ba9a0
1"!!! ML A*$4*,a +*si N R-44!!!!"!! H R-44!!!!"!!
Aum,a' 516 H R-44!!!!"!!
)$.A.# T-0aga
1"!(! @rg Tuka$g +*si ko$s.ruksi N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
1"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
!"1!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-393/"(!
!"!!(#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#1!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/#39/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)#<+CA.*$
)$.; -.62at ).# Ra0g4a B-05-8a 6-/1 /D2ar- t26- ( #* F * ) D.
)$.;.) Ba9a0
4"/%! m B*si S1uar* Tu+* N H R-2
4"(## m B*si Lis Ka1a 51 > 16 1m N H R-2
#!"!!! 1m P*$g*,asa$ N R-1%9/"#! H R-33944"!!
Aum,a' 516 H R-33944"!!
)$.;.# T-0aga
!"%(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-##/(!"!!
!"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19(!!"!!
!"!%( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#43/"(!
!"!3# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4(9%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpAC<C)).*$
)$.% -.a/a0g ) .= P10t2 Ro8810g Door B-/1
)$.%.) Ba9a0
1"!!! m# Pi$.u gu,u$g +*si N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)$.%.# T-0aga
1"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!!"!!
1"#!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-4#!!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/&%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%<;C$.$$
)$.% -.a/a0g ) .= P10t2 Ro8810g Door a882.1012.
)$.%.) Ba9a0
1"!!! m# Pi$.u gu,u$g a,,umi$ium N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
BIDANG BANGUNAN
)$.%.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
1"!!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3(!!!"!!
!"1!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/(!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA$<A*$.$$
)$.% -.a/a0g ) .= P10t2 81pat ( Fo8510g 5oor )
)$.%.) Ba9a0
1"!!! m# Pi$.u Li-a. N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)$.%.# T-0aga
!"44! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-13#!!"!!
!"44! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-1(4!!"!!
!"!44 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%(!"!!
!"!## @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3113!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)<)+$.$$
)$.% -.a/a0g ) .= S20/Dr--0 A882.1012.
)$.%.) Ba9a0
1"!!! m# Su$s1r**$ A,,umi$ium N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)$.%.# T-0aga
!"!&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!"!!
!"&!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#&!!!"!!
!"!&! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!!"!!
!"!!4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-33(%!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++<*;$.$$
)$.% ) .= Pa/a0g t-ra81/ 6-/1
)$.%.) Ba9a0
11"(!! M= B*si s.ri- # > 3 N R-1!9#("!! H R-1#(%3/"(!
Aum,a' 516 H R-1#(%3/"(!
)$.%.# T-0aga
1"#!! @rg Tuka$g ,as N R-3(!!!"!! H R-4#!!!"!!
1"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4"!!
Aum,a' 5#6 H R-/&4/4"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$?<))).*$
)$.% ) .= Pa/a0g t-ra81/ 6-/1 /tr1p ( # F + ) ..
)$.%.) Ba9a0
%"1// kg B*si s.ri- # > 3 N R-1!9#("!! H R-%/4&3"/3
#/"!&! 1m P*$g*,asa$ N R-1%9/"#! H R-4(9%!"1&
Aum,a' 516 H R-113443"9!
)$.%.# T-0aga
1"%/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-(!1!!"!!
1"%/! @rg Tuka$g ,as N R-3(!!!"!! H R-(&4(!"!!
!"1%/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%#%#"(!
!"!&3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-33#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%&!3#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%)<?A;.?$
BIDANG BANGUNAN
)$.C ) .= Pa/a0g 4a7at 9ar.o014a
)$.C.) Ba9a0
1"1!! ML Ka<a. 'armo$ika N R-#!1#("!! H R-##13/"(!
!"!#! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-#99"!!
!"!!1& MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!! H R-1#3/("!!
Aum,a' 516 H R-34&11"(!
)$.C.# T-0aga
BIDANG BANGUNAN
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%&9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?)<A$;.*$
)$.)$ ) .= Pa/a0g 4a7at 4a//a
)$.)$.) Ba9a0
1"1!! ML Ka<a. kassa N R-%/%(!"!! H R-/441("!!
!"!#! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-#99"!!
!"!!1& MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!! H R-1#3/("!!
Aum,a' 516 H R-&/!&9"!!
)$.)$.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%&9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC+<C%?.$$
)$.)) ) .= Pa/a0g B-05-8a 0a4o & tra81/
)$.)).) Ba9a0
1"1!! ML A*$4*,a $ako N R-1(!!!"!! H R-1%(!!"!!
!"!#! Kg Paku skru- 1 1m 2 #"( 1m N R-(/&!("!! H R-11(%"1!
!"!#( ML B*si s.ri- PPPPPPPPPP N R-1!9#("!! H R-#/3"13
Aum,a' 516 H R-1/9#9"#3
)$.)).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13/9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)<A)C.#+
)$.)) ) .= Pa/a0g B-05-8a 0a4o & tra81/
)$.)).) Ba9a0
1"1!! ML A*$4*,a $ako 5ra$gkaDka1a (mm6 N R-%//%!"!! H R-/4(3%"!!
1!"!!! Bua' Paku skru- 1 1m 2 #"( 1m N R-/!!"!! H R-/!!!"!!
/"!!! m= B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-/%4/("!!
Aum,a' 516 H R-1(&!11"!!
)$.)).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13/9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A)<%$).$$
)$.)# ) .3 Pa/a0g ta8a0g 5atar< /-0g BJLS +$
)$.)#.) Ba9a0
1"!!! m= S*$g -,a. ukura$ /! BALS 3! N R-#99!!"!! H R-#99!!"!!
!"!1( Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-##4"#(
!"!!9% MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"! H R-#/%%/"#!
!"#(! Kg 9,i$1o.* 0 m*$i +*si N R-#(&/("!! H R-%4%&"/(
Aum,a' 516 H R-%4#%!"#!
)$.)#.# T-0aga
BIDANG BANGUNAN
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-194&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%+<A?A.A$
)$.)# ) .3 Pa/a0g ta8a0g 5atar ( B2ra1< /-0g BJLS +$ 8-6ar C$ D.
)$.)#.) Ba9a0
1"!(! m= S*$g -,a. N R-34(!!"!! H R-3%##("!!
!"!1( Kg Paku 1 1m 2 #( 1m N R-149(!"!! H R-##4"#(
!"!19 m3 Pa-a$ ka;u krui$g N R-4!#(!!!"!! H R-/%4/("!!
Aum,a' 516 H R-11#9#4"#(
)$.)#.# T-0aga
BIDANG BANGUNAN
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#133/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+?<#;).A*
)$.)+ ) .3 Pa/a0g ta8a0g .1r10g< /-0g BJLS +$
)$.)+.) Ba9a0
1"!! m= S*$g -,a. ukura$ 9! BALS 3! N R-34(!!"!! H R-34(!!"!!
!"!1( Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-##4"#(
!"!19 MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"! H R-(4/(&"!!
!"3!! Kg 9,i$1o.* 0 m*$i +*si N R-#(&/("!! H R-//%#"(!
Aum,a' 516 H R-9/#44"/(
)$.)+.# T-0aga
!"!4! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))+<?+#.#*
)$.)? ) .3 Pa/a0g ta8a0g E 810g4ara0 D!)$ D.< /-0g 6B8/ +$
)$.)?.) Ba9a0
!"3!! L+r S*$g -,a. 3= > %= +3,s 3! N R-34(!!"!! H R-1!3(!"!!
!"1!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-149("!!
!"!19 MK Ka;u +or$*o -a-a$ N R-#&&#!!!"! H R-(4/(&"!!
!"(!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-(4%#"(!
Aum,a' 516 H R-/#!%("(!
)$.)?.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14#3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%;<+$+.$$
)$.)? ) .3 Pa/a0g ta8a0g E 810g4ara0 D!)* D.< /-0g p8at BJLS +$ 8-6ar ?* D.
)$.)?.) Ba9a0
1"!(! L+r S*$g -,a. N R-19/1#"!! H R-#!%9/"%!
!"!1! Kg Paku 1 1m 2 #"( 1m N R-149(!"!! H R-149"(!
!"(!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-(4%#"(!
Aum,a' 516 H R-#%3!9"%!
)$.)?.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%4!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?#<A)?.;$
)$.)* ).# Pagar ProG18
)$.)*.) Ba9a0
1"!!! m# Pagar Pro8i, N R-49(!!!"!! H R-49(!!!"!!
Aum,a' 516 H R-49(!!!"!!
)$.)*.# T-0aga
!"!% 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
BIDANG BANGUNAN
!"#(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9/!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$?<A$*.$$
)$.)% ) .= Pa/a0g p10t2 a82.1012.
)$.)%.) Ba9a0
1"!!! ML Pi$.u a,umi$ium N R-#4/(!!"!! H R-#4/(!!"!!
Aum,a' 516 H R-#4/(!!"!!
)$.)%.# T-0aga
1"!(! @rg Tuka$g +*si ko$s.ruksi N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
1"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
!"1!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-393/"(!
!"!!(# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!&"!!
Aum,a' 5#6 H R-/#39("(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)C<%C*.*$
)$.)C -.a/a0g ) .= P10t2 A882.1012. Str1p L-6ar % D.
)$.)C.) Ba9a0
4"4!! m= Pro8i, A,,umi$ium N H R-2
14"%!!! m= A,,umi$ium S.ri- N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)$.)C.# T-0aga
!"!&( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#((!"!!
!"!&( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#9/("!!
!"!!&( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-31&"/(
!"!!4# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%&"!!
Aum,a' 5#6 H R-%!11"/(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<$)).A*
)$.; -.a/a0g ).# P10t2 KaDa Ra0g4a A882.1012.
)$.;.) Ba9a0
4"4!! m Pi$.u A,,umi$ium N R-2 H R-2
4"(!! m Pro8i, ka1a N R-2 H R-2
!"#/! .u+* S*a,a$. N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)$.;.# T-0aga
!"!&( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#((!"!!
!"!&( @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#9/("!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(9&("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<C%*.$$
)$.;
)$.;.) Ba9a0
1"!!! m# ?*$*.io$s +,i$4s 4a$ ?*r.i1a, +,i$4s N R-2 H R-2
5 Tirai 6 Aum,a' 516 H R-2
)$.;.# T-0aga
!"3(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#4/&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?<A%#.*$
)$.)C ) .= Pa/a0g 4a7at 0Ha.24
)$.)C.) Ba9a0
-.a/a0g ).# Venetions Blinds 5a0 Vertical Blinds
BIDANG BANGUNAN
1"1!! ML Ka<a. $;amuk N R-%/%(!"!! H R-/441("!!
!"!#! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-#99"!!
!"!!1& MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!! H R-1#3/("!!
Aum,a' 516 H R-&/!&9"!!
)$.)C.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%&9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC+<C%?.$$
)$.C ) .= Pa/a0g 4a7at 0Ha.24
)$.C.) Ba9a0
1"1!! ML Ka<a. $;amuk N R-%/%(!"!! H R-/441("!!
11"11 1m P*$g*,asa$ N R-1%9/"#! H R-1&&(("&9
1"/1% kg Ba3a s.ri- 5 !"# > # 6 1m N R-1!9#("!! H R-1&/4/"3!
Aum,a' 516 H R-11#!1&"19
)$.C.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))C<$C+.)C
)$.); ) 3 -.a/a0g T1a0g Pagar BR"
)$.);.) T-0aga
!"!% 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"#(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"4% +' K,*m N R-1#3/"(! H R-(%%"/&
!"91/ +' Bau. N R-14&("!! H R-13%1"/(
J2.8a9 H Rp))<;++.*#
!"4% +.g N R-&#&!!"!! H R-3/9##"4!
!"4% +.g N R-1#3%#("!! H R-(%%#!"#(
!"4% +.g N R-//9%#"(! H R-3(/!%"&3
!"4% +.g N R-&41(!"!! H R-3&(4!"/!
!"4% +.g N R-1#99(!"!! H R-(9(1/"1!
!"4% +.g N R-13(93!"!! H R-%##(("94
!"4% +.g N R-1!4%(!"!! H R-4/9#9"/!
!"4% +.g N R-1#19!!"!! H R-((&3!"#!
!"4% +.g N R-13(/!!"!! H R-%#1(!"%!
!"4% +.g N R-14/#!!"!! H R-%/41/"%!
!"4% +.g N R-1%33!!"!! H R-/4/91"4!
!"4% +.g N R-#!3((!"!! H R-93##("9!
)$.)A ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F C$$ ga8Ia01J-
)$.)A.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-193#!!"!! H R-&!(%4"4!
Aum,a' 516 H R-&!(%4"4!
)$.)A.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%?<*C?.?$
)$.)% ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F )#$$ ga8Ia01J-
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1#!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1(!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > 1&!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > #!!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > ##(!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ 1"(B > #4!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1#!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1(!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > 1&!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > #!!!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > ##(!
Tia$g -*$g'u+u$g Uk" φ #"!B > #4!!
BIDANG BANGUNAN
)$.)%.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-#39#!!"!! H R-99/4%"4!
Aum,a' 516 H R-99/4%"4!
)$.)%.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$+<AA;.?$
)$.)C ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F )*$$ ga8Ia01J-
)$.)C.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-#(3%&/"(! H R-1!(/&/"%9
Aum,a' 516 H R-1!(/&/"%9
)$.)C.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$C<%)A.;C
)$.#$ ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F )A*$ ga8Ia01J-
)$.#$.) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-3%&!!!"!! H R-1(34(%"!!
Aum,a' 516 H R-1(34(%"!!
)$.#$.# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)*A<?%;.$$
)$.#) ) 3 Pagar BR" 24. #?$$ F )C$$ ga8Ia01J-
)$.#).) Ba9a0
!"41/ u$i. Pagar BRC N R-3933!!"!! H R-1%4!!%"1!
Aum,a' 516 H R-1%4!!%"1!
)$.#).# T-0aga
!"!3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-91!"!!
!"1!4 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);%<$+;.)$
)$.## ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g T20gga8 24. )$$$ F )$$$
)$.##.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-3!%9!!"!! H R-3!%9!!"!!
Aum,a' 516 H R-3!%9!!"!!
)$.##.# T-0aga
!"!% 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-##!("!!
!"#(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9/!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+);<;$*.$$
)$.#+ ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g T20gga8 24. )$$$ F )#$$
)$.#+.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-34%(!!"!! H R-34%(!!"!!
Aum,a' 516 H R-34%(!!"!!
)$.#+.# T-0aga
!"!& 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#%%!"!!
!"3!! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-11%%!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+*%<);$.$$
BIDANG BANGUNAN
)$.#? ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g T20gga8 24. )$$$ F )*$$
)$.#?.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-4/!#(!"!! H R-4/!#(!"!!
Aum,a' 516 H R-4/!#(!"!!
)$.#?.# T-0aga
!"1 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-33#("!!
!"3/( 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-11#(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14(/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%?<%#*.$$
)$.#* ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g Ga05a 24. #*$$ F )#$$
)$.#*.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-&41##("!! H R-&41##("!!
Aum,a' 516 H R-&41##("!!
)$.#*.# T-0aga
!"#3 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-&1(("!!
!"9#( 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#//(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3(9!("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%AA<)+$.$$
)$.#; ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g Ga05a 24. #*$$ F )*$$
)$.#;.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-1!(11!!"!! H R-1!(11!!"!!
Aum,a' 516 H R-1!(11!!"!!
)$.#;.# T-0aga
!"#( 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-&&#!"!!
1"!!! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3&&#!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<$%C<C#$.$$
)$.#A ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g Ga05a 24. +$$$ F )#$$
)$.#A.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-1!!%#(!"!! H R-1!!%#(!"!!
Aum,a' 516 H R-1!!%#(!"!!
)$.#A.# T-0aga
!"#/ 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-9#/("!!
1"!(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!//("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<$?A<$#*.$$
)$.#% ) 201t P10t2 Pagar BR" S710g Ga05a 24. +$$$ F )*$$
)$.#%.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-1#%(!!!"!! H R-1#%(!!!"!!
Aum,a' 516 H R-1#%(!!!"!!
)$.#%.# T-0aga
!"#& 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-994!"!!
1"1#( 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-33/(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<+$%<;C$.$$
)$.#C ) 201t P10t2 Pagar BR" Doro0g 24. +$$$ F )#$$
)$.#C.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-1#993/("!! H R-1#993/("!!
Aum,a' 516 H R-1#993/("!!
)$.#C.# T-0aga
!"#/ 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-9#/("!!
1"!(! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 5#6 H R-4!//("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<+?$<)*$.$$
)$.+$ ) 201t P10t2 Pagar BR" Doro0g 24. +$$$ F )*$$
)$.+$.) Ba9a0
1"!!! u$i. Pi$.u N R-14&(!!!"!! H R-14&(!!!"!!
Aum,a' 516 H R-14&(!!!"!!
)$.+$.# T-0aga
!"#& 'ari Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-994!"!!
1"1#( 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-33/(!"!!
Aum,a' 5#6 H R-43%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<*#%<;C$.$$
)$.+) ) .3 -0g-rBa4a0 K2/-0 A82.1012.
)$.+).) Ba9a0
1"!!! m Pro8i, A,umi$ium #B > (B N R-%#1(!"!! H R-%#1(!"!!
#"!!! m Kar*. kus*$ a,umi$ium N R-33!!"!! H R-%%!!"!!
Aum,a' 516 H R-%&/(!"!!
)$.+).# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"!3! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1!(!"!!
!"!!3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#"(!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-331%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$)<C)#.*$
)$.+) ) .3 -.a/a0g K2/-0 P10t2 A82.1012.
)$.+).) Ba9a0
1"1!! m= Pro8i, A,umi$ium N R-%#1(!"!! H R-%&3%("!!
#"!!! Bua' Skru- 8i>*r N H R-2
!"!%! Tu+* S*a,a$. N H R-2
Aum,a' 516 H R-%&3%("!!
)$.+).# T-0aga
!"!43 @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#9!"!!
!"!43 @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1(!("!!
!"!!43 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%1"#(
!"!!#1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&4"!!
Aum,a' 5#6 H R-3!4!"#(
J2.8a9 ()) : (#) > RpA)<?$*.#*
)$.+# ) .3 -0g-rBa4a0 S81.ar A82.1012.
)$.+#.) Ba9a0
1"!!! m= S,imar A,umi$ium N R-4!/!!"!! H R-4!/!!"!!
1"!!! m= Kar*. kus*$ a,umi$ium N R-33!!"!! H R-33!!"!!
Aum,a' 516 H R-44!!!"!!
)$.+#.# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4//#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC)<A#*.$$
)$.++ ) .3 Pa/a0ga0 Ta8a0g P-.62829 P1pa P'" ?L THp- D
)$.++.) Ba9a0
1"!!! m= Pi-a P?C 4B T;-* D N R-(4%#("!! H R-(4%#("!!
1"!!! +3 K,*m P?C N R-1/#("!! H R-1/#("!!
Aum,a' 516 H R-(%3(!"!!
BIDANG BANGUNAN
)$.++.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;+<%*$.$$
)$.+? ) .3 Pa/a0ga0 Ta8a0g P-.62829 P1pa P'" +L THp- D
)$.+?.) Ba9a0
1"!!! m= Pi-a P?C 3B T;-* D N R-3%&!!"!! H R-3%&!!"!!
1"!!! +3 K,*m P?C N R-1/#("!! H R-1/#("!!
Aum,a' 516 H R-3&(#("!!
)$.+?.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;<$#*.$$
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
Rp?C<***.C#
Rp;%<#*+.AA
Rp?A<+?$.+*
Rp*$<)A?.##
RpA)<)*$.;#
RpA+<%%C.?;
Rp*C<*;+.##
Rp;A<?;+.A#
RpA+<A%?.)#
RpAC<$*).)#
Rp%;<?#?.C#
Rp)$?<%*C.?#
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
)+. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
)+.) ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 pD a62 ! a62 242ra0 ?$ F ?$ D.
)+.).) Ba9a0
%"%3! B' U+i$ a+u 2 a+u N R-2 H R-2
9"&!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9%43"#!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
Aum,a' 516 H R-1#/3%"9(
)+.).# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#*<?$;.C*
)+.) ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 pD a62 ! a62 242ra0 +$ F +$ D.
)+.).) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ a+u 2 a+u N R-4#9!!"!! H R-4#9!!"!!
1!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
Aum,a' 516 H R-((&33"/(
)+.).# T-0aga
!"#%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/&!!"!!
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-131&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;C<$);.#*
)+.) ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 pD a62 ! a62 242ra0 #$ F #$ D.
)+.).) Ba9a0
1"!%! m# U+i$ a+u 2 a+u N R-#4%4!"!! H R-#%11&"4!
1!"4!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!#33"%!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
Aum,a' 516 H R-3944("/(
)+.).# T-0aga
!"#/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&1!!"!!
!"13! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4((!"!!
!"13! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/("!!
!"!14 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&!&("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*A<*+$.A*
)+.) ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 pD a62 ! a62 242ra0 #$ F #$ D.
)+.).) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ a+u 2 a+u #! > #! 1m N R-#4%4!"!! H R-#4%4!"!!
1!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!#1( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-14/&"13
Aum,a' 516 H R-3(9(&"13
)+.).# T-0aga
!"#%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/&!!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!1#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4%&"/(
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-131%3"/(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?C<)#).%%
)+.# ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 7ar0a 242ra0 ?$ F ?$ D.
)+.#.) Ba9a0
%"%3! +' U+i$ <ar$a N H R-2
9"&!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9%43"#!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"3!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-1%4/4"4(
)+.#.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C<)??.?*
)+.# ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 7ar0a 242ra0 +$ F +$ D.
)+.#.) Ba9a0
11"&/! +' U+i$ <ar$a 3! > 3! 1m N H R-2
1!"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-1/#4%"#(
)+.#.# T-0aga
!"#%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/&!!"!!
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-131&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<?#%.A*
BIDANG BANGUNAN
)+.+ ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 7ar0a 242ra0 #$ F #$ D.
)+.+.) Ba9a0
#%"(!! +' U+i$ <ar$a #! > #! 1m N R-2 H R-2
1!"4!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!#33"%!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"%#! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-4%(/"(!
Aum,a' 516 H R-1/9&4"&(
)+.+.) T-0aga
!"#/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&1!!"!!
!"13! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4((!"!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!14 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13%//"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)<;;#.+*
)+.? ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 t-ra/o 242ra0 ?$ F ?$ D.
)+.?.) Ba9a0
%"%3! +' U+i$ .*raso N R-2 H R-2
9"&!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9%43"#!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"3!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-1%4/4"4(
)+.?.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C<)??.?*
)+.? ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 t-ra/o 242ra0 +$ F +$ D.
)+.?.) Ba9a0
11"&/! +' U+i$ .*raso 3! > 3! 1m N H R-2
1!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-1/#4%"#(
)+.?.# T-0aga
!"#%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/&!!"!!
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-131&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<?#%.A*
)+.* ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 gra01to 242ra0 ?$ F ?$ D.
)+.*.) Ba9a0
%"%3! +' U+i$ gra$i.o N H R-2
9"&!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9%43"#!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"3!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-1%4/4"4(
BIDANG BANGUNAN
)+.*.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C<)??.?*
)+.* ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 gra01to 242ra0 +$ F +$ D.
)+.*.) Ba9a0
11"&/! +' U+i$ gra$i.o 3! > 3! 1m N H R-2
1!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-1/#4%"#(
)+.*.# T-0aga
!"#%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/&!!"!!
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4%&"/(
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-131%3"/(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<?)$.$$
)+.; ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 t-ra82F 242ra0 ?$ F ?$ D.
)+.;.) Ba9a0
%"%3! +' U+i$ .*ra,u> k*ra$g N H R-2
9"&!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9%43"#!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"3!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-1%4/4"4(
)+.;.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#/!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C<)%).C*
BIDANG BANGUNAN
)+.; ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 t-ra82F 242ra0 +$ F +$ D.
)+.;.) Ba9a0
11"&/! +' U+i$ .*ra,u> k*ra$g N H R-2
1!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-1/#4%"#(
)+.;.# T-0aga
!"#%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/&!!"!!
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-131&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<?#%.A*
)+.; ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 t-ra82F .ar.-r 242ra0 ;$ F ;$ D.
)+.;.) Ba9a0
3"1!! +' U+i$ .*ra,u> marm*r N H R-2
9"%!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-944%"4!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-1%&(#"%(
)+.;.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C<*##.;*
)+.; ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 t-ra82F .ar.-r 242ra0 ?$ F ?$ D.
)+.;.) Ba9a0
%"%3! +' U+i$ .*ra,u> marm*r N H R-2
9"&!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9%43"#!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"3!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-1%4/4"4(
)+.;.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C<)??.?*
)+.; ) .= Pa/a0g 8a0ta1 2610 t-ra82F .ar.-r 242ra0 +$ F +$ D.
)+.;.) Ba9a0
11"&/! +' U+i$ .*ra,u> marm*r N H R-2
1!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-1/#4%"#(
BIDANG BANGUNAN
)+.;.# T-0aga
!"#%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/&!!"!!
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"!13 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4&/"(!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-131&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<?#%.A*
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 pD a62 ! a62 242ra0 )* F #$ D.
)+.A.) Ba9a0
("3!! +' P,i$. u+i$ 1( > #! 1m N H R-2
1"%(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1%#3"%!
!"!!4 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#/("!!
Aum,a' 516 H R-1&9&"%!
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<#%;.)$
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 pD a62 ! a62 242ra0 )$ F +$ D.
)+.A.) Ba9a0
3"(3! +' P,i$. u+i$ 1! > 3! 1m N H R-2
1"#4! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1##!"1%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
Aum,a' 516 H R-14#%"41
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<%)+.C)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 pD a62 ! a62 242ra0 )$ F ?$ D.
)+.A.) Ba9a0
#"%(! +' P,i$. u+i$ 1! > 4! 1m N H R-2
1"#4! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1##!"1%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
Aum,a' 516 H R-14#%"41
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<%)+.C)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 pD 7ar0a 242ra0 )$ F #$ D.
)+.A.) Ba9a0
("3!! +' P,i$. u+i$ PC <ar$a N H R-2
BIDANG BANGUNAN
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 pD 7ar0a 242ra0 )$ F +$ D.
)+.A.) Ba9a0
3"(3! +' P,i$. u+i$ PC <ar$a N R-2 H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 pD 7ar0a 242ra0 )$ F ?$ D.
)+.A.) Ba9a0
#"%(! +' P,i$. u+i$ PC <ar$a N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 t-ra/o 242ra0 )$ F +$ D.
)+.A.) Ba9a0
3"(3! +' P,i$. u+i$ .*raso N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
BIDANG BANGUNAN
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 t-ra/o 242ra0 )$ F ?$ D.
)+.A.) Ba9a0
#"%(! +' P,i$. u+i$ .*raso N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 gra01t 242ra0 )$ F ?$ D.
)+.A.) Ba9a0
#"%(! +' P,i$. u+i$ gra$i. N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 gra01t 242ra0 )$ F +$ D.
)+.A.) Ba9a0
3"(3! +' P,i$. u+i$ gra$i. N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 t-ra82F 4-ra0g 242ra0 )$ F ?$ D.
)+.A.) Ba9a0
#"%(! +' P,i$. u+i$ .*ra,u> k*ra$g N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
BIDANG BANGUNAN
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 t-ra82F 4-ra0g 242ra0 )$ F +$ D.
)+.A.) Ba9a0
3"(3! +' P,i$. u+i$ .*ra,u> k*ra$g N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 t-ra82F .ar.-r 242ra0 )$ F ;$ D.
)+.A.) Ba9a0
1"/!! +' P,i$. u+i$ .*ra,u> marm*r N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 t-ra82F .ar.-r 242ra0 )$ F ?$ D.
)+.A.) Ba9a0
#"%(! +' P,i$. u+i$ .*ra,u> marm*r N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 2610 t-ra82F .ar.-r 242ra0 )$ F +$ D.
)+.A.) Ba9a0
3"(3! +' P,i$. u+i$ .*ra,u> marm*r N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<$$+.$)
)+.A ) .# Pa/a0g 8a0ta1 t-ra/o Dor 51t-.pat< t-6a8 + D.
)+.A.) Ba9a0
!"!3% m3 Ba'a$ .*raso 1or N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.A.# T-0aga
!"3%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!&!!"!!
!"1&! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%3!!"!!
!"!1& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%/("!!
!"!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&49("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%<?C*.$$
)+.A ) .# Pa/a0g 8a0ta1 t-ra82F Dor 51t-.pat< t-6a8 + D.
)+.A.) Ba9a0
!"!!3% m3 Ba'a$ .*ra,u> 1or N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.A.# T-0aga
!"9!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!4( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3!%%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<;;A.*$
)+.)# ) .= Pa/a0g 2610 ta9a0 a/a.
)+.)#.) Ba9a0
1"!(! m# S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!33"#!
14"14! Kg Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-9/#1#("!!
!"!4! m3 S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-11("!!
Aum,a' 516 H R-9/3#/3"#!
)+.)#.# T-0aga
!"#/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&1!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!13( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(4!"!!
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 5#6 H R-144(#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC%A<A#*.A$
)+.)# ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 art1/t14 242ra0 )$ F #$ D.
)+.)#.) Ba9a0
(3"!!! +' U+i$ k*ramik ar.is.ik 1! > #! 1m N H R-2
&"19! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&!(&"9%
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
#"/(! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-/9!%"#(
Aum,a' 516 H R-19!(&"9%
)+.)#.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*#<?#).?;
)+.)# ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 art1/t14 242ra0 )$ F )$ D. ata2 ( * F #$ ) D.
)+.)#.) Ba9a0
1!%"!!! +' U+i$ k*ramik ar.is.ik N H R-2
&"19! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&!(&"9%
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
3"#!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-9#!!"!!
Aum,a' 516 H R-#!3(#"/1
)+.)#.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*+<A)*.#)
)+.)# ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 242ra0 ( ++ F ++ ) D.
)+.)#.) Ba9a0
1!"!!! +' U+i$ k*ramik N H R-2
&"19! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&!(&"9%
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"%#! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-4%(/"(!
Aum,a' 516 H R-1(&1!"#1
)+.)#.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?C<)A#.A)
)+.)# ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 242ra0 ( +$ F +$ ) D.
)+.)#.) Ba9a0
11"&/! +' U+i$ k*ramik N H R-2
1!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
BIDANG BANGUNAN
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-1/#4%"#(
)+.)#.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$<;$%.A*
)+.)? ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 #$ F #$ D.
)+.)?.) Ba9a0
#%"(!! +' U+i$ k*ramik #! > #! 1m N H R-2
1!"4!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!#33"%!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
1"%#! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-4%(/"(!
Aum,a' 516 H R-1/9&4"&(
)+.)?.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)<+?A.+*
)+.)? ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 242ra0 ()$ F ++) D.< Iar1a/1 ( 6or5-r
)+.)?.) Ba9a0
33"!!! +' U+i$ k*ramik N H R-2
9"&!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9%43"#!
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
4"3/! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-1#(%3"/(
Aum,a' 516 H R-#(3!!"/!
)+.)?.# T-0aga
!"93! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/9!!"!!
!"(#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1&3/("!!
!"!(3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-19&/"(!
!"!4/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(!14#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA*<??+.#$
)+.)? ) .= Pa/a0g 8a0ta1 .o/a14 242ra0 (+$ F +$) D.< Da.p2ra0 /p-/1 ) P" : + PP
)+.)?.) Ba9a0
11"&/! +' Mosaik N R-2 H R-2
14"1(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-139#3"%!
!"!39 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#%&1"#(
#"!!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-(/(!"!!
Aum,a' 516 H R-##3(4"&(
)+.)?.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
BIDANG BANGUNAN
J2.8a9 ()) : (#) > Rp**<A)A.+*
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 4-ra.14 242ra0 )$ F #$ D.
)+.A.) Ba9a0
("3!! +' P,i$. k*ramik ar.is.ik N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"!#( Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-/1"&&
Aum,a' 516 H R-1399"&9
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<A%A.+C
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 4-ra.14 242ra0 )$ F )$ D.
)+.A.) Ba9a0
1!"%!! +' P,i$. k*ramik ar.is.ik N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"!(! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-143"/(
Aum,a' 516 H R-14/1"/%
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<%*C.#;
)+.A ) .3 Pa/a0g p810t 4-ra.14 242ra0 * F #$ D.
)+.A.) Ba9a0
("3!! +' P,i$. k*ramik ar.is.ik N H R-2
!"(/! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(%!"&&
!"!!1( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1!3"13
!"!13 Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-3/"3&
Aum,a' 516 H R-/!1"3&
)+.A.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<$%%.%%
)+.A
)+.A.) Ba9a0
("3!! +' I$.*r$a, 1oC* N H R-2
1"14! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11#1"/%
!"!!3! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#!%"#(
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
) .3 Pa/a0g p810t internal cove artistik 242ra0 ( * F * F #$ ) D.
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 516 H R-1%1("(1
)+.A.# T-0aga
!"/(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-##(!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!3& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-414(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?+<$A+.$)
)+.)C ) .= Pa/a0g 8a0ta1 .ar.-r 242ra0 ( )$$ F )$$ ) D.
)+.)C.) Ba9a0
1"!%! +' Marm*r N R-2 H R-2
&"19! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&!(&"9%
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
!"%(! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-1&%&"/(
Aum,a' 516 H R-13!#1"4%
)+.)C.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;<+%+.C;
)+.## ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4arp-t
)+.##.) Ba9a0
1"!(! m# Car-*. N R-2 H R-2
!"3(! Kg L*m Ci$;, N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.##.# T-0aga
!"1/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-(1!!"!!
!"1/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(9(!"!!
!"!1/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%3/"(!
!"!!&( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-34!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#!#/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<$#A.*$
)+.##
)+.##.) Ba9a0
1"!(! m# U$4*r,a;*r 0 ru++*r 1orruga.*4 N R-2 H R-2
!"3(! Kg L*m N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.##.# T-0aga
!"1#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&49!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<?C$.$$
)+.## ) .= Pa/a0g 8a0ta1 parN2-t
)+.##.) Ba9a0
1"!(! m# ParQu*. N R-2 H R-2
) .= Pa/a0g underlayer
BIDANG BANGUNAN
!"%!! Kg L*m N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.##.# T-0aga
!"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19(!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-343&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+?<+%#.*$
)+.## ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4aH2 ( GH.G8oor )
)+.##.) Ba9a0
1"!(! m# );m8,oor N R-2 H R-2
!"%!! Kg L*m N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.##.# T-0aga
!"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19(!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-343&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+?<+%#.*$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g por/-810 )) F )) D.< p2t19
)+.#+.) Ba9a0
&%"!!! +' Pors*,i$ 11 > 11 1m N R-2 H R-2
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/("!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-391/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+C<)A*.$$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g por/-810 )$ F #$ D.
)+.#+.) Ba9a0
(3"!!! +' Pors*,i$ N R-2 H R-2
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
#"/(! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-/9!%"#(
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%%3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<;+A.*$
BIDANG BANGUNAN
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g por/-810 #$F #$ D.
)+.#+.) Ba9a0
#%"(!! +' Pors*,i$ N R-2 H R-2
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
1"94! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-((//"(!
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%%3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<;+A.*$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 art1/t14 242ra0 ( )$ F #$ ) D.
)+.#+.) Ba9a0
(3"!!! +' K*ramik ar.is.ik N R-2 H R-2
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
#"/(! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-/9!%"#(
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%%3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<;+A.*$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 art1/t14 242ra0 ( * F #$ ) D.
)+.#+.) Ba9a0
1!%"!!! +' K*ramik ar.is.ik N R-2 H R-2
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
#"9!! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-&33/"(!
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%%3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<;+A.*$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 art1/t14 242ra0 ( * F #$ ) D.
)+.#+.) Ba9a0
1!%"!!! +' K*ramik ar.is.ik N R-2 H R-2
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
#"9!! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-&33/"(!
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
BIDANG BANGUNAN
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%%3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<;+A.*$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 242ra0 ( )$ F #$ ) D.
)+.#+.) Ba9a0
(3"!!! +' K*ramik N R-2 H R-2
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
#"/(! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-/9!%"#(
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%%3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<;+A.*$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g 4-ra.14 242ra0 ( #$ F #$ ) D.
)+.#+.) Ba9a0
#%"(!! +' K*ramik N R-2 H R-2
9"3!! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-91(1"#!
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
1"94! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-((//"(!
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"4(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!4( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1%&/"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%%3/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<;+A.*$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g .ar.-r 242ra0 ( )$$ F )$$ ) D.
)+.#+.) Ba9a0
1"!#! m# Marm*r N R-2 H R-2
#"!!! +' Paku 1# 1m N R-2 H R-2
1#"44! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-1##4!"9%
!"!#( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1/1&"/(
!"%(! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-1&%&"/(
Aum,a' 516 H R-113#!"!!
)+.#+.# T-0aga
!"/#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1%!!"!!
!"%(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-##/(!"!!
!"!%( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#43/"(!
!"!3( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-14!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4&1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*C<*$A.*$
BIDANG BANGUNAN
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g 6ata p-8ap1/ 242ra0 ( +FAF#? ) D.
)+.#+.) Ba9a0
%3"!!! +' Ba.a -*,a-is 4i$4i$g N R-2 H R-2
1#"44! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-1##4!"9%
!"!#( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1/1&"/(
#"/(! Kg S*m*$ <ar$a R-#&/("!! H R-/9!%"#(
Aum,a' 516 H R-1119/"9#
)+.#+.# T-0aga
!"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19(!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/("!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)<#A#.C#
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g 6at2 para/
)+.#+.) Ba9a0
1"1!! m# Ba.u -aras N R-&#(!!"!! H R-9!/(!"!!
11"/(! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-9&4"!! H R-11(%#"!!
!"!3( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#4!%"#(
Aum,a' 516 H R-431#!"!!
)+.#+.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA;<?%#.*$
)+.#+ ) .= Pa/a0g 510510g 6at2 t-.p-8 91ta.
)+.#+.) Ba9a0
1"1!! m# Ba.u .*m-*, 'i.am N R-&#(!!"!! H R-9!/(!"!!
11"/(! Kg S*m*$ a+u 2 a+u N R-11(!!!"!! H R-13(1#(!"!!
!"!3( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#4!%"#(
Aum,a' 516 H R-2
)+.#+.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++<+;#.*$
)+.## ) .= Pa/a0g 8a0ta1 I10H8 242ra0 ( +$F+$ ) D. KL I
)+.##.) Ba9a0
11"&/! +' ?i$;, N R-2 H R-2
!"3(! Kg L*m Ci$;, N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.##.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 5#6 H R-1!%3#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$<;+#.*$
)+.## ) .= Pa/a0g 7a88pap-r< 8-6ar *$ D.
)+.##.) Ba9a0
#"#!! m 7a,, -a-*r N R-2 H R-2
!"#(! Kg L*m N R-1!3(!"!! H R-#(&/"(!
Aum,a' 516 H R-#(&/"(!
)+.##.# T-0aga
!"/(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-##(!!"!!
!"1/! @rg Tuka$g N R-3(!!!"!! H R-(9(!"!!
!"!1/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-%3/"(!
!"!!4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#9#4/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)<%+*.$$
)+.## ) .= Pa/a0g F8oor9ar5-0-r
)+.##.) Ba9a0
("!!! Kg 9,oor 'ar4*$*r N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.##.# T-0aga
!"1#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&49!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<?C$.$$
)+.## ) .3 Pa/a0g p810t I10H8 4ar-t 242ra0 ( +$F+$ ) D. 5-0ga0 p-r-4at
)+.##.) Ba9a0
1"/%! +' ?i$;, N R-2 H R-2
!"!&! Kg L*m Ci$;, N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)+.##.# T-0aga
!"!&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!"!!
!"!&! @rg Tuka$g N R-3(!!!"!! H R-#&!!"!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(%%!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<;;$.$$
)+.## ) .3 Pa/a0g p810t 4aH2 4-8a/ II 242ra0 ( #F)$ ) D.
)+.##.) Ba9a0
!"!!3 m3 Pa-a$ ka;u k*,as II N R-%&/(!!!"!! H R-#!%#("!!
!"!(! Kg Paku skru- ( 1m N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-#!%#("!!
)+.##.# T-0aga
!"1#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&49!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C<))*.$$
BIDANG BANGUNAN
)+.% ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 art1/t14 )$ F )$ D.
)+.%.) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ k*ramik ar.is.ik 1! > 1! 1m N R-2 H R-2
11"3&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1119/"9#
!"!4# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#&&/"(!
#"!!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-(/(!"!!
Aum,a' 516 H R-19&3("4#
)+.%.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-333%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*+<)CA.C#
)+.C ) .3 Pa/a0g p810t 4-ra.14 art1/t14 )$ F #$ D.
)+.C.) Ba9a0
1"!! M= P,i$. k*ramik ar.is.ik 1! > #! 1m N R-431#!"!! H R-431#!"!!
1"%( Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1%#3"%!
!"!!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!"!!
!"1!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#&/"(!
Aum,a' 516 H R-2
)+.C.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!4( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<+;A.*$
)+.)$ ) .3 Pa/a0g p810t 4-ra.14 art1/t14 )$ F )$ D.
)+.)$.) Ba9a0
1"!! M= P,i$. k*ramik ar.is.ik 1! > 1! 1m N R-2 H R-2
1"%(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1%#3"%!
!"!!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!"!!
!"1#! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-34("!!
Aum,a' 516 H R-2
)+.)$.# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!4( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<+;A.*$
)+.)) ) .3 Pa/a0g p810t 4-ra.14 art1/t14 * F #$ D.
)+.)).) Ba9a0
1"!! M= P,i$. k*ramik ar.is.ik ( > #! 1m N R-431#!"!! H R-431#!"!!
!"&(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&3%"4!
!"!!## MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1(1"#(
!"!&! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-#3!"!!
Aum,a' 516 H R-2
BIDANG BANGUNAN
)+.)).# T-0aga
!"!9! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!"!!
!"!9! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-31(!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"!!9 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-33/"(!
!"!!4( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%3%/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<+;A.*$
)+.)+ ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 )* F )* D.
)+.)+.) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ k*ramik 1( > 1( 1m N R-49(!!"!! H R-49(!!"!!
11"3&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1119/"9#
!"!4# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#&&/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%/&9/"9#
)+.)+.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1&! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%3!!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1331#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%)<#)$.?#
)+.)* ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 #* F #* D.
)+.)*.) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ k*ramik #( > #( 1m N R-49(!!"!! H R-49(!!"!!
11"3&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1119/"9#
!"!4#! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#&&/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-2
)+.)*.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1%( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(//("!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#/&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<A%A.*$
)+.); ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 )* F #$ D.
)+.);.) Ba9a0
1"!! m# U+i$ k*ramik 1( > #! 1m N R-49(!!"!! H R-49(!!"!!
11"3&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1119/"9#
!"!4# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#&&/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%/&9/"9#
)+.);.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1&! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%3!!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1331#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%)<#)$.?#
)+.)A ) .= Pa/a0g 8a0ta1 4-ra.14 +$ F +$ D. ( Po8o/ )
)+.)A.) Ba9a0
1"!!! m# U+i$ k*ramik 3! > 3! 1m N R-4&!!!"!! H R-4&!!!"!!
11"3&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1119/"9#
BIDANG BANGUNAN
!"!4# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#&&/"(!
1"(!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-431#"(!
Aum,a' 516 H R-%%39/"9#
)+.)A.) T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"1%! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(%!!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#%1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpAC<$)$.?#
)+.)% ) .= Pa/a0g 8a0ta1 .o/a14 +$ F +$ D.< ot1G
)+.)%.) Ba9a0
1"!!! m# Mosaik 3! > 3! 1m N R-9#4!!"!! H R-9#4!!"!!
14"1(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-139#3"%!
!"!39 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#%&1"#(
#"!!! Kg S*m*$ <ar$a N R-#&/("!! H R-(/(!"!!
Aum,a' 516 H R-114/(4"&(
)+.)%.# T-0aga
!"%#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&%!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
BIDANG BANGUNAN
%. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN LANGIT ! LANGIT
%.) ) .= La0g1t ! 8a0g1t a/6-/ /-.-0 < t-6a8 ? ..< * ..< ; ..
%.).) Ba9a0
1"1!! m# P*,a. as+*s .*+a, 3( mm K R-/4/("!! H R-&###"(!
!"!1! Kg Paku K R-149(!"!! H R-149"(!
Aum,a' 516 H R-&3/#"!!
%.).# T-0aga
!"!3! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-9!!"!!
!"!/! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-#4(!"!!
!"!!/ @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-#%#"(!
!"!!# @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3%9#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<$;?.*$
%.) ) .= La0g1t ! 8a0g1t a42/t14 242ra0 ( +$ F +$ ) D.
%.).) Ba9a0
1#"!!! L+r Akus.ik K H R-2
!"!(! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-/4/"(!
%.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!3 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%(/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<+)A.*$
) .= La0g1t ! 8a0g1t a42/t14 242ra0 ( +$ F ;$ ) D.
%.).) Ba9a0
("&!! L+r Akus.ik K H R-2
!"!(! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-/4/"(!
%.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(/9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<*?#.*$
) .= La0g1t ! 8a0g1t a42/t14 242ra0 ( ;$ F )#$ ) D.
%.).) Ba9a0
1"(!! L+r Akus.ik K H R-2
!"!(! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-/4/"(!
%.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(/9("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<*?#.*$
%.) ) .= -.a/a0g La0g1t ! 8a0g1t tr1p8-4/ 242ra0 ( )#$ F #?$ ) D.< t-6a8 + ..
%.).) Ba9a0
!"3/( L+r Tri-,*ks K R-(%/!("!! H R-#1#%4"3&
!"!3! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-#1/1#"&&
%.).# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!4 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%13("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A<%?A.%%
BIDANG BANGUNAN
%.) ) .= -.a/a0g La0g1t ! 8a0g1t tr1p8-4/ 242ra0 ( )#$ F #?$ ) D.< t-6a8 ? ..
%.).) Ba9a0
!"3/( L+r Tri-,*ks K R-(%/!("!! H R-#1#%4"3&
!"!3! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-#1/1#"&&
%.).# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!4 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%13("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A<%?A.%%
%.) ) .= -.a/a0g La0g1t ! 8a0g1t tr1p8-4/ 242ra0 ( )#$ F #?$ ) D.< t-6a8 ; ..
%.).) Ba9a0
!"3/( L+r Tri-,*ks K R-(%/!("!! H R-#1#%4"3&
!"!3! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-#1/1#"&&
%.).# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!4 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%13("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A<%?A.%%
%.) ) .= -.a/a0g La0g1t ! 8a0g1t 8a.6r1J1r10g 4aH2< t-6a8 C ..
%.).) Ba9a0
!"!1( m3 Ka;u -a-a$ K H R-2
!"!1! Kg Paku .ri-,*ks K R-149(!"!! H R-149"(!
Aum,a' 516 H R-149"(!
%.).# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"&!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-#&!!!"!!
!"!&! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3!!!"!!
!"!3! @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(!#!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$<+?C.*$
%.) ) .= -.a/a0g La0g1t ! 8a0g1t a42/t14 242ra0 ( ;$ F )#$ ) D.: ra0g4a a882.1012.
%.).) Ba9a0
3"%!! m= Pro8i, A,umi$ium B T B K H R-2
!"1(! Kg Ka<a. 4iam*.*r 4 mm K H R-2
1"!(! +' Rams*. K H R-2
1"(!! L+r Akus.ik ukura$ %! 1m > 1#! 1m K H R-2
Aum,a' 516 H R-2
%.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!(! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1&/("!!
!"!!& @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#419("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?<)C*.$$
BIDANG BANGUNAN
%.# ) .= La0g1t ! 8a0g1t p8H7oo5 (+$ F ;$) D.< t-6a8 ; ..
%.#.) Ba9a0
!"3%! L+r P,;<oo4 4= > &= > % mm K R-1#(3(!"!! H R-4(1#%"!!
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-4((/4"(!
%.#.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)<;%C.*$
%.+ ) .= La0g1t ! 8a0g1t p8H7oo5 (;$ F )#$) D.< t-6a8 ? ..
%.+.) Ba9a0
!"3/( L+r P,;<oo4 4= > &= > 4 mm K R-%3#(!"!! H R-#3/1&"/(
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-#41%/"#(
%.+.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+$<#%#.#*
%.? ) .= La0g1t ! 8a0g1t p8H7oo5 (;$ F )#$) D.< t-6a8 ; ..
%.?.) Ba9a0
!"3/( L+r P,;<oo4 4= > &= > % mm K R-1#(3(!"!! H R-4/!!%"#(
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-4/4(4"/(
%.?.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*+<*;C.A*
BIDANG BANGUNAN
%.* ) .= La0g1t ! 8a0g1t t-a47oo5 (+$ F ;$) D.< t-6a8 ? ..
%.*.) Ba9a0
!"3%! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm K R-4#!!!"!! H R-1(1#!"!!
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-1((%&"(!
%.*.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)<;%+.*$
%.; ) .= La0g1t ! 8a0g1t t-a47oo5 (;$ F )#$) D.< t-6a8 ? ..
%.;.) Ba9a0
!"3/( L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm K R-4#!!!"!! H R-1(/(!"!!
!"!3! Kg Paku K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-1%19&"(!
%.;.# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-14!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%11("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp##<+)+.*$
%.A ) .= La0g1t ! 8a0g1t /oGt 6oar5
%.A.) Ba9a0
!"3(! L+r So8. +oar4 4= > &= > 4 mm K H R-2
!"!3! Kg Paku +iasa K R-149(!"!! H R-44&"(!
Aum,a' 516 H R-44&"(!
%.A.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!3 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#199("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp##<??+.*$
BIDANG BANGUNAN
%.% ) .3 L1/t 8a0g1t ! 8a0g1t 4aH2 proG18
%.%.) Ba9a0
1"!(! M Lis. ka;u -ro8i, K R-(/(!"!! H R-%!3/"(!
!"!1! Kg Paku K R-149(!"!! H R-149"(!
Aum,a' 516 H R-%1&/"!!
%.%.# T-0aga
!"!(! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1(!!"!!
!"!(! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1/(!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!3 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3((/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<A??.*$
%.C ) .= La0g1t ! 8a0g1t a/6-/ ()<$$ F )<$$).< T-6a8 ? ..< ra0g4a -ra0t1
%.C.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok K R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"!%! Kg Paku +iasa K R-149(!"!! H R-&9/"!!
1"1!! L+r As+*s 1!! > 1!! m K R-/4/("!! H R-&###"(!
Aum,a' 516 H R-4#3&3"(!
%.C.# T-0aga
!"1&! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-(4!!"!!
!"3#! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-11#!!"!!
!"!3# @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1#!!"!!
!"!!9 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-3%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&1%!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;$<*?+.*$
%.)$ ) .= La0g1t ! 8a0g1t p8H7oo5 ? .. : ra0g4a 4aH2 -ra0t1
%.)$.) Ba9a0
!"!#3 MK Ka;u m*ra$.i +a,ok K R-#//#!!!"!! H R-%3/(%"!!
!"!%! Kg Paku +iasa #B 2 (B K R-149(!"!! H R-&9/"!!
!"39! L+r P,;<oo4 4= > &= > 4 mm K R-%3#(!"!! H R-#4%%/"(!
Aum,a' 516 H R-&93#!"(!
%.)$.# T-0aga
!"#/! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-&1!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-14!!!"!!
!"!4! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1(!!"!!
!"!13( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-(4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#414!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))+<?;$.*$
%.)) ) .= La0g1t ! 8a0g1t gHp/2. 6oar5< t-6a8 C ..
%.)).) Ba9a0
!"3%4 L+r );-sum +oar4 51#! > #4! > 96 mm K R-1!4(!!"!! H R-3&!3&"!!
!"11! Kg Paku 0 Paku skru- K R-149(!"!! H R-1%44"(!
Aum,a' 516 H R-39%&#"(!
%.)).# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"!(! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1/(!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!( @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(13/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??<%#$.$$
%.)# ) .3 L1/t GHp/2.
%.)#.) Ba9a0
1"1!! m Lis. );-sum K R-1%(!!"!! H R-1&1(!"!!
!"!1! Kg Paku K R-149(!"!! H R-149"(!
Aum,a' 516 H R-1&#99"(!
%.)#.# T-0aga
!"!3! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-9!!"!!
!"!3! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1!(!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!3 @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-##(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<**A.$$
BIDANG BANGUNAN
%.)+ ) .= La0g1t ! 8a0g1t gHp/2. 6oar5< t-6a8 C .. : Ra0g4a 4aH2 .-ra0t1
%.)+.) Ba9a0
!"3%4 L+r );-sum +oar4 51#! > #4! > 96 mm K R-1!4(!!"!! H R-3&!3&"!!
!"1/! Kg Paku 0 Paku skru- K R-149(!"!! H R-#(41"(!
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok K R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
Aum,a' 516 H R-/3&43"(!
%.)+.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!#! @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-&!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-131/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%A<$)%.*$
%.)? ) .= La0g1t ! 8a0g1t gHp/2. 6oar5< t-6a8 C .. : Ra0g4a -ta8G2r10g
%.)?.) Ba9a0
!"3%4 L+r );-sum +oar4 51#! > #4! > 96 mm K R-1!4(!!"!! H R-3&!3&"!!
1"!!! m# M*.a,8uri$g N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#!"!!! O A11*ssori*s H R-%!!!"!!
Aum,a' 516 H R-/4!3&"!!
%.)?.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a K R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g ka;u K R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g K R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!&! @rg Ma$4or K R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3#&#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$;<%;+.$$
BIDANG BANGUNAN
;. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PENUTUP ATAP
;.) ) .= Pa/a0g G-0t-0g p-8-0to0g 4-D18
;.).) Ba9a0
#("!!! B' )*$.*$g -*,*$.o$g N H R-2
Aum,a' 516 H R-2
;.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-//4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<A?*.$$
;.) ) .= Pa/a0g G-0t10g 8o4a8 .o5-8 Kara0gp18a0g ( Ko5o4 )
;.).) Ba9a0
#("!!! B' )*$.*$g ko4ok N R-1!93"!! H R-#/3#("!!
Aum,a' 516 H R-#/3#("!!
;.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!/( @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#%#("!!
!"!!& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-//4("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+*<$A$.$$
;.) ) .= Pa/a0g G-0t-0g p-8-0to0g ( /2p-r
;.).) Ba9a0
1#"!!! B' )*$.*$g -*,*$.o$g su-*r N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
;.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/14("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA<)?*.$$
;.# ) .= Pa/a0g g-0t-0g Kara0g P18a0g
;.#.) Ba9a0
#3"!!! B' )*$.*$g Kara$g Pi,a$g 5 Bam+* 6 N R-#/%!"!! H R-%34&!"!!
Aum,a' 516 H R-%34&!"!!
;.#.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/14("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA$<;#*.$$
;.+ ) .= Pa/a0g g-0t-0g K-ra.14 ( G8aJJ2r
BIDANG BANGUNAN
;.+.) Ba9a0
14"!!! B' )*$.i$g k*ramik N R-93(!"!! H R-13!9!!"!!
Aum,a' 516 H R-13!9!!"!!
;.+.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/14("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+%<$?*.$$
;.? ) .3 Pa/a0g B2620ga0 8o4a8 .o5-8 Kara0gp18a0g ( Ko5o4 )
;.?.) Ba9a0
("!!! B' )*$.*$g +u+u$g ,oka, mo4*, Kr"Pi,a$g N R-%1%!"!! H R-3!&!!"!!
&"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/&/#"!!
!"!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
Aum,a' 516 H R-4!&/#"!!
;.?.# T-0aga
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-19&3!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;$<A$#.$$
BIDANG BANGUNAN
*. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN KAYU
*.). -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .@ 42/-0 p10t2 5a0 42/-0 B-05-8a 4aH2 Bat1
*.).) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u 3a.i N R-11!&&!!!"!! H R-1#19%&!!"!!
1"#(! Kg Paku 1! 1m N R-149(!"!! H R-1&%&/"(!
1"!!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-1!3(!"!!
Aum,a' 516 H R-1###(&3/"(!
*.).#. T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
#!"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+<)C#<%+A.*$
*.#. -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .@ 42/-0 p10t2 5a0 42/-0 B-05-8a 4aH2 4a.p-r
*.#.) Ba9a0
1"#!! MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-&#&!!!!"!!
1"#(! Kg Paku 1! 1m N R-149(!"!! H R-1&%&/"(!
1"!!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-1!3(!"!!
Aum,a' 516 H R-&3!9!3/"(!
*.#.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
1&"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-%3!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&9/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<#$;<$+A.*$
*.+. -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .@ 42/-0 p10t2 5a0 42/-0 B-05-8a 4aH2 .-ra0t1
Ba9a0
1"#!! MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-33#%4!!"!!
1"#(! Kg Paku 1! 1m N R-149(!"!! H R-1&%&/"(!
1"!!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-1!3(!"!!
Aum,a' 516 H R-33((43/"(!
*.+.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
1&"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-%3!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&9/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<#*#<?+A.*$
*.?. ) .= Pa/a0g p10t2 48a.p /ta05ar< 4aH2 4a.p-r
*.?.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-#/(!!!"!!
!"!(! Kg Paku +iasa ( 2 / 1m N R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-#/(/4/"(!
*.?.# T-0aga
!"3(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!(!!"!!
1"!(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
!"1!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-393/"(!
!"!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#!"!!
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 5#6 H R-(19!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+#A<;**.$$
*.*. ) .= Pa/a0g p10t2 48a.p /ta05ar< 4aH2 .-ra0t1
*.*.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"!(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-/4/"(!
Aum,a' 516 H R-11%!#/"(!
*.*.# T-0aga
!"3(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!(!!"!!
1"!(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
!"1!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-393/"(!
!"!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(19!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);A<C+*.$$
*.; -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= 5a20 p10t2 pa0-8 4aH2 Bat1
*.;.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-49#&!!"!!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
Aum,a' 516 H R-49/9/("!!
*.;.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#&&/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;#;<%*$.$$
*.A. -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= 5a20 p10t2 pa0-8 4aH2 4a.p-r
*.A.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-#/(!!!"!!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
Aum,a' 516 H R-#&!1/("!!
*.A.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#&&/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?$C<$*$.$$
*.A. -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= 5a20 p10t2 pa0-8 4aH2 .-ra0t1
*.A.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
Aum,a' 516 H R-1#!4(("!!
*.A.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1#&&/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?C<++$.$$
BIDANG BANGUNAN
*.%. -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= p10t2 5a0 B-05-8a 4aDa< 4aH2 Bat1
*.%.) Ba9a0
!"!#4 MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-#9(%&!"!!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
Aum,a' 516 H R-#9&/&("!!
*.%.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?$)<%%*.$$
*.C. -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= p10t2 5a0 B-05-8a 4aDa< 4aH2 4a.p-r
*.C.) Ba9a0
!"!#4 MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1%(!!!"!!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
Aum,a' 516 H R-1%&1!("!!
*.C.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A)<#$*.$$
*.)$ -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= p10t2 5a0 B-05-8a 4aDa< 4aH2 .-ra0t1
*.)$.) Ba9a0
!"!#4 MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-%91%&"!!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
Aum,a' 516 H R-/##/3"!!
*.)$.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A*<+A+.$$
*.)) -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= p10t2 5a0 B-05-8a Ba82/1 4aH2 Bat1
*.)).) Ba9a0
!"!%4 MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-/&&4&!"!!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
Aum,a' 516 H R-/93%(("!!
*.)).# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
3"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!!"!!
!"3!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#(!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14&#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC?)<C$*.$$
*.)# -.62at 5a0 .-.a/a0g ) .= p10t2 5a0 B-05-8a Ba82/1 4aH2 4a.p-r
*.)#.) Ba9a0
!"!%4 MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-44!!!!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
Aum,a' 516 H R-44(1/("!!
*.)#.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
3"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!!"!!
!"3!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#(!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14&#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*C+<?#*.$$
*.)? ) .= Pa/a0g 5a20 p10t2 p8H7oo5 ra0g4ap< ra0g4a t-rt2t2p 4aH2 4a.p-r
*.)?.) Ba9a0
!"!#( MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1/1&/("!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"(!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
1"!!! L+r P,;<oo4 .*+a, 4 mm ukr"59!>##!6 1m N R-(/&!("!! H R-(/&!("!!
Aum,a' 516 H R-#3(3!3"(!
*.)?.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++#<$$+.*$
*.)A ) .= Pa/a0g 5a20 p10t2 p8H7oo5 ra0g4ap< ra0g4a t-rt2t2p 4aH2 .-ra0t1
*.)A.) Ba9a0
!"!#(! MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-/#!(!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"(!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
1"!!! L+r P,;<oo4 .*+a, 4 mm ukr"59!>##!6 1m N R-(/&!("!! H R-(/&!("!!
Aum,a' 516 H R-13(4/&"(!
*.)A.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#+#<)A%.*$
*.)A ) .= Pa/a0g 5a20 p10t2 p8H7oo5 ra0g4ap< ra0g4a -4/po/- 4aH2 Bat1
*.)A.) Ba9a0
!"!#(% MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-31(39#"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
1"!!! L+r P,;<oo4 .*+a, 4 mm ukr"59!>##!6 1m N R-(/&!("!! H R-(/&!("!!
Aum,a' 516 H R-3/&&#!"(!
*.)A.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%)<C#$.*$
BIDANG BANGUNAN
*.)A ) .= Pa/a0g 5a20 p10t2 p8H7oo5 ra0g4ap< ra0g4a -4/po/- 4aH2 4a.p-r
*.)A.) Ba9a0
!"!#(% MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1/%!!!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"(!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-(1/("!!
1"!!! L+r P,;<oo4 .*+a, 4 mm ukr"59!>##!6 1m N R-(/&!("!! H R-(/&!("!!
Aum,a' 516 H R-#394#&"(!
*.)A.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+?#<*#%.*$
*.)* ) .= Pa/a0g Ba82/1 .at1 42/-0 4aH2 Bat1
*.)*.) Ba9a0
!"!%! MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-/39#!!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-/4144#"(!
*.)*.# T-0aga
!"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-93(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%+?<C?#.*$
*.);. ) .= Pa/a0g Ba82/1 .at1 4aH2 4a.p-r
*.);.) Ba9a0
!"!%! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-41#(!!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-414/4#"(!
*.);.# T-0aga
!"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-93(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$%<#?#.*$
-.a/a0g ) .# T-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a -Fpo/- 4aH2 Bat1
*.)%.) Ba9a0
!"!3! MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-3%9%!!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4mm ukura$ 59!>##!61m N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
Aum,a' 516 H R-44(/(3"(!
*.)%.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*?%<%*+.*$
BIDANG BANGUNAN
-.a/a0g ) .# T-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a 4aH2 .-ra0t1
*.)%.) Ba9a0
!"!3!! MK Ka;u m*ra$.i -a-a$ N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4mm ukura$ 59!>##!61m N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
Aum,a' 516 H R-1%#%13"(!
*.)%.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#;*<A)+.*$
-.a/a0g ) .# T-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
*.)%.) Ba9a0
!"!3!! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-#!%#(!"!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"3!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4mm ukura$ 59!>##!61m N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
Aum,a' 516 H R-#&#4!3"(!
*.)%.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!31!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+%*<*$+.*$
*.)% ) .= Pa/a0g p10t2 t-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a 4aH2 Bat1
*.)%.) Ba9a0
!"!19% MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-#414/#"!!
!"3!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"3!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
Aum,a' 516 H R-3#1%%#"!!
*.)%.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?)%<+;#.$$
*.)C ) .= Pa/a0g p10t2 t-a47oo5 ra0g4ap< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
*.)C.) Ba9a0
!"!19% MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-134/(!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"3!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-31!("!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
Aum,a' 516 H R-#1494!"!!
*.)C.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
BIDANG BANGUNAN
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+))<;?$.$$
*.#) ) .= Pa/a0g p10t2 t-a47oo5 8ap1/ Gor.14a< ra0g4a -Fpo/- 4aH2 4a.p-r
*.#).) Ba9a0
!"!#( MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1/1&/("!!
!"!3! Kg Paku 1 1m 2 #"( 1m N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"&!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-&#&!"!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4 mm 59!>##!6 1m N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
!"(!! L+r 9ormi1a N R-13((#!"!! H R-%//%!"!!
Aum,a' 516 H R-3#!9%3"(!
*.#).# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##4/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??+<?+%.*$
*.#$ ) .# Pa/a0g p10t2 p8H7oo5 & Gor.14a< ra0g4a 4aH2 Bat1
*.#$.) Ba9a0
!"!19% MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-#414/#"!!
!"3!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"&!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-&#&!"!!
1"!!! L+r P,a;<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
!"(!! L+r 9ormi1a N R-13((#!"!! H R-%//%!"!!
Aum,a' 516 H R-394(9/"!!
*.#$.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##4/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)A<$A#.$$
*.#) ) .= Pa/a0g p10t2 t-a47oo5 & Gor.14a< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
*.#).) Ba9a0
!"!#(! MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-1/1&/("!!
!"!3! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&"(!
!"&!! Kg L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-&#&!"!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
!"(!! L+r 9ormi1a N R-13((#!"!! H R-%//%!"!!
Aum,a' 516 H R-3#!9%3"(!
*.#).# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##4/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??+<?+%.*$
*.## ) .# Pa/a0g p10t2 t-a47oo5 & Gor.14a< ra0g4a 4aH2 Bat1
BIDANG BANGUNAN
*.##.) Ba9a0
!"!19% MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-#414/#"!!
!"3!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"&!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-&#&!"!!
!"(!! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-3%3!!"!!
!"(!! L+r 9ormi1a N R-13((#!"!! H R-%//%!"!!
Aum,a' 516 H R-3(&#9/"!!
*.##.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##4/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%$<AA#.$$
*.#+ ) .= Pa/a0g p10t2 t-a47oo5 & Gor.14a< ra0g4a 4aH2 4a.p-r ( 51I-r01/ )
*.#+.) Ba9a0
!"!19% MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-134/(!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"&!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-&#&!"!!
!"(!! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-3%3!!"!!
!"(!! L. ?*r$is N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
!"(!! L+r 9ormi1a N R-13((#!"!! H R-%//%!"!!
Aum,a' 516 H R-#%%(/("!!
*.#+.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
#"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!!"!!
!"#(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/("!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##4/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+%C<$*$.$$
*.#? ) .# Pa/a0g p10t2 Gor.14a 5o268-< ra0g4a 4aH2 Bat1
*.#?.) Ba9a0
!"!19% MK Ka;u 3a.i -a-a$ N R-1#3#!!!!"!! H R-#414/#"!!
!"3!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&("!!
1"#!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-1#4#!"!!
1"!!! L+r P,a;<oo4 4= > &= > 4 mm N R-%3#(!"!! H R-%3#(!"!!
BIDANG BANGUNAN
1"!!! L+r 9ormi1a N R-13((#!"!! H R-13((#!"!!
Aum,a' 516 H R-4(/14/"!!
*.#?.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#"%!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-91!!!"!!
!"#%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9/(!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13#/(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*%C<%CA.$$
*.#* ) .= Pa/a0g p10t2 Gor.14a 5o268-< ra0g4a 4aH2 4a.p-r
*.#*.) Ba9a0
!"!19% MK Ka;u kam-*r -a-a$ N R-%&/(!!!"!! H R-134/(!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa JB 2 1B N R-149(!"!! H R-44&("!!
1"#!! L. L*m ka;u N R-1!3(!"!! H R-1#4#!"!!
1"!!! L+r T*ak<oo4 4= > &= > 4 mm N R-/#%!!"!! H R-/#%!!"!!
1"!!! L+r 9ormi1a N R-13((#!"!! H R-13((#!"!!
Aum,a' 516 H R-3(9//("!!
*.#*.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#"%!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-91!!!"!!
!"#%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9/(!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-13#/(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?C#<*#*.$$
-.a/a0g ) .+ 4o0/tr24/1 425a ! 425a 4o0I-0/1o0a8< 6-0ta0g ; .< 4aH2 Bat1
*.#;.) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u 3a.i N R-11!&&!!!"!! H R-1#19%&!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku +iasa 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-1#44439("!!
*.#;.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+<$+A<+C*.$$
-.a/a0g ) .+ 4o0/tr24/1 425a ! 425a 4o0I-0/1o0a8< 6-0ta0g ; .< 4aH2 4a.p-r
*.#;.) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u kam-*r N R-%9!!!!!"!! H R-/(9!!!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku +iasa 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-/&3/(9("!!
*.#;.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<?+$<*C*.$$
-.a/a0g ) .+ 4o0/tr24/1 425a ! 425a 4o0I-0/1o0a8< 6-0ta0g ; .< 4aH2 .-ra0t1
BIDANG BANGUNAN
*.#;.) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u m*ra$.i N R-#//#!!!"!! H R-3!49#!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku +iasa 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-3#9%/9("!!
*.#;.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+<%%C<AC*.$$
*.#A -.a/a0g ) .@ 4o0/tr24/1 425a!425a -Fpo/-< 4aH2 Jat1
*.#A.) Ba9a0
1"#!! MK Ka;u 3a.i +a,ok N R-11!&&!!!"!! H R-133!(%!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-13((319("!!
*.#A.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
#!"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?<*#$<)C*.$$
-.a/a0g ) .@ 4o0/tr24/1 425a!425a -Fpo/-< 4aH2 4a.p-r
*.#A.) Ba9a0
1"#!! MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-&#&!!!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-&(#/(9("!!
*.#A.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
#!"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC<?C?<*C*.$$
-.a/a0g ) .@ 4o0/tr24/1 425a!425a -Fpo/-< 4aH2 4r210g
*.#A.) Ba9a0
1"#!! MK Ka;u krui$g +a,ok N R-4!#(!!!"!! H R-4&3!!!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
("%!! Kg Paku 1# 1m N R-149(!"!! H R-&3/#!"!!
Aum,a' 516 H R-(!//(9("!!
*.#A.# T-0aga
%"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!!"!!
#!"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!!"!!
#"!!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!!"!!
!"3!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9%/!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<$??<*C*.$$
BIDANG BANGUNAN
*.#; ) .+ Pa/a0g 4o0/tr24/1 425a ! 425a 4aH2 Bat1
*.#;.) Ba9a0
1"1!! MK Ka;u 3a.i +a,ok N R-11!&&!!!"!! H R-1#19%&!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
!"&!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-119%!"!!
Aum,a' 516 H R-1#3/#%3("!!
*.#;.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<C;*<;+*.$$
*.#A ) .@ Pa/a0g 4o0/tr24/1 425a!425a 4aH2 4a.p-r
*.#A.) Ba9a0
1"1!! MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-/(9!!!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
!"&!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-119%!"!!
Aum,a' 516 H R-//%(&3("!!
*.#A.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<+*%<%+*.$$
*.#% ) .@ Pa/a0g 4o0/tr24/1 425a!425a 4aH2 .-ra0t1
*.#A.) Ba9a0
1"1!! MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-3!49#!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
!"&!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-119%!"!!
Aum,a' 516 H R-3##(!3("!!
*.#A.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+<%)%<$+*.$$
*.#A ) .@ Pa/a0g 4o0/tr24/1 425a!425a 4aH2 4r210g
*.#A.) Ba9a0
1"1!! MK Ka;u krui$g +a,ok N R-4!#(!!!"!! H R-44#/(!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
!"&!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-119%!"!!
Aum,a' 516 H R-4%!333("!!
*.#A.# T-0aga
4"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!!"!!
1#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!!!"!!
1"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!!!"!!
!"#!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(93!!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<)C;<++*.$$
BIDANG BANGUNAN
*.#A -.a/a0g ) .@ 4o0/tr24/1 gor510g< 4aH2 Ka.p-r
*.#A.) Ba9a0
1"1!! MK Ba,ok ka;u kam-*r N R-%9!!!!!"!! H R-/(9!!!!"!!
1("!!! Kg B*si s.ri- .*+a, ( mm N R-1!9#("!! H R-1%3&/("!!
3"!!! Kg Paku 1# 1m N R-149(!"!! H R-44&(!"!!
Aum,a' 516 H R-//9&/#("!!
*.#A.# T-0aga
#"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/#!!!"!!
/"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-#(#!!!"!!
!"/#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#/!!!"!!
!"1#! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4&!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3((&!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%<)*?<*#*.$$
*.#A
*.#A.) Ba9a0
!"!14 MK Kaso2kaso 5 (>/ 6 1m N R-4!#(!!!"!! H R-(%3(!"!!
!"!3% MK R*$g 5 #>3 6 1m N R-4!#(!!!"!! H R-1449!!"!!
!"#(! Kg Paku ( 1m 4a$ 1! 1m N R-149(!"!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-#!49&/"(!
*.#A.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)#<$;#.*$
*.#A
*.#A.) Ba9a0
!"!14 MK Kaso2kaso 5 (>/ 6 1m N R-4!#(!!!"!! H R-(%3(!"!!
!"!(/ MK R*$g 5 3>4 6 1m N R-4!#(!!!"!! H R-##94#("!!
!"#(! Kg Paku ( 1m 4a$ 1! 1m N R-149(!"!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-#&9(1#"(!
*.#A.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C;<*%A.*$
*.+$ ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 4o5o4 4aH2 4a.p-r
*.+$.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-&#&!!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-&(!4#"(!
*.+$.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC#<))A.*$
-.a/a0g ) .9 ra0g4a atap g-0t-0g 4-ra.14< ( 4aH2 4r210g )
-.a/a0g ) .9 ra0g4a atap g-0t-0g 6-to0< ( 4aH2 4r210g )
BIDANG BANGUNAN
*.+) ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 4o5o4 4aH2 6or0-o ( -ra0t1
*.+).) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-3((!%"(!
*.+).# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?#<*%).*$
*.+# ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 4o5o4 4aH2 Kr210g
*.+#.) Ba9a0
!"!14 MK Ka;u Krui$g N R-4!#(!!!"!! H R-(%3(!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-(&(9#"(!
*.+#.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;*<;;A.*$
*.++ ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 6-to0 4aH2 4r210g
*.++.) Ba9a0
!"!14 MK Ka;u krui$g +a,ok N R-4!#(!!!"!! H R-(%3(!"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-(&(9#"(!
*.++.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;*<;;A.*$
*.+? ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g g-0t-0g 6-to0 4aH2 -ra0t1
*.+?.) Ba9a0
!"!14 MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-3&&!&"!!
!"1(! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-##4#"(!
Aum,a' 516 H R-41!(!"(!
*.+?.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%<)#*.*$
*.+* ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g atap /1rap 4aH2 4a.p-r
*.+*.) Ba9a0
BIDANG BANGUNAN
!"1%( MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-113&(!!"!!
!"#!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-#99!"!!
Aum,a' 516 H R-114149!"!!
*.+*.# T-0aga
!"1#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&49!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)<)?C<C%$.$$
*.+; ) .= Pa/a0g 4a/o : r-0g atap /1rap 4aH2 -ra0t1
*.+;.) Ba9a0
!"1%( MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-4(/3&!"!!
!"#!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-#99!"!!
Aum,a' 516 H R-4%!3/!"!!
*.+;.# T-0aga
!"1#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!"!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DL%%1ko3 !!!!! !"1#! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&49!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;%<%;$.$$
*.+A ) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t ! 8a0g1t ( ).$$ F ).$$ ) .< 4aH2 .-ra0t1
*.+A.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u m*ra$.i +a,ok N R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Aum,a' 516 H R-34/(9"!!
*.+A.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DL%%1ko3 !!!!! !"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!43/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?*<)C;.*$
*.+A ) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t ! 8a0g1t ( *$ F )$$ ) D.< (-F.4aH2 4a.p-r)
*.+A.) Ba9a0
!"!1(4 MK Kaso2kaso (0/ N R-%9!!!!!"!! H R-1!%#%!"!!
!"#!! Kg Paku / 2 1! 1m N R-149(!"!! H R-#99!"!!
Aum,a' 516 H R-1!9#(!"!!
*.+A.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#;<?+A.*$
*.+A ) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t ! 8a0g1t ( *$ F )$$ ) D.< (-F.4aH2 4r210g)
*.+A.) Ba9a0
!"!1(4 MK Kaso2kaso (0/ N R-4!#(!!!"!! H R-%19&("!!
!"#!! Kg Paku / 2 1! 1m N R-149(!"!! H R-#99!"!!
Aum,a' 516 H R-%49/("!!
BIDANG BANGUNAN
*.+A.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%#<);#.*$
) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t ! 8a0g1t ( ;$ F ;$ ) D.< 4aH2 4a.p-r
*.+A.) Ba9a0
!"!1%3 MK Kaso2kaso (0/ +a,ok ka;u kam-*r N R-%9!!!!!"!! H R-11#4/!"!!
!"#(! Kg Paku / 2 1! 1m N R-149(!"!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-11%#!/"(!
*.+A.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&!#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+?<#+#.*$
) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t ! 8a0g1t ( ;$ F ;$ ) D.< 4aH2 4r210g
*.+A.) Ba9a0
!"!1%3 MK Kaso2kaso (0/ +a,ok ka;u krui$g N R-4!#(!!!"!! H R-%(%!/"(!
!"#(! Kg Paku / 2 1! 1m N R-149(!"!! H R-3/3/"(!
Aum,a' 516 H R-%934("!!
*.+A.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1&!#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%A<+A$.$$
*.+A ) .= Pa/a0g ra0g4a .-ta8G2r10g
*.+A.) Ba9a0
1"!!! m# M*.a,8uri$g N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
#!"!!! O A11*ssori*s H R-%!!!"!!
Aum,a' 516 H R-3%!!!"!!
*.+A.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/1&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*+<)%A.*$
*.+% ) .= Pa/a0g ra0g4a 8a0g1t!8a0g1t ().$$ F ).$$) .< 4aH2 4a.p-r
*.+%.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u kam-*r +a,ok N R-%9!!!!!"!! H R-&#&!!"!!
!"1!! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-149("!!
Aum,a' 516 H R-&4#9("!!
*.+%.# T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
BIDANG BANGUNAN
A. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PLESTERAN
A.) ) .= P8-/t-ra0 ) PD : ) P/< t-6a8 )* ..
A.).) Ba9a0
1("(!4 Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1(#(("94
!"!1% MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-11!!"!!
Aum,a' 516 H R-1%3(("94
A.).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#%<*;%.??
A.) ) .= P8-/t-ra0 ) PD : # P/< t-6a8 )* ..
A.).) Ba9a0
1!"##4 Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!!%!"4#
!"!#! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-13/("!!
Aum,a' 516 H R-1143("4#
A.).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#+<;?A.C#
A.). ) .= P8-/t-ra0 ) PD : + P/< t-6a8 )* ..
A.).) Ba9a0
/"//% Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-/%(1"(&
!"!#3 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1(&1"#(
Aum,a' 516 H R-9#3#"&3
A.).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#)<??*.++
A.). ) .= P8-/t-ra0 ) PD : ? P/< t-6a8 )* ..
A.).) Ba9a0
%"#4! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-%14!"1%
!"!#4 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1%(!"!!
Aum,a' 516 H R-//9!"1%
A.).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#$<$$#.;;
BIDANG BANGUNAN
A.). ) .= P8-/t-ra0 ) PD : * P/< t-6a8 )* ..
A.).) Ba9a0
("1&4 Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(1!1"!%
!"!#% MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1/&/"(!
Aum,a' 516 H R-%&&&"(%
A.).# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)C<)$).$;
A.A ) .= P8-/t-ra0 ) PD : * P/< t-6a8 )* ..
A.A.) Ba9a0
4"3#! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-4#(!"&&
!"!## MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1(1#"(!
Aum,a' 516 H R-(/%3"3&
A.A.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A<CA*.%%
A.#. ) .= P8-/t-ra0 ) PD : ; P/< t-6a8 )* ..
A.#.) Ba9a0
4"41% Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-434("34
!"!#/ MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1&(%"#(
Aum,a' 516 H R-%#!1"(9
A.#.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%<?)?.$C
A.#. ) .= P8-/t-ra0 ) PD : A P/< t-6a8 )* ..
A.#.) Ba9a0
3"93% Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-3&/3"!#
!"!#& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-19#("!!
Aum,a' 516 H R-(/9&"!#
A.#.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%<$)$.*#
A.#. ) .= P8-/t-ra0 ) PD : % P/< t-6a8 )* ..
A.#.) Ba9a0
3"4(% Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-34!!"/!
BIDANG BANGUNAN
!"!#9 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1993"/(
Aum,a' 516 H R-(394"4(
A.#.# T-0aga
!"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1##1#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)A<;$;.C*
A.% ) .= P8-/t-ra0 ) PD : )(# Kp : + P/< t-6a8 )* ..
A.%.) Ba9a0
("/%! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(%%/"&4
!"!!3 MK Ka-ur -a4am N H R-2
!"!13 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-&93"/(
Aum,a' 516 H R-%(%1"(9
A.%.# T-0aga
!"##! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!11 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-44!"!!
Aum,a' 5#6 H R-11%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)%<#*).*C
A.% ) .= P8-/t-ra0 ) PD : # Kp : % P/< t-6a8 )* ..
A.%.) Ba9a0
3"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#9(#"!!
!"!!( MK Ka-ur -a4am N H R-2
!"!#! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-13/("!!
Aum,a' 516 H R-43#/"!!
A.%.# T-0aga
!"##! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!11 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-44!"!!
Aum,a' 5#6 H R-11%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);<$)A.$$
A.% ) .= P8-/t-ra0 ) S : ) Kp : ) P/< t-6a8 )* ..
A.%.) Ba9a0
!"!!9 MK S*m*$ m*ra' N R-149(!!"!! H R-134("(!
!"!!9 MK Ka-ur -a4am N H R-2
!"!!9 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%1&"/(
Aum,a' 516 H R-19%4"#(
A.%.# T-0aga
!"##! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!11 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-44!"!!
Aum,a' 5#6 H R-11%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+<;*?.#*
A.% ) .= P8-/t-ra0 ) S : ) Kp : # P/< t-6a8 )* ..
A.%.) Ba9a0
!"!!/ MK S*m*$ m*ra' N R-149(!!"!! H R-1!4%"(!
BIDANG BANGUNAN
!"!!/ MK Ka-ur -a4am N H R-2
!"!1( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1!31"#(
Aum,a' 516 H R-#!//"/(
A.%.# T-0aga
!"##! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!11 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-44!"!!
Aum,a' 5#6 H R-11%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+<A;A.A*
A.+ ) .= P8-/t-ra0 ) PD : # P/< t-6a8 #$ ..
A.+.) Ba9a0
13"%3# Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-13413"&9
!"!#/ MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1&(%"#(
Aum,a' 516 H R-1(#/!"14
A.+.# T-0aga
!"#%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/&!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%!/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)<+?$.)?
A.+. ) .= P8-/t-ra0 ) PD : + P/< t-6a8 #$ ..
A.+.) Ba9a0
1!"3%& Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!#!#"11
!"!31 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#131"#(
Aum,a' 516 H R-1#333"3%
A.+.# T-0aga
BIDANG BANGUNAN
)#. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN BET&N
)#.)
)#.).) Ba9a0
#4/"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#43!4&"!!
!"%# m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&93&#"&%
!"/4 m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-1#/%(!"!!
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-(#4(&!"&%
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
!"!#& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1!(!"!!
!"!&3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-33#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%349("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*%%<$A*.%;
)#.)
)#.).) Ba9a0
#/%"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#/1(&4"!!
!"(9 m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&(1%("/1
!"/( m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-1#9311"11
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-((!(%!"&3
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
!"!#& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1!(!"!!
!"!&3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-33#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%349("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;)?<$**.%+
)#.)
)#.).) Ba9a0
#99"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#94#1%"!!
!"(/ m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&#1&#"&%
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > A.? pa (K)$$)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.%A
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > C<% pa (K)#*)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.A%
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > )#<# pa (K)*$)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.A#
BIDANG BANGUNAN
!"/( m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-1#99(!"!!
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-(/!&4&"&%
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
!"!#& @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1!(!"!!
!"!&3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-33#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%349("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;+?<+?+.%;
OOO"ATATAN
)#.) -.62at ) .@ 8a0ta1 4-rBa 6-to0 G3D > A<? pa (K)$$)< /82.p (+!;) D.< 7(D > $.%A
)#.).) Ba9a0
#3!"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-##%3#!"!!
!"%4 m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-91&(1"43
!"/% m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-131##/"/&
#!!"!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%!!!!"!!
Aum,a' 516 H R-(!9399"#1
)#.).# T-0aga
1"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!!% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4399!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp**+<+%C.#)
)#.)
)#.).) Ba9a0
3#%"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-3#!/&4"!!
!"(4 m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/&1/1"43
!"/% m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-1314&3"33
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-(9493&"/%
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
Bo+o. isi -asir H 14!! kg0m3 Bo+o. isi k*riki, H 13(! kg0m3 Buckling factor -asir H #! O
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > )?<* pa (K)A*)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.;;
BIDANG BANGUNAN
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;*A<+#;.#;
)#.)
)#.).) Ba9a0
3(#"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-34%3%&"!!
!"(# m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/(1&&"(/
!"/% m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-131/3&"&9
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-%1//9("4%
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;%$<)%#.C;
)#.)
)#.).) Ba9a0
3/1"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-3%(!%4"!!
!"(! m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/1/94"#9
!"/& m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-133/&3"33
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-%3(141"%#
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;CA<*#C.)#
)#.)
)#.).) Ba9a0
3&4"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-3//&(%"!!
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > );<C pa (K#$$)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.;)
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > )C<+ pa (K##*)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.*%
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > #)<A pa (K#*$)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.*;
BIDANG BANGUNAN
!"49 m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/11//"14
!"// m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-13#/%1"11
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-%4%#94"#(
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA$%<;%).A*
)#.)
)#.).) Ba9a0
4!%"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-399(!4"!!
!"49 m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/!3(4"#9
!"/% m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-1311!!"!!
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-%%(4(&"#9
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA#A<%?*.AC
)#.)
)#.).) Ba9a0
413"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-4!%39#"!!
!"49 m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/!!4("/1
!"/% m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-13!4%1"11
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-%/139&"&3
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > #?<$ pa (K#A*)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.*+
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > #;<? pa (K+$$)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.*#
BIDANG BANGUNAN
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA++<A%;.++
)#.)
)#.).) Ba9a0
439"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-4319/%"!!
!"4& m3 Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-%&914"#9
!"/( m3 Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-1#&(44"44
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-%93934"/3
)#.).# T-0aga
#"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%3!!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"1!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&!/%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpAA?<;CA.#+
)#.)
)#.).) Ba9a0
44&"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-44!&3#"!!
!"4& Kg Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-%&%!("/1
!"/4 Kg Kora, +*.o$ 5 maksimum 3! mm 6 N R-1/#(!!"!! H R-1#////"/&
#1("!! L.r Air N R-3!!"!! H R-%4(!!"!!
Aum,a' 516 H R-/!1/1("49
)#.).# T-0aga
#"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%3!!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"1!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&!/%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%#<?AA.CC
)#.) -.62at ) .@ 6-to0 4-5ap a1r 5-0ga0 StoroF ! )$$
)#.).) Ba9a0
4!!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-393%!!"!!
!"4&! Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-%91#!"!!
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > #%<% pa (K+#*)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.?C
-.62at ) .@ 6-to0 G3D > +)<# pa (K+*$)< /82.p ()# C #) D.< 7(D > $.?%
mI
BIDANG BANGUNAN
!"&!! K*riki, # 1m 0 3 1m N R-1/#(!!"!! H R-13&!!!"!!
1"#!! Kg Air N R-3!!"!! H R-3%!"!!
Aum,a' 516 H R-%!1!&!"!!
)#.).# T-0aga
#"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%3!!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
!"1!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&!/%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;%)<%?#.*$
)#.) -.a/a0g ) .3 P'" Wat-r/top 8-6ar )*$ ..
)#.).) Ba9a0
1"!(! m= 7a.*rs.o- ,*+ar 1(! mm N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)#.).# T-0aga
!"!%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!"!!
!"!3! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1!(!"!!
!"!!3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#"(!
!"!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3!&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+<$%#.*$
)#.) -.a/a0g ) .3 P'" Wat-r/top 8-6ar #$$ ..
)#.).) Ba9a0
1"!(! m= 7a.*rs.o- ,*+ar #!! mm N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
)#.).# T-0aga
!"!/! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!!"!!
!"!3( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##("!!
!"!!4 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(!"!!
!"!!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3/(("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+<A**.$$
)#.) -.62at ) .3 P'" Wat-r/top 8-6ar #+$ .. ! +#$ ..
)#.).) Ba9a0
1"!(! m= 7a.*rs.o- ,*+ar #3! 2 3#! mm N R-2 H R-2
mI
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 516 H R-2
)#.).# T-0aga
!"!&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!"!!
!"!4! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-14!!"!!
!"!!4 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(!"!!
!"!!4 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-411!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<))$.$$
)#.)
)#.).) Ba9a0
!"!#%4 MK Ka;u k*,as III 5 -a-a$ 6 N R-#&&#!!!"!! H R-/%!&4"&!
!"%!! kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-&9/!"!!
!"(!! +.g N R-&#(!"!! H R-41#("!!
Aum,a' 516 H R-&91/9"&!
)#.).# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1/(!"!!
!"!!( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/"(!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%/(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC*<C+A.+$
)#.) ) .@ -.62at 6-to0 t2.624< ) PD : + P/ : * Kr
)#.).) Ba9a0
#1&"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#14(1#"!!
!"(#! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/4&&!"!!
!"&/! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1(!!/("!!
Aum,a' 516 H R-4394%/"!!
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$)<%*?.*$
)#.) ) .@ -.62at 6-to0 t2.624< ) PD : + P/ : ; Kr
-.a/a0g ) .9 B-.6ata0 20t24 p-0g-Dora0 6-to0
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
BIDANG BANGUNAN
)#.).) Ba9a0
19/"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-193&4&"!!
!"4/! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-%/%&!"!!
!"94! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1%#1(!"!!
Aum,a' 516 H R-4#3%/&"!!
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?%;<$;*.*$
)#.) ) .@ -.62at 6-to0 t2.624< ) PD : ? P/ : ; Kr
)#.).) Ba9a0
1/3"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1/!#3#"!!
!"(/! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&#!&!"!!
!"&/! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1(!!/("!!
Aum,a' 516 H R-4!#3&/"!!
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;?<AA?.*$
)#.) ) .@ -.62at 8a0ta1 4-rBa 6-to0 t2.624< ) PD : + P/ : * Kr< t-6a8 * D.
)#.).) Ba9a0
1!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9&4!"!!
!"!#% MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-3/44"!!
!"!44 MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-/(9!"!!
Aum,a' 516 H R-#11/4"!!
)#.).# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
BIDANG BANGUNAN
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%+<*;).*$
)#.# ) .@ -.62at 6-to0 ) PD : # P/ : + Kr
)#.#.) Ba9a0
#3#"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-##&#&&"!!
!"(#! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/4&&!"!!
!"/&! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-134((!"!!
Aum,a' 516 H R-43//1&"!!
)#.#.# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*$$<)$*.*$
)#.+ ) @ -.62at 6-to0 ) PD : ) )(# P/ : # )(# Kr
)#.+.) Ba9a0
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
Aum,a' 516 H R-(4&1!9"!!
)#.+.# T-0aga
#"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!!"!!
!"3(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1##(!"!!
!"!3( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-131#"(!
1"!!! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-113(%#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;;)<;A).*$
)#.# ) .@ -.62at 6-to0 ) PD : # P/ : ? Kr
)#.#.) Ba9a0
#&!"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#/((#!"!!
!"4(! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-%4&!!"!!
!"9!! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1((#(!"!!
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 516 H R-49((/!"!!
)#.#.# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp**A<C*A.*$
)#.# ) .@ -.62at 6-to0 ) PD : # P/ : #.* Kr
)#.#.) Ba9a0
3(#"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-34%3%&"!!
!"(%! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&!%4!"!!
!"/!! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1#!/(!"!!
Aum,a' 516 H R-(4//(&"!!
)#.#.# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;)$<)?*.*$
)#.# ) .@ -.62at 6-to0 ) PD : ).* P/ : + Kr
)#.#.) Ba9a0
3(/"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-3(1#&&"!!
!"4#! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-%!4&!"!!
!"(4! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-931(!"!!
Aum,a' 516 H R-(!491&"!!
)#.#.# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*;A<+$*.*$
BIDANG BANGUNAN
)#.# ) .@ -.62at 6-to0 ) PD : ).* P/ : #.* Kr
)#.#.) Ba9a0
3&%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-3/9&#4"!!
!"4/! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-%/%&!"!!
!"/&! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-134((!"!!
Aum,a' 516 H R-(&#!(4"!!
)#.#.# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;??<??).*$
)#.# ) .@ -.62at 6-to0 ) PD : ) P/ : # Kr
)#.#.) Ba9a0
4/9"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-4/133%"!!
!"3/! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-(3#&!"!!
!"/4! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1#/%(!"!!
Aum,a' 516 H R-%(##%%"!!
)#.#.# T-0aga
1"%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-49(!!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-%#3&/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA)?<;*+.*$
BIDANG BANGUNAN
)#.? ) Kg P-.6-/1a0 5-0ga0 6-/1 po8o/ ata2 6-/1 281r
)#.?.) Ba9a0
1"!(! Kg B*si +*.o$ 5-o,os0u,ir6 N R-1!9#("!! H R-114/1"#(
!"!1( Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-#1("%3
Aum,a' 516 H R-11%&%"&&
)#.?.# T-0aga
!"!!/ @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#1!"!!
!"!!/ @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-#4("!!
!"!!!/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#%"#(
!"!!!3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#"!!
Aum,a' 5#6 H R-493"#(
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)#<)%$.)+
)#.? -.a/a0g p-r ) 4g Bar10g 4a7at 6aBa ( 71r- .-/9
)#.?.) Ba9a0
1"#!! Kg Aari$g ka<a. +a3a 4i ,as N R-1!(!!"!! H R-1#%!!"!!
!"!(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-/1&"/(
Aum,a' 516 H R-1331&"/(
)#.?.# T-0aga
!"!#( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!"!!
!"#(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-&/(!"!!
!"!#( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-93/"(!
!"!!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!4//"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#+<AC;.#*
P-r 4g > Rp#<+AC.;+
)#.* ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 po05a/1
)#.*.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa ( 2 1! 1m N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"1!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-#&1/"(!
Aum,a' 516 H R-1##(&#"(!
)#.*.# T-0aga
!"(#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(%!!"!!
!"#%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-91!!"!!
!"!#% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9/("!!
BIDANG BANGUNAN
!"!#% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%/1("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)?C<#CA.*$
)#.; ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 /8ooG
)#.;.) Ba9a0
!"!4( MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-1#9%9!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa ( 2 1! 1m N R-149(!"!! H R-44&("!!
!"1!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-#&1/"(!
Aum,a' 516 H R-13%99#"(!
)#.;.# T-0aga
!"(#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(%!!"!!
!"#%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-91!!"!!
!"!#% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9/("!!
!"!#% @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%/1("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp);+<A$A.*$
20t24 # F pa4a1 > Rp%)<%*+.A*
BIDANG BANGUNAN
)#.A ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 4o8o.
)#.A.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"4!! Kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!1( MK M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-43#3!"!!
!"3(! L+r Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 516 H R-#1#3&/"(!
)#.A.# T-0aga
!"%%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19&!!"!!
!"33! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-339!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?;<#C*.$$
20t24 # F pa4a1 > Rp)#+<)?A.*$
)#.% ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 6a8o4
)#.%.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
!"4!! Kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!1& MK M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-(1&/%"!!
!"3(! L+r Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 516 H R-##1!33"(!
)#.%.# T-0aga
!"%%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19&!!"!!
!"33! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-339!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#*?<C?).$$
20t24 # F pa4a1 > Rp)#A<?A$.*$
)#.C ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 P8at 8a0ta1 ( 5ag
)#.C.) Ba9a0
!"!4! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"4!! Kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!1( MK M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-43#3!"!!
!"3(! L+r Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 516 H R-#1#3&/"(!
)#.C.# T-0aga
!"%%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19&!!"!!
!"33! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-339!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?;<#C*.$$
)#.)$ ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 ta0gga
)#.)$.) Ba9a0
!"!3! MK Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%!"!!
!"4!! Kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"1(! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-4##%"#(
!"!1( MK M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-43#3!"!!
!"3(! L+r Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 516 H R-1&#1(&"/(
)#.)$.# T-0aga
!"%%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19&!!"!!
!"33! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!33 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-13#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-339!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#);<$;;.#*
)#.)) ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 D10510g
)#.)).) Ba9a0
!"!3! m3 Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%!"!!
!"4!! kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! ,. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!#! m3 M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-(/%4!"!!
!"3(! ,+ Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 5 1 6 H R-19/9//"(!
)#.)).# T-0aga
!"3#!! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9%!!"!!
!"33!! 'ari Tuka$g Ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33! 'ari K*-a,a Tuka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!!%! 'ari Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-##%#/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp##$<;$*.$$
20t24 # F pa4a1 > Rp))$<+$#.*$
)#.)) ) .= Pa/a0g 6-41/t10g 20t24 L1/t p8a04
)#.)).) Ba9a0
!"!3! m3 Ka;u .*r*$.a$g 0 ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%!"!!
!"4!! kg Paku +iasa ( 2 1# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!"!!
!"#!! ,. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3("!!
!"!#! m3 M*ra$.i +*k*s.i$g 0 +a,ok ka;u k*,as II N R-#&&#!!!"!! H R-(/%4!"!!
!"3(! ,+ Mu,.i-,*k .*+a, 9 mm N R-1#!/(!"!! H R-4##%#"(!
Aum,a' 5 1 6 H R-19/9//"(!
)#.)).# T-0aga
!"3#!! 'ari P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9%!!"!!
!"33!! 'ari Tuka$g Ka;u N R-3(!!!"!! H R-11((!"!!
!"!33! 'ari K*-a,a Tuka$g N R-3/(!!"!! H R-1#3/"(!
!"!!%! 'ari Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!"!!
Aum,a' 5#6 H R-##%#/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp##$<;$*.$$
20t24 # F pa4a1 > Rp))$<+$#.*$
Bahan :
!"&1!! m3 Ba.u -*1a' 10# N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"(4! m3 Pasir Cor N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
3(!"4! kg S*m*$ P C 5 4! kg 6 N R-9&4"!! H R-344/93"%!
Aum,a' 516 H R-(%##/&"%!
Sewa alat bantu :
Bia;a S*<a P*ra,a.a$
2 S*<a Co$1r*.* Mi>*r !(! m3 5 mi$ 3 3am 6
!"9/3 3am N 1!!!!!"!! H R-9/3!!"!!
) 8 PASANGAN BET&N UTU K ##*
BIDANG BANGUNAN
2 S*<a Pum- 7a.*r 5 mi$ 3 3am 6
!"3#43 3am N 3(!!!"!! H R-113(!"(!
2 S*<a ?i+ara.or Ro,,*r 5 mi$ ( 3am 6
!"9/3 3am N 3(!!!"!! H R-34!(("!!
2 S*<a A,a. Ba$.u 5 s*. 0 3 a,a. 6
!"3#43 3am N (!!!!"!! H R-1%#1("!!
Aum,a' 5#6 H R-1(&9#!"(!
Upah :
!"/!! 'r Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#4(!!"!!
!"41! 'r P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#3!!"!!
!"!#!( 'r Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&#!"!!
Aum,a' 536 H R-3/%#!"!!
J2.8a9 ()) : (#) : (+) > RpA*%<%)C.)$

Bahan :
!"/#9/ m3 Ba.u -*1a' 10# N R-1/#(!!"!! H R-1#(&/3"#(
!"4&%! m3 Pasir Cor N R-144!!!"!! H R-%99&4"!!
3(!"4! kg S*m*$ P C 5 4! kg 6 N R-9&4"!! H R-344/93"%!
Aum,a' 516 H R-(4!%(!"&(
Sewa alat bantu :
Bia;a S*<a P*ra,a.a$
2 S*<a Co$1r*.* Mi>*r !(! m3 5 mi$ 3 3am 6
!"9/3 3am N 1!!!!!"!! H R-9/3!!"!!
2 S*<a Pum- 7a.*r 5 mi$ 3 3am 6
!"3#43 3am N 3(!!!"!! H R-113(!"(!
2 S*<a ?i+ara.or Ro,,*r 5 mi$ ( 3am 6
!"9/3 3am N 3(!!!"!! H R-34!(("!!
2 S*<a A,a. Ba$.u 5 s*. 0 3 a,a. 6
!"3#43 3am N (!!!!"!! H R-1%#1("!!
Aum,a' 5 # 6 H R-1(&9#!"(!
Upah :
1"94( 'r Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-%&!/("!!
!"3#4 'r P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9/#!"!!
!"1%#! 'r Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%4&!"!!
Aum,a' 5 3 6 H R-&4#/("!!
) 8 PASANGAN BET&N UTU K +$$
BIDANG BANGUNAN
J2.8a9 ()) : (#) : (+) > RpA%+<%?;.+*
A. REKAPITULASI BET&N N&N STRUKTUR
BIDANG BANGUNAN
)#.)+ ) .@ -.62at po05a/1 6-to0 6-rt28a0g : 6-4-/t10g > )*$ Kg B-/1
)#.)+.) Ba9a0
!"#!! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-(/%4!!"!!
1"(!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-##4#("!!
!"4!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-11#/!"!!
1(/"(!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-1/#!%&/"(!
#"#(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-3#343"/(
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
Aum,a' 516 H R-#911#3("#(
)#.)+.# T-0aga
("3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(9!!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4((!!"!!
1"!(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
!"#%# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9&#("!!
!"#%( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#/13!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+<)%#<*+*.+
)#.)? ) .@ -.62at /8ooG 6-to0 6-rt28a0g: 6-4-/t10g > #$$ Kg 6-/1
)#.)?.) Ba9a0
!"#/! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-//&14!"!!
#"!!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-#99!!"!!
!"%!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-1%9!("!!
#1!"!!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-##94#(!"!!
3"!!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-431#("!!
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
Aum,a' 516 H R-3/1!4#9"!!
)#.)?.# T-0aga
("%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%9(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"(%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(4%!!"!!
BIDANG BANGUNAN
1"4!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-49!!!"!!
!"3#3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#11#"(!
!"#&3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-113#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3!%1(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<$);<*%;.*
BIDANG BANGUNAN
)#.)* ) .@ -.62at 4o8o. 6-to0 6-rt28a0g: 6-4-/t10g > +$$ Kg 6-/1
)#.)*.) Ba9a0
!"4!! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-11(#&!!"!!
4"!!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-(9&!!"!!
#"!!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-(%3(!"!!
31("!!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-34413/("!!
4"(!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-%4%&/"(!
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"1(! MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-43#3!!"!!
3"(!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-43&/#("!!
#!"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-1%(!!!"!!
Aum,a' 516 H R-%3(914%"(!
)#.)*.# T-0aga
/"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#11(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"%(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(//(!"!!
#"1!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-/3(!!"!!
!"4!3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(11#"(!
!"3(3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-141#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3&1%!/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;<A?$<A*?.$
)#.)* ) .@ -.62at 4o8o. 6-to0 6-rt28a0g: 6-4-/t10g > )*$ Kg 6-/1
)#.)*.) Ba9a0
!"3#! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-9###4!"!!
3"#!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-4/&4!"!!
1"%!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-4(!&!"!!
1(/"(!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-1/#!%&/"(!
#"#(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-3#343"/(
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"1#! MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-34(&4!"!!
#"&!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-3(!9&!"!!
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
BIDANG BANGUNAN
3#"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-#%4!!!"!!
Aum,a' 516 H R-4#//1#!"#(
)#.)*.# T-0aga
("3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(9!!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4((!!"!!
1"!(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
!"#%( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-993/"(!
!"#%( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#/141#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<*?%<*+#.%
)#.); ) .@ -.62at 6a8o4 6-to0 6-rt28a0g:6-4-/t10g > #$$ Kg 6-/1
)#.);.) Ba9a0
!"3#! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-9###4!"!!
3"#!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-4/&4!"!!
1"%!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-4(!&!"!!
#1!"!!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-##94#(!"!!
3"!!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-431#("!!
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"14! MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-4!34&!"!!
#"&!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-3(!9&!"!!
1%"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-13#!!!"!!
Aum,a' 516 H R-4/&/1!4"!!
)#.);.# T-0aga
%"3(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-19!(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"%(! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(//(!"!!
1"4!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-49!!!"!!
!"333 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#4&/"(!
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
BIDANG BANGUNAN
!"31& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#/#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-33#!&#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<))C<)%;.*
)#.); ) .@ -.62at 510510g 6-to0 6-rt28a0g:6-4-/t10g > )*$ Kg 6-/1
)#.);.) Ba9a0
!"#4! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-%91%&!"!!
3"#!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-4/&4!"!!
1"%!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-4(!&!"!!
1(/"(!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-1/#!%&/"(!
#"#(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-3#343"/(
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
!"1%! MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-4%11#!"!!
#"&!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-3(!9&!"!!
#4"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-19&!!!"!!
Aum,a' 516 H R-4!9(&4!"#(
)#.);.# T-0aga
("3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(9!!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-4((!!"!!
1"!(! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-3%/(!"!!
!"#%# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-9&#("!!
!"#%( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#/13!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<+;A<)?$.+
)#.); ) .@ -.62at 510510g 6-to0 6-rt28a0g:6-4-/t10g > #$$ Kg 6-/1
)#.);.) Ba9a0
!"#(! MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-/#!(!!"!!
3"!!! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-44&(!"!!
1"#!! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-33&1!"!!
#1!"!!! Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-##94#(!"!!
3"!!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-431#("!!
33%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-33!%#4"!!
!"(4! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-///%!"!!
!"&1! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-139/#("!!
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
BIDANG BANGUNAN
!"1!( MK M*ra$.i +*k*s.i$g N R-#&&#!!!"!! H R-3!#%1!"!!
#"(!! L+r P,;<oo4 9 mm N R-1#(3(!"!! H R-3133/("!!
14"!!! +.g N R-&#(!"!! H R-11((!!"!!
Aum,a' 516 H R-441%1#9"!!
)#.);.# T-0aga
("%(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1%9(!!"!!
!"#/( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-9%#("!!
1"(%! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(4%!!"!!
1"4!! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-49!!!"!!
!"3#3 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1#11#"(!
!"#&3 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-113#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-3!%1(/"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?<A##<#%;.*
Do,k*$ ka;u ga,amφ 5&21!61m-a$3a$g 4m
BIDANG BANGUNAN
)#.)A ) .3 -.62at 4o8o. pra4t1/ 6-to0 6-rt28a0g ()) F ))) D.
)#.)A.) Ba9a0
!"!!# MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-(/%4"!!
!"!1! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-149"(!
3"!(# Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-33343"1!
!"4(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-%4%&"/(
4"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-393%"!!
!"!!% MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-&%4"!!
!"!!9 MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1((#"(!
Aum,a' 516 H R-(#!//"&(
)#.)A.# T-0aga
!"1&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-(4!!"!!
!"!#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!"!!
!"!#! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!"!!
!"!#! @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-/!!"!!
!"!!% @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##("!!
!"!!9 @rg Ma$4or R-4!!!!"!! H R-3%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&!&("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;$<);#.%*
)#.)% ) .3 -.62at r10g 6a8o4 6-to0 6-rt28a0g ()) F )*) D.
)#.)%.) Ba9a0
!"!!3 MK Ka;u k*,as III N R-#&&#!!!"!! H R-&%4%"!!
!"!#! Kg Paku +iasa (21# 1m N R-149(!"!! H R-#99"!!
3"#/4 Kg B*si +*.o$ -o,os N R-1!9#("!! H R-3(/%#"99
!"!(! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-/1&"/(
("(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(41#"!!
!"!!9 MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-1#9%"!!
!"!1( MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-#(&/"(!
Aum,a' 516 H R-(4/##"#4
)#.)%.# T-0aga
!"#9/ @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-&91!"!!
!"!33 @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-11(("!!
!"!33 @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-11(("!!
!"!33 @rg Tuka$g +*si N R-3(!!!"!! H R-11(("!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-133(!"!!
BIDANG BANGUNAN
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;%<$A#.#?
B. REKAPITULASI BET&N STRUKTUR
). BET&N UTU K ##*
) + BET&N SL&&F +$(?$ );) Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1%1"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-19%1!!!"13
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-%(4&3!"!!
J2.8a9 > Rp+<+A?<;?C.#+
) + BET&N SL&&F #$(+$ #+$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#3!"#/& kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#&!4&1#"39
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp?<+%#<);%.CC
) + BET&N SL&&F )*(#$ )%$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1/9"%44 kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#1&&!91"#(
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp+<A;*<??A.%*
) + BET&N SL&&F )*(+$ )*$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
149"9## kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1&#%!/1"14
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp+<?$+<?#A.A?
) + BET&N P&ER )#$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
BIDANG BANGUNAN
1#!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-14%1%1("!!
%"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-4911##"(!
J2.8a9 > Rp#<A))<**;.;$
BIDANG BANGUNAN
) + BET&N STRAUS )#$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1#!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-14%1%1("!!
J2.8a9 > Rp#<##$<?+?.)$
) + BET&N K&L& #$(#$ #$C Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#!9"3%/ kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#((!11#"(&
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<#C?<))).;%
) + BET&N K&L& +$(+$ )C% Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
19&"#9% kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#41(#/3"/#
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<)*C<#A#.%#
) + BET&N K&L& #*(+$ #$$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#!!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#43%!#("!!
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<)%$<$#?.)$
) + BET&N K&L& ?$(?$ )?; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
BIDANG BANGUNAN
14%"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1//&#9&"#(
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp+<*##<#CA.+*
) + BET&N BAL&K #$(+$ #+$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#3!"#/& kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#&!4&1#"39
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-1#/4/!("!!
J2.8a9 > Rp?<%+%<++;.?C
) + BET&N BAL&K +$(?$ )%# Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
1&#"3!% kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-###!(!("!!
11"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-14!#1/("(!
J2.8a9 > Rp?<+%)<?CC.;$
) + BET&N BAL&K +$(*$ )C; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
19%"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#3&/3!4"(!
11"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-14!#1/("(!
J2.8a9 > Rp?<*?%<#CC.)$
) + BET&N BAL&K #$(?$ #$$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
#!!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#43%!#("!!
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-1(#9%4%"!!
J2.8a9 > Rp?<A#?<?C$.)$
) + BET&N LISTPLANK C$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
9!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1!9%#11"#(
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-11!3!#"(! H R-13#3%3!"!!
BIDANG BANGUNAN
J2.8a9 > Rp+<)A%<;;$.+*
) + BET&N DINDING ))$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
11!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1339&13"/(
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-11!3!#"(! H R-13#3%3!"!!
J2.8a9 > Rp+<?##<#;#.%*
) + BET&N PLAT LANTAI )+; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/(&&19"1! H R-/(&&19"1!
13("%4! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1%(#11#"1%
&"33 m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-#4%#9("!! H R-#!(#4(/"(1
J2.8a9 > Rp?<?;+<+%%.AA
#. BET&N UTU K +$$
) + BET&N SL&&F +$(?$ );) Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1%1"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-19%1!!!"13
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-%(4&3!"!!
J2.8a9 > Rp+<+CC<;A;.?%
) + BET&N SL&&F #$(+$ #+$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#3!"#/& kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#&!4&1#"39
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp?<?$A<)C;.#?
) + BET&N SL&&F )*(#$ )%$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1/9"%44 kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#1&&!91"#(
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
BIDANG BANGUNAN
J2.8a9 > Rp+<AC$<?A*.)$
) + BET&N SL&&F )*(+$ )*$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
149"9## kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1&#%!/1"14
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-&1&(3/"(!
J2.8a9 > Rp+<?#%<?*?.CC
) + BET&N P&ER )#$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1#!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-14%1%1("!!
%"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-&1&(3"/( H R-4911##"(!
J2.8a9 > Rp#<A+;<*%+.%*
) + BET&N STRAUS )#$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1#!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-14%1%1("!!
J2.8a9 > Rp#<#?*<?;).+*
) + BET&N K&L& #$(#$ #$C Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#!9"3%/ kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#((!11#"(&
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<+)C<)+%.C+
) + BET&N K&L& +$(+$ )C% Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
19&"#9% kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#41(#/3"/#
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<)%?<+$$.$A
) + BET&N K&L& #*(+$ #$$ Kg B-/1
BIDANG BANGUNAN
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#!!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#43%!#("!!
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp?<#$*<$*).+*
) + BET&N K&L& ?$(?$ )?; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
14%"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1//&#9&"#(
&"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#314/"(! H R-9&(1&!"!!
J2.8a9 > Rp+<*?A<+#?.;$
) + BET&N BAL&K #$(+$ #+$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
#3!"#/& kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#&!4&1#"39
1!"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-1#/4/!("!!
J2.8a9 > Rp?<%;+<+;+.A?
) + BET&N BAL&K +$(?$ )%# Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
1&#"3!% kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-###!(!("!!
11"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-14!#1/("(!
J2.8a9 > Rp?<?$;<*#;.%*
) + BET&N BAL&K +$(*$ )C; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
19%"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#3&/3!4"(!
11"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-14!#1/("(!
J2.8a9 > Rp?<*A+<+#;.+*
) + BET&N BAL&K #$(?$ #$$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
BIDANG BANGUNAN
#!!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-#43%!#("!!
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-1#/4/!"(! H R-1(#9%4%"!!
J2.8a9 > Rp?<A?C<*)A.+*
) + BET&N LISTPLANK C$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
9!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1!9%#11"#(
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-11!3!#"(! H R-13#3%3!"!!
J2.8a9 > Rp+<#$+<;%A.;$
) + BET&N DINDING ))$ Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
11!"!!! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1339&13"/(
1#"!!! m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-11!3!#"(! H R-13#3%3!"!!
J2.8a9 > Rp+<??A<#C$.)$
) + BET&N PLAT LANTAI )+; Kg B-/1
1"!!! m3 S-*si +*.o$ N R-/&3&4%"3( H R-/&3&4%"3(
13("%4! kg P*m+*sia$ N R-1#1&!"13 H R-1%(#11#"1%
&"33 m# B*g*s.i$g +*.o$ N R-#4%#9("!! H R-#!(#4(/"(1
J2.8a9 > Rp?<?%%<?);.$#
).); ) .3 Pa/a0g pagar 6-to0 praD-ta4 ( * F *$ F #)+ ) D.
).);.) Ba9a0
!"9&% L+r Pa$*, +*.o$ -ra1*.ak N R-2 H R-2
!"(#( B.g Ko,om +*.o$ -ra1*.ak N R-2 H R-2
!"!/4 MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-1!%(%"!!
!"14% MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-#(1&("!!
4("!!! Kg S*m*$ Por.,a$4 N R-9&4"!! H R-44#&!"!!
Aum,a' 516 H R-&!1#1"!!
).);.# T-0aga
!"1#( @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-43/("!!
!"3/( @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-11#(!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"!19 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%&3("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC;<C*;.$$
BIDANG BANGUNAN
+. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN DINDING
+.) ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : ) P/
+.).) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
%4"!3! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-%3!!("(#
!"!(9 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-4!(%"#(
Aum,a' 516 H R-11!1&1"//
+.).) T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)+A<)+).AA
+.# ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : # P/
+.#.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
43"(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-4#&!4"!!
!"!&! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-((!!"!!
Aum,a' 516 H R-914#4"!!
+.#.) T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp))%<+A?.$$
+.+. ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : + P/
+.+.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
3#"9(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-3#4##"&!
!"!91 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%#(%"#(
Aum,a' 516 H R-&1/99"!(
+.+.) T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$%<A?C.$*
+.? ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : ? P/
+.?.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
#%"((! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#%1#("#!
!"!93 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%393"/(
Aum,a' 516 H R-/(%3&"9(
+.?.) T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)$#<*%%.C*
+.* ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : * P/
+.*.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
BIDANG BANGUNAN
##"#!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#1&44"&!
!"1!# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-/!1#"(!
Aum,a' 516 H R-/19//"3!
+.*.) T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC%<C#A.+$
+.; ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : ; P/
+.;.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
1&"(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1&#!4"!!
!"1## MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-&3&/"(!
Aum,a' 516 H R-%9/11"(!
+.;.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC;<;;).*$
+.A ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 ) 6ata< ) PD : + Kp : )$ P/
+.A.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
1!"!&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-991&"/#
!"!9#( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-%3(9"3&
!"!#/( MK Ka-ur N H R-2
Aum,a' 516 H R-(939&"1!
+.A.# T-0aga
!"%!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1&!!!"!!
!"#!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!3! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#%9(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%;<+?%.)$
+.% ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : # P/
+.%.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
1&"9(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1&%4%"&!
!"!3& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#%1#"(!
Aum,a' 516 H R-4#&19"3!
+.%.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*;<#C?.+$
+.C ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : + P/
+.C.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
14"3/! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1414!"!&
!"!4! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#/(!"!!
Aum,a' 516 H R-3&4(!"!&
+.C.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
BIDANG BANGUNAN
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)<C#*.$%
+.)$ ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : ? P/
+.)$.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
11"(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1131%"!!
!"!43 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#9(%"#(
Aum,a' 516 H R-3(&3#"#(
+.)$.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?C<+$A.#*
+.)) ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : * P/
+.)).) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
9"%&! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-9(#("1#
!"!4( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3!93"/(
Aum,a' 516 H R-341/&"&/
+.)).# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?A<;*+.%A
+.)# ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : ; P/
+.)#.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
&"3#! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&1&%"&&
!"!49 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-33%&"/(
Aum,a' 516 H R-3311("%3
+.)#.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?;<*C$.;+
+.)+ ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 E 6ata< ) PD : % P/
+.)+.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
%"(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-%39%"!!
!"!(! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-343/"(!
Aum,a' 516 H R-31393"(!
+.)+.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp??<%;%.*$
BIDANG BANGUNAN
+.)? ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 )(# 6ata< ) PD : + Kp : )$ P/
+.)?.) Ba9a0
14!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-431#!"!!
4"(!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-44#&"!!
!"!(! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-343/"(!
!"!1( MK Ka-ur -a4am N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-(!9&("(!
+.)?.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;?<?;$.*$
+.)* ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 )(# 6ata< ) Kp : ) S. : ) P/
+.)*.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
!"!1& Kg S*m*$ m*ra' N H R-2
!"!1& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1#3/"(!
!"!1& MK Ka-ur -a4am N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-##/9/"(!
+.)*.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<#A#.*$
+.); ) .= Pa/a0ga0 6ata .-ra9 t-6a8 )(# 6ata< ) Kp : ) S. : # P/
+.);.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a m*ra' ( > 11 > ## 1m N R-3!&"!! H R-#1(%!"!!
!"!14 Kg S*m*$ m*ra' N H R-2
!"!#& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-19#("!!
!"!14 MK Ka-ur -a4am N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-#34&("!!
+.);.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+;<C;$.$$
+.)A ) .= D10510g Ho88o768oD4 (HB) #$< Da.p2ra0 /p-/1 ) PD : + P/
+.)A.) Ba9a0
1#"(!! B' HB #! N H R-2
3!"3#! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#9&34"&&
!"/#& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-(!!(!"!!
!"#&! Kg N H R-2
Aum,a' 516 H R-/9&&4"&&
+.)A.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1(41#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC*<#CA.+%
+.)% ) .= D10510g Ho88o768oD4 (HB) #$< Da.p2ra0 /p-/1 ) PD : ? P/
+.)%.) Ba9a0
B*si a$gkur φ & mm
BIDANG BANGUNAN
1#"(!! B' HB #! N H R-2
#4"#%! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-#3&/1"&4
!"//# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-(3!/("!!
!"#&! Kg N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-/%94%"&4
+.)%.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1(41#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > RpC#<+*C.+?
+.)C ) .= D10510g Ho88o768oD4 (HB) )*< Da.p2ra0 /p-/1 ) PD : + P/
+.)C.) Ba9a0
1#"(!! B' HB 1( N H R-2
##"/4! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-##3/%"1%
!"((! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3/&1#"(!
!"#&! Kg N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-%!1&&"%%
+.)C.# T-0aga
!"3%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!&!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%1/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA;<+*%.;;
+.#$ ) .= D10510g Ho88o768oD4 (HB) )*< Da.p2ra0 /p-/1 ) PD : ? P/
+.#$.) Ba9a0
1#"(!! B' HB 1( N H R-2
1&"#!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1/9!&"&!
!"(&# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-4!!1#"(!
!"#&! Kg N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-(/9#1"3!
+.#$.# T-0aga
!"3%! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1!&!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!1& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-/#!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1%1/!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA?<$C).+$
+.#) ) .= D10510g Ho88o768oD4 (HB) )$< Da.p2ra0 /p-/1 ) PD : + P/
+.#).) Ba9a0
1#"(!! B' HB 1! N H R-2
1("1%! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1491/"44
!"3%4 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#(!#("!!
!"#&! Kg N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-3994#"44
+.#).# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*+<?)A.??
+.## ) .= D10510g Ho88o768oD4 (HB) )$< Da.p2ra0 /p-/1 ) PD : ? P/
+.##.) Ba9a0
1#"(!! B' HB 1! N H R-2
1#"13! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1193("9#
B*si a$gkur φ & mm
B*si a$gkur φ & mm
B*si a$gkur φ & mm
B*si a$gkur φ & mm
BIDANG BANGUNAN
!"3&& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#%%/("!!
!"#&! Kg N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-3&%1!"9#
+.##.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*#<$%*.C#
B*si a$gkur φ & mm
BIDANG BANGUNAN
+.#+ ) .= Pa/a0ga0 510510g 6ataDo ) PD : + P/
+.#+.) Ba9a0
1#"(!! B' Ba.a1o N R-3!&!"!! H R-3&(!!"!!
1!"4(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!#&#"&!
!"!3& MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#%1#"(!
Aum,a' 516 H R-(139("3!
+.#+.# T-0aga
!"3#! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9%!!"!!
!"1#! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-4#!!"!!
!"!1# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-4(!"!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-14&(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp;;<#?*.+$
+.#? ) .= Pa/a0ga0 510510g ro/t-r ( t-ra7a0g ()# F )) F #?) D.< Da.p2ra0 /p-/1 )P":+PP
+.#?.) Ba9a0
3!"!!! B' Ros.*r 0 .*ra<a$g N R-%9!!"!! H R-#!/!!!"!!
14"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-13//%"!!
!"!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
Aum,a' 516 H R-###9/%"!!
+.#?.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#+;<?*).$$
+.#* ) .= Pa/a0ga0 510510g ro/t-r ( t-ra7a0g ()# F )) F #?) D.< Da.p2ra0 /p-/1 )P" : ?PP
+.#*.) Ba9a0
3!"!!! B' Ros.*r 0 .*ra<a$g N R-%9!!"!! H R-#!/!!!"!!
11"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!&#4"!!
!"!3( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-#4!%"#(
Aum,a' 516 H R-##!#3!"#(
+.#*.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-134/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#++<A$*.#*
+.#; ) .= Pa/a0ga0 510510g 6ata 6-ro0gga -4/po/- 24.(* F )) F #?) D.< Da.p2ra0 /p-/1 )P" : +PS
+.#;.) Ba9a0
/!"!!! B' Ba.a +*ro$gga *ks-os* N R-%9!!"!! H R-4&3!!!"!!
14"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-13//%"!!
!"!3# MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-##!!"!!
Aum,a' 516 H R-49&9/%"!!
+.#;.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"1(! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-(#(!"!!
!"!1( @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#"(!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1(41#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*)?<+%%.*$
BIDANG BANGUNAN
?. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN P&NDASI
?.) ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 6-8a9< ) PD : + P/
?.).) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
#!#"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-19&/%&"!!
!"4&( MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-33343"/(
Aum,a' 516 H R-3#4(11"/(
?.).# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/1#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+C*<A;).A*
?.) ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 6-8a9< ) PD : * P/
?.).) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
13%"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-133&#4"!!
!"(44 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3/4!!"!!
Aum,a' 516 H R-#%3%#4"!!
?.).# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/1#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++?<%A?.$$
?.). ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 4a81< ) PD : ; P/
?.).) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
11/"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-11(1#&"!!
!"(%1 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3&(%&"/(
Aum,a' 516 H R-#4%!9%"/(
?.).# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/1#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+)A<+?;.A*
) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 4a81< ) PD : % P/
?.).) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
91"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-&9(44"!!
!"(&4 MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-4!1(!"!!
Aum,a' 516 H R-###!94"!!
?.).# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/1#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#C+<+??.$$
?.#. ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 6-8a9< ) PD : ? P/
BIDANG BANGUNAN
?.#.) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
1%3"!!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-1%!39#"!!
!"(#! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-3(/(!"!!
Aum,a' 516 H R-#&&(4#"!!
?.#.# T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"%!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#1!!!"!!
!"!%! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-##(!"!!
!"!/( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/1#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp+*C<AC#.$$
?.+. ) .@ Pa/a0g po05a/1 6at2 4o/o0g ( Aa0/ta.p-0g
?.+.) Ba9a0
1"#!! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-9#4!!"!!
!"43# MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-#3(%9"9#
Aum,a' 516 H R-11(9%9"9#
?.+.# T-0aga
!"/&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#34!!"!!
!"39! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-13%(!"!!
!"!39 @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-14%#"(!
!"!39 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1(%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4!!/#"(!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp)*;<$?#.?#
?.?. ) .@ Pa/a0g po05a/1 /2.2ra0 51a.-t-r )$$ ".
?.?.) Ba9a0
!"4(! MK Ba.u +*,a' 1(0#! 1m N R-//!!!"!! H R-34%(!"!!
194"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-19!&9%"!!
!"31# MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-449#&"!!
!"4%& MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-&!/3!"!!
Aum,a' 516 H R-3(1#!4"!!
?.?.# T-0aga
#"3&! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/14!!"!!
!"3!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!3! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#("!!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&%##("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?+A<?#C.$$
?.*. ) .3 P-.62ata0 t1a0g pa0Da0g (?$ F ?$) ".< 6-to0 6-rt28a0g
?.*.) Ba9a0
!"!19 MK Pasir urug 4ara. N R-(4(%!"!! H R-1!3%"%4
!"!94 MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-13(3%"!!
!"1(! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-#(&/("!!
%!"(! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-(9(3#"!!
4("!! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-491%#("!!
!"9!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-1#93/"(!
!"!3# MK Ka;u kaso (0/ N R-#//#!!!"!! H R-&&/!4"!!
!"1#! Kg Paku N R-149(!"!! H R-1/94"!!
!"!9! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-#(3("/(
!"#4! Kg P,amuur .*m+ok N R-(/(!"!! H R-13&!"!!
Aum,a' 516 H R-%9&9(("&9
?.*.# T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"%/! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-#34(!"!!
!"!%/ @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-#(1#"(!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(/9%#"(!
BIDANG BANGUNAN
J2.8a9 ()) : (#) > RpA*;<C)%.+C
?.;. ) .3 P-.62ata0 t1a0g pa0Da0g (+* F +*) ".< 6-to0 6-rt28a0g
?.;.) Ba9a0
!"!1% MK Pasir urug 4ara. N R-(4(%!"!! H R-&/#"9%
!"!&! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-11(#!"!!
!"1#( MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-#1(%#"(!
49"!! Kg S*m*$ -or.,a$4 N R-9&4"!! H R-4&#1%"!!
34"(! Kg B*si +*.o$ N R-1!9#("!! H R-3/%91#"(!
!"/!! Kg Ka<a. +*.o$ N R-143/("!! H R-1!!%#"(!
!"!#/ MK Ka;u kaso (0/ N R-#//#!!!"!! H R-/4&44"!!
!"1#! Kg Paku N R-149(!"!! H R-1/94"!!
!"!9! L. Mi$;ak +*kis.i$g N R-#&1/("!! H R-#(3("/(
!"#!! Kg P,amur .*m+ok N R-(/(!"!! H R-11(!"!!
Aum,a' 516 H R-(494/!"#1
?.;.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
!"(!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-1/(!!"!!
!"!(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1&/("!!
!"!4! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-449/("!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*C?<??*.#)
BIDANG BANGUNAN
#. ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN TANAH
#.). ) .@ Ga81a0 ta0a9 61a/a
#.).) T-0aga
!"/(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-##(!!"!!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
J2.8a9 > Rp#+<*$$.$$
#.#. ) .@ Ga81a0 ta0a9 61a/a /-5a8a. # .-t-r
#.#.) T-0aga
!"9!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#/!!!"!!
!"!4( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!!"!!
J2.8a9 > Rp#%<%$$.$$
#.+. ) .@ Ga81a0 ta0a9 61a/a /-5a8a. + .-t-r
#.+.) T-0aga
1"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-31(!!"!!
!"!/ @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#%&!"!!
J2.8a9 > Rp+?<)%$.$$
#.?. ) .@ Ga81a0 ta0a9 4-ra/
#.?.) T-0aga
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"!3# @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1#&!"!!
J2.8a9 > Rp+)<#%$.$$
#.*. ) .@ Ga81a0 ta0a9 Da5a/ /-5a8a. ) .-t-r
#.*.) T-0aga
1"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!!"!!
!"!%! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#4!!"!!
J2.8a9 > Rp?A<?$$.$$
#.;. ) .@ Ga81a0 ta0a9 82.p2r
#.;.) T-0aga
1"#!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3%!!!"!!
!"!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1&!!"!!
J2.8a9 > Rp+A<%$$.$$
#.A. ) .# P-4-rBaa0 Str1pp10g t-610g S-t10gg1 ) .-t-r
#.A.) T-0aga
!"!(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!"!!
!"!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
J2.8a9 > Rp)<A$$.$$
#.%. ) .@ P-.62a0ga0 Ta0a9 S-Ba29 +$ -t-r
BIDANG BANGUNAN
#.%.) T-0aga
!"33! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-99!!"!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
J2.8a9 > Rp)$<+$$.$$
#.C. ) .@ P-.62a0ga0 Ta0a9 S-Ba29 )*$ -t-r
#.C.) T-0aga
!"(1% @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(4&!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
J2.8a9 > Rp)A<?%$.$$
#.)$. ) .@ Ur2ga0 4-.6a81
#.)$.) T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"!!& @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-333"33
J2.8a9 > RpA<%++.++
#.)). ) .@ P-.a5ata0 Ta0a9
#.)).) T-0aga
!"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
J2.8a9 > Rp)A<$$$.$$
BIDANG BANGUNAN
#.)#. ) .@ Ur2ga0 pa/1r
#.)#.) Ba9a0
1"#!! MK Pasir urug N R-(4(%!"!! H R-%(4/#"!!
Aum,a' 516 H R-%(4/#"!!
#.)#.# T-0aga
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"!1! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-4!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-94!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA?<%A#.$$
#.)+. ) .@ Ur2ga0 /1rt2
#.)+.) Ba9a0
1"#!! MK Sir.u N R-(/9/!"!! H R-%9(%4"!!
Aum,a' 516 H R-%9(%4"!!
#.)+.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%<$;?.$$
#.)?. ) .@ "2t & F188
#.)?.) Ga81 ta0a9 5-0ga0 a8at 6-rat ( .+ )
!"!1 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#&!"!!
!"#3 @rg P*k*r3a .ak .*ram-i, N R-3!!!!"!! H R-%/&!"!!
!"!/! 3am S*<a 4um- .ru1k N R-9/(!!"!! H R-%&#("!!
!"!%/ 3am S*<a *s1aCa.or N R-1(!!!!"!! H R-1!!(!"!!
Aum,a' 516 H R-#393("!!
#.)?.# P-0g2r2ga0 ta0a9 5-0ga0 p-.a5ata0 ( .+ )
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
!"(!! @rg P*k*r3a .ak .*ram-i, N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
!"!#1#( 3am S*<a a,a. +a$.u N R-44&!!"!! H R-9(#"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/9(#"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?)<%%A.$$
#.)*. -0g2r2g 4-.6a81 ) .+ ga81a0
M*$gurug k*m+a,i 1 m3 ga,ia$ 4i'i.u$g 4ari 103 ka,i 4ari i$4*ks -*k*r3aa$ ga,ia$
#.);. -.a5at4a0 ) .@ ta0a9 ( p-r #$ D. )
#.);.) T-0aga
!"(!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1(!!!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
J2.8a9 > Rp)A<$$$.$$
#.)A. -.a/a0g ) .+ Lap1/a0 p25-8 Da.p2ra0 ) KP : + PP : A TL
#.)A.) Ba9a0
BIDANG BANGUNAN
!"14 m3 Ka-ur Pa4am 5 KP 6 N R-2 H R-2
!"4!! m3 Pasir Pasa$g 5 PP 6 N R-2 H R-2
!"94& m3 Ta$a' Lia. 5 TL 6 N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
#.)A.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! R-14!!!"!!
!"!4! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(!!"!!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?#<A$$.$$
#.)%. -.a/a0g ) .+ Lap1/a0 p25-8 Da.p2ra0 ) KP : * TL
#.)%.) Ba9a0
!"#( m3 Ka-ur Pa4am 5 KP 6 N R-2 H R-2
1"#4! m3 Ta$a' Lia. 5 TL 6 N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
#.)%.# T-0aga
!"&!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-#4!!!"!!
!"4!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! R-14!!!"!!
!"!4! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-1(!!"!!
!"!&! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-3#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-4#/!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp?#<A$$.$$
#.)C. -.a/a0g ) .+ Lap1/a0 1B24 t-6a8 )$ D.
#.)C.) Ba9a0
%"!!! kg I3uk N R-2 H R-2
Aum,a' 516 H R-2
#.)C.# T-0aga
!"1(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-4(!!"!!
!"!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-(1!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp*<)$$.$$
#.#$. -0g2r2g ) .+ S1rt2 pa5at 20t24 p-010gg1a0 8a0ta1 6a0g20a0
#.#$.) Ba9a0
1"#!! m3 Sir.u k*,as C N R-(/9/!"!! H R-%9(%4"!!
Aum,a' 516 H R-%9(%4"!!
#.#$.# T-0aga
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"!#( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-1!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-&(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpA%<$;?.$$
BIDANG BANGUNAN
). ANALISA BIAYA K&NSTRUKSI PEKERJAAN PERSIAPAN
).) ) .3 Pagar /-.-0tara 5ar1 4aH2 t10gg1 # .-t-r
).).) Ba9a0
1"#(! B.g N R-&#(!"!! H R-1!31#"(!
#"(!! Kg S*m*$ Por.,a$4 N R-9&4"!! H R-#4%!"!!
!"!!( MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/#!"!!
!"!!9 MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1((#"(!
!"!/# MK Ka;u (0/ N R-#//#!!!"!! H R-199(&4"!!
!"!%! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-&9/"!!
!"4!! L. R*si4u N R-1&!!!"!! H R-/#!!"!!
Aum,a' 516 H R-###/#%"!!
).).# T-0aga
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!#! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#!((!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#?+<#A;.$$
).# ) .3 Pagar /-.-0tara 5ar1 /-0g g-8o.6a0g t10gg1 # .-t-r
).#.) Ba9a0
1"#(! B.g N R-&#(!"!! H R-1!31#"(!
#"(!! Kg S*m*$ Por.,a$4 N R-9&4"!! H R-#4%!"!!
1"#!! L+r S*$g g*,om+a$g 3B 2 (B N R-/491!"!! H R-&9&9#"!!
!"!!( MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/#!"!!
!"!!9 MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1((#"(!
!"!/# MK Ka;u (0/ N R-#//#!!!"!! H R-199(&4"!!
!"!%! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-&9/"!!
!"4(! Kg M*$i +*si N R-#(&/("!! H R-11%43"/(
Aum,a' 516 H R-31/!%1"/(
).#.# T-0aga
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"4!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-1#!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!#! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-#!((!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp++A<;)).A*
).+ ) .3 Pagar /-.-0tara 5ar1 4a7at 52r1 t10gg1 ).% .-t-r
).+.) Ba9a0
1"!!! B.g N R-&#(!"!! H R-&#(!"!!
#"!!! Kg S*m*$ Por.,a$4 N R-9&4"!! H R-19%&"!!
#("!!! Kg Ka<a. 4uri N R-/4#("!! H R-1&(%#("!!
!"!!( MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-/#!"!!
!"!!9 MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-1((#"(!
!"!%! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-&9/"!!
Aum,a' 516 H R-199!1#"(!
).+.# T-0aga
!"#!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!"!!
!"3!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-9!!!"!!
!"!#! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!"!!
!"!#! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-&!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/((!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#);<*;#.*$
).? ) .3 P-0g242ra0 5a0 p-.a/a0ga0 6o27p8a04
).?.) Ba9a0
!"!1# MK Ka;u (0/ N R-#//#!!!"!! H R-33#%4"!!
!"!#! Kg Paku +iasa #B 2 (B N R-149(!"!! H R-#99"!!
!"!!/ MK Ka;u -a-a$ 30#! m*ra$.i N R-#&&#!!!"!! H R-#!1/4"!!
Do,k*$ ka;u φ &21!04!! 1m
Do,k*$ ka;u φ &21!04!! 1m
Do,k*$ ka;u φ &21!04!! 1m
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 516 H R-(3/3/"!!
).?.# T-0aga
!"1!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-3(!!"!!
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"!1! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-3/("!!
!"!!( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-/!/("!!
J2.8a9 ()) : (#) H Rp;$<%)#.$$
).* ) .= P-.62ata0 4a0tor /-.-0tara< 5-0ga0 8a0ta1 p8-/t-ra0
).*.) Ba9a0
!"1&! MK Ka;u N R-#//#!!!"!! H R-49&9%!"!!
!"&(! Kg Paku +iasa N R-149(!"!! H R-1#/!/"(!
1"1!! Kg B*si s.ri- N R-1!9#("!! H R-1#!1/"(!
3("!!! Kg S*m*$ Por.,a$4 N R-9&4"!! H R-3444!"!!
!"1(! MK Pasir -asa$g N R-%&/(!"!! H R-1!31#"(!
!"1!! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-144!!"!!
!"1(! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-#(&/("!!
3!"!!! B' Ba.a m*ra' N R-3!&"!! H R-9#4!"!!
!"#(! L+r S*$g -,a. N R-19/1#"!! H R-49#&"!!
#"!!! B' A*$4*,a $ako N R-1&/!!"!! H R-3/4!!"!!
!"!&! ML Ka1a -o,os N R-%//%!"!! H R-(4#!"&!
!"1(! B' Ku$1i .a$am N R-%!(!!"!! H R-9!/("!!
!"!%! Lm+ P,;<oo4 4 mm N R-(/&!("!! H R-34%&"3!
Aum,a' 516 H R-%/&#44"%!
).*.# T-0aga
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
1"!!! @rg Tuka$g +a.u N R-3(!!!"!! H R-3(!!!"!!
#"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-%!!!!"!!
!"3!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-11#(!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1/&#(!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%*;<?C?.;$
).;. ) .= P-.62ata0 g25a0g /-.-0 5a0 a8at ! a8at
).;.) Ba9a0
!"#1! MK Ka;u N R-#//#!!!"!! H R-(&#1#!"!!
!"3!! Kg Paku +iasa N R-149(!"!! H R-44&("!!
1!"(!! Kg S*m*$ Por.,a$4 N R-9&4"!! H R-1!33#"!!
!"!3! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-43#!"!!
!"!(! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-&%#("!!
1"(!! L+r S*$g g*,om+a$g BALS 3! N R-/491!"!! H R-11#3%("!!
Aum,a' 516 H R-/###4/"!!
).;.# T-0aga
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!9(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%+)<A?A.$$
BIDANG BANGUNAN
).A ) .= P-.62ata0 r2.a9 Baga ( 4o0/tr24/1 4aH2
).A.) Ba9a0
!"#/% MK Ka;u N R-#//#!!!"!! H R-/%(!/#"!!
!"/!! Kg Paku +iasa N R-149(!"!! H R-1!4%("!!
1"(!! L+r S*$g g*,om+a$g BALS 3! N R-/491!"!! H R-11#3%("!!
Aum,a' 516 H R-&&/9!#"!!
).A.# T-0aga
1"(!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(#(!!"!!
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"1(! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-(%#("!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-9!1#("!!
J2.8a9 ()) : (#) > RpCA%<$#A.$$
).% ) .= -.6-r/194a0 8apa0ga0 5a0 p-rataa0
).%.) T-0aga
!"1!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
J2.8a9 > Rp*<$$$.$$
).C ) .# P-.62ata0 6-5-0g 62r29
).C.) Ba9a0
1"#(! B.g N R-&#(!"!! H R-1!31#"(!
!"1&% MK Ka;u N R-#//#!!!"!! H R-(1((9#"!!
!"3!! Kg Paku +iasa N R-149(!"!! H R-44&("!!
1&"!!! Kg S*m*$ Por.,a$4 N R-9&4"!! H R-1//1#"!!
!"!3! MK Pasir +*.o$ N R-144!!!"!! H R-43#!"!!
!"!(! MK Kora, +*.o$ N R-1/#(!!"!! H R-&%#("!!
1"(!! L+r S*$g g*,om+a$g BALS 3# N R-/491!"!! H R-11#3%("!!
1"3(! L+r P,;<oo4 4 mm N R-(/&!("!! H R-/&!3%"/(
Aum,a' 516 H R-/(144&"#(
).C.# T-0aga
#"!!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-/!!!!"!!
1"!!! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-3!!!!"!!
!"#!! @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/(!!"!!
!"!(! @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-#!!!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!9(!!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp%;$<C?%.#*
).)$ ) .= P-.62ata0 6a4 a524a0 242ra0 ( ?$ F *$ F #$ ) D.
).)$.) Ba9a0
!"!3% MK Ka;u .*r*$.a$g N R-#//#!!!"!! H R-99/9#"!!
!"!&! Kg Paku +iasa N R-149(!"!! H R-119%"!!
1"!!! B.g Kaso (0/ N R-#//#!!!"!! H R-#//#!!!"!!
Aum,a' 516 H R-#&/#9&&"!!
).)$.# T-0aga
!"3!! @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-1!(!!"!!
!"!!1( @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-%!"!!
Aum,a' 5#6 H R-1!(%!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#<%%+<*?%.$$
).)) ) .= P-.62ata0 /t-gg-r 5ar1 6a.62< 242ra0 (?$ F *$ F #$) D.
).)).) Ba9a0
1"!!! B.g N R-1&4&!"!! H R-1&4&!"!!
!"#(! Kg Ta,i i3uk N H R-2
Aum,a' 516 H R-1&4&!"!!
).)).# T-0aga
!"!1/ @rg Tuka$g ka;u N R-3(!!!"!! H R-(9("!!
!"#(! @rg P*k*r3a N R-3!!!!"!! H R-/(!!"!!
!"!!# @rg K*-a,a .uka$g N R-3/(!!"!! H R-/("!!
!"!13 @rg Ma$4or N R-4!!!!"!! H R-(#!"!!
Do,k*$ ka;u φ &21!04!! 1m
Bam+u φ % 2 &0%!! 1m
BIDANG BANGUNAN
Aum,a' 5#6 H R-&%9!"!!
J2.8a9 ()) : (#) > Rp#A<)A$.$$

No.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

JENIS BAHAN
Besi Strip Besi plat ( 4 x 8 ) tebal 2 mm Buis Beton φ 15 Cm Buis Beton φ 20 Cm Buis Beton φ 30 Cm Buis Beton φ 40 Cm Buis Beton φ 50 Cm Buis beton U 15 cm Buis Beton U 20 Cm Buis Beton U 30 Cm Buis beton U 40 cm Buis beton U 50 cm Minyak Cat ( B ) Minyak pelumas begisting Cat Meni Kayu Cat Meni Besi Cat Kayu / cat besi Cat Dinding Cat Weathersield Waterproofing Plamir Dinding Plamir Kayu Wood filler Sending Melamin Pewarna Tinner Vernis Dempul Minyak cat / Afduner Kertas Gosok Spiritus Soda Api Kuas Cerelak Politur Teak Oil Teer/Residu Kaca Bening 3 mm Kaca Bening 5 mm Kaca bening tebal 8 mm Kaca Rayband 5 mm Nako Glassblock Kayu Meranti Papan sgl ukuran Kayu Bengkirai Papan sgl ukuran Kayu Kamper Papan sgl ukuran Kayu Meranti Balok sgl ukuran Kayu Bengkirai Balok sgl ukuran Kayu Kamper Balok sgl ukuran Kayu Kruing Balok sgl ukuran Kayu Papan Tahun Kayu Tahun (Bekesting) Kayu List 1-5 Cm (Kamper) Kayu Jati Balok Bojonegoro Kayu Jati Papan Bojonegoro Kayu Jati Balok Lokal Malang Kayu Jati Papan Lokal Malang Asbes Datar 1x1 Asbes datar tebal 4 mm (40x200) Asbes datar tebal 5 mm (50x200)

Sat.
m' Kg bj bj bj bj Bh Bh Bh Bh Bh Bh ltr ltr kg kg kg kg Ltr Ltr kg kg kg Ltr Ltr Ltr Ltr Ltr Kg Ltr lbr ltr kg bh kg ltr ltr ltr m2 m2 m2 m2 daun bj m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m' m3 m3 m3 m3 lbr Lbr Lbr

Harga ( Rp )
9,275.00 11,400.00 35,000.00 39,050.00 45,100.00 63,250.00 99,600.00 18,000.00 20,350.00 23,650.00 30,000.00 45,000.00 7,425.00 2,750.00 16,750.00 16,750.00 51,150.00 12,815.00 107,250.00 132,000.00 5,225.00 14,850.00 19,250.00 27,500.00 33,000.00 44,000.00 9,350.00 31,800.00 15,600.00 10,200.00 3,300.00 12,980.00 13,750.00 8,250.00 13,320.00 30,500.00 42,500.00 18,550.00 51,700.00 68,750.00 108,000.00 81,400.00 22,000.00 19,250.00 3,322,000.00 6,325,000.00 7,315,000.00 3,212,000.00 6,105,000.00 7,205,000.00 3,828,000.00 2,585,000.00 2,660,000.00 5,500.00 19,250,000.00 20,350,000.00 11,110,000.00 12,650,000.00 7,700.00 10,800.00 13,200.00

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->