Anda di halaman 1dari 11

Isu-isu Dalam Pendidikan Pemulihan

Tajuk Kandungan Jam

6
1. Strategi dan Penempatan Pelajar

 Isu individu
- Penempatan
- Perbezaan antara individu dan
penyesuaian
- Kesan kecacatan kepada individu

Isu penempatan murid selepas ujian


saringan dilaksanakan (rujuk borang
rujukan doktor)

Penempatan murid Disleksia

Murid pendidikan khas masalah


pembelajaran berada dalam program
pendidikan pemulihan

Murid LINUS dimasukkan dalam program


pemulihan khas

Kesan kecacatan – negatif


(murid rendah diri, kurang motivasi)
Positif( guru dapat ubahsuai P &P
mengikut jenis kecacatan)

Guru perlu melayan perbezaan individu

51
 Strategi pengajaran dan
pembelajaran
- Pengajaran individu
- Pengajaran kumpulan

Guru tidak menjalankan pengajaran


kumpulan atau tidak menjalankan
pengajaran individu hanya pengajaran
kelas

 Kemudahan dan prasarana


- Peruntukan kewangan
- Lokasi dan jenis
- Kemudahan-kemudahan

Bilik yang sempit, sukar mendapat


peruntukan

Guru tidak menggunakan BBB dengan


berkesan

Sukar mendapatkan peruntukan dengan


alasan perlu digunakan untuk program
arus perdana yang lebih penting

 Keberkesanan Program Pemulihan


khas

masih ramai murid tidak menguasai 3M

murid LINUS dalam pemulihan khas

murid dapat membaca dan menulis tetapi


tidak dapat membuat penaakulan, tidak
faham apa yang dibaca

52
2. Profesionalisme Guru 6

 Keperluan Guru
- Kelayakan guru
- Motivasi guru
- Ketrampilan guru
- Latihan guru asas

Guru bukan opsyen pemulihan dilantik


sebagai guru pemulihan khas

Guru yang bermasalah dilantik sebagai


guru pemulihan

Tidak pernah mengikuti latihan asas

 Peningkatan Profesionalisme
- Kursus Dalam Perkhidmatan
- Pendidikan Jarak Jauh
- Kajian Berasaskan Bilik Darjah

Guru kurang menjalankan kajian tindakan


kerana bebanan tugas yang lain

 Sokongan Pengurusan Sekolah


- Kerjasama
- Kenaikan pangkat
- Penghargaan dan pengiktirafan
- Kebajikan
- Kerja berpasukan

kurang kerjasama
Pemulihan dianggap tidak penting
Guru pemulihan dianggap guru kelas
rendah
Pengiktirafan kurang walaupun guru
berjaya memulihkan murid berbanding
guru yang dapat melahirkan ramai murid
mendapat 5A

53
3. Pelaksanaan Pengajaran 6

 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan


Pelajaran
- Kandungan
- Kemahiran

 Perancang Kurikulum
- Kemahiran guru
- Inovasi
- Pentafsiran kurikulum

Kurang kepakaran dalam mentafsir


kurikulum

 Strategi Pelaksanaan
- Keberkesanan kaedah
- Bahan bantu belajar
- Komitmen guru

tidak menjalankan ujian diagnostik,

RPH pelbagai tahap tidak dilaksanakan

Kurang bantuan dan sokongan


Guru kurang komited-tidak mempraktikkan
ilmu pemulihan

 Perbandingan pengurusan kelas


Pemulihan Khas dengan :
- kelas biasa
- program inklusif
- Pendidikan Khas Masalah
Pembelajaran

Sistem withdarawal dalam pendidikan


pemulihan- ambil masa untuk pergerakan
murid dari kelas ke bilik pemulihan

54
Tiada khidmat pembantu murid
Tiada elaun/insentif untuk guru pemulihan,
guru pendidikan khas RM 250

 Bebanan Tugas
- Jawatankuasa dalam organisasi
- Bilangan waktu mengajar
- Pengkhususan mata pelajaran

guru pemulihan dibebankan dengan tugas


yang berat,
menggantikan guru bersalin..relief kelas,
mengiringi pelajar dalam aktiviti luar

4. Isu Pelabelan dan Pengasingan 4

 Pelabelan
- Implikasi terhadap murid
- Implikasi terhadap ibu bapa
- Implikasi terhadap guru dan sekolah

kesan pelabelan – murid kurang


keyakinan, motivasi rendah

ibu bapa tidak setuju anak dimasukkan


dalam program pemulihan khas

guru kurang motivasi

55
 Pengasingan
- Kesan kepada murid
- Sokongan dan kerjasama
- Masalah pembelajaran sebagai satu
kontinum

definisi masalah pembelajaran di


Malaysia-

contoh: Disleksia- masalah pembelajaran


spesifik, disahkan oleh doktor...jadi
penempatan dalam PKBP tetapi atas
beberapa sebab Disleksia diserapkan
dalam pemulihan

5. Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas 6

 Model Pengurusan Kelas Pemulihan


- Model Hewett
- Model Montesori
- Stesen
- Kiosk

Masih ada guru menggunakan model


tradisional

Tidak menarik minat murid

Tidak digunakan secara optimum, hanya


hiasan

56
 Model Pengajaran Kumpulan
- Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza
- Model II : Kumpulan berkemahiran
hampir sama
- Pengajaran koperatif dan kolaboratif

Tiada pengajaran kumpulan

Kurang pemantauan murid pemulihan


dalam kelas perdana

 Khidmat Guru Pendamping


- Definisi dan kepentingan
- Kelayakan dan kewibawaan
- Cara pelaksanaan

Tiada khidmat pembantu murid seperti dalam


PKBP

Keperluan guru pendamping bila murid telah


dipulihkan

6. Tindakan Susulan, Pengawasan, 6


Penyeliaan dan Komunikasi.

 Tindakan Susulan
- Merancang tindakan lanjut
- Melaksana pengajaran
- Membuat penilaian

Kurang pemantauan ke atas murid yang


telah dipulihkan

Dalam kelas perdana, saiz kelas besar-


murid tidak diberikan pemulihan dalam
kelas

57
 Pengawasan dan Penyeliaan
- Peranan nazir
- Peranan Jabatan Pelajaran Negeri
- Peranan pengurusan sekolah

Kurang penyeliaan dan pemantauan oleh


nazir

Pentadbir sekolah kurang mementingkan


program pemulihan

 Komunikasi
- Halangan komunikasi guru
Pemulihan Khas dan rakan guru
- Halangan komunikasi sekolah
dengan ibu Bapa

Tiada pemantauan ke atas pencapaian


murid setelah dipulihkan

Komunikasi kurang baik

Guru menyalahkan ibu bapa dan


sebaliknya

7. Kepelbagaian Kompetensi Murid 4

 Kompetensi Kendiri
- Kesedaran kendiri
- Pengurusan kendiri
- Motivasi kendiri

Kurang pengiktirafan kepada murid yang


berjaya dipulihkan

58
 Kompetensi Sosial
- Kesedaran sosial
- Kemahiran sosial

Murid kerap ponteng sekolah.

Sikap negatif murid terhadap pelajaran –


ada yang malas, tidak berminat belajar,
kurang motivasi, kurang berusaha, tidak
aktif dan tidak berani mencuba.

Murid yang bermasalah kesihatan tidak


dapat mengikuti pelajaran dengan
sempurna.

Murid cacat anggota/pekak dan bisu


ditempatkan di kelas-kelas pemulihan
khas.

Murid terlalu lemah untuk menguasai


pelajaran

 Pembentukan Sikap
- Membina sikap positif murid
- Bimbingan berterusan

kurang ransangan

tiada bimbingan berterusan di rumah atau


dalam kelas perdana

kurang perkongsian pengalaman dengan


individu pemulihan yang telah berjaya

59
8. 4
Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti

 Aspek Ibu bapa


- Persepsi terhadap sekolah
- Peluang berinteraksi
- Kolaboratif

Malu, rendah diri – tidak melibatkan diri,


tidak mahu anak ditempatkan dalam
program pemulihan

Stigma masyarakat- akibat dosa ibu bapa

 Peranan Komuniti
- Persepsi terhadap murid khas
- Sokongan dan kerjasama
- Penghargaan kepada guru
- Intervensi awal
- Kesedaran

Kurang kesedaran tentang kepentingan


pemulihan

Kurang menghargai

9. Isu Sistem Sosial 3

 Pentadbiran Pemulihan Khas


- Polisi, perancangan kurikulum dan

60
bantuan khas
- Kuasa dan pengaruh dalam
pentadbiran
- Kolaborasi dalam Pemulihan Khas
- Kajian-kajian tentang Pemulihan
Khas

Murid tidak menerima elaun khas seperti


murid pendidikan khas
Tiada sebarang keistimewaan

 Undang-undang dan hak asasi manusia


- Peringkat undang-undang
- Undang-undang perlindungan
- Undang-undang keistimewaan
- Reformasi Pemulihan Khas

Tiada akta khusus tentang pemulihan khas,


walaupun ada pekeliling tentang tugas guru
pemulihan tetapi ada pentadbir yang tidak
mengendahkannya

Jumlah 45

61

Anda mungkin juga menyukai