Anda di halaman 1dari 12

Lampiran

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SK DATO' MAHARAJA LELA Kod Sekolah : BBA 3004


1 Nama Guru Mohd Syahril bin Mohd Bakhair
2 Judul Falsafah Dan Perkembangan Kanak-Kanak 3. Bidang : Pengurusan
4 Tarikh Hantar 5. Masa :
6 Tempat Pembentangan SK DATO' MAHARAJA LELA
7 Sinopsis

a. Buku ini membincangkan tentang konsep pendidikan awal kanak-kanak dan matlamat serta objektif
pendidikan pra sekolah.

b. Buku ini juga menerangkan tentang falsafah dan pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan
awal kanak-kanak, perkembangan pendidikan samada di luar negara dan di Malaysia.

c. Selain itu buku ini menghuraikan mengenai hak asasi kanak-kanak dan Akta Pendidikan 1996.

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Pendidikan prasekolah di negara kita merupakan program pendidikan yang memberi layanan, asuhan

dan bimbingan kepada kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Dalam jangka masa satu

tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal.

9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

a. Dapat menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan.

b. Dapat menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke
sekolah rendah.

Disediakan oleh Disahkan Oleh

………………………………………….. ……………………………………………………..
( Mohd Syahril Mohd Bakhair ) ( )
Lampiran
C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SK DATO' MAHARAJA LELA Kod Sekolah : BBA 3004


1 Nama Guru Mohd Syahril bin Mohd Bakhair
2 Judul Pengurusan Pendidikan di Sekolah 3. Bidang : Pengurusan
4 Tarikh Hantar 5. Masa :
6 Tempat Pembentangan SK DATO' MAHARAJA LELA
7 Sinopsis

a. Buku ini membincangkan kepentingan pengurusan sekolah yang cekap oleh kerana pengurusan sekol
yang baik akan menentukan corak kerja yang berkesan dalan usaha mencapai objektif pendidikan.
b. Huraian yang terperinci mengenai tanggungjawab pengurusan sekolah yang melibatkan perancangan,
membuat keputusan,agihan tugas,arahan kepada kakitangan, perhubungan dengan kakitangan serta
latihan kepada kakitangan sekolah.
c. Penegasan yang dibuat oleh penulis yang meinginkan pendidikan di sekolah selari dengan etika Islam

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran

a. Membantu pembaca terutamanya golongan pentadbir mengetahui peranan mereka untuk mewujudk
suasana persekitaran yang baik serta hubungan yang baik antara orang bawahan.

b. Menjadikan pembaca seorang guru dan pentadbir yang bertindak mengikut lunas Islam.

9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

a. Dapat dijadikan bahan ceramah dan latihan dalam perkhidmatan.

b. Tindakan yang tepat amat penting bagi menyelesaikan masalah murid semasa P&P

Disediakan oleh Disahkan Oleh


………………………………………….. ……………………………………………………..
( Mohd Syahril Mohd Bakhair ) ( )
Lampiran
C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SK DATO' MAHARAJA LELA Kod Sekolah : BBA 3004


1 Nama Guru Mohd Syahril bin Mohd Bakhair
2 Judul Kemahiran Interpersonal untuk Guru 3. Bidang : Motivasi
4 Tarikh Hantar 5. Masa :
6 Tempat Pembentangan SK DATO' MAHARAJA LELA
7 Sinopsis

a. Buku ini adalah


praktikal bantuan
ditulis untuk mereka
dalam bahasa yang memerlukan
yang mudah panduan
dan disertakan dengancara komunikasi interpersonal
contoh-contoh yang
daripada kejadian

sehari - harian.

b. Buku ini mengandungi panduan yang merangkakan dengan jelas dan mudah prinsip dan teknik
komunikasi interpersonal untuk kegunaan guru-guru di dalam bilik darjah.

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran

a. Mendengar yang lebih baik


b. Bercakap dengan lebih tegas
c. Berucap dengan lebih menarik
d. Mengamalkan empati
e. Mengkritik dengan lebih berkesan
f. Memuji dengan ikhlas

9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

a. Dapat dijadikan panduan untuk menarik minat murid untuk terus belajar dan mengesan tingkahlaku
negatif murid.

b. Cara komunikasi interpersonal perlu dipraktikkan di dalam kelas semasa P&P mahupun di luar waktu
pengajaran.

Disediakan oleh Disahkan Oleh


………………………………………….. ……………………………………………………..
( Mohd Syahril Mohd Bakhair ) ( )
Lampiran
C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SK DATO' MAHARAJA LELA Kod Sekolah : BBA 3004


1 Nama Guru Mohd Syahril Mohd Bakhair
2 Judul Peranan Anak Terhadap Ibubapa 3. Bidang : Agama
4 Tarikh Hantar 5. Masa :
6 Tempat Pembentangan SK DATO' MAHARAJA LELA
7 Sinopsis

a.Buku ini menerangkan bagaimana memahami dan mengamalkan peranan dan tanggungjawab
anak-anak terhadap ibu bapa.

b.Buku ini juga memberikan penjelasan anak-anak perlu menghormati kedua ibu bapa dimana sangat
dituntut oleh islam.

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran

a. Memberi keinsafan dan kesedaran kepada anak-anak perlu mentaati ibu bapa.

b.Mendapat pahala dan ganjaran yang besar dari Allah S.W.T jika menghormati ibu bapa.

9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


a.Murid-murid akan menghormati guru di sekolah jika amalan yang baik diikuti.

b.Murid/pelajar-pelajar akan lebih terdidik serta mempunyai sifat mahmudah dan menjadi contoh
kepada murid-murid yang lain.
Disediakan oleh Disahkan Oleh

………………………………………….. ……………………………………………………..
( Mohd Syahril Mohd Bakhair ) ( )
Lampiran
C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SK DATO' MAHARAJA LELA Kod Sekolah : BBA 3004


1 Nama Guru Mohd Syahril bin Mohd Bakhair
2 Judul Pendidikan PRA Sekolah 3. Bidang : Pengurusan
4 Tarikh Hantar 5. Masa :
6 Tempat Pembentangan SK DATO' MAHARAJA LELA
7 Sinopsis

Buku ini menerangkan bagaimana mengukur perkembangan emosi kanak-kanak. Sebagai guru
pra sekolah kita seharusnya memahami perkembangan emosi kanak-kanak bagi mengoptimumkan
perkembangan mereka selaras dengan fitrah manusia serta kesepaduan dan keseimbangan dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani.

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran

a. Mengenalpasti konsep dan ciri-ciri perkembangan emosi kanak-kanak berdasarkan teori


perkembangan kanak-kanak.
b. Menerangkan tahap perkembangan emosi kanak-kanak serta dapat menghuraikan cara-cara
perkembangan emosi kanak-kanak.

c. Membezakan IQ dan EQ malah dapat mengesan emosi serta cara membantu perkembangan emosi
kanak-kanak.

9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

a. Guru dapat melatih murid-murid mengikut perkembangan emosi mereka.Sebagai contoh guru yang
yang ceria dan penyayang akan menghasilkan murid yang ceria dan penyayang.

b. Tahap EQ guru merupakan kayu ukur dalam menghasilkan bilik darjah yang dapat membina EQ pelaja
yang sihat.

c. Pelajar yang menguasai kemahiran emosi akan menghasilkan keputusan yang baik samada dalam ujia
atau pengukuran yang lain.
Disediakan oleh Disahkan Oleh

………………………………………….. ……………………………………………………..
( Mohd Syahril Mohd Bakhair ) ( )
Lampiran
C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SK DATO' MAHARAJA LELA Kod Sekolah : BBA 3004


1 Nama Guru Mohd Syahril bin Mohd Bakhair
2 Judul Pedagogi strategi&teknik mengajar berkesan3. Bidang : Motivasi
4 Tarikh Hantar 5. Masa :
6 Tempat Pembentangan SK DATO' MAHARAJA LELA
7 Sinopsis

Pedagogi strategi dan teknik mengajar dengan berkesan ini menerangkan perkembangan-
perkembangan terbaru dalam kemajuan teori,strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam
bilik darjah.Perkembangan yang pesat berlaku pada masa kini membawa bersamanya perubahan-
perubahan dari segi pendekatan dan kaedah amalan bilik darjah. Justeru itu,guru-guru perlu sentiasa
mengemaskinikan pengetahuan pedagogi yang tentunya akan mempengaruhi strategi pengajaran.

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Antara isi-isi kandungan yang di bincangkan ialah memuatkan pemahaman konsep pengajaran dan
pembelajaran dan model-model pengajaran,memberi penerangan tentang komunikasi dan interaksi
berkesan di dalam bilik darjah,seterusnya memberi fokus kepada strategi berfikir dan alat berfikir.
Aspek ini amat penting memandangkan pelajar yang dapat berfikir dan mempunyai maklumat yang di
perolehi demi kebaikan pembelajaran mereka.Isi seterusnya ialah mengenai pemahaman terhadap
konsep kurikulum dan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum.

9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Setiap pendidik perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang perkara ini bagi memastikan mereka
dapat memastikan kurikulum yang di rancang berjalan lancar.Isi seterusnya mengenai pemahaman
pengurusan bilik darjah iaitu dari aspek kawalan disiplin pelajar dan kawalan bilik darjah yang baik dan
teratur.Seterusnya memberi pemahaman dari sudut refleksi kepada guru-guru dan kajian tindakan
susulan selepas itu untuk memberikan penambahbaikan dari segi pengajaran dan pembelajaran.
pengurusan bilik darjah iaitu dari aspek kawalan disiplin pelajar dan kawalan bilik darjah yang baik dan
teratur.Seterusnya memberi pemahaman dari sudut refleksi kepada guru-guru dan kajian tindakan
susulan selepas itu untuk memberikan penambahbaikan dari segi pengajaran dan pembelajaran.

Disediakan oleh Disahkan Oleh

………………………………………….. ……………………………………………………..
( Mohd Syahril Mohd Bakhair ) ( )
Lampiran
C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : SK DATO' MAHARAJA LELA Kod Sekolah : BBA 3004


1 Nama Guru Mohd Syahril bin Mohd Bakhair
2 Judul Model Pengajaran&Pembelajaran jQAF 3. Bidang : Agama
4 Tarikh Hantar 5. Masa :
6 Tempat Pembentangan SK DATO' MAHARAJA LELA
7 Sinopsis

Buku ini mamfokuskan serta mengandungi Model Kelas Pemulihan Jawi, Model 6 Bulan Khatam Al-Quran,
Model Tasmik, Model peluasan Bahasa Arab Komunikasi dan Model Bestari Solat.
Model-model tersebut menjadi asas dan panduan kepada guru-guru untuk melaksanakan proses
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan mengendalikan Kem Bestari Solat.

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran

a. Mengenal pasti murid yang tercicir dalam jawi setelah ujian digonistik dilaksanakn..

b. Menghasilkan murid yang mampu khatam al-quran semasa berada di peringkat sekolah rendah.

c. Pelaksanaan Model Tasmik dapat merekod perkembangan iqra' dan bacaan al-quran murid.

d. Kem Bestari Solat memastikan murid menunaikan solat dengan sempurna.


9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Melahirkan murid-murid yang cerdik pandai dalam jawi, mampu membaca al-quran dengan baik dari
segi tajwid serta bacaan, menguasai dan menghafal kalimah bahasa arab sekurang-kurangnya sehari
tiga kalimah serta dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perlakuan.
Disediakan oleh Disahkan Oleh

………………………………………….. ……………………………………………………..
( Mohd Syahril Mohd Bakhair ) ( )
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

REKOD PENGESAHAN DAN PEMBACAAN BUKU


LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU

NAMA SEKOLAH SK DATO' MAHARAJA LELA


KOD SEKOLAH BBA 3004
NAMA GURU MOHD SYAHRIL BIN MOHD BAKHAIR

BIDANG JUDUL PENGARANG TARIKH TARIKH TANDA


& BIL. MUKA SURAT PEMBACAAN HANTAR TANGAN
` SINOPSIS PENTADBIR
A Pengurusan Pendidikan di Sekolah Ahmad Kilani Mohamed 20/5/2010
190 muka surat
A Falsafah dan Perkembangan Kanak-Kanak Bahagian Pendidikan Guru,KPM 15/6/2010
127 muka surat
B Kemahiran Interpersonal untuk Guru Abdullah Hassan 2/7/2010
208 muka surat Ainon Mohd
C Peranan Anak Terhadap Ibu Bapa Abdul Samad B. Ahmad 20/7/2010
98 muka surat
A Pendidikan PRA Sekolah Bahagian Pendidikan Guru,KPM 3/8/2010
107 muka surat
B Pedagogi strategi&teknik mengajar Rohizani Bt Yaakub 12/9/2010
berkesan 175 muka surat
A Model Pengajaran dan Pembelajaran j-QAF Dr. Adnan B Yusopp 28/9/2010
273 muka surat
PETUNJUK BIDANG BUKU :
Pengetahuan Profesional -A
Kemahiran Profesional -B
Amalan dan Nilai Profesional -C
(Sila hantar borang ini setiap kali penghantaran sinopsis buku. Serah borang ini kepada S/U LDP setelah selesai menghantar 7 sinopsis buku.