Anda di halaman 1dari 7

UJIAN BULANAN

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
MASA: 1 JAM

Arahan: Jawab semua soalan pada helaian jawapan yang disediakan.

BAHAGIAN A [30 markah]


Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi?


A. budi pekerti yang mulia
B. berpura-pura dalam pergaulan
C. pertuturan yang menyakitkan hati
D. angkuh dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain

2. Antara berikut, yang manakah menggambarkan nilai kerajinan?


I. menyiapkan tugasan yang diberi
II. suka menangguhkan sesuatu kerja
III. merancangkan dahulu sebelum memulakan sesuatu
IV. memberi tumpuan penuh terhadap tugas yang dilakukan
A. I,II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV

3. Berikut merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap keluargannya kecuali


A. ikut nasihat ibu bapa
B. mencari nafkah untuk keluarga
C. menjadi teladan kepada keluarga
D. menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua

4. Antara berikut, yang manakah peranan seorang ibu?


I. pengasuh III. penderhaka
II. penyayang IV. pendorong
A. I,II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV

5. Ibu bapa dapat menanamkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar ke dalam
diri anak-anak kecuali
A. mengajak anak menanam pokok di sekitar rumah
B. merosakkan pokok terutamanya di taman rekreasi
C. menasihati anak tidak membuang sampah merata-rata
D. mengajak anak membersihkan kawasan sekitar rumah

6. Apakah tindakan anda sekiranya melihat rakan anda membuang sampah di merata-

1
rata?
A. memukul rakan
B. menegur perbuatan rakan
C. membiarkan perlakuan rakan
D. menggalakkan perbuatan rakan

7. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berkorban demi negara untuk


A. mengambil hati pemimpin
B. menunjukkan kebolehan diri
C. menunjukkan sikap taat setia
D. menjatuhkan imej negara lain

8. Sikap cinta akan negara dapat dilihat melalui kecuali


A. menjaga kebersihan alam sekitar
B. merosakkan harta benda awam
C. menjaga imej dan nama baik negara
D. bergotong-royong untuk mengindahkan kawasan

9. Ibu bapa yang melindungi anak-anak mereka dengan cara berikut kecuali
A. melepaskan geram kepada anak-anak
B. menjamin anak-anak mengalami pertumbuhan yang sihat
C. mewujudkan suasana keluarga yang mesra untuk anak-anak
D. memastikan kanak-kanak menikmati semua keperluan hidup

10. Seorang pengguna perlulah


I. berilmu III. tidak dieksploitasi
II. mendapat perkhidmatan yang baik IV. mendapat barangan yang berkualiti
A. I sahaja C. I dan II
B. I, II dan III D. Semua di atas

BAHAGIAN B [20 markah]


Arahan: Tandakan (√ ) bagi pernyataan yang betul dan (X) pernyataan yang salah.

1. Sebagai anak sulung, abang tidak perlu mendengar nasihat adik-adiknya.

2. Penebangan hutan tanpa kawalan boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem.

3. Barangan yang kerap diiklankan di media massa merupakan barangan yang


baik kualitinya.

4. Penduduk di negara yang mempunyai keindahan semula jadi akan memilih


untuk melancong ke luar negeri.

5. Melaporkan perbuatan mencederakan kanak-kanak kepada pihak berkuasa.

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

2
Sanggup berkorban untuk negara Peka terhadap isu alam sekitar
Kasih sayang

Melindungi hak kanak-kanak Tanggungjawab terhadap keluarga

6. Siti membelikan kasut untuk kedua-dua adik lelakinya sempena hari jadi mereka. Siti
menunjukkan nilai ____________________.

7. Setiap ahli keluarga yang melaksanakan tugas masing-masing demi melahirkan sebuah
keluarga yang bahagia menunjukkan nilai ____________________.

8. Seseorang yang prihatin terhadap masalah yang berkaitan dengan alam sekeliling
menunjukkan nilai ____________________.

9. Pejuang-pejuang yang mempertahankan negara daripada dikuasai oleh komunis


sehingga mengorbankan diri pada suatu ketika dahulu menunjukkan nilai
____________________.

10. Puan Fatimah memastikan anak-anaknya dijaga dengan baik oleh penjaga walaupun
dirinya sibuk dengan perniagaan. Puan Fatimah bersikap ____________________.

BAHAGIAN C [20 markah]


Arahan: Tulis nilai berdasarkan penjelasan nilai yang diberikan.

1. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Nilai:

2. Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan adat dan kepercayaan


yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga.

Nilai:

3. Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk


kesejahteraan hidup.

Nilai:

4. Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda


kebaktian untuk negara.

Nilai:

5. Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai induvidu yang boleh memberikan

3
sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Nilai:

Arahan: Isi nilai di dalam kotak jawapan berdasarkan situasi yang diberi.

Keterangan Nilai
6. Nazrul sebagai bendahari kelas, tidak
terpengaruh dengan ajakan rakan-rakannya untuk
mencuri duit kutipan kelas.

7. Walaupun Keshika anak orang kaya, dia tidak


boros berbelanja, sebaliknya hanya membeli
mengikut keperluan.

8. Sebagai adik, Violet sentiasa berusaha tidak


menyakiti perasaan kakaknya apabila mereka
berbincang.

9. Aida menceritakan keindahan negara kepada


kawannya yang berada di luar negara.

10. Syarikat Perusahaan Lee, memperketatkan ciri-


ciri keselamatan syarikatnya.

BAHAGIAN D [5 markah]

4
Arahan: Jawab semua soalan.

1. “Cintailah Sungai Kita”

a) Nyatakan dua aktiviti manusia yang boleh mencemarkan air sungai.

i) _____________________________________________________
ii) _____________________________________________________

b) Huraikan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah


pencemaran air.

i) _____________________________________________________
ii) _____________________________________________________
iii) _____________________________________________________

************************************************************************

Disediakan oleh: Disemak oleh:

__________________________ __________________________
( ) ( )

Disahkan oleh:

__________________________
( )

5
Helaian Jawapan Ujian Bulan Ogos 2009 Pendidikan Moral Tingkatan 1

Bahagian A (30 markah) Bahagian B (20 markah)


1. 6. 1. ( )
2. 7. 2. ( )
3. 8. 3. ( )
4. 9. 4. ( )
5. 10. 5. ( )
6.
7.
8.
9.
10.
Bahagian C (20 markah)
1. Nilai:
2. Nilai:
3. Nilai:
4. Nilai:
5. Nilai:
6.

7.

8.

9.

10.

6
Bahagian B (5 markah)

1. a) i)
ii)

c) i)
ii)
iii)