8 PRINSIP ASAS MS ISO 9000 : 2000 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tumpuan kepada pelanggan Kepimpinan Penglibatan anggota organisasi Pendekatan proses Pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem ‡ Penambahbaikan secara berterusan ‡ Pendekatan membuat keputusan berasaskan fakta ‡ Hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama .

PRINSIP 1 : TUMPUAN KEPADA PELANGGAN ³Organisasi bergantung kepada pelanggan. Kehendak dan keperluan semasa dan akan datang pelanggan dikenalpasti. Organisasi berusaha melangkaui jangkaan pelangganµ   Pelanggan merupakan keutamaan Keperluan pelanggan hendaklah dikenalpasti sebelum perkhidmatan disampaikan Daripada pelanggan kepada pelanggan Objektif organisasi berasaskan keperluan pelanggan .

PRINSIP 2 : KEPIMPINAN   Kepimpinan cemerlang organisasi terbilang. KEJAYAAN organisasi bergantung corak kepimpinan Pemimpin berkongsi Visi dan matlamat dengan pengikut Pemimpin menyediakan segala sumber untuk kejayaan organisasi .

PRINSIP 3: PENGLIBATAN ANGGOTA ORGANISASI Penglibatan semua anggota/pekerja secara menyeluruh menyumbang kepada kejayaan organisasi Semua orang dilahirkan dengan kelebihan ersendiri Semua orang penting ´Berat sama dipikul ringan sama dijinjingµ ´Setiap anggota menyumbang kepada kejayaan pasukan/teamµ .

tertib dan prosedur .PRINSIP 4: PENDEKATAN PROSES Mengutamakan tertib/urutan/proses bagi memudahkan urusan dilaksana dengan berkesan/berkualiti Contoh: Resepi.

sumber kewangan.PRINSIP 5 : MENGAMALKAN PENDEKATAN SISTEM Beberapa proses yang berhubungkait diurus sebagai satu sistem yang akan menyumbang kepada keberkesanan organisasi untuk mencapai objektif Contoh: Sumber manusia. peralatan dan persekitaran merupakan prosesproses-proses berkaitan yang perlu diurus bersepadu untuk mencapai objektif organisasi .

PRINSIP 6 : PENAMBAIKAN BERTERUSAN  Penambaikan berterusan membawa organisasi terus cemerlang sesuai dengan slogan ´qualiti is not a detination buut a journeyµ/µKualiti bukan satu matlamat tetapi satu pengembaraan. Tidak terhadµ Penambaikan berasaskan fakta hasil pemantauan/audit/kajian/diagnosis Kenapakah organisasi yang pernah gagal boleh bangkit dan terus cemerlang??? .

PRISIP 7 : KEPUTUSAN BERDASARKAN FAKTA ´Keputusan dibuat berdasarkan faktaµ ´Keputusan berkesan berdasarkan data dan maklumat yang dianalisisµ  Mengumpul dan menganalisis data yang berkaitan matlamat/objektif Memastikan data dan maklumat tepat. boleh dipercayai dan boleh dicapai(realistik) .

PRINSIP 8 : HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGKAN DENGAN PEMBEKAL ³Hubungan baik antara organisasi denngan pembekal memberi faedah kepada kedua-dua belah pihakµ kedua Membina perkongsian pintar/strategik Membina rasa saling percaya. hormat dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan kualiti berterusan Berkongsi visi dan matlamat .

SEKIAN TERIMA KASIH .