8 PRINSIP ASAS MS ISO 9000 : 2000 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tumpuan kepada pelanggan Kepimpinan Penglibatan anggota organisasi Pendekatan proses Pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem ‡ Penambahbaikan secara berterusan ‡ Pendekatan membuat keputusan berasaskan fakta ‡ Hubungan dengan pembekal untuk faedah bersama .

Organisasi berusaha melangkaui jangkaan pelangganµ   Pelanggan merupakan keutamaan Keperluan pelanggan hendaklah dikenalpasti sebelum perkhidmatan disampaikan Daripada pelanggan kepada pelanggan Objektif organisasi berasaskan keperluan pelanggan . Kehendak dan keperluan semasa dan akan datang pelanggan dikenalpasti.PRINSIP 1 : TUMPUAN KEPADA PELANGGAN ³Organisasi bergantung kepada pelanggan.

KEJAYAAN organisasi bergantung corak kepimpinan Pemimpin berkongsi Visi dan matlamat dengan pengikut Pemimpin menyediakan segala sumber untuk kejayaan organisasi .PRINSIP 2 : KEPIMPINAN   Kepimpinan cemerlang organisasi terbilang.

PRINSIP 3: PENGLIBATAN ANGGOTA ORGANISASI Penglibatan semua anggota/pekerja secara menyeluruh menyumbang kepada kejayaan organisasi Semua orang dilahirkan dengan kelebihan ersendiri Semua orang penting ´Berat sama dipikul ringan sama dijinjingµ ´Setiap anggota menyumbang kepada kejayaan pasukan/teamµ .

PRINSIP 4: PENDEKATAN PROSES Mengutamakan tertib/urutan/proses bagi memudahkan urusan dilaksana dengan berkesan/berkualiti Contoh: Resepi. tertib dan prosedur .

peralatan dan persekitaran merupakan prosesproses-proses berkaitan yang perlu diurus bersepadu untuk mencapai objektif organisasi .PRINSIP 5 : MENGAMALKAN PENDEKATAN SISTEM Beberapa proses yang berhubungkait diurus sebagai satu sistem yang akan menyumbang kepada keberkesanan organisasi untuk mencapai objektif Contoh: Sumber manusia. sumber kewangan.

Tidak terhadµ Penambaikan berasaskan fakta hasil pemantauan/audit/kajian/diagnosis Kenapakah organisasi yang pernah gagal boleh bangkit dan terus cemerlang??? .PRINSIP 6 : PENAMBAIKAN BERTERUSAN  Penambaikan berterusan membawa organisasi terus cemerlang sesuai dengan slogan ´qualiti is not a detination buut a journeyµ/µKualiti bukan satu matlamat tetapi satu pengembaraan.

PRISIP 7 : KEPUTUSAN BERDASARKAN FAKTA ´Keputusan dibuat berdasarkan faktaµ ´Keputusan berkesan berdasarkan data dan maklumat yang dianalisisµ  Mengumpul dan menganalisis data yang berkaitan matlamat/objektif Memastikan data dan maklumat tepat. boleh dipercayai dan boleh dicapai(realistik) .

hormat dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan kualiti berterusan Berkongsi visi dan matlamat .PRINSIP 8 : HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGKAN DENGAN PEMBEKAL ³Hubungan baik antara organisasi denngan pembekal memberi faedah kepada kedua-dua belah pihakµ kedua Membina perkongsian pintar/strategik Membina rasa saling percaya.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful