Anda di halaman 1dari 12

TTooppiikk

Konsep
33 Koheren dalam Wacana

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menghuraikan konsep koheren dalam wacana; 2.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1.
Menghuraikan konsep koheren dalam wacana;
2.
Menjelaskan pengertian koheren secara analitikal;
3.
Membincangkan aplikasi koheren dalam ayat;
4.
Mengulas jenis-jenis koheren dalam ayat; dan
5.
Membincangkan peranan koheren dalam wacana.

PENGENALAN

Topik ini membicarakan konsep koheren dalam wacana, termasuk keutuhan wacana yang berkait dengan aspek fonologi, semantik dan gramatis. Selain itu, dibicarakan pengaplikasian konsep koheren dalam wacana serta pencerakinannya dengan konsep koheren.

Penggunaan kata wacana telah menular dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah anda, apakah yang dimaksudkan dengan wacana? Untuk mempelajari wacana, apatah lagi menganalisisnya, anda memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi kerana analisis wacana merupakan kajian tentang aneka fungsi (pragmatik) bahasa dengan menggunakan linguistik. Jika anda berbicara tentang pragmatik, maka secara implisit anda pun berbicara tentang wacana. Pendapat para ahli wacana agak berbeza tentang hal ini. Pada mulanya ahli linguistik menyatakan bahawa satuan bahasa yang terbesar adalah ayat. Amnya, satuan bahasa yang dimaksudkan tersebut adalah fonem, morfem, frasa, klausa dan ayat. Maka dengan itu, wujudnya wacana. Sejak itu, cabang ilmu linguistik telah berkembang dengan pesat sehingga penstrukturan formal dalam bahasa tidak berakhir pada ayat. Hal ini demikian kerana satuan bahasa secara linguistik

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

57

mempunyai urutan dari terkecil hingga kepada yang terbesar, iaitu seperti berikut:

 

Fonem;

Morfem;

Kata;

Frasa;

Klausa;

Ayat; dan

Wacana.

 
3.1
3.1

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

 • (a) Teori Wacana Sebelum anda memahami konsep koheren, terlebih dahulu anda perlu mendalami teori wacana. Pada satu ketika dahulu, pengajian linguistik terbatas pada tataran ayat. Justeru, unsur bahasa yang terbesar dikatakan sebagai ayat. Berikutan itu wujud anggapan bahawa wacana atau teks adalah merupakan serangkaian ayat yang hanya dapat dianalisis atau dihuraikan dalam unsur-unsur yang sama dengan atau lebih kecil daripada ayat. Namun sejak separuh kedua abad telah banyak kajian tentang wacana. Apakah yang dikatakan sebagai wacana? Harimurti Kridalaksana (1982) mengemukakan bahawa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal. Wacana juga merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana direalisasikan dalam bentuk penulisan utuh (novel, buku, siri ensiklopedia dan sebagainya), paragraf atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Dapat dijelaskan bahawa wacana adalah satuan bahasa komunikatif, iaitu yang sedang menjalankan fungsinya. Ini bererti bahawa wacana harus mempunyai pesanan yang jelas dengan sokongan situasi komunikasi yang bersifat autonomi, iaitu dapat berdiri dengan sendiri. Dengan demikian, pemahaman wacana harus juga memperhitungkan konteks situasi kerana perkara tersebut mempengaruhi makna dalam wacana. Menurut Leman (1984), suatu wacana mempunyai ciri-ciri koheren atau keutuhan wacana, maksud pengirim, kebolehterimaan, pemberian informasi, situasi pengujaran dan pertautan.

58

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

 • (b) Konsep Koheren Pengajaran pembacaan teks ialah pemahaman teks yang ditambah dengan analisis. Dasarnya ialah analisis wacana. Banyak hal yang dapat dipelajari melalui wacana, misalnya komunikasi, jenis teks, koheren dan sebagainya. Pembacaan teks ini akan sangat membantu pelajaran bahasa yang lain. Selain pemahaman dan pembacaan, unsur pengajaran komponen bahasa seperti tatabahasa dan penulisan juga dapat memanfaatkan pembacaan teks ini. Berikut dikemukakan dua aspek daripada pembacaan teks atau wacana, iaitu koheren. Koheren bermaksud keterikatan unsur-unsur dunia teks, terutamanya susunan gagasan atau konsep; jalinan hubungan yang mengetengahkan hal tersebut dan isi teks supaya dapat difahami secara relevan. Menurut Leman (2002), koheren dapat dipertahankan apabila dipenuhi dengan aturan- aturan berikut:

(i)

Aturan Pengulangan;

(ii) Aturan Perkembangan;

(iii)

Aturan Hubungan; dan

(iv)

Aturan Tidak Bercanggah.

Untuk mempelajari wacana, anda terlebih dahulu perlu mengetahui teori komunikasi, sama ada unsur-unsurnya atau pun kaedah komunikasi. Berikut dikemukakan unsur-unsur komunikasi:

 • (c) Unsur-unsur Komunikasi

(i)

Pengirim adalah yang menyampaikan pesanan yang terdiri daripada seorang, satu kelompok manusia (misalnya satu syarikat), institusi atau pemerintah.

(ii)

Penerima adalah yang menerima pesanan yang terdiri daripada satu orang, khalayak ramai, kelompok tertentu, haiwan ataupun mesin.

(iii) Acuan adalah sesuatu yang diacu daripada pesanan yang disampaikan kepada penerima. Acuan berupa benda, orang, situasi ataupun konteks.

(iv)

Pesanan adalah objek komunikasi yang terdiri daripada satu rangkaian informasi yang disampaikan.

(v)

Saluran komunikasi (rujuk Rajah 3.1) disebut juga sebagai jalinan komunikasi. Kadang-kadang cukup dengan sifat komunikasi langsung. Pada sesuatu ketika juga terdapat penggunaan pelbagai teknik. Pesanan dapat disampaikan melalui penglihatan, misalnya

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

59

tulisan, gambar, filem, foto dan sebagainya. Pesanan juga boleh disampaikan melalui pendengaran (seperti suara manusia), telefon dan muzik.

TOPIK 3 KONSEP KOHEREN DALAM WACANA tulisan, gambar, filem, foto dan sebagainya. Pesanan juga boleh disampaikan

Rajah 3.1: Muzik daripada Radio merupakan Saluran Komunikasi Sumber: http://bahan-Malaysia-simple-fun.com/radio-malaysia-html

(vi) Kod adalah keseluruhan tanda dan aturan-aturan kombinasi. Kod harus berdasarkan jalinan kesatuan supaya dapat difahami oleh penerima.

(vii) Imbasan balik iaitu reaksi daripada penerima yang menyampaikan pesanan dan mengirimkan kembali gagasan yang diterima. Jika imbasan balik yang dikirimkan sama maksud dengan yang diinginkan oleh pengirim, maka dikatakan pesanan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Wacana merupakan satuan terlengkap dan terbesar atas ayat atau klausa dengan koheren berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata untuk disampaikan secara lisan atau bertulis. Kepaduan makna dan koheren merupakan faktor penting untuk menentukan tingkat keterbacaan dan kefahaman wacana. Kepaduan dan koheren merupakan unsur hakikat wacana, iaitu unsur yang turut menentukan keutuhan wacana.

60 TOPIK 3 KONSEP KOHEREN DALAM WACANA 3.2 KEUTUHAN WACANA
60
TOPIK 3
KONSEP KOHEREN DALAM WACANA
3.2
KEUTUHAN WACANA

Bahagian ini penting bagi anda mentafsirkan keutuhan wacana dan mengaitkannya dengan aspek semantik, fonologi, leksikal dan gramatikal. Ini juga merupakan penjelasan dan contoh lanjut daripada bab yang lepas. Bagi pengetahuan anda seterusnya, keutuhan wacana adalah untuk:

Menentukan sama ada sesebuah wacana itu berkualiti ataupun tidak.

Hubungan dilihat dalam bahagian-bahagian wacana, iaitu dari segi semantik, fonologi, leksikal dan gramatikal.

 • (a) Kaitan dari aspek semantik Jalinan makna antara satu ayat dengan ayat lain atau antara perenggan dengan perenggan lain:

(i)

Hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas. Dia kurang bijak.

(ii) Hubungan sebab dan hasil: Ali rajin bekerja. Dia kaya.

(iii)

Hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas. Dia mahu memikat Aminah.

(iv)

Hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. Kerajinan menjamin kejayaan.

(v)

Hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sungguh enak didengar. Sebenarnya M. Nasir yang menciptanya.

(vi) Hubungan perbandingan: Hasnah cantik. Kakaknya lebih cantik lagi.

(vii)

Hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. Saya letih, jadi saya hendak tidur.

(viii) Hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. Rambut ikal mayang, berlesung pipit dan hidung mancung.

 • (b) Kaitan dari aspek fonologi Dilihat dari segi hentian suara, nada suara, intonasi suara dapat menimbulkan hubungan semantik antara bahagian wacana. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat, contohnya seperti ayat berikut: Malaysia negara yang aman. Negara yang aman, Malaysia. (ayat penyata)

Aman negara Malaysia? (ayat tanya)

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

61

 • (c) Kaitan dari aspek leksikal Berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan

  • (i) Antonim: Pemuda harapan bangsa. Pemudi tiang negara.

(ii)

Sinonim: Ali seorang yang rajin. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti.

(iii) Hiponim: Dia menanam pokok melur, cempaka, bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut.

(iv)

Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi. Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki.

 • (d) Kaitan dari aspek gramatikal Wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. Dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: Kata hubung: menghubungkan antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain.

  • (i) Berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya, selain itu, pada sudut yang lain, sebaliknya dan sebagainya.

(ii)

Berfungsi sebagai pengembangan idea: seperti, dan, tetapi, oleh itu, kerana, dengan dan sebagainya.

(iii)

Berfungsi

sebagai

penambahan:

sebelum,

selepas,

kemudian,

berikutnya, pada masa, ketika itu dan sebagainya.

Kata rujukan: kata yang boleh menggantikan sesuatu, sama ada benda atau manusia.

Kata ganti nama: saya, sebagainya

dia,

mereka, kami, kita, itu, ini,

siapa dan

Penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan.

Contoh: Ali menendang bola dengan laju, manakala Hasan menendang dengan perlahan.

62 TOPIK 3 KONSEP KOHEREN DALAM WACANA AKTIVITI 3.1 AKTIVITI 3.1 Bincangkan keutuhan wacana dalam penulisan.
62
TOPIK 3
KONSEP KOHEREN DALAM WACANA
AKTIVITI 3.1
AKTIVITI 3.1
Bincangkan keutuhan wacana dalam penulisan.
3.3
3.3

APLIKASI KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

 • 3.3.1 Contoh Penulisan Esei yang Menunjukkan Keutuhan Wacana

  • (a) Esei Penulisan prosa untuk menyampaikan buah fikiran tentang sesuatu ialah satu wacana. Wacana yang baik mestilah mempunyai keutuhan atau kesempurnaan buah fikiran untuk membentuk sesebuah esei. Keutuhan penulisan esei / wacana bercirikan: kesatuan idea, susunan sistematik (organisasi esei) dan mempunyai jalinan yang kemas.

  • (b) Contoh Soalan Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat menyebabkan negara kekurangan tenaga kerja. Satu daripada penyelesaiannya adalah dengan mengimport pekerja asing. Langkah ini pula menimbulkan pelbagai masalah. Huraikan masalah-masalah yang dihadapi akibat kemasukan pekerja asing.

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

63

(c)

Jawapan

Contoh jawapan:

Perkembangan ekonomi dalam tahun 80-an dan tahun 90-an menyediakan peluang pekerjaan yang amat banyak hingga negara tidak mempunyai tenaga buruh yang mencukupi. Fenomena ini menyebabkan negara mengimport tenaga dari negara jiran. Sebaliknya, kemasukan tenaga buruh asing menimbulkan pelbagai masalah sosial.

Kedatangan buruh asing secara beramai-ramai yang tidak disaring latar belakang mereka telah membenarkan kemasukan penjenayah yang datang untuk mengambil kesempatan. Sungguhpun sebahagian besar daripada buruh asing tersebut datang untuk mencari rezeki, terdapat pula mereka yang berniat jahat. Justeru, berlakulah jenayah seperti pencurian, rompakan dan penipuan. Golongan jahat ini datang untuk mencari kesenangan dengan cepat. Oleh itu, kejadian rompakan dan kecurian kerapkali berlaku, iaitu ramai melibatkan buruh asing.

Rancangan menerima buruh asing digunakan oleh sesetengah pihak untuk lari dari kampung halaman mereka. Mereka lari dari tempat mereka kerana mereka melakukan jenayah. Pada ketika mereka datang ke sini, mereka mungkin bertemu dengan seteru lama mereka. Justeru, kita kerapkali dikejutkan oleh pergaduhan dan pembunuhan dalam kalangan buruh asing, terutama sekali yang datang dari Indonesia dan Filipina.

Selain itu, dalam kalangan buruh asing itu terdapat juga mereka yang datang bukan untuk makan gaji tetapi untuk berniaga. Walaupun pada mulanya mereka bekerja, tetapi setelah beberapa lama, mereka berniaga dengan membuka gerai pula. Mereka berniaga tanpa lesen dan kadang-kadang bersaing dengan peniaga tempatan. Oleh sebab overhed mereka rendah, mereka berupaya menjual barang-barang mereka dengan harga yang murah. Kegiatan ini menimbulkan pelbagai masalah kepada peniaga tempatan. Di samping itu, peniaga tempatan yang tidak boleh bersaing meninggalkan tempat perniagaan mereka.

Di samping itu, terdapat golongan buruh asing yang cuba menganut agama atau budaya tempatan sehingga mereka menjadi seperti penduduk tempatan. Kebanyakan mereka berkahwin dengan gadis-gadis tempatan. Setelah berjaya mengumpulkan wang dengan banyak, mereka balik ke negara asal mereka dan meninggalkan anak-anak dan isteri mereka. Jika fenomena ini tidak dikawal, sudah pasti menimbulkan masalah sosial dan membebankan negara.

64

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

Rancangan jangka pendek untuk mengisi kekosongan di kilang, tapak pembinaan, ladang-ladang, hotel dan restoran rupa-rupanya mewujudkan masalah yang berat. Andainya pengambilan buruh asing berlanjutan, maka kawalan yang ketat dan saringan yang teliti perlulah diambil oleh pihak yang berwajib.

(+348 patah perkataan)

 • 3.3.2 Pencerakinan Konsep Koheren dalam Wacana

Koheren merupakan kesinambungan fikiran dalam teks. Koheren termasuk wilayah semantik wacana. Dasar koheren ini adalah interpretasi atas masing- masing ayat yang dihubungkan dengan interpretasi ayat-ayat lain. Oleh itu, interpretasi sebuah ayat tidaklah kaku, melainkan bergantung kepada konteksnya. Hal-hal yang menentukan koheren sebuah wacana:

 • (a) Adanya kesinambungan konsep dan hubungan yang dapat difahami dan relevan. Konsepnya adalah konfigurasi pengetahuan yang dapat diperoleh atau diaktifkan dengan sedikit sebanyak kesatuan dan konsistensi dalam fikiran. Manakala hubungan adalah hubungan antara konsep yang tampil bersama dalam dunia teks. Fakta yang ada dalam teks perlu ada hubungan dengan dunia yang ditampilkan. Oleh sebab itu, sebuah wacana dikatakan koheren apabila ada pertalian makna dalamnya.

 • (b) Adanya perkembangan (progression) agar sebuah teks dianggap koheren, baik dari segi ayat mahupun klausa. Perkembangan itu harus disertai dengan adanya penambahan unsur semantik yang selalu diperbaharui. Dengan itu, urutan ayatnya akan bertambah baik. Jika susunan ayat tidak tepat, maka perkembangan teks akan terganggu.

 • (c) Tidak boleh wujud percanggahan dalam wacana, sehingga wacana itu dapat dianggap koheren. Suatu wacana tidak boleh mengandungi pertentangan antara sesuatu unsur semantik dengan isi yang terdapat pada bahagian lain wacana, sama ada yang ditampilkan secara eksplisit mahupun yang berupa pengertian implisit. Dalam hal ini, urutan ayat yang tidak tepat juga dapat menentukan adanya percanggahan atau pertentangan.

 • (d) Identiti individual. Maksud „individual‰ bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada haiwan, bahkan pada benda. Dalam suatu wacana, identiti individual berhubungan dengan konsep. Hubungan antara konsep dan identiti individual adalah cakupan, keanggotaan, sebahagian keseluruhan dan pemilikan. Misalnya, ruang merupakan bahagian pejabat, meja adalah sebahagian daripada ruangan pejabat, sedangkan surat-surat,

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

65

buku, alat tulis dan komputer merupakan benda-benda yang termasuk dalam „dunia pejabat‰. Identiti individual dan konsep pula dihubungkan oleh kata kerja yang biasanya disebut predikat.

Sesuatu wacana tidak perlu lengkap dalam menghuraikan semua peristiwa yang mendokong atau fakta yang membentuk sesuatu situasi tertentu yang ditampilkan. Demikian kerana hal itu tidak praktikal dan secara pragmatik pun tidak dianggap sesuai. Oleh sebab itu, apabila tidak relevan, maka tidak perlu diutarakan semua.

Kita menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana. Kadang- kadang dari segi bentuk terlihat kerapian hubungan, tetapi dari segi makna terasa janggal. Oleh sebab itu, keutuhan sesuatu wacana ditentukan pula oleh logik; logik bentuk dan makna dalam wacana. Logik makna menuntut kecermatan dalam pemakaian bahasa. Cermat memakai bahasa bererti dapat menyampaikan pesanan dengan tepat. Selain itu, tanpa konteks, tanpa hubungan-hubungan wacana yang bersifat antara ayat, kita sukar berkomunikasi dengan tepat antara satu sama lain.

Melalui wacana kita dapat saling menyapa, menegur, meminta, memohon, menyetujui, menyepakati, bertanya, meminta keterangan, meyakinkan, menyuruh, memerintah, mengkritik, memaafkan, mengampuni dan sebagainya. Dengan demikian, kita dapat menampilkan wacana bermakna, kita teruja menyemak wacana, berbicara dengan wacana, membaca wacana dan menulis dalam bahasa yang baik dan benar.

SEMAK KENDIRI 3.1 1. Huraikan maksud koheren dan berikan contoh-contoh yang relevan. 2. Apakah ciri-ciri koheren?
SEMAK KENDIRI 3.1
1.
Huraikan
maksud koheren dan berikan contoh-contoh yang
relevan.
2.
Apakah ciri-ciri koheren?
3.
Bagaimanakah
anda
dapat
menyerapkan
koheren
dalam
penulisan?

Suatu wacana mempunyai ciri-ciri koheren (keutuhan wacana), maksud pengirim, keboleh terimaan, memberikan informasi, situasi pengujaran dan intertekstualisasi.

66

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

Koheren bermaksud keterikatan unsur-unsur dunia teks, terutamanya susunan gagasan atau konsep; berkat hubungan-hubungan yang mengetengahkan hal tersebut dan isi teks dapat difahami secara relevan.

Koheren

dapat

dipertahankan

apabila dipenuhi dengan aturan-aturan

berikut:

 • (a) Aturan pengulangan;

 
 • (b) Aturan perkembangan;

 • (c) Aturan hubungan; dan

 • (d) Aturan yang tidak terkandung pertentangan.

Untuk mempelajari wacana, terlebih dahulu perlu diketahui tentang teori komunikasi, sama ada unsur-unsurnya mahu pun kaedah komunikasi.

Wacana merupakan satuan yang terlengkap dan terbesar atas ayat atau klausa dengan kerapian (koheren) berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata yang disampaikan secara lisan atau bertulis.

Kepaduan makna dan kerapian bentuk merupakan faktor penting untuk menentukan tingkat keterbacaan dan kefahaman wacana.

Kepaduan dan kerapian merupakan unsur hakikat wacana, iaitu unsur yang turut menentukan keutuhan wacana.

Ayat Komunikasi Dunia Teks Konteks Fonologi Leksikal Gramatikal Perkembangan Kerapian Satuan Keutuhan Semantik Klausa Teori Wacana

Ayat

Komunikasi

Dunia Teks

Konteks

Fonologi

Leksikal

Gramatikal

Perkembangan

Kerapian

Satuan

Keutuhan

Semantik

Klausa

Teori Wacana

Koheren

Unsur Komunikasi

TOPIK 3

KONSEP KOHEREN DALAM WACANA

67

TOPIK 3 KONSEP KOHEREN DALAM WACANA Harimurti Kridalaksana. (1982). Kamus linguistik . Jakarta: P.T. Gramedia. Leman

Harimurti Kridalaksana. (1982). Kamus linguistik. Jakarta: P.T. Gramedia.

Leman Ahmad. (1984). Air biru ombak biru. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dicapai

pada

12

Januari,

2009,

fun.com/radio-malaysia-html.

daripada http://bahan-Malaysia-simple-