Pakistan Villages

N 36.97
N 36.95
N 36.93
N 36.93
N 36.90
N 36.90
N 36.90
N 36.88
N 36.88
N 36.88
N 36.87
N 36.87
N 36.87
N 36.87
N 36.85
N 36.85
N 36.85
N 36.85
N 36.85
N 36.83
N 36.83
N 36.83
N 36.83
N 36.82
N 36.82
N 36.80
N 36.80
N 36.80
N 36.77
N 36.75
N 36.75
N 36.73
N 36.73
N 36.70
N 36.70
N 36.70
N 36.70
N 36.70
N 36.70
N 36.68
N 36.68
N 36.68
N 36.68
N 36.67

E 74.76
E 74.72
E 74.51
E 74.44
E 75.17
E 75.01
E 74.57
E 75.02
E 75.02
E 74.71
E 75.33
E 74.62
E 73.35
E 73.34
E 74.72
E 74.51
E 74.26
E 73.55
E 73.10
E 74.72
E 74.37
E 74.14
E 73.27
E 74.64
E 73.02
E 74.86
E 74.79
E 72.99
E 74.57
E 72.94
E 72.64
E 74.72
E 74.02
E 74.87
E 74.81
E 74.01
E 73.42
E 72.92
E 72.60
E 75.24
E 75.16
E 73.49
E 72.59
E 74.84

Boihil
Murkushi
Mulangi
Udarkhun
Bara Khun
Dih
Derdi
Kachirani
Jun Kharchanai
Runhil
Pidakkesh
Watwashk
Chilmarabad
Baroghil
Topkhana
Reshit
Babaghundi Ziarat
Zhuil
Kan Khun
Kalam Darchi
Yashkuk
Buattar
Pechus
Spandrinj
Lasht
Shachkatr
Misgar
Chhitisar
Lupghar
Nekhcherdim
Moghlang
Rishipjerab
Wargot
Mor Khun
Khudabad
Buk
Rawat
Dobargar
Rua
Teghin
Spe Syng
Gamelti
Phurgram
Gircha

N 36.67
N 36.65
N 36.63
N 36.63
N 36.62
N 36.62
N 36.62
N 36.62
N 36.60
N 36.60
N 36.60
N 36.60
N 36.57
N 36.57
N 36.57
N 36.55
N 36.55
N 36.53
N 36.53
N 36.53
N 36.52
N 36.52
N 36.52
N 36.52
N 36.52
N 36.52
N 36.52
N 36.50
N 36.50
N 36.50
N 36.50
N 36.50
N 36.48
N 36.48
N 36.48
N 36.47
N 36.47
N 36.47
N 36.45
N 36.45
N 36.43
N 36.43
N 36.43
N 36.42
N 36.42
N 36.42
N 36.42

E 73.44
E 74.92
E 74.96
E 72.55
E 72.95
E 72.90
E 72.55
E -0.15
E 75.88
E 74.79
E 72.89
E 72.50
E 75.02
E 74.04
E 72.47
E 73.82
E 72.77
E 73.24
E 72.79
E 72.07
E 74.31
E 73.91
E 73.86
E 73.84
E 73.22
E 72.49
E 72.44
E 75.21
E 75.11
E 73.37
E 72.74
E 72.72
E 74.91
E 72.37
E 72.10
E 75.99
E 75.36
E 72.42
E 72.67
E 72.35
E 75.93
E 73.39
E 72.37
E 75.94
E 73.47
E 73.15
E 72.39

Darkot
Abgarch
Pariar
Sikuch
Nichagh
Zhopu
Morich
Sokh Bulaq
Khaibar
Wasam
Ragh
Tsu Kurt
Bad Swat
Uzhnu
Ishkuman
Bang
Hir Draskin
Miragram
Totiraz Noku
Toltar
Imit
Dalti
Munjawar
Nialthi
Lasht Khot
Muligram
Mulungutti
Ziarat
Barkulti
Phashk
Khuruzg
Pasu
Ragor
Druh
FarsidiDasht
Shimshal
Shagram
Brep
Shotar
Chindrikir
Sandhi
Druh Lasht
Darband
Daltas
Asqurthan
Rain

N 36.42
N 36.40
N 36.40
N 36.40
N 36.40
N 36.40
N 36.40
N 36.38
N 36.37
N 36.37
N 36.37
N 36.37
N 36.37
N 36.35
N 36.35
N 36.35
N 36.35
N 36.35
N 36.33
N 36.33
N 36.33
N 36.33
N 36.33
N 36.33
N 36.33
N 36.32
N 36.32
N 36.32
N 36.32
N 36.32
N 36.30
N 36.30
N 36.30
N 36.30
N 36.28
N 36.28
N 36.28
N 36.28
N 36.28
N 36.28
N 36.28
N 36.28
N 36.28
N 36.28
N 36.27
N 36.27
N 36.27

E 72.23
E 75.79
E 74.29
E 73.86
E 72.60
E 72.22
E 72.20
E 74.86
E 74.19
E 73.86
E 73.82
E 73.32
E 72.37
E 74.67
E 74.29
E 72.60
E 71.92
E 71.67
E 74.81
E 73.82
E 73.35
E 72.89
E 72.57
E 72.25
E 72.03
E 74.62
E 72.69
E 72.22
E 72.18
E 71.97
E 73.40
E 72.52
E 72.28
E 71.67
E 74.72
E 74.69
E 74.54
E 73.75
E 73.64
E 73.62
E 72.42
E 72.37
E 72.27
E 72.25
E 74.44
E 74.42
E 74.34

Zundrangram
Chikar
Bar
Phakor
Turi Khuz
Mulen
Shushghal Lasht
Gulmit
Daintar
Chatorkhand
Dain
Yasin
Warkup
Baltit
Torbutuo Das
Chapalli
Garam Chashma
Yundeh
Atabad
Birgal
Nuh
Donjo Shal
Chunj
Drasan
Bandok
Aliabad
Kulam Shal
Warinjun
Zani
Shekhniyak
Barkhai
Mastuj
Krui Jinali
Owirdeh
Nagir
Hunza
Hini
Um Hatun
Jaj Bargu
Jundoli
Sanoghar
Miragram
Buni
Dok
Maiun
Nilt
Chalt

N 36.27
N 36.27
N 36.25
N 36.25
N 36.25
N 36.25
N 36.25
N 36.25
N 36.25
N 36.25
N 36.23
N 36.22
N 36.22
N 36.22
N 36.22
N 36.22
N 36.22
N 36.20
N 36.20
N 36.20
N 36.20
N 36.20
N 36.18
N 36.18
N 36.18
N 36.18
N 36.18
N 36.18
N 36.18
N 36.18
N 36.18
N 36.18
N 36.17
N 36.17
N 36.17
N 36.17
N 36.17
N 36.15
N 36.15
N 36.13
N 36.12
N 36.12
N 36.12
N 36.12
N 36.12
N 36.12
N 36.12

E 74.29
E 71.53
E 74.56
E 73.69
E 73.44
E 73.37
E 73.35
E 73.10
E 72.18
E 72.15
E 73.52
E 74.82
E 73.74
E 73.25
E 72.12
E 72.08
E 71.68
E 72.89
E 72.80
E 72.75
E 72.49
E 72.07
E 75.02
E 74.96
E 73.75
E 72.97
E 72.82
E 72.67
E 72.67
E 72.02
E 71.58
E 71.43
E 73.87
E 73.12
E 72.90
E 72.10
E 71.98
E 71.97
E 71.67
E 72.49
E 74.06
E 73.99
E 73.89
E 73.30
E 71.85
E 71.83
E 71.68

Chaprot
Nawasin Ghari
Minapin
Haim
Gupis
Jundrot
Games
Basho Shal
Rom Kili
Kosht
Roshan
Haru Harai
Damas
Dahimal
Drungagh
Gohkir
Arkari
Chhashi
Ghizar
Teru
Gasht
Lon
Ghurbun
Hispar
Gakuch
Shamran
Gologh Muli
Shimisto Shal
Barsat
Barum
Besti
Afsik
Bubur
Pingal
Serbal
Reshun
Shungush
Nichagh
Shali
Harchin
Sher Qila
Hamuchal
Singal
Balti
Kiyar
Susum
Muzhigram

N 36.12
N 36.10
N 36.10
N 36.10
N 36.10
N 36.10
N 36.10
N 36.08
N 36.08
N 36.08
N 36.08
N 36.07
N 36.07
N 36.07
N 36.07
N 36.05
N 36.05
N 36.05
N 36.05
N 36.03
N 36.03
N 36.03
N 36.03
N 36.02
N 36.02
N 36.02
N 36.00
N 36.00
N 36.00
N 36.00
N 35.98
N 35.98
N 35.98
N 35.98
N 35.98
N 35.98
N 35.98
N 35.98
N 35.98
N 35.97
N 35.97
N 35.97
N 35.95
N 35.95
N 35.95
N 35.95
N 35.95

E 71.30
E 74.29
E 72.62
E 72.57
E 72.05
E 71.82
E 71.33
E 74.07
E 73.35
E 71.82
E 71.37
E 74.32
E 72.47
E 71.83
E 71.80
E 71.85
E 71.72
E 71.40
E 71.28
E 73.14
E 72.00
E 71.77
E 71.65
E 71.80
E 71.47
E 71.45
E 73.47
E 72.40
E 72.10
E 71.55
E 74.56
E 74.56
E 74.51
E 74.21
E 74.19
E 74.12
E 73.65
E 73.64
E 71.82
E 73.47
E 72.72
E 72.05
E 76.04
E 74.39
E 73.91
E 73.69
E 73.45

Dung Gushten
Nomal
Langar
Shukargah
Barenis
Beshgram
Shah Sidim
Gulapur
Hamran
Madashil
GoboroBakh
Jutal
Sor Laspur
Tashkar
Dronil
Partsan
Momi
Imirdin
Mararaz Gushten
Dogidar
Maroi
Shoghot
Mogh
Kiring
Ughuthi
Birzin
Hangrus
Garik
Romen
Izh
Taisot
Hope
Sinakkar
Henzal Omain
Henzal
Jut
Gulmitiao Harai
Roshanao Harai
Buriogh
Kutraparao
Ambezh
Sham Khan
Skinmang
Dainyor
Dugo Harai
Ajoi Harai
Babar Shah Harai

N 35.95
N 35.93
N 35.93
N 35.93
N 35.93
N 35.93
N 35.92
N 35.90
N 35.90
N 35.88
N 35.88
N 35.88
N 35.88
N 35.88
N 35.87
N 35.87
N 35.85
N 35.85
N 35.85
N 35.85
N 35.83
N 35.83
N 35.81
N 35.81
N 35.81
N 35.80
N 35.80
N 35.80
N 35.78
N 35.78
N 35.78
N 35.76
N 35.75
N 35.75
N 35.75
N 35.75
N 35.73
N 35.73
N 35.73
N 35.71
N 35.71
N 35.71
N 35.71
N 35.71
N 35.71
N 35.71
N 35.71

E 71.93
E 74.82
E 74.31
E 73.32
E 72.65
E 72.35
E 71.75
E 74.44
E 73.99
E 75.34
E 74.76
E 74.54
E 72.17
E 71.72
E 72.23
E 71.78
E 74.76
E 74.56
E 73.39
E 73.22
E 75.41
E 73.92
E 74.49
E 73.69
E 71.62
E 74.27
E 73.35
E 72.02
E 74.57
E 74.44
E 73.64
E 75.64
E 75.54
E 74.82
E 72.15
E 72.00
E 75.53
E 75.41
E 73.40
E 75.74
E 75.61
E 75.07
E 74.62
E 74.61
E 74.37
E 73.91
E 73.62

Koghozi
Iskere
Gilgit
Barobas
Chikard
Serki
Birmogh Lasht
Minawar
Rundadar
Arandu
Sasli
Chhamongarh
Lohigal Ghari
Biron Shal
Goki Shahi
Chitral
Hurban
Parri
Satil
Derki
Doko
Kali Harai
Balas
Nyachut
Nekratok
Pahot
Kuranga
Madaglasht
Shimrot
Hurkus
Rashmal
Chokpiong
Niyil
Shengus
Paspat
Atchiku
Dusso
Chu Tran
Kami
Chongo
Biano
Stak
Jaglot
Damot
Gamugah
Domot
Rajikot

N 35.71
N 35.71
N 35.70
N 35.70
N 35.70
N 35.70
N 35.68
N 35.68
N 35.68
N 35.68
N 35.68
N 35.68
N 35.68
N 35.66
N 35.66
N 35.66
N 35.65
N 35.65
N 35.65
N 35.65
N 35.65
N 35.65
N 35.63
N 35.63
N 35.63
N 35.63
N 35.61
N 35.61
N 35.61
N 35.61
N 35.61
N 35.61
N 35.60
N 35.60
N 35.58
N 35.58
N 35.58
N 35.56
N 35.56
N 35.56
N 35.55
N 35.55
N 35.55
N 35.55
N 35.55
N 35.55
N 35.55

E 71.93
E 71.77
E 75.83
E 75.74
E 74.37
E 71.65
E 75.29
E 74.94
E 74.64
E 74.61
E 73.45
E 73.40
E 71.75
E 75.54
E 75.33
E 73.62
E 75.48
E 75.33
E 74.96
E 74.12
E 73.60
E 71.88
E 75.33
E 75.01
E 73.49
E 72.97
E 75.17
E 74.66
E 74.62
E 74.07
E 72.90
E 71.85
E 75.56
E 71.70
E 75.38
E 74.19
E 73.74
E 74.17
E 73.50
E 71.80
E 75.66
E 74.71
E 74.66
E 74.52
E 73.62
E 73.30
E 73.30

Kalas
Kuru
Askole
Hoto
Gashu
Brumboret
Hurimul
Chutran
Darot
Bunji
Shekho
Jaglot
Gahirat
Tandara
Kushumul
Dodokot
Molto
Bazgan
Silbu
Chuma
Gayal Gah
Tar
Dasu
Phalchache
Lurg
Sumi
Rondu
Ramghat Pul
Thelichi
Istar
Gabrial
Pursat
Yonskil
Jingeret Kuh
Tungas
Gomas
Dudishal
Kushlikot
Sazin
Drosh
Alchori
Doian
Lichar
Gor
Harban
Bandai Sazin
Band

61 E 74.50 N 35.48 N 35.04 E 72.89 E 72.41 N 35.96 E 74.50 N 35.12 E 73.09 E 73.84 E 75.55 N 35.48 N 35.53 E 72.50 N 35.45 N 35.00 E 72.48 N 35.51 N 35.16 E 75.48 N 35.17 E 73.55 N 35.65 E 72.41 E 72.48 N 35.29 E 73.45 N 35.46 E 73.50 N 35.74 E 74.48 N 35.41 N 35.84 E 73.48 E 75.60 E 75.59 E 75.38 E 74.38 E 75.49 E 74.50 N 35.45 N 35.31 E 75.99 E 75.84 E 73.51 N 35.77 E 74.46 N 35.41 N 35.53 N 35.68 E 75.50 N 35.48 N 35.47 E 72.39 E 73.50 N 35.50 N 35.44 E 74.48 N 35.73 E 71.45 N 35.50 N 35.38 E 74.48 N 35.81 E 72.43 N 35.66 E 75.50 N 35.45 N 35.60 E 72.41 N 35.46 N 35.48 N 35.51 N 35.41 N 35.04 E 75.02 E 74.07 E 76.23 E 71.87 Ushu Kalam Gurbidas Mushkin Chutabar Karang Dong Trachil Klakore Basha Dashkin Haich Dadshai Zambil Richa Utrot Tal Naghr Hushe Baumaharel Bragardo Jalipur Muruski Kotgala Halil Lamutai Mirkhani Beorai Dubla Khan Ponedas Katzarah Ke Ges Shigar Tato Chilas Pashmal Harianai Komara Kalkot Gwaldai Khusomik Gutumsar Mushke Gunar Thor Nagar Biaso .73 E 76.53 N 35.77 E 75.43 N 35.09 E 72.N 35.41 N 35.20 E 72.23 E 71.50 N 35.43 N 35.68 E 76.46 N 35.46 N 35.18 E 72.

83 E 71.31 N 35.31 N 35.25 E 72.38 N 35.31 N 35.26 N 35.19 E 73.30 N 35.59 E 74.26 N 35.60 E 74.26 N 35.36 N 35.31 N 35.38 N 35.97 E 75.38 E 75.75 E 75.16 E 73.97 E 73.19 E 74.84 E 75.33 N 35.38 N 35.40 N 35.02 E 75.21 E 75.33 N 35.63 E 75.30 N 35.12 E 72.12 E 72.33 N 35.26 N 35.11 E 73.36 E 74.41 N 35.67 E 76.23 E 76.79 E 73.74 E 75.36 N 35.88 E 75.47 Babuzai Ziarat Dommel Nissa Kande Tserberh Astor Dasar Sur Banda Biar Kater Tanpa Narh Tari Ranga Kurma Ding Shigarthang Bunar Seo Mankial Gujar Arandu Ghoro Gomba Thurgon Skardu Tandal Kine Das Dalain Thak Chakar Biradhat Panda Bhek Chuchung Chodgram Gurikot Gidar Banda Sheringal Kepchun Brok Bar Ayagai Zakhna Khorkondus Muchilu Bowari Mundik Doghani Gol Niat Gushar Pushkari .28 N 35.29 E 73.62 E 71.78 E 71.38 N 35.38 N 35.31 N 35.38 N 35.84 E 76.84 E 73.35 N 35.31 N 35.55 E 75.31 N 35.68 E 76.28 N 35.18 E 75.14 E 74.13 E 71.31 N 35.97 E 73.88 E 74.86 E 74.86 E 74.53 E 74.26 N 35.31 N 35.31 N 35.73 E 71.33 N 35.28 N 35.27 E 72.41 E 76.95 E 71.93 E 71.26 N 35.78 E 76.31 N 35.31 N 35.58 E 76.33 N 35.40 N 35.35 N 35.N 35.26 E 71.38 N 35.26 N 35.30 N 35.33 N 35.33 N 35.

13 N 35.78 E 73.20 N 35.18 N 35.16 N 35.21 N 35.07 E 71.63 E 76.29 E 73.07 E 74.21 N 35.25 N 35.29 E 75.13 N 35.20 N 35.23 N 35.20 N 35.18 N 35.16 N 35.16 N 35.26 N 35.13 N 35.90 E 76.53 E 76.13 N 35.06 E 73.84 E 72.21 N 35.21 N 35.17 E 74.89 E 72.16 N 35.16 N 35.N 35.18 N 35.21 N 35.34 E 76.25 N 35.12 E 71.17 E 77.09 E 75.25 N 35.18 N 35.18 N 35.44 E 76.94 E 75.25 E 76.09 E 75.25 N 35.15 N 35.93 Jalkot Kiris Bubind Tarshing Rupal Dadabund Tarla Babusar Banda Jabai Dansam Gurtse Gompa Kuru Satpura Gudai Parjot Utla Babusar Bahrain Dir Paron Yugu Khume Kamain Tsamskangchan Surmo Khapalu Chukchun Gwali Domel Murat Chochargah Ushiri Gujar Kili Goma Mandik Khirim Daber Almas Chutiatan Abadon Rattu Churrai Motabsa Parkutta Dhappa Gittidas Bar Binr Chulung .18 N 35.49 E 74.81 E 72.25 N 35.18 N 35.96 E 75.15 N 35.40 E 74.04 E 72.18 N 35.23 N 35.21 N 35.11 E 73.15 N 35.72 E 73.74 E 74.88 E 76.92 E 74.96 E 75.23 N 35.63 E 74.06 E 72.43 E 76.96 E 74.21 N 35.16 N 35.84 E 74.05 E 72.72 E 76.68 E 76.34 E 76.21 N 35.18 E 74.99 E 71.18 N 35.54 E 75.81 E 76.20 N 35.20 E 76.55 E 71.70 E 75.13 N 35.18 N 35.21 N 35.

22 E 72.10 N 35.77 E 76.05 N 35.25 Lunkha Chendu Kolai Patan Palas Darora Baraul Bandai Ghahori Das Chashma Chauki Barai Kwana Darle Pain Gidar Mirabat Kalakot Shahikot Dou Karmango Chilam Chauki Sherkulai Batwashi Besal Olandai Paiti Nachkara Jambatai Tolti Gozer Balikanai Shankargarh Tarla Jor Shenkhor Parao Warai Khandak Luar Parla Sapat Damorai Gul Derai Bar Durshkhela Dagai Rampatai Chaturia Awarai Shandal Gat .94 E 72.04 E 73.72 E 72.09 E 75.10 N 35.72 E 73.01 E 75.01 N 35.35 E 72.01 N 35.10 N 35.11 N 35.01 N 35.77 E 72.45 E 72.27 E 72.11 N 35.45 E 72.74 E 72.00 E 71.01 N 35.10 N 35.01 N 35.11 E 74.01 E 74.08 N 35.08 N 35.05 N 35.01 E 76.86 E 73.11 E 74.01 N 35.05 N 35.75 E 72.03 N 35.06 N 35.25 E 72.87 E 73.08 N 35.06 N 35.06 N 35.47 E 72.70 E 76.03 N 35.03 N 35.11 N 35.27 E 72.09 E 75.01 N 35.30 E 72.48 E 76.96 E 73.08 N 35.11 N 35.77 E 74.15 E 74.N 35.47 E 71.24 E 72.01 N 35.03 N 35.06 N 35.03 E 71.01 N 35.06 N 35.94 E 72.00 E 73.08 E 73.06 N 35.97 E 71.11 N 35.06 N 35.82 E 71.06 N 35.03 N 35.11 N 35.67 E 76.11 N 35.03 N 35.12 E 75.10 N 35.47 E 71.98 E 71.35 E 72.06 N 35.70 E 73.03 N 35.51 E 76.06 N 35.08 N 35.

98 N 34.98 N 34.37 E 72.41 E 72.28 E 72.98 N 34.30 E 72.00 N 35.96 N 34.24 E 75.28 E 72.98 N 34.37 E 72.98 N 34.00 N 35.30 E 72.98 N 34.37 E 72.30 E 72.96 N 34.83 E 74.47 E 72.00 N 35.47 E 72.09 E 74.45 E 72.25 E 71.98 N 34.44 E 72.00 N 35.39 Marcha Chechri Kadal Habib Baihk Domel Domela Karshat Durshkhela Chakur Khelkhona Chuprial Aligram Rema Panrsat Banai Prahnu Piun Kharmang Mathu Barog Sardar Chauki Mohri Bar Kana Rambakai Faqira Pir Baglai Khanabad Dop Deranpatai Shukhdarra Runial Sijbanr Uchrai Shahro Doghlai Bar Shaw Talkar Balat Kambat Thang Liam Dalai Lilauni Karal Shalpin Bela Tikdarai Chaliar Sinpora .73 E 76.96 N 34.50 E 72.96 N 34.47 E 72.98 N 34.58 E 76.00 N 35.00 N 35.98 N 34.00 N 35.55 E 76.N 35.55 E 72.37 E 72.96 N 34.98 N 34.75 E 72.98 N 34.74 E 73.98 N 34.98 N 34.74 E 72.98 N 34.49 E 72.12 E 73.65 E 72.98 N 34.98 N 34.89 E 74.98 N 34.00 N 34.00 N 35.75 E 72.96 N 34.30 E 71.96 N 34.47 E 72.67 E 76.55 E 72.93 E 75.96 N 34.98 N 34.98 N 34.00 N 35.34 E 72.96 E 76.98 N 34.98 N 34.34 E 72.47 E 72.00 N 35.54 E 72.00 N 35.98 N 34.40 E 72.96 N 34.27 E 72.98 N 34.54 E 74.00 N 35.35 E 72.57 E 72.00 N 35.

34 E 72.95 N 34.95 N 34.96 N 34.24 E 72.96 N 34.77 E 72.68 E 71.87 E 73.37 E 72.93 N 34.95 N 34.49 E 72.44 E 72.95 N 34.95 N 34.67 E 72.95 N 34.91 E 72.49 E 72.95 N 34.95 N 34.93 N 34.93 N 34.47 E 72.34 E 71.55 E 72.37 E 72.44 E 72.02 E 76.44 E 72.75 E 72.47 E 72.42 E 72.93 N 34.47 E 72.95 N 34.34 E 72.62 E 72.37 E 72.22 E 72.44 E 72.95 N 34.91 N 34.96 N 34.95 N 34.27 E 72.45 E 72.20 E 76.58 E 76.67 E 72.96 N 34.75 E 76.95 N 34.95 N 34.95 N 34.93 N 34.93 N 34.93 N 34.40 E 72.95 N 34.37 E 72.96 N 34.35 E 72.25 E 72.65 Lala Banda Korai Arkot Sar Banda Nilgram Lal Qala Barwa Miskini Siari Goma Manta Burawai Battakundi Besham Qala Achar Tarogai Langar Jano Titabat Khwazakhela Sambat Nal Bodigram Jura Shangwatai Kawarai Tajar Bela Biakand Dardial Bagicha Samgam Kuz Kana Kag Basi Chamtalai Bararai Ateran Bandai Gashkor Bar Bamakhel Tutkai Pir Kalai Serai Faqiran Banda Tal Tormung Gambat Brok Naran .96 N 34.93 N 34.96 N 34.49 E 72.93 N 34.49 E 72.95 N 34.93 N 34.93 N 34.34 E 73.93 N 34.93 N 34.26 E 73.95 N 34.42 E 72.52 E 72.93 N 34.82 E 71.93 N 34.37 E 72.N 34.95 N 34.95 N 34.87 E 72.96 N 34.93 N 34.93 N 34.19 E 74.95 N 34.

35 E 72.90 N 34.90 N 34.91 N 34.88 N 34.92 E 74.90 N 34.57 E 72.91 N 34.70 E 72.88 E 72.88 N 34.77 E 72.50 E 72.91 N 34.19 E 75.97 E 72.88 N 34.91 N 34.44 E 72.90 N 34.88 N 34.49 E 72.64 E 72.27 E 71.88 N 34.N 34.57 E 72.89 E 72.77 E 72.65 E 72.70 E 72.37 E 72.90 N 34.32 E 72.90 N 34.72 E 74.91 N 34.90 N 34.42 E 72.91 N 34.64 E 72.88 N 34.30 Pagorai Shahtut Alpurai Urdam Topsina Alamganj Landai Kuz Bamakhel Shalpalam Amlukbanr Tarkani Muhammad Beg Taghma Khal Shang Punial Serai Karora Dandokai Aghwan Manosar Manaisar Gandao Kandar Chingalai Waliabad Zangun Baurai Rama Maluka Maiar Kaga Chunga Shiriting Burzil Kalapani Surjanwala Surgun Nainsuk Upal Bar Kotkai Asharbanr Roria Gulibagh Shakardarra Sigram Mahak .91 N 34.91 N 34.90 N 34.44 E 72.82 E 72.91 N 34.90 N 34.65 E 72.44 E 72.75 E 72.88 N 34.90 N 34.62 E 72.67 E 71.38 E 76.90 N 34.88 N 34.44 E 72.50 E 72.22 E 72.39 E 72.91 N 34.90 N 34.12 E 74.88 N 34.42 E 72.84 E 72.88 N 34.90 N 34.90 N 34.40 E 72.61 E 76.88 N 34.35 E 71.91 N 34.88 N 34.90 N 34.90 N 34.80 E 72.42 E 72.30 E 72.90 N 34.88 N 34.90 N 34.45 E 72.88 N 34.91 N 34.91 N 34.91 N 34.64 E 72.47 E 72.

44 E 72.39 Nasrat Malkana Banda Loar Deolai Arkot Qila Manja Shahzada Pashat Dadai Shilmanai Bazarkot Zangai Mangaltan Dakorak Allahabad Ningulai Ghundai Jatkot Maloch Galoch Tutan Banda Kel Zindwala Charbagh Delai Lakai Kalai Tighak Banda Babuzai Munda Qala Mian Kili Dodari Karbos Biarai Dandai Derai Danakul Shilmanai Bar Bandai Kuz Bandai Sirsanai Sarbala Chalunka Dhakki Shardi Bar Kalai Manglaur Sund Derai Ghurejo Mam Derai .83 N 34.85 N 34.44 E 72.83 N 34.85 N 34.39 E 72.80 E 72.86 N 34.87 E 71.95 E 72.81 N 34.10 E 72.81 E 72.88 N 34.19 E 72.85 N 34.25 E 72.62 E 72.86 N 34.13 E 71.81 E 72.81 N 34.42 E 72.88 N 34.81 N 34.86 N 34.27 E 72.49 E 72.68 E 71.86 N 34.88 N 34.25 E 72.45 E 72.85 N 34.30 E 72.40 E 72.86 N 34.94 E 72.28 E 72.53 E 73.85 N 34.40 E 72.85 N 34.86 N 34.83 N 34.85 N 34.86 N 34.67 E 76.86 N 34.N 34.27 E 72.80 E 72.68 E 73.81 N 34.95 E 74.88 N 34.25 E 72.41 E 74.83 N 34.81 N 34.77 E 72.83 N 34.86 N 34.83 N 34.23 E 74.50 E 72.20 E 76.83 N 34.47 E 72.22 E 72.22 E 71.42 E 72.37 E 72.44 E 72.27 E 72.83 N 34.60 E 72.88 N 34.85 N 34.83 N 34.85 N 34.86 N 34.37 E 72.86 N 34.81 N 34.83 N 34.88 N 34.14 E 75.86 N 34.83 N 34.88 N 34.81 N 34.39 E 72.

80 N 34.80 N 34.77 E 72.02 E 72.80 N 34.35 E 72.92 E 72.42 E 72.80 N 34.81 N 34.81 N 34.34 E 72.27 E 72.52 E 75.80 N 34.32 E 72.78 N 34.80 N 34.80 N 34.80 N 34.35 E 72.80 N 34.80 N 34.28 E 71.90 E 72.80 N 34.78 E 72.78 N 34.78 N 34.78 N 34.25 E 72.35 E 72.80 N 34.34 E 72.35 E 72.67 E 72.09 E 74.80 N 34.77 E 72.78 N 34.15 E 71.78 N 34.78 N 34.78 N 34.80 N 34.80 N 34.28 E 72.85 E 72.35 E 72.98 E 71.13 Derai Baba Derai Damghar Bar Kanju Aligram Hazara Khemdarra Kashmir Kili Aspanr Kili Laram Khongi Tangai Minimarg Folowai Kharigam Kagan Daut Ali Jan Kashora Paizal Talun Khadang Chakesar Alagram Sangota Mingaora Nawe Kalai Band Pirman Derai Ahingaro Derai Takhtaband Kabbal Chandakhwara Khalozai Marol Pashwari Sarkul Shabawara Asharkot Ganorai Chagam Kambar Loar Serai Kulader Bologram Dagai Bambolai Kili .80 N 34.80 N 34.32 E 72.81 N 34.83 E 71.78 N 34.16 E 73.69 E 72.80 N 34.81 N 34.24 E 75.80 N 34.80 N 34.34 E 72.81 N 34.54 E 72.81 N 34.81 N 34.78 N 34.15 E 72.N 34.78 N 34.81 N 34.90 E 72.87 E 72.81 N 34.80 N 34.78 N 34.56 E 74.81 N 34.92 E 72.42 E 76.80 N 34.32 E 72.37 E 72.70 E 72.69 E 72.34 E 72.80 E 72.32 E 72.81 N 34.32 E 72.81 N 34.30 E 72.

80 E 72.92 E 72.27 Bagh Kotegram Barikot Zullam Olthingthang Halmat Thakot Maser Bagiar Hawarai Bingalai Saidu Udigram Gokdarra Garai Kitiarai Kamangra Aju Bajoro Bandagai Guro Anangurai Tohunuwas Kamri Taobat Doarian Phagal Panjnadi Jatkul Aloch Bunerwal Guligram Batora Pajigram Wuch Nasapa Kuz Sarai Amlokdarra Shamsi Khan Bagh Khar Hill Kaduna Gumbad Machkandai Kukrai Maniar .35 E 72.75 N 34.76 N 34.34 E 72.89 E 74.27 E 72.90 E 71.75 N 34.82 E 71.75 N 34.78 N 34.75 N 34.76 N 34.30 E 72.69 E 72.75 N 34.93 E 71.76 N 34.76 N 34.64 E 72.92 E 71.76 N 34.78 N 34.97 E 74.70 E 72.08 E 71.76 N 34.34 E 72.73 N 34.75 N 34.76 N 34.73 N 34.76 N 34.76 N 34.73 N 34.93 E 71.15 E 72.75 N 34.69 E 72.69 E 72.83 E 71.73 N 34.75 N 34.72 E 72.76 N 34.75 N 34.88 E 71.75 N 34.82 E 72.73 N 34.75 N 34.19 E 74.75 N 34.75 N 34.76 N 34.02 E 71.55 E 73.76 N 34.02 E 73.75 N 34.34 E 72.02 E 71.78 N 34.76 N 34.32 E 72.73 E 75.76 N 34.75 N 34.80 E 71.75 N 34.76 N 34.53 E 73.75 N 34.75 N 34.78 N 34.17 E 72.71 E 74.76 N 34.75 N 34.90 E 71.69 E 72.76 N 34.66 E 72.30 E 72.67 E 72.N 34.78 E 76.73 E 72.12 E 72.85 E 71.90 E 71.76 N 34.

71 N 34.70 N 34.70 N 34.49 E 73.78 E 74.72 E 72.23 E 72.35 E 72.70 N 34.24 E 73.45 E 73.66 E 75.70 N 34.73 E 73.71 N 34.68 N 34.72 E 75.71 N 34.03 E 71.74 E 73.60 E 71.80 E 72.02 E 72.71 N 34.70 N 34.73 N 34.47 E 73.75 E 72.68 N 34.71 N 34.22 E 72.71 N 34.70 E 72.68 E 72.89 E 75.70 N 34.70 N 34.98 E 76.71 N 34.75 E 72.39 E 72.57 E 73.73 N 34.N 34.68 N 34.18 E 75.68 N 34.55 E 73.20 E 71.10 E 73.68 N 34.44 Shewa Uskai Punsa Matiyal Dudhnial Karka Maidan Kili Kuliarai Manduria Nawe Kalai Dunkacha Asharo Sar Banda Choga Supal Banda Ghaligai Warsak Batai Liaghunai Matiyal Sowaran Gultari Domel Mahandri Jared Chushal Suan Jachcha Deoli Rajdhawari Batgran Kandar Shaga Martung Asharai Sher Atraf Barikot Goratai Kuz Tsapparai Faranshat Paras Keral Panjul Jabbar Alami Banda Matai Gujar Banda Mulla Banda .70 N 34.68 N 34.11 E 73.70 N 34.70 N 34.02 E 72.70 N 34.35 E 75.71 N 34.70 N 34.70 N 34.70 N 34.69 E 72.70 N 34.70 N 34.56 E 73.65 E 72.75 E 72.72 E 72.68 N 34.72 E 72.71 N 34.29 E 73.77 E 72.70 N 34.27 E 72.91 E 73.07 E 71.68 N 34.70 N 34.71 N 34.71 N 34.70 N 34.71 N 34.70 N 34.52 E 73.70 E 72.71 N 34.71 N 34.69 E 72.71 N 34.25 E 73.71 N 34.

83 E 71.67 E 72.98 E 71.28 E 72.63 E 72.65 N 34.65 N 34.65 N 34.65 N 34.65 N 34.05 E 71.65 N 34.68 N 34.80 E 72.63 N 34.65 N 34.28 E 71.74 E 72.65 N 34.08 E 71.74 E 72.24 E 73.03 E 71.65 N 34.65 N 34.N 34.66 N 34.03 E 71.63 N 34.15 E 73.65 N 34.93 E 71.68 N 34.23 E 72.66 N 34.67 E 72.63 N 34.63 N 34.66 N 34.68 N 34.90 Miana Nawagai Ramora Mayar Shinai Kili Markhanai Nawagai Bahadur Kili Seri Bagnu Bansachcha Bar Kabulgram Tor Banda Shilmanai Muradu Gokand Sarbab Amlukdarra Najigaram Chakdarra Shagai Kunar Kawai Hangrai Domel Ashwal Balimang Trand Pishkanda Miragai Aligai Katoz Awanai Sar Qala Gumbad Thana Kalangai Loe Shah Ghanul Hilkot Titwalan Karakar Kandao Allahdand Amandarra Bat Khela Khar Jolagram .34 E 72.63 N 34.74 E 72.17 E 73.88 E 71.77 E 72.65 N 34.68 N 34.48 E 71.15 E 75.52 E 72.66 N 34.45 E 73.66 N 34.65 N 34.12 E 73.66 N 34.72 E 72.34 E 72.42 E 73.66 N 34.68 N 34.68 N 34.28 E 72.80 E 71.68 N 34.65 N 34.66 N 34.65 N 34.66 N 34.37 E 73.66 N 34.64 E 72.77 E 73.68 N 34.83 E 73.66 N 34.77 E 72.25 E 72.65 N 34.63 N 34.65 E 72.97 E 71.45 E 73.66 N 34.17 E 72.63 N 34.12 E 72.15 E 72.65 N 34.65 E 72.99 E 72.66 N 34.63 N 34.

63 N 34.58 N 34.63 N 34.45 E 72.61 N 34.61 N 34.52 E 72.69 E 72.72 E 72.60 N 34.27 E 73.61 N 34.58 N 34.58 N 34.14 E 72.60 N 34.61 N 34.61 N 34.35 E 72.58 N 34.65 E 72.61 N 34.85 E 71.58 N 34.58 N 34.58 N 34.54 E 72.64 E 72.45 E 72.58 N 34.70 E 72.58 N 34.77 E 72.82 E 73.58 N 34.32 E 73.58 N 34.79 E 72.77 E 72.60 N 34.61 N 34.61 N 34.61 N 34.61 N 34.72 E 73.44 E 72.58 E 71.82 E 72.75 E 72.79 E 72.60 N 34.45 E 72.27 E 72.79 E 72.37 E 73.83 E 73.90 E 71.33 E 71.58 N 34.77 E 72.61 N 34.15 E 72.34 Dherai Matkanai Totakan Shahkot Jabori Surgah Mado Kili Nakhtar Garaka Shingrai Ghurdarra Batae Pacha Narbatawal Balo Khan Kambar Inzari Arzanao Patian Sangarh Battal Bher Baikh Maira Chalandrai Tangora Bagra Pir Khel Loe Agra Dulur Satbani Bhogarmang Chinarkot Kamach Ramun Qasima Ghalu Darad Langrai Baimpur Goridar Bairo Kara Topdarra Sultanwas Bhai Shoprang Charai .47 E 72.91 E 73.60 N 34.63 N 34.10 E 73.75 E 72.52 E 71.60 N 34.69 E 72.58 N 34.86 E 73.80 E 72.54 E 72.69 E 72.N 34.58 N 34.60 N 34.58 N 34.58 N 34.61 N 34.79 E 72.61 N 34.61 N 34.58 N 34.44 E 71.60 N 34.80 E 71.58 N 34.60 N 34.60 N 34.62 E 71.61 N 34.

93 E 71.56 N 34.72 E 72.17 E 73.75 E 72.55 N 34.58 N 34.53 N 34.53 E 71.37 E 73.56 N 34.56 N 34.56 N 34.56 N 34.55 N 34.72 E 72.53 N 34.28 E 71.53 N 34.64 E 72.53 N 34.32 E 73.20 E 72.27 E 72.53 N 34.55 N 34.22 E 73.53 N 34.88 Malakand Had Lakarai Bar Chamarkand Gran Bhangian Balakot Mittikot Karmang Utla Ahal Bai Tarli Dingan Torkamar Rajkand Kot Batara Sangra Hissar Ghazi Khanai Kala Khela Gatkala Jowar Bazargai Mekhband Karwanzai Rajpainyan Kanshian Karmang Tarla Kas Bar Tehra Tehra Tauda China Pir Abai Ziarat Girarai Bazdarra Kaldara Anargai Dharyal Kotli Bala Duma Mirdarra Amnawar Tursak Bampokha Wartair Qadam Khel Kharkai .57 E 72.93 E 71.83 E 71.45 E 72.95 E 71.44 E 72.55 N 34.56 N 34.70 E 72.42 E 72.27 E 73.35 E 73.55 N 34.55 N 34.69 E 72.88 E 71.37 E 72.58 N 34.55 N 34.25 E 71.53 N 34.15 E 73.52 E 72.56 N 34.17 E 71.69 E 72.55 N 34.56 N 34.56 N 34.53 N 34.56 N 34.44 E 72.56 N 34.53 N 34.72 E 72.56 N 34.30 E 72.56 N 34.47 E 73.56 N 34.03 E 73.14 E 72.22 E 72.56 N 34.35 E 72.40 E 73.30 E 71.56 N 34.55 N 34.56 N 34.55 E 72.45 E 71.55 N 34.55 N 34.58 N 34.58 N 34.60 E 72.17 E 73.N 34.56 N 34.56 N 34.55 N 34.79 E 72.56 N 34.56 N 34.59 E 73.

39 E 72.39 E 73.48 N 34.52 E 71.02 E 71.42 E 73.64 E 72.35 E 73.60 E 72.65 E 72.23 E 73.48 N 34.90 E 73.51 N 34.51 N 34.50 N 34.12 E 72.50 N 34.51 N 34.50 N 34.48 N 34.82 E 71.48 N 34.51 N 34.48 N 34.39 E 73.50 N 34.37 E 73.50 N 34.51 N 34.05 E 72.57 E 72.05 E 72.48 N 34.37 E 73.50 N 34.60 E 73.48 N 34.55 E 72.N 34.48 N 34.50 N 34.48 N 34.51 N 34.53 N 34.48 E 71.50 N 34.49 Kota Taraf Yakh Dand Naukot Taranna Hassa Kotli Tarli Shamdharra Yakhdarra Shal Bandai Daggar Ilai Sorana Dargai Bajmohri Khangiri Lasu Sultani Shohal Mazulla Patseri Shohal Najaf Khan Tanda Budal Gagra Karapa Anghapur Khui Barmol Ghazi Baba Kharkai Mirdi Usmani Khel Garhi Hariankot Kot Bazargai Chingal Palla Kulesh Kuara Jabri Bhattika Bisian Shinkiari Giddarpur Dharra Arga Bajkatta Kalpanrai Takhtaband Rega .52 E 72.54 E 72.50 N 34.47 E 71.50 N 34.33 E 73.48 N 34.50 N 34.51 N 34.49 E 72.35 E 73.50 N 34.35 E 73.35 E 73.51 N 34.48 N 34.50 N 34.39 E 73.24 E 73.51 N 34.37 E 73.50 N 34.50 E 72.47 E 72.51 N 34.10 E 72.50 N 34.97 E 71.12 E 73.50 N 34.40 E 73.40 E 73.50 N 34.39 E 73.44 E 71.25 E 72.50 N 34.29 E 73.48 N 34.88 E 71.73 E 71.51 N 34.48 N 34.53 N 34.50 N 34.85 E 71.50 N 34.

45 N 34.48 N 34.15 E 73.46 N 34.46 N 34.27 E 73.46 N 34.12 E 72.67 E 72.67 Sangau Pipal Sarobai Sakhakot Heru Shah Lakai Mirpur Balgiran Panjgiran Ghori Talhatta Kot Bhalla Balola Bedadi Bajna Shergarh Smaste China Nawe Kili Mian Khan Tazagram Qasmi Battorah Kashtra Jagir Shanai Dhudial Girwal Baffa Guli Bagh Kalikot Kuz Kili Kar Bar Kili Alo Nasir Koda Khel Jabbi Lunda Gulmaira Sukhdar Hisari Arab Khan Naukot Sherpur Susal Khanano Derai .45 N 34.35 E 73.46 N 34.37 E 73.45 N 34.46 N 34.45 N 34.45 N 34.19 E 72.40 E 73.67 E 72.46 N 34.39 E 73.48 N 34.45 N 34.42 E 73.45 N 34.45 N 34.46 N 34.80 E 71.58 E 71.05 E 72.15 E 72.05 E 73.35 E 73.19 E 73.45 N 34.25 E 72.48 N 34.50 E 73.82 E 73.48 N 34.69 E 72.45 N 34.74 E 72.43 N 34.62 E 73.25 E 73.32 E 73.45 N 34.43 N 34.48 N 34.35 E 73.37 E 73.46 N 34.22 E 73.43 N 34.48 N 34.27 E 73.67 E 72.27 E 73.39 E 73.43 N 34.45 N 34.43 N 34.45 N 34.18 E 72.50 E 72.10 E 72.72 E 73.13 E 73.40 E 73.33 E 73.37 E 73.46 N 34.43 E 72.99 E 72.46 N 34.42 E 72.43 N 34.45 N 34.N 34.46 N 34.46 N 34.05 E 71.43 N 34.43 N 34.43 N 34.46 N 34.45 N 34.46 N 34.46 N 34.46 N 34.90 E 71.05 E 71.

43 N 34.57 E 72.59 E 72.39 N 34.41 N 34.25 E 72.41 N 34.27 E 73.41 N 34.35 E 73.41 N 34.41 N 34.07 E 71.69 E 72.47 E 73.43 N 34.07 E 72.39 N 34.39 N 34.47 E 72.39 N 34.79 E 73.97 E 71.43 N 34.43 N 34.39 N 34.98 E 71.43 N 34.32 E 73.41 N 34.43 N 34.39 N 34.14 E 72.41 N 34.41 N 34.43 N 34.39 N 34.98 E 71.41 N 34.35 E 72.41 N 34.41 N 34.N 34.41 N 34.05 E 71.30 E 73.41 N 34.13 Malasar Makhranai Kuria Katakot Baroch Pirsai Charchur Dundia Kalu Nahakki Tithwal Chahla Garhi Habibullah Khan Uttar Shisha Phagla Ghuttar Mangwan Machhipol Khaki Maira Nawagai Koga Ambela Sorai Malandrai Dheri Likpani Mian Isa Landkhwar Dagai Shergarh Kopar Mazid Khel Gat Warsak Shah Katol Bararkot Karnol Doga Bhurj Mundhar Rihr Hathi Maira Nagrai Darra Sabar Sura Agarai Shamozai .43 N 34.40 E 73.33 E 73.22 E 73.41 N 34.64 E 72.47 E 71.62 E 72.50 E 72.43 N 34.60 E 72.39 E 73.54 E 72.39 N 34.79 E 72.62 E 72.39 N 34.39 N 34.41 N 34.29 E 73.98 E 71.83 E 71.41 N 34.55 E 72.39 E 72.39 N 34.39 N 34.41 N 34.30 E 72.23 E 71.35 E 73.41 N 34.30 E 73.88 E 71.24 E 72.41 N 34.64 E 72.43 N 34.41 N 34.27 E 73.41 N 34.98 E 71.41 N 34.39 E 73.41 N 34.41 N 34.30 E 73.

39 N 34.36 N 34.03 E 71.70 E 73.25 E 73.57 E 72.34 N 34.85 E 71.08 E 72.38 N 34.35 E 71.34 N 34.36 N 34.24 E 73.47 E 73.03 E 72.34 N 34.38 N 34.28 E 72.55 E 72.36 N 34.27 E 73.30 E 73.38 N 34.30 E 73.30 E 73.93 E 71.38 N 34.17 E 72.02 E 71.39 N 34.39 N 34.38 N 34.27 E 73.38 N 34.20 E 73.38 N 34.36 N 34.20 E 72.34 E 72.36 N 34.38 N 34.36 N 34.39 N 34.34 N 34.27 E 73.39 N 34.35 E 73.N 34.12 E 72.38 N 34.38 N 34.38 N 34.59 E 72.47 E 73.47 E 71.00 E 71.36 N 34.49 E 73.87 Kotkai Jangi Dheri Hathian Badraga Hari Chand Shakur Hilalai Yusuf Khel Toratigga Muzaffarabad Sial Chhar Sandasar Chitta Batta Timar Khola Asharai Banda Barinagar Matta Katlang Shamsi Qutbgarh Bahram Khan Dheri Gandera Domel Khairabad Maira Jamad Ali Shahkhel Garhi Labarkot Maswal Sarpatai Shera Khanpur Rustam Pallo Dheri Bilandi Katti Garhi Rai Kili Mandna Muza Khan Koruna Lagham Pair Jabri Banda Saido Mansehra Phulra Darband .32 E 73.36 N 34.73 E 71.40 E 72.88 E 71.36 N 34.39 N 34.78 E 71.38 N 34.36 N 34.30 E 72.36 N 34.36 N 34.05 E 72.39 N 34.73 E 71.30 E 73.36 N 34.39 N 34.36 N 34.82 E 71.38 N 34.38 N 34.73 E 71.38 N 34.39 N 34.36 N 34.15 E 72.36 N 34.36 N 34.60 E 72.08 E 72.80 E 71.27 E 73.34 N 34.

67 E 71.91 E 73.55 E 72.33 N 34.18 E 73.22 E 72.39 E 72.31 N 34.31 N 34.34 N 34.95 E 71.31 N 34.34 N 34.59 E 72.52 E 72.90 E 71.07 E 71.31 N 34.83 E 71.33 N 34.34 N 34.33 N 34.93 E 71.29 E 72.80 E 71.31 N 34.33 N 34.35 E 72.95 E 71.17 E 73.33 N 34.03 E 72.60 E 72.10 E 73.34 N 34.33 N 34.23 E 72.33 N 34.33 N 34.33 N 34.20 E 73.33 N 34.33 N 34.34 N 34.25 Sheru Kunj Parko Dheri Jalala Pir Saddo Bari Bandan Sohbat Durba Khel Shinpokh Langarpura Narbir Chakiah Ghazikot Jallo Maddan Amb Kingalai Kalan Chingalai Naranji Sherdarra Charguli Kotarpan Barkiab Katta Khat Sawaldher Jamal Garhi Parkho Kili Tor Dheri Sahib Gul Koruna Abazai Maharaj Gund Potha Ogra Basund Tarappi Mangal Thana Swawai Miralai Machai Qaziabad Kot Jhungra Dakai Tangi Bela Sadar Garhi Data .31 N 34.31 N 34.31 N 34.33 N 34.18 E 72.58 E 73.52 E 72.31 N 34.33 N 34.38 E 71.33 N 34.31 N 34.31 N 34.28 E 72.78 E 71.25 E 73.85 E 72.20 E 72.33 N 34.34 N 34.22 E 73.31 N 34.55 E 73.31 N 34.95 E 71.31 N 34.15 E 73.31 N 34.33 N 34.33 N 34.03 E 71.34 N 34.33 N 34.85 E 71.60 E 73.10 E 72.12 E 72.33 N 34.31 N 34.34 N 34.27 E 73.07 E 72.33 N 34.60 E 71.33 N 34.42 E 72.07 E 71.33 N 34.80 E 71.N 34.

37 E 73.84 E 72.28 N 34.00 E 72.28 E 73.29 N 34.20 E 73.28 N 34.10 E 72.28 N 34.58 E 71.37 E 72.29 N 34.90 E 71.74 E 73.82 E 71.28 N 34.08 E 72.29 N 34.29 N 34.29 N 34.30 E 72.29 N 34.29 N 34.70 E 71.62 E 71.93 E 71.17 E 72.29 N 34.63 E 71.29 N 34.29 N 34.28 N 34.20 E 72.N 34.28 N 34.29 N 34.27 E 73.28 N 34.67 E 71.29 N 34.28 N 34.23 E 72.22 E 73.15 E 72.28 N 34.20 E 72.57 E 72.92 E 71.80 E 71.07 E 71.18 E 72.29 N 34.28 N 34.15 E 72.29 N 34.29 N 34.08 E 72.77 E 71.29 N 34.15 E 72.29 N 34.28 N 34.12 E 72.62 E 72.19 E 72.28 N 34.85 E 72.28 N 34.07 E 72.29 N 34.22 E 72.84 E 72.67 Tannan Lassan Kirpalian Ghazikot Karorai Taja Surkh Dheri Khairabad Gujrat Jhungra Bakhshali Hamza Khan Gadar Arbi Banda Pirabad Afzalabad TakhtiBhai Patal Takkar Amirabad Garhi Bahar Jura Kathozai Islamabad Matta Mughal Khel Halki Gandao Hariala Bandi Dhundan Sajikot Rihar Lalogali Derah Parmulai Gariala Hussai Bhai Khan Kaki Cham Dheri Babini Fatima Gardi Sarki Mushran Zarbab Garhi Akhun Dheri Sherpao Totakai Gumtai .28 N 34.29 N 34.28 N 34.57 E 71.29 N 34.28 N 34.29 N 34.78 E 71.29 N 34.00 E 71.29 N 34.05 E 72.28 N 34.28 N 34.29 N 34.29 N 34.29 N 34.78 E 71.60 E 71.28 N 34.28 N 34.

65 E 71.28 N 34.28 N 34.28 N 34.19 E 73.28 N 34.26 N 34.58 E 71.15 E 73.26 N 34.26 N 34.20 E 73.26 N 34.26 N 34.26 N 34.28 N 34.24 N 34.78 E 71.65 E 71.26 N 34.26 N 34.15 E 73.26 N 34.48 E 71.26 N 34.26 N 34.24 E 71.28 N 34.50 E 71.27 E 73.26 N 34.94 E 72.84 E 72.26 N 34.58 E 71.05 E 73.58 E 71.60 E 71.26 N 34.63 E 71.26 N 34.24 N 34.62 E 71.20 E 73.63 E 71.54 E 72.72 E 71.20 E 73.26 N 34.26 N 34.26 N 34.26 N 34.47 E 72.62 E 71.65 E 71.26 N 34.50 E 73.26 N 34.60 E 71.55 E 72.24 N 34.63 E 71.37 E 73.60 E 71.28 N 34.85 E 71.26 N 34.18 E 73.26 N 34.17 E 73.99 E 72.28 N 34.24 N 34.26 N 34.N 34.26 N 34.28 N 34.22 E 73.26 N 34.24 N 34.63 E 71.04 E 72.99 E 72.14 Duba Dang Qila Mian Sahib Garhi Isogi Sarasang Mulla Khel Hasanzai Nazar Garhi Khwasmena Juliapura Halmaira Utla Halmaira Tarla Baldheri Bihali Karer Thathi Kamila Jasgiran Pain Jasgiran Bala Gharkala Anora Hal Dandar Tigri Jauri Banda Bahlola Anwar Kili Mahmudabad Mirza Dher Garhi Dildar Sarikh Marozai Mandezai Tarnab Kotak Mirzai Kabli Hafiz Kor Kilagai Samsai Dulai Thandiani Mor Kalan Lalledi Bandi Pando Thana Kakot Sial .26 N 34.24 N 34.08 E 71.26 N 34.25 E 73.26 N 34.15 E 73.26 N 34.26 N 34.62 E 71.67 E 71.

17 E 73.23 N 34.24 N 34.24 N 34.23 N 34.92 E 71.12 Sargal Giramri Sherbai Beri Kharper Junha Chamhatti Jhokan Palsala Kandiala Sandaganda Dhanakka Khar Kot Qasim Khel Panjtar Naugram Spinkani Khalil Gangudher Shewa Asota Shahbazgarhi Balagarhi Gujargarhi Chel Saro Shah Panirak Muhammad Nari Gazagai Umarzai Chak Kaka Khel China Dagai Mathra Sokhta Isagai Garhi Gulian Paswal Mian Mochikot Kishna Patheri Banda Jagian Talhar Chhetri Pasial Mutrachh .24 N 34.83 E 71.24 N 34.15 E 72.24 N 34.24 N 34.99 E 72.24 N 34.23 N 34.24 N 34.04 E 73.04 E 73.23 N 34.24 N 34.24 N 34.14 E 73.23 N 34.73 E 71.67 E 71.84 E 72.24 N 34.24 N 34.24 N 34.14 E 73.95 E 72.37 E 72.24 N 34.24 N 34.85 E 71.60 E 71.23 N 34.24 N 34.37 E 72.35 E 72.12 E 73.02 E 71.78 E 71.24 N 34.24 N 34.97 E 72.24 N 34.12 E 73.23 E 73.70 E 71.N 34.24 N 34.24 N 34.23 E 73.24 N 34.14 E 73.44 E 72.52 E 72.24 N 34.68 E 71.00 E 72.07 E 73.24 N 34.50 E 73.14 E 73.17 E 72.24 N 34.19 E 73.24 N 34.23 N 34.24 N 34.24 N 34.24 N 34.60 E 73.24 N 34.52 E 72.63 E 71.24 N 34.20 E 73.24 N 34.24 N 34.23 N 34.23 N 34.15 E 73.05 E 73.24 N 34.95 E 72.19 E 73.37 E 72.35 E 72.23 N 34.24 N 34.24 N 34.98 E 71.

23 N 34.23 N 34.23 N 34.35 E 72.23 N 34.23 N 34.23 N 34.68 E 71.92 E 71.23 N 34.23 N 34.23 N 34.25 E 73.22 Bazurgal Bandi Chira Khalabat Kangar Utla Kangar Tarla Chorgiran Adda Janjakka Hal Jodhal Maliara Chaintri Bandi Labial Sandwa Ghurghushto Khalai Kili Maghdarra Shaikh Jana Kalu Khan Adina Ismaila Surkh Dheri Dagi Baghdada Shaikh Yusuf Shah Beg Firozpur Bakiana Khan Mahi Azim Khan Kili Turangzai Tarnab Spalmai Gangu Kharkai Batagram Nasirzai Gonda Shabqadar Saran Tsapparai Khanaki Kili Sharian Mirpur Jhangi Banda Qazi Banda Lamman Banda Batang .60 E 71.04 E 73.95 E 72.23 N 34.21 N 34.23 N 34.23 N 34.94 E 72.21 N 34.23 N 34.02 E 72.20 E 72.N 34.23 N 34.23 N 34.23 N 34.03 E 71.10 E 73.12 E 73.92 E 71.02 E 73.02 E 73.23 N 34.23 N 34.75 E 71.23 N 34.23 N 34.87 E 71.23 N 34.23 N 34.22 E 73.33 E 71.23 N 34.69 E 72.23 N 34.68 E 71.23 N 34.47 E 72.18 E 73.23 N 34.21 N 34.52 E 72.22 E 73.23 N 34.85 E 71.23 N 34.24 E 73.23 N 34.23 N 34.27 E 72.97 E 72.23 N 34.95 E 71.23 N 34.65 E 71.25 E 72.97 E 72.23 N 34.99 E 72.12 E 73.95 E 72.23 N 34.23 N 34.21 N 34.21 N 34.57 E 71.63 E 71.23 N 34.23 N 34.23 N 34.30 E 72.05 E 72.60 E 71.23 N 34.50 E 72.79 E 73.23 N 34.21 E 73.95 E 71.68 E 71.23 N 34.

17 E 73.35 E 72.70 E 71.09 Pawa Sohlan Utli Sohlan Tarli Thathi Bamochhi Khurd Bamochhi Kalan Sherwan Bhatil Ratta Barila Dalri Kheri Mari Gandaf Tawi Ahad Khan Mansabdar Turlandi Nazar Garhi Kapura Garhi Ismailzai Garhi Daulatzai Kot Ismailzai Kot Daulatzai Muhibb Banda Hoti Mardan Cantonment Mardan Muftipur Gulabad Shah Afzalabad Aspan Dheri Saadatabad Deputy Kili Kot Nawe Kili Nahkai Chikkar Kangra Atki Galian Kakul Banda Ghazan Banda Nur Ahmad Kumhar Bandi Paswal Kumhar .21 N 34.19 N 34.21 N 34.12 E 72.87 E 71.21 N 34.21 N 34.21 N 34.17 E 72.05 E 72.17 E 72.21 N 34.03 E 71.19 N 34.22 E 73.19 N 34.21 N 34.84 E 72.00 E 72.12 E 73.68 E 71.21 N 34.21 N 34.90 E 72.04 E 73.88 E 71.15 E 72.21 N 34.21 N 34.21 N 34.15 E 73.N 34.21 N 34.21 N 34.07 E 72.10 E 73.21 N 34.83 E 71.15 E 73.21 N 34.21 N 34.19 N 34.21 N 34.77 E 71.21 N 34.19 E 73.21 N 34.21 N 34.17 E 72.21 N 34.21 N 34.21 N 34.65 E 71.27 E 73.21 N 34.58 E 73.65 E 71.21 N 34.21 N 34.21 N 34.82 E 71.49 E 73.07 E 73.19 N 34.21 N 34.21 N 34.39 E 72.87 E 72.89 E 72.07 E 73.32 E 72.21 N 34.21 N 34.17 E 73.21 N 34.21 N 34.20 E 73.15 E 72.21 N 34.21 N 34.21 N 34.19 N 34.21 N 34.78 E 71.21 N 34.19 E 73.21 N 34.94 E 72.23 E 72.60 E 71.10 E 73.

19 N 34.19 N 34.18 E 73.32 E 72.19 N 34.19 N 34.19 N 34.00 E 72.67 E 71.19 N 34.19 N 34.07 E 73.00 E 73.19 N 34.58 E 71.N 34.18 N 34.68 E 71.02 E 73.07 E 73.94 E 72.19 N 34.07 E 73.82 E 71.19 N 34.80 E 72.19 N 34.92 E 71.19 N 34.19 N 34.07 E 73.19 N 34.09 E 73.53 E 71.19 N 34.19 N 34.50 E 72.77 E 71.19 N 34.48 E 71.45 E 71.19 N 34.19 N 34.19 N 34.19 N 34.74 E 73.19 N 34.19 N 34.19 N 34.19 N 34.19 N 34.97 E 72.65 E 71.19 N 34.03 E 71.00 E 73.19 N 34.19 N 34.82 E 71.19 N 34.19 N 34.19 N 34.88 E 71.85 E 71.55 E 71.19 N 34.48 E 71.19 N 34.43 E 73.00 E 73.19 N 34.50 E 72.35 E 72.99 E 72.19 N 34.19 N 34.19 N 34.19 N 34.07 E 73.19 N 34.27 Kulhar Khetar Khalora Utla Khalora Tarla Bichha Khurd Bichha Kalan Barkot Kangrora Seri Sher Shah Lakhala Hal Chatha Phuhar Kharan Ghani Kot Kaya Panjman Totali Dagi Managai Tarakai Bagh Aram Chamtar Dheri Manga Dargai Rakhima Wardga Shakarband Shakarba Mahu Dheri Utmanzai Ababakri Daulatzai Anba Dher Hariana Gaggar Mahzara Uchwala Dilazak Rishkai Naurani Shah Beg Kili Piari Bala Zormandai Kili Bela Mohmandan Kachh Kili Hatian Nawashahr .59 E 72.19 N 34.98 E 71.65 E 71.67 E 71.19 N 34.19 N 34.52 E 71.60 E 71.80 E 71.19 N 34.47 E 71.87 E 71.19 N 34.

53 E 71.18 E 72.20 E 73.42 E 71.18 N 34.15 E 72.47 E 72.50 E 71.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.08 E 72.03 E 72.18 N 34.95 E 71.09 E 73.53 E 71.16 E 73.18 N 34.18 N 34.18 N 34.30 E 72.18 N 34.83 E 71.17 E 73.18 N 34.15 E 73.19 E 73.18 N 34.58 E 71.18 N 34.65 E 71.18 N 34.N 34.50 E 71.90 E 71.27 E 72.18 N 34.58 E 71.18 N 34.48 E 71.77 E 71.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.88 E 71.18 N 34.02 E 72.18 N 34.70 E 71.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.97 E 72.84 E 72.18 N 34.55 E 71.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.00 E 71.28 E 71.15 E 73.52 E 71.20 E 73.63 E 71.04 E 73.87 E 71.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.18 N 34.62 E 71.86 Dobathar Banda Phagwarian Banda Khair Ali Banda Amlok Thanna Sobrah Gadda Pind Ganda Bir Kalinjar Burj Khanpur Salim Khan Dagi Yar Husain Gidar Kandar Mayar Ruria Fatehabad Kuragh Jhamra Khazana Dheri Mani Khela QalatiNasir Gada Khel Ghonda Karkana Rajjar Gidar Sandasar Dheri Samundar Khan Bakiana Tarkha Mamun Khatki Bela Baramad Khel Kariana Banda Bala Nilawi Shaghali Payan Piari Payan Wazir Kili Shaghali Bala Warsak Shahid Mena Topai Kathai .18 N 34.02 E 72.98 E 71.18 N 34.19 E 73.18 N 34.18 N 34.89 E 72.65 E 71.48 E 71.

20 E 72.97 E 71.16 N 34.05 E 73.12 E 73.59 E 72.16 N 34.23 E 72.58 E 71.16 N 34.16 N 34.88 E 71.95 E 71.N 34.82 E 71.16 N 34.82 E 73.16 N 34.16 N 34.22 E 73.73 E 71.05 E 73.16 N 34.16 N 34.16 N 34.16 N 34.16 N 34.16 N 34.09 E 73.16 N 34.16 N 34.15 E 73.65 E 71.16 N 34.16 N 34.28 E 72.16 N 34.16 N 34.10 E 73.10 E 73.87 E 71.95 E 72.57 E 72.16 N 34.22 E 72.12 E 73.67 E 71.02 E 71.16 N 34.16 N 34.16 N 34.19 E 73.16 N 34.16 N 34.16 N 34.16 N 34.28 E 72.02 E 72.16 N 34.23 E 72.25 E 72.69 E 73.16 E 73.07 E 73.14 E 73.16 N 34.16 N 34.16 N 34.16 N 34.10 E 72.09 E 73.39 E 73.16 N 34.16 N 34.16 N 34.16 N 34.16 N 34.57 Sirig Chinari Chikar Khas Phalkot Shekhan Bandi Abbottabad Dehri Kusakki Khurd Banseri Saliot Mukhdabbi Joganmar Gehli Tahli Nalla Jabbi Jarl Bhajwar Kangar Amgah Ladrakki Babinai Jhanda Boka Sudher Ghazikot Yaqubi Sara China Dhobian Bazagai Daulat Gumbad Toru Muhabbatabad Narai Khwaja Rashka Khanjar Dosara Shakara Shah Dhand Zarinabad Sur Khatki Charsadda Jamhat Sarwani Gharambak Melugan Shiggi Payan .60 E 72.27 E 72.16 N 34.02 E 73.16 N 34.90 E 71.65 E 71.16 N 34.98 E 71.16 N 34.16 N 34.24 E 73.16 N 34.16 N 34.82 E 71.16 N 34.16 N 34.

14 N 34.14 N 34.55 E 71.12 E 73.14 N 34.14 E 71.14 N 34.14 N 34.16 N 34.82 E 72.16 N 34.14 N 34.09 E 73.00 E 73.52 E 71.12 E 73.95 E 72.14 N 34.27 E 73.65 Shiggi Bala Khwaji Giddar Dang Lakhte Sarkhana Jugni Sher Kili Dheri Kili Alo Kili Sherdad Garhi Mian Khel Dhamtaur Kusakki Kalan Butiala Baghati Shadial Fateh Bandi Bain Gojri Bain Goj Baghdara Nakheh Khaliala Gulband Kutnali Bichha Nalakki Ganhari Soha Muradpur Kachhi Saidpur Maira Sawabi Tarbela Dheri Maneri Paian Maneri Bala Qasim Khao Mahu Dheri Akbarabad Haryana Azizabad Ibrahimzai Palosa Najimabad Garhi Sharif Khan .05 E 73.00 E 71.N 34.94 E 72.14 N 34.82 E 72.04 E 73.45 E 73.47 E 71.16 N 34.14 N 34.45 E 71.14 N 34.52 E 71.14 N 34.14 N 34.82 E 71.14 N 34.14 N 34.87 E 72.92 E 71.83 E 71.14 N 34.14 N 34.14 N 34.55 E 71.12 E 73.05 E 73.14 N 34.14 N 34.95 E 72.05 E 73.14 N 34.16 N 34.47 E 71.05 E 72.14 E 73.47 E 72.14 N 34.14 N 34.14 N 34.14 N 34.16 N 34.53 E 71.14 N 34.16 N 34.14 N 34.13 E 72.14 N 34.14 N 34.14 N 34.97 E 72.14 N 34.00 E 72.16 N 34.98 E 71.14 E 73.47 E 72.12 E 73.57 E 71.14 N 34.87 E 71.47 E 71.16 N 34.14 N 34.85 E 72.04 E 73.16 N 34.16 N 34.16 N 34.14 E 73.14 N 34.14 N 34.14 N 34.85 E 71.

57 E 71.15 E 73.13 N 34.57 E 71.65 E 71.13 N 34.13 N 34.74 E 72.47 E 71.65 E 71.13 N 34.13 N 34.04 E 73.13 N 34.13 N 34.53 E 71.13 N 34.05 E 72.49 E 73.55 E 71.60 E 71.13 N 34.14 N 34.49 E 72.13 N 34.67 E 71.13 N 34.63 E 71.53 E 71.92 E 72.13 N 34.14 N 34.02 E 71.13 N 34.13 N 34.67 E 71.89 E 73.13 N 34.13 N 34.13 N 34.69 E 72.90 E 72.60 E 71.13 N 34.09 E 73.22 E 73.62 E 71.13 N 34.52 Dab Guli Garhi Buniadi Isa Khel Bhattian Chandan Garhi Matti Harian Garh Saddo Garhi Lowara Mena Chakothi Kohala Bagnotar Nagakki Mannun Gali Chhar Chamak Maira Chamhad Karam Kakotri Chathi Pind Khan Khel Langar Kiara Gandaf Maini Mian Dheri Swabi Ghalladher Rashkai Kalinjar Bahram Kili Firoz Khan Bubak Agra Kuz Mashai Mandona Kuchian Gulbela Karer Jatti Payan Jatti Bala Takhtabad Payan Takhtabad Awwal Shahinda Nisatta Hasanabad Garanga Payan .13 N 34.14 N 34.13 E 71.14 N 34.62 E 72.14 N 34.87 E 71.13 N 34.95 E 71.13 N 34.55 E 71.13 N 34.13 N 34.70 E 71.13 N 34.13 N 34.13 N 34.N 34.14 N 34.52 E 71.14 N 34.13 N 34.47 E 72.13 N 34.10 E 73.14 N 34.13 N 34.14 N 34.13 N 34.50 E 71.34 E 73.13 N 34.63 E 71.95 E 71.57 E 71.62 E 71.02 E 72.97 E 72.33 E 73.13 N 34.14 N 34.13 N 34.53 E 71.24 E 73.13 N 34.13 N 34.

45 E 71.58 Garanga Bala Barbar Hajizai Palam Dheri Piro Khel Landi Khana Bara Gali Bagh Jandakka Kokal Bairam Gali Bisala Serian Dharampani Bihakki Nilor Bhat Banda Bakhtawar Gurakki Chinjaliala Jorapind Kundriala Kot Thapla Bara Haji Khel Baja Bam Khel Kala Darra Bagu Banda Chauki Kutarpan Khit Mala Kili Nisatta Jalabela Landai Kharkai Shakarpura Zormandi Nahakki Meori Hamza Garhi Shah Alam Gawai Babuzai .13 N 34.13 N 34.11 N 34.11 N 34.11 N 34.11 N 34.11 N 34.05 E 72.68 E 71.03 E 72.11 N 34.13 N 34.52 E 71.11 N 34.11 N 34.58 E 71.62 E 71.11 N 34.11 N 34.10 E 73.11 N 34.09 E 73.99 E 72.89 E 72.11 N 34.15 E 73.11 N 34.54 E 72.00 E 73.90 E 71.11 N 34.11 N 34.90 E 72.11 N 34.00 E 73.11 N 34.04 E 73.11 N 34.11 N 34.13 N 34.95 E 72.11 N 34.11 N 34.50 E 71.11 N 34.11 N 34.11 N 34.11 N 34.11 N 34.32 E 73.11 N 34.62 E 72.07 E 73.67 E 71.60 E 71.11 N 34.07 E 72.05 E 73.70 E 72.17 E 71.13 N 34.11 N 34.13 N 34.47 E 71.89 E 72.11 N 34.80 E 71.11 N 34.11 N 34.11 N 34.55 E 72.11 N 34.11 N 34.00 E 72.60 E 71.11 N 34.70 E 71.12 E 73.63 E 71.10 E 73.62 E 71.11 N 34.58 E 71.11 E 71.11 N 34.35 E 73.03 E 71.11 N 34.47 E 72.47 E 72.87 E 72.N 34.11 N 34.

09 N 34.09 N 34.10 E 73.09 N 34.20 E 73.95 E 72.48 E 71.09 N 34.09 N 34.09 N 34.11 N 34.04 E 72.09 N 34.57 E 71.09 N 34.09 N 34.58 E 71.09 N 34.11 N 34.53 E 71.09 N 34.62 E 71.45 E 71.68 E 71.08 N 34.07 E 73.57 E 71.48 E 71.09 N 34.09 N 34.75 E 71.11 N 34.09 N 34.27 E 73.11 N 34.15 E 73.09 N 34.58 E 71.08 E 71.11 N 34.52 E 71.74 E 73.09 N 34.11 N 34.09 N 34.09 N 34.45 E 71.09 N 34.09 E 73.09 N 34.09 N 34.45 E 71.09 N 34.52 E 71.49 E 72.15 E 73.57 E 71.09 N 34.58 E 71.75 E 72.97 E 72.40 E 73.22 E 73.60 E 71.72 E 72.09 N 34.82 E 71.89 E 72.53 E 71.09 N 34.N 34.09 N 34.09 N 34.03 E 71.11 N 34.11 N 34.37 Garhi Shah Muhammad Alizai Kulma Khapa Mathra Malu Sarsang Kafir Dheri Sper Sang Murda Dand Landi Kotal Timarkot Kihal Banda Bazdar Banda Sahib Khan Gajjal Nurpur Shingri Banda Munir Sarai Niamat Khan Aluli Darwaza Paniala Mohat Dal Panjpir Kadai Bara Banda Tulandi Banda Shaikh Ismail Mian Gujjar Daman Afghani Tauda Khazana Sahiban Qadirabad Garhi Banjar Hariana Payan Hariana Bala Charpariza Kanreza Patwar Bala Shahi Payan Shahi Bala Sultan Khel Nathia Gali Kalabagh .48 E 71.09 N 34.09 N 34.09 N 34.09 N 34.11 N 34.09 N 34.43 E 71.49 E 72.11 N 34.45 E 71.09 N 34.09 N 34.65 E 71.52 E 71.05 E 73.11 N 34.37 E 71.

08 N 34.06 E 73.08 N 34.08 N 34.55 E 72.06 N 34.05 E 73.62 E 71.08 N 34.08 N 34.08 N 34.06 N 34.52 E 72.94 E 72.08 N 34.08 N 34.54 E 72.08 N 34.27 E 73.08 N 34.08 N 34.08 N 34.22 E 73.08 N 34.08 N 34.45 E 72.17 Jagian Rajoia Langra Paswal Bandi Pirdad Kag Daragri Basira Phuldhar Dari Nara Pihur Topi Kotha Kalabat Marghuz Yara Khel Marghuz Aka Khel Thand Kui Zaida Shah Mansur Jangi Dheri Risalpur Cantonment Banda Mallahan Akbarpura Sahibi Gulozai Dilazak Bela Kankola Daman Hindko Khattar Ram Kishan Pajaggi Mandra Khel Fazl Haq Garhi Pir Bala Patwar Payan Hunar Shah Kili Gurgura Zintara Wali Khel Nikki Khel Harnara Kotla Barsin Banda Atai Khan Havelian .55 E 71.53 E 71.08 N 34.08 N 34.17 E 73.08 N 34.92 E 72.08 N 34.58 E 71.67 E 71.08 N 34.05 E 72.08 N 34.08 N 34.23 E 71.72 E 71.08 N 34.08 N 34.22 E 71.08 N 34.06 N 34.08 N 34.08 N 34.63 E 71.08 N 34.30 E 73.06 N 34.85 E 72.92 E 72.08 N 34.22 E 71.47 E 72.22 E 73.08 N 34.00 E 71.08 N 34.08 N 34.08 N 34.52 E 71.67 E 71.90 E 72.22 E 73.08 N 34.54 E 72.89 E 72.23 E 71.08 N 34.63 E 71.08 N 34.08 N 34.08 N 34.67 E 71.68 E 71.67 E 72.08 N 34.08 N 34.48 E 71.08 N 34.08 N 34.44 E 72.59 E 72.08 N 34.75 E 71.55 E 71.62 E 72.20 E 73.24 E 73.N 34.

50 E 72.19 E 73.06 N 34.04 E 72.06 N 34.04 N 34.06 N 34.54 E 73.35 E 73.06 N 34.89 E 72.25 E 73.06 N 34.06 N 34.06 N 34.06 N 34.83 E 71.14 E 73.04 N 34.84 E 72.04 N 34.06 N 34.60 E 71.06 N 34.04 N 34.63 E 71.06 N 34.47 E 71.06 N 34.12 E 73.06 N 34.58 E 71.63 E 71.95 E 72.47 E 71.06 N 34.N 34.06 N 34.78 E 71.06 N 34.06 N 34.53 E 71.65 E 72.06 N 34.06 N 34.37 E 72.69 E 72.42 E 73.12 E 73.06 N 34.65 E 71.48 E 71.06 N 34.73 E 71.10 Sultanpur Wazira Daruni Maira Malla Kalu Maira Kandal Baian Jattipind Bhadhana Khalabat Badho Sobrah Galla Khazana Dodher Khunda Ambar Lahor Jalsai Kheshgi Dheri Zardad Khan Muhib Banda Dheri Mian Ishaq Tarkha Ali Shah Budni Muhammadzai Fattu Kili Abdur Rahima Kukur Garhi Baluchabad Buddhu Laram Isa Khel Topchian Tirahi Payan Tirahi Bala Darmangi Lakrai Regi Mullazai Wale Mena Salian Khanspur Bagan Kiala Phulanwali Naushahra .60 E 71.06 N 34.78 E 71.06 N 34.58 E 71.06 N 34.53 E 71.06 N 34.04 N 34.55 E 72.07 E 73.06 N 34.10 E 73.04 E 73.06 N 34.34 E 71.53 E 71.06 N 34.60 E 71.68 E 71.42 E 72.06 N 34.90 E 71.33 E 73.10 E 73.75 E 71.06 N 34.06 N 34.06 N 34.06 N 34.06 N 34.92 E 72.06 N 34.06 N 34.44 E 72.06 N 34.06 N 34.06 N 34.06 N 34.06 N 34.

48 E 71.10 E 72.94 E 72.03 N 34.04 N 34.92 E 72.65 E 71.48 E 71.22 E 73.94 E 72.82 E 71.03 N 34.62 E 71.04 N 34.04 N 34.45 E 71.04 N 34.04 N 34.04 N 34.03 N 34.04 N 34.04 N 34.40 E 72.89 E 72.63 E 71.04 N 34.03 N 34.65 E 71.68 E 71.04 N 34.94 E 72.27 E 71.04 N 34.69 E 72.04 N 34.10 E 72.68 E 71.03 N 34.19 E 73.48 E 71.54 E 72.00 E 71.04 N 34.04 N 34.04 N 34.62 E 71.04 N 34.62 E 72.04 N 34.03 N 34.03 N 34.04 N 34.95 E 72.04 N 34.60 E 72.04 N 34.14 E 73.04 N 34.04 N 34.78 E 71.53 E 71.95 E 72.73 E 71.65 E 71.04 N 34.04 N 34.89 E 72.22 E 73.04 N 34.04 N 34.04 N 34.67 E 72.04 N 34.03 N 34.04 N 34.04 N 34.44 Chamba Makhan Dobandi Kazian Khiwa Pontia Bata Kara Zarobai Yusufi Shekh Dheri Kandar Chauki Drab Amankot Titahra Kash Maqam Timmarpura Masma Wadpagai Najoi Garhi Ranu Harguni Dauranpura Chhaba Pakha Ghulam Paharipura Shiggi Babu Garhi Piran Palosai Talarzai Palosai Attozai Palosai Regi Badezai Ali Masjid Dargai Chak Paddar Hajia Chamnakka Pipal Jhangra Baldher Dheri Sikandarpur Malkiar Jagal Bharwasa Ghazi Hund .79 E 73.48 E 71.03 N 34.N 34.03 N 34.63 E 71.73 E 71.57 E 72.04 N 34.63 E 71.03 E 73.53 E 71.04 N 34.04 N 34.18 E 73.03 N 34.03 N 34.04 N 34.

72 E 71.65 E 71.90 E 72.55 E 71.N 34.84 E 72.03 N 34.03 N 34.13 E 72.03 N 34.03 N 34.37 E 72.68 E 71.67 E 71.50 E 71.78 E 71.37 E 72.92 E 72.63 E 71.73 E 71.03 N 34.07 E 73.01 N 34.03 N 34.90 E 72.03 N 34.97 E 72.77 E 71.01 N 34.03 N 34.01 N 34.62 E 71.83 E 71.27 E 72.29 E 73.03 N 34.01 N 34.70 E 71.03 N 34.01 N 34.01 N 34.62 E 71.01 N 34.17 E 72.03 N 34.01 N 34.34 E 73.03 N 34.03 N 34.03 N 34.18 E 72.98 E 71.03 N 34.03 N 34.63 E 71.01 N 34.03 N 34.77 E 71.03 N 34.03 N 34.03 N 34.52 E 71.01 N 34.17 E 72.03 N 34.01 N 34.03 N 34.03 N 34.35 E 71.22 E 73.03 N 34.67 E 71.72 E 71.10 E 72.03 N 34.03 N 34.01 N 34.08 E 72.03 N 34.03 N 34.03 N 34.03 N 34.32 Manki Jalbai Nandrak Mughalkai Misri Banda Turlandi Zara Miana Pir Sabak Nowshera Pishungri Pabbi Chauki Gul Badshah Chand Bibi Babi Taru Balu Lala Nasarpur Kala Rashida Kandi Dilawar Khan Kalo Khel Budhai Garhi Sardar Chughalpura Sarbulandpur Kanboh Peshawar Tahkal Payan Tahkal Bala Gudar Lala China Khwar Tupla Sajkot Chando Maira Batolni Manakrai Darwesh Milam Kalas Dhinda Bhera Harian Salah Nabi Tano .01 N 34.01 E 72.03 N 34.67 E 71.39 E 72.03 N 34.27 E 71.34 E 72.68 E 71.89 E 72.03 E 71.03 N 34.

99 N 33.01 N 34.99 N 33.01 N 34.01 N 34.79 E 73.99 N 33.02 E 71.01 N 34.99 N 33.15 E 71.01 N 34.99 N 33.73 E 71.60 E 72.35 E 72.99 N 33.99 N 33.01 N 34.92 E 71.99 N 33.70 E 71.99 N 33.01 N 34.99 N 33.95 E 72.99 N 33.95 E 69.67 E 72.49 E 73.91 E 73.10 E 71.99 N 33.67 E 71.07 E 71.99 N 33.94 E 72.47 E 73.67 E 71.28 E 72.99 N 33.01 N 34.99 N 33.01 N 34.77 E 71.03 E 72.99 E 72.99 N 33.01 N 33.17 E 72.01 N 34.65 E 71.01 N 34.N 34.99 N 33.99 N 33.01 N 34.13 E 72.85 E 71.99 N 33.74 E 72.75 E 71.47 E 71.37 E 69.01 N 34.50 E 73.78 E 71.05 E 72.01 N 34.99 N 33.99 N 33.99 N 33.18 E 72.02 Mian Isa Akora Wattar Ismail Khel Dheri Katti Khel Badrashi Amangarh Aza Khel Bala Dagi Tazadin Kanda Tarif Tarnab Malogai Jhagra Chamkanni Jamrud Fort Mirmai Gujarghuna Durrani Bagh Phagwari Namb Badarial Ausia Changla Gali Nara Sarai Saleh Talokar Haripur Chamiari Pipliala Kharbara Qazipur Beka Tordher Shaidu Dangarzai Isori Kuz Pir Pai Aza Khel Payan Dag Besud Garhi Wazir Kotla Muhsin Khan Naudeh Bala Sarkai Walai China Halwai .99 N 33.37 E 71.99 N 33.82 E 71.99 N 33.01 N 34.99 N 33.39 E 73.22 E 72.88 E 71.20 E 72.90 E 71.99 E 72.99 N 33.01 N 34.01 N 34.91 E 69.55 E 71.07 E 72.01 N 34.69 E 72.

01 E 74.05 E 70.96 N 33.96 N 33.39 E 73.96 N 33.11 E 73.54 E 73.N 33.96 N 33.32 E 72.97 E 73.70 E 71.53 E 71.72 E 72.98 N 33.40 E 73.42 E 72.55 E 72.98 N 33.47 E 72.96 N 33.47 E 71.96 E 70.17 E 70.98 N 33.05 E 70.98 N 33.20 E 71.98 N 33.98 N 33.79 E 72.96 N 33.96 N 33.26 E 74.50 E 72.07 E 72.54 E 72.96 N 33.96 N 33.57 E 72.98 N 33.22 E 72.98 N 33.98 N 33.98 N 33.50 E 73.80 E 72.98 N 33.98 N 33.50 E 73.95 E 72.98 N 33.98 N 33.96 N 33.96 N 33.98 N 33.96 N 33.27 E 72.62 E 71.13 Khewas Khaira Gali Bagra Panian Ladha Bandi Katehra Mian Dheri Momanpur Salim Khan Harun Malla Bazar Jabbar Jahangira Piran Urmar Payan Urmar Miana Musazai Bahadur Haji Pando Sara Garhi Chora Tanda Tangi Luqman Khel Kas Khairuddin Makhni Aliabad Rakot Kohatti Sihanna Potha Rawat Barian Mari Mirpur Chanba Pind Jalalia Allo Yasin Tatari Adalzai Abu Bakr Painda Allahdher Chashmai .96 N 33.98 N 33.98 N 33.00 E 73.98 N 33.99 N 33.98 N 33.98 N 33.45 E 73.18 E 71.49 E 72.47 E 72.45 E 72.44 E 72.54 E 72.98 N 33.73 E 71.30 E 72.96 N 33.98 N 33.96 N 33.98 N 33.96 N 33.98 N 33.96 N 33.67 E 72.85 E 72.98 N 33.96 N 33.28 E 72.49 E 72.98 N 33.03 E 71.96 N 33.

94 N 33.54 E 72.96 N 33.96 N 33.08 E 69.94 N 33.12 E 72.08 E 70.94 N 33.47 E 71.94 N 33.96 N 33.11 E 70.94 N 33.94 E 72.94 N 33.65 E 72.44 E 72.69 E 72.N 33.94 N 33.69 E 72.94 N 33.94 N 33.96 N 33.13 E 70.94 N 33.94 N 33.94 N 33.94 N 33.94 N 33.62 E 71.05 E 72.20 E 72.94 N 33.18 E 70.54 E 72.94 N 33.52 E 71.94 N 33.97 E 71.94 N 33.94 N 33.89 E 72.52 E 73.34 E 72.54 E 73.23 E 72.94 N 33.23 E 72.20 E 70.15 E 70.94 N 33.82 E 72.96 N 33.02 E 71.94 N 33.55 E 72.01 Walai Tangi Urmar Bala Soraizai Payan Bazid Khel Pushta Khara Bala Sarband Chhapri Ali Mangal Post Kakrai Badhar Nagri Tutal Langrial Siria Kot Najibullah Dehdar Dhok Baghdarra Thalikot Ghurghushti Shinka Malak Mala Behbudi Malhu Daman Sirka Garhi Matani Nihalpur Kund Katti Miana Dangdang Dwokhula Spin Kana Manki Shaikh Muhammadi Sangu Landai Bala Sarkai Kamar Bokar Khaurai Daradar Raju Mela Mulla Bagh Qubad Shah Khel Kili Aman Shah Kili Malana Shalozan .53 E 71.47 E 71.40 E 72.96 N 33.94 N 33.94 N 33.96 N 33.12 E 72.94 N 33.50 E 71.08 E 72.94 N 33.48 E 70.95 E 70.94 N 33.94 N 33.94 N 33.94 N 33.32 E 73.95 E 73.94 N 33.94 N 33.30 E 70.94 N 33.25 E 70.94 N 33.42 E 72.85 E 72.68 E 71.54 E 72.96 N 33.94 N 33.96 N 33.03 E 71.94 N 33.94 N 33.

N 33.94
N 33.94
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.93
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91

E 69.95
E 69.88
E 73.62
E 73.54
E 73.50
E 73.50
E 73.44
E 73.40
E 72.92
E 72.55
E 72.45
E 72.45
E 72.42
E 72.40
E 72.40
E 72.39
E 72.37
E 72.37
E 72.37
E 72.32
E 72.10
E 72.08
E 72.07
E 72.03
E 72.02
E 71.97
E 71.97
E 71.82
E 71.68
E 71.57
E 71.50
E 70.98
E 70.26
E 70.25
E 70.21
E 70.21
E 70.16
E 69.90
E 74.11
E 73.57
E 73.50
E 73.44
E 73.40
E 72.80
E 72.77
E 72.74
E 72.72

Kotkar
Sursurang
Tain
Chhijana
Panhatti
Dhandi
Upper Topa
Kuldanna
Mang
Barazai
Saman
Hamid
Kamilpur
Waisa
Tajak
Shadi Khan
Prumali
Mallah
Haidar
Khura Khel
Durran
Manhai
Pitao
Ziarat Kaka Sahib
Bahadur Khel
Kuz Maharaji
Bar Maharaji
Jallozai
Garhi Baghbanan
Badbher
Masho Khel
Khurami
Dandarao
Tandur
Uchadarra
Khan Sida
Dhand
Haqdarra
Kahuta
Malot Sattian
Dahgal
Lower Topa
Murree
Dingi
Bhallar Jogi
Ismaila
Mohri

N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.91
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89

E 72.52
E 72.52
E 72.50
E 72.50
E 72.50
E 72.49
E 72.49
E 72.49
E 72.47
E 72.47
E 72.47
E 72.42
E 72.42
E 72.39
E 72.37
E 72.37
E 72.35
E 72.32
E 72.30
E 72.28
E 72.25
E 72.23
E 72.17
E 72.13
E 72.07
E 71.95
E 71.93
E 71.88
E 71.48
E 71.42
E 71.13
E 71.08
E 71.05
E 70.85
E 70.58
E 70.18
E 70.10
E 70.01
E 73.52
E 73.35
E 73.29
E 73.04
E 73.00
E 72.87
E 72.75
E 72.74
E 72.72

Sarwana
Pinjwana
Shah Dher
Pandak
Bhangi
Pirdad
Pathi
Hazro
Pirzai
Kalu Kalan
Darya
Shamsabad
Shahpur
Walia
Nurpur
Kotha
Lundi
Mansar
Jamgah
Mallah Mansur
Attock Khurd
Khairabad
Khawari
Dargai
Sanwar Khel
Khaisare
Lakarai
Jabba Khattak
Shekhan
Ilm Gudr
Lawata
Prekareh
Sher Khel
Tarkho Kats
Kachkot
Bughakai
Parachinar
Satdari Kili
Waggal
Ghora Gali
Lora
Chhajian
Jab
Bandi Galu
Sultanpur
Barwal
Ganga Pind

N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.89
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88

E 72.69
E 72.62
E 72.52
E 72.52
E 72.50
E 72.49
E 72.49
E 72.47
E 72.44
E 72.39
E 72.39
E 72.35
E 72.34
E 72.23
E 72.15
E 72.13
E 72.12
E 71.97
E 71.95
E 71.92
E 71.63
E 70.85
E 70.73
E 70.68
E 70.35
E 70.26
E 70.20
E 70.16
E 70.16
E 70.01
E 73.77
E 73.59
E 73.52
E 73.52
E 72.95
E 72.92
E 72.77
E 72.72
E 72.70
E 72.45
E 72.44
E 72.40
E 72.37
E 72.37
E 72.28
E 71.98
E 71.87

Kala Katha
Jhamra
Khagwani
Garhi Alizai
Musa
Kudlathi
Chechi
Bahadur Khan
Jatial
Kalu Khurd
Basia
Gondal
Haji Shah
Mallahi Tola
Mando Khel
Masam Khel
Malli Khel
Katti Khel
Palosai
Shekhai
Taila Band
Jabba
Sur Kats
Spurarai
Tala
Saiyid Ali Mela
Kirmani
Ziarat Kili
Mana
Kara Khel
Rawala Kot
Jawa
Dhangran
Chalawara
Barila
Pind Munim
Shahia
Sabz Pir
Nikku
Saidan
Qutba
Pind Sulaiman Makkhan
Thikarian
Madrota
Rumian
Kana Khel
Shahkot Payan

N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.88
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.86
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84

E 71.77
E 70.78
E 70.53
E 70.15
E 73.57
E 72.97
E 72.92
E 72.85
E 72.79
E 72.74
E 72.72
E 72.69
E 72.64
E 72.13
E 72.12
E 72.00
E 71.88
E 71.87
E 71.87
E 71.82
E 71.30
E 71.18
E 70.96
E 70.16
E 70.16
E 70.16
E 69.93
E 73.54
E 73.50
E 73.29
E 72.85
E 72.82
E 72.79
E 72.75
E 72.67
E 72.64
E 72.64
E 72.50
E 72.27
E 72.23
E 72.17
E 71.87
E 71.73
E 71.70
E 71.60
E 71.37
E 70.51

Spin Khak
Dwa Toi
Kandu
Mastu Khel
Anwali
Kohala
Khui
Hatar
Jahanabad
Thathu
Pir Madniala
Batahad
Kohlia
Inzari
Tar Khel
Sado Khel
Bakhtai
Shahkot Bala
Kotli
Dag
Mamanai
Sawaikot
Tsapparai
Mamuzai
Dangila
Alam Sher
Burgi
Kuthian
Sarmandal
Tret
Shadi
Bhui
Paur Miana
Bauhti Pind
Bai
Kacha
Jallo
Lawrencepur
Dakhner
Darwazai
Hissartang
Silah Khana
Shamshattu
Garhi Chandan
Mariamzai
Miri Khel
Sham Kanre

N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.84
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.83
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81

E 70.46
E 70.16
E 70.15
E 70.11
E 70.11
E 70.11
E 70.05
E 70.05
E 70.00
E 69.96
E 73.65
E 73.55
E 73.52
E 73.47
E 72.94
E 72.69
E 72.59
E 72.57
E 72.57
E 72.57
E 72.52
E 72.23
E 72.08
E 71.98
E 71.88
E 71.85
E 70.78
E 70.75
E 70.58
E 70.25
E 70.16
E 70.15
E 70.15
E 70.11
E 70.10
E 70.10
E 70.08
E 70.03
E 70.01
E 69.98
E 73.91
E 73.55
E 73.54
E 72.99
E 72.89
E 72.82
E 72.82

Tabai
Lat Kili
Firoz Khel
Tapu Kili
Musa Khan Kili
Gul Kili
Sher Kili
Nastikot
Bassu
Kharlachi
Mang
Kurinna Kalan
Balawara
Ban
Khanpur
Hasan Abdal
Burhan
Khaliqdad
Islamgarh
Fatehullah
Qaziabad
Jaba
Kahi
Garu
Cherat
Chapri
Landawar
Bagh
Kotkai
Jalandar
Shublan
Shakarkot
Alidad Kili
Ahmadzai
Mirza Khan Kili
Arabi Kili
Shakh Kili
Kunj Alizai
Hakim Kili
Kachkina
Chhaprian
Badnian
Kotli
Najafpur
Mumrhal
Usman Khattar
Kamra

N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.81
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.79
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78

E 72.77
E 72.74
E 72.70
E 72.55
E 72.54
E 72.25
E 72.23
E 72.22
E 71.62
E 71.57
E 70.33
E 70.18
E 70.16
E 70.08
E 73.54
E 73.24
E 72.94
E 72.89
E 72.80
E 72.70
E 72.70
E 72.69
E 72.69
E 72.49
E 72.32
E 72.13
E 72.05
E 72.02
E 71.90
E 71.58
E 71.13
E 71.12
E 71.02
E 70.98
E 70.60
E 70.31
E 70.21
E 70.21
E 70.11
E 70.00
E 70.00
E 74.11
E 73.91
E 73.79
E 73.55
E 72.97
E 72.90

Budho
Bhabra
Wah
Khudah
Garshin
Dher
Mandori
Jabbi
Aza Khel
Matanni
Gaodara
Haidar Ali Kili
Agra
Taida
Barhad
Sila
Chhoi
Chitti
Samun
Gatia
Dallo
Pathargarh
Babraki
Golrah
Shakar Dara
Mama Khel
Shagai
Nizampur
Qamar Mela
Adezai
Tazi Khel
Anjani
Hisar
Bizoti
Tambu
Shakardarra
Ramaki Kili
Amal Kot
Malli Khel
Mata Sangar
Ghoz Garhi
Punch
Hajira
Helan
Thun
Rajdhani
Tarmakki

N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.78
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.76
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74

E 72.85
E 72.75
E 72.70
E 72.69
E 72.52
E 72.45
E 72.44
E 72.42
E 72.40
E 72.37
E 72.32
E 72.25
E 72.22
E 71.87
E 71.30
E 70.46
E 70.25
E 70.23
E 70.21
E 73.52
E 73.50
E 73.47
E 73.22
E 73.22
E 73.17
E 73.12
E 72.82
E 72.50
E 72.45
E 72.39
E 72.35
E 71.73
E 70.56
E 70.26
E 70.25
E 70.25
E 73.55
E 73.24
E 73.19
E 73.15
E 73.15
E 73.10
E 73.10
E 73.09
E 73.09
E 73.07
E 73.07

Pind Gakhra
Losar Sharfu
Pind Malli
Kotli
Arang
Dhok Tarbethi
Sanjwal
Bura
Mirza
Attock City
Sarwala
Barotha
Amanpura
Tutki
Baghrai
Sultanai
Ghulam Haidar Kili
Sherjan Kili
Mahura
Kamra
Bhattian
Bhangal
Shahpur
Phulgran
Kot Hathial
Nurpur Shahan
Shahdheri
Bolianwal
Kahutra
Jassian
Mari Kanjur
Khui
Dargai
Yaqubi
Hasan Ali Kili
Bissatu
Narh
Athal
Bharakao
Malpur
Maira
Tamma
Bhal
Chak Bhakhral
Bar Tamma
Saidpur
Bicho

N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.74
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.73
N 33.71
N 33.71
N 33.71
N 33.71
N 33.71
N 33.71

E 73.05
E 73.02
E 73.02
E 72.85
E 72.79
E 72.74
E 72.69
E 72.60
E 72.59
E 72.55
E 72.54
E 72.49
E 72.37
E 72.32
E 71.98
E 71.63
E 70.98
E 70.80
E 70.30
E 70.28
E 73.70
E 73.50
E 73.39
E 73.24
E 73.14
E 73.10
E 73.05
E 73.05
E 73.04
E 73.04
E 73.02
E 72.92
E 72.59
E 72.54
E 72.37
E 72.30
E 72.30
E 71.63
E 71.33
E 70.31
E 70.30
E 73.77
E 73.50
E 73.44
E 73.22
E 73.17
E 73.17

Dhok Jiwan
Kalanjar
Gandhian
Karamwal
Pind Gondal
Ghazi Kohli
Hasar
Sahib Khan
Katarian
Sakkabad
Daurdad
Pind Trer
Bariar
Shinh Bagh Parla
Jungrai
Rukhan Khel
Mani Khel
Zakhtan
Ibrahimzai
Gharbina
Palandri
Parindla
Karor
Pind Begwal
Tial
Katarian
Mohra Telian
Giddar Kotha
Tuthal
Banian
Dheri Qila
Shah Allahditta
Pind
Bathu
Kanjurwali Dhok
Dheri Kot
Dheri Chohan
Pridi
Samain Darra
Balesh Khel
Sangina
Tarar Khal
Sangian
Lehtrar Bala
Malot
Rihara
Mohra Nur

69 N 33.71 N 33.71 N 33.14 E 73.71 N 33.42 E 72.69 N 33.71 N 33.71 N 33.19 E 73.69 N 33.71 N 33.40 E 71.62 E 72.04 E 73.69 N 33.69 N 33.15 E 73.69 N 33.05 E 73.71 N 33.69 N 33.65 E 72.71 N 33.04 E 73.07 E 73.09 E 73.69 N 33.71 N 33.17 E 70.69 E 72.69 N 33.N 33.69 N 33.71 N 33.07 E 73.10 E 73.71 N 33.12 E 73.15 E 73.59 E 72.27 E 71.71 N 33.93 E 71.97 E 72.14 E 73.71 N 33.71 N 33.34 E 72.00 E 72.15 E 73.00 E 72.71 N 33.69 E 72.65 E 72.12 E 73.71 N 33.54 E 72.71 N 33.04 E 73.71 N 33.75 E 71.69 N 33.09 E 73.69 E 73.71 N 33.49 E 72.71 N 33.71 N 33.69 N 33.45 E 72.69 N 33.69 N 33.55 E 70.33 E 73.02 E 73.69 N 33.69 N 33.71 N 33.07 E 73.17 E 73.71 N 33.71 N 33.77 E 72.69 N 33.02 E 73.69 N 33.69 N 33.72 E 71.14 E 73.71 N 33.69 N 33.04 E 73.69 N 33.90 Islamabad Lakhwal Bhangril Rawal Bagh Kalan Bagh Bhattan Malhas Asami Bula Malka Ruppar Mohri Gakharan Bar Khanzada Sihala Golra Ban Kot Zendi Humak Buta Dheri Langhal Surg Pastawani Shera Khel Marai Bala Pakhe Kili Sadda Kuri Mohra Jejan Kartal Pakhrat Chak Shahdad Chak Bira Singh Mochi Mohra Sambal Korak Shakar Parian Maida Halim Thatta Gujaran Koka Madrasa Kamalpur Bhagwi Bharol Bahtar Dharek Pind Niazi Akhori Nawa Lakh Talao Tor Astani .

80 E 72.12 E 73.20 E 73.66 N 33.68 N 33.48 E 70.09 E 73.68 N 33.99 E 73.41 E 73.35 E 70.14 E 73.68 N 33.75 E 72.66 N 33.22 E 73.66 E 71.81 E 73.68 N 33.22 E 73.68 N 33.66 N 33.68 N 33.68 N 33.09 E 73.52 E 73.12 E 73.68 N 33.54 E 73.66 N 33.19 E 73.66 N 33.66 N 33.N 33.68 N 33.68 N 33.17 E 73.50 E 73.66 N 33.69 N 33.68 N 33.68 N 33.68 N 33.68 N 33.52 E 71.04 E 73.66 N 33.18 E 71.69 N 33.69 N 33.68 N 33.68 N 33.10 Tandi Kili Shahabuddin Mela Marai Payan Sulaiman Khel Khanki Bazar Ghuliango Tindoh Khanjeri Kaloian Khuian Darkala Naugazi Jagiot Ghorabaz Chattha Bakhtawar Pona Faqiran Ghagriot Ojhri Kalan Ojhri Bakhshi Chak Jabo Baqar Thola Chahan Korak Sang Jani Chhokar Thatta Khalil Jhang Piro Shahi Langar Khwaja Khel Gidaro Ublan Garai Mirza Khan Kili Sehra Soa Barathian Panjar Thanda Pani Saknal Panjgran Farash Alipur Tamma Sahana Jaba Teli Pandori Sohan .69 N 33.55 E 73.68 N 33.19 E 73.60 E 71.19 E 73.22 E 73.66 E 70.68 N 33.22 E 73.68 N 33.14 E 73.00 E 72.68 N 33.55 E 73.05 E 73.80 E 71.69 N 33.85 E 72.24 E 73.69 N 33.68 N 33.05 E 73.66 N 33.68 N 33.68 N 33.17 E 73.68 N 33.12 E 73.02 E 70.66 N 33.70 E 72.68 N 33.55 E 71.53 E 71.69 N 33.66 N 33.65 E 72.66 N 33.66 N 33.30 E 73.68 N 33.

66 N 33.34 E 72.24 E 73.66 N 33.64 N 33.03 E 70.05 E 73.64 N 33.66 N 33.10 E 73.64 N 33.64 N 33.63 N 33.12 Pandora Danna Hardo Dhok Ghazni Surain Jodh Tarbethi Karima Neka Dhok Baloch Maqam Jabbi Ratta Kund Shadipur Muhammad Nawa Garhai Lakka Tigga Post Khumbah Owen Kultea Utrinna Jhang Saiyidan Paratal Khaderpur Gurha Sardar Tarlai Kalan Suhdar Khanna Dak Shakrial Khanna Kak Tahlian Satellite Town Dhok Nur Dhok Saffu Bokra Amir Khan Shahpur Gakhar Dhok Jhalar Ganda Kas Nara Gul Banda Darana Arkhi Arawali Walai China Kirpa Tarlai Khurd Gangal .64 N 33.64 N 33.64 N 33.63 E 73.09 E 73.75 E 72.64 N 33.66 N 33.64 N 33.64 N 33.64 N 33.70 E 72.17 E 73.66 N 33.23 E 72.72 E 73.02 E 72.N 33.04 E 73.73 E 70.64 N 33.66 N 33.66 N 33.20 E 73.66 N 33.20 E 73.66 N 33.64 N 33.69 E 72.22 E 73.55 E 72.07 E 73.05 E 71.66 N 33.64 N 33.66 N 33.65 E 72.17 E 73.64 N 33.85 E 71.07 E 73.62 E 72.66 N 33.66 N 33.97 E 70.55 E 73.31 E 70.07 E 73.96 E 70.74 E 72.64 N 33.54 E 72.05 E 73.34 E 71.00 E 72.64 N 33.15 E 73.64 N 33.14 E 73.63 N 33.64 N 33.69 E 72.66 N 33.64 N 33.59 E 73.67 E 72.64 N 33.64 N 33.64 N 33.64 N 33.64 N 33.66 N 33.64 N 33.10 E 73.16 E 73.15 E 73.54 E 73.12 E 73.64 N 33.64 N 33.64 N 33.

99 E 72.58 E 71.04 E 72.84 E 72.00 E 72.30 E 71.48 E 73.93 E 71.30 E 71.60 E 73.59 E 73.61 N 33.85 E 71.25 E 71.89 E 72.30 Dhok Lilihal Dhok Mangtal Padhana Kalan Wani Mahura Bhatiot Mariyala Hamesh Tsappara Bazid Khel Muhammadzai Khadizai Darwi Khel Alizai Garhi Karappa Manatu Karot Gurha Diwangarh Jevra Dhut Peja Darwala Pind Daia Bura Bangial Kural Chak Lala Siham Misrial Shekhpur Barkat Mangial Qutbal Gadowala Ajjuwala Sagri Chorlakki Chak Mullayan Nusrat Khel Chikarkot Sherkot Chilli Bagh Ustarzai Payan Karmai Gurgurai Tangai .61 N 33.79 E 72.30 E 71.52 E 73.61 N 33.23 E 70.63 N 33.63 N 33.66 E 70.61 N 33.63 N 33.63 N 33.63 N 33.22 E 73.37 E 72.92 E 72.86 E 70.63 N 33.61 N 33.61 N 33.52 E 73.63 N 33.61 N 33.19 E 73.61 N 33.61 N 33.61 E 73.24 E 73.63 N 33.08 E 71.61 N 33.63 N 33.63 N 33.28 E 71.61 N 33.40 E 71.61 N 33.61 N 33.61 N 33.45 E 72.N 33.63 N 33.61 N 33.61 N 33.63 N 33.33 E 71.61 N 33.61 N 33.63 N 33.63 N 33.61 N 33.55 E 73.61 N 33.75 E 70.63 N 33.14 E 73.91 E 70.10 E 73.30 E 70.12 E 73.60 E 72.19 E 73.68 E 71.61 N 33.61 N 33.61 N 33.61 N 33.77 E 72.61 N 33.61 N 33.95 E 72.61 N 33.63 N 33.12 E 71.61 N 33.63 N 33.48 E 71.61 N 33.65 E 72.

59 N 33.59 N 33.59 N 33.58 N 33.13 E 70.59 N 33.59 N 33.02 E 73.59 N 33.59 N 33.58 N 33.17 E 73.97 E 72.92 E 72.20 E 73.15 E 73.59 N 33.59 N 33.58 N 33.58 N 33.52 E 73.59 N 33.55 E 73.57 E 73.59 N 33.22 E 73.59 N 33.58 N 33.00 Goi Kanand Beor Kahngarh Kathil Hun Kahuta Thaliala Kathril Sher Dhamial Panwal Lohi Bher Chucha Bhokar Pagh Jabbikot Rawalpindi Cantonment Chakra Nun Mohri Khattaran Hatar Garhi Hasu Khan Sadkal Chharat Thatta Pindi Siral Kundrala Landiwal Shaikhan Kohat Kaghzai Ludi Khel Raisan Shahu Khel Mandan Hazir Pir Sarsawah Las Khalol Palah Batli Barhampura Chanor Bariah Bhagun Jandala Kangota Saiyidan Dhok Lakkhan .17 E 73.72 E 71.59 N 33.58 N 33.59 N 33.52 E 73.24 E 73.59 N 33.53 E 70.59 N 33.59 N 33.22 E 73.59 N 33.37 E 71.59 N 33.59 N 33.55 E 73.59 N 33.15 E 71.48 E 71.43 E 71.17 E 73.58 E 74.58 N 33.58 N 33.59 N 33.17 E 72.64 E 72.59 N 33.N 33.60 E 73.55 E 73.72 E 72.59 N 33.58 N 33.31 E 73.59 N 33.50 E 73.54 E 73.58 N 33.59 N 33.23 E 72.55 E 72.17 E 71.59 N 33.62 E 73.57 E 73.17 E 73.59 N 33.58 N 33.87 E 73.69 E 72.07 E 71.59 N 33.05 E 72.59 N 33.84 E 72.59 N 33.59 N 33.59 N 33.22 E 73.54 E 73.59 N 33.39 E 73.59 N 33.14 E 73.

56 N 33.56 N 33.13 E 71.56 N 33.56 N 33.05 E 73.N 33.41 E 70.56 E 72.55 E 72.58 N 33.05 E 73.56 N 33.22 E 73.50 E 73.56 N 33.15 Mehlu Fatehjang Bhal Saiyidan Dhok Saiyidan Namal Kirri Shaikhan Miri Shahpur Bar Chinarak Tauda China Maru Khel Baliamin Janhatal Seri Panjwar Balhar Bamlot Mughal Chuchkal Sihala Kangota Gujaran Hun Dhamial Kathana Jarahi Dhaman Mohri Ghazan Kotha Khurd Mohra Chhappar Lakhan Dhamial Malikpur Kanial Thatti Gujran Dhokri Kharala Kalan Jafar Choha Nurpur Ratti Kassi Basal Jabbar Tolanj Nawa Shindand Bahadur Kot Mirozai Jabbi Ibrahimzai .56 N 33.58 N 33.32 E 70.56 N 33.58 N 33.30 E 73.56 N 33.73 E 71.56 N 33.25 E 73.79 E 72.56 N 33.56 N 33.56 N 33.59 E 72.63 E 71.22 E 73.92 E 71.05 E 73.40 E 73.58 E 70.87 E 71.72 E 72.58 N 33.25 E 73.60 E 72.56 N 33.56 N 33.58 N 33.56 N 33.56 N 33.56 N 33.56 N 33.56 N 33.00 E 72.45 E 72.39 E 72.56 N 33.45 E 71.65 E 72.75 E 72.58 N 33.56 N 33.58 N 33.56 N 33.56 N 33.59 E 73.58 N 33.33 E 70.25 E 71.04 E 73.04 E 73.56 N 33.57 E 73.42 E 71.56 N 33.48 E 71.56 N 33.22 E 73.67 E 72.02 E 73.58 N 33.58 N 33.02 E 73.58 N 33.55 E 73.56 N 33.45 E 71.58 N 33.56 N 33.02 E 73.56 N 33.56 N 33.58 N 33.56 N 33.27 E 71.56 N 33.54 E 72.

54 N 33.57 E 71.54 N 33.80 E 70.17 E 73.54 N 33.56 N 33.54 N 33.04 E 73.54 N 33.84 E 72.54 N 33.17 E 73.53 N 33.54 N 33.54 N 33.54 N 33.77 E 72.95 E 71.53 N 33.59 E 72.54 N 33.07 E 70.54 N 33.00 E 72.54 N 33.54 N 33.54 N 33.54 N 33.54 N 33.54 N 33.67 E 73.54 N 33.33 E 73.95 E 70.54 N 33.22 E 73.30 E 72.74 E 72.08 E 70.54 E 73.53 E 71.08 E 72.54 N 33.54 N 33.54 N 33.56 N 33.54 N 33.54 N 33.55 E 73.33 E 74.N 33.54 N 33.54 N 33.54 N 33.30 E 71.35 E 70.54 N 33.54 N 33.14 E 73.56 N 33.02 E 71.49 E 72.47 E 71.47 E 71.54 N 33.92 E 73.48 E 70.49 E 72.09 E 73.54 N 33.54 Mirobak Fort Lockhart Maduri Bangash Thruti Nawan Lehri Nara Mator Dadhochha Kalial Niazian Humak Morgah Jaurian Mohra Faqiran Hayal Ranial Banda Nagial Ranial Mian Rashida Bango Kasana Dhok Silu Kharala Khurd Burj Garhu Phatuwal Gaggan Pind Dhok Kahal Dhok Kund Domel Kot Chhajji Jalwal Kamar Babri Banda Tappi Bagizai Bamma Buraka Hangu Shinawari Mandarra Alizai Bagzai Kotli Sensa Band .34 E 72.99 E 72.54 N 33.29 E 73.55 E 72.54 N 33.54 N 33.20 E 72.77 E 73.34 E 72.54 N 33.67 E 72.54 N 33.54 N 33.54 N 33.59 E 72.54 N 33.02 E 73.54 N 33.54 N 33.49 E 73.00 E 73.37 E 71.

52 E 72.42 E 71.53 N 33.53 N 33.44 E 73.53 N 33.51 N 33.51 N 33.67 E 71.18 E 72.22 E 73.53 N 33.51 N 33.53 N 33.51 N 33.25 E 73.51 N 33.51 N 33.56 E 73.52 E 71.78 E 70.53 N 33.24 E 73.35 E 73.02 E 70.40 E 72.98 E 70.85 E 71.42 Mamiam Thoha Khalsa Shaikhpur Shahpur Kalari Dhok Karam Bakhsh Jangal Hastal Gulial Achhral Mirjal Tajal Chauntra Damal Kamalpur Mithial Pind Sultani Mari Parshai Ghorzai Billitang Kharmatu Jarma Kamar Dand Warasta Darband Chaprai Sangroba Salgran Ghoi Gangothi Nautheh Ghazanabad Mohra Bakhtan Mohri Khambal Titarmang Chuhar Chak Sud Gangal Shadi Dhamial Mohra Amir Riwat Murat Sok Tajabara Taraggar Gumbat Chambai .50 E 73.05 E 73.53 N 33.53 N 33.53 N 33.34 E 73.51 N 33.52 E 73.34 E 72.39 E 72.53 N 33.07 E 73.22 E 73.53 N 33.24 E 73.53 N 33.64 E 72.69 E 72.73 E 71.51 N 33.35 E 72.53 N 33.64 E 72.51 N 33.51 N 33.53 N 33.02 E 72.23 E 72.53 N 33.24 E 73.51 N 33.22 E 73.51 E 73.51 N 33.53 N 33.20 E 72.51 N 33.53 N 33.53 N 33.53 N 33.51 N 33.44 E 72.53 N 33.51 N 33.59 E 73.55 E 71.53 N 33.30 E 73.51 N 33.53 N 33.N 33.51 N 33.47 E 72.51 N 33.82 E 72.53 N 33.02 E 71.53 N 33.89 E 72.29 E 73.53 N 33.53 N 33.53 N 33.47 E 71.38 E 71.53 N 33.

48 N 33.28 E 72.32 E 73.20 E 72.49 N 33.34 E 73.49 N 33.29 E 73.44 E 73.32 E 73.95 E 72.30 E 73.35 E 70.91 E 70.70 E 73.49 N 33.49 N 33.49 N 33.N 33.49 N 33.34 E 73.49 N 33.49 N 33.49 N 33.90 E 71.48 N 33.48 N 33.49 E 73.47 E 73.51 N 33.48 N 33.50 E 73.48 N 33.48 N 33.35 E 73.29 E 72.22 E 72.49 N 33.30 E 73.48 N 33.49 N 33.52 E 73.48 E 71.45 E 70.49 E 73.38 E 71.12 E 71.51 N 33.49 N 33.49 N 33.42 E 73.48 N 33.59 E 72.49 N 33.49 N 33.49 N 33.49 N 33.48 N 33.05 E 70.39 E 73.39 E 73.49 N 33.48 N 33.51 N 33.48 N 33.51 N 33.29 E 73.94 E 72.49 E 73.48 N 33.49 N 33.51 N 33.48 N 33.35 E 73.49 N 33.27 E 73.49 N 33.27 Surgul Bagattu Balyamin Jalmai Chardiwar Mamial Khel Dodehli Guf Miana Mohra Garata Saiyidan Dera Khalsa Tril Kalas Maira Kalan Ratwal Mahjia Jaspal Shahr Rai Sadullah Dhok Pehla Nauth Mirwal Kasran Dhok Giddaran Garhi Rangli Khushhalgarh Tilkan Zara Mela Nariab Torawari Pind Bainso Sakot Saintha Thala Sahi Phagwari Gala Palakhar Saljur Nandna Mangral Pandori Nandna Jatal Mohra Rupial Chhappar Sahib Dhamial Jochhala Sagri Ramial .48 N 33.44 E 73.67 E 72.49 N 33.67 E 72.78 E 71.34 E 73.72 E 72.49 N 33.49 N 33.39 E 72.48 N 33.48 N 33.49 N 33.47 E 73.32 E 72.78 E 70.

46 N 33.23 E 71.46 N 33.46 N 33.48 E 71.46 N 33.27 E 72.48 N 33.48 N 33.46 N 33.86 E 70.46 N 33.46 N 33.15 E 73.48 N 33.N 33.40 E 72.57 E 71.48 N 33.99 E 72.46 N 33.54 E 72.43 E 73.46 N 33.69 E 72.46 N 33.47 E 73.97 E 72.32 E 73.48 N 33.46 E 73.09 E 72.62 E 73.12 E 72.48 N 33.32 E 72.48 N 33.46 N 33.52 E 72.47 E 71.55 E 72.37 E 71.46 N 33.48 N 33.48 E 71.48 N 33.48 N 33.28 E 71.48 N 33.60 E 71.48 N 33.46 N 33.48 N 33.50 E 73.48 N 33.07 Manikiala Takht Pari Pind Jhatla Maira Khurd Malikpur Lasa Aruria Shahr Rai Bahadur Gadda Kot Fateh Khan Khunda Mirwal Nasirabad Nakband Siab Kot Dhoda Banda Mausim Khan Gada Khel Chichina Sumari Bala Kotki Bala Kahi Manduri Banahal Doberan Palala Saiyidan Bhai Mehr Ali Bimma Gangal Arazi Khas Kharakkan Adiala Khasala Kalan Pind Fateh Nakodar Laniwala Pahg Bajal Rakh Jabbi Chura Dhak Langar Banda Abdul Samad Bahawalgarh Sumari Payan Chambagul Sirki Paila .18 E 71.39 E 73.46 N 33.60 E 72.46 N 33.69 E 72.69 E 72.46 N 33.25 E 73.48 N 33.48 N 33.48 N 33.46 N 33.05 E 71.42 E 71.48 N 33.48 N 33.48 N 33.65 E 72.92 E 72.80 E 71.46 N 33.52 E 72.46 N 33.70 E 72.46 N 33.46 N 33.47 E 73.48 N 33.47 E 72.02 E 70.46 N 33.48 N 33.08 E 72.48 N 33.48 N 33.12 E 72.08 E 71.48 E 71.

43 N 33.72 Togh Bar Abbas Khel Ahmadi Shama Tharochi Sadda Kamal Dhamali Jochha Mamdot Darkali Sher Shahi Gidar Gala Bishandot Jaba Bagh Dhapai Khasala Khurd Dhala Gali Jagir Ismail Dewal Abwal Chhajimar Thatti Saiyidan Rangabad Jand Ziarat Shadi Khel Manduri Walai Muhammad Khwaja Darsamand Dhanan Choha Khalsa Sathwani Saroha Kallar Maira Saggal Kamili Sadiq Basanta Bhata Maliar Kaliam Awan Ghogra Mian Ahmada Bodial Chahan Mundwal Rawalpindi Dhari Rai Ditta Phamra Jagir .98 E 70.44 N 33.32 E 73.44 N 33.44 N 33.87 E 72.44 N 33.43 N 33.15 E 72.44 N 33.84 E 72.44 N 33.43 N 33.44 N 33.22 E 73.66 E 74.87 E 73.29 E 73.34 E 72.42 E 73.44 N 33.43 N 33.34 E 73.50 E 72.39 E 72.44 N 33.38 E 71.44 N 33.64 E 72.44 N 33.43 N 33.98 E 70.43 E 73.90 E 71.44 N 33.43 E 70.44 N 33.10 E 73.44 N 33.44 N 33.97 E 72.35 E 73.14 E 73.44 N 33.43 N 33.85 E 72.30 E 73.43 N 33.43 N 33.44 N 33.44 N 33.34 E 73.46 N 33.44 N 33.43 N 33.43 N 33.02 E 73.43 N 33.44 N 33.43 N 33.74 E 72.43 N 33.49 E 73.34 E 73.43 N 33.02 E 71.46 N 33.91 E 70.44 N 33.44 N 33.44 N 33.45 E 73.46 N 33.22 E 72.43 N 33.44 E 73.39 E 73.05 E 72.43 N 33.N 33.43 N 33.44 N 33.44 N 33.44 E 73.00 E 72.97 E 72.99 E 72.95 E 72.52 E 71.47 E 73.55 E 72.44 N 33.13 E 70.

88 E 71.39 N 33.41 N 33.45 E 73.43 N 33.84 E 72.41 N 33.20 E 71.89 E 72.64 E 72.43 N 33.43 N 33.99 E 72.41 N 33.43 N 33.87 E 72.39 N 33.41 N 33.17 E 70.41 N 33.67 E 73.41 N 33.42 E 71.40 E 72.70 E 72.39 N 33.44 E 73.12 E 71.49 E 73.39 N 33.41 N 33.41 N 33.27 E 73.39 N 33.43 N 33.40 E 72.95 E 72.25 E 71.40 E 73.39 N 33.27 Phamra Khalsa Dulhal Kamra Domial Bhunawali Bela Katta Khanra Kamal Khel Khaddar Khel Fateh Khan Banda Darmalak Ghorzai Bala Ali Kachha Sarozai Doaba Sahot Badhal Jaswala Manglura Basali Chhappar Gangal Sud Chhawarian Ladian Khingar Rajar Pind Kala Malal Nathial Pirana Mianwala Gulial Bhal Chapri Galsha Khel Rata Pharhali Sanghni Chhappar Chakrali Budhal Arazi Chuhar Mal Tota Kamili Mirza Darkali Mamuri Wasla Bangial Nur Dulal Nattha Dulal Kuri Dulal .41 N 33.43 N 33.43 N 33.39 N 33.70 E 72.43 N 33.04 E 72.41 N 33.52 E 72.39 N 33.47 E 73.41 N 33.43 N 33.33 E 71.34 E 73.23 E 71.42 E 73.43 N 33.98 E 71.39 E 72.39 N 33.41 N 33.43 N 33.80 E 70.43 N 33.65 E 71.42 E 73.37 E 72.41 N 33.41 N 33.95 E 72.41 N 33.14 E 73.N 33.52 E 71.41 N 33.41 N 33.41 N 33.39 N 33.37 E 73.39 E 73.30 E 73.41 N 33.32 E 73.43 N 33.43 N 33.35 E 73.34 E 72.73 E 73.30 E 72.43 N 33.42 E 73.39 N 33.39 N 33.

40 E 73.39 N 33.34 E 73.99 E 72.39 N 33.39 N 33.38 N 33.17 E 72.38 N 33.40 E 73.42 E 73.38 N 33.38 N 33.90 E 72.39 N 33.38 N 33.38 N 33.36 N 33.39 N 33.60 E 73.37 E 73.38 N 33.55 E 74.79 E 72.35 E 72.99 E 72.38 E 71.39 N 33.39 N 33.36 N 33.20 E 71.39 N 33.92 E 71.04 E 73.38 N 33.36 N 33.49 E 72.27 E 73.92 E 72.36 N 33.38 N 33.38 N 33.50 E 73.38 N 33.93 E 70.N 33.38 N 33.39 N 33.37 E 73.39 N 33.08 E 71.95 E 72.17 E 71.45 E 73.38 N 33.34 E 73.39 E 72.38 N 33.65 E 70.39 N 33.81 E 73.30 E 73.24 E 73.36 N 33.36 N 33.36 N 33.07 E 70.39 N 33.38 N 33.38 N 33.33 E 71.39 N 33.38 N 33.80 E 72.47 E 73.94 E 72.22 E 71.39 N 33.42 E 70.27 Nakrali Bagra Jhandial Lund Thatti Nur Ahmad Shah Rawal Dhok Halim Gulial Lokhari Massan Khel Lachi ChashmaiMiangan Ghorzandi Umar Khan Kili Khattak Banda Spin Khwar Rajdhani Takal Sui Chimian Manakrai Chakrali Challo Tal Khalsa Darial Mandra Pothi Khai Dhamial Khana Bajar Hun Ghalwal Maniala Sanghral Mujahad Tawin Uchhri Banda Bhatiaran Dallan Thal Khuiratta Samot Kanial Maira Shams Dharihala Segan Bhagsana Kor Nasib Kamandarial Suj Bahadur Saura .39 N 33.42 E 72.39 N 33.38 N 33.42 E 73.42 E 73.57 E 72.38 N 33.36 N 33.36 N 33.58 E 71.20 E 73.38 N 33.38 N 33.36 E 72.

36 N 33.36 N 33.60 E 71.36 N 33.34 N 33.04 E 72.40 E 73.34 N 33.34 N 33.20 E 73.18 E 70.93 E 71.76 E 70.45 E 71.62 E 72.99 E 72.69 E 72.45 E 73.28 E 72.36 N 33.12 E 73.34 E 73.74 E 72.70 E 73.40 E 72.36 N 33.34 N 33.12 E 73.58 E 71.32 E 72.92 E 73.24 E 73.49 E 72.36 N 33.36 N 33.36 N 33.35 E 71.50 E 71.34 N 33.27 E 73.34 N 33.34 N 33.34 N 33.36 N 33.34 N 33.94 E 72.34 N 33.34 N 33.34 N 33.36 N 33.36 N 33.34 N 33.N 33.32 E 73.87 E 72.54 E 72.34 N 33.34 N 33.36 N 33.67 E 71.77 E 72.22 E 71.36 N 33.36 N 33.36 N 33.85 E 72.36 N 33.45 E 73.36 N 33.55 E 72.49 E 72.84 E 72.36 N 33.36 N 33.36 N 33.97 E 72.87 E 72.09 E 72.36 N 33.89 E 72.36 N 33.30 Kalial Bijnial Jabbar Darwesh Samlal Chhokar Chauntra Jhandu Dhulial Pind Malhu Sihal Dedhar Kaulial Dhurnal Sadrial Bakhuwala Sohal Dhok Dera Jaba Darbo Kach Warshand Sodal Mami Khel Karbogha Ganderi Baratla Hafial Bewal Narali Jaber Changa Bangial Manhdar Jaurian Mohra Hans Banda Chak Sighu Jada Tatral Khurd Saroba Malukal Sakhwal Pind Dhok Ganganwali Thatti Kalra Kanet Wizhosam Tarwabera Takht Ali Khan Khel .34 E 73.34 N 33.34 N 33.22 E 71.34 N 33.36 N 33.90 E 72.34 N 33.34 N 33.34 N 33.36 N 33.34 N 33.84 E 72.

22 E 70.33 N 33.33 N 33.31 N 33.85 E 72.99 E 72.92 E 72.53 E 71.33 N 33.33 N 33.91 E 70.33 N 33.34 E 73.25 E 73.34 N 33.44 E 73.85 E 72.34 N 33.33 N 33.33 N 33.34 N 33.14 Jatta Ismail Khel Shakkar Khel Khumari Urmar Chal Mardan Khel Mattu Khel Dashai Muhammad Zai Seri Malikpur Gulin Majotha Pakka Khanpur Mal Maliar Buchial Chiari Bangial Harnal Kali Pari Adhwal Salmun Jaswal Tatral Kalan Gangal Gang Kolian Hamid Bhutral Mari Langrial Dakhni Dartappi Shiwakki Mansurgarh Landuki Kundi Trikhsam Mianji Khel Chaomukh Buner Keswal Qazian Jhek Qadir Bakhsh Bhatian Bhagpur Hachiari Dulal Ghungrila Taragarh Jatal .34 N 33.33 N 33.56 E 74.33 N 33.22 E 73.27 E 71.33 N 33.88 E 70.09 E 73.31 N 33.25 E 73.33 N 33.75 E 73.84 E 72.33 N 33.98 E 70.93 E 70.N 33.33 N 33.35 E 73.34 N 33.40 E 73.31 N 33.28 E 71.33 N 33.37 E 71.87 E 72.33 N 33.00 E 71.33 N 33.12 E 71.77 E 72.33 N 33.86 E 70.33 N 33.33 N 33.83 E 71.33 N 33.33 N 33.31 N 33.34 N 33.33 N 33.88 E 70.34 N 33.31 N 33.47 E 73.22 E 72.34 N 33.31 N 33.33 N 33.31 N 33.33 N 33.33 N 33.32 E 73.00 E 70.03 E 71.62 E 72.40 E 73.31 N 33.31 N 33.33 N 33.33 N 33.74 E 72.50 E 73.29 E 73.31 E 71.34 N 33.94 E 72.33 N 33.27 E 73.74 E 73.34 E 73.49 E 73.

31 N 33.29 N 33.35 E 73.90 E 72.31 N 33.29 N 33.27 E 73.42 E 72.29 N 33.44 E 72.29 N 33.31 N 33.94 E 72.29 N 33.29 N 33.29 N 33.44 E 73.10 E 70.29 N 33.35 E 73.79 E 72.80 E 72.31 N 33.31 N 33.89 E 72.29 N 33.31 N 33.32 E 73.29 N 33.29 E 72.29 N 33.72 E 72.31 N 33.70 E 72.90 E 72.79 E 72.59 E 72.60 E 73.31 N 33.29 N 33.84 E 72.29 N 33.03 E 71.31 N 33.89 E 72.75 E 72.90 E 72.31 N 33.31 N 33.80 E 72.29 N 33.78 E 73.49 E 73.47 E 71.31 N 33.N 33.20 Bhal Chak Umral Gaggan Adrana Gahi Saiyidan Lammeran Dinal Chakri Chura Toba Saiyidan Gangainwala Jodh Sapiala Rattarian Dabula Jhamat Banda Lora Malgin Karirosam Teri Amankot Gurguri Bagham Baliam Pandori Miani Borgi Haji Borgi Borgi Karm Chand Matua Gujar Gojra Duman Pharwal Dulal Gurha Darkala Papin Talla Bujar Khabba Barala Ramdeo Mohra Dheri Balawal Chakrala Kamlial Ahmadal Makial Kohali Shahbazpur Kharpa .77 E 72.42 E 73.29 N 33.74 E 72.31 N 33.31 N 33.29 N 33.29 N 33.29 N 33.29 N 33.29 N 33.29 N 33.29 N 33.27 E 72.31 N 33.50 E 71.29 N 33.09 E 72.88 E 70.44 E 73.92 E 71.31 N 33.31 N 33.29 N 33.62 E 71.31 N 33.82 E 72.69 E 72.35 E 72.31 N 33.31 N 33.12 E 73.31 N 33.39 E 72.97 E 72.74 E 72.31 N 33.49 E 72.

28 N 33.32 E 73.30 E 73.85 E 72.28 N 33.28 N 33.29 N 33.28 E 72.28 N 33.89 E 72.10 E 72.26 N 33.92 E 72.28 N 33.28 N 33.53 E 71.49 E 73.91 E 73.28 N 33.69 E 72.29 N 33.28 N 33.26 N 33.29 N 33.29 E 73.13 E 73.47 E 72.10 E 71.28 N 33.29 E 73.47 E 73.82 E 72.29 N 33.28 N 33.28 N 33.28 N 33.13 E 71.44 E 73.28 N 33.19 E 73.26 N 33.00 E 71.29 N 33.40 E 73.93 E 73.28 N 33.03 E 71.29 N 33.40 E 73.29 N 33.87 E 72.94 E 72.28 N 33.27 E 71.05 E 72.29 N 33.28 N 33.26 E 72.28 N 33.14 E 73.34 E 73.18 E 71.28 N 33.28 N 33.00 E 70.90 E 72.26 N 33.32 E 73.26 N 33.39 E 73.72 Hajri Malhawali Malangi Zartangi Banda Chanda Khwarram Makori Kot Banda Halala Sam Banda Bakha Banda Palahal Kutiam Ratala Panjgran Dhangdev Gujar Mal Miani Dheri Habib Kanial Gujar Khan Dhure Sandal Khingar Pharwal Saru Khan Pharwal Bangial Dhok Bhatti Mahmuda Las Malai Ropar Kalan Morjhang Jari Khilri Dhok Gujar Khaur Ikhlas Dandi Surag Zanka Banda Daud Shah Barbara Banda Dhangdev Isran Jand Najar Malala Jhanda Chhial Sukho Bhangali Gujar Bher Kalial ki Dhok Parial Ghila Kalan .28 N 33.N 33.28 N 33.62 E 72.28 N 33.29 N 33.75 E 71.26 N 33.26 N 33.26 N 33.28 N 33.29 E 72.26 N 33.28 N 33.29 N 33.28 N 33.32 E 73.28 N 33.29 E 73.22 E 71.28 N 33.23 E 72.37 E 73.32 E 71.

23 N 33.25 E 73.24 N 33.85 E 71.24 N 33.05 E 73.26 N 33.40 E 71.92 E 72.26 N 33.23 N 33.39 E 72.23 N 33.23 N 33.24 N 33.N 33.24 N 33.94 E 72.87 E 72.15 E 71.62 E 72.24 N 33.94 E 72.19 E 73.05 E 71.24 N 33.24 N 33.09 E 73.24 N 33.57 E 73.24 N 33.10 E 72.24 N 33.69 E 72.24 N 33.40 E 72.89 E 72.23 N 33.07 E 73.24 N 33.59 E 73.39 E 73.15 E 73.10 E 73.23 N 33.02 E 73.23 N 33.17 E 73.24 N 33.26 E 70.24 N 33.24 N 33.22 E 73.87 E 71.23 E 72.67 E 72.26 N 33.24 N 33.00 E 72.19 E 73.10 E 73.24 N 33.23 N 33.23 E 73.33 E 70.90 E 71.23 N 33.24 N 33.26 N 33.26 N 33.50 E 71.24 N 33.24 N 33.24 N 33.24 E 73.27 E 72.32 E 70.24 N 33.24 N 33.17 E 73.48 E 73.23 N 33.99 E 73.23 N 33.24 N 33.92 E 72.00 Firozwali Sawra Dhand Idal Khel Chanda Manzai Shewa Karumb Jagial Khamb Moradi Janjil Bher Hathial Dhok Panah Ruppar Khurd Bains Pindori Chak Beli Khan Kalian Gohru Dhok Gujri Dandi Gujran Harnianwala Gandakas Maghian Pindi Gheb Nakka Ghulam Shah Nalhad Chhab Kanjur Lakrimar Shakardarra Nashpa Zira Khel Kaka Ziarat Man Zhawar Tandar Jhangrial Dabbal Jand Mehlu Kahli Khingar Dera Bakhshian Partali Lalhal Kurnali Dungi Kalan Bher Ratial Bains Bher Ahir Devi Dhok Kakku Mughal .24 N 33.26 E 70.23 N 33.23 N 33.23 N 33.14 E 73.23 N 33.24 N 33.

55 E 73.21 N 33.50 Thilla Khurd Jhangi Daim Hakimal Raika Maira Miserial Mial Kurar Dhadhumbar Malhuwala Naushara Arazi Dhok Chaki Shewa Hindu Kush Totaki Khurram Muhammadzai Nar Ziarat Shahidan Dargah Dargai Dhangrot Malal Dhamiak Bishan Daur Missa Keswal Guliana Kanyat Pir Bakhsh Lode Daultala Jatli Hisal Jawal Sarja Chohan Thilla Kalan Ranotra Miana Mohra Mahota Karahi Harniali Dhokmila Dhulian Garibwal Thoa Tola Shahidan Kuli Khel Drish Khel Madi Khel .23 N 33.67 E 72.64 E 72.23 N 33.21 N 33.21 N 33.18 E 71.23 N 33.21 N 33.23 N 33.87 E 72.92 E 72.21 N 33.04 E 72.49 E 72.21 N 33.81 E 70.81 E 70.23 N 33.23 N 33.93 E 70.23 N 33.12 E 73.07 E 73.18 E 71.21 N 33.12 E 73.47 E 73.80 E 72.23 E 72.21 N 33.27 E 73.23 N 33.87 E 72.21 N 33.34 E 72.98 E 70.21 N 33.77 E 72.21 N 33.27 E 70.23 N 33.08 E 71.22 E 72.23 N 33.50 E 71.38 E 71.60 E 72.21 N 33.95 E 72.23 N 33.21 N 33.21 N 33.21 N 33.42 E 73.21 N 33.95 E 72.17 E 73.23 N 33.65 E 73.21 N 33.23 N 33.03 E 70.23 N 33.22 E 73.73 E 73.99 E 72.23 N 33.21 N 33.23 N 33.21 N 33.21 N 33.15 E 73.21 N 33.21 N 33.92 E 72.21 N 33.30 E 72.23 N 33.90 E 72.87 E 72.N 33.21 N 33.21 E 72.23 N 33.23 N 33.37 E 73.80 E 72.21 N 33.21 N 33.21 N 33.95 E 72.

90 E 71.05 E 73.19 N 33.05 E 73.19 N 33.40 E 72.18 N 33.19 N 33.19 N 33.03 E 71.19 N 33.77 E 73.07 E 73.19 N 33.18 N 33.19 N 33.18 N 33.18 N 33.N 33.28 E 72.18 N 33.17 E 73.19 N 33.04 E 73.19 N 33.04 E 73.19 N 33.19 N 33.19 N 33.62 E 72.18 N 33.19 N 33.18 N 33.02 E 72.29 E 73.25 E 73.19 N 33.19 N 33.25 E 70.45 New Mirpur Kanshi Kanyat Khalil Usmanzada Madari Chak Bahadar Jhangi Pheru Mohra Khairu Gorsi Phamra Pakhral Phamra Gujaran Panjgran Khurd Maidwal Dhanda Ladva Narag Bhikhari Jangla Maira Gabbarai Dhand Hotai Kabir Kili Khwaja Khel Jandrai Bahadur Khel Spinwam Ghik Budhal Kanyat Ladhu Kanyat Maluk Chak Naban Nata Gujar Mal Chattar Nattha Pind Thikarian Phimmal Miana Sud Padhana Tanwin Machhia Burji Haraj Nila Hasal Pari Tut Hadawali Haut .18 N 33.19 N 33.18 N 33.05 E 73.18 N 33.18 E 73.12 E 73.54 E 73.09 E 73.19 N 33.74 E 72.95 E 70.04 E 73.18 N 33.65 E 71.33 E 71.19 N 33.19 N 33.07 E 73.22 E 73.19 N 33.25 E 71.18 N 33.14 E 73.18 N 33.18 N 33.19 N 33.19 N 33.55 E 72.94 E 72.12 E 71.18 N 33.19 N 33.32 E 71.19 E 73.20 E 73.17 E 73.18 N 33.19 N 33.19 N 33.24 E 73.19 N 33.10 E 73.97 E 72.00 E 72.38 E 73.77 E 72.19 N 33.18 N 33.12 E 73.18 N 33.77 E 72.18 N 33.65 E 71.94 E 72.

52 E 73.57 E 73.16 N 33.16 N 33.28 E 71.16 N 33.16 N 33.27 E 73.16 N 33.28 E 71.16 N 33.14 N 33.16 N 33.30 E 73.25 E 73.16 N 33.20 E 73.30 E 71.04 E 73.16 N 33.16 N 33.16 N 33.83 E 71.18 N 33.20 E 70.32 E 71.25 E 73.25 E 73.18 N 33.43 E 70.16 N 33.20 E 70.16 N 33.16 N 33.99 E 73.45 E 72.10 E 71.16 N 33.16 N 33.N 33.16 N 33.14 N 33.14 N 33.16 N 33.16 N 33.16 N 33.02 E 72.23 E 73.16 N 33.14 N 33.16 N 33.68 E 73.18 N 33.28 E 71.18 N 33.42 E 73.84 E 72.16 N 33.25 E 73.14 E 71.16 N 33.16 N 33.07 E 73.16 N 33.07 E 73.44 E 73.64 E 73.90 E 72.16 N 33.20 Grori Grori Char Khel Ahmad Khel Garjowal Khel Tarkha Khui Tsapparai Sultanpur Lehri Bhangala Dora Budhal Sasral Chechi Bahadar Bokra Kutbal Hoshang Mastala Kak Raman Bokan Panjgran Kalan Bawale Khurd Bawale Kalan Sarkal Kassar Latifal Thanil Kamal Dulla Warwal Kot Maliaran Utran Nakka Kalan Zara Nakka Tabi Sar Dam Kili Talab Khel Biland Kili Dab Kotha Kili Dhoda Khel Mittha Khel Datta Khel Bala Khel Darhal Gangan Sohawa Khurakka Kuntrila Mohra Shekhan Chak Bhegwal .23 E 71.14 N 33.69 E 72.16 N 33.25 E 71.16 N 33.22 E 71.18 N 33.16 N 33.16 N 33.25 E 71.18 N 33.16 N 33.02 E 73.20 E 73.16 N 33.16 N 33.74 E 72.10 E 73.57 E 71.23 E 71.15 E 73.42 E 72.16 N 33.52 E 72.

14 E 73.09 E 73.22 E 73.13 N 33.14 N 33.09 E 73.14 N 33.14 N 33.22 E 71.13 N 33.13 N 33.13 N 33.13 N 33.17 E 73.14 N 33.90 E 72.14 N 33.13 N 33.15 E 71.54 E 73.14 N 33.14 N 33.13 N 33.97 E 72.85 E 71.35 E 72.13 N 33.57 E 72.14 N 33.47 E 72.13 N 33.17 E 73.33 E 71.19 E 73.13 N 33.14 E 73.13 N 33.14 N 33.13 N 33.17 E 71.70 E 73.50 E 73.07 E 73.13 N 33.14 N 33.65 E 73.24 E 73.13 N 33.14 N 33.14 N 33.22 E 73.14 N 33.95 E 71.42 E 72.14 N 33.14 N 33.14 N 33.64 E 72.13 E 73.13 N 33.14 N 33.77 E 72.14 N 33.05 Bijrana Miana Mohra Adhi Nautheh Alam Sher Mulhal Thatta Kalan Bhalesar Kalriala Turkwal Sakriala Narwal Ghugh Jabbi Mathrala Dhok Maliaran Dhok Pathan Pirani Barwala Injra Makhad Ali Khel Badin Khel Sarat Khel Isak Tiran Kuha Laki Ghundaki Gandau Dargi Mangla Baral Gorsian Banth Kariali Mohra Nuri Kabil Bardiana Narali Tarati Raiyan Chechi Nur Saiyid Jethal Khanwal Patalian Naragghi Markhal Dhok Rahmat .14 N 33.85 E 72.14 N 33.13 N 33.13 N 33.14 N 33.00 E 72.73 E 71.14 N 33.04 E 72.14 N 33.37 E 72.32 E 71.N 33.07 E 73.14 N 33.75 E 72.14 N 33.13 N 33.23 E 72.82 E 72.14 N 33.09 E 73.62 E 73.14 N 33.09 E 73.23 E 71.13 E 70.25 E 71.20 E 73.14 N 33.

63 E 74.54 E 73.55 E 73.04 E 73.11 N 33.17 E 70.13 N 33.11 N 33.05 E 73.11 N 33.09 N 33.97 E 72.13 N 33.09 N 33.11 N 33.09 N 33.11 N 33.03 E 71.98 E 71.09 N 33.13 N 33.11 N 33.18 E 72.55 E 72.11 N 33.28 E 71.84 E 72.12 E 73.11 N 33.15 E 70.11 N 33.60 E 72.65 E 73.11 N 33.07 E 73.52 E 71.N 33.62 E 73.22 E 73.25 E 73.52 E 73.11 N 33.30 E 71.07 E 73.86 E 70.65 E 73.09 N 33.64 E 73.13 N 33.09 N 33.11 N 33.09 N 33.09 N 33.04 Visor Mangar Khel Kharak Tappi Latambar Shakha Togha Raghzai Pandori Karsal Saba Sher Khan Dhung Khisah Dhau Kasran Kunt Parhal Saral Mangwal Sawer Pirwal Ranjhe Dhok Abakki Kutehra Jabbi Saroba Channi Khel Zara Khel Kamali Kamangar Gumbatai Samani Kathana Dulial Mangula Lohar Ladhar Budhan Baikra Salli Gegi Saiyidan Tibbi Saiyidan Kolian Kalas Chak Kada Haphi Nikko Thatta Khurd Kalas .28 E 71.09 N 33.64 E 72.11 N 33.11 N 33.17 E 73.09 N 33.19 E 73.09 N 33.62 E 73.09 N 33.11 N 33.09 N 33.09 N 33.11 N 33.04 E 72.19 E 73.08 E 70.09 N 33.05 E 73.11 N 33.13 N 33.35 E 71.13 N 33.11 N 33.13 N 33.09 N 33.11 N 33.14 E 73.11 N 33.20 E 73.92 E 72.10 E 71.11 N 33.11 N 33.22 E 73.24 E 73.09 E 73.09 E 71.64 E 73.09 N 33.

64 E 73.60 E 72.10 E 72.07 N 33.07 N 33.62 E 73.96 E 69.09 N 33.25 E 72.66 E 74.44 E 73.09 N 33.07 N 33.07 E 73.60 E 73.09 N 33.97 E 72.07 N 33.67 E 73.17 E 73.07 N 33.65 E 73.07 N 33.07 N 33.07 N 33.64 E 73.09 N 33.07 N 33.09 N 33.10 E 71.07 N 33.15 E 73.60 E 73.14 E 73.02 E 73.07 N 33.69 E 73.07 N 33.65 E 73.24 E 73.15 E 71.07 N 33.07 N 33.24 E 73.08 E 70.09 N 33.07 N 33.34 E 72.73 E 71.80 Sang Mohra Allo Fim Kassar Khara Bhagwal Loteri Pathar Suriali Dandi Rakhwan Kandu Khel Dabli Kanda Srapal Mela Aziz Khel Pai Muhammad Kili Sunzai Sadabad Barala Khurd Ara Jasrota Budhar Joian Hasnot Sidh Tajpuraliya Pindi Bura Chak Jallo Nakodar Dum Sagri Chhan Chak Sau Kurhla Chak Lodi Tarki Phulre Saiyidan Phapil Nathu Phapil Raja Ram Arazi Hamid Bulbul Khurd Chakora Sau Jand Langah Dhudial Kotha Bafinda Jamalwal .62 E 73.07 N 33.22 E 73.19 E 73.64 E 72.20 E 73.09 N 33.09 N 33.59 E 73.92 E 72.60 E 73.25 E 71.64 E 73.07 N 33.N 33.21 E 70.52 E 73.07 N 33.07 N 33.07 N 33.07 N 33.70 E 73.09 N 33.69 E 73.21 E 69.09 N 33.02 E 72.94 E 72.09 N 33.07 N 33.07 N 33.22 E 73.09 N 33.07 N 33.09 N 33.09 N 33.07 N 33.07 N 33.09 N 33.09 N 33.10 E 72.07 N 33.07 N 33.07 N 33.09 N 33.

85 E 72.06 N 33.82 E 72.06 N 33.42 E 71.07 N 33.06 N 33.06 N 33.06 N 33.06 N 33.06 N 33.20 E 73.06 N 33.60 E -0.97 E 72.N 33.49 E 72.15 E 70.60 E 73.74 E 72.18 Gah Dewal Misrial Shah Muhammad Wali Azar Khel Saif Ali Khusra Tol Khel Dardoni Zabo China Jatli Ranjha Maira Tibbamant Rai Muftian Saiyidan Chak Latifullah Chak Qazi Chak Darya Chak Abdul Khaliq Maddukalas Pir Bhachhar Pind Jata Nikki Jagisi Tainpura Farash Gidral Bulbul Kalan Mohra Kanial Mohra Alia Nara Chautrian Mogla Dhoda Hasola Lohesar Dore Miswal Harar Nadral Minwal Shahpur Mehro Pilo Begal Rupwal Morali Patwali .65 E 72.07 N 33.06 N 33.45 E 72.04 E 73.07 N 33.06 E 72.69 E 73.06 N 33.06 N 33.07 N 33.06 N 33.06 N 33.06 N 33.57 E 73.06 N 33.06 N 33.40 E 73.06 N 33.55 E 73.06 N 33.67 E 73.06 N 33.06 N 33.06 N 33.07 N 33.06 N 33.23 E 71.06 N 33.06 N 33.06 N 33.19 E 73.72 E 73.70 E 73.06 N 33.07 N 33.57 E 73.15 E 73.06 N 33.93 E 71.18 E 71.06 N 33.72 E 73.62 E 73.07 N 33.17 E 73.06 N 33.06 N 33.24 E 73.01 E 69.06 N 33.67 E 73.00 E 72.07 N 33.07 N 33.09 E 73.07 N 33.57 E 73.20 E 73.20 E 70.65 E 72.86 E 73.06 N 33.12 E 73.06 N 33.07 N 33.70 E 73.22 E 73.89 E 72.06 N 33.64 E 73.54 E 72.07 E 73.06 N 33.

04 N 33.02 E 71.12 E 71.52 E 73.31 E 70.04 N 33.92 E 72.04 N 33.04 N 33.04 N 33.70 E 73.07 E 72.30 E 72.04 N 33.43 E 71.04 N 33.70 E 73.60 E 71.04 N 33.06 N 33.03 E 70.04 N 33.06 E 69.06 N 33.04 N 33.04 E 71.72 E 73.70 E 73.04 N 33.02 E 70.04 N 33.65 E 73.04 N 33.04 N 33.53 Trap Kani Bor Khui Garhi Mamani Sarkai Banda Ghundi Kili Mandau Mir Khan Khel Nar Mela Gardi Shekh Khokhar Aggar Khan Jakkar Purila Chuhar Mughal Chakora Aima Bari Rihana Dheri Dhaniala Kaluwal Chhamala Bhirta Khan Boki Hadali Hadala Dina Ratial Pari Darweza Chohan Farid Kassar Marhal Ballo Kassar Uthwal Alawal Chawli Mulwal Kot Sarang Dhaular Multan Bulbuli Wanki Saraj Khel Chukara Land Kamar Kurram Garhi .06 N 33.83 E 70.04 N 33.06 N 33.06 N 33.17 E 71.90 E 71.67 E 73.67 E 73.04 N 33.85 E 72.04 N 33.06 N 33.54 E 72.60 E 73.04 N 33.64 E 73.57 E 72.04 N 33.04 N 33.06 N 33.72 E 73.04 N 33.06 N 33.98 E 70.67 E 72.04 N 33.04 N 33.04 N 33.04 N 33.79 E 72.60 E 73.04 N 33.67 E 73.28 E 71.72 E 73.39 E 72.N 33.04 N 33.66 E 73.06 N 33.04 N 33.04 N 33.65 E 73.06 N 33.04 N 33.40 E 71.04 N 33.04 N 33.04 N 33.80 E 72.60 E 73.65 E 73.22 E 73.75 E 71.70 E 73.20 E 71.06 N 33.04 N 33.04 N 33.

04 E 72.20 E 73.02 N 33.02 N 33.77 E 72.86 E 73.84 E 72.57 E 73.79 Machi Khel Kharsin Zangutai Tangarai Patan Panjeri Tas Pusrali Jahangir Ghumman Kothra Chak Nasiruddin Baukan Awana Chak Jamal Mora Haral Dhok Awan Chak Akka Bure Jangal Mohal Mehta Saiyid Husain Tamma Ajaib Johda Domeli Mangot Daiwal Saidiali Mundi Padshahane Khode Joya Mair Vairo Lakhwal Marath Nakka Rihan Tamman Khuhian Kuch Thatti Nasrati Domail Ghari Pal Miram Shah Wuzhgai Rahmanpur Maharajpur .76 E 70.02 N 33.77 E 72.59 E 73.74 E 73.35 E 73.02 N 33.02 N 33.62 E 73.72 E 73.05 E 71.40 E 73.92 E 73.02 N 33.02 N 33.64 E 72.02 N 33.74 E 73.02 N 33.10 E 70.04 N 33.72 E 73.02 N 33.02 N 33.02 N 33.14 E 73.52 E 71.02 N 33.72 E 73.02 N 33.02 N 33.02 N 33.02 N 33.02 N 33.02 N 33.04 N 33.02 N 33.01 E 70.02 N 33.17 E 73.06 E 69.04 N 33.74 E 73.02 N 33.02 N 33.02 N 33.01 N 33.81 E 69.64 E 73.02 N 33.80 E 69.02 N 33.02 N 33.25 E 69.02 N 33.02 N 33.02 N 33.22 E 73.02 N 33.45 E 72.02 N 33.76 E 73.82 E 72.70 E 73.64 E 73.02 N 33.01 E 74.02 N 33.02 N 33.31 E 73.02 N 33.02 N 33.04 N 33.02 N 33.10 E 72.08 E 70.02 N 33.69 E 73.64 E 73.64 E 73.72 E 73.N 33.02 N 33.02 N 33.74 E 73.60 E 73.

99 N 32.72 E 73.01 N 33.01 N 33.04 E 73.67 E 73.87 E 72.01 N 33.01 N 33.72 E 73.99 N 32.99 N 32.55 E 73.54 E 73.99 N 32.09 E 73.84 E 73.79 E 73.94 E 72.59 E 72.01 N 33.01 N 33.01 N 33.01 N 33.70 E 70.01 N 33.99 N 32.63 E 74.77 E 73.84 E 73.62 E 73.01 N 33.57 E 73.01 N 33.70 E 73.19 E 73.01 N 33.01 N 33.74 E 73.59 E 73.01 N 33.91 E 73.79 E 73.01 N 33.74 E 73.N 33.87 E 73.39 E 72.72 E 73.99 N 32.84 E 73.01 N 32.60 E 73.01 N 33.01 N 33.01 N 33.79 E 73.10 E 73.01 N 33.69 E 73.01 N 33.07 E 74.77 Gora Nasrullah Manoharpur Jandwal Chak Hafizan Rakhran Mona Pind Jundila Chak Braham Sukha Bhutial Bala Maldev Rihana Doian Nirkhian Khukha Khojki Chhappar Saiyidan Kuhala Tasa Mohra Bamla Bhubar Kal Kalial Kotla Chak Mura Chak Naurang Dhab Karsal Jasial Mogla Umarzai Koti Sadat Narakai Bhimbar Pothi Burewali Bhalwal Pind Aziz Saadatpur Bhumle Shakrila Gorian Athar Magdupur Langarpur Tawakkulpur Pakhwal .01 N 33.99 N 32.01 N 33.01 N 33.95 E 72.15 E 73.86 E 73.69 E 73.99 N 32.01 N 33.07 E 72.01 N 33.30 E 70.15 E 73.99 N 32.01 N 33.01 N 33.22 E 73.63 E 69.99 E 73.01 N 33.99 N 32.86 E 73.01 N 33.99 N 32.01 N 33.99 N 32.01 N 33.12 E 73.01 N 33.94 E 73.01 N 33.

57 E 73.57 E 73.05 E 70.99 N 32.99 N 32.57 E 73.99 N 32.99 N 32.74 E 73.90 E 72.77 E 73.42 E 73.67 E 73.99 N 32.99 N 32.99 N 32.75 E 73.09 E 73.23 E 72.18 E 71.99 N 32.99 N 32.99 N 32.60 E 72.99 E 73.72 E 73.40 E 73.99 N 32.99 N 32.99 N 32.06 E 70.28 E 70.99 N 32.69 E 72.99 N 32.52 E 72.53 E 70.32 E 73.63 E 70.99 N 32.99 N 32.39 E 73.45 E 72.17 E 73.99 N 32.99 N 32.99 N 32.99 N 32.70 E 73.01 Pind Ratwal Kala Deo Pakhwal Kotla Allahyar Kuntrili Chak Mughalan Kala Rathian Rajo Pindi Qazi Husaini Chhatta Gaggar Kalan Gaggar Khurd Sultan Adrana Thapla Jahli Kharka Karbak Kumbha Dehra Hayal Jandala Raika Jandala Bhakral Dheri Saba Mohra Dhrugi Panjdera Bhin Chak Bazid Munda Siddhar Nain Sukh Pira Jangla Chatwal Traggar Singhwala Budhial Chapri Bazar Ahmad Khan Bannu Muhammad Khel Mir Ali Cantonment Dingra Wara Shahzada Kot Shodiakai Saidon .27 E 73.99 N 32.02 E 72.03 E 70.15 E 73.17 E 73.99 N 32.60 E 70.99 N 32.17 E 73.99 N 32.99 N 32.99 N 32.37 E 73.99 N 32.N 32.99 N 32.77 E 73.34 E 73.99 N 32.99 N 32.99 N 32.38 E 70.42 E 73.99 N 32.99 N 32.99 N 32.40 E 72.99 N 32.55 E 73.99 N 32.54 E 73.99 N 32.42 E 72.99 N 32.99 N 32.72 E 73.99 N 32.99 N 32.99 N 32.99 N 32.30 E 73.99 N 32.12 E 73.99 N 32.

65 E 73.40 Fateh Khel Ali Khel Mulot Shaikhpur Moja Thil Bakol Mohari Masumpur Jhang Ranian Mehr Ali Damu Chak Rasidpur Kalar Talianwala Khokar Kharala Chauntra Chak Chatta Kotla Aima Gujarpur Thatti Mughalan Thatti Gujaran Langarpur Dhinda Bajar Dhok Munawwar Rohtas Kalwantpur Chah Ganja Nagarchian Chak Almas Chak Miana Jhang Chak Phutaki Pindi Gujaran Amirpur Mangan Mohra Kudlathi Chak Maluk Dhok Bair Bekhri Dhakku Mengan Hastal Mari Dhok Marianwali Tehi .82 E 73.97 N 32.97 N 32.97 N 32.97 N 32.97 N 32.97 N 32.89 E 73.75 E 73.19 E 73.45 E 73.97 N 32.97 E 70.97 N 32.69 E 72.97 N 32.84 E 73.97 N 32.97 N 32.97 N 32.84 E 73.97 N 32.97 N 32.97 N 32.99 N 32.55 E 73.97 N 32.91 E 73.77 E 73.00 E 74.12 E 73.N 32.97 N 32.89 E 72.69 E 73.99 N 32.04 E 73.57 E 73.17 E 73.72 E 73.80 E 72.55 E 73.97 N 32.97 N 32.97 N 32.97 N 32.84 E 73.02 E 72.97 N 32.01 E 70.97 N 32.97 N 32.97 N 32.97 N 32.97 N 32.97 N 32.97 N 32.75 E 73.54 E 73.59 E 73.97 N 32.97 N 32.69 E 73.72 E 72.97 N 32.97 E 73.97 N 32.57 E 73.97 N 32.44 E 72.97 N 32.97 N 32.92 E 72.97 N 32.65 E 73.75 E 73.97 N 32.65 E 73.97 N 32.97 N 32.86 E 73.95 E 72.97 N 32.75 E 72.75 E 73.64 E 73.97 N 32.89 E 73.97 N 32.70 E 73.97 N 32.86 E 73.74 E 73.

97 N 32.62 E 73.69 E 73.65 E 70.67 E 73.20 E 70.06 E 70.97 N 32.N 32.96 N 32.96 N 32.82 E 73.81 E 73.55 E 73.11 E 70.97 N 32.45 Chamcha Kot Gulla Nikki Mari Kalabagh Tola Mangli Chasmia Mama Khel Kala Khel Shah Jahan Shah Dreghundai Idak Isha Gulma Kot Banda Panakzai Khozai Dilpuri Boya Ghazlamai Zorum Achan Bibi Sang Pir Khana Shah Ghora Aima Shahji Marar Pindi Ajutas Bhagnagar Nukhian Khanpur Khal Jada Kuntrila Kotha Purana Chittan Monan Garmala Khokhar Malwana Begpur Bahlola Baddo Malot Matial Kalri Gurha Kumharan Bhogi Chak .70 E 73.97 N 32.97 N 32.97 N 32.70 E 73.70 E 73.98 E 69.58 E 71.67 E 73.63 E 70.97 N 32.96 N 32.45 E 71.96 N 32.96 E 71.57 E 71.86 E 73.81 E 70.87 E 73.97 N 32.96 N 32.96 N 32.96 N 32.81 E 73.97 N 32.97 N 32.96 N 32.65 E 73.87 E 73.99 E 73.92 E 71.27 E 70.91 E 69.94 E 73.97 N 32.06 E 70.96 N 32.97 N 32.97 N 32.54 E 73.65 E 73.96 N 32.96 N 32.96 N 32.84 E 73.96 N 32.49 E 73.96 N 32.96 N 32.97 N 32.97 N 32.96 N 32.97 N 32.97 N 32.81 E 73.97 N 32.45 E 70.69 E 73.96 N 32.96 N 32.97 N 32.96 N 32.96 N 32.68 E 69.96 N 32.97 N 32.96 N 32.97 E 71.72 E 73.03 E 70.96 N 32.81 E 69.97 N 32.97 N 32.80 E 71.96 N 32.56 E 73.03 E 69.

96 N 32.69 E 73.24 E 73.57 E 70.94 E 73.29 E 73.94 N 32.92 E 73.90 E 72.86 E 73.94 N 32.94 N 32.52 E 73.79 E 73.17 E 73.62 E 73.96 N 32.94 N 32.54 E 73.96 N 32.75 E 73.30 E 73.94 N 32.74 E 73.96 N 32.94 N 32.94 N 32.17 E 71.96 N 32.94 N 32.96 N 32.94 N 32.96 N 32.14 E 73.64 E 72.96 N 32.60 E 73.96 N 32.34 E 73.31 E 70.15 E 73.96 N 32.94 N 32.32 E 73.69 E 73.96 N 32.97 E 73.94 N 32.67 E 73.94 N 32.30 E 70.08 E 73.79 E 73.94 N 32.94 N 32.96 N 32.N 32.96 N 32.96 N 32.96 N 32.94 N 32.94 N 32.42 E 73.94 N 32.70 E 70.67 E 73.81 E 73.62 E 73.87 E 73.94 N 32.95 E 72.96 N 32.96 E 73.14 E 72.99 E 73.96 N 32.40 E 72.50 E 70.96 N 32.96 N 32.96 N 32.96 N 32.67 E 73.94 N 32.96 N 32.94 N 32.52 E 73.96 N 32.94 N 32.97 E 72.54 E 72.94 N 32.96 N 32.49 E 72.50 Ghaziot Dani Dehra Madan Jajial Bhagwal Gurha Uttam Singh Gazial Nachindi Khokhar Dhapai Ghukkal Tajbal Pinwal Bhikari Kalan Dhrabi Nakka Kahut Dodial Dhermund Mari Indus Jhandu Khel Bakka Khel Khajuri Ipi Berai Kot Char Nandna Chak Qaim Balobanian Pothi Dak Tutian Rahian Dhal Pira Ghaib Jhelum Chak Buddhu Bhamla Chak Miana Chak Isa Bhatia Dhok Nagial Dhok Kanial Watalian Bada Giran Chukiam Basawa Jandala .

04 E 72.94 N 32.94 N 32.94 N 32.86 E 73.94 N 32.92 N 32.37 E 72.50 E 71.94 N 32.92 N 32.87 E 73.92 N 32.27 E 71.79 E 73.60 E 73.94 N 32.30 E 72.42 E 73.92 N 32.92 N 32.17 E 73.63 E 70.94 N 32.92 N 32.10 E 73.07 E 73.94 N 32.94 N 32.70 E 73.92 N 32.11 E 73.24 E 73.65 E 72.60 E 73.94 N 32.92 N 32.92 N 32.81 E 73.N 32.92 N 32.92 N 32.94 N 32.47 Gattar Ismail Kansi Mohra Alipur Potha Kashmiri Susi Jand Khanzada Duman Arar Barar Dhok Mianmher Mohra Gujran Bhudial Chakral Nurwal Chakwal Udharwal Thoha Bahadur Balkassar Akwal Kufri Sagar Kot Chandna Jalalpur Malla Khel Ismail Khel Saidgi Spalga Tal Balani Ghial Besa Dandi Nizam Dandi Maliar Jaggu Qazi Baqar Tibi Tan Qasba Karial Nautheh Kakrot Saila Raiya Chak Maddu Lota Chhappar Gurha Ahmad Kalial Badlot Bangial .92 N 32.94 N 32.94 N 32.64 E 73.94 N 32.69 E 73.87 E 72.69 E 73.81 E 73.94 N 32.48 E 71.94 N 32.92 E 73.92 N 32.89 E 72.70 E 72.94 N 32.96 E 73.13 E 70.84 E 73.79 E 73.94 N 32.80 E 72.99 E 72.92 N 32.67 E 73.94 N 32.94 N 32.94 E 73.94 N 32.92 N 32.94 N 32.94 N 32.41 E 70.17 E 70.92 N 32.10 E 73.94 N 32.94 N 32.09 E 73.94 N 32.91 E 73.22 E 73.94 N 32.92 N 32.94 N 32.92 N 32.27 E 73.95 E 72.99 E 72.82 E 73.

37 E 73.39 E 73.92 N 32.92 N 32.60 E 73.75 E 72.91 N 32.69 E 73.91 N 32.14 E 73.91 N 32.69 E 73.32 E 70.92 N 32.91 N 32.91 N 32.92 N 32.92 N 32.49 E 72.91 N 32.92 N 32.91 N 32.44 E 73.09 E 73.04 E 73.91 N 32.40 E 72.44 E 73.89 E 73.91 N 32.91 N 32.62 E 73.45 E 73.91 N 32.91 N 32.55 E 74.91 N 32.92 N 32.18 E 72.42 E 73.62 E 73.N 32.91 N 32.74 E 73.92 N 32.91 N 32.95 E 72.16 E 74.92 N 32.92 N 32.91 N 32.09 Kadlot Gujar Gatarian Sarula Raipur Karpal Chak Baqir Shah Panjain Chatal Karan Jabairpur Tatral Murid Murat Talagang Malakwal Darot Leti Sodhri Degan Mandeo Assar Chiriawala Gotreala Phularwan Rajar Sarai Alamgir Mahe Kalan Mahe Khurd Chak Nattha Kotla Faqir Bagga Naugiran Khai Qulia Khai Kotli Dhariala Mair Gangal Nagial Bada Gowah Pind Golandazan Khas Kohali Fatehpur Nurpur Narwen Jandial Mahmud Mohra Mast Mohra Maliaran .92 N 32.32 E 73.91 N 32.02 E 73.91 E 73.29 E 73.74 E 73.92 N 32.91 N 32.09 E 74.68 E 70.91 N 32.91 N 32.91 N 32.02 E 72.92 N 32.89 E 72.20 E 73.44 E 73.91 N 32.07 E 71.92 N 32.24 E 73.87 E 72.10 E 73.91 N 32.92 N 32.91 N 32.92 N 32.14 E 73.91 N 32.90 E 72.65 E 73.92 N 32.75 E 73.12 E 73.92 N 32.91 N 32.75 E 73.77 E 73.92 N 32.92 N 32.42 E 72.

30 E 73.59 E 73.89 N 32.11 E 74.99 E 73.89 N 32.91 N 32.89 N 32.60 E 74.89 N 32.06 E 73.10 E 73.91 N 32.91 N 32.60 E 70.17 E 70.N 32.81 E 73.91 N 32.89 N 32.28 E 71.62 E 73.89 N 32.89 N 32.75 E 73.45 E 73.91 N 32.64 E 73.00 E 72.65 E 73.90 E 72.62 E 73.89 N 32.89 N 32.89 N 32.99 E 72.89 N 32.99 E 73.89 N 32.87 E 72.89 N 32.72 E 73.92 E 72.05 E 73.89 N 32.70 Khanpur Sarkal Mair Khiwal Sutwal Dhok Baza Karandi Ghoriwala Bharth Mama Khel Nurar Shirani Tarmora Palahgiran Sarsal Murarian Thuta Rai Bahadur Malikpur Lehri Kanara Bawli Thun Khanpur Khambi Jalilpur Kot Basira Rariala Biram Rariala Jango Rariala Jagdev Gurha Salim Janjil Dhok Rajjo Dhangri Dheru Salial Padhri Jandial Faizullah Hun Tamme Chhabri Jharre Khotian Rabal Mohra Shaikhan Mohra Korchashm Kothwal Mohra Thanil Sadwal Rahna .89 N 32.84 E 72.89 E 73.95 E 72.89 N 32.72 E 73.59 E 73.09 E 73.89 N 32.86 E 73.63 E 70.89 N 32.89 N 32.07 E 72.89 N 32.89 N 32.89 N 32.89 N 32.91 N 32.91 N 32.53 E 69.89 N 32.91 N 32.73 E 70.89 N 32.89 N 32.10 E 73.89 N 32.89 N 32.90 E 72.89 N 32.72 E 73.91 N 32.91 N 32.40 E 73.91 N 32.89 N 32.89 N 32.16 E 74.91 N 32.89 N 32.04 E 73.99 E 73.62 E 73.65 E 69.89 N 32.85 E 72.89 N 32.99 E 72.

92 E 73.67 E 73.87 E 72.87 N 32.87 N 32.45 E 73.87 N 32.83 E 69.94 E 73.98 E 71.66 E 70.69 E 73.14 E 74.89 N 32.66 E 70.70 E 73.45 E 73.77 E 73.57 E 71.87 N 32.89 N 32.87 N 32.87 N 32.87 N 32.87 N 32.87 N 32.28 E 71.87 N 32.66 E 74.87 N 32.87 N 32.89 N 32.58 E 69.87 N 32.15 E 71.99 E 73.94 E 73.96 E 73.87 N 32.89 N 32.87 N 32.17 E 74.89 N 32.89 N 32.37 Walana Kallu Mamdot Dhok Ham Wanhar Biddhar Pachnand Massan Khas Daud Khel Khuddozai Dalla Mirwala Makarwal Kheji Shanawah Khujari Babar Kaki Dardriz Tut Narai Umar Khel Buttar Achh Pindi Awanan Siria Asam Dholan Nothian Kulak Rariala Mehr Baroth Kariala Gaddi Gurha Simli Kastela Bharot Pahrwal Daulo Chak Nazar Narwal Malo Sanghoi Kari Hunwala Jogi Tila Bheth Khas Dhangri Mirza Potha Kakrala Kalan .89 N 32.40 E 73.89 N 32.89 N 32.87 N 32.18 E 72.28 E 72.52 E 72.96 E 73.06 E 74.89 N 32.49 E 73.87 N 32.89 N 32.87 N 32.47 E 72.87 N 32.07 E 70.01 E 73.67 E 73.87 N 32.18 E 71.62 E 72.73 E 71.N 32.72 E 73.87 N 32.69 E 73.87 N 32.89 N 32.79 E 73.60 E 73.89 N 32.12 E 74.44 E 73.87 N 32.70 E 73.87 N 32.87 N 32.89 N 32.89 N 32.87 N 32.87 N 32.43 E 71.89 N 32.87 N 32.89 N 32.89 N 32.69 E 73.57 E 73.

24 E 73.19 E 74.01 E 73.79 E 73.22 E 73.86 N 32.44 E 72.87 N 32.02 E 72.59 E 73.87 N 32.86 N 32.04 E 73.59 E 73.86 N 32.87 N 32.87 N 32.87 N 32.41 E 74.86 N 32.86 N 32.86 N 32.86 N 32.86 N 32.85 E 72.86 N 32.42 E 69.05 E 73.86 N 32.87 N 32.87 N 32.86 N 32.86 N 32.86 N 32.87 N 32.86 N 32.99 E 73.12 E 72.02 E 71.54 E 74.86 N 32.87 N 32.97 E 73.87 N 32.85 E 72.20 E 72.87 N 32.97 E 73.12 E 73.67 E 73.87 N 32.49 E 73.91 E 73.22 Tatrot Hinni Dhamkar Rakh Diljabba Dhar Machhi Sar Mohra Najjaran Saiyidpur Chak Kharak Ghanwal Thathi Janga Bhaun Bhatti Gujar Adlakka Pirah Fatehal Dhulli Mial Sukka Dhibba Manda Khel Dwa Toi Chhamb Awan Kharana Kotla Kalu Chak Rasulpur Malka Sental Chantla Chak Buddho Bhatian Makwal Doga Dhial Choa Kharka Khadriala Chak Sikandar Tur Nathwala Hun Pothi Kohala Nathot Dial .86 N 32.86 N 32.87 N 32.87 N 32.35 E 73.32 E 72.86 E 73.86 N 32.89 E 73.86 N 32.25 E 73.86 N 32.86 N 32.87 N 32.04 E 74.67 E 73.10 E 73.94 E 73.86 N 32.24 E 74.86 N 32.87 N 32.67 E 73.N 32.25 E 73.12 E 73.39 E 73.07 E 74.75 E 72.87 N 32.87 N 32.64 E 72.10 E 73.97 E 73.87 N 32.87 N 32.03 E 72.87 N 32.86 N 32.87 N 32.92 E 73.

57 E 72.09 E 73.89 E 72.09 E 74.69 E 72.86 N 32.94 E 72.86 N 32.86 N 32.86 N 32.84 N 32.79 E 73.99 E 73.86 N 32.97 E 73.84 N 32.84 N 32.96 E 73.86 N 32.86 N 32.67 Padhrala Shahpur Dhok Boda Trimni Sohawa Saiyid Bulhu Hajial Bule Thirpal Mohra Qazi Mohra Lasso Bhalla Thoha Humayun Ratta Hatar Bharpur Manhas Dhok Thatti Kamar Mushani Sultan Khel Shamuni Khattak Mama Khel Sein Damdil Jagal Kakrali Langrial Palahori Dadubarsala Hiragarh Chak Teru Sadkal Malagar Lohar Kotla Gora Hasham Shorian Pindi Hasham Lamsa Dhing Shahdarian Piara Liddar Biddar Marjan Mandir Phalwal Gurha .94 E 72.06 E 74.96 E 73.45 E 71.89 E 73.86 N 32.86 N 32.09 E 73.86 N 32.84 N 32.86 N 32.86 N 32.37 E 71.84 N 32.86 N 32.84 N 32.86 N 32.84 N 32.84 N 32.86 N 32.84 N 32.99 E 73.86 N 32.01 E 73.01 E 74.84 N 32.20 E 70.86 N 32.97 E 73.91 E 73.84 N 32.04 E 74.86 N 32.94 E 73.94 E 73.97 E 73.62 E 72.84 N 32.84 N 32.86 N 32.90 E 72.93 E 70.84 N 32.78 E 70.84 E 73.84 N 32.00 E 72.84 N 32.87 E 73.14 E 74.86 N 32.05 E 73.84 N 32.95 E 72.17 E 73.84 N 32.67 E 73.86 N 32.58 E 71.89 E 72.94 E 73.80 E 72.84 N 32.94 E 73.84 N 32.86 N 32.86 N 32.89 E 73.N 32.86 N 32.31 E 70.92 E 72.84 N 32.84 N 32.

99 E 73.84 N 32.84 N 32.69 E 74.82 N 32.99 E 73.02 E 74.82 N 32.82 N 32.91 E 73.84 N 32.78 E 70.84 N 32.94 E 73.84 N 32.59 E 73.82 N 32.24 E 74.87 E 72.87 E 72.84 N 32.84 N 32.04 E 73.28 E 72.82 N 32.59 E 73.84 N 32.17 E 73.29 E 74.86 E 74.84 N 32.84 N 32.92 E 73.82 N 32.65 E 73.11 E 74.82 N 32.84 N 32.82 N 32.N 32.61 E 70.84 N 32.84 N 32.78 E 70.23 E 71.82 E 73.34 E 73.82 N 32.84 N 32.84 N 32.47 E 72.57 E 70.89 E 72.99 E 73.84 N 32.96 E 73.84 N 32.82 N 32.82 N 32.84 N 32.84 N 32.54 Nawan Lok Dhok Biddar Bhandar Phadial Chhunbi Kot Raja Diwalian Kariala Wariamal Ramshi Khai Chakwalian Chaukhandi Bhagthal Dher Ummed Ali Shah Sahibzada Khost Naurang Sarai Hawed Malik Shahi Asad Khel Mami Rogha Chak Pundra Ghaiyan Chohan Khokhar Rajuwal Samrala Shampur Bhurchh Gujar Kotla Tibi Kasana Ramgarh Kotli Bajar Jand Dham Dhal Kalu Bhagwal Dhal Kaka Saihna Panj Warian Naurang Arah Kharian Thapla Khohar Chotala Alang .87 E 73.82 N 32.01 E 73.27 E 74.92 E 73.82 N 32.82 N 32.96 E 73.82 N 32.82 N 32.82 N 32.82 N 32.00 E 73.07 E 74.82 N 32.82 N 32.82 N 32.82 N 32.45 E 73.91 E 73.82 N 32.77 E 72.06 E 69.82 N 32.00 E 72.46 E 70.84 N 32.99 E 73.97 E 73.84 N 32.04 E 74.86 E 73.82 N 32.

82 E 73.64 E 73.62 E 73.67 E 74.02 E 72.29 E 74.07 E 71.82 N 32.81 N 32.42 E 73.81 N 32.82 N 32.82 N 32.60 E 72.81 N 32.91 E 73.34 E 73.05 E 73.81 N 32.92 E 73.81 N 32.81 N 32.91 E 73.81 N 32.94 E 73.82 N 32.81 N 32.82 N 32.81 N 32.55 E 73.10 E 73.82 N 32.07 E 73.81 E 73.52 E 71.81 N 32.82 N 32.81 N 32.88 E 71.52 E 73.82 N 32.85 E 72.17 E 74.30 E 73.82 N 32.82 N 32.97 E 72.82 N 32.81 N 32.44 E 73.05 E 73.99 E 72.40 E 73.87 E 73.81 N 32.81 N 32.80 E 72.81 N 32.44 E 74.97 E 72.57 Jagta Chak Mahmda Dhok Luna Dhok Kanial Hasnot Chuha Ganj Ali Shah Taniala Dohrian Dhok Wazira Jhatla Jaswal Dhok Ajri Khokhar Zer Shamsabad Jhatla Balwal Chakrala Bukhara Mehr Shahwali Shaikh Landak Kundal Luni Manawar Hazara Ajnala Dilawarpur Chur Chak Sabaur Guliana Dhal Ardura Chak Lashkari Chak Kamal Nasira Lohsar Dillu Kotha Mohri Dhori Fatehpur Khurd Mamiana Nara Bahitta Lahri Panjgirain Kallanwali Rangpur Chakki Jhalle Maira .N 32.82 N 32.33 E 70.15 E 73.26 E 74.82 N 32.81 N 32.81 N 32.82 N 32.66 E 74.81 N 32.82 N 32.92 E 73.81 N 32.00 E 72.81 N 32.81 N 32.69 E 74.59 E 73.49 E 73.11 E 74.79 E 73.82 N 32.81 N 32.82 N 32.81 N 32.82 N 32.82 N 32.82 N 32.81 N 32.81 N 32.81 N 32.97 E 73.39 E 72.

79 N 32.79 E 73.91 E 73.79 N 32.07 E 74.14 E 74.15 E 69.86 E 70.96 E 73.84 E 73.81 N 32.56 E 74.12 E 73.81 N 32.94 E 73.90 E 70.99 E 73.79 N 32.82 E 73.79 N 32.86 E 73.79 E 72.79 N 32.79 N 32.79 N 32.79 N 32.79 N 32.81 N 32.81 N 32.79 N 32.79 N 32.88 E 69.86 E 73.N 32.89 E 73.86 E 73.47 E 73.45 E 73.81 N 32.79 N 32.07 E 71.53 E 71.81 N 32.79 N 32.79 N 32.66 E 74.81 N 32.81 N 32.99 E 73.89 E 73.81 N 32.48 E 70.81 N 32.81 N 32.79 N 32.81 N 32.79 N 32.92 E 73.63 E 70.64 E 73.91 E 73.79 N 32.96 E 69.84 E 73.79 N 32.79 N 32.79 N 32.81 N 32.01 E 73.14 E 73.47 E 73.86 E 73.79 N 32.79 N 32.79 N 32.81 N 32.15 E 70.84 E 73.12 Mahmudwala Dhurnal Gatal Kund Shah Gul Muhammadwala Kot Belian Mitha Khatak Mangla Banda Daddiwala Takhti Khel Jani Khel Dakai Khula Dosalli Razani Chaprai Dera Saka Buzurgwal Banian Sidh Jakhar Katwar Badhar Chichian Baganwala Begha Malakpur Choadu Marala Jandanwala Pindi Rampur Marali Kotla Ghikka Sadwal Dumian Chak Mahmud Santpura Kalas Dhok Amral Bhambar Khalaspur Chakri Nakka Kalan Chandu Lahri Shahnawaz Dehra .79 N 32.81 N 32.79 N 32.79 N 32.82 E 71.79 N 32.45 E 72.01 E 74.79 N 32.53 E 71.57 E 73.79 N 32.79 N 32.10 E 72.79 N 32.07 E 74.

77 N 32.77 N 32.72 E 72.77 N 32.37 E 71.79 N 32.79 N 32.99 E 73.94 E 73.10 E 73.89 E 72.77 N 32.30 E 71.77 N 32.62 E 73.79 N 32.79 N 32.89 E 73.82 Barwal Waghwal Zer Waghwal Bala Lahri Kalaran Jhek Basharat Dhok Muhammad Shah Dhok Tahlian Chakora Kallar Kahar Khichchi Danda Shah Bilawal Mar Khakhi Thammewali Pai Khel Trag Banda Abbasa Bhuchh Sumbri Bhota Phularwan Hanj Bator Barwal Panjan Kalanwala Fatehgarh Borianwala Bijiran Dhorian Utam Dhau Baddo Puran Nakki Rajrur Nurpur Pind Savikka Kotal Kund Ara Parera Mahinwal Khotian Gurha Dheri Jaba Dhariala Khokhar Bala .84 E 73.99 E 73.05 E 74.77 N 32.00 E 72.22 E 73.77 N 32.79 N 32.77 N 32.77 N 32.77 N 32.N 32.77 N 32.79 N 32.87 E 73.37 E 73.04 E 74.75 E 73.77 N 32.79 N 32.79 N 32.79 N 32.70 E 72.93 E 71.77 E 73.79 N 32.12 E 73.77 N 32.79 N 32.77 N 32.58 E 71.99 E 73.42 E 73.95 E 71.19 E 74.77 N 32.52 E 73.79 N 32.02 E 73.77 N 32.77 N 32.77 N 32.79 N 32.10 E 73.10 E 73.77 N 32.77 N 32.30 E 73.77 N 32.10 E 73.10 E 73.77 N 32.10 E 73.87 E 73.72 E 73.79 N 32.12 E 73.92 E 73.77 N 32.77 N 32.79 N 32.91 E 73.77 N 32.77 N 32.00 E 72.12 E 73.78 E 71.77 N 32.12 E 73.81 E 73.99 E 72.49 E 73.79 N 32.77 N 32.79 N 32.77 N 32.

41 E 74.28 E 70.76 N 32.76 N 32.76 N 32.76 N 32.76 N 32.76 N 32.81 E 73.76 N 32.55 E 73.52 E 73.76 N 32.89 E 73.N 32.77 N 32.76 N 32.74 E 73.27 E 71.75 E 73.86 E 73.69 E 73.50 E 73.76 N 32.77 N 32.77 N 32.76 N 32.18 E 70.71 E 70.76 N 32.76 N 32.36 E 74.77 E 73.94 E 73.76 N 32.70 E 73.60 E 73.47 E 71.76 N 32.31 E 70.76 N 32.76 N 32.76 N 32.77 N 32.76 N 32.34 E 74.76 N 32.76 N 32.79 E 73.96 E 73.77 N 32.76 N 32.76 N 32.76 N 32.05 E 73.76 N 32.76 N 32.67 E 74.72 E 73.76 N 32.29 E 74.76 N 32.76 N 32.09 E 73.76 N 32.76 N 32.76 N 32.82 E 73.76 N 32.72 E 72.74 E 73.42 E 74.76 E 72.77 E 72.10 E 73.54 E 73.76 N 32.76 N 32.96 E 73.55 E 73.76 N 32.15 E 74.76 N 32.91 E 73.76 N 32.76 N 32.76 N 32.94 E 73.76 N 32.09 E 73.52 E 71.96 Chak Khushi Thoa Mahram Khan Pasanni Karkanwam Mazai Raghza Sahoti Madan Barila Chak Buzurg Chechi Karianwala Daulat Nagar Dhau Chak Miana Tulla Marojpur Hakla Dehr Chak Sikandar Dhuni Dedhar Awana Wasan Rau Longo Nigarian Hando Chak Miana Thala Dinga Khurd Warina Shahpur Chak Moju Chak Ali Shah Kotli Saiyidan Wara Gujaran Saloi Makhiala Kotli Saidan Wahali Zer Chhumbi Manakpur Qadirpur Mochh Kalur Khanuwala Landiwah .77 E 73.10 E 73.02 E 72.

74 N 32.70 E 73.76 E 70.74 N 32.74 N 32.74 N 32.47 E 73.74 N 32.87 E 73.74 N 32.74 N 32.74 N 32.74 N 32.14 E 72.94 E 72.61 E 74.04 E 73.74 N 32.74 N 32.99 E 73.54 E 73.74 N 32.74 N 32.74 N 32.74 N 32.19 E 74.74 N 32.81 E 70.74 N 32.89 E 72.90 E 72.63 Gandi Umar Chikkar Gandi Khan Khel Kot Kashmir Phuklean Kakran Hail Bajuan Jog Papin Khanu Bhau Gangwal Dhariala Sangu Hajiwala Santal Dhuman Malka Dogoh Sarai Dhing Kamla Bhand Chak Ali Chak Pirana Hail Bhago Bhau Ghasitpur Chhatta Pauranwala Randhir Chingas Darapur Phadiala Dhok Shadi Jamarghal Waghh Sidhandi Chanuwala Tatral Dulmian Dheri Saiyidan Arar Maghal Dalelpur Khairpur Khandoyah Paharkhan Kahut Bhilomar Kalri Sanwans .74 N 32.92 E 72.62 E 74.76 N 32.82 E 73.74 N 32.74 N 32.74 N 32.44 E 71.74 N 32.09 E 74.74 N 32.N 32.74 N 32.92 E 73.80 E 72.74 N 32.17 E 73.59 E 74.74 E 70.72 E 73.85 E 72.74 E 72.74 N 32.56 E 74.74 N 32.74 N 32.71 E 74.24 E 74.62 E 72.74 N 32.74 N 32.74 N 32.74 N 32.74 N 32.52 E 74.41 E 74.74 N 32.74 N 32.74 N 32.74 N 32.89 E 73.74 E 73.64 E 72.74 N 32.76 N 32.75 E 73.74 N 32.74 N 32.76 N 32.50 E 73.40 E 73.55 E 73.52 E 74.74 N 32.60 E 73.14 E 74.74 N 32.74 N 32.54 E 74.85 E 72.52 E 74.78 E 71.

72 N 32.61 E 69.19 E 74.74 E 73.N 32.72 N 32.91 E 70.71 N 32.69 E 73.56 E 74.84 E 73.50 E 70.72 N 32.72 N 32.74 N 32.72 N 32.62 E 72.72 N 32.72 N 32.67 E 73.46 E 74.56 E 74.29 E 74.72 N 32.74 N 32.69 E 73.55 E 71.72 N 32.39 E 73.02 E 72.72 N 32.99 E 72.71 E 71.27 E 70.72 N 32.54 E 74.72 N 32.72 N 32.32 E 74.37 Shahab Khel Bargi Wali Kui Mandawam Pind Bhalo Beli Bains Chak Bidia Surkhpur Wazid Dudrai Boiyan Shadiwal Khawaspur Barnali Jhando Mallu Tibbi Mahl Sud Nun Khori Rajo Dilawar Dhok Naghial Jutana Watli Manhiala Choa Saidan Shah Waula Chak Misri Ransial Miani Bahsin Jhamrah Vasnal Kaluanwala Mir Azam Michan Khel Khan Khel Mandazai Mana Gurbaz Pul Bajuan Mihal Ghazipur Kuri Qila Sura Singh Tanda .16 E 73.72 N 32.38 E 70.71 N 32.61 E 69.72 N 32.71 N 32.72 N 32.02 E 70.18 E 74.65 E 72.17 E 73.71 N 32.42 E 74.59 E 74.71 N 32.72 N 32.72 N 32.70 E 73.54 E 73.77 E 73.74 N 32.74 N 32.90 E 72.46 E 74.72 E 73.72 N 32.74 N 32.62 E 74.72 N 32.72 N 32.72 N 32.72 N 32.72 N 32.72 N 32.99 E 73.72 N 32.72 N 32.64 E 72.72 N 32.72 N 32.56 E 70.70 E 72.72 N 32.69 E 72.52 E 74.72 N 32.05 E 73.56 E 74.72 N 32.72 N 32.72 N 32.72 N 32.72 N 32.57 E 74.

11 E 74.69 E 74.69 N 32.37 E 74.91 E 73.71 N 32.70 E 73.71 N 32.37 E 71.71 N 32.64 E 73.71 N 32.04 E 73.82 E 73.07 E 74.65 E 70.04 E 72.71 N 32.77 E 73.71 N 32.71 N 32.55 E 73.71 N 32.69 N 32.N 32.71 N 32.69 N 32.69 N 32.34 E 74.97 E 73.62 E 73.71 N 32.71 N 32.62 E 72.14 E 74.71 N 32.89 E 72.69 N 32.71 N 32.71 N 32.50 Chakanwali Lala Musa Shah Sarmast Chak Dina Attowala Ismaila Fateh Bhand Panjan Buddhuwal Khokra Rasul Dhapai Kotehra Thil Rawal Nali Ratuchha Dalwal Chhoi Dai Dharoknah Chinji Lawa Ghundi Sarkatti Michan Khel Painda Atashi Michan Khel Baist Khel Shahwali Bahlolpur Buddhan Bhillowal Bhagowal Ranganwala Alamgarh Fatehpur Gandhra Makiana Dao Sukh Chaina Haji Chak Karariwala Raju Bhand Nur Jamal Wara Balian Samunpur Mariala .79 E 73.69 N 32.71 N 32.64 E 72.71 N 32.89 E 73.78 E 69.44 E 74.55 E 73.71 N 32.70 E 73.65 E 73.34 E 74.69 N 32.71 N 32.71 N 32.79 E 72.69 N 32.69 N 32.99 E 72.71 N 32.69 N 32.57 E 73.69 N 32.71 N 32.69 N 32.17 E 74.69 N 32.69 N 32.71 N 32.91 E 70.04 E 73.55 E 73.72 E 73.69 N 32.90 E 70.71 N 32.71 N 32.81 E 73.93 E 71.32 E 74.71 N 32.93 E 74.71 N 32.34 E 73.19 E 73.71 N 32.91 E 70.69 N 32.52 E 73.89 E 73.71 N 32.69 N 32.71 N 32.

67 N 32.27 E 74.67 N 32.27 E 73.28 E 70.69 N 32.29 Rakh Jalalpur Nathial Daulatpur Kot Umar Gharibwal Pidh Waralah Malot Karuli Sardahi Bhuchal Khurd Gufanwala Bulah Bhuchal Kalan Sehti Rakh Khabakki Dhibba Samandwala Tari Khel Isa Khel Sarai Gambila Razmak Radeal Patansin Mari Lakhanwal Khas Bahowal Paswal Chanu Bhoja Karnana Jaura Dhakar Baiknanwala Chak Jani Bajarwala Amra Khurd Amra Kalan Chak Manuri Lolianwali Bura Kotehra Chak Nikal Malakpur Jalalpur Pindi Saiyidpur Sherpur Chak Danial .80 E 72.64 E 73.69 N 32.65 E 72.67 N 32.67 N 32.69 N 32.69 N 32.40 E 73.67 N 32.67 N 32.N 32.67 N 32.67 E 73.69 N 32.32 E 73.40 E 73.57 E 73.67 E 73.88 E 71.87 E 73.69 N 32.79 E 72.96 E 73.67 N 32.72 E 72.67 N 32.67 N 32.67 N 32.69 N 32.69 N 32.69 N 32.69 N 32.64 E 72.67 N 32.67 N 32.69 N 32.70 E 72.67 N 32.69 N 32.69 N 32.74 E 73.67 N 32.11 E 73.67 N 32.69 N 32.69 N 32.84 E 72.56 E 74.54 E 73.67 N 32.67 E 72.67 N 32.67 N 32.52 E 71.67 N 32.96 E 73.41 E 74.67 N 32.84 E 73.67 N 32.69 N 32.67 E 73.58 E 71.54 E 73.23 E 71.55 E 73.77 E 73.69 N 32.67 N 32.45 E 73.83 E 74.69 N 32.35 E 73.69 N 32.69 N 32.97 E 72.59 E 72.69 N 32.69 N 32.34 E 73.75 E 73.67 N 32.78 E 69.56 E 74.69 E 73.17 E 72.30 E 73.

70 E 70.54 E 74.20 E 70.52 E 74.59 E 72.66 N 32.12 E 73.67 N 32.52 E 74.16 E 74.41 E 74.65 E 72.72 E 73.66 N 32.66 N 32.69 E 72.66 E 73.66 N 32.66 N 32.66 N 32.67 N 32.67 N 32.55 E 70.52 E 72.67 N 32.31 E 74.52 E 73.67 N 32.56 E 74.67 N 32.66 N 32.66 N 32.09 E 73.66 N 32.67 N 32.66 N 32.31 E 74.66 N 32.54 E 74.60 E 73.66 N 32.67 N 32.02 E 72.98 E 70.66 N 32.66 N 32.67 N 32.02 E 72.56 E 74.10 E 71.49 E 74.66 N 32.67 N 32.50 Sauwal Sadhowal Rakh Dandot Gahi Makhial Bhalial Nurpur Munarah Gul Nammal Kechi Kamar Manzar Faqir Bachakan Ahmadzai Ahmadzai Bakhmal Ahmadzai Daraka Babar Ziarat Mad Amir Kili Salehpur Sareali Gondal Wazire Chak Miani Pathanan Miani Awanan Aima Marala Dhallewali Randhir Naushahra Khojan Kassoke Hardaspur Khokhra Chak Umar Trerwanwali Dhulian Maujianwala Chilianwala Kot Baloch Mung Sagharpur Kariala Dhariala Khewra Dandot Sar Kalan Bhal Bhadrar .67 N 32.66 E 74.64 E 73.82 E 70.67 N 32.67 N 32.66 N 32.66 N 32.67 N 32.66 N 32.60 E 72.97 E 72.25 E 73.67 N 32.66 N 32.66 N 32.55 E 73.34 E 73.05 E 74.22 E 73.66 N 32.66 N 32.N 32.66 N 32.66 N 32.66 E 70.66 N 32.15 E 73.66 N 32.67 E 72.66 N 32.63 E 70.79 E 73.51 E 74.70 E 70.59 E 72.67 N 32.91 E 73.67 N 32.66 N 32.67 N 32.

55 E 73.45 E 72.64 N 32.64 E 72.21 E 74.34 E 74.60 Kudhar Kuchra Pihra Rokhri Nawar Khel Pahar Khel Sulaiman Khel Azad Khel Latakha Tauda China Razin Chaprar Rum Pindi Mandla Jugu Chak Hadali Sagar Rangpur Sarochan Toranwal Katera Dhul Chopala Jalalpur Majra Deona Chhokar Pal Chechian Matuanwala Dhandali Kolian Husain Dinga Yakinpur Shah Kali Chak Fateh Shah Mir Khani Garhi Gohar Khan Abdullahpur Chak Hamid Dhuddian Matan Kalan Lafi Pail Jaba Dadhar Musa Khel Ahmad Khanwala .66 N 32.20 E 71.64 N 32.46 E 69.64 N 32.66 N 32.37 E 72.66 N 32.01 E 73.66 N 32.45 E 72.64 N 32.69 E 73.64 N 32.75 E 73.86 E 73.64 N 32.64 N 32.69 E 72.45 E 73.66 N 32.64 N 32.64 N 32.64 N 32.86 E 70.64 N 32.59 E 74.32 E 73.64 N 32.64 N 32.64 N 32.49 E 72.44 E 71.57 E 74.69 E 73.52 E 74.64 N 32.64 N 32.59 E 74.64 N 32.64 N 32.73 E 71.54 E 74.52 E 74.64 N 32.64 N 32.66 N 32.66 N 32.64 N 32.55 E 70.12 E 72.64 N 32.64 N 32.64 N 32.64 N 32.72 E 73.66 N 32.20 E 73.82 E 73.62 E 72.64 N 32.64 N 32.54 E 74.10 E 70.52 E 71.66 N 32.36 E 74.88 E 69.71 E 74.64 N 32.64 N 32.77 E 73.49 E 73.64 N 32.64 N 32.N 32.64 E 74.59 E 74.96 E 73.89 E 73.64 N 32.66 N 32.64 N 32.66 N 32.01 E 74.64 N 32.64 N 32.81 E 69.

62 N 32.82 E 73.53 E 70.62 N 32.57 E 74.09 E 73.23 E 72.56 E 74.62 N 32.62 N 32.02 E 72.62 N 32.27 E 71.62 E 74.62 N 32.64 N 32.94 E 73.62 N 32.64 N 32.72 E 73.18 E 71.62 N 32.42 E 73.24 E 73.44 Daggar Shada Sarwar Khel Khaglanwala Daulat Tajazai Bega Tajazai Tajori Dabar Miami Najwal Gajral Dinge Mumara Malkan Kotli Bhutan Dungarpur Darya Biddar Musa Baniyan Bura Banth Dulanwala Dhal Bangas Sikariali Gumti Bhalesranwala Chak Sher Muhammad Taraonianwali Kot Islam Lakhnewala Shahidanwali Khiwa Mahabbatpur Kaluwali Kotla Piran Jaitipur Adowal Kaslian Gujjar Wara Matan Khurd Jhunga Khutakka Khabakki Mukrumi Shahbaz Khel Adamzai Janata Shadiwal Bichowal Punwal Rang .45 E 73.62 N 32.28 E 72.64 N 32.52 E 74.06 E 74.62 N 32.58 E 69.62 N 32.62 N 32.62 N 32.62 N 32.62 N 32.57 E 73.64 N 32.65 E 73.62 N 32.62 N 32.62 N 32.67 E 73.62 N 32.51 E 74.62 N 32.56 E 74.75 E 70.N 32.62 N 32.62 N 32.62 N 32.54 E 73.61 N 32.07 E 73.46 E 74.01 E 73.53 E 74.62 N 32.64 N 32.00 E 74.62 N 32.65 E 73.64 N 32.27 E 70.62 N 32.64 N 32.56 E 74.87 E 73.62 N 32.96 E 73.45 E 73.61 N 32.62 N 32.34 E 72.52 E 74.62 N 32.35 E 71.54 E 74.61 E 71.62 N 32.61 N 32.62 N 32.62 N 32.19 E 73.62 N 32.70 E 72.62 N 32.63 E 70.79 E 73.76 E 70.62 N 32.62 N 32.

61 N 32.86 E 74.41 E 74.61 N 32.77 E 73.59 N 32.61 N 32.61 N 32.40 E 73.60 E 70.06 E 73.56 E 74.61 N 32.61 N 32.79 Pindi Loharan Dittewal Sadhuke Chakori Bhilowal Jani Chak Dhakranwali Giratian Chakora Kala Kamala Chak Shekhu Bhaknanwala Pindi Bahauddin Kot Jarana Ala Mahji Haranpur Qamar Daffar Chauran Kora Thati Uchhala Mardwal Anga Thanedarwala Dabak Mandra Khel Michan Khel Tal Lakki Dallo Khel Gul Baz Dekhan Tor Lawang Khel Khawaja Khel Tari Khel Ratanzai Piazha Marobi Raghza Kanpur Sada Kotli Loharan Kulluwal Pindi Miani Mainuddinpur Adhowal Saman Pindi Sial Mughli Waraichanwala .40 E 73.61 N 32.91 E 73.59 N 32.96 E 70.51 E 69.59 N 32.59 N 32.N 32.94 E 72.37 E 73.70 E 70.01 E 73.89 E 72.12 E 74.59 N 32.59 N 32.76 E 70.61 N 32.23 E 72.21 E 74.61 N 32.61 N 32.12 E 70.61 N 32.61 N 32.75 E 73.73 E 70.61 N 32.61 N 32.61 N 32.91 E 70.61 N 32.91 E 70.86 E 73.85 E 70.08 E 71.61 N 32.61 N 32.61 N 32.61 N 32.61 N 32.61 N 32.09 E 72.59 E 74.87 E 73.79 E 73.61 N 32.49 E 74.59 N 32.61 N 32.59 N 32.61 N 32.61 N 32.12 E 73.61 N 32.91 E 69.61 N 32.61 N 32.17 E 72.97 E 73.15 E 73.86 E 73.61 N 32.61 N 32.22 E 74.75 E 73.97 E 72.61 N 32.94 E 73.61 N 32.91 E 73.62 E 74.61 N 32.59 N 32.79 E 73.59 N 32.49 E 73.61 N 32.61 N 32.

54 E 74.57 N 32.59 N 32.57 N 32.86 E 73.73 E 70.57 E 73.10 E 72.22 E 73.59 N 32.59 N 32.59 N 32.59 N 32.59 N 32.N 32.52 E 71.49 E 73.57 N 32.67 E 73.65 E 73.59 N 32.56 E 74.57 N 32.82 E 72.60 E 73.03 E 71.57 N 32.59 N 32.59 E 73.59 N 32.05 E 72.59 N 32.59 N 32.59 N 32.36 E 70.96 E 73.64 E 73.59 N 32.55 E 71.59 N 32.57 N 32.64 E 73.92 E 72.75 E 73.70 E 73.59 N 32.57 N 32.03 E 70.24 Chak Lashkari Sandanwala Dhok Nawan Log Dhok Daud Mandi Bahauddin Kothala Saiyidan Haria Nasirpur Pind Dadan Khan Golpur Bhelowal Tobah Sodhi Jaiwali Sarhal Shakar Kot Kotli Tatlanwala Mianwali Yaru Khel Arsala Khan Langar Khel Hindal Dalamir Lawang Khel Behram Khel Qalandar Khel Kot Kanazai Kili Ladha Marakiwal Kharota Tambrah Bakriali Sada Chak Gujrat Khokar Machhiana Tapiala Khoja Jhanda Chohan Dhok Murad Tibbi Malowal Dhok Kasab Dhok Saharan Dhok Jori Chak Basawa Wasu Badshahpur Chak Daddan .30 E 73.50 E 73.14 E 74.59 N 32.27 E 73.40 E 70.57 N 32.59 N 32.57 N 32.59 N 32.09 E 74.57 N 32.59 N 32.57 N 32.57 N 32.57 N 32.12 E 72.59 N 32.57 N 32.57 N 32.02 E 73.62 E 73.59 N 32.81 E 73.57 N 32.32 E 74.89 E 72.91 E 70.39 E 74.57 N 32.57 N 32.47 E 73.30 E 69.59 N 32.65 E 71.72 E 73.57 E 73.83 E 74.57 N 32.59 N 32.59 N 32.59 N 32.58 E 70.27 E 72.59 N 32.59 N 32.

56 N 32.02 E 71.56 N 32.37 E 73.57 N 32.56 N 32.39 E 74.56 N 32.56 N 32.15 E 72.57 N 32.56 N 32.56 N 32.56 E 73.57 N 32.15 E 72.03 E 72.44 E 74.72 E 73.13 E 72.77 E 73.35 E 73.57 N 32.12 E 74.17 E 73.57 N 32.09 E 74.57 N 32.63 E 71.69 E 73.12 E 72.56 N 32.56 N 32.72 E 73.57 N 32.57 N 32.75 E 72.82 E 73.56 N 32.56 N 32.12 E 72.56 N 32.65 E 72.17 E 72.56 N 32.57 N 32.56 N 32.70 E 73.70 E 73.57 N 32.56 N 32.57 N 32.56 N 32.84 E 72.70 E 72.90 E 70.56 N 32.56 N 32.01 E 73.87 E 72.22 E 73.60 E 73.57 N 32.99 E 72.81 E 70.56 N 32.68 E 74.56 N 32.57 N 32.56 N 32.56 N 32.56 N 32.70 E 72.94 E 73.52 E 71.75 E 72.56 N 32.87 E 73.56 N 32.92 E 73.29 E 74.57 N 32.57 N 32.10 Malakwal Chak Nizam Raipur Pithar Kalan Saroba Lilla Bharwana Lilla Kundal Dhaka Naushahra Sabral Ugali Chitta Husainwala Watta Khel Kundal Shahab Khel Abba Khel Mir Hazar Khanzad Khel Kamanwala Balanwala Sundarpur Saidowali Kothala Malkowal Kalra Diwan Singh Saroke Nagrianwala Musa Bagrianwala Chhimman Hanslawala Nur Jamal Chak Khwaja Rasulpur Chak Saida Chak Jiwan Dhok Shahani Sohawa Bulani Chhimun Sahna Kalyanpur Athar Jethal Kandwal Mananwan Kufri .57 N 32.57 N 32.57 N 32.N 32.47 E 73.56 N 32.61 E 74.57 N 32.30 E 70.52 E 74.56 N 32.

65 E 73.56 N 32.76 E 70.54 N 32.54 N 32.52 E 71.14 E 74.96 E 73.93 E 71.61 E 74.80 E 70.82 E 73.54 N 32.99 E 73.54 N 32.54 N 32.54 N 32.11 E 74.54 N 32.91 E 70.55 E 73.54 N 32.54 N 32.65 E 70.07 E 73.54 N 32.54 N 32.22 E 73.56 E 74.96 E 70.70 E 73.46 E 74.54 N 32.02 E 72.56 N 32.54 N 32.07 E 73.05 E 72.22 E 71.54 N 32.54 E 72.66 E 70.54 N 32.54 N 32.51 E 74.N 32.65 E 70.73 E 70.54 N 32.60 E 69.57 E 72.56 N 32.54 N 32.74 E 72.04 E 73.54 N 32.54 N 32.74 E 73.54 N 32.54 N 32.78 E 71.18 E 72.56 N 32.54 N 32.54 N 32.54 N 32.64 Sakesar Chhidru Dalwati Banda Land Kakka Khel Ghazni Khel Ahmadwam Kachkai Daluwali Bhoth Chitti Shaikhan Basantpur Dhanwali Kaleki Gorali Harianwala Kunjah Chakori Juliani Shergarh Chhoranwala Charanwala Makhnanwali Murala Ahdhian Jhulana Chak Raib Chak Saida Miani Nimtas Chak Gondpur Dhudi Mungwal Daiwal Khura Chamnaki Kuraddi Uchhali Nagni Begu Khel Nawar Khel Matora Jabu Khel Agri Khanzad Khel Khairu Khel Kotkai Hir .23 E 72.54 N 32.54 N 32.49 E 73.56 N 32.56 N 32.02 E 71.01 E 69.56 N 32.56 N 32.54 N 32.39 E 74.54 N 32.57 E 74.54 N 32.54 N 32.54 N 32.54 N 32.64 E 73.54 N 32.54 N 32.65 E 74.54 N 32.17 E 73.54 N 32.54 N 32.89 E 73.10 E 70.

67 E 73.91 E 73.72 E 73.52 N 32.95 E 72.96 E 73.85 E 72.52 N 32.50 E 73.52 N 32.24 E 74.69 Jaurian Roras Kot Dina Randhir Kathala Dhirk Shadiwal Majra Khunan Gumrali Thatta Hast Lasuri Kalan Lasuri Khurd Rajoa Hegar Khurd Kotli Khurd Kotli Qazi Ker Bawa Jaisak Churand Mangat Kakowal Shumari Kuthiala Sunn Waddan Tayi Gaga Surjitnagar Ahmadabad Langar Kattha Masral Surhkki Alamshah Khel Mandra Khel Kaniguram Umranwali Joian Sialkot Bahram Kan Jaboki Dhururke Khanwali Gadhu Sultan Sainthal Bhindar Kalan .21 E 73.04 E 73.96 E 70.52 N 32.52 N 32.52 N 32.96 E 73.74 E 73.N 32.51 N 32.51 N 32.52 N 32.07 E 74.52 N 32.52 N 32.85 E 72.52 N 32.81 E 73.77 E 73.52 N 32.31 E 74.41 E 74.51 N 32.51 N 32.51 N 32.69 E 74.52 N 32.72 E 73.52 N 32.52 N 32.52 N 32.51 N 32.60 E 73.80 E 72.94 E 73.51 N 32.72 E 73.52 N 32.99 E 72.52 N 32.52 N 32.51 E 74.52 N 32.52 N 32.52 N 32.24 E 73.51 N 32.52 N 32.62 E 73.52 N 32.52 N 32.52 N 32.74 E 73.11 E 74.78 E 74.75 E 73.86 E 69.52 N 32.94 E 72.51 N 32.96 E 73.52 E 74.19 E 72.46 E 74.52 N 32.62 E 73.51 N 32.52 N 32.52 N 32.29 E 73.44 E 73.52 N 32.52 N 32.52 N 32.52 N 32.52 N 32.42 E 72.52 N 32.13 E 70.99 E 73.52 N 32.69 E 74.69 E 73.

51 N 32.79 E 72.51 N 32.42 E 73.51 N 32.49 N 32.93 E 71.95 E 72.57 E 72.64 E 74.67 E 74.49 N 32.62 E 73.51 Qila Atar Singh Bhikhi Daulowal Aki Ajjowal Pir Shahwala Wijhi Hazurpur Chhant Kallah Kahana Jaswal Kattha Saghral Jalhar Amb Gulmiri Kafir Kot Langar Khel Hathi Khan Isak Khel Zer Janu Zangi Khel Tittar Khel Pahar Khel Kot Tagga Khuni Qala Musa Nika Ziarat Charwa Jarwal Harnanwali Bajragarhi Anula Sonde Raja Harpal Khokhar Tandal Sabo Sanda Rasulpur Kallu Piara Dhesian Saidanwali Haripur Alu Chak Rakhana Kishnewali Hajipura Fatehgarh Shitabgarh .51 N 32.51 N 32.64 E 74.74 E 74.14 E 73.51 N 32.49 N 32.51 N 32.61 E 69.51 N 32.51 N 32.49 N 32.64 E 74.49 N 32.49 N 32.64 E 74.49 N 32.49 N 32.71 E 74.61 E 70.90 E 70.38 E 69.49 N 32.51 N 32.51 N 32.30 E 73.49 N 32.45 E 72.66 E 74.49 N 32.51 N 32.61 E 74.66 E 74.51 N 32.51 N 32.51 N 32.N 32.49 N 32.52 E 74.51 N 32.71 E 74.49 N 32.51 N 32.70 E 72.51 N 32.51 N 32.49 N 32.96 E 70.57 E 74.40 E 73.49 N 32.49 N 32.49 N 32.02 E 72.49 E 73.85 E 70.51 N 32.59 E 74.33 E 70.84 E 74.26 E 74.51 N 32.49 N 32.99 E 72.54 E 74.64 E 74.49 N 32.57 E 74.73 E 70.51 N 32.60 E 71.49 N 32.96 E 70.51 N 32.10 E 71.51 N 32.87 E 74.61 E 74.51 N 32.51 N 32.35 E 73.

94 E 72.70 Muzaffarpur Ugoke Jetike Saranki Laweriwala Kiladar Trikha Jheuranwali Jassaki Kakka Dalia Chak Dhillu Ishra Maggowal Rajeki Kot Kakka Kot Fateh Din Kang Chanan Chakora Ghagoki Pahrianwali Chhanni Mast Shaikh Alipur Helan Pindi Lala Mekan Bachhar Chot Gurmukh Singhwala Gulabpur Pakhowal Kalri Werowal Khairu Kot Fatehgarh Bhera Zainpur Mandahar Saiyid Rahman Kurar Nali Kathwal Sodhi Zairin Golewali Daulat Khel Chonai Masti Khel Langar Khel .49 N 32.49 N 32.81 E 73.49 N 32.96 E 73.93 E 70.60 E 73.49 E 74.59 E 73.04 E 74.20 E 72.96 E 70.85 E 70.49 N 32.49 N 32.49 N 32.49 N 32.49 N 32.07 E 73.49 N 32.49 N 32.92 E 72.49 N 32.49 N 32.49 N 32.49 N 32.49 N 32.99 E 73.72 E 73.49 N 32.99 E 73.87 E 73.80 E 72.49 N 32.N 32.14 E 73.91 E 73.17 E 73.49 N 32.49 N 32.50 E 72.82 E 72.49 N 32.49 N 32.49 N 32.94 E 73.49 N 32.49 N 32.34 E 74.49 N 32.49 N 32.39 E 73.31 E 74.69 E 73.77 E 73.12 E 73.49 N 32.17 E 71.49 N 32.90 E 72.49 N 32.49 N 32.46 E 74.49 N 32.49 N 32.49 N 32.49 N 32.49 N 32.96 E 73.84 E 73.49 N 32.67 E 73.49 N 32.49 N 32.87 E 73.05 E 72.19 E 73.49 N 32.02 E 73.49 N 32.96 E 73.95 E 72.32 E 72.49 N 32.51 E 74.79 E 73.49 N 32.49 N 32.49 N 32.49 N 32.87 E 73.16 E 74.49 N 32.

64 E 74.47 N 32.47 N 32.47 N 32.47 N 32.47 N 32.02 E 73.47 N 32.47 N 32.81 E 74.47 N 32.67 E 74.47 N 32.47 N 32.67 E 74.47 N 32.03 E 69.47 N 32.47 N 32.97 E 73.74 E 74.77 E 74.47 E 70.65 E 73.47 N 32.47 N 32.47 N 32.47 N 32.47 N 32.82 E 73.92 E 73.56 E 74.47 N 32.47 N 32.11 E 75.84 E 73.87 E 73.47 N 32.47 N 32.47 N 32.75 E 73.54 Ahnai Tangi Zazhe Oba Sambrial Dhandar Dandaut Rangor Khanor Maharajke Salhi Rurki Khurd Gangal Chak Sukha Wadho Abi Shahrak Sarobe Bularwali Makabar Bilola Nandipur Akalgarh Laluke Darganwali Chak Sada Gopalpur Raipur Kotla Hamza Ghos Bhikhochor Ramgarh Nawan Pind Kotli Sura Singh Kopra Sodhra Chuha Mal Dharuwala Kot Pir Shah Dumanianwala Khian Kang Sahali Ramsiki Kang Sahari Hegranwala Sohawa Wariachan Sarle Kot Rahim Shah Ledhar Dhaul .47 N 32.47 N 32.47 N 32.49 N 32.67 E 73.37 E 75.54 E 74.82 E 73.N 32.47 N 32.56 E 74.04 E 74.47 N 32.27 E 74.66 E 74.66 E 74.74 E 74.74 E 74.47 N 32.47 N 32.84 E 73.47 N 32.54 E 74.47 N 32.69 E 74.47 N 32.55 E 73.52 E 74.47 N 32.69 E 74.47 N 32.69 E 74.47 N 32.62 E 74.47 N 32.91 E 74.82 E 73.47 N 32.47 N 32.90 E 79.59 E 74.47 N 32.47 N 32.49 N 32.47 N 32.74 E 74.47 N 32.62 E 74.71 E 74.56 E 74.19 E 74.61 E 74.47 N 32.

46 N 32.47 N 32.12 Madhrian Kuthiala Shaikhan Adil Gohar Mal Mianwais Bhoj Kot Alipur Hajka Maliar Kotla Saidan Jandran Talokar Nari Bhidwalanwala Sheri Khel Juma Gul Wan Chalweshti Chak Bhura Bairi Pind Brahmanan Nakhnal Bhagiari Nakwal Mastpur Joia Rahola Kaloi Harpal Wirk Ghaon Shekhpur Jahar Haral Pathanwali Darkali Chak Sudah Chak Bidia Sandrana Kes Chaoni Slehrian Jharand Akbarabad Bhadal Sadra Badra Sahowala Wazirabad .47 N 32.47 N 32.46 N 32.80 E 72.47 N 32.46 N 32.46 N 32.46 N 32.46 E 73.46 N 32.47 N 32.84 E 74.07 E 75.72 E 74.54 E 74.46 N 32.47 N 32.69 E 74.52 E 74.N 32.46 N 32.61 E 74.42 E 73.46 N 32.51 E 74.50 E 73.46 N 32.47 N 32.46 N 32.57 E 74.47 N 32.02 E 74.46 N 32.47 N 32.70 E 75.62 E 74.46 N 32.72 E 74.90 E 72.46 N 32.71 E 74.47 N 32.77 E 74.81 E 74.32 E 73.12 E 75.62 E 74.20 E 69.97 E 72.47 N 32.94 E 74.46 N 32.47 N 32.35 E 73.69 E 74.46 N 32.47 N 32.61 E 74.29 E 73.69 E 74.62 E 74.46 N 32.47 N 32.46 N 32.46 N 32.89 E 72.47 N 32.46 N 32.80 E 72.40 E 71.72 E 74.50 E 72.02 E 72.62 E 74.47 N 32.80 E 72.46 N 32.46 N 32.47 N 32.46 N 32.71 E 74.92 E 70.54 E 74.66 E 70.42 E 74.46 N 32.46 N 32.91 E 74.46 N 32.46 N 32.46 N 32.47 N 32.

86 E 70.96 E 70.46 N 32.46 N 32.46 N 32.46 N 32.46 N 32.44 N 32.46 N 32.04 E 73.46 N 32.47 E 71.89 E 74.66 E 74.70 E 70.12 E 73.87 E 72.46 N 32.46 N 32.44 N 32.95 E 72.59 E 73.46 N 32.46 N 32.46 N 32.77 E 73.84 E 73.74 E 72.46 N 32.14 E 73.87 E 74.46 N 32.46 N 32.91 E 73.89 E 72.46 N 32.91 E 74.46 N 32.46 N 32.46 N 32.99 E 72.46 N 32.18 E 70.46 N 32.N 32.79 E 73.73 E 70.50 E 73.44 N 32.46 N 32.02 E 72.30 E 71.46 N 32.89 E 73.66 E 70.76 E 70.46 N 32.70 E 72.46 N 32.44 N 32.64 Goleki Khojianwali Langah Kot Miana Chakori Dudrai Kot Phule Shah Chak Zahir Chak Jano Mogho Pindi Chak Mirak Makiwal Gohri Mona Khizar Ali Dhabiani Melowal Rakh Charagah Bhera Dewanpura Birbaran Thatti Walana Ranjhawala Dhok Nura Bugga Sial Rukhla Chorwala Kundian Banda Chashma Nizami Banda Kattah Khel Kar Badni Khel Badni Khel Mansur Umar Tattar Khel Tabbi Murad Ghazi Khel Karmun Khel Bain Ahmadwam Najo Chak Musial Lalial Rurki Kalan Pagowal Ratta Vinjal .44 E 73.46 N 32.46 N 32.46 N 32.62 E 71.65 E 71.92 E 73.46 N 32.46 N 32.57 E 73.94 E 73.46 N 32.74 E 74.67 E 74.44 N 32.46 N 32.46 N 32.72 E 73.46 N 32.97 E 72.95 E 71.30 E 73.46 N 32.44 N 32.46 N 32.46 N 32.91 E 74.56 E 69.46 N 32.46 N 32.86 E 70.46 N 32.78 E 70.96 E 73.

24 E 72.44 N 32.44 N 32.44 N 32.44 N 32.94 E 72.30 E 72.44 N 32.59 E 73.44 N 32.44 N 32.84 E 73.44 N 32.37 E 74.44 N 32.86 E 73.44 N 32.44 N 32.44 N 32.46 E 74.44 N 32.66 E 70.15 E 71.44 N 32.44 N 32.40 E 71.44 N 32.44 N 32.44 N 32.42 N 32.95 E 72.44 N 32.44 N 32.78 E 70.44 N 32.51 E 75.44 N 32.44 N 32.79 E 73.44 N 32.87 E 72.44 N 32.44 N 32.91 E 73.44 N 32.86 E 74.84 E 72.37 E 73.28 E 70.44 N 32.42 N 32.12 E 74.52 E 74.57 E 74.44 N 32.56 E 74.44 N 32.60 E 72.42 N 32.44 N 32.44 N 32.54 E 74.01 E 73.44 N 32.85 E 70.96 E 70.56 E 74.44 N 32.65 E 73.84 E 72.50 E 73.44 N 32.96 E 70.44 N 32.44 N 32.44 N 32.84 E 73.52 E 74.07 E 74.27 E 74.42 E 74.62 E 73.69 E 73.44 N 32.09 E 75.44 N 32.44 N 32.N 32.84 Paragpur Kot Mandianwala Gujranwala Anjotar Ghatto Rora Channonmom Adha Ismail Awan Bhopalwala Begowala Nizamabad Kot Nathu Chak Gillan Godhu Ratti Pindi Narang Pindi Dhotran Chak Mitha Chak Mano Lak Raike Ragh Phalia Kot Jafar Khai Daphar Amra Chak Qazi Pindi Kot Turtipur Kohlian Keshopur Balwal Pindi Nara Bhakhra Mohra Shah Hasan Ahmad Khel Kutti Khel Zer Mala Khel Malla Khel Madad Khel Baher Nagwal Kangre Pindi Bhago .62 E 73.49 E 74.81 E 73.84 E 72.44 N 32.44 N 32.

19 E 74.42 N 32.42 N 32.34 E 73.56 E 74.42 N 32.42 N 32.42 N 32.42 N 32.42 N 32.42 N 32.64 E 74.65 E 72.27 E 72.20 E 71.42 N 32.54 E 73.42 N 32.42 N 32.66 E 74.42 N 32.42 N 32.82 E 73.59 E 74.42 N 32.99 E 72.86 E 73.74 E 74.42 N 32.55 E 72.42 N 32.42 N 32.72 E 74.61 E 74.42 N 32.75 E 73.42 N 32.N 32.42 N 32.54 E 74.42 N 32.42 N 32.87 E 73.69 E 74.42 N 32.42 N 32.42 N 32.42 N 32.82 E 72.56 E 74.70 E 72.42 N 32.42 N 32.29 E 74.47 E 74.42 N 32.42 N 32.42 N 32.74 E 73.80 E 72.42 N 32.24 E 74.42 N 32.42 N 32.42 N 32.52 E 74.98 E 71.09 E 73.42 N 32.57 E 74.42 E 74.41 E 74.57 E 73.70 Saidanwala Bakhre Ali Kotli Bagga Chahr Kandal Wadianwala Kot Rajkaur Gunna Sahuwali Mandianwala Dodianwali Dilu Ghazi Kaliwali Handal Ladhar Ghuenke Baddoke Wan Chak Bhada Bhola Musa Pathanwali Dhinike Sadullahpur Long Kamoki Chaharki Khosar Kot Peju Kot Sattar Pindi Kalu Kirlianwala Duggal Kailo Kadhar Bukan Rukan Thatti Nur Khan Muhammadwala Hafizabad Dhal Dhudhi Bharath Dhak Wahir Kund Warchha Wanbhachran .42 N 32.28 E 72.71 E 74.42 N 32.76 E 74.42 N 32.42 N 32.84 E 73.42 N 32.42 N 32.77 E 73.84 E 73.70 E 73.49 E 73.42 N 32.42 N 32.42 N 32.54 E 74.90 E 72.42 N 32.31 E 74.

42 N 32.68 E 75.74 Umar Khel Jhang Khel Sharbi Khel Samandar Tattar Khel Shahbaz Khel Mullazai Torwam Shabi Khel Bari Ghamrola Darman Kot Naju Mirzapur Chobara Gadgor Nathupur Kotli Khadim Shah Dulmanwali Chak Waraich Libbe Gil Jallowali Chhal Changarian Gulewali Chandar Bhoroke Athwal Wario Guri Walanren Kohar Surajwali Akiwali Kot Kaura Alo Mahar Ghartal Sandhanwala Dhaunkal Weroke Wadala Ranike Khanki Jokalian Kot Muhammad Shah Thatta Nikka Thatta Alia Ranmal .11 E 74.41 N 32.41 N 32.41 N 32.75 E 73.74 E 74.41 N 32.56 E 74.75 E 73.42 N 32.61 E 74.41 N 32.69 E 74.01 E 74.67 E 74.59 E 74.41 N 32.41 N 32.41 N 32.41 N 32.42 N 32.52 E 74.41 N 32.41 N 32.69 E 74.06 E 75.41 N 32.77 E 74.77 E 73.75 E 70.31 E 74.72 E 74.42 E 74.41 N 32.64 E 74.94 E 74.88 E 70.72 E 74.97 E 74.79 E 73.41 N 32.42 N 32.07 E 73.64 E 74.14 E 74.41 N 32.41 N 32.41 N 32.N 32.41 N 32.22 E 74.41 N 32.41 N 32.41 N 32.66 E 74.41 N 32.41 N 32.79 E 74.41 N 32.42 N 32.41 N 32.80 E 70.41 N 32.41 N 32.41 E 71.54 E 74.69 E 74.41 N 32.41 N 32.41 N 32.99 E 73.01 E 75.42 N 32.41 N 32.99 E 73.71 E 74.41 N 32.46 E 69.71 E 74.28 E 70.41 N 32.41 N 32.41 N 32.42 N 32.54 E 74.41 N 32.72 E 74.56 E 74.41 N 32.41 N 32.81 E 70.41 N 32.

39 N 32.67 E 74.41 N 32.39 N 32.41 N 32.05 E 69.76 E 74.05 E 72.39 N 32.39 N 32.39 N 32.41 N 32.39 N 32.41 N 32.07 E 74.94 E 74.41 E 70.69 E 74.41 N 32.39 N 32.41 N 32.41 N 32.41 N 32.32 E 73.78 E 70.41 N 32.39 N 32.41 N 32.74 E 74.21 E 75.39 N 32.39 N 32.41 N 32.39 N 32.74 E 72.44 E 72.10 E 72.08 E 71.71 E 74.64 Ghania Gojra Jara Muhammadabad Mona Remount Depot Ratto Kala Khwaja Salah Jahanpur Chak Misran Jhada Chak Ram Das Surkhru Nabba Wazidi Utman Kotli Bunga Sadda Kamboh Ghausnagar Jabbi Dhokri Khola Hayat Khel Abdul Khel Pir Tangi Marghaband Shahzan Alhar Sukho Chak Harar Dehlra Jatwal Rupo Chak Amral Bijapur Khanpur Saidan Maral Wachoke Saboke Phillora Josun Khananwali Kot Izzat Manga Basran Fatehpur Jheje .39 N 32.41 N 32.82 E 74.74 E 72.41 N 32.14 E 75.41 N 32.69 E 72.89 E 74.11 E 75.41 N 32.39 E 73.39 N 32.84 E 72.94 E 72.N 32.25 E 70.41 N 32.41 N 32.41 N 32.25 E 73.42 E 70.41 N 32.74 E 74.85 E 72.69 E 74.41 N 32.74 E 74.41 N 32.41 N 32.79 E 72.41 N 32.39 N 32.74 E 72.10 E 73.39 N 32.39 N 32.41 N 32.75 E 72.74 E 72.92 E 72.88 E 79.15 E 73.65 E 73.69 E 75.39 N 32.41 N 32.75 E 72.39 N 32.41 N 32.39 N 32.41 N 32.74 E 74.96 E 74.72 E 74.

39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.94 E 73.39 N 32.72 E 73.39 N 32.39 N 32.39 N 32.70 E 72.94 E 73.54 E 74.54 E 74.77 E 71.49 E 72.75 E 72.97 E 72.36 E 74.34 E 74.41 E 74.57 E 72.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.51 Saha Chak Gurdanpur Badipur Nanowali Popungi Partanwali Piro Chak Jamke Adamke Vairowala Gojra Kandan Sian Chak Beg Kot Jafar Mansurwali Kot Imam Bakhsh Thatti Baloch Faqiranwali Kalan Burj Dhalla Burj Chima Garhi Ghulla Sarang Dabhola Bimli Sire Takhtmal Anih Mianwal Sidhowal Pindi Nau Hathi Pind Kot Hakim Khan Nur Khanwala Bathunni Nauthe Kahut Chak Shaikhan Pachani Ghangwal Megha Rajar Chenki Shadia Rahmani Khel Alawal Khel Chuhar Khel Ama Khel .04 E 74.54 E 73.24 E 74.05 E 72.39 N 32.57 E 73.39 N 32.12 E 70.39 N 32.39 N 32.39 N 32.85 E 70.39 N 32.39 N 32.91 E 73.17 E 74.57 E 74.77 E 72.39 N 32.69 E 72.39 N 32.44 E 73.39 N 32.02 E 73.84 E 72.39 N 32.39 N 32.50 E 73.90 E 70.39 N 32.52 E 74.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.69 E 73.59 E 74.39 N 32.39 N 32.39 N 32.59 E 74.39 N 32.39 N 32.67 E 72.29 E 74.70 E 72.97 E 73.39 N 32.49 E 73.39 N 32.90 E 72.39 N 32.39 N 32.39 N 32.39 N 32.62 E 74.96 E 73.39 E 74.12 E 71.N 32.74 E 72.96 E 73.

37 N 32.22 E 73.34 E 74.69 E 74.N 32.39 N 32.76 E 74.37 N 32.37 N 32.37 N 32.37 E 69.37 N 32.37 N 32.37 N 32.96 E 74.37 N 32.37 N 32.37 N 32.37 N 32.37 N 32.37 N 32.39 N 32.37 N 32.66 E 74.57 E 74.74 E 74.37 N 32.37 N 32.61 E 74.04 E 74.37 N 32.24 E 74.07 E 73.46 E 74.73 E 69.72 E 74.37 N 32.55 E 73.92 E 72.37 N 32.47 E 73.57 E 74.00 E 72.74 E 74.56 E 74.37 N 32.66 E 74.37 N 32.37 N 32.37 N 32.61 E 74.37 N 32.37 N 32.74 E 74.37 N 32.37 N 32.30 E 73.37 N 32.35 E 73.37 N 32.86 E 73.62 E 73.37 N 32.37 N 32.89 Narai Raghza Kundiwam Chak Amru Lohara Marara Warsalke Sainewali Laike Ballowali Adowali Kalewali Chak Dea Singh Lalewali Bheloke Sangatpur Buttar Badiana Sol Kolpur Tang Dilwan Chal Dauke Kalan Dauke Khurd Bhular Mirza Goraya Lodhe Bambanwala Mitranwali Bharoke Saroke Faqiranwali Khurd Kot Bela Sahanpal Chak Kamal Dhole Khairewal Nain Dharowal Busal Bar Musa Miana Gondal Faqirian Phularwan Rampur Jaura Ghukiani .37 N 32.19 E 75.37 N 32.37 N 32.52 E 74.31 E 74.39 E 73.15 E 73.71 E 75.37 N 32.37 N 32.37 N 32.37 N 32.37 N 32.74 E 74.37 N 32.97 E 73.54 E 74.62 E 74.37 N 32.64 E 74.37 N 32.64 E 74.37 N 32.94 E 72.12 E 73.99 E 73.57 E 74.75 E 73.37 N 32.

75 E 72.37 N 32.47 E 74.89 E 73.07 E 70.59 E 73.36 N 32.37 N 32.36 N 32.84 E 73.91 E 74.60 E 72.55 E 72.36 N 32.36 N 32.70 E 72.37 N 32.47 E 71.45 E 73.17 E 74.07 Chawa Gulluwala Dhakwan Rawal Basra Kotli Awan Jhawarian Saiyidal Kudlathi Kaddhi Birbal Kaura Kabari Alluwali Kattah Khel Bahu Khel Ispana Raghza Chhamal Sarjal Laisar Badwal Zafarwal Khidduwali Dogranwali Chawinda Jassoran Sodreke Nathu Kaler Panjgarain Rachhara Metle Kotla Gillan Chak Kanwalit Mandranwala Jaura Kot Inayat Khan Sangowali Khiwewali Hardo Jeoki Salhoke Rukh Singhpura Chhanni Saiyidan Saida Aggar Jhang Bhojowal Dhori .66 E 74.36 N 32.37 N 32.36 N 32.81 E 73.36 N 32.63 E 71.36 N 32.36 E 72.36 N 32.37 N 32.12 E 75.54 E 74.59 E 72.36 N 32.79 E 72.36 N 32.37 N 32.37 N 32.36 N 32.37 N 32.36 N 32.36 N 32.36 N 32.36 N 32.37 N 32.37 N 32.42 E 71.74 E 74.37 N 32.36 N 32.40 E 73.42 E 74.37 N 32.36 N 32.36 N 32.85 E 69.34 E 73.04 E 74.12 E 74.64 E 72.52 E 74.37 E 74.07 E 75.37 N 32.69 E 72.36 N 32.52 E 73.72 E 72.37 N 32.36 N 32.83 E 75.22 E 74.36 N 32.70 E 72.36 N 32.36 N 32.59 E 74.36 N 32.23 E 75.37 N 32.36 N 32.52 E 74.37 N 32.76 E 74.36 N 32.02 E 73.N 32.36 N 32.71 E 74.57 E 74.36 N 32.69 E 74.36 N 32.

34 N 32.79 E 72.31 E 74.74 E 74.59 E 72.92 E 73.34 N 32.11 E 74.11 E 75.34 N 32.86 E 73.54 E 72.34 N 32.62 E 72.36 N 32.34 N 32.34 N 32.94 E 72.34 N 32.34 N 32.55 E 70.57 E 72.34 N 32.44 E 73.36 N 32.67 E 72.91 E 73.37 Rajpura Nurpur Kaleke Jahanewala Kakkewala Kot Kamboh Nau Muhammad Tuta Chak Musa Kot Maghrab Chachar Nurowana Sandral Bandial Dhingana Aghzar Khel Pai Muhammad Akbar Masrur Chakwal Kukiyal Hamidpur Kot Kalal Mand Dugri Kot Ghulam Muhammad Daska Jandu Sai Badewala Kalar Kakka Kaulo Bara Pind Jamke Chatha Chhinawan Dilawar Rasulnagar Bahri Bhiku Kalan Gahri Santpura Chabba Ahmadpur Nabi Shah Bala Laryala Kalra Kot Bhai Khan Kot Pahlwan Shiwala .42 E 71.34 N 32.77 E 72.34 N 32.75 E 72.36 N 32.34 N 32.34 N 32.36 N 32.34 N 32.64 E 72.34 N 32.74 E 72.55 E 72.36 N 32.57 E 74.34 N 32.82 E 71.34 N 32.36 N 32.97 E 72.36 N 32.34 N 32.70 E 72.34 N 32.36 N 32.N 32.34 N 32.34 N 32.36 N 32.34 N 32.34 N 32.61 E 74.49 E 73.00 E 72.24 E 74.36 N 32.02 E 74.36 N 32.92 E 72.34 E 72.60 E 73.34 N 32.79 E 73.34 N 32.36 N 32.89 E 73.36 N 32.34 N 32.62 E 72.40 E 70.56 E 74.85 E 72.45 E 72.02 E 73.36 N 32.34 N 32.36 E 74.57 E 74.36 N 32.36 N 32.31 E 75.34 N 32.55 E 75.36 N 32.34 N 32.81 E 70.

32 N 32.97 E 73.32 N 32.64 E 74.27 E 74.34 N 32.32 N 32.11 E 75.07 E 73.32 N 32.54 E 74.62 E 74.52 E 74.99 E 73.34 N 32.32 E 72.69 E 74.32 N 32.42 Bolah Gunjyal Duaba Kirri Khisor Chagmalai Bagga Mariyal Sohawara Ramri Pindi Purbian Seowal Dhaul Rajian Kamalpur Sikandarpur Qadianwali Maddupur Sarangpur Khurpa Manjke Salemeke Langen Jhakkar Abdali Lawere Kamala Judhala Firozke Sohawi Paropi Dhedowali Goindke Ibbanwali Adilgarh Waiyanwali Pir Kot Ahmadnagar Pathan Kot Kaler Shah Rahman Dhapai Hasanwali Pindori Khurd Burj Manchar Maharajke Chhanni Ghola Chak Shahbaz Ghuganwali .57 E 74.20 E 70.40 E 71.32 N 32.34 N 32.32 N 32.32 N 32.34 N 32.32 N 32.57 E 74.32 N 32.99 E 74.32 N 32.32 N 32.71 E 74.32 N 32.32 N 32.92 E 73.32 N 32.32 N 32.45 E 73.32 N 32.11 E 74.92 E 71.79 E 74.06 E 75.32 N 32.32 N 32.26 E 75.32 N 32.32 N 32.32 N 32.32 N 32.91 E 73.04 E 74.34 N 32.32 N 32.32 N 32.42 E 74.72 E 74.32 N 32.32 N 32.32 N 32.67 E 74.32 N 32.62 E 74.89 E 73.91 E 73.32 N 32.32 N 32.71 E 74.49 E 74.64 E 74.75 E 73.74 E 74.59 E 74.32 N 32.77 E 74.21 E 74.99 E 73.66 E 74.32 N 32.25 E 71.32 N 32.74 E 74.17 E 75.32 N 32.69 E 73.N 32.32 N 32.32 N 32.32 N 32.32 N 32.32 N 32.84 E 73.32 N 32.

32 N 32.31 N 32.62 E 74.59 E 74.32 N 32.44 E 72.31 N 32.31 N 32.73 E 70.70 E 72.32 N 32.94 E 72.61 E 70.31 N 32.67 E 74.32 N 32.32 N 32.72 E 74.32 N 32.31 N 32.92 E 74.32 N 32.50 E 70.72 E 74.31 N 32.95 E 72.32 N 32.95 E 72.31 N 32.32 N 32.31 N 32.86 E 74.37 E 70.32 N 32.89 E 74.72 E 72.59 E 74.31 N 32.31 N 32.31 N 32.31 N 32.32 N 32.32 N 32.47 E 72.32 N 32.31 N 32.31 N 32.31 N 32.31 N 32.32 N 32.66 E 74.07 E 74.32 N 32.40 E 72.57 Gunian Wilsonpur Westonabad Dhanni Khanpur Tatri Jaura Khwajabad Kachhewala Bunga Ichhral Khairpur Thatti Kalrani Namewali Utterai Khichi Nasirwala Jal Pezu Sher Ali Drakki Tajori Kot Nasran Tiarza Militia Simbal Saidpur Tola Jabal Sangowala Munde Bajwe Firozpur Shahzada Kotli Tarkhanandi Kapurpur Darkali Jajupur Lappewali Ramke Sarai Shah Fateh Malipur Panwana Mardana Thatti Godha Randhawa Karangali Sadhanwali Kalluwali .32 N 32.39 E 71.61 E 74.57 E 74.64 E 74.75 E 72.43 E 69.60 E 70.69 E 74.19 E 72.74 E 74.31 N 32.34 E 75.31 N 32.32 N 32.45 E 71.32 N 32.62 E 74.65 E 75.61 E 74.31 N 32.N 32.31 N 32.31 E 73.31 N 32.32 N 32.23 E 75.92 E 72.92 E 71.32 N 32.39 E 72.99 E 74.32 N 32.68 E 71.31 N 32.71 E 74.32 N 32.31 N 32.32 N 32.76 E 74.

86 E 73.79 E 73.34 E 75.31 N 32.31 N 32.20 E 70.31 N 32.31 N 32.06 E 73.31 N 32.21 E 75.71 E 74.56 E 74.31 N 32.31 N 32.80 E 70.04 E 72.29 N 32.16 E 74.77 E 72.31 N 32.N 32.32 E 74.50 E 73.28 E 75.31 N 32.64 E 73.27 E 72.81 E 73.31 N 32.89 E 72.12 E 74.50 E 72.29 N 32.29 N 32.52 E 74.89 E 73.72 E 74.29 N 32.31 N 32.31 N 32.97 E 73.96 E 73.31 N 32.71 E 74.31 N 32.54 E 74.31 N 32.81 E 73.29 N 32.31 N 32.37 E 74.92 E 73.31 N 32.31 N 32.31 N 32.31 N 32.31 N 32.89 E 72.31 N 32.31 N 32.29 N 32.67 E 73.31 N 32.31 N 32.52 E 74.47 E 72.31 N 32.71 Tarrar Kotli Baba Faqir Chand Ganjian Sarangi Mugta Mundeke Raja Guman Ranjhai Natt Ghakhar Kalewala Garhi Dungar Jagna Jhamwala Pindori Kalan Manchar Chattha Kot Bhaga Charyari Rasulpur Kot Salim Bahri Qadirabad Chak Alam Mamdana Gadh Abdal Salam Mahmud Kot Dhamman Ali Taragarh Sher Muhammadwala Bakkhar Kotla Saiyidan Khushab Jauharabad Hadali Shaikh Budin Khirgi Post Gharota Paswal Chatrana Raiba Sohian Isa Chahiwali Bilaggan Arki Dogran .29 N 32.31 N 32.31 N 32.92 E 74.17 E 75.31 N 32.25 E 73.31 N 32.44 E 74.31 N 32.31 N 32.54 E 74.31 N 32.12 E 73.31 N 32.31 N 32.87 E 72.31 N 32.29 E 73.29 N 32.05 E 73.29 E 74.35 E 72.31 N 32.31 N 32.17 E 74.

29 N 32.29 N 32.29 N 32.29 N 32.64 E 74.72 E 73.29 N 32.29 N 32.29 N 32.02 E 73.17 E 73.29 N 32.52 E 74.29 N 32.29 N 32.27 E 73.69 E 73.29 N 32.50 E 72.67 E 74.70 E 72.29 N 32.29 N 32.29 N 32.69 E 74.46 E 74.67 E 74.57 E 74.62 E 74.29 N 32.29 N 32.29 N 32.41 E 74.62 E 74.34 E 74.29 N 32.21 E 74.80 E 72.64 E 74.29 N 32.29 N 32.51 E 74.29 N 32.29 N 32.82 E 73.65 E 72.29 N 32.47 E 72.29 N 32.29 N 32.54 E 74.29 N 32.51 E 74.N 32.44 Naukrian Malo Patial Bhagot Burheke Nawal Kulewali Kot Kalal Lohari Hajipur Nangal Kamla Kot Mian Ban Bajwa Kirpalpur Shekhpura Mandh Lallar Kasowala Dalleke Lorrikki Ghalotian Khurd Talwandi Khajurwali Benka Chima Gilwala Ladhewala Chima Mohlanke Rukanpur Ajitke Sherpur Nawan Kot Hardo Pandoke Dhirindian Hazrat Kelianwala Kot Hara Kotli Daim Rerkha Pindi Rawan Chaowal Habibpur Husainpur Chak Jhawarian Utti Bunga Khurshaid Muzaffarabad Haveli Aqil Shah Kalan Shahpur .29 N 32.64 E 74.29 N 32.66 E 74.09 E 74.59 E 74.29 N 32.09 E 72.92 E 73.75 E 73.59 E 74.92 E 73.29 N 32.06 E 74.29 N 32.91 E 73.69 E 72.87 E 73.97 E 73.47 E 72.29 N 32.29 N 32.29 N 32.29 N 32.29 N 32.95 E 72.29 N 32.29 N 32.89 E 73.29 E 74.29 N 32.29 N 32.29 N 32.29 N 32.29 N 32.80 E 72.29 N 32.52 E 74.29 N 32.29 N 32.

72 E 74.02 E 75.27 N 32.91 E 70.27 N 32.27 N 32.29 E 74.96 E 73.27 N 32.27 N 32.27 N 32.27 N 32.27 N 32.42 E 74.35 E 70.67 E 74.27 N 32.82 Nathuwala Harnoli Piplan Talgi Indari Abizar Zam Post Wana Ikhlaspur Chhale Shakargarr Hansowala Chak Dudhu Fatowal Ukhli Mohla Sathiala Sangial Dhamthal Depoke Charwind Amin Shah Kamalpur Chishtian Dugri Pasrur Musapur Bakhtpur Taqipur Sangarwali Budha Goraya Gujarke Bharthanwala Ghalotian Kalan Othian Ballewala Baddoke Uncha Kaler Jokhian Akalgarh Kot Mian Khan Melu Nau Hujjan Pindi Rahim Gujranwala Bhalwal Sultanpur Chak Biddulph Kotli Nau .62 E 74.24 E 74.58 E 75.30 E 69.27 N 32.29 N 32.27 N 32.33 E 75.27 N 32.12 E 72.27 E 72.27 N 32.94 E 73.97 E 74.55 E 71.27 N 32.26 E 75.40 E 71.27 N 32.74 E 74.01 E 74.82 E 73.27 N 32.29 N 32.27 N 32.61 E 74.29 N 32.27 N 32.27 N 32.17 E 75.85 E 72.27 N 32.72 E 74.29 N 32.94 E 72.14 E 73.29 N 32.99 E 74.46 E 74.27 N 32.84 E 74.49 E 74.51 E 70.74 E 74.64 E 73.27 N 32.85 E 72.27 N 32.27 N 32.27 N 32.27 N 32.N 32.27 N 32.29 N 32.27 N 32.64 E 74.61 E 70.51 E 74.91 E 74.09 E 75.27 N 32.27 N 32.27 N 32.27 N 32.90 E 72.29 N 32.97 E 74.27 N 32.27 N 32.94 E 72.27 N 32.34 E 74.29 N 32.27 N 32.27 N 32.45 E 73.27 N 32.

37 E 72.26 N 32.27 N 32.26 N 32.47 E 72.26 N 32.27 N 32.27 N 32.29 E 75.39 E 72.26 N 32.27 N 32.26 N 32.26 N 32.64 E 73.73 E 70.84 E 73.26 N 32.26 N 32.05 E 71.26 N 32.26 E 72.26 N 32.27 N 32.27 N 32.26 N 32.70 E 73.27 N 32.52 E 74.06 E 74.26 N 32.34 E 75.60 E 73.27 N 32.26 N 32.97 E 74.17 E 74.26 N 32.27 N 32.26 N 32.26 N 32.66 E 74.26 N 32.69 E 72.26 N 32.52 E 72.54 E 74.97 E 73.26 N 32.91 E 73.21 E 75.N 32.26 N 32.51 E 75.26 N 32.27 N 32.11 E 73.27 N 32.27 N 32.15 E 72.45 E 72.26 N 32.26 N 32.22 E 74.59 E 74.27 N 32.26 N 32.75 E 72.23 E 75.92 E 71.26 N 32.26 N 32.66 E 74.44 Ghanula Sakesar Lak Jalpana Shahpur Aqil Shah Khurd Ichhar Nun Jagir Mughlanwala Jhok Manghur Mangur Butala Bijar Chak Islamabad Bilot Chunda Gul Imam Jindai Atto Chak Jindhar Lodhi Lawari Danaur Baheri Khurd Baheri Kalan Fattu Chak Ghial Antowali Khanuwal Ballu Kathana Mehlowala Lala Mal Lalu Budhian Kotli Ramdas Kul Koreke Ghaggarali Trigri Talwandi Rahwali Thatta China Delha Chattha Hardo Warpal Fatehpur Said Nagar Suianwala Allauddinke Saidullahpur Bhuta Nau .27 N 32.29 E 75.12 E 75.81 E 74.80 E 72.36 E 75.44 E 72.16 E 75.27 N 32.26 N 32.32 E 72.15 E 70.26 N 32.37 E 72.27 N 32.27 N 32.29 E 75.53 E 69.57 E 74.27 N 32.81 E 73.

37 E 73.24 N 32.24 N 32.26 N 32.24 E 75.28 E 75.19 E 75.24 N 32.26 N 32.26 N 32.24 N 32.32 E 72.26 N 32.40 E 72.26 N 32.27 E 72.26 N 32.24 N 32.65 E 75.33 E 75.21 E 75.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.26 N 32.24 N 32.60 E 70.12 Thatta Murlan Ambar Musa Kalan Saiyidan Deowal Islamabad Kot Allah Bakhsh Salimabad Karorewala Midh Kirpalka Mitha Tiwana Shekhu Paniala Khaibar Shah Alam Manzai Karab Kot Salo Bains Mirpur Sainian Jalala Dhola Bhat Bhairon Chak Jattan Fatta Musepur Jangla Sahanpur Adowana Tarpai Lawankh Chak Atla Chahr Lalwan Lalian Sandukpur Chak Kale Khan Phagwari Musalmanan Darian Saroach Brahmanan Phagwari Hinduan Banial Brahmanan Chatri Sikariali Majra Kot Asalat Kasraj .26 E 75.26 N 32.24 N 32.24 N 32.26 N 32.24 N 32.24 N 32.34 E 75.12 E 75.42 E 72.36 E 75.26 N 32.24 E 75.40 E 73.97 E 72.24 N 32.24 N 32.28 E 75.24 N 32.36 E 75.43 E 70.26 N 32.23 E 75.02 E 70.N 32.26 N 32.21 E 75.26 N 32.36 E 75.26 N 32.23 E 75.25 E 69.47 E 72.36 E 75.36 E 75.12 E 75.24 N 32.24 N 32.26 N 32.24 N 32.88 E 70.12 E 72.28 E 75.26 N 32.24 N 32.26 E 75.26 N 32.24 E 73.31 E 75.36 E 75.28 E 75.32 E 73.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.79 E 72.24 N 32.33 E 75.31 E 75.94 E 72.26 N 32.21 E 75.12 E 75.24 N 32.24 N 32.

24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.91 E 73.86 E 74.04 E 75.81 E 73.85 E 72.24 N 32.N 32.24 N 32.24 N 32.77 E 72.24 N 32.47 E 72.77 E 74.44 E 74.22 E 73.40 E 73.69 E 74.24 N 32.21 E 74.12 E 73.57 E 73.82 E 74.84 E 72.80 E 72.24 N 32.24 N 32.24 N 32.12 E 72.24 N 32.02 E 73.24 N 32.06 E 75.24 N 32.42 E 73.24 N 32.34 E 73.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.07 E 75.42 Manka Jatla Bhatian Gumtala Thikarian Chhechhian Babral Maingra Man Sankhatra Tapyala Lohan Chida Qila Sobha Singh Kala Pahar Sikandarpur Naushahra Basiwala Dholewali Akbar Bhatti Bhango Lambanwali Kilaske Hardo Saharan Sadhanwali Kot Qadir Bakhsh Kot Kamir Kot Jan Muhammad Bahak Ahmadyar Kokare Nurpur Chakore Musa Khurd Kot Hast Khan Jassowal Bhabra Uppi Rawana Paniar Thatta Nau Shaikhpura Nau Midh Nau Jalalabad Khizarabad Aminabad Jhammat Nun Kallu .54 E 73.30 E 73.24 N 32.32 E 74.24 N 32.72 E 74.24 N 32.01 E 74.24 N 32.24 N 32.24 N 32.40 E 73.39 E 74.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.11 E 75.11 E 75.57 E 73.90 E 72.24 E 75.92 E 74.89 E 74.45 E 72.24 N 32.24 N 32.61 E 74.57 E 73.24 N 32.24 N 32.66 E 74.24 N 32.24 N 32.24 N 32.24 N 32.25 E 73.24 N 32.24 N 32.87 E 72.02 E 75.06 E 75.24 N 32.24 N 32.11 E 75.

23 E 75.22 N 32.24 N 32.78 E 69.19 E 75.12 E 75.26 E 75.22 N 32.22 N 32.22 N 32.29 E 75.23 E 75.22 N 32.16 E 75.29 E 75.45 E 70.11 E 75.22 N 32.29 E 75.24 E 75.22 N 32.N 32.23 E 75.40 E 72.24 N 32.24 N 32.22 N 32.24 N 32.24 N 32.22 N 32.17 E 75.07 E 75.31 E 69.33 E 75.22 N 32.12 E 75.09 E 75.22 N 32.29 E 75.31 E 75.22 N 32.24 N 32.58 E 70.22 N 32.22 N 32.22 N 32.24 N 32.22 N 32.24 N 32.22 N 32.46 E 70.31 E 75.29 E 75.37 E 72.21 E 75.22 N 32.24 E 75.06 E 75.22 N 32.24 N 32.19 E 75.22 N 32.32 E 70.16 E 75.28 E 75.22 N 32.22 N 32.04 Thatti Neka Kandan Kalan see Kandan Kandan Muhammad Shah Ghazi Peruwana Jafran Kot Pathan Tator Piquet Oba Sar Karwal Nargal Mirpur Jaggian Bakarwal Kotli Gagiani Kharloha Kathel Jhanda Mahitpur Bhagwanpur Zamburi Zambura Madhopur Kureshian Jamalpur Ratanpur Kanwal Joian Latko Chak Chak Alawal Odhra Kasana Baroti Dedar Saula Raipur Mansura Kotli Jattan Achli Sathiali Chak Qazian Chhani Dulo Lalian Kazi Motla Kanungoi Ranial .22 N 32.22 N 32.24 N 32.11 E 75.22 N 32.22 N 32.24 E 75.22 N 32.22 N 32.19 E 75.22 N 32.22 N 32.40 E 70.22 N 32.21 E 75.24 N 32.07 E 75.14 E 75.24 E 75.22 E 72.24 E 75.22 N 32.22 N 32.22 N 32.31 E 75.37 E 72.22 N 32.

22 N 32.22 N 32.22 N 32.82 E 72.22 N 32.47 E 72.22 N 32.22 N 32.22 N 32.30 E 73.22 N 32.59 E 73.N 32.87 E 73.22 N 32.22 N 32.22 N 32.22 N 32.35 E 73.04 E 75.22 N 32.04 E 74.55 E 72.22 N 32.62 E 73.22 N 32.22 N 32.16 E 74.52 E 73.17 E 72.35 E 73.22 N 32.04 E 75.22 N 32.22 N 32.22 N 32.22 N 32.22 E 75.22 N 32.22 N 32.22 N 32.86 E 74.22 N 32.81 E 73.64 E 72.22 N 32.22 N 32.39 Nadala Masial Chhajwal Tondi Sahari Kotli Kanungo Isa Ainowali Nonar Bhuler Chianwali Sian Jharanwala Abdal Arup Mandiala Waraich Darweshke Bhoman Ajan Chak Kotli Miani Sardarpur Sehgal Dhilwan Chak Ghazi Ramki Chatta Kot Khaira Kharak Vanike Chak Sajada Kot Fazil Pir Kot Khambh Alam Akalgarh Burj Hassan Khambh Kalan Chot Khurd Chot Kalan Ran Jholpur Jheoranwali Mangowal Qadirpur Nawan Mitha Masar Sardarpur Shahzadpur Fatehabad Mangowal Kalan .22 N 32.39 E 73.96 E 74.22 N 32.79 E 73.89 E 73.70 E 73.22 N 32.62 E 73.47 E 73.36 E 74.40 E 73.22 N 32.27 E 74.02 E 75.02 E 74.40 E 73.57 E 72.04 E 75.50 E 73.65 E 72.22 N 32.85 E 72.22 N 32.02 E 75.02 E 75.67 E 73.51 E 74.49 E 72.22 N 32.22 N 32.22 N 32.62 E 74.22 N 32.22 N 32.22 N 32.22 N 32.22 N 32.22 N 32.22 E 74.37 E 73.22 N 32.01 E 73.46 E 74.22 N 32.22 N 32.22 N 32.

46 E 70.22 N 32.11 E 75.29 E 75.21 N 32.22 N 32.21 N 32.02 Jalalpur Balawala Dab Nurpur Mir Baji Sheran Naurang Shahbaz Tank Dargai Oba Post Narur Kotli Sainian Jhunman Singh Sujowal Sultanpur Aima Saiyidan Sogian Kotli Gujran Lallu Chak Kukar Dogar Musapur Gagh Malakpur Langian Jagatpur Bhau Brahmanan Fatehpur Afghanan Sukrangiani Maingri Bhagwanpur Thikarian Saraj Nurkot Dialpur Dadipur Bhangala Rangra Khanpur Gujran Bua Bijlipur Niamatpur Ago Munda Bahuwali Samrai Panju Chohan Chhanga .N 32.22 N 32.21 N 32.21 N 32.21 N 32.21 N 32.22 N 32.53 E 70.21 N 32.22 N 32.06 E 75.21 N 32.24 E 75.12 E 75.31 E 75.28 E 75.22 N 32.12 E 75.14 E 75.21 N 32.21 N 32.12 E 75.21 N 32.21 N 32.12 E 75.21 N 32.21 E 75.21 N 32.28 E 75.21 N 32.21 N 32.50 E 70.22 N 32.07 E 75.24 E 75.21 N 32.21 N 32.04 E 75.21 N 32.21 N 32.30 E 71.21 N 32.76 E 75.47 E 71.24 E 75.21 N 32.16 E 75.21 N 32.26 E 75.21 N 32.21 E 75.21 N 32.12 E 75.22 N 32.15 E 70.22 N 32.12 E 75.21 E 72.09 E 75.21 N 32.60 E 70.07 E 75.26 E 75.14 E 75.67 E 71.21 N 32.33 E 75.23 E 75.38 E 69.21 N 32.21 E 75.21 N 32.21 N 32.02 E 75.17 E 75.21 N 32.21 N 32.21 N 32.21 N 32.22 N 32.31 E 75.06 E 75.21 E 75.21 N 32.02 E 75.21 N 32.23 E 75.

57 E 73.30 Bhabra Jattan Budha Pind Khara Takhtpur Kalaswala Basra Wirwala Kotli Kewal Ram Basiwala Talwandi Musa Khan Lohianwala Gondlanwala Thakarki Sal Nat Kotli Kahlwan Dargahiwala Nadala Pakka Wazirke Kot Fazla Kot Ali Naiwala Bucha Chatha Aulakh Gajar Gola Bukan Kalan Bukan Khurd Jhanian Khatrian Bahak Muqaiyaddin Ghar Lakan Basti Makhdum Bhairowal Thakkar Kalan Lakha Dhingranwali Wan Liliani Shadiwal Templerabad Wegowal Haripur Kot Muhammad Khan Mangowal Khurd Tankiwala Khichi Jagir Thatti Ghanera Joya .21 N 32.21 N 32.21 N 32.21 N 32.21 N 32.21 N 32.32 E 73.21 N 32.21 N 32.21 N 32.99 E 73.94 E 73.21 N 32.09 E 73.21 N 32.21 N 32.79 E 72.21 N 32.21 N 32.37 E 72.27 E 73.21 N 32.97 E 73.52 E 72.96 E 73.91 E 73.97 E 73.96 E 74.61 E 74.77 E 73.21 N 32.84 E 73.21 N 32.21 N 32.20 E 73.02 E 74.49 E 73.21 N 32.21 N 32.37 E 73.34 E 74.84 E 72.87 E 73.21 N 32.86 E 73.34 E 73.55 E 73.95 E 72.21 N 32.37 E 73.21 N 32.35 E 72.21 N 32.49 E 73.31 E 74.21 N 32.14 E 74.17 E 72.21 N 32.30 E 72.21 N 32.21 N 32.21 N 32.21 N 32.35 E 72.21 N 32.21 N 32.37 E 74.91 E 74.21 N 32.21 N 32.66 E 74.21 N 32.47 E 74.21 N 32.86 E 73.50 E 72.21 N 32.74 E 74.21 N 32.N 32.21 N 32.44 E 72.21 N 32.21 N 32.21 E 75.21 N 32.21 N 32.21 N 32.19 E 74.21 N 32.21 N 32.89 E 73.

19 N 32.59 E 74.19 N 32.23 E 75.19 N 32.09 E 75.07 E 75.23 E 75.11 E 75.29 E 75.19 N 32.19 E 75.82 E 71.19 N 32.11 E 75.19 N 32.11 E 75.21 N 32.19 N 32.24 E 75.11 E 75.21 N 32.77 E 74.11 E 75.52 E 74.55 E 75.71 E 74.19 N 32.29 E 75.04 E 75.06 E 75.26 E 75.19 N 32.19 N 32.09 E 75.24 E 75.24 E 75.62 E 74.55 E 70.19 N 32.19 N 32.21 N 32.21 N 32.07 E 75.14 E 75.24 E 75.12 E 75.21 E 75.66 E 74.19 N 32.19 N 32.19 N 32.44 Adhi Sargal Dhakki Audal Turan Nau Khanun Jodhe Dhariwal Dhadwal Sarang Chak Khadial Nainakot Mamian Tarel Paswal Panjwal Chak Isar Aima Sheikhan Neki Jattan Hira Jhun Shahpur Madda Kotli Salotra Mastpur Pindi Khurd Pindi Kalan Chakra Sadullapur Mirpur Salehpur Nangal Kallah Husainpur Babrian Tajowal Sabarpur Melu Selu Fazalpur Bakarpur Khano Malhi Natewali Mallah Alipur Uchch Bharung Khiwa Daduwali Pezoke Satrah Burheki .19 N 32.02 E 74.19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.24 E 75.N 32.12 E 75.19 N 32.07 E 75.19 N 32.19 N 32.56 E 70.19 N 32.19 N 32.19 N 32.28 E 75.19 E 75.26 E 75.19 N 32.19 N 32.29 E 75.19 N 32.19 N 32.19 E 71.19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.12 E 70.19 N 32.19 N 32.21 N 32.19 N 32.21 E 75.14 E 75.14 E 75.19 N 32.19 N 32.

27 E 73.39 E 72.28 E 75.19 N 32.85 E 72.19 N 32.19 N 32.22 E 73.49 E 72.53 E 70.19 N 32.19 N 32.03 E 70.60 E 75.17 E 74.19 N 32.19 N 32.19 N 32.93 E 71.51 E 70.50 E 73.19 N 32.69 E 72.55 E 73.69 E 72.19 N 32.19 N 32.17 N 32.19 N 32.38 E 69.24 E 75.19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.80 E 72.19 N 32.19 N 32.94 E 72.19 N 32.81 E 73.29 E 75.19 N 32.17 E 73.04 E 72.99 E 73.15 E 73.17 N 32.19 N 32.19 N 32.04 E 73.N 32.19 N 32.19 N 32.42 E 73.19 N 32.41 E 74.35 E 71.19 N 32.19 N 32.19 N 32.62 E 73.21 E 74.47 E 73.47 E 73.43 E 70.19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.55 E 70.89 E 73.64 E 72.07 E 71.47 E 73.19 N 32.50 E 73.19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.30 E 73.21 Wadala Sandhuan Bhikhopur Kot Bhawani Das Butala Sardar Jhanda Singh Noinwala Kot Kailian Chakanwali Kot Panah Beriwala Kot Ishaq Mehdiabad Dhariwal Tarigra Rajaabad Muzaffar Kuhna Gujarke Kot Jafar Pheroki Qila Jawahar Singh Warian Kudir Adhrahma Kot Umrana Bucha Kalan Kot Mumin Tarar Nuriwala Malakpur Mari Ghulampura Haidarabad Jahanabad Gujranwala Sanika Bitta Kotla Lodhian Saiyiduwali Sarfaraz Garah Azami Theri Malik Ranwal Baloch Tatai Hir Kainth Brahmnan Chak Bhopa Mehripur .19 N 32.19 N 32.19 N 32.19 N 32.44 E 73.45 E 73.75 E 73.19 N 32.47 E 73.17 N 32.84 E 73.

17 N 32.14 E 74.17 N 32.17 N 32.17 N 32.17 N 32.17 N 32.69 E 74.17 N 32.22 E 73.49 E 73.62 E 73.17 N 32.17 N 32.11 E 75.57 E 73.17 N 32.07 E 75.17 N 32.07 E 74.74 E 73.00 E 72.02 E 75.17 N 32.67 E 73.19 E 73.17 N 32.02 E 75.N 32.15 E 73.09 E 75.17 N 32.17 N 32.97 E 73.17 E 75.12 E 75.36 E 74.21 E 75.86 E 73.17 N 32.17 N 32.17 N 32.17 N 32.47 E 74.17 N 32.09 E 75.01 E 73.16 E 75.17 N 32.96 E 73.06 E 75.16 E 75.96 E 74.17 N 32.17 N 32.17 N 32.17 N 32.17 N 32.92 E 73.17 N 32.19 E 75.17 N 32.17 N 32.17 N 32.06 E 75.17 N 32.17 N 32.99 Bhabra Chhawaryian Nangal Manhasan Dera Manhasan Bisso Buzurg Kot Nathu Kala Chechi Bhajna Pherowal Madda Saido Dera Bhawanipur Lalchandpur Gurala Kot Lalu Chhina Fatehpur Ladewala Panjgarain Dhodha Thatta Bawa Ratla Jattol Siranwali Mokhal Nuinke Gagarke Maddo Khalil Papna Khah Qila Deo Theri Gilan Dhapai Basakha Singh Tarewala Kot Dewal Madan Chak Jhattanwali Kalerwala Chak Kharal Marh Bashi Sawanpura Jhamb Muzaffar Nau Loranwala Maire Mela Chhanni Shaikhani Kot Haidarabad Kot Kasar .59 E 74.17 N 32.17 N 32.29 E 74.17 N 32.17 N 32.07 E 75.77 E 73.14 E 73.17 N 32.81 E 73.12 E 75.17 N 32.17 N 32.76 E 74.71 E 74.17 N 32.89 E 73.34 E 74.17 N 32.17 N 32.17 E 75.17 N 32.17 N 32.01 E 74.17 N 32.17 N 32.

16 N 32.17 N 32.17 N 32.80 E 72.64 E 72.34 E 72.16 N 32.17 N 32.16 E 75.17 N 32.28 E 75.19 E 75.45 E 72.11 E 75.16 N 32.21 E 75.16 N 32.24 E 75.24 E 75.11 E 75.16 N 32.16 E 72.17 N 32.16 N 32.10 E 70.23 E 75.N 32.16 E 75.07 E 75.85 E 72.16 N 32.28 E 75.16 N 32.16 N 32.16 N 32.28 E 75.17 N 32.16 N 32.17 N 32.17 N 32.17 N 32.16 N 32.51 E 70.16 N 32.17 E 75.16 N 32.07 Malakghar Kharian Ajnala Bilochanwala Kot Joya Ahmadabad Kudiana Bhattranwala Sahbowal Hamoka Hamoka Machhora Shimali Kot Jai Giloti Kahu Jamal Kurai Pathar Sheikhupur Mallahan Hajipur Dhagowal Darya Afghanan Khadial Jugial Iliaspur Pakhral Harial Atial Mamka Bhikho Chak Baira Gujran Nanowal Fatuwal Gurgal Darya Manhasan Kalu Khera Jarpal Dhingar Chhajwal Jattan Yusafpur Panwan Jaunipur Katarian Sundarpur Kutrowal Tittarpur Matta Manpur Dumanwali .07 E 75.19 E 75.16 N 32.35 E 72.09 E 75.16 N 32.16 N 32.16 N 32.14 E 75.10 E 71.30 E 71.24 E 75.17 N 32.75 E 70.17 N 32.17 N 32.17 E 75.09 E 75.21 E 75.28 E 75.16 N 32.23 E 75.16 N 32.16 N 32.17 N 32.21 E 75.90 E 72.17 N 32.16 N 32.16 N 32.17 N 32.07 E 75.16 N 32.16 N 32.17 N 32.11 E 75.65 E 72.70 E 72.16 N 32.16 N 32.38 E 70.17 N 32.12 E 75.16 N 32.16 N 32.44 E 72.23 E 75.31 E 75.

16 N 32.74 E 72.16 N 32.16 N 32.16 N 32.01 E 73.42 E 73.72 E 72.16 N 32.16 N 32.49 E 74.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.89 E 73.16 N 32.16 N 32.25 E 73.79 E 72.95 E 72.77 E 72.02 E 75.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.07 E 75.39 E 73.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.16 N 32.96 E 73.16 N 32.19 E 74.92 E 73.16 N 32.12 E 74.92 E 72.16 N 32.16 N 32.04 E 75.44 E 73.16 N 32.16 N 32.86 E 74.50 E 73.16 N 32.24 E 73.16 N 32.12 E 72.16 N 32.16 N 32.72 E 73.52 E 73.N 32.82 E 73.16 N 32.47 E 73.99 E 73.16 N 32.16 N 32.16 N 32.82 E 74.81 E 73.16 N 32.06 E 75.54 E 74.37 E 74.07 E 75.81 E 73.64 E 73.16 N 32.45 E 73.62 E 74.49 E 73.70 Bustan Afghanan Rupowali Faridpur Deodi Nangal Kanjrur Dungyan Domala Chuhar Munda Saukanwind Change Kotli Maharan Nadala Gujranwala Ladhewala Waraich Hardo Deorhi Kot Shah Muhammad Kot Jiwa Kot Chand Bakhshishpura Qila Bagh Singh Harchoke Kot Harkarn Bhangwan Shori Dhiranki Lalki Malikwala Raghu Bhunda Khanpur Baleke Nau Baleke Kuhna Panjgarain Chak Bhatti Chhanni Thathlan Ram Rihan Halalpur Kaore Kut Kot Saiyid Abbas Maraulianwala Singhpura Kot Kaura Kot Awan Mahlanwala Pindi Miana Kot Allozai .66 E 74.94 E 73.16 N 32.01 E 74.16 N 32.16 N 32.04 E 75.16 E 75.16 N 32.55 E 73.70 E 72.

14 N 32.10 E 71.14 N 32.14 N 32.16 N 32.14 N 32.90 E 71.23 E 75.16 N 32.14 N 32.12 E 75.14 N 32.16 N 32.14 N 32.16 N 32.11 E 75.26 E 75.16 N 32.25 E 70.14 N 32.16 N 32.21 E 75.16 N 32.60 E 72.16 N 32.16 N 32.14 N 32.14 N 32.16 N 32.14 E 75.14 E 72.02 E 70.14 N 32.07 E 75.07 E 75.09 E 75.14 N 32.21 E 75.09 E 75.17 E 75.35 E 72.16 N 32.08 E 71.14 N 32.16 N 32.19 E 75.14 N 32.21 E 75.06 Dhrema Lahorianwala Kot Sultan Kot Shada Husain Shah Thatti Nun Mangril Meli Pir Bakhsh Darawi Kalur Kot Khanu Khel Saiyid Alian Kathgarh Takwara Dabra Kot Murtaza Pindi Doaba Darya Gujran Kot Doaba Chokhari Dera Nur Malak Korotana Phamra Khanpur Afghanan Barowal Naushehra Naugaza Sahid Khera Maina Khera Fatuhi Chak Dalla Nangal Bura Walipur Panwan Khokhar Kotla Kahlawan Talwara Mandiali Khurd Mandiali Kalan Mamewal Kot Bachna Satuwal Misriwal Kotli Ram Das Kot Harsahai Sultanpur Mustafapur Malak Afghanan Shahzada .63 E 70.30 E 71.09 E 75.12 E 75.14 N 32.14 N 32.28 E 75.27 E 71.40 E 72.19 E 75.17 E 75.55 E 72.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.11 E 75.24 E 75.11 E 75.14 N 32.14 N 32.14 N 32.07 E 75.14 N 32.16 N 32.52 E 72.14 E 75.16 N 32.14 N 32.28 E 75.11 E 75.14 N 32.26 E 75.37 E 72.14 N 32.40 E 72.N 32.11 E 75.17 E 75.16 N 32.14 N 32.16 N 32.11 E 75.09 E 75.14 N 32.

89 E 73.14 N 32.14 N 32.25 E 73.14 E 75.55 E 73.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.65 E 73.06 E 74.20 E 73.14 N 32.14 N 32.14 N 32.77 E 73.14 N 32.69 E 73.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.04 E 75.14 N 32.62 E 73.87 E 73.61 E 74.14 N 32.99 E 73.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.96 E 73.02 E 73.14 N 32.14 N 32.41 E 74.06 E 75.96 E 73.37 E 73.91 E 73.09 E 74.14 N 32.06 E 75.91 E 73.91 E 73.56 E 74.06 E 75.10 E 72.84 E 73.14 N 32.17 E 73.14 N 32.37 E 74.14 N 32.47 E 73.91 E 73.25 E 73.67 E 74.04 E 75.14 N 32.14 N 32.75 E 73.14 N 32.14 N 32.25 E 73.14 N 32.27 E 73.02 E 75.14 N 32.14 N 32.06 E 75.N 32.14 N 32.15 E 73.04 E 75.97 Musalmani Kathuwali Ghaka Kotli Bahbalwali Achalwali Mirzewali Gangran Chak Khalil Khanwali Isaharwali Kapurdeo Muzaffar Rajadiwale Kotli Moman Doburji Jabboke Firozwala Hardo Mughal Chak Chak Ugga Qila Didar Singh Nurpur Philloke Khurd Machranwali Qila Jaggu Makewala Hamboke Baddoki Udowali Pokharpur Chak Bahlol Muradian Kotli Amir Singh Kalianwala Chhanni Hijranwan Dulo Kaulo Tarar Gajaranwali Mahmudpur Udian Ramrang Miana Hazara Kotli Saiyidan Mumrana Kotla Panah Daduwala Daulatpur Devidaspura .01 E 74.14 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.06 E 75.14 N 32.02 E 75.27 E 74.14 N 32.14 N 32.14 N 32.

11 E 75.04 E 75.12 N 32.67 E 74.12 N 32.51 E 70.66 E 74.07 E 75.14 N 32.74 E 72.01 E 74.57 E 74.12 N 32.68 E 75.97 E 73.84 Tangowali Zangeza Ludewala Jeistiwala Kaulowal Jalalpur Jadid Wadhi Thatti Muzallam Shaikhowal Mohabpur Bhagwani Shimali Shahzada Safdar Ali Gumal Kaka Khel Basaukot Jarmian Malla Singh Khosa Faridke Langah Mundi Khel Kotli Barekhan Malluwal Lakra Kotli Sutkan Kotla Afghanan Viram Panwan Bhian Talwandi Kahlwan Pakoke Niddoke Datewal Bureke Kot Agha Changa Khiali Shahpur Kot Shera Man Chahil Kuhna Thatta Basau Qila Wazir Singh Chak Umar Nokhar Qila Diwan Singh Chak Chatha Thatta Qutba .12 N 32.16 E 69.52 E 74.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.14 N 32.97 E 73.12 N 32.12 N 32.14 N 32.14 N 32.14 N 32.12 N 32.14 N 32.04 E 75.12 N 32.12 N 32.12 E 72.12 N 32.12 N 32.14 N 32.92 E 73.85 E 72.14 N 32.94 E 74.96 E 73.19 E 75.12 E 74.30 E 72.77 E 74.02 E 70.12 N 32.28 E 71.12 N 32.45 E 72.92 E 73.02 E 75.14 N 32.17 E 74.06 E 75.12 N 32.14 N 32.99 E 73.09 E 73.14 N 32.N 32.14 N 32.12 N 32.94 E 73.12 N 32.12 N 32.04 E 75.16 E 75.06 E 75.12 N 32.73 E 70.12 N 32.74 E 74.12 N 32.12 N 32.12 N 32.04 E 75.09 E 75.54 E 72.44 E 72.65 E 72.14 N 32.37 E 72.14 N 32.14 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.39 E 72.12 N 32.02 E 75.12 N 32.

12 N 32.22 E 73.07 E 72.12 N 32.42 E 73.N 32.12 N 32.12 N 32.34 E 72.77 E 73.79 E 73.84 E 72.26 E 70.12 N 32.12 N 32.82 E 73.12 N 32.28 E 70.40 E 73.12 N 32.12 N 32.50 E 72.05 E 71.12 N 32.47 E 73.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 E 73.12 N 32.14 E 73.47 E 72.35 E 73.12 N 32.30 E 71.12 N 32.92 E 72.12 N 32.00 Chandhar Bhiri Khurd Bhiri Kalan Mangat Niche Kotli Sujana Ahmadpur Sagar Khurd Baware Nau Kot Saiyid Muhammad Rachand Ram Tarar Khanna Narowal Nasowal Shaikh Musa Dad Khatti Shah Bhun Fazil Takht Hazara Barth Rahimpur Kot Ghazi Khurd Kot Ghazi Kalan Nasirpur Kalan Bagri Ghullapur Chakwal Pindi Wariach Nanakpur Mitha Lak Chak Jarma Burj Salamatwala Ghauspura Kot Nagiana Yarewala Sultanpur Bunga Jhammat Gogo Chakki Bhin Malana Dagar Dhallan Mianwadda Amir Shah Bhaguwal Uttar Shaikh Sultan Nili Kach .12 N 32.12 N 32.44 E 73.32 E 72.52 E 73.55 E 72.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.40 E 72.70 E 72.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.82 E 73.37 E 73.08 E 71.12 N 32.79 E 73.12 N 32.19 E 73.62 E 73.12 N 32.19 E 73.65 E 72.23 E 71.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.12 N 32.34 E 73.05 E 70.82 E 73.74 E 73.49 E 73.12 N 32.19 E 73.12 N 32.24 E 73.79 E 72.12 N 32.75 E 72.12 N 32.10 E 73.12 N 32.12 N 32.51 E 70.12 N 32.77 E 72.12 N 32.

11 N 32.11 E 74.11 N 32.07 E 75.12 E 75.97 E 73.04 E 75.04 E 75.11 N 32.11 N 32.89 E 74.07 E 75.N 32.11 N 32.70 E 73.82 E 74.11 N 32.11 N 32.11 N 32.62 E 73.11 N 32.71 E 74.11 N 32.11 N 32.11 N 32.52 E 73.11 N 32.14 E 75.14 E 75.01 E 74.02 E 75.77 E 74.11 N 32.11 N 32.11 N 32.11 N 32.70 E 73.09 E 75.11 E 75.11 N 32.96 E 74.49 E 74.34 Chhani Tika Jarur Jarmian Jhanda Bajo Chak Bolakhi Chak Gol Maddoke Aulia Ada Dera Afghanan Ranewal Nangli Kohlian Afghanan Waraich Doda Chak Manak Jassar Narowal Manak Saraj Talwandi Qila Suba Singh Naddha Sikhana Butala Sharm Singh Sahnsrah Theri Sansi Dhariwal Qila Mihan Singh Khabbeke Chahil Nau Naukarian Kot Nidhan Ramgarh Kot Ladha Dera Dhundu Ram Sagar Kalan Kot Hashmat Batera Qila Ram Kaur Prem Kot Chak Mulo Balo Nau Balo Kuhna Chhanni Jana Mirki Khurd Bhun Ratta .11 E 75.11 N 32.11 N 32.11 N 32.04 E 75.11 N 32.17 E 75.11 N 32.45 E 73.54 E 73.14 E 75.86 E 73.09 E 74.11 N 32.75 E 73.11 N 32.11 N 32.96 E 73.11 N 32.51 E 74.11 N 32.11 N 32.67 E 73.11 N 32.94 E 73.06 E 73.89 E 73.11 N 32.89 E 73.11 N 32.11 N 32.11 N 32.02 E 75.06 E 75.11 N 32.11 N 32.11 N 32.24 E 74.19 E 74.11 N 32.26 E 74.11 N 32.11 N 32.11 N 32.65 E 73.11 N 32.11 N 32.11 N 32.11 N 32.59 E 74.49 E 73.11 N 32.

11 N 32.87 E 72.11 N 32.11 N 32.96 E 70.52 E 71.09 N 32.04 E 74.11 N 32.09 N 32.09 N 32.22 E 73.11 N 32.27 E 71.35 E 75.11 N 32.74 E 72.11 N 32.11 N 32.32 E 72.11 N 32.74 E 72.06 E 75.09 N 32.70 E 72.11 N 32.12 E 73.09 E 73.89 E 72.32 E 72.45 E 72.49 E 72.11 N 32.11 E 75.35 E 72.07 E 75.92 E 72.11 N 32.11 N 32.82 E 74.11 N 32.78 E 70.08 E 70.12 E 73.94 E 74.38 E 70.11 N 32.09 N 32.17 E 73.11 N 32.11 N 32.11 N 32.79 E 74.32 E 72.11 N 32.35 E 72.37 E 72.11 N 32.09 E 72.11 N 32.32 E 73.09 N 32.09 N 32.11 N 32.09 N 32.41 E 70.11 N 32.09 N 32.22 E 71.09 N 32.11 N 32.11 N 32.87 E 74.09 N 32.N 32.39 E 72.95 E 72.85 E 71.11 N 32.11 N 32.25 E 73.11 N 32.11 N 32.28 E 72.84 E 74.11 N 32.11 N 32.11 N 32.11 N 32.62 Kot Daim Burj Ghulam Rasul Nasirpur Khurd Thatta Berian Kot Kala Garhi Kalan Chak Miana Matila Ghorianwala Dhirke Kot Paira Ram Kachhar Ajatian Gillanwala Tirkota Lakhian Buslana Chakrala Thatti Dhakwan Bunga Balochan Sighwal Kotla Jagir Bunga Sighwal Jaura Jagir Rangpur Chann Adhi Kot Delhi Namdar Nun Segri Paharpur Yarik Jamal Awan Matta Shada Rura Bupa Sajanpur Gujartur Pairewal Nangli Ransiwal Balian Dhariwal Ghota Fatehgarh Adoke Ghatialian .82 E 71.11 N 32.09 E 75.69 E 74.11 N 32.

09 N 32.09 N 32.09 N 32.57 E 73.09 N 32.67 E 72.09 N 32.70 E 70.84 E 72.09 N 32.09 N 32.09 N 32.09 N 32.07 E 71.92 E 73.45 E 73.44 E 74.94 E 73.82 E 73.89 E 72.34 E 74.83 E 70.09 N 32.10 E 72.09 N 32.09 N 32.09 N 32.11 E 73.20 E 73.09 N 32.09 N 32.05 E 71.46 E 74.09 N 32.37 E 73.52 E 72.09 N 32.09 N 32.92 E 73.09 N 32.09 N 32.09 N 32.71 E 70.09 N 32.19 E 73.09 N 32.39 E 74.09 N 32.09 N 32.02 E 70.87 E 73.09 N 32.09 N 32.67 E 73.22 E 73.54 E 73.09 N 32.09 E 74.09 N 32.19 E 74.09 N 32.09 N 32.09 N 32.35 E 72.09 N 32.09 N 32.60 E 73.70 E 72.09 N 32.09 N 32.09 N 32.09 N 32.17 E 73.N 32.09 N 32.09 N 32.77 E 73.35 E 72.09 N 32.22 E 73.09 N 32.34 E 73.97 E 73.42 E 72.09 N 32.09 N 32.22 E 73.28 E 71.48 Chak Ogo Thatta Gulab Singh Bhopar Tokri Uggo Bhindar Kohluwala Harlanwali Kot Mand Qila Chanda Singh Chak Wirkan Palangpur Chak Mirali Chabba Sindhwan Jallan Dahranwala Dhingranwala Pindi Baware Kot Chian Ganjianwala Mirki Kalan Pindi Dhodhal Kot Pahlwan Mir Mukhtiar Thatti Khurd Chak Badar Burj Daim Badar Fattowala Mahiwal Jalap Saghrewala Chak Nahrwala Chak Sada Gunianwala Sargodha Baihk Janewala Thatti Ubhi Gondal Girot Mithapur Khurd Mithapur Dirkhan Segriwala Rodi Khel Sadra Namdari Garah Muhabbat .09 N 32.42 E 73.54 E 74.12 E 73.09 N 32.03 E 71.

07 N 32.87 E 73.34 E 73.99 E 73.N 32.82 E 73.07 N 32.07 N 32.07 N 32.07 N 32.07 N 32.79 E 74.37 E 73.54 E 73.07 N 32.07 N 32.49 E 73.70 E 72.62 E 73.20 E 70.07 N 32.07 N 32.91 E 73.07 N 32.39 E 73.07 N 32.07 N 32.07 N 32.16 E 74.15 E 75.66 E 74.06 E 73.07 N 32.09 N 32.07 N 32.07 N 32.07 N 32.07 E 70.07 N 32.07 N 32.07 N 32.20 E 72.91 E 73.51 E 74.07 N 32.07 N 32.09 E 75.07 N 32.07 N 32.09 N 32.07 N 32.35 E 73.07 N 32.82 E 72.07 N 32.89 E 72.91 E 73.02 E 74.09 E 75.79 E 72.07 N 32.07 N 32.69 E 73.40 E 73.57 Kot Azam Manjhi Ransike Mardana Alloke Miadi Shera Pung Chandarki Rangla Miraliwala Harchoke Sado Guraya Sago Bhago Thabal Taunganwali Kot Kesho Godha Kalsian Thatta Rajian Jaidke Chak Chatta Hafizabad Qila Sahib Singh Solgin Chhanni Mitha Chhanni Karim Dad Thatta Jahid Hasanwala Sindwan Fatehpur Naurozpur Solgin Thatta Argan Jalalpur Nau Kotla Andarun Jalalpur Kuhna Thatta Sikandar Thatta Rahman Mohriwal Abbal Jamalpur Sun Samoranwali Mustafabad Chaukera Yusufpur Waiyanwali Kishengarh .07 N 32.07 E 74.62 E 73.82 E 72.07 N 32.20 E 73.07 N 32.67 E 73.37 E 73.07 N 32.07 N 32.07 N 32.07 N 32.07 N 32.07 N 32.77 E 73.96 E 73.07 N 32.54 E 73.90 E 72.85 E 72.07 N 32.07 N 32.75 E 73.64 E 73.07 N 32.07 N 32.44 E 73.09 E 75.50 E 73.

04 E 75.07 N 32.07 N 32.32 E 72.06 N 32.56 E 74.06 N 32.06 N 32.53 E 70.07 N 32.61 E 69.96 E 73.07 N 32.07 N 32.07 N 32.06 N 32.06 N 32.02 E 75.07 N 32.07 N 32.41 E 74.97 E 73.71 E 74.10 E 71.07 N 32.81 E 73.52 E 71.06 N 32.06 E 72.06 N 32.06 N 32.06 N 32.07 N 32.02 E 75.32 E 72.07 N 32.59 E 74.06 N 32.07 N 32.03 E 71.54 E 72.06 N 32.07 N 32.86 E 73.07 N 32.07 N 32.06 N 32.35 E 72.36 E 69.07 N 32.85 E 69.07 N 32.20 E 71.04 E 75.07 N 32.00 E 70.39 E 72.81 E 73.06 N 32.72 Abbaspur Kangra Sikandarpur Salar Wijh Mahabta Pir Sabz Mochiwal Thatti Nihkkan Thatti Lammi Wasu Roda Nawan Jandanwala Namdar Waddhewala Umarwali Kurar Rangpur Shimali Khanpur Shahdau Bochra Beliwala Kanauri Rori Khajuri Kach Spalipan Khan Kot Sandhu Pakhoke Manjke Jalu Nangal Burj Tikku Pejowali Hallowal Jatrike Kali Rahimpur Rajewala Panj Garain Madan Chak Aulakh Suratabad Seoki Dhuni Pir Kot Kot Qadir Bakhsh Kharlanwala .07 N 32.07 N 32.96 E 70.06 N 32.07 N 32.03 E 71.07 N 32.33 E 75.06 N 32.72 E 73.06 N 32.60 E 71.98 E 70.74 E 73.07 N 32.20 E 71.92 E 73.07 N 32.37 E 72.27 E 72.07 N 32.02 E 74.N 32.06 N 32.47 E 72.06 N 32.06 N 32.34 E 73.07 N 32.05 E 71.82 E 74.07 N 32.47 E 72.44 E 72.49 E 72.

20 E 73.45 E 73.59 E 73.47 E 73.06 N 32.69 E 73.06 N 32.06 N 32.94 E 72.89 E 72.17 E 73.62 E 73.45 E 73.65 E 72.06 N 32.29 E 73.06 N 32.35 E 72.06 N 32.80 E 72.06 N 32.06 N 32.87 E 72.42 E 72.06 N 32.04 N 32.06 N 32.06 N 32.06 N 32.06 N 32.06 N 32.90 E 70.06 N 32.09 E 72.06 N 32.06 N 32.29 E 73.14 E 73.06 N 32.64 E 73.06 N 32.06 N 32.06 N 32.40 E 72.79 Ramghar Burj Fateh Ali China Mamna Kot Nawan Kot Mubarak Sarupwala Phullo Chirag Shah Bimianwala Walleke Rasulpur Maut Fateh Ghar Kot Mahabbat Tanpur Kot Ghazi Khurd Kot Ghazi Kalan Kot Alam Kalan Dullewala Midh Ranjha Khamb Nau Kot Miana Ghaus Muhammadwala Bhagatanwala Dinpur Gujrat Kherianwali Kot Ibrahim Sawanpur Lodeke Sujanpur Khanawala Ramnagar Dhara Kot Chaughatta Sharifa Abbuwala Dhupsari Maihbal Kalaghor Band Kurai Hathala Garah Hayat Kotkai Wiroke Derianwala .64 E 72.57 E 73.75 E 72.06 N 32.06 N 32.04 E 73.84 E 74.29 E 73.06 N 32.06 N 32.02 E 70.56 E 69.20 E 71.55 E 73.06 N 32.06 N 32.06 N 32.60 E 72.06 N 32.63 E 74.06 N 32.32 E 73.10 E 73.06 N 32.90 E 72.69 E 73.06 N 32.06 N 32.06 N 32.49 E 72.06 N 32.06 N 32.N 32.06 N 32.06 N 32.52 E 73.27 E 71.06 N 32.29 E 73.55 E 73.70 E 72.06 N 32.29 E 73.56 E 70.06 N 32.06 N 32.06 N 32.06 N 32.65 E 73.06 N 32.

04 N 32.91 E 73.94 E 72.04 N 32.04 N 32.42 E 73.04 N 32.04 N 32.57 E 73.31 E 74.02 E 72.30 E 73.82 E 73.49 E 74.86 E 73.04 N 32.34 E 73.24 E 73.15 E 73.52 E 73.82 E 73.04 N 32.74 E 73.19 E 73.96 E 73.92 E 73.04 N 32.17 E 73.97 E 72.N 32.04 N 32.04 N 32.04 N 32.96 E 73.04 N 32.17 E 73.04 N 32.04 N 32.04 N 32.06 E 74.04 N 32.04 N 32.04 E 73.04 N 32.04 N 32.96 E 73.04 N 32.54 E 73.04 N 32.50 E 73.64 E 74.96 E 73.92 E 73.04 N 32.95 E 72.04 N 32.04 N 32.45 E 73.64 E 73.04 N 32.87 E 73.04 N 32.40 E 73.04 N 32.04 N 32.19 E 73.04 N 32.04 N 32.81 E 73.04 E 74.04 N 32.04 N 32.04 N 32.04 N 32.04 N 32.04 N 32.37 E 73.04 N 32.04 N 32.84 Kotli Nathu Malhi Dandian Nagre Eminabad Bhakhranwali Budha Guraya Mahia Dhalla Chak Rajada Chak Chuhar Chak Chaudhri Bhund Dhillu Basha Argan Gohri Zafarabad Mandiala Fatehke Nathu Suja Jhallianwala Bugga Madan Phila Mangat Unche Madharianwala Shah Jamal Thatta Nur Shah Shahana Pir Kamal Husseke Patli Saiyidwala Dharian Kan Madhora Sadhuke Balocha Wattu Khurram Lodika Mahiwal Nawan Kot Ghaiwal Tridianwala Chak Sulaiman Khamb Kuhna Luqman Pathankot Mangni Arjanpura Aruri .04 N 32.47 E 73.04 N 32.27 E 74.04 N 32.52 E 73.04 N 32.97 E 73.04 N 32.89 E 73.04 N 32.16 E 74.87 E 73.04 N 32.04 N 32.

02 N 32.77 E 72.04 N 32.35 E 71.21 E -0.04 N 32.40 E 72.32 E 72.00 E 70.81 E 73.04 N 32.68 E 70.04 N 32.77 E 73.04 N 32.04 N 32.02 N 32.04 N 32.34 E 72.N 32.04 N 32.02 N 32.25 E 72.06 E 73.74 Bhonkani Jatoke Saidowana Kot Bhatti Kharal Raipur Kot Baharat Kot Khalsa Gobindgarh Khunan Bhochra Kuhna Jamiatpur Rathana Sangoraka Mobarewala Ahir Surkhru Dhirowal Hirra Chandna Chhina Vattu Langarwala Rangpur Baghur Hetu Kalwal Qazi Shah ki Basti Awan Khokharwala Budh Surkamar Daud Khas Raya Khas Gorala Dalianwali Wahndo Tatli Mali Bhadde Allah Ditta Dher Gobindpura Kot Mari Dogranwala Mallian Dharoke Lawere Ghania Qila Balwant Singh .02 N 32.02 N 32.04 N 32.02 N 32.04 N 32.30 E 72.02 N 32.02 E 72.04 N 32.04 N 32.04 N 32.04 N 32.55 E 72.25 E 71.97 E 73.02 N 32.72 E 72.04 N 32.75 E 70.04 N 32.04 N 32.04 N 32.41 E 74.96 E 70.74 E 74.96 E 73.02 N 32.49 E 72.04 N 32.04 N 32.04 N 32.65 E 72.04 N 32.45 E 72.04 N 32.47 E 74.04 N 32.82 E 72.04 N 32.44 E 74.27 E 72.15 E 74.81 E 74.17 E 71.92 E 73.09 E 74.04 N 32.60 E 72.04 N 32.14 E 74.02 N 32.31 E 74.86 E 73.02 N 32.02 N 32.04 N 32.62 E 72.37 E 72.02 N 32.39 E 72.82 E 71.74 E 72.04 N 32.79 E 72.04 N 32.02 N 32.02 N 32.65 E 72.04 N 32.30 E 72.

74 E 72.02 N 32.70 E 72.01 N 32.02 N 32.32 E 72.34 E 72.40 E 73.02 N 32.34 E 72.17 E 73.02 N 32.02 N 32.30 E 71.80 E 72.44 E 72.62 E 72.88 E 74.39 E 72.90 E 72.02 N 32.02 N 32.69 E 73.91 E 73.02 N 32.59 E 73.02 N 32.02 N 32.02 N 32.29 E 73.02 E 70.15 E 73.02 N 32.29 E 73.50 E 72.12 E 73.02 N 32.01 N 32.02 N 32.65 E 72.02 N 32.70 E 73.02 N 32.02 N 32.02 N 32.47 E 72.02 N 32.32 E 73.60 E 72.01 N 32.02 N 32.02 N 32.02 N 32.02 N 32.17 E 73.02 N 32.01 E 73.02 N 32.25 E 73.44 E 73.02 N 32.02 N 32.02 N 32.02 N 32.57 Mahiwala Kuriala Chhanni Hoshnak Ral Lakhia Lolianwala Lakhi Shah Thatta Gajju Kot Khushhal Maghoki Mona Thatta Salabat Khurram Jowaya Khurram Churrera Garhi Gulla Raja Dahr Aidulpur Ram Diana Badin Jalla Tutna Rangli Hadda Goleki Thatta Musa Sukh Kalan Tadda Chak Chawinda Charnali Akalgarh Narowal Hayatwala Thatta Jhujhan Radhan Kudlathi Dhiro Sial Thatti Raju Bohlriwala Ahir Fateh Shah Jalla Khhishkan Dahotar Kech Nangal Bhuchar Phame Sarai Buiki Jurian Kot Mian Gige .07 E 72.84 E 72.49 E 73.01 N 32.52 E 73.87 E 72.87 E 72.02 N 32.62 E 73.02 N 32.02 N 32.02 N 32.69 E 73.02 N 32.77 E 72.60 E 73.40 E 72.02 N 32.02 N 32.02 N 32.02 N 32.60 E 73.02 N 32.02 N 32.59 E 73.35 E 72.01 N 32.77 E 73.N 32.02 N 32.

01 N 32.00 N 32.18 E 74.99 N 31.17 E 74.41 E 74.01 N 32.38 E 72.N 32.32 E 72.34 E 73.99 N 31.60 E 72.01 N 32.93 E 70.01 N 32.99 N 31.01 N 32.12 E 74.25 E 74.99 N 31.01 N 32.00 N 32.00 N 32.00 N 32.01 N 32.19 E 74.10 E 74.00 N 32.90 E 72.03 E 73.99 N 31.99 N 31.27 E 73.46 E 72.14 E 74.99 E 73.95 E 72.99 N 31.00 N 32.23 E 71.00 E 70.07 E 74.01 N 32.01 N 32.50 E 73.44 E 72.67 E 74.28 E 72.01 N 32.00 N 32.70 E 72.01 N 32.99 N 31.17 E 73.05 E 74.99 N 31.01 N 32.05 E 74.99 N 31.01 N 32.99 N 31.01 N 32.12 E 74.00 N 32.37 E 73.42 E 73.26 E 74.01 N 32.74 Sakhi Madhora Kalan Nabu Rari Tahli Guraya Burj Musti Burkan Sikde Ahmadewala Laluwali Manipura Hiragarh Jamke Mobarikpur Dadan Dhul Lal Husain Lang Kahir Shah Thatha Garah Muhammad Akbar Kassoke Mari Thakuran Tatle Ali Tung Khurd Qila Bhatlian Ghaibi Pagala Kaulowala Wighra Kamala Jalla Dinar Khor Raya Khas Baddomalhi Mangat Kurikot Nandpur Harar Kot Hari Chand Raja Bhula Khangura Tung Lung Chak Sadhu Garhi Mustafa Matu Bhaike Kassoke .00 N 31.24 E 74.00 N 32.64 E 72.27 E 74.01 N 32.00 N 32.01 N 32.99 N 31.99 N 31.43 E 74.01 N 32.27 E 74.00 N 32.19 E 73.72 E 74.03 E 72.99 N 31.99 E 73.00 N 32.47 E 74.05 E 72.41 E 72.10 E 74.01 N 32.

99 N 31.99 N 31.39 E 73.99 N 31.44 E 72.92 E 71.02 E 72.47 E 72.17 E 71.48 E 72.99 N 31.98 N 31.99 N 31.44 E 74.30 E 69.47 E 72.97 N 31.98 N 31.99 N 31.47 E 73.99 N 31.99 N 31.86 E 70.93 E 74.47 E 71.99 N 31.27 E 72.99 N 31.99 N 31.97 N 31.99 N 31.71 E 74.59 E 73.99 N 31.99 N 31.99 N 31.99 N 31.N 31.42 E 72.33 E 72.97 N 31.28 E 72.99 N 31.99 N 31.62 E 74.97 E 73.99 N 31.56 E 70.37 E 72.99 N 31.15 E 73.98 N 31.67 E 72.10 E 73.49 E 74.52 E 71.30 E 74.44 E 72.99 N 31.41 E 72.97 N 31.99 N 31.29 E 72.97 N 31.93 E 70.23 E 71.99 N 31.99 N 31.99 N 31.98 N 31.57 E 74.99 N 31.23 E 74.15 E 72.31 E 72.97 N 31.99 N 31.98 N 31.99 N 31.69 E 73.03 E 70.23 E 72.99 N 31.98 E 71.59 E 72.98 N 31.37 Matto Channi Churera Matteke Thatta Jahad Gurna Jan Muhammadwala Doda Karnanwali Rurala Gidar Khadi Kangra Habibpur Chak Bandi Langarwala Chak Chhajju Lakhiwal Jawahirpur Jhok Lakhi Diwana Balochan Pipli Saidan Chandia Pilowains Biland Retri Fazl Shah Alam Naurang Lak Girsar Muqim Shah Kot Atal Kot Zafar Baladasti Wazhe Gat Mela Kamoke Bhurari Khanjar Khanwala Kotla Watani Haveli Wairan Sikandri Sahiwal Thatti Shahni Bathanwala Mehta Suja Mari Uncha Pind Dinga Sohawa Shamir .98 N 31.99 N 31.56 E 74.99 N 31.50 E 72.39 E 72.98 N 31.99 N 31.

29 E 74.96 N 31.23 E 74.23 E 71.70 E 73.84 E 73.96 N 31.47 E 72.97 N 31.47 E 74.97 N 31.96 N 31.97 N 31.99 E 73.97 N 31.97 N 31.97 N 31.96 N 31.66 E 74.41 E 72.97 N 31.16 E 74.05 E 73.42 E 74.21 E 74.39 E 73.34 E 74.96 N 31.72 E 73.97 N 31.26 E 74.97 N 31.96 E 74.25 E 73.97 N 31.49 E 72.67 E 73.97 N 31.45 E 72.97 N 31.96 N 31.26 E 72.85 E 70.60 E 73.96 N 31.97 N 31.62 E 73.61 E 74.07 E 72.97 N 31.97 N 31.96 N 31.97 N 31.97 N 31.97 N 31.16 E 74.52 E 73.97 N 31.97 N 31.34 E 73.97 N 31.17 E 74.97 N 31.02 E 73.97 N 31.97 N 31.27 E 70.97 N 31.97 N 31.97 N 31.96 N 31.42 E 73.97 N 31.97 N 31.24 E 73.97 N 31.89 E 73.96 N 31.49 E 73.80 E 70.35 E 73.54 Chandali Chhajjoke Kotli Gul Muhammad Khokhar Bhaddu Qila Rai Singh Mari Bhindran Naushahra Virkhan Babbar Dhundhianwala Kot Hasan Khan Kot Hinjranwan Nanuana Kaleke Mauwan Dohatta Khurd Kasise Garhi Wahab Dhalke Kalan Dhalke Khurd Qila Murad Bakhsh Kot Bela Lakhsin Bhabhrana Muhammadwala Haveli Meknan Bhawan Shah Samahdarwala Mubarak Khan Kangra Dinpur Bhan Musaffar Khan Shergarh Tinda Saggu Rahman Kot Isa Khan Malikpur Ghuchli Chakkian Mahe Ghainan Toleke Qila Jhanda Kotli Darya Khan Musalman Shamir Adoke .97 N 31.29 E 72.N 31.95 E 72.13 E 74.97 N 31.42 E 72.97 N 31.97 N 31.97 N 31.12 E 74.29 E 72.97 N 31.

94 N 31.27 E 74.96 N 31.96 N 31.05 E 72.94 N 31.96 N 31.94 E 73.76 E 70.07 E 74.44 E 72.86 E 73.12 E 74.15 E 74.94 N 31.11 E 74.94 N 31.57 E 72.03 E 74.96 N 31.60 E 70.64 E 74.96 N 31.94 N 31.54 E 74.95 N 31.43 E 72.40 E 70.96 N 31.96 N 31.27 E 73.94 N 31.96 N 31.95 N 31.29 E 74.94 N 31.94 N 31.95 N 31.96 N 31.96 N 31.75 E 72.61 E 74.94 N 31.96 N 31.94 N 31.53 E 70.79 Dohatta Azmat Jangla Bagh Kohna Rattapur Kalur Darjanwala Pathanpur Mokhal Dera Chitror Chachoka Kotla Mirbaz Khan Titri Rahdari Betti Hissam Mor Potah Yaru Manjhi Khel Kot Daulat Garah Guldad Khan Luni Kharak Kaluwala Ude Bhaddar Sheikh Sahba Retre Mirowal Chakrali Ladheke Nangal Dunna Singh Nangre Chak Hinda Kotli Wagah Lakhla Durgapur Ghoga Phadianwali Jagtewala Cheleke Prithipur Saprai Bado Ratta Ugand Ajnianwala .78 E 71.48 E 72.10 E 73.02 E 72.94 N 31.96 N 31.07 E 74.96 N 31.96 N 31.23 E 74.96 N 31.01 E 73.88 E 70.94 N 31.96 N 31.01 E 74.96 N 31.04 E 74.95 N 31.45 E 73.39 E 74.38 E 72.41 E 72.47 E 72.96 N 31.19 E 74.49 E 73.95 N 31.95 N 31.15 E 74.96 N 31.96 N 31.62 E 70.60 E 72.95 N 31.96 N 31.94 N 31.96 N 31.21 E 74.94 N 31.25 E 74.94 N 31.N 31.23 E 71.68 E 70.94 N 31.94 N 31.33 E 74.

47 E 73.30 E 72.24 E 74.26 E 74.39 E 73.93 N 31.14 E 74.96 E 70.29 E 73.93 N 31.94 N 31.94 N 31.44 E 72.94 N 31.40 E 73.26 E 74.94 N 31.16 E 74.60 E 73.94 N 31.05 E 74.93 N 31.24 E 74.10 E 74.94 N 31.40 E 72.94 N 31.94 N 31.93 N 31.94 N 31.02 E 72.92 N 31.46 E 74.92 N 31.94 N 31.93 N 31.54 E 73.93 N 31.94 N 31.93 N 31.18 E 74.93 N 31.45 E 74.92 N 31.27 E 74.50 E 72.N 31.46 E 72.94 N 31.14 E 72.35 E 72.94 N 31.94 N 31.07 Naharianwala Nautheh Hardo Ratteke Jandoke Huseke Wan Mutalli Bagh Nawan Talibwala Pakka Bharatpur Jara Sadiq Dara Asalatwala Chuhal Dhul Thatti Said Shahmir Hindwan Leghari Ainu Mandra Kulachi Pilo Salar Qadian Manes Bharoke Ghoga Nawan Lande Dhattal Majju Chak Birwala Sech Jarra Jaisak Chiraghwala Chak Dhul Bagi Kela Jagir Kirto Gunna Ur Tamboli Dera Kot Dhagpat Harpoke Sarai Wandala .94 N 31.23 E 72.12 E 74.32 E 74.94 N 31.93 N 31.94 N 31.92 N 31.25 E 73.29 E 72.21 E 74.94 N 31.93 N 31.94 N 31.93 N 31.12 E 74.62 E 72.93 N 31.92 E 73.32 E 72.93 N 31.37 E 72.93 N 31.93 N 31.42 E 72.39 E 72.23 E 74.94 N 31.13 E 70.94 N 31.95 E 72.92 N 31.93 N 31.93 N 31.92 N 31.94 N 31.13 E 74.33 E 72.22 E 74.48 E 72.92 N 31.

92 N 31.33 E 72.18 E 74.31 E 74.91 N 31.92 N 31.81 E 73.97 E 72.37 E 74.92 N 31.92 N 31.N 31.96 E 73.92 N 31.91 N 31.91 N 31.92 N 31.81 E 70.34 E 72.92 N 31.92 N 31.44 E 72.64 E 72.62 E 72.09 E 74.92 N 31.92 N 31.46 E 74.92 N 31.91 N 31.91 N 31.92 N 31.92 N 31.92 N 31.92 N 31.94 E 72.09 E 74.92 N 31.60 E 73.03 E 71.92 N 31.91 N 31.30 E 72.01 E 73.02 E 73.77 E 73.15 E 70.04 Garhi Lil Khara Kuralke Kili Dhingar Bath Khanoki Jalaliana Kot Sarwar Burj Boda Langar Makhdum Kalowal Rattapur Mandrana Thatta Rahmu Balianwala Kandiwala Hundewali Mohanpur Pindiwala Azmatwala Jarola Chogi Mahabpur Chandi Todarpur Thatti Yaru Dhammak Mahmud Shahid Panjgirain Gumal Chahikan Darabri Garah Jana Narang Qila Sardar Harnam Singh Pindori Mandir Kot Qazi Sadhoke Raja Thibbi Ghoman Bahiwali Jhuggian Shahpur Mahl Dipepur Mangoke .92 N 31.92 N 31.91 N 31.23 E 74.91 N 31.92 N 31.67 E 73.91 N 31.27 E 72.11 E 74.92 N 31.92 N 31.00 E 72.52 E 74.05 E 73.92 N 31.91 N 31.92 N 31.53 E 74.12 E 74.92 N 31.75 E 70.92 N 31.92 N 31.97 E 73.72 E 71.49 E 74.50 E 73.07 E 73.92 N 31.91 E 74.68 E 70.97 E 72.24 E 74.14 E 73.92 N 31.92 N 31.41 E 72.92 N 31.91 N 31.91 E 73.92 N 31.92 N 31.33 E 72.92 N 31.91 N 31.36 E 72.

59 E 72.89 E 73.08 E 74.91 N 31.05 E 73.91 N 31.19 E 73.55 E 72.30 E 72.89 N 31.27 E 73.90 N 31.13 E 72.89 N 31.90 N 31.89 N 31.91 N 31.91 N 31.91 N 31.53 E 74.55 E 70.38 E 72.89 N 31.69 E 73.90 N 31.91 N 31.89 N 31.89 N 31.15 E 74.91 N 31.91 N 31.27 E 74.07 E 72.23 E 71.89 N 31.90 N 31.91 N 31.91 N 31.32 E 73.63 E 70.25 E 74.42 E 72.39 E 72.96 E 73.74 E 72.90 N 31.65 E 73.91 N 31.97 E 72.91 N 31.91 N 31.15 E 73.91 N 31.33 E 72.91 N 31.30 E 72.60 E 73.37 E 73.91 N 31.81 E 73.91 N 31.29 E 72.45 E 72.97 E 72.90 N 31.02 Pakah Meluana Bahuman Pindi Bhattian Changranwala Mungi Thalli Lola Wasuwala Khanpur Afghanpur Chitror Thatta Hakiman Wijhoka Kikrani Sial Thatti Umar Jaura Godewala Budhani Shorkot Sikandar Garah Ibrahim Drajke Malke Kot Ganda Singh Sial Dhulka Sulki Mangla Dhup Sari Mete Puhla Ladhal Rajpura Jhiwar Qila Sukha Singh Jhuggian Sahaun Ratali Kalan Kurar Garmula Masanda Kakar Gil Galluke Fatehke Mirza Bhattian Burj Ziadah Mianwali Bahiwal .48 E 72.35 E 72.90 N 31.89 N 31.89 N 31.17 E 74.96 E 70.89 N 31.91 N 31.90 N 31.86 E 70.91 N 31.89 N 31.91 N 31.89 E 73.21 E 74.89 N 31.10 E 73.27 E 72.13 E 74.91 N 31.89 N 31.91 N 31.90 N 31.43 E 72.90 N 31.89 N 31.20 E 74.N 31.

05 E 74.22 E 74.16 E 74.46 E 74.N 31.28 E 74.75 E 72.57 E 74.87 N 31.34 E 74.65 E 70.10 E 74.88 N 31.89 N 31.87 N 31.89 N 31.89 N 31.89 N 31.88 N 31.88 N 31.99 E 72.87 N 31.89 N 31.15 E 74.31 E 72.45 E 72.88 N 31.67 E 73.88 N 31.89 N 31.87 N 31.08 E 74.89 N 31.19 E 74.03 E 74.92 E 73.12 E 74.38 E 72.88 N 31.90 E 70.87 E 72.33 E 72.02 E 73.89 N 31.89 N 31.25 E 74.29 E 71.87 E 73.08 E 74.41 E 72.87 N 31.44 E 72.87 N 31.87 N 31.17 E 74.50 Jand Hasan Qatal Haripura Manshera Aldana Koti Gul Koti Gul Kalyar Faruka Machhar Khadi Jhok Muhammad Hayat Salika Badar Bhon Nurpur Himmatwala Haindan Maddi Randghar China Khori Shekhupura Bedad Salehpur Ratali Khurd Balloke Qasimpur Nawan Log Feroz Makki Sajoka Ashabwala Pind Dilawar Shah Chiraghwala Haweli Nathuka Mandhali Sohl Tapiala Dost Muhammad Naulanwali Qiampur Lumra Ghanoke Akbar Haveli Hanjranwali Amar Kot Jogiwala Bath Mahar Karial Kalan Jhabran Aswan Sukheke .91 E 70.87 N 31.46 E 72.42 E 72.62 E 72.87 N 31.89 N 31.89 N 31.50 E 72.87 N 31.44 E 74.89 N 31.88 N 31.89 N 31.10 E 74.89 N 31.88 N 31.87 N 31.87 N 31.88 N 31.87 N 31.87 N 31.35 E 72.88 N 31.87 N 31.64 E 72.88 N 31.89 N 31.38 E 72.36 E 72.12 E 74.87 N 31.01 E 72.56 E 69.89 N 31.42 E 72.89 N 31.88 N 31.88 N 31.

80 E 70.21 E 74.93 E 70.40 E 72.05 E 71.02 E 72.35 E 72.88 E 70.22 Bhobara Thatta Raika Hajan Baharke Burj Mehal Kalrianwala Chak Ghulam Muhammad Ararwala Arar Thatti Sallibzada Buggi Kaka Kurai Garah Hayat Kot Zafar Kot Walidad Mughal Kot Jandiala Kot Ahdian Allu Multan Tarar Samralanwala Puhla Tur Tarhun China Singh Par Ahmad Kot Nikka Jhangar Gilotran Hammoana Jodh Burali Kanwenwali Mir Ahmadwala Wadhuwala Ghazni Muhammad Aliwala Aki Sheikh Jalil Ahli Kamboh Burhan Jamali Kalial Hassa Akalgarh Garah Mada Dahr .87 N 31.97 E 72.17 E 73.87 N 31.86 N 31.86 N 31.86 N 31.87 N 31.50 E 72.05 E 73.87 N 31.94 E 72.11 E 74.85 E 73.86 N 31.87 N 31.35 E 74.87 N 31.86 N 31.N 31.87 N 31.09 E 73.86 N 31.45 E 72.29 E 72.86 N 31.86 N 31.86 N 31.79 E 73.89 E 72.40 E 73.87 N 31.86 N 31.22 E 72.86 N 31.86 N 31.37 E 73.86 N 31.86 N 31.12 E 72.86 N 31.46 E 74.86 N 31.86 N 31.86 N 31.86 N 31.87 N 31.87 N 31.27 E 72.08 E 74.63 E 70.31 E 72.43 E 72.10 E 74.50 E 69.62 E 73.33 E 72.86 N 31.86 N 31.56 E 74.87 N 31.86 N 31.46 E 72.87 N 31.86 N 31.30 E 73.31 E 72.86 N 31.87 N 31.34 E 73.87 N 31.87 N 31.87 N 31.86 N 31.85 E 70.86 N 31.55 E 70.20 E 70.86 N 31.44 E 72.86 N 31.23 E 72.87 N 31.42 E 73.73 E 74.86 N 31.

54 E 74.92 E 72.84 N 31.21 E 74.74 E 73.49 E 72.85 N 31.85 N 31.16 Bedadpur Sidhwan Kingrial Malleke Begpur Nihala Shamsa Dhadde Jahanewala Kot Amanullah Shergarh Sadiqwala Kot Allahyar Auliapur Nangal Sadhan Budhanke Santpura Muhammadpur Madar Chambal Khangah Dogran Par Massu Dhan Harlan Bawre Hast Khiwa Gilotranwala Thatta Chandu Kalan Thatta Chandu Khurd Sillanwali Subedar Rang Shahwala Khichi Baran Shadiwala Ukhanwala Terkhanwala Jinda Kiman Panjpir Nihang Thatta Surabwala Majoka Dullewala Dera Ismail Khan Khuthi Akhmad Zarkan Fatehpuri Gagrana .84 N 31.84 N 31.85 N 31.84 N 31.25 E 74.84 N 31.85 N 31.24 E 74.84 N 31.23 E 71.84 N 31.31 E 72.84 N 31.01 E 74.84 N 31.84 N 31.62 E 73.84 N 31.N 31.50 E 72.84 N 31.85 N 31.84 N 31.37 E 72.84 N 31.42 E 72.84 N 31.84 N 31.84 N 31.01 E 72.84 N 31.60 E 70.33 E 72.39 E 72.97 E 72.84 N 31.55 E 72.29 E 72.37 E 74.85 N 31.85 N 31.99 E 72.03 E 74.84 N 31.00 E 72.84 N 31.84 N 31.43 E 72.85 N 31.85 N 31.96 E 73.28 E 72.85 N 31.84 N 31.84 N 31.04 E 73.84 N 31.83 N 31.85 N 31.84 N 31.84 N 31.41 E 72.43 E 70.94 E 72.71 E 70.11 E 74.85 N 31.85 N 31.14 E 74.18 E 74.90 E 70.83 E 74.84 N 31.84 N 31.29 E 72.17 E 74.42 E 73.84 N 31.05 E 74.48 E 72.03 E 73.36 E 72.10 E 74.84 N 31.27 E 74.84 N 31.

82 N 31.82 N 31.81 N 31.58 E 69.82 N 31.82 N 31.82 N 31.81 N 31.82 E 73.82 N 31.15 E 74.83 N 31.82 N 31.24 E 74.25 E 74.82 N 31.22 E 74.82 N 31.83 N 31.22 E 71.82 N 31.96 E 74.82 N 31.81 N 31.82 N 31.29 E 74.49 E 72.N 31.82 N 31.82 N 31.27 E 74.82 N 31.90 E 70.82 N 31.82 N 31.82 N 31.92 E 73.80 E 72.11 E 74.82 N 31.47 E 73.07 E 74.92 E 72.83 N 31.82 N 31.82 N 31.83 N 31.82 N 31.82 N 31.82 N 31.82 N 31.04 E 73.83 N 31.47 E 72.26 E 74.82 N 31.37 E 74.35 E 72.68 E 70.94 E 72.82 N 31.51 E 74.81 N 31.40 E 72.82 N 31.82 N 31.26 E 74.82 N 31.83 N 31.29 E 73.03 E 70.95 E 72.04 E 74.74 E 73.63 E 70.81 E 74.01 E 72.23 E 74.67 E 73.83 N 31.13 E 74.20 E 74.17 E 72.85 E 70.82 N 31.82 N 31.82 N 31.82 N 31.17 E 74.11 E 74.10 E 74.05 Tatle Giraianwala Kot Sundar Singh Haveli Rur Singhwali Chak Rajgarh Hayatpur Haveli Majoka Kala Khatai Lambre Kot Yaqub Daoke Pakhianwala Qila Bhattianwala Chawalianwala Kuthiala Dalawarian Jhuggian Shahabuddin Jawar Chab Qila Gian Singh Bawre Palanwala Jandiala Sherkhan Iharke Awan Salar Sidan Rattian Hinduana Dauluwala Duhmi Kot Rahmu Kot Qazi Lalian Jahanewala Naushahra Khai Khurd Ali Lak Muriali Kotla Saiyidan Zindani Darwesha Saggu Khalilzai Shor Muridke Qila Masita Baghiar Munwan Phallo Devia Hardeo .82 N 31.07 E 74.05 E 74.

14 E 72.92 E 72.81 N 31.47 E 74.79 E 74.80 E 70.27 E 74.79 N 31.81 N 31.49 E 74.80 N 31.81 N 31.77 E 72.94 E 72.81 N 31.28 E 71.N 31.48 E 72.50 E 72.81 N 31.35 E 72.30 E 72.04 Ammoke Waran Mangat Ahmadnagar Sadkana Kishangarh Kabutranwala Harse Shaikh Wad Saiyidan Mal Sipra Pilowal Sadikan Winoka Chak Jhera Chak One Hundred Fortyfour Maqbara Ghulam Muhammad Thatta Muhammad Panah Rabana Walla Kot Fateh Shah Jahanian Shah Jhirkal Darya Khan Nawab Kotla Habib Sheru Kohna Kot Isa Bhianwala Khurd Chak Thirty Khanna Labana Joianwala Bera Jhuggian Changran Chachoke Gopi Rai Chak One Hundred Fortyseven Thatti Jalal Kuharianwala Koti Naubahar Chaweke Sidhanwali Mast Chak Awan Lubana Godal Shahid Chak Thirty Pindi Ratan Singh Bawre Akalian Daban .80 N 31.80 N 31.81 N 31.34 E 73.81 N 31.65 E 72.79 N 31.86 E 70.81 N 31.81 N 31.81 N 31.38 E 74.81 N 31.81 N 31.27 E 72.81 N 31.11 E 74.81 N 31.80 N 31.39 E 73.37 E 72.81 N 31.13 E 74.48 E 72.21 E 74.81 N 31.81 N 31.01 E 72.35 E 72.80 N 31.81 N 31.43 E 72.81 N 31.80 N 31.61 E 70.80 N 31.19 E 73.80 N 31.02 E 73.81 N 31.15 E 74.79 N 31.13 E 74.55 E 73.87 E 72.23 E 74.51 E 74.81 N 31.06 E 74.89 E 73.80 N 31.79 N 31.80 N 31.39 E 72.81 N 31.80 N 31.02 E 74.81 N 31.81 N 31.79 N 31.18 E 74.80 N 31.83 E 71.81 N 31.40 E 73.79 N 31.23 E 74.81 N 31.79 N 31.21 E 74.80 N 31.10 E 70.

79 N 31.79 N 31.79 N 31.20 E 71.34 E 72.79 N 31.79 N 31.17 E 74.39 E 72.36 E 72.79 N 31.45 E 73.79 N 31.79 N 31.79 N 31.44 E 72.65 E 70.78 N 31.19 E 73.79 N 31.79 N 31.40 E 72.79 N 31.79 N 31.26 E 72.92 E 72.79 N 31.79 N 31.07 E 72.39 E 72.79 N 31.N 31.79 N 31.44 E 73.78 N 31.79 N 31.79 N 31.77 N 31.49 E 72.95 E 72.79 N 31.79 N 31.79 N 31.65 E 73.90 E 72.78 N 31.94 E 72.78 N 31.77 E 74.78 N 31.79 N 31.46 E 70.60 E 72.41 E 72.06 E 74.79 N 31.79 N 31.78 N 31.47 E 74.37 E 72.37 E 72.78 N 31.35 E 73.79 N 31.79 N 31.78 N 31.71 E 70.33 E 72.94 E 73.78 N 31.79 N 31.78 N 31.08 E 74.44 Thabal Mirza Wirkan Shahpur Mian Ali Faqiran Burewala Dharmpur Mangat Marh Balochan Titranwala Liddar Sheikhanwala Sidhuanwala Muradwala Thatti Khudayan Thatti Alam Shah Chak Mathruma Ahmadnagar Barana Chak One Hundred Thirtythree Chak One Hundred Fortynine Kot Pindi Das Thatta Humayun Kotla Fateh Khan Katowala Gulbana Kotla Pathanan Khai Kalan Mekan Lok Sheru Nau Garah Khanwala Wazir Kot Chak Thirtysix Bhianwala Kafan Chak Thirtytwo Khanna Rangran Khairopur Mallian Mallian Kalan Norangwala Thatta Pathanwala Joyanwala Thatta Jan Muhammad Nurewala Shahwala Maqbulpur Sharifpur Pakhiala .22 E 74.25 E 74.01 E 73.32 E 73.79 N 31.75 E 70.24 E 74.78 N 31.32 E 72.77 N 31.78 N 31.79 N 31.49 E 73.99 E 73.79 N 31.40 E 73.07 E 72.19 E 74.52 E 73.52 E 74.79 N 31.

77 N 31.77 N 31.12 E 74.06 E 74.76 N 31.77 N 31.77 N 31.49 E 74.77 N 31.77 N 31.70 E 73.04 E 73.30 E 69.02 E 72.44 E 73.94 E 73.04 E 73.61 E 70.77 N 31.39 E 73.77 N 31.87 E 73.77 N 31.77 N 31.76 N 31.77 N 31.77 N 31.77 N 31.15 E 74.76 N 31.44 E 73.17 E 73.77 N 31.76 N 31.77 N 31.77 N 31.77 N 31.07 E 71.94 E 72.76 N 31.77 N 31.20 E 74.25 E 72.77 N 31.77 N 31.76 N 31.77 N 31.20 E 73.72 E 72.83 E 70.77 N 31.77 N 31.77 N 31.65 E 72.72 E 73.45 E 72.77 N 31.07 E 73.32 E 74.20 E 74.34 E 72.77 N 31.77 N 31.77 N 31.77 N 31.77 N 31.65 E 70.75 E 72.28 E 72.77 N 31.77 N 31.69 E 72.12 E 74.32 E 70.76 N 31.34 E 73.77 N 31.77 N 31.74 E 72.75 E 70.81 Chak Thirtythree Chuhewali Khurd Chak Shaikhwan Shaikhwan Dhirda Kuralke Kaloke Gajiana Purana Gajiana Aliabad Alia Gul Hanjli Mutmal Bar Salotrianwala Jhamb Sipra Qazian Kot Amir Shah Sabuwala Walla Ahlewala Tarkhanwala Jaisal Chak One Hundred Thirtyfour Chak One Hundred Fortysix Thatti Long Nihalpur Bhon Khatwan Mahotawala Hajimora Ruk Nau Mapal Taj Khwawar Kot Lalu Girdao Ratanpura Birwala Chak Santa Maujoke Malliah Gholanke Mallian Qiampur Ranike Jhamke Chuhar Kana .77 N 31.48 E 72.08 E 74.96 E 73.77 N 31.03 E 73.76 E 74.18 E 74.N 31.60 E 70.76 N 31.77 N 31.91 E 73.77 N 31.

75 N 31.49 E 72.N 31.75 N 31.39 E 73.22 E 73.54 E 73.76 N 31.75 E 73.87 E 72.75 N 31.76 N 31.12 E 74.30 E 73.47 E 72.75 N 31.76 N 31.69 E 73.74 N 31.61 E 68.75 N 31.75 N 31.75 N 31.74 N 31.76 N 31.34 E 74.59 E 72.76 N 31.41 E 74.74 N 31.74 N 31.91 E 73.74 N 31.75 N 31.74 N 31.05 E 74.76 N 31.76 N 31.76 N 31.76 N 31.76 N 31.02 E 72.76 N 31.76 N 31.34 E 72.75 N 31.23 E 72.22 E 70.74 N 31.08 E 73.54 Ramgarh Badomali Pindori Pairwana Salara Babu Rai Rabwah Dawar Ganja Talla Bhurani Khan Begwala Khu Mangowali Sandrana Mariwala Jan Muhammad Nau Jhok Daya Bunga Tatari Bhagwani Janubi Naurang Uttera Sara Tsahan Purab Chuhewal Kalan Lil Ladheke Mallian Khokarke Mallian Qiampur Mora Kot Ranjit Kot Ranjit Chak One Hundred Fortytwo Chak One Hundred Thirtyfive Chak One Hundred Forty Mangowali Sandrana Ghazi Kakka Lubanwala Muhammadpur Garangwal Sri Rampura Wandala Nasir Khushalpura Bamb Machhike Nokhar Mangu Bahalike Nawan Pind Abdullahpur .38 E 72.37 E 72.76 N 31.74 E 73.37 E 72.41 E 72.08 E 74.84 E 72.47 E 74.68 E 70.02 E 74.74 N 31.68 E 74.74 N 31.21 E 74.75 N 31.44 E 74.76 N 31.55 E 72.75 N 31.76 N 31.99 E 72.64 E 73.31 E 72.17 E 74.75 N 31.13 E 74.39 E 74.20 E 74.06 E 74.76 N 31.74 N 31.74 N 31.76 N 31.75 N 31.25 E 72.76 N 31.76 N 31.76 N 31.01 E 72.82 E 73.41 E 74.74 N 31.74 N 31.

42 E 74.50 E 72.60 E 72.67 E 72.49 E 72.48 E 70.72 N 31.03 E 73.74 N 31.94 E 73.12 E 74.73 N 31.74 N 31.20 E 72.03 E 72.17 E 71.74 N 31.73 N 31.N 31.72 E 73.20 E 72.74 N 31.72 N 31.23 E 74.74 N 31.24 E 74.30 E 74.74 N 31.67 Wahla Pakka Dalla Kotlala Sangra Kalas Tahru Pir Panja Ghauswala Ramdana Mangowali Piro Kot Birj Lal Buri Nadhaghar Sargana Dhokar Thatti Langar Bambul Jaura Kapahi Malana Kat Shahani Mitthi Siwak Mochiwal Gandi Isab Daraban Alipur Kathianwala Barwala Madiala Thatta Umra Bhairo Yahya Nagar Kalan Fateh Rehan Mikhowali Lathepur Kalashah Kaku Shamke Hadiala Daoke Mallian Sahoke Mallian Qila Amir Singh Ghazi Munara Kajar Phullerwan Chak Jed .72 N 31.74 N 31.74 N 31.68 E 70.22 E 72.14 E 74.29 E 73.39 E 74.74 N 31.85 E 72.74 N 31.72 N 31.74 N 31.72 N 31.74 N 31.74 N 31.73 N 31.72 N 31.73 N 31.74 N 31.85 E 70.73 N 31.74 N 31.95 E 71.25 E 72.74 N 31.27 E 72.74 N 31.33 E 72.38 E 72.72 N 31.72 N 31.64 E 72.72 N 31.74 N 31.78 E 71.72 N 31.75 E 72.42 E 74.69 E 73.74 N 31.74 N 31.70 E 70.05 E 74.74 N 31.74 N 31.51 E 70.74 N 31.27 E 74.74 N 31.33 E 74.65 E 70.74 N 31.11 E 74.74 N 31.06 E 74.79 E 72.72 N 31.86 E 70.73 N 31.39 E 74.72 N 31.86 E 73.72 N 31.34 E 72.74 N 31.

72 N 31.23 E 72.39 E 74.N 31.62 E 73.71 N 31.07 E 72.94 E 72.71 N 31.72 N 31.20 E 72.62 E 73.71 N 31.25 E 73.39 E 73.71 N 31.71 N 31.15 E 73.58 E 70.19 E 74.71 N 31.58 E 74.85 E 70.72 N 31.72 N 31.99 E 72.72 E 72.30 E 73.72 N 31.44 E 74.72 N 31.72 N 31.71 N 31.71 N 31.40 E 72.36 E 74.35 E 72.81 E 70.89 E 72.72 N 31.85 E 72.72 N 31.71 N 31.22 E 72.91 E 73.15 E 71.71 N 31.72 N 31.37 E 74.32 E 73.67 Mianwala Sangla Rattian Wahia Shumali Lodiki Chiniot Kharkan Yakeke Thatti Bala Raja Sobhaga Chak One Hundred Fiftytwo Dhoriwala Bhaukni Jahangirpur Kureshi Jhok Usman Thatti Rahmun Nawa Sighu Gauharwala Kat Jhok Tahir Jhok Ladnu Ghulam Haidar Drazinda Mir Ali Khel Talwara Par Goil Babakwal Dhupsari Kot Pindi Das Chichoki Mallian Shekhupura Ghang Jatri Jhanda Madiala Nawan Pind Pakka Dalla Thothian Kalan Laddhar Bahlolpur Kalan Kamalpur Aruri Mittranwali Burali Hamauki Ahmadabad Mehta Wadda Shah .71 N 31.25 E 73.72 N 31.72 N 31.72 N 31.72 N 31.15 E 73.15 E 72.71 N 31.71 E 73.72 N 31.27 E 73.72 N 31.72 N 31.72 N 31.68 E 70.55 E 73.71 N 31.72 N 31.13 E 69.22 E 73.25 E 72.71 N 31.71 N 31.72 N 31.87 E 71.71 N 31.09 E 73.72 N 31.71 N 31.99 E 73.71 N 31.71 N 31.57 E 73.71 N 31.17 E 73.27 E 72.72 N 31.72 N 31.59 E 73.71 N 31.72 N 31.72 E 73.71 N 31.

70 N 31.11 E 74.19 E 73.00 E 72.69 N 31.36 E 74.67 E 73.27 E 74.42 E 74.69 N 31.66 E 70.69 N 31.N 31.69 N 31.69 N 31.34 E 74.69 N 31.23 E 72.70 N 31.70 N 31.71 N 31.70 N 31.31 E 72.71 E 70.34 E 73.71 E 70.37 E 72.44 E 74.08 E 74.07 E 74.34 E 72.71 N 31.69 E 72.54 E 73.28 E 72.20 E 71.70 N 31.71 N 31.71 N 31.45 E 72.69 N 31.03 E 73.62 E 72.70 N 31.69 N 31.71 N 31.10 E 73.39 E 74.70 N 31.69 N 31.94 Saruwala Chak One Hundred Fiftyone Aqilpur Patti Allanwala Kotla Jam Garah Gamah Balu Chajri Shamir Gandi Umr Khan Qila Sattar Shah Bhatti Dhilwan Tibbi Harya Kaniawala Kanugo Chak One Hundred Sixtynine Chak One Hundred Fiftyone Chak One Hundred Fiftythree Sherwala Khu Lang Shimali Koba Awan Par Yahya Nagar Khurd Shediwala Yarpura Kot Hidayat Ali Dandian Kot Mulchand Balkhe Kalar Khanpur Bal Baddo Murade Batar Jatri Sarwali Nawan Kot Thothian Khurd Sathiali Bal Pakrewala Katorewala Munianwala Kot Khudayar Talib Kurala Abu Saiyid .69 N 31.69 N 31.69 N 31.69 N 31.68 E 70.69 N 31.74 E 73.71 N 31.69 N 31.41 E 74.69 N 31.71 N 31.50 E 73.71 N 31.69 N 31.02 E 72.02 E 73.37 E 72.69 N 31.03 E 74.56 E 74.69 N 31.14 E 74.70 N 31.34 E 74.69 N 31.84 E 73.70 N 31.05 E 73.69 N 31.69 N 31.71 N 31.69 N 31.69 N 31.08 E 70.24 E 74.70 N 31.07 E 73.71 N 31.06 E 74.69 N 31.55 E 73.36 E 74.70 N 31.

69 N 31.N 31.69 N 31.47 E 74.12 E 74.69 N 31.67 N 31.11 E 74.68 N 31.67 N 31.70 E 72.68 N 31.80 E 70.36 E 74.46 E 72.39 E 74.48 E 72.86 E 73.36 E 74.55 E 72.69 N 31.68 N 31.26 E 72.69 N 31.67 N 31.32 E 74.67 N 31.67 N 31.14 E 72.26 E 72.68 N 31.69 N 31.68 N 31.69 N 31.69 N 31.69 N 31.62 E 73.69 N 31.33 E 72.67 N 31.67 E 72.68 N 31.68 N 31.67 N 31.42 E 73.18 E 72.67 N 31.69 N 31.69 N 31.69 N 31.67 N 31.69 N 31.39 E 74.67 N 31.67 N 31.24 E 74.46 E 72.69 N 31.67 N 31.61 E 70.27 E 74.62 E 72.20 E 72.18 E 72.29 E 72.67 N 31.89 E 72.32 E 73.09 E 74.59 E 72.50 E 72.13 E 70.69 N 31.67 N 31.72 E 72.68 N 31.80 E 70.03 E 73.22 E 74.67 N 31.44 E 72.12 E 74.92 Jasrat Abhulke Mehruke Rajoke Kharal Wijhalke Kaloke Jhil Khizarabad Chak One Hundred Fiftyfour Chak One Hundred Fiftysix Dhaulka Akilpur Kot Isa Shah Kolar Kadian Doaba Thatti Kot Shalah Daraban Khurd Adha Khiarah Musazai Nabipur Shadman Murade Khurd Bulewala Kot Sultan Darbar Shadi Sheikhan Chah Lalianwala Akrawali Talwara War Ratniwala Bukkanwal Khair Dinpur Bharat Rangian Jangiar Missan Kallah Kallah Nurpur Virkan Murade Kalan Daulatpura Adilgarh Morar Paharipur Ghammi KhankiChannawan Mathruma .02 E 72.69 N 31.69 N 31.67 N 31.69 N 31.34 E 73.07 E 74.69 N 31.67 N 31.30 E 72.20 E 72.69 N 31.

67 N 31.67 N 31.46 E 72.66 N 31.66 N 31.43 E 72.66 N 31.67 N 31.65 N 31.66 N 31.19 E 74.67 N 31.67 N 31.44 E 72.39 E 74.66 N 31.20 E 72.33 E 70.67 N 31.67 N 31.13 E 71.67 N 31.67 N 31.67 N 31.66 N 31.46 E 72.81 E 70.85 E 72.67 N 31.90 E 72.70 E 72.67 N 31.76 E 70.65 N 31.29 E 72.66 N 31.42 E 74.67 N 31.67 N 31.37 E 72.73 E 70.46 E 72.23 E 72.N 31.66 N 31.22 E 72.84 E 72.47 E 74.80 E 72.67 N 31.65 N 31.47 E 72.85 E 72.67 N 31.67 N 31.30 E 72.65 N 31.67 N 31.28 E 74.09 E 74.66 N 31.67 N 31.65 E 72.67 N 31.67 N 31.06 E 73.70 E 72.67 N 31.66 N 31.32 E 72.37 E 72.41 E 72.37 E 74.26 E 72.32 E 74.17 E 74.66 N 31.65 N 31.28 E 72.98 E 71.70 E 70.67 N 31.67 N 31.67 N 31.82 E 72.75 E 72.67 N 31.10 E 72.67 N 31.66 N 31.65 N 31.65 N 31.33 E 72.43 E 74.99 Rashida Kot Umar Bukhari Kot Sahib Harseh Bullah Lodia Sajjanke Saike Mehruke Kot Muhabata Ghoriwala Kot Mohla Chak One Hundred Fiftyfive Mungwali Chah Kanunwali Attuana Kot Khushhal Thatti Panju Bindi Haidan Jand Mali Burana Bakhtawarwala Roda Lunda Buchri Rorah Kot Shah Niwaz Karianwala Mandihali Naukaryan Kot Amira Sujawalewala Suja Sardarewala Dheriwala Jhanda Shah Nikdur Chak One Hundred Fiftyeight Kherewala Awan Dhaewala Bhaini Par Ainu Bhatti Arazi Junuhan Kot Jaspat Mudke Wazira Buhrianwala .

65 N 31.32 E 72.08 Kharianwala Nahran Mallianwali Kasni Chuha Char Sarhali Burj Inayatpur Chatta Gunna Gojra Lahorianwala Chak Bhatti Jappi Rajoa Amirpur Daulatpur Walla Rai Husain Khan Sahmal Fateh Kot Taja Bilharke Nahre Harse Salolke Lodhri Kalri Bhawana Wiran Chak One Hundred Seventyfour Chak One Hundred Fiftyseven Chak One Hundred Fiftynine Thatta Kamira Ghaunspur Madari Haidan Chaukan Tarkhoba Sradarga QamrudDin Karez Dogaich Bhasin Mari Maral War Sangian Wasapura Karol Shahdara Sharakpur Khurd Bhattianwala Mudwala Khurd .65 N 31.65 N 31.N 31.31 E 74.07 E 72.64 N 31.65 E 72.87 E 72.37 E 74.64 N 31.72 E 72.67 E 72.65 N 31.65 N 31.15 E 70.65 E 73.51 E 74.72 E 73.65 N 31.99 E 72.65 N 31.65 N 31.65 N 31.65 N 31.79 E 72.65 N 31.64 N 31.65 N 31.18 E 72.46 E 74.64 N 31.51 E 74.65 N 31.40 E 69.41 E 74.55 E 72.16 E 74.39 E 73.70 E 73.65 N 31.25 E 74.65 N 31.64 E 73.20 E 73.65 N 31.65 N 31.65 N 31.65 N 31.65 N 31.30 E 73.65 N 31.55 E 73.65 N 31.35 E 72.74 E 72.65 N 31.31 E 72.65 N 31.18 E 72.43 E 72.65 N 31.64 N 31.65 N 31.94 E 73.39 E 74.23 E 72.64 N 31.65 N 31.65 N 31.64 N 31.65 N 31.65 N 31.64 N 31.65 N 31.46 E 74.65 N 31.65 N 31.77 E 72.92 E 72.94 E 72.15 E 73.12 E 73.19 E 73.40 E 73.64 N 31.65 N 31.65 N 31.04 E 68.65 N 31.90 E 72.23 E 72.65 N 31.

45 E 72.64 N 31.80 E 70.64 N 31.63 N 31.64 N 31.47 E 72.63 N 31.37 E 72.64 N 31.64 N 31.64 N 31.19 E 74.64 N 31.02 E 74.64 N 31.64 N 31.40 E 72.64 N 31.87 E 72.64 N 31.24 E 73.63 N 31.12 E 73.64 N 31.64 N 31.64 N 31.64 N 31.64 N 31.64 N 31.N 31.43 E 72.10 E 73.95 E 70.64 N 31.50 E 72.64 N 31.80 E 72.64 N 31.02 E 74.01 E 73.39 E 73.63 N 31.05 E 74.04 E 72.70 E 70.34 E 72.13 E 71.64 N 31.77 E 72.64 N 31.42 E 73.63 N 31.64 N 31.64 N 31.39 E 72.78 E 70.64 N 31.68 E 68.08 E 74.64 N 31.64 E 72.64 N 31.64 N 31.04 E 74.63 N 31.63 E 74.64 N 31.64 N 31.03 E 72.63 N 31.64 N 31.52 E 72.92 E 72.34 E 73.37 E 72.07 E 73.64 N 31.07 E 70.64 N 31.22 E 73.07 E 74.64 N 31.64 N 31.64 N 31.27 E 72.20 E 72.64 N 31.17 E 72.64 N 31.42 Targewali Bhattal Balarke Karkan Govindpur Chutala Matiana Sahianwala Burewali Burj Barnala Jamiana Cham Kandi Kot Ahmad Yar Jani Shah Nur Allah Dad Thatta Kundal Kurk Muhammadi Ubhan Kul Inayatpur Jhallar Shamir Bamrala Bhattian Murshid Mahabali Tahli Daulat Khan Kotwala Khu Mannanwala Khu Chak One Hundred Sixtyone Lau Kiran Thatti Janu Bhakkar Gujja Jatta Naivela Garah Ashiq Khan Rangpur Janubi Adil Sipra Mardanzai Muminpura Mudwala Kalan Ghazi Andrun Dhamoke Kurlke Ahmadnagar Garwan Shah Murad .64 N 31.59 E 73.72 E 72.76 E 70.

62 N 31.62 N 31.27 E 73.22 E 74.94 E 73.50 E 72.62 N 31.62 N 31.62 N 31.62 N 31.26 E 74.62 N 31.62 E 72.47 E 74.63 N 31.62 N 31.64 E 73.62 N 31.45 Latifpur Chak One Hundred Sixty Nat Ganja Sandho Hando Lakhodher Baddo Khaki Abulkhair Thatta Khudayar Bher Malho Galo Chak Eighteen Bahuman Bhikki Lagar Muhammadpura Wanotianwala Dalla Nizampur Bodwala Rajewala Bahadurpur Aqil Daowala Bhagiara Bhopalwala Sathoiwala Aliabad Harmoha Thethianwala Kot Ghani Makkuwala Kot Ismail Jhok Malian Thatta Kamoka Hid Doratta Naushahra Jiwanke Ahmadwala SaiyidankeJhugge Tibba Nalera Thatta Shah Jamal NurUmarkeJhugge Mangnanwala Shadipur .62 N 31.48 E 72.09 E 73.22 E 74.15 E 73.54 E 73.20 E 73.62 N 31.92 E 73.36 E 72.34 E 73.62 N 31.62 N 31.62 N 31.55 E 72.82 E 72.62 N 31.27 E 74.62 N 31.62 N 31.62 N 31.29 E 74.62 N 31.34 E 73.62 N 31.62 N 31.62 N 31.24 E 74.50 E 73.94 E 72.17 E 74.62 N 31.62 N 31.62 N 31.62 N 31.62 N 31.44 E 73.62 N 31.57 E 73.62 N 31.99 E 72.62 N 31.25 E 73.89 E 72.62 N 31.67 E 72.62 N 31.10 E 73.49 E 72.62 N 31.63 N 31.62 N 31.39 E 73.N 31.42 E 74.62 N 31.49 E 72.62 N 31.62 N 31.62 N 31.87 E 72.04 E 72.62 N 31.62 N 31.62 N 31.10 E 73.62 N 31.47 E 74.49 E 72.44 E 74.62 N 31.75 E 73.62 N 31.77 E 72.94 E 72.15 E 74.

02 E 72.56 E 69.60 N 31.60 N 31.61 N 31.34 E 72.08 E 74.61 N 31.26 E 74.75 E 70.62 N 31.60 N 31.04 E 74.04 E 73.60 N 31.61 N 31.12 E 73.62 N 31.18 E 72.62 N 31.46 E 74.13 E 74.62 N 31.08 E 74.61 N 31.60 N 31.18 E 72.62 N 31.46 E 72.60 N 31.60 N 31.60 N 31.00 E 72.62 N 31.48 E 72.62 N 31.60 N 31.19 E 74.60 N 31.18 E 68.30 E 73.54 E 69.62 N 31.62 N 31.18 E 74.39 E 73.62 N 31.37 E 73.10 E 74.61 N 31.61 N 31.10 E 70.16 E 74.28 E 72.60 N 31.61 N 31.62 N 31.60 E 72.60 N 31.23 E 74.62 N 31.95 Kariwala Chak One Hundred Sixtytwo Sabhaga Winpai Thatti Quraishi Dinar Mari Shah Sakhira Khana Rashid Maru Safi Uzhd Ghwazhai Sale Karez Bhulle Andrun Waghra Bhainsi Nagar Dhingan Khera Jhanda Bagh Dhanesar Chak Seven Rustliwala Sheikhan Chak One Hundred Sixtyfour Hisam Wagah Dial Attoke Awan Tejgarh Faizpur Khurd Baghiarwala Chak Nineteen Chak Seventeen Chah Shaduwala Kapi Bura Kotla Kahalwan Rasulpur Ratta Joya Bundala Bharolanwali Sohna Toba Mulazimabad Bhattiwala Lunianwala Bahishtan Pabbarwala .61 N 31.60 N 31.60 N 31.50 E 73.61 E 70.10 E 74.60 N 31.60 N 31.60 N 31.60 N 31.56 E 74.02 E 73.22 E 74.17 E 72.05 E 73.62 E 73.55 E 73.N 31.54 E 74.61 N 31.60 N 31.34 E 73.62 N 31.08 E 74.61 N 31.46 E 74.61 N 31.49 E 74.60 N 31.61 N 31.22 E 72.60 N 31.27 E 72.

69 E 73.59 N 31.97 E 72.60 N 31.60 N 31.67 E 72.59 N 31.59 N 31.92 E 72.62 E 72.52 E 72.37 E 74.51 E 74.59 N 31.60 N 31.N 31.22 E 74.59 N 31.40 E 72.31 E 74.60 N 31.59 N 31.59 N 31.49 E 74.60 N 31.59 N 31.25 E 73.60 E 73.59 N 31.72 E 72.16 E 74.92 E 72.60 N 31.60 N 31.11 E 74.59 N 31.60 N 31.92 E 73.60 N 31.87 E 72.86 E 74.59 N 31.50 E 70.13 E 74.18 E 70.30 E 73.59 N 31.97 E 73.70 E 72.69 E 72.15 E 73.60 N 31.59 N 31.91 E 70.71 E 70.02 E 73.89 E 72.60 N 31.60 N 31.09 E 72.21 E 74.59 N 31.84 E 72.60 N 31.60 N 31.59 N 31.48 E 72.60 E 72.29 E 72.59 N 31.60 N 31.83 E 70.60 N 31.59 N 31.95 E 70.85 Nokranwala Mohlanwala Mamunwala Kot Wasawa Thatta Luna Barkhurdar Samundar Taja Berwala Mangini Tahli Maru Bhattian Tindianwala Matta Hisam Chhatta Baddiani Basti Mian Khan Jhok Kalaru Malekhi Jhandi Chaudhwan Ahmadi Dirga Jallo Manawan Baghbanpura Lahore Dhudian Rana Bhatti Rakh Nurewala Lolpura Budho Chak Nine Kalia Alipur Mahmuwali Firoz Mananwala Panwan Lakar Mandi Nihaloana Shekhuana Pannu Rupwala Dholanwal Lona Jadid Jhamb Kalri Jhak .59 N 31.82 E 73.60 N 31.60 N 31.60 N 31.59 N 31.89 E 73.59 N 31.59 N 31.35 E 69.60 N 31.59 N 31.37 E 73.59 N 31.52 E 73.60 N 31.59 N 31.59 E 72.60 N 31.

57 N 31.58 N 31.27 E 73.59 E 73.57 N 31.27 E 72.74 E 72.57 N 31.57 N 31.57 N 31.59 N 31.58 N 31.73 E 69.08 E 74.54 E 74.57 N 31.57 N 31.58 N 31.72 E 72.59 N 31.49 E 73.59 N 31.67 E 73.57 E 72.46 E 72.57 N 31.59 N 31.59 E 74.61 E 74.25 E 73.96 E 73.25 E 72.59 N 31.N 31.59 N 31.09 E 73.43 E 72.57 N 31.11 E 74.59 N 31.26 E 74.59 N 31.04 E 72.99 Idlana Kot Shahzada Thatta Fateh Ali Saggharwala Thatta Jhamb Kot Nijabat Ratta Kalan Khal Gadhi Chak One Hundred Sixtyfour Pindi Lal Murid Bakhsha Qadirpur Gorha Shah Husain Khiu Kot Musa Shinghar Pasta Burj Atari Abdalia Chak Ten Jhalar Nathu Shah Ratta Kot Imamla Kharak Sahnke Narwar Chhapa Saggian Khurd Thikriwala Kotha Kishanpura Marh Chak Eleven Chak Eight Hoeke Qabrwala Nathuwala Shah Kot Maduana Dher Balaggan Jhumra Phulahi Butewala Dhandra Bahadurewala .67 E 72.57 N 31.57 N 31.19 E 74.57 N 31.05 E 74.20 E 74.77 E 70.57 N 31.57 N 31.59 N 31.57 N 31.41 E 69.07 E 73.57 N 31.19 E 73.20 E 74.59 N 31.34 E 73.70 E 72.06 E 72.57 N 31.59 N 31.58 N 31.72 E 72.01 E 73.79 E 72.59 N 31.95 E 71.59 N 31.12 E 71.57 E 74.59 N 31.17 E 72.18 E 72.57 N 31.59 N 31.13 E 74.58 N 31.23 E 72.13 E 74.70 E 74.41 E 72.57 N 31.59 N 31.57 N 31.57 N 31.59 N 31.59 N 31.57 N 31.58 N 31.

29 E 72.29 E 72.57 N 31.53 E 70.33 E 72.57 N 31.57 N 31.25 E 72.27 E 72.92 E 72.15 E 72.55 E 72.57 N 31.17 E 74.49 E 74.85 E 72.55 N 31.57 N 31.57 N 31.39 E 72.N 31.31 E 72.56 N 31.57 N 31.55 N 31.57 N 31.19 E 74.46 E 74.14 E 74.62 E 74.12 E 71.55 N 31.57 N 31.57 N 31.57 N 31.36 E 74.57 N 31.10 E 74.61 E 74.17 E 72.57 N 31.56 N 31.55 N 31.17 E 72.55 E 70.57 N 31.56 N 31.77 E 72.55 N 31.12 E 74.57 N 31.56 N 31.57 N 31.36 E 72.57 N 31.57 E 74.57 N 31.56 N 31.19 E 74.56 N 31.57 N 31.56 N 31.57 N 31.83 E 69.43 E 69.55 N 31.26 E 74.69 E 72.12 E 74.13 E 74.55 N 31.17 E 74.57 N 31.56 N 31.56 N 31.18 E 74.95 E 72.65 E 72.57 N 31.18 E 74.22 E 70.55 N 31.56 N 31.57 N 31.52 E 74.62 E 71.07 Khichianwala Kaminpur Khai Thatta Risalu Sarnange Bhawana Panj Girahin Waddan Ramana Muharwali Kot Ali Yar Bhasin Munda Dauka Chandia Faraz Chandia Nasheb Aura Karluwala Kirari Kot Kauri Jamal Kauri Hot Bakkhi Kuria Wasta Pakhrai Kili Sahdpur Katal Chugian Moranwala Chah Dharm Singhwala Hichipur Labana Chak Twentyone Chak Twenty Chak Sixteen Mamu Gujar Dosera Shahrin Thehpura Jhander Padde Natthoke Mandianwala Tera Chak Kalal Dulchiwala Dhamke Chak Two Piara .07 E 74.56 N 31.56 N 31.03 E 72.55 N 31.57 N 31.55 N 31.18 E 74.

54 N 31.94 E 72.42 E 72.55 N 31.55 N 31.54 E 72.84 E 73.55 N 31.47 E 74.02 E 72.14 E 74.55 N 31.30 E 73.99 E 72.15 E 72.54 N 31.55 N 31.54 N 31.55 N 31.79 E 72.24 E 74.36 E 74.26 E 72.17 E 74.72 E 73.55 N 31.55 N 31.54 N 31.20 E 73.54 N 31.55 N 31.55 N 31.56 E 74.90 E 72.55 N 31.55 N 31.55 N 31.N 31.34 E 74.85 E 72.54 N 31.29 E 72.23 E 72.55 N 31.55 N 31.55 N 31.51 E 74.55 N 31.55 N 31.76 E 70.54 N 31.55 N 31.55 N 31.55 N 31.10 E 73.55 N 31.55 N 31.25 E 73.55 N 31.04 E 74.01 E 73.61 E 74.55 N 31.05 E 73.55 N 31.55 N 31.55 N 31.54 E 74.94 E 73.61 E 69.27 E 72.55 N 31.54 N 31.54 N 31.12 E 70.54 N 31.55 N 31.11 Chak Twelve Wallanwala Jodhke Warburton Machhrala Khotiwala Kartarpur Bahmaniwala Mahesh Nallwala Kirari Rara Tali Bath Ram Diwali Mansur Munda Bath Chauk Bakhi Sekhranwala Ghutti Saiyidan Sandanwala Wattuwala Bunga Wara Thatta Muhammad Shah Jhugge Awan Thatti Warrian Chak Daulat Khan Berwali Chak Virwali Chak Kalra Bhamb Mal Sultan Laghar Butta Paroa Sikandar Janubi Naweoba Qila Jiwan Singh Manihala Nawan Pind Gujran Dahuri Phullarwan Gulberg Chamrupur Mirpur Kohma Malakpur Chak Twentythree Hichipur Araian .55 N 31.52 E 74.55 N 31.17 E 73.14 E 73.89 E 72.55 N 31.37 E 72.13 E 74.55 N 31.62 E 72.28 E 72.79 E 73.62 E 73.55 N 31.55 N 31.17 E 72.

36 E 74.54 N 31.29 E 72.53 E 74.54 N 31.75 E 70.24 E 73.54 N 31.54 N 31.54 N 31.54 N 31.54 N 31.54 N 31.54 N 31.85 E 71.05 E 74.54 N 31.08 E 74.54 N 31.54 N 31.04 E 73.02 E 72.54 N 31.95 E 72.21 E 74.54 N 31.94 E 73.17 E 72.54 N 31.57 E 73.79 E 72.54 N 31.59 E 73.06 E 74.54 N 31.40 E 73.53 N 31.33 E 72.92 E 72.54 N 31.26 Chak Twentytwo Chak Fourteen Miranpur Chandar Kot Itanwala Ramgarh Kiri Bhed Burala Dhannuana Bedianwala Jandwali Girre Kamalpur Nathupur Bhaminpur Sethiala Hargobindpur Phatnikka Mona Ghutti Kamoke Sajanke Laryawala Waghwala Hakmewala Nitharke Aputh Bahadur Chah Darewala Sarki Kangra Tibba Dhupsari Sabbar Kalera Thatti Mahrani Paropi Mahni Kuria Bharmi Charagh Shah Makar Garah Nahar Sahd Qila Ghos Rohra Chak Fifteen Chak Thirteen Basti Jogian Unara Koba .54 N 31.54 N 31.89 E 72.32 E 72.12 E 72.69 E 73.54 N 31.54 N 31.54 N 31.54 N 31.90 E 70.53 N 31.15 E 72.54 N 31.17 E 72.40 E 70.65 E 73.87 E 72.53 N 31.54 N 31.64 E 72.27 E 73.97 E 72.54 N 31.54 N 31.54 N 31.04 E 72.54 N 31.31 E 72.54 N 31.12 E 71.54 N 31.07 E 73.54 N 31.N 31.29 E 72.54 N 31.54 N 31.54 N 31.54 E 73.05 E 73.47 E 72.47 E 73.15 E 74.54 N 31.53 N 31.53 N 31.72 E 72.53 N 31.82 E 72.82 E 72.54 N 31.54 N 31.53 N 31.

52 N 31.52 N 31.17 E 72.95 E 71.52 N 31.52 N 31.14 E 73.52 N 31.52 N 31.62 E 73.52 N 31.23 E 72.52 N 31.86 E 73.52 N 31.52 N 31.30 E 73.52 N 31.52 N 31.52 N 31.47 E 72.59 E 73.52 N 31.52 N 31.52 N 31.35 E 72.59 E 74.52 N 31.52 N 31.52 N 31.98 E 70.72 E 73.52 N 31.52 N 31.52 N 31.54 E 73.52 N 31.85 E 72.20 E 73.65 E 72.12 E 71.52 N 31.52 N 31.15 E 74.52 N 31.12 E 72.52 N 31.35 E 73.57 E 74.82 E 73.77 E 72.34 E 72.52 N 31.10 E 73.52 N 31.52 N 31.52 N 31.52 N 31.50 E 70.17 E 73.N 31.27 E 72.21 E 74.39 E 73.82 E 72.52 N 31.89 E 72.51 E 74.47 E 74.99 E 72.52 N 31.52 N 31.73 E 71.52 N 31.50 E 73.46 E 72.09 E 74.52 N 31.52 N 31.52 E 74.52 N 31.52 N 31.05 E 73.67 E 72.52 N 31.52 N 31.95 Maujoke Sohian Khurd Padri Kalas Mari Shadiwal Bukanpura Triddewali Nazir Labana Dhudi Masti Jaslani Bagihari Bagod Sharqi Bhagwanpura Munga Kamalpur Darang Johal Ghasitpur Hundalpur Rasulnagar Mulwani Jandanwala Dhanola Panjwar Shahzad Sidhuan Khokhranda Chak Maawalwala Kanianwala Siprawala Berwala Bahawalewala Sulaiman Jindiana Jogera Shergarh Shah Jiwana Qutb Thatti Saiyid Birahim Silmana Thatti Gul Bela Shergarh Aubal Littan Bhilmana Jhok Hafiz .52 N 31.54 E 72.52 N 31.19 E 74.03 E 73.52 N 31.02 E 72.52 N 31.

27 E 73.32 E 72.90 E 72.64 E 72.50 N 31.50 N 31.14 E 73.50 N 31.57 E 74.50 E 70.60 E 72.27 E 74.50 N 31.52 N 31.18 E 74.23 E 74.50 N 31.51 N 31.51 N 31.50 N 31.51 N 31.50 N 31.50 N 31.12 E 74.51 N 31.50 N 31.50 N 31.03 E 72.50 N 31.19 E 74.50 N 31.50 N 31.51 N 31.54 E 74.50 N 31.46 E 74.50 N 31.08 E 74.17 E 74.06 E 74.56 E 74.51 N 31.95 E 72.50 N 31.50 N 31.50 N 31.17 E 74.50 N 31.42 E 73.14 E 74.50 N 31.50 N 31.50 N 31.50 N 31.50 N 31.51 N 31.05 E 74.51 N 31.91 E 70.03 E 74.96 E 73.37 E 72.15 E 74.36 Bharmi Matt Rajian Gujran Rajian Araian Mandianwala Naranjani Qila Lal Singh Jalapur Bhuller Sherewala Chah Mullanwala Bali Mubarak Shah Muradwala Karanke Sohian Kalan Chhinkowindi Rakh Bhangali Muridwal Rajan Pangowali Korotana Lurke Liamat Kukripur Khani Bazigran Salehpur Chak Pawar Bhutipur Qila Nidhan Singh Chaura Saghar Chuhar Kana Rampur Ranwala Khurrianwala Islamabad Mullanpur Dhotian Baba Bakala Ramsar Chitral Rajokianwala Khokharanwala Sialanwala Jiwanwala Bhochra Chah Dinanwala Thatta Bharwana Qadian .47 E 72.50 N 31.44 E 72.30 E 73.01 E 73.52 N 31.03 E 74.50 E 72.50 N 31.50 N 31.51 N 31.05 E 74.45 E 72.65 E 72.50 N 31.72 E 72.46 E 74.51 N 31.99 E 72.50 N 31.51 N 31.50 N 31.50 N 31.N 31.59 E 73.92 E 72.10 E 74.03 E 74.51 N 31.00 E 72.50 N 31.

91 E 73.09 E 73.15 E 72.49 N 31.05 E 72.49 N 31.49 N 31.24 E 74.23 E 74.49 N 31.52 E 74.59 E 74.49 N 31.49 N 31.49 N 31.49 N 31.50 N 31.49 N 31.31 E 72.75 E 70.52 E 74.12 E 74.49 N 31.13 E 74.34 E 74.10 E 73.49 N 31.49 N 31.49 N 31.23 E 72.49 N 31.10 E 74.27 E 74.50 N 31.49 N 31.50 N 31.52 E 74.50 N 31.14 E 73.49 N 31.27 E 73.49 N 31.50 N 31.49 N 31.49 E 74.49 N 31.50 N 31.49 N 31.58 E 69.50 N 31.61 E 74.49 N 31.51 E 69.94 E 72.44 E 68.90 E 72.49 N 31.50 N 31.12 E 70.49 N 31.49 E 72.20 E 73.20 E 72.49 N 31.50 N 31.01 E 73.50 N 31.50 N 31.78 E 70.49 N 31.50 N 31.49 N 31.61 E 74.19 E 73.04 E 74.54 E 74.15 E 72.99 E 72.15 E 74.23 E 74.49 N 31.N 31.94 E 72.89 Chah Longrewala Pabbarwala Kilchah Thatti Nasrat Lal Datri Khokhar Miali Basti Mahrah Talai Brunj Kili Akozai Kili Wadakai Melan Khor Mallian Ghurki Lallo Dhirke Barka Khurd Kohrian Gobindpura Barki Bhangali Model Town Hanjarwal Niaz Beg Gopi Rai Katarband Par Mahtam Boewal Ghazipur Thatti Siatari Thatta Haji Rasulpur Nawanpind Jaisal Fazlabad Ramnagar Munianwala Chak Bagha Taragarh Kalan Gokhuwal Nanakpura Kamalpur Panjgirain Khiala Kalan Sahtewala Khiala Khurd Fanepura Khanpur .49 N 31.49 N 31.49 N 31.49 N 31.49 N 31.49 N 31.03 E 74.56 E 74.49 N 31.19 E 74.42 E 73.

25 E 74.49 N 31.48 N 31.84 E 72.48 N 31.48 N 31.49 N 31.49 N 31.47 N 31.26 E 72.27 E 72.49 N 31.48 N 31.48 N 31.47 E 72.47 N 31.10 E 72.26 E 74.18 E 74.10 E 72.11 E 74.49 N 31.48 N 31.49 N 31.80 E 72.47 N 31.49 N 31.57 E 74.15 E 72.49 N 31.08 E 74.08 E 71.70 E 72.62 E 74.49 N 31.49 N 31.48 N 31.48 N 31.64 E 72.47 N 31.48 N 31.49 N 31.35 E 72.44 E 72.49 N 31.44 E 72.48 N 31.41 E 72.45 E 72.03 E 74.07 E 74.48 N 31.49 N 31.29 E 72.32 E 72.57 E 74.10 E 72.49 N 31.48 N 31.49 N 31.13 E 74.48 E 72.06 E 74.49 N 31.N 31.49 N 31.48 E 72.48 N 31.49 N 31.49 N 31.08 E 72.27 E 72.48 N 31.48 N 31.31 E 72.08 E 74.48 N 31.49 N 31.54 Amipur Alamwala Budhwala Ramana Ghorianwala Burewala Baluwala Thatta Kandarka Chah Mahinwala Mangar Chah Marianwala Mamran Mantrin Thatta Joyan Laura Haweli Diwan Lang Guniana Thatti Musalli Joya Ahmadabad Sangra Kot Shakir Notak Sarai Bholagarhi Par Sahjowal Bhoya Dhakhu Phiryanwala Mahta Tarrida Samolana Mimbranwala Thatta Raghwala Khanuana Chah Khizarwala Chah Kaluanwala Chah Polianwala Chah Mamurewala Sandelianwala Thatta Zabana Chah Pir Ramalwala Thatta Burhan Rasulpur Ghanienke Deo Sani Jhallian Dhilwan Barka Kalan .65 E 72.49 N 31.49 N 31.77 E 72.49 N 31.47 E 72.48 N 31.03 E 72.15 E 72.69 E 72.30 E 72.48 N 31.43 E 72.48 N 31.61 E 74.20 E 72.

82 E 72.24 E 73.47 N 31.47 N 31.47 N 31.47 E 74.47 N 31.02 E 73.24 E 74.42 E 74.47 N 31.47 N 31.47 N 31.47 N 31.99 E 72.68 E 69.40 E 72.47 N 31.77 E 72.47 N 31.42 E 72.87 E 72.47 N 31.13 E 72.04 E 74.47 N 31.47 N 31.65 E 72.47 N 31.47 N 31.39 E 73.04 E 72.47 N 31.47 N 31.25 E 74.47 N 31.12 E 73.47 N 31.55 E 72.47 N 31.47 N 31.82 E 73.47 N 31.47 N 31.47 N 31.47 N 31.11 E 74.21 E 74.35 E 73.47 E 74.46 E 74.47 N 31.47 N 31.93 E 70.60 E 72.47 N 31.72 E 72.10 E 72.47 N 31.47 N 31.47 N 31.47 N 31.47 N 31.50 E 72.47 N 31.47 N 31.85 E 72.47 N 31.17 E 70.20 E 74.49 E 74.47 N 31.20 E 74.46 N 31.47 N 31.47 N 31.79 E 72.47 N 31.46 N 31.23 Sangatpura Chak Dhira Lehna Singhwala Jalalabad Bakhshishpura Shahpur Kanjra Bolagarhi War Katarband Sharqpur Nizampura Isan Audhera Chhota Halimwala Jhangar Jandiala Rurkha Araiyanwala Gatwala Araiyan Taragarh Khurd Kuriwala Lehl Nathu Chak Karimpur Diwanpur Busalwali Jhok Kalyar Khairewala Manguana Kot Ahmad Kemika Khanniwala Jorewala Nikka Daulatana Buddheke Sahmal Thatta Sardar Shah Chak Aliana Haweli Haji Mahmud Guniana Darbula Khanpur Dhandla Bhutesar Wala Aligarh Azimabad Amarkot .97 E 73.19 E 73.95 E 72.52 E 72.18 E 74.47 N 31.10 E 71.47 N 31.33 E 74.82 E 71.49 E 74.47 N 31.47 N 31.N 31.30 E 72.

96 E 73.41 E 74.45 N 31.45 N 31.39 E 74.46 N 31.45 N 31.57 E 73.45 N 31.47 E 74.90 E 72.24 E 74.45 N 31.46 N 31.04 E 73.69 E 72.54 E 74.46 E 74.61 E 74.46 N 31.45 N 31.30 E 73.46 E 72.45 N 31.45 N 31.29 E 74.45 N 31.25 E 74.45 E 72.45 N 31.70 E 73.46 N 31.45 N 31.08 E 74.46 N 31.45 N 31.46 N 31.46 N 31.50 E 72.46 N 31.45 E 74.45 N 31.46 N 31.95 E 72.14 E 73.45 N 31.45 N 31.07 E 72.44 E 74.64 Khanpur Katarband Urar Dhana Bhaini Qila Sikhanwala Kot Mahmud Chah Bakainwala Khiwa Chah Kandanwala Thatta Hamayun Sialanwala Chak Hamza Uppal Brahmanabad Dera Chahl Ladhar Roranwala Natha Singhwala Lil Kamahan Shadiwal Rahimabad Hasanabad Barkatpur Dhui Chitti Tibbi Nazir Pakka Nankana Sahib Ahmadabad Gangapur Kingmiraj Bundala Jalandhar Chaudhriwala Santpura Malakpur Nurpur Sidhupur Shahbazpur Wariuana Allahabad Sarhala Khurd Gilotranwali Maduana Namewala Bahmananwala Bharwana Sahowala .67 E 72.45 N 31.85 E 72.17 E 73.32 E 72.45 N 31.34 E 73.41 E 72.45 N 31.44 E 74.10 E 73.75 E 72.45 N 31.46 N 31.80 E 72.89 E 72.07 E 72.45 N 31.12 E 74.77 E 72.45 N 31.45 N 31.45 N 31.45 E 73.45 N 31.45 N 31.45 N 31.18 E 74.45 N 31.45 N 31.N 31.23 E 74.06 E 74.45 N 31.45 N 31.45 N 31.45 N 31.46 N 31.22 E 74.45 N 31.62 E 73.15 E 74.46 N 31.26 E 74.45 N 31.

45 N 31.64 E 74.44 E 72.27 E 74.41 E 74.44 N 31.45 N 31.18 E 74.45 N 31.10 E 70.41 E 72.44 N 31.52 E 74.22 E 72.36 E 74.45 N 31.32 E 74.N 31.39 E 72.44 N 31.44 N 31.26 E 74.51 E 74.45 N 31.45 N 31.44 N 31.44 N 31.31 E 74.34 E 74.44 N 31.44 N 31.18 E 74.45 N 31.38 E 72.44 N 31.44 E 72.22 E 74.45 N 31.44 N 31.29 E 72.44 N 31.62 E 74.45 N 31.20 E 74.56 E 74.43 E 70.44 N 31.44 N 31.44 N 31.41 E 72.44 N 31.25 E 74.44 N 31.57 E 74.44 N 31.38 E 72.44 N 31.57 E 72.44 N 31.22 E 74.44 E 72.44 N 31.11 E 74.38 E 72.44 N 31.09 E 74.44 N 31.44 N 31.25 E 74.60 E 72.23 E 74.08 Shaikhana Tahliwala Chah Tahilpurwala Chah Kaurewala Chah Mukhtiarwala Chah Khotianwala Ramana Thatta Manerianwala Chah Muhammadwala Chah Bhajianwala Alipur Kachian Kot Khan Aliana Chirri Bhuhar Jhok Rind Pota Theh Sarja Marja Rampura Pathanke Hudiara Nurpur Gaga Karbath Mota Singhwala Harpalke Jathol Chandrai Tehait Kir Bagarian Dharm Chand Satto Katla Khambe Sultansabad Alipur Rukanabad Ali Razaabad Husainabad Nawazishabad Khaliqabad Medipur Manowal Chung Jhuggian Athoran Thatta Lawan Yahyapur Sultanpur .46 E 74.45 N 31.24 E 74.45 N 31.42 E 74.45 N 31.32 E 74.08 E 74.62 E 74.45 N 31.45 N 31.44 N 31.44 N 31.45 N 31.44 N 31.44 N 31.44 N 31.24 E 74.17 E 72.44 N 31.45 N 31.56 E 70.45 N 31.

34 E 73.49 E 72.44 N 31.44 N 31.35 E 72.05 E 74.52 E 73.40 E 74.44 N 31.44 N 31.44 N 31.44 N 31.44 N 31.43 N 31.57 E 72.44 N 31.38 E 72.05 E 73.44 N 31.35 E 72.68 E 70.44 N 31.60 E 72.44 N 31.14 E 73.44 N 31.44 N 31.46 E 72.44 N 31.44 N 31.64 E 73.44 N 31.55 E 72.44 N 31.00 E 72.04 E 74.80 E 72.44 N 31.44 N 31.44 N 31.10 E 70.44 N 31.28 E 72.44 N 31.44 N 31.44 N 31.45 E 73.23 E 74.92 E 72.44 N 31.69 E 72.44 N 31.44 N 31.44 N 31.44 E 72.43 E 74.44 N 31.42 E 72.27 E 72.44 N 31.06 E 74.42 E 73.43 N 31.99 E 72.44 N 31.77 E 72.37 E 73.15 E 72.N 31.77 E 73.01 E 73.90 E 72.44 N 31.84 E 72.93 E 70.44 N 31.44 N 31.95 E 72.44 N 31.44 N 31.91 E 70.28 E 72.24 E 74.44 N 31.44 N 31.44 N 31.22 Ladwah Fattuwala Thatta Bahram Mirzapur Piddipur Zafarwal Buchiana Daffarke Saidowala Pauliani Pandianwali Farzand Aliwala Chuhar Majra Chak Lara Awan Baluch Dharawar Chandanke Probynabad Mazaria Dhingrian Arnianwala Tutwali Ahmadnagar Dalluwala Habibwala Hirkipindwala Jamalwala Satiana Chah Saiwala Chah Lekanwala Sultanpur Chah Jhandewala Chah Kalwaranwala Chah Hidayawala Thatta Kauriana Daduana Nau Sandrano Sahjhowal Sahjhar Kathanwala Bhir Rashid Shah Kahiri Ramak Chirri Polad Jhok Mohana Sharafabad Fetehabad Hidayatabad .44 N 31.66 E 70.44 N 31.76 E 70.44 N 31.44 N 31.44 N 31.64 E 72.

75 E 73.42 N 31.42 N 31.40 E 73.10 E 73.17 E 73.34 E 73.60 E 73.42 N 31.42 N 31.08 E 74.42 N 31.44 E 74.09 E 74.46 E 74.42 N 31.80 E 72.49 E 72.43 N 31.38 E 72.87 E 72.26 E 74.45 E 73.42 N 31.23 E 74.90 E 72.42 N 31.42 N 31.37 E 74.42 N 31.89 E 73.42 N 31.20 E 74.42 N 31.25 E 73.07 E 72.42 N 31.42 N 31.42 N 31.09 E 73.02 E 74.42 N 31.42 N 31.43 N 31.02 E 72.43 N 31.42 N 31.77 Jhuggian Naul Nurpur Araian Tinde Chah Darbayiwala Chah Sangiwala Chah Piranwala Chah Laiwala Chah Korwala Ghawindi Thethar Saora Deo Kalan Balhar Dulo Khurd Umar ki Jhuggian Talibganj Haidarabad Rakhpura Mussalliabad Tendanwala Molanwal Khurd Wains Thatta Pawalian Thatta Bahamewala Mallewala Goinda Thabal Thatta Boh Mat Kalian Abhianwala Sarwarwali Kotli Gobindgarh Partabpur Alipur Majawaranwala Lakhuana Akalgarh Gatwala Sikhan Dharmsalwala Faisalabad Chunianwala Garwana Rivazabad Shimali Hodsonabad Nasrana Bhojuani .22 E 73.42 E 74.42 N 31.59 E 74.42 N 31.42 E 74.42 N 31.42 N 31.42 N 31.43 N 31.38 E 72.20 E 74.42 N 31.40 E 72.01 E 73.N 31.43 N 31.05 E 74.42 N 31.06 E 74.43 N 31.42 N 31.42 N 31.07 E 74.42 N 31.43 N 31.43 N 31.42 N 31.42 N 31.42 N 31.42 N 31.42 E 73.42 N 31.16 E 74.42 N 31.04 E 74.41 E 74.42 N 31.42 N 31.19 E 73.85 E 72.04 E 74.15 E 74.25 E 74.42 N 31.42 N 31.21 E 74.

08 E 71.20 E 74.15 E 72.54 E 72.41 N 31.46 E 72.42 N 31.29 E 72.02 E 69.42 N 31.02 E 74.42 N 31.42 N 31.41 N 31.74 E 72.42 N 31.44 E 74.41 N 31.25 E 74.42 N 31.46 E 74.41 N 31.67 E 72.40 E 72.60 E 72.13 E 74.54 E 74.41 N 31.39 E 72.41 N 31.49 E 72.27 E 74.38 E 72.23 E 74.42 N 31.41 N 31.41 N 31.41 N 31.34 E 72.15 E 74.42 N 31.38 E 72.70 E 72.42 N 31.42 N 31.42 N 31.42 N 31.41 E 72.73 E 68.41 N 31.40 N 31.32 E 72.34 E 72.26 E 72.40 N 31.48 E 72.42 N 31.21 E 74.74 E 72.42 N 31.41 N 31.42 E 74.42 N 31.42 N 31.41 N 31.40 N 31.42 N 31.41 Nurewala Chauntra Sargana Deokianwala Jhok Saglan Jhok Gharran Kamaka Sultan Pakhra Pattuana Kot Murad Kot Humayun Chah Malakewala Ballo Shahabal Noya Chah Thatta Hidayat Thatta Kauriana Chund Bharwana Rajana Sial Behal Dhana Sar Mulla Kamal Palezgir Chauki Amirpur Bhopattian Larewala Khirzrabad Mohalanwali Jhuggian Gihna Singh Jhuggian Gillan Bhola Shah Jawahirpur Chah Dilluwala Chah Nathuwala Chah Tahliwala Chah Shaduwala Mian Bhaga Thatta Muhammad Daduana Jahan Khan Thatta Sherka Asal Guruke Hir Malkhoke Dalla Thatta Khurd Deo Khurd Rajabole .41 N 31.01 E 72.N 31.54 E 72.40 N 31.41 N 31.42 N 31.41 N 31.51 E 74.46 E 74.42 N 31.55 E 72.41 N 31.40 N 31.57 E 72.40 E 72.65 E 72.03 E 74.40 N 31.98 E 68.42 N 31.42 N 31.37 E 72.42 N 31.41 N 31.41 N 31.14 E 74.

85 E 72.88 E 70.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.47 E 73.26 E 72.40 N 31.75 E 72.04 E 73.40 N 31.40 N 31.00 E 72.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.92 E 72.17 E 72.30 E 73.40 N 31.35 E 72.41 E 74.40 N 31.23 E 72.40 N 31.69 E 72.40 N 31.13 E 72.40 N 31.37 E 74.40 N 31.39 E 73.40 N 31.40 N 31.20 E 72.40 N 31.40 N 31.40 E 74.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.62 E 72.40 N 31.10 E 70.31 E 74.40 N 31.40 N 31.16 E 74.94 E 72.05 E 74.94 E 73.40 N 31.89 E 72.64 E 72.62 E 72.46 E 72.40 N 31.37 E 73.45 E 72.57 E 72.65 E 73.71 E 70.N 31.11 E 74.20 E 74.59 E 72.04 E 74.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.05 E 73.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.40 N 31.55 E 73.04 E 73.97 E 73.49 E 72.80 E 70.40 N 31.40 N 31.63 Ghanakkar Dulo Kalan Nangar Tibba Miraka Quarters Khudpur Jhuggian Khane Shorkot Faizpur Kalan Madho Das Munianwala Qalandarwala Haripur Patiala Hafizabad Islampur Sherabad Banga Dudiwala Goughabad Jamalpur Rampur Sital Mansur Mahta Rivazabad Janubi Satiana Balluana Kalan Baral Rahna Wer Noal Doba Joianwala Gandewala Chah Muhabatwala Chah Ahimewala Chah Waryamwala Chah Bhatianwala Thatta Ali Hasan Khan Haweli Shekh Raju Kot Bura Kabli Machhiana Bet Bogha Bhoi Miran Sarrah Garah .12 E 73.50 E 73.40 N 31.40 N 31.

39 N 31.39 N 31.07 E 73.62 E 73.79 E 73.47 E 74.90 E 72.17 E 73.32 E 74.39 N 31.39 N 31.39 N 31.39 N 31.80 E 67.32 E 74.39 N 31.74 E 73.55 E 72.49 E 74.39 N 31.62 E 72.39 N 31.42 E 74.87 E 72.39 N 31.39 N 31.40 E 69.39 N 31.92 E 72.39 N 31.48 E 70.39 N 31.77 E 72.39 N 31.39 N 31.15 E 73.39 N 31.69 E 72.21 E 74.54 E 72.39 N 31.39 N 31.34 E 73.30 E 73.39 E 70.37 E 74.39 N 31.02 E 72.39 N 31.84 E 72.39 N 31.39 N 31.39 N 31.39 N 31.39 N 31.20 E 74.40 N 31.29 E 74.39 N 31.94 E 72.15 E 74.39 N 31.39 N 31.49 Kirri Shamozai Jhok Mangal Manikhawa Ghazluna Ghawind Rakh Bekunta Tatile Mallian Rora Guru Mangat Nauabad Ahlu Gajju Matta Sedar Kacha Sadhoke Fateh Singhwala Julliana Miraka Jhuggian Ladha Singh Rosa Kirchpur Nabipur Namdarwala Narwan Kot Daya Kishan Atalgarh Samrai Pathankot Bughni Chak Chaddharan Bajla Fariqabad Fatehabad Pollard Kot Dhandra Kalan Narwala Lil Dhilwan Chabagilwala Nagokesarli Dodi Gulabipur Gajiani Saiyidanwala Mansurwali Dauka Pindi Beg Humayun Bharwani Panniwala .39 N 31.39 N 31.97 E 72.39 N 31.39 N 31.39 N 31.10 E 73.39 N 31.39 N 31.20 E 73.39 N 31.57 E 74.40 N 31.51 E 74.52 E 72.49 E 73.46 E 74.16 E 74.N 31.40 N 31.39 N 31.42 E 73.81 E 74.39 N 31.59 E 73.41 E 74.02 E 73.39 N 31.39 N 31.40 N 31.39 N 31.

25 E 74.39 N 31.47 E 74.48 E 72.13 E 72.37 N 31.37 N 31.39 N 31.01 E 74.43 E 71.38 N 31.47 E 72.39 N 31.39 N 31.37 N 31.39 N 31.35 E 72.37 N 31.36 E 74.37 N 31.47 E 74.32 E 72.26 E 72.08 E 71.49 E 72.37 N 31.39 N 31.54 E 73.20 E 74.38 N 31.37 N 31.37 N 31.38 N 31.39 N 31.64 E 73.39 N 31.43 E 72.38 N 31.37 E 74.21 E 74.57 E 73.37 N 31.38 N 31.11 E 74.48 E 72.37 E 72.37 N 31.36 E 72.34 E 72.37 N 31.44 Chah Tarkhanwala Chah Rahmanwala Mukhiana Chah Mamurwala Ballo Ballo Thatta Phalwan Kot Murad Nandkana Mallahan Chela Machhiwal Kot Langar Mankera Kaweriwala Yusuf Shah Dinpur Chamrupur Bhalaigil Nawan Kot Par Lalwala Doratta Chah Lalianwala Chah Ram Rattanwala Thatta Mahla Chah Baralanwala Pakka Naulanwala Paluan Rora Nepal Bohgan Dhalloke Kahna Panju Waraich Tur Halloke Janjate Tarugil Lakhowal Rangilpur Ranglianwala Here Dulchiwala Isa Khel Ballu Khel Jagatan Pind Janjuhan .21 E 74.37 N 31.01 E 73.38 N 31.37 N 31.37 N 31.39 N 31.39 N 31.38 N 31.37 N 31.38 N 31.31 E 74.39 N 31.39 N 31.38 E 72.36 E 72.N 31.08 E 72.39 N 31.15 E 70.39 N 31.47 E 72.32 E 76.37 N 31.29 E 74.44 E 74.86 E 73.37 N 31.39 N 31.37 N 31.48 E 72.39 N 31.38 N 31.32 E 74.41 E 72.39 N 31.02 E 72.75 E 74.37 N 31.38 N 31.95 E 70.24 E 74.90 E 74.35 E 72.

37 N 31.37 E 73.37 N 31.65 E 72.37 N 31.14 E 73.36 N 31.47 E 72.94 E 72.41 E 69.21 E 74.32 E 73.36 E 73.77 E 72.37 N 31.37 N 31.36 N 31.37 N 31.37 N 31.18 E 72.35 E 72.23 E 72.46 E 72.37 N 31.36 N 31.92 E 72.37 N 31.41 E 72.44 Maharanwala Hoshiarpur Dinpura Khalsapur Muhammadwala Awanwala Chima Bajwa Malkhanwala Khushab Tamghahabad Sidhar Gahu Mansur Thikriwala Sarhala Kalan Dhuni Deo Nusratpur Quraishian Nangiana Samoranwala Hassuana Dhida Murad Dabwala Jhok Felori Chawan Mukhiana Chah Fazal Shahwala Chah Sakanwala Chah Karimwala Chah Hastiwala Chah Mamunwala Dauke Kharkan Ziarat Pir Bahlol Chak Jalaluddin Bohri Ghulam Jahanian Loha Bhir Jhok Bisharatwala Fatehwali Sinzale Ashewat Ziarat Asal Chhimbewali Jhuggi Jhuggian Bahlu Chak Two Hundred Sixtytwo Shaikh Chuhar Chah Samundarwala .12 E 73.37 N 31.55 E 72.15 E 74.15 E 72.89 E 72.47 E 72.37 N 31.69 E 72.37 N 31.62 E 72.08 E 72.40 E 72.37 N 31.37 N 31.99 E 72.37 N 31.37 N 31.37 N 31.37 N 31.55 E 70.07 E 72.37 N 31.31 E 72.42 E 73.37 N 31.37 N 31.37 N 31.37 N 31.52 E 72.37 N 31.37 N 31.36 N 31.24 E 73.72 E 72.37 N 31.37 N 31.57 E 72.40 E 73.37 N 31.04 E 68.07 E 72.37 N 31.37 N 31.62 E 72.37 N 31.N 31.37 N 31.37 N 31.37 N 31.82 E 72.37 N 31.53 E 74.15 E 73.37 N 31.37 N 31.37 N 31.37 N 31.37 N 31.36 N 31.18 E 72.45 E 72.08 E 71.49 E 72.37 N 31.41 E 72.

32 E 74.41 E 74.35 N 31.72 E 72.37 E 73.35 N 31.35 N 31.35 N 31.62 E 72.27 E 73.03 E 74.35 N 31.42 E 72.41 E 72.35 N 31.24 E 73.35 N 31.75 E 72.80 E 72.35 N 31.35 N 31.35 N 31.35 N 31.74 E 72.36 N 31.35 N 31.52 E 72.57 E 72.35 N 31.35 N 31.35 N 31.33 E 72.70 E 73.35 N 31.35 N 31.35 N 31.84 E 73.35 N 31.35 N 31.54 E 74.35 N 31.35 N 31.05 E 73.35 N 31.34 E 72.19 E 74.50 E 72.35 N 31.35 N 31.35 N 31.36 N 31.36 E 72.47 E 74.35 N 31.35 N 31.36 N 31.35 N 31.33 Kauriana Chah Azimwala Chah Balochanwala Chah Garianawala Wagha Kaleka Jahman Lakhoke Bole Bahu Shahzada Khana Purana Jhedu Ramkot Lodhre Hithar Jhuggian Naul Jhuggian Nano Dogar Dalleke Bhuchokepar Mangtanwala Barkhurdar Sikandarpur Haripur Jhakka Ladhana Naraingarh Gobindpur Ridhana Sahibnagar Hari Singwala Aruri Nawan Jhipal Painsera Bahbalpur Dandiwal Pasianwala Badinpur Viroke Kajle Mahal Joga Jarolianwala Kadiana Aure Manganiwala Khushalwali Khairewali Jhok Lolianwala Chah Mochiwala Chah Sardarwala Chah Fateh Chana Chah Sherwala Chah Kanahi Ram .03 E 74.72 E 72.54 E 72.35 N 31.97 E 73.35 N 31.87 E 72.00 E 72.02 E 73.37 E 72.82 E 72.35 N 31.35 N 31.35 N 31.36 N 31.10 E 74.39 E 72.35 N 31.46 E 74.41 E 72.35 N 31.37 E 74.20 E 73.35 N 31.36 N 31.32 E 74.34 E 73.35 E 72.N 31.65 E 72.30 E 73.07 E 73.35 E 72.35 N 31.35 N 31.35 N 31.35 N 31.

34 N 31.34 N 31.34 N 31.34 N 31.60 Billi Shah Shakar Saliana Sai Sarwar Nijabat Kot Sukha Shahana Ghughiana Kurhianwala Haidarabad Jhangi Ram Jharkil Buchiwala Musan Shah Gurwali Ber Badhwar Julke Ghang Jia Bagga Khana Nepal Rai Ramkhu Kot Sundar Singh Sham ki Bhattian Bath Jhuggian Rawan Thakkarke Gangapur Natha Attari Ram Singh Kundian Jaranwala Butiwala Surjanpur Raispur Niamuana Kukkar Abbaspur Mulanpur Jodhan Sohl Pindori Kot Ram Chand Bamaniwala Yarewala Bhojuanwala .35 N 31.31 E 72.16 E 74.34 E 73.15 E 74.34 N 31.85 E 72.35 N 31.69 E 72.34 N 31.35 N 31.32 E 74.15 E 72.08 E 71.12 E 72.34 N 31.34 N 31.65 E 72.35 N 31.35 N 31.34 N 31.35 N 31.81 E 73.32 E 73.91 E 73.34 N 31.06 E 73.09 E 74.31 E 74.34 N 31.35 N 31.N 31.13 E 72.34 E 72.35 N 31.68 E 71.50 E 70.95 E 70.34 N 31.69 E 73.34 N 31.47 E 74.35 N 31.00 E 70.34 N 31.34 N 31.26 E 74.34 N 31.25 E 73.59 E 73.34 N 31.92 E 72.09 E 72.34 N 31.35 N 31.97 E 72.13 E 72.44 E 73.34 N 31.39 E 74.34 N 31.13 E 72.34 N 31.34 N 31.35 N 31.34 N 31.90 E 70.34 N 31.53 E 71.35 N 31.77 E 72.34 N 31.95 E 72.84 E 72.35 N 31.34 N 31.12 E 72.34 N 31.35 N 31.18 E 74.11 E 74.34 N 31.34 N 31.24 E 74.99 E 73.35 N 31.89 E 72.13 E 72.35 N 31.34 N 31.

33 N 31.34 N 31.34 N 31.47 E 74.34 N 31.47 E 72.44 E 72.34 N 31.13 E 72.27 E 74.34 N 31.50 E 72.34 N 31.34 N 31.32 N 31.32 N 31.33 N 31.33 N 31.34 N 31.42 E 72.34 N 31.19 E 74.34 N 31.45 E 72.32 E 72.44 E 69.51 E 74.32 N 31.34 N 31.20 E 72.32 N 31.34 N 31.37 E 74.34 N 31.17 Tiwana Kot Bahadur Shah Sohanwala Kot Bhojuana Chah Jalalwala Patoana Chak Two Hundred Sixtythree Shaikh Chuhar Chak Two Hundred Eightyfour Baharwala Chah Tahliwala Patoana Habib Topa Bela Jharki Dhuin Mahram Sial Talwara Kot Sahib Khutiana Jhakhi Dhingana Mungar Buzdar Zhob Apozai Kili Sur Kach Budduke Sultanke Bharwana Begiwala Rosaniwala Bhirkuwala Chak Two Hundred Sixtyfour Saiyidanwala Khana Bati Bedian Rai Badarpur Saraich Mehdipur Khano Harni Atto Asal Badduke Assal Sulaiman Karyal Mal .23 E 72.32 N 31.45 E 72.08 E 71.15 E 72.34 N 31.N 31.34 N 31.43 E 69.30 E 72.34 N 31.15 E 72.42 E 74.32 N 31.32 N 31.33 N 31.59 E 72.36 E 74.49 E 72.47 E 72.19 E 74.48 E 72.44 E 72.34 N 31.57 E 72.34 N 31.23 E 72.32 N 31.34 N 31.83 E 70.33 N 31.34 N 31.34 N 31.34 N 31.43 E 72.30 E 74.44 E 74.49 E 74.34 N 31.41 E 74.34 N 31.35 E 72.23 E 72.34 N 31.44 E 74.13 E 72.33 N 31.32 N 31.34 N 31.33 N 31.41 E 69.30 E 72.33 N 31.32 N 31.33 N 31.34 N 31.34 E 72.92 E 70.42 E 72.46 E 72.

04 E 73.31 E 72.18 E 72.32 N 31.23 E 74.11 Ghur Kokianwala Khai Nau Khai Kohna Chandpur Surab Budhe Lundianwala Singhpura Mansurpura Dariwal Roda Rau Khanuana Nilamwala Sharqi Khudi Khansami Rodasar Dasuha Miani Umedpur Nanaksar Jagatpur Budhi Chak Raisan Nawan Lahore Saidabad Jhok Kalian Shimali Kande di Jhok Gawans Kakke Arainwala Chah Rattewala Jandran Chah Bahmanwala Ubhananwala Haweli Ghulam Jannat Massan Kot Bahadur Lal Jhalar Udhoana Sahjhar Kalasan Turk Chhohan Garhi Kapip Tibba Bur Singh Paji Manak Timboliwala .32 N 31.79 E 73.32 N 31.32 N 31.17 E 73.32 N 31.79 E 72.32 N 31.32 N 31.23 E 72.32 N 31.44 E 73.87 E 72.32 N 31.59 E 73.32 N 31.58 E 74.32 N 31.32 N 31.31 N 31.32 N 31.29 E 72.22 E 73.32 N 31.74 E 72.94 E 73.32 N 31.08 E 72.32 N 31.60 E 72.32 N 31.12 E 73.31 E 74.32 N 31.32 N 31.31 N 31.32 N 31.32 N 31.02 E 73.32 N 31.N 31.32 N 31.52 E 72.08 E 69.32 N 31.23 E 72.21 E 74.07 E 73.77 E 72.00 E 72.15 E 72.15 E 73.31 N 31.32 N 31.32 N 31.37 E 73.94 E 72.17 E 72.30 E 73.32 N 31.32 N 31.32 N 31.23 E 74.34 E 72.32 N 31.32 N 31.65 E 73.28 E 72.13 E 72.32 N 31.14 E 73.32 N 31.32 N 31.92 E 73.32 N 31.32 N 31.13 E 72.64 E 72.32 N 31.32 N 31.32 N 31.32 N 31.32 N 31.84 E 72.32 N 31.43 E 72.32 N 31.08 E 70.86 E 73.

36 E 72.36 E 74.30 N 31.30 N 31.30 N 31.17 E 73.30 N 31.14 E 74.87 E 73.34 E 74.52 E 74.11 E 74.44 E 74.20 E 73.44 E 72.27 E 74.70 E 73.30 N 31.30 N 31.30 N 31.41 E 74.30 N 31.N 31.30 N 31.30 N 31.14 E 73.31 N 31.31 N 31.22 E 74.30 N 31.31 N 31.31 N 31.31 N 31.30 N 31.30 N 31.30 N 31.89 E 72.90 E 72.42 E 74.30 N 31.44 E 74.30 N 31.15 E 73.02 E 72.06 E 74.30 N 31.30 N 31.84 E 72.31 N 31.30 N 31.47 E 73.00 E 72.30 N 31.08 E 74.30 N 31.91 E 73.50 E 72.30 N 31.30 N 31.30 N 31.33 E 74.30 N 31.03 E 74.69 E 72.31 N 31.30 E 74.24 E 73.29 E 73.97 E 72.31 N 31.41 E 74.30 N 31.72 E 72.67 E 73.39 E 74.30 N 31.37 E 72.31 N 31.30 N 31.31 N 31.74 E 72.30 N 31.30 N 31.31 N 31.30 N 31.65 Nankana Manga Thana Kumharan Thana Ratan Singh Bahadur Ali Naul Jhandwala Chah Ambwala Chah Pindiwala Chah Khitariwala Jhang City Chathanwala Theh Jhamb Kullake Kit Kot Paras Ram Kot Mela Ram Ladheke Bhuler Khand Chak Buta Kingra Kot Qamr Din Kamaske Tibba Manga Manor Qila Qamar Singh Basidharpur Kot Fazal Bucheke Buth Jasuana Ramgarh Chandu Vadala Chhanni Tikka Mamdot Kesarpur Shimali Nilamwala Gharbi Chamiana Jahangir Kalan Kang Bundala Jaipur Sar Shamir Road Gilwaraich Sikandarabad Laddhar Mahtabpur Barai Kodan .30 N 31.30 N 31.10 E 73.46 E 72.32 E 73.36 E 72.30 N 31.07 E 73.30 N 31.

N 31.29 N 31.30 N 31.30 N 31.87 E 73.41 E 74.93 E 70.29 N 31.26 E 74.30 N 31.29 N 31.90 E 70.29 N 31.30 N 31.47 E 73.70 E 73.30 N 31.64 E 73.29 N 31.99 E 73.30 N 31.30 N 31.41 E 74.19 E 74.30 N 31.29 N 31.29 E 72.30 N 31.46 E 72.29 N 31.86 E 67.30 N 31.29 N 31.30 N 31.29 N 31.37 E 74.13 E 74.30 N 31.27 E 72.30 N 31.87 E 73.30 N 31.30 N 31.55 E 72.29 N 31.31 E 72.08 E 72.29 N 31.11 E 74.30 N 31.30 E 72.46 E 74.60 E 72.30 N 31.29 N 31.29 N 31.49 E 74.30 N 31.51 E 74.44 E 72.29 N 31.29 N 31.29 E 74.15 E 72.81 E 74.42 Jhok Kalian Janubi Mochiwala Gadiwala Jhanginwala Habib Ghanuan Chah Maliwala Chah Muhammadwala Maghiana Chah Faqirwala Chondara Christianwala Chah Khajiwala Chah Jamanwala Bela Jhabana Bela Mirjana Chak Ganesh Das Lala Johla Kot Biraham Garhi Fateh Ullah Sheroana Basti Siwang Marhanwali Wadhewali Mughal Lil Bhoja Kaliyan Kot Nabi Bakhsh Galwera Pandoke Watna Dhunde Chorkot Kot Bhai Wara Marhana Palare Kot Jahan Khan Wara Khumban Lakhanki Khakh Haft Maddar Kot Abdullah Dehmunwala Baggidal Jhok Murad Kot Baqar .30 N 31.18 E 74.45 E 72.30 N 31.29 N 31.29 N 31.30 N 31.29 N 31.40 E 72.29 N 31.46 E 72.30 N 31.44 E 72.57 E 72.30 N 31.10 E 73.29 E 72.15 E 72.29 N 31.07 E 70.29 N 31.30 N 31.46 E 72.42 E 72.23 E 72.23 E 74.46 E 72.30 N 31.55 E 73.

29 N 31.29 N 31.29 N 31.05 E 72.28 N 31.29 N 31.29 E 73.13 E 72.01 E 72.07 E 73.35 Kot Kalra Bannu Santokhgarh Kesarpur Janubi Miranpur Bilochwala Bismillapur Bundala Dhinganwala Jiwaddi Ratan Tharu Usman Kot Darapur Bijwara Kotli Dugal Nawabwala Tappanwala Zakhirawala Chak Chattha Jhok Nur Mahram Mirjand Faqir ki Kulle Chak Two Hundred Sixtynine Christianwala Chah Chandewala Chah Lakhiwala Chah Thakurwala Dhidoana Mulkhiana Basti Baluchan Subhiana Munda Saiyid Kot Maldeo Dosa Tibbi Khurd Shadiwala Ghaz China Jamalpura Wara Sidhu Nahla Dhok Manga Gillanwala Kalalwala Nauthe Jagir Nurewala Chah Billearwala .44 E 72.29 N 31.29 N 31.29 N 31.79 E 72.15 E 73.08 E 72.29 N 31.07 E 74.69 E 72.70 E 72.29 N 31.29 N 31.29 N 31.17 E 73.29 N 31.29 N 31.29 N 31.05 E 74.29 N 31.11 E 74.29 N 31.99 E 72.29 N 31.79 E 72.82 E 72.N 31.25 E 73.15 E 72.67 E 72.29 N 31.29 N 31.29 N 31.22 E 72.87 E 74.40 E 72.29 N 31.29 N 31.72 E 72.92 E 72.29 N 31.29 N 31.50 E 72.07 E 70.28 N 31.50 E 67.85 E 72.31 E 72.77 E 72.29 N 31.24 E 74.96 E 70.29 N 31.37 E 72.08 E 72.19 E 74.46 E 72.28 N 31.28 N 31.29 N 31.29 E 72.28 N 31.18 E 74.29 N 31.29 N 31.29 N 31.28 N 31.12 E 72.94 E 72.29 N 31.40 E 72.29 N 31.80 E 72.28 N 31.29 N 31.28 N 31.29 N 31.28 E 73.29 N 31.29 N 31.29 N 31.12 E 73.39 E 72.29 N 31.

27 N 31.19 E 74.55 E 72.27 N 31.90 E 72.27 N 31.32 E 74.40 E 73.27 N 31.27 N 31.27 N 31.27 N 31.27 N 31.27 N 31.25 E 73.13 E 74.04 E 72.94 E 72.49 E 74.77 E 72.27 N 31.27 N 31.96 E 74.20 E 73.25 E 74.36 E 72.27 N 31.27 N 31.55 E 72.11 E 74.27 N 31.64 E 72.52 E 73.29 E 72.27 N 31.27 N 31.84 E 73.03 E 73.17 E 73.27 N 31.27 N 31.27 N 31.15 E 73.27 N 31.07 E 73.27 N 31.70 E 72.27 N 31.27 N 31.28 N 31.74 E 72.31 E 72.42 E 73.27 N 31.97 E 73.99 E 72.27 N 31.28 N 31.27 N 31.27 E 72.27 N 31.28 N 31.28 E 74.27 N 31.27 N 31.47 E 74.27 N 31.27 N 31.27 N 31.27 N 31.45 E 72.32 E 73.51 E 74.35 E 73.27 N 31.27 N 31.27 N 31.35 E 72.82 E 72.N 31.40 E 72.27 N 31.24 E 74.10 E 74.54 E 73.27 N 31.29 Jhang Sadar Chah Dhariwala Basti Balianan Sarjal Waigal Ibrahimabad Sarhali Kalan Ladheke Jodhu Dhir Kota Kharakhu Wara Kumharan Rose Talab Sarai Kot Manna Singh Nauthe Gagga Sarai Dhuddian Mangutaru Dulchia Dangli Rodi Dungi Burdulchi Fatehpur Sahoran Gobindgarh Akalgarh Gharbi Gobindsar Khushipur Thundi Nawan Pind Jahangir Khurd Gurupur Lil Dhaliwal Hasiana Gil Shimali Raju Doakhari North Ghauspur Colonel Ganj Nikuwala Sahi Sahu Lef Bahawalpur Maghani Chah Samundarwala Dhatanwala Harmalpur .16 E 74.27 N 31.27 N 31.27 N 31.27 N 31.27 N 31.87 E 72.79 E 73.

25 N 31.27 N 31.27 N 31.77 E 73.25 N 31.26 N 31.31 E 72.25 N 31.43 E 72.25 N 31.01 E 67.26 N 31.26 N 31.05 E 72.26 N 31.29 E 73.27 N 31.22 E 73.26 N 31.27 N 31.27 N 31.42 E 74.35 E 73.32 E 72.07 E 70.75 E 73.50 E 72.29 E 72.25 N 31.N 31.11 E 69.25 N 31.26 N 31.68 E 70.30 E 72.81 E 74.25 E 74.43 E 72.09 E 73.25 N 31.39 E 74.26 N 31.65 E 73.25 N 31.18 E 74.26 N 31.26 N 31.27 N 31.26 N 31.25 N 31.07 E 74.27 N 31.27 E 74.14 E 74.86 E 70.25 N 31.27 N 31.26 N 31.27 N 31.25 N 31.25 N 31.30 E 73.85 E 70.26 N 31.25 N 31.43 E 68.45 E 73.13 E 72.27 N 31.27 N 31.26 N 31.25 E 72.70 E 70.25 N 31.16 E 74.28 E 72.27 N 31.47 E 72.96 E 73.25 N 31.27 N 31.25 N 31.73 E 70.10 Chah Sherwala Pir Kot Sadhana Alman Kotli Baqar Shah Makori Warah Bukhara Triman Chuni Palosin Shabzai Kili Jujurai Kili Kurram Jalalpur Raiwind Burhanpura Chhajjuwala Wara Jhanda Singh Mudke Kamogil Ram Krishan Ahiranwala Nurwala Madriwala Mandi Bakhshi Mul Chandwala Chah Kikarwala Mohanawala Kharora Luliani Daftu Chak Sixtyfive Bhail Dhariwal Kamo Gil Madhoke Qila Dharm Singh Harbhan Hamand Ki Jhok Mastiana Nilianwala Maneli Badali Jalandhar Safaid Poshan Kot Guraya Faujpura Manpur .26 N 31.12 E 73.23 E 74.26 N 31.25 N 31.26 N 31.37 E 73.21 E 74.14 E 73.17 E 72.20 E 74.

31 E 67.25 N 31.32 E 72.25 N 31.25 N 31.35 E 72.24 N 31.25 N 31.25 N 31.25 N 31.25 N 31.25 N 31.49 E 72.34 E 74.24 N 31.25 N 31.25 N 31.25 N 31.25 N 31.25 N 31.25 N 31.31 E 72.79 E 72.30 E 72.25 N 31.25 N 31.37 E 72.25 N 31.68 E 70.24 N 31.25 N 31.73 E 69.09 E 73.31 E 74.15 E 72.25 N 31.25 N 31.91 Udhowali Dhul Majra Chima Basarke Tawan Nawadi Sarja Gorayapur Jusa Rampur Majhiwala Abbotpur Boharwala Baghwala Chah Ukhanwala Chah Haweliwala Chah Qaziwala Chah Mardanwala Chah Kikarwala Beliwala Basti Nunan Baggianawala Mungassiwala Chah Bakainwala Jhugge Rang Shah Chauri Nunan Tahli Gadanwali Namdar Phulli Bindi Patoana Kalan Loharanwala Fateh Shah Kamyab Daphi Rakhwan Kaluwali Daulatwala Lakhani Tsappar Kili Atal Kach Ali Khanzai Kili Warsak Kili Malkhuzgai Loe Band Theh Pannun Sattoke Mir Muhammad Jaggoke Gor Gulab Singh .25 N 31.17 E 72.25 N 31.86 E 70.61 E 74.46 E 69.25 N 31.25 N 31.43 E 70.25 N 31.25 N 31.94 E 72.64 E 72.22 E 72.42 E 72.08 E 72.25 N 31.60 E 72.95 E 69.25 N 31.25 N 31.25 N 31.25 N 31.38 E 72.29 E 72.74 E 67.25 N 31.83 E 70.25 N 31.25 N 31.89 E 72.24 E 72.44 E 72.25 N 31.23 E 72.N 31.36 E 69.25 N 31.28 E 72.28 E 72.33 E 72.23 E 72.59 E 72.25 N 31.62 E 72.05 E 71.52 E 74.70 E 72.54 E 72.25 N 31.25 N 31.48 E 70.24 N 31.25 N 31.29 E 72.25 N 31.25 N 31.

24 N 31.74 E 72.24 N 31.69 E 72.24 N 31.22 E 72.24 N 31.N 31.45 E 72.27 E 72.24 N 31.17 E 72.24 N 31.12 E 72.24 N 31.24 N 31.24 N 31.24 N 31.24 N 31.24 N 31.60 E 72.24 E 73.28 E 72.47 E 73.62 E 72.24 N 31.24 N 31.24 N 31.24 N 31.74 E 72.24 N 31.24 N 31.24 N 31.24 N 31.67 E 72.42 E 73.24 N 31.24 N 31.52 E 73.75 E 72.17 E 73.17 E 72.09 E 73.24 N 31.28 E 72.24 N 31.24 N 31.54 E 72.65 E 72.24 N 31.24 N 31.24 N 31.34 E 73.24 N 31.80 E 72.10 E 72.24 N 31.24 N 31.24 N 31.49 E 73.24 N 31.52 E 72.24 N 31.74 E 73.36 E 72.24 N 31.24 N 31.37 E 73.24 N 31.24 N 31.37 E 72.34 E 72.33 E 72.10 E 71.24 N 31.27 E 73.97 E 72.87 E 72.24 N 31.24 N 31.24 N 31.24 N 31.58 E 69.41 Chendpur Kalsoke Islampura Van Ganeshpura Fatuhalwala Jarlana Sarwarwali Bariarwala Kanawaran Kharrar Singh Khalsa Hajipur Arura Lamba Pind Wila Teja Gobind Sar Pakka Anna Gahri Gil Virkwala Methla Satrahnau Kot Chandarke Grantpur Burltonpur Kachlamha Balluana Manak Hiraj Khandanwala Lakhnana Chah Dagarwala Lolianwala Chah Tarkhanwala Shekh Mero Pindi Sultanwala Lakharwala Chah Sherwala Bangas Bela Sidhane Bulha Patoana Bitafi Dhabbi Sarwani Patoana Lurka Kharal Maujgarh Babar Tadozai Kili .42 E 72.28 E 72.24 N 31.25 E 73.05 E 73.20 E 69.10 E 72.24 N 31.24 N 31.62 E 73.04 E 72.

59 E 72.22 N 31.22 N 31.22 E 69.24 N 31.22 N 31.22 N 31.42 E 72.22 N 31.67 E 73.22 N 31.22 N 31.52 E 74.22 N 31.22 N 31.82 E 73.67 E 72.29 E 72.22 N 31.90 E 72.20 E 73.37 E 72.22 N 31.23 N 31.22 N 31.72 E 72.69 E 72.50 E 73.10 E 73.22 N 31.22 N 31.59 E 72.42 Multanai Kili Kurduna Thatta Naman Vasuwala Athu Chah Hastawala Chah Didarwala Virkanwala Gaddoke Katlohi Raja Jang Bhuchoke Manjha Premnagar But Tawarian Sandrana Kot Tahar Khanpur Baraghar Harchoke Pindi Isa Danabad Jhok Sohna Chakku Wasiran Butewala Shahamad Singhpura Manak Jagatpur Tanda Dijkot Durbhanga Nag Kalan Nag Khurd Dumra Khalilpur Gil Lala Gil Sahbu Urjanpur Wahidpur Tegh Bahadurpur Dhaular Aulia Sajjanpur Montgomerywala Musalmani Kot Mehr Ali Shah .22 N 31.97 E 72.22 N 31.22 N 31.22 N 31.52 E 72.49 E 74.99 E 72.22 N 31.39 E 72.23 N 31.N 31.44 E 73.22 N 31.82 E 72.23 N 31.82 E 72.22 N 31.27 E 74.79 E 72.17 E 74.24 N 31.22 N 31.22 N 31.57 E 72.22 N 31.23 E 66.22 N 31.22 N 31.35 E 73.22 N 31.94 E 72.70 E 73.23 N 31.22 N 31.64 E 73.72 E 73.22 N 31.04 E 72.22 N 31.34 E 73.27 E 74.49 E 72.16 E 74.22 N 31.39 E 73.27 E 73.22 N 31.22 N 31.23 N 31.22 N 31.30 E 73.06 E 73.22 N 31.77 E 72.84 E 72.45 E 73.22 N 31.23 N 31.47 E 73.22 N 31.22 N 31.

21 N 31.10 E 72.20 E 72.22 N 31.89 E 73.34 E 72.20 N 31.22 N 31.28 E 72.20 N 31.71 E 69.22 N 31.22 N 31.20 N 31.02 Kot Lakhnana Chah Bahadurwala Chah Mahramwala Chah Laddawala Vigrana Sial Chah Kamirwala Chah Aliwala Chah Muhammadwala Bela Baggar Tahli Ghulamun Chauntra Sidha Kotla Ahmad Kot Naulan Karor Shinhwala Lishari Lalakzai Khajir Domandai Patuana Muhammadwala Saleh Khan Singh Chah Inayatwala Isa FaqirdaPindi Chah Traglah Chah Pindiwala Katlohi Kalan Lakhneke Orara Rukhanwala Jauneke Bhamba Kalan Zafarke Bhai Pheru Balloki Dolu Guruke Van Murad Daurawan Arjuana Samundar Qila Hara Singh Kheri Majra Ghator Satiana Ahmadabad Rodukoru .20 N 31.20 N 31.22 N 31.38 E 67.35 E 72.27 E 72.20 N 31.32 E 73.22 N 31.20 N 31.21 N 31.12 E 72.82 E 72.20 N 31.07 E 70.28 E 72.21 N 31.31 E 72.20 N 31.41 E 72.34 E 74.N 31.21 N 31.20 N 31.46 E 74.85 E 70.95 E 70.17 E 73.27 E 72.25 E 73.27 E 72.20 N 31.37 E 74.20 E 72.21 E 74.10 E 72.40 E 73.27 E 74.22 N 31.20 N 31.29 E 73.52 E 74.21 N 31.37 E 73.22 N 31.22 N 31.20 N 31.22 N 31.22 N 31.22 N 31.22 E 73.22 N 31.22 N 31.20 N 31.75 E 73.35 E 72.20 N 31.22 N 31.09 E 73.26 E 72.22 N 31.18 E 72.22 N 31.33 E 72.20 N 31.20 N 31.21 N 31.40 E 72.12 E 73.27 E 74.22 N 31.47 E 66.22 N 31.20 N 31.96 E 73.47 E 72.19 E 73.22 N 31.20 N 31.21 N 31.

82 E 72.20 N 31.20 N 31.20 N 31.20 N 31.19 N 31.20 N 31.20 N 31.33 E 72.08 E 72.20 N 31.20 N 31.19 N 31.20 N 31.34 E 73.19 N 31.20 N 31.79 E 72.20 N 31.20 N 31.20 N 31.64 E 72.20 N 31.20 N 31.99 E 73.60 E 72.37 E 72.20 N 31.40 E 73.20 N 31.20 N 31.19 E 72.16 E 73.87 E 72.12 E 72.19 N 31.20 N 31.20 N 31.26 E 72.85 E 70.44 E 72.34 E 72.74 E 72.04 Jalandhar Araiyan Gidarwala Bhuler Gokuwal Nainwala Nangal Bambai Nawan Surajpur Mehdi Ibbetsonabad Khalsabad Kanna Kohta Ada Jatiana Kot Bhagwan Das Basti Shah Shakur Basti Ghazi Shah Basti Kamiani Chah Khizrewala Chah Chanduanwala Chah Randuwala Chah Dhingananwala Daduwala Mohal Bela Jutianwala Kamra Umrana Janubi Wasu Astana Dal Basti Bahar Shah Mitthewali Tanishpa Kili Tirwah Murgha Tor Kach Clarkabad Bughiana Kalan Sarai Mughal Jaja Halla Saiyidan Machhaura Haidarabad Rajanpur Vains Dauana Ainuana Jasuana Dhanorian Jotipur Panuan .20 N 31.34 E 72.20 N 31.99 E 74.19 N 31.20 N 31.90 E 72.60 E 73.20 N 31.20 N 31.19 N 31.69 E 72.13 E 72.82 E 73.N 31.20 N 31.41 E 72.19 N 31.22 E 72.37 E 73.36 E 72.20 N 31.79 E 66.17 E 73.20 N 31.19 N 31.55 E 72.55 E 73.29 E 72.20 N 31.19 N 31.65 E 73.20 N 31.51 E 68.27 E 73.70 E 72.19 N 31.62 E 72.37 E 72.20 N 31.15 E 72.19 N 31.20 N 31.81 E 73.03 E 70.90 E 72.19 N 31.43 E 67.20 N 31.20 N 31.54 E 72.

24 E 74.19 N 31.03 E 70.79 E 72.32 E 72.17 N 31.69 E 72.86 E 70.66 E 70.49 E 72.39 E 74.48 E 69.33 E 72.19 N 31.19 N 31.17 E 72.19 N 31.19 N 31.65 E 72.35 E 72.58 E 70.58 E 70.96 Qureshianwala Aliwal Seman Nag Ramgarh Shamsherpur Qadirabad Khator Kalan Kolu Devi Pirwala Guddianwala Murad Shahwala Chah Pipalwala Chah Tirath Singhwala Chah Lakhanwala Bagh Chah Mundianwala Chah Loharanwala Chah Pirwala Lak Badhar Chah Gujranwala Mahranwala Basti Sanga Lashkari Latif Shah Atharan Hazari Kesarwala Sargani Laskaniwala Basira Laghari Buzdar Nadar Badar Jalluwali Kotani Badinzai Phagwara Ratti Pindi Chak Kotiwala Kaurian Targa Qadiwind Khara Athilpur Ram Thamman Matta Kot Radha Kishan Jalleki .18 N 31.35 E 72.18 N 31.93 E 70.17 N 31.19 N 31.19 N 31.46 E 72.19 N 31.19 N 31.19 N 31.N 31.17 N 31.19 N 31.19 N 31.17 N 31.26 E 72.22 E 72.39 E 72.19 N 31.19 N 31.19 N 31.19 N 31.64 E 72.19 N 31.12 E 72.18 N 31.19 N 31.84 E 72.36 E 72.11 E 73.31 E 72.19 N 31.32 E 74.35 E 72.13 E 72.17 N 31.19 N 31.19 N 31.19 N 31.19 N 31.28 E 72.19 N 31.15 E 72.30 E 72.52 E 74.47 E 72.89 E 72.81 E 70.49 E 74.19 N 31.19 N 31.19 N 31.17 N 31.29 E 74.63 E 70.95 E 72.19 N 31.44 E 74.59 E 72.19 N 31.17 N 31.19 N 31.44 E 72.19 N 31.10 E 72.19 N 31.19 N 31.19 N 31.18 N 31.19 N 31.35 E 72.

22 E 70.N 31.27 E 74.17 N 31.17 N 31.17 N 31.15 N 31.86 E 73.17 N 31.17 N 31.09 E 72.17 N 31.17 N 31.16 N 31.17 N 31.25 E 72.17 N 31.17 E 74.51 E 74.17 N 31.17 N 31.17 N 31.17 N 31.07 E 72.17 N 31.59 E 72.75 E 72.70 E 70.17 N 31.58 E 69.17 N 31.33 E 72.17 N 31.32 E 72.15 N 31.17 N 31.17 N 31.75 E 73.15 N 31.67 E 72.17 N 31.16 N 31.30 E 72.17 N 31.15 E 73.17 N 31.94 E 72.35 E 73.29 E 73.18 E 72.17 N 31.17 N 31.39 E 72.55 E 73.39 E 72.17 N 31.16 N 31.29 E 74.16 N 31.15 N 31.96 E 67.72 E 72.97 E 72.52 E 72.51 E 74.85 E 72.34 E 74.17 N 31.59 E 72.59 E 73.27 E 72.17 N 31.11 Khanki Maur Sandu Bath Kalan Rupa Mahtam Dhuni Malowani Khurd Buchiana Kharian Godhuana Meluselu Sidham Manopur Chima Kartarpur Kohli Gil Janubi Jafapur Khator Khurd Mansurwali Dhepi Nangal Bubak Umarpur Nanak Sar Chak Four Hundred Sixtytwo Nathu Virak Chah Tahliwala Kot Khaira Diraj Jamali Khurd Dara Sakhira Fatehpur Churkin Kohar Wani Shaighalu Sanzal Band Chak Four Hundred Seventyfive Chah Kikranwala Chah Ukhanwala Chah Muhammadwala Chah Buraliwala Varn Ballanwala Theh Shaikham Theh Rosa Handal Paimar Uttar .38 E 68.64 E 72.91 E 73.17 N 31.62 E 72.37 E 72.17 N 31.03 E 71.15 N 31.17 N 31.17 N 31.35 E 72.17 N 31.82 E 72.45 E 73.17 N 31.94 E 72.24 E 73.16 N 31.17 N 31.17 N 31.17 N 31.

14 N 31.15 N 31.27 E 73.50 E 72.15 N 31.55 E 72.90 E 68.19 E 73.15 N 31.15 N 31.36 E 72.62 E 72.15 N 31.97 E 73.30 E 72.15 N 31.14 N 31.28 E 72.14 E 73.37 E 73.15 N 31.12 E 72.93 E 69.15 N 31.99 E 72.26 E 72.26 E 74.15 N 31.45 E 72.32 E 72.14 N 31.05 E 72.15 N 31.22 E 73.55 E 73.22 E 74.72 E 72.94 E 72.15 N 31.18 E 72.10 E 72.81 E 74.15 N 31.03 E 71.07 E 72.15 N 31.15 N 31.15 N 31.15 N 31.15 N 31.15 N 31.69 E 72.32 E 73.72 E 73.15 N 31.15 N 31.15 N 31.15 N 31.23 E 72.15 N 31.15 N 31.28 E 72.15 N 31.39 E 73.15 N 31.04 E 73.15 N 31.15 N 31.17 E 74.69 E 72.15 N 31.15 N 31.15 N 31.71 E 66.15 N 31.N 31.07 E 72.15 N 31.15 N 31.15 N 31.15 N 31.15 N 31.97 Sarangki Dulu Multani Faridabad Sheikh Kalu Patrana Madoana Roda Awagat Fazalpura Kot Rajput Risalapur Babarian Kartarpur Rastpur Narangwal Kalan Kakkar Kalan Didarpur Kacha Gojra Gojra Butala Muhammadpur Ghanike Bangar Dhabora Mehla Bahadur Chah Raniwala Khizrewala Chah Kamirwala Chah Hirajanwala Shah Saiyid Khanqah Chah Muhammad Chah Pindiwala Malhuana Mansur Sial Malkana Kot Bahadar Janubi Chaukan Janpur Jamali Kalan Wasawa Sanyasiwala Khwandai Chargul Burj Khara Sidhupura Aulakh Uttar Rawal Jahangar Bho Asal Phuliani .15 N 31.79 E 72.30 E 72.15 N 31.87 E 72.35 E 72.27 E 73.15 N 31.15 N 31.14 N 31.25 E 73.15 N 31.

14 N 31.97 E 72.30 E 72.81 E 73.14 N 31.97 E 71.14 N 31.29 E 73.28 E 72.14 N 31.65 E 72.14 N 31.19 E 73.28 E 72.14 N 31.60 E 72.14 N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.10 E 71.14 N 31.45 E 72.14 N 31.67 E 72.74 E 72.66 Jambar Ghuman Kalan Jora Salabat Saiyidwala Mado Jhok Ali Jhok Ditta Kutruwal Bamboh Parhana Melwal Karm Sar Baghdadpur Rasulpur Isro Chak Dhilwan Lopoke Kohali Sakhira Shalamar Zira Nawan Kot Brandreth Goughpur Duranpur Saroke Thatta Bhopal Dhiroke Fatehpur Vasiran Shah Khanqah Chah Dorattawala Nur Shah Gam Ashaba Chah Nikkoana Phulaiwala Madan Shahid Khanqah Jhandwala Chah Kikriwala Firozwala Chah Boharwala Ahmadwala Dhuin Muhammad Rashidpur Uch Khokhar Isra Kathgarh .35 E 72.07 E 72.32 E 72.84 E 72.14 N 31.14 N 31.70 E 72.34 E 72.64 E 72.14 N 31.14 N 31.54 E 72.14 N 31.49 E 73.14 N 31.65 E 73.92 E 72.64 E 73.35 E 72.14 N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.30 E 72.80 E 72.14 N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.28 E 72.99 E 72.30 E 72.14 E 73.79 E 72.14 N 31.31 E 72.14 N 31.14 N 31.59 E 72.17 E 72.14 N 31.14 N 31.14 N 31.05 E 70.14 N 31.14 N 31.85 E 72.50 E 73.N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.14 N 31.90 E 72.14 N 31.52 E 72.24 E 73.14 N 31.33 E 72.17 E 73.14 N 31.92 E 73.14 E 73.14 N 31.

13 N 31.09 E 73.60 E 73.12 N 31.12 N 31.54 E 67.05 E 72.12 N 31.74 E 73.28 E 72.14 N 31.62 E 73.65 Vehowa Aghbargai Kili Taghratu Band Abdul Khaliq Domandai Kunjar Laliana Chak Patli Derewala Chah Khumananwala Almanwala Kariwala Chah Doratta Samundarwala Kikranwala Khanqah Maddu Kanwan Chah Ghamandiwala Chah Ukhanwala Mabbuke Sehjra Kasur Natthoke Jamsher Bharwal Kalan Baler Halla Mehluke Tattar Chakar Mehrpur Rajab Jhok Jagatan Wan Naurang Wan Aqil Jhok Alawal Mangera Ghega Kheri Mandhon Khushpur Chima Barwali Jagdeo Taran Taran Khatra Widala Ghaniake Bujianwala Robertsar .12 N 31.13 N 31.14 N 31.12 N 31.12 N 31.64 E 73.14 N 31.12 N 31.13 N 31.69 E 72.30 E 73.89 E 72.40 E 72.13 N 31.50 E 69.13 N 31.44 E 73.28 E 72.27 E 72.12 N 31.12 N 31.13 N 31.32 E 73.12 N 31.13 N 31.46 E 74.13 N 31.89 E 66.14 N 31.12 N 31.84 E 72.13 N 31.12 N 31.99 E 72.12 E 70.49 E 72.12 N 31.86 E 73.12 N 31.12 N 31.N 31.13 N 31.12 N 31.87 E 72.43 E 72.25 E 73.14 N 31.12 N 31.12 N 31.12 N 31.12 N 31.82 E 72.12 N 31.12 N 31.12 N 31.13 N 31.34 E 72.75 E 73.42 E 73.56 E 66.72 E 72.33 E 72.13 N 31.66 E 74.12 N 31.30 E 73.12 N 31.64 E 74.30 E 72.13 N 31.12 N 31.79 E 72.28 E 72.12 N 31.29 E 72.99 E 73.26 E 74.72 E 72.12 N 31.39 E 72.74 E 72.14 E 73.

10 N 31.50 E 72.12 N 31.11 N 31.10 N 31.12 N 31.50 E 73.25 E 72.52 E 74.10 N 31.10 N 31.65 E 73.12 N 31.11 N 31.10 N 31.11 N 31.07 E 73.10 N 31.60 E 72.12 N 31.05 E 72.40 E 72.59 E 73.10 N 31.11 N 31.02 E 72.12 N 31.11 N 31.10 N 31.82 E 73.02 E 70.12 N 31.19 E 74.10 E 72.10 N 31.10 N 31.11 N 31.10 N 31.10 N 31.64 E 73.10 N 31.12 N 31.27 E 72.12 N 31.12 N 31.41 E 72.29 E 72.40 E 72.42 E 72.48 E 72.37 E 74.12 N 31.12 N 31.08 E 67.64 E 73.11 N 31.57 E 72.N 31.70 E 70.10 N 31.29 E 72.12 N 31.64 E 72.12 N 31.12 N 31.69 E 73.29 E 74.26 E 72.12 N 31.12 N 31.35 Kot Farquharson Surangi Bhukike Kathowal Kamla Bhag Dayapur Virk Chanduwala Hariyanawala Kali Tar Gagrana Chah Sultanwala Hasanwala Tahliwala Kot Diwan Dargahi Shah Basti Sultan Lashari Nutkani Gaman Katsai Spina Tizha Talwandi Qanungoian Chah Muradwala Ismailwala Chah Manjiwala Chuhrewala Chah Faqiranwala Chah Fa Chah Pindiwala Baghri Rohiwal Patto Kuhna Sahari Kotli Rai Abu Bakar Chhina Uttar Gandi Uttar Taragarh Lakho Dahar Wandar Nankana Jagir Maniwala Gubba Fazil Mupalke Bunga Kharak Singh Thatta Sher Thatta Lakhan Pindi Cheri Kalan Sial .10 N 31.54 E 73.39 E 73.12 N 31.11 N 31.28 E 72.17 E 72.36 E 72.37 E 72.46 E 72.12 N 31.26 E 74.28 E 72.62 E 73.54 E 74.12 N 31.10 N 31.54 E 72.29 E 72.11 N 31.60 E 72.72 E 73.12 N 31.10 N 31.

10 N 31.10 N 31.10 N 31.10 E 73.10 N 31.10 N 31.97 E 73.33 E 72.10 N 31.30 E 72.10 N 31.04 E 72.10 N 31.09 N 31.31 E 72.10 N 31.17 E 73.10 N 31.10 N 31.77 E 72.54 E 74.41 E 72.54 E 74.10 N 31.77 E 73.10 N 31.61 E 74.10 N 31.91 E 70.29 E 73.37 E 72.10 N 31.59 E 74.10 N 31.54 E 72.67 Killianwala Gajiana Rajiki Pila Gujar Mari Atari Betanabad Santokhi Salehpur Nanak Kot Nara Dada Ram Roni Santokhsar Pairewal Nurpur Talwandi Paharang Khama Chun Fatehhalwala Arur Godarwala Humayunwala Tahliwala Chah Inayatwala Chah Turapwala Chah Dhoriwala Basti Hirajan Chah Muhammadwala Takia Gilmala Chah Yarewala Gilmala Jabboana Lashari Nawan Kot Bhand Darga Toi Sar Kot Kili Mahiwala Chanda Singhwala Fattiwala Kamalpura Ladheke Lohgarh Nizampura Gaggar Chhanga Manga Kudian Kachcha Pakka Megha .10 N 31.09 N 31.72 E 72.10 N 31.62 E 72.59 E 72.N 31.13 E 69.10 N 31.10 N 31.99 E 72.30 E 72.34 E 73.10 N 31.62 E 74.09 N 31.90 E 69.09 N 31.10 N 31.62 E 74.10 N 31.82 E 73.10 N 31.09 E 73.09 N 31.10 N 31.42 E 74.30 E 73.09 N 31.10 N 31.94 E 72.09 N 31.25 E 72.08 E 72.95 E 72.10 N 31.09 N 31.52 E 74.10 N 31.89 E 72.09 N 31.26 E 72.27 E 72.10 N 31.40 E 72.10 N 31.10 N 31.02 E 71.65 E 72.41 E 72.09 E 73.53 E 70.26 E 72.10 N 31.09 N 31.10 N 31.10 N 31.10 N 31.09 N 31.

41 E 72.55 E 72.43 E 72.09 N 31.07 E 67.52 E 72.09 N 31.09 N 31.52 E 73.08 N 31.09 N 31.10 E 72.09 N 31.29 E 72.08 N 31.38 E 72.27 E 73.09 N 31.26 E 72.59 E 73.70 E 72.09 N 31.08 N 31.N 31.52 E 72.09 N 31.49 E 72.09 N 31.09 N 31.09 N 31.26 Marula Bharwana Thatta Gehna Daula Arazi Bahar Shah Nouta Khichian Godha Khichi Jhok Rihana Jhok Pauliani Jhok Ahlu Arawala Mahlan Rampura Kesgarh Khanpur Chhina Chawinda Jite Padhri Thatke Taqqipur Randian Sham Fattuwal Jhanwan Zahidpur Alharpind Basti Jana Chah Kabirwala Bhaini Karm Murari Nawan Jalilpur Samundarwala Chah Gurianwala Haveli Bahadur Shah Dhan Miani Shahpur Babbe Tablai Kili Ghanjarai Kili Gilwandai Mandki Shah Mir Setharani Bhaini Khojewali Bhaini Chah Kikarwala Billaurwala Chah Khamanianwala Mardanwala .08 N 31.09 N 31.09 N 31.74 E 72.90 E 72.26 E 68.69 E 72.59 E 73.08 E 70.66 E 68.09 N 31.99 E 66.09 N 31.09 N 31.08 E 73.18 E 72.45 E 73.09 N 31.84 E 72.70 E 72.09 N 31.30 E 72.59 E 72.45 E 72.09 N 31.09 N 31.09 N 31.09 N 31.32 E 73.40 E 72.09 N 31.32 E 72.09 N 31.09 N 31.09 N 31.09 N 31.45 E 73.34 E 72.08 N 31.95 E 72.95 E 70.09 N 31.35 E 72.09 N 31.79 E 66.09 N 31.09 N 31.09 N 31.24 E 73.41 E 72.94 E 72.09 N 31.09 N 31.57 E 72.09 N 31.09 N 31.09 N 31.09 N 31.54 E 73.09 N 31.09 N 31.09 N 31.84 E 72.50 E 73.

07 N 31.52 E 73.07 N 31.07 N 31.60 E 73.07 N 31.07 E 72.07 N 31.07 N 31.49 E 73.07 N 31.07 N 31.07 N 31.07 N 31.39 E 73.07 N 31.07 N 31.07 N 31.47 E 73.79 E 72.89 E 72.07 N 31.99 E 72.07 N 31.07 N 31.82 E 73.60 E 72.72 E 72.54 E 73.07 N 31.07 N 31.16 E 73.07 N 31.07 N 31.56 E 74.84 E 72.97 E 72.07 N 31.64 E 72.07 N 31.87 E 72.07 N 31.64 E 73.97 E 72.07 N 31.80 E 72.07 N 31.07 N 31.07 N 31.25 E 74.52 E 74.60 E 72.07 N 31.07 N 31.37 E 73.07 N 31.07 N 31.89 E 72.49 E 74.07 N 31.57 E 74.07 N 31.07 N 31.07 N 31.07 N 31.N 31.07 N 31.08 N 31.55 E 73.57 E 73.07 N 31.07 N 31.67 E 72.29 E 73.41 E 74.62 E 73.92 E 72.57 E 73.07 N 31.54 E 74.57 E 74.45 E 73.36 E 74.15 E 73.25 E 73.07 N 31.12 E 73.59 Budharwali Shaikhpur Nau Shaikhpur Kuhna Sultan Shahwala Bhedian Kalan Khanpur Bhedian Man Bahadurpura Bhila Hithar Shah Inayat Shaikham Kalan Bazida Chuchak Hayatpur Lehi Bala Bahman Zerin Sherke Zerin Thatta Manak Lishari Mangan Awan Bholu Jassoke Kalan Jandraka Ainoke Haiboke Pain Haiboke Bala Jhok Kamira Jhok Rahman Jhok Pira Jhok Bahbal Gariaddi Shahpur Samundri Fauji Lahorian Sardar Kot Nanaksar Gariwal Khwaja Wains Kohala Chugawan Warpal Chahal Khakha Ram Lachhman Dal Singhwala Amirpur Kala Pahar .07 N 31.42 E 73.09 E 72.07 N 31.07 N 31.50 E 73.07 N 31.

05 N 31.06 N 31.32 E 72.29 E 72.05 N 31.45 Puranawahla Kundala Basti Jalal Khan Kaloia Isanpur Majhi Sultan Chah Sidduwala Chah Doratta Bhaini Nunanwala Chah Nawan Rustam Sargana Ali Khanana Paharpur Taror Rodu Sultan Doratta Shadu Khan Dera Fateh Khan Ahmadzai Mina Bazar Paindai Milan Nigand Gezh Basti Qasu Aluwal Chughata Panjuana Yarewala Bhaini Baluchan Chahgrani Bhaini Mandi Sultanan Bhikkiwind Hithar Kaluwara Khalsa Burj Rajoke Mahalam Kalan Burj Khurd Sanda Sahad Aulakh Hithar Dhala Kalan Wan Khara Burj Mahalam Sur Singh Baman Bala Sherke Bala Nawab Chakir Kila Sahai Singh Juta .27 E 72.51 E 74.90 E 70.05 N 31.07 N 31.57 E 72.05 N 31.07 N 31.05 E 72.06 N 31.23 E 72.70 E 73.07 N 31.07 N 31.05 E 72.96 E 73.28 E 72.07 N 31.52 E 72.07 N 31.03 E 72.84 E 73.99 E 67.06 N 31.05 N 31.31 E 74.07 N 31.05 N 31.26 E 72.05 N 31.05 N 31.07 N 31.07 N 31.26 E 67.32 E 72.54 E 73.05 N 31.07 N 31.05 N 31.43 E 72.07 N 31.07 N 31.53 E 69.07 N 31.07 N 31.07 N 31.07 N 31.50 E 72.52 E 74.25 E 72.07 N 31.07 N 31.05 N 31.32 E 72.45 E 73.37 E 72.54 E 72.05 N 31.07 N 31.56 E 74.06 N 31.07 N 31.52 E 72.10 E 72.25 E 74.57 E 74.55 E 73.47 E 72.00 E 70.06 N 31.60 E 73.07 N 31.17 E 73.05 N 31.67 E 67.07 N 31.57 E 74.07 N 31.05 N 31.42 E 72.71 E 69.06 N 31.N 31.26 E 74.06 N 31.05 N 31.59 E 74.05 N 31.96 E 70.

05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.97 E 66.05 N 31.55 E 70.31 E 72.05 N 31.56 E 74.05 N 31.05 N 31.64 E 72.05 N 31.05 N 31.05 N 31.74 E 72.45 E 72.67 E 72.05 N 31.95 E 72.05 N 31.05 N 31.63 E 69.42 E 73.04 E 73.05 N 31.04 N 31.66 E 70.05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.50 E 72.89 E 72.52 E 67.46 E 67.39 E 72.90 E 72.40 E 73.19 E 73.35 E 72.13 E 72.05 N 31.80 E 72.56 Firoz Pir Ali Sarwarke Jhamra Jhok Bhutian Jhok Sajawal Jalloawala Ram Singhwala Raghbirpura Khalsabad Bhulpur Bhanian Bhojian Burj Lalpur Gagu Mahal Jama Rai Nijharpur Bilasur Janiwala Salimpur Jalalpur Nangal Mohkamwala Nawan Kot Khurd Butewali Chah Sattuwala Tahliwala Bela Ali Khanana Basti Phulaianwala Bati Kot Murad Naushahra Litri Shumali Chhatri Litra Chitarwata Post Sulaimanzai Kili Wuch Kili Murgha Faqirzai Tal Lughai Murgha Sabura Wurghur Jilga Tilli Mahalam Sanda Nizam .05 N 31.05 N 31.74 E 74.05 N 31.10 E 72.70 E 72.72 E 67.05 N 31.75 E 72.05 N 31.93 E 70.48 E 72.97 E 72.27 E 73.25 E 69.05 N 31.05 N 31.05 N 31.48 E 70.13 E 72.05 N 31.85 E 72.N 31.32 E 73.05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.05 N 31.55 E 72.05 N 31.08 E 70.27 E 72.11 E 67.05 N 31.79 E 67.57 E 72.05 E 72.30 E 73.05 N 31.27 E 66.05 N 31.05 N 31.05 N 31.

04 N 31.04 N 31.86 E 72.64 E 72.52 E 74.84 E 67.04 N 31.52 E 72.24 E 73.67 E 72.75 E 73.04 N 31.04 N 31.04 N 31.03 E 72.47 E 72.04 N 31.27 E 73.51 E 74.04 N 31.60 E 72.04 N 31.14 E 73.04 N 31.41 E 74.82 E 67.59 E 72.04 N 31.87 E 73.84 E 72.04 N 31.04 N 31.76 E 67.04 N 31.04 N 31.10 E 72.52 E 73.49 E 68.03 E 74.04 N 31.04 N 31.04 N 31.04 N 31.04 N 31.54 E 67.04 N 31.73 E 68.04 N 31.44 E 73.04 N 31.54 E 73.57 E 72.95 E 72.04 N 31.04 N 31.04 N 31.30 E 73.04 N 31.28 E 72.04 N 31.04 N 31.30 E 73.49 E 72.04 N 31.99 E 72.00 E 69.70 E 72.44 E 66.04 N 31.22 E 73.57 E 73.04 N 31.04 N 31.41 E 72.04 N 31.04 N 31.04 N 31.87 E 72.04 N 31.08 E 72.04 N 31.04 N 31.04 N 31.04 N 31.04 N 31.74 E 72.04 N 31.74 E 72.98 E 69.04 N 31.04 N 31.04 N 31.79 E 72.44 Fatuhiwala Burj Kalan Bhuchke Chorkot Naruke Mahja Hinjra Lehi Zerin Kohla Uthwal Jagir Bakhshu Saik Dadduke Thatta Ismail Gugera Tandlianwala Jhok Amiran Phula Kishanpura Wains Munda Pind Garh Nurewal Araiyan Kaleke Punnun Pind Chandu Wadala Marukwala Jaimal Singh Kotli Bajwa Ran Kahlwan Firoz Panjuana Gadgaranwala Basti Rashid Tibba Gahli Hassu Balel Zarkanai Kili Gosa Inzargai Melan Sharan Jogizai Babu China Salak Zhar Ghez Changai Baian Bijwara .N 31.

02 N 31.02 N 31.54 E 72.40 E 73.79 E 72.28 E 74.02 N 31.32 E 72.02 N 31.02 N 31.64 E 73.59 E 72.28 E 72.02 N 31.02 N 31.02 N 31.50 E 73.02 N 31.02 N 31.02 N 31.47 E 72.04 E 72.12 E 72.19 E 74.02 N 31.02 N 31.02 N 31.02 N 31.03 N 31.02 N 31.95 E 72.01 E 72.82 E 73.02 N 31.30 Fatuhal Nawan Kot Chah Jangalwala Pirewala Gujjianwala Chuhriwala Jaora Dostpura Mirali Hithar Khodi Mundeke Muhammadipur Pattoki Aya Khokar Kaluwal Majra Wazirpur Joyia Baranpur Paryar Jhok Beg Har Gobindpur Bijapur Gujar Pind Jhoror Hamza Kular Nurpur Ramgarh Kot Said Mahmud Gamtala Sihowal Tarandi Pairabhag Talwandi Dudian Dabbanwali Allah Bakhsh Noon Tahliwala Jagguwali Mahram Sial Bela Surbana Kot Rustam Jusa Mughal China Fateh Khan Mahal Jam Kot Gadian .02 N 31.45 E 73.84 E 72.82 E 67.02 N 31.92 E 72.03 N 31.80 E 72.02 N 31.02 N 31.02 N 31.31 E 72.60 E 72.77 E 72.01 N 31.38 E 72.02 N 31.02 N 31.39 E 74.09 E 74.51 E 74.02 N 31.52 E 74.15 E 72.02 N 31.02 N 31.06 E 73.02 N 31.02 N 31.36 E 72.69 E 72.N 31.50 E 72.02 N 31.02 N 31.03 N 31.55 E 72.32 E 74.02 N 31.32 E 72.75 E 73.02 N 31.02 N 31.05 E 67.02 N 31.02 N 31.60 E 73.02 N 31.87 E 72.02 N 31.44 E 72.02 N 31.32 E 72.02 N 31.86 E 73.11 E 72.08 E 72.02 N 31.14 E 74.03 N 31.

00 N 31.99 E 72.00 N 31.37 E 73.00 N 31.00 N 31.00 N 31.69 E 72.48 E 73.89 E 67.27 E 74.68 E 69.00 N 31.02 E 73.91 E 73.99 N 30.66 E 74.00 N 31.99 N 30.48 E 73.99 N 30.37 E 74.44 Amirwala Chah Roshanwala Ullake Kharepar Bagge Gauhar Taragarh Khingranwala Rosa Tibba Bhalkot Bhopewala Dholan Koda Mehlu Kothra Thatta Miana Kaku Jathiana Uthwal Khalsa Haji Wattu Gidarwandi Qila Nathu Singh Gobindgarh Haripur Chah Ismailwala Aputh Janjiana Islampur Nesheb Kotla Haji Shah Tibbi Kasrani Lakaband Musazai Kili Roghani Kozh Kach Ziarat Nuriwala Shaikh Ahmad Nau Jagian Khudian Sangra Chaharke Maujoke Mubarakpur Arianwala Khu Sati Mirak Miani Madharam Thatta Pahar .52 E 73.99 N 30.99 N 30.N 31.12 E 74.00 N 31.32 E 74.99 N 30.10 E 72.99 N 30.00 N 31.00 N 31.00 N 31.00 N 31.00 N 31.77 E 67.49 E 69.65 E 72.49 E 73.00 N 31.89 E 72.41 E 74.00 N 31.00 N 31.95 E 70.00 N 31.00 N 31.26 E 72.99 N 30.00 N 30.00 N 31.50 E 73.49 E 73.46 E 74.42 E 73.00 N 31.99 N 30.28 E 72.22 E 73.00 N 31.65 E 73.01 N 31.00 N 31.00 N 31.49 E 73.00 N 31.99 N 30.00 N 31.54 E 74.07 E 70.21 E 67.87 E 73.36 E 74.44 E 73.22 E 74.99 N 30.00 N 31.44 E 74.39 E 73.39 E 74.00 N 31.01 N 31.28 E 72.79 E 73.57 E 72.29 E 74.00 N 31.00 N 31.99 N 30.00 N 31.99 N 30.74 E 73.

99 N 30.85 E 72.32 E 73.99 N 30.35 E 73.99 N 30.99 N 30.34 E 73.99 N 30.90 E 72.98 N 30.02 E 71.43 E 73.99 N 30.99 N 30.98 N 30.99 N 30.37 E 73.99 N 30.99 N 30.29 Chah Mahlwala Mardani Salimke Sheikhu Thatta Ghulam Uthwal Khalsa Uthwal Khereke Thatta Bhattianwala Mansurke Naththu Wattu Kur Thatta Beg Kandar Jhok Ghammi Jhok Larkan Sapout Chawa Bazurgwal Ladian Aliwal Lodi Nangal Kotli Talwandi Bhuttian Arayanwali Angadpura Ram Sar Bhanguan Shahzada Chayanwala Budhuana Islampur Faraz Deti Sial Fatehpur Piratti Islamwala Dagri Kot Bahadur Shah Ghaziwala Girdao Kili Zhertangai Plot Mirak Thatta Hasan Thatta Khuwaln Wan Buhleka Chak Thirty Inayatpur Dhiroke Roshanke Sohna Paroka .37 E 73.32 E 73.98 N 30.99 N 30.99 N 30.60 E 72.99 N 30.42 E 73.99 N 30.67 E 72.77 E 72.99 N 30.99 N 30.95 E 72.39 E 73.62 E 72.36 E 73.98 N 30.05 E 72.27 E 73.88 E 67.52 E 72.99 N 30.99 N 30.13 E 72.98 N 30.99 N 30.39 E 73.99 N 30.98 N 30.99 N 30.40 E 73.99 N 30.87 E 72.72 E 72.99 N 30.24 E 73.99 N 30.99 N 30.20 E 73.03 E 72.99 N 30.99 N 30.99 N 30.99 N 30.98 E 71.99 N 30.27 E 72.98 E 73.99 N 30.99 N 30.99 N 30.99 N 30.52 E 69.99 N 30.05 E 72.99 N 30.14 E 72.22 E 73.99 N 30.99 N 30.65 E 72.15 E 73.N 30.50 E 73.41 E 73.99 N 30.98 N 30.84 E 72.95 E 71.42 E 73.39 E 73.43 E 73.80 E 72.

97 N 30.22 E 74.69 E 72.31 E 74.97 N 30.23 E 72.97 N 30.75 E 70.97 N 30.40 E 73.97 N 30.97 N 30.25 E 72.54 E 72.36 Dallu Wattu Hardo Ban Mammanwala Jaguwala Wiram Sanda Kalan Khai Hithar Begpur Rajowal Bhimke Baddo Jiwana Chunian Islampur Dhuliana Qila Jogendar Singh Masanka Thatta Yaruke Wan Bagarka Khu Boharwala Khu Hakim Arazi Shankar Das Khu Arranwala Gugera Mari Patta Thatta Hazar Chaunta Kot Umra Tagar Lakhkhan Rattar Chattar Basti Danishmandan Malri Jaura Jullundhur Chhapianwali Nanak Sar Bhindian Khokharke Toba Tek Singh Waryam Kot Lal Qaim Bharwana Kakkuwala Nekokara Dauluana Leiah Mari Puadhi Shamtala .98 N 30.97 N 30.27 E 73.03 E 71.97 N 30.97 N 30.31 E 73.12 E 74.97 N 30.12 E 72.97 N 30.82 E 72.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.39 E 74.19 E 74.97 N 30.97 N 30.28 E 74.97 N 30.85 E 72.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.94 E 72.97 N 30.97 N 30.62 E 73.97 N 30.87 E 72.40 E 73.60 E 73.33 E 73.34 E 73.74 E 72.41 E 73.04 E 73.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.N 30.85 E 70.64 E 72.97 E 73.34 E 74.97 N 30.22 E 74.47 E 73.65 E 72.97 N 30.49 E 72.42 E 74.15 E 72.26 E 74.97 N 30.97 N 30.97 N 30.97 N 30.50 E 72.99 E 73.97 N 30.93 E 70.97 N 30.97 N 30.79 E 72.26 E 72.49 E 73.36 E 73.70 E 72.97 N 30.

95 N 30.75 E 72.96 N 30.39 E 73.95 N 30.64 E 73.95 N 30.96 E 67.44 E 73.95 N 30.09 E 73.95 N 30.96 N 30.96 N 30.38 E 73.38 E 73.95 N 30.96 N 30.95 N 30.75 E 73.84 E 72.72 E 72.95 N 30.95 N 30.95 N 30.55 E 72.N 30.07 E 72.95 N 30.96 N 30.97 N 30.95 N 30.48 E 73.95 N 30.95 N 30.29 E 73.44 E 66.50 Musafirpur Koli China Wulgai Bachak Sagai Gwal Bagh Lahi Fazal Shah Jaboka Nabipur Fattuana Siyanke Wan Chak Thirty A Chah Mubarik Shah Bagiana Shah Beg Dhuli Khichchi Sadr Gugera Fatehpur Channu Mahtam Ratnewala Basti Kaiman Dholan Jandwala Sattoke Wan Radha Ram Mari Din Salah Chak Muhammad Nawaz Kudalgarh Khalsapur Hamlanian Kotli Khawajah Khu Lakhuwala Thatta Masrera Roza Mian Jana Hamandke Kot Rahm Jhok Bhatti Galoi Pind Gandaswala Khanpur Khiddarwala Balochpur Sarwali Maurusipur Chohla Kairon Seron Gobindpur .51 E 67.38 E 73.84 E 73.41 E 74.96 N 30.96 N 30.97 N 30.95 N 30.14 E 67.95 N 30.95 N 30.32 E 73.19 E 73.96 N 30.30 E 73.95 N 30.38 E 73.96 N 30.96 N 30.95 N 30.28 E 74.43 E 73.95 N 30.90 E 72.49 E 67.06 E 74.95 N 30.46 E 73.49 E 73.97 N 30.33 E 73.95 N 30.95 E 69.97 N 30.29 E 74.14 E 73.96 N 30.95 N 30.36 E 73.95 N 30.42 E 73.60 E 72.27 E 73.35 E 73.80 E 72.35 E 73.41 E 73.95 N 30.96 N 30.04 E 73.97 N 30.95 N 30.52 E 72.95 N 30.41 E 74.97 N 30.95 N 30.

95 N 30.N 30.28 E 73.36 E 73.94 N 30.95 N 30.94 N 30.94 N 30.47 E 73.35 E 73.94 E 72.02 E 71.17 E 72.37 E 74.28 E 73.74 E 72.94 N 30.33 E 73.95 N 30.65 Farid Mahmud Kathia Binda Fauja Dhara Bula Khairewala Morjhangi Pehar Bhati Tangi Sar Indar Bes Shinshob Haji Sharif Ghundai Thatti Usman Jodh Singhwala Bakarke Khuram Dhing Shah Burj Ran Singh Atari Karam Singh Naki Dhos Kandu Khara Chak Sixteen GD Chak Anoka Allahabad Chak Muhammad Shah Chah Dadu Khu Umarwala Khu Mironwala Khu Hojiwala Dhuta Thatta Saiyidan Wan Jawaya Wan Mutali Roza Sher Shah Chak Khan Muhammad Tibba Dhak Salah Jular Rajoka Arazi Dhan Singh Pindi Shaikh Musa Thothian Jagrawan Ferozepore Gobindgarh Dera Adi Uggi Miankot .32 E 73.87 E 72.06 E 67.94 N 30.95 N 30.94 N 30.94 N 30.45 E 73.94 N 30.94 N 30.04 E 73.22 E 74.95 N 30.14 E 74.94 N 30.35 E 73.71 E 66.95 N 30.94 N 30.94 N 30.94 N 30.94 N 30.89 E 72.40 E 73.94 N 30.94 N 30.49 E 73.07 E 72.94 N 30.94 N 30.94 N 30.38 E 73.94 N 30.95 N 30.94 N 30.94 N 30.69 E 74.20 E 73.31 E 74.94 N 30.20 E 73.84 E 72.12 E 74.94 N 30.94 N 30.94 N 30.69 E 72.95 N 30.94 N 30.77 E 72.80 E 72.29 E 73.20 E 73.35 E 73.72 E 70.95 N 30.15 E 72.75 E 70.79 E 67.94 N 30.94 N 30.94 N 30.94 N 30.68 E 70.94 N 30.32 E 74.92 E 73.97 E 73.94 N 30.94 N 30.95 N 30.95 N 30.36 E 74.45 E 70.94 N 30.

94 N 30.92 N 30.32 E 73.94 N 30.38 E 73.27 E 73.93 N 30.92 N 30.92 E 72.93 N 30.93 N 30.04 E 72.37 E 73.95 E 72.30 E 73.94 N 30.93 N 30.60 E 72.34 E 73.92 N 30.41 E 73.92 N 30.92 N 30.32 E 73.92 N 30.93 N 30.03 E 70.99 E 72.93 N 30.94 N 30.56 E 73.92 N 30.37 E 74.79 E 72.92 N 30.92 N 30.05 E 73.24 E 74.N 30.92 N 30.94 N 30.30 E 73.32 E 73.70 E 70.93 N 30.92 N 30.47 E 73.62 E 72.72 E 72.17 E 74.92 N 30.92 N 30.08 E 72.27 E 74.36 E 73.92 N 30.93 N 30.30 E 73.34 E 73.93 N 30.49 E 73.92 N 30.92 E 72.33 E 73.94 N 30.15 E 73.70 E 67.06 E 73.05 E 73.92 N 30.94 N 30.70 Pakhkhowal Mughli Shumali Singhpura Kot Mirza Sadiq Nihang Kulachi Fauja Dhara Allahyar Juta Piru Retra Malkani Wulma Kikriwala Chak Seventeen GD Chak Thirty seven GD Dadwala Khu Khokhrariwala Thatta Masta Paroka Narka Alawalke Thatta Mubarik Thatta Hasari Gahna Kothra Sharin Doburji Pial Kalan Biya Singhwala Maulapur Satghara Aliwala Bund Jalal Jahoka Fyzabad Wan Hardial Khu Sultanwala Wan Misri Gahar Wan Bothewali Thatta Karim Thatta Tahir Killi Kot Sati Dakahdi Mehr Shahana Ara Tulla Kanjwani Tarana Nau Lishari Kartarpur Rajwa Nokharwal .92 N 30.28 E 73.57 E 72.93 N 30.92 N 30.94 N 30.93 N 30.94 N 30.93 N 30.10 E 72.92 N 30.92 N 30.92 N 30.22 E 72.92 N 30.52 E 73.35 E 73.32 E 73.94 N 30.92 N 30.46 E 73.94 N 30.17 E 72.

91 N 30.44 E 73.90 N 30.92 N 30.49 E 73.92 N 30.50 E 73.91 N 30.02 E 73.91 N 30.90 N 30.53 E 69.92 N 30.90 N 30.90 N 30.47 E 73.92 N 30.90 N 30.23 E 71.07 E 74.46 E 73.35 E 73.92 N 30.97 E 71.91 N 30.46 E 73.48 E 73.90 N 30.92 N 30.38 E 73.28 Lasuri Madepur Janubi Ganju Bhagat Nagre Dabbanwala Mirak Sial Mirnewala Sialkot Kumhar Mochiwala Jhok Bodo Takrai Kakshai Kili China Tangi Chaman Piran de Tibbi Bibipur Pir Jani Shah Dilbagh Chak Karm Chand Chak Gampat Rai Youngpur Raipur Thatta Karm Tibbi Bhattian Chah Pinalwala Jodhwala Usmanwala Talwandi Rai Singhwala Nainwal Khokhar Ashraf Shamsabad Mustafabad Bahmanwala Bagiana Chak Chak Dhani Ram Haripur Khingranwala Amar Singhwala Wan Lakha Pind Bhattian Chah Murad Akbar Thatta Dara .91 N 30.92 N 30.91 N 30.29 E 73.90 E 72.65 E 72.90 N 30.91 N 30.34 E 73.91 N 30.99 E 73.14 E 74.90 N 30.67 E 72.07 E 70.90 N 30.42 E 73.30 E 74.92 N 30.42 E 72.90 N 30.55 E 72.91 N 30.85 E 71.33 E 73.78 E 69.63 E 67.92 N 30.92 N 30.24 E 74.91 N 30.92 N 30.12 E 71.44 E 73.92 N 30.90 N 30.46 E 73.35 E 73.87 E 73.33 E 73.92 N 30.62 E 72.92 N 30.41 E 66.N 30.90 N 30.90 N 30.29 E 74.47 E 73.44 E 73.90 N 30.90 N 30.48 E 73.92 N 30.92 N 30.91 N 30.90 N 30.97 E 67.90 N 30.32 E 73.32 E 73.90 N 30.92 N 30.52 E 72.

12 E 74.90 N 30.90 N 30.70 E 72.N 30.41 E 73.90 E 72.90 N 30.90 N 30.74 E 67.90 N 30.90 N 30.22 E 73.89 N 30.69 E 72.90 N 30.90 N 30.22 E 73.64 E 72.55 E 72.89 N 30.27 E 73.02 E 73.31 E 74.90 E 72.39 E 73.89 N 30.26 E 73.89 N 30.74 E 67.50 E 72.89 E 73.27 E 73.89 N 30.94 E 67.89 N 30.19 Thatta Garka Inayatke Thatta Saika Miran Shah Kot Jakka Khai Thatta Nihal Danabad Kalan Arain Majra Konkpur Sunahri Ujla Khotran Phillaur Kot Guru Sahib Daudpur Bange Nau Dholan Yarewala Nawabpur Chaubara Nath Paramzai Kili Torak Kili Kanr Khazina Khaz Ragha Potai Shasa Rajowal Deo Khara Mastuwal Bukanke Gidpur Deo Sial Renala Khurd Alanabad Sultanpur Chak Twenty three A Kaniriwala Ahata Muhammad Nawaz Thatta Husainke Tibbi Jai Singh Shahamad Baloch Mullan Hamza Karm Baloch .60 E 72.11 E 69.89 N 30.50 E 70.91 E 73.90 N 30.90 N 30.81 E 67.09 E 74.66 E 67.12 E 73.90 N 30.90 N 30.90 N 30.90 N 30.90 N 30.89 N 30.90 N 30.03 E 71.90 N 30.89 N 30.90 N 30.94 E 72.33 E 73.26 E 73.89 N 30.75 E 72.59 E 72.20 E 73.39 E 67.38 E 73.89 N 30.90 N 30.89 N 30.90 N 30.90 N 30.90 N 30.60 E 73.89 N 30.80 E 72.86 E 73.90 N 30.96 E 73.89 N 30.89 N 30.49 E 73.90 N 30.90 N 30.90 N 30.71 E 68.07 E 72.90 N 30.12 E 72.89 N 30.90 N 30.90 N 30.19 E 73.90 N 30.

94 E 73.89 N 30.91 E 73.87 N 30.27 E 73.76 E 68.87 N 30.89 N 30.22 E 74.89 N 30.87 N 30.89 N 30.14 E 73.26 E 74.70 E 69.89 N 30.89 N 30.89 N 30.89 N 30.32 E 73.41 E 73.87 N 30.89 N 30.29 E 73.88 N 30.43 E 73.26 E 74.72 E 72.36 E 73.88 N 30.89 N 30.97 E 72.88 N 30.14 E 74.88 N 30.37 Dad Baloch Alam Shah Khagga Mirpur Kot Samail Jhok Nur Panjlasa Manakpur Bismillahpur Muridwala Sund Kot Dinpur Pakki Thatti Saraba Khanora Hassuwali Jaman Shah Basti Nasir Babhan Loghai Baran Kili Tangi Ziarat Ghilzai Gulwandai Scotpur Kaulpur Tibba Isainwala Suchanwala Dhara Singh Narayangarh Jhuggi Gujran Chak Jiwe Khan Wan Mian Murad Baklish Wan Mehr Singh Killi Sokal Qila Daoke Jajjal Wirke Nau Ladi Gehlan Kitan Kalan China Hithar Husaingarh Dholan Shah Kothe Arjanpur Harkishanpur Zakhira Gashkori .91 E 70.47 E 67.26 E 73.89 N 30.87 N 30.89 N 30.87 N 30.67 E 72.09 E 74.89 N 30.88 N 30.30 E 72.89 N 30.06 E 67.57 E 72.89 N 30.89 N 30.89 N 30.46 E 73.89 N 30.87 N 30.55 E 72.N 30.87 N 30.04 E 73.12 E 73.88 N 30.81 E 73.75 E 72.70 E 70.88 N 30.88 N 30.87 N 30.86 E 68.52 E 72.89 N 30.50 E 73.05 E 70.87 N 30.07 E 72.89 N 30.87 E 73.46 E 73.88 N 30.89 N 30.19 E 74.87 N 30.45 E 73.64 E 72.89 N 30.39 E 73.89 N 30.88 N 30.87 N 30.82 E 72.19 E 73.45 E 73.84 E 72.89 N 30.

74 E 72.51 E 67.09 E 73.28 E 73.87 N 30.58 E 70.87 N 30.87 N 30.94 E 72.87 N 30.04 E 72.86 N 30.87 N 30.35 E 73.39 E 73.71 E 70.87 N 30.43 E 73.87 N 30.87 N 30.87 N 30.87 N 30.87 N 30.32 E 67.22 E 72.17 E 73.87 N 30.77 E 72.N 30.87 N 30.26 E 73.72 E 72.49 E 73.87 N 30.87 N 30.86 N 30.48 E 73.86 N 30.87 N 30.81 E 73.23 E 71.08 E 70.31 Gashkori Marhi Saba Dhanna Moni Ahata Moni Burj Jiwe Khan Mesu Maheshpur Tutwala Ghella Garh Jhok Manak Mansur ke Malang Gugere Nawab Bhuti Ratangarh Pindori Yusufpur Nur Mahal Bamadhipur Chutiana Kaluwala Mangan Pharlawala Kunnal Thal Ladhana Bulani Thattha Drug Musa Khel Bazar Zarozai Kakari Kili Daulatzai Kili Chengai Shahrgali Warjaroba Baqirzai Maingahwah Sudaman Chak Thrity three RA Bundgarh Harianagarh Saddiqpur Chak Bambiwala Rawan Kot Hakim Rai Chak Forty three GD Ahata Sher Muhammad .32 E 73.37 E 73.34 E 73.35 E 73.45 E 73.86 N 30.87 N 30.85 E 72.86 N 30.87 N 30.32 E 73.50 E 72.81 E 69.66 E 67.86 N 30.87 N 30.70 E 71.26 E 73.07 E 71.87 N 30.86 N 30.87 N 30.87 N 30.87 N 30.83 E 68.18 E 69.36 E 73.87 N 30.44 E 73.86 E 73.86 N 30.86 N 30.87 N 30.87 N 30.87 N 30.86 N 30.87 N 30.89 E 72.87 N 30.65 E 72.22 E 66.87 N 30.87 N 30.87 N 30.92 E 72.46 E 68.87 N 30.87 N 30.87 N 30.33 E 73.87 N 30.35 E 72.

85 N 30.85 N 30.09 E 74.66 E 70.12 E 73.25 E 73.17 E 73.85 N 30.85 N 30.85 N 30.85 N 30.24 E 74.85 N 30.99 E 72.85 N 30.87 E 73.85 N 30.58 E 67.62 E 72.85 N 30.N 30.40 E 73.85 N 30.98 E 70.85 E 72.85 N 30.85 N 30.85 N 30.85 N 30.85 N 30.44 E 73.29 E 73.85 N 30.85 N 30.85 N 30.85 N 30.71 E 66.95 E 68.99 E 73.72 E 72.85 N 30.86 N 30.57 E 72.85 N 30.14 E 74.62 E 72.84 E 73.85 N 30.85 N 30.30 E 73.24 E 73.85 N 30.90 E 72.85 N 30.48 E 69.64 E 72.20 E 73.85 N 30.89 E 73.02 E 70.73 E 68.84 E 72.85 N 30.85 N 30.26 Daddanwala Daulat Shah Garewala Nirmalke Saresar Baqapur Arzanipur Kaure Sial Jhuggian Rahmun Dhakku Shernagar Kuliana Estate Wan Harya Tibba Sardar Bashir Khu Mehranwala Nangiari Retri Kot Jiwan Shah Kamalpur Launganwali Karyal Thatta Manak Ahmad Shah Kund Alam Shah Mehr Shahana Parokianwala Miran Shah Vahniwal Abu Jhok Bahawal Gadhi Kathianwala Jhok Channar Akla Channar Smail Muhammadabad Rajiana Ahmadabad Rakh Bhangu Khanpur Qabul Chhajra Janubi Nari Shimali Berand Sami Aghbarg Sibzai Kili Tirkha Kili Mandak Old Chaman Jang Singhwala .47 E 73.85 N 30.55 E 72.85 N 30.85 N 30.86 N 30.85 N 30.17 E 73.85 N 30.50 E 74.20 E 73.85 N 30.85 N 30.85 N 30.02 E 73.07 E 72.85 N 30.96 E 73.27 E 73.85 N 30.85 N 30.85 N 30.84 E 73.34 E 73.10 E 72.28 E 74.52 E 72.85 N 30.85 N 30.85 N 30.

83 N 30.77 E 67.48 E 73.84 N 30.84 N 30.84 N 30.41 E 73.84 N 30.52 E 67.84 N 30.83 E 74.02 E 71.84 N 30.80 E 70.90 E 71.84 N 30.49 E 73.84 N 30.50 E 73.07 E 72.84 N 30.14 E 73.84 N 30.84 N 30.84 N 30.80 E 72.32 E 73.84 N 30.79 E 66.27 E 72.84 N 30.23 E 69.40 Bhopewala Bhaigiwal Bhutta Muhabbat Shergarh Mallarpur Jhal Dipanwali Wan Harya Sabha Singhwala Mundewala Mauj Darya Nur Shah Roshe Shahani Dadan Kaure Shah Zerin Neka Wasli Mallarpur Killianwala Mohlianwala Ghazi Kathia Mamu Kanjan Kanjanwali Jhok Kalu Gadhi Jhok Waryam Pirepur Kakki Kohna Shorkot Badh Rajbana Garh Maharaja Kapuri Billu Khokharwala Nari Janubi Qutba Karkana Plan Kili Sam Khel Zama Wuch Zama Mulla Shakh Dabak Tlerai Karam Khan Shelabagh Khudadad Kili Sri Ramnagar Miranpur Chak Thirty six and Thirty seven R .79 E 72.84 N 30.84 N 30.17 E 73.20 E 73.84 N 30.02 E 73.84 E 73.84 N 30.84 N 30.31 E 67.84 N 30.47 E 73.60 E 72.84 N 30.84 N 30.12 E 73.84 N 30.25 E 70.84 N 30.84 N 30.57 E 66.84 N 30.84 N 30.84 N 30.07 E 66.87 E 72.84 N 30.84 N 30.84 N 30.84 N 30.84 N 30.65 E 72.84 N 30.56 E 67.62 E 67.84 N 30.84 N 30.27 E 73.84 N 30.07 E 73.91 E 70.84 N 30.05 E 72.50 E 73.84 N 30.18 E 72.94 E 72.84 N 30.84 N 30.74 E 73.85 E 70.84 N 30.44 E 73.84 N 30.67 E 67.85 E 72.14 E 74.83 N 30.68 E 70.N 30.84 N 30.

81 N 30.82 N 30.36 Islampur Qila Danur Niami Sikhkhan Pir Sachiar Najabat Kul Kotha Jamsher Kalan Shamkot Nau Hasna Dhutte Akike Poleki Rajowal Mahmudpur Tahsil Kot Araiyanwala Tahsildarwala Akbar Shah Shiraza Shadi Chak Watuan Sandianwala Jhok Jam Kurai Jhok Nizam Gadhi Allahabad Kotla Muhammad Zarif Khan Binda Surbana Sarishta Dauna Jhelumabad Kamabel Kiyar Tang Haidarzai Donali Muslimbagh Hindubagh Karezgi Aghbargai Qala Viala Adosh Gurusar Okara Gobindpur Salamatpur Chak Forty five R .83 N 30.43 E 73.82 N 30.05 E 72.34 E 73.38 E 73.74 E 67.82 E 72.82 N 30.82 N 30.82 N 30.11 E 74.39 E 73.49 E 73.81 E 73.82 E 73.02 E 71.81 N 30.17 E 74.92 E 73.82 N 30.70 E 70.82 N 30.82 N 30.82 N 30.82 N 30.77 E 72.82 N 30.86 E 67.82 N 30.65 E 72.82 N 30.24 E 74.06 E 74.82 N 30.82 N 30.82 N 30.07 E 74.82 N 30.76 E 67.07 E 70.51 E 70.82 N 30.82 N 30.97 E 72.82 N 30.82 N 30.46 E 73.82 N 30.82 N 30.82 N 30.18 E 69.01 E 68.81 N 30.38 E 73.82 N 30.35 E 70.82 N 30.30 E 73.22 E 74.82 N 30.52 E 72.48 E 73.N 30.82 N 30.30 E 74.04 E 73.83 N 30.12 E 74.12 E 73.82 N 30.82 N 30.82 N 30.71 E 67.82 N 30.32 E 67.07 E 72.82 N 30.35 E 73.82 N 30.83 N 30.81 N 30.45 E 73.82 N 30.82 N 30.83 N 30.83 N 30.90 E 72.42 E 73.82 N 30.27 E 66.11 E 74.

80 N 30.80 N 30.01 E 73.80 N 30.80 N 30.80 N 30.79 E 73.80 N 30.47 E 73.62 E 72.40 E 73.80 N 30.80 N 30.80 N 30.27 E 73.80 N 30.80 N 30.29 E 74.37 E 71.02 E 74.59 E 67.73 E 71.71 E 70.29 E 67.80 N 30.N 30.80 N 30.17 E 73.11 E 74.80 N 30.91 E 67.80 N 30.80 N 30.80 N 30.19 E 73.34 E 67.17 E 73.80 N 30.39 E 67.27 E 74.80 N 30.67 E 72.80 N 30.57 E 72.55 E 70.80 N 30.80 N 30.79 N 30.48 E 69.79 N 30.80 N 30.70 E 72.80 N 30.80 E 72.80 N 30.81 N 30.80 N 30.81 N 30.80 N 30.28 E 71.80 N 30.20 E 73.61 E 68.81 N 30.34 E 73.80 N 30.80 N 30.80 N 30.17 E 73.80 N 30.80 N 30.80 N 30.80 N 30.79 E 72.80 N 30.79 N 30.37 E 73.33 E 73.80 N 30.30 E 73.84 E 72.90 E 69.80 N 30.68 E 70.80 N 30.50 E 73.09 E 72.02 E 70.28 E 74.06 Keba Bakhshishpur Zafarabad Machhiana Thatti Hinduan Nunabad Daroli Gokhlepur Qutbpur Chak Forty seven R Nalewala Sikhkhan Walayatpur Didarpur Chah Samandewala Arazi Yaqub Shah Musapur Hayat Ke Kathia Naliwala Jhok Rajja Jhok Kurai Jhok Channar Arurabad Jhok Mahram Gadhi Jhok Mota Mangla Khokhranwala Jhok Mangla Bachhrianwala Kundal Khokran Mirhan Ahmad Yar Rid Ghali Basti Shah Kot Qaisrani Kohar Paind Khan Surghundi Bashir Alang Ragha Bakalzai Ragha Tor Tangai Kazha Viala Sadr Bazar Mokal Fattuke Dhuddi .57 E 72.87 E 72.72 E 72.21 E 74.80 N 30.

82 E 72.99 E 73.79 N 30.79 N 30.12 E 73.79 N 30.86 E 73.N 30.79 N 30.05 E 73.94 E 73.79 N 30.78 E 70.02 E 70.79 N 30.79 N 30.24 E 73.02 E 72.79 N 30.79 N 30.80 E 70.79 N 30.35 E 73.69 E 72.24 E 73.79 N 30.25 E 72.04 E 73.79 N 30.50 E 73.59 E 67.48 E 70.79 N 30.79 N 30.79 N 30.34 E 72.79 N 30.79 N 30.79 N 30.61 E 70.02 E 73.79 N 30.79 N 30.74 E 72.09 E 73.97 E 73.12 E 71.77 E 72.14 E 73.79 N 30.79 N 30.79 N 30.79 N 30.79 N 30.70 E 72.79 N 30.79 N 30.87 E 72.02 E 73.79 N 30.79 N 30.79 N 30.79 N 30.79 N 30.79 N 30.64 E 72.79 N 30.36 E 67.81 E 73.05 E 73.79 N 30.10 E 73.79 E 73.79 N 30.79 N 30.35 E 73.75 E 73.25 E 71.79 N 30.19 E 73.67 E 72.29 E 73.79 N 30.79 N 30.12 E 73.79 N 30.82 E 73.79 N 30.79 N 30.34 Fattiana Dhuliana Kharral Kalan Qila Sohnda Singh Rajgarh Hans Uttarwale Musewal Chak Fifty one L Shadipur Chak Forty four R Kulanjwala Khan Kamal Dayalnagar Shah Muhammadwala Kaure Shah Bala Saidan Shah Bhur Khunda Aurangabad Qutb Shahana Bawanni Chahat Mehr Shah Naththu Wasli Daula Zerin Dad Wasli Chah Pipalwala Jhok Bahli Purbanawala Kathia Jhok Yara Jhok Shakar Jhok Jatoi Gadhi Jhok Ahmad Mangla Khikha Shorkot Road Mahla Ghainawala Sharif Arain Gadi Baloch Khan Jarh Jhok Chhapri Mandwani Manrka Mulla Sharif Malezai Kach Spuna .79 N 30.70 E 70.79 N 30.23 E 68.79 N 30.

78 N 30.79 E 73.77 N 30.77 N 30.22 E 73.36 E 73.93 E 70.33 E 73.45 E 73.78 N 30.60 E 72.55 E 67.04 E 74.82 E 73.29 Kamran Kaul Khalsanagar Iqbalgarh Salerno Panditpur Tabruk Karmpur Karmkot Kanganpur Bungi Ram Singh Khajurwala Shamske Sial Shor Dhola Mustafabad Hoshiarpur Rahmpur Burjpur Chak Thirteen Kot Paroka Rajpura Kharidnagar Bahadurnagar Kot Hot Kamianiawala Chakki Muzaffar Shah Gelri Mehrpur Daula Bala Bashera Naththu Fattiana Bahawal Fattiana Raja Dullu Mokhewala Okanwala Raja Wahniwal Dhuratta Wahab Parha Jhok Khetran Magneja Pir Mahal Dauranpur Kakki Nau Kot Sultan Gujji Basti Buzdar Nawa .54 E 72.77 N 30.75 E 72.77 N 30.77 N 30.10 E 73.78 N 30.77 N 30.77 N 30.36 E 73.79 N 30.77 E 73.77 N 30.62 E 72.00 E 73.47 E 73.70 E 73.77 N 30.77 N 30.43 E 73.80 E 72.77 N 30.77 N 30.77 N 30.77 N 30.02 E 73.77 N 30.77 N 30.27 E 73.77 N 30.82 E 72.78 N 30.77 E 66.N 30.17 E 73.10 E 72.31 E 74.87 E 72.85 E 70.77 N 30.77 N 30.77 N 30.77 N 30.00 E 72.77 N 30.77 N 30.77 N 30.86 E 73.32 E 73.14 E 74.72 E 72.78 N 30.15 E 73.77 N 30.43 E 73.01 E 73.12 E 73.77 N 30.46 E 73.49 E 73.38 E 73.44 E 72.44 E 73.78 N 30.78 N 30.77 N 30.77 N 30.77 N 30.77 N 30.77 N 30.09 E 73.24 E 73.77 N 30.77 N 30.77 N 30.77 N 30.03 E 70.77 N 30.77 N 30.77 N 30.

75 N 30.75 N 30.68 E 70.75 N 30.74 N 30.31 E 73.75 N 30.94 E 73.76 N 30.75 N 30.33 E 73.36 E 67.82 E 71.75 N 30.75 N 30.75 N 30.30 E 74.75 N 30.76 N 30.74 E 73.75 N 30.75 N 30.76 N 30.37 E 73.75 N 30.02 Aghbargai Spin Band Shivpur Intoniabad Meerutabad Chak Fourteen Imratkot Gobindgarh Sikandarpur Manuri Lande Jandran Kalan Jujh Kalan Hans Hitharwale Chak Eight Kaulsar Janjuhanwala Krishnanagar Takhi Hazara Gurgejan Mirpur Bahadur Shah Chaukhandi Galoi Chak Bashera Chak Azam Saffo Jarma Purbera Ara Tula Murad Dullu Dhaulri Chura Bhojia Pir Abdur Rahman Kadiwala Pir Jaggi Dabli Damra Saunra Jhok Manglewali Kharra Thakhoi Sar Khanzai Mian Khanzai Mazarai Harchoke Chhabbar Gudar Malkana .75 N 30.07 E 73.76 N 30.75 N 30.75 N 30.75 N 30.05 E 73.86 E 70.97 E 74.00 E 72.09 E 73.76 N 30.41 E 67.19 E 73.77 N 30.36 E 73.04 E 73.04 E 73.75 N 30.02 E 73.75 N 30.19 E 74.76 N 30.75 N 30.79 E 73.13 E 70.01 E 66.77 E 72.75 N 30.49 E 73.75 N 30.75 N 30.75 N 30.39 E 73.35 E 73.75 N 30.91 E 73.95 E 72.74 E 67.74 N 30.77 N 30.04 E 73.75 N 30.11 E 66.16 E 74.16 E 74.43 E 71.28 E 73.75 N 30.66 E 70.N 30.75 N 30.75 N 30.75 N 30.75 N 30.75 N 30.97 E 72.76 N 30.75 N 30.75 N 30.75 N 30.63 E 70.70 E 71.31 E 73.75 N 30.20 E 73.12 E 67.41 E 73.41 E 73.

74 N 30.74 N 30.02 E 71.53 E 69.79 E 67.82 E 73.74 N 30.62 E 67.29 E 73.18 E 71.74 N 30.72 E 72.82 E 72.51 E 67.74 N 30.97 E 73.74 N 30.54 E 67.74 N 30.74 N 30.10 E 71.65 E 73.74 N 30.74 N 30.74 N 30.07 E 67.74 N 30.71 E 70.77 E 73.74 E 73.74 N 30.74 N 30.74 N 30.65 E 70.42 E 67.74 N 30.04 E 73.74 N 30.74 N 30.74 N 30.20 E 73.90 E 72.74 N 30.83 E 70.74 N 30.74 N 30.74 N 30.74 N 30.23 E 71.74 N 30.74 N 30.87 E 73.87 E 72.26 E 73.43 E 73.41 E 68.49 E 73.74 N 30.74 N 30.94 Mahla Bhukan Kot Shah Mushtaq Hujra Awan Kalan Sahniwal Salihowal Qila Jawand Singh Chak Fazal Shah Chak Forty five L Chak Six L Chak Seven L Chak Fifteen L Bishanpur Darbariwala Bedian Khanpur Araiyan Saiyanda Sai Kharral Rang Shah Nuran Sanpal Hakim Ke Kathia Alam Shah Taja Bullhe Shah Ghulie ke Baghela Gurdasa Kamalia Dhatlak Jalalpur Kamlana Kulachi Dhun Vahniwal Panah Kharal Mamdiwala Khurd Bakhri Thalla Chaki Domra Janubi Jhok Bhuttewali Koro Murgha Kibzai Gwal Haidarzai Yaqub Karez Asozai Tlerai Kanr Mehtarzai Sameza Dab Khanzai Ibrahimzai Alizai .62 E 73.74 N 30.74 N 30.74 N 30.74 N 30.90 E 72.74 N 30.74 N 30.74 N 30.74 N 30.89 E 72.74 N 30.74 N 30.28 E 71.N 30.02 E 72.74 N 30.79 E 72.65 E 72.28 E 73.08 E 70.74 N 30.74 N 30.46 E 73.02 E 66.74 N 30.68 E 70.39 E 73.74 N 30.74 N 30.95 E 71.79 E 73.74 E 73.74 N 30.74 N 30.

73 N 30.17 E 74.72 N 30.31 E 73.72 N 30.87 E 73.72 N 30.72 N 30.72 N 30.75 E 72.81 E 73.73 N 30.72 N 30.72 N 30.38 E 73.85 E 71.58 E 70.72 N 30.86 E 66.72 N 30.72 N 30.98 E 71.72 N 30.97 E 72.07 E 74.45 E 73.72 N 30.69 E 73.72 N 30.72 N 30.74 N 30.91 E 73.72 N 30.77 E 71.72 N 30.27 E 73.72 N 30.72 N 30.92 E 71.02 E 72.92 E 71.88 E 71.26 E 73.72 N 30.72 E 71.66 E 70.72 E 66.72 N 30.74 N 30.72 N 30.72 E 72.72 N 30.79 E 72.20 E 70.34 E 73.96 E 73.72 N 30.72 N 30.72 N 30.22 E 73.40 E 73.71 E 70.25 E 74.84 E 73.N 30.72 N 30.02 E 71.72 N 30.09 E 73.73 N 30.72 N 30.09 E 73.72 E 72.72 N 30.72 N 30.72 N 30.48 E 73.72 N 30.33 Gangalzai Huramzai Chak Twenty six L Chak Seventeen L Sapranwanwala Amirgarh Qadirabad Pathananwali Rukunpura Bhela Gulab Singh Maujoke Pir Hayat Qadirabad Phularwan Wazirke Bhukan Sarai Amar Singh Saiyidan Sain Chak Forty four L Chak Forty two L Chak Twenty five L Amritpura Amirpura Kararan Ratti Tibbi Araiyan Raisanda Neki Ramwala Muhammadpur Naman Sial Khushhal ke Baghela Kalera Khurd Mohl Basti Piran Ghumman Basti Islam Jafar Shah Basti Waryam Dab Kalan Dab Kala Najaf Shah Kulachi Rakh Ahmadpur Parchun Sharqi Jhang Hadwar Mangrotha Morang .17 E 73.72 N 30.12 E 73.72 N 30.73 N 30.73 N 30.04 E 73.72 N 30.73 N 30.72 N 30.88 E 71.72 N 30.19 E 73.72 N 30.12 E 73.97 E 73.

71 N 30.70 N 30.N 30.45 E 73.72 N 30.57 E 67.70 N 30.71 N 30.70 N 30.22 E 73.05 E 73.70 N 30.70 N 30.70 N 30.67 E 73.70 N 30.32 E 73.34 E 73.71 N 30.71 N 30.01 E 66.70 N 30.70 N 30.70 N 30.07 E 73.70 N 30.72 N 30.70 N 30.97 E 72.72 N 30.62 E 73.70 N 30.39 E 73.71 N 30.70 N 30.70 N 30.09 E 73.86 E 73.11 E 73.41 E 73.84 E 73.92 E 73.45 E 73.71 N 30.71 N 30.70 E 72.70 N 30.70 N 30.70 N 30.29 E 73.70 N 30.14 E 74.74 E 72.45 E 73.82 E 73.76 E 66.79 E 73.46 E 67.70 N 30.71 N 30.94 E 72.54 E 67.34 E 67.64 E 73.72 E 72.90 E 72.70 N 30.70 N 30.70 E 68.70 N 30.43 E 73.06 E 67.28 E 73.72 N 30.70 N 30.35 E 73.72 N 30.26 E 74.70 N 30.70 N 30.72 N 30.57 E 73.70 N 30.75 E 72.74 E 72.50 E 73.70 N 30.70 N 30.37 E 73.49 E 73.72 N 30.67 Qila Saifullah FiroziKanr Murgha Mehtarzai Churmian Ismailzai Bagarzai Badwan Qila Abdullah Chak Balochian Chak Forty one L Shabhor Raisanwala Chak Twenty four L Chak Eighteen Chak Fifty five L Chak Fifty six L Fateh Muhammad Kalan Gandi Rup Singh Jethpur Shinhowal Shahpur Bahlolpur Daula Mustaqim Ratta Khanna Sobha Ram Chak Jamiat Singh Chak Thirty five L Iqbalgarh Chak Thirty nine L Chak Forty L Kot Hashim Bhunanwala Chak Fifty seven L Yusufwala Gurmukh Singhwala Shibnendarpura Shah Madar Islamabad Chhina Karam Ali Jiwan Shah Tulla Bhulla Jaloka Jalwanwali Muhammad Shah Khod Saiyid Musa Shaikh Burhan Jamal Pahar .04 E 72.72 N 30.70 N 30.

70 N 30.70 E 73.70 N 30.69 N 30.17 E 74.81 E 73.94 E 73.11 E 67.98 E 71.69 N 30.70 N 30.69 N 30.69 N 30.30 E 73.09 E 74.90 E 71.69 N 30.70 N 30.69 N 30.70 N 30.34 E 67.69 N 30.70 N 30.02 E 73.82 Jarala Khokra Kotli Janderan Sadiq Muhammad Jander Muhammadyar Chishti Ranjitkot Isewala Shahwala Pattal Chak Shumali Jhurar Gharbi Paharpur Langa Laluwala Tub Taunsa Kachchiwanga Yaquba Jalak Shaikhalzai Kamalzai Malik Yar Manzakai Kar Bagh Mahmud Khaneke Haji Chand Lakkhu Malkana Dograe Durgan Lalewala Kanduwala Sarai Faridkot Qila Tara Singh Daulowal Chak Twenty eight A L Kamanawala Harbans Kot Chak Fifty seven L Bedianwala Waryamwala Dhab Kot Fazaldad Khan Baganwala Masiwala Murshidabad Azmat ke Kathia Dadra Ahmad Baghela .27 E 73.87 E 72.69 N 30.70 N 30.70 N 30.70 N 30.70 N 30.69 N 30.11 E 67.70 N 30.38 E 73.68 E 70.22 E 73.49 E 67.06 E 66.88 E 71.95 E 70.19 E 73.69 N 30.70 N 30.31 E 73.69 N 30.69 E 72.17 E 71.70 N 30.42 E 74.70 N 30.69 N 30.62 E 73.71 E 70.67 E 71.80 E 71.24 E 73.70 N 30.69 N 30.69 N 30.69 N 30.28 E 71.30 E 73.99 E 73.70 N 30.04 E 72.43 E 71.28 E 67.69 N 30.70 N 30.09 E 67.70 N 30.73 E 70.89 E 72.69 N 30.69 N 30.69 N 30.70 N 30.69 N 30.70 N 30.77 E 73.07 E 73.70 N 30.69 N 30.70 N 30.70 N 30.69 N 30.26 E 73.52 E 73.18 E 70.87 E 71.N 30.65 E 70.69 N 30.

67 N 30.69 N 30.79 E 72.70 E 72.67 N 30.67 N 30.69 N 30.68 N 30.68 N 30.67 N 30.67 E 72.88 E 71.09 E 66.69 N 30.69 N 30.69 N 30.37 E 73.69 N 30.67 N 30.72 E 73.43 E 73.82 E 71.69 N 30.67 N 30.41 E 73.67 N 30.69 N 30.69 N 30.68 N 30.69 N 30.10 E 70.41 E 73.87 E 71.67 N 30.67 N 30.49 E 73.95 E 71.67 N 30.33 E 74.29 E 73.67 N 30.69 N 30.70 E 72.47 E 73.77 E 71.98 E 71.00 E 69.69 N 30.70 E 72.68 N 30.69 N 30.69 N 30.55 E 70.92 E 73.90 E 71.69 N 30.69 N 30.69 N 30.51 E 67.45 E 73.79 E 72.80 E 72.74 E 66.75 E 70.10 E 72.65 E 73.67 N 30.38 E 68.69 N 30.87 E 73.39 E 67.14 E 74.43 E 73.69 N 30.69 N 30.69 N 30.49 E 73.69 N 30.N 30.69 N 30.68 N 30.69 N 30.16 E 74.90 Bunga Bahawal Murad ke Kathia Bunga Shahamad Junhi Azmat Shah Azim Shah Mamar Bhera Wiran Piroana Janubi Dogar Malang Sadan Nekokara Kach Kamira Sanpal Ahmadpur Sial Amir Kulasra Daira Shah Mundrani Ghwazhe Kili Malezai Kili Bagh Ikhtiar Karez Tor Aghbargai Tor Shah Malezai Kulalzai Maizai Chak Two Chak One Chak Thirty six L Alu Mahar Bokianwala Purana Gaimbar Chak Nineteen L Rupal Bodal Khaneke Thakra Jassoke Gurditta Naddhe Dipalpur Chak Three Chak Thirty seven L Chak Thirty eight L Raisanwala Gunnu Kot Muhammad Akbar Khan Sahiwal Jahana Sagla .67 N 30.22 E 73.12 E 73.40 E 73.68 N 30.69 N 30.96 E 66.69 E 71.69 N 30.11 E 67.68 N 30.

50 E 73.65 N 30.65 N 30.66 N 30.67 N 30.67 N 30.84 E 67.74 E 73.65 N 30.65 N 30.78 E 71.36 E 73.70 E 70.65 N 30.47 E 73.61 E 67.67 N 30.67 N 30.66 E 68.65 N 30.67 N 30.65 N 30.84 E 72.33 E 73.82 E 73.67 E 72.65 N 30.67 N 30.67 N 30.25 E 70.31 E 73.09 E 74.67 N 30.65 N 30.55 E 71.27 E 74.65 N 30.65 N 30.38 E 73.66 N 30.65 N 30.67 N 30.67 N 30.04 E 73.81 E 66.66 N 30.67 N 30.87 E 73.65 N 30.25 Tibbi Qasim Pipli Ghulam Husain Veroana Qadir Bakhsh Bhaguana Veroana Khajura Kot Gul Muhammad Qatalpur Sadqana Marali Charyari Namdar Sial Shergarh Pattal Munda Chak Janubi Arain Sharqi Jhurar Sharqi Hiro Shargi Mahanda Khulgi Ali Khel Alozai Marzaghan Narin Badezai Habibzai Balochpura Chak Twenty three B L Jaliganwala Chak Forty nine L Kamonwala Bunga Amir Singh Bunga Sahibaka Sodhiwala Hira Singh Kaler Kalan Qila Sadda Singh Qila Sad Kalasan Paira Mal Bhaun Manzabta Paharewala Addepur Mirzapur Chaplipur Pipli Khokhran Chak Five Chak Four Chak Fifty L Bohr Chichranwali Rustampura .72 E 72.65 N 30.66 N 30.34 E 66.99 E 73.97 E 71.06 E 74.67 N 30.67 N 30.67 N 30.65 E 72.65 E 71.67 N 30.60 E 73.67 N 30.67 N 30.94 E 73.N 30.28 E 73.57 E 73.66 N 30.65 N 30.40 E 71.70 E 72.72 E 72.93 E 71.67 N 30.67 N 30.66 E 68.30 E 71.81 E 73.67 N 30.67 N 30.67 N 30.35 E 73.82 E 71.77 E 71.46 E 73.65 E 73.94 E 73.69 E 72.65 N 30.67 N 30.65 N 30.67 N 30.

65 N 30.65 N 30.32 E 72.66 E 70.80 E 71.65 N 30.65 N 30.65 N 30.02 E 73.20 E 73.89 E 74.65 N 30.24 E 73.65 N 30.65 N 30.65 N 30.65 N 30.64 E 72.65 N 30.22 E 73.65 N 30.65 N 30.34 E 66.65 N 30.65 N 30.65 N 30.02 E 73.65 N 30.60 E 67.65 N 30.64 N 30.90 E 71.19 E 73.65 N 30.65 N 30.77 E 72.65 N 30.37 E 67.65 N 30.64 E 72.65 N 30.09 E 74.65 N 30.65 N 30.74 E 72.70 E 72.65 N 30.07 E 72.65 N 30.65 N 30.65 N 30.65 N 30.65 N 30.65 N 30.49 E 72.03 E 72.65 N 30.39 E 72.97 E 71.69 E 72.79 E 72.96 Bagri Khemkot Shadi Rupiana Nasirabad Fatahabad Doda Saho Kot Fazil Chakbandi Barkha Tara Haveli Mamdana Khurd Boht Kalia Langah Mamdana Kalan Chidhar Kasmana Jakhar Waghi Jangal Imam Shah Kurai Saleh Shah utar Darkhana Sheikupura Koranga Walayatpur Sidhupura Barbegi Kond Sargana Chak Naurang Shah Faqir Sial Wagha Chadhar Chak Naurang Shah Ahsanpur Bindi Jhangar Hiro Gharbi Bohar Sokar Toghai Dilsura Balozai Karbala Berianwali Kahan Singhwala Jangal Parmanand Qila Sobha Singh .65 N 30.72 E 70.N 30.65 N 30.95 E 70.68 E 70.65 N 30.64 E 73.77 E 71.65 N 30.75 E 71.18 E 72.98 E 71.68 E 70.67 E 72.02 E 71.65 N 30.67 E 72.71 E 70.40 E 72.65 N 30.65 N 30.85 E 71.65 N 30.41 E 67.65 N 30.64 N 30.84 E 72.64 N 30.00 E 72.97 E 73.65 N 30.70 E 72.

64 N 30.20 E 73.74 E 72.64 N 30.64 N 30.64 N 30.52 E 72.64 N 30.27 E 72.64 N 30.85 E 71.97 E 71.64 N 30.77 E 73.64 N 30.78 E 71.37 E 73.64 N 30.64 N 30.64 N 30.22 E 73.62 E 72.64 N 30.64 N 30.19 E 73.10 E 73.64 N 30.52 E 72.64 N 30.38 E 69.57 E 73.58 E 70.24 E 73.N 30.64 N 30.73 E 70.93 Bakka Jhujh Salhu Nureka Dharmewala Bahripur Lalupur Korayanwala Uguana Chak Thirty four L Chak Thirty five L Sodhipur Hiranagar Harbanspur Narayankot Kot Saiyan Kot Bashir Ahmad Basti Vakilan Munianwala Kot Agha Mirdad Muafi Habibabad Khiali Harappa Chakbandi Naththu Chakbandi Amir Jhangi Pohran Jhalar Sagla Chak Amir Ali Shah Mauju ke Kathia Bhusi Sandilianwali Nawab Bhuti Bhuti Arauti Dewa Singhwala Ramunwala Kund Malkana Shakruwala Khatpur Sind Faqir Sial Jander Niaziwala Samandwana Sidhana Shaikh Jiwanda Gadi Bughlani Haranbor Khan Muhammad Kot .64 N 30.72 E 70.64 N 30.64 N 30.64 N 30.64 N 30.89 E 73.64 N 30.64 N 30.64 N 30.64 N 30.99 E 72.10 E 72.64 N 30.74 E 73.27 E 72.64 N 30.65 E 73.64 N 30.64 N 30.64 N 30.24 E 73.00 E 72.64 N 30.87 E 71.40 E 73.74 E 72.64 N 30.64 N 30.22 E 73.37 E 72.64 N 30.20 E 73.63 E 70.42 E 73.64 N 30.64 N 30.79 E 72.64 N 30.27 E 72.77 E 72.64 N 30.03 E 71.64 N 30.64 N 30.00 E 73.64 N 30.75 E 71.87 E 72.64 N 30.64 N 30.64 E 73.95 E 71.64 N 30.24 E 73.36 E 73.64 N 30.64 N 30.

85 E 72.89 E 73.90 E 72.07 Zarrah Barat Khel Kili Inayatullah Karez Jhok Muhar Chak Seven Jhok Channarwala Senipura Burjwala Phulantoli Kalan Rori Gahlan Chandur Sahibawala Mancharian Daula Pakka Phularwan Kamboh Bhagwanpura Mohl Korayanwala Nizamwala Bilandabad Shumali Pakka Khu Kot Sobha Singh Kot Nur Muhammad Khan Kot Ilyas Delhiwala Mit Singhwala Jhok Adhawali Lalianwala Haimbarnagar Lal Isan Nasrat Kamalgarh Gharibabad Saiyidanwala Kararanwala Bambewala Hafiz Habibullah Bhutto Kot Muhammad Aslan Khan Kot Muhammad Shah Dawanda Sandrana Bakhu Sanpal Bab Dargahipur Shahpur Haji Diwana .62 N 30.62 N 30.33 E 73.62 E 72.62 N 30.62 N 30.62 N 30.62 N 30.20 E 73.62 N 30.62 N 30.86 E 73.62 N 30.62 N 30.62 N 30.45 E 73.30 E 73.62 N 30.84 E 73.62 N 30.94 E 72.04 E 73.39 E 72.44 E 72.62 N 30.46 E 73.39 E 73.62 N 30.62 N 30.62 N 30.62 N 30.64 N 30.02 E 72.89 E 72.65 E 73.63 N 30.62 N 30.64 N 30.79 E 72.62 N 30.62 N 30.62 N 30.62 N 30.63 N 30.63 N 30.N 30.62 N 30.63 N 30.99 E 72.62 N 30.62 N 30.81 E 66.62 N 30.22 E 73.25 E 73.45 E 72.94 E 72.89 E 72.27 E 73.59 E 73.36 E 73.86 E 73.62 N 30.62 N 30.09 E 73.24 E 73.62 N 30.05 E 73.41 E 73.97 E 72.75 E 72.79 E 73.19 E 68.80 E 72.47 E 73.70 E 73.62 N 30.62 N 30.62 N 30.59 E 73.62 N 30.62 E 69.62 N 30.62 N 30.62 N 30.62 N 30.54 E 73.04 E 73.63 N 30.64 N 30.82 E 72.

92 E 72.72 E 73.75 E 70.85 E 71.65 E 73.60 N 30.62 N 30.17 E 73.62 N 30.60 N 30.87 E 73.88 E 71.01 E 73.62 N 30.83 E 71.62 N 30.42 E 73.62 N 30.87 E 71.46 E 73.22 E 73.60 E 73.62 N 30.62 N 30.62 N 30.62 N 30.62 N 30.62 N 30.61 N 30.98 E 71.60 N 30.73 E 71.62 N 30.37 E 73.60 N 30.31 E 73.44 E 67.78 E 71.48 E 73.60 N 30.N 30.62 N 30.85 E 71.31 E 74.85 E 72.60 N 30.52 E 73.04 E 74.60 N 30.60 N 30.89 E 66.04 E 72.81 E 73.62 N 30.41 E 73.60 N 30.70 E 71.09 E 73.60 N 30.60 N 30.60 N 30.02 E 72.62 N 30.31 E 66.60 N 30.60 N 30.92 E 71.60 N 30.95 E 72.62 E 70.61 N 30.60 E 72.60 N 30.82 E 72.62 N 30.60 N 30.73 E 67.79 Chak Toru Sandianwala Daduana Kanwen Aqila Changar Barjh Bati Sai Marali Nur Marali Jahana Marali Mohri Jander Kot Kathia Basti Wali Muhammad Dera Fazil Sulhi Langah Darabhi Bechhra Yusuf Kach Khanozai Khudadadzai Abdur Rahmanzai Lakranwala Chak Fifty eight Chah Lehlanwala Kambohanwala Atari Sukha Ladhuka Tahar Kalan Muda Khabianwali Hakim Sidharke Nawankot Lala Kot Buta Chak Thirty seven Dinanagar Mughal Mir Shenk Gurdaspura Shianwala Daudpur Chilianawala Jhok Aluwali Dayalpura Harappa Road Sikandra Teghpur Kot Hazara .60 N 30.62 N 30.27 E 73.61 N 30.61 N 30.60 N 30.62 N 30.20 E 73.60 N 30.03 E 72.62 N 30.62 N 30.62 N 30.02 E 71.98 E 71.62 N 30.75 E 70.

60 N 30.60 N 30.75 E 73.49 E 73.59 N 30.87 E 71.47 E 72.60 N 30.60 N 30.85 E 71.59 N 30.60 N 30.38 E 73.60 N 30.30 E 72.60 N 30.34 E 73.88 E 71.85 E 69.82 E 71.60 N 30.60 N 30.60 N 30.32 E 72.29 E 73.60 N 30.70 E 73.60 N 30.10 E 72.60 N 30.87 E 71.60 N 30.70 E 70.60 N 30.60 N 30.54 E 72.12 E 72.60 N 30.60 N 30.60 N 30.62 E 72.60 N 30.07 E 72.59 E 72.59 N 30.01 E 66.60 N 30.59 N 30.47 E 73.60 N 30.60 N 30.76 E 69.08 E 72.45 E 72.07 E 72.09 E 67.59 N 30.59 N 30.59 N 30.60 N 30.60 N 30.59 N 30.84 E 73.28 Chauki Chaupat Rai Kalera Kalan Chak Sher Singh Darsana Lal Kathia Kikri Sher Shah Chiragh Shah Anb Dhedi Nanka Giddar Qazi Ghalib Chautra Sargana Sasrana Jhalar Lakhkha Singh Hosi Haveli Diwan Singh Sultan Thiraj Mansa Manglani Toru Ram Chautra Islam Hiraj Sarai Sidhu Haveli Mubarik Shah Pipal Marali Kadu Marali Mansur Marali Lalera Maqsudpur Nishanwala Alu Khan Kach Barat Nigandi Kuz Piran Kili Batezai Gulistan Kirianwali Basirpur Kueke Bahawal Laddhewal Tulla Kamboh Shah Yakka Theh Kasmane Mir Qasim Nahranwala Jowahir Singhwala Jhakranwala Chak Thirty nine A L Senipura Azizpura .60 N 30.60 N 30.57 E 73.05 E 72.50 E 73.47 E 73.60 E 73.60 N 30.70 E 72.59 N 30.59 N 30.60 N 30.01 E 67.60 N 30.10 E 72.21 E 67.60 N 30.60 N 30.97 E 71.59 N 30.60 N 30.05 E 72.59 E 72.99 E 73.44 E 72.74 E 72.05 E 71.N 30.60 N 30.35 E 72.59 N 30.

59 N 30.59 N 30.31 E 66.59 N 30.57 N 30.59 N 30.59 N 30.89 E 73.57 N 30.50 E 73.59 N 30.59 N 30.59 N 30.57 N 30.59 N 30.42 E 73.55 E 72.63 E 71.59 N 30.62 Kaurianawala Shamspura Jhok Bahlolwali Premsar Dinpur Bhattinagar Docharkha Kanhaiya Lal Jhangi Sial Bagar Nawab Kathia Daduana Panjuana Jatti Abdal Mai Sapuran Kachlamba Phallo Tarheli Khan Daultana Daira Mahram Sai Saho Bagar Khanda Hiraj Binda Sargana Jalilpur Dedar Dawana Pir Rajan Bakhsh Dawana Bahadur Chak Dedar Kiri Ali Mardan Rakh Kaudiwal Kaudiwal Munda Lumbarwala Makwal Kalan Zarghun Pishin Khurgi Wasau Alwardi Khan Jaipur Kakkuana Rahman Sahuka Chak Ganda Singh Wananwala Kot Sher Muhammad Maruf Arurewala Jagir Pasel Wendla Jagir .15 E 72.74 E 72.59 N 30.59 N 30.07 E 72.40 E 73.59 N 30.25 E 70.65 E 72.59 N 30.59 N 30.70 E 71.58 N 30.59 N 30.10 E 72.59 N 30.59 N 30.55 E 71.59 N 30.65 E 73.58 N 30.20 E 73.25 E 73.73 E 71.59 N 30.20 E 72.13 E 72.59 N 30.73 E 67.85 E 71.23 E 72.59 N 30.59 N 30.59 N 30.57 E 73.59 N 30.64 E 72.87 E 73.59 N 30.59 N 30.12 E 72.57 N 30.59 N 30.59 N 30.81 E 73.57 N 30.95 E 72.96 E 73.58 N 30.97 E 73.02 E 73.59 N 30.59 N 30.68 E 71.57 N 30.99 E 66.N 30.85 E 70.89 E 72.77 E 72.57 N 30.58 E 71.59 N 30.02 E 71.70 E 71.59 N 30.70 E 71.59 N 30.30 E 74.72 E 72.58 N 30.22 E 72.31 E 73.28 E 72.59 N 30.

87 E 71.57 N 30.64 E 72.89 Buhlewal Kaluwali Tibbi Chak Thirty eight Nautheh Chak Forty one L Chak Forty three L Faujianwala Balochanwala Jahan Khan Pasoianwala Lal Tibba Kot Kaliar Gobindsar Dadan Balol Chawinda Dad Fattiana Kotla Jinda Ram Jhalar Dina Tula Dharman Sahwa Dulluan Hayat Shah Josa Baghdad Batian Akbar Saho Shahadat Kandla Aulak Sindhu Jangal Arjaniwala Kot Gauhar Muhammad Mohanpur Qaim Sahu Chak Karam Shah Cooksonabad Sahib Langra Fazil Shah Chauki Mohan Chak Farazi Bari Sultanwala Mirpur Daira Din Panah Haidarwala Thul Pandhi Rohil Jhok Sargara Dargai Chinjan Salar .57 N 30.57 N 30.22 E 73.36 E 73.57 N 30.96 E 67.44 E 73.57 N 30.59 E 72.09 E 67.57 N 30.57 N 30.57 N 30.85 E 72.73 E 70.N 30.57 N 30.57 N 30.98 E 71.57 N 30.33 E 73.19 E 73.57 N 30.57 N 30.57 E 73.10 E 71.57 N 30.54 E 73.14 E 73.27 E 73.57 E 72.79 E 72.47 E 71.89 E 72.57 N 30.15 E 72.57 N 30.66 E 70.97 E 71.92 E 71.77 E 71.57 N 30.17 E 72.58 E 68.57 N 30.60 E 71.32 E 73.07 E 72.57 N 30.57 N 30.08 E 70.57 N 30.18 E 72.57 N 30.88 E 71.15 E 72.57 N 30.57 N 30.45 E 72.57 N 30.57 N 30.57 N 30.57 N 30.57 N 30.57 N 30.10 E 73.80 E 71.57 N 30.57 N 30.59 E 72.90 E 71.93 E 71.57 N 30.57 N 30.57 N 30.57 N 30.57 N 30.57 N 30.57 N 30.57 N 30.94 E 72.30 E 73.17 E 72.57 N 30.93 E 70.57 N 30.57 N 30.57 N 30.83 E 71.57 N 30.57 N 30.

N 30.57
N 30.57
N 30.57
N 30.57
N 30.57
N 30.57
N 30.56
N 30.56
N 30.56
N 30.56
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55

E 67.52
E 67.29
E 66.86
E 66.76
E 66.60
E 66.37
E 73.49
E 73.48
E 73.42
E 73.33
E 73.91
E 73.74
E 73.59
E 73.55
E 73.42
E 73.39
E 73.35
E 73.31
E 73.26
E 73.25
E 73.04
E 73.02
E 72.92
E 72.89
E 72.85
E 72.82
E 72.35
E 72.28
E 72.27
E 72.27
E 72.22
E 72.20
E 72.15
E 72.12
E 72.12
E 72.07
E 72.05
E 72.03
E 72.02
E 72.00
E 71.95
E 71.92
E 71.88
E 71.85
E 71.82
E 71.80
E 71.77

Nasir
Khosoe
Saranan
Saiyid Hamid
Malik Dadan
Spinatizha
Kot Fateh Khan
Mohl
Hela Kalrianwala
Chak Forty B L
Somian Jodh Singh
Bunga Saleh
Kariwala Jagir
Shah Nawaz Khan
Nausher Kot Kueka
Bahawalnagar
Sadanabad
Pagalianwala
Chak Seventy four D
Bhojuana
Shahpur
Rahimpur
Jagdishpur
Budhnagar
Amirkot
Lahaurian
Faridke
Bela Panjuana
Tarapur
Rautla
Manak Hiraj
Ghauspur
Ali Chappa
Chak Shiraja
Abdul Hakim
Dinpur
Kot Mulana
Hatara
Husainabad
Jhalar Kotwali
Manakwala
Jasso Kanvin
Kaura Sarai
Baqirpur
Basti Muhammad Shah
Dandi
Sardarpur

N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.55
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54

E 71.75
E 71.73
E 71.72
E 71.70
E 71.68
E 71.65
E 71.63
E 71.62
E 71.58
E 70.75
E 70.75
E 70.75
E 70.65
E 70.60
E 70.36
E 70.21
E 69.31
E 69.03
E 68.86
E 68.16
E 67.81
E 66.84
E 66.79
E 74.01
E 73.97
E 73.82
E 73.75
E 73.65
E 73.52
E 73.47
E 73.45
E 73.44
E 73.41
E 73.39
E 73.38
E 73.37
E 73.32
E 73.30
E 73.14
E 73.12
E 73.09
E 73.04
E 72.99
E 72.94
E 72.92
E 72.70
E 72.30

Chiragh Bela
Muhammadpur Nasheb
Baqarabad
Chiraghwali
Chiragh Bela
Amirpur Sarbana
Rahmwana Ziadat
Chak Nashebi
Jalwala
Chulani
Basti Usman Shah
Basti Pir
Jhok Ranjhewali
Kot Mahoi
Barthi
Dhauli
Nali Azam
Nali Mullazai
Sabra
Chinali
Obashtkai
Sulaimanzai
Shadizai
Lalu Gudar
Puran
Turbat
Qila Deva Singh
Bhoman Shah Jagir
Prinsepabad
Naqshah
Sahibewali Tibbi
Ghaggarwala
Hela Wattuan
Hela Wattuan
Jogiana
Nausher Bodla
Sehruwana
Chak Forty two L
Halla
Gangejah
Tulla Bhulla
Luana
Gurdialpur
Naiwala
Kot Dogrian
Chichawatni
Ghazi Pandha

N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.54
N 30.53
N 30.53
N 30.53
N 30.53
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52

E 72.28
E 72.28
E 72.23
E 72.20
E 72.17
E 72.15
E 72.08
E 72.07
E 71.98
E 71.98
E 71.93
E 71.90
E 71.87
E 71.80
E 71.68
E 71.67
E 71.63
E 71.60
E 71.60
E 71.55
E 70.93
E 70.65
E 70.63
E 70.21
E 67.64
E 67.47
E 67.19
E 73.49
E 73.35
E 73.33
E 73.28
E 73.96
E 73.92
E 73.84
E 73.81
E 73.69
E 73.62
E 73.60
E 73.50
E 73.44
E 73.43
E 73.36
E 73.32
E 73.26
E 73.14
E 73.14
E 73.10

Chughatta Panjuana
Azam Hiraj
Talamba
Sajawal Hiraj
Bhusi Pindi
Ladhi
Umedgarh
Allahhu
Chah Sultanwala
Bahawalpur
Nandpur
Manga Viror
Faridpur
Tangra
Jamalke
Amirpur Kanakka
Arurpur
Chabutra Kamal
Barahampur
Gulluwala
Janun
Jhok Yaranwali
Jhok Massuwali
Thak
Spera Ragha
Tangai
Gwal
Chak Qudratullah
Chak Ahmad Sher
Chak Murad Khan
Ladhuwanga
Rohela Tejeka
Dalla
Shahamad
Amlike Sohag
Mari Kamboh
Faridpur Jagir
Bapparwal
Katwan
Dhogri
Dhogra
Ghori
Kartarpur
Chak Seventy six D
Zaman Shah
Abadi Rai Ganga Ram
Budh Dhakku

N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.52
N 30.51
N 30.51
N 30.51
N 30.51
N 30.51
N 30.51

E 73.09
E 73.04
E 73.02
E 72.97
E 72.90
E 72.87
E 72.84
E 72.84
E 72.80
E 72.77
E 72.54
E 72.34
E 72.18
E 72.13
E 72.12
E 72.08
E 72.03
E 71.97
E 71.97
E 71.95
E 71.93
E 71.88
E 71.88
E 71.83
E 71.80
E 71.75
E 71.73
E 71.70
E 71.68
E 71.65
E 71.62
E 71.57
E 71.57
E 71.57
E 71.12
E 70.73
E 70.31
E 69.31
E 69.26
E 67.86
E 67.66
E 73.48
E 73.45
E 73.43
E 73.38
E 73.33
E 73.29

Rajjuwala
Ratta Watta
Nagar Aimanpur
Rupnagar
Kot Guru Nanak
Prithipur
Sharifabad
Sahibgarh
Islamabad
Dogarpur
Risala
Jarahi
Jangal Derewala Shumali
Muhammad Arbi
Jalilpur
Gobindgarh
Nihalewala
Chak Sultan Mahmud
Chak
Chuprata
Ghasitwahan
Mohriwala
Kotwala
Hashmat Marali
Jawahri
Jandir
Mamdal
Ahar Bela
Binda Sargana
Khokhran Muhabbat
Khokhran Sajawal
Rangpur
Makku Jamal
Balkana
Talai Nur Shah
Basti Sanjar
Thikar
Akrabai Kili
Zara Nalai Kili
Gurmai
Spezandai
Jawaya Kall Wattuan
Govindpur
Tiwana
Rampur
Hattian
Chak Seventy three D

N 30.51
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.50
N 30.49

E 73.27
E 73.91
E 73.87
E 73.52
E 73.37
E 73.05
E 72.99
E 72.94
E 72.92
E 72.90
E 72.87
E 72.77
E 72.60
E 72.49
E 72.42
E 72.35
E 72.34
E 72.32
E 72.28
E 72.20
E 72.20
E 72.17
E 72.15
E 72.12
E 72.08
E 72.03
E 71.92
E 71.88
E 71.85
E 71.65
E 71.62
E 71.55
E 70.83
E 70.71
E 70.61
E 69.03
E 68.94
E 68.69
E 68.31
E 68.28
E 67.74
E 67.69
E 67.16
E 67.12
E 66.94
E 66.79
E 73.89

Chak Seventy five D
Dulleke Mahar
Nihal Mahar
Bunga Hayat
Nehlabad
Kathala Khokhran
Harigarh
Ahmadabad
Rinsanabad
Sat Kartar
Sitanagar
Kot Gujran
Qasimabad
Isharpur
Kot Ganesh Das
Karimpur
Kot Barkat Ali
Pakka Haji Majid
Nar Singhpur
Nuri Sohag
Husainpur Ariwala
Jangal Derewala Janubi
Dangra
Afghanganj
Nunwala
Kalkanwala Bhir
Rukanwala
Yakka
Mahramwala
Dhuniani
Chabutra Adha
Fattu Fanakka
Bet Faqirwali
Ahmadani
Matti
Watgam Walezai
Mara Kili
Gidar Tsah Post
Kanurabad
Ahmaqzai Kili
Spinshkar
Zargai
Wulgai
Khanai
Yaru Karez
Shinkozai
Sabuke Mahar

N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49
N 30.49

E 73.87
E 73.59
E 73.50
E 73.42
E 73.25
E 73.02
E 72.99
E 72.97
E 72.94
E 72.90
E 72.80
E 72.75
E 72.69
E 72.65
E 72.64
E 72.59
E 72.57
E 72.55
E 72.54
E 72.49
E 72.47
E 72.44
E 72.37
E 72.30
E 72.27
E 71.97
E 71.95
E 71.90
E 71.80
E 71.77
E 71.75
E 71.73
E 71.72
E 71.67
E 71.67
E 71.65
E 71.63
E 71.63
E 71.60
E 71.60
E 71.53
E 70.85
E 70.76
E 70.60
E 69.60
E 69.29
E 67.42

Qasimke Mahar
Bhede
Chak Bedi
Akalgarh
Nurpur
Kot Kharral
Ram Niwas
Guru Fatehgarh
Guru Ka Munawwar
Atalgarh
Tajmahal
Chandol
Agra
Tirathpur
Sikhanwala
Shujabad
Khuda Dad
Dhaniwal
Kassowal
Rampur
Doranwala
Masitwala
Ali Masjid
Krishannagar
Afridian
Rehana Sahu
Jodhpur
Raipur
Chak Naurang Shah
Ahmadpur
Jamalpur
Juta
Khatti Chor
Marha Lalke
Khera Shahamed
Nek Machhi
Jhok Azam
Bela Shah Din
San Malot
Ranawahan
Beli Shimali
Bet Matwaniwali
Bet Obai
Kaleri
Dab Thana
Sande
Gogai

N 30.49
N 30.49
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47
N 30.47

E 67.36
E 66.92
E 73.91
E 73.86
E 73.84
E 73.81
E 73.77
E 73.67
E 73.57
E 73.47
E 73.40
E 73.35
E 73.04
E 73.02
E 72.92
E 72.87
E 72.80
E 72.69
E 72.65
E 72.60
E 72.52
E 72.49
E 72.45
E 72.42
E 72.37
E 71.98
E 71.95
E 71.92
E 71.92
E 71.88
E 71.85
E 71.82
E 71.80
E 71.78
E 71.77
E 71.77
E 71.73
E 71.72
E 71.67
E 71.58
E 71.52
E 71.08
E 70.96
E 70.73
E 70.06
E 69.53
E 69.36

Ahmadun
Nasozi
Baqarke Mahar
Panan Mahar
Thakkarke Banda
Sodheke
Adlike
Wasawewala
Bailganj
Ghazi Mardan
Amar Singh
Dhapai
Budhwala
Mohlanwala
Jahanabad
Gurbhagpur
Nurmahal
Pahri
Kot Muhammad
Asghari
Bediwala
Sherpur
Iqbalnagar
Irshadpur
Ghariban
Jahanpur
Barewala
Mastpur
Bilawalpur
Mari Sahuan
Kotli Bhutta
Sultanabad
Muradman
Chhapranwala
Bahadurwala
Aujla
Chitaurgarh
Chak Bandi
Thul Najib
Mirdad
Saidpur
Talai Chandhrar
Kot Addu
Shadan Lund
Hinglun
Sra Dhaka
Mekhtar

72 E 72.77 E 71.47 N 30.42 E 72.77 E 71.58 E 71.45 N 30.47 N 30.45 N 30.45 N 30.45 N 30.02 E 72.45 N 30.47 N 30.63 E 71.45 N 30.14 E 68.45 N 30.45 N 30.47 N 30.N 30.45 N 30.70 E 72.95 E 71.32 E 72.36 E 68.74 E 72.65 E 71.45 N 30.79 E 72.45 N 30.72 E 71.65 E 73.47 N 30.45 N 30.45 N 30.79 E 73.59 E 72.45 N 30.45 N 30.05 E 71.32 E 72.45 N 30.45 N 30.49 E 72.47 N 30.47 N 30.45 N 30.84 E 73.45 E 69.89 E 72.57 E 67.55 E 72.60 E 71.87 E 71.69 E 67.28 E 67.45 N 30.99 E 68.70 E 73.45 N 30.45 N 30.45 N 30.47 N 30.45 N 30.61 E 67.06 E 66.47 N 30.99 E 72.82 E 71.47 N 30.45 N 30.98 E 71.63 E 71.45 N 30.45 N 30.45 N 30.50 E 73.45 N 30.31 E 69.45 N 30.94 E 66.45 N 30.95 E 71.45 N 30.47 E 72.54 E 72.55 Inda Tor Tiro Surkai Zangal Spedar Mana Zarand Kawas Sahib Khan Mandan Mumin Segi Alike Rohilla Harike Kalan Haveli Pipli Mahtab Rai Bangali Islampur Ahmadkot Yaqubpur Rajkot Khizarpur Hazurabad Gakhranwala Kot Awan Malikpur Khushabad Sirajpur Kot Rajana Mian Channun Lunda Lakkanwala Makhdumpur Nurpur Atari Alipur Chak Sher Khan Kot Bhutta Shergarh Chauki Sial Khan Bahadurgarh Salarwahan Kohna Shah Dhanial Bhutawahan Salarwahan Nawan Ahmadabad Nau Khair Din Hamiana .45 N 30.37 E 72.47 N 30.47 N 30.60 E 66.45 N 30.45 N 30.

94 E 72.44 N 30.45 N 30.44 E 71.55 E 72.44 N 30.71 E 70.65 E 71.97 E 72.45 N 30.44 N 30.93 E 68.44 N 30.91 E 73.44 N 30.44 N 30.44 N 30.62 E 72.44 N 30.44 N 30.44 N 30.44 N 30.44 N 30.44 N 30.44 N 30.45 N 30.86 Kotlewala Bet Swai Sobha Rind Ghuman Khandikot Jamalpur Kingri Aghbarg Sarmalak Chahgai Ghunz Kahan Rahim Khan Chak Dara Chura Lakhwera Maneka Bhiddal Uttar Kot Qanungoi Kamir Shah Murad Gahna Jhakkar Sherwala Kot Ganj Bakhsh Hasan Abdal Firdaus Subhanpur Karamabad Tummanwala Muradwala Inam Sangatpura Hasanpur Mubarakpur Nabipur Ghaggar Chak Hyderabad Kotla Said Bahauddin Manipur Kaudewahi Mahram Kaudewahi Mahabbat Khanpur Sutrakwahan Hanjanwahi Gagra Qalandar Jahanian Sanbhal Khair Din Sani Hala Ser Hajiwala .51 E 66.45 N 30.65 E 71.65 E 72.78 E 70.61 E 69.44 N 30.67 E 71.44 N 30.63 E 71.67 E 72.53 E 71.44 N 30.45 N 30.44 N 30.70 E 72.74 E 72.N 30.44 N 30.67 E 73.96 E 70.93 E 71.95 E 71.44 N 30.95 E 70.44 N 30.68 E 70.53 E 70.44 N 30.44 N 30.47 E 72.87 E 72.44 N 30.62 E 71.73 E 71.44 N 30.44 E 70.44 N 30.45 N 30.45 N 30.44 N 30.79 E 73.68 E 71.81 E 69.12 E 73.75 E 73.44 N 30.72 E 71.60 E 72.71 E 70.90 E 71.45 N 30.44 N 30.62 E 71.44 N 30.45 N 30.45 N 30.44 N 30.05 E 72.01 E 68.45 N 30.84 E 67.44 N 30.87 E 67.45 N 30.44 N 30.60 E 71.45 N 30.

42 N 30.44 N 30.42 N 30.68 E 71.42 N 30.85 E 71.42 N 30.50 E 72.63 E 70.42 N 30.42 N 30.62 E 71.42 N 30.63 E 71.42 N 30.42 N 30.42 N 30.42 N 30.85 E 72.97 E 72.42 N 30.42 N 30.00 E 70.34 E 72.42 N 30.67 E 73.44 N 30.42 N 30.79 E 73.80 E 71.42 E 70.44 N 30.11 E 69.84 Sabzani Shrawan Kotkai Mahol Zhar Karez Wam Kach Nilai Bostan Dharanga Mahant Darshan Samundari Muhib Ali Uttar Chanwat Malka Hans Talli Dalelke Shaikh Chandan Faizabad Gursinghpura Muhammad Nagar Makuani Kot Shaikh Musa Rakabad Ramkot Doda Amritnagar Hanumangarh Kot Bahadur Manwala Gudare Narhal Jahanpur Solgi Amirgarh Kotli Sultan Dab Saifpur Sahi Chawan Sarwani Bela Rakh Thalwali Wandar Rakh Drigh Sadhari Basti Ranjha Mamdani Zinda Pir Chamuz Sharan Hamzazai .31 E 67.82 E 72.66 E 68.29 E 73.14 E 72.51 E 67.42 N 30.42 N 30.33 E 71.23 E 71.N 30.06 E 68.44 N 30.42 N 30.42 N 30.93 E 71.42 N 30.45 E 72.06 E 67.44 N 30.70 E 71.42 N 30.40 E 72.62 E 73.42 N 30.42 N 30.53 E 71.02 E 73.47 E 72.79 E 72.27 E 72.42 N 30.42 N 30.82 E 71.42 N 30.42 N 30.71 E 69.95 E 70.42 N 30.42 N 30.44 N 30.44 N 30.42 N 30.44 E 67.19 E 73.84 E 73.42 N 30.42 N 30.13 E 71.09 E 68.46 E 69.73 E 70.42 N 30.42 N 30.42 N 30.44 N 30.42 N 30.42 N 30.60 E 71.34 E 73.44 N 30.

40 N 30.72 E 72.18 E 69.40 N 30.65 E 72.30 E 72.40 N 30.42 N 30.40 N 30.40 N 30.40 N 30.40 N 30.65 E 71.40 N 30.73 E 70.90 E 71.40 N 30.N 30.75 E 73.40 N 30.40 N 30.52 E 71.40 N 30.40 N 30.40 N 30.87 E 71.80 E 70.40 E 68.40 N 30.85 E 72.82 E 73.40 N 30.25 E 73.40 N 30.42 E 70.78 E 70.40 N 30.40 N 30.40 N 30.62 E 71.22 E 72.40 N 30.40 N 30.78 E 71.57 E 72.40 N 30.40 N 30.52 E 71.03 Dirgi Kudezai Munara Thakkarke Manga Maneke Nikkiwali Bukkan Guddarka Chak Haidarabad Musewal Faridpur Dogran Wan Dal Singh Mal Arazi Lal Singh Bola Duba Gande Ghaziabad Shamsabad Chaman Georgeabad Tekgarh Gharibnagar Kot Kalyan Kathiawar Ahmadnagar Clarknagar Hari Har Kaurewala Kabirwala Karampur Kukkarhatta Rasulpur Mankot Ihsanpur Naurangabad Allahdadi Khizanpur Samti Khudai Radho Manan Shaikh Umar Mustaqil Usman Rid Bet Uttera Patti Makwal Massu Shaikhani Nautak Hota Hatwani Belbatar Chinjwal .40 N 30.60 E 72.63 E 70.40 N 30.75 E 72.78 E 70.40 N 30.48 E 71.40 N 30.74 E 72.71 E 68.40 N 30.93 E 70.37 E 73.70 E 71.40 N 30.40 N 30.42 N 30.50 E 72.91 E 73.41 E 73.88 E 70.40 N 30.30 E 73.40 N 30.40 N 30.75 E 71.40 N 30.27 E 71.40 N 30.96 E 70.67 E 73.40 N 30.40 N 30.57 E 73.40 N 30.40 N 30.40 N 30.40 N 30.47 E 72.69 E 72.94 E 72.40 N 30.45 E 71.91 E 70.40 N 30.

89 E 72.39 N 30.39 N 30.39 N 30.40 N 30.39 N 30.58 E 68.47 E 72.93 E 70.91 E 70.39 N 30.52 E 70.86 E 73.97 E 73.40 N 30.45 E 72.40 N 30.39 N 30.44 E 72.73 E 70.39 N 30.53 E 68.84 E 73.70 E 71.81 E 73.86 E 70.73 E 71.64 E 72.39 N 30.39 N 30.96 E 70.28 E 67.88 E 70.39 N 30.N 30.39 E 68.40 N 30.80 E 72.39 N 30.39 N 30.60 E 71.82 E 71.39 N 30.39 N 30.39 N 30.62 E 72.34 E 71.81 E 70.95 E 70.39 N 30.39 N 30.39 N 30.39 N 30.39 N 30.87 E 71.68 E 71.25 Wahar Lahor Uriagi Shah Karez Gherkhwa Saran Tangai Qasim Sulaimanke Wasu Salimke Sujeke Nur Shah Naman Jindeka Billimar Ghangra Chappan Bilaspur Rasulpur Mir Sahibwala Shahjahanabad Chaudhriwala Lalo Bagge ka Kathia Kot Fateh Khan Doghara Hiraj Sanpal Angadpur Allahabad Mulepur Buta Singhwala Ukanwala Sarfrazpur Sadrana Baloch Jangal Kalranwala Kotli Bakhshu Khan Jhok Wains Shaqi Ran Labi Darya Dhillu Khera Basti Shadi Khan Kaheri Laddha Langar Basti Ruk Jhunjanwali Naharwala Kala Sartok .39 N 30.55 E 71.39 N 30.78 E 68.39 N 30.37 E 72.39 N 30.39 N 30.40 N 30.67 E 71.62 E 71.40 N 30.39 N 30.19 E 66.58 E 71.39 N 30.94 E 68.72 E 72.83 E 71.67 E 73.39 N 30.39 N 30.87 E 72.40 N 30.52 E 72.39 N 30.55 E 72.39 N 30.39 N 30.39 E 72.74 E 73.39 N 30.39 N 30.39 N 30.39 N 30.39 N 30.39 N 30.39 N 30.

37 N 30.39 N 30.37 N 30.84 E 72.72 E 71.71 E 66.39 N 30.35 N 30.37 N 30.37 N 30.39 N 30.97 E 73.75 E 72.59 E 67.58 E 71.35 E 68.70 E 68.80 E 71.37 N 30.N 30.37 N 30.35 N 30.97 E 72.24 E 73.52 E 72.52 E 73.37 N 30.45 E 72.37 N 30.37 N 30.53 E 71.32 E 72.37 N 30.37 N 30.57 E 71.37 N 30.37 N 30.52 E 72.42 E 70.90 E 72.35 N 30.37 N 30.30 E 71.37 N 30.17 E 72.37 N 30.37 N 30.37 N 30.20 E 73.63 E 68.37 N 30.37 N 30.67 E 73.35 N 30.47 E 72.79 E 68.39 N 30.37 N 30.37 N 30.37 N 30.42 E 71.37 N 30.75 E 72.60 E 73.37 N 30.35 N 30.37 N 30.37 N 30.19 E 72.37 N 30.39 N 30.54 E 67.35 N 30.35 N 30.61 E 68.40 E 73.37 N 30.37 N 30.57 E 73.40 Dirgi Shabozai Zangiwal Azgharlun Lashti Ziarat Musazai Qaim Jindeke Muhib Ali Hithar Pir Ghani Shafi Kalan Chak Rukunuddin Kot Sattar Khan Ubbal Nikki Kot Nanak Kartarnagar Hargobindpur Ukanwala Bab Nawazi Hazrat Mir Rukanwala Sahwanwala Langar Sial Majra Hirajabad Kakki Jawand Singhwala Shahpur Nathuwala Munganwala Khadal Mubarakpur Ailampur Bosan Khudai Ganji Basti Basti Machhi Raman Loralai Shirin Bhela Pakpattan Bakhkha Hans Kot Mohar Singh Rang Shah Saiyidanwala Lalowala Kakra .80 E 72.37 N 30.37 N 30.57 E 71.40 E 72.39 N 30.90 E 70.75 E 71.57 E 72.24 E 73.62 E 73.54 E 72.35 E 72.37 N 30.60 E 72.

35 N 30.35 N 30.57 E 71.73 E 71.78 E 71.34 N 30.07 E 67.59 E 72.60 E 73.12 E 66.39 E 73.39 E 72.35 N 30.40 E 71.34 N 30.35 N 30.35 N 30.49 E 72.35 N 30.35 N 30.34 N 30.35 N 30.94 E 66.95 E 70.34 N 30.35 N 30.34 N 30.37 E 72.27 E 71.29 E 73.35 N 30.34 N 30.35 N 30.34 N 30.62 E 71.35 N 30.92 E 67.96 E 67.35 N 30.60 E 71.63 E 71.67 E 72.34 N 30.35 N 30.34 E 72.N 30.22 E 73.93 E 70.30 E 72.80 E 72.55 E 71.47 E 72.34 N 30.70 E 71.60 E 72.65 E 68.35 N 30.81 E 70.62 E 73.35 N 30.35 N 30.35 N 30.34 N 30.35 N 30.35 N 30.35 N 30.85 E 71.15 E 72.45 Rasti Sohna Dabhula Risala Jamesabad Virgarh Kuhiwala Inayatpur Kurai Baloch Loharwala Baggarwala Alpa Mardanpur Matte Hatti Lashkarpur Nunarian Daya Chokha Daya Chokha Gharbi Basti Pirzada Kaluwala Gajani Kukari Punga Akhbarg Pui Kazha Chauter Ghundak Kuchlagh Katir Kamal Khan Ratteke Bahrampur Muhammadpur Jagir Pakka Sidhar Kalali Kot Hira Singh Mahmudpur Abohar Jiwan Shah Nawabanwala Shaikh Fazil Nanakpur Hargovindpur Akalgarh Kohlwala Chharianwala Pind Rasul .35 N 30.37 E 73.91 E 66.35 E 70.24 E 73.35 N 30.34 N 30.35 N 30.71 E 68.34 N 30.34 N 30.34 N 30.35 N 30.71 E 70.34 N 30.93 E 70.99 E 72.35 N 30.39 E 68.20 E 73.35 N 30.35 N 30.35 N 30.35 N 30.77 E 71.35 N 30.

34 N 30.37 E 72.74 E 68.N 30.32 N 30.60 E 72.32 N 30.93 E 69.32 N 30.23 E 68.32 N 30.34 N 30.34 N 30.32 N 30.89 E 73.48 E 71.34 N 30.32 N 30.45 E 72.40 E 71.87 E 73.49 E 66.43 E 70.58 E 71.65 E 71.32 N 30.71 E 67.35 E 70.34 N 30.55 E 72.97 E 72.32 N 30.32 N 30.93 E 70.32 N 30.32 N 30.52 E 73.74 E 72.70 E 72.70 E 71.32 N 30.34 N 30.55 E 71.32 N 30.88 Khichchipur Gianpura Guru Ka Kot Kotla Said Kabir Hajipur Mattithal Bibipur Inayatpur Mahota Wailan Thatti Hamza Dogar Kalasara Zikria Shah Karez Potoi Isplezai Karak Amruka Malleke Pir Ghulam Qadir Azmat Ismailpur Trikhni Kharralanwala Nathuwala Kalali Moti Kundanpur Fazilabad Sajawalnagar Narianwala Khansar Anandsar Dabhuli Banjarewala Khanewal Kuhna Kot Mul Chand Rasulpur Gagra Sardarpur Lutfabad Chuhepur Allah Yarpur Jarh Faridabad Kotla Sadat Sanawan Fattuwala Khar Gharbi .52 E 72.32 N 30.34 N 30.34 N 30.32 N 30.44 E 72.25 E 71.98 E 70.53 E 71.32 N 30.32 N 30.34 N 30.32 N 30.32 N 30.42 E 73.25 E 72.92 E 71.32 N 30.32 N 30.34 N 30.60 E 71.59 E 72.32 N 30.96 E 70.50 E 71.32 N 30.95 E 72.32 N 30.70 E 71.32 N 30.32 E 72.34 N 30.35 E 72.28 E 71.80 E 71.32 N 30.34 N 30.32 E 72.94 E 72.34 N 30.32 N 30.32 N 30.34 N 30.32 N 30.52 E 71.32 N 30.34 N 30.39 E 72.34 N 30.48 E 71.

25 Pathan Kot Maragh Wani Dirgi Malazai Samuwala Bhundi Chhanna Azam Dadu Ahloka Tehi Aurangabad Durgapur Kametiwala Hira Qaziabad Kotla Budhu Arjangarh Sitapur Kot Ashraf Khanewal Shamkot Nizampur Rawani Basti Nau Dhand Tahirpur Lahri Kotla Saadat Harawat Shahpur Miani Nisfi Nawabpur Pipli Janu Thatta Gurmani Tarund Murad Dasti Musa Khund Wadan Chirman Raigora Nishpa Regi Burj Aziz Khan Tejeki Ismail Ratteke Suchan Maliana .30 N 30.32 N 30.40 E 71.93 E 71.32 E 72.30 N 30.30 N 30.30 N 30.30 N 30.75 E 70.30 N 30.30 N 30.30 N 30.85 E 71.54 E 68.30 N 30.37 E 72.29 N 30.58 E 71.32 N 30.91 E 73.75 E 73.30 N 30.57 E 71.28 E 71.30 N 30.30 N 30.30 N 30.24 E 72.90 E 72.81 E 73.30 N 30.96 E 66.82 E 71.32 N 30.30 N 30.34 E 72.20 E 69.34 E 68.84 E 66.30 N 30.59 E 73.50 E 71.30 N 30.91 E 73.64 E 72.30 N 30.30 N 30.03 E 70.30 N 30.30 N 30.63 E 70.51 E 66.30 N 30.30 N 30.52 E 71.29 N 30.72 E 73.30 N 30.21 E 68.48 E 68.01 E 67.30 N 30.99 E 72.30 N 30.30 N 30.32 N 30.48 E 71.30 N 30.30 N 30.30 N 30.30 N 30.30 N 30.52 E 72.30 N 30.44 E 73.29 N 30.30 N 30.30 N 30.57 E 71.52 E 71.32 N 30.73 E 71.30 N 30.95 E 72.64 E 73.93 E 70.30 N 30.29 E 68.N 30.23 E 67.50 E 71.30 N 30.27 E 73.

28 E 71.29 N 30.47 E 71.29 N 30.24 E 73.52 E 71.29 N 30.42 E 71.50 E 71.27 N 30.78 E 71.90 E 72.27 N 30.29 N 30.94 Bhawan Shah Pir Sadar Din Arifwala Janakpur Dogra Bharatgarh Ramgarh Ghulam Nabiwali Lat Vihari Shah Husain Ropar Sharif Sialanwala Lala Naurangpur Raikot Gulshan Sardarpura Nanakpur Mahni Sial Bangalwala Qadirpur Ran Sangi Garewahan Buch Khusrabad Gith Barabar Kot Mehra Nun Adhwana Taraf Kunal Sandila Bhari Hog Bhatti Metla Shah Sadruddin Dhau Nawab Khan Sanjawi Sra Gurg Mihtarzai Sirianwala Pir Khalis Rahmunke Jaura Nebwal Warsin Kaliana Bunga Imam Din Fitna Shahzadabad Bilaspur .60 E 73.85 E 72.29 N 30.22 E 73.35 E 71.73 E 71.29 N 30.50 E 72.29 N 30.73 E 70.29 N 30.47 E 72.94 E 73.76 E 70.67 E 71.29 N 30.27 N 30.29 N 30.29 N 30.19 E 68.29 N 30.55 E 72.45 E 72.96 E 70.19 E 72.70 E 69.29 N 30.59 E 72.29 N 30.99 E 72.94 E 72.57 E 73.27 N 30.29 N 30.29 N 30.N 30.01 E 66.27 E 73.27 N 30.29 N 30.27 N 30.29 N 30.29 N 30.53 E 71.29 N 30.29 N 30.29 N 30.29 N 30.27 N 30.87 E 73.95 E 72.29 N 30.29 N 30.29 N 30.07 E 72.29 N 30.87 E 71.40 E 72.29 N 30.29 N 30.29 N 30.34 E 73.29 N 30.37 E 73.27 N 30.29 N 30.55 E 71.19 E 73.29 N 30.27 N 30.29 N 30.35 E 72.29 N 30.47 E 72.89 E 72.27 N 30.29 E 73.32 E 70.29 N 30.34 E 67.

27 N 30.92 E 66.28 E 67.27 N 30.27 N 30.27 N 30.98 E 70.27 N 30.27 N 30.27 N 30.62 E 73.31 E 68.25 N 30.32 E 73.96 E 66.67 E 71.87 E 72.27 N 30.27 N 30.27 N 30.27 N 30.85 E 72.58 E 71.27 N 30.55 E 72.88 E 70.27 N 30.89 E 68.27 N 30.40 E 71.27 N 30.70 E 70.27 N 30.27 N 30.27 N 30.82 E 73.27 N 30.27 N 30.27 N 30.55 E 71.95 E 70.25 N 30.38 E 71.47 E 71.25 E 72.43 E 71.27 N 30.50 E 71.27 N 30.27 N 30.75 E 70.25 N 30.00 Kirpalati Faizabad Nurpur Muhammadi Ram Daspura Ajitpur Akranwala Misr Badli Raispur Gagu Rashida Akramabad Madina Panj Koha Kotla Mutriban Basti Nau Saleh Mahe Umarpur Chak Mahni Garewala Taraf Baqirabad Khakwani Duddi Pakka Sandila Tibbi Nizam Gurmani Dandewala Isanwali Pakki Shaikhani Kharar Rar Khan Sharan Alizai Chongi Sultanzai Smallan Nask Shavzgi Urak Shaikh Manda Baleli Abdur Rahman Kili Fatehgarh McLeodganj Darbariwala Shahu Baloch Bara Darbarpur .27 N 30.81 E 67.39 E 73.27 N 30.50 E 72.42 E 71.27 N 30.54 E 72.32 E 72.N 30.46 E 68.27 N 30.47 E 72.70 E 73.89 E 72.27 N 30.27 N 30.81 E 73.90 E 68.27 N 30.27 N 30.27 N 30.27 N 30.27 N 30.27 N 30.86 E 70.27 E 71.27 N 30.78 E 71.27 N 30.33 E 70.27 N 30.27 N 30.40 E 71.27 N 30.52 E 71.43 E 71.01 E 69.42 E 72.17 E 66.25 N 30.25 N 30.

23 N 30.50 E 71.25 N 30.63 E 71.25 N 30.14 E 66.25 N 30.25 N 30.77 E 71.N 30.25 N 30.23 N 30.60 E 69.39 E 73.89 E 72.25 N 30.23 N 30.25 N 30.87 E 66.38 E 71.71 E 70.25 N 30.45 E 71.45 E 72.73 Kot Khalsa Madina Yareki Khaibar Khichchianwala Jandiali Hotwala Kot Wijjhi Juna Amirabad Thakur Singhwala Riazabad Khairabad Durana Langana Bahadurpur Nandle Binda Sandila Akbarpur Langar Sarai Wairar Abrind Phaphri Chak Kora Khan Haibat Kili Perai Sarlezai Hanna Nau Hisar Babozai Urang Jandwala Chopalia Roriwala Sharf Shah Siddu Haidar Malkana Mahant Darshan Sadiqpur Nurdadwala Balochanwala Bhattianwala Chauranwala Chhab Khurd Muhammadwala Gurunagar Kashipur Sehnipur Kurri Tamak Luthar .23 N 30.97 E 72.52 E 72.55 E 73.28 E 71.23 N 30.25 N 30.87 E 71.25 N 30.37 E 72.23 N 30.32 E 72.23 E 72.35 E 72.25 N 30.60 E 72.32 E 70.92 E 73.23 N 30.25 N 30.25 N 30.25 N 30.23 N 30.45 E 71.23 N 30.25 N 30.23 N 30.25 N 30.25 N 30.29 E 72.23 N 30.27 E 72.95 E 70.23 N 30.25 N 30.23 N 30.25 N 30.25 N 30.73 E 71.35 E 72.25 N 30.40 E 72.54 E 73.28 E 72.39 E 72.25 N 30.94 E 73.25 N 30.25 N 30.76 E 67.23 N 30.23 N 30.25 N 30.54 E 67.82 E 73.47 E 72.88 E 71.81 E 73.23 N 30.23 N 30.34 E 72.25 N 30.25 N 30.23 N 30.50 E 71.17 E 72.73 E 67.18 E 72.00 E 71.25 N 30.

63 E 71.32 E 71.98 E 70.47 E 72.35 E 72.18 E 72.23 N 30.94 E 67.22 N 30.N 30.22 N 30.35 E 71.38 E 71.27 E 70.79 E 73.38 E 71.23 N 30.23 N 30.53 E 71.25 E 72.22 N 30.22 N 30.22 N 30.62 E 73.45 E 72.65 E 71.22 E 71.96 E 66.92 E 73.23 N 30.22 N 30.84 E 73.22 N 30.22 N 30.52 E 73.22 N 30.20 E 69.23 N 30.73 Tatepur Kirpalpur Bohar Buapur Lohach Jhanbar Kahiwala Khokhar Janglewala Kutrewali Khandor Bahlol Sanao Wangi Kili Gul Muhammad Kili Shabo Kile Malik Muhammad Jan Samungli Sobhawala Jorki Hashmat Babia Khurd Moni Dhai Mirzeka Bahramka Ferozepore Gaggo Kamand Lakkanwala Faujianwala Durk Wasliwala Ramgarh Buta Singhwala Amarkot Kotla Maharan Mung Wad Sujanpur Darkhana Jahangirabad Tajpur Sandila Langrial Hamrot Binda Mulana Jarh Alipur Janubi Kalor Kachchi Gurmani Kot Daud .22 N 30.23 N 30.75 E 73.22 N 30.17 E 72.22 N 30.43 E 71.22 N 30.84 E 72.70 E 73.83 E 70.22 N 30.22 N 30.23 N 30.50 E 72.42 E 71.22 N 30.63 E 71.58 E 71.68 E 71.22 N 30.97 E 66.23 N 30.77 E 66.23 N 30.22 N 30.22 N 30.22 N 30.58 E 68.22 N 30.23 N 30.22 N 30.81 E 70.96 E 66.22 N 30.22 N 30.23 N 30.23 N 30.75 E 71.22 N 30.23 N 30.81 E 70.58 E 71.23 N 30.15 E 71.22 N 30.30 E 70.55 E 71.22 N 30.98 E 70.22 N 30.22 N 30.23 N 30.23 N 30.23 N 30.30 E 72.

20 N 30.20 N 30.20 N 30.71 E 67.20 N 30.54 E 72.62 E 73.20 N 30.20 N 30.20 N 30.37 E 70.22 N 30.28 E 72.22 N 30.71 E 67.20 N 30.20 N 30.40 E 71.20 N 30.42 E 72.44 E 73.20 N 30.13 E 72.20 E 72.32 E 73.94 E 73.22 N 30.77 E 73.20 N 30.20 N 30.57 E 67.20 N 30.23 E 72.52 E 73.20 N 30.18 N 30.20 N 30.20 N 30.14 E 72.18 E 70.57 E 71.32 E 73.84 E 73.70 E 71.69 E 66.27 Basti Hot Dum Kach Khost Spin Karez Hudda Jajjal Musa Dhinganwali Madhaniwala Jorki Sikhkhan Badri Narayanpura Mari Amb Mari Hazara Kariwala Chak Nur Gabiranwala Khelan Faujianwala Chhab Kalan Paththo Shaikh Laddha Basantpur Kot Silehdaran Multaniwala Mari Walian Chaprianwala Mullan Faqir Dumra Piran Ghaib Jalilpur Behli Jhok Hafiz Nur Batil Kach Basti Tor Khan Landai Shahrig Quetta Kot Malik Habib Kili Mihrabzai Matwala Dhaunkal Singh Balhkanwala Qadirpur Habibka Bablana Kot Bakhsha .20 N 30.77 E 73.75 E 71.18 N 30.20 N 30.65 E 69.14 E 66.20 N 30.97 E 66.97 E 66.18 N 30.20 N 30.49 E 72.20 N 30.04 E 67.18 N 30.87 E 73.20 N 30.20 N 30.20 N 30.25 E 72.20 N 30.20 N 30.18 N 30.57 E 73.63 E 71.20 N 30.99 E 66.77 E 67.22 N 30.97 E 73.58 E 71.22 E 72.92 E 73.18 N 30.05 E 71.20 N 30.20 N 30.62 E 71.73 E 68.20 N 30.20 N 30.20 N 30.N 30.20 N 30.20 N 30.72 E 73.22 N 30.71 E 70.

38 E 71.17 N 30.18 N 30.17 N 30.40 E 71.91 E 73.17 N 30.18 N 30.18 N 30.19 E 73.47 E 72.33 E 71.49 E 73.18 N 30.N 30.18 N 30.18 N 30.17 N 30.18 N 30.57 E 73.18 N 30.18 N 30.18 N 30.17 E 73.65 E 72.17 N 30.17 N 30.28 E 71.74 E 73.17 N 30.20 E 72.18 N 30.18 N 30.82 E 67.15 E 72.48 E 71.07 E 72.18 N 30.18 N 30.27 E 71.18 N 30.22 E 72.70 E 73.30 E 72.18 N 30.10 E 71.73 E 67.18 N 30.17 N 30.18 N 30.40 E 71.18 N 30.18 N 30.18 N 30.12 E 72.67 E 73.20 E 73.90 E 71.18 N 30.12 E 72.17 N 30.35 E 72.17 N 30.52 E 71.18 N 30.17 N 30.18 N 30.68 E 71.28 E 71.18 N 30.02 E 70.38 E 71.32 E 71.32 E 71.15 E 72.18 N 30.17 N 30.18 N 30.55 E 71.18 N 30.74 E 73.18 E 72.18 N 30.92 E 71.18 N 30.07 E 71.18 N 30.98 E 70.17 N 30.73 E 71.18 N 30.47 E 73.07 Hota Dahar Qabula Qasimwala Buddhewala Mohlwali Harkirtpur Walipur Swaminagar Rahmat Pir Ghulam Shahwala Tarpai Khaggewala Brahmanwala Naiwala Mari Sital Multan Qasim Bela Arjawan Sharif Muhammadpur Ghota Khairpur Said Alipur Shaikhpur Shimali Dramri Qasba Pakka Makhdum Tohfapur Jalwala Mahmud Kot Khawar Pir Adil Sazhzu Punge Chhatteke Mandi Sadiqganj Berwala Harnanwala Minchinabad Bahawalgarh Fidai Shah Kot Bahawal Burewala Pir Punnun Khara Yara Mamba Khurd Pir Ali .72 E 71.18 N 30.

N 30.15 E 72.86 E 70.00 E 70.15 N 30.44 E 73.38 E 71.13 E 72.63 E 71.27 E 71.67 E 73.17 N 30.96 E 70.15 N 30.15 N 30.15 N 30.15 N 30.53 E 71.17 N 30.57 E 71.15 N 30.97 E 71.17 N 30.15 N 30.15 N 30.63 E 67.44 E 68.15 N 30.15 E 71.17 N 30.17 N 30.17 N 30.17 N 30.72 E 71.40 E 71.61 E 69.89 E 68.15 N 30.77 E 66.85 Kot Muhammad Khan Dograna Lilipur Kothewala Miani Rawah Kot Rab Nawaz Khan Bhaini Masudpur Tibba Thatti Khawran Hamandpur Muradabad Dunyapur Ahmad Bari Vir Supra Gujrat Yaru Chamalang Sadozai Kili Habib Kili Roghani Kirani Sinjdi Lahura Qasimwala Chet Singhwala Chakoka Balari Piran Nura Rath Heman Mehruka Chak Mahdi Khan Mandi Burewala Kauluwala Bakhtpur Mamba Kalan Haji Rahmatullah Walipur Jalil Azam Hans Daulatabad Jhakkarpur Bhakhri Khangan Shimali Khangan Janubi Khanpur Shimali Zaur Muhammad Nun Sojhalwali .17 N 30.17 N 30.70 E 71.58 E 71.94 E 66.17 N 30.69 E 72.17 E 73.17 N 30.15 N 30.17 N 30.27 E 71.23 E 70.27 E 71.15 N 30.28 E 71.50 E 72.15 N 30.08 E 72.37 E 71.17 N 30.15 N 30.15 N 30.15 N 30.15 N 30.87 E 73.15 N 30.17 N 30.15 N 30.15 N 30.17 N 30.04 E 72.79 E 73.17 N 30.17 N 30.17 N 30.14 E 73.35 E 71.24 E 73.32 E 71.15 N 30.17 N 30.15 N 30.37 E 71.07 E 71.17 N 30.17 N 30.02 E 71.84 E 73.70 E 71.17 N 30.15 N 30.63 E 71.95 E 70.15 N 30.

66 E 70.70 E 70.96 E 73.96 E 70.13 N 30.13 N 30.03 E 71.13 N 30.13 N 30.13 N 30.49 E 73.13 N 30.13 N 30.81 E 73.13 N 30.13 N 30.62 E 71.13 N 30.13 N 30.15 N 30.13 N 30.12 N 30.13 N 30.71 E 69.23 E 71.77 E 73.70 E 71.15 N 30.35 E 71.03 E 70.13 N 30.15 N 30.13 N 30.75 E 70.13 N 30.13 N 30.94 E 66.72 E 71.13 N 30.12 N 30.55 E 73.13 N 30.32 E 73.13 N 30.13 N 30.13 N 30.39 E 73.12 N 30.08 E 71.13 N 30.60 E 73.94 E 73.N 30.13 N 30.86 E 73.15 N 30.14 Tibbi Isran Daman Duki Kan Bahu Sarhu Fatuhi Bholewala Ruhana Ghalian Laleka Machhi Singh Pipli Risalapur Mahtampur Nikianwala Khalilpur Ghare Bhan Araiyanwala Jalalabad Pun Jalwala Ismailabad Thatta Sialan Shah Rangpur Chak Fateh Aliwala Sherwala Rodanwala Budh Bhattiwala Panwar Janubi Chanwala Bet Malana Ladan Chhabri Zerin Jhok Yar Shah Chhabri Bala Taghao Roghi Kech Beg Jammu Nilianwala Dhat Golowali Govindgarh Mansur Deva Said Ali Adlana Chaweka Luqman Mehruka .13 N 30.13 N 30.12 E 72.65 E 73.05 E 71.12 N 30.13 N 30.61 E 69.12 N 30.13 N 30.80 E 67.66 E 68.44 E 73.12 N 30.13 N 30.10 E 71.72 E 73.12 E 70.72 E 73.82 E 73.65 E 71.93 E 70.13 N 30.65 E 73.13 N 30.12 N 30.38 E 71.56 E 67.83 E 70.88 E 71.12 N 30.98 E 70.13 N 30.13 N 30.27 E 71.10 E 72.13 N 30.28 E 72.

53 E 71.22 E 70.10 N 30.10 N 30.12 N 30.12 N 30.05 E 72.10 E 72.10 N 30.12 N 30.12 N 30.65 E 69.12 N 30.12 N 30.10 N 30.02 E 71.10 N 30.52 E 72.10 N 30.10 E 73.74 E 73.12 N 30.32 E 72.42 E 71.12 N 30.10 N 30.35 E 71.12 N 30.08 E 71.12 N 30.86 E 66.09 E 73.67 E 71.10 N 30.12 N 30.12 N 30.57 E 71.24 E 73.52 E 73.42 E 71.37 E 71.10 N 30.12 E 73.72 E 73.10 N 30.32 E 71.86 E 67.72 E 71.30 E 71.85 E 70.10 N 30.12 N 30.58 E 71.37 E 73.12 N 30.12 N 30.12 N 30.12 N 30.N 30.90 E 71.05 E 72.55 E 69.12 N 30.54 E 73.10 N 30.98 E 70.43 E 71.43 E 71.25 Jogeke Tibbi Lal Beg Jhajra Bhandanwal Karyalwala Kamangaran Muhammadpur Rawah Chatha Jalalabad Arbi Sher Singhwala Bhikkal Bhir Kayanpur Hamidpur Kanaura Alamgir Basti Rajapur Mahra Nasheb Jaisalwahan Nuran Chhajra Khwaswala Nuria Kuria Sharqi Kochha Wadani Khanan Shahr Alif Mirjanzai Manzai Gachina Muhammad Waris Khan Jalal Khatun Khushhal Singh Rihana Bhandwali Wazirka Momeka Wali Muhammad Machhianwala Dhaurianwala Laranwala Nawan Mochianwala Kohatabad Mughalwala Araiyan Ghariala Butewala Gulzarpur Wan Chhatta Thatti Lal Sher Shah Abuhta Doaba .12 N 30.10 N 30.12 N 30.10 N 30.12 N 30.12 N 30.57 E 71.10 N 30.05 E 72.62 E 71.10 N 30.22 E 71.28 E 72.12 N 30.10 N 30.10 N 30.10 N 30.12 N 30.12 N 30.12 N 30.76 E 70.70 E 71.11 E 68.98 E 71.63 E 71.12 N 30.

24 E 73.10 N 30.83 E 71.08 N 30.20 E 73.30 E 73.75 E 73.08 N 30.08 N 30.08 N 30.08 N 30.08 N 30.45 E 72.08 N 30.19 E 73.08 N 30.05 E 71.08 N 30.03 E 71.08 N 30.53 E 69.08 N 30.07 N 30.96 E 70.10 N 30.59 E 73.03 E 71.20 E 71.70 E 73.37 E 71.37 E 71.08 N 30.92 E 66.10 N 30.08 N 30.24 E 72.07 E 71.27 E 73.08 N 30.98 E 70.08 N 30.75 E 73.27 E 72.08 N 30.48 E 71.49 E 73.08 N 30.08 N 30.00 E 72.86 E 70.N 30.98 E 70.08 N 30.61 E 67.08 N 30.08 N 30.07 N 30.88 E 70.98 E 70.05 E 70.08 N 30.07 N 30.10 N 30.04 E 73.07 N 30.81 E 73.10 N 30.10 N 30.00 E 70.32 E 72.34 E 72.52 E 71.08 N 30.37 E 73.08 N 30.07 N 30.08 N 30.07 N 30.95 E 72.73 E 70.73 E 70.47 E 71.08 N 30.08 N 30.10 N 30.13 Bhotapir Gulwala Dauna Ghazi Ghat Tibbi Kharak Kot Haibat Harnai Jalal Khan Jhambera Chabiana Dhaddi Khazan Singh Toba Qalandar Shah Ghauspur Tughera Jhandeke Farid Shah Kuria Bahi Dilawar Kikaranwala Mari Dhanwali Wandu Garh Tahl Singh Bhagwanpur Makhdum Rashid Billiwala Sultanpur Zainpur Hamidpur Tareli Ambala Basira Chak Godar Purana Quraishi Muhabbat Surani Bapa Ghulam Haidar Surani Bet Uttara Kotla Shaikhani Vidor Kunal Dangorian Madhanianwala Kot Makhdum Kakku Bodla Kusamsar Chhariala Mari Wasiranwali Abbaspur .08 N 30.10 E 72.08 N 30.28 E 72.65 E 71.07 N 30.08 N 30.08 N 30.10 N 30.

07 N 30.05 N 30.73 E 67.07 N 30.07 N 30.94 E 67.38 E 71.07 N 30.05 N 30.07 N 30.05 N 30.21 E 66.15 E 73.96 E 70.83 E 71.81 E 70.97 E 71.07 N 30.07 N 30.14 E 72.30 E 71.70 E 73.02 E 70.07 N 30.47 E 71.07 N 30.08 Kot Gujar Lalabad Hashmatabad Jahangirpur Mianpur Gil Bazdarwala Gopalpur Arainwala Saidpur Bahawalpur Kotla Kambohan Fatuhlpur Kachur Gagrah Sannaki Taleri Muzaffargarh Sher Shah Karimdad Quraishi Ghulam Surani Bet Ludda Haji Ghazi Sharqi Draman Dalana Landai Kili Manki Khadrani Aspani Daghari Mihrani Muhammad Shahi Basham Dulai Dabbar Kamera Aswarpura Mianwala Muhammadpur Bunga Ihsan Bibi Sanatteka Lakhuka Kalan Sattarabad Buzurgwal Tandu Roshanpur Khairanwala .07 N 30.52 E 73.07 N 30.62 E 71.07 N 30.07 N 30.87 E 71.07 N 30.74 E 66.07 N 30.07 N 30.12 E 72.25 E 71.60 E 73.74 E 66.55 E 73.05 N 30.08 E 68.07 N 30.35 E 73.05 N 30.10 E 72.10 E 72.07 N 30.07 N 30.07 N 30.07 N 30.N 30.07 N 30.07 N 30.07 N 30.05 N 30.07 N 30.05 N 30.63 E 71.07 N 30.07 N 30.07 N 30.96 E 70.07 N 30.07 N 30.94 E 67.90 E 70.05 N 30.41 E 69.05 N 30.78 E 71.22 E 71.05 E 72.07 N 30.23 E 72.48 E 71.05 N 30.05 N 30.95 E 72.50 E 71.75 E 70.76 E 66.07 N 30.07 N 30.03 E 71.20 E 71.32 E 71.05 N 30.37 E 71.07 N 30.43 E 71.59 E 73.

28 E 71.23 E 71.47 E 71.90 E 70.05 N 30.76 E 70.92 E 73.82 E 71.00 E 71.05 N 30.65 E 73.35 E 72.05 N 30.03 N 30.03 N 30.05 N 30.23 E 71.18 E 71.N 30.03 N 30.00 E 71.05 N 30.05 N 30.38 E 71.05 N 30.42 E 71.05 N 30.05 E 71.45 E 71.57 E 71.05 N 30.48 E 71.05 N 30.03 N 30.03 E 72.05 N 30.03 N 30.05 N 30.37 E 71.23 Siraj ul Munir Mammar Zorkot Sahu Faridpur Thakurwala Roshan Raiwala Kotla Rahm Ali Naurangabad Labar Barth Wahi Lalpur Rohari Latkaran Lang Mulana Ghazipur Dasti Aliwala Basti Aib Arain Ahmad Diwala Gulab Gurmani Bet Walidad Khulang Sobha Arain Dera Ghazi Khan Rakhni Zawi Tangbhan Munianwala Muhammadpur Sansaran Daulatana Vihari Malakabad Sheran Sher Dhudi Rahim Shah Jahania Govindnagar Inayatpur Marral Wahi Jahangirabad Baqirpur Jampur Sultanpur Hammar Balel Taragarh Jamhur Hajipur Janubi Chak Chhichhra .05 N 30.53 E 71.05 N 30.03 N 30.22 E 71.05 N 30.05 N 30.05 N 30.53 E 71.43 E 71.07 E 72.03 N 30.49 E 72.05 N 30.03 N 30.03 N 30.98 E 71.96 E 70.28 E 71.05 N 30.03 E 71.05 N 30.03 N 30.05 N 30.73 E 71.03 N 30.05 N 30.67 E 71.91 E 67.53 E 71.00 E 70.03 N 30.25 E 72.03 N 30.05 N 30.03 N 30.77 E 71.15 E 71.03 N 30.45 E 72.18 E 71.03 N 30.05 N 30.03 N 30.54 E 73.03 N 30.05 N 30.87 E 71.03 N 30.60 E 71.03 N 30.03 N 30.40 E 71.63 E 69.53 E 71.

59 E 73.95 E 70.15 E 73.03 N 30.65 E 71.00 E 70.02 N 30.02 N 30.02 N 30.61 E 69.09 E 73.95 E 70.02 N 30.18 E 71.03 N 30.02 N 30.02 E 71.02 N 30.21 Chak Mithan Mahbubwala Gullan Pirhar Sohanra Chhokra Janubi Ali Daha Gul Kakh Gul Qaim Mastoi Sakhira Arain Haji Ghazi Gharbi Bala Dhaka Gumbaz Chotiali Yaru Shahr Jhalar Kalan Bahramsar Trobari Matran Nadir Shah Bhangran Pir Sikandar Akuke Qasimka Bhaini Mahgal Sahuka Kot Ram Chand Ahmad Yar Daulatana Deogarh Tanwari Kotla Muhammad Husain Nawan Ajnala Kot Bahara Khanpur Marral Rid Lar Khokhar Pahor Buch Rampur Jalalabad Hitharwala Chhibarkhor Serin Nuran Abrind Chutala Gadai Chhajra Hosri Kili .94 E 68.02 N 30.02 N 30.02 N 30.97 E 72.03 N 30.03 N 30.03 N 30.45 E 72.02 N 30.02 N 30.17 E 71.02 N 30.27 E 72.03 N 30.02 E 71.02 N 30.07 E 72.76 E 70.02 N 30.96 E 70.02 N 30.02 N 30.77 E 71.76 E 69.44 E 73.98 E 70.77 E 71.82 E 72.03 N 30.02 N 30.02 N 30.05 E 72.02 N 30.03 E 71.02 N 30.03 N 30.33 E 71.89 E 68.02 N 30.02 N 30.02 N 30.02 N 30.N 30.37 E 71.02 N 30.47 E 73.80 E 70.02 N 30.53 E 71.02 N 30.20 E 73.39 E 68.13 E 70.98 E 70.48 E 71.98 E 70.03 N 30.03 N 30.03 N 30.03 N 30.12 E 73.02 N 30.64 E 68.02 N 30.19 E 73.02 N 30.35 E 71.96 E 70.03 N 30.03 N 30.93 E 70.71 E 69.02 N 30.03 N 30.62 E 72.

75 E 70.00 N 30.98 N 29.70 E 68.27 E 72.11 E 66.72 E 73.15 E 71.98 N 29.98 N 29.33 E 67.02 N 30.53 E 71.00 N 30.55 E 73.98 N 29.88 E 71.93 E 70.00 N 30.22 E 71.55 E 73.00 N 30.00 N 30.70 E 72.02 N 30.06 E 66.64 E 67.28 E 71.00 N 30.02 N 30.00 N 30.40 E 72.75 E 72.98 N 29.99 E 66.28 E 71.98 N 29.98 N 29.98 N 29.71 E 70.98 N 29.76 E 66.00 N 30.98 N 29.00 E 70.98 N 29.N 30.98 N 29.96 E 70.00 N 30.76 E 70.42 E 71.00 N 30.19 Hazar Shahr Wazir Shahr Surab Khan Kuhli Yaru Bhagsar Dhab Wazirka Maghrana Malpur Allahabad Sultanabad Sehar Wafadarpur Yusufpur Bhadwala Balocha Surani Zaidwali Pitafi Jia Pitafi Samina Samina Gharbi Khakhi Ismail Shahr Jhalar Khurd Baqi Muhammad Kheli Toba Balochan Bahawalnagar Murad Ali Shitabgarh Shaikhpur Shakot Qasba Khanpur Qazianwala Shahgarh Bahadur Mahra Sharif Chhajra Sarin Pakka Kamal Kurai Yara Joya Gaggu Sakhi Sarwar Pur Shah Bakhsh Spezand Nabi Bakhsh Kili Girdhariwala .08 E 71.00 N 30.00 N 30.69 E 68.98 N 29.02 N 30.18 E 70.30 E 68.00 N 30.69 E 68.00 N 30.00 N 30.75 E 72.96 E 70.58 E 66.00 N 30.40 E 73.48 E 71.00 N 30.57 E 72.98 N 29.98 N 29.97 E 68.00 N 30.78 E 70.74 E 66.96 E 70.47 E 73.98 N 29.90 E 70.90 E 70.98 N 29.00 N 29.98 N 29.00 N 30.98 N 29.00 N 30.02 N 30.80 E 70.96 E 70.98 N 29.

95 N 29.95 E 70.95 N 29.98 E 70.35 E 71.95 N 29.40 E 71.95 N 29.97 N 29.97 N 29.97 N 29.76 E 67.93 E 73.95 N 29.70 E 66.09 E 72.40 E 72.94 E 72.78 E 70.97 N 29.05 E 70.39 E 73.98 E 70.95 N 29.97 N 29.97 N 29.97 N 29.70 E 69.91 E 70.63 E 66.97 N 29.95 N 29.95 N 29.09 E 72.07 E 71.72 E 72.95 N 29.97 N 29.97 N 29.03 E 70.95 N 29.90 E 71.95 N 29.20 E 73.45 E 72.97 N 29.95 N 29.96 E 70.74 E 66.93 E 70.88 E 71.97 N 29.97 N 29.47 E 73.74 E 73.91 E 70.82 E 71.N 29.13 E 72.95 N 29.71 E 70.97 N 29.97 N 29.10 E 71.97 N 29.60 E 72.43 E 70.93 E 70.15 E 69.95 N 29.97 N 29.97 N 29.24 Muminabad Kalia Shah Jodheka Saldera Ghafurwah Qadirabad Qadirwah Mitru Kharala Tibba Thatta Paulian Mange Hatti Sikandarabad Mondka Nuhanwala Muhammad Dah Pritamwala Mir Haji Bet Gurmani Basti Bhai Isan Gurah Paigah Faridabad Rakhi Munh Nilara Badhani Saiyid Godhuwala Murligarh Chak Phoganwala Chak Sewa Ram Aziz Qaum Maqsuda Chahan Miran Khan Tibba Bhattian Fatehwala Basti Lunda Samana Damna Kachcha Kinjar Ahmad Mohana Mandoswala Haibat Mastoi Dozan Babkari Kahnak Chichezai Hafizwala .95 N 29.96 E 70.97 N 29.95 N 29.16 E 66.97 N 29.97 N 29.97 N 29.95 N 29.65 E 70.95 N 29.97 N 29.95 N 29.97 N 29.92 E 72.76 E 70.97 N 29.12 E 71.97 N 29.48 E 71.97 N 29.67 E 71.

95 E 70.93 N 29.25 E 72.92 N 29.93 N 29.93 N 29.92 N 29.93 N 29.56 E 67.92 N 29.92 N 29.28 E 71.17 E 71.85 E 72.93 N 29.92 N 29.21 E 67.73 E 70.93 N 29.92 N 29.92 N 29.34 E 72.09 Chak Sarkar Dulla Akuka Lakha Nur Shah Jalal Qaum Sargana Othi Ahmad Arain Pahlwan Arain Mahni Durpur Mubarakpur Khoja Chak Kamalpur Qasba Janubi Basti Jarh Haidar Wahn Aliwala Sembar Hirok Abdul Karim Mahmuda Jodheka Chak Chopa Jhedwan Daulatabad Zorkot Kakhani Kot Sauru Kot Qazi Muhammad Shah Gujar Lalipura Qadirpur Shahpur Ubbha Basti Chhajju Shah Mochipura Khangarh Mehrpur Kinjar Khas Basti Arbi Basti Sandila Abrind Kotla Sikhani Kotla Ghulam Mamuri Dasht .92 N 29.34 E 72.93 N 29.34 E 72.93 N 29.70 E 72.22 E 72.82 E 72.92 N 29.03 E 72.93 N 29.03 E 71.93 N 29.92 N 29.27 E 72.92 N 29.35 E 71.92 N 29.93 N 29.68 E 68.80 E 71.92 N 29.15 E 71.93 N 29.55 E 71.96 E 70.27 E 71.93 N 29.99 E 72.03 E 70.92 N 29.80 E 70.92 N 29.92 N 29.93 N 29.92 N 29.27 E 72.92 N 29.50 E 72.98 E 70.38 E 71.54 E 67.17 E 72.92 N 29.93 N 29.93 E 70.92 N 29.33 E 71.92 E 72.37 E 72.93 N 29.96 E 70.10 E 70.92 N 29.93 N 29.92 E 72.93 N 29.11 E 73.35 E 72.92 N 29.93 N 29.93 N 29.65 E 70.17 E 72.92 N 29.93 N 29.N 29.92 N 29.93 N 29.02 E 71.20 E 72.93 E 71.

90 N 29.90 N 29.90 N 29.90 N 29.04 E 72.88 N 29.71 E 67.90 N 29.90 N 29.90 N 29.90 N 29.90 N 29.40 E 72.15 E 72.95 E 70.35 E 72.60 E 72.91 E 70.07 E 71.37 E 73.20 E 72.81 E 66.90 N 29.28 E 72.42 E 71.88 N 29.90 N 29.90 N 29.28 E 72.N 29.88 N 29.23 E 72.90 N 29.88 N 29.65 E 71.51 E 69.15 E 73.88 E 66.90 N 29.76 E 70.90 N 29.35 E 72.90 N 29.90 N 29.90 N 29.90 N 29.90 N 29.90 N 29.37 E 72.90 N 29.57 E 72.24 E 69.90 N 29.70 E 66.88 N 29.98 E 71.92 E 71.08 E 71.64 E 72.88 N 29.21 E 68.88 N 29.27 E 73.15 E 72.90 N 29.90 N 29.10 E 72.32 E 72.90 N 29.90 N 29.77 E 71.54 E 69.90 N 29.88 N 29.90 N 29.02 E 70.90 N 29.92 N 29.90 N 29.88 N 29.30 Panjpai Bala Arain Dhab Santeka Kapure Chishtian Madrasa Kaura Bhutna Luddan Karampur Kotli Mahtam Aminpur Shergarh Sandhal Ghallu Mari Mitru Lal Saggu Kikariwala Tot Nurgarh Qutbpur Tibbi Nunari Chak Zorwala Fateh Muhammad Abrind Nurpur Rekra Mahtam Basti Khosa Bandwani Mir Haji Kot Barkhan Kohlu Karam Khan Pazha Kolpur Kandawa Dhingar Babri Shaikh Wasil Tiwana Hasan Shah Chakar Wasir Pir Shah Ahmadpur Ganhwari Malku Sipra Kot Misri Khan Chaddhar Shujaabad .88 N 29.74 E 66.90 N 29.73 E 70.55 E 69.83 E 71.90 N 29.12 E 66.90 N 29.75 E 72.49 E 73.90 N 29.55 E 70.73 E 70.

87 N 29.87 N 29.93 E 71.87 N 29.28 E 71.73 E 70.87 N 29.85 N 29.88 N 29.85 N 29.87 N 29.87 N 29.82 E 72.72 E 72.87 N 29.07 E 72.87 N 29.88 N 29.87 N 29.28 E 72.88 N 29.87 N 29.88 N 29.23 E 72.96 E 70.20 E 72.88 N 29.85 E 71.87 N 29.02 E 71.76 E 70.87 N 29.81 E 72.87 N 29.85 N 29.87 N 29.86 E 73.87 N 29.10 Lang Basti Walwat Usman Kuria Basti Bhaba Malao Kuria Bet Metla Hazara Begewala Nari Dhamraya Kot Chutta Qaimwala Thatha Gapolan Mian Khan Got Mastung Road Tiri Maharan Miru Baloch Kalia Shah Mamur Wasir Burana Khas Shamman Tarki Rihola Kassi Sadiqwah Chak Mughal Sarla Khairpur Ghazanfargarh Jalwala Pir Amir Diwala Basti Khokhar Chak Shori Malkani Kalan Basti Malana Sangan Mach Pringabad Bakhu Shah Muharwari Nursar Soda Mangheran Dhallu Alampur Umar Khichchi Dhamakki Juhni .87 N 29.64 E 67.88 N 29.39 E 72.02 E 71.35 E 73.09 E 66.87 N 29.32 E 72.10 E 72.88 N 29.87 N 29.88 N 29.85 N 29.96 E 70.88 N 29.87 N 29.32 E 66.87 N 29.84 E 72.13 E 71.71 E 70.55 E 70.88 N 29.87 N 29.12 E 71.75 E 72.85 N 29.85 N 29.65 E 67.37 E 72.88 N 29.98 E 70.20 E 73.00 E 70.87 N 29.88 N 29.00 E 70.12 E 72.70 E 70.17 E 72.85 N 29.51 E 67.85 N 29.10 E 71.88 N 29.65 E 70.95 E 71.93 E 70.88 N 29.82 E 66.88 E 70.N 29.85 N 29.88 N 29.13 E 72.

20 E 73.82 E 72.52 E 71.83 N 29.91 E 70.85 N 29.70 Mirali Basti Maluk Traggar Jhok Ghazi Shah Nur Muhammad Bhaba Jhok Utra Jalhani Basti Yakiani Basti Nasir Basti Jam Choti KareziSultan Akhund Karez Sawaiwala Gajjiani Thengi Balochan Chhohan Rukanpur Jahanpur Gamb Bada Lalo Basti Mithu Wasandewali Kalan Shah Bet Qaim Shah Machhiwala Kotla Ahmad Khan Gamboli Pitti Bagh Hindu Karez Rampura Mangla Naiwala Khobar Shahr Farid Dhoda Bahadur Baloch Halim Khichchi Mahbub Shah Kot Haru Ranawahan Gardezpur Bet Rai Ali Miranpur Metla Haji Kamand Jangla .30 E 71.76 E 66.85 N 29.77 E 72.85 N 29.82 N 29.82 N 29.07 E 72.N 29.17 E 72.85 N 29.83 N 29.88 E 70.83 N 29.71 E 70.83 N 29.53 E 71.61 E 70.66 E 70.85 N 29.77 E 73.85 N 29.95 E 70.10 E 72.98 E 70.85 N 29.83 N 29.82 N 29.24 E 73.82 N 29.14 E 72.82 N 29.67 E 72.08 E 71.85 N 29.76 E 70.95 E 70.32 E 73.83 N 29.85 N 29.05 E 71.60 E 68.20 E 72.70 E 70.76 E 73.83 N 29.00 E 71.27 E 70.85 N 29.73 E 70.96 E 70.82 N 29.84 E 66.83 N 29.48 E 66.17 E 72.85 N 29.82 N 29.83 N 29.83 N 29.58 E 70.82 N 29.82 N 29.82 N 29.82 N 29.30 E 72.83 N 29.82 N 29.83 N 29.83 N 29.35 E 72.85 N 29.07 E 72.82 N 29.43 E 66.85 N 29.83 N 29.83 N 29.95 E 70.83 N 29.10 E 70.82 N 29.85 N 29.82 N 29.48 E 71.17 E 70.05 E 72.83 N 29.

18 E 72.10 E 71.80 N 29.65 E 70.78 N 29.80 N 29.94 E 67.40 E 72.80 N 29.78 N 29.78 N 29.78 E 70.80 N 29.48 E 71.65 E 70.51 E 70.12 E 72.12 E 72.96 E 70.01 E 66.82 N 29.82 N 29.63 E 67.78 N 29.80 N 29.38 E 71.80 N 29.80 N 29.25 E 72.80 N 29.63 E 70.10 E 71.80 N 29.25 E 69.78 N 29.80 N 29.78 N 29.18 E 72.69 E 60.80 N 29.72 E 72.22 E 70.80 N 29.80 N 29.89 E 73.27 E 73.78 N 29.80 N 29.78 N 29.80 N 29.82 N 29.23 E 72.78 N 29.80 N 29.56 E 70.78 N 29.68 E 70.80 N 29.82 N 29.82 N 29.78 N 29.02 E 70.60 Notak Mahmid Nurwahi Nawan Shahr Choti Bala Chacha Shah Nawaz Ribat Qila Kharajpura Dholiwala Chishtian Mandi Luddan Nurpur Malikpura Khanpur Mailsi Kambar Tel Chiragh Muhammadpur Buddho Dunyapur Wahi Raja Ram Isanwali Mahra Khas Gaman Sandila Dosah Mana Ahmadani Badra Ismail Khan Mastung Dinwala Jandwala Khanqah Abdul Khaliq Gawans Fadda Aliwah Chak Bassi Makhdum Ali Kotli Nijabat Muqimpur Nasirpur Amanullahpur Hasanpur Khas Golewah Jhakhar Dhol Hala Basti Fauja .75 E 70.N 29.05 E 72.82 N 29.73 E 70.78 N 29.10 E 72.25 E 73.08 E 72.02 E 71.82 N 29.30 E 71.83 E 66.78 N 29.35 E 71.87 E 72.65 E 70.78 N 29.84 E 73.80 N 29.15 E 72.78 N 29.23 E 72.80 N 29.55 E 71.80 N 29.73 E 71.80 N 29.78 N 29.78 N 29.35 E 72.80 N 29.

27 E 72.75 N 29.67 E 73.05 E 72.21 E 69.42 E 72.77 N 29.77 N 29.75 N 29.77 N 29.16 E 68.75 N 29.77 N 29.77 N 29.N 29.95 E 71.77 N 29.90 E 70.15 E 72.75 N 29.40 E 71.77 N 29.77 N 29.11 Babar Kach Naguman Karez Akkanwala Jamalpur Shahpur Sani Ashraf Shah Shah Sitar Kot Kabir Nau Naurabba Jhandir Bulandpur Manjha Kotla Jamala Naich Shah Musa Matotli Bagren Birahimwali Rohilanwali Khulang Janubi Dastiwala Kot Janu Jugiani Nahar Kot Satakzai Ghulam Parez Sunda Dunga Bunga Shahpur Sharaf Muradpur Arainwahan Gulhari Niazpur Kot Muzaffar Kikri Kalan Ghambol Fatehpur Shaikhpur Shajra Jalalpur Khaki Makkhan Bela Manakpur Gehalpur Khanpur Thul Janan Mandai Quat .34 E 72.77 N 29.77 N 29.75 N 29.77 N 29.77 N 29.98 E 71.77 N 29.03 E 71.95 E 70.60 E 70.75 N 29.77 N 29.22 E 72.77 N 29.75 N 29.10 E 72.07 E 71.75 N 29.77 N 29.33 E 71.77 E 71.75 N 29.77 N 29.30 E 73.22 E 71.65 E 71.78 N 29.75 E 67.78 N 29.46 E 67.11 E 66.75 N 29.25 E 71.84 E 73.56 E 70.07 E 70.12 E 70.13 E 71.12 E 72.91 E 70.97 E 66.07 E 72.75 N 29.75 N 29.75 N 29.83 E 71.75 N 29.77 N 29.77 N 29.77 N 29.10 E 72.75 N 29.73 E 70.75 N 29.03 E 72.08 E 72.77 N 29.75 N 29.16 E 68.38 E 71.75 N 29.77 N 29.77 N 29.12 E 72.77 N 29.75 N 29.15 E 72.25 E 72.75 N 29.49 E 72.

73 N 29.73 N 29.05 E 72.22 E 72.73 N 29.73 N 29.65 E 70.72 N 29.73 N 29.23 E 71.98 E 70.72 N 29.03 E 71.18 E 72.72 N 29.22 E 71.00 E 70.44 E 60.73 N 29.60 E 71.72 N 29.13 E 72.72 N 29.73 N 29.73 N 29.73 N 29.72 E 66.73 N 29.72 N 29.96 E 73.08 E 72.72 N 29.73 N 29.73 N 29.N 29.61 E 70.17 E 72.73 N 29.73 N 29.03 E 70.72 N 29.73 N 29.72 N 29.72 N 29.73 N 29.73 N 29.12 E 72.47 E 72.08 E 71.07 E 72.66 E 70.95 E 70.73 N 29.71 E 70.92 E 71.56 E 70.75 N 29.72 N 29.73 N 29.13 E 71.63 E 70.72 N 29.22 E 72.73 N 29.90 Chhuttok Bunga Lashkari Basti Khuman Zarin Bokha Sahol Miranpur Basti Sultan Chauki Kohna Jalla Seri Kandhi Balochan Aludewali Kushak Massa Sandila Bet Daryai Sheru Tibba Chandia Khurd Miraniwala Kot Tahir Basti Chhina Khanpur Janubi Ganehar Mirdad Khajuri Karagap Lar Qila Qazianwala Hasilpur Tallar Jalani Ghauspur Chhatani Nekukara Gawen Jalla Kikri Khurd Naushahra Kotli Juned Muradpur Muhammad Sai Panjani Ganga Langaryal Kalru Chit Jarh Ratheb Bakaini .78 E 70.03 E 71.73 N 29.17 E 72.88 E 70.72 N 29.72 N 29.72 N 29.07 E 72.72 N 29.55 E 72.39 E 72.05 E 72.31 E 67.73 N 29.72 N 29.33 E 68.73 N 29.72 N 29.10 E 72.90 E 71.15 E 72.72 N 29.05 E 71.82 E 72.42 E 72.73 N 29.31 E 66.73 N 29.73 N 29.

93 E 70.72 N 29.60 E 70.15 E 69.68 N 29.68 N 29.70 N 29.05 E 72.63 E 71.70 N 29.23 E 70.80 E 72.27 E 71.23 E 70.72 N 29.70 N 29.70 N 29.68 E 70.70 N 29.06 E 73.29 E 72.17 E 72.79 E 66.90 E 70.72 N 29.37 E 71.35 E 71.20 E 72.72 N 29.08 E 72.90 E 70.68 N 29.68 N 29.68 N 29.70 N 29.70 N 29.68 N 29.17 E 72.30 E 72.72 N 29.72 N 29.37 E 67.15 E 71.32 E 70.70 N 29.22 E 72.17 E 72.10 E 72.70 N 29.68 N 29.08 E 72.07 E 72.42 E 72.65 E 70.58 E 71.68 N 29.68 N 29.63 E 67.70 N 29.70 N 29.68 N 29.N 29.95 E 70.70 N 29.70 N 29.68 N 29.10 E 71.96 Wajjahwala Mullanwala Thul Ganman Jogiani Basti Shahali Buhar Thul Hairo Bazgir Mat Gulli Abad Azam Khan Lakkhawala Inayati Jhok Lai Kund Nauabad Sani Ganeshpur Chunjani Mandan Amirpur Kotla Bahlol Arewahan Chauki Masti Khan Ubaora Kotla Sultan Shah Chak Kalru Chit Bet Sial Rindan Bibi Nani Sardar Khel Gulab Ali Qaimpur Ghulam Sindhi Puna Makkal Thul Abdullah Buhar Arepur Khajjiwala Jalalabad Bohar Boghe Shah Dera Arbi Thath Gahlwan Lasuri Miri Mallah Sahlan Binda Ishaq Kallarwali Qadirpur .68 N 29.70 N 29.42 E 65.68 N 29.12 E 72.00 E 71.22 E 71.72 N 29.68 N 29.70 N 29.68 N 29.72 N 29.87 E 72.70 N 29.68 N 29.05 E 70.03 E 71.66 E 66.13 E 72.34 E 72.72 N 29.70 N 29.70 N 29.68 N 29.83 E 71.68 N 29.72 N 29.

13 E 71.67 N 29.70 E 71.27 E 71.35 E 72.65 N 29.60 E 68.91 E 70.08 E 70.N 29.67 N 29.65 E 69.30 E 72.88 E 70.63 E 70.67 N 29.60 E 71.65 N 29.70 E 70.18 E 72.36 E 73.68 N 29.65 N 29.65 N 29.07 E 72.67 N 29.62 E 61.19 E 72.95 E 71.67 N 29.67 N 29.65 E 70.68 N 29.61 E 70.67 N 29.80 E 70.65 N 29.68 N 29.91 E 70.97 E 66.16 E 66.67 N 29.65 N 29.13 E 72.67 N 29.67 N 29.65 N 29.67 N 29.96 E 70.67 N 29.02 E 72.67 N 29.67 N 29.67 N 29.18 E 72.90 E 70.65 N 29.65 N 29.10 E 72.67 N 29.76 E 70.59 Bibipur Chhajra Bet Mir Hazar Khan Shah Jamal Kotla Dah Vitakri Khatan Rimli Isa Chhina Fatehpur Chatwahan Bakhshu Wadd Mari Bhagu Khan Gharu Nur Shah Kotla Saiyid Qadri Ganwen Hafizwala Shakkar Bela Faizpur Dammarwala Bibbipur Dammar Fatehpur Shimali Binda Mehrban Basti Gadan Thul Alam Khan Khosa Thalkh Kavi Kaneti Piran Ziarat Kotla Qaim Khan Jhok Jindu Bhinda Pacharan Miththa Asar Kot Daim Dakhna Hamidpur Rukanpur Miranpur Mianpur Muhtam Bullu Sandila Bet Hazari Bet Waryanwala Pallewala Jampur Mawand Barari Rodangi .78 E 71.67 N 29.67 N 29.90 E 70.15 E 72.65 N 29.69 E 67.67 N 29.08 E 71.65 N 29.65 N 29.97 E 71.25 E 71.23 E 72.67 N 29.05 E 70.57 E 71.65 N 29.29 E 66.68 N 29.05 E 71.65 N 29.67 N 29.22 E 72.67 N 29.65 N 29.67 N 29.75 E 71.68 N 29.65 N 29.65 N 29.67 N 29.53 E 71.

60 E 66.96 E 70.95 E 70.18 E 73.85 E 70.47 E 71.65 N 29.62 N 29.98 E 70.63 N 29.11 E 69.14 E 72.62 N 29.30 E 72.62 N 29.18 E 72.13 E 72.62 N 29.62 N 29.62 N 29.63 N 29.63 N 29.12 E 71.63 N 29.27 Ababaki Mulla Mustam Khan Ziarat Shaikhwahan Ahmadpur Behli Wairsiwahan Chak Qadirpur Kotla Ali Dasti Wahi Mullan Fazil Wahi Jagguwala Bamb Karam Aliwala Jahanpur Ber Band Makwal Bet Shahl Khan Bhindi Kurai Lundi Pitafi Shahanwala Basti Dhandlah Beta Triman Luni Harunabad Sathu Jhok Haji Mahar Qutbpur Chelewahan Qadirpur Pipli Kahror Pakka Rappar Kamalpur Jatial Kathgarh Wahi Ghaus ul Mulk Khaki Paunta Ripri Muslim Chhajra Bana Roya Dinga Kurai Mela Chacha Garhi Sultan Shah Likwala Badduzai Muhammad Raza Chah Rajuwala .62 N 29.63 N 29.43 E 71.65 N 29.90 E 70.62 N 29.63 N 29.63 N 29.80 E 71.62 N 29.N 29.33 E 71.62 N 29.08 E 67.17 E 72.63 N 29.91 E 73.62 N 29.62 N 29.50 E 71.63 N 29.62 N 29.63 N 29.37 E 72.63 N 29.07 E 71.62 E 72.67 E 71.10 E 71.25 E 67.63 N 29.10 E 72.63 N 29.62 N 29.38 E 70.62 N 29.63 N 29.35 E 71.63 N 29.63 N 29.15 E 71.63 N 29.62 N 29.03 E 70.07 E 71.63 N 29.62 N 29.18 E 70.83 E 70.62 N 29.75 E 70.39 E 65.62 N 29.18 E 72.62 N 29.62 N 29.92 E 71.52 E 71.62 N 29.75 E 71.12 E 72.63 N 29.23 E 72.08 E 72.56 E 70.63 N 29.55 E 70.62 N 29.04 E 61.63 N 29.

58 N 29.60 N 29.60 N 29.63 E 70.60 N 29.53 E 71.85 Daharanwala Theh Wadda Mahar Zirakwahan Musharrafwahan Bela Wagha Machhi Wagha Tibba Rahar Thatti Sameja Kalluwala Shah Nal Manakwali Kotla Gamu Bhambu Sandila Bet Khanwala Bilewala Chhina Malana Shahwala Khosa Chatar Faqir Tibbi Lundan Khajjak Bakhra Kirta Dranjan Kabo Kaftari Galangur Ramuwali Rawanwala Gulpur Khairpur Dera Lala Mochiwala Jamraniwah Dhorewala Rajapur Sal Sadar Bahmnanwala Wahi Salamat Rai Sherpur Kotli Adil Ghazipur Shahpur Lamma Khanpur Bhani Kotla Rahm Shah Khalti .58 N 29.58 N 29.07 E 72.60 N 29.60 N 29.58 N 29.88 E 70.75 E 71.22 E 71.32 E 72.52 E 71.60 N 29.27 E 73.12 E 72.72 E 71.83 E 70.60 N 29.58 N 29.60 N 29.47 E 71.23 E 72.60 N 29.60 N 29.41 E 66.97 E 71.58 N 29.60 N 29.60 N 29.60 N 29.98 E 71.58 E 72.60 N 29.36 E 70.60 N 29.60 N 29.60 N 29.91 E 70.58 N 29.52 E 71.58 E 71.60 N 29.60 N 29.27 E 72.58 N 29.95 E 70.70 E 71.84 E 67.55 E 72.03 E 71.58 N 29.97 E 67.60 N 29.87 E 72.58 N 29.58 N 29.37 E 66.15 E 71.13 E 67.88 E 70.60 N 29.58 N 29.N 29.87 E 66.28 E 70.60 N 29.08 E 72.07 E 71.12 E 70.58 N 29.60 N 29.60 N 29.58 N 29.58 N 29.68 E 71.60 N 29.93 E 70.58 N 29.60 N 29.96 E 70.47 E 67.60 N 29.43 E 71.15 E 70.05 E 72.58 N 29.58 N 29.13 E 72.60 N 29.

55 N 29.58 N 29.N 29.35 E 70.55 N 29.81 E 70.95 E 70.55 E 71.58 N 29.43 E 70.57 N 29.14 E 65.83 E 70.20 E 71.33 E 70.57 N 29.55 N 29.94 E 67.96 E 70.58 N 29.55 N 29.73 E 71.20 E 66.57 N 29.55 E 70.15 E 72.57 N 29.55 N 29.46 E 70.02 E 70.38 E 70.55 E 70.55 N 29.72 E 71.55 N 29.74 E 66.33 E 70.55 N 29.41 E 70.11 Kot Ratta Basti Bakhsh Kotla Diwan Gadanwala Muhammadpur Hambi Darag Saiyid Lango Ziarat Kishingi Alam Khan Dera Mehru Bahawalgarh Dhanot Danwaran Alipur Shahr Sultan Chak Kotla Gamu Basti Arif Dukkar Dhingana Azmatwala Patti Machhi Basti Hanbi Basti Nawab Khan Kurak Dehpal Dera Dilawar Wigha Mal Tibbi Waddan Khanpur Kot Lal Shah Kundi Wanjara Matre Wahi Qazi Abul Khair Band Alipur Wachha Sandila Wains Sahu Jangal Bet Sulaiman Kotla Mughlan Hoti Dajal Raqba Dhandlah Binda Burra Basti Buchrah Harrand .02 E 72.58 N 29.55 N 29.58 N 29.60 E 70.55 N 29.68 E 71.98 E 71.16 E 67.55 N 29.00 E 71.90 E 71.10 E 70.55 N 29.57 N 29.57 N 29.57 N 29.90 E 70.43 E 71.55 N 29.57 N 29.57 N 29.55 N 29.58 N 29.60 E 70.57 N 29.48 E 71.57 N 29.84 E 72.55 N 29.57 N 29.58 N 29.07 E 71.55 N 29.55 N 29.58 N 29.88 E 70.58 N 29.57 N 29.77 E 71.65 E 70.20 E 66.97 E -0.55 N 29.55 N 29.86 E 70.31 E 70.57 N 29.55 N 29.58 N 29.58 E 71.61 E 70.57 N 29.51 E 70.57 N 29.

53 N 29.53 N 29.52 N 29.97 E 72.13 E 66.82 Basti Panahali Sibi Nushki Jamaldini Kot Kaura Gol Shahpur Kotha Utera Haveli Nasir Khan Dera Jand Lodhran Shaikh Ali Aliwala Chak Kachpak Rampur Qambar Shah Silrah Darkhan Mahtam Unnar Tufki Basti Miyo Naushahra Haju Kajulpur Thul Saiyid Khan Talli Zard Badal Khan Asrani Amirwala Gidran Lalewala Gogran Sabra Widad Jatoi Shimali Jatoi Janubi Burrah Isran Danwar Basti Qasab Chatul Thul Chang Khuni Tamaz Khan Mangwani Hasilwala .38 E 70.53 N 29.53 N 29.55 N 29.85 E 70.38 E 70.38 E 70.55 N 29.53 N 29.35 E 70.31 E 70.12 E 71.86 E 70.98 E 70.52 N 29.38 E 70.52 N 29.54 E 66.N 29.97 E 72.53 N 29.68 E 71.53 N 29.41 E 70.52 N 29.23 E 70.52 N 29.12 E 66.53 N 29.55 N 29.93 E 71.53 N 29.95 E 70.52 N 29.53 N 29.55 N 29.53 N 29.52 N 29.55 E 71.52 N 29.53 N 29.23 E 70.52 E 71.87 E 71.53 N 29.52 N 29.92 E 71.85 E 70.53 N 29.53 N 29.53 N 29.37 E 71.00 E 65.53 N 29.53 N 29.11 E 67.10 E 71.96 E 70.52 N 29.52 N 29.53 N 29.75 E 71.40 E 70.53 N 29.52 N 29.82 E 71.50 N 29.51 E 70.53 N 29.53 N 29.33 E 70.52 N 29.78 E 71.73 E 70.52 N 29.52 N 29.73 E 71.87 E 66.40 E 70.57 E 65.53 N 29.50 E 70.55 E 70.52 N 29.52 N 29.63 E 70.45 E 70.10 E 68.53 N 29.

86 E 70.48 N 29.90 E 70.06 E 68.79 E 67.37 E 72.48 N 29.67 E 66.48 N 29.52 E 66.50 N 29.10 E 71.48 N 29.30 E 71.47 E 71.96 E 70.23 E 73.70 E 71.00 E 71.50 N 29.48 N 29.89 E 67.16 E 70.50 N 29.27 E 71.86 E 67.48 N 29.48 N 29.04 E 71.48 N 29.62 E 66.50 N 29.91 E 67.20 E 70.48 N 29.N 29.50 N 29.98 E 70.48 N 29.50 N 29.50 N 29.50 N 29.48 N 29.48 N 29.98 E 71.65 Malikpur Jalalpur Pirwala Hamzewali Shahbazpur Qaisar Ghazlani Soman Bimbli Lalgarh Lundi Saiyidan Kaisar Khan Chachar Mizri Marghazani Bostan Mushkaf Ghulam Jan Mangatwala Gaddan Bunga Gudpur Laiwahan Kander Abu Said Bahadurpur Basti Lang Sajawalpur Karmunwali Gagrewali Jhalarin Jahanpur Sabaiwala Daulawala Patwali Jhok Makwal Shalobah Barkato Chandia Machhi Khara Rindli Salarzai Shahr Khuda Bakhsh Baghak Kacha Faqirwali Lalsuhanra Adamwahan .06 E 67.32 E 71.25 E 70.50 N 29.94 E 61.43 E 71.48 N 29.48 N 29.48 N 29.48 N 29.48 N 29.55 E 72.26 E 70.50 N 29.48 N 29.15 E 68.85 E 70.10 E 68.48 N 29.04 E 67.50 N 29.48 N 29.48 N 29.47 N 29.83 E 70.50 N 29.47 N 29.34 E 65.00 E 70.50 N 29.22 E 70.09 E 68.48 N 29.50 N 29.48 N 29.38 E 71.48 N 29.48 N 29.20 E 71.50 N 29.98 E 71.73 E 71.48 N 29.38 E 70.90 E 70.50 N 29.10 E 70.48 N 29.48 N 29.

43 N 29.45 N 29.47 N 29.43 N 29.37 E 71.45 N 29.87 E 71.48 E 70.43 N 29.45 N 29.43 N 29.47 N 29.27 E 70.45 N 29.47 N 29.45 N 29.45 N 29.43 N 29.56 E 70.18 E 68.47 N 29.47 N 29.47 N 29.76 E 70.85 E 71.43 N 29.78 E 70.41 E 70.33 E 71.12 E 70.22 E 71.47 E 71.99 E 66.05 E 71.93 E 70.60 E 70.58 E 70.43 N 29.51 E 70.38 E 72.90 E 70.43 N 29.45 N 29.43 Quraishiwala Dipal Khan Bela Phullan Vadduwala Bulewala Muhammadpur Diwan Channar Wah Lashari Gulabi Dadhar Kirtaka Lubhana Berwala Dera Bakha Mari Qasim Shah Gudpura Tibbi Ghalwan Ubaora Shihni Yakiwali Jagmal Khurhiwala Jhugiwala Kotla Band Ali Bukhara Nawashahr Alipur Goth Daupahi Buzheri Hasanzai Bala Khan Goth Nur Muhammad Baqirpur Lal Kamal Chhamb Khanwah Motha Kotla Chakar Kotla Shah Rasul Betowahi Jhambu Nauraja Bhutta Makwal Hader Dhora Rindan Patni Islampur .45 N 29.45 N 29.28 E 71.86 E 70.45 N 29.90 E 71.30 E 71.45 N 29.43 E 71.47 N 29.43 E 71.45 N 29.45 E 71.47 N 29.45 N 29.08 E 70.52 E 65.23 E 72.30 E 70.01 E 67.43 N 29.15 E 67.47 N 29.45 N 29.47 N 29.45 N 29.80 E 70.32 E 71.45 N 29.58 E 71.45 N 29.43 N 29.47 N 29.35 E 71.43 N 29.N 29.64 E 61.45 N 29.43 N 29.45 N 29.45 N 29.43 N 29.43 N 29.95 E 71.70 E 71.78 E 71.33 E 70.93 E 70.60 E 71.47 N 29.80 E 70.

38 N 29.35 E 66.10 E 71.18 E 71.60 E 64.42 N 29.42 N 29.37 N 29.93 E 70.57 E 73.38 N 29.53 E 70.42 N 29.37 N 29.42 N 29.40 E 70.56 E 66.40 N 29.40 N 29.48 E 71.42 N 29.91 E 67.73 E 71.37 N 29.30 E 71.15 E 70.40 N 29.40 N 29.40 N 29.43 N 29.40 N 29.15 E 67.N 29.38 N 29.30 E 67.93 E 70.38 N 29.60 E 71.67 E 72.37 E 70.42 N 29.63 E 71.00 E 70.68 E 71.17 E 71.40 E 67.38 N 29.37 N 29.07 E 71.97 E 71.38 N 29.24 E 64.38 N 29.35 E 70.50 E 65.91 E 70.00 E 71.28 E 71.20 E 70.45 E 70.54 E 66.68 E 70.40 N 29.42 N 29.38 N 29.38 N 29.38 N 29.40 N 29.92 E 64.42 N 29.37 N 29.63 E 71.40 N 29.38 N 29.42 N 29.37 N 29.62 E 67.38 N 29.57 E 71.28 E 72.88 Rakh Charoyawah Mall Nau Jhok Utera Muradpur Basti Banda Shah Basti Kallu Rekh Baghwala Nurpur Miranpur Kot Shah Alizai Khurasani Ahmad Wal Liji Karez Jamaldi Bahawalpur Goth Bhajan Miani Jhanda Kallarwali Dammarwala Janubi Malkani Drigri Mall Purano Goth Walhari Goth Naghari Dirao Balanosh Ziarat Kumrani Rodewala Toba Nuransar Khanwali Ali Wahan Jhangra Ghalwan Alipur Ratan Thehr Kalanpur Muhammad Hora MandiHaji Barab Chah Baghdaduljadid Dera Izzat Fattuwali Goth Gahna Theri Khairpur Jadid Baqar Shah .56 E 70.42 N 29.56 E 70.38 N 29.40 N 29.42 N 29.97 E 67.14 E 72.40 N 29.43 N 29.42 N 29.40 N 29.67 E 71.40 N 29.

33 N 29.33 N 29.97 E 71.35 N 29.88 E 71.83 E 70.10 E 70.33 N 29.35 N 29.35 N 29.57 E 71.37 N 29.73 E 70.56 E 66.37 N 29.23 E 71.33 N 29.90 E 70.35 N 29.42 E 71.35 N 29.37 N 29.70 E 69.80 E 70.35 N 29.97 E 67.62 E 71.35 N 29.25 E 67.57 E 67.35 N 29.68 E 70.33 N 29.15 E 71.81 E 67.68 E 70.47 E 71.35 N 29.40 E 67.47 E 71.55 E 70.35 N 29.93 E 70.35 N 29.53 E 70.33 N 29.35 N 29.37 N 29.33 N 29.81 E 67.33 N 29.33 N 29.12 E 70.35 N 29.33 N 29.55 E 71.44 E 72.37 N 29.35 N 29.40 E 71.88 E 70.35 N 29.33 N 29.33 N 29.35 N 29.35 N 29.63 E 67.62 E 66.81 E 70.35 N 29.35 N 29.35 N 29.33 N 29.37 N 29.57 E 66.91 E 70.79 E 67.N 29.33 E 69.33 N 29.35 N 29.54 E 71.37 N 29.59 E 66.55 E 70.96 Nihalwala Nawan Dera Basti Kabir Gopang Hazratwala Mirzapur Kanwala Gorgej Mithri Naushahra Sibri Zahrazai Rama Samasata Sher Girwan Khurpal Jhok Warhelan Hateji Khairpur Dha Dhurkot Bet Nabi Shah Tibbi Arain Mel Majith Sikhaniwala Hajipur Kalchas Baramdi Bheri Robdar Manguchar Bahramzai Durgzai Karchhap Khichchiwala Punwarwala Dera Masti Nahrwali Kot Dadu Garwahan Pakka Naich Bazwala Khairpur Sadat Nauabad Mehrewala Bhakkarpur Taj Rodeni Lund Johan .51 E 70.37 N 29.37 N 29.52 E 71.33 E 70.37 N 29.21 E 66.37 N 29.24 E 66.

28 N 29.27 E 71.95 E 63.27 E 71.30 N 29.27 N 29.71 E 67.48 E 71.32 N 29.78 E 70.32 N 29.80 E 70.61 E 71.90 E 70.89 E 64.28 N 29.28 N 29.14 E 67.28 N 29.30 N 29.30 N 29.30 N 29.32 N 29.28 N 29.13 E 68.30 N 29.30 N 29.28 N 29.79 E 65.42 E 70.30 N 29.28 E 71.57 E 71.73 E 70.28 N 29.45 E 71.05 E 71.30 E 71.17 E 70.68 E 72.27 E 71.51 E 70.28 N 29.78 E 70.28 N 29.28 N 29.86 E 70.30 N 29.32 N 29.78 E 70.50 E 71.28 N 29.54 E 73.85 E 71.32 N 29.75 E 70.45 E 71.32 N 29.48 E 71.N 29.45 E 71.28 N 29.55 E 71.04 E 72.32 N 29.27 N 29.27 N 29.43 E 71.53 E 71.30 N 29.12 E 70.70 E 70.32 N 29.72 E 62.32 N 29.28 N 29.50 E 71.28 N 29.30 N 29.30 N 29.33 Khanqah Sharif Khairpur Nauranga Wahi Bahawal Shah Nandpura Nunari Ghauspur Kotla Mehr Ali Yarewali Mithanwali Gabbar Arain Taj Raisani Zangiabad Teznap Pakka Suhanra Arain Miani Kalanchwala Hakra Maryan Kotla Afghan Therh Fazilpur Kahan Chagai Abbanwala Toba Jamrani Kuhna Ghulaman Mahar Ghari Khandi Paloli Kotla Shaikhan Bet Barra Sultanpur Nabipur Kotla Andrun Shahpur Kot Rum Terhi Wagha Sor Saindak Wallar Sardarwala Wahi Gosain Goth Mehru Sajawalwala Mairian Mahi Tibba .90 E 70.28 N 29.27 N 29.28 N 29.32 N 29.45 E 68.27 N 29.32 N 29.32 N 29.76 E 61.32 N 29.27 N 29.40 E 70.63 E 71.

98 E 70.25 N 29.25 N 29.27 N 29.27 N 29.27 N 29.23 N 29.27 N 29.27 N 29.43 E 71.93 E 70.27 N 29.27 E 71.23 N 29.25 N 29.25 N 29.19 E 67.25 N 29.23 N 29.57 E 71.23 N 29.43 E 71.58 E 71.N 29.25 N 29.23 N 29.27 N 29.23 N 29.28 E 71.22 E 71.27 N 29.27 N 29.25 N 29.23 N 29.36 E 70.27 N 29.31 E 67.86 E 70.23 N 29.48 E 71.77 Sangarwahan Kotla Musa Khan Rahmat Shah Basti Shakrani Latti Kotla Agar Langarwah Thul Meghraj Goth Relo Goth Relo Dosa Gola Haji Chandia Regwash Kirani Sui Dehar Hazariwala Gahn Hasbani Tibbi Date Khan Mubarakpur Ali Kharak Bhinda Lar Amirpur Sahanwala Fatehpur Goth Gole Awan Dundhor Manzil Boharwala Mamuniah Goth Lal Goth Mahrab Nurpur Goth Ghani Uch Bakhtiari Kachi Lal Kundrala Bet Nurwala Sitpur Bhamri Kotla Kambir Garki Gogra Sarparra Gogra Raisani .25 N 29.25 N 29.86 E 67.81 E 67.27 N 29.81 E 67.63 E 68.89 E 67.82 E 67.37 E 71.23 N 29.23 N 29.98 E 70.05 E 70.23 N 29.88 E 70.23 N 29.23 N 29.66 E 70.82 E 63.52 E 71.25 N 29.77 E 67.20 E 70.27 N 29.66 E 70.72 E 71.19 E 67.42 E 71.23 E 71.71 E 70.25 N 29.48 E 70.25 E 68.22 E 71.27 N 29.40 E 71.86 E 70.75 E 71.25 N 29.43 E 71.06 E 71.90 E 70.25 N 29.83 E 70.27 N 29.25 N 29.23 E 68.25 N 29.23 N 29.23 N 29.27 N 29.12 E 70.23 N 29.

23 N 29.22 N 29.22 N 29.65 E 71.74 E 67.22 N 29.55 E 71.22 N 29.76 E 70.20 N 29.22 N 29.63 E 70.18 N 29.50 E 70.22 N 29.23 N 29.22 N 29.22 N 29.20 N 29.05 Gadi Sarang Gadi Badal Kot Morgand Zeni Khand Bulo Amuri Ditta Baloch Uch Moghla Bet Ahmad Bet Channan Shah Wasawa Chacharwala Kundai Basti Haji Mad Gasura Kotla Dad Kechi Kalat Chishti Garrani Gadi Saleh Muhammad Bibargi Kishan Jamanzai Saiyid Salar Ziarat Amalaf Fort Abbas Kiraniwala Rangpur Gulani Wahi Husain Banwala Gurmani Malik Arain Walwat Rangpur Naushahra Qasimpur Rakh Kotla Isan Trehar Baghdar Goth Chaghardi Chagai Phulra Kudwala Khanpur Nauranga Tibbi Izzat Mahmud Mahtam .74 E 67.18 N 29.20 N 29.18 E 67.22 N 29.20 N 29.38 E 71.83 E 70.87 E 71.22 N 29.20 N 29.15 E 64.73 E 70.23 N 29.20 N 29.53 E 70.20 N 29.20 N 29.22 N 29.41 E 68.38 E 71.81 E 66.87 E 71.20 N 29.18 N 29.76 E 67.22 N 29.82 E 66.N 29.98 E 70.21 E 67.20 N 29.78 E 70.87 E 71.20 N 29.23 N 29.20 N 29.16 E 66.26 E 67.23 N 29.22 N 29.22 N 29.20 N 29.45 E 64.23 E 68.12 E 66.96 E 70.43 E 69.32 E 71.70 E 61.23 N 29.22 N 29.05 E 70.76 E 70.63 E 72.20 N 29.20 N 29.68 E 70.23 N 29.22 N 29.18 N 29.52 E 71.25 E 63.22 N 29.20 N 29.50 E 70.61 E 65.22 N 29.58 E 71.45 E 70.82 E 67.70 E 72.42 E 71.20 N 29.02 E 70.

36 E 70.15 N 29.44 E 71.64 E 66.23 E 71.15 N 29.21 Hamidpur Khurd Bhalla Jhallan Kotla Ghulam Shah Khanwah Basti Rind Kotla Isan Kotla Allah Yar Basti Hunkani Jahanpur Gugi Lahri Tuk Mahesar Shaikhri Nimargh Mirgarh Marot Mad Rashid Kandi Pirhar Kot Khalifa Nurwala Bet Behtar Tibba Burra Basti Khor Shikarpur Goth Jia Goth Phuleji Pahalwan Shah Zardad Goth Lawang Khan Kori Hatkari Ahmadpur East Dera Nawab Sahib Musa Khokhar Ali Muhammad Ram Kali Jillanwali Shahbazpur Ahmad Yar Khan Hayat Machhi Sarki Basti Chandia Mari Kotla Kaim Gabol Jagir Muhammadpur .66 E 70.19 E 68.17 N 29.95 E 70.17 N 29.18 N 29.15 N 29.36 E 70.81 E 67.18 N 29.81 E 67.15 N 29.98 E 70.17 N 29.17 N 29.18 N 29.45 E 70.17 N 29.82 E 66.15 E 70.79 E 67.46 E 70.18 N 29.15 N 29.66 E 70.18 N 29.76 E 67.18 N 29.18 N 29.17 N 29.31 E 68.17 N 29.17 N 29.15 N 29.25 E 71.17 N 29.71 E 70.18 N 29.98 E 70.15 E 71.17 N 29.81 E 70.61 E 70.95 E 70.18 N 29.86 E 70.18 N 29.17 N 29.18 N 29.35 E 70.21 E 67.23 E 68.N 29.15 N 29.15 N 29.15 N 29.66 E 67.90 E 70.73 E 70.43 E 68.09 E 67.13 E 70.29 E 72.18 N 29.17 N 29.17 N 29.17 N 29.62 E 72.61 E 71.88 E 70.18 E 71.18 N 29.73 E 70.15 N 29.17 N 29.18 N 29.31 E 70.15 N 29.15 N 29.15 N 29.15 N 29.17 N 29.27 E 71.17 N 29.18 N 29.83 E 70.02 E 70.38 E 70.

18 E 68.59 E 66.77 E 67.12 N 29.13 N 29.21 E 68.56 E 64.N 29.54 E 71.15 N 29.13 N 29.66 E 67.12 N 29.81 E 70.13 N 29.72 E 67.86 E 67.35 E 68.54 E 72.15 N 29.69 E 67.68 E 70.81 E 70.13 N 29.15 N 29.15 N 29.13 N 29.11 E 68.12 N 29.10 E 69.18 E 67.13 N 29.28 E 71.13 N 29.18 E 63.66 E 67.13 E 70.13 N 29.13 N 29.13 N 29.13 N 29.86 E 70.13 N 29.15 N 29.98 E 68.15 N 29.12 N 29.75 E 71.06 E 67.98 E 71.84 E 67.15 N 29.18 E 70.13 N 29.12 E 70.13 N 29.78 E 70.50 Thul Machhian Kotli Nasir Sabzal Kot Goth Dilawar Arain Goth Miroi Goth Golawer Usman Goth Golawer Machhi Baran Muradani Khattan Kalang Sanni Ziarat Malik Chahilgazi Butak Bhadiaranwala Khuh Yazman Mehrabwala Nizampur Faridabad Tahirwali Bet Murad Bakhshu Bhir Nasratpur Muhib Shah Gabol Sind Kotla Lundan Goth Jani Khan Burra Goth Mochian Goth Machhi Wazir Goth Dinari Badda Babbar Ahmad Khan Goth Khudadad Sachu Baghai Chhamb Garruk Januwala Gaddul Kulab Tullewali Sidhuwali Tibbi Jhallan Khanpur Narakah Kotla Hazuri .21 E 68.15 N 29.98 E 70.99 E 67.08 E 70.13 N 29.15 N 29.13 N 29.15 N 29.86 E 67.48 E 70.12 N 29.96 E 70.15 N 29.13 N 29.61 E 70.15 N 29.15 N 29.26 E 72.86 E 67.21 E 68.12 N 29.15 N 29.99 E 67.13 N 29.13 N 29.86 E 67.13 N 29.15 N 29.13 N 29.08 E 71.70 E 70.13 N 29.15 E 71.13 N 29.12 N 29.13 N 29.

51 E 70.46 E 70.08 N 29.08 N 29.57 Aqilpur Goth Mir Husain Tunian Piru Dinari Goth Shabkor Babbar Dodai Gullan Gauhrani Gujar Taib Ziarat Shahr Haji Wodha Dera Nawab Sukhel Chani Goth Basti Mahand Tarind Muhammad Panah Basti Parara Baqir Shah Bent Sauntra Raqba Jamra Raqba Nasir Kotla Asad Yar Khan Rajanpur Goth Qaim Khan Dinari Fatwani Pahor Kalan Togau Ahmad Naich Miani Ichha Thul Hamza Bana Roya Nurpur Sohin Karam Thul Sangsila Goth Karim Bakhsh Goth Khan Muhammad Goth Haji Muhammad Shirani Kalarkot Korani Mungar Mithani Chakar Mari Pir Jongal Malghuzar .99 E 67.08 N 29.56 E 67.16 E 66.96 E 70.10 N 29.10 N 29.12 N 29.86 E 67.07 E 67.52 E 66.76 E 67.25 E 71.36 E 70.08 N 29.90 E 70.31 E 68.46 E 70.10 N 29.42 E 70.72 E 67.10 N 29.19 E 68.12 N 29.10 N 29.81 E 67.86 E 68.08 N 29.02 E 67.10 N 29.45 E 71.45 E 70.86 E 67.89 E 67.12 N 29.10 N 29.08 N 29.40 E 68.78 E 70.N 29.10 N 29.63 E 70.10 N 29.08 N 29.16 E 68.04 E 67.08 N 29.08 N 29.12 N 29.57 E 66.12 N 29.08 N 29.12 N 29.96 E 70.10 N 29.08 N 29.08 E 70.76 E 70.04 E 68.08 N 29.10 N 29.10 N 29.07 E 68.12 N 29.10 N 29.08 N 29.10 N 29.45 E 70.14 E 68.79 E 66.12 N 29.84 E 67.12 N 29.08 N 29.10 N 29.08 N 29.02 E 70.66 E 70.08 N 29.23 E 68.08 N 29.81 E 67.62 E 71.12 N 29.12 N 29.10 N 29.12 N 29.81 E 70.27 E 71.10 N 29.

01 E 67.03 N 29.04 E 68.07 N 29.99 E 67.05 N 29.07 N 29.05 N 29.07 N 29.07 N 29.07 N 29.07 N 29.07 N 29.72 E 67.07 N 29.16 E 68.07 N 29.90 E 70.07 N 29.05 N 29.03 N 29.07 N 29.75 E 70.07 N 29.86 E 70.82 E 67.03 N 29.08 N 29.45 E 70.05 N 29.80 E 70.59 E 62.88 E 70.07 N 29.05 N 29.68 E 62.54 E 66.82 E 67.07 N 29.05 N 29.03 N 29.07 N 29.05 N 29.80 E 70.61 E 70.98 E 70.07 N 29.05 N 29.05 N 29.46 E 70.73 E 70.70 E 70.19 E 68.03 E 65.03 N 29.03 E 70.07 N 29.28 E 70.28 E 62.60 E 70.35 E 70.05 N 29.74 E 70.05 N 29.N 29.96 E 70.07 N 29.80 E 70.14 Patkin Chauki Kandai Hasil Lar Basti Ramzan Kachchi Muhammad Khan Dhari Ut Jhok Gulab Shah Farrukhabad Dhaka Bagun Kotla Ahmad Raqba Nabi Shah Kotla Malam Goth Bakhra Khattri Goth Rahman Khan Hadwar Naushahra Hajijah Lalu Goth Parat Kohing Washab Humai Ware Sahib Chah Kotla Khaira Khan Tarinda Gorgej Malikpur Fazilpur Unran Kotla Nasir Katpar Machhi Goth Hot Goth Waliawah Goth Mehrab Khan Chachar Goth Rais Mian Goth Shirani Kalri Rehanzai Kalan Dashti Chandarwali Bet Diwan Mad Daulat Shah Rakh Thaung Kotla Ganmun Dera Bugti .05 N 29.77 E 67.05 N 29.63 E 70.33 E 68.30 E 68.05 N 29.07 N 29.91 E 70.07 N 29.07 E 68.05 N 29.30 E 69.16 E 68.01 E 67.07 N 29.06 E 68.03 N 29.07 N 29.05 N 29.84 E 67.79 E 72.12 E 68.31 E 70.07 N 29.85 E 70.

02 N 29.98 N 28.57 E 66.98 N 28.12 E 68.85 E 71.98 N 28.07 E 68.19 E 68.19 E 68.31 E 70.02 N 29.03 N 29.06 E 67.17 E 65.70 E 71.97 N 28.00 N 29.98 N 28.34 E 68.81 E 70.03 N 29.03 N 29.00 N 29.03 N 29.98 N 28.35 E 65.02 N 29.00 N 29.72 E 66.02 N 29.68 E 70.63 E 61.98 N 28.N 29.04 E 67.02 N 29.85 E 70.03 N 29.52 E 62.40 E 66.02 N 29.97 E 68.65 E 70.00 N 29.88 E 70.02 N 29.98 N 28.02 N 29.40 E 68.04 E 66.98 E 70.02 N 29.00 N 28.99 E 67.00 N 29.02 N 29.03 N 29.81 E 67.69 E 65.84 E 67.88 E 70.03 N 29.02 N 29.00 N 29.07 E 67.14 E 68.02 N 29.11 E 68.75 E 70.03 N 29.46 E 72.43 E 70.98 N 28.98 N 28.00 N 29.00 N 29.02 N 29.98 N 28.65 E 70.18 E 68.35 Goth Dilshad Khosa Basti Hamad Bhag Jalal Khan Iskalku Kalat Chhati Pahrod Khand Ispirhuna Juzzak Qila Safed Mojgarh Nagra Tanwari Janpur Rum Dakhli Kabir Khan Chohan Ahmad Ali Lar Dhaggu Asni Goth Mirza Detha Abra Bazdan Mashki Chah Wang Phuleji Goth Wabi Bakhsh Goth Mian Chachar Dhad Goth Kamal Khan Kumbi Thana Tafui Goth Amin Kotla Mobarik Lal Shah Shahr Nindu Khan Goth Hayat Khan Shera Goth Habib Bellpat Arain Khurli Channer Pir Daihri .67 E 61.06 E 68.02 N 29.25 E 68.70 E 70.03 N 29.03 N 29.67 E 66.78 E 70.13 E 71.03 N 29.28 E 68.03 N 29.

93 N 28.91 E 68.95 N 28.39 E 68.97 N 28.68 E 70.85 E 70.28 E 70.30 E 64.97 N 28.93 N 28.92 N 28.95 N 28.93 N 28.93 N 28.93 N 28.95 N 28.92 E 70.97 N 28.60 E 70.93 N 28.06 E 66.95 E 70.95 N 28.67 E 71.93 N 28.95 N 28.81 E 70.87 E 67.93 N 28.85 E 70.28 E 70.97 N 28.88 E 70.95 N 28.93 N 28.36 E 70.97 N 28.07 E 72.93 N 28.95 N 28.38 E 70.25 E 69.16 E 68.95 N 28.93 N 28.93 N 28.92 N 28.76 Khan Bela Bruceabad Muhibb Ali Nazru Kotla Nur Muhammad Wazira Nindani Janu Kamar ka Toba Fort Bara Allahabad Kotla Nawab Shidani Mithankot Basti Phalli Basti Dhingan Bhag Lanjewala Loti Lahna Darkund Nindani Mundani Ahorha Chhalgari Gazg Yadgar Chauki Karodak Dingarh Liaquatpur Chaudhari Goth Hayat Giddawala Kotla Husain Kotla Said Khan Kotla Gainde Shah Gianmal Tuziani Kundri Korar Bara Lohi Badduzai Pishuk Goth Mahi Jama Mohana Malhani .36 E 70.85 E 70.11 E 68.31 E 70.12 E 68.95 N 28.95 N 28.01 E 64.95 N 28.73 E 70.72 E 71.95 N 28.93 N 28.36 E 68.95 E 70.34 E 68.41 E 70.31 E 70.N 28.26 E 70.28 E 68.95 N 28.93 N 28.95 N 28.92 E 64.95 N 28.95 N 28.80 E 70.18 E 69.93 N 28.97 N 28.95 N 28.95 N 28.31 E 68.97 N 28.30 E 70.12 E 67.63 E 70.95 N 28.38 E 68.95 N 28.93 N 28.97 N 28.31 E 68.99 E 67.88 E 70.

46 E 70.87 N 28.75 E 70.88 N 28.20 E 70.37 E 66.63 Chanini Jangal Bambka Murghai Kotla Miran Tahirkot Mangi Mahmud Aulia Sanhri Thana Kanganwala Kotla Daulat Ahmad Kodan Mad Adil Pahoran Mahran Kotla Ghulam Murtaza Shah Machhi Chakul Bhanwala Nalah Musani Lanjiwar Abdullah Shahid Kotla Hasan Jamra Qadra Kotla Hasan Shah Wazirani Lundi Nasir Sial Chukhra Bughia Mali Ziarati Muhammad Ali Dalbandin Manu Toba Pakka Laran Chacharan Chhatr Shoran Nichara Ali Jan Mazar Zamin Ziarat Bunap Metla Kot Shahan .26 E 70.87 N 28.34 E 66.88 N 28.33 E 67.33 E 68.N 28.90 N 28.07 E 67.88 N 28.87 N 28.92 N 28.88 N 28.92 N 28.52 E 70.92 N 28.88 N 28.44 E 66.47 E 65.74 E 66.92 N 28.85 N 28.56 E 70.87 N 28.90 N 28.26 E 68.73 E 71.88 N 28.90 N 28.12 E 70.90 N 28.07 E 66.33 E 68.90 N 28.45 E 68.92 N 28.88 N 28.88 N 28.48 E 70.83 E 70.92 N 28.90 N 28.92 N 28.76 E 70.92 N 28.92 N 28.59 E 63.25 E 68.50 E 70.87 N 28.39 E 66.68 E 70.87 N 28.87 N 28.90 N 28.87 N 28.88 N 28.32 E 70.88 N 28.31 E 70.88 N 28.07 E 68.90 N 28.38 E 70.88 N 28.40 E 72.18 E 68.90 N 28.75 E 70.92 N 28.07 E 68.88 N 28.88 N 28.87 N 28.65 E 70.85 E 70.25 E 70.30 E 64.88 N 28.18 E 68.74 E 67.90 E 70.34 E 65.87 N 28.36 E 64.46 E 70.26 E 70.88 N 28.

80 N 28.45 E 70.08 E 69.80 N 28.16 E 67.83 N 28.52 E 63.78 N 28.11 E 67.11 E 68.58 E 70.03 E 68.21 E 70.82 N 28.50 E 72.26 E 68.83 N 28.56 E 70.N 28.38 E 70.23 E 68.82 N 28.45 E 70.85 N 28.85 N 28.15 E 70.85 N 28.82 N 28.80 N 28.85 N 28.31 E 68.74 E 70.31 E 70.78 N 28.20 E 68.78 N 28.78 N 28.30 E 70.70 E 63.38 E 70.83 N 28.39 E 68.80 N 28.21 E 68.82 N 28.83 N 28.81 E 66.80 N 28.83 N 28.82 N 28.53 E 70.82 N 28.82 N 28.51 E 70.44 E 70.82 N 28.85 N 28.18 E 69.14 E 68.94 E 66.85 N 28.83 N 28.83 N 28.46 E 70.21 E 69.83 N 28.56 E 70.55 E 70.82 N 28.82 E 67.11 E 67.34 E 67.45 E 68.21 E 70.82 N 28.78 E 70.82 N 28.38 E 70.86 E 68.78 N 28.46 Ghauspur Mad Miran Bangala Basti Nikka Dilbar Goth Kalandarani Chahwan Goth Mazar Khan Goth Miro Khan Mahram Rodinjo Mad Sain Dad Bhagsar Kahiri Saleh Mahar Goth Bakhshan Goth Bahram Bharu Rahmatpur Thok Banahwala Toba Mahal Zahir Pir Missan Hajjipur Kachchi Khan Muhammad Umarkot Kotla Hamal Gandoi Chauki Sapar Kaprani Nok Kundi Makhan Bela Kotla Mandha Hiran Goth Sona Ramdani Haidarani Sianch Nuhli Dores Haider Ruknpur Sabzani Parani Rakh Sabzani Muradwah Bahram Khan Shahr Karam Khan .80 N 28.80 N 28.12 E 62.85 N 28.83 N 28.85 N 28.31 E 70.82 N 28.80 N 28.78 N 28.85 N 28.85 N 28.12 E 68.85 N 28.

75 N 28.73 N 28.71 N 28.62 E 64.28 E 68.56 E 69.11 E 70.01 E 68.60 E 70.03 E 69.28 E 70.70 E 66.72 E 66.70 N 28.31 E 68.71 N 28.70 N 28.73 N 28.89 E 67.15 E 70.75 N 28.38 E 68.24 E 70.12 E 70.08 E 68.73 N 28.73 N 28.83 E 68.75 N 28.23 E 72.75 N 28.31 E 70.78 N 28.76 N 28.76 N 28.76 N 28.70 N 28.11 E 66.78 N 28.71 N 28.98 E 70.70 N 28.34 E 68.30 E 69.78 N 28.12 E 66.71 N 28.70 N 28.43 E 70.88 E 63.75 N 28.75 N 28.62 E 71.60 E 66.36 E 68.37 Khuddi Fateh Muhammad Benn Chah Nauroz Kalat Kambran Pat Hasada Ka Toba Murad Toba Derawar Fort Sadikpur Parehwar Mad Muhammad Shah Badli Ghulamani Lahr Hadar Kash Sodagir Garruk Tailwala Firoza Jampur Jajjha Mazari Goth Dinar Goth Muhabbat Ihsanpur Bhandowali Landa Balina Goth Saiyid Hasan Goth Sultan Pandran Bitagu Qazi Nur Muhammad Kotla Pathan Shahpur Miranpur Heran Chauki Shahpur Mundar Goth Gorshani Darkhan Sardargarh Daulatpur Dera Jiwan Khan Landa Zerina Kundi Khairpur Dadu Khisun Dun .71 N 28.73 N 28.76 N 28.92 E 65.81 E 65.76 N 28.15 E 70.70 E 70.33 E 70.81 E 70.76 N 28.76 N 28.N 28.24 E 68.76 N 28.76 N 28.76 N 28.12 E 71.70 N 28.75 N 28.65 E 70.70 N 28.60 E 70.78 N 28.73 N 28.41 E 68.76 N 28.71 N 28.37 E 65.75 E 68.78 N 28.31 E 67.73 N 28.71 N 28.71 N 28.21 E 70.71 N 28.67 E 66.46 E 68.

65 N 28.73 E 70.68 N 28.70 N 28.41 E 68.65 N 28.65 N 28.68 N 28.79 E 72.59 E 65.37 E 66.58 N 28.27 E 70.65 E 70.61 N 28.61 N 28.10 E 68.39 E 68.65 N 28.65 N 28.52 E 64.15 E 70.77 E 70.89 E 71.07 E 70.63 N 28.66 N 28.61 N 28.66 N 28.13 E 67.60 N 28.36 E 67.61 N 28.63 N 28.68 N 28.68 N 28.61 N 28.40 E 70.61 N 28.63 N 28.25 E 69.53 E 70.42 E 61.63 N 28.58 N 28.06 E 67.20 E 69.95 E 69.35 E 70.56 E 70.76 E 68.88 E 69.18 E 70.63 N 28.21 E 70.N 28.36 E 65.63 N 28.69 E 67.65 N 28.13 E 70.66 N 28.61 N 28.66 N 28.92 E 72.41 E 70.33 E 67.60 N 28.65 N 28.31 E 68.65 N 28.60 N 28.33 Pir Malik Durrak Jetha Bhutta Basti Arain Abadpur Rojhan Shaikhwali Goth Sher Khan Gajan Jalkhah Badalwala Garhi Ikhtiar Khan Dunyapur Goth Amir Bakhsh Eri Kalag Khanpur Jalalpur Mianwali Quraishian Mohri Goth Shah Muhammad Goth Haji Paria Goth Katohar Lakhi Kasaneab Thul Wazir Mad Manthar Asreli Chauki Goth Sarang Goth Muhammad Bakhsh Kunara Mamatawa Tatagar Kadawala Toba Sonak Fatehpur Quraishian Pallu Shah Kin Sui Goth Ibrahim Udhana Gandava Rajanpur Makkhan Bela Shahdad Boreh ka Toba Sahja Yusufnagar Basti Bulaqiwali .43 E 70.46 E 70.65 N 28.68 N 28.68 N 28.26 E 69.47 E 70.33 E 68.61 N 28.63 N 28.58 E 66.03 E 68.34 E 67.38 E 70.38 E 68.68 N 28.66 N 28.58 N 28.68 N 28.05 E 70.63 N 28.61 N 28.

99 E 66.N 28.40 E 65.50 N 28.53 N 28.50 N 28.56 N 28.39 E 65.20 E 69.73 E 68.56 N 28.56 N 28.51 N 28.58 E 70.55 N 28.37 E 66.48 E 67.56 E 66.36 E 67.72 E 66.55 N 28.61 E 68.51 N 28.74 E 66.76 E 66.48 N 28.84 E 67.50 N 28.30 E 70.23 E 70.58 N 28.30 E 70.56 N 28.48 E 68.56 N 28.30 E 70.53 N 28.74 E 65.48 N 28.72 E 65.58 N 28.51 N 28.58 N 28.85 E 70.56 N 28.62 E 66.53 N 28.55 N 28.50 N 28.57 E 67.45 E 63.77 E 65.58 N 28.53 E 68.54 E 68.26 E 69.48 N 28.50 N 28.53 N 28.50 N 28.49 E 68.07 E 70.53 N 28.60 E 70.65 E 67.58 N 28.99 E 66.48 E 67.50 N 28.58 N 28.71 E 68.44 E 67.43 E 70.54 E 67.51 N 28.56 N 28.51 N 28.49 Bagad Alu Khan Goth Ghabban Barshori Shah Begzai Jagsur Kharan Kohak Abdullahwali Khui Madliyas Tib Chauhan Sharin Goth Sarang Burra Kotra Samawari Nur Gama Sarawan Kot Samaba Badli Bara Shori Data Hajika Mau Mubarak Kanda Mirpur Bibiwari Talawan Miskan Morjen Nala Chak Abbas Jamaluddinwali Sohbatpur Goth Naukhab Naushahra Gurgut Dari Azim Khan Tajgarh Shahwali Muhabbatpur Runga Ghat Ta Gazzi Gwazgi Goth Firoz Khan Maluk Khan Muhammad Hasan Khan Gola Dirgi .55 N 28.10 E 68.58 N 28.56 N 28.53 E 68.52 E 70.58 N 28.56 N 28.64 E 66.46 E 70.53 E 68.50 N 28.55 N 28.51 N 28.53 N 28.05 E 68.56 N 28.

41 N 28.48 N 28.43 E 68.45 N 28.67 E 66.45 E 70.45 N 28.65 E 69.64 E 66.27 E 69.43 N 28.84 E 65.41 N 28.46 N 28.41 E 68.81 E 66.45 N 28.46 N 28.41 E 68.78 E 68.25 E 65.48 N 28.34 E 70.46 N 28.44 E 68.28 E 70.13 E 69.44 E 68.48 N 28.45 N 28.43 N 28.41 N 28.44 E 67.24 E 66.45 N 28.58 E 69.43 N 28.29 E 68.48 N 28.91 E 68.24 E 65.24 E 67.64 E 66.43 N 28.01 E 68.52 E 66.67 E 65.66 E 69.27 E 70.27 E 66.N 28.45 N 28.46 N 28.43 N 28.46 N 28.43 N 28.01 E 69.30 E 70.46 E 68.48 N 28.43 N 28.43 N 28.91 Goth Wazir Khan Goth Ikhtiyar Khan Piyara Sulemanjo Bulbul Surab Miadadi Kudai Gazzi Bhutta Wahan Leni Goranari Khanpur Goth Balu Khan Mangoli Damb Pir Chattar Sharaf Negar Kinjhur Qubba Nihal Khan Sanri Bhandan Shol Panjuk Musiani Dashtok Dand Zorabad Varni Shahbazpur Khewali Dumewali Kashmor Shah Ali Dombki Dodo Bugti Mehu Goth Kamal Khan Shahi Wah Chatanpati Goth Gorshani Mishk Garruk Zai Rahimyar Khan Naushahra Muhammadpur Bhung .43 N 28.68 E 68.48 N 28.64 E 67.48 N 28.43 N 28.45 N 28.43 N 28.45 N 28.30 E 70.28 E 68.48 N 28.10 E 69.46 N 28.48 E 69.46 N 28.56 E 68.43 N 28.46 N 28.43 N 28.34 E 68.43 N 28.43 E 68.43 N 28.46 N 28.11 E 69.46 N 28.50 E 65.42 E 66.45 N 28.45 N 28.41 E 66.

99 E 68.46 E 67.21 E 69.39 E 68.72 E 69.61 E 68.40 N 28.76 E 69.12 E 65.38 N 28.65 E 69.36 E 69.80 E 70.44 E 68.41 N 28.16 E 68.16 E 71.41 N 28.47 E 63.38 N 28.76 E 67.41 N 28.38 N 28.41 N 28.46 E 68.41 N 28.54 E 66.46 E 68.36 N 28.17 E 72.38 N 28.40 N 28.38 N 28.36 N 28.93 E 69.38 N 28.15 E 66.41 N 28.38 N 28.84 E 68.38 N 28.38 N 28.47 E 66.36 N 28.38 N 28.44 E 68.38 N 28.38 N 28.76 E 66.38 N 28.41 N 28.41 N 28.38 N 28.39 E 71.71 E 69.40 N 28.74 E 68.36 E 69.41 N 28.N 28.58 E 69.38 N 28.38 E 69.44 E 68.38 N 28.27 E 70.93 E 69.41 N 28.75 E 69.19 E 68.69 E 68.66 E 67.34 E 66.05 E 69.40 N 28.40 N 28.38 N 28.57 E 66.41 E 69.38 N 28.40 N 28.41 N 28.40 N 28.58 E 68.38 N 28.78 E 69.40 N 28.38 N 28.01 Garhi Khan Muhammad Massuwali Drakhan Qubba Alam Shah Tharu Goth Dil Murad Lakha Abad Lunda Khumbi Gazan Chilbaghu Rukanpur Umed Ali Rahimabad Mithri Risaldar Muhabbat Khan Dalel Khan Khoso Pandi Koli Bapao Buhair Damb Dhingana Ali Jhok Mithra Kot Murid Kubhar Sumar Chachar Jalal Bakhshapur Bela Kajli Wali Muhammad Abdul Wahid Karim Bakhsh Goth Amir Khan Goth Allah Bakhsh Shadi Shahid Kasai Nasirabad Jhatpat Tegak Dinar Sahibdad Khangarh Chandia Miani Maluk Salgani .86 E 69.38 N 28.40 N 28.40 N 28.74 E 68.41 N 28.

43 Goth Dil Murad Khan Khosa Lashari Goth Mir Khan Hasan Khan Khuh Garhi Rahman Hatiari Dinu Shah Kasmani Bindi Adam Halim Mahar Adam Khoso Haidarpur Goth Nasir Khan Dasti Goth Firoz Khan Wagha Goth Gauhar Khan Goth Allahdad Pir Qalandar Mahmudi Nawa Kot Raja Kata Bupar Pir Bakhsh Daulatpur Nurpur Sijawal Chachar Farayo Bari Wazir Khan Khosa Garhi Sohrab Sarki Goth Abdul Ghafur Goth Attar Bhangar Goth Rasul Bakhsh Wagha Goth Muhammad Husain Goth Kalati Khan Gola Goth Dheran Faqir Kathur Jangijah Dhandwala Ahmadpur Lamma Kundiwalo Miani Band Bahadarpur Goth Dur Muhammad Faizabad Goth Nur Muhammad .28 E 67.05 E 69.33 N 28.71 E 68.93 E 69.35 N 28.35 N 28.31 E 68.82 E 66.33 N 28.33 E 68.80 E 69.39 E 68.56 E 69.78 E 69.36 N 28.35 N 28.46 E 68.39 E 68.35 N 28.31 N 28.33 N 28.29 E 66.39 E 68.31 N 28.35 N 28.41 E 68.46 E 68.36 N 28.36 N 28.31 N 28.37 E 70.35 N 28.46 E 68.35 N 28.13 E 70.38 E 68.33 N 28.35 N 28.71 E 68.84 E 71.36 N 28.33 N 28.33 N 28.33 N 28.34 E 67.33 N 28.86 E 68.41 E 68.96 E 69.82 E 67.31 N 28.49 E 69.46 E 68.31 N 28.44 E 68.65 E 69.33 N 28.35 N 28.91 E 68.35 N 28.N 28.31 N 28.35 N 28.66 E 69.64 E 68.60 E 72.00 E 69.48 E 68.33 N 28.33 N 28.33 N 28.75 E 69.33 N 28.33 N 28.35 N 28.31 N 28.44 E 68.33 N 28.36 N 28.33 N 28.41 E 69.31 N 28.33 N 28.33 N 28.58 E 68.39 E 68.99 E 65.76 E 69.33 N 28.06 E 68.48 E 68.33 N 28.36 N 28.

28 N 28.33 E 69.64 E 67.26 E 67.46 E 68.28 E 68.39 E 68.22 E 67.48 E 68.31 N 28.30 N 28.30 N 28.44 E 68.30 N 28.43 E 68.30 N 28.31 N 28.12 E 66.28 N 28.09 E 66.00 E 65.44 E 68.38 E 68.31 N 28.43 E 68.28 E 68.30 N 28.44 E 68.28 N 28.42 E 63.30 N 28.28 N 28.99 E 68.48 E 69.34 E 68.31 N 28.38 E 70.30 N 28.28 N 28.10 E 70.31 N 28.13 E 64.31 N 28.30 N 28.54 E 68.36 E 68.30 N 28.31 E 68.30 N 28.05 E 65.30 E 66.43 E 68.31 N 28.43 E 68.30 N 28.31 N 28.12 E 66.30 N 28.30 N 28.28 N 28.30 N 28.31 N 28.30 N 28.80 E 69.30 N 28.34 Mamal Goth Yar Ali Goth Sohbdar Sohnipur Goth Chachar Goth Dur Muhammad Jamali Abad Kuhan Kuhi Anjira Hatiari Toba Shimshan Sadiqabad Khumbra Sirki Abdul Karim Khoso Zangipur Alipur Goth Sahibdina Somra Goth Ali Bakhsh Khosa Goth Alan Khan Dasti Dasti Goth Sher Muhammad Jatol Goth Gulab Machhi Dilawarpur Goth Data Khan Domki Dang Wah Tajpur Goth Umar Khan Babar Raja Khan Garmap Chad Gidar Salambek Hurmagai RegiWakab Tarechri Fort Fazilpur Gandair Goth Nahran Tangwani Odhano Dil Murad Jacobabad Goth Khuda Bakhsh Lohra .30 N 28.30 N 28.30 N 28.28 E 68.28 N 28.30 N 28.31 N 28.N 28.29 E 67.29 E 68.28 N 28.31 N 28.46 E 66.31 N 28.81 E 68.44 E 66.31 N 28.06 E 68.30 N 28.30 N 28.13 E 69.46 E 68.68 E 68.58 E 68.33 E 68.30 N 28.96 E 69.30 N 28.28 N 28.

N 28.28
N 28.28
N 28.28
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.26
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.25
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23

E 68.34
E 68.26
E 67.44
E 71.17
E 69.81
E 69.65
E 69.43
E 69.36
E 68.84
E 68.76
E 68.73
E 68.61
E 68.54
E 68.48
E 68.46
E 68.46
E 68.39
E 68.38
E 68.33
E 68.26
E 68.24
E 68.23
E 70.06
E 69.98
E 69.78
E 69.75
E 69.75
E 69.66
E 69.29
E 69.28
E 69.24
E 68.64
E 68.48
E 68.44
E 68.43
E 68.26
E 66.47
E 65.95
E 69.93
E 69.65
E 69.48
E 69.39
E 69.24
E 69.18
E 69.18
E 68.99
E 68.84

Balach
Wasand Kator
Jhal
Jhauriwala Dahar
Garkano
Fatehpur
Makhan Belo
Khahi
Jumma Dakhan
Yar Muhammad Sarki
Bachro
Miral Nau
Jan Muhammad
Goth Gul Muhammad Katta
Goth Gulab Khan
Dangra
Goth Hasil Khan Domki
Goth Haji Khan Domki
Goth Gul Muhammad
Rojhan Kohna
Goth Sathi
Naubatpur
Goth Machhi
Sanjarpur
Ghundi
Shams Chipri
Bori
Shahwali
Haibat Khan Golo
Zorgarh
Ghora Ghat
Bhambul
Goth Chhuttal Khan
Goth Daman Shah
Jani Dero
Goth Shah Beg Mundrani
Kurk
Jhur
Allu
Wasti Jiwan Shah
Thul
Goth Sohrab
Malhar Gola
Kandhkot
Bhutto Bajkani
Masu Malik
Sher Wah

N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.23
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.21
N 28.20
N 28.20
N 28.20
N 28.20
N 28.20
N 28.20
N 28.20
N 28.20
N 28.20
N 28.20
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18

E 68.81
E 68.76
E 68.64
E 68.63
E 68.59
E 68.33
E 68.23
E 67.54
E 65.70
E 71.97
E 69.95
E 69.90
E 69.71
E 69.46
E 69.44
E 68.74
E 68.66
E 68.49
E 68.46
E 68.36
E 68.31
E 68.28
E 68.11
E 67.96
E 66.94
E 66.81
E 66.04
E 69.98
E 69.44
E 69.34
E 69.16
E 69.11
E 68.78
E 68.14
E 66.40
E 66.32
E 66.15
E 69.90
E 69.83
E 69.33
E 69.19
E 69.13
E 69.08
E 68.89
E 68.88
E 68.79
E 68.73

Khosa
Thul
Dina
Miral Purano
Ghania
Dadpur Jagir
Dhad
Kabbar
Tomalak
Ranhal
Ghaimi
Kot Sabzal
Langho
Goth Yaqub
Miani
Chandan
Sulaiman Chana
Shahbaz Khan Risaldar
Bachalpur
Mauladad
Tharari Bhaleno
Goth Wasta
Khanpur
Faizabad
Kandi
Kodarav
Shana
Walhar
Saindad Chachar
Sundrani
Sobdar
Azim Khan
Udi
Chachar
Archino
Lakhurian
Mauli
Makhan Shah
Kamu Shahid
Rais Malhar Lakhan
Haibat
Sheran
Khan Muhammad
Sama
Toj
Dal
Mirpur

N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.18
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.16
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15
N 28.15

E 68.51
E 68.51
E 68.49
E 68.38
E 68.36
E 68.28
E 68.28
E 68.24
E 68.04
E 68.02
E 66.70
E 66.47
E 71.42
E 71.18
E 69.73
E 69.60
E 69.28
E 69.23
E 69.18
E 69.04
E 68.66
E 68.49
E 68.48
E 68.36
E 67.86
E 67.61
E 67.41
E 66.42
E 64.88
E 63.21
E 70.00
E 69.90
E 69.78
E 69.68
E 69.39
E 69.19
E 69.16
E 68.63
E 68.44
E 68.39
E 68.31
E 68.29
E 68.23
E 68.23
E 68.19
E 67.47
E 67.16

Ghulam Ali Khan Katta
Abad
Garhi Chand
Detha
Bhalenoabad
Sanghar
Khair Wah
Chang
Usta Muhammad
Chandia
Rol
Diwani
Hukmawala Dahar
Tindanwali Dahar
Ubauro
Ranwati
Qabil Sawind
Dur Muhammad
Harun
Nar
Gujo
Banglo
Kaureja
Ramzanpur
Jafarabad
Jagirani
Dhori
Pishak
Bhakat
Godar
Goth Mir Muhammad
Dhandi
Khamiso Chachar
Rajanpur
Wasawa Chachar
Daho
Tori
Mian Sahib
Khairo Bhatti
Atai
Somanpur
Bajhani
Jahan Shah
Chajra
Reti
Tunia
Jahan

N 28.15
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.13
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.11
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10

E 66.07
E 70.93
E 69.29
E 69.18
E 69.13
E 69.08
E 69.01
E 68.71
E 68.54
E 68.29
E 68.11
E 68.07
E 65.95
E 70.73
E 69.75
E 69.61
E 69.49
E 69.48
E 69.44
E 69.34
E 69.08
E 68.99
E 68.78
E 68.71
E 68.53
E 68.43
E 68.12
E 66.84
E 66.25
E 69.49
E 69.44
E 69.36
E 69.29
E 69.23
E 69.14
E 69.09
E 68.93
E 68.81
E 68.66
E 68.58
E 68.53
E 68.33
E 68.28
E 68.11
E 68.01
E 67.91
E 67.12

Shahdadzai
Bandwala Toba
Bhanar
Kundhar
Gahi
Ghauspur
Fateh Khan
Chana
Humayun
Jumme Buhar
Tharari
Jafarabad
Wajo
Bahuwala Toba
Likpur
Muhammadpur
Kotlo Bolo
Stabo Bhayo
Basti Inait Shah
Abdur Rahman Wasa
Shah Muhammad Jelani
Khariro
Wasand Kalhoro
Garhi Budhal
Chodiho Jagir
Wakro
Nizamabad
Shaban
Jiwa
Isewari
Kau Malhan
Goth Dulla Lakhan
Goth Sanjar Chachar
Jafarabad
Jagan
Wasandpur
Karampur
Nur Muhammad Shujrah
Zarkhel Nau
Napar
Ghulam Haidar Sadhaio
Ghulam Khan
Ghausabad
Duniapur
Mehrabpur
Mohal
Hatachi

N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.10
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.08
N 28.06
N 28.06
N 28.06
N 28.06
N 28.06
N 28.06
N 28.06
N 28.06
N 28.06
N 28.06
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05
N 28.05

E 65.75
E 65.02
E 64.83
E 63.18
E 71.68
E 71.43
E 69.95
E 69.80
E 69.49
E 69.44
E 69.43
E 69.18
E 69.14
E 69.11
E 69.08
E 68.93
E 68.78
E 68.66
E 68.49
E 68.43
E 68.24
E 68.14
E 66.10
E 63.28
E 69.34
E 69.33
E 69.21
E 68.88
E 68.58
E 68.54
E 68.09
E 67.97
E 66.37
E 65.44
E 71.10
E 69.70
E 69.65
E 69.41
E 69.36
E 69.33
E 69.04
E 68.69
E 68.23
E 68.16
E 68.04
E 66.82
E 63.41

Drug
Nawar Imam
Arus
Rod
Bijnot
Miruwali
Gunji
Reti
Thatha Malhan
Pano Khalso
Jahanpur
Khambri
Dari
Landi
Datardino
Muhro Mari
Arija
Zarkhel Purano
Jagan
Gada Ali Khan
Jahanpur
Amirabad
Alat
Kithagi
Sahrani
Qadirpur
Faridabad
Pir Bakhsh
Sultan Kot
Abdal
Khudabad
Garhi Khairo
Zawa
Umarao
Khera Toba
Khairpur
Rahirki
Sarhad
Band
Jamal
Begari
Burira
Alanpur
Dodapur
Allahabad
Pashtkhana
Sargari

N 28.05
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.03
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.01
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 28.00
N 27.98

E 63.31
E 69.54
E 69.43
E 69.29
E 69.28
E 69.26
E 69.18
E 69.16
E 69.04
E 68.74
E 68.71
E 68.41
E 68.33
E 68.12
E 67.54
E 67.49
E 66.62
E 66.62
E 66.42
E 66.34
E 63.36
E 71.42
E 70.18
E 69.31
E 69.01
E 68.68
E 68.64
E 68.63
E 68.33
E 68.29
E 67.84
E 66.55
E 63.41
E 69.85
E 69.48
E 69.29
E 69.26
E 69.24
E 69.21
E 68.71
E 68.59
E 68.28
E 68.16
E 67.02
E 66.55
E 65.89
E 71.87

Mairum
Mirpur Mathelo
Atal Muradani
Laluwali
Bakro
Bindi
Bakhshpur
Wahadpur
Garhi Tego
Mian Muhammad
Garhi Dakho
Dasti
Tharari Nizam
Kur Biro
Shadihar
Barija
Jumazai
Damb
Malki
Tutak
Soragi
Sirdarwali
Tada Kandera
Ghotki
Muhro Mari
Lali Purani
Juneja
Lodra
Mail Khakrani
Shori
Gandakha
Hanjiri
Gulzar
Jampur
Kazi Wahan
Odhar Wali
Husain Beli
Tibbi
Bakhsho Ghota
Khanpur
Machi
Muhammadpur
Kotri
Pir Lakha
Churzai
Kalgali
Rukanwala

N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.98
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.96
N 27.95
N 27.95
N 27.95
N 27.95
N 27.95
N 27.95
N 27.95
N 27.95
N 27.95
N 27.95

E 69.93
E 69.41
E 69.29
E 69.26
E 69.21
E 69.18
E 68.88
E 68.66
E 68.64
E 66.57
E 66.54
E 66.52
E 66.50
E 66.45
E 66.25
E 69.41
E 69.29
E 69.21
E 69.18
E 69.09
E 69.08
E 69.03
E 68.89
E 68.79
E 68.79
E 68.76
E 68.69
E 68.48
E 68.19
E 68.09
E 68.04
E 67.81
E 67.72
E 67.51
E 66.96
E 64.82
E 62.88
E 71.50
E 71.08
E 69.66
E 69.51
E 69.43
E 69.33
E 69.26
E 69.23
E 69.13
E 69.09

Kunakal
Goth Lasuri
Bhatiyun
Lashkar Khan Bahishti
Bakhsho Goto
Bhab
Panah Shuja
Nawi Lali
Darkhan
Natwani
Kamal Khan
Nutiani
Muhammad Khan
Bajri
Shah Kata
Mathelo
Khuhara
Wadpagia
Gembra
Sadhuja
Sumar Chachar
Miral Chachar
Chiman Sukhpur
Rustam jo Goth
Rustam
Borari
Murid Sithar
Wahni
Shahbazi Mehr
Bako Sial
Sahjo Gopang
Imam Bakhsh Jamali
Shahan Palal
Mittha
Raika
Sardar Chah
Sohtagan
Matwaliwala Toba
Happewala
Dad Lighari
Pitapee
Walo Mahar
Janghiari
Shekhani
Ruk
Abdu Karim
Shahpur

11 E 68.91 N 27.23 E 69.21 E 68.91 N 27.93 N 27.95 N 27.91 N 27.56 E 68.93 N 27.24 E 68.91 N 27.95 N 27.53 E 68.38 E 69.46 E 71.93 N 27.61 E 64.49 E 63.91 N 27.91 N 27.91 N 27.33 E 69.48 E 68.29 E 68.95 N 27.63 E 68.93 N 27.14 E 68.14 E 68.57 Shahpur Taiyib Shikarpur Goth Kilch Punnu Bhatti Darkhan Musafir Chakal Galugah Walirah Adilpur Khadwari Muhammadpur Hakra Kheraj Nauwah Rahuja Karn Chhatto Odo Bambihar Fazalabad Gahno Wah Drib Morio Johan Khan Jatoi Bhatti Talaf Reg Farang Kakiwala Toba Jarwar Sher Khan Kolachi Phuldaho Dakhano Samun Wah Changulani Bakhsha Silra Budh Samma Khan Belo Wandh Mari Nim Waraso Busan Wasao Bhatti Hayat Gopang Minho Laghari Dur Muhammad Damb .93 N 27.09 E 65.N 27.93 N 27.93 N 27.93 N 27.91 N 27.95 N 27.93 N 27.19 E 69.59 E 68.93 N 27.59 E 68.36 E 68.93 N 27.93 N 27.91 N 27.14 E 69.78 E 68.16 E 68.81 E 68.03 E 69.23 E 68.69 E 63.93 N 27.95 N 27.91 N 27.25 E 69.19 E 69.31 E 69.06 E 66.91 N 27.09 E 68.38 E 69.91 E 68.95 N 27.53 E 69.93 N 27.91 N 27.91 N 27.41 E 69.93 N 27.91 N 27.91 N 27.93 N 27.93 N 27.73 E 68.01 E 67.09 E 68.36 E 69.95 N 27.93 N 27.91 N 27.91 N 27.16 E 69.88 E 68.11 E 69.95 N 27.44 E 69.91 N 27.91 N 27.91 N 27.46 E 68.43 E 68.

90 N 27.63 E 68.13 E 63.39 E 68.90 N 27.81 E 68.88 N 27.14 E 68.43 E 69.19 E 65.06 E 68.90 N 27.88 N 27.91 N 27.80 E 64.88 N 27.93 E 70.90 N 27.90 N 27.14 E 69.24 E 68.88 N 27.90 N 27.90 N 27.88 N 27.18 E 69.88 N 27.34 E 69.88 N 27.88 N 27.90 N 27.29 E 69.08 E 68.24 E 69.88 N 27.18 E 69.90 N 27.78 E 68.90 N 27.90 N 27.38 E 69.88 N 27.24 E 68.86 E 68.90 N 27.51 E 68.91 N 27.18 E 68.33 E 69.88 E 63.88 N 27.90 N 27.90 N 27.04 E 67.01 E 69.00 E 69.90 N 27.90 N 27.88 N 27.06 Ek Tai Tachab Malnas Sahta Dhago Sabani Ghari Dadloi Bulla Sarai Surga Ural Dahar Tanwari Saidullah Garhi Yasin Mundho Kalhora Bopho Pauwaro Alam Khan Juneja Gul Shah Hasan Bhatti Nabi Bakhsh Kotra Pariko Zayaki Jangal Sohro Qila Ladgasht Sandh Ari Mahar Mithri Sheru Mahar Bari Khabar Chachar Dari Nindapur Rupa Garh Garhi Halim Sherkot Nabi Shah Wagan Kazki Mari Warisdino Machhi Tajil Arbani Ghulam Hussain Hakra Dhingano Mahesar Luqman Sial Lal Khan Mastoi .11 E 69.90 N 27.44 E 68.88 N 27.07 E 68.88 N 27.33 E 68.71 E 68.19 E 68.90 N 27.90 N 27.88 N 27.50 E 62.28 E 69.88 N 27.19 E 69.90 N 27.88 N 27.N 27.28 E 68.90 N 27.90 N 27.14 E 68.72 E 66.13 E 68.90 N 27.90 N 27.44 E 69.89 E 66.34 E 69.90 N 27.13 E 69.90 N 27.74 E 68.88 N 27.

59 E 68.01 E 68.69 E 68.69 E 63.85 N 27.85 E 67.86 N 27.85 N 27.85 N 27.85 N 27.08 E 69.82 E 63.86 N 27.86 N 27.18 E 69.86 N 27.01 E 67.N 27.86 N 27.31 E 69.01 E 69.88 E 68.71 E 68.86 N 27.86 N 27.86 N 27.18 E 69.13 E 69.08 E 69.24 E 69.43 E 68.72 E 67.88 N 27.13 E 69.80 E 69.85 N 27.78 E 68.21 E 69.88 N 27.54 E 66.86 N 27.86 N 27.33 E 69.44 E 68.86 N 27.85 N 27.99 E 68.69 E 66.86 N 27.85 N 27.88 N 27.86 N 27.31 E 69.86 N 27.06 E 68.86 N 27.86 N 27.86 N 27.39 E 69.85 N 27.86 N 27.85 N 27.44 E 69.46 E 68.28 E 69.88 N 27.86 N 27.88 N 27.88 N 27.38 E 69.83 E 68.85 N 27.00 E 69.86 N 27.86 N 27.16 E 68.86 N 27.48 E 68.84 E 67.86 N 27.86 N 27.86 N 27.58 Shah Beg Dil Murad Khoso Sasol Jaggi Zayak Kallag Bhiri Laghari Wahi Dino Chhanwari Sanhro Goth Wazir Chachar Chak Kazi Badal Juma Laskani Agro Tarar Laskani Goth Pano Ghulam Ali Razkana Khan Sundar Beli Alahna Rabban Chak Wazirabad Aurangabad Naushahro Abro Miani Daulat Kakepota Tagudhar Nurgah Unar Sarho Ghangro Bhakkar Mahesar Dhing Chandia Qubba Saida Khan Reg Burida Islamgarh Naro Kazi Badal Garrkha Pano Aqil Baiji Nawi Chunga Phullu Bahman Bhirkan Lakhi Amrot .99 E 68.86 N 27.11 E 69.28 E 68.09 E 69.86 N 27.54 E 68.86 N 27.45 E 65.86 N 27.60 E 70.85 N 27.

36 E 69.83 N 27.81 N 27.11 E 68.83 N 27.41 E 69.85 N 27.81 E 68.36 E 68.09 E 68.18 E 68.83 N 27.34 E 68.11 E 68.83 N 27.16 E 69.83 N 27.59 E 64.N 27.21 E 68.83 N 27.41 E 69.83 N 27.85 N 27.83 N 27.83 N 27.44 E 68.81 N 27.23 E 68.83 N 27.83 N 27.83 N 27.68 E 68.28 E 68.85 N 27.83 N 27.44 E 69.81 N 27.85 N 27.33 E 69.14 E 68.83 N 27.83 N 27.16 E 68.41 E 68.39 E 68.83 N 27.06 E 69.83 N 27.99 E 67.83 N 27.85 N 27.33 E 69.39 E 68.29 E 69.85 N 27.85 N 27.02 E 67.78 E 68.51 E 68.83 N 27.85 N 27.04 E 68.21 E 69.09 E 69.21 E 68.83 N 27.43 E 68.46 E 68.84 E 68.85 N 27.19 E 69.14 E 68.13 E 69.83 N 27.26 E 68.83 N 27.85 N 27.92 E 66.02 E 67.85 N 27.81 N 27.44 E 69.83 N 27.85 N 27.85 N 27.81 N 27.81 N 27.85 N 27.85 N 27.83 N 27.89 E 69.13 Jeho Kakepota Hasan Wagan Bado Mevo Ghangro Kodnani Khan Jalbani Khalikdino Drakhan Ali Muhammad Sumro Jiand Lak Sijawal Muhammadi Tanwari Suharo Bhatti Chhutti Mitho Khan Shahdadkot Dilmurad Gabol Khanpur Goth Wariam Chachar Aithi Tali Shahu Indhar Baiji Purani Farrukhpur Nauraja Sarmannu Abdu Mata Ahsan Junejo Wasil Ali Khan Wasul Khan Kalhoro Abid Markhiani Jummu Agham Gachal Arzi Bhutto Haidar Ditth Silra Khand Bhatamber Reg Gaji Gadani Makahi Bambli Lakho Mahar Lanjar Jowar Shah Drib Salihani .77 E 69.85 N 27.

82 E 66.73 E 69.58 E 69.12 E 68.80 N 27.80 N 27.39 E 68.80 N 27.81 N 27.81 N 27.24 E 68.13 E 69.81 N 27.80 N 27.16 E 68.21 E 67.81 N 27.06 E 69.81 N 27.92 E 67.18 E 69.29 E 69.81 N 27.81 N 27.31 E 68.80 N 27.78 E 69.78 N 27.12 E 68.06 E 69.60 E 66.08 E 69.29 E 68.80 N 27.81 N 27.78 E 68.80 N 27.81 N 27.34 E 68.43 E 69.N 27.44 E 69.81 N 27.81 N 27.80 N 27.97 E 67.23 E 69.80 N 27.80 N 27.80 N 27.80 N 27.80 N 27.81 N 27.19 E 68.80 E 69.80 N 27.80 N 27.19 E 68.01 E 68.06 E 69.24 E 69.80 N 27.80 N 27.81 N 27.43 Sali Mochi Irazi Saidki Goth Sadiq Shah Makoro Kata Panwari Deda Bichanji Qasim Ruk Amrot Nau Abdul Rahim Darkhan Sangi Markhiani Nazar Ghangro Mujahid Goth Shahjo Lao Lathori Chakku Zardak Sher Kumb Madagarh Yaro Lund Mitho Lund Bhitur Gajaro Pano Kharkhaso Kuta Goth Baqaabad Bagpai Daphar Darkhan Ratodero Silra Haider Chandia Bakhsho Sario Terapur Changa Goth Gullan Karira Sandio Mahmud Goru Khuzdar Ghazgi Muhammad Tahir Gadani Wahi Ghoto .81 N 27.81 N 27.80 N 27.80 N 27.81 N 27.81 N 27.80 N 27.81 N 27.84 E 66.08 E 69.83 E 68.01 E 67.44 E 69.80 N 27.04 E 68.80 N 27.81 N 27.59 E 68.80 N 27.81 N 27.06 E 63.11 E 69.76 E 68.59 E 66.80 N 27.81 N 27.64 E 68.39 E 68.02 E 67.36 E 68.

38 E 69.24 E 69.26 E 69.78 N 27.69 E 67.76 N 27.76 N 27.11 E 68.23 E 69.76 N 27.76 N 27.33 E 69.76 N 27.78 E 69.26 E 68.76 N 27.39 E 69.78 N 27.78 N 27.01 E 67.81 E 68.76 N 27.76 N 27.33 E 68.31 E 69.76 N 27.11 E 69.23 E 68.78 N 27.61 E 67.19 E 69.43 E 69.04 E 67.48 E 68.28 E 68.01 E 68.78 N 27.78 N 27.78 N 27.78 N 27.78 N 27.78 N 27.76 N 27.76 N 27.78 N 27.29 E 68.76 N 27.44 E 68.34 E 69.76 N 27.04 E 69.76 N 27.76 N 27.60 E 63.43 E 68.18 E 69.38 E 68.76 E 69.76 N 27.78 N 27.39 E 68.78 N 27.38 E 68.76 N 27.03 E 68.78 N 27.78 N 27.16 E 68.64 E 66.76 N 27.76 N 27.78 N 27.09 E 68.76 N 27.47 Pathan Mahar Naro Amal Hati Gopang Meghwar Hasul Sultanpur Noloi Dingaro Husen Hajam Taib Chhajra Panju Lurar Walidad Nabi Bakhsh Jatoi Sir Chandio Nokaji Khoshk Mianrud Goth Abdullah Gadani Lund Bazar Karampur Warwaro Shahpur Ranihar Goth Rustam Ghari Napar Hayat Qasimpur Garang Palija Jiandodero Tarai Chhato Mangi Mangi Masu Dero Juneja Belharo Karam Ali Gopang Miro Khan Tharu Purana Chhajri Pallo Khan Bago Dero Shahil Burra Jhalaru Akaru Kunj .78 N 27.79 E 67.39 E 69.76 N 27.76 N 27.76 N 27.76 N 27.76 N 27.62 E 67.19 E 66.76 N 27.78 N 27.76 N 27.24 E 68.23 E 69.N 27.19 E 69.83 E 68.76 N 27.17 E 66.

75 N 27.73 N 27.96 E 67.84 E 68.16 E 68.08 E 69.09 E 67.75 N 27.75 N 27.14 E 69.19 E 69.75 N 27.73 N 27.73 N 27.88 E 68.73 N 27.75 N 27.75 N 27.41 E 68.96 E 67.75 N 27.79 E 68.73 E 63.36 E 68.73 N 27.73 N 27.11 E 69.94 E 67.33 E 68.75 N 27.75 N 27.75 N 27.75 N 27.73 N 27.23 E 68.N 27.75 N 27.73 N 27.75 N 27.75 N 27.33 E 69.14 E 69.76 N 27.75 N 27.75 N 27.73 N 27.16 E 69.75 N 27.75 N 27.73 N 27.06 E 67.08 E 68.19 E 68.73 N 27.91 E 67.51 E 69.73 N 27.75 N 27.73 N 27.75 N 27.75 N 27.75 N 27.24 E 69.19 E 69.75 N 27.75 N 27.87 E 67.08 E 69.16 Duzab Lohi Arero Naro Hamthar Khabar Indhar Barth Napar Junas Chodheo Bohi Datu Machhi Darya Khan Surho Goth Katta Sangi Bandi Dhareja Bagarji Madeji Chhango Rahujo Panju Kinaro Wasand Jeho Pir Bakhsh Bhutto Miani Nur Mallah Kurai Goth Shah Ali Gopang Chhori Chakar Allahrakhyo Juneja Pholro Kur Ibrahim Khuhi Khengi Ali Bakhsh Pitafi Bilihni Bhaya Rahuja Nasirabad Arain Tajodero Salar Janwari Bangaldero Sher Khan Hakra Tharu Waddo Shahpur Thul Allahabad Rap Kur Mohbat Karkh .86 E 67.11 E 69.36 E 68.75 N 27.34 E 68.75 N 27.44 E 68.75 N 27.21 E 69.82 E 67.13 E 69.73 N 27.73 N 27.06 E 68.87 E 69.74 E 68.21 E 69.28 E 68.73 N 27.03 E 68.44 E 68.73 N 27.81 E 68.06 E 69.94 E 67.75 N 27.

70 N 27.88 E 69.28 E 69.89 E 68.68 N 27.68 N 27.28 E 69.87 E 67.96 E 67.70 N 27.81 E 66.71 N 27.70 N 27.70 N 27.68 N 27.24 E 68.70 N 27.68 N 27.81 E 67.N 27.70 N 27.70 N 27.96 E 68.70 N 27.86 E 67.68 N 27.18 E 67.86 E 67.91 E 67.70 N 27.71 N 27.71 N 27.13 E 69.94 E 67.22 E 66.71 N 27.70 N 27.21 E 69.68 N 27.79 E 69.68 N 27.73 N 27.68 N 27.94 E 67.42 E 66.91 E 67.70 N 27.33 E 68.36 E 68.08 E 68.68 N 27.68 N 27.70 N 27.79 E 69.16 E 68.97 E 67.84 E 67.78 E 63.70 N 27.68 N 27.70 N 27.68 N 27.96 E 67.96 E 67.73 N 27.68 N 27.99 E 67.89 E 67.71 N 27.71 E 66.96 E 68.71 E 69.79 E 67.71 N 27.18 E 69.68 N 27.07 E 63.71 N 27.71 N 27.86 E 68.71 N 27.68 N 27.39 E 68.71 N 27.01 E 68.16 Washuk Kechi Chah Bundlee Dabar Wahan Qabil Jagirani Khanwah Khairodero Mahbub Bungalow Wahid Dino Kazi Chehi Machhi Kori Mubarakpur Farid Mahar Mari Sukkur Panjodero Chosul Butthi Dulari Khan Bhatti Jalal Usman Gopang Kaim Gopang Mail Kalhoro Kur Ismail Murid Machhi Khaira Garhi Wandhari Ropahar Mangu Ladho Dhanan Mandodero Rohri Rahuja Garhi Kur Ali Khan Bahram Hethion Chelo Kur Hasan Garhi Sher Muhammad Naich Dhiro Jagir Khenji Shahr Ajab Teghab Hok Chah Kachelo Dhandi .66 E 64.16 E 67.70 N 27.66 N 27.68 N 27.04 E 69.68 N 27.33 E 67.70 N 27.

01 E 67.63 N 27.69 E 68.61 N 27.63 N 27.66 N 27.18 E 68.65 N 27.65 N 27.01 E 68.14 E 69.31 E 68.19 E 68.91 E 67.66 N 27.93 E 63.89 E 67.24 E 68.63 N 27.65 N 27.61 N 27.66 N 27.66 N 27.28 E 68.66 E 68.66 N 27.84 E 67.63 N 27.63 N 27.98 E 68.02 E 68.38 E 68.66 N 27.14 E 67.61 N 27.71 E 68.79 E 66.65 N 27.35 E 69.65 N 27.65 N 27.66 N 27.33 E 68.08 E 68.96 E 68.63 N 27.63 N 27.89 E 67.61 E 69.02 Minhon Chachar Panwhar Ulra Jagir Murid Naudero Tharari Zakria Kothi Raonti Hasla Khuda Kur Kamal Khan Dost Ali Nau Nal Bibi Lor Kand Kargosh Dra Khan Jo Goth Bhiro Babarloi Beharlo Kot Mir Muhammad Khan Phul Pota Saidodero Dhamraha Hulia Juneja Wariaso Jagir Kur Sulaiman Dinar Kandhla Ar Kohar Daro Gabol Kotri Kanga Arija Ghulam Basu Chacha Acha Pir Kario Murad Ali Ali Muhammad Buhar Wakro Jagir Khormastan Sangrar Moria Faqir Agani Mahiota Husain Abra .04 E 67.66 N 27.65 N 27.63 N 27.66 N 27.63 N 27.94 E 67.63 N 27.11 E 68.65 N 27.N 27.03 E 69.63 N 27.66 N 27.65 N 27.19 E 69.66 N 27.09 E 69.65 N 27.59 E 68.94 E 67.49 E 69.66 N 27.19 E 63.65 N 27.54 E 69.65 N 27.01 E 68.09 E 68.82 E 67.66 N 27.83 E 68.66 N 27.63 N 27.36 E 68.66 N 27.65 N 27.14 E 68.66 N 27.61 N 27.87 E 66.63 N 27.99 E 67.29 E 68.82 E 67.

86 E 68.60 E 69.56 N 27.56 N 27.55 N 27.39 E 69.60 N 27.55 N 27.61 E 68.55 N 27.60 N 27.56 N 27.92 E 67.60 N 27.58 N 27.56 E 69.78 E 68.55 N 27.56 N 27.97 E 67.56 N 27.58 N 27.56 N 27.60 N 27.61 N 27.58 N 27.60 N 27.55 N 27.56 N 27.79 E 67.58 N 27.92 E 69.88 E 68.58 N 27.84 E 67.94 E 69.56 N 27.11 E 67.26 E 68.87 E 66.56 N 27.58 N 27.56 N 27.61 N 27.81 E 67.92 E 67.58 N 27.63 E 69.18 E 68.56 N 27.58 N 27.55 N 27.60 N 27.97 Chhajra Lakha Mohbat Khan Buldi Nandewaro Trighati Begmanji Pir jo Goth Sadarji Bhatti Qubba Shah Muhammad Qambar Kalar Wah Phatuhal Nozman Jagir Ghaibi Dero Greshak Saboo Dadrah Kandra Thahri Aqil Walid Khedkar Bero Chandia Kahi Mehu Zurat Pir Umar Rahman Patni Mitthodero Abri Changro Lakhtia Ber Pahwaro Sono Waggan Bagh Bachal Jat Guzarzai Kandahu Vas Manganwari Ahmadpur Mian Khan Phul Larkana Qubba Yusuf Shah Jilani Kot Rato Dero .13 E 68.62 E 64.58 N 27.89 E 69.66 E 68.55 N 27.61 N 27.N 27.86 E 67.60 N 27.96 E 67.60 N 27.55 N 27.53 E 68.09 E 68.55 N 27.01 E 67.24 E 68.94 E 67.79 E 67.56 N 27.60 N 27.58 N 27.18 E 68.02 E 67.60 N 27.07 E 67.54 E 68.64 E 65.60 N 27.07 E 67.55 E 68.11 E 68.99 E 67.60 N 27.06 E 68.83 E 68.51 E 68.21 E 68.11 E 68.21 E 68.

50 N 27.50 N 27.91 E 67.53 E 68.51 N 27.50 N 27.53 N 27.74 E 65.50 N 27.24 E 68.16 E 69.48 N 27.77 E 67.53 N 27.03 E 68.92 E 69.53 N 27.96 E 67.50 N 27.48 N 27.43 E 68.53 N 27.30 E 69.89 E 67.53 N 27.96 E 67.50 N 27.55 N 27.N 27.50 N 27.53 N 27.55 N 27.82 E 67.48 N 27.89 E 68.04 E 68.53 N 27.53 N 27.81 E 68.73 E 68.04 E 69.02 E 67.51 N 27.48 N 27.01 E 67.76 E 68.50 N 27.51 N 27.49 E 69.92 E 67.55 N 27.91 E 67.24 E 68.51 N 27.26 E 69.01 E 67.50 N 27.51 N 27.91 E 67.53 N 27.39 E 68.89 E 67.48 E 67.53 N 27.50 N 27.92 Drib Mitho Puna Kanwar Garhi Khair Muhammad Pishuk Wawri Ghari Khahi Qubba Qadir Bakhsh Kandri Khairpur Phullo Sanahri Sharifani Gathar Hani Potho Daryaro Luqman Mahesar Ripri Maharwada Khairpur Juso Pakkha Jakhar Jakar Khandu Kochau Chapaka Bitri Abad Bahara Yare Dero Wagan Pechoha Maklani Lalu Ranwak Chirwaro Pachka Rajahar Bargah Tando Nazar Ali Mujhad Abad Nawa Rashid Waggan Ghogharo Obedani .03 E 68.51 N 27.51 N 27.48 N 27.51 N 27.53 N 27.53 N 27.23 E 68.79 E 69.82 E 65.26 E 66.51 N 27.55 N 27.06 E 68.48 N 27.46 E 68.55 N 27.48 N 27.51 N 27.83 E 68.50 N 27.43 E 67.87 E 67.53 N 27.66 E 68.96 E 67.82 E 67.13 E 68.21 E 68.

64 E 68.45 N 27.41 N 27.14 E 68.45 N 27.79 E 67.18 E 68.46 N 27.13 Bukejani Gul Buriro Shahana Kamarod Mithrau Shadi Shahid Thariri Hasham Khapari Hazarganji Gwani Kalat Gundra Bahar Khan Lashari Panero Tando Masti Khan Pakki Khui Saidi Rajidero Faridabad Baqirani Pathan Thulla Umar Bhaiyo Ashabo Thariri Warah Mirzapur Liari Baku Lashari Mari Kamaldero Abad Purana Bakadero Mehrabpur Garelo Hamid Rajpari Arija Bakhsh Jatoi Tarai Dera Lalu Lakhiar Thano Junani Sanwar Kinju Gumbaz Mamro .41 N 27.41 N 27.12 E 68.74 E 67.45 N 27.51 E 68.39 E 67.41 N 27.68 E 68.43 N 27.79 E 67.74 E 63.26 E 68.41 N 27.45 N 27.43 N 27.41 N 27.41 N 27.46 N 27.46 N 27.86 E 67.89 E 68.11 E 68.97 E 67.07 E 66.89 E 67.48 N 27.45 N 27.65 E 69.N 27.43 N 27.46 N 27.48 N 27.43 N 27.43 N 27.45 N 27.45 N 27.41 N 27.68 E 68.18 E 68.43 N 27.12 E 68.23 E 68.15 E 65.56 E 68.41 N 27.82 E 66.09 E 67.43 N 27.45 N 27.45 N 27.79 E 68.41 N 27.44 E 68.84 E 67.07 E 67.83 E 67.45 N 27.45 N 27.48 N 27.43 N 27.45 N 27.73 E 63.81 E 68.66 E 68.71 E 68.41 N 27.46 N 27.12 E 66.69 E 68.43 N 27.09 E 68.07 E 67.48 N 27.45 N 27.45 N 27.82 E 67.59 E 68.44 E 68.45 N 27.38 E 68.94 E 67.46 N 27.76 E 68.65 E 69.45 N 27.

23 E 68.51 E 68.38 E 68.84 E 67.26 E 68.34 N 27.34 N 27.39 N 27.N 27.66 E 68.34 N 27.54 E 68.38 N 27.39 N 27.61 E 67.36 N 27.73 E 68.12 E 68.36 N 27.64 E 68.79 E 66.35 E 68.54 E 68.35 Mithri Jat Kaleri Agra Ihsan Wahan Muradi Nang Dara Nag Konesra Fatehpur Khohra Jada Hatri Kot Chandka Amrot Gud Wakro Dokri Gujjar Nasirabad Hamal Dhudo Langreji Mithan Fakir Tando Shah Goth Rind Arbani Chudaho Pipri Nurpur Mandhra Ghazi Kohawar Haji Karam Khan Tando Mir Imam Talpur Kot Diji Chawnro Qaim Gopang Pir Guda Dukkar Gambat Jamra Pathan Miandad Chinji Adi Lashari Jalbani Mirpur Gahi Wad .18 E 68.39 N 27.36 N 27.38 N 27.06 E 67.69 E 68.38 N 27.34 N 27.34 E 68.71 E 68.67 E 65.91 E 67.39 N 27.38 N 27.38 N 27.11 E 67.49 E 68.09 E 68.38 N 27.38 N 27.36 E 67.38 N 27.59 E 68.06 E 67.36 N 27.73 E 68.34 N 27.89 E 67.28 E 68.34 N 27.34 N 27.51 E 68.69 E 67.98 E 68.76 E 68.38 N 27.38 N 27.39 N 27.38 N 27.87 E 67.63 E 68.38 N 27.34 N 27.41 E 68.15 E 68.34 N 27.82 E 67.36 N 27.36 N 27.34 N 27.34 N 27.38 N 27.28 E 68.53 E 68.38 N 27.36 N 27.39 N 27.34 N 27.71 E 68.34 N 27.36 N 27.38 N 27.66 E 68.12 E 68.36 N 27.61 E 66.36 N 27.34 N 27.01 E 66.71 E 68.39 N 27.

26 N 27.14 E 68.24 N 27.34 N 27.28 N 27.93 E 68.33 N 27.31 N 27.34 E 68.31 N 27.34 E 64.08 E 68.43 E 68.28 N 27.24 E 64.38 E 69.28 N 27.44 E 68.81 E 67.31 N 27.29 N 27.29 N 27.29 N 27.28 N 27.04 E 67.29 E 68.29 N 27.72 E 65.16 E 68.24 N 27.42 E 64.64 E 68.48 E 68.51 E 68.28 N 27.28 N 27.96 E 67.33 N 27.31 N 27.44 E 68.94 E 67.31 N 27.33 N 27.30 E 63.14 E 68.46 E 64.28 N 27.26 N 27.26 N 27.34 E 68.01 E 66.28 N 27.11 E 67.31 N 27.29 N 27.42 E 63.26 N 27.66 E 67.28 N 27.59 E 68.67 E 67.28 N 27.67 E 65.24 E 65.N 27.24 N 27.72 E 69.31 N 27.33 N 27.66 E 68.41 E 68.66 E 67.29 N 27.61 E 64.13 E 69.31 N 27.54 E 68.33 N 27.26 N 27.24 N 27.26 N 27.29 N 27.26 N 27.09 Kacha Daman Nurpur Hasan Wahan Badrah Wad Thana Palantak Miano Jaskani Ujan Panju Hajan Draza Goth Piyala Ganghirko Thet Data Chandio Sorab Larak Pathano Sobhadero Kandhira Garhi Jebri Tharo Nigindap Katahar Ranipur Riyasat Ranipur Beli Gaji Bothiro Baledai Saidpur Harbab Sorap Yalani Karod Chanreji Bapha Bhalar Gajidero Karani Choli Faridabad Tans Tump Gadeji Sum Sagyun Fatehpur Khacharpur .12 E 68.39 E 67.51 E 68.26 N 27.18 E 67.28 E 68.49 E 68.73 E 68.26 N 27.31 N 27.31 N 27.

91 E 69.34 E 68.24 N 27.66 E 65.77 E 67.23 N 27.51 E 68.18 N 27.15 E 69.66 E 68.23 N 27.23 N 27.18 N 27.29 E 68.19 N 27.46 E 68.N 27.18 N 27.24 E 68.26 E 68.23 N 27.23 N 27.04 E 68.18 N 27.07 E 68.66 E 68.09 E 68.18 N 27.26 E 68.23 N 27.18 N 27.69 E 63.18 N 27.19 N 27.18 N 27.16 N 27.98 E 68.02 E 67.21 N 27.18 N 27.19 N 27.26 E 68.27 E 64.70 E 68.23 N 27.33 E 68.24 E 67.76 E 69.96 E 67.21 N 27.18 N 27.19 N 27.69 E 64.16 E 67.18 N 27.06 E 68.23 N 27.19 N 27.21 N 27.19 N 27.84 E 67.18 N 27.18 N 27.16 N 27.18 N 27.21 N 27.48 E 68.08 E -0.18 N 27.21 N 27.41 E 68.19 N 27.23 N 27.63 E 68.08 E 68.18 N 27.36 E 68.18 N 27.02 E 67.81 E 67.31 E 69.23 N 27.46 E 68.01 E 67.94 E 67.57 E 66.19 N 27.71 E 65.11 E 69.07 E 68.19 N 27.21 N 27.39 E 68.18 N 27.99 Manjan Mirahu Ghazi Tigir Goth Wehar Budho Dero Samtia Goth Paracho Gorkan Gajozai Hur Ab Hingorja Goth Qabulo Goth Qazi Muhammad Arif Kothi Sadozai Mugalgor Phariaro Nur Bozdar Jalalani Setharja Dehat Mohbatdero Sial Lundi Goth Badhal Lakhiar Goth Thariri Muhabbat Chuchra Gendahu Bozdar Waryam Khuda Bakhsh Mangnapota Rahapota Khan Wahan Tando Gul Shah Kauro Khushk Soi Lashari Radhan Mehar Madde Drakalo Sorenkik Kadanwari Abad Chundka .

11 N 27.65 E 69.33 E 68.41 E 68.13 N 27.13 N 27.43 E 68.18 E 67.13 N 27.09 N 27.41 E 68.11 N 27.49 E 68.14 N 27.16 N 27.76 E 67.31 E 68.83 E 63.09 N 27.01 E 68.43 E 68.27 E 63.01 E 67.14 N 27.08 N 27.16 N 27.11 N 27.11 N 27.72 E 67.13 N 27.14 N 27.40 E 69.23 E 68.08 N 27.06 E 68.58 E 68.14 N 27.55 E -0.13 N 27.11 N 27.04 E 68.66 E 65.16 N 27.16 N 27.09 N 27.67 E 67.13 N 27.18 E 68.21 E 67.84 E 67.09 N 27.09 N 27.16 N 27.21 E 68.13 N 27.52 E 69.41 E 63.14 N 27.64 E 63.13 N 27.14 N 27.09 N 27.19 E 68.09 N 27.21 E 68.57 E 65.59 E 64.N 27.11 N 27.08 E 68.39 E 68.16 N 27.19 E 68.09 N 27.14 N 27.11 N 27.16 E 67.09 N 27.14 N 27.33 E 68.14 N 27.15 E 69.08 N 27.38 E 68.26 E 67.09 N 27.36 E 68.31 Deparja Mad Ibiani Shekhani Bhaur Qambar Grawag Saido Rasulabad Kotri Dewan Mohbatdero Muso Dero Bakhri Salari Dostinzai Buzurg Gaz Miaree Saleh Sahto Shahmir Dero Nawa Goth Kolachi Bahadurpur Goth Fateh Khan Washap Sorah Godhu Hindu Pir Watio Machi Morio Goth Mari Bhangar Kandani Tagas Waeji Langirji Mihrabpur Behlani Dhodha Goth Parvez Shah Khairpur Nathan Shah Goza Gajar Raju Bhambhra Hindari Tando Mir Ali Halani .11 N 27.11 N 27.33 E 68.46 E 68.14 N 27.96 E 67.94 E 68.

03 N 27.01 N 27.08 N 27.21 E 68.61 E 68.08 N 27.11 E 68.38 E 68.89 E 65.06 N 27.06 N 27.39 Chachik Pir Mard Ladho Bisharat That Muso Khairo Dero Goth Rahman Khosa Thari Jiando Rajpar Bhogri Nao Abad Mirzapur Sethar Kandiaro Salehpur Abad Sonabindi Bago Dero Hudishi Sareki Mithrau Mauledino Haji Chibhar Banbhan Kharik Jiapota Ghangera Haji Shah Gath Bhago Dero Seri Goth Waheji Laddho Ghara Bansar Kathore Hoth Khan Jalbani Khuda Bakhsh Jalbani Said Suja Ghulam Shah Kala Tagar Haji Khan Chandio Sita Road Wasaya Makhi Haji Mihrab Mian Kalat Kharara Tatah Mahar Haji .14 E 68.04 N 27.34 E 68.03 N 27.11 E 68.06 N 27.52 E 68.04 E 67.71 E 67.09 E 68.19 E 68.52 E 66.23 E 68.03 N 27.04 N 27.03 N 27.31 E 68.06 N 27.28 E 68.36 E 68.03 N 27.22 E 65.04 E 68.77 E 67.06 N 27.03 N 27.41 E 68.66 E 65.01 E 68.04 N 27.08 N 27.24 E 68.04 N 27.04 N 27.06 N 27.84 E 67.04 N 27.06 N 27.24 E 68.06 N 27.01 E 67.06 N 27.24 E 68.04 N 27.03 N 27.72 E 67.96 E 68.06 N 27.06 N 27.03 N 27.11 E 68.06 N 27.03 N 27.N 27.03 N 27.54 E 69.04 N 27.04 N 27.21 E 68.03 N 27.11 E 68.52 E 68.81 E 68.51 E 68.56 E 65.04 N 27.99 E 67.08 N 27.43 E 68.01 N 27.08 N 27.04 N 27.39 E 68.02 E 67.33 E 68.04 N 27.29 E 68.09 E 67.28 E 68.03 N 27.04 N 27.08 N 27.06 N 27.

98 N 26.52 E 68.06 E 67.98 N 26.10 E 64.01 N 27.91 E 67.98 N 26.99 N 26.24 E 68.53 E 68.47 E 63.98 N 26.96 N 26.62 E 65.99 N 26.96 N 26.99 N 26.41 E 68.08 E 69.11 E 68.49 E 66.51 E 68.33 E 68.12 E 68.96 N 26.24 E 68.99 N 26.34 E 68.46 E 68.01 N 27.98 N 26.48 E 68.98 N 26.07 E 67.19 E 68.98 N 26.96 N 26.41 E 64.46 E 68.99 N 26.99 N 26.94 N 26.81 E 67.99 N 26.96 N 26.99 N 26.96 N 26.07 E 69.01 N 26.67 E 67.98 N 26.96 N 26.12 E 64.N 27.12 E 68.56 E 68.59 E 68.01 N 27.98 N 26.18 E 68.31 E 68.01 N 27.96 N 26.96 N 26.13 E 68.98 N 26.01 N 27.99 N 26.12 E 68.59 E 68.01 E 67.06 E 68.18 E 68.01 N 27.94 N 26.04 E 67.24 E 68.87 Bazidpur Kandhar Darbelo Band Mahi Sita Khatri Ahori Parwan Pir Wasan Rajo Daheri Kaisar Khan Mari Saidpur Dingaro Biduk Larak Saheto Manjit Rahuja Khanpur Qila Gwarjak Dashtak Jangwaro Sutiaro Wahga Lakha Larak Taggar Nasir Muhammad Mahri Rustam Khan Shahr Sarkaoran Qila Khudabadan Adan Sawari Kanchhi Jalalani Akri Sattardino Mangria Dali Bhorti Kakkar Tor Panjgur Mundo Tharu Shah Morio Pat .51 E 68.96 N 26.99 N 26.99 N 26.98 N 26.99 N 26.67 E 67.69 E 65.96 N 26.02 E 67.94 E 68.74 E 66.94 N 26.99 N 26.26 E 68.01 N 27.

93 N 26.89 N 26.42 E 67.83 N 26.89 N 26.88 N 26.93 N 26.30 E 65.93 N 26.09 E 63.86 N 26.89 N 26.86 N 26.83 N 26.83 N 26.83 N 26.69 E 67.25 E 64.87 E 67.89 N 26.93 N 26.86 N 26.91 N 26.86 N 26.44 E 68.84 N 26.41 E 63.21 E 68.58 E 68.53 E 68.47 E 66.88 N 26.89 N 26.81 E 65.11 E 67.89 N 26.26 E 68.83 N 26.30 E 69.19 E 68.89 N 26.11 E 67.86 N 26.51 E 69.12 E 68.51 E 68.36 E 68.96 E 67.46 E 67.88 N 26.88 N 26.86 N 26.37 E 69.68 E 68.84 N 26.84 N 26.94 N 26.88 N 26.72 E 63.11 E 67.53 E 68.06 E 66.94 N 26.89 N 26.65 E 68.91 N 26.91 N 26.91 N 26.80 E 65.26 E 67.00 E 63.56 E 68.91 N 26.98 E 68.02 E 67.88 N 26.97 E 67.83 E 65.84 N 26.31 E 68.86 N 26.67 E 67.39 E 68.19 E 68.48 E 68.88 N 26.78 Ghichak Binga Kalat Mari Sand Sakhidad Wahi Tharra Mubho Wahlir Kandiari Dingo Bhiria Thal Hotchand Rajo Dero Daulat Jalbani Mohlan Goth Mehran Gul Muhammad Ladho Dero Pelar Pasht Koh Bizhban Chah Tajjal Husain Pata Karaundi Machar Phulji Kasbo Barsoli Kalat Sahta Chang Chahi Mithiani Puranadero Kanoji Tank Na Bar Saidpur Latif Arain Korak Gar Latif Basira Naushahro Firoz Sehra Hairo Khan Lakator Gwargo .N 26.44 E 68.91 N 26.91 N 26.82 E 66.41 E 65.83 N 26.89 N 26.

74 N 26.74 N 26.91 E 67.33 E 68.96 E 67.24 E 67.71 N 26.65 E 63.14 E 68.09 E 69.78 N 26.69 E 68.74 N 26.43 E 68.73 N 26.19 E 68.79 N 26.41 E 68.81 N 26.94 E 68.93 E 68.78 N 26.76 N 26.78 N 26.78 N 26.89 E 67.76 Bhangu Bahawalpur Turko Darera Tal Kakeputra Goth Mahi Waggan Mondar Gwani Niyundra Pholri Pad Idan Chiho Burara Hot Khan Chandia Deparja Goth Malkan Drigh Mathin Dingri Uman Waswani Wasw Labana Nurpur Sumrahu jo Tar Lalu Phul Chaneja Haji Khan Sewe Jamali Markan Padri Akra Manahi Puran Dadu Doleji Daf Surin Damb Tetri Bhuk Lalia Pipri Khaliq Tur Pud Dhurio Buo Chinari Wasayo Khan Abra .19 E 68.46 E 69.78 N 26.76 N 26.90 E 68.76 N 26.74 N 26.74 N 26.77 E 65.26 E 67.69 N 26.79 N 26.79 N 26.39 E 67.79 N 26.01 E 67.11 E 68.76 N 26.78 N 26.16 E 67.N 26.69 N 26.00 E 69.73 N 26.19 E 68.16 E 68.53 E 68.73 N 26.29 E 68.71 E 69.46 E 67.91 E 67.72 E 69.74 N 26.39 E 68.51 E 68.24 E 68.78 N 26.26 E 69.79 N 26.76 N 26.79 N 26.73 N 26.78 N 26.26 E 68.89 E 67.96 E 67.73 N 26.71 N 26.73 N 26.91 E 67.73 N 26.07 E 67.76 N 26.81 E 65.73 N 26.78 N 26.37 E 69.06 E 68.81 N 26.46 E 68.92 E 67.69 N 26.71 N 26.69 N 26.71 N 26.69 N 26.01 E 67.

54 N 26.61 N 26.39 E 67.68 N 26.56 N 26.59 N 26.47 E 68.79 E 66.59 N 26.53 E 69.81 E 67.14 E 67.99 E 67.71 E 65.63 N 26.68 N 26.64 N 26.56 N 26.54 N 26.69 N 26.94 E 67.54 E 65.61 N 26.63 N 26.91 E 67.56 N 26.24 E 69.02 E 67.68 N 26.02 E 63.21 E 68.54 N 26.49 E 70.63 N 26.92 E 67.88 E 68.86 E 68.59 N 26.N 26.68 N 26.61 N 26.59 N 26.59 N 26.68 N 26.53 E 68.64 N 26.96 E 67.59 N 26.56 N 26.81 E 67.63 N 26.61 E 67.99 E 67.64 N 26.10 E 65.69 N 26.11 E 68.36 E 67.71 E 67.26 Nundara Badrang Shahbaz Kalat Kot Lalu Darya Khan Marri Badpagia Dars Goth Khandre Wasayo Johi Moro Doabo Pandi Wahi Allah Bakhsh Korai Nurja Khudabad Phaka Zwardam Daf Sari Parom Fazal Dera Aminan Adu Rungani Masur ji Wah Yusuf Dahri Mari Kara Kot Bhoj Rajjo Turr Randhrohi Wisa Khewari Bandhi Gachero Izzat Khan Laghari Thul Amurji Rajar Shahpur Safan Faqir Sawro Petro Adoi Abdul Rahman Dahri Arain Balawalpur Bhan Lop .60 E 67.70 E 68.28 E 68.29 E 67.61 N 26.68 N 26.66 N 26.59 N 26.99 E 67.07 E 67.76 E 67.54 N 26.59 N 26.74 E 67.58 N 26.66 N 26.68 N 26.94 E 67.31 E 68.39 E 69.64 N 26.35 E 69.66 N 26.57 E 63.54 N 26.96 E 67.21 E 68.26 E 69.96 E 67.63 N 26.64 N 26.89 E 67.95 E 68.54 N 26.64 N 26.

48 N 26.53 N 26.71 Tadar Siagisi Sobharo Kot Imamgarh Lertar Makhand Sanwari Talti Chhini Sohrag Adujo Wand San Badal Khan Goth Lalandari Bedi Dat Kharjani Daulatpur Lashari Tando Rahim Khan Haji Muhammad Khan Bent Haji jo Wand Dina Rajar Golejo Garak Nur Muhammad Tripi Dil Murad Pirandar Darapkan Badui Mumich Lashari Pir Ibu Layari Haberi Chariro Khatan Dahri Arazi Khundi Chagai Sistagan Sistag Labach Daur Thul Jagpal Lal Ahsan Channa Bubak .46 N 26.96 E 67.52 E 62.77 E 66.67 E 65.16 E 67.61 E 66.77 E 67.70 E 69.31 E 68.40 E 69.86 E 69.44 E 66.24 E 68.53 N 26.51 N 26.51 N 26.81 E 67.83 E 62.46 N 26.67 E 65.54 N 26.16 E 67.84 E 68.44 N 26.53 N 26.N 26.66 E 68.48 N 26.53 N 26.48 N 26.49 N 26.73 E 69.11 E 67.53 N 26.46 N 26.46 N 26.92 E 65.34 E 65.28 E 68.44 N 26.46 E 68.46 N 26.48 N 26.49 N 26.54 N 26.46 N 26.78 E 69.46 N 26.48 N 26.46 N 26.46 N 26.24 E 67.51 N 26.35 E 65.75 E 69.06 E 68.53 N 26.44 N 26.51 N 26.46 N 26.49 N 26.23 E 68.48 N 26.18 E 67.46 N 26.46 N 26.16 E 68.39 E 65.81 E 67.49 N 26.27 E 62.84 E 65.07 E 62.02 E 67.42 E 66.09 E 65.78 E 69.22 E 68.48 N 26.49 N 26.48 N 26.53 N 26.51 N 26.77 E 65.21 E 68.11 E 68.20 E 68.48 N 26.48 N 26.44 N 26.53 N 26.

39 N 26.39 N 26.39 N 26.23 E 68.09 E 68.44 N 26.38 N 26.43 N 26.88 E 68.28 E 68.41 N 26.86 E 68.61 E 69.43 N 26.22 E 62.38 N 26.39 N 26.14 E 68.34 E 62.43 N 26.38 N 26.41 N 26.39 N 26.86 E 69.22 E 69.01 E 67.00 Pir Ghazi Nundara Awaran Kahanan Sinhori Goth Nasrat Jamrao Head Mirukan Mahraru Sukhpur Pir Dadlah Sehwan Shah Hasan Mehar Gazai Kaur Kabul Qamruddin Rajar Gujhrotar Wattu Masti Kathrach Channahu Taor Rajar Taroce Sohelo Goth Kamal Dahri Dabri Tapi Thana Nag Umbi Kalag Mithrahu Lib Daga Jakhra Kunro Mahrab Wai Jaindo Chandio Jhunjan Panju Kandi Wari Goth Joha Qasimjo Zabro Pir Kunana Gondrani Shank Gishardan Surtanahu .44 E 65.43 N 26.77 E 67.44 E 69.11 E 68.86 E 67.43 N 26.43 N 26.38 N 26.39 N 26.38 N 26.38 N 26.41 N 26.14 E 66.56 E 67.34 E 63.38 N 26.44 N 26.38 N 26.41 N 26.38 N 26.96 E 67.68 E 68.64 E 62.43 N 26.44 N 26.43 N 26.02 E 68.38 N 26.44 N 26.53 E 68.43 N 26.81 E 67.41 N 26.14 E 67.39 N 26.38 N 26.91 E 68.91 E 68.38 N 26.43 N 26.97 E 67.38 N 26.60 E 70.04 E 67.26 E 68.41 N 26.N 26.71 E 69.38 N 26.22 E 65.38 N 26.69 E 68.59 E 66.33 E 68.83 E 62.11 E 68.88 E 68.38 N 26.39 N 26.54 E 66.92 E 67.88 E 69.43 N 26.39 E 65.36 E 67.39 N 26.02 E 67.

29 N 26.38 E 69.33 N 26.65 E 68.83 E 68.94 E 68.01 E 67.90 E 62.71 E 65.29 N 26.31 N 26.70 E 62.59 E 68.34 N 26.36 N 26.36 N 26.33 N 26.29 E 68.36 N 26.09 E 68.31 N 26.31 N 26.29 N 26.33 N 26.70 E 62.14 E 68.31 N 26.29 N 26.84 E 68.31 N 26.34 N 26.94 E 65.36 N 26.79 E 67.03 E 68.96 E 62.31 N 26.34 N 26.64 E 68.31 N 26.34 N 26.49 E 68.21 E 68.29 N 26.29 N 26.57 Jubo Sim Jiando Pakka Bodo Bucheri Goth Bhiman Niwano Chur Wahidina jo Wand Talla Mirzan Bagh Sirchja Goth Akri Ghulam Rasul Bajara Goth Barocho Bazdar Muhammad Khan Mahar Mangar Chandio Miro Kalhoro Jhangara Gili Malar Kalag Sulaiman Rajar Dilu Tugacho Sadrat Rahwari Gujhro Nilaram Waryara ji Khui Goth Janjuha Notan Mahr Aoghani Darband Wakai Sawan Mahar Nandu Jam Sahib Gandtar Goth Padh Qazi Ahmad Deran Hamza Jatoi Kanrach Thana Bagh Sanjari Jhal Jhao .63 E 68.21 E 68.31 N 26.54 E 68.14 E 68.34 N 26.36 N 26.29 N 26.33 N 26.62 E 64.29 N 26.65 E 62.29 N 26.76 E 66.43 E 68.98 E 68.99 E 66.33 N 26.29 E 69.64 E 68.21 E 67.34 N 26.33 N 26.73 E 68.36 N 26.61 E 69.31 N 26.30 E 65.N 26.33 N 26.36 N 26.48 E 69.36 N 26.76 E 67.31 E 67.26 E 68.34 N 26.31 N 26.29 N 26.04 E 67.04 E 67.67 E 65.31 N 26.94 E 67.38 E 68.31 N 26.34 N 26.31 N 26.56 E 69.

18 E 67.13 E 63.07 E 65.23 N 26.21 E 65.24 N 26.29 N 26.24 N 26.64 E 68.11 E 69.28 E 68.93 E 69.24 N 26.38 E 68.06 E 67.26 N 26.43 E 69.24 N 26.28 N 26.26 N 26.24 N 26.23 N 26.26 N 26.28 N 26.23 E 65.41 E 68.29 N 26.23 N 26.02 E 67.54 E 68.26 N 26.46 E 68.11 E 68.24 N 26.01 E 68.28 N 26.87 E 65.89 E 69.21 E 68.24 N 26.28 N 26.79 E 65.33 E 68.24 N 26.30 Burbura Koshk Bit Chib Sebarnawaro Manghar Mal Muhammad Khan Jorh Khanu Zardari Goth Allah Bakhsh Kubbar Lakhat Saruna Washap Manro MandiParag Mianaz Jakhrao Mian Khuda Bakhsh Channa Kubba Jam Laghari Nand Gaon Unar Pirano Mir Muhammad Juno Tharo Unar Gohram Marri Goth Jadu Junejo Mehru Laki Wureahu Nawabshah Faqir ki Khui Amir Ali Mitho Chandio Chanesar Sipai Singh Goshanak Muhammad Ashraf Awdh Gojro Sher Muhammad Gulan Kirio Saina Dittal Magsi Goth Jindo Khan Zardari Kanian Bhuran Kotiro Bela .28 N 26.07 E 63.26 N 26.23 N 26.28 E 68.26 N 26.29 N 26.22 E 66.24 E 68.08 E 63.23 N 26.28 N 26.28 N 26.07 E 68.91 E 68.12 E 68.29 N 26.28 E 68.26 N 26.28 N 26.56 E 68.23 N 26.23 N 26.26 N 26.49 E 68.48 E 68.98 E 68.28 N 26.08 E 68.36 E 68.26 N 26.26 N 26.23 N 26.23 N 26.26 E 68.36 E 68.28 N 26.85 E 64.23 N 26.31 E 68.14 E 68.N 26.48 E 68.26 N 26.26 N 26.28 N 26.29 E 68.16 E 68.18 E 63.23 N 26.

21 N 26.21 E 68.21 N 26.39 E 69.21 N 26.19 E 68.61 E 68.21 N 26.21 N 26.23 E 68.36 E 69.26 E 68.85 E 69.93 E 68.19 N 26.14 E 68.21 N 26.19 N 26.24 E 68.54 E 68.19 N 26.33 E 68.28 E 68.18 N 26.21 N 26.18 N 26.37 E 67.90 E 68.21 N 26.21 E 68.21 N 26.91 E 67.21 N 26.21 N 26.18 N 26.18 N 26.19 N 26.66 E 68.21 N 26.19 N 26.18 E 68.96 E 68.18 N 26.18 E 69.19 N 26.91 E 69.11 E 68.18 E 62.19 N 26.19 N 26.24 E 64.33 E 68.21 N 26.19 N 26.18 N 26.43 E 68.18 N 26.51 E 68.26 E 66.19 N 26.N 26.19 Ispikan Mahmud Kori Ratrahu Mohattanagar Khiariun Lakhmir Ghulam Dalel Magsi Landhi Gul Kirio Masti Chandio Mir Ewaz Kando Bau Golo Dahri Abad Wati Loi Naka Bani Ahmadabad Qubbo Mir Shahdar Gupchani Fojo Gadaro Khabar Lakhmir Satpuri Goth Muhammad Khan Chandio Shadi Khan Chandio Dinu Shah Bachal Rahu Goth Chhattan Shah Notani RekiChah Bachal Rajpar Sajun Gujri Mithrao Hamir Jariki Mari Sabar Mian Shoran Sukhpur Jamal Kirio Dalel Dero Chapar Khan Mari Bahram Khero Goth Nur Burro .18 N 26.18 N 26.21 N 26.31 E 68.21 N 26.21 N 26.34 E 68.21 N 26.36 E 68.21 N 26.19 E 68.19 N 26.18 N 26.43 E 68.36 E 68.18 N 26.39 E 68.33 E 68.21 N 26.21 N 26.32 E 64.28 E 68.18 N 26.09 E 66.68 E 68.19 N 26.19 E 68.12 E 67.26 E 68.19 N 26.23 N 26.68 E 68.36 E 68.

16 N 26.29 E 68.14 N 26.16 N 26.54 E 68.06 E 68.14 N 26.29 E 68.56 E 68.01 E 68.13 N 26.14 N 26.13 N 26.16 N 26.16 N 26.80 E 69.58 E 68.58 E 68.09 E 66.16 N 26.24 E 68.16 N 26.59 E 68.14 N 26.14 N 26.16 N 26.13 N 26.13 N 26.14 N 26.16 N 26.16 N 26.81 E 68.14 N 26.N 26.16 N 26.88 E 69.61 E 68.16 N 26.35 E 64.56 E 68.26 E 68.14 N 26.31 E 68.16 N 26.85 E 64.33 E 68.56 E 68.38 E 68.16 N 26.46 E 68.21 E 68.16 N 26.14 N 26.61 E 68.16 N 26.48 E 68.16 N 26.66 E 68.13 N 26.12 E 68.16 N 26.71 E 68.51 E 68.13 N 26.70 E 69.48 E 68.36 E 68.14 N 26.61 E 68.33 E 68.14 E 68.63 E 68.14 N 26.23 E 68.14 N 26.13 E 68.16 N 26.14 N 26.14 E 64.14 N 26.01 E 66.14 N 26.48 E 68.25 E 61.16 N 26.14 N 26.16 N 26.13 N 26.41 Yaru Dahri Suleman Dahri Mulo Shudan Gul Khatian Ali Khan Chandio Usman Kirio Pir Waddal Husain Kiro Bahawal Shah Bahadur Shah Mulian Sand Sehto Jokhio Izat Chandio Goth Dhadh Bago Unar Goth Amri Lak Chauki Burbaruk Nagak Sirag Haruntharri Khadro Rono Shahpur Chakar Rabrakhio Dahri Jhoranjo Mua Chora Gadarar Umar Bodio Qaim Magsi Saidan Charain Sahib Khan Roko Jam Jodhejo Mad Obara Chamburi Kalat Salehji Wand Rukhul Shah Rawatiani Umar Dahri Chamro Sahta Palhanjo Hamid Dahri Ghulam Muleja Sahib Khan Jamali .13 N 26.64 E 68.53 E 68.13 N 26.61 E 68.14 N 26.

11 N 26.13 N 26.11 N 26.09 N 26.09 N 26.21 E 68.04 E 62.11 N 26.41 E 68.39 E 68.09 N 26.21 E 68.01 E 68.13 N 26.69 E 68.46 E 68.11 N 26.13 N 26.43 E 68.66 E 68.48 E 68.13 N 26.03 E 62.28 E 68.41 E 62.13 N 26.12 E 68.11 N 26.16 E 66.09 N 26.09 N 26.13 N 26.56 E 68.13 N 26.29 E 68.16 Hasan Jamali Gul Sher Jamali Khadhar Gauhar Sakrand Haji Kirio Bhutto Fatehpur Chhachhar Kuhad Phulabad Gumazgi Shahbeg Kalat Bagsar Nur Wah Liski Kulan Mulla Alam Haji Agedino Bhiro Zardari Sahib Khan Sher Khan Jamali Batho Nihal Jat Tali Farid Kirio Dari Magsi Sobho Lund Tiara Pir Kushu Kalat Durakju Tump Dazin Mand Soro Topan Dahri Shuja Kehrio Sarhari Nawazi Dahri Ibanja Dahri Karam Jamali Kumbh Lima Piyaro Jamali Yakhtiar Khan Laghari Jan Muhammad Kirio Lado Chandio .11 N 26.48 E 68.13 N 26.N 26.13 N 26.11 N 26.11 N 26.11 N 26.63 E 68.64 E 68.11 N 26.09 N 26.11 N 26.39 E 68.51 E 68.29 E 68.11 N 26.73 E 68.01 E 68.11 N 26.36 E 68.26 E 68.06 E 62.28 E 68.09 N 26.09 N 26.26 E 62.11 N 26.11 N 26.19 E 68.11 N 26.09 N 26.11 N 26.23 E 68.09 N 26.11 N 26.13 N 26.41 E 62.09 N 26.38 E 62.13 N 26.31 E 68.09 E 68.58 E 68.13 N 26.39 E 62.11 N 26.11 N 26.36 E 68.13 N 26.39 E 68.31 E 68.38 E 62.31 E 62.34 E 62.46 E 68.48 E 68.11 N 26.13 N 26.

08 N 26.06 N 26.14 E 66.69 E 68.24 E 68.08 N 26.06 N 26.60 E 69.32 E 65.06 N 26.06 N 26.08 N 26.08 N 26.08 N 26.08 N 26.19 E 68.06 N 26.53 E 68.51 E 62.06 N 26.43 E 62.70 Mehrabpur Mangia Kukari Bent Balachah Asiabad Nazrabad Gawak Maluk Chunia Mehul Mungra Bakar Rakhial Rind Barhun Sehjo Rind Murad Ali Rind Khairo Rind Haji Rind Mira Chhan Shakal Kemani Said Khan Munhar Haji Baloch Khan Jamali Shah Muhammad Zardari Mari Jam Nida Diwana Chotiari Karamullah Dahri Bachal Jhalu Bhirawari Mano Jamali Deranjo Gul Muhammad Laghari Godho Zardari Ghulam Ali Jamali Bago Jamali Shah Mir Rahu Sabu Rahu Hamza Laghari Moryo Lakho Abhuro Lakho More Lakhi Nagar Chandio Dhal Ghati Wyaro Ibrahim Nasirabad .58 E 68.46 E 62.68 E 69.33 E 68.09 N 26.06 N 26.09 N 26.06 N 26.46 E 68.59 E 68.19 E 68.08 N 26.08 N 26.06 N 26.23 E 67.42 E 66.38 E 68.08 N 26.06 E 69.28 E 68.08 N 26.06 N 26.63 E 68.44 E 68.44 E 68.31 E 68.09 N 26.39 E 68.28 E 68.06 N 26.06 N 26.08 N 26.64 E 68.34 E 62.09 N 26.06 N 26.18 E 67.09 N 26.06 N 26.56 E 68.53 E 68.08 N 26.N 26.08 N 26.14 E 68.34 E 67.09 N 26.08 N 26.06 N 26.59 E 68.06 N 26.06 N 26.53 E 68.06 N 26.49 E 66.06 N 26.34 E 68.06 N 26.54 E 68.77 E 67.77 E 62.27 E 69.06 E 68.08 N 26.38 E 68.73 E 68.59 E 68.08 N 26.06 N 26.08 N 26.09 N 26.51 E 68.08 N 26.

53 E 68.40 E 63.58 E 68.01 E 62.02 N 26.04 N 26.28 E 63.29 E 68.02 N 26.01 N 26.49 E 68.02 N 26.36 E 68.41 E 68.09 E 68.04 N 26.31 E 68.12 E 64.61 E 68.02 N 26.45 E 63.53 E 68.02 N 26.44 E 68.01 N 26.65 E 62.04 N 26.29 E 68.83 E 68.33 E 68.01 N 26.19 E 67.33 E 68.04 N 26.38 E 68.76 E 68.41 E 68.48 E 68.02 N 26.02 N 26.04 N 26.39 E 68.02 N 26.01 E 62.63 E 68.75 E 68.01 N 26.02 N 26.01 N 26.55 E 69.94 E 68.04 N 26.66 E 68.88 E 69.01 N 26.36 E 68.02 N 26.02 N 26.04 N 26.61 E 68.02 N 26.02 N 26.53 E 68.04 N 26.02 N 26.39 E 68.06 N 26.42 E 64.06 N 26.02 N 26.31 E 63.04 E 62.01 N 26.02 N 26.79 E 68.04 N 26.N 26.04 N 26.02 N 26.71 E 68.01 N 26.41 E 68.04 N 26.02 N 26.02 N 26.01 N 26.46 E 68.04 N 26.66 E 68.01 N 26.04 N 26.80 Churbuk Kulahu Purai Sultan Sarhori Maojwah Machhi Maqsudo Rind Bahar Khan Jamali Goth Bakhar Jamali Kod Bhanejo Nukkar Shalamani Garwari Golani Sanghar Sinjhoro Bhaji Sumer Lundo Kalro Umed Ali Zardari Mahmud Khan Chandio Nabi Bakhsh Jamali Khuda Bakhsh Kaka Jamali Qaisar Detho Sann Kolwa Kalag Hirok Sami Sharak Siri Kahn Bog Kalatuk Jamar Din Bothro Manak Zardari Ramzan Unar Pandhi Hingoro Khairo Kaka Sirach Bago Rind Goth Khari Nurpur Garwari Jhujha .01 N 26.02 N 26.03 E 63.

96 N 25.99 N 25.80 E 68.38 E 69.83 E 68.94 N 25.88 E 68.06 E 69.15 E 63.00 E 69.97 N 25.01 N 26.92 N 25.01 N 26.91 N 25.94 N 25.83 E 62.94 N 25.01 N 26.99 N 25.19 E 68.96 N 25.51 Gumbad Hoshab Hirok Karkiabdar Yusak Malikabad Solan Sarki Kandi Shuja Jakhro Gango Mianji Masjid Kandi Dabhro AbiSar Tando Mittha Khan Ranjho Bagrani Bhadar Maliri Landi Balor Turbat Gishtang Dhaniparto Rajpar Saidabad Buttho Qubbi Baran Dhangar Jhol Duthro Zerpir Lakha Khuman Goth Arab Regiwar Jiya Ranahu Landhi Shahdadpur Nurketi Kachhi Mian Dungar Dadigor Haretrak Khori Liari Maldasi .94 N 25.97 N 25.09 E 68.18 E 68.92 N 25.73 E 68.18 E 67.49 E 63.94 N 25.92 N 25.92 N 25.58 E 68.27 E 65.01 N 26.91 N 25.11 E 67.80 E 68.91 E 64.91 E 63.97 N 25.N 26.66 E 68.61 E 68.94 N 25.96 N 25.26 E 68.46 E 68.99 N 25.96 N 25.05 E 63.99 N 25.77 E 64.61 E 68.36 E 68.92 N 25.84 E 68.96 N 25.92 N 25.21 E 66.64 E 68.92 N 25.31 E 68.19 E 68.92 N 25.73 E 68.94 N 25.16 E 63.92 N 25.99 N 25.01 E 68.72 E 69.97 N 25.58 E 63.97 N 25.99 N 25.01 N 26.47 E 70.01 N 26.14 E 67.06 E 62.57 E 66.95 E 69.92 N 25.38 E 63.50 E 64.94 N 25.67 E 64.97 N 25.56 E 68.99 N 25.97 N 25.01 N 25.

84 N 25.30 E 63.79 E 70.29 E 68.91 N 25.54 E 68.89 N 25.02 E 63.82 N 25.63 E 62.81 E 68.84 N 25.78 E 62.84 N 25.33 E 69.34 E 68.23 E 62.23 E 65.86 N 25.84 N 25.84 N 25.86 N 25.91 N 25.00 Manjhand Kani Sar Pipai Ranakdhar Baneri Jam Nando Bobi Jarari Waddamani Kauri Talach Pittu Mitasing Chattu Fakir Manik Thahim Rano Dureji Dalor Banoth Tanghiani Sulairi Dhat Gorgop Kuntdar Hot Chah Drajko Kaput Kum Mangrari Sutiari Kangoro Ibrahim Lakhra Karochi Tangi Jamak Pidarak Amalani Chot Jath Mach Chath Toloi Surak Khipro Kamaro Bassi Kumbh Darun Rajri Siahdad Jamgwang .87 N 25.82 N 25.66 E 62.01 E 68.86 N 25.26 E 64.89 N 25.59 E 63.82 N 25.84 N 25.86 N 25.82 N 25.91 N 25.89 N 25.45 E 63.73 E 62.39 E 62.87 N 25.33 E 62.87 N 25.38 E 63.69 E 65.76 E 61.71 E 68.21 E 69.04 E 68.08 E 69.36 E 69.03 E 68.75 E 63.86 N 25.89 N 25.89 N 25.61 E 66.43 E 67.79 E 68.87 N 25.99 E 68.21 E 62.54 E 66.86 N 25.86 N 25.36 E 62.89 N 25.86 E 68.84 N 25.84 N 25.89 N 25.89 N 25.86 N 25.99 E 66.89 N 25.89 N 25.28 E 62.26 E 69.82 N 25.51 E 62.84 N 25.82 N 25.84 N 25.51 E 62.06 E 68.79 E 68.84 N 25.84 N 25.84 N 25.N 25.86 N 25.82 E 68.44 E 62.84 N 25.

77 N 25.81 N 25.13 E 68.77 N 25.76 E 64.81 N 25.72 N 25.76 N 25.74 N 25.72 N 25.82 N 25.74 N 25.74 N 25.79 N 25.77 N 25.80 E 69.74 N 25.06 E 68.82 N 25.81 N 25.60 E 62.50 E 68.79 N 25.44 E 66.66 E 68.81 N 25.76 N 25.38 E 66.74 N 25.41 E 67.72 N 25.51 E 67.33 E 62.74 N 25.81 N 25.59 E 62.57 E 62.49 E 68.55 Balan Bal Rind Nauabad Berwari Sahi Kandar Hala Pokhran Landi Mazar Daria Khan Gandagor NilagiDaf Shah Seji Pirotak Kafar Khas Kheti Kandfary Bhit Shah Purana Hala Bailithap Uthal Wand Badul Hathungo Berani Khanot Pir Ziarat Kasar Tolegi Tulgarh Tando Adam Thora Taung Mula Patoyun Salamat Kehrio Khandu Ghotana Karchat Salarig Muhammadi Bazar Badgar Dilyar Tigusar Hingorno Muhammad Abgir Mogulu .76 N 25.82 N 25.41 E 67.16 E 69.81 N 25.77 N 25.08 E 69.24 E 61.44 E 68.18 E 69.81 N 25.36 E 62.27 E 64.77 N 25.79 N 25.55 E 62.79 N 25.81 N 25.28 E 62.89 E 68.77 N 25.38 E 67.21 E 69.68 E 62.47 E 66.63 E 62.77 N 25.44 E 68.74 N 25.81 N 25.77 N 25.46 E 69.75 E 62.58 E 68.76 E 68.74 E 66.72 E 66.60 E 69.96 E 68.79 E 68.74 N 25.79 N 25.81 N 25.94 E 68.57 E 62.72 E 62.76 N 25.56 E 66.18 E 67.72 N 25.79 N 25.81 N 25.N 25.58 E 68.72 N 25.81 N 25.

67 N 25.44 E 67.71 N 25.54 E 68.34 E 70.13 E 68.69 N 25.66 N 25.24 E 68.71 N 25.69 N 25.N 25.67 N 25.66 N 25.64 N 25.62 N 25.55 E 69.66 N 25.62 N 25.47 E 62.72 N 25.11 E 61.69 N 25.53 E 69.67 N 25.69 N 25.48 E 62.16 E 69.69 N 25.15 E 69.67 N 25.67 N 25.69 N 25.66 N 25.26 E 70.71 N 25.71 N 25.89 E 68.69 N 25.62 N 25.62 N 25.57 E 66.45 E 65.49 E 67.61 E 62.54 E 68.66 N 25.60 E 62.20 E 68.66 N 25.49 E 68.82 E 66.52 E 62.29 E 66.58 E 68.69 N 25.06 E 66.31 E 66.67 N 25.91 E 68.91 E 68.76 E 67.69 N 25.66 N 25.16 E 62.66 N 25.64 N 25.76 E 68.62 N 25.62 N 25.77 E 66.33 E 68.35 E 63.62 N 25.61 E 70.48 E 70.81 E 68.45 Kohak Sindhri Nuri Budha Masid Khokhropar Bhiri Udero Lal Bhian Kehinwari Oba Kikki Bishuli Rikti Lapla Kharo Kuria Sur Mashaikh Hoti Budhapur Kander Liari Tolegi Metag Gadra Bhitala Phuladiyon Khebar Ghulam Husain Toreoko Mai Nathi Gwand Bent Hasadi Dandar Kulmir Sunt Jhando Marri Sekhat Wachera Lishari Shaikh Raj Khirah Koraiki Allah Dad Porat Arabjo Got Sher Khan Badu Sebadagan Zahren Bug Dili Hakim Asaralia .62 N 25.62 N 25.66 N 25.38 E 62.97 E 66.64 N 25.62 N 25.66 N 25.97 E 64.32 E 62.08 E 70.19 E 62.66 N 25.64 N 25.94 E 66.13 E 68.67 N 25.

52 N 25.56 N 25.83 E 70.54 E 70.57 N 25.56 N 25.52 N 25.60 E 70.42 E 62.11 E 70.05 E 68.59 N 25.21 E 68.61 N 25.06 E 65.61 N 25.56 E 68.98 E 68.52 N 25.52 N 25.78 E 68.74 E 68.52 N 25.71 E 67.55 E 61.32 E 66.56 N 25.52 N 25.36 E 68.59 N 25.57 N 25.66 E 64.56 N 25.99 E 67.61 N 25.57 N 25.59 N 25.08 E 68.54 N 25.56 N 25.53 E 69.49 Khahi Kathri Khan Mehrab Khan Tirath GadagiBent Sui Saado Kalat Sakna Matiari Manjhu Unarpur Hinidan Cheru Ziarat Tharu ka Par Khipri Dasori Band Virah Hingol Mahendro ro Par Ghulam Nabi Shah Jhurbi Mirpur Purana Goth Azim Shah Hotki Hadeki Palijani Andhe ji Kassi Achar Kand Jhang Gagu Balor Khema ka Par Goth Qaisar Rajar Piara Lund Mitting Wisro Mirpur Khas Bhit Aro Tando Sumro Kot Jaindal Shah Ghaliun Faiz Muhammad Kaim Khan Sumar Nanak Shahi .54 N 25.41 E 69.36 E 69.56 N 25.27 E 66.13 E 62.59 N 25.N 25.18 E 69.54 N 25.61 N 25.59 N 25.03 E 68.59 N 25.36 E 67.54 N 25.06 E 68.68 E 68.52 N 25.44 E 68.57 N 25.56 N 25.94 E 67.03 E 69.56 N 25.39 E 67.08 E 68.38 E 69.56 N 25.52 E 69.30 E 62.56 N 25.61 N 25.61 N 25.81 E 67.11 E 69.61 N 25.92 E 67.34 E 67.99 E 68.61 E 65.61 N 25.46 E 68.52 N 25.79 E 62.93 E 68.56 N 25.56 N 25.59 N 25.74 E 68.57 N 25.56 N 25.52 N 25.

71 E 68.54 E 61.43 E 68.47 N 25.51 N 25.32 E 65.01 E 63.44 E 68.54 E 68.51 N 25.96 E 62.33 E 68.37 E 63.92 E 64.83 E 69.94 E 68.70 E 61.23 E 68.93 E 68.51 N 25.98 E 61.49 N 25.46 N 25.47 N 25.56 E 68.46 N 25.51 N 25.N 25.49 N 25.51 N 25.49 N 25.47 N 25.29 E 67.63 E 68.46 N 25.06 Kohaluien Bent GhulamaniBent Naya Chor Chor Hasisar Hiral Akri Pithoro Shadipali Nasirpur Shahpur Petaro Guru Chela Suntsar Bakri Jessa Ka Par Dhoro Naro Kak Sajnah Bulgai Umar Sumra Masu Bhurgari Khandewari Sangal Gurad Makola Buzi Nagi Bar Tamp Kuh Tando Said Khan Bada Wahi Goth Sukhio Kandrach Nokhbur Sardashti Domeli Dali Kerla Tando Allahyar Tajpur Muso Khatian Darya Khan Hatri Shah Bukhari Sonwalhar .29 E 66.49 N 25.89 E 70.52 N 25.58 E 68.47 N 25.52 N 25.61 E 68.51 N 25.53 E 68.49 N 25.49 N 25.39 E 69.51 N 25.39 E 68.88 E 70.48 E 69.49 N 25.51 E 70.46 E 64.40 E 69.47 N 25.51 N 25.49 N 25.49 N 25.49 N 25.49 N 25.46 N 25.23 E 68.49 N 25.51 N 25.47 E 63.49 N 25.46 N 25.51 N 25.87 E 67.61 E 69.47 N 25.89 E 68.68 E 69.51 N 25.46 N 25.70 E 64.59 E 68.46 N 25.76 E 69.38 E 69.51 N 25.00 E 61.46 N 25.49 N 25.51 N 25.47 N 25.08 E 64.02 E 62.07 E 65.47 N 25.49 N 25.46 E 66.

42 N 25.42 N 25.N 25.41 N 25.25 E 69.58 E 68.41 N 25.59 E 65.42 N 25.12 E 64.52 E 64.42 E 63.55 E 66.46 E 68.43 E 68.42 N 25.15 E 64.24 E 65.42 N 25.01 E 70.41 N 25.03 Taradreh Khurkera Aghor Kargari Sufi Faqir Goth Manjri Daulatpur Dali Wadi Wanki Wasi Shiru Machhi Goth Moidan Damb Goth Sumar ChiliDaf Isachamak Jahannishan Machi Tank Bagal Jhuluri Pak Sanghar Abri Tando Jam Jam Shoro Railo Thano Shah Beg Dinga Bala Sonmiani Ghaz Ab Jafri Kalag Soro Bolasabad Rahuki Narejani Imam Bakhsh Jatoi Thano Ahmad Khan Goth Allah Bakhsh Adi Malan Kabri Hambi MashadiSar Ratnaur Dingan Bhurgari Rudeni Band .98 E 68.41 N 25.44 N 25.42 N 25.41 N 25.38 E 67.29 E 67.42 N 25.44 N 25.33 E 68.76 E 62.41 N 25.42 N 25.42 N 25.16 E 68.46 N 25.67 E 65.44 N 25.42 N 25.46 N 25.16 E 66.42 N 25.71 E 69.79 E 68.39 E 66.44 N 25.30 E 62.41 N 25.41 N 25.41 N 25.01 E 66.38 E 67.14 E 68.46 N 25.72 E 66.41 E 62.90 E 62.39 N 25.35 E 63.44 N 25.53 E 69.38 E 69.44 N 25.42 N 25.44 E 68.42 N 25.44 N 25.42 N 25.46 E 67.46 E 68.41 N 25.15 E 65.44 N 25.22 E 66.13 E 69.39 N 25.00 E 62.44 N 25.42 N 25.46 N 25.14 E 68.36 E 70.44 N 25.44 N 25.44 N 25.44 N 25.85 E 62.52 E 65.91 E 66.77 E 67.42 N 25.53 E 68.41 N 25.

53 E 68.96 E 70.34 N 25.36 N 25.34 N 25.74 E 70.32 N 25.85 E 63.31 N 25.37 N 25.38 E 64.31 N 25.03 E 63.82 E 66.51 E 68.37 N 25.34 N 25.37 N 25.37 N 25.74 E 61.31 N 25.51 E 70.37 N 25.32 N 25.37 N 25.97 E 66.31 N 25.31 N 25.37 N 25.37 N 25.29 E 67.36 N 25.28 E 61.46 E 68.36 N 25.64 E 68.50 E 61.36 N 25.71 E 63.39 N 25.41 E 68.36 N 25.31 E 64.32 N 25.76 E 66.36 N 25.32 N 25.34 N 25.23 E 68.73 E 69.43 E 67.46 E 68.04 E 68.34 N 25.67 E 63.44 E 68.54 E 68.31 N 25.36 N 25.21 E 69.74 E 70.37 N 25.21 E 67.32 N 25.33 E 61.34 N 25.62 E 62.36 E 68.66 E 68.33 E 68.68 Basol Tad Miski Minahu Bukerani Tando Qaisar Mori Bhindo Tando Haidar Jhingri Kathor Rumra Kanderi Gabd Khinsar Umarkot Karna Sukhpur Hyderabad Gidu Bandar Kotri Thano Bula Khan Ambagh Kandasole Rahar Charan Khokhar Husain Khan Thora Gul Muhammad Halepota Bagwah Balaru Shinzani Kurmin Chhapar Widh Met Khan Mulaship Kuldan Gabd Okrara Mirwah Gorchani Ghotana Husri Dabhun Bholari Dhamach Adam Pir Kappar .39 N 25.36 N 25.31 N 25.39 N 25.68 E 68.78 E 70.34 N 25.41 E 64.36 N 25.70 E 62.54 E 68.31 E 68.34 N 25.37 N 25.61 E 68.41 E 68.36 N 25.46 E 68.31 N 25.32 N 25.37 N 25.46 E 69.N 25.41 E 63.

09 E 70.34 E 67.36 E 70.26 N 25.96 E 68.22 N 25.41 E 68.29 N 25.58 E 64.29 N 25.27 N 25.63 E 62.64 E 68.24 N 25.06 E 68.26 N 25.29 N 25.22 N 25.23 E 70.71 E 66.92 E 63.72 E 62.24 N 25.24 E 68.27 N 25.26 N 25.78 E 62.29 N 25.29 N 25.N 25.22 N 25.94 E 66.56 E 64.26 N 25.22 N 25.12 E 64.34 E 67.24 N 25.44 E 68.45 E 68.29 N 25.21 N 25.48 E 69.24 N 25.54 E 69.22 N 25.73 E 68.21 E 68.56 E 67.27 N 25.27 N 25.44 E 67.22 N 25.53 E 62.22 N 25.95 Dhoro Chambar Haji Musa Kathro Panwhar Sari Sing Had Bagar Barambah Jawar Khan Chhapar Bodar Samaro Jamesabad Mullan Hajji Mahrab Solangi Khar Qila Chad Ormara Raik Darabele Chatti Ramsar Shaikh Bhirkio Gundar Goth Kapat Pabuni Chowki Naka Pabni Pasni Ditto Daidano Tando Fazil Khathar Goth Mihrani Goth Alam Khan Naka Kharari Akara Ibrahim Ka Tar Kamhrar Pali Mithrio Charan Mihr Panwhar Kinjhejhi Almani Goth Khado Lang Loharani Goth Ahmad Ali Chur Ahmad Tar Dharmsal .26 N 25.67 E 66.21 E 70.43 E 69.27 N 25.27 N 25.27 N 25.22 N 25.43 E 67.29 N 25.27 N 25.51 E 62.55 E 62.27 N 25.29 N 25.74 E 63.56 E 67.27 N 25.55 E 70.76 E 70.29 N 25.14 E 67.27 N 25.58 E 68.22 N 25.24 N 25.70 E 69.22 N 25.26 N 25.53 E 68.27 N 25.26 N 25.24 N 25.04 E 66.39 E 69.53 E 68.66 E 69.81 E 68.24 N 25.

12 E 69.16 N 25.62 E 69.14 N 25.21 N 25.19 E 66.54 E 68.16 E 67.14 N 25.12 N 25.14 N 25.11 E 68.93 E 68.07 E 61.83 E 64.73 E 68.16 N 25.66 E 68.94 E 68.21 N 25.12 N 25.58 Kachhelo Gulab Laghari Mushtak Rind Murad Rind Sahta Seri Goth Gul Muhammad Goth Ghulam Goth Turpio Goth Muhammad Ali Yusuf Barro Merewari Chauki Goth Sawal Chatani Bal Ormara Kunri Bustan Pir Sakhi Halipota Goth Godar Goth Usman Lak Bidok Kantio Digri Khachhar Bakar Khan Nizamani Goth Bhullan Shah Nurai Goth Ismail Kohistan Goth Haji Khan Piahan Tok Bandi Char Dumbalo Korai Goth Juman Goth Sumar Goth Gohram Goth Haji Beru Robar Kargoshki Baori Pahnia Chil Pharkara Buzdar Bajar Khan Talpur .78 E 68.14 N 25.89 E 61.46 E 67.96 E 69.14 N 25.72 E 61.46 E 67.18 E 68.56 E 69.16 N 25.21 N 25.88 E 70.19 N 25.17 N 25.16 N 25.17 N 25.44 E 68.12 N 25.16 N 25.49 E 67.67 E 67.91 E 61.21 E 67.84 E 66.14 N 25.14 N 25.21 N 25.N 25.17 N 25.16 N 25.58 E 68.12 N 25.16 E 67.21 N 25.17 N 25.21 N 25.21 N 25.51 E 68.39 E 67.76 E 69.21 N 25.17 N 25.21 N 25.21 N 25.21 N 25.18 E 68.66 E 67.17 N 25.53 E 68.16 N 25.21 N 25.21 N 25.68 E 68.14 N 25.84 E 66.82 E 61.86 E 70.16 E 69.46 E 68.53 E 68.16 N 25.16 N 25.17 N 25.32 E 67.21 N 25.66 E 67.12 N 25.24 E 66.16 N 25.84 E 69.61 E 68.14 N 25.

58 E 68.12 N 25.72 E 62.11 E 67.86 E 70.36 E 67.12 N 25.11 N 25.33 E 67.11 N 25.N 25.26 E 67.71 E 67.51 E 67.54 E 67.54 E 68.09 N 25.66 E 68.79 E 66.11 N 25.11 N 25.63 E 68.11 N 25.29 E 62.61 E 68.09 N 25.11 N 25.11 N 25.07 N 25.41 E 67.07 N 25.53 E 68.11 N 25.73 E 68.07 N 25.36 E 67.66 E 67.07 E 66.17 E 67.04 E 61.11 N 25.31 E 67.14 E 67.26 E 61.11 N 25.11 N 25.15 E 68.09 N 25.11 N 25.12 N 25.44 E 67.51 E 70.88 E 68.09 N 25.09 N 25.65 E 70.25 E 68.07 N 25.07 N 25.66 E 68.99 E 66.22 E 67.09 N 25.07 E 68.11 N 25.37 E 67.07 N 25.12 N 25.79 E 69.97 E 70.07 Tando Muhammad Khan Saidpur Kalu Khuhar Goth Chhutta Goth Nausherwan Gadap Goth Miran Goth Ahmad Goth Nua Charnor Mitha Tar Chachro Tando Ghulam Ali Suhrat Jafar Khan Buzdar Wisaria Mulla Katyar Goth Wesani Goth Khamisani Goth Boram Bakhar Goth Jumma Goth Karimdino Goth Mirza Kanda Goth Mian Gadani Gwadar Pishukan Laura Barani Mangria Khokhar Goth Shahu Goth Phul Goth Lal Faqir Goth Baloch Khan Ganz Hanjtal Tharukot Dero Mohbat Padhar Patgahi Goth Radho Goth Angare Goth Saindad Goth Karam Khan .07 N 25.11 N 25.76 E 67.93 E 68.09 E 66.11 N 25.12 N 25.07 N 25.11 N 25.21 E 67.12 N 25.12 N 25.11 N 25.12 N 25.11 N 25.97 E 66.51 E 67.11 N 25.76 E 66.11 N 25.09 N 25.11 N 25.09 N 25.12 N 25.

71 E 67.04 N 25.38 E 67.06 N 25.06 N 25.06 N 25.69 E 68.76 E 69.02 N 25.11 E 66.21 E 68.04 N 25.02 N 25.02 N 25.06 N 25.57 E 67.04 N 25.68 E 68.06 N 25.06 N 25.51 E 67.02 N 25.83 E 69.02 N 25.22 E 67.02 N 25.21 E 68.99 E 66.19 E 67.01 N 25.61 E 68.56 E 67.06 N 25.24 E 67.60 E 70.73 E 68.07 N 25.06 N 25.61 E 68.02 N 25.85 E 70.70 E 70.51 E 68.02 N 25.04 E 61.82 E 66.56 E 68.29 E 69.24 E 67.70 E 70.71 E 68.07 N 25.73 E 68.02 N 25.04 N 25.04 N 25.01 N 25.02 N 25.04 N 25.06 N 25.37 E 67.01 N 25.04 N 25.36 E 67.65 E 69.26 E 67.70 E 69.73 E 68.94 E 68.69 Band Murad Khan Bawani Sarai Goth Kechu Dost jo Tar Waori Nabisar Maluk Singh Tando Jan Muhammad Selra Jarki Malhan Kathor Rahmat Ullah Jaheja Alipur Goth Isa Goth Jalai Goth Sumar Khan Darelo Waghurji Nazarpur Fatehpur Jerruck Goth Dulo Goth Taj Muhammad Goth Jaman Goth Morio Faqir Chanesar Goth Nur Muhammad Jiwani Rawatsar Janjher Nabisar Road Lunjwani Wadha Domani Matli Goth Bacho Goth Nek Muhammad Goth Haji Khamiso Goth Sanwan Goth Abdullah Goth Yusuf Ghulam Wadera Khudi Udani Alipur Saidpur .73 E 70.04 N 25.45 E 69.01 E 66.06 N 25.64 E 67.04 N 25.02 N 25.92 E 66.06 N 25.04 N 25.N 25.02 N 25.06 N 25.06 N 25.02 N 25.04 N 25.44 E 68.71 E 68.04 N 25.69 E 68.07 E 66.06 N 25.07 N 25.02 N 25.

96 N 24.04 E 66.01 N 25.99 N 24.96 E 68.09 Lakhat Jhimpir Goth Radho Goth Jalab Goth Husain Goth Jan Muhammad Nabi Dad Goth Usman Goth Sobha Goth Faiz Muhammad Goth Paria Hab Chauki Goth Jumma Dharindharo Dulodero Nanga Shah Ladhan Khudai Goth Sufan Goth Allah Bakhsh Goth Ali Bakhsh Goth Mochko Goth Faiz Muhammad Chailar Nohtun jo Goth Talhi Said Khan Lighari Sarmast Lighari Ayul Singh Rajo Khanani Fatehbagh Sonda Goth Allahwario Jakhio Goth Haji Zakriya Pir Mangho Goth Arz Muhammad Goth Nur Muhammad Goth Dosu Goth Mahmud Satidera Bhorila Tando Ghulam Haidar Mal Mari Makan Goth Khair Muhammad Goth Yar Muhammad Goth Fateh Muhammad Goth Chhutta Khan .97 N 24.91 E 66.51 E 68.96 N 24.09 E 66.70 E 69.97 N 24.09 E 67.29 E 67.99 N 24.11 E 69.01 N 25.82 E 70.99 N 24.99 E 66.37 E 67.01 N 25.97 N 24.01 N 25.05 E 68.84 E 70.96 N 24.41 E 68.96 N 24.93 E 69.97 N 24.99 N 24.12 E 67.11 E 67.89 E 66.36 E 69.14 E 67.99 N 24.97 E 66.01 N 25.09 E 68.74 E 68.84 E 68.02 E 66.84 E 66.97 N 24.06 E 67.56 E 68.61 E 68.N 25.86 E 66.48 E 69.01 N 25.96 N 24.97 N 24.31 E 67.99 N 24.01 N 25.97 N 24.99 N 24.87 E 66.94 E 66.61 E 67.99 N 24.66 E 67.97 N 24.21 E 67.97 N 24.97 N 24.96 N 24.01 N 25.75 E 70.99 N 24.01 N 25.01 N 24.99 N 24.97 N 24.16 E 67.56 E 69.97 N 24.01 N 25.01 N 25.36 E 67.97 N 24.97 N 24.97 N 24.96 N 24.02 E 67.46 E 68.97 N 24.92 E 66.34 E 67.01 E 67.01 N 25.

94 N 24.37 E 67.53 E 67.60 E 69.96 N 24.58 E 68.92 N 24.71 E 68.31 E 67.94 N 24.94 N 24.69 E 66.92 N 24.76 E 69.26 E 69.91 N 24.94 N 24.21 E 67.92 N 24.99 E 66.53 E 68.07 E 67.94 N 24.77 E 70.14 E 67.07 E 67.94 N 24.23 E 68.94 N 24.76 E 70.92 N 24.92 N 24.94 N 24.77 E 66.92 N 24.92 N 24.81 E 66.92 N 24.91 N 24.92 N 24.96 N 24.91 N 24.22 E 67.92 N 24.91 N 24.94 N 24.92 N 24.14 E 67.94 N 24.92 E 66.84 E 66.19 E 67.74 E 66.91 N 24.96 N 24.92 N 24.31 Goth Nek Muhammad Haji Khoasti Goth Mauladad Goth Miaosa Bhagisal Dhakla Dhungur ji Puhar Dadah Doderi Jagir Mulukpur Goth Haji Allahdino Goth Haji Nodo Goth Ramzan Khan Goth Chhutta Khan Goth Baluch Khan Goth Sohrab Khan Goth Rahim Bakhsh Lal Chakro Goth Ismail Goth Abdullah Goth Musa Goth Haji Shah Beg Isa Goth Musa Lashari Pir Ali Mardan Bano Atal Shah Goth Abdul Rahman Darsano Chano Goth Haji Sarman Malir Cantonment Goth Iqbal Goth Haji Lemun Khan Goth Azim Khan Goth Firoz Khan Goth Dost Muhammad Goth Khando Gado Goth Ahmad Goth Osu Goth Ghulam Taj Muhammad Shah Hedo Saidpur Rawat Goth Pir Muhammad Goth Mazar Jokhio .92 N 24.86 E 68.09 E 68.69 E 68.06 E 66.23 E 67.09 E 67.02 E 66.94 N 24.92 N 24.94 N 24.09 E 67.46 E 70.07 E 67.29 E 67.96 N 24.94 N 24.94 N 24.99 E 66.09 E 67.94 N 24.92 N 24.19 E 67.94 N 24.89 E 66.79 E 66.14 E 67.94 N 24.92 N 24.91 E 66.N 24.81 E 66.92 N 24.94 N 24.32 E 67.94 N 24.94 N 24.48 E 68.

84 E 70.21 E 67.89 N 24.89 N 24.27 E 67.22 E 67.17 E 67.89 N 24.89 N 24.73 E 67.19 E 68.91 N 24.07 E 68.16 E 67.87 N 24.87 E 67.04 E 67.91 N 24.02 E 67.22 E 67.91 N 24.07 E 67.26 E 67.89 N 24.04 E 67.74 E 68.89 N 24.91 N 24.87 N 24.01 E 66.89 N 24.02 E 66.92 E 66.89 N 24.11 E 67.89 N 24.14 E 67.21 E 67.87 N 24.89 N 24.87 N 24.87 N 24.29 E 67.89 N 24.89 N 24.02 E 67.89 N 24.02 E 67.22 E 67.89 N 24.87 N 24.89 N 24.N 24.95 E 70.74 E 70.06 E 67.87 N 24.91 N 24.33 E 69.24 E 68.89 N 24.91 N 24.98 E 68.02 E 67.89 N 24.21 E 67.21 Goth Warayo Goth Zagri Goth Allahdad Khan Goth Musa Gado Lalji Alukachila Goth Muhammad Siddiq Meghe ki Goth Fazal Bhambhro Khadaro Chandia Bachal Gugo Hilaya Kinjhar Goth Khakar Mochi Goth Husain Haji Sukhio Jokhio Goth Chutta Goth Ali Asghar Jalbani Goth Alam Khan Dost Muhammad Haji Rahim Khan Jokhio Natho Khan Khoso Drigh Road Pinjrapur Goth Warayo Gado Goth Nagman Pirabad Lalukhet Kanji Bagh Goth Masto Goth Kesari Goth Jugban Goth Wadud Goth Jorak Chotal Khawaria Khairpur Talhar Jio Goth Sanhro Goth Saleh Muhammad Goth Haji Ismail Goth Haji Isa Goth Daud Juna Thana .89 N 24.81 E 68.89 N 24.44 E 68.87 N 24.22 E 67.89 N 24.21 E 67.89 N 24.91 N 24.21 E 67.06 E 67.22 E 67.48 E 69.87 N 24.89 N 24.94 E 66.87 N 24.21 E 67.02 E 67.89 N 24.89 N 24.89 N 24.02 E 67.89 N 24.89 N 24.89 N 24.89 N 24.

86 N 24.87 N 24.17 E 67.87 N 24.86 N 24.86 N 24.91 E 68.19 E 67.87 N 24.17 E 67.17 E 67.86 N 24.22 E 67.27 E 67.87 N 24.21 E 67.86 N 24.17 E 67.06 Goth Seth Umar Goth Haji Shamba Goth Haji Ayub Goth Gul Sher Sajan Khojo Goth Pir Muhammad Goth Haji Dalbot Goth Daud Goth Bawat Goth Asu Goth Siddiq Goth Sahib Dad Goth Haji Muhammad Dad Goth Dur Muhammad Goth Nathe Khan Goth Goli Mar Dakhsar Gulbai Budnai Goth Muhammad Ali Goth Lang Goth Haji Bahram Goth Haji Usman Goth Manjar Bharo Amdani Mahi Laghari Kat Bambhan Bulri Husainpur Mangiladho Gugo Goth Khanto Landhi Goth Muhammad Seth Goth Koi Ka Goth Wali Dad Goth Qasim Goth Haji Sher Muhammad Goth Ghulam Muhammad Goth Dur Muhammad Goth Sumar Goth Juma Goth Isa Khan Goth Shambah Goth Shah Ali Goth Allah Bakhsh Goth Chhoti Khan .21 E 67.87 N 24.19 E 67.16 E 67.19 E 67.86 E 67.17 E 67.16 E 67.81 E 66.87 N 24.82 E 66.87 N 24.16 E 67.86 N 24.87 N 24.86 N 24.87 N 24.01 E 67.19 E 67.87 N 24.96 E 66.86 N 24.87 N 24.87 N 24.17 E 67.87 N 24.17 E 67.86 N 24.72 E 66.19 E 67.14 E 67.74 E 66.01 E 66.87 N 24.58 E 68.86 N 24.86 N 24.91 E 66.86 N 24.23 E 68.86 N 24.22 E 67.19 E 67.12 E 67.87 N 24.87 N 24.86 N 24.87 N 24.22 E 67.67 E 69.73 E 68.87 N 24.87 N 24.86 N 24.21 E 67.87 N 24.87 N 24.19 E 67.19 E 67.87 N 24.87 N 24.N 24.86 N 24.19 E 67.69 E 68.86 N 24.86 N 24.33 E 68.19 E 67.19 E 67.86 N 24.86 N 24.86 N 24.21 E 67.87 N 24.86 N 24.

86 N 24.17 E 67.19 E 67.84 N 24.84 N 24.82 E 66.86 N 24.64 E 70.18 E 69.04 E 66.78 E 68.81 N 24.84 N 24.84 N 24.84 N 24.86 N 24.91 E 66.77 E 66.69 E 66.84 N 24.46 E 68.21 E 67.91 E 66.69 E 70.19 E 67.82 N 24.21 E 69.84 N 24.81 E 67.82 N 24.82 N 24.84 N 24.84 N 24.84 N 24.06 E 67.54 E 68.82 N 24.49 E 67.61 E 70.31 E 68.81 N 24.84 N 24.16 E 67.84 N 24.86 N 24.59 E 68.84 N 24.78 E 70.44 E 68.82 N 24.06 E 67.77 E 66.84 N 24.84 N 24.84 N 24.88 E 68.84 N 24.86 N 24.04 E 67.86 N 24.99 E 67.81 E 70.19 E 67.18 E 68.82 N 24.76 E 67.84 N 24.N 24.84 N 24.11 E 68.84 N 24.06 E 66.24 E 66.84 E 68.21 E 67.09 E 67.16 E 67.19 Goth Bari Khan Karachi Goth Hashim Khan Green Mauripur Goth Lashkari Goth Misau Goth Haji Muhammad Bamnia Bhil ro Tar Naokot Jamali Chanri Widh Jhol Laiqpur Kot Almo Jungshahi Jalbani Ziarat Goth Budha Parsi Goth Kamal Khan Goth Jamal Goth Allahdad Goth Bachal Khan Goth Sabro Goth Nek Muhammad Goth Abdul Qadir Ghada Kot Shams Pir Safar Akfata Phull Khori Kod Othi Arniala Lunihar Kesur Chandia Samki Goth Jumo Goth Jafar Tigusar Vakrio Kario Jhok Ranta Luka Goth Rehri Mian Wagoder .86 N 24.84 N 24.84 N 24.84 N 24.81 N 24.81 N 24.76 E 69.84 N 24.86 N 24.12 E 67.67 E 66.92 E 66.22 E 67.81 N 24.82 N 24.81 N 24.81 N 24.

71 E 70.71 N 24.72 N 24.74 N 24.77 N 24.38 E 68.18 E 68.71 N 24.65 E 70.21 E 68.72 N 24.19 E 68.09 E 68.71 N 24.72 N 24.04 E 67.18 E 68.77 N 24.31 E 67.69 E 67.69 N 24.80 E 68.97 E 69.77 N 24.04 E 67.95 E 70.N 24.12 E 69.77 N 24.72 N 24.16 E 68.79 N 24.02 E 67.71 N 24.04 E 70.07 E 68.76 E 67.18 E 69.01 E 66.77 N 24.81 N 24.16 E 67.19 E 68.26 E 68.81 N 24.57 E 71.91 E 70.57 E 66.72 N 24.74 N 24.54 E 69.79 E 68.12 E 67.72 N 24.07 E 70.76 N 24.72 N 24.71 N 24.12 E 68.06 E 68.69 N 24.38 E 68.96 E 68.26 E 68.24 E 68.77 N 24.56 E 69.71 N 24.72 N 24.71 N 24.74 N 24.71 N 24.81 N 24.69 N 24.23 E 68.81 E 68.81 N 24.71 N 24.76 N 24.81 N 24.70 E 69.72 N 24.77 N 24.54 Bambu Khan Ghizri Clifton Goth Ismail Goth Shaikhan Singhara Goth Surman Faqir Manora Mukan Daffur Tando Bago Rip Dasarki Daro Wali Shah Surjani Korangi Juryar Pangri Piru Lishari Rahki Khorewah Thatta Behrao Gorhiar Mithi Mirpur Batoro Khudi Dini Bambato Parharki Karimpur Gujo Gharo Sami ji Veri Pilu Kumhario Samani Relo Gap Chhangani Miran Khuri Sohki Belo Bijora Shivlo Islamkot Kerlo Piluri .71 N 24.79 N 24.79 N 24.97 E 70.71 N 24.49 E 68.76 N 24.54 E 68.72 N 24.77 N 24.41 E 67.

62 N 24.69 N 24.N 24.66 N 24.06 E 68.16 E 68.83 E 68.94 E 66.62 N 24.99 E 67.69 N 24.64 N 24.67 N 24.16 E 68.67 N 24.18 E 68.67 N 24.09 E 68.66 E 68.66 N 24.67 N 24.19 Dari Nareja Chhoretani Goth Jumma Babra Goth Mian Rohiro Sorkee Tarai Larh Charho Kamaro Mojiri Jatoi Rapar Gujo Muradpur Vikia Khazano Chak Sand Panhario Khario Kalohi Khair Muhammad Jat Gujhari Jhalo Pirdino Sumro Piniladho Miranpur Dittal Laghari Sukpur Bohki Baghar Goth Muhammad Ali Lunio Badin Liari Jar Chandia Wangaro Goth Shoro Raj Malk Rataniari Sinhar Vikian Jehpoyo Trari Nindo Shahr Lunia Odeh Jani .67 N 24.67 N 24.66 N 24.69 E 70.66 N 24.62 N 24.36 E 69.66 N 24.18 E 68.56 E 69.66 N 24.67 N 24.66 N 24.53 E 68.69 N 24.67 N 24.24 E 68.62 N 24.70 E 70.86 E 69.23 E 68.01 E 67.64 N 24.14 E 68.04 E 68.70 E 69.66 N 24.18 E 68.64 N 24.66 N 24.02 E 67.01 E 67.12 E 68.66 N 24.09 E 67.67 N 24.64 N 24.26 E 68.66 N 24.99 E 70.67 E 66.69 N 24.62 E 68.63 E 70.69 N 24.16 E 68.66 E 69.19 E 68.64 N 24.66 N 24.66 N 24.43 E 68.14 E 68.62 N 24.14 E 68.51 E 68.34 E 68.23 E 68.38 E 68.69 N 24.56 E 70.62 N 24.67 N 24.67 N 24.92 E 67.66 N 24.64 N 24.25 E 69.64 N 24.67 N 24.03 E 68.07 E 68.64 N 24.

11 E 67.55 N 24.19 E 68.55 N 24.54 E 68.60 N 24.60 N 24.59 N 24.16 E 68.14 E 68.09 E 67.60 N 24.59 N 24.16 E 68.60 N 24.59 N 24.60 N 24.96 E 70.14 E 68.59 N 24.07 E 67.59 N 24.13 E 68.31 E 70.59 N 24.55 N 24.89 E 68.81 E 68.59 N 24.24 E 68.57 N 24.62 N 24.12 E 68.55 N 24.55 N 24.59 N 24.55 N 24.18 E 68.09 E 68.59 N 24.19 E 68.23 E 68.87 E 69.55 N 24.60 N 24.55 N 24.04 E 69.02 E 70.62 N 24.31 E 68.55 N 24.10 E 69.55 N 24.59 N 24.29 E 68.91 Kandra Bachal Abad Tanka Sinhar Nagarwali Kerlo Wango Babiri Chhilriun Buddha Talpur Odhejani Dadu Mor Sandki Bhadlo Shah Kapur Seri Jagir Dando Chhach Nodo Baran Abad Pancho Machi Ghotaro Sujawal Ghulamullah Lundo Machharo Bambalo Khariun Dambharlo Jhol Ket Gujo Amro Ali Bahar Gadro Charan Kehri Borli Kaidha Noria Lowari Chhachh Dars Mohib Ali Khwaja Chaubandi Vasu Shah Gul Bahar Zangi Mohana Ket Kharar Bhatti Pir Patho Chowpany .57 N 24.62 N 24.55 N 24.21 E 68.57 N 24.23 E 68.19 E 68.57 N 24.16 E 68.28 E 68.24 E 68.16 E 68.09 E 68.76 E 68.55 N 24.16 E 68.11 E 68.23 E 68.11 E 68.33 E 68.62 N 24.60 N 24.60 N 24.55 N 24.06 E 68.55 N 24.12 E 68.49 E 69.93 E 70.60 N 24.57 N 24.59 N 24.57 N 24.01 E 69.N 24.23 E 68.60 N 24.19 E 68.57 N 24.

12 E 68.47 E 68.61 E 69.50 N 24.63 E 70.50 N 24.52 N 24.50 N 24.54 N 24.82 E 67.54 N 24.50 N 24.47 N 24.02 E 68.09 E 68.18 E 68.14 E 68.54 N 24.51 E 70.49 N 24.87 E 67.50 N 24.49 N 24.16 E 68.54 N 24.91 E 70.26 E 68.52 N 24.54 N 24.50 N 24.52 N 24.52 N 24.84 E 67.54 N 24.75 E 69.76 E 69.52 N 24.78 E 68.18 E 69.50 N 24.19 E 68.24 E 68.91 E 67.47 N 24.49 N 24.01 E 67.79 Abhoro Hingora Loyo Khalifa Gungri Abad Rio Munarki Vur Mirpur Sakro Bhadur Kharuk Ratni Mirzo Laghari Kinjhar Liaro Tando Alam Khan Laghari Bar Goth Katiar Virawah Kar Kasar Pabuhar Malia Musani Hingorja Bargah Chhah Hatho Walhar Jalki Waraik Gulel Mokhai Jhangra Sirani Raharia Kalro Kutko Lodki Pabun Muhammid Rahim Shah Sadpur Larho Dharm Dunj Bandho Kadhan Garahi Goth Haji Gambali Marhi .61 E 67.47 N 24.23 E 68.47 N 24.49 N 24.47 N 24.34 E 68.06 E 68.50 N 24.02 E 68.N 24.52 N 24.98 E 68.99 E 67.50 N 24.48 E 68.06 E 68.63 E 69.50 N 24.23 E 68.52 N 24.50 N 24.47 N 24.49 N 24.49 N 24.07 E 67.49 N 24.14 E 68.11 E 68.18 E 68.02 E 67.45 E 68.24 E 68.54 N 24.47 N 24.26 E 70.52 N 24.12 E 68.04 E 67.02 E 68.26 E 68.52 N 24.49 N 24.54 N 24.49 N 24.49 N 24.49 N 24.92 E 70.

05 E 70.35 N 24.82 E 67.75 E 69.61 E 67.59 E 70.39 N 24.39 N 24.42 N 24.40 N 24.26 E 67.47 E 71.79 E 67.31 E 67.40 N 24.97 E 67.77 E 70.35 N 24.56 Ismail Wadho Nawa Unt Ka Palia Manjithi Diplo Vehau Daiki Buhara Chanida Marho Bula Khan Kharario Girianchha Ukraro Wadan Ahmad Rajo Goth Abdullah Mehr Goth Keti Mian Gadanjo Vatawa Kaoral Galhao Baha Goth Nahan Sanwalpur Muradani Bhaka Gangan Gajwari Luhan Chuhar Jamali Goth Guno Kotri Allahrakhio Goth Ali Baran Mehar Deeparun Bhadmi Gungani Nagar Parkar Bundhna Las Sirai jo Goth Landi Machki Uderolal Kuwala Nabisar Jati Khanani Kundjo .83 E 69.44 N 24.34 N 24.39 N 24.35 N 24.45 N 24.N 24.45 N 24.10 E 69.37 N 24.01 E 68.49 E 68.86 E 67.91 E 70.38 E 67.89 E 67.74 E 67.42 N 24.39 N 24.40 N 24.47 N 24.64 E 67.39 N 24.21 E 69.39 N 24.10 E 69.97 E 67.42 N 24.34 N 24.01 E 67.61 E 70.90 E 70.35 N 24.40 N 24.56 E 70.93 E 67.40 N 24.42 N 24.74 E 69.42 N 24.94 E 67.34 N 24.42 N 24.45 N 24.84 E 67.39 N 24.45 N 24.35 N 24.42 N 24.23 E 68.98 E 69.45 N 24.84 E 67.41 E 70.40 N 24.39 N 24.37 N 24.83 E 68.34 N 24.40 N 24.86 E 67.34 E 67.98 E 70.44 N 24.42 N 24.11 E 70.14 E 68.37 N 24.35 N 24.39 N 24.58 E 69.57 E 70.45 N 24.97 E 67.71 E 70.83 E 68.

19 N 24.22 N 24.01 E 68.74 E 67.87 E 67.42 E 67.88 E 68.20 N 24.32 N 24.36 E 67.19 N 24.32 N 24.25 N 24.78 E 69.06 E 70.74 E 67.74 E 67.69 E 68.56 E 67.17 N 24.43 E 68.66 E 67.38 E 67.12 E 67.67 E 67.92 E 67.71 E 67.91 E 67.20 N 24.27 N 24.17 E 69.29 N 24.59 E 67.94 E 67.64 E 67.27 N 24.25 N 24.29 N 24.19 N 24.38 E 67.32 N 24.20 N 24.01 E 69.51 E 67.29 N 24.38 E 68.72 E 67.49 E 67.20 N 24.30 N 24.97 E 67.27 N 24.52 E 68.29 N 24.84 E 67.22 N 24.19 N 24.29 N 24.24 N 24.52 E 68.83 E 69.25 N 24.20 N 24.27 N 24.66 E 68.22 N 24.31 E 68.25 N 24.54 E 67.N 24.74 E 67.59 E 70.46 E 68.24 N 24.29 N 24.19 N 24.24 N 24.24 E 67.66 E 70.86 E 67.27 N 24.54 Keenharo Baliari Mithi Rahim ki Bazar Ladiun Adigaon Nahar Vero Salt Chauki Sando Bandar Otha Garho Kasbo Vingur Mian Husain Nawazio Jungo Jalbani Shahpur Tal Kothi Nabi Bakhsh Jalbani Goth Budh Miranpur Gath Chan Belo Abdullah Mandhra Jhol Jumma Magsi Dhandhari Goth Panju Jat Goth Mupajo Khatho Chaubutti Goth Fatah Khan Zangejo Khalifa Ghuba Ghorabari Goth Khirsar Musafirkhana Kunwari Hussain Rathor Machi Goth Baganah Goth Gugo Juho Goth Untan Jangesar Jhalu .17 N 24.54 E 67.19 N 24.27 N 24.14 E 68.25 N 24.20 N 24.22 N 24.30 N 24.19 N 24.63 E 69.24 N 24.22 N 24.

54 E 67.07 N 24.95 N 23.04 N 24.62 E 67.94 N 23.52 E 67.64 E 67.59 E 67.14 N 24.12 N 24.59 E 67.57 E 67.49 E 67.57 E 67.12 N 24.04 N 24.54 E 67.49 E 67.N 24.66 Shahbandar Babio Musa Goth Naurang Moranjhar Keti Bandar Goth Chelaram Jadewari Goth Naraindas Goth Khuda Bakhsh Goth Khachar Vatho Husain Korai Goth Chachlo Goth Muhammad Achu Muhammad Jat Wasaio .15 N 24.00 N 24.59 E 67.99 N 23.44 E 67.69 E 67.57 E 67.12 N 24.89 E 67.15 N 24.92 E 67.00 N 24.99 N 23.61 E 67.00 N 23.99 N 23.