Anda di halaman 1dari 6

c 


  
u
1. Bulat air keranapembetung, bulatmanusiakeranamuafakat
{  
 

2. Darahdaging
{      

3. Beratsamadipikul, ringansamadijinjing
{ 
   

4. meninggidiri
{ c 

5. bermukadua
{  

6 baikhati
{   


7. tulangbelakang
{   

8. bara yang digenggambiarsampaijadiarang
{ {    
!  

9. bagaikacaterhempaskebatu
{ c  "

10. melenturbuluhbiarlahdarirebungnya
{ {  
  11. duduksamarendah, berdirisamatinggi
{   
 

12. sepertilembudicucukhidung
{ #

  

13. yangberatsamadipikul, yang ringansamadijinjing
{      

14. dayungsudah di tangan, perahusudah di air
{ 

    


15. teranghati
{ $ 

16. rendahhati
{  

17. murahhati
{ 

18. taklapukdekhujan, taklekangdekpanas
{   %   

19. Tangankosong
{ & 
uc  
  ' u1. lintahdarat
{  
  2. bagaiaurdengantebing
{ &  
 
 

3. anakdagang
{ #
    

4. Hujanemas di negeri orang, hujanbatu di negerisendiri, lebihbaik di negerisendiri
{ (
  
 !   5. kalautakutdilambungombak, janganberumah di tepipantai
{ 
    !

   


6. indahkhabardaripadarupa
{    7. hatigajahsamadilapah, hatikumansamadicecah
{  

8. bukitsamadidaki, lurahsamadituruni
{  !  

9. kacanglupakankulit
{ #

 
 
 
  

10. Di manabumidipijak, di situ langitdijunjung
{ {      


11. masukkandangkambingmengembek, masukkandangkerbaumenguak
{ {     

12. ibarattelursesangkak, pecahsebiji, pecahsemua
{ 
 
 
  
  

13. memerahotak
{ )   

14. kalautidakdipecahkanruyung, manakandapatsagunya
{  
    

15. berakit-rakitkehulu, berenang-renangketepian, bersakit-sakitdahulu, bersenang-
senangkemudian
{  
 
    

16. yangbulattidakdatangmenggolek, yang pipihtidakdatangmelayang
{ c    

17. sedikit-sedikit, lama-lama jadibukit
{ c   
 
 
 

18. bakcendawantumbuhselepashujan
{ 

  

19. bulat air keranapembetung, bulatmanusiakeranamuafakat.
{  
 

20. yangkitakejartakdapat, yang kitakendong pula berciciran
{  
 
 
  !  21. mencarijalan
{  
  

22. biarmatianak, janganmatiadat
{   

23.sediakanpayungsebelumhujan
{ 
 
   

24. berbesarhati
{ * 

25. anakbuah
{   "

26. tuanrumah
{  
  

27. yang lama dikelek, yang baharudidukung
{ 
  
   

28. batupenghalang
{ &


29 untunganaklelakicari-carikan, untunganakperempuannanti -nantikan
{ 

 
 

30. bagaiikanpulangkelubuk
{ #
 
  u

Ô Ô Ô
Ô 
u
uuu
u 
 u u
u u u
 u
u
uuu  u
 ! u

"#u

$u
%
&u
u
u'uu u u" (u
&u
&&$ u&u
)u
u
u*uu
 u u
+&u
u u
+$&#u
u
u,uu -
 u - u 
u
+ u
 u
+.u$uu
u
u/uu
 (u
(&#0u
u
"#uu+.#u
(&#"#u
u
u1uu 
 u u
23 uu
+& u
+%u
u
u4uu u( +u ( u
u u(%5u

5u
#+.$5u
u
u6uu
! u
$$u
").u
+&5&u
u
u7uu2
 u  u
+5+5$5u
2 &u
+525u
u
uuu 
u+- " u - u
#+.&$u
u+.&$u
2)3u u
u
 u
 u  u,u
u
 uuu
(u
 u
 u - u

5u#u u

5u#u u
$u
u
 uuu+  u - 8u )+u
+u u
%$ uu &#u
u
 u'uu+  u - 8u u
u
-u
u$u+u
-u
(% %u
u
 u*uu 
u+ 
u - u
uuu
+ .u$u
+% u
u
 u,uu - u+
! u
 %u
 %0u
5uu
u
 u/uu+  u 
u
+ uu +u
+ u+#$u$u
"#+ u
u
 u1uu -  u
 +u
&&&$+u
+#$+u
u
 u4uu+- 
u
+# $#5 %u
+# 5 5u
+#&(5u
u
 u6uu-+
 u
5%$u(u
+#$u
"$5#+5u
u
 u7uu u 
u u
u!$5u u
 $5u$u
u+$ #$u
u
 uuu  u - -u
"%uu
u%%u
595$u
u
 uuu+-
u  u2
 u
5$u
$5u$u
+53 u :u