Anda di halaman 1dari 2
gy IABATAN PERXHUID\IATAN AWARE MALAYSIA DDARAGIAN PERKHIDMATAN ‘nas 6, dan 7, Bib C2 Kemalebs © Pusat Pets Kean Peretsn eisioWP PUTRATAVA MALAYSIA, ae Teh: os-888s3000"esRs4000 py [ieee | Ruj. Kami: JPA.BK 2564/10-D Kit. $9( 68) Tarik: S~ MEL 2017 Presiden Kesatuan Perknidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia 19.8 16 Jalan Mural Dua Kompleks Batu, Off Jalan Ipoh 51100 KUALA LUMPUR (wp. Puan Lok Yim Pheng) Tuan, ISU NAIK PANGKAT/ GRED TURUN GAJI ‘Saya dengan hormatnya merujuk mengenai perkara di ates. 2. Untuk makiuman tuan, Jabatan Perkhiématan Anam (JPA) telah menelit isu yang dibangkitkan oleh pihak tuan berhubung penetapan gaji permulaan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Gred DGA20/ 32/ 34 yang allantk sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 sebolura Tanith Pergerakan Gajj (TPG) tahunan di jawatan asal, Sebagaimana yang tan rmaklum, Kedudukan mengenal perkara ini telah dimaklumkan dalam Mesyuarat Majis Bersarma Kebangsaan (MBK) bagi Pekerja-Pekerja Am dalam Kumpulan Sokongan Bilangan 2 Tahun 2010 pada 26 Novernber 2010. Makium bales tersebut adalah seperti benkut “(JPA telah menetit kertas cadangan KPPK berhubung pemberian kenaikan ‘93 tahunan dan Anjakan Gaj sebelum membuat pelarasan gaji Ke gred yawatan baru: dan (i) berdasarkan kajan yang telah dilaksanakan, didapati bahawa isu yang divangkitkan mempunyai asas untuk dipertnbengkan kerana beberspa simulasi pelarasan gaji yang cilakukan mendapati_pegawai sedang berkhidmat yang dlantk ke jawatan baru selepas TPG jawatan asal mendapat penetapan gali yang lebih balk berbanding pegawai yang diantik sebelum TPG jawatan esal (ii) wud Kepertuan prinsip penetapan geji sedia ada dikaji semula serta