Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5

SMK SERIAN 2011

Minggu/Ta Tema/ Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti


rikh
1. PENCAPAIAN KENDIRI

Minggu 1-3 a. Pendidikan sepanjang Pengetahuan Sivik


hayat untuk • Menghasilkan peta minda
• Menerangkan konsep tentang konsep dan ciri-ciri
3 - 21 Januari pembangunan negara Pendidikan Sepanjang Hayat pendidikan sepanjang hayat
• Konsep untuk pembangunan Negara
• Mengadakan sumbang saran
pendidikan • Menjelaskan ciri-ciri Pendidikan langkah-langkah untuk memupuk
sepanjang Sepanjang Hayat pembelajaran sepanjang hayat
hayat
• Ciri-ciri
• Menghuraikan kepentingan  kemahiran pengurusan
Pendidikan Sepanjang Hayat masa
pendidikan
untuk pembangunan Negara  kemahiran berfikir
sepanjang
Kemahiran Sivik  kemahiran membaca
hayat
• Memanfaatkan ilmu untuk  kemahiran penggunaan
• Kepentingan
pembangunan Negara ICT
pendidikan
sepanjang • Bertindak rasional dalam  pembelajaran kendiri
hayat pelbagai situasi • Mengadakan forum bertajuk
Nilai Sivik “Kepentingan Pendidikan
• Menghargai kepentingan ilmu Sepanjang Hayat”
• Mengumpul keratan
akhbar/majalah/ bahan-bahan
internet tentang penerokaan
ilmu dalam pelbagai bidang oleh
Minggu 4 - 7 individu yang berjaya (contoh:
peladang/
24 Januari – 18 usahawan/pemuzik/jurutera)
Feb
b. Perikemanusiaan Pengetahuan Sivik
( Cuti Tahun kearah kesejahteraan
• Menerangkan konsep
Baru Cina – negara
perikemanusiaan • Melakonkan situasi empati
29/1-6/2) • Empati berdasarkan kad-kad situasi
• Menghuraikan isu-isu
• Menghargai seperti mangsa kebakaran,
kemanusiaan
( Maulidur nyawa banjir dan gempa bumi
• Menjelaskan kepentingan nilai-
Rasul -15/2) • Menjaga • Mengadakan sumbang saran
nilai perikemanusiaan kepada
maruah mengenai isu-isu kemanusiaan
masyarakat
• Cinta akan Kemahiran Sivik yang terdapat dalam klip video,
keamanan poster dan keratan akhbar
• Mengamalkan cara hidup • Membuat lawatan ke pusat
berperikemanusiaan penempatan mangsa bencana
• Melibatkan diri secara aktif dan memberi sumbangan
dalam pembentukan kepada mereka
masyarakat penyayang • Mengadakan aktiviti
Nilai Sivik perbincangan kumpulan tentang
• Menghargai kesejahteraan masalah remaja berkaitan
negara dengan isu-isu kemanusiaan
(contoh: penderaan dan
pembuangan bayi)

Minggu 8 SUKAN SEKOLAH (23 – 25 Februari)


Minggu 9 UJIAN TOPIKAL 1 (28/2 – 4/3))
Minggu 10 SEMAKAN UJIAN TOPIKAL
PENERANGAN & PERMULAAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT
Minggu 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (12 – 20 Mac)
2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN
Pengetahuan Sivik
Minggu 12 - 14
a. Persiapan membina • Menerangkan persiapan • Mengadakan perbahasan
keluarga kearah membina keluarga ke arah bertajuk “Restu Ibu bapa Penting
21 Mac – 8 pembentukan masyarakat
pembentukan Dalam Membina Keluarga
April mapan
masyarakat mapan Bahagia”
• Restu • Menjelaskan kepentingan • Menghasilkan peta minda
ibubapa/penja mematuhi peraturan berkaitan kepentingan sesebuah
ga perkahwinan mengikut undang- keluarga bahagia
• Kesihatan undang negara • Mengumpul maklumat tentang
fizikal dan • Menyenaraikan ciri-ciri calon institusi yang berkaitan dengan
mental pasangan yang baik perkahwinan/ kekeluargaan
• Ilmu • Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa • Mengadakan ceramah tentang
keibubapaan yang cemerlang “Membina Keluarga Yang
• Kewangan Kemahiran Sivik Cemerlang”
yang stabil • Mengamalkan pengurusan • Mengadakan pelbagai aktiviti
• Peraturan kewangan keluarga yang cekap lakonan/ perbincangan/main
perkahwinan • Melengkapkan diri dari segi peranan dengan
mengikut fizikal dan mental untuk mengaplikasikan ilmu
undang- membina keluarga bahagia keibubapaan bagi mengatasi
undang Nilai Sivik konflik keluarga
negara • Bertanggungjawab terhadap
keluarga
• Menghargai restu ibu bapa /
penjaga
Minggu 15 UJIAN TOPIKAL 2 (11 – 15 April)
3. HIDUP BERMASYARAKAT

Minggu 16 – 18 a. Sumbangan terhadap Pengetahuan Sivik


pembangunan • Mencari maklumat daripada
• Mengenal pasti agensi kerajaan pelbagai sumber tentang
18 April – 6 Mei masyarakat melalui
dan NGO yang berkhidmat peranan agensi kerajaan dan
penglibatan aktif
kepada masyarakat badan bukan kerajaan
(Good Friday – dalam aktiviti
• Menerangkan kepentingan
22/4) kemasyarakatan
penglibatan aktif individu dalam
• Menyediakan kertas cadangan
(Easter Monday • Individu untuk menjalankan aktiviti
– 25/4) aktiviti kemasyarakatan
• Agensi kemasyarakatan seperti
(Hari Pekerja – • Menyatakan bentuk sumbangan
kerajaan membantu mangsa bencana
2/5) yang boleh diberikan oleh
• Badan bukan alam, gotong-royong dan
individu dalam aktiviti
• kerajaan menjaga keselamatan awam
kemasyarakatan
(NGO) • Melawat dan memberi khidmat
• Memberi cadangan dan
masyarakat kepada rumah
teguran yang membina kepada
kebajikan seperti Rumah Orang
agensi kerajaan dalam
Tua/Orang Kurang Upaya/Anak
pembangunan masyarakat
Yatim
• Mewujudkan perkongsian pintar
• Merancang dan mencadangkan
dengan pelbagai agensi
aktiviti pemeliharaan dan
kerajaan dan NGO dalam
pemuliharaan alam sekitar yang
aktiviti kemasyarakatan kepada
boleh dijalankan bersama agensi
golongan yang memerlukan
kerajaan dan badan bukan
Kemahiran Sivik
kerajaan
• Melibatkan diri dalam aktiviti
• Mengutus surat kepada agensi
kemasyarakatan melalui
kerajaan bagi penambahbaikan
agensi-agensi kerajaan dan
mutu perkhidmatan kepada
NGO
masyarakat
Nilai Sivik
• Menjemput wakil agensi
• Gembira dapat memberi
kerajaan atau badan bukan
sumbangan kepada anggota
kerajaan untuk memberi
masyarakat yang memerlukan
ceramah tentang “Keperluan
• Bersedia memberi sumbangan Sumbangan Golongan Remaja
kemasyarakatan pada setiap dalam Pembangunan Khidmat
masa Masyarakat”
• Mendokumentasikan aktiviti
kemasyarakatan(foto/keratan
akhbar)

Minggu 19 ULANGKAJI ( 9 – 13 Mei)


Minggu 20 - 21 PEPERIKSAAN PENGGAL 1 (16 – 27 Mei)
Minggu 22 - 23 CUTI PENGGAL 1 (28 Mei – 12 Jun)
4. WARISAN KEPELBAGAIAN
BUDAYA MALAYSIA

Minggu 24 – 26
a. Sumbangan pelbagai Pengetahuan Sivik
• Menyenaraikan agensi kerajaan • Menghasilkan brosur berkaitan
pihak terhadap
13 Jun – 1 Julai dan NGO yang terlibat dalam aktiviti pelbagai pihak dalam
pengekalan warisan
pengekalan warisan budaya mengekalkan warisan budaya
budaya Malaysia
Malaysia Malaysia
• Individu
• Menghuraikan sumbangan • Meraikan sambutan hari
• Agensi perayaan sesuatu kaum di
kerajaan individu, agensi kerajaan dan
NGO terhadap pengekalan kelas/sekolah
• Badan bukan • Program 10 minit di
kerajaan(NGO warisan budaya Malaysia
• Menjelaskan kepentingan perhimpunan sekolah
) bertemakan “Warisan
mengekalkan warisan budaya
Malaysia Kepelbagaian Budaya
Kemahiran Sivik Malaysia”(contoh: seni
mempertahankan diri, pakaian
• Menyertai sebarang bentuk
tradisional, nyanyian, tarian)
aktiviti warisan budaya yang
dianjurkan oleh pelbagai pihak • Mengadakan forum bagi
Nilai Sivik membincangkan kepentingan
mengekalkan warisan budaya
• Bangga dengan keunikan
Malaysia
warisan budaya Malaysia
• Mencipta cogan kata yang
• Mengaprisiasi sumbangan bertemakan “Pengekalan
pelbagai pihak dalam Warisan Budaya Malaysia”
mengekalkan warisan budaya
Malaysia.

Minggu 27 – 29 b. Mempromosikan Pengetahuan Sivik • Mengadakan pameran untuk


warisan budaya • Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan budaya
4 – 22 Julai Malaysia di dalam dan mempromosikan warisan Malaysia
di luar negara budaya Malaysia di dalam dan • Menghasilkan bulletin / poster
• Duta kecil luar Negara warisan budaya Malaysia
• Media cetak • Menjelaskan peranan duta kecil • Membina laman web berkaitan
• Media dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia
elektronik budaya Malaysia • Menrumuskan tayangan video
Kemahiran Sivik tentang warisan budaya Malaysia
• Melibatkan diri dalam • Menghantar e-mel / surat kepada
mempromosikan warisan rakan di dalam atau luar Negara
budaya Malaysia melalui media untuk memperkenalkan warisan
cetak dan elektronik budaya Malaysia
• Memberi sokongan terhadap
usaha mempromosikan warisan • Main peranan sebagai duta kecil
budaya Malaysia bagi mempromosikan warisan
Nilai Sivik budaya Malaysia kepada kaum
• Menghargai segala usaha lain / pelancong
mempromosikan warisan • Mengundang individu yang
budaya Malaysia mempunyai kemahiran tentang
warisan budaya Malaysia (contoh
: batik, tembikar, kraftangan,
bahasa beradat, dondang
sayang, “kollam”, tanglong)
Minggu 30 UJIAN TOPIKAL 4 (25 – 29 Julai)
5. MALAYSIA NEGARA
BERDAULAT
Minggu 31 – 32 Pengetahuan Sivik • Menemuramah anggota keluarga
a. Mengekalkan • Menghuraikan konsep Negara atau warga sekolah tentang
1 – 12 Ogos kedaulatan negara berdaulat prinsip Rukun Negara
• Rukun Negara • Menjelaskan prinsip-prinsip • Mencipta dan mendeklamasikan
Rukun Negara dalam puisi yang bertemakan “Malaysia
mengekalkan kedaulatan Negara Berdaulat”
negara • Berbincang tentang kepentingan
Kemahiran Sivik mengamalkan prinsip-prinsip
• Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
Rukun Negara • Mengadakan aktiviti mencari
• Melibatkan diri dalam usaha maklumat tentang amalan
untuk memelihara dan prinsip-prinsip Rukun Negara
mengekalkan kedaulatan oleh warganegara yang
negara bertanggungjawab
Nilai Sivik
• Menunjukkan cara-cara / usaha-
• Bersyukur dengan kemakmuran usaha memelihara dan
dan kesejahteraan Negara mengekalkan kedaulatan Negara
• Menunjukkan perasaan bangga dengan menggunakan kaedah
dan taat setia kepada negara Theory of Constraints (TOC)
• Mengadakan pertandingan
nyanyian lagu-lagu patriotik
Minggu 33 – 34
b. Melengkapkan diri
15 – 26 Ogos untuk mewarisi Pengetahuan Sivik
negara • Mengadakan pidato bertajuk
• Jati Diri
• Menghuraikan ciri-ciri “Warganegara Malaysia Yang
warganegara yang Unggul”
• Ilmu bertanggungjawab untuk
• Kemahiran • Melengkapkan borang
menjadi pewaris Negara pengurusan grafik tentang ciri-
• Kerohanian
• Nilai murni • Menjelaskan usaha untuk ciri pewaris Negara
melengkapkan diri bagi • Menghasilkan buku skrap
mewarisi negara tentang amalan nilai-nilai murni
Kemahiran Sivik warganegara Malaysia
• Mengamalkan ciri-ciri pewaris • Mencari maklumat melalui
Negara yang bertanggungjawab internet tentang pelbagai
Nilai Sivik kemahiran yang diperlukan
• Menghayati kesedaran sivik dan sebagai seorang pewaris Negara
kewarganegaraan untuk dan melaporkan dalam kelas
melengkapkan diri sebagai
warganegara yang sempurna

Minggu 35 CUTI HARI RAYA AIDLFITRI( 27 Ogos – 4 September)


Minggu 36 UJIAN TOPIKAL 5 ( 5 – 9 September)
PENGHANTARAN KERJA KURSUS KHIDMAT MASYARAKAT
6. CABARAN MASA DEPAN

Minggu 37 -38 a. Menjana Pengetahuan Sivik


pembangunan Negara • Berbincang tentang faktor-faktor
12 – 23 • Politik
• Menerangkan faktor-
yang menjana pembangunan
September faktor yang boleh menjana
• Ekonomi Negara
pembangunan Negara
• Sosial
• Menyenaraikan cabaran
• Menghasilkan folio tentang
individu-individu yang berjaya
warganegara dalam bidang
dalam bidang politik, ekonomi
politik, ekonomi dan sosial
dan sosial
• Memberi sumbangan
• Perbahasan ala parlimen yang
untuk menjana pembangunan
bertemakan “Cabaran Masa
Negara dalam bidang politik,
Depan Dalam Pembangunan
ekonomi dan sosial
Negara”
Kemahiran Sivik
• Melakar dan mempersembahkan
• Bertindak proaktif dalam
ilustrasi reka cipta barangan
menghadapi pelbagai cabaran
buatan Malaysia untuk masa
dalam menjana pembangunan
depan
Negara
• Menyediakan kertas cadangan
• Cekal menghadapi cabaran
tentang peranan dan
dalam menjana pembangunan
b. Menangani cabaran tanggungjawab remaja dalam
negara
globalisasi menjana pembangunan negara
Nilai Sivik
• Hubungan • Saling membantu dan
Minggu 39 – 40 serantau dan bekerjasama dalam menjana
dunia pembangunan negara
26 Sep – 7 • Saingan Pengetahuan Sivik
Oktober serantau dan • Menjelaskan konsep globalisasi
dunia • Menyatakan cabaran globalisasi • Syarahan bertajuk “Malaysia dan
serantau dan dunia Cabaran Masa Depan”
• Menyenaraikan cara-cara • Mengadakan kuiz / teka silang
menangani cabaran globalisasi kata mengenai cabaran
• Menghuraikan kepentingan globalisasi
hubungan serantau dan dunia • Melayari laman web untuk
dalam menangani cabaran mendapatkan maklumat tantang
globalisasi isu-isu serantau / dunia dan
Kemahiran Sivik mempamerkan dalam kelas
• Mengambil tindakan yang • Menghasilkan artikel untuk
rasional untuk menangani akhbar tempatan tentang isu
saingan serantau dan dunia serantau dan dunia
• Melengkapkan diri bagi • Main peranan sebagai wakil
menghadapi saingan serantau Negara yang memberi ucapan
dan dunia menyatakan pendirian Malaysia
c. Mengekalkan dan Nilai Sivik tentang isu-isu antarabangsa di
meningkatkan
• Cinta dan sanggup berkorban Persidangan Pertubuhan Bngsa-
pengiktirafan dunia
untuk Negara bangsa Bersatu
terhadap Negara
Minggu 41 – 42 • Malaysia
sebagai pusat
10 – 21 kecemerlanga
Oktober n pelbagai Pengetahuan Sivik
bidang • Memberikan contoh-contoh
pusat kecemerlangan di
• Menyediakan esei bertajuk
Malaysia
“Malaysia sebagai Pusat
• Menyatakan langkah-langkah Kecemerlangan Pelbagai Bidang”
yang boleh diambil bagi
• Mengadakan lawatan sambil
meningkatkan status Negara
belajar ke pusat / tempat /
sebagai pusat kecemerlangan
institusi kecemerlangan Negara
pelbagai bidang
Kemahiran Sivik • Menghasilkan “Fail Tegak” yang
mengandungi maklumat
• Melibatkan diri dalam usaha
berkaitan pusat kecemerlangan
meningkatkan pengiktirafan
dalam pelbagai bidang di
dunia terhadap Negara
Malaysia
• Menjalankan tanggungjawab
• Menghasilkan iklan untuk
sebagai warganegara dalam
mempromosikan Malaysia
mengekalkan imej baik Negara
sebagai pusat kecemerlangan
di mata dunia
pelbagai bidang
Nilai Sivik
• Bekerjasama untuk menjadikan
Malaysia sebagai pusat
kecemerlangan pelbagai bidang
PERCUBAAN SPM 2011
SPM 2011