MINI KOLOKIUM SM TEKNIK LIKAS Kolokium merupakan perjumpaan atau persidangan untuk membincangkan perkara yang biasanya bersifat

ilmiah, dan perbincangan dibuat secara berkumpulan. TUJUAN : PENDEDAHAN AWAL KEPADA PELAJAR DALAM PENYELIDIKAN ILMIAH OBJEKTIF: 1. Mendedahkan pelajar kepada kaedah penyelidikan ilmiah 2. Menanam sifat bekerjasama dalam kumpulan 3. Mencungkil bakat pelajar dalam membincangkan perkara yang bersifat ilmiah SASARAN PELAJAR : PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS

RINGKASAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN.. Bab 1: • • • • • • Latar belakang kajian Penyataan masalah Tujuan- untuk apa kajian dibuat Rasional –mengapa kajian dibuat Objektif Persoalan kajian (research question)>kalau ada –contoh: Adakah kaedah role-play dapat menarik minat pelajar? Adakah ia dapat meningkat prestasi pelajar? Definisi

Bab 2: • Tinjauan Literatur > tak boleh membuat anggapan, mesti ada rujukan untuk menyokong

Bab 3: • • • Prosedur kajian/proses kajian- field work/ library research Pengumpulan data > survey, carta, temubual dsb Data kualitatif( seperti pemerhatian), pembentangan data melalui gambar, hasil pelajar(student output)

soal selidik. graf Bab 4: • Bab 5: • Perbincangan/cadangan Dapatan kajian> analisis data TAKWIM PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 TARIKH PERKARA Taklimat Guru Pembimbing Taklimat kepada para pelajar Pembahagian kumpulan pelajar pembentangan cadangan Kertas Kerja kepada Guru Pembimbing (bab 1.3) Tindakan GPK Ting 6/penyelaras unit penyelidikan Guru pembimbing Guru pembimbing/GPK Ting 6 Pelajar Pertemuan dengan kumpulan pelajar pembentang Kertas Kerja Kajian ke pustakaan dan Tinjauan Literatur Pembinaan Kerangka dan Penulisan Draf Kertas Kerja Bab 4-5 Penulisan Kertas Kerja Penyediaan Power Point Presentatioan Pembentangan/kolokium Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Penyelaras Kolokium .• Data kuantitatif. carta.

2Penyataan masalah (cth kajian penggunaan kad kredit.2 Proses kajian 3.1 Pengenalan(pengenalan kepada isi bab) 2.3 Sampel kajian 3.3Tujuan 1. maklumat diperolehi daripada akhbar.SAMPEL KANDUNGAN PENYELIDIKAN PELAJAR TAJUK: PENGGUNAAN KAD KREDIT MENGGALAKKAN AMALAN BERHUTANG DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA Bab 1: PENGENALAN 1.statistic jumlah peminjam.2 Keputusan Kajian 4.1 Pengenalan(pengenalan kepada isi bab) 3.3 Dapatan Kajian . pendapat peribadi pengkaji) Bab 3: PROSES KAJIAN 3.1 Pengenalan 4.4 Instrumen kajian Bab 4 4.jumlah tunggakan. definisi amalan berhutang) Bab 2: TINJAUAN LITERATUR 2.2 Tinjauan Literatur (cth konsep/teori.1Pengenalan 1.4Definisi (cth definisi penggunaan kad kredit.punca amalan berhutang. majalah dan internet) 1.

SINOPSIS KAJIAN 2.majalah dan internet 3.Kajian penggunaan kad kredit.KESIMPULAN . KAD KREDIT MENGGALAKKAN AMALAN BERHUTANG 6. • Punca amalan berhutang • Statistic jumlah peminjam • Jumlah tunggakan dan kebankrapan • Maklumat diperolehi daripada akhbar. LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN KAD KREDIT 8.2 Cadangan CONTOH PEMBENTANGAN PERBENTANGAN POWER POINT SEPERTI DI BAWAH: 1.1 kesimpulan 5. PENGGUNAAN KAD KREDIT 5. DEFINISI KONSEP Definisi penggunaan kad kredit Definisi amalan berhutang 4.kertas kerja. JADUAL KEBANKRAPAN JADUAL PINJAMAN KAD KREDIT 7.Bab 5 5.

Nama Penulis: Saiz: 12 poin Bold & Title Case • PENYEDIAAN ABSTRAK Abstrak adalah sinopsis artikel yang padat dan ringkas yang merangkumi aspekpemasalahan. Abstrak serta isi kandungan. Contoh: Keburukan Sistem Kuliah Dan Tutorial Penghargaan Abstrak Isi Kangungan 1. bersaiz 12 dan Justified • PENGHARGAAN Penghargaan tidak lebih dari 50 patah perkataan. objektif. Di bawah tajuk pula perlu diletakkan nama penuh penulis berkenaan. i.0 Pengenalan 2. kaedah dan dapatan serta kesimpulan. Tajuk artikel : Saiz: 18 poin Bold & Title Case Centered ii. Tajuk dan nombor tajuk tersebut perlu ditulis menggunakan format Bold.Format Penulisan Penyelidikan Tingkatan Enam Tajuk hendaklah ringkas dan padat. Setiap bahagian perlu diberikan tajuk yang sesuai dan dinomborkan. Manakala teks artikel pula ditulis menggunakan format Normal. Abstrak tidak boleh melebihi 200 patah perkataan dan perlu ditulis menggunakan format Italic.. • KANDUNGAN : Manuskrip mesti mengandungi bahagian-bahagian berikut iaitu Penghargaan. bersaiz 10 dan Justified.0 Definisi Konsep . bersaiz 12 dan Justified.

gambarajah. salin halaman website didahului dengan nama pengarang. jadual. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi Pengarang Barat.0 Cadangan 7.0 Rumusan Rujukan Lampiran • RUJUKAN Semua rujukan yang disebut dalam teks mestilah disenaraikan. Senarai rujukan tidak boleh mengandungi sumber-sumber yang tidak dirujuk dalam artikel’ Senarai rujukan yang lengkap hendaklah menggunakan sistem penulis – tahun (author date) mengikut abjad.0 Keputusan Kajian 6. Contoh: Bibliografi Abdullah Hassan.0 Kesan Negatif Sistem Kuliah dan Tutorial 5.3. 1984. • Spacing Dua spacing bagi setiap ayat Empat spacing bagi setiap perenggan Satu spacing bagi bibliografi. apendiks. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Gaya penulisan rujukan adalah mengikut contoh yang berikut: Penulis (nama akhir diikuti dengan nama pertama bagi penulis utama dan nama pertama diikuti nama seterusnya bagi penulis lain).volume (nombor): termasuk nombor muka surat. Bhd • Jika sumber dari website. Senarai rujukan hendaklah diletakkan di bahagian akhir sesebuah manuskrip. Nama pengarang Melayu. . tahun. Petaling Jaya Petaling Jaya. terbitan berkala (italic). tajuk. headings atau subheading. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia.0 Objektif kajian 4.

com/doc/27316474/Contoh-Kertas-Kerja-Kolokium .scribd.http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful