MINI KOLOKIUM SM TEKNIK LIKAS Kolokium merupakan perjumpaan atau persidangan untuk membincangkan perkara yang biasanya bersifat

ilmiah, dan perbincangan dibuat secara berkumpulan. TUJUAN : PENDEDAHAN AWAL KEPADA PELAJAR DALAM PENYELIDIKAN ILMIAH OBJEKTIF: 1. Mendedahkan pelajar kepada kaedah penyelidikan ilmiah 2. Menanam sifat bekerjasama dalam kumpulan 3. Mencungkil bakat pelajar dalam membincangkan perkara yang bersifat ilmiah SASARAN PELAJAR : PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS

RINGKASAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN.. Bab 1: • • • • • • Latar belakang kajian Penyataan masalah Tujuan- untuk apa kajian dibuat Rasional –mengapa kajian dibuat Objektif Persoalan kajian (research question)>kalau ada –contoh: Adakah kaedah role-play dapat menarik minat pelajar? Adakah ia dapat meningkat prestasi pelajar? Definisi

Bab 2: • Tinjauan Literatur > tak boleh membuat anggapan, mesti ada rujukan untuk menyokong

Bab 3: • • • Prosedur kajian/proses kajian- field work/ library research Pengumpulan data > survey, carta, temubual dsb Data kualitatif( seperti pemerhatian), pembentangan data melalui gambar, hasil pelajar(student output)

• Data kuantitatif. carta.3) Tindakan GPK Ting 6/penyelaras unit penyelidikan Guru pembimbing Guru pembimbing/GPK Ting 6 Pelajar Pertemuan dengan kumpulan pelajar pembentang Kertas Kerja Kajian ke pustakaan dan Tinjauan Literatur Pembinaan Kerangka dan Penulisan Draf Kertas Kerja Bab 4-5 Penulisan Kertas Kerja Penyediaan Power Point Presentatioan Pembentangan/kolokium Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Penyelaras Kolokium .soal selidik. graf Bab 4: • Bab 5: • Perbincangan/cadangan Dapatan kajian> analisis data TAKWIM PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 TARIKH PERKARA Taklimat Guru Pembimbing Taklimat kepada para pelajar Pembahagian kumpulan pelajar pembentangan cadangan Kertas Kerja kepada Guru Pembimbing (bab 1.

2 Proses kajian 3. definisi amalan berhutang) Bab 2: TINJAUAN LITERATUR 2.SAMPEL KANDUNGAN PENYELIDIKAN PELAJAR TAJUK: PENGGUNAAN KAD KREDIT MENGGALAKKAN AMALAN BERHUTANG DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA Bab 1: PENGENALAN 1.jumlah tunggakan. majalah dan internet) 1.3 Sampel kajian 3.2Penyataan masalah (cth kajian penggunaan kad kredit.3Tujuan 1.statistic jumlah peminjam.4Definisi (cth definisi penggunaan kad kredit.1 Pengenalan(pengenalan kepada isi bab) 3. pendapat peribadi pengkaji) Bab 3: PROSES KAJIAN 3.2 Keputusan Kajian 4. maklumat diperolehi daripada akhbar.1Pengenalan 1.4 Instrumen kajian Bab 4 4.3 Dapatan Kajian .punca amalan berhutang.1 Pengenalan 4.1 Pengenalan(pengenalan kepada isi bab) 2.2 Tinjauan Literatur (cth konsep/teori.

2 Cadangan CONTOH PEMBENTANGAN PERBENTANGAN POWER POINT SEPERTI DI BAWAH: 1. KAD KREDIT MENGGALAKKAN AMALAN BERHUTANG 6. • Punca amalan berhutang • Statistic jumlah peminjam • Jumlah tunggakan dan kebankrapan • Maklumat diperolehi daripada akhbar. DEFINISI KONSEP Definisi penggunaan kad kredit Definisi amalan berhutang 4.SINOPSIS KAJIAN 2.Bab 5 5.1 kesimpulan 5.Kajian penggunaan kad kredit. PENGGUNAAN KAD KREDIT 5. JADUAL KEBANKRAPAN JADUAL PINJAMAN KAD KREDIT 7.majalah dan internet 3. LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN KAD KREDIT 8.kertas kerja.KESIMPULAN .

Manakala teks artikel pula ditulis menggunakan format Normal. bersaiz 12 dan Justified. Di bawah tajuk pula perlu diletakkan nama penuh penulis berkenaan. bersaiz 10 dan Justified.. i.0 Definisi Konsep . Abstrak tidak boleh melebihi 200 patah perkataan dan perlu ditulis menggunakan format Italic. Tajuk artikel : Saiz: 18 poin Bold & Title Case Centered ii.Format Penulisan Penyelidikan Tingkatan Enam Tajuk hendaklah ringkas dan padat. objektif.0 Pengenalan 2. Nama Penulis: Saiz: 12 poin Bold & Title Case • PENYEDIAAN ABSTRAK Abstrak adalah sinopsis artikel yang padat dan ringkas yang merangkumi aspekpemasalahan. Tajuk dan nombor tajuk tersebut perlu ditulis menggunakan format Bold. bersaiz 12 dan Justified • PENGHARGAAN Penghargaan tidak lebih dari 50 patah perkataan. Setiap bahagian perlu diberikan tajuk yang sesuai dan dinomborkan. Contoh: Keburukan Sistem Kuliah Dan Tutorial Penghargaan Abstrak Isi Kangungan 1. • KANDUNGAN : Manuskrip mesti mengandungi bahagian-bahagian berikut iaitu Penghargaan. kaedah dan dapatan serta kesimpulan. Abstrak serta isi kandungan.

Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. tahun.0 Keputusan Kajian 6. . gambarajah.3. 1984. • Spacing Dua spacing bagi setiap ayat Empat spacing bagi setiap perenggan Satu spacing bagi bibliografi.volume (nombor): termasuk nombor muka surat. Senarai rujukan hendaklah diletakkan di bahagian akhir sesebuah manuskrip. Petaling Jaya Petaling Jaya. tajuk. jadual. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Contoh: Bibliografi Abdullah Hassan. salin halaman website didahului dengan nama pengarang.0 Objektif kajian 4.0 Rumusan Rujukan Lampiran • RUJUKAN Semua rujukan yang disebut dalam teks mestilah disenaraikan.0 Kesan Negatif Sistem Kuliah dan Tutorial 5. Nama pengarang Melayu. headings atau subheading. Senarai rujukan tidak boleh mengandungi sumber-sumber yang tidak dirujuk dalam artikel’ Senarai rujukan yang lengkap hendaklah menggunakan sistem penulis – tahun (author date) mengikut abjad. terbitan berkala (italic). Bhd • Jika sumber dari website.0 Cadangan 7. apendiks. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi Pengarang Barat. Gaya penulisan rujukan adalah mengikut contoh yang berikut: Penulis (nama akhir diikuti dengan nama pertama bagi penulis utama dan nama pertama diikuti nama seterusnya bagi penulis lain).

com/doc/27316474/Contoh-Kertas-Kerja-Kolokium .scribd.http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful