MINI KOLOKIUM SM TEKNIK LIKAS Kolokium merupakan perjumpaan atau persidangan untuk membincangkan perkara yang biasanya bersifat

ilmiah, dan perbincangan dibuat secara berkumpulan. TUJUAN : PENDEDAHAN AWAL KEPADA PELAJAR DALAM PENYELIDIKAN ILMIAH OBJEKTIF: 1. Mendedahkan pelajar kepada kaedah penyelidikan ilmiah 2. Menanam sifat bekerjasama dalam kumpulan 3. Mencungkil bakat pelajar dalam membincangkan perkara yang bersifat ilmiah SASARAN PELAJAR : PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS

RINGKASAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN.. Bab 1: • • • • • • Latar belakang kajian Penyataan masalah Tujuan- untuk apa kajian dibuat Rasional –mengapa kajian dibuat Objektif Persoalan kajian (research question)>kalau ada –contoh: Adakah kaedah role-play dapat menarik minat pelajar? Adakah ia dapat meningkat prestasi pelajar? Definisi

Bab 2: • Tinjauan Literatur > tak boleh membuat anggapan, mesti ada rujukan untuk menyokong

Bab 3: • • • Prosedur kajian/proses kajian- field work/ library research Pengumpulan data > survey, carta, temubual dsb Data kualitatif( seperti pemerhatian), pembentangan data melalui gambar, hasil pelajar(student output)

soal selidik.3) Tindakan GPK Ting 6/penyelaras unit penyelidikan Guru pembimbing Guru pembimbing/GPK Ting 6 Pelajar Pertemuan dengan kumpulan pelajar pembentang Kertas Kerja Kajian ke pustakaan dan Tinjauan Literatur Pembinaan Kerangka dan Penulisan Draf Kertas Kerja Bab 4-5 Penulisan Kertas Kerja Penyediaan Power Point Presentatioan Pembentangan/kolokium Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Penyelaras Kolokium . carta. graf Bab 4: • Bab 5: • Perbincangan/cadangan Dapatan kajian> analisis data TAKWIM PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 TARIKH PERKARA Taklimat Guru Pembimbing Taklimat kepada para pelajar Pembahagian kumpulan pelajar pembentangan cadangan Kertas Kerja kepada Guru Pembimbing (bab 1.• Data kuantitatif.

1 Pengenalan(pengenalan kepada isi bab) 2.1Pengenalan 1.1 Pengenalan 4.SAMPEL KANDUNGAN PENYELIDIKAN PELAJAR TAJUK: PENGGUNAAN KAD KREDIT MENGGALAKKAN AMALAN BERHUTANG DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA Bab 1: PENGENALAN 1.1 Pengenalan(pengenalan kepada isi bab) 3. pendapat peribadi pengkaji) Bab 3: PROSES KAJIAN 3.3Tujuan 1.jumlah tunggakan.2 Keputusan Kajian 4.4Definisi (cth definisi penggunaan kad kredit.2 Proses kajian 3.3 Sampel kajian 3.3 Dapatan Kajian .2Penyataan masalah (cth kajian penggunaan kad kredit. definisi amalan berhutang) Bab 2: TINJAUAN LITERATUR 2.statistic jumlah peminjam. majalah dan internet) 1. maklumat diperolehi daripada akhbar.2 Tinjauan Literatur (cth konsep/teori.4 Instrumen kajian Bab 4 4.punca amalan berhutang.

Bab 5 5.SINOPSIS KAJIAN 2. JADUAL KEBANKRAPAN JADUAL PINJAMAN KAD KREDIT 7. DEFINISI KONSEP Definisi penggunaan kad kredit Definisi amalan berhutang 4. KAD KREDIT MENGGALAKKAN AMALAN BERHUTANG 6.2 Cadangan CONTOH PEMBENTANGAN PERBENTANGAN POWER POINT SEPERTI DI BAWAH: 1.KESIMPULAN .majalah dan internet 3. PENGGUNAAN KAD KREDIT 5. • Punca amalan berhutang • Statistic jumlah peminjam • Jumlah tunggakan dan kebankrapan • Maklumat diperolehi daripada akhbar.1 kesimpulan 5.kertas kerja. LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN KAD KREDIT 8.Kajian penggunaan kad kredit.

Di bawah tajuk pula perlu diletakkan nama penuh penulis berkenaan. Tajuk dan nombor tajuk tersebut perlu ditulis menggunakan format Bold. Tajuk artikel : Saiz: 18 poin Bold & Title Case Centered ii. bersaiz 12 dan Justified.0 Pengenalan 2. Contoh: Keburukan Sistem Kuliah Dan Tutorial Penghargaan Abstrak Isi Kangungan 1.Format Penulisan Penyelidikan Tingkatan Enam Tajuk hendaklah ringkas dan padat. Abstrak serta isi kandungan. bersaiz 12 dan Justified • PENGHARGAAN Penghargaan tidak lebih dari 50 patah perkataan. Manakala teks artikel pula ditulis menggunakan format Normal.0 Definisi Konsep .. i. • KANDUNGAN : Manuskrip mesti mengandungi bahagian-bahagian berikut iaitu Penghargaan. Setiap bahagian perlu diberikan tajuk yang sesuai dan dinomborkan. Nama Penulis: Saiz: 12 poin Bold & Title Case • PENYEDIAAN ABSTRAK Abstrak adalah sinopsis artikel yang padat dan ringkas yang merangkumi aspekpemasalahan. Abstrak tidak boleh melebihi 200 patah perkataan dan perlu ditulis menggunakan format Italic. bersaiz 10 dan Justified. kaedah dan dapatan serta kesimpulan. objektif.

headings atau subheading. 1984. tajuk. Senarai rujukan tidak boleh mengandungi sumber-sumber yang tidak dirujuk dalam artikel’ Senarai rujukan yang lengkap hendaklah menggunakan sistem penulis – tahun (author date) mengikut abjad. jadual. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. terbitan berkala (italic). . Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi Pengarang Barat. Contoh: Bibliografi Abdullah Hassan. Nama pengarang Melayu. gambarajah. Senarai rujukan hendaklah diletakkan di bahagian akhir sesebuah manuskrip. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia.0 Cadangan 7.0 Keputusan Kajian 6. tahun. Gaya penulisan rujukan adalah mengikut contoh yang berikut: Penulis (nama akhir diikuti dengan nama pertama bagi penulis utama dan nama pertama diikuti nama seterusnya bagi penulis lain). salin halaman website didahului dengan nama pengarang.0 Objektif kajian 4.volume (nombor): termasuk nombor muka surat. apendiks.0 Rumusan Rujukan Lampiran • RUJUKAN Semua rujukan yang disebut dalam teks mestilah disenaraikan. • Spacing Dua spacing bagi setiap ayat Empat spacing bagi setiap perenggan Satu spacing bagi bibliografi. Petaling Jaya Petaling Jaya.0 Kesan Negatif Sistem Kuliah dan Tutorial 5. Bhd • Jika sumber dari website.3. Penerbitan Fajar Bakti Sdn.

com/doc/27316474/Contoh-Kertas-Kerja-Kolokium .http://www.scribd.