MINI KOLOKIUM SM TEKNIK LIKAS Kolokium merupakan perjumpaan atau persidangan untuk membincangkan perkara yang biasanya bersifat

ilmiah, dan perbincangan dibuat secara berkumpulan. TUJUAN : PENDEDAHAN AWAL KEPADA PELAJAR DALAM PENYELIDIKAN ILMIAH OBJEKTIF: 1. Mendedahkan pelajar kepada kaedah penyelidikan ilmiah 2. Menanam sifat bekerjasama dalam kumpulan 3. Mencungkil bakat pelajar dalam membincangkan perkara yang bersifat ilmiah SASARAN PELAJAR : PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS

RINGKASAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN.. Bab 1: • • • • • • Latar belakang kajian Penyataan masalah Tujuan- untuk apa kajian dibuat Rasional –mengapa kajian dibuat Objektif Persoalan kajian (research question)>kalau ada –contoh: Adakah kaedah role-play dapat menarik minat pelajar? Adakah ia dapat meningkat prestasi pelajar? Definisi

Bab 2: • Tinjauan Literatur > tak boleh membuat anggapan, mesti ada rujukan untuk menyokong

Bab 3: • • • Prosedur kajian/proses kajian- field work/ library research Pengumpulan data > survey, carta, temubual dsb Data kualitatif( seperti pemerhatian), pembentangan data melalui gambar, hasil pelajar(student output)

graf Bab 4: • Bab 5: • Perbincangan/cadangan Dapatan kajian> analisis data TAKWIM PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 TARIKH PERKARA Taklimat Guru Pembimbing Taklimat kepada para pelajar Pembahagian kumpulan pelajar pembentangan cadangan Kertas Kerja kepada Guru Pembimbing (bab 1.3) Tindakan GPK Ting 6/penyelaras unit penyelidikan Guru pembimbing Guru pembimbing/GPK Ting 6 Pelajar Pertemuan dengan kumpulan pelajar pembentang Kertas Kerja Kajian ke pustakaan dan Tinjauan Literatur Pembinaan Kerangka dan Penulisan Draf Kertas Kerja Bab 4-5 Penulisan Kertas Kerja Penyediaan Power Point Presentatioan Pembentangan/kolokium Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Guru pembimbing/pelajar Penyelaras Kolokium .soal selidik.• Data kuantitatif. carta.

SAMPEL KANDUNGAN PENYELIDIKAN PELAJAR TAJUK: PENGGUNAAN KAD KREDIT MENGGALAKKAN AMALAN BERHUTANG DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA Bab 1: PENGENALAN 1.2Penyataan masalah (cth kajian penggunaan kad kredit. pendapat peribadi pengkaji) Bab 3: PROSES KAJIAN 3.1 Pengenalan(pengenalan kepada isi bab) 2.1Pengenalan 1.statistic jumlah peminjam.3 Dapatan Kajian . maklumat diperolehi daripada akhbar.4 Instrumen kajian Bab 4 4. majalah dan internet) 1.4Definisi (cth definisi penggunaan kad kredit.1 Pengenalan(pengenalan kepada isi bab) 3.3 Sampel kajian 3.2 Tinjauan Literatur (cth konsep/teori.jumlah tunggakan.2 Keputusan Kajian 4. definisi amalan berhutang) Bab 2: TINJAUAN LITERATUR 2.punca amalan berhutang.3Tujuan 1.2 Proses kajian 3.1 Pengenalan 4.

JADUAL KEBANKRAPAN JADUAL PINJAMAN KAD KREDIT 7. DEFINISI KONSEP Definisi penggunaan kad kredit Definisi amalan berhutang 4. KAD KREDIT MENGGALAKKAN AMALAN BERHUTANG 6. • Punca amalan berhutang • Statistic jumlah peminjam • Jumlah tunggakan dan kebankrapan • Maklumat diperolehi daripada akhbar.majalah dan internet 3.kertas kerja.SINOPSIS KAJIAN 2.Bab 5 5.Kajian penggunaan kad kredit.KESIMPULAN .2 Cadangan CONTOH PEMBENTANGAN PERBENTANGAN POWER POINT SEPERTI DI BAWAH: 1. LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN KAD KREDIT 8. PENGGUNAAN KAD KREDIT 5.1 kesimpulan 5.

Contoh: Keburukan Sistem Kuliah Dan Tutorial Penghargaan Abstrak Isi Kangungan 1. Nama Penulis: Saiz: 12 poin Bold & Title Case • PENYEDIAAN ABSTRAK Abstrak adalah sinopsis artikel yang padat dan ringkas yang merangkumi aspekpemasalahan. Manakala teks artikel pula ditulis menggunakan format Normal. Tajuk artikel : Saiz: 18 poin Bold & Title Case Centered ii. Abstrak tidak boleh melebihi 200 patah perkataan dan perlu ditulis menggunakan format Italic. bersaiz 12 dan Justified • PENGHARGAAN Penghargaan tidak lebih dari 50 patah perkataan. Setiap bahagian perlu diberikan tajuk yang sesuai dan dinomborkan. i. • KANDUNGAN : Manuskrip mesti mengandungi bahagian-bahagian berikut iaitu Penghargaan. Tajuk dan nombor tajuk tersebut perlu ditulis menggunakan format Bold. objektif. kaedah dan dapatan serta kesimpulan.0 Definisi Konsep . bersaiz 12 dan Justified.Format Penulisan Penyelidikan Tingkatan Enam Tajuk hendaklah ringkas dan padat. bersaiz 10 dan Justified. Di bawah tajuk pula perlu diletakkan nama penuh penulis berkenaan.0 Pengenalan 2. Abstrak serta isi kandungan..

Contoh: Bibliografi Abdullah Hassan. jadual.0 Rumusan Rujukan Lampiran • RUJUKAN Semua rujukan yang disebut dalam teks mestilah disenaraikan. Gaya penulisan rujukan adalah mengikut contoh yang berikut: Penulis (nama akhir diikuti dengan nama pertama bagi penulis utama dan nama pertama diikuti nama seterusnya bagi penulis lain). Senarai rujukan tidak boleh mengandungi sumber-sumber yang tidak dirujuk dalam artikel’ Senarai rujukan yang lengkap hendaklah menggunakan sistem penulis – tahun (author date) mengikut abjad. Petaling Jaya Petaling Jaya. headings atau subheading. 1984.0 Cadangan 7. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi Pengarang Barat. Nama pengarang Melayu. • Spacing Dua spacing bagi setiap ayat Empat spacing bagi setiap perenggan Satu spacing bagi bibliografi. apendiks.0 Keputusan Kajian 6. Senarai rujukan hendaklah diletakkan di bahagian akhir sesebuah manuskrip. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. terbitan berkala (italic). tajuk.3. Bhd • Jika sumber dari website. . gambarajah.0 Objektif kajian 4. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis.volume (nombor): termasuk nombor muka surat. tahun. salin halaman website didahului dengan nama pengarang.0 Kesan Negatif Sistem Kuliah dan Tutorial 5.

scribd.http://www.com/doc/27316474/Contoh-Kertas-Kerja-Kolokium .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful