Hindusthani Raga Kalyani (Yaman) Bilaval Kamas Bhairav Bharavi Asaveri Thodi Poorvi Marwa Kapi Adhput Kalyan

Alaya Bilaval Ambika Anand Ahi Mohini Abohi Kannada Indumathi Odaiva Bilaval Kamaji Kamala Manohari Kara Kalavathi Karabi Girija Kusuma Ranjani Kedara Natta Kedara Natta Kokila Pancham Gopi Kamboji Gopika Vasantham Kousika Dhwani Gowri Gouda Sarang Kount Giri Kount Giri Champak Champakali Chanchaldas Malhar Chandra Kauns

Melam 65 29 28 15 8 20 45 51 53 22 29 29 59 65 20 22 51 29 28 27 28 16 22 15 15 29 46 8 22 20 29 15 29 22 22 28 64 22 22

Chaaya Sudha Kalyan Chapa kantarav Thakka Dhanashri Dhanashri Dhanashri Darbari Kanada Tilang Tilang Thilakkamodh Deepak Durga Durga Durga Desh Desh Kaut Desakshi Deshkar Devaranji Thodi Nandh Natabhairav Nagavari Narayani Natakuranji Pahadi Palasi Panchama Malkosh Panchama Malkosh Parasu Pasupathipriya Patdeep Balamanjari Pahar Bangala Bhairav Basant Basant Mukhari Pativari Pativari Bagesree Bagesree Bagesree Kanada Brindavani Saranga 65 65 20 8 8 20 29 20 36 28 27 51 29 22 22 28 28 28 29 15 39 65 27 28 28 28 29 29 22 20 15 28 22 22 22 15 15 15 28 28 22 22 22 22 .

Prathapavarali Bhipas Bhipas Bhipas Peelu Bhimplas Pulinthika Purya Purya Dhanasree Purya Dhanasree Purvi Kalyani Purvi Bhoop Bhoop Kalyani Bhairagi Bhairav Behag Manmatha Sarang Madumath Sarang Madhuranjani Madhuranjani Madhuvanthi Malarani Manohari Marga Behag Malkali Malkosh Manavi Mand Multani Megaranji Yaman Kalyan Ravi Chandrika Rudrapriya Lavanthi Lalith Lalith Panchamam Lankadhahan Sarang Lankadhahan Sarang Lankadhahan Sarang Varati Varati Vibhavari Vyjayanthi Jayit 28 15 15 53 22 29 28 21 53 53 53 15 65 65 2 29 22 22 36 36 59/td> 60 22 65 20 8 22 29 45 15 65 28 22 29 17 15 22 22 22 52 52 2 59 53 .

Jayit Kalyani Jay Jay vanthi Jayanthi Jeevanpuri Janjooti Janjooti Jogit Jogiya Sanch Sahana Saindavi Sindhura Sankara Sankara Mohan Shobavari Shrikalyani Sudha Bipas Surya Kauns Sudha Bilaval Sudha Kalyan Sindhu Bhairavi Salanga Sohini Surutti Hamir Kalyani Hamsadhvani 28 22 22 20 28 28 15 15 65 22 22 22 29 29 20 65 65 23 29 29 10 63 53 28 65 29 Hamsa Kalyani 29 Hamsa Narayani Hema Kalyani Hemanth Hindol Sunadha vinodini 51 29 29 65 28 .

Carnatic Ragam Mesa Kalyani Dheera Sankarabaranam Hari Kambodhi Maya Malava Gowlai Hanuma Thodi Nata Bhairavi Subha Pantuvarali Kama Vardhani Gamashrama Karahapriya Niroshta Bilahari Dharmavathi Anand Bhairavi Abohi Indumathi Lalitha Kamaji Kamala Manohari Dhana Kapi Chakravaham Hindusthan Kapi Vasantha Gowlibandhu Kedar Shatvitha Margani Prabhu Priya Jaya Narayani Gopika Vasantham Takka Gowri Gouda Sarang Pushpalathika Sudha Dhanyasi Balahamsa Kedakapriya Arohanam: Madhyamavathi Avarohanam: Varam .

Bekada sarang Mohanam Chapa Kandarava Dhanyasi Dhanyasi Abheri Karnataka Deva Gandhari Darbari Kanada Vedhantagamana Tilang Nalinakanthi Deepaka Sudha saveri Mathuradwani Varam Kedara gowlai Desiya gowlai Bilahari Mohanam Devaranji Varali Nandh Sarasangi Nagasvaravali Narayani Natakurinji Pahadi Pushpalathika Pushpalathika Jayanthasree Parasu Durga Patdeep Balamanjari Kanada Kannada Bangala Vasantha Vasantha Mukhari Chaya Tarangini Sama Bagesree Sudha Bhairavi Kanada Pushpalathika .

Abheri Raga Panchamam Karnataka Deva Gandhari Hamsanandhi Kamavardhini Purvi Kalyani Purvi Mohanam Mohana Kalyani Revathi Behag Madhyamavathi Madhyamavathi Gambiranattai Nattai Dharmavathi Hamsanadham Manohari Sudha Kosalam Malkali Hindolam Manavi Mand Kamakasamantham Megaranji Yamuna Kalyani Ravichandrika Rudrapriya Sudha saveri Surya lalith Lalitha Panchamam Sree Kanakavarali Sudha velavali Padalambari Hamsanandhi Revathi Varatta Gamashrama .Prathabha Varali Bhipas Bowli Purvi Kalyani Pilu DhBhimplas.

Mohanam Dwijavanthi Jayanthasena Jonpuri Janjooti Navroj Paadi Malahari Sunada vinodini Sahana Saindavi Salaka Bhairavi Sankara Sankara Mohan Suthradari Sarasvathi Mohanam Kamala Sankarabaranam Mohana Kalyani Sindhu Bhairavi Skanda Manorama Hamsanandhi Surutti Hamir Kalyani Hamsadhvani Arohanam: 29 Hamsadhvani Avarohanam: 65 Kalyani Hamsa Narayani Begada Hemanth Sunada vinodini Hindusthan Kapi .