Anda di halaman 1dari 18

AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN


ANTARABANGSA

HASIL PEMBELJARAN: Bab 1 : Pengenalan kepada Pengurusan


Pendidikan Jasmani dan Sukan
Setelah mengikuti bab ini, anda akan Bab 2 : Rekreasi dan Kesenggangan
dapat: Bab 3 : Perancangan Organisasi dalam
Pendidikan Jasmani dan Sukan
x Memahami fungsi badan utama di Bab 4 : Agensi-agensi Sukan Nasional
negara yang bertanggungjawab dan Antarabangsa
kepada pembangunan sukan Bab 5 : Proses Pengurusan dalam
Pendidikan Jasmani
x Menghuraikan objektif penubuhan
Bab 6 : Pengelolaan Pertandingan
badan sukan utama dan persatuan Sukan
sukan di pelbagai peringkat Bab 7 : Undang-undang dan Peraturan
x Menjelaskan peranan badan Pertandingan
Bab 8 : Pengurusan dan Pengelolaan
kerajaan dan persatuan sukan dalam Pertandingan Sukan Mini
pembangunan sukan di pelbagai Bab 9 : Pengurusan dan Pengelolaan
peringkat Pertandingan Permainan
Tradisional
x Mengenal pasti badan sukan utama
Bab 10 : Pengurusan dan Pengelolaan
dunia bagi pelbagai disiplin sukan Pertandingan Sukan Ragam
x Mencirikan tanggungjawab peranan
badan sukan dunia dalam
pembangunan sukan serantau

4.0 PENGENALAN
RINGKASAN BAB
Sukan di negara ini secara tradisinya telah
4.1 Agensi Sukan Nasional
diurus dan digerakkan oleh organisasi
x Kementerian Belia dan Sukan
sukarelawan yang hampir kesemuanya
x Majlis Sukan Negara
bernaung dan diiktiraf Majlis Olimpik
x Majlis Olimpik Malaysia
Malaysia. Peranan kerajaan kini banyak
x MSSM
tertumpu kepada usaha-usaha
pembangunan, pengembangan dan x Persatuan-persatuan Sukan di
sokongan kepada kemajuan sukan di Malaysia
negara. Peranan yang dimainkan oleh 4.2 Agensi Sukan Antarabangsa
Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan x FIFA
Negara, Majlis Sukan Sekolah-sekolah x IAAF
Malaysia dan agensi lain di peringkat x IHF
kebangsaan, negeri dan daerah amat x IBF
penting dalam memastikan objektif yang x ITF
digariskan dalam dasar sukan negara x IRB
tercapai.

OUM
56
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

4.1 AGENSI SUKAN NASIONAL


Agensi-agensi sukan di Malaysia merupakan organisasi yang bertanggungjawab
merancang dan membangunkan aktiviti sukan negara. Kepentingan sukan kini bukan
hanya sebagai aktiviti mengisi masa lapang tetapi sudah menjadi satu agenda negara
yang penting dalam pembangunan. Ianya merupakan salah satu elemen penting bagi
menghasilkan masyarakat yang sihat dan cergas. Berdasarkan atas kepentingan ini
kerajaan telah mengirakan langkah dengan memperkemas dan mempertingkat
kemampuan agensi-agensi sukan nasional agar seiring dengan inspirasi nasional. Bagi
memudahkan anda memahami fungsi dan peranan utama agensi sukan nasional yang
menjadi tulang belakang pembangunan sukan negara anda akan diperkenalkan dengan
agensi-agensi utama yang bertanggungjawab kepada pembangunan sukan di Malaysia.

4.1.1 Kementerian Belia dan Sukan Malaysia

Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah diamanahkan untuk melaksanakan dasar-dasar
Kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan Belia dan Sukan. Sejarah penubuhan
Kementerian ini bermula dengan tertubuhnya Bahagian Kebudayaan di bawah
Kementerian Kebajikan Masyarakat dalam tahun 1953.

Pada tahun 1964, Bahagian Kebudayaan dipindahkan di bawah Kementerian


Penerangan. Dengan Pemindahan ini juga dua lagi bahagian telah diwujudkan iaitu
Bahagian Sukan dan Bahagian Belia.

Memandangkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh Bahagian Belia dan
Bahagian Kebudayaan dalam konteks pembangunan, kerajaan telah menggabungkan tiga
aspek penting iaitu Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk dikendalikan di bawah satu
Kementerian yang dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada
1972.

Pada 20 Mei 1987, Kementerian ini sekali lagi berubah, di mana Bahagian Kebudayaan
telah dipindahkan pula di bawah portfolio Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan
Pelancongan. Dengan pemindahan ini, Kementerian kini dikenali sebagai Kementerian
Belia dan Sukan Malaysia

OBJEKTIF DAN FUNGSI KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Objektif utama Kementerian Belia dan Sukan adalah untuk:

Membina satu masyarakat belia yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi dan
bergerak maju dalam bidang ekonomi dan sosial serta membina satu masyarakat yang
sihat dan cergas ke arah perpaduan negara.

Fungsi Kementerian Belia dan Sukan adalah:


x Melengkapkan belia-belia dengan pelbagai latihan dan kemahiran vokasional serta
sifat-sifat keusahawanan supaya mereka berdikari melalui kursus secara formal di
Institut-institut Kemahiran Belia Negara (IKBN).
x Memberi penekanan kepada perubahan sikap bagi membentuk belia yang
bertanggungjawab, dinamik, berdaya maju dan mempunyai daya kepimpinan yang

OUM
57
AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

baik melalui berbagai program yang diadakan di peringkat daerah, negeri,


kebangsaan dan antarabangsa.
x Menyemarakkan penyertaan rakyat mengamalkan cara hidup yang aktif dan sihat
melalui konsep "Sukan Untuk Semua" dan pengenalan konsep "Malaysia Cergas"
x Meningkatkan pencapaian sukan ke arah kecemerlangan di peringkat Kebangsaan
dan Antarabangsa.
x Melahirkan tenaga kerja mahir dan berkualiti di dalam bidang-bidang berkenaan ke
arah memenuhi sebahagian keperluan industri negara.

Aktiviti 4.1

Untuk menambahkan kefahaman anda terhadap hala tuju sukan negara,


anda digalakkan untuk memahami dasar sukan negara. Anda boleh
aksessnya melalui laman web Kementerian Belia dan Sukan di
www.kbs.gov.my

4.1.2 Majlis Sukan Negara

Rajah 4.1: Logo rasmi Majlis Sukan Negara

Majlis Sukan Negara (MSN) telah ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara
Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Majlis pelancaran MSN
secara rasminya telah disempurnakan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein,
Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972.

Pada peringkat awal penubuhannya sukan prestasi tinggi diletakkan di bawah


tanggungjawab Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama
Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu).

Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha bersama telah dimulakan
dengan melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan,
pertubuhan-pertubuhan sukan tanah air, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian
tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu
sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik.

OUM
58
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

MSN mula disusun semula pada tahun 1981 bagi tujuan memperkemas dan
mempertingkat fungsinya dengan objektif utama mengembang dan membangunkan sukan
khusus bagi sukan berprestasi tinggi.

Jika diteluskan matlamat utama penubuhan MSN adalah seiring dengan Dasar Sukan
Negara iaitu bertanggungjawab sepenuhnya ke arah penggalakan, pembangunan dan
pencapaian cemerlang dalam sukan-sukan di pertandingan di peringkat tertinggi.

Antara objektif utama MSN adalah seperti berikut:


(a) Memaju dan mempertingkatkan prestasi atlet Negara daripada peringkat Tunas,
Bakat, Pelapis dan Elit bagi menyertai pertandingan-pertandingan peringkat
kebangsaan dan antarabangsa.
(b) Mempertingkatkan kualiti, pengetahuan dan kemahiran jurulatih, pegawai teknikal
dan pegawai pentadbir sukan tempatan.
(c) Menyediakan peluang penyertaan yang lebih luas di bidang sukan peringkat negeri
dan daerah.
(d) Menyediakan program-program perkhidmatan, khidmat nasihat, kepakaran,
dokumentasi, perpustakaan, penyelidikan sains serta perubatan sukan.
(e) Memperuntukkan Skim Galakan dan ganjaran untuk atlet, jurulatih dan pentadbir
sukan sebagai dorongan ke arah peningkatan prestasi yang tinggi.
(f) Membantu, memperbaiki dan memperkemaskan persatuan dan pertubuhan sukan
peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
(g) Membantu memperkemaskan jentera pentadbiran Majlis Sukan Negeri dan
merancang bersama pelaksanaan program pembangunan sukan peringkat
kebangsaan.
(h) Merancang dan menguruskan kemudahan sukan yang diletakkan di bawah
tanggungjawab Majlis.
(i) Menyelaras pengelolaan Sukan Malaysia.

PIAGAM MSN

Berikut adalah piagam MSN:


1. Memastikan program pembangunan sukan kebangsaan berjaya melalui bantuan
kewangan, guna tenaga, kepakaran dan kemudahan.
2. Memastikan atlet-atlet mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik
dalam menjalani latihan dan menyertai pertandingan.
3. Memastikan Majlis menjadi sumber rujukan semua pihak dalam aspek sukan
berprestasi tinggi.
4. Memberi pengesahan secara terus di atas tempahan penggunaan stadium dan
gelanggang.
5. Memberikan khidmat perubatan sukan yang berkualiti kepada atlet-atlet Negara.
6. Membayar setiap tuntutan yang lengkap dari Persatuan Sukan Kebangsaan dalam
tempoh sebulan dari tarikh permohonan.
7. Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan.

OUM
59
AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MSN

MSN telah menggariskan beberapa peranan dan tanggungjawab utamanya dalam


memastikan perancangan dan pembangunan sukan negara mencapai hasrat dan visi dan
misinya, antaranya adalah:
1. Program Pembangunan Atlet
2. Khidmat Sains dan Perubatan Sukan
3. Pembangunan Kurikulum Dan Kejurulatihan
4. Pengurusan dan Kepegawaian Sukan
5. Kemudahan Sukan
6. Skim Penggalakan dan Anugerah Sukan
7. Bantuan Organisasi dan Khidmat Sokongan kepada Persatuan Sukan

Senarai Semak

Apakah fungsi dan tanggungjawab Majlis Sukan Negara?

Kenal pasti peranan utama MSN dan bincangkan pelaksanaan di peringkat nasional.

4.1.3 Majlis Olimpik Malaysia

Majlis Olimpik Malaysia (MOM) telah diasaskan penubuhan dan pendaftarannya pada
tahun 1953 sebagai sebuah badan bukan kerajaan di bawah Akta Pendaftaran
Pertubuhan 1966. Setelah wujudnya Akta Pembangunan Sukan 1997, pendaftaran MOM
kini didaftarkan di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan di bawah pentadbiran Kementerian
Belia dan Sukan Malaysia.

MOM adalah merupakan sebuah organisasi sukan yang diiktiraf penglibatan dan
penyertaannya dalam Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) dan Persekutuan
Sukan Antarabangsa (IFS). Penglibatan MOM sejak 1954 melayakkannya menjadi badan
utama di negara ini dalam penyertaan di sukan Olimpik.

Selain daripada diiktiraf oleh IOC, MOM juga diterima baik sebagai ahli gabungan oleh
beberapa badan sukan utama antarabangsa, antaranya seperti:
(a) Association of National Olympic Committee (ANOC)
(b) Olympic Council of Asia (OCA)
(c) Southeast Asian Games Federation (SEAGF)
(d) Commonwealth Games Federation (CGF)
(e) International Assembly of National Confederation of Sports

Penyertaan yang diwujudkan ini telah melayakkan MOM untuk menjadi badan utama
negara yang membolehkan penyertaan dalam kejohanan sukan seperti Sukan Asia,
Sukan SEA dan Sukan Komanwel.

OUM
60
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

Ahli kepada MOM adalah terdiri dari Persatuan Sukan Kebangsaan yang juga merupakan
persatuan sukan mewakili setiap jenis sukan di Malaysia dan diiktiraf Oleh IFS. Berikut
adalah senarai persatuan sukan yang menjadi ahli kepada MOM.

4.1.4 Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia

MSSM ditubuhkan pada bulan Februari 1958 dengan nama Majlis Sukan Sekolah-sekolah
Persekutuan Malaya. (KPM) Pada tahun 1968 ditukarkan nama kepada Majlis Sukan
Sekolah-Sekolah Malaysia Ianya yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pendidikan
Malaysia. Antara objektif utama MSSM:
(a) Menggalakkan, memajukan, memelihara dan mengatur aktiviti-aktiviti sukan.
(b) Menganjurkan dan menjalankan semua aktiviti sukan sekolah sama ada di peringkat
negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
(c) Mengelola dan menjalankan kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan sekolah.
(d) Menyelaras segala kaedah dan undang-undang pertandingan sukan sekolah di
peringkat kebangsaan dan negeri.
(e) Bekerjasama dengan mana-mana badan sukan lain atau pertubuhan-pertubuhan
sukan jika perlu.
(f) Memaju dan meningkatkan prestasi sukan keseluruhannya di Malaysia.
(g) Membuat syor-syor kepada kerajaan mengenai cara, langkah dan dasar yang patut
diambil bagi kemajuan sukan sekolah dan jika diluluskan oleh kerajaan,
melaksanakan dan membantu dalam melaksanakan syor-syor itu.

MSSM memberikan peluang kepada pelajar sekolah di seluruh Malaysia untuk mengambil
bahagian dalam pelbagai disiplin sukan. Antara acara-acara wajib yang dipertandingkan di
peringkat kejohanan MSSSM adalah seperti olahraga, badminton, renang, bola sepak,
skuasy dan gimnastik.

Acara yang diperkenalkan oleh MSSM melalui kejohanan yang dianjurkan, telah menjadi
semakin popular di kalangan murid sekolah. Melalui program ini bakat-bakat yang
berpotensi di peringkat MSSM dapat dikenal pasti dan diberi bimbingan secara khusus
untuk menjadi atlet negara. MSSM juga sentiasa memberi penghargaan kepada atlet
dengan memberikan pelbagai anugerah sebagai satu penghargaan kepada atletnya,
antara anugerah-anugerah tersebut adalah seperti anugerah MSSM/MILO dan Junior
Olympic Award.

STRUKTUR ORGANISASI MSSM

Organisasi MSSM diuruskan oleh sebuah lembaga yang dikenali sebagai Lembaga
Pengurusan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia. Lembaga Pengurusan MSSM boleh
menubuhkan jawatankuasa atau jawatan tertentu bagi melicinkan fungsi MSSM sendiri.
Antara jawatankuasa yang telah diwujudkan adalah seperti
(a) Jawatankuasa Kerja MSSM yang menjadi tunjang kepada kelancaran fungsi MSSM.
(b) Jawatankuasa Kewangan MSSM yang mentadbir kewangan MSSM.
(c) Sekretariat MSSM yang menjadi urus setia kepada MSSM dan Lembaga
Pengurusan.

OUM
61
AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

(d) Jawatankuasa MSSM Negeri yang menjalankan fungsi MSSM di peringkat negeri.
(e) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan yang terdiri daripada pakar-pakar dalam
setiap permainan atau acara yang dipertandingkan di peringkat MSSM.

Antara bidang kuasa MSSM ianya berperanan memberi nasihat kepada Menteri Pelajaran
berhubung perkara-perkara pembangunan dan pengurusan sukan. MSSM juga
mempunyai bidang kuasa mengeluarkan arahan berkaitan kepada Jawatankuasa MSS
Negeri, Sekretariat Negeri dan mana-mana pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia
atau institusi pendidikan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan hal ehwal
sukan.

Rajah 4.2: Carta organisasi Lembaga Pengurusan MSSM

4.2 PERSATUAN-PERSATUAN SUKAN DI MALAYSIA


Persatuan sukan di Malaysia secara tradisionalnya diurus dan ditadbir secara sukarela
sejak sebelum merdeka lagi. Fungsi utama persatuan-persatuan sukan ini adalah
bertindak sebagai badan utama bagi setiap disiplin sukan. Persatuan ini
bertanggungjawab kepada pentadbiran dan pengembangan sukan ini ke pelbagai
peringkat hingga ke akar umbi. Antara contoh tanggungjawab biasa yang dilaksanakan
adalah seperti penguatkuasaan undang-undang rasmi permainan, penganjuran kejohanan
dan pertandingan, aktiviti pengenalan dan pengembangan permainan dan sebagainya.

OUM
62
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

Setiap persatuan sukan ini adalah diwajibkan untuk menjadi ahli gabungan kepada Majlis
Olimpik Malaysia bagi melayakkan persatuan sukan untuk menghantar pasukan
bertanding mewakili negara di pelbagai kejohanan di peringkat antarabangsa.

Dengan wujudnya Dasar Sukan Negara (1988) dan Akta Pembangunan Sukan (1997) kini
persatuan sukan di Malaysia telah diberikan perhatian dan sokongan yang serius oleh
Kerajaan khususnya melalui Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dalam memastikan
perkembangan dan kemajuan setiap disiplin sukan di negara terjamin. Untuk
menambahkan kefahaman anda, beberapa buah persatuan sukan diketengahkan kepada
anda dalam topik ini.

KONGRESS TENPIN BOWLING MALAYSIA (MTBC)

Rajah 4.3: Logo Kongress Tenpin Bowling Malaysia (MTBC)

Kongres Tenpin Boling Malaysia adalah merupakan persatuan sukan kebangsaan yang
mewakili sukan boling di Malaysia. Persatuan ini mendapat pengiktirafan dari Kementerian
Belia dan Sukan dan Majlis Olimpik Malaysia. Di samping itu juga persatuan ini juga
diiktiraf dan diperakui penglibatannya di peringkat antarabangsa oleh Federasi Bowling
Asia (ABF), Persatuan Tenpin Boling Dunia (WTBA) dan Federation International des
Quilleurs (FIQ).

Objektif utama persatuan ini adalah menggalak dan memperkembangkan sukan boling ke
pelbagai peringkat di samping keutamaan cemerlang dalam setiap penyertaan dalam
pelbagai peringkat pertandingan.

Persatuan ini disokong oleh penglibatan dari pelbagai syarikat korporat yang menaja
program. Melalui program “Partner in Sports” persatuan ini mendapat tajaan dari Sri
Jentayu Sdn Bhd di samping bantuan penajaan lain dari seperti Nestle Products (Milo),
Canon Marketing (M) Sdn Bhd, Sports Excel, Malaysia Airlines and Antioni Sdn Bhd.

Keahlian dalam persatuan ini dianggotai oleh 14 persatuan tenpin boling peringkat negeri.
Persatuan ini juga aktif menjalankan pelbagai program seperti kejohanan di pelbagai
peringkat, program pembangunan dan penggalakan.

OUM
63
AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

PERSEKUTUAN KEBANGSAAN BERBASIKAL MALAYSIA

Rajah 4.4: Logo Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia

Sukan Lumba Basikal dipercayai mula diperkenalkan di Malaysia sebelum tahun 1938
oleh tentera British. Namun ianya mula dipertandingkan secara terancang mulai tahun
1938 di sekitar Lembah Kelang melalui acara lumba basikal jalan raya. Selangor menjadi
Persatuan Negeri pertama yang ditubuhkan dan seterusnya diikuti oleh negeri lain iaitu
Perak, Melaka dan Pulau Pinang.

Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia ditubuhkan pada tahun 1953 oleh Mr.
Gurchan Singh dan Kapten C.O. Jennings (seorang pegawai dari tentera New Zealand)
dengan keahlian dari Negeri Selangor, Melaka, Perak and Pulau Pinang sebagai ahli
gabungan dengan pendaftaran persatuan RSM 146/55. Pada 5 Mac 1960, persatuan telah
diterima sebagai ahli gabungan kepada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa (Union
Cycliste Internationale – UCI) dan pada masa yang sama diterima sebagai ahli gabungan
Majlis Olimpik Malaysia.

Sukan Lumba Basikal mula menerima bantuan dan sokongan sepenuhnya apabila sukan
ini dipertandingkan di dalam Temasya Komanwel dan Temasya Sukan Asia 1998.
Bantuan diterima melalui Program Jaya ’98 untuk menyediakan atlet ke arah Sukan
Komanwel dan Sukan Asia. Pada masa yang sama, atlet yang menjalani latihan ini
diserapkan dalam pasukan Negara menyertai Jelajah Le Tour de Langkawi yang mula
dianjurkan pada tahun 1996.

Program ini telah dimulakan sejak tahun 2002 bersama-sama dengan pelancaran Program
Gemilang 2006. Ada sebahagian dari atlet yang dikumpulkan ini telah menyertai skuad
pelapes negara sejak tahun 1999 iaitu ketika persiapan ke arah Sukan SEA 2001.

Pendaftaran semula Pertubuhan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia di bawah


Akta Pembangunan Sukan 1997 di mana nombor pendaftarannya ialah 002/98 dan
didaftarkan pada 8 Mei 1998.

OUM
64
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

PERSATUAN BADMINTON MALAYSIA (BAM)

Rajah 4.5: Logo Persatuan Badminton Malaysia

Persatuan Badminton Malaysia merupakan badan induk yang utama kepada sukan
badminton. Persatuan ini merupakan ahli gabungan kepada Konfederasi Badminton
Antarabangsa (IBF), Konfederasi Badminton Asia dan juga dari Majlis Olimpik Malaysia.
Persatuan ini telah didaftar dengan Pesuruhjaya sukan selari dengan kehendak Akta
Pembangunan Sukan 1997.

Antara objektif utama Persatuan Badminton Malaysia (BAM) adalah:


(a) Menggalak, mempromosi dan bertanggungjawab kepada kemajuan sukan
badminton di Malaysia.
(b) Mengurus dan mengawasi semua kejohanan dan pertandingan yang dianjurkan oleh
BAM dan organisasi lain.
(c) Memastikan pemantauan dan penguatkuasaan penggunaan kaedah dan undang-
udang permainan yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh
BAM.
(d) Sedaya upaya menangani isu-isu yang bersangkutan dengan pertikaian di kalangan
anggota gabungan ataupun berhadapan dengan isu-isu semasa.

Semak Kendiri 1.2

1. Bincangkan persamaan objektif yang ada dalam setiap persatuan


sukan.

2. Fikirkan apakah peranan yang digariskan ini dilaksanakan dengan baik


oleh persatuan sukan di Malaysia.

OUM
65
AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

4.3 AGENSI SUKAN ANTARABANGSA


Agensi sukan di peringkat antarabangsa adalah merupakan badan induk utama yang
menyelaraskan semua pentadbiran dan program pembangunan serantau. Agensi
antarabangsa ini juga bertanggungjawab terhadap penyelarasan dan keseragaman
permainan, undang-undang dan pengiktirafan kejohanan peringkat dunia.

FIFA

Rajah 4.6: Logo rasmi Federation Internationale de Football Association (FIFA)

Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau The Federation Internationale de Football


Association (FIFA) telah diasaskan penubuhannya pada 21 Mei 1904 di Paris. Idea
penubuhan badan antarabangsa ini diilhamkan berdasarkan dari penubuhan Football
Association di England sejak tahun 1863. Ketika itu telah banyak kejohanan antarabangsa
yang dipertandingkan dirantau yang sama. Idea tidak direalisasikan hinggalah usaha ini
dimulakan semula oleh Robert Guerin Setiausaha Jabatan Bola Sepak Union Francaise
de Sports Athletiques, dengan kesepakatan dari persatuan bola sepak dari pelbagai
negara antaranya seperti
(a) France - Union des Societes Françaises de Sports Athletiques USFSA
(b) Belgium - Union Belge des Societes de Sports UBSSA
(c) Denmark - Dansk Boldspil Union DBU
(d) Netherlands - Nederlandsche Voetbal Bond NVB
(e) Spain - Madrid Football Club
(f) Sweden - Svenska Bollspells Förbundet SBF

Pentadbiran FIFA diuruskan oleh sebuah sekretariat tetap yang beribu pejabat di Zurich,
Switzerland. Kakitangan yang terlibat menguruskan sekretariat ini adalah seramai 280
orang. Sekretariat ini diketuai oleh Setiausaha Agung, beliau bertanggungjawab terhadap
melaksana dan menyelaraskan semua keputusan yang dibuat dalam mesyuarat
jawatankuasa eksekutif FIFA yang dianggotai oleh wakil dari zon kawasan seperti Asia,
Amerika, Ocenia dan sebagainya. Setiausaha agung juga bertanggungjawab kepada
urusan kewangan, hubungan antarabangsa dan semua kejohanan bola sepak anjuran
FIFA.

OUM
66
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

Rajah 4.7: Presiden FIFA, Joseph S. Blatter, Switzerland, Sejak 1998

Presiden terkini FIFA adalah Joseph S. Blatter yang telah mula memegang jawatan sejak
8 Jun 1998. Beliau ketika itu mengambil alih jawatan dari Mantanya Joao Havelange dari
Brazil. Joseph S. Blatter adalah seorang yang berpengalaman sebelum memegang
jawatan presiden di mana beliau telah memegang pelbagai jawatan dalam FIFA selama
23 tahun.

Jawatankuasa paling berpengaruh dan penting dalam FIFA ialah jawatankuasa Kongres
yang dianggotai oleh wakil di peringkat antarabangsa, Jawatankuasa ini yang bersidang
setiap tahun akan membincang dan menangani isu-isu antarabangsa dalam
pembangunan bola sepak antarabangsa. Jawatankuasa Kongres ini merupakan
jawatankuasa yang akan membuat keputusan dalam isu dan hal-hal yang berkaitan
dengan undang-undang dan kaedah pelaksanaan yang akan diguna pakai secara
seragam di seluruh dunia. Selain daripada itu, ianya juga bertanggungjawab meluluskan
laporan tahunan, meluluskan keanggotaan baru ke dalam FIFA dan pengundian dan
pemilihan presiden.

Pentadbiran FIFA kini disokong oleh 25 jawatankuasa kerja tetap dan 2 badan
perundangan iaitu Jawatankuasa Disiplin dan Jawatankuasa Rayuan. Kesemua
jawatankuasa ini memainkan peranan penting dalam membuat keputusan pentadbiran
dalam pelbagai kejohanan dan pembangunan sukan bola sepak di peringkat dunia.
Keputusan yang telah dicapai melalui pelbagai jawatankuasa ini secara rutinnya akan
dirujuk kepada Jawatankuasa Eksekutif yang dianggotai ahli lembaga pengarah FIFA.
Jawatankuasa Eksekutif ini dipengerusikan oleh presiden FIFA, 7 naib presiden, 6 ahli
jawatankuasa dan seorang pemerhati dan turut disertai oleh Setiausaha Agung FIFA yang
bertindak sebagai Ex-Officio dalam setiap mesyuarat jawatankuasa FIFA.

Konfederasi dalam FIFA adalah organisasi payung kepada persatuan bola sepak nasional
dari setiap zon kawasan. Antaranya seperti
(a) Konfederasi Bola sepak Asia (AFC) untuk negara sekitar zon Asia
(b) Football Confederation (CONCACAF) bagi negara Utara dan bahagian tengah
Amerika dan Caribbean
(c) CAF bagi negara-negara Afrika
(d) CONMEBOL bagi Amerika Selatan
(e) UEFA bagi Negara Eropah
(f) OFC bagi negara-negara gabungan Ocenia

OUM
67
AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

Kesemua badan konfederasi ini bertindak memberikan bantuan dan sokongan serta
memainkan peranan membantu FIFA dalam melaksanakan tugas sama seperti FIFA di
peringkat zon kawasan. Konfederasi juga kini berfungsi mengembang dan
membangunkan bola sepak dengan memberikan latihan dan juga menganjurkan
kejohanan dalam peringkat zon kawasan.

PERSEKUTUAN OLAHRAGA AMATUR ANTARABANGSA (IAAF)

Rajah 4.8: Logo rasmi Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF)

Persekutuan olahraga amatur antarabangsa atau International Amateur Athletic


Federation (IAAF) adalah merupakan badan utama antarabangsa utama yang mengawal
selia aktiviti sukan olahraga di peringkat antarabangsa. IAAF kini diketuai oleh
presidennya Lamine Diack, beliau kini mengetuai kesemua 28 Jawatankuasa kerja yang
terdapat dalam majlis IAAF.

Setakat ini ahli gabungan IAAF telah mencecah sebanyak 212 ahli gabungan dari seluruh
dunia yang terdiri dari Kesatuan Olahraga Nasional dari seluruh dunia. Persidangan bagi
ahli gabungan dalam IAAF dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dalam satu persidangan
congress. Kongres ini merupakan badan utama yang membuat keputusan terhadap dasar
dan kemajuan sukan olahraga di peringkat antarabangsa. Jawatankuasa Eksekutif pula
dianggotai oleh ahli jawatankuasa yang dilantik oleh IAAF.

AHLI PERSEKUTUAN IAAF PERINGKAT NASIONAL

Bagi keahlian gabungan nasional terdiri daripada Kesatuan Olahraga Kebangsaan dari
mana-mana negara yang diiktiraf. Hanya satu keanggotaan bagi sebuah negara
dibenarkan dan perlu mematuhi kesemua undang-undang dan peraturan yang ditetapkan
oleh IAAF. Setakat ini keanggotaan dari pelbagai negara adalah sebanyak 212 dan angka
ini meletakkan IAAF sebagai salah satu organisasi sukan yang terbesar di dunia.

JAWATANKUASA IAAF

Terdapat 5 buah jawatankuasa tetap dan ahli dilantik oleh Kongres IAAF. Kuasa pemberat
yang dimiliki membolehkan jawatankuasa ini membantu dan menasihati Majlis IAAF dalam
memberikan cadangan dan pandangan ke Kongres. Keahlian yang dibenarkan sehingga 4
tahun. Berikut adalah senarai jawatankuasa yang terlibat:
(a) Jawatankuasa Merentas Desa dan Larian Jalan IAAF(Cross Country & Road
Running Committee)
(b) Jawatankuasa IAAF Masters
(c) Jawatankuasa Jalan Kaki IAAF (Race Walking Committee)

OUM
68
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

(d) Jawatankuasa Teknikal IAAF (Technical Committee)


(e) Jawatankuasa Wanita IAAF (Women's Committee)

SURUHANJAYA IAAF (COMMISSIONS)

Suruhanjaya IAAF adalah terdiri dari suruhanjaya atlet, pembangunan, perubatan dan
doping, kewangan, grandprix, pemasaran dan promosi, akhbar dan televisyen.
Suruhanjaya ini dianggotai oleh anggota yang memiliki kepakaran dalam setiap cabang
ini, Jawatankuasa ini bermesyuarat agak kerap dan sering bertindak memberi pandangan
kepada Majlis IAAF.

KONGRES

Kongres ini dianggotai oleh ahli kehormat dan tidak boleh dianggotai lebih dari tiga orang
dari Kesatuan Olahraga Nasional yang sama. Kongres ini bertemu dan berbincang setiap
dua tahun sekali dan sering diadakan ketika Kejohanan Olahraga Dunia dilangsungkan.
Melalui kongres ini pemilihan dilakukan bagi memilih Presiden, 4 Naib Presiden,
Bendahari Kehormat dan ahli jawatankuasa. Kongres ini memiliki kuasa untuk mengubah
dan menggubal undang-undang pertandingan dan memperkenalkan acara baru atau
kejohanan.

Semak Kendiri 1.2

1. Kenal pasti dan bincangkan konsep pentadbiran FIFA dan IAAF

2. Apakah perbezaan yang anda telah kenal pasti

PERSEKUTUAN HOKI ANTARBANGSA (FIH )

Rajah 4.9: Logo rasmi Persekutuan Hoki Antarabangsa

Kejohanan Hoki Olimpik yang pertama telah dilangsungkan di London pada tahun 1908
yang disertai oleh England, Ireland dan Scotland dan ianya hanya bagi kategori lelaki.
Selepas kemunculan antarabangsanya yang pertama sukan ini telah digugurkan pada
1908 di Stockholm dan membuat kemunculan semula di Antwerp pada tahun 1920 dan
sekali lagi digugurkan di Paris dalam pada 1924. Alasan digugurkan sekali lagi pada 1924
adalah disebabkan hoki ketika itu tidak ada organisasi antarabangsa yang
bertanggungjawab terhadap pembangunan dan penyelarasan sukan hoki.

OUM
69
AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

Penubuhan badan antarabangsa yang pertama untuk sukan hoki telah diinspirasikan
penubuhannya oleh Persatuan Hoki England and Belgium pada tahun 1909 di mana
kedua-dua negara mula bersetuju menerima pelaksanaan udang-undang yang seragam di
peringkat antarabangsa. Langkah ini seterusnya diikuti oleh Perancis dan dianggap
kurang berkesan.

Langkah proaktif seterusnya digerakkan dengan penubuhan Federasi Hoki Antarabangsa


atau International Hockey Federation (FIH) di Paris. Dengan penubuhan FIH ianya
menjadi badan utama dunia kepada kemajuan sukan hoki di dunia. Usaha ini
diinspirasikan oleh Paul Leautey dari Perancis yang juga kemudian menjadi Presiden
pertama FIH.

Perkembangan sukan ini juga telah menularkan kepada penglibatan wanita di serata
negara di peringkat antarabangsa sehingga mencetuskan penubuhan Federasi Hoki
Antarabangsa Wanita atau International Federation of Women's Hockey Associations
(IFWHA) pada tahun 1927. Sejurus selepas sambutan Jubli Emas FIH pada 1974 dan
IFWH pada 1980 akhirnya kedua-dua badan ini akhirnya bergabung membentuk hanya
satu badan induk utama, FIH.

Kini FIH dipengerusikan oleh seorang presiden, setiausaha agung dan bendahari yang
juga bekerjasama dengan Lembaga Eksekutif, Majlis FIH dan pelbagai jawatankuasa
kerja.

ITF – INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION

Rajah 4.10: Logo rasmi Persekutuan Hoki Antarabangsa

ITF adalah merupakan sebuah badan dunia yang bertanggungjawab kepada


pembangunan dan perkembangan sukan tenis di peringkat antarabangsa. ITF kini
dianggotai oleh 203 persatuan tenis di seluruh dunia termasuk Malaysia. ITF di peringkat
zon kawasan diwakili oleh enam badan iaitu:
(a) Federasi Tennis Asia
(b) Confederacion SudAmericana de Tenis (COSAT)
(c) Confederation of African Tennis (CAT)
(d) Oceania Tennis Federation (OTF)
(e) Tennis Europe
(f) COTECC

OUM
70
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

IRB – INTERNATIONAL RUGBY BOARD

Rajah 4.11: Logo rasmi International Rugby Board (IRB)

Badan Ragbi Antarabangsa atau International Rugby Board (IRB) ini telah diasaskan
penubuhannya pada tahun 1886. IRB beribu pejabat di Dublin, adalah sebuah badan
dunia yang bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pembangunan sukan ragbi di
seluruh dunia. Keahlian dalam IRB dianggotai oleh 95 ahli penuh kesatuan ragbi. 20
keahlian bersekutu dan 6 keahlian dari peringkat zon kawasan.

Jawatankuasa eksekutifnya dipengerusikan oleh Dr. Syd Millar. Jawatankuasa ini akan
bertemu setiap 2 kali dalam setahun bagi membincangkan isu-isu dan perkembangan
mengenai ragbi serantau dan dunia. Antara Negara yang memiliki keahlian dalam
jawatankuasa ialah Scotland, Ireland, Wales, England, Australia, New Zealand, South
Africa and France dan masing-masing memiliki dua kerusi manakala bagi Argentina,
Kanada, Itali dan Jepun hanya satu kerusi.

Sukan ragbi kini bukan sahaja dimainkan oleh lelaki malah di negara barat ianya
dimainkan juga oleh golongan wanita. Dalam siri kejohanan ragbi di peringkat
antarabangsa berikut kejohanan ragbi yang di bawah pengurusan dan pengawasan IRB:
(a) IRB Sevens
(b) Rugby World Cup Sevens
(c) Women's Rugby World Cup
(d) IRB U19 World Championship
(e) IRB U21 World Championship
(f) Super Powers Cup
(g) RWC Sevens

Semak Kendiri 1.3

1. Bincangkan peranan dengan mendalam IRB, ITF dan FIH dan rujuk
laman web organisasi ini.
x IRB: www.irb.com
x ITF: www.itftennis.com
x FIH: www.worldhockey.org/

OUM
71
AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA BAB 4

RUMUSAN
x Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah diamanahkan untuk melaksanakan dasar-
dasar Kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan Belia dan Sukan. Sejarah
penubuhan Kementerian ini bermula dengan tertubuhnya Bahagian Kebudayaan di
bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat dalam tahun 1953
x Pada 20 Mei 1987, Kementerian ini sekali lagi berubah, di mana Bahagian
Kebudayaan telah dipindahkan pula di bawah portfolio Kementerian Kebudayaan,
Kesenian dan Pelancongan. Dengan pemindahan ini, Kementerian kini dikenali
sebagai Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
x Majlis Sukan Negara (MSN) telah ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara
Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Majlis pelancaran
MSN secara rasminya telah disempurnakan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk
Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972.
x Majlis Olimpik Malaysia (MOM) telah diasaskan penubuhan dan pendaftarannya
pada tahun 1953 sebagai sebuah badan bukan kerajaan di bawah Akta Pendaftaran
Pertubuhan 1966.
x Kongress Tenpin Bowling Malaysia mendapat pengiktirafan dari Kementerian Belia
dan Sukan dan Majlis Olimpik Malaysia. Kongres ini juga diiktiraf dan diperakui
penglibatanya di peringkat antarabangsa oleh Persekutuan Bowling Asia (ABF),
Persatuan Tenpin Bowling Dunia (WTBA) dan Federation International des Quilleurs
(FIQ).
x Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia ditubuhkan pada tahun 1953 oleh Mr.
Gurchan Singh dan Kapten C.O. Jennings (seorang pegawai dari tentera New
Zealand) dengan keahlian dari Negeri Selangor, Melaka, Perak and Pulau Pinang
sebagai ahli gabungan
x Persatuan Badminton Malaysia merupakan badan induk yang utama kepada sukan
badminton. Persatuan ini merupakan ahli gabungan kepada Konfederasi Badminton
Antarabangsa (IBF), Konfederasi Badminton Asia dan juga dari Majlis Olimpik
Malaysia. Persatuan ini telah didaftar dengan Pesuruhjaya sukan selari dengan
kehendak Akta Pembangunan Sukan 1997
x Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau The Federation Internationale de
Football Association (FIFA) telah diasaskan penubuhannya pada 21 May 1904 di
Paris. Idea penubuhan badan antarabangsa ini diilhamkan berdasarkan dari
penubuhan Football Association (FA) di England sejak tahun 1863.
x Persekutuan olahraga amatur antarabangsa atau International Amateur Athletic
Federation (IAAF) adalah merupakan badan utama antarabangsa utama yang
mengawal selia aktiviti sukan olahraga di peringkat antarabangsa
x Penubuhan badan antarabangsa yang pertama untuk sukan hoki telah diinspirasikan
penubuhannya oleh Persatuan Hoki England and Belgium pada tahun 1909 di mana
kedua-dua negara mula bersetuju menerima pelaksanaan udang-undang yang
seragam di peringkat antarabangsa
x ITF adalah merupakan sebuah badan dunia yang bertanggungjawab kepada
pembangunan dan perkembangan sukan tenis di peringkat antarabangsa. ITF kini
dianggotai oleh 203 persatuan tenis di seluruh dunia termasuk Malaysia. ITF di
peringkat zon kawasan diwakili oleh enam badan utama

OUM
72
BAB 4 AGENSI-AGENSI SUKAN NASIONAL DAN ANTARABANGSA

x Badan Ragbi Antarabangsa atau International Rugby Board (IRB) ini telah diasaskan
penubuhannya pada tahun 1886. IRB beribu pejabat di Dublin, adalah sebuah badan
dunia yang bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pembangunan sukan
ragbi di seluruh dunia. Keahlian dalam IRB dianggotai oleh 95 ahli penuh kesatuan
ragbi. 20 keahlian bersekutu dan 6 keahlian dari peringkat zon kawasan

RUJUKAN
Asiah Abu Samah. (1993). Panduan Penyeliaan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Sekolah Rendah dan Menengah. Kementerian Pendidikan Malaysia

Bucher, C. A. (1979). Foundation of physical education. Toronto: The V. Mosby Company

Colfer, G.R., Hamilton, K.E. & Magill, R.A. (1986). Contemporary physical education. Iowa:
Wm. C. Brown Publisher

Laman Web Kementerian Belia dan Sukan

Laman Web Majlis Sukan Negara

Laman Web IAAF

Laman International Rugby Board

Laman web FIFA

Laman web ITF

Laman web FIH

Mohd Taib Harun dan Norlena Salamuddin. Modul Program Pendidikan Rekreasi UKM :
Satu kesinambungan.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1989). Rancangan


kurikulum baru sekolah menengah. Kuala Lumpur.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani


dan Kesihatan. PPK: Kuala Lumpur.

Teng Boon Tong (1989). Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. Kuala Lumpur:
Longman Malaysia.

Teng Boon Tong (2001). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan: Kursus Diploma
Penguruan Malaysia. Selangor: Pearson Education.

Wee Eng Hoe (2002). Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. Shah Alam: Karisma
Production Sdn. Bhd.

OUM
73

Anda mungkin juga menyukai