CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SEKOLAH RENDAH SELAMA

GURU BESAR

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

PEYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM

PENYELARAS KELAB/ PERSATUAN

PENYELARAS KELAB SUKAN / PERMAINAN

SETIAUSAHA SUKAN

GURU PENASIHAT

GURU PENASIHAT

GURU PENASIHAT

GURU KETUA RUMAH

GURU SUKAN DAN PEMAINAN

GURU RUMAH SUKAN

MURID-MURID

1

STRUKTUR JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH

PENGERUSI EN IBNIRISLAN MAHAMAD ISA

NAIB PENGERUSI HASHIM OSMAN

SETIAUSAHA PN.MAIMUNAH CHE ALI

PENYELARAS BERUNIFORM EN.ZAMRI

PENYELARAS PERSATUAN PN.CHE RAMANI

PENYELARAS KELAB EN.SOLAHUDIN

GURU-GURU PENASIHAT PERSATUAN / KELAB

GURU-GURU PENASIHAT PERSATUAN / KELAB

GURU-GURU PENASIHAT KELAB SUKAN

-

Guru Penasihat Pertubuhan pengakap Guru Penasihat TKRS Guru Penasihat Pertubuhan Putri Islam Guru Penasihat Persatuan Bulan Sabit

-

Guru Penasihat Persatuan B. Melayu Guru Penasihat Persatuan Bahasa I Inggeris Guru Penasihat Persatuan Sains & Matematik Guru Penasihat Kelab Rukun Negara Guru Penasihat

-

Guru Penasihat Kelab Bola Sepak Guru Penasihat Kelab Bola Jaring Guru Penasihat Kelab Badminton Guru Penasihat Kelab Bola Baling

GURU-GURU PENASIHAT PASUKAN BERUNIFORM

-

Guru Penasihat Pasukan Pengakap Guru Penasihat Pasukan Puteri Islam Guru Penasihat Pasukan PBSM Guru Penasihat Pasukan Kadet Remaja Sekolah

2

PERUNTUKAN MASA AKTIVITI KOKURIKULUM
( Rujukan: Warna Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967. Jilid II, bil 27, no. 5652 )

1.

Sekolah Rendah

Tahun 3 dan 4 5 dan 6

Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu

PROSEDUR TETAP PENGURUSAN
UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN, SUKAN/PERMAINAN 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BAHAGIAN A: PENUBUHAN Mesyuarat penaja. Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Unit PakaianSeragam, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar (Rujuk Lampiran 1) Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat Unit Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan. (Rujuka Lampiran 2) Surat Kelulusan Unit Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Pemimpin/Penasihat. (Rujuk Lampiran 3) Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat. (Rujuk Lampiran 4) Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa. (Rujuk Lampiran 5) Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa. (Rujukan Lampiran 6) Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam kepada agensi-agensi kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan. (Rujuk Lampiran 7)

3

BAHAGIAN B : PELAKSANAAN 1. Perkara-perkara yang perlu ada dalam Takwim (Rujuk Lampiran B) 1.1 1.2 1.3 Pendaftaran. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Unit Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan. Mesyuarat Agong setiap unit Pakaian Seragam, Kelab Persatuan, Sukan/Permainan. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Unit Pakaian Seragam , Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan bagi kali 1, 2…… Rancangan aktiviti. Hari Kokurikulum Sekolah. Penilaian. Pelaporan. Bentuk Format Takwim. (Rujuk Lampiran 9)

1.4
1.5 1.6 1.7 1.8 2. 3. 4. 5. 6.

CONTOH :

Surat permohonan mengutip derma untuk Unit Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan. (Rujuk Lampiran 10) Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma. (Rujuk Lampiran 11) Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum. (Rujukan Lampiran 12) Surat pemberitahuan kepada ibubapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum. (Rujuk Lampiran 13)

BAHAGIAN C: 1. 2.

KANDUNGAN FAIL DAN BUKU PELAPORAN

Kandungan Fail Unit Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan. (Rujuk Lampiran 14) Kandungan dalam Buku Pelaporan. (Rujuk Lampiran 15)

BAHAGIAN D: LAWATAN 1. Prosedur-prosedur lawatan. (Rujuk Lampiran 16)

LAMPIRAN 3

4

LAMPIRAN 4

TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN/PENASIHAT 1. 2. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. Merancangkan aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Unit Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diurus dengan baik. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Mendaftarkan Unit Pakaian Seragam, Kelab Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan kepada Pengetua / Guru Besar atau Badan Induk. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah / zon / daerah / negeri dan kebangsaan dengan baik. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa.

5

LAMPIRAN 5

SURAT PENURUNAN KUASA DARIPADA PEMIMPIN KEPADA AHLI JAWATANKUASA

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman. Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melalui dan salinan : Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman. . Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung perkara tersebut di atas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Sekayen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U. (A) 196, tuan telah dilantik sebagai ______________________ berkuat kuasa mulai 21 Januari 2007 hingga 31 Disember 2001. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan.

3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi ____________________. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

6

………………………………………. ( ) Guru Pemimpin ________________________ Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman.

LAMPIRAN 6

TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA

1.

PENGERUSI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersamasama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

2.

NAIB PENGERUSI 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3. SETIAUSAHA 2.1 2.2 2.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4. PENOLONG SETIAUSAHA 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Bekerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5. BENDAHARI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

6. AHLI JAWATANKUASA 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7

7.

PEMERIKSA KIRA-KIRA 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul

LAMPIRAN B

PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DALAM TAKWIM

BULAN
Januari

MINGGU/ TARIKH

AKTIVITI
1. Pendaftarn Kelab/Persatuan, Unit Pakaian Seragam dan sukan / Permainan. 2. Pendaftran Ahli. 3. Mesyuarat Agung. 4. Mesyuarat AJK 4.1 Menyediakan Perlembagaaan. 4.2 Menyediakan Peraturan. 4.3 Menyediakan Perancangan dan Aktiviti.

CATATAN
Pengetua/Guru Besar GPK H.E.M / Kokurikulum Guru Penasihat Guru Permainan Guru Kelas Guru Asrama Guru Pemimpin Semua aktiviti sukan hendaklah berasaskan:1. 2. 3. 4. 5. Rumah Kelas Umur Jantina Minat

Februari

4. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Aktiviti Kemahiran Asas Latihan Pertandingan Dalaman/Kelas/Rumah Aktiviti luar/pertandingan luar Perkhemahan Hari Kokurikulum Sekolah

November 6. 7. 8. 9. Pemantauan Penilaian Menyediakan Laporan Tahunan Dokumentasi

8

LAMPIRAN 9

FORMAT TAKWIM UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN

BIL
1 2 4.1.2007 6.1.2007

AKTIVITI
Mesyuarat Majlis Kokurikulum Sekolah. Pendaftaran ahli-ahli baru

TINDAKAN
Pengetua/Guru Besar GPK H.E.M/Kokurikulum GPK H.E.M / Kokurikulum Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Kelas Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Penasihat Rumah Sukan Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris Guru Pemimpin Pegerakan Pengakap Pengetua/Guru Besar GPK H.E.M /Kokurikulum GPK H.E.M/Kokurikukum Guru Pemimpin Guru Penasihat GPK H.E.M/Kokurikulum

3

10.1.2007

Mesyuarat Agung Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan Pertandingan Bola sepak antara rumah-rumah Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris

4 5

15.2.2007 3.4.2007

6

6.6.2007

Perkhemahan Pegerakan Pengakap

7

4.9.2007

Mesyuarat Majlis Kokurikulum Sekolah Kali Ke 2

8

12.10.2007

Menyediakan Laporan Tahunan

9

16.11.2007

Dokumentasi

9

LAMPIRAN 10

SURAT PERMOHONAN MENGUTIP DERMA Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman. .

Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh :10 JANUARI 2007

Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman. . Tuan, MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Bendahari Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Razali dengan penuh rasa tanggungjawab memohon kebenaran untuk mengutip derma keahlian bagi Pertubuhan Pengakap sebanyak RM 3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Sahaja) daripada setiap ahli untuk jangka masa satu tahun.Kutipan ini adalah penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini. Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

……………………………………… ( ) Bendahari, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman.

10

LAMPIRAN 11

SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman.

Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh

: : :

………………………………… Bendahari, Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman. . Tuan, KELULUSAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Merujuk perkara di atas, saya selaku Penolong Pendaftar Sekolah meluluskan permohonan tuan mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1995 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P.U(A) 196, untuk mengutip tarikh derma keahlian Persatuan Bahasa Melayu sebanyak RM3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga sahaja) daripada setiap ahli. 2. Sehubungan dengan itu, diharapkan Persatuan Bahasa Melayu akan bergerak aktif di samping menjaga nama baik sekolah. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

…………………………………… ( ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman.

11

LAMPIRAN 13

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman.

Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh

: : :

_________________________________ _________________________________ _________________________________ Tuan, PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM KALI KE ………. Saya diarah untuk memaklumkan bahawa anak / jagaan tuan ………………………………………. dari Tingkatan ……………………………….. telah tidak menghadiri aktiviti Persatuan / Kelab / Unit Pakaian Seragam ……………………………………………………….. pada ………………………………… 2. Sila maklumkan kepada pihak sekolah dengan menggunakan lampiran yang disertakan atau berhubung terus Pengetua / Penolong Kanan Hal Ehwal Murid seberapa segera. 3. Mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 Peratuaran (4) dalm Warta Kerajaan bertarikh 21 hb Mei 1998 P.U. (A) 196 pelaksanaan kokurikulum sekolah, anak / jagaan tuan boleh digugurkan daripad menjadi ahli unit pakaian seragam, persatuan / kelab dan kelab sukan / permainan dan tudak layak menerima sijil kokurikulum. 4. Untuk makluman pihak tuan , penglibatan anak / jagaaan tuan dalam aktiviti kokurikulum adalah penting sebagai prasyarat kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh atau Institusi Pengajian Tinggi Awam (ITPA) Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ……………………………………… ( ) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman.

12

LAMPIRAN 14

KANDUNGAN FAIL UNTUK PAKAIAN SERAGAM KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN

1.

Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab / Persatuan dan Sukan / Permainan daripada guru / murid disertakan bersama: 1.1 1.2 1.3 Draf perlembagaan Draf aktiviti asas Senarai Jawatankuasa Penaja (Rujuk Lampiran 17)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Surat Kelulusan penubuhan daripada Pengetua / Guru Penasihat selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin / Penasihat . Ada pednyataan penurunan kuasa Pengelolaan dan penyeliaan. Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. (Rujuk Lampiran 16) Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. (Rujuk Lampiran 19 dan 20) Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua / Guru Besar. Akaun kewangan / belanjawan yang disahkan. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua / Guru Besar. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua / Guru Besar. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Minit-minit mesyuarat yang diadakan. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. Kementerian Pelajaran Malaysia b. Jabatan Pelajaran Selangor c. Pejabat Pelajaran Daerah d. Sekolah

13

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli. Laporan setiap aktiviti. Laporan tahunan. (Rujuk Lampiran 21) Daftar penilaian bagi setiap ahli. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua / Guru Besar. Stok dan inventori. Sampel-sampel Sijil / Surat Penghargaan.

14

LAMPIRAN 15

KANDUNGAN BUKU PELAPORAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN DAN KELAB SUKAN/PERMAINAN 1. 2. 3. 4. 5. Senarai Ahli Jawatankuasa Senarai kehadiran Takwim Senarai kutipan derma Laporan aktiviti. (Contoh seperti di bawah)

15

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELAMA 09800 SERDANG KEDAH DARULAMAN LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Persatuan/kelab, Unit Pakaian Seragam dan Kelab Sukan/Permainan _______________________ ___________________________________________ 2. Guru Penasihat: (1) _______________________________________________________________ (2) _______________________________________________________________ 3. 4. 5. Tarikh: ______________________ Hari: ________________ Masa: _______________

Kehadiran ahli : ____________________/______________________ Kegiatan yang dijalankan: __________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

6.

Pencapaian Kegiatan: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

7.

Komen Guru Penasihat: ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Tandatangan: …………………………………………. (Guru Penasihat) ……………………………………. (Setiausaha)

16

LAMPIRAN 16 A

GARIS PANDUAN MENGENDALIKAN PERMOHONAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR UNDANG-UNDANG (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957

1.

Tiga ( 3 ) salinan borang permohonan : Undang-undang (Pelancongan) Sekolah 1957 bersama 3 salinan senarai ahli yang melawat untuk dalam Negeri Selangor Darul Ehsan. (Mengikut undang-undang (Pelancongan) Sekolah 1957 lawatan dalam negeri tidak perlu dipohon akan tetapi pihak sekolah perlu juga diminta memohon untuk tujuan kegunaan rekod pengurusan di pejabat tuan/puan). Borang pelancongan boleh didapati di Pejabat Pendidikan Daerah/sekolah masing-masing. Borang permohonan dan senarai nama yang melawat ditambah lagi dua salinan tiap-tiap satu bagi sebuah negeri yang dilalui atau dilawati. Nama peserta kaum Cina diiringi dengan tulisan Cina (sama ada guru atau murid). Bilangan guru yang megelola /mengiringi lawatan murid hendaklah sesuai.Anggarkan setiap 20 orang murid ada seorang guru yang mengawasinya. Jantina guru : kalau ada yang bermalam jika ada murid perempuan mesti adakan guru perempuan semasa mengawasinya. Tidak dibenarkan lawatan dibuat dalam masa persekolahan kecuali ada kelulusan.

2. 3. 4. 5. 6.

7. Semua borang permohonan dan senarai nama lawatan hendaklah ada tandatangan Pengetua/
Guru Besar bersama cop rasmi.Guru Kanan/Guru Penolong Kanan yang menandatanganinya mestilah menggunakan cop rasmi Pengetua/Guru Besar dan dicatat bagi pihak pada awal sebelum perkataan Pengetua/Guru Besar.Jangan benarkan menggunakan cop Guru Penolong Kanan.

8. Borang permohonan dan senarai nama yang melawat yang difotostatkan hendaklah disahkan
semula Pengetua / Guru Besar ( Tandatangan bersama cop rasmi ) Borang permohonan/senarai nama yang berbentuk fotostat, satu set yang asal mesti ada bersama. 9. Pihak sekolah tidak dibenarkan mengemukakan borang permohonan/senarai nama yang Melawat dengan menulis satu helai demi satu helai kerana ini adalah membazir tenaga dan membuang masa sahaja serta akan berlaku kesalahan apabila menyediakan helai yang berikutnya (tidak sama) . Pihak sekolah hendaklah menyediakan dengan cara : ditiap serentak dengan menggunakan karbon (satu helai sahaja yang asal dan beberapa helai lain (yang diperlukan) mesti sama/serupa dengan asal. Dengan cara lain : disediakan satu helai borang permohonan dan senarai nama yang melawat ditaip atau ditulis , sebelum dicop dan tandatangan difotostat seberapa yang diperlukan. 10. Lawatan ke Singapura / Thailand mestilah disertakan bersama ‘Jadual Lawatan’ tiap-tiap set Permohonan . Borang / permohonan dan senarai nama yang melawat bersama ‘Jadual Lawatan’ hendaklah ditambah satu salinan ini untuk Kementerian Pelajaran Malaysia.
LAMPIRAN 16B

17

BORANG LAWATAN PERATURAN-PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957
Borang-borang untuk perkara di atas hendaklah dibuat dalam 3 salinan, ditambah dua salinan lagi bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati atau dilalui dan disampaikan ke Jabatan Pendidikan Selangor 5 minggu sebelum tarikh pelancongan. 1. 2. 3. 4. 5. Nama Sekolah : __________________________________________________________ Nama Guru : _____________________________________________________________ Nama guru yang mengadakan pelancongan: ____________________________________ Tujuan melancong: ________________________________________________________ Nama guru-guru yang membantu : 1. 2. 3. 6. 7. _________________________________ No. K.P :_________________________ _________________________________ No. K.P :_________________________ _________________________________ No. K.P :_________________________

Jenis Kenaikan: ___________________________________________________________ Tempat-tempat yang dilawati: 1. 2. Nama Tempat Dari 3. 4. Nama dan alamat penuh Tempat bermalam

Tarikh Hingga

1. 2. 3. …………………………………………………. (Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah) 8. Punca Pendapatan Wang : 1. 2. 3. _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

9. Nama dan keterangan orang-orang yang beri kuasa untuk membelanjakan wang.

Bil

Nama

Jawatan

Kad Pengenalan

Umur

Alamat Penuh

1. 2. 3. 4.

18

CONTOH MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN KELAB PELANCONGAN/LAWATAN SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELAMA 09800 SERDANG KEDAH DARUL AMAN (Bil. 01/2001) Tarikh Masa Hari Tempat KEHADIRAN: : : : : 30 orang

Bil 1 Ucapan Pengerusi

Perkara

Tindakan

1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada guru penasihat dan pelajar. 1.2 Pengerusi menyatakan tujuan mesyuarat. 2 Pemilihan Jawatankuasa: 2.1 Penasihat : 2.2 Pengerusi : 2.3 Setiausaha : 2.4 Pen. Setiausaha : 2.5 Bendahari : 26. Ahli Jawatankuasa : 3 Tugasan Jawatankuasa: 3.1 Memberikan penerangan tugasan untuk Jawatankuasa tersebut.

Makluman

Guru Murid Murid Murid Murid Pemeriksaan Kira-kira

Setiausaha 4 Membincangkan Perlembagaan. Semua ahli 5 Hal-hal lain. Disediakan oleh:

19

Setiausaha Penaja, Kelab Pelancongan/Lawatan, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman.

20

LAMPIRAN 19

BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI UNIT PAKAIAN SERAGAM , KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI Guru Penasihat kelab………………….. Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang Kedah Darul Aman. Tuan, Saya memohon menjadi ahli PERSATUAN ……………………………. Sekolah Kebangsaan Jalan Selama Keterangan mengenai diri saya adalah seperti berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nama Penuh : ……………………………………………………………………………………………….. Tahun : …………………………………………………………………………………………….. No. Sijil Lahir/ Kad Pengenalan : ……………………………………………………………………………. Tarikh Lahir : ………………………………………………………………………………………………….. Nama ibubapa/penjaga : ……………………………………………………………………………………... Alamat tempat tinggal : ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… 7. No. telefon rumah : …………………………………………………………………………………………….

Bersama-sama ini disertakan wang bagi tujuan berikut. A. B. C. D. Derma keahlian Kad ahli Lencana ahli Sumbangan Jumlah Sekian, terima kasih. Yang benar, ……………………………… (Tandatangan ahli) RM……………….. RM……………….. RM……………….. RM……………….. RM………………..

Tarikh : …………………………

21

BUKU-BUKU PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah (1989) Buku Panduan Pengurusan Gerak Sekolah Kokurikulum Sekolah Rendah (1990) Buku Kurikulum Latihan Kadet Remaja Sekolah. Buku Panduan Kawat Kadet Remaja Sekolah (KRS). Buku Pemakaian Pangkat Kadet Remaja Sekolah. Buku Panduan Penilaian Aktiviti Kokurikulum Sekolah Menengah. Buku Penilaian Kokurikulum (untuk murid sekolah menengah). Buku Rekod Kehadiran Kokurikulum (untuk murid sekolah menengah). Buku Panduan Pengurusan dan Latihan Kadet Polis Sekolah. Buku Panduan Pengurusan (Arahan Pentadbiran dan Latihan) Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Buku Panduan Pengurusan dan Latihan Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia. Buku Panduan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Buku Panduan Kurikulum Pergerakan Puteri Islam Malaysia (Sekolah) - untuk ahli sahaja

22