JURNAL TEKNOLOGI, 38(E) JUN.

2003: 65²74

© UNIVERSITI TEKNOLO GI MALAYSIA

AMALAN ETIKA PROFESI ON PERGURUAN DI KALANGAN

GURU-GURU SEKOLAH KEBANGS AAN KAMPUNG MELAYU,

KULAI JOHOR. SATU TINJAUAN

YAHYA BUNTAT

1

& ZAINUDDIN MASROM

2

ABSTRAK. KAJIAN BERBENTUK TIN JAUAN I NI DILAKUKAN UNTUK MELI HAT AMALAN ETIKA PROFESI ON PERGURUAN

DI KALANGAN 48 ORANG RESPONDEN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGS AAN KAMPUNG MELAYU, KULAI, JOHOR.

ASPEK ETIKA PROFESIO N PERGURUAN YANG DILIHAT DALAM KAJIAN INI ADALAH PERKARA Y ANG BERKAITAN DENGAN

TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP PELAJAR, TAN GGUNGJAWAB GURU TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA,

TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION DAN TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP IBU

BAPA. MAKLUMAT KAJIA N DIPEROLEHI MELALUI SOAL SELIDIK YANG DIEDARKAN KEPADA RES PONDEN DAN DIANALISIS

DALAM BENTUK KEKERAP AN DAN PERATUSAN. HASIL KAJIAN MENDAPATI GURU-GURU SEKOLAH INI KESELURUHANNYA

TELAH MENGAMALKAN ET IKA PROFESION PERGURUAN DALAM ASPEK YANG DIKAJI. BERDASARKAN DAPATAN KAJIAN

INI BEBERAPA CAD ANGAN DIKEMUKAKAN UNTUK MENINGKATKAN LAG I TAHAP AMALAN ETIKA PROFESI ON PERGURUAN

DI KALANGAN GURU-GURU SECARA AMNYA.

KATA KUNCI: ETIKA PROFESION PERGURUAN, MARTABAT PROFESION

1.0 PENGENALAN

MATLAMAT UTAMA PENDI DIKAN DI MALAYSIA IALAH UNTUK MENAMPUNG KEPERLUAN TENAGA

KERJA DAN MENCAPAI PERPADUAN NEGARA MELA LUI PERKEMBANGAN INDIVIDU YANG BERSEPADU

DAN MENYELURUH DARI SELARAS DENGAN

SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK (JERI)

FALSAFAH PENDIDIKAN FPK INI, PARA

KEBANGSAAN (FPK). BA GI MENYEMPURNAKAN HASRAT

GURU TELAH DIAMANAHKAN UNTUK MENJALANKAN TA NGGUNGJAWAB SEBAGAI PENDIDIK BUKAN

SAHAJA DARI SEGI PEN YEBARAN ILMU BAHKAN DALAM PEMBENTUKAN SA HSIAH ANAK DIDIKNYA.

GENERASI YANG BERILM U DAN BERAKHLAK TING GI DAPAT MELAHIRKAN BANGSA YANG

BERTAMADUN. PIHAK PENTADBIR DAN AGAR GURU

PERANCANG SENTIASA MENGHARAPKAN

MEMPUNYAI CITA-CITA UNGGUL IAITU MEMBINA MASYARAKAT YAN G BERTAMADUN TINGGI.

APABILA FPK DI HAYATI , GURU HARUS SEDAR BAHAWA MEREKA SEBENAR NYA MEMIKUL

TANGGUNGJAWAB YANG A MAT BERAT. GURU PERLU MENCURAHKAN ILMU SAMA ADA PELAJARNYA

MAHU ATAU TIDAK MAHU MENERIMANYA. DI SAMPING ITU, MEREKA HARUS PEKA DENGAN

PERUBAHAN SEMASA DAN MASALAH

MENYESUAIKANNYA SECA RA BIJAK BAGI MENANGANI

PENGAJARAN DAN PEMBE LAJARAN TERUTAMA YAN G BERKAITAN DENGAN DISIPLIN PELAJAR. PADA

AMNYA, GURU PERLU PA KAR ATAU PROFESIONAL DALAM SEGALA BIDANG. UNTUK MENJADI GURU

YANG PROFESIONAL, SESEORANG GURU ITU HARUS MENEKANKAN TIGA ASPEK PENTING DALAM

DIRINYA IAITU KEPAKA RAN, PENGETAHUAN DAN PEMBENTUKAN SAHSIAH (ROBIAH, 1998).

1&2

FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSI TI TEKNOLOGI MALAYSI A, SKUDAI, JOHOR. TEL: 607-5534411 E-MAIL:

YAHYA@FP.UTM.MY

JT38E[5B].PMD 65 02/16/2007, 21:3066 YAH YA BUNTAT & ZAINUDDI N MASROM

MEREKA BUKAN SAHAJA ILMU, MALAH

BERKEMAHIRAN MENGAJA R DAN MENGEMBANGKAN

SIKAP, TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN DI RI HARUS DIBENTUK KE ARAH PROFESIONAL.

ETIKA PROFESION PERG URUAN (EPP) HARUS DIKAJI SEMULA (NAJIB. DIRAJA MENGENAI PERKHIDMATAN PERGURUAN MALAYSIA BARAT (LAPO RAN AZIZ. PENGAMALAN EPP DI KALANGAN GURU-GURU ADALAH PENTING DEMI MENJAMIN MARTABAT PROFESION PERGURUAN KEJAYAAN DAN SENTIASA DIPANDANG MULIA DI MATA MASYARAKAT. DALAM USAHA UNTUK MEMASTIKAN MARTABAT TERPELIHARA DAN TIDAK TERPINGGIR DALAM PERUBAHAN ARUS ZAMAN. SEM UA GURU YANG TELAH MEMPEROLEHI SIJIL PERGURUAN PERLU MEMATUHINYA. 1971). PENCAPAIAN MATLAMAT PENDIDIKAN BERKAIT RAPAT DENGAN KESEDARA N GURU TERHADAP . NAMUN BEGITU SEHINGGA KE HARI INI KITA MASIH LAGI MENDENGAR BERITABERI TA YANG TIDAK MENYENANGKAN BAIK DARI SEGI TINDAKAN ATAU HUKUMAN TERHADAP PELAJAR YANG MELAMPA U MAHUPUN SALAH LAKU GURU SENDIRI YANG MENCALAR KEWI BAWAAN PROFESION PERGURUAN PENDIDIKAN TERUS INI. 1977).KEMENTERIAN PENDIDIKAN TELAH BERUSAHA SE JAK DARI DAHULU LAGI UNTUK MENJADIKAN BIDANG PERGURUAN INI SEBAGAI SATU KERJAYA LAPORAN SURUHANJAYA YANG PROFESIONAL. TELAH MENCADANGKAN SUPAYA PEMBENTUKAN DIADAKAN ETIKA PROFE SION PERGURUAN (EPP) BAGI TATASUSILA GURU.

YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEBOLEHAN.. MAKA DENGA N INI KAMI MENERIMA TATASUSILA BERIKUT SEBAGAI PANDUAN.. YAKIN BAHAWA TUJUAN UTAMA PENDIDIKAN IALAH BERUSAHA MENUJU KE ARAH PEMBE NTUKAN WARGANEGARA Y ANG BERILMU. DENGAN MENYEDARI BETAPA BESARNYA TANGGUN GJAWAB MEMBIMBING .. KAJIAN MENGENAI PENGALAMAN EPP DI KALANGAN GURU-GURU DI NEGARA INI ADALAH TERLALU SEDIKIT. DARI PENYATAAN IKRAR DAN KOD EPP DI ATAS.. SEPANJANG PE NGETAHUAN PENGKAJI.. ANAK MUDA UNTUK MENCAPAI KEMAJUAN SEPENU H-PENUHNYA. ´KAMI GURU MALAYSIA. YANG TA AT SETIA. HASI L KAJIAN INI KELAK DIHARAPKAN DAPAT MEMBER I GAMBARAN TERHADAP AMALAN EPP DI SEKOLAH DAN JUGA DAPAT MENGE NAL PASTI PELBAGAI USAHA YANG DAPAT MEMBANTU PARA GURU . GURU SESUNGGUHNYA MEMPUNYAI BEBAN YANG BERAT UNTUK DIJ AYAKAN..TANGGUNGJAWABNYA SEB AGAI PENDIDIK SELARAS DENGAN EPP YANG TE LAH DIMAKTUBKAN DALAM BENTUK IKRAR TERCETAK DI HALAMAN HADAPAN BUKU PERSEDIA AN MENGAJAR SEPERTI BERIKUT. PENGKAJI MERASAKAN PERLU MENE RUSKAN USAHA INI BAGI MENAMBAHKAN HASIL DAPATAN KAJIAN.

MELAYU. 2. (IV) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU SRK KG. MELAYU KULAI BERTANGGUNGJAW AB MELAKSANAKAN A MALAN EPP YANG DISARANKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.MENGAMALKAN EPP SECA RA BERTERUSAN. MELAYU. KULAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJARNYA. KULAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA. SECARA KHUSUS OBJEKTIF KAJI AN INI ADALAH UNTUK MENINJAU.0 METODOLOGI . JT38E[5B]. MELAYU. (III) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU SRK KG.0 OBJEKTIF KAJIAN SECARA AMNYA KAJIAN INI INGIN MENGETAHUI SEJAUH MANAKAH GURU-GURU SRK KG. MELAYU. KULAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARANYA.PMD 66 02/16/2007. (II) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU SRK KG. 3. 21:30AMALAN ETIKA PROFESION PERG URUAN DI KALANGAN GURU-GURU 67 (I) SEJAUHMANAKAH GURU-GURU SRK KG. KULAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAW AT DAN PROFESIONNYA.

PEMILIHAN SAMPEL KAJIAN ADALAH KREJCIE DAN BERPANDUKAN FORMULA YANG DIPERKENALKAN OLEH MORGAN (1970). KERJA-KERJA PENGUMPULAN DATA DIKENDALIKAN SENDIRI OLEH PENYELIDIK.1 MAKLUMAT RESPONDEN .POPULASI DALAM KAJIAN INI ADALAH GURU-GURU SRK KG. SERAM AI 48 ORANG GURU YANG TERPILIH DIJADIKAN SAMPEL DALAM KAJIAN INI UNTUK MEMBERI RESPON KEPADA SOAL SELIDIK YANG DIEDARKAN. BAHAGIAN A MENGANDUN GI ITEM-ITEM DEMOGRAFI RESPO NDEN. JOHOR.5 FOR WINDOWS DAN DIANALISIS DALAM BENTUK KEKERAP AN DAN PERATUSAN. MELAYU KULAI. 4. SAMPEL-SAMPEL INI DIPILIH SECARA RAWAK MUDAH YA NG DILAKUKAN KE ATAS POPULASI.0 KEPUTUSAN KAJIAN BERIKUT DI BENTANGKAN DAPATAN KAJIAN. SOAL SELIDIK DI BAHAG IKAN KEPADA DUA BAHA GIAN IAITU BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B. BAHAGIAN B PULA MENGANDUNGI 25 ITEM YANG DIPECAHKAN KEPADA EMPAT ASPEK BERDASARKAN KEPADA O BJEKTIF KAJIAN YANG INGIN DIKAJI. DATA-DATA YANG DIPEROLEHI DIPROSES MENGGUNAKAN SPSS 7. 4. AMALAN ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB GURUGURU INI DIUKUR MENGGUNAKAN SKALA LI KERT YANG MEMPUNYAI SETUJU HINGGA SKALA DARIPADA 1 ² TIDAK 5 ² AMAT SETUJU.

5%) RESPONDEN ADALAH TERD IRI DARIPADA GURU LELAKI DAN 18 ORANG (37.5%) ADALAH GURU PEREMPUA N.2% MEMPUNYAI LAIN-LAIN KESELURUHAN RESPONDE N JUGA MENYATAKAN MEREKA TELAH DIDEDAHKA N SECARA LANGSUNG TERHADAP ETIKA PROFE SION PERGURUAN (EPP).2%) ADALAH TERDIRI DARIPADA MEREKA YANG TELAH BERKE LUARGA DAN SELEBIHNY A IAITU SERAMAI 10 (20. MANAKALA KELAYAKAN. DARI SEGI PENGALAMAN MENGAJ AR SEBANYAK 37.2% BERPENGALAMAN MENGAJ AR MELEBIHI 21 TAHUN DAN 41. DARI SEGI TARAF PENDIDIKAN SERAMAI 83.6% RESPONDEN BERPENGALAMAN MENGAJAR ANTARA 5 HI NGGA 10 TAHUN. DARI JUMLAH TERSEBUT DIDA PATI SERAMAI 38 ORANG (79.SERAMAI 30 (62. 4.PMD 67 02/16/2007.5% ORANG RESPONDEN MEMP UNYAI PENGALAM AN MENGAJAR MELEBIHI 11 TAHUN. JT38E[5B]. 4.3% SAMPEL MEMPUNYAI SIJIL PERG URUAN ASAS. 21:3068 YAH YA BUNTAT & ZAINUDDI N MASROM OBJEKTIF KAJIAN 1: TANGGUNGJAWAB GURU TE RHADAP PELAJARNYA JADUAL 1 TANGGUNGJAW AB GURU TERHADAP PELAJAR TAK TAK BIL ITEM SOALAN SETUJU PASTI SETUJU .8%) ADALAH MEREKA YANG MASIH BUJANG.

9% KS TS TP S AS 9 KEPENTINGAN PELAJA R LEBIH PENTING 2 ² 1 24 21 DARI PADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI 2 1 45 4.16% 89.8% KS TS TP S AS 17 SAYA MEMBIMBING PELAJAR MENGEMBA NGKAN ² ² 6 18 24 POTENSI INTELEK MERE KA ² 6 42 .25% 4.KS TS TP S AS 4 SAYA HARUS BERSEDI A MENGADAKAN 1 2 2 15 28 KELAS TAMBAHAN UNTUK KEPENTINGAN 3 2 43 MURIDNYA 6.1% 97.16% 2.6% KS TS TP S AS 8 SAYA SENTIASA MEMBIMBING PELAJAR ² ² 1 14 33 MENGEMBANGKAN POTENS I ROHANI MEREKA ² 1 47 2.08% 93.

4 2.8% PURATA 1.5% 92.5% BERDASARKAN JADUAL 1 .5% KS TS TP S AS 20 MAKLUMAT PELAJAR ADALAH SULIT DAN TAK 1 1 1 13 32 PERLU DIHEBOH -HEBOHKAN 2 1 45 4.5% 87.12.4 2.16% 2.9% 4.2 44. OBJEKTIF KAJIAN 2: TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION BERDASARKAN JADUAL 2 . KAJIAN INI MENDAPA TI BAHAWA PURATA KESELURUHAN DALAM AS PEK TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP PELAJAR MENUNJUKKAN BAHAWA KESELURUHAN RESPONDE N MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB YANG TINGGI TERHADAP PELAJARNYA IAITU DENGAN MENDAPAT PERATUSAN PERSETUJUA N (92. PURATA PERATUSAN BAGI ASPEK TANGGUNGJA WAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESIO N MENUNJUKKAN LEBIH KURANG (86.8%) RESPONDEN MEMBERI PERSETUJUAN BAHAWA MEREKA MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB YANG TINGGI TERHADAP RAKAN .5%).08% 93.

DAN 1 YANG JT38E[5B]. 21:30AMALAN ETIKA PROFESION PERG URUAN DI KALANGAN GURU-GURU 69 JADUAL 2 TANGGUNGJAW AB GURU TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION TAK TAK BIL ITEM SOALAN SETUJU PASTI SETUJU KS TS TP S AS 1 SAYA BERPAKAIAN KE MAS DAN RAPI ² ² 2 16 30 MENGIKUT LANDASAN AG AMA ² 2 46 4.58% 79.SEJAWAT DAN PROFESIO N. PERKARA INI DISOKONG DENGAN DAPATAN ITEM 14. 12.1% KS TS TP S AS 3 SAYA SERING MEMOHON UNTUK MENGIKUTI ² ² 12 12 24 KURSUS DALAM PERKHID MATAN ² 12 36 .25% 14.8% KS TS TP S AS 2 SAYA BERBANGGA DIBERI KENAIKAN PANGKAT 1 2 7 16 22 BERDASARKAN KECEKAPA N SAYA 3 7 38 6.PMD 68 02/16/2007.2% 95.

25% 2% 91.25% 75% KS TS TP S AS 12 SAYA SELALU BEUSA HA UNTUK ² ² 1 19 28 MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN ² 1 47 2% 98% KS TS TP S AS 13 ADALAH TIDAK WAJA R UNTUK MENEGUR RAKAN 2 1 1 14 30 SEJAWAT SECARA TIDAK SOPAN 3 1 44 6.6% KS TS TP S AS 14 SAYA SENTIASA MEN GAMALKAN TINGKAH LAKU ² ² ² 21 27 BERMORAL DALAM PROFE SION PERGURUAN ² ² 48 100% KS TS TP S AS 16 SIKAP AMANAH SANGAT PENTING UNTUK ² ² 7 14 27 MENGURUSKAN KEWANGAN SEKOLAH ² 7 41 .

25% 18.7% 75% PURATA 2.14. JT38E[5B].PMD 69 02/16/2007.3% 10.5% 85. WALAUPUN BEGITU TERDAPAT PERATUSAN YANG AGAK RENDAH BAG I ITEM 3 DAN 18 DENGAN PERATUSAN SEBANYA K 75%.6% .2% 91.5% KS TS TP S AS 18 HUBUNGAN INTERPERSONEL YANG BAIK DI 1 2 9 15 21 KALANGAN GURU-GURU MENJAMIN 3 9 36 KEBERKESANAN P&P 6.8% MASING-MASING MENDAPAT PERATUSAN YANG TINGGI.8% 86. 21:3070 YAH YA BUNTAT & ZAINUDDI N MASROM JADUAL 3 TANGGUNGJAW AB GURU TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA TAK TAK BIL ITEM SOALAN SE TUJU PASTI SETUJU KS TS TP S AS 5 SEBAGAI MENGHADIRI MESYUARAT PIBG ² 1 3 24 20 WALAU SEBAGAI AHLI BIASA 1 3 44 2.08% 6.

25% 89.3% KS TS TP S AS 23 SAYA AKAN MENERAP KAN NILAI TAAT SETIA KEPADA 2 ² 2 15 29 .1% 89.6% KS TS TP S AS 15 SAYA SERING MENASIHATI PELAJAR S AYA.16% 6.25% 4. ² ² 9 12 27 AGAR MENGHARGAI HARTA AWAM ² 9 39 18.KS TS TP S AS 7 SAYA BERSIKAP ADIL TANPA MENGIRA ² ² 1 20 27 AGAMA BANGSA DAN KET URUNAN ² 1 47 2% 98% KS TS TP S AS 10 SAYA BERSIKAP ADIL TANPA MENGIRA 2 ² 3 20 23 LATAR BELAKANG DAN K EDUDUKAN KELUARGA 2 3 43 4.6% KS TS TP S AS 11 SAYA MEMBERIKAN S EPENUH PERHATIAN 2 1 2 26 17 DALAM PENGAJARAN TAN PA MENGIRA KAUM 3 2 43 6.7% 81.

4 3 44.PMD 70 02/16/2007.2% 4. INI DIBUKTIKAN DENGAN KESEMUA ITEM SOALAN MENDAPAT JT38E[5B]. MEMBE RIKAN KOMITMEN YANG TINGGI BERHUBUNG DENGAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGAR A.2% 91.NEGARA DALAM PROSES PENGAJARAN DAN 2 2 44 PEMBELAJARAN DI KELA S 4. 21:30AMALAN ETIKA PROFESION PERG URUAN DI KALANGAN GURU-GURU 71 .62% 92.2% OBJEKTIF KAJIAN 3: TANGGUNGJAWAB GURU TE RHADAP MASYARAKAT DA N NEGARA BERDASARKAN DAPATAN RESPONDEN KAJIAN YANG DITUNJUKKAN DALAM JADUAL 3.6% KS TS TP S AS 24 DALAM [PROSES P&P SAYA ² ² 1 14 33 MEMENTINGKAN NILAI-NILAI MORAL] ² 1 47 2% 98% PURATA 0.6 1% 6.

2%. DAN 25. OBJEKTIF KAJIAN 4: TANGGUNGJAWAB GURU TE RHADAP IBU BAPA JADUAL 4 TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP IBU BAPA TAK TAK BIL ITEM SOALAN SETUJU PASTI SETUJU KS TS TP S AS 6 SAYA AKAN MEMAKLUM KAN KEPADA IBU BAPA ² ² 1 18 29 . DARI PADA ANALISIS KAJIAN YANG DIJALANKAN. PERSETUJUAN KESELURU HAN BAGI ITEM-ITEM TERTENTU SEPERT I ITEM 22. MENDAPAT PERSETUJUAN 100% DARIPADA RESPONDEN. SECARA AM NYA MEMANG RESPONDEN MEMPUNYAI AMALAN DAN SIKAP TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA PELAJAR HUBUNGAN ANTARA PIHAK BAGI MERAPATKAN SEKOLAH DAN JUGA MAS YARAKAT.2% RESPONDEN BERSETUJU MEREKA MENGAMALKAN PERLAKUA N BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT D AN NEGARA.PERATUSAN MELEBIHI 8 0 PERSETUJUAN RESPONDE N. RESPONDEN MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB YANG BAIK TERHADAP IBU BA PA DENGAN PERATUSAN SEBANYAK 95. MANAKALA BAGI KESELURUHAN DAPATAN PULA PURATA PERATUSA N MENUNJUKKAN SEJUMLAH 92. JADUAL 4 PULA MELAPO RKAN AMALAN TANGGUNGJAWAB RESPONDEN TERHADAP IBU BAPA.

PELAJAR SEKIRANYA AN AK MEREKA TIDAK HADIR ² 1 47 KE SEKOLAH SELAMA TI GA HARI BERTURUT-TURUT 2% 98% KS TS TP S AS 19 SAYA SEDIA BERBIN CANG DENGAN IBU BAPA ² ² ² 20 28 BAGI MEMBANTU MENANG ANI MASALAH ANAK ² ² 48 YANG SERING MELANGGAR DISIPLIN SEKOLAH 100% KS TS TP S AS 21 SAYA ADA MELUANGK AN SEDIKIT MASA UNTUK 1 2 1 24 20 BERKUNJUNG KE RUMAH KELUARGA PELAJAR 3 1 44 BAGI MERAPATKAN HUBUNGAN PERSAHABATAN 6.6% KS TS TP S AS 22 SAYA SEDIA MELAPO RKAN MASALAH SALAH ² ² ² 17 31 LAKU PELAJAR KEPADA IBU BAPA MEREKA ² ² 48% .25% 2% 91.

4 0.PMD 71 02/16/2007.4% 95. KG.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN BERDASARKAN DAPATAN DAPATLAH DISIMPULKAN KAJIAN YANG DIPEROLE HI DALAM KAJIAN INI BAHAWA GURU-GURU DI SRK.5% PURATA 1. YANG MERANGKUMI ASPEK TANGGUNGJAWAB GURU TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA. .6 2. 21:3072 YAH YA BUNTAT & ZAINUDDI N MASROM 5.7 45.9% 1.3% 6.25% 85. TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN SER TA TANGGUNGJAWAB GURU TERHADAP IBU BAPA. MELAYU.UNTUK DIAMBIL TINDAKAN SEGERA 100% KS TS TP S AS 23 SAYA MENJADI PENG GANTI IBU BAPA DI 2 2 3 14 27 SEKOLAH 4 3 41 8. KULAI JOHOR INI TELAH MENGAMALKAN ETIKA PROFESION PERGURUAN TERHADAP PELAJAR.2% JT38E[5B].

DAPATAN KAJIAN INI MENUNJUKKAN SERAMAI 92. HASI L KAJIAN INI MENGGAMBARKAN BAHAWA GURUGURU SANGAT MENGAMBIL BERAT TERHADAP PELAJAR-PELAJARNYA KERANA MEREKA PERCAYA TUGAS MENDIDIK PARA PELAJA R ADALAH AMAT BERAT DAN TIDAK BOLE H DIAMBIL SAMBIL LEWA SAHAJA. DAN KATANYA LAGI DUA GOLONGAN MANUSIA YANG PENTING DAN BERPENGARUH DALAM MASYARAKAT IALAH GURU DAN PEMERINTAH NEGARA. WALAUPUN DAPATAN KAJ IAN INI SECARA KESEL URUHAN MENUNJUKKAN GURUGURU TELAH MENGAMALKAN ETIKA PROFESION PERGURUAN SE PERTI YANG DIHARAPKAN OLEH PIHAK KEMENTERIAN PENDIDIKAN.2% GURU BERTANGGUNGJAWAB TER HADAP IBU BAPA.5% GURU BERTANGGUNGJAWAB TER HADAP PELAJAR.8% GURU BERTANGGUNGJAWAB TER HADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGUR UAN DAN 95. NAMUN KEDAPATAN JUGA SEGELINTIR GURU BERTINDAK DAN BERPELAKUAN TIDAK WA JAR TERHADAP PARA PE LAJARNYA YANG SEDIKI T SEBANYAK TELAH . 91.6% GURU BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA. 86. INI BERSESUAIAN DENG AN KENYATAAN IMAM GHAZALI (1980) DALAM BUKU IHYA ULUMIDDIN YANG BERBUNYI ´DAN R OSAKLAH PEMIMPIN KERANA GURU YANG JAHATµ.

(III) GURU PERLU PRIHATIN TERHADAP PELAJ AR DAN JUGA BERSIKAP ADIL KEPADA SEMUA PELAJAR SERTA MEWUJUDKAN SUA SANA MUHIBAH TANPA MELIHAT KEPADA PERBEZAAN KAUM. (II) PIHAK PENTADBIR JUGA HENDAKLAH SENTI ASA MEMBERI PERHATIAN DAN JUGA MEMASTIKAN GURU SENTIASA SEDAR AKAN PERA NANNYA DAN TANGGUNGJAWAB MEREKA DALAM PROSES PENGAJA RAN DAN PEMBELAJARAN . PENGKAJI MENCADANGKAN AGAR: (I) PIHAK PENTADBIR HENDAKLAH MENERUSKAN MURNI SEPERTI USAHA MENYEMAI NILAI-NILAI SIKAP KASIH SAYANG KEPADA SELURUH KELUAR GA DI SEKOLAH MELIPUTI GURU-GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH SERTA PARA PELAJARNYA.MENCEMARKAN NAMA BAI K PROFESION PERGURUA N. AGAMA DAN STATUS EKONOMI DI KALANGAN PELAJARNYA. (IV) GURU PERLU SENTIASA MENUNJUKKAN SAHSIAH YANG BAIK DAN BOLEH MENJADI MODEL KEPADA PELAJAR KERANA SETIAP TI NGKAH LAKU SESEORANG MUDAH MENJADI GURU ITU . KENAPAKAH PERKARA INI BOLEH BERLAKU? DAN SIAPAKAH YANG HA RUS DIPERSALAHKAN DA LAM HAL INI? BAGI MENINGKATKAN LAGI AMALAN ETIKA PROFESION PERGURUAN YANG TELAH DIAMALKAN OLEH GURU-GURU TERSEBUT.

KUALA LUMPUR: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA.IKUTAN PADA PELAJARN YA. UTUSAN MALAYSIA. 21:30AMALAN ETIKA PROFESION PERG URUAN DI KALANGAN GURU-GURU 73 RUJUKAN ALIAS BABA. 197 1. 1990. CABARAN. V. SELAIN IBU BAPA DI RUMAH. KREJCIE. INDONESIA: PERCETAKAN MENARA KUDUS. PUSAT PERKEMBANGAN K URIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. BANGI: UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. 30(3): 607-610. ASNAH ABD. KAEDAH PENYELI DIKAN PENDIDIKAN. 1970. FALSAFAH DA N STRATEGI DALAM PENDIDIKAN GURU: . IMAM GHAZALI. 1994. 07 MEI 1995. NAJIB TUN RAZAK. 1991. PENGESANAN BUD AYA SEKOLAH. EDUCATIONAL AND PSYC HOLOGICAL MEASUREMENT. R. NILAI DAN ETIKA PROFESIONAL DALAM PERKHIDMATAN PENDIDI KAN. HAMAID. DETERMINING SAMPLE SIZE FOR RESEARCH ACTIVITIES. W. 1980. JT38E[5B]. MORGAN. JURNAL PENDIDIKAN 35: 34. RASHIDI AZIZAN & ABD ULLAH MOHD. & D. 1996. PENGURUSAN PENDIDIKAN 05(02): 29-39. GURULAH ORANG YANG PALING DEKAT DENGAN PARA PE LAJAR. 1997. KOD ETIKA PERGURUAN KITA SUDAH PROFESIONAL.PMD 72 02/16/2007. I HYA ULUMIDDIN. MOHD MAJID KONTING. STATISTIK PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL. NOOR.

. 2. KUALA LUMPUR: ARENA ULMU. SUFEAN HUSSIN. ROBIAH SIDIN. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. SISTEM DAN FALSAFAH. P. 1994. 4. NEW YORK: JOHN WILEY & SONS. INC. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. DILLMAN. SHAH ALAM: FAJAR BAKTI. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. SALANT. PEMIKIRAN DALAM PENDIDIKAN. ± Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. KUALA LUMP UR: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. Kod etika dianggap penting kerana: 1. Kod Etika dalam bentuk dokumen. PENDIDIKAN DAN WAWASAN 2020. PENDIDIKAN DI MALAYSIA: SEJARAH. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. 1992. KAJANG: MASA ENTERPRISE. ± Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka.PEMBENTUKAN GURU YAN G UNGGUL. KEPENTINGAN ETIKA GU RU Posted by I N D A H Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. HOW TO CONDUCT YOUR OWN SURVEY. ± Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. 1998. 1993. & D. TAJUL ARIFFIN NOORDI N & NOR·AINI DAN. 3. A. ± Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

com/aduan-babit-penjawat-awam-biadapmakin-meningkat-murugiah Aduan Babit Penjawat Awam Biadap Makin Meningkat± Murugiah Posted on the November 29th. katanya. Murugiah berkata BPA sedang memantau semua aduan yang diterima itu dan tidak akan teragak -agak untuk mengesyorkan tindakan sewajarnya diambil oleh jabatan atau agensi terbabit bagi membendung masalah itu. d n memelih un j ¤¨¤ ¥ n y n dibe i d l m menj l n n e hubun ¤ ¤¥   ¦ e t memu u t n ni ¡ ¤¡ b be m d n men e t n tn hli d l m i (INTAN.5. Katanya. 1991). ± Membu ¤ m t m y t untu men h y ti t n ¦ ¤ ¤ ¤ ¤¦ ¤ b u uy n ¤ ¤¥ lu 6. BPA menerima lebih 60 aduan dari seluruh negara setiap bulan yang membabitkan penjawat awam bersikap kasar. menggantung atau mengenakan tindakan disiplin kepada individu yang terbabit. Mene u i ¤ ¦ d eti .Murugiah pada Isnin menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan kes membabitkan penjawat awam berlaku biadap dan bersikap perkauman terhadap orang ramai.± en . biadap dan menyentuh isu perkauman sehingga menimbulkan rasa kemarahan pengadu dan rakyat. d n be t d n meny e j me u ¤¢¤¦   n u u d l m menc ¥ ¦¥ ¤ i m tl m t end idi ¤¥  £ ¤ ¡ ¡ n d n ne i. katanya pada sidang akhbar di pejabat BPA Perak di sini. Aduan terhadap kes seumpama itu menimbulkan kemarahan kaum dan ia boleh digunakan sebagai isu untuk menyebabkan perbalahan di kalangan pemimpin politik. ¤¤ ¤ ¤¤   ¥ ¤ ¤ ¤¥ ¤¢ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¡ ¤   ¥  ¦ ¤¢ ¡¤¡ ¤¤ £ ¡ §£ ¦ ¤ ¤ ¥ ¤¢ ¤  ¥ ¤¤ ¤¤ ¤   ¦ ¢ ¤ ¤ ¥¤ ¤¢¤ ¤ ¡¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¢ ¤¢¥ ¤¡    ¥ ¥ £¢ £ ¤ ¤¦ ¤ ¤¢ ¤   ¥ ¤¢ ¥¥ ¤ ¢ ¦ ¤¢ ¥ ¤  ¡¤  £¢ ¡   ¤¦ ¤ ¤   ¢ ¤¢ © ¤  ¡ ¤¥ £ ¤¢ . Beliau berkata masalah salah laku penjawat awam terutama yang bertugas di barisan hadapan tersebut disedari meningkatkan berdasarkan peningkatan aduan yang diterima oleh Biro Pengaduan Awam (BPA). http://utusan-malaysia-online. . u ud t menin ¤ ¤ t nl i imej ¢ e i n e u u n ec un j ¤¨¤ ¥  ¤ ¥¥ ¤ hit m ¥ ¤ utih d n ¤ ¡¤ mi. ti n nil i-nil i y n ¤ entin d l m e ebu h e e c y   ¥ ¤ ni m l n n tu ¡ ¤¥ eti d t men e l. 2010 under Berita Tempatan by Pinvader o o o o 0digg Share IPOH: Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk T. tindakan yang boleh diambil termasuk memecat.

Guru-guru tak tahulah pula. Seorang teman menitip catatan sekolah hari Sabtu di Facebooknya. Beliau berkata isu seperti itu menimbulkan masalah apabila berlaku campur tangan ahli politik. Beliau menasihati penjawat awam supaya lebih peka berhubung isu berkaitan dan berusaha sebaik mungkin memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan mereka. liat semacam terutama jika tahu telah ada perancangan untuk ke mana-mana. kasut sekolah. bangun sedikit lewat berbanding hari biasa. Lalu anak-anaknya diberi µpengecualian¶ hadir ke sekolah atas alasan itu. Bagi mereka cukuplah lima hari anak-anak bersekolah pagi dan petang (belum dicampur tuisyen pada waktu malam). Satu guru mengajar satu murid. Maka µberperanglah¶ memujuk anak-anak bersekolah pada pagi Sabtu. Bukan mudah menyakinkan anak supaya bersekolah pada   Menurutny s tu c n toh kes y ng d ter        BPA ialah aduan pada 10 Nov lepas yang membabitkan seorang . mahu mencuci baju sekolah sekali gus pada pagi Sabtu. kehadiran Sabtu dan Ahad sememangnya ditunggu-tunggu. Boleh saja diandaikan ramai ibu bapa yang tidak peka tentang sekolah ganti pada hari Sabtu. Dia yang juga seorang guru bertanya mungkinkah sekolah hari Sabtu ganti cuti Tahun Baru Cina akan mengulangi sejarah satu kelas satu murid. Bila dapat pekeliling anak-anak perlu bersekolah pada Sabtu ada yang kelat wajah. Itulah hari untuk membasuh baju sekolah. tentunya sahabat itu amat arif perihal kehadiran murid setiap kali sekolah ganti diadakan pada Sabtu. Sabtu dan Ahad bagi kebanyakan ibu bapa adalah masa untuk bersama anak-anak biar pun dalam keadaan mana sekali pun. Pasti kelas yang selalunya penuh dan riuh dengan pelbagai tata laku murid-murid agak sepi lantaran ramai yang ponteng. Anak-anak apatah lagi. BERNAMA  ARKIB : 23/01/2011 Ponteng sekolah sebab cikgu tak mengajar Oleh Noraini Abd. Oleh kerana ibu bapa telah membuat perancangan awal untuk bercuti atau menghadiri kenduri kahwin dan pelbagai majlis lagi. Kalau diberi cuti maka jangan minta diganti. Alasannya mudah. maka anak-anak terpaksa akur. Raza 1 BERSEKOLAH pada hari Sabtu bukan berita gembira bagi murid dan juga ibu bapa. kata mereka. Ada juga yang merungut setiap kali dimaklumkan tentang jadual persekolahan pada Sabtu. Selepas lima hari bekerja dan bersekolah. Ada ibu-bapa yang sengaja tidak mahu anaknya ke sekolah pada hari Sabtu. Ada juga murid tidak ke sekolah pada hari Sabtu kerana terikat dengan jadual ibu bapa. Mengajar Ada juga ibu bapa yang berdisiplin mengikuti arahan sekolah atau pihak kementerian.jururawat di sebuah hospital di sini yang mengeluarkan kata-kata kesat dan bersifat perkauman terhadap satu keluarga. Sebagai guru. Murugiah berkata kebanyakan kes yang dilaporkan membabitkan penjawat awam beruniform dan yang berurusan setiap masa bersama pelanggan seperti anggota polis kakitangan hospital dan sekolah.

Bila buat kerja sendiri faham-fahamlah. Proses itu tidak berakhir di situ. Terap nilai-nilai kejiranan. µµTerlalu banyak µselepas itu¶ dan µselepas itu¶. Mereka (anak-anak) ada alasan tersendiri untuk ponteng kelas. 2 Bagi yang mengikuti kisah seorang pembaca yang terpaksa turun naik pejabat tanah dari Seremban ke Putrajaya dua minggu lepas. Apatah lagi jika adik beradik yang bersekolah di tempat lain tidak bersekolah. µµSebabnya selepas pergi ke pejabat Tanah Seremban. dia memberitahu akhirnya µnasib¶ geran rumah ibu mertuanya diserahkan ke tangan peguam. semestinya bukan itu pilihan mereka. Ibu bapa pula apabila dengar cikgu tidak mengajar dan anak-anak tidak diajar maka cairlah hati mereka. Berulang-alik µµBayangkan saya yang mempunyai sedikit wang berlebihan boleh menggunakan khidmat peguam untuk menyelesaikan masalah tersebut. saya kena kembali ke pejabat tanah dan ke Putrajaya semula. Alasan yang sering diberi cikgu tak mengajar. kebersihan dan keselamatan. Lalu apabila disuruh ke sekolah pada hari Sabtu tentu alasan tersebut meniti di bibir anak-anak. saling bantu-membantu. nak baca buku. menyebabkan saya jeran mahu mengunjungi pejabat-pejabat yang berkaitan dengan tuntutan geran rumah ibu mertuanya. tentu ada rasa bosan. µµApa jadi dengan kerja mereka? Bagaimana pula duit minyak dan tol untuk berulang-alik ke Putrajaya? Siapa pula yang hendak menguruskan anak-anak mereka? Adakah berbaloi berulang-alik tanpa mengetahui bilakah perkara tersebut dapat diselesaikan. Apa kata Sabtu juga dijadikan hari untuk mengeratkan hubungan warga sekolah dengan penduduk di kawasan kejiranan terdekat. pencemaran. . Aktiviti berkumpulan yang mencabar minda murid -murid sekali gus memberi nafas baru dalam pembelajaran secara tidak formal mesti dicetuskan oleh guru-guru. tentu tertanya-tanya apa kesudahannya. tidak salah jika Sabtu dijadikan hari untuk mengenali alam semula jadi tanpa perlu pergi jauh. Dalam luahan terbarunya. Lalu termeterailah persetujuan bersama mengizinkan anak ponteng sekolah walaupun secara diam. Saya diberitahu selepas ke Wisma Persekutuan. saya diminta merujuk perkara itu kepada Wisma Persekutuan. Yang pasti bersekolah pada Sabtu bagi menggantikan cuti peristiwa yang diambil oleh sekolah untuk menyambung cuti pendek sememangnya perlu. bekerjasama dan kenal-mengenali supaya persekolahan hari Sabtu menjadi umpama acara yang ditunggu-tunggu. apa kata wujudkan sedikit kelainan bagi hari persekolahan setiap Sabtu. Selain aktiviti biasa seperti merentas desa atau bersukan. Nak buat bising takut cikgu ada di depan. Tetapi sebagai guru yang berhadapan dengan cabaran dunia inovatif dan kreatif. Jadikan kawasan sekeliling sekolah untuk bercakap tentang keindahan alam. Tetapi bagaimana pula orang susah atau orang kampung yang terpaksa berulang-alik ke pejabat-pejabat berkenaan yang bukan terletak di dalam satu negeri. Kalau masuk kelas pun cikgu suruh buat kerja sendiri.hari Sabtu.

Menurut Ketua Setiausaha Negara.µµSaya juga tertanya-tanya sampai bila jabatan kerajaan masih terikat dan diikat dengan kerenah birokrasi ciptaan manusia. "Jika terdapat bukti adanya guru yang berpolitik di dalam kelas. Jika Piagam Pelanggan menuntut segala urusan berkepentingan orang ramai diselesaikan secepat mungkin dengan mengetepikan kerenah birokrasi. seharusnya ideologi politik yang dipegang ditinggalkan di luar kelas dan fokus pada tugas mendidik. Mohd. Ali Hassan berkata.htm&arc=hive ARKIB : 29/07/2010 Guru dinasihat guna tiket secara profesional KUALA LUMPUR 28 Julai . para guru seharusnya sedar batas-batas yang perlu dipatuhi jika mereka mahu berkecimpung dalam politik. Sidek Hassan.Golongan guru yang kini mendapat 'tiket' untuk bergiat aktif dalam politik dinasihatkan supaya menggunakannya secara profesional agar tugas mendidik sentiasa menjadi keutamaan mereka. pindaan ini seharusnya dikaji semula. "Tidak salah jika guru aktif dalam politik namun mereka perlu berwaspada agar tugas sebagai guru tidak diabaikan.asp?y=2011&dt=0123&pub=utusan_malaysia&sec=Rencan a&pg=re_11.my/utusan/info. Beliau berkata demikian ketika mengulas pindaan Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang membenarkan Pegawai Pendidikan Perkhidmatan Siswazah Gred DG41 hingga DG48 melibatkan diri dalam politik mulai 1 Ogos ini. "Jika mereka berada di dalam kelas." katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini. Langkah itu perlu kerana guru merupakan golongan yang amat berpengaruh dan lebih diyakini dalam masyarakat.utusan.¶¶ http://www. Ali bagaimanapun mencadangkan agar Kementerian Pelajaran memantau penyertaan guru-guru yang menyertai politik setiap masa supaya mereka tidak lari daripada menjalankan tanggungjawab se bagai pendidik. guru mempunyai tugas penting di sekolah untuk mendidik anak bangsa dan perlu bijak menyeimbangkan tugas sebagai pendidik dan berpolitik. Profesor Madya Datuk Mohd. kenapa pula kakitangan awam masih bersik sambil lewa. Tan Sri Mohd." katanya. ap µµAdakah kerana saya rakyat marhaen maka mereka tidak kisah untuk buat begitu. . Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN). Sementara itu Pengerusi Persatuan Guru-Guru Bersara Kedah (Cawangan Kulim/Bandar Bharu) Mohd. Khir Hassan berkata.com. pindaan itu berlandaskan hakikat bahawa guru suatu masa dahulu memainkan peranan penting sebagai pemimpin masyarakat dalam sejarah politik negara.

" katanya kepada pemberita selepas menghadiri Persidangan Antarabangsa: Perspektif Pembangunan Inklusif: Melingkungi Kepelbagaian dan Mencipta Masyarakat Yang Sensitif Kecacatan di Kuching hari ini. Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB). Menurutnya. Datin Fatimah Abdullah berkata. Mohamed Sabri Mohamed Arsad pula berkata. Habis/// Perkhidmatan Awam ISU. penyertaan guru dalam politik secara tidak langsung membolehkan mereka menjadi wakil kerajaan mendampingi rakyat. "Jangan rosakkan minda pelajar dengan politik yang menyimpang dan memecahbelahkan negara. Fatimah memberitahu. SKIM PERKHIDMATAN." katanya. Tambahnya. Sementara itu Menteri di Pejabat Ketua Menteri. guru-guru yang aktif berpolitik juga perlu bertanggungjawab dan tidak menyebarkan dakyah politik dengan memburukkan imej kerajaan kepada pelajar di sekolah. CUEPACS DAN BERBAGAI LAGI. pengetua dan guru besar sekolah perlu menyelia dan memantau dengan rapi setiap guru supaya mereka tidak berpolitik di dalam kelas. "Jika wujud." katanya. "Pelajar percaya dan yakin dengan apa yang dikatakan oleh guru mereka kerana separuh daripada masa para pelajar dihabiskan dengan guru. SPA. "Guru merupakan kelompok manusia yang ada di mana-mana sahaja dalam komuniti masyarakat dan sentiasa berkhidmat serta menyumbang bakti secara ikhlas dan terarah untuk tujuan kebaikan. PTK."Saya juga dulu pernah bergiat aktif dalam politik namun hanya aktif di peringkat cawangan kerana tidak mahu tugas sebagai guru terjejas.ISU PERKHI DM A TAN A WAM M AL AYSI A SEP ER TI JPA. pembabitan itu dijangka mengubah senario politik negara terutamanya dalam menentukan hala tuju kemajuan negara. 29 JUNE 2007 Dewan Rakyat: 200 aduan salah laku guru Berita Harian Laporan Magendran Rajagopal dan Norliza Wasilan . satu tindakan tegas harus diambil sebagai pengajaran kepada guru-guru lain. guru merupakan seseorang yang mempunyai ketokohan dan kepimpinan yang jelas dan merupakan aset kepada parti politik.

"Sehingga 30 April lalu. Noh berkata. Timbalan Menterinya. berkata daripada jumlah itu. Datuk Noh Omar. selesai secara pentadbiran (lima kes). daripada jumlah itu. Mengenai usaha kementerian memartabat profesyen perguruan. senamuak (22 kes). Menjawab soalan Datuk Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar (BN-Larut) mengenai guru dari Semenanjung yang menolak untuk mengajar ke kawasan pedalaman. 22 guru dibuang kerja. diberi amaran (10 kes).5 peratus). 81 kes diselesaikan dengan mengenakan tindakan sewajarnya berdasarkan kesalahan. pihaknya mengguna pakai Program 3P (Perkembangan. hutang selesai dalam lima bulan KUALA LUMPUR: Kementerian Pelajaran menerima 200 aduan berhubung pelbagai salah laku guru di seluruh negara sejak Januari lalu hingga 15 Mei tahun ini.81 kes termasuk jenayah syariah. tidak amanah dan ingkar perintah (10. Noh berkata mereka yang enggan mengikut arahan dianggap sebagai ingkar perintah. pelanggaran tatakelakuan tidak jujur. turun gaji dan lucut hak emolumen (masing-masing 17 kes). terutama di Sabah dan Sarawak. . menerusi Bahagian Sumber Manusia di Cawangan Kaunseling dan Keutuhan. Sesi itu membolehkan mereka membuat penyesuaian diri sebelum dibenarkan menyertai semula sistem organisasi. Noh berkata. 88 pegawai dan kakitangan kementerian dirujuk kepada cawangan itu untuk tujuan kaunseling. Antara kesalahan ialah tidak hadir bertugas (37 peratus). penyalahgunaan dadah (9. jenayah syariah (tujuh pera tus) dan keterhutangan serius (satu peratus). terbabit dalam rasuah dan disiasat Badan Pencegah Rasuah (15 peratus).5 peratus). kecurian (enam peratus). dibebaskan (empat kes)." katanya. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan Datuk Mat Yasir Kasran (BN -Sabak Bernam) yang ingin mengetahui jumlah guru yang terbabit pelbagai kesalahan dan jenis tindakan. turun pangkat (dua kes) dan tangguh gaji (satu kes). Pencegahan dan Pemulihan) bagi memastikan tahap profesionalisme guru. cabul dan gangguan seksual (17 peratus).

ada daerah kurang dan ada yang lebih. Kes dakwaan 22 murid Tahun Empat Sekolah Kebangsa Gayang. kita sedia pertimbangkan."Guru tidak mahu bertugas apabila surat bertugas dikeluarkan dianggap ingkar perintah kerana membabitkan arahan bertugas. ini mungkin disebabkan kita terlalu mengikut kehendak guru yang mahu kementerian membuat pertimbangan semula berhubung penempatan mereka sebelum ini. kena berendam dalam air kolam ikan kotor selama sejam kerana kesalahan seorang pelajar membuang tuala wanita dalam mangkuk tandas. ada yang kurang. . "Kementerian akan menentukan penempatan mereka kerana lebih tahu keperluan guru. kita sedia maklum semua kakitangan. "Ada negeri yang guru lebih. oleh itu. Tuaran ditampar kerana an tidak menyiapkan kerja di rumah dan 200 pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan dekat Sibu.com/2007/06/dewan -rakyat-200-aduan-salah-laku-guru. kementerian berkuasa menentukan penempatan guru di sesebuah sekolah untuk mengajar.blogspot. Jika guru mempunyai masalah kesihatan dan keselamatan dalam keluarga dan membuat rayuan.html 23 JULY 2007 Guru mesti didik bukan dera pelajar Berita Harian ISU mengenai segelintir guru melepas geram kepada pelajar dengan tindakan tanpa mengikut peraturan dan menjejaskan nama baik dan etika profesionalisme dalam akhbar sejak akhir akhir ini. termasuk guru adalah penjawat awam yang perlu menurut perintah dan berkhidmat untuk negara. Biarpun guru mempunyai objektif dan niat murni untuk mendidik pelajar. Mengenai jumlah guru di sekolah yang tidak seimbang. rohani dan intelektual yang ingin diterapkan kepada pelajar. pelaksanaan tindakan mesti rasional dan berfokus sahsiah dan selaras konsep Jeri iaitu keseimbangan dari segi jasmani." katanya. menarik perhatian. http://perkhidmatanawam." katanya. adalah suatu tindakan keterlaluan serta memalukan warga guru yang mengutamakan prosedur dan garis panduan salah laku pelajar di sekolah. Noh berkata. emosi.

bangsa dan negara. Guru harus menerima risiko diancam pelajar.com/2007/07/guru -mesti-didik-bukan-dera-pelajar. Apatah lagi kini pelajar terdedah kepada persekitaran dan media yang memerlukan guru cakna dan waras dalam tindakan. Memang tidak dinafikan salah laku dan disiplin pelajar merunsingkan semua pihak. http://perkhidmatanawam. tindakan tatatertib juga adalah prosedur dan etika dalam perkhidmatan awam menanti guru yang melepas geram ketika bertugas.Tindakan menampar dan merendam dalam air kolam busuk amat berbahaya dan terdedah kepada gigitan serangga dan binatang bisa. Rasionalnya mereka budak yang nakal. Mereka belajar pelbagai ilmu dan kemahiran serta nilai di sekolah agar menjadi ahli masyarakat mulia dan berguna kepada agama. menyedarkan pelajar bahawa mereka menjadi harapan ibu bapa untuk mengubah nasib sendiri dan keluarga.html . Apakah insurans dan cagaran yang ditanggung oleh guru seperti itu dalam usaha ke rajaan menerap nilai murni dan modal insan. Guru wajar dihormati bukan ditakuti.blogspot. Umpamanya. kenderaan dicalar atau dibocorkan tayar atau paling menyusahkan guru apabila kes mahkamah membabitkan guru. berbuat salah dan silap tetapi manusia yang bernama guru menerima tanggungjawab mendidik. Malah. Pelajar akan berasa dihargai jika guru sering berdamping dan menasihati pelajar nakal. Usaha mendidik dan membangunkan nilai manusia tidak semudah membina bangunan. mengajar. Sekali gus guru disanjung kerana maruah dan disiplin keilmuan. Jangan nila setitik rosak susu sebelanga. guru mesti berpegang pada nilai murni. malah penyakit kulit antara kesan jangka panjang. mengasuh dan membentuk manusia yang bakal menjadi warganegara berprinsipkan Rukun Negara. Zaman guru bengis dan tidak mesra pelajar sudah berlalu. Guru harus banyak bersabar dan tabah menghadapi kerenah pelajar dewasa ini. Biar apapun bebanan tugas dan disiplin pelajar yang dihadapi.

Mungkin tidak ramai yang prihatin apabila para doktor dan jururawat sentiasa berada di barisan hadapan setiap kali negara dilanda wabak penyakit yang merungsingkan semua. para doktor berkorban nyawa. Sebagai manusia biasa yang tidak maksum. penyanyi nombor satu negara telah meraih sebanyak lebih daripada 150 anugerah seni dalam dan luar negara hasil daripada nyanyiannya yang berjaya menghibur para pendengar. segala kelemahan dan kecuaian yang berlaku diganti dengan usaha-usaha penambah baikkan untuk manfaat bersama. doktor yang bergadai nyawa siang dan malam menyelamatkan nyawa ribuan manusia jarang diberi penghormatan sebesar itu.NUGERAH Industri Muzik (AIM) kali ke-16 baru sahaja melabuhkan sauhnya. Malah artis seperti Datuk Siti Nurhaliza. Terbaru. Perkara serupa juga berlaku ketika negara diserang virus JE dan virus Nipah. Para doktor dan jururawat jugalah yang bertungkus-lumus menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Meet Uncle Hussain juga tidak kurang hebatnya apabila telah mengungguli tiga anugerah hiburan berprestij tahun ini iaitu Anu gerah Juara Lagu (AJL) ke-23. Lihat sahaja ketika ini. Artis-artis yang ditabalkan sebagai pemenang dalam kategori masing-masing pulang dengan hadiah-hadiah lumayan yang ditawarkan oleh pihak penganjur. di saat seluruh dunia bimbang akan p enyebaran virus influenza A (H1N1). Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: ''Semua anak Adam melakukan kesalahan dan . Malah yang afdal. Kecuaian yang mungkin dilakukan oleh sesetengah pengamal perubatan tidak wajar dijadikan alasan untuk memperlekehkan mereka. Mereka dikerah bertugas siang dan malam semata-mata bagi mengawal penyebaran wabak ini kepada rakyat Malaysia. sehingga ada di kalangan mereka yang turut dijangkiti virus itu. malah sering dipersalahkan atas kelemahan dan kecuaian yang berlaku. Pengiktirafan demi pengiktirafan dihamparkan kepada golongan artis atas jasa menghi burkan pelbagai lapisan masyarakat tidak kira tua mahu pun muda. Tomok pula dianugerahkan dengan ganjaran RM1 juta kerana memenangi pertandingan One In A Million. semua perlu sedar bahawa kekurangan dan kealpaan merupakan sifat semula jadi manusia. sehingga seolah-olah segala jasa bakti kepada negara dilupakan begitu sahaja. menanggung risiko kemungkinan dijangkiti wabak itu. Di sudut yang lain. Anugerah Bintang Popular dan AIM ke-16. Selayaknya para doktor dan jururawat diberi penghormatan yang sebesar-besarnya atas jasa bakti menyelamatkan seluruh warga negara Malaysia tanpa mengira kaum dan ikutan agama daripada dijangkiti penyakit berbahaya ini. apabila mereka dipertanggungjawabkan dengan tugas memeriksa setiap pelawat yang tiba di pintu masuk utama negara.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyatakan isu betul dan salah. membakar diri untuk kebahagiaan orang lain selayaknya dihayati dengan rasa tanggungjawab bersama. Ibu bapa juga wajar memainkan peranan sebagai pendidik kepada anak ketika mereka di rumah. sebaliknya marilah kita seluruh warga negara atas prinsip One Malaysia. Sering kali dilaporkan berita murid membelasah guru dan tidak kurang juga terdapat laporan-laporan yang melibatkan salah laku guru. Masyarakat kelihatan alpa dengan cabaran dunia pendidikan masa kini yang jauh berbeza daripada zaman lalu.'' Golongan guru juga sering menerima nasib yang sama. ungkapan guru umpama lilin. Adalah lebih manis jika cadangan-cadangan penambahbaikkan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu agar perkara serupa tidak berulang kembali. Semua ini berlaku kerana faktor persekitaran yang turut menyumbang kepada masalah yang berlaku. Oleh itu. Amalan solat berjemaah bersama seluruh ahli keluarga selain dapat merapatkan hubungan dengan Allah SWT juga mampu menjadi mekanisme terbaik kepada pendidikan anak -anak.sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Ini kerana tugas memberi pendidikan tidak hanya terbatas kepada guru di sekolah sepenuhnya. Amalan menuding jari menyalahkan orang lain tidak akan memberi apa-apa kebaikan untuk kejayaan bersama. ALI MUHAMAD DON Pensyarah Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam UiTM Kampus Bandaraya. mereka dihujani dengan pelbagai tohmahan dan kata -kata nista. Malah jika diteliti. MOHD. berhenti daripada melakukan kesalahan itu. Ibu bapa juga disaran menjadi contoh teladan terbaik kepada anak -anak dengan sentiasa melakukan ketaatan dan kebajikan. mer eka lebih lama berada di rumah berbanding di sekolah yang hanya memakan masa lebih kurang tujuh hingga lapan jam sahaja sehari. Johor Bahru UMO . Setiap kali pelajar dihukum kerana kenakalan anak -anak. bersama berganding bahu memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang berlaku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful