Anda di halaman 1dari 19

c cc ccc

             


     !!"#$""    %    
   &        
    & & ' 

 (  )*+ , c&c--.//01.$2&&     


  &   )   &      
    & '         
 '  & ,    3)  
,    &  ' 

 * )     &  , )   
     %    &  % ' ,
  &  )  4 

±  ) , ,' 


±       ,    
  )    )     
&  '

‘ ‘ 
 ‘ 

   &  5 &#

 
± *   &         
 &    & 5&
   ' 6   &   
    7 )      
  )    & & 
  & ,  ' 
  
± 8  &5&  &  )  ) &)
    )  &    
        '
 &   &  ,  ' 

 *
± 9  7   , & 
 '   &&  
&   ' 
  
±      ,  
 )   &  ' 
 & 7 
± (     & 7 &   
 ' ( &   &  
  )   ,     7 
  ' 
 9 
± * & 7 )  &      
 '9 )   '6 ), 
&     & 7 ' 

m m

9&    7 57 &# 

O
 
   & % &&     '  
&   %   , )  
 )   ) 7   )  7  )
 )   '  &  & %    7 &  & '
:  ) %    &  %   
  '
O ‘ !"" 
 & ) % , , ,  & 
% '
O ‘## 
: &  ) &   ) 
 &   ' 9    & 
 ,         
%  & '


O #
*& ,  &, & &  
   & 7    &  3  
 &'

$ ‘ 

 &   % &# 

 6 
± 8     )   , ) ,
 )   &   )   ,   
  ,  ' 
  
± :  &   ,  & &   
  )    &  , ) ,  
   7  ' 
±  & ,  # 
O *  ;/ 5 //      <// 52//
 ' *  ,     
7 ,  , &  & & 
7 &     ' 
 *   
± (      , ' *   & 
  ,        &  
 '
± - )&  &# 
O 9   &&-       
   &7    &, ' 
   &  &    &  
& ,       ' 
±  
O (   &  ,     
 ) , )       
 & '
± +, 
O : &  &   ,   & 
 ,   '* , 
&   &,  ' ( )  %& 
& ,   , 
&  & &)    ) 
 )   )     ) )
,      '
O c &  ,   ) ,    , 7
&  ' =) ,  ,   >& ?  &  
  ,5 , 7 @ 1) @ ,1  @1' (  
 &@&  1 &  ' 
± 9 
O =  & &&- 5&-    &
   & ' *  7   
  ) &     ) ,
    &  ' 
O 8          
         ' 
  & 5&    &  
,  & & & &  & '
9    &  &  &  
 &&-   7  &  &  
     ' 9    
  & 7  &7  ' 
± =  
O  &     , &
&    && &  '  &) , 
    @ 7  1  & 
    '* 7  , 
  ,% ' 
±  
O 8   &   ,   &
 , '   ,   &  
       & ' 8 
  &  ,%   & '
± , && % 
O ,  & &    
 ' *  && %  &  & 7  ,  
   &   
O 6    &       
  )  &  & 7 
   %  & 7     &  
,   ' 
  

   &   &         


     ' +     &  
   7  )      &    
7 7 )  7 &  ' 

 *  )          &% %  


     &  &' 

 65, 

 ,   && 

'    


 ,   & &    &,
    %  & 
 , ' 
&  &%   %   
 && %' 
7 (  &   ,      
  ' 
   ,  % 5%    % %)
  &      &   
        7  
  ) &  ' 
  ,   ,  & & 
7 &,%     ' 
%  , ,       %
   &   % )  &  
 &  & 7 &   %  
)  7    ' 
  ,  %  & ,    
     7    
 '=     #  
&         & 
 & )         
  )    & ,  )  
    &  ' (     
& ,   ' 
.'    
 ,       7   &  
       5    
  ' 
& = )&     
     ,   &  ' 6  
&     7 &,%)   
   '    7  7 5 7 
   7    , )  
   7      
 )      7   
&  , &       
  '
7  ,  %  %   
         
 & 7     ' 
<'  
   &%    -   & 
,    ,   ' 
& c &  , & ) 
       ' 
7  &  &,%   
  &      ' 6   
           
 &  ,  ,    
 & 5& '
2' c 
   &,    & & 
   &' 
&  &&    7  7
          
 5   && &    
  , &   &  &% 
   &  5&  ' 
7  ) ,  & & 
      &     
7    , ' 
 = &      &   
 , &  ,    & '
    ,  ,    , 
 &     )  &   & 
  ,  &   
&   ,  ' 

Y 

Laporan rutin biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti


kemajuan projek persendirian dalam jabatan. Ciri -Ciri laporan biasanya terdiri
daripada format, tajuk, maklumat pada laporan, kefahaman pembaca dan
maklum balas.

Dari segi format, oleh sebab bersifat rutin, laporan rutin biasanya ditulis
dalam borang khas. Cara ini membolehkan penulisan dan bacaan laporan lebih
mudah dan cepat. Di samping itu, borang laporan direka bentuk untuk
menonjolkan perkara penting dan membenarkan penulis mengemukakan
cadangan peribadi. Dari segi kelemahan, oleh seb ab laporannya bersifat rutin,
hasil laporan jarang menepati kehendak pembaca. Contohnya, laporan kemajuan
projek atau prestasi pekerja setiap bulan, yang kurang mendapat tindakan
sewajarnya kerana ia diisi dalam borang yang standard dan dianggap laporan
rutin sahaja.

Dari segi tajuk, oleh sebab laporan ini mengandungi perkara berilustrasi,
gaya penulisan mungkin terbatas pada pemilihan kaedah susun letak ilustrasi
dan teks. Dengan cara ini, aturan tatabahasa mungkin kurang dipatuhi dan tidak
sesuai untuk tatapan pihak di luar organisasi. Maklumat pada laporan biasanya
mengandungi nama penulis, tajuk dokumen, tarikh jangka masa liputan, tarikh,
tarikh dikeluarkan dan nombor rujukan.

Di samping itu, penulis harus peka kepada kehendak pembaca. Ini


menguntungkan kerana dapat menentukan gaya, cara persembahan, apa yang
relevan dan sebagainya. Oleh sebab kekerapan laporan itu, penulisnya mungkin
mendapat maklum balas daripada pembaca atau sumber lain. Semua ini dapat
membantu penulisan laporan yang berkesan.

m 

Y Y 

 ajuk perkara : Y Y  Y
  

 
!

K. ‘enerima Laporan -------------------- arikh --------------------
3. ‘enulis Laporan -----------------------------------------------------------
-
4. Matlamat : - Laporan apa?
- Siapa memerlukannya?
- Ringkasan
 aedah ‘enyelidikan: Bagaimana, di mana dan
bila anda mengumpul Maklumat,
misalnya wawancara, penyiasatan dan
rujukan.
K Dapatan: Nyatakan fakta secara urutan. Bahagi bahan
kepada bahagian dan subbahagian jika perlu.
w ‘enutup: Nyatakan kesimpulan berdasarkan semua fakta
yang ada. Anda boleh nyatakan pendapat
sendiri dan rujukan.
( Cadangan Jika anda rasa tindakan khusus diperlukan anda
Boleh turunkan cadangan di sini.

Y  

Laporan tak rutin meliputi laporan yang ditauliahkan untuk tinj auan
khusus misalnya, laporan penyiasatan pilihan raya, laporan kebakaran atau
laporan produk. Laporan tahunan dianggap laporan tak rutin. ebanyakan
laporan tak rutin, sama ada, untuk kegunaan dalaman atau luaran mempunyai
ciri-ciri rujukan utama dan pendekatan penyelidikan.

Dari segi keutamaan, penulis mesti mendapat persetujuan bertulis ± untuk


mengadakan mesyuarat awal, sebelum merancang penyelidikan. ‘enulis juga
perlu mengetahui laporan i tu ditulis dan jangkaan d aripada pihak pembaca.

Dari segi pendekatan penyelidikan, perincian berbeza menurut subjek


laporan harus diteliti. Hal ini kerana perincian berbeza menurut subjek laporan.
Butiran yang utama meliputi pengumpulan fakta, pengambilan nota yang
lengkap, dan perakaman sumber yang relevan. ‘enulis mesti menyemak segala
maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat per timbangan
sama ada fakta yang relevan atau bidang penyelidikan terlepas perhatian.

Setelah segala bukti ya ng relevan terkumpul, penulis perlu menilai dan


memilih dalam ruang lingkup tujuan, terhadap fakta penting yang diterima. ‘ada
peringkat ini, boleh dibentuk kesimpulan awal. Jika berlaku kekurangan atau
keraguan, penyelidikan dan pengesahan terhadap segala butiran dapat
dilakukan, dan kemudian membolehkan penulis menulis draf laporan.

Susun letak umum laporan rutin dan laporan tak rutin biasanya
mengandungi:

a) Judul muka surat


Judul ini menyatakan nama penulis, organisasi, dan rujukan; tajuk
laporan; tarikh keluaran (bulan dan tahun); nama atau rujukan orang
atau organisasi yang ditujukan.

b) Ringkasan
Ini hanya penting bagi laporan panjang. Ini memberi gambaran umum
tentang kandungan laporan, ringkasan latar belakang penyiasatan, kerja
penyelidikan, kesimpulan dan cadangan.

c) Senarai andungan


Ini juga diperlukan untuk laporan panjang. Senarainya berurutan; semua
tajuk, termasuk lampiran, dengan muka surat, penomboran pada
perenggan.
d) ‘engenalan
Ini memasukkan rangka sejarah latar belakang yang membina
pentauliahan laporan, rujukan, ringkasan kaedah penyelidikan dan
penghargaan menjadi sumber maklumat yang relevan.

e) Hujahan
Ini disusun di bawah bahagian dan tajuk untuk memudahkan ringkasan
dan pemahaman. Struktur dan tajuk yang dipilih bergantung pada subjek
laporan. Contoh; laporan penerbitan buku pengajian tinggi antara lain
memuatkan sejarah dan perkembangan penerbitan buku, ringkasan
operasi semasa, tempat operasi dan staf pengurusan, staf editoral, kos
prospek dan lampiran.

f) esimpulan
Caranya berbeza-beza daripada akhir penulisan esei atau prosa lain
kerana kesimpulan laporan boleh disenaraikan dan diberi nombor. Syor
atau cadangan datang selepas kesimpulan yang bermakna dalam
penulisan laporan, tajuk kesimpulan tidak semestinya pada bahagian
akhir.

g) Cadangan
Cadangan dimuatkan sebagai satu senarai yang panjang, bolehlah
dibahagikan menjadi beberapa bahagian. Akan tetapi, jangan
menggunakan istilah ´Ringkasan Cadangan´ melainkan bagi senarai yang
padat, yang tidak le ngkap. Setiap cadangan perlu di hujahkan dengan
justifikasi.

h) Lampiran
Ini perlu bagi laporan panjang, untuk mengurangkan bukti dan hujahan.
Lampiran juga perlu mengandungi bukti teknikal yang mungkin tidak
sesuai dimuatkan dalam laporan sebenar. Jumlah lampiran bergantung
pada keperluan bukti dan justifikasi laporan.

i) Rujukan dan Bibliografi


‘erbezaanya; rujukan disebut dalam isi laporan manakala bibliografi
berupa bacaan lanjutan yang disenaraikan pada bahagian akhir.

"

|ntuk persembahan penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah adalah


digalakkan. ‘enggunaan istilah teknikal tidak harus menimbulkan keraguan atau
kekaburan pada kesimpulan dan cadangan. Dokumen harus disunting untuk
menghindar kecacatan, gaya tak konsisten atau kekurangan lain.

#$

Semua laporan secara dalaman atau luaran secara umumnya hendaklah bersifat
formal dan nada penulis an bersifat rasmi dengan kepastian penggunaan
tatabahasa yang betul.
Y!

Laporan penyelidikan ialah laporan penyelidikan berupa pemerian atau


laporan yang dibuat oleh pegawai atau jawatankuasa tertentu untuk menyiasat
dasar tertentu, pencapaian projek atau kegagalan projek. emudian, membuat
perakuan kepada pihak yang memberi tugas.

‘embaca laporan ingin memperoleh maklumat yang sesuai untuk


membuat keputusan. ‘ihak yang memberi tugas ingin mengetahui dengan cepat
apakah laporan yang diterimanya perlu dibaca, diteruskan kepada orang lain
atau diabaikan sahaja.

|ntuk memastikan laporan itu berguna, pembaca memerlukan jawapan


terhadap beberapa pernyataa n berikut:

1. Apakah yang dilaporkan dan siapa penulisnya?


K. Apakah sumbangannya?
3. Apakan kesimpulan dan cadangannya?
4. Apakah pentingnya? Apakah implikasinya?
5. Apakah tindakan yang dicadangkan?
6. Mengapa ? Oleh siapa? Bila? Bagaimana?

Laporan yang baik laksana esei yang padat dan jelas bagi pembaca. Laporan
yang berkesan mesti ditulis untuk memenuhi maksud tertentu dalam keadaan
khusus. Berkesan di sini bermaksud analisis yang terperinci dengan masalah dan
kesedaran penulis tentang faktor yang terlibat dalamnya.

Dalam analisis permasalahan, penulis laporan perlu mengemukakan pertanyaan


berikut:
1. Apakah maksud laporan?
K. Siapakah yang membaca?
3. Bagaimanakah laporan itu dimanfaatkan?
4. Mengapakah laporan ini diperlukan?
5. Apakah yang dikehendaki?
6. Bilakah yang dikehendaki?


#$

1. Judul
ajuk laporan dan maklumat pelapor, jawatan, tampat dan tarikh harus
disenaraikan.

K. ‘endahuluan
‘endahuluan haruslah berisi maklumat latar belakang, dan pengenalan
permasalahan, yang mengajak pembaca ke arah penyelesaian
permasalahan tersebut.

3. Huraian dan analisis


Huraian dan analisis adalah pemerian lengkap yang biasanya disampaikan
menurut judul besar dan judul kecil serta satu fakta satu perenggan.

4. Ilustrasi
‘eta, rajah, gambar seharusnya disertakan jika berkaitan.

5. Data
Data merangkumi penyajian dan penghuraian perangkaan.
6. ‘erakuan
Sesuatu cadangan sama ada mereka meenrima, menolak, menangguhkan
atau meminda perkara yang dilaporkan hendaklah diperakukan.

7. Ringkasan dan kesimpulan


Maklumat ringkas tentang permasalahan dan tindakan utama yang bakal
dilakukan hendaklah diringkaskan dan disimpulkan.

8. Lampiran
Senarai bahan bertulis yang dijadikan rujukan seperti memorandum dan
dokumen yang berkaitan dengan pembaca yang diselidik dan dilaporkan
hendaklah dilampirkan.

›!"

Gaya bahasa penulisan laporan penyelidikan agak ilmiah tetapi kurang


menggunakan istilah teknikal. ‘emerian dari segi huraian bersifat pemerian
keadaan semasa dan sebelum. ‘emerian dari segi penjelasan bersifat pemerian
lanjut tentang perkara yang ditimbulan. Dari segi pentafsiran, pemerian bersifat
lebih pendapat tentang sesuatu perkara. |ntuk perakuan, pemerian bersifat
sebagai tanda menerima atau menolak dapatan daripada sesuatu penyelidikan
dan kajian.

|ngkapan bahasa yang digunakan dalam laporan penyelidikan seperti didapati


dan setelah.
Contoh :

1. kebanyakkan persatuan penjaja didapatitidak membuat lapotan tahunan


masing-masing.

K. Setelah meneliti laporan tersebut, didapati sebahagian majikan swasta


tidak mencarum dalam umpulan Wang Simpanan ‘ekerja.

Bagi pemerian yang berbentuk perakuan, ungkapan yang biasa digunakan


seperti dengan ini diperakukan, dan juga diperakukan.

Contohnya:

1) Dengan ini diperakukan supaya laporan tahunan ini disiarkan


sepenuhnya dalan buletin perbadanan.
K) Juga diperakukan supaya setiap petugas sekolah ini diberi cuti tambahan
pada musim perayaan.

|ngkapan tersebut boleh didahului kata 2aka atau ungkapan oleh yang
de2ikian.

Y

Laporan tahunan merupakan pemerian secara bertulis terhadap jabatan, badan


atau syarikat tertentu bagi tahun lepas. Laporan ini memuatkan perjalanan
jabatan, badan atau syarikat tersebut daripada segi keahlian, kegiat an
kewangan, kemajuan atau kemundurannya.

#$

1) ajuk
ajuk laporan dan nama syarikat atau badan tertentu harus dinamakan.

K) eterangan tajuk


‘erkara seperti suku tahun, setengah tahun, atau satu tahun, tahun bila
diterangkan di permulaan tajuk.

3. Isi
Isi merangkumi segala perkara yang hendak dilaporkan menurut rancangan dan
jangkaan pencapaian projek seperti program, aktiviti dan hasil.

4. ‘erbelanjaan yang terlibat


Jumlah wang yang dibelanjakan untuk melaksanakan projek dan aktiviti yang
dirancangkan seharusnya disenaraikan. Adakah belanja kurang atau lebih
jumlahnya seperti yang diperuntukkan disoalkan?

5. enaga (‘etugas)


Nama orang dan jawatan yang diberi tanggungjawab mengendalikan projek
tersebut disenaraikan dalam laporan tersebut.

6. Masalah
esulitan yang terpaksa dihadapi untuk menjayakan projek seharusnya
disenaraikan dalam laporan.
7. ‘enilaian
‘enilaian adalah di mana adakah matlamat tercapai sebagaimana yang
dirancangkan?

8. Cadangan

9. esimpulan

›!

Gaya bahasa laporan tahunan bersifat huraian dan penjelasan, dan menurut
tertib daripada segi tarikh atau waktu.

m$

1. Dalam laporan tahunan K 5.................


K. ‘ada tahun K 4....................................
3. Dalam tempoh yang sama.....................
4. ‘ada awal tahun K 5.........................
5. Sejak tahun K 4..................................
6. ‘ada penghujung tahun kewangan K 7...............................

Jika laporan tahunan ini memperlihatkan perbandingan, ungkapan seumpama itu


biasa digunakan.

m$


1. Berbanding dengan tahun K 4.......................................


K. ‘eningkatan pendapatan sebayak...................................
3. Seperti tahun K 5............................................................
4. kemerosotan dengan kadar (5 ).....................................


Laporan merupakan satu dokumen yang rasmi. Ini adalah kerana


penulisan laporan memerlukan format yang tertentu. Laporan juga merupakan
satu dokumen yang penting untuk melaporkan tentang hal -hal yang berlaku
dalam sesuatu keadaan. Laporan juga boleh merangkumi laporan seminar,
laporan kursus, laporan tragedi, laporan kelab, laporan sukan, laporan badan
beruniform, laporan persediaan majlis dan lain -lain lagi.

Akhir kata, laporan adalah sangat penting kerana dalam laporan terdapat
catatan yang ditulis dalam format rasmi.