Muhammad Adib Samsudin Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani Jabatan Syariah, FPI UKM

OBJEKTIF KURSUS
Menganalisis dalil-dalil yang tidak disepakati Membanding bezakan menghalang al-Ahliyyah perkara-perkara yang

Menganalisis kehujahan al-Tarjih, al-Ijtihad, al-Taqlid, Fatwa, mufti dan mustafti Mengaplikasikan kaedah-kaedah yang dipelajari untuk mengistinbat hukum

PENILAIAN KURSUS
Ujian Pertengahan Peperiksaan Akhir JUMLAH : 30% : 70% : 100%

TOPIK PERKULIAHAN
Pertemuan 1
Al-Istihsan Al-Maslahah al-Mursalah Sadd al-Dharai Al- Urf Qawl al-Sahabiyy Al-Istishab

TOPIK PERKULIAHAN
Pertemuan 2
Shar Man Qablana Rukun-Rukun Hukum Syarak Al- Azimah dan al-Rukhsah Al-Naskh Ta arud al-Adillah wa al-Tarjih al-Ijtihad dan al-Taqlid

RUJUKAN
y al-Amidiyy, Sayf al-Din, Abu al-Hasan cAli ibn Muhammad. t.th. al-Ihkam fi usul al-ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah. y al-Ghazzaliyy, Abu Hamid Muhammad. 1322H. alMustasfa. Kaherah: Matbacat al-Amiriyyah. y al-Asnawiyy, Jamal al-Din cAbd al-Rahim. t.th. Nihayat alsul sharh minhaj al-wusul. Kaherah: Matbacat Muhammad cAli al-Subayh. y Zuhayr, Muhammad Abu al-Nur. T.th. Usul al-fiqh. Kaherah: Dar al-Tacrif. y al-Zuhayliyy, Wahbah. 1986. Usul al-fiqh al-Islamiyy. Beirut: Dar al-Fikr al-Mucasir.